Modele-finansowania-działań-z-młodzieżą-publikacja

paweldebek

Modele-finansowania-działań-z-młodzieżą-publikacja

MODELE FINANSOWANIADZIAŁAŃ Z MŁODZIEŻĄProgramy Dotacyjne i Otwarte Konkursy OfertWrocław 2015


SPIS TREŚCI:1. WSTĘP 32. WSPARCIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DLAORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH43. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWADOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA,ROZWÓJ74. MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI WROCŁAWIA 175. PROGRAM ERASMUS + KOMPONENT MŁODZIEŻ 196. OTWARTE KONKURSY OFERT JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓWPUBLICZNYCH, ORAZ PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH NA DZIAŁANIASKIEROWANE DO MŁODZIEŻY257. ZAKOŃCZENIE 398. PRELEGENCI, UCZESTNICY I ORGANIZATORZY KONFERENCJI 41Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 2


1. WSTĘPSzanowni Państwo,Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację będącą podsumowaniemkonferencji „Modele finansowania działań z młodzieżą”. Opracowanie merytorycznejzawartości niniejszej publikacji było możliwe dzięki uprzejmości prelegentów konferencjii udostępnienia przez nich prezentowanych materiałów.Od samego początku niniejsze opracowanie miało z jednej strony podsumowaćnajważniejsze głosy zebrane w czasie konferencji będące komentarzem do obowiązującegomodelu finansowania działań skierowanych dla młodzieży, jednocześnie przewidziane byłojako miejsce prezentacji najważniejszych źródeł finansowania tejże działalności.Aktywności istotnej w kontekście rozwoju naszego Województwa bo koncentrującegosię na działaniach kierowanych do licznej grupy mieszkańców- ludzi młodych, a obejmującychtakie obszary jak profilaktyka, promocja postaw obywatelskich, edukacja kulturalna, wsparciedla osób wykluczanych, animacja czasu wolnego, promocji sportu oraz innych działań ważnychw kontekście rozwoju młodych ludzi.Należy zaznaczyć, że niniejsza publikacja nie aspiruje do roli kompletnego przewodnikapo funduszach i źródłach finansowania działań dla młodzieży, a podane dane są aktualnezgodnie ze stanem na czerwiec 2015 roku. Mimo tego jesteśmy przekonani, że zebrane w tejpublikacji informacje będą dla Państwa punktem wyjścia i inspiracją w poszukiwaniu środkówna realizację wielu wartościowych inicjatyw.W tym miejscu chcielibyśmy szczególnie podziękować Wydziałowi Współpracyz Organizacjami Pozarządowymi Województwa Dolnośląskiego, którego merytoryczne,organizacyjne i finansowe wsparcie umożliwiło realizację konferencji oraz wydanie tejpublikacji.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 3


2. WSPARCIE SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DLAORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHPODSTAWY PRAWNEBudowanie trwałych relacji między Samorządem Województwa Dolnośląskiego opiera sięna dokumentach o kluczowym znaczeniu ze względu na charakter tego partnerstwa. Należywspomnieć o:Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieUstawie o finansach publicznychStrategii Rozwoju Województwa DolnośląskiegoProgramie współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjamipozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytkupublicznego na Dolnym ŚląskuW tym szczególnie interesujący jest ostatni dokument szczegółowo opisujący programwspółpracy między obydwoma podmiotami. Samo uchwalanie przez Sejmik WojewództwaDolnośląskiego Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiegoz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytkupublicznego na Dolnym Śląsku jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 5 ust 3 ustawyz dnia 23 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie.Program współpracy jest dokumentem, który określa zasady, formy oraz obszarywzajemnej współpracy samorządu województwa i organizacji pozarządowych na DolnymŚląsku. Tworzony jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaDolnośląskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jak równieżdolnośląskie organizacje pozarządowe, które zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są dopomocy w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, jak też zgłaszaniuswoich propozycji i rozwiązań. Dzięki tej współpracy Program wzbogacany jest o nowemożliwości podejmowania wspólnych działań.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 4


TRYBY PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM NAREALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYMPrawne możliwości przekazywania organizacjom pozarządowym środków na realizacjezadań publicznych są regulowane w szczególności w trzech artykułach ustawy o DziałalnościPożytku Publicznego i o Wolontariacieart. 12 (z inicjatywy organizacji pozarządowej)art. 13 (ogłoszenie otwartego konkursu ofert)art. 19 a (mały grant)W tym miejscu warto przybliżyć procedurę pozakonkursową, która regulowana jestw artykule 19a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie:Art. 19a. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonejprzez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczyjednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecićorganizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciemotwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lubregionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nieprzekracza kwoty 10.000 zł;2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczyjednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:w Biuletynie Informacji Publicznej;w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym nazamieszczanie ogłoszeń;na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, możezgłosić uwagi dotyczące oferty.Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczyjednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadaniapublicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2,stanowi załącznik do umowy.Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostkisamorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowiInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 5


wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym,nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 4760/IV/13 z dnia 24 września2013r., przyjął sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.1) Zarząd Województwa Dolnośląskiego w każdym roku budżetowym określawysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w podziale naposzczególne wydziały i departamenty (przyznające dotacje na realizacje zadańpublicznych).2) Informacje o wysokości planowanych i dostępnych środków finansowych, a takżezmianach ich wysokości publikowane będą na stronach internetowychposzczególnych wydziałów.3) Oferty złożone w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęciarealizacji zadania publicznego, uważane będą za oferty niespełniające kryteriówformalnych.4) Rozpatrywanie celowości realizacji zadania możliwe będzie jedynie w przypadkuofert spełniających kryteria formalne. Oferty takie, w terminie nie dłuższym niż7 dni roboczych od dnia wpływu do UMWD, zostaną zamieszczone w BiuletynieInformacji Publicznej UMWD, na tablicy ogłoszeń w siedzibie UrzęduMarszałkowskiego oraz na stronie internetowej właściwego merytoryczniewydziału. Wszystkie zainteresowane podmioty w ciągu 7 dni od dnia publikacjioferty mogą zgłaszać do niej swoje uwagi.DOLNOŚLĄSKA SIEĆ DORADZTWA POZARZĄDOWEGOOd 2010 roku na terenie Województwa Dolnośląskiego funkcjonuje Dolnośląska SiećDoradztwa Pozarządowego. Wszystkie Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradczedziałające w ramach sieci oferują kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych orazaktywnych obywateli, którzy chcą zacząć działać w III sektorze. Siedziby poszczególnychPunktów można znaleźć w następujących powiatach: Bolesławiec, Głogów, Góra, JeleniaGóra, Kłodzko, Legnica, Lubań, Lubin, Milicz, Oleśnica, Oława, Wałbrzych, Wołów, ZąbkowiceŚląskie, Zgorzelec, Żmigród.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 6


GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O KONKURSACHW zależności od obszaru w którym dana organizacja pracuje z młodzieżą informacjeo konkursach mogą być w jednym z dziewięciu Wydziałów:Wydział Współpracy z Organizacjami PozarządowymiWydział Sportu, Rekreacji i TurystykiWydział KulturyWydział Edukacji i NaukiWydział ds. Osób NiepełnosprawnychWydział Obronności i BezpieczeństwaWydział Obszarów WiejskichWydział GospodarkiWydział Zdrowia3. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWADOLNOŚLĄSKIEGO ORAZ PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA,EDUKACJA, ROZWÓJPROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)NA LATA 2014- 2020W ramach tego Programu do Województwa Dolnośląskiego trafi 125 746 541,00 Euro.Z czego 85 % alokacji trafi do Powiatowych Urzędów Pracy, 15 % do Wojewódzkich UrzędówPracy.Wyróżnione są cztery ścieżki wdrażania PO WER:1) Poziom Krajowy - pożyczki udzielane przez BGK w ramach programu MPiPS „Pierwszybiznes - wsparcie w starcie”2) Poziom Krajowy - Działania OHP na poziomie krajowym3) Poziom Regionalny - Wsparcie koordynowane przez WUP z udziałemwspółfinansowania Funduszu Pracy4) Poziom Regionalny - Tryb konkursowy, np. przez organizacje pozarządowei niepubliczne agencje zatrudnieniaInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 7


PO WER - GWARANCJE DLA MŁODZIEŻYPotencjalnymi grupami docelowymi działań będą osoby młode, w tymniepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nieuczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym również osobyniezarejestrowane w urzędach pracy.Za realizację Gwarancji dla młodzieży na szczeblu regionalnym / lokalnym odpowiedzialnebędą:Wojewódzkie urzędy pracy (WUP);Powiatowe urzędy pracy (PUP);Struktury organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy (OHP); Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem wyłonionychPośredników Finansowych;Partnerzy rynku pracy, w tym partnerzy społeczni, agencje zatrudnienia,organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje szkoleniowe,instytucje dialogu społecznego, gminy i pracodawcy wyłonieni do realizacjiGwarancji dla młodzieży.Wykluczenie osób młodych należących do kategorii NEET, czyli młodzieży niepracującej i nie uczącej się lub nie szkolącej się (ang. not in employment, education ortraining), z rynku pracy niesie za sobą nie tylko skutki społeczne (tj. izolacja, niepewnezatrudnienie za zaniżonym wynagrodzeniem, przestępczość oraz problemy zdrowotne,zarówno psychiczne jak i fizyczne), ale i skutki ekonomiczne dla społeczeństwa.Osoby młode, należące do grupy NEET będą potencjalnymi grupamidocelowymi działań Gwarancji dla młodzieży.KONKURS PO WER OGŁOSZONY PRZEZ DWUPNabór wniosków przeprowadzany jest w ramach:konkursu nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15 Programu Operacyjnego Wiedza EdukacjaRozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracyDziałanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty konkursowePoddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 8


Ogólne informacje dotyczące konkursuTermin, składania wniosków od 13.07.2015 r. do 24.07.2015 r.Termin rozstrzygnięcia konkursu: IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursuprzypadnie na październik 2015 r.Forma składania wniosków o dofinansowanie: Wnioski należy składać w formie dokumentuelektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz wformie papierowej wydrukowanej w jednym egzemplarzu z systemu SOWAi opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawnionych do złożenia tegowniosku.Beneficjenci (podmioty uprawnione do ubiegania się o środki w prowadzonych naborach)Instytucje rynku pracy (IRP) (zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjachrynku pracy):Ochotnicze Hufce Pracy,publiczne służby zatrudnienia,agencje zatrudnienia,instytucje szkoleniowe,instytucje partnerstwa lokalnego (partnerstwa lokalne zrzeszające różnorodnepodmioty działające na rzecz rynku pracy w skład, których wejść będą mogły władzepubliczne, publiczne służby zatrudnienia, szkoły, organizacje młodzieżowe, instytucjeszkoleniowe, prywatne służby zatrudnienia, partnerzy społeczni i pracodawcy), instytucje dialogu społecznego (związki zawodowe lub organizacje związkówzawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacjepozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresiepromocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej).Formy wsparcia możliwe do realizacji w projektachInstrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocyw zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia orazdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacjastopnia oddalenia od rynku pracy konkretnej młodej osoby,kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawoduzgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwozawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lubuzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 9


Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają systemedukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowychumiejętności i kompetencji:kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnieniaedukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednieegzaminy,nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnychna rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jestwsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganegoprzez pracodawców: nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznychumiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki,wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy,stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowaniazatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniuz subsydiowanym zatrudnieniem).Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektoroweji geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy zapośrednictwem sieci EURES):wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniemzatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnieniekompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tychusług,wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowanoproblem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztówdojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania,m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresiezdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystentaosoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiejusługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 10


Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalnościgospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji*) na utworzenieprzedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzyi umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,a także wsparcie pomostowe**.* Kwota wsparcia bezzwrotnego jest nie wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt. 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.**Wysokość finansowego wsparcia pomostowego będzie wypłacana miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartośćminimalnego wynagrodzenia za pracę. Wsparcie pomostowe może być udzielane na okres do 6 miesięcy (podstawowewsparcie pomostowe), a w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach do 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o przyznaniepodstawowego wsparcia pomostowego.REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNYWOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020OŚ PRIORYTETOWA 8: Rynek Pracy;Działanie 8.1: Projekty powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursoweDziałanie 8.2: Wsparcie osób poszukujących pracy – konkursy horyzontalneKierunki wsparciapomoc osobom pozostającym poza rynkiem pracy w ich powrocie do zatrudnieniaoraz utrzymaniu stałej pracy (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywnezawodowo, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osobystarsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwalebezrobotne oraz nisko wykwalifikowane);działania na rzecz zwiększenia aktywizacji oraz mobilności zawodowej znajdującychsię w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez kompleksowe wsparciedostosowane do indywidualnych potrzeb osób oraz tworzenie różnego typu zachętdo podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania dla osóbbiernych zawodowo oraz bezrobotnych ;działania na rzecz zdobywania nowych umiejętności i kompetencji, dalszegodoskonalenia, bądź zmiany kwalifikacji zawodowych oraz możliwość zdobyciadoświadczeń zawodowych w miejscu pracy;wsparcie bezpośrednie dla osób w zakresie międzynarodowego poradnictwai pośrednictwa pracy, a także działania służb zatrudnienia koncentrujące się naupowszechnianiu rozwiązań określonych w ramach sieci EURES.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 11


Działanie 8.3: Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy –konkursy horyzontalneKierunki wsparciapomoc osobom pozostającym poza rynkiem pracy w ich powrocie do zatrudnieniaoraz utrzymaniu stałej pracy (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywnezawodowo, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starszepo 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraznisko wykwalifikowane);wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw i rozpoczynania działalnościgospodarczej. Wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb osób;rozwój samozatrudnienia, przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy,obejmujący doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo-prawne adresowane do osóbpozostających bez pracy pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą;Działanie 8.4: Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy ZIT i OSIKierunki wsparciadziałania na rzecz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracyze względu na konieczność opieki nad członkami rodziny, poprzez tworzeniei rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym alternatywnych form opieki jakklub dziecięcy, dzienny opiekun czy niania;działania skupiać się będą na aktywizacji zawodowej osób powracających na rynekpracy po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych oraz osób,które pozostawały bez zatrudnienia i sprawowały opiekę nad dziećmi w wiekudo lat 3 poprzez wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia.OŚ PRIORYTETOWA 9: Włączenie Społeczne;Cel Osi Priorytetowej: Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życiaDziałanie 9.1: Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, ZIT i OSIKierunki wsparcia ZIT i OSI:działania na rzecz integracji osób oraz rodzin wykluczonych i zagrożonychwykluczeniem społecznym, poprzez aktywizację zawodowo-społeczną wykorzystującąinstrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej;wsparcie będzie realizowane także za pośrednictwem podmiotów ekonomiispołecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym (np. CIS, KIS, ZAZ, WTZ); kierunkowe działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej dla osóbprzebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, OśrodkachInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 12


Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i MłodzieżowychOśrodkach Socjoterapii.Kierunki wsparcia OPS/PCPRkompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów PomocyRodzinie z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze:a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencjispołecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej.b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmianyzawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane narynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.OPS i PCPR nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.Wdrożenie tych usług w ramach projektów ww. jednostek jest możliwe wyłącznie przezpodmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, np. PUP-y, CIS-y, KIS-y,spółdzielnie socjalne czy NGO.c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowaniewykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnychutrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynkupracy.Przykładowe typy operacji:poradnictwo specjalistyczne (m.in.: prawne, rodzinne, psychologiczne);poradnictwo zawodowe;pośrednictwo pracy;kursy i szkolenia;staże i praktyki;treningi umiejętności i kompetencji społecznych;zajęcia szkolne/nauka – tylko OPS/PCPR;specjalistyczne terapie, w tym zdrowotne, psychoterapie – tylko OPS/PCPR;coaching;trening pracy;streetworking;praca socjalna - tylko OPS/PCPR;prace społecznie użyteczne - tylko OPS/PCPR;zajęcia reintegracji zawodowej;subsydiowane zatrudnienie;Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 13


warsztaty terapii zajęciowej;środowiskowe formy samopomocy (m.in. grupy wsparcia);koszty zatrudnienia w ZAZ i spółdzielni socjalnej;zatrudnienie wspomagane;zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego - tylko OPS/PCPR;broker edukacyjny;zajęcia korekcyjno-edukacyjne - tylko OPS/PCPR;ćwiczenia usprawniające i zajęcia psychoruchowe - tylko OPS/PCPR;asystent osoby niepełnosprawnej, tłumacz;wolontariat.Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne, ZITDziałanie 9.3: Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych – konkursy horyzontalneKierunki wsparcia:świadczenie spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych (pomocyspołecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, opiekuńczych i zdrowotnych);działania z zakresu rozwoju usług związanych z mieszkalnictwem chronionym,wspomaganym oraz treningowym;dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wczesnego wykrywania wadrozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnościi niepełnosprawnych, jak również środowiskowych form pomocy i samopomocy.Przykładowe typy usług społecznych w 9.2 :usługi asystenckie (wolontariat opiekuńczy, dzienni opiekunowie, asystencji osobiści);Tele-opieka;likwidowanie barier architektonicznych;dowożenie posiłków;usługi interwencji kryzysowej;usługi pomocy sąsiedzkiej;usługi pracy z rodziną;mieszkania wspomagane, treningowe;tworzenie miejsc i świadczenie usług w placówkach opiekuńczych i wsparciadziennego.Przykładowe typy usług zdrowotnych w 9.3:badania wad rozwojowych;badania przesiewowe;usługi świadczone w dziennych domach opieki medycznej;usługi świadczone w lokalnych centrach opieki domowej;Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 14


usługi świadczone przez interdyscyplinarne zespoły opieki środowiskowej;usługi świadczone przez Centra Zdrowia Psychicznego.Grupy docelowe w 9.3 :osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotnesprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z Ustawą o promocjizatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacjispołeczno-zawodowej;dzieci objęte programem wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacjiw szczególności pochodzący z grupy docelowej osób zagrożonych ubóstwemi wykluczeniem społecznym;najbliższe otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniemspołecznym (rodziny) – jedynie jako element projektu właściwego.Kierunki wsparcia:działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i wspomagania zatrudnieniaw podmiotach ekonomii społecznej, inicjowania i wspomagania procesu tworzenianowych podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie istniejących podmiotówekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych wraz ze wsparciem towarzyszącym;działania na rzecz tworzenia regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwojuekonomii społecznej;działania koordynujące w zakresie ekonomii społecznej w regionie.ZMIANY WPROWADZONE W KWALIFIKOWALNOŚCI I SPORZĄDZANIU BUDŻETU WPERSPEKTYWIE 2014-2020 W PORÓWNANIU DO OKRESU PROGRAMOWANIA2007-2013brak wyodrębnionego zadania dotyczącego zarządzania projektem, koszty związanez zarządzaniem są ponoszone w ramach kosztów pośrednich;w projektach EFS brak jest możliwości ponoszenia kosztów pośrednich na podstawierzeczywiście poniesionych wydatków, a jedynie ryczałtem, zlecenie zadań innympodmiotom nie pomniejsza podstawy wyliczenia kosztów pośrednich, zmianie uległyrównież stawki ryczałtu:• 25 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLNwłącznie,• 20 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mlnPLN do 2 mln PLN włącznie,Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 15


• 15 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mlnPLN do 5 mln PLN włącznie,• 10 % kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości przekraczającej5 mln PLN,z zastrzeżeniem szczególnych reguł dotyczących projektów finansowanych z Funduszu Pracyoraz projektów realizowanych przez IZ lub IP; zmianie uległa kwota progowa, do której istnieje obowiązek stosowaniauproszczonych metod rozliczania (kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe) – 100 tys.euro wkładu publicznego (dotychczas projekty o wartości całkowitejnieprzekraczającej 100 tys. PLN), dotyczy to także jednostek sektora finansówpublicznych;inne niż w PO KL rozumienie pojęcia cross-financing na gruncie EFS: dotychczas pojęcieto odnosiło się do wydatków na środki trwałe i wartości niematerialnych i prawnych owartości powyżej 350,00 zł, obecnie na gruncie EFS jako cross-financing rozumie sięwyłącznie:• zakupu nieruchomości,• zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementynieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdudo budynku, zainstalowanie windy w budynku,• dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynkówi pomieszczeń.Pozostałe wydatki, dotychczas uznawane za cross-financing, wliczają się do kategorii środkitrwałe, rozumianej zgodnie z ustawą o rachunkowości.wzrosła liczba godzin maksymalnego zaangażowania zawodowego personelu projektuz 240 h do 276 h;dotychczas wyposażenie stanowiska pracy osoby zatrudnionej na podstawie stosunkupracy w wymiarze poniżej ½ etatu był kwalifikowalne w części proporcjonalnej dowymiaru zatrudnienia, w perspektywie finansowej 2014-2020 są oneniekwalifikowalne;wprowadzony został limit na zlecanie usług merytorycznych – mogą one stanowić niewięcej niż 30% wartości projektu.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 16


4. MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI WROCŁAWIAInstytut Edukacji Społecznej wraz z Urzędem Miasta Wrocławia serdecznie zapraszająmłodych mieszkańców miasta do udziału w konkursie, dzięki któremu można skorzystać ześrodków publicznych na realizację autorskich projektów o charakterze edukacyjnym,kulturalnym, sportowym lub społecznym.Do udziału w konkursie zapraszamy minimum 3-osobowe grupy nieformalne młodzieżyw wieku do 21 roku życia mieszkającej i/lub uczącej się na terenie Wrocławia w szkołachgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach Młodzieżowego Budżetu ObywatelskiegoWrocławia każda z grup może ubiegać się o dofinansowanie projektu w kwocie maksymalnej1.000,00 złotych.Młodzieżowy Budżet Obywatelski Wrocławia to przede wszystkim wsparcie kreatywności,przedsiębiorczości i zaangażowania młodzieży w życie społeczności lokalnych. Jego podstawąsą zatem innowacyjne i ważne z punktu widzenia młodych przedsięwzięcia.W Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim to nie pieniądze są najważniejsze. Realizacjakażdego projektu wymaga ważnych umiejętności: diagnozowania lokalnych potrzeb,planowania i dobrej pracy zespołowej, umiejętności organizacyjnych. Te umiejętności każda zgrup nieformalnych startujących w konkursie będzie miała okazję trenować.Dlaczego warto wystartować w konkursie?!1) Weźcie sprawy we własne ręce -zamiast czekać na kogoś kto, być może coś dla naszrobi, warto wziąć sprawy we własne ręce i przygotować projekt lub wydarzenie, którebędzie atrakcyjne nie tylko dla Was ale również dla Waszych rówieśników lub osób zwaszego otoczenia2) Wiedza i doświadczenie Bez względu na to jaki projekt planujecie wykonać na pewnozdobędziecie doświadczenie z zakresu: zarządzania zespołem, komunikacji w zespole,rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami, projektowania, ewaluacji. Na pewnonabędziecie też inne kompetencje które przydadzą się w szkole lub w przyszłej pracy.3) Inwestycja w siebie. Realizacja projektu w ramach młodzieżowego budżetu może byćważnym punktem w waszym życiorysie, nie każdy z Waszych rówieśników będzie mógłsię pochwalić realizacją projektu społecznego finansowanego ze środków publicznych.4) Nowi znajomi- Poznacie nowe osoby i być może odkryjecie nowe pasje- realizacjaprojektu to wspaniała przygoda, która nie tylko rozwija ale stwarza możliwośćpoznania wielu nowych ciekawych osób. Nie pozwólcie aby Was to ominęło.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 17


5) Młodzież decyduje- To Wy macie decydujący głos na temat tego jak ma wyglądaćprojekt i czego ma dotyczyć, nie przypadkowo budżet nazywa się MŁODZIEŻOWY namnaprawdę zależy na waszym maksymalnym udziale na każdym z etapów realizacjiprojektu. Projektów które będą prowadziły do realnych zmian w waszym otoczeniuMłodzieżowy Budżet krok po krokuPO PIERWSZE: PROJEKT!Przed aplikowaniem o dofinansowanie warto dobrze przemyśleć projekt, który chceciezrealizować i zebrać zespół, który będzie go realizował. Pamiętaj, że projekt to nie to samo cowniosek! Przed przystąpieniem do konkursu warto zadać sobie kilka podstawowych pytań idobrze zaplanować, co chcecie zrobić. W tym celu zapraszamy do skorzystania z zakładki „jakzrobić dobry projekt?” lub do konsultacji.PO DRUGIE: DOKUMENTY!Zapoznajcie się z ważnymi dokumentami, czyli Regulaminem Konkursu dostępnym nastronie i wnioskiem, który jest jego załącznikiem. Upewnijcie się, że wszystko jest dla Waszrozumiałe, a w razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z konsultantem projektumailowo mlodziezowybudzet@ies.org.pl telefonicznie +48 697 153 980 lub osobiście ul.Kościuszki 35 A III piętro.PO TRZECIE: APLIKOWANIE!Wypełnijcie wniosek opisując jak najlepiej Wasz projekt. Pamiętajcie, że to właśnie najego podstawie Kapituła Konkursowa podejmie decyzję o dofinansowaniu. Wypełnionywniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Instytutu Edukacji Społecznej (ul. Kościuszki 35 A,III piętro) lub przesłać mailem na adres mlodziezowybudzet@ies.org.pl w terminie8 kwietnia – 24 listopada 2015r.PO CZWARTE: DECYZJA!Decyzję o dofinansowaniu projektu w oparciu o kryteria zdefiniowane w Regulaminiepodejmuje Kapituła Konkursowa, której posiedzenia będą się odbywać w zależności od ilościspływających wniosków. Informacje o terminach posiedzeń Kapituły Konkursowej będądostępne na stronie internetowej www.mlodziezowybudzet.ies.org.pl najpóźniej 3 dni przedposiedzeniem Kapituły.Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie internetowej najpóźniej 3 dni po posiedzeniuKapituły Konkursowej, w tym samym terminie poinformujemy Was o decyzji również mailowobądź telefonicznie. Każda grupa, która otrzyma pozytywną decyzję zostanie zaproszona dopodpisania Kontraktu. Z jego treścią możecie się zapoznać w zakładce „regulamin”.PO PIĄTE: DO DZIEŁA!Od momentu podpisania Kontraktu możecie rozpocząć realizację swojego projektu.Pamiętajcie, że na każdym etapie możecie zwrócić się do nas z pytaniami.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 18


PO SZÓSTE: ZAKOŃCZENIE!Po zakończeniu projektu musicie sporządzić i złożyć sprawozdanie z jego realizacji.Wzór sprawozdania również jest załącznikiem do regulaminu. Wszystkie zespoły realizująceprojekty w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Wrocławia wezmą udziałw otwartym spotkaniu podsumowującym, które odbędzie się w grudniu 2015r.5. PROGRAM ERASMUS + KOMPONENT MŁODZIEŻErasmus+ Młodzież to część dużego programu Edukacyjnego Unii Europejskiejzaplanowanego na lata 2014 - 2020 pod nazwą Erasmus+. Komponent dotyczący młodzieżyma wspierać mobilność młodych ludzi, nabywanie przez nich kompetencji przydatnychszczególnie na rynku pracy także przeciwdziałać negatywnym uprzedzeniom, krzywdzącymstereotypom oraz dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie, przekonania, kolorskóry, czy sytuacje ekonomiczną lub zdrowotną. Program wspiera działania z zakres edukacjipozaformalnej, a co za tym idzie oddaje decydujący głos młodym ludziom w wyborze tematyki,formy edukacji, a także czasu i miejsca realizowanego projektu.NAJWAŻNIEJSZE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE EDUKACJI POZAFORMALNEJW PROGRAMIE ERASMUS + MŁODZIEŻ:uczenie się poprzez doświadczeniezaplanowane i zorganizowane działanieedukacja, która towarzyszy i uzupełnia naukę w szkoleopiera się na dobrowolnym udzialeodbywa się poza szkołą, uczelniądzieje się w czasie wolnym od naukiuczestnik i prowadzący zajęcia pozostają w relacji partnerskiejuczestnik jest odpowiedzialny za swój proces uczenia sięprowadzący wspomaga i wpływa na procesy edukacyjne w trakcie działań, ale nienarzuca uczestnikom prawd i wiadomościliczy się kreatywność i samoekspresja uczestników oraz ich zaangażowanie w procesedukacyjnyprowadzący stwarza sprzyjające warunki dla samospełnienia i samorozwojuuczestnikówInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 19


KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE ERASMUS+ MŁODZIEŻ?organizacje i instytucje non profit;przedsiębiorstwa społeczne;instytucje publiczne;nieformalne grupy młodzieży;instytucje, organizacje lub inne podmioty działające w obszarze edukacji, szkoleńi rynku pracy.CELE PROGRAMU ERASMUS + MŁODZIEŻpodniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz umiejętności młodzieży, w tymrównież osób z mniejszymi szansamipromowanie uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy, aktywności obywatelskieji dialogu międzykulturowegoprzeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i promowanie solidarności społecznejwzmocnienie powiązań sektora młodzieżowego z rynkiem pracy poprzez udziałw projektach Akcji 1., Akcji 2. i Akcji 3wspieranie podnoszenia jakości pracy z młodzieżą, w szczególności poprzezwzmacnianie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w sektorze młodzieżyoraz innymi podmiotamiwspieranie reform politycznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowymwspieranie rozwoju wiedzy o polityce młodzieżowejwspieranie rozpoznawalności edukacji pozaformalnej i nieformalnejpromowanie mobilności i współpracy pomiędzy uczestnikami z krajów programui krajów partnerskich poprzez udział w projektach Akcji 1., Akcji 2. i Akcji 3.KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:28 państw członkowskich UE;Islandia, Liechtenstein, Norwegia;Szwajcaria;Turcja;Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.KRAJE PARTNERSKIE:kraje sąsiadujące z UE – Partnerstwo Wschodnie, Rosja, Basen Morza Śródziemnego,Bałkany Zachodnie.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 20


STRUKTURA PROGRAMUAkcja 1.• Wolontariat Europejski• Wymiany młodzieży• Mobilność osób pracujących z młodzieżąAkcja 2.• Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe• Partnerstwa StrategiczneAkcja 3.• Rozwój Polityki MłodzieżowejWOLONTARIAT EUROPEJSKIProjekt wolontariatu Europejskiego stwarza możliwość wysłania młodej osoby lubgrupy młodzieży do pomocy w charakterze wolontariuszy do jednej z akredytowanychw programie organizacji. Wolontariusz w czasie pobytu ma okazję poznać kulturęodwiedzanego kraju, nabyć nową wiedzę i kompetencję a także nauczyć się języka obcego.Organizacja przyjmująca korzysta z jego zaangażowania, woli pomocy i często innowacyjnegospojrzenia, które wnosi osoby pochodząca z innego kraju. Organizacja w Polsce ma możliwośćubiegać się o pobyt wolontariusza z jednego z krajów programu lub krajów partnerskich.Dzięki udziałowi w projekcie Wolontariatu Europejskiego młodzi ludzie mogą:pracować w charakterze wolontariuszy za granicą – maksymalnie 12 miesięcy;zaangażować się w działania na rzecz lokalnego środowiska;wzbogacić działania organizacji o nowe metody i świeże spojrzenie;zdobyć doświadczenie i rozwinąć kompetencje.Dzięki udziałowi w projekcie Wolontariatu Europejskiego organizacja może:zaprosić do działań wolontariusza zza granicy,poznać nowe metody pracy i uatrakcyjnić swoje działania,rozwinąć międzynarodową współpracę.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 21


Podstawowe zasady dotyczące Wolontariatu Europejskiego:Czas trwania od 2 do 12 miesięcy oraz od 2 tygodni do 12 miesięcy w przypadkuwolontariuszy z mniejszymi szansami;Maksymalnie do 30 wolontariuszy w projekcie;Wiek wolontariuszy od 17 do 30 roku życia;Wolontariusz nie ponosi (prawie) żadnych kosztów;Kluczowa rola partnerstwa: organizacja goszcząca – organizacja wysyłająca– (organizacja koordynująca) – wolontariusz;Wszystkie organizacje biorące udział w projektach EVS muszą mieć AKREDYTACJĘ.WYMIANY MIĘDZYNARODOWEWymiana międzynarodowa to wspólnie zaplanowane spotkanie młodzieży z rożnychkrajów w celu poznania swoich kultur, przedyskutowania interesujących tematów,zrealizowania ciekawych przedsięwzięć, oparte na założeniach edukacji pozaformalnej.Czym nie jest wymiana młodzieży:wycieczką, wyjazdem akademickim;wydarzeniem o charakterze rekreacyjnym;festiwalem, działaniem nastawionym na zysk.Wymiany międzynarodowe podstawowe zasady:Działania realizowane pomiędzy krajami programu lub przy udziale partnerów z krajówpartnerskich sąsiadujących z UEMinimum 2 grupy młodzieży z różnych krajówProjekt może trwać od 3 do 24 miesięcyCzas trwania samej wymiany to od 5 do 21 dni (nie licząc dni podróży)Wiek uczestników od 13 do 30 latŁączna liczba uczestników 16-60 (nie licząc liderów)Minimum 4 osoby w grupieLiderzy – obowiązkowy udział, wiek bez ograniczeńMOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄCele:Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 22


ozwój zawodowy osób pracujących z młodzieżą;wymiana doświadczeń miedzy osobami pracującymi z młodzieżą oraz międzyinstytucjami;nawiązywanie nowych partnerstw pomiędzy instytucjami.W ramach tej podakcji możliwe są następujące formy działań:seminaria (ang. Seminars),kursy szkoleniowe (ang. Training Courses),wydarzenia służące nawiązywaniu kontaktów (ang: Contact Making Activities),wizyty studyjne (ang. Study Visitis),staże typu podpatrywanie pracy (ang. job shadowing).Podstawowe zasady dotyczące mobilności osób pracujących z młodzieżą:Czas trwania: 2 dni do 2 miesięcy (nie licząc dni podróży)Uczestnicy: 50 osób (w tym ewentualni eksperci, facylitatorzy, trenerzy etc. ) Nie maograniczeń wiekowychPartnerzy: instytucje pracujące z młodzieżą, z krajów programu i krajów partnerskichPARTNERSTWA STRATEGICZNETo inicjatywa w ramach akcji 2 realizowana przez młodzież, dla młodzieży i z młodzieżą.Projekt partnerstwa strategicznego powinien bazować na wspólnym wypracowywaniurozwiązań, sprawdzanie w praktyce nowatorskich podejść, metod i sposobów pracy wsektorze młodzieżowym. Partnerstwo ma przynosić zaangażowanym organizacjom wymierneefekty i wprowadzać zmiany o systemowym charakterze. Partnerstwo ma być przedewszystkim odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata dotyczące młodzieży, a takżedrogą do poszukiwania innowacyjnych i skutecznych metod dla rozwoju kompetencjikluczowych. Wypracowane rozwiązania powinny być udostępniane na zasadach OER-Otwartych Zasobów Edukacyjnych.Partnerstwa mogą być zawiązywane przez:Organizacje, instytucje pracujące z młodzieżąOsoby działające i pracujące w obszarze edukacji i szkoleńOsoby pracujące z młodzieżąEksperci, specjaliściMłodzi ludzie, studenci, uczniowie, wolontariusze (13-30 lat)Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 23


Czas realizacji projektu partnerstwa strategicznego wynosi od 6 do 36 miesięcy.W partnerstwie powinny uczestniczyć instytucje, grupy organizacje z minimum dwóch krajów.Nie ma ograniczeń dotyczących liczby uczestnikówProjekt Partnerstwa Strategicznego może mieć nieskomplikowany charakter i byćrealizowany przez minimum 2 niewielkie organizacje. Partnerstwo Strategiczne może równieżbazować na bardziej złożonej współpracy wielu organizacji i służyć opracowaniu wyjątkowonowatorskich rozwiązań i podejść w zakresie pracy z młodzieżą.MIĘDZYNARODOWE INICJATYWY MŁODZIEŻOWE (MIM)To projekt zainicjowany, przygotowany i realizowany przez młodzież. (MIM) stwarzamożliwość dla dwóch lub więcej grup młodzieżowych równoległej realizacji inicjatyw w swoichkrajach, jednocześnie pozwala na bieżąco dzielić się efektami swoich projektów.Międzynarodowa Inicjatywa Młodzieżowa może służyć:Zwiększeniu aktywności obywatelskiej, odpowiedź na lokalne potrzeby.Działaniom podejmowanym dla pożytku społeczności lokalnych (m.in. wspieranie grupzagrożonych wykluczeniem społecznym np. osób starszych, niepełnosprawnych,migrantów, mniejszości społecznych).Założeniu klubu młodzieżowego, organizacji lub przedsiębiorstwa społecznego.Organizowaniu wydarzeń kulturalnych i artystycznych.ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJDialog usystematyzowany czyli spotkania, konsultacje między decydentami a młodymiludźmi.Możliwe działania:krajowe i międzynarodowe seminaria;Europejski Tydzień Młodzieży;Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 24


konsultacje społeczne i badania;wydarzenia stymulujące pracę instytucji demokratycznych;organizacja konferencji młodzieżowych w ramach prezydencji danego kraju w UE.Możliwość skorzystania ze ścieżki krajowej lub międzynarodowejSpotkanie krajowe – jedna organizacja z PolskiSpotkania międzynarodowe – min. 2 organizacje z 2 różnych krajówGłówne założenia:Długość trwania projektu od 3 do24 miesięcyWiek uczestników od 13 do 30 roku życiaPrzynajmniej 30 uczestnikówBudżet –maksymalna kwota to 50 tys. EUR6. OTWARTE KONKURSY OFERT JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓWPUBLICZNYCH, ORAZ PODMIOTÓW NIEPUBLICZNYCH NADZIAŁANIA SKIEROWANE DO MŁODZIEŻYW niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną otwarte konkursy ofert ogłaszane przezpodmioty publiczne oraz konkursy grantowe ogłaszane przez fundacje z prywatnym kapitałemnie przedstawiane w poprzednich rozdziałach. Część z nich umożliwia kierowanie dotowanychdziałań do szerszej grupy odbiorców niż tylko do młodzieży, co nie wyłącza ich z zakresuzainteresowania autora niniejszego rozdziałuBez względu na to czy konkursy ogłaszane są przez podmioty publiczne czy przez prywatne,warto wyróżnić kilka cech wspólnych dotyczących aktualnych ogłoszeń grantowych.Po pierwsze grantodawcy zachęcają do wyrównywania szans tam gdzie jest to uzasadnionei możliwe, dlatego też często spotkamy się z wymogiem lub zaleceniem aby działania byłyskierowane do grup, które z racji swoich deficytów bywają często przedmiotem wykluczenia oróżnym charakterze.Częstym wymogiem pojawiającym się w konkursach grantowych jest innowacyjnośćprezentowanych projektów. Już dawno skończyły się czasy ponawiania co roku tych samychdziałań. Charakter społecznych potrzeb, na które odpowiadają organizacje pozarządowe jestInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 25


niezwykle dynamiczny, tym samym zasadne jest oczekiwanie grantodawców abyprezentowane pomysły na rozwiązanie poszczególnych problemów były adekwatne do ichcharakteru i zgodne z duchem czasów.Bez zmian natomiast pozostaje przywiązanie grantodawców do metodyki projektowej,w której kluczowe miejsce wciąż zajmuje prawidłowe rozpoznanie potrzeb przyszłychbeneficjentów. To właśnie pogłębiona diagnoza dająca właściwą perspektywę sytuacjimłodzieży pozwala na sformułowanie właściwych celów, adekwatnych metod działania,a także dobranie odpowiednich narzędzi do monitoringu i ewaluacji.Należy zastrzec, że prezentowane poniżej informacje mają niejako charakter prognozy,ponieważ informacje dotyczą lat ubiegłych, trudno tutaj o pewność, że w latach przyszłychkonkursy zostaną ponowione na identycznych warunkach. Możemy mówić raczej o dużymprawdopodobieństwie kontynuacji konkursów przez opisane podmioty, z założeniem że częśćz nich zniknie, część zmieni swój charakter i wreszcie pojawią się nowe miejsca na krajowej izagranicznej mapie grantów.Dlatego zachęcamy szanownych Czytelników aby potraktować to zestawienie jako punktwyjścia do samodzielnych poszukiwań instytucji, które sfinansują Państwa pomysływspierające rozwój młodych ludzi.OTWARTE KONKURSY OFERT JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHMINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJPolsko - Ukraińska Współpraca Młodzieży. Program wspierający projekty mające na celuwzajemne poznanie, zbliżenie i zachęcenie do współpracy młodzieżowych grup z Polskii Ukrainy. Obszary współpracy są szerokie, a główne z nich to: historia, kultura, rozwójkompetencji społecznych i obywatelskich. Partnerami w we współpracy mogą być: szkoła, innaplacówka oświatowa, organizacja pozarządowa, organizacja kościelna, grupa nieformalna.Przynajmniej połowa z uczestników musi stanowić grupa ukraińska.Międzynarodowa Wymiana Młodzieży z Krajami Partnerstwa Wschodniego - konkursdotacyjny wspiera projekty promujące współpracę młodzieży z Polski oraz Rosji, Izraela orazKrajów Partnerstwa Wschodniego. Oto przykładowe tematy wymian z poszczególnymikrajami:Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 26


Izrael - budowanie współpracy pomiędzy młodymi Izraelczykami i Polakami, promowanepozytywnego wizerunku Polski, przezwyciężanie barier kulturowych i językowych.Kraje Partnerstwa Wschodniego (Rosja, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia) -projekty z zakresu edukacji międzykulturowej, budujące wzajemne poznanie sięi umożliwiające integrację z wykorzystaniem edukacji, kultury itp., promowanie edukacjiobywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka, budowanie postawy tolerancji.O organizację wymian mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionew art.3 ust.3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Wspieranieoświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowaniakolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Konkurs stwarzający możliwośćorganizację zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowiskpolonijnych. Taki wyjazd pozwala lepiej poznać kraj macierzysty, zawrzeć i umocnić kontaktyz instytucjami i organizacjami w Polsce, a także stworzyć warunki do edukacji połączonej zwypoczynkiem. Budżet programu jest podzielony na kilka obszarów geograficznychProgram pomocy wybitnie uzdolnionym uczniomCelem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lubponadregionalnych programów pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom. W programie,o którym mowa powyżej, uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkółponadgimnazjalnych, z terenu Polski, z następującymi uzdolnieniami: akademickimi, tj. wuczeniu się przedmiotów szkolnych odpowiadających gałęziom wiedzy, artystycznymi,technicznymi; sportowymi i motorycznymi, społecznymi, wykazującymi talent przywódczy lubumiejętności skutecznego rozwiązywania sytuacji społecznych.Więcej informacji na temat programów Ministerstwa na stroniewww.men.gov.plOTWARTE KONKURSY I PROGRAMY MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCHWolontariat Polska Pomoc to program mający na celu umożliwienie obywatelom polskimzaangażowania w pracę na rzecz krajów rozwijających się oraz upowszechnianie w Polscewiedzy o tych krajach i ich mieszkańcach. Dzięki dotacji MSZ wolontariusze biorący udziałw programie mają zapewnione finansowanie kosztów podróży, pobytu i ubezpieczenia,a także dostosowane do specyfiki konkretnego zadania szkolenia i kursy prowadzone przezMSZ oraz organizacje zaangażowane w projekt. Na miejscu wolontariusze przebywają podopieką organizacji przyjmującej; ich praca trwa minimum 6 tygodni w przypadku projektówkrótkoterminowych lub minimum 3 miesiące w przypadku projektów długoterminowych.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 27


Finansowe wsparcie obejmuje również inicjatywy edukacyjne podjęte przez wolontariusza popowrocie do Polski. W ramach programu wyłaniane są organizacje, których zadaniem jestpozyskanie, przygotowanie wolontariuszy do wyjazdu, a także późniejsza koordynacjaprojektu. Więcej na www.polskapomoc.gov.plKonkurs Edukacja Globalna. Konkurs na działania mające upowszechniać w Polsce wiedzęo krajach rozwijających się i stwarzać realną możliwość w zaangażowanie się obywateli polskiw pracę na ich rzecz.Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczynproblemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna maprzybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak równieżpokazywać wzajemne zależności między Polakami, a mieszkańcami krajów rozwijających się.Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walkiz ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego nazasadach solidarności, równości i współpracy. (źródło: www.msz.gov.pl)Forum Polsko - Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobregosąsiedztwa- konkurs ogłaszany na podstawie podpisanej dwustronnej umowy miedzy rządamiPolski i Czech w 2009 roku. Jego głównym celem jest finansowanie inicjatyw zacieśniającychwspółpracę miedzy obywatelami obydwu krajów i projektów upowszechniających wiedzęwśród Polaków i Czechów o sobie nawzajem. Więcej na: http://www.mzv.cz/ceskopolske_forum/pl/Więcej informacji na www.msz.gov.plOTWARTE KONKURSY MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOEdukacja medialna i informacyjna. Celem programu jest wsparcie inicjatyw, które będąprzygotowywały odbiorców do świadomego korzystania z nowych mediów oraz rozwój wiedzyi kompetencji, które pozwolą na posługiwanie się nowymi kanałami komunikacji w twórczysposób. Osią kompetencji medialnych i informacyjnych jest świadome korzystanie z mediówmasowych oraz różnych zasobów informacji. Odwołując się do regulaminu konkursuwspierane będą między innymi: zadania rozwijające kompetencje medialne, w tym m.in.dotyczące języka mediów, sposobu komunikacji w mediach, kształtowania własnegowizerunku, tworzenia, przetwarzania i prezentowania treści, etyki i prawa związanegoz przedmiotowym obszarem, a także bezpiecznego i świadomego korzystania z nowychmediów; zadania rozwijające kompetencje informacyjne, w tym m.in. związanez wyszukiwaniem informacji zgromadzonych w różnych źródłach, krytyczną oceną,przetwarzaniem, prezentowaniem i ich efektywnym wykorzystaniem.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 28


Edukacja kulturalna. Konkurs wspierający zadania z zakresu edukacji kulturalnej, ważne dlarozwoju kapitału społecznego. Wsparcie lokowane w odniesieniu do dwóch rodzajówprojektów: działań edukacyjno- animacyjnych rozwijających kreatywność i twórczośćbeneficjentów działań należących do wszystkich grup wiekowych oraz projektówartystycznych dla dzieci i młodzieży kształtujących ich wrażliwość i potrzebę stałegouczestniczenia w życiu kulturalnym.Konkurs na promocję czytelnictwa. Celem konkursu jest wspieranie wartościowych formpromowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szerokozakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparciedla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.Wsparcie dla Instytucji Kultury. Konkurs w ramach, którego instytucje o statusie instytucjikultury mogą ubiegać się o dofinansowanie dla działań o charakterze inwestycyjnym.Więcej o dostępnym konkursach na stronie Ministerstwahttp://www.mkidn.gov.pl/OTWARTE KONKURSY MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKISport Powszechny- upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.W ramach tego konkursy wspierane będą:Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznychUpowszechnianie sportu w środowisku akademickimUpowszechnianie sportu w środowisku wiejskimWspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanychw ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” Wspieranie aktywności osób starszychProgram Sport Wszystkich Dzieci: w ramach tego konkursu wspierane są między innymi:Wspieranie programów aktywności fizycznej jako przeciwdziałanie nadwadze i otyłościu dzieci i młodzieżyWspieranie projektów w zakresie podnoszenia kompetencji nauczycieli, trenerów,instruktorów, animatorów i liderów sportu dzieci i młodzieży.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 29


Dofinansowanie zadań z zakresu turystyki- Konkurs organizowany co roku szczególniewspiera projekty w następujących obszarach:1) Wspieranie rozwoju turystyki polskiej w tym: a) popularyzacja turystyki krajowej;b) rozwój dziedzin gospodarki turystycznej; c) konkurencyjność i innowacyjnośćproduktów turystycznych.2) Kształtowanie przestrzeni turystycznej- dofinansowanie dla wytyczania nowychi utrzymania obecnych szlaków.3) Działania na rzecz jakości kadr- organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów,konferencji.Program Upowszechniania Sportu Wśród Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jestpopularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie ich aktywnościruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nimjakości życia. W jego ramach przewidziane są następujące formy wsparcia:1) organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;2) organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, w tym mistrzostw Polski,dalej jako „MP” i pucharów Polski, dalej jako „PP” osób niepełnosprawnych;3) prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych –„Animator sportu osóbniepełnosprawnych”;4) organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;5) zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych.Więcej na temat konkursów: www.msport.gov.plKONKURSY MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJKonkurs Fundusz Inicjatyw ObywatelskichCo roku organizowany konkurs grantowy skierowany do wszystkich organizacji, których celemjest promocja aktywnego obywatelstwa, wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych,wzmacnianie organizacji pozarządowych jako ważnego filaru społeczeństwa obywatelskiego.Cytując za regulaminem konkursu 2015:„Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacjipozarządowych w życie publiczne.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 30


Realizacja Programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działaniana rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.Cele szczegółowe:1) Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych.2) Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacjipozarządowych i inicjatywy lokalne.3) Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych.4) Wzmocnienie potencjału III sektora.”Program „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminieW ramach programu placówki wsparcia dziennego dla dzieci mogą ubiegać sięo dofinansowanie w celu doposażenia, inwestycji, zorganizowania wypoczynku letniego lubzimowego dla swoich podopiecznych czy organizacji imprez edukacyjno kulturalnych takichjak na przykład wyjście do kina czy teatru.ASOS - Aktywność Społeczna Osób Starszych. Program dotacyjny ma wspierać inicjatywyaktywizujące społecznie osoby starsze. Duża część projektów oprócz tego, że ma charakteredukacyjny, zakłada integrację międzypokoleniową co stwarza szansę na dofinansowaniedziałań także dla młodzieży. Mimo tego należy pamiętać, że to seniorzy są grupą docelowąw tym programie dotacyjnym.Więcej o konkursach organizowanych przez Ministerstwo Pracy iPolityki Społecznej na stronie www.mpips.gov.plKONKURS NARODOWEGO BANKU POLSKIEGOMimo tego, że jest instytucją odpowiedzialną za emisję pieniędzy to NBP posiada także swójprogram dotacyjny. Granty przeznaczane są dla instytucji, które planują zrealizować projektyz zakresu edukacji ekonomicznej. Nie ma określonych terminów na składanie wniosków,instytucja prowadzi tryb ciągły przyjmowania aplikacji. Więcej informacji na www.nbportal.plPAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHFundusz przeznaczany na rehabilitację zawodową i społeczna osób niepełnosprawnych.Znaczna część środków jest rozdzielana poprzez jednostki organizacyjne gmin lub powiatówtakie jak PCPRy czy MOPSy. Część środków trafia bezpośrednio do organizacji pozarządowych,które wykorzystują je na projekty z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych. WiększośćInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 31


konkursów kierowanych do organizacji pozarządowych finansuje duże, często ogólnokrajoweprzedsięwzięcia. Jednocześnie ogłaszane są konkursy na działania o typowo lokalnymcharakterze jak konkurs ogłoszony we wrześniu 2014 roku, a w nim cel programowy 2:zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Więcej na stronie www.pfron.org.plFUNDUSZ WYSZEHRADZKICo roczne konkursy grantowe promujące realizację inicjatyw miedzy przedstawicielamipaństw Grupy Wyszehradzkiej czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier.Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów GrupyWyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzypodmioty z trzech różnych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Tylko w przypadku projektówtransgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie możeobejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.Przewidziane są trzy ścieżki grantowe: małe, standardowe i strategiczne granty. Szeroki zakres wsparcia: kultura, badania i rozwój, edukacja, wymianymiędzynarodowe, promocja turystyki.Dofinansowane działania powinny zmieścić się w przynajmniej jednej z opisywanychform: współpraca kulturalna, naukowa, badania naukowe, edukacja, wymianymłodzieży, współpraca trans graniczna, promocja turystyki.Filarem każdego z projektu jest współpraca międzynarodowa.Więcej na www.visegradfund.orgPOLSKO- NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻYProgram grantowy posiadający długie tradycje. Został uruchomiony w 1991 roku na podstawiedwustronnej umowy między Rządem Polski i Niemiec. Od czasu powstania sfinansowałspotkania ponad 2,5 mln osób Polski i Niemiec. Jego głównym założeniem było i jestfinansowanie i merytoryczne wsparcie działań, które służą poznaniu i procesowi pojednaniamiędzy społeczeństwami obydwu krajów. Główną grupą docelową Programu jest młodzież wwieku od 12 do 26 lat.PNWM finansuje m.in. na następujące działania: praktyki; spotkania młodych Polakówi Niemców; imprezy dokształcające; podróże do miejsc pamięci; publikacje, media itd.Warunkiem przyznania dotacji jest rzeczywiste spotkanie młodzieży z obu krajów.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 32


Kto może ubiegać się o fundusze?:Wnioski o dotacje mogą składać osoby prawne (w wyjątkowych wypadkach również osobyfizyczne) w Niemczech i w Polsce, które są w stanie wziąć na siebie prawną, specjalistycznąi pedagogiczną odpowiedzialność za przeprowadzenie polsko-niemieckiego spotkania. Projektmusi być złożony wspólnie przez polskiego i niemieckiego partnera. Uczestnikami programówmogą być osoby w wieku od 12 do 26 lat.Więcej na www.pnwm.orgPOLSKO- LITEWSKA WYMIANA MŁODZIEŻYWspiera finansowo i merytorycznie wymiany młodzież Polski i Litwy. Treść wymian i innychform edukacyjnych wspieranych przez program powinna odzwierciedlać zainteresowania jejuczestników. Celem nadrzędnym programu jest wspieranie dialogu i współpracy na rzeczzacieśniania przyjacielskich stosunków między obydwoma narodami.Projekty można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:Format 1. obejmuje takie projekty, jak: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej.Format 2. obejmuje: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projektyinformacyjne.Formaty różnią się od siebie rodzajem i metodologią realizowanych projektów, jak równieżsystemem dofinansowania.Co roku ogłaszane są nowe priorytety funduszu. Uwzględnianie obszarów priorytetowychw zgłaszanych wnioskach zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania w ramach konkursuW roku 2015 priorytety Funduszu to:promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego;włączanie młodzieży z mniejszymi możliwościami;promowanie postaw obywatelskich i polsko-litewskiej przyjaźni wśród młodzieży zapomocą nowoczesnych technologii;promowanie zainteresowania młodzieży współpracą rozwojową.Więcej na www.plf.org.plInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 33


KONKURSY PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHDOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYWTo fundusz regrantingowy, którego zadaniem jest wspieranie inicjatyw organizowanych przezmłode organizacje pozarządowe lub nieformalne grupy obywateli. Celem Funduszu jest daćmożliwość realizacji niewielkiej inicjatywy po to by organizacje miały szansę poznać podstawytworzenia i zarządzania projektami, komunikacji w zespole projektowym oraz aby poznałyprocedury towarzyszące pozyskiwaniu środków w drodze otwartych konkursów grantowychoraz nauczyły się je rzetelnie wykorzystywać i rozliczać. Środki funduszu mogą zostaćwykorzystane na projekty społecznej skierowane do społeczności lokalnych lub mogą zostaćwykorzystane w celu wsparcia instytucjonalnego organizacji. Najważniejsze kwestie:Dla młodych organizacji pozarządowych/grup nieformalnych lub samopomocowych.Dofinansowanie do maksymalnie 5 tyś zł.Dotacje na działania społecznie użyteczne.Na terenie Dolnego Śląska 3 operatorów przyznających granty i czwarty w ramachodrębnego projektu.Więcej na: www.maleinicjatywy.plFUNDACJA BATOREGOprowadzi szereg programów dotacyjnych oraz edukacyjnych z obszaru edukacji obywatelskiej.W jej ramach prowadzony jest program stypendialny Równe Szanse. Jego celem jestupowszechnianie systemu pomocy stypendialnej dla młodzieży szkolnej opartego na zasobachi aktywności społeczności lokalnych. Zasada działania programu jest następująca: organizacjepozarządowe, które zgłaszają się do programu, samodzielnie zbierają swoją część funduszustypendialnego, często wykorzystują do tego mechanizm 1 %, zbiórki publiczne czy pozyskujądarowizny. Taką sama kwotę dokłada do funduszu stypendialnego Fundacja Batorego. Zpozyskanych środków fundowane są stypendia trafiające do lokalnej młodzieży. Fundacjaprzygotowuje też organizacje od strony merytorycznej do koordynacji programustypendialnego.Więcej na www.batory.org.plInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 34


FUNDACJA KRONENBERGAdziała od 1996 roku przy Citi Banku Handlowym. Fundacja działa na rzecz dobra publicznegowspierając inicjatywy realizowane przez organizacje z sektora pożytku publicznego.Finansowanie jest możliwe w następujących obszarach:EdukacjaRozwój lokalnyInnowacje w edukacjiPriorytety opieki zdrowotnejEdukacja ekonomicznaPolityka społecznaDziedzictwo kulturowe i tradycjeNauka przedsiębiorczości Twórczość artystyczna dziecii młodzieżyPrzykładowe formy działań finansowane przez fundację: warsztaty, szkolenia, konkursy iolimpiadyWięcej na www.kronenberg.org.plFUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBKFundacja przyznaje granty w ramach trzech programów grantowych:Bank Dziecięcych Uśmiechów- finansuje przedsięwzięcia skierowane do rodzindysfunkcyjnych lub ubogich, Zadaniem programu jest wyrównywanie szans dzieci i stwarzanieim warunków do prawidłowego rozwoju. Fundacja chce inwestować w edukację, wychowaniei rozwój talentów poszczególnych dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacjimaterialnej po to aby stworzyć im lepszy start w dorosłe życie.Główne założenia: Mikrogranty do wysokości 5 tyś zł. na pomoc dzieciom z rodzin ubogich lubdysfunkcyjnych.Czas realizacji projektu do 12- stu miesięcy.Jedna organizacja może się starać o jedno dofinansowanie w trakcie roku.Fundacja dofinansowuje, a nie pokrywa w całości koszt projektu.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 35


Bank Ambitnej Młodzieży - wsparcie dla otwierania młodzieży na świat wartości, w pomocyw zdobyciu wykształcenia oraz otwarcia się na potrzeby lokalnej społeczności. To młodzi ludziedzięki wsparciu fundacji mają się nauczyć dostrzegać lokalne problemy, umieć na niereagować, a jeśli to możliwe również im zapobiegać.Przykładowa tematyka:Rozwój i edukacja.Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna.Kultura, historia i dziedzictwo narodowe.Główne założenia:Finansowane działania mogą być skierowane do osób między 13, a 26 rokiem życia.Maksymalna kwota o jaką można się ubiegać to 15 tysięcy złotych.Maksymalny czas trwania projektu to 12 miesięcy.Tu mieszkam, tu zmieniam - najnowszy konkurs dotacyjny fundacji BzWBK, który wspieradokonywanie realnych zmian w swoim otoczeniu. W jego ramach można pozyskaćdofinansowanie na jednym z trzech poziomów 4000, 7000 lub 10000 zł.Możliwe obszary wsparcia:Zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości,funkcjonalności.Poprawa jakości życia.Zwiększanie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę.Ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci.Upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalneśrodowisko.Ochrona środowiska naturalnego.Współpraca między organizacjami.Więcej na www.fundacjabzwbk.plFUNDACJA PZUInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 36


Fundacja stawia na edukację dzieci i młodzieży, wspiera talenty i wyrównuje szanse osóbwykluczanych. Dla fundacji ważne jest inwestowanie w równy dostęp do dóbr kultury i życiaspołecznego co jest ważnym wkładem w rozwój społeczeństwa obywatelskiegoObszary szczególnie istotne dla Fundacji (cytując za materiałami fundatora)Edukacja – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzącychwarunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego młodychludzi.Opieka i pomoc społeczna – poprzez wsparcie dla organizacji i osób fizycznych, m. in.w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznegoalbo leków.Ochrona zdrowia – wspieramy projekty edukacyjne dla pracowników placówekmedycznych, poprzez nasze działania promujemy również zdrowy i aktywny tryb życia.Kultura i sztuka – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych orazdziałań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystach i uzdolnionejmłodzieży.Fundacja udziela wsparcia głównie dzieciom i młodzieży w ramach trzech programówdotacyjnych:Z PZU po Lekcjach - Wsparcie projektów mających na celu zagospodarowanie czasu wolnegodzieci i młodzieży poprzez organizację ciekawych i inspirujących zajęć poza lekcyjnych.Szczególnie promowane będą przedsięwzięcia rozwijające kreatywność i pasję wśróduczestników zajęć.Młodzi niepełnosprawni- sprawni PZU - konkurs mający na celu zwiększenie sprawnościi samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.PZU z kulturą – Konkurs skierowany do młodzieży z małych miasteczek i wsi mający ułatwić imaktywność w szeroko rozumianym obszarze kultury i sztuki.Więcej na www.fundacjapzu.plFUNDACJA ORANGEFundacja w swoich materiałach określa misję jako „ upowszechnianie wiedzy i prowadzenieprojektów społecznych, dzięki którym nowe technologie staną się sprzymierzeńcem rozwojuspołecznego. Im więcej z nas będzie ludźmi świadomymi, kreatywnymi i im więcej osób będzieInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 37


czerpać z zasobów wiedzy, tym lepszy będzie nasz świat.” Ma to odzwierciedlenie w ichprogramach dotacyjnych, które funkcjonują obok programów edukacyjnych fundacji.Akademia Orange- otwarty konkurs między innymi dla NGO, które realizują projektynowoczesnej edukacji kulturalnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Szczególnie wspierane są teinicjatywy, które wdrażają nowatorskie rozwiązania w edukacji kulturalnej. Podstawoweinformacje:Finansowanie projektów dla beneficjentów do 18 roku życia oraz instytucji z nimiwspółpracujących.Maksymalna kwota dofinansowania to 30 tyś zł.Rezultaty projektu będą umieszczone na ogólnodostępnej platformie z zasobamimetod z zakresu edukacji kulturalnej na zasadzie „otwartych licencji”.Wymagany udział partnera.Program dotacji w ramach bezpiecznie tu i tamedukacyjnychzwiązanych z bezpieczeństwem w sieci.wspieranie oddolnych inicjatywWięcej na www.fundacja.organge.pl oraz www.akademiaorange.plPROGRAM „RÓWNAĆ SZANSE”- OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWYCelem konkursu jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży pochodzących z małychmiejscowości. Duży nacisk położony jest na poznawanie przez młodych ludzi własnychzasobów oraz możliwości jakie niesie ich otoczenie. Celem programu ma być nie tylkorealizacja młodzieżowych inicjatyw ale również wykształcenie zdolności dostrzegania szansw miejscu ich zamieszkania, zawierania lokalnych partnerstw i współpracy z różnymipodmiotami w celu przejmowania odpowiedzialności za swoje małe ojczyzny. Głównezałożenia:Skierowany do mieszkańców wsi i małych miejscowości do 20 tyś mieszkańców.Na stałą pracę z grupą minimum 20 młodych ludzi.Dwa etapy: diagnoza oraz plan działań.Poziom dofinansowania do 40 tyś złotych.Więcej na: www.rownacszanse.pl7. ZAKOŃCZENIEInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 38


Startowanie w otwartych konkursach ofert w celu zdobycia finansowania na realizacjędziałalności statutowej dla wielu organizacji jest filarem ich działalności. Daje możliwośćzdobycia finansowania nawet dla organizacji, które dopiero rozpoczęły swoją działalność.Jednocześnie dojrzałe organizacje pozarządowe doskonale wiedzą, że kluczem do takpożądanej w sektorze stabilizacji jest dywersyfikacja rodzajów źródeł utrzymania działalności.Nie jest to łatwe w sytuacji, w której od wielu lat organizacja niejako wyspecjalizowała sięw pozyskiwaniu środków z rynku grantów i aby otworzyć się na nowe możliwości musidokonać często głębokich zmian we własnej strukturze funkcjonowania. Co więcej zmian,które często przyniosą rezultaty dopiero w dłuższej perspektywie. Mimo tego, uniezależnieniesię od pozyskiwania grantów przestaje być wyborem, a zaczyna być koniecznością w życiuorganizacji. Zmiany na rynku otwartych funduszy grantowych, coraz większa konkurencja, orazniemożność sfinansowania wszystkich kosztów bieżących powoduje, że organizacje zwracająsię ku innym formom gromadzenia funduszy. Jedną z nich jest działalność gospodarcza.Istotną i charakterystyczną cechą działalności pożytku publicznego jest jejniekomercyjny charakter. Jeśli mówimy tu o zysku to raczej o zysku społecznym czyli wartościdodanej rozumianej w kategoriach pożądanych zmian społecznych. Stąd na pierwszy rzut oka,pomysł aby organizacja pozarządowa prowadziła działalność gospodarczą może wydawać sięczymś sprzecznym z jej ideą. Jeśli jednak działalność komercyjną potraktujemy jako użytecznenarzędzie do gromadzenia środków, osiągania większej niezależności i profesjonalizmu tomoże się ona stać ważnym źródłem finansowania działalności statutowej dla organizacjipozarządowej. Decyzja o rozpoczęciu prowadzenia działalność komercyjnej, która będziemiała charakter wspierający wobec działalności głównej czyli statutowej, powinna byćpoprzedzona poważną dyskusją na forum organizacji, a jej ewentualne uruchomieniestarannie przygotowane w oparciu o rynkowe narzędzia. W dyskusji nie powinno zabraknąćistotnych wątków związanych z prowadzeniem działalności komercyjnej takich jak: wybórrodzaju działalności, świadomość jak to wpłynie na strukturę i relację w organizacji, a także nakwestie wizerunkowe. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na potencjalne korzyści jak:zwiększenie stabilizacji finansowej, większą niezależność programową oraz profesjonalizacjędziałań.Innym pomysłem na dywersyfikację źródeł przychodu jest zawieranie umówsponsorskich. Sponsoring to wzajemna umowa dwóch podmiotów, w której najczęściejpodmiot gospodarczy zobowiązuje się do świadczeń pieniężnych na rzecz działań statutowychprowadzonych przez organizacje pozarządową, a ta w zamian za wsparcie deklaruje działaniamające na celu promocję sponsora, jego produktów i usług. Taki sposób pozyskiwania mawielu zwolenników szczególnie wśród organizacji prowadzącym działalność sportową. Wynikato z jednej strony z szerokiej praktyki w sporcie amatorskim i zawodowym, oraz z masowegocharakteru projektów sportowych co ułatwia pozyskanie sponsora. Sponsoring jako metodgromadzenia środków ma wiele zalet. Do najważniejszych należy ograniczona ilość czynnościInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 39


iurokratycznych jakie towarzyszą np. konkursom grantowym, a także skrócenie czasuoczekiwania na środki oraz większa elastyczność w relacji sponsor- sponsorowany. Z drugiejstrony nie jest to droga usłana różami, ponieważ w przeciwieństwie do darowizny jesteśmyzobowiązani do wyświadczenia usługi, która będzie wymagała naszego zaangażowania i częstospecjalistycznej wiedzy. Fundamentalnym zasobem w kontekście przyszłej współpracy zesponsorem będzie nasza wiarygodność, na którą często pracuje się latami.Inną formą gromadzenia funduszy są zbiórki publiczne oraz ich internetowyodpowiednik crowdfunding. Zbiórki, często niedoceniane, oprócz swojej podstawowej funkcjijaką jest gromadzenie środków na konkretny cel, stwarzają znacznie szersze możliwości.Angażując w zbiórkę dużą część naszego zespołu mamy doskonałą możliwość dozintegrowania osób wokół wspólnego celu, a także szansę na większe zidentyfikowanie ichz przyszłym projektem. Poza tym zebrane fundusze z racji tego, że zostały pozyskane osobiściemają w oczach członków zespołu niejako większą wartość co pozwoli wydawać je bardziejracjonalnie. W końcu zbiórka publiczna zrealizowana w innowacyjny sposób stanowi dlazespołu doskonała okazję do promocji celu na jaki jest przeprowadzana. Warto rozważyćorganizację zbiórek w celu dotowania własnej działalności tym bardziej, że po ostatnichzmianach, znacznie łatwiej jest zgłosić i rozliczyć ją z wykorzystaniem narzędzi na stronieinternetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.Niezależnie od sposobu gromadzenia funduszy nie należy zapominać, że jest to tylkonarzędzie do tego aby móc wspierać młodych ludzi w ich wszechstronnym rozwoju. ŻyczymyPaństwu sukcesów i owocnych projektów, jesteśmy przekonani że „inwestycja” w młodychludzi jest jedną z najlepszych lokat kapitału jakie mogą poczynić zarówno małe wspólnotylokalne, podmioty komercyjne jak i duże jednostki administracji samorządu terytorialnegooraz administracji centralnej.8. PRELEGENCI, UCZESTNICY I ORGANIZATORZY KONFERENCJIPRELEGENCI W KOLEJNOŚCI WYSTĄPIEŃ:Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 40


Paweł Dębek - Prezes Instytut EdukacjiSpołecznej, członek Rady Działalności PożytkuPublicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Rafał Pilch - Dyrektor Wydziału Współpracy zOrganizacjami Pozarządowymi UrzęduMarszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Ewa Grzebieniak - Wicedyrektor ds. WdrażaniaEFS, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy dr hab. Aldona Wiktorska - Święcka- Uniwersytet Wrocławski, Radna SejmikuWojewództwa Dolnośląskiego,Aleksandra Prychitko - Instytut Edukacji Społecznej, koordynator MłodzieżowegoBudżetu Obywatelskiego Wrocławia,Tomasz Bratek- Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,Kazimierz Szepiela- Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Działalności PożytkuPublicznego.PROWADZENIE I KOORDYNACJAProwadzenie Konferencji: Kinga Ekert - Wiceprezes Instytutu Edukacji Społecznej,Koordynator Biura Dolnośląskiej Rady ds. MłodzieżyKoordynacja konferencji: Damian Fedorczuk - Członek Zarządu Instytutu EdukacjiSpołecznej, Dyrektor BiuraOpracowanie publikacji- Kazimierz SzepielaUCZESTNICY KONFERENCJI:Przedstawiciele, członkowie, pracownicy organizacji pozarządowych oraz instytucjipublicznych pracujących na rzecz młodzieży.Publikacja została sfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaDolnośląskiego w ramach projektu Modele finansowania działań z młodzieżą.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 41


INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJTHINK-TANK PRACY Z MŁODZIEŻĄOd 2001 roku w ponad 100 projektach zespół trenerów Instytutu przeprowadził 10 tysięcygodzin szkoleń i coachingu, nasi eksperci uczestniczyli w tworzeniu ważnych raportówi strategii dotyczących młodzieży, budowaliśmy regionalne i ogólnopolskie rozwiązaniasystemowe na rzecz ludzi młodych.DZIAŁANIA Z MŁODZIEŻĄPrzez ponad 10 lat prowadziliśmy wieloletnie programy wspierana aktywności młodych ludziw społecznościach lokalnych Wrocławia i Oławy. Wdrożyliśmy we Wrocławiu pierwszyw Polsce młodzieżowy budżet obywatelski. Przeprowadziliśmy kilkanaście regionalnychprogramów szkolenia animatorów i liderów. Przeprowadziliśmy kilkaset warsztatówi treningów dla tysięcy młodych ludzi z zakresu umiejętności społecznych. Zorganizowaliśmyw Oławie 9 międzynarodowych konferencji Młodzi liderzy w społecznościach lokalnych. Wśródgości znaleźli się wybitni naukowcy, politycy, pracownicy młodzieżowi i młodzi ludzie z wielukrajów europejskich. Organizowaliśmy międzynarodowe spotkania młodzieży. Naszymistałymi partnerami są liderzy angielskiego sektora pozarządowego z Herefordshire.ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ MŁODZIEŻOWĄInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 42


Inicjujemy procesy komunikacji w środowiskach lokalnych i regionalnych poprzez wdrażanienarzędzi zarządzania komunikacją i moderowanie przepływu informacji. Dzięki animacjilokalnego środowiska młodzieżowych liderów powstało Się dzieje w Oławie, systemkomunikacji młodzieżowej skupiający i angażujący młodych ludzi. Nasz zespół stworzyłi prowadził portal fajnie.org dla młodzieży i organizacji z Dolnego Śląska.SZKOLENIE OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄWiele lat pracy z grupami pozwoliło nam na wypracowanie autorskiej metodyki szkoleniowej.W oparciu o te doświadczenia prowadzimy innowacyjne i uznane programy szkoleniatrenerów i coachów. W latach 2007 – 2011 przeprowadziliśmy 5 edycji Szkoły MłodychTrenerów dla osób, które stawiają pierwsze kroki w karierze trenerskiej. Wprowadzamy doPolski standardy zawodu pracownika młodzieżowego. Od 2010 roku realizujemy Polsko –angielską Szkołę Trenerów Młodzieżowych, nowatorski w skali europejskiej międzynarodowyprogram szkolenia osób pracujących z młodzieżą w obszarze edukacji pozaformalnej. Wiosną2015 roku rozpocznie się szósta, ostatnia edycja Szkoły. Na początku 2016 rokuzaprezentujemy program Szkoły pracy z młodzieżą, skoncentrowanej na treningu kluczowychkompetencji. Prowadzimy superwizję grupową i indywidualną dla osób pracujących zmłodzieżą.POLITYKA MŁODZIEŻOWAJesteśmy inicjatorami i współautorami nowoczesnej polityki na rzecz młodzieży na szczeblulokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Współuczestniczyliśmy w powołaniu i doradzaliśmyKomisji ds. Młodzieży Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Byliśmy współarchitektamiregionalnego systemu finansowania działań z młodzieżą. Jesteśmy w gronie członkówzałożycieli Dolnośląskiej Rady ds. Młodzieży – pierwszej w Polsce federacji organizacjipozarządowych działających na rzecz młodzieży. Nasz zespół kieruje działaniami Radynieprzerwanie od 2010 roku. Szef Instytutu, Paweł Dębek jest członkiem Rady DziałalnościPożytku Publicznego Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac Rady kierujezespołem ds. polityki na rzecz młodzieży.RAPORTY, BADANIA I ANALIZYNasi eksperci byli zaangażowani w tworzenie wielu dokumentów strategicznych, analiz,raportów i badań dotyczących młodzieży, m.in.: raportów Młodzi 2011 i Młodzi Dolnego ŚląskaInstytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 43


2013, Propozycji do uzupełnienia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020roku o problematykę młodzieżową, rządowego Programu Aktywna Młodzież. Prowadzimyblog o pracy z młodzieżą, ważne informacje z tego obszaru publikujemy w mediachspołecznościowych, a przegląd najważniejszych informacji dla osób pracujących z młodzieżąprzesyłamy co dwa tygodnie w newsletterze.PARTNERZYRealizowaliśmy projekty na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, MinisterstwaSpraw Zagranicznych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, FundacjiRozwoju Systemu Edukacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, urzędówmiejskich Wrocławia i Oławy oraz Urzędu Gminy Kłodzko.Instytut Edukacji Społecznejwww.ies.org.pl 44

Similar magazines