как децата срещу сексуална злоупотреба? да защитим

canee.net

как децата срещу сексуална злоупотреба? да защитим

Защо трябва да знаем колкото се може повечеза явлението сексуална злоупотреба с деца?Сравнително наскоро започнахме да осъзнаваме колкоразпространено е явлението сексуална злоупотреба иколко дълбоко наранява децата, които стават неговажертва.През 2010 г. всяко 3-то дете в България е станало жертвана физическо насилие, а всяко 8-мо – на сексуално.Данните, предоставени от ДАЗД, показват, че общиятброй случаи на насилие над деца, по които са работилисоциалните работници от отдел “Закрила на детето” встраната през миналата година, е 2155.Въпреки разпространеното мнението на мнозина, чесексуалното насилие е дело на непознати, в повечетослучаи извършителите на сексуалната злоупотребас деца са хора, добре познати на детето – напримерроднини или приятели на семейството.Научаването за злоупотребата с детето обикновенопредизвиква у нас емоции като съчувствие, загриженост,желание да окажем помощ. Също така може да изпитамегняв, безсилие и страх. Още по-тежки емоции изпитваме,когато мислим за извършителите. Породените чувствана отвращение, бяс, отблъскване могат да ни накаратестествено да отбягваме мислите за тези хора и дане искаме да знаем начина, по който те действат.Всъщност би трябвало да знаем колкото се може повечеза извършителите на сексуалната злоупотреба, за даможем ефикасно да предпазваме децата.За да осигурим безопасност на децата, трябва да знаемкак да ги информираме за опасностите и какви ситуациии поведение на децата трябва да ни тревожат.Трябва да помним, че децата не са в състояние самида възпрат извършителите на сексуалната злоупотреба.Ние, възрастните, трябва да знаем как да постъпим,когато подозираме, че детето е жертва на сексуалназлоупотреба.Настоящата брошура е създадена, за да могатвъзрастните по-ефикасно да защитават децата и да импомагат. Най-важната информация, която се съдържа вброшурата, се отнасят за следното: какви ситуации исигнали трябва да предизвикват тревога у нас, към коготрябва да се обърнем за съвет или помощ, а също такакъде трябва да съобщаваме за случаите на сексуалназлоупотреба с деца.ВАЖНО ДА СЕ ПОМНИ!25% от жените и 8% от мъжете са преживелисексуална злоупотреба в детството си (Световназдравна огранизация, 2001 г.).Най-голям риск за сексуална злоупотребазаплашва децата на възраст 8-12 години -периодът, който предхожда пубертета на детето.Сексуалната злоупотреба с детето можеда продължи много години, понякога дори допълнолетие.Повечето случаи на сексуална злоупотреба сдеца никога не се разкриватКакво значи сексуална злоупотреба с деца?Сексуалната злоупотреба с деца означава сексуалнаактивност с участието на дете, предприета отвъзрастен човек, малолетен или от дете, когатоизвършителят има възрастово, физическо илиинтелектуално предимство над своята жертва.2 3


Когато възрастно лице започва сексуална активностс участието на дете, тогава можем да говорим засексуална злоупотреба с дете, което е престъплениенезависимо от обстоятелствата. Когато в сексуалнатаактивност участва друго дете или тийнейджър, тогаваситуацията не винаги е еднозначно ясна. Между децатанякои видове сексуално поведение могат да бъдатформа на забава, израз на собствената сексуалност, ане сексуална злоупотреба.В следващата част на брошурата (в подраздел “Когатодеца злоупотребяват сексуално с други деца”) сесъдържа информация, която помага да се прецени далидадено сексуалното поведение на децатаможе да се смята за сексуална злоупотреба.Детето е жертва на сексуална злоупотреба,когато е ангажирано във физически контакт със сексуаленхарактер, но също така е жертва на злоупотреба и когато– без такъв контакт - детето е предмет на активност съссексуален характер.Злоупотребяващо сексуално поведение къмдецата - без физически контакт:показване на порнографски материали на детето;показване на детето на свои гениталии илигениталии на друго лице;разголване на детето, което не е свързано сгрижите за него;фотографиране на детето в сексуални пози;насърчаване на детето да наблюдава илида слуша сексуални актове - на живо иливъзпроизвеждани (например от DVD, от интернет);провеждане на разговори с детето с еротичносъдържание, което излиза извън рамките насексуалното образование.Злоупотребяващо сексуално поведение къмдецата - с физически контакт:докосване на гениталиите на детето (пенис,тестикули, вагина, гърди или анус) с цел да сеизпита сексуално удоволствие от извършителя илипо друг повод, който не е свързан с грижите занего;принуждаване на детето да докосва гениталиите надруго лице или да участва в сексуални „игри”;принуждаване на детето да мастурбира;проникване — вкарване на предмети или частина тялото (например пръсти, език или пенис) въввагината, влагалището, устата или ануса.В нашето законодателство няма определение напрестъплението „сексуалната злоупотреба с дете”. ВПравилника за прилагане на Закона за закрила на детето епосочено съдържанието на термина „сексуално насилие”като „използване на дете за сексуално задоволяване”. Сизвършването на сексуална експлоатация или сексуалнонасилие над деца се осъществява и определен състав напрестъпление по смисъла на Наказателния кодекс.Правната уредба на сексуалните престъпления подействащия в момента в България Наказателен кодекс сесъдържа в Особената част на НК, глава ІІ, раздел VІІІ –Разврат.В Наказателния кодекс се съдържа уредба на традиционноизвършваните сексуални престъпления срещу деца –изнасилване; извършване на блудствени действия;производство, притежание или разпространение напорнографски материали, за направата на които са използванидеца; детската проституция. Чл. 151 ал. 1 от Наказателниякодекс урежда полово сношение с малолетно лице,4 5


ненавършило 14-годишна възраст. Предвиденотонаказание в този случай е лишаване от свобода от дведо шест години.ИЗВЪРШИТЕЛИ НА СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЕЦАТрябва да се знае, че съгласието на малолетнотодете не изключва наличието на таковапрестъпление, т.е. престъплението е извършено,независимо от това дали детето е изразилосъгласие за сексуални действия или не.Чл. 152 от Наказателния кодекс урежда изнасилването –съвкупяване с лице от женски пол, лишено от възможностза самоотбрана, и то без негово съгласие; или принуденокъм това със сила или заплашване; или след като еприведено в безпомощно състояние. За изнасилванена малолетна - ненавършила четиринадесет години - епредвидено наказание лишаване от свобода от 10 до 20години. За изнасилване на непълнолетна – ненавършила18 години - наказанието е лишаване от свобода от 3 до10 години.Блудството с малолетно дете е уредено в чл. 149 отНаказателния кодекс, като е предвидено наказаниелишаване от свобода от 1 до 6 години за лице, коетоизвърши действие с цел да възбуди или удовлетвориполово желание без съвкупление с лице, ненавършило14-годишна възраст.Кой злоупотребява сексуално с деца?Невъзможно е да се опише типичният извършител насексуална злоупотреба или педофилия. Такива лицапо външен вид не се различават от другите хора. Темогат да произхождат от всякакви социални слоеве иот произволна професионална група. Понякога заематвлиятелни длъжности, правят впечатление на уважаваничленове на обществото. Те могат да злоупотребяватсексуално със собствените си деца или с познати децаот своето обкръжение. Могат също така да установяватсексуален контакт и с напълно непознати деца.ВАЖНО ДА СЕ ПОМНИ!В 80% от случаите на сексуална злоупотребадетето познава извършителя.Извършителите на сексуална злоупотреба в семействотобиват бащи, партньори в живота на майките, втори бащи,братя, вуйчовци, братовчеди, дядовци. Извършителитена сексуалната злоупотреба в семейството могат дабъдат и жени - включително и майките.В нашия Наказателен кодекс са криминализирани същоумишлено предоставяне на порнографски материали налице, ненавършило 16-годишна възраст; използванетона услугите на дете, ненавършило 18 години, коетопроституира; организирането на порнографски дейностис участие на деца, ненавършили 18 години; склоняването........ ....................на дете, ненавършило 14–годишна възраст, по какъвтои да е начин да присъства на актове на сексуалноДецата често изпитват противоречиви чувства катонасилие или на сексуални актове, без да е необходимореакция на сексуалната злоупотреба, чийто извършителда участва в тях; набирането и принуждаването нае лице, на което се доверяват като на свой настойник.деца, ненавършили 18-годишна възраст, да извършватДецата не винаги разбират, че това, което им се случва,сексуални актове.е нещо нередно.6 7


Извършителите на сексуална злоупотреба с деца честопъти изглеждат мили, сърдечни и грижовни към децата.Те изграждат близки отношения и злоупотребяват с тях,ползвайки се от доверието им - така избягват подозренияили разобличаване.Трудно може да се повярва, че този, когото познаваме, адори и обичаме - може да бъде извършител на сексуалназлоупотреба с деца. Това обаче се случва, затова смедлъжни да знаем на какво да обръщаме внимание и какможем да опазим децата.Защо хората извършват сексуална злоупотребас деца?Едно от сексуалните нарушения се изразява в изпитванена физическо привличане към деца на възрастпреди периода на съзряване (пубертет). Тованарушение се нарича педофилия. Педофилите са хора,които проявяват склонност към сексуални контакти стакива деца.Важно е да се знае, че относително малък е процентътна извършителите на сексуална злоупотреба, коитопри психологично изследване показват наличие на„педофилска компонента” в личността си.Някои хора, въпреки че не са педофили и обикновеноводят сексуален живот с други възрастни, злоупотребяватсексуално с деца. Чувството им за собственанепълноценност или някакви физически недъзи сапричина те да установяват сексуален контакт с дете,тъй като се страхуват, че няма да бъдат възприети отвъзрастна партньорка/партньор.Част от извършителите на сексуалната злоупотребас деца правят това, за да изпитат усещане за власт иконтрол, каквото им липсва във връзките с възрастнитепартньори. При подобен тип случаи сексуалнатазлоупотреба може да възникне и при невъзможност дасе контролира собственото поведение, например подвлияние на алкохол.Някои от извършителите на сексуална злоупотреба сдеца са хора, които в детството сами са изпитали върхусебе си такава злоупотреба или насилие. Статистикитеобаче показват, че повечето хора, които в детството си сабили обект на сексуално насилие, никога не извършваттакива деяния в живота си като възрастни.Различни са причините, поради които хората могат да серешат да установяват сексуални контакти с деца. Нитоедна от тези причини не може да бъде оправдание заизвършителя. Независимо от това какви са причините засексуалната злоупотреба, такова преживяване е травмаза детето и може да повлияе върху него през целия мупо-нататъшен живот.Как действат извършителите на сексуалназлоупотреба с деца ?Извършителите на сексуална злоупотреба често пътиполагат големи усилия, за да се сближат с децата ида спечелят тяхното доверие. Те също така обичайнооказват силен натиск върху децата, за да запазят втайна сексуалната злоупотреба..........................................................Избор на жертваВъзможно е извършителите да избират само момиченцаили момченца или пък деца от двата пола, възможно еда имат предпочитания към деца в определена възрастили да бъдат заплаха за всички деца. Могат да иматпредпочитание към конкретно дете, като му обръщатособено голямо внимание или го обсипват с приятни8 9


изненади, за да си създадат удобен случай за сексуалназлоупотреба. В някои случаи извършителите третиратособено грубо децата, жертва на сексуална злоупотребаи ги представят в лоша светлина, за да не им се вярва,когато сексуалното насилие бъде разкрито.Съблазняване на децатаСъблазняването на детето от извършителя е процес наизграждане на връзка на доверие с намерение да бъдезлоупотребено с детето за сексуални цели. Понякогасексуалната злоупотреба с детето се предхожда от процесна продължителни приготовления. Извършителят можеда оказва на детето особено внимание, а поведение, коетопървоначално прави впечатление на обичаен начин запроява на нежност към детето (например прегръщане),може да се превърне в докосване със сексуаленхарактер. Някои извършители въобще не съблазняватдецата, а ги подлагат на сексуална злоупотреба, без даустановяват някакви взаимоотношения с тях, и действатс физическа сила.Извършителите могат да прелъстяват деца въввсякакви ситуации, при които влизат в контакт с тях - всемейството, по време на занимания за отдих и почивка,музикални, спортни или религиозни занимания, а същотака посредством интернет или мобилните телефони.интимна връзка с майката или настойничката на детето,подпомагайки я финансово, или пък да стане член насемейството и да се нанесе да живее в нейния дом. Следтова извършителят започва да изгражда близки отношенияс детето (или децата), с което възнамерява да злоупотребисексуално.Запазване на тайнатаСексуалната злоупотреба почти винаги се осъществяватайно. Останалите възрастни членове на семейството –включително и другият от родителите, ако неговиятпартньор е извършителят - обикновено не подозират, честава нещо нередно. Затова детето често пъти се чувстваобъркано - не знае на кого да разкаже за случващотосе, нито как да го направи.За да запази своите действия в тайна, извършителятможе да използва естествения страх на детето,неговата свенливост или чувство за вина за това,което се е случило. Често пъти принуждава детето дамълчи, като прилага заплахи и наказания. Случва седецата да бъдат подкупвани. Може също така да убедидетето, че това, което му се случва, е нещо нормално.Често пъти извършителите успяват да внушат на детето,че по някакъв начин то е отговорно за сексуалнатазлоупотреба, на която е подложено.Опитва се да стане част от семействотоПонякога извършителят създава близки отношения съссемейството на детето - чрез приятелство или брак.Например той може да се сближи с родител, който имапроблеми и който не може да се справи със собственотоси дете. Самотните родители с деца са особено силноизложени на такива подмолни действия. Извършителятможе да предложи подкрепа, например като установиПо какво може да се познае, че някойвъзнамерява сексуално да злоупотреби сдете?Няма прост отговор на този въпрос, но родителите трябвавнимателно да наблюдават всеки, който посвещаваизключително внимание на тяхното дете, например:обсипва детето с подаръци, играчки или дребнисувенири;10 11


кани детето на екскурзии и ваканционни пътувания;търси удобни случаи, за да пребивава насаме сдетето.Родителите са длъжни винаги най-старателно дапроверяват хората, които ще имат контакт с тяхното детебез страничен надзор. Трябва да се постараят да получатколкото се може повече информация за наставницитеили други лица, които са поканени да водят заниманияс детето или които сами предлагат такава помощ.Родителят може да попита ръководството на детскатаясла или детската градина по какъв начин тяхнотозаведение подбира своя персонал и доброволнитесътрудници, а също така какви действия предприемат,за да осигурят безопасност на децата.НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙ ДЕТЕТО С НЯКОГО,НА КОГОТО НЯМАШ ДОВЕРИЕ!СИМПТОМИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ СЕКСУАЛНАТАЗЛОУПОТРЕБА С ДЕТЕДецата могат да реагират на сексуалната злоупотребапо различен начин, който зависи от: тяхната възраст,индивидуални особености или от характера на самотосъбитие.тези неспецифични симптоми у детето, това трябвада бъде сигнал, който да ни накара по-внимателно даанализираме ситуацията и да си зададем съответнитевъпроси.Предупредителни сигнали в поведението на детето,които могат да подсказват, че е налице сексуалназлоупотреба.Дете, което е подложено на сексуална злоупотреба,може да има следните прояви:започва да избягва да остава насаме с някого отчленовете на семейството;проявява неочакван страх от някакво възрастнолице или не иска да контактува с него;опитва се да каже за сексуалната злоупотреба покосвен начин — с помощта на намеци иподсказвания — така например може да спомене,че някой го е помолил да пази тайна или задаваизпълнени с тревога въпроси относно разпаданетона семейството или въпрос като „Дали могат даотведат татко от къщи?”;описва поведението на някакво възрастно лице,което подсказва, че въпросното лице се опитвада съблазни детето с намерение да злоупотребисексуално с него;детето изглежда потиснато и затворено в себеЕдинствените сигурни показатели за сексуалнаси; оплаква се от физически болки, които незлоупотреба са: бременността, венерическитенамират медицинско основание;заболявания и наличието на сперматозоиди въввлагалището или ануса. Другите симптоми, които могатима проблеми със съня;да имат връзка със сексуалната злоупотреба, могат дасе проявят и при други стресови събития в живота напроявява оплаквания, които подсказват задетето, такива като: развод на родителите, смърт насексуална злоупотреба - например болки околочлен от семейството, на приятел или на любимо животно,влагалището или ануса;проблеми в училище. Ако бъдат забелязани някои от12 13


не иска да ходи на училище или пък неочакваногуби способност да съсредоточава вниманието си изапочва да има проблеми с учението;започва да се държи агресивно;проявява нетипично сексуално поведение —публично мастурбира, употребява новиопределения за сексуалните действия или заинтимните части на тялото, проявява сексуалнипознания, което не очакваш от дете.Последствия от сексуална злоупотреба в детствотоса установени в около:6% от диагностицираните случаи на депресия;6% от случаите на зависимост от алкохол илинаркотици;8% от опитите за самоубийство;10% от случаите на страхови състояния;27% от случаите на посттравматичен стрес(Световна здравна организация, 2006).Нивото на проява на симптоми като: страх, депресия,прояви на посттравматичен стрес, проблеми в училище,проблеми с успеваемостта, себедеструктивно поведениеили соматични симптоми у децата, които са билиподложени на сексуална злоупотреба, е различно приразличните деца.Повече симптоми се забелязват при по-големите деца,отколкото при по-малките, като техният характер еразличен при момчетата и при момичетата. Броят идълбочината на симптомите зависят от това: как епротекла сексуалната злоупотреба с детето – например,наличие или не на проникване; кой е бил неговиятизвършител - близък или непознат; употребена ли е сила;каква е била честота на сексуални контакти с детето;какво е било тяхното времетраене. Повече симптоми сесрещат при деца, чиито родители/настойници не са имоказали подкрепа........... ................ВАЖНО ДА СЕ ПОМНИ!ДЪЛГОСРОЧНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ СЕКСУАЛНАЗЛОУПОТРЕБА В ДЕТСТВОТОМного деца, които са станали жертва на сексуалназлоупотреба, не са преживели последствията от тованито в детството си, нито в живота си като възрастни.При известна част от жертвите симптомите, които са сепоявили непосредствено след злоупотребата, затихвати изчезват с течение на времето, но при други сезабелязва засилване на симптомите.Една от най-често проявяваните последици от групатана дългосрочните негативни ефекти от сексуалнатазлоупотреба, е депресията. Установено е също така,че възрастните, които са били жертва на сексуалназлоупотреба в детството си, по-често от другитепроявяват автоагресивно поведение, предприематсуицидни опити, живеят в състояние на хроничен страх.Смущенията в психическото здраве намират изразв соматични симптоми като нарушен сън и нарушенапетит, анорексия или булимия.В резултат на сексуална злоупотреба в детството честопъти се формират негативната представа за себе сии ниската самооценка. Чувството на стигматизация,безсилие и изолираност се поддържа у жертвите насексуалната злоупотреба дори като възрастни, особенокогато извършителят е бил член на семейството.14 15


Често пъти жертвите на сексуална злоупотреба вдетството като възрастни могат да имат проблемив сексуалния живот и в частност невъзможност даизпитват удоволствие от него.Когато деца злоупотребяват сексуално с други децапсихолог или друг специалист с опит и да му разкажешза ситуацията, която те е обезпокоила. Не забравяй,че можеш да установиш такъв контакт дори ако не сисигурен, че става дума за сексуална злоупотреба. Такаможеш да разсееш своите съмнения или да се убедиш всъмненията си и да осигуриш помощ и на двете деца - наизвършителя и на жертвата на сексуалната злоупотреба.По-големите деца и тийнейджърите също така биватизвършители на сексуална злоупотреба с деца,въпреки че понякога трудно може да се различисексуалната злоупотреба от невинните игри и забави.Някои сексуални прояви са нормални сред децата вопределена възраст, но има някои предупредителнисигнали, които трябва да повишат нашата бдителност,ако ги забележим по време на сексуалните забавленияна децата. Ето няколко обстоятелства, на които трябвада се обърне внимание:Възраст: Дали едното от децата (тийнейджърите) е сняколко години по-възрастно от другото?Статут: Дали едното от децата (тийнейджърите)заема привилегировано положение в наблюдаванотозабавление — например дали е настойник, лидер вмладежки клуб или неформален „крал” на улицата?Способности: Дали едно от децата (тийнейджърите)превъзхожда другото по отношение на умствени,емоционални и физически възможности? Далипотенциалната жертва е дете с увреждания илиизостанало в своето развитие?Власт: Дали едно от децата (тийнейджърите) заплашвадругото, опитва се да го подкупи или прилага физическасила.КАКВИ СЕКСУАЛНИ ПРОЯВИ СА НОРМАЛНИ ЗАДЕЦАТА?Сексуалността е интегрална част от всеки човек,независимо от възрастта му. По-долу е представеннепълен списък на прояви на сексуалност, които санормални за децата.Период от 0 до 3 години (бебешки и следбебешкипериод)Масови прояви:Детето се учи да идентифицира себе си и своето тяло.Докосва своето тяло и проверява как е изградено.Период от 3 до 6 години (предучилищен период)Масови прояви:Въпроси относно бременността, ролята на майката ибащата в създаването и раждането на детето, а също такаанатомия на половите органи, особено анатомичнитеразличия между момчетата и момичетата, между дететои възрастния човек.Първа детска любов.Експониране на своята голота, отсъствие на чувство засрам в това отношение.Взаимно оглеждане и докосване от децата на интимниАко си отговорил на някои от тези въпроси утвърдително,това означава, че сексуалната активност, коятоси наблюдавал, може да представлява сексуалназлоупотреба. Най-добре е да потърсиш помощта начасти на тялото (например игра на доктор, на баща и16 17


майка и други).Случва се:Мастурбация у дома и на публични места.Период от 7 до 11 години (ранен училищен период)Масови прояви:Детето силно се идентифицира със своя пол. Възприемаповедение, което е характерно за неговия пол.Случва се:Сексуални игри в рамките на един пол.Период от 12 до 16 години (период на израстване/съзряване)Масови прояви:Въпроси, които се отнасят до сексуалните традиции,вземане на решение относно връзките.Мастурбация на уединени места.Експериментиране с връстници — като напримерцелувки с отворена уста, милувки и докосване наинтимни части на тялото. Също така детско воайорство.Често влюбване.СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЕЦА ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТРазвитието на интернет съществено променивъзможностите за комуникация и разшири достъпа доинформация. Същевременно въоръжи извършителитена престъпления с нови форми на достъп до жертвите.Децата и младежите прекарват в интернет изключителномного време. В глобалната мрежата те проявяватразлична активност, например установяват познанства,играят на игри, търсят отговор на въпроси, които гивълнуват. По време на тази активност те са изложенина въздействието на вредни съдържания, опасни връзкии кибернасилие, които могат да доведат до смущенияв тяхното психосексуално развитие и/или до сексуалназлоупотреба.В много случаи родителите нямат представа за това, коетовърши тяхното дете в интернет. Те не го предпазват,защото не осъзнават на какъв вид опасност е изложено.Фактът, че младият човек не напуска своята стая, създавапогрешно впечатление, че там той е в безопасност. Засъжаление, ако по време на използването на интернетдетето няма подкрепата на възрастните, то лесно можеда стане жертва.Опасни контакти - прелъстяване на деца в интернетЯвлението онлайн прелъстяване на деца, определенов англоезичната литература на тази тема с терминаgrooming, е особена връзка, създадена в интернет междувъзрастно лице и дете с цел прелъстяване на детето исексуална злоупотреба с него. Сексолозите определяттакова поведение на възрастните като типично за хорасъс склонност към педофилия.Като прелъстява детето в интернет извършителятобикновено се стреми към среща с него в реалния святи сексуалното му насилване, както и използването му запроизводство на детска порнография. Въпреки че groom-18 19


ing връзката не винаги завършва с контакт с жертватав действителния свят, тя винаги травматизира младиячовек. Според мнението на терапевтите, последствияот прелъстяването на детето в интернет са типичнисимптоми на психическа травма, възникнали в резултатна сексуална злоупотреба.Децата са изложени на тези опасни контакти основно призапознаване с помощта на чатове, сайтове и социалнимрежи, където младите потребители споделят личнаинформация, която може да помогне на извършителя впроцеса на прелъстяване.ВАЖНО ДА СЕ ПОМНИ!45% от децата на възраст 12 - 17 години, коитоползват интернет, са били склонявани от непознати дапровеждат разговори в мрежата против волята; 68%от тях най-малко веднъж са получавали предложениеза разговор от лице, с което са се запознали в мрежата;а 44% са участвали в среща; само 23% от децатаса информирали своите родители за срещи с лица, скоито са се запознали в мрежата.Половината отдецата са участвали в тези срещи насаме (FDN, Gemius2006 г.).КибернасилиеКибернасилието е изпращане или публикуване чрезинтернет и мобилни телефони на съдържание иматериали, които имат за цел да увредят друго лице.Понякога такова поведение има също така сексуалносъдържание и подтекст.Младите потребители на интернет често пъти неосъзнават колко силно могат да наранят някого. Случвасе те да атакуват словесно свои връстници, като затази цел използват вулгарно съдържание със сексуаленподтекст, подиграват се със сексуалността на своитевръстници, правят фотомонтажи на снимки, публикуватв интернет оскърбителни филми. Понякога изпращат нанякого „на шега” линкове към порнографски интернетстраници. Жертвата на такива действия не изпитвафизическо насилие, но те могат да бъдат за нея източникна травматизиращи преживявания и погрешна представаза себе си и света. Вредата, причинена на дете, коетое изложено на вредно порнографско съдържаниепо интернет, вулгаризиране на сексуални теми иприсмиване над сексуалността му, може да се прояви вемоционални трудности, деформирано възприемане насвоята личност, невярна представа за сексуалния животна човека, а в резултат може да доведе до нарушения впсихосексуалното му развитие.Вредно съдържание - порнографияПорнографията в интернет, включително и детскатапорнография, е изключително вредно съдържание, накоето детето може да попадне, когато проявява различнаактивност в мрежата. Порнографията, която няма защитавъв вид на филтри/обозначение, че е предназначена завъзрастни лица, представлява нелегално съдържание.Детската порнография е много сериозно престъпление.Както нейното производство, притежаване, така инейното разпространение са закононарушение вБългария. Порнографските материали, на чието гледанее изложено детето, могат да бъдат много вредни за него,тъй като:контактът с порнографско съдържание нарушавапсихосексуалното развитие на детето, може да иманегативно влияние върху начина, по койтовъзприема своето тяло, да го подтиква към прояви,които са извън нормата;да са причина светът да стане неразбираем задетето, да го заплашва и детето да престане да сечувства сигурно в него;20 21


тези материали могат да предизвикат негативниемоции, стрес, превъзбуждане;могат да влияят на формирането на погрешнипредстави за заобикалящия го свят.Децата може да бъдат накарани да гледат детскапорнография, но също така може да бъдат привлеченида участват в нейното създаване.Въпреки суровите разпоредби в областта на борбата сдетската порнография и международното сътрудничествов тази област, установено е, че в интернет се намират4 милиона от този тип страници. Този брой е нарасналчетири пъти от 2004 година насам.Тревожно и същевременно много рисковано явлениесред децата е sexting-ът, който се изразява във взаимноизпращане на мултимедийна информация, съдържащаеротични елементи. Такива материали лесно могатда попаднат в ръцете на извършители, които да гиизползват за комерсиални цели или за шантажиране нажертвата.ВАЖНО ДА СЕ ПОМНИ!73 % от децата попадат на порнографски материалив интернет.63% от тях попадат на тях неслучайно (FDN, Gemius2006 г.).Как да се предотврати сексуалната злоупотреба сдецата чрез интернет?Преди всичко трябва да се знае, че за детето, коетоизползва интернет и за всички негови действия там,отговаря родителят. Той има задължението да се грижи иконтролира какво гледа детето, какво публикува и в каквидействия участва. Съществуват много форми за защитана компютъра, които родителят може да използва, за даповиши сигурността на детето, което ползва интернет.Това са програми за родителски контрол, включващифилтриране на съдържание и мониторинг на домашнитекомпютри, които се предлагат, включени в операционнисистеми или във вид на самостоятелни програми, коитобезплатно могат да се свалят от специализиранитесайтове. Въпреки използването на този тип защити,ключова роля играе образоваността на детето относноправилата на безопасното използване на интернет изащитата срещу опасностите от него. Особено важене добрият контакт на родителя с детето, така че то дачувства родителската подкрепа и да не се страхувада разговаря за важни и трудни теми. Значителнопо-благоприятна и безопасна ситуация за детето е,когато има възможност да разговаря с родителите натеми, свързани със сексуалната сфера, вместо да търсиотговори на своите въпроси в интернет.При съмнение, че детето поддържа будещи опасенияконтакти в интернет, които съдържат възможност запрелъстяване, родителите трябва да се заинтересоватот това. В такъв случай съобщете на http://web112.net/ (гореща линия, на която се приемат и обработватонлайн форми за подаване на сигнали за незаконно ивредно за деца съдържание и поведение в Интернет).ВАЖНО ДА СЕ ПОМНИ!В интернет има около 4 милиона страници с детскапорнография (ONZ 2009).тел.: 124 123http://www.helpline.bg/На тел.: 124 123, чрез e-mail: helpline@online.bg и вSkype на адрес blobbg можете да получите информацияза безопасно използване на интернет и съвет привъзникнала проблемна ситуация. Обаждания се приематвсеки работен ден между 10:00 и 16:00 часа. Ценатана разговора, независимо от продължителността, сетаксува 0.15 лева с включено ДДС.http://web112.net/МОГА ЛИ ДА ОСИГУРЯ БЕЗОПАСНОСТ НА МОЕТО ДЕТЕ?22 23


Помогни на своето дете да получи познания засексуалността, за собственото си тяло и нормалнотосексуално поведение. Разговорът на тази тема може дати се струва труден, но той ще изиграе важна роля зазащитата на твоето дете срещу сексуалната злоупотреба.Детето трябва да научи следното:Какво представляват интимните части на тялото икак трябва да ги назоваваме.Кои видове докосване са нормални и кои не са.Погрижи се информацията, която ще предадеш надетето, да бъде позитивна - детето трябва да се гордеесъс своето тяло, а не да се срамува от него. Трябва дазнае също така, че неговото тяло принадлежи единственона него и никой няма право да го докосва, ако детето нежелае това.Увери детето си, че то не е длъжно да прави нещо,което му се струва нередно или поражда страх у него.Подчертай, че трябва без колебание веднага да съобщина теб или друг възрастен човек за всяко събитие, коетое сметнало за опасно или буди у него тревога.Разговорът с по-малкото дете може да се окаже полесенза теб, отколкото когато детето порасне, особенов навечерието на пубертета.Изключително важно е ти самият да знаеш кое сексуалноповедение е подходящо и нормално в различнитепериоди на детството. Започвайки разговор с детето засексуалността, не се ограничавай само до опасностите.Разкажи му за любовта, интимността и физическатаблизост, които трябва да бъдат свързани с тази сфера.Подготви се за разговора с детето. Разговорът на теми,свързани със сексуалността, е нещо съвсем нормално, номнозина се чувстват засрамени или изпитват неудобство.Затова е важно да се подготвиш за обсъждането на тезитеми с детето. Предварително помисли каква представаза сексуалността и ценностите, свързани с тази сферана живот, искаш да предадеш на детето. Обмислисъщо така какви думи, свързани със сексуалността,искаш да научи и употребява детето ти, като за целтаможе да използваш специализирана литература; вбиблиотеките и книжарниците можеш да намериш добрикниги, посветени на тази тематика; потърси съветитена лекар, учител или друг професионалист, който сезанимава с деца.Създай открити и изпълнени с доверие отношения сдетето още от първите години на живота му. ВслушвайОбясни на детето разликата между добрите и лошитетайни. Помогни му да разбере, че е добре да запази все винаги внимателно в неговите страхове и опасения.тайна, например, план за изненада на някого, но не иУчейки детето, че неговото тяло принадлежи самонещо, което поражда у него тъга, срам или несигурност.на него, и ти трябва да спазваш тази повеля. НеРазговаряй с детето по въпроси, които са свързани съспринуждавай детето да приема каквато и да е формасексуалността. Децата започват да събират информацияна докосване, ако то няма такова желание, напримерза секса от своите връстници, когато тръгнат на детскада го прегръщат роднини по време на семейни сбирки.градина или на училище. Тази информация най-често еНикога не прилагай физически наказания - защотонеточна и е изразена с вулгарен език. Затова е добрев противен случай детето научава, че възрастните иматименно ти пръв да му разкажеш за тези неща. Използвайправо да нарушават неговата телесна неприкосновеност.удобни случаи, каквито възникват всеки ден: къпане,гледка на бременна жена, случайно показана голаНай-важното! Докато учиш детето как да се предпазважена по телевизията, спонтанно задавани въпроси отот опасностите, никога не забравяй, че лично ти сидецата, всичко това са отлични случаи за естественоотговорен за неговата безопасност, а не самото дете.предоставяне на информация за сексуалността.Дори най-добре подготвените деца могат да се окажат24 25


безпомощни пред коварството на възрастните исложността на ситуациите. Внимателно следи с каквивъзрастни има контакт твоето дете и дали прекарвавремето си в безопасност. Направи всичко възможно,за да информираш децата, че могат да получат анонимноподкрепа и съвет.Децата, преживели сексуална злоупотреба, се чувстватсамотни и им се струва, че на никого не могат да кажат затова, което им се е случило. Те обичат своите родителии най-близките си хора, но се страхуват от технитереакции, срамуват се. Децата искат да предпазятсемейството от информацията, която може да нарушидосегашния живот, и затова премълчават. Изключителнотрудно се разкриват случаите на сексуална злоупотреба,когато извършителят е някой от семейството на детето.В такива ситуации непознато, анонимно, доброжелателнолице може да помогне на детето да преодолее своитестрахове и да бъде подкрепено в избора на най-добрастратегия, за да се справи с трудната ситуация.Националната телефонна линия за деца 116 111 епредназначена за подкрепа, консултиране и помощ надеца, които са в риск или в трудна житейска ситуация,както и когато искат да останат анонимни.Обаждането на номер 116 111 е безплатно от мобилени стационарен телефон. Линията функционира 24 часав денонощието.Националната телефонна линия за деца 116 111 сеобслужва от Фондация „Асоциация Анимус” и е подуправлението на Държавната агенция за закрила надетето.116 111КОГАТО ДЕТЕТО Е БИЛО ЖЕРТВА НА СЕКСУАЛНАЗЛОУПОТРЕБААко знаеш, че някое дете е било жертва на сексуалназлоупотреба, длъжен си да съобщиш това. Можеш да сеобадиш в местния полицейски участък, в прокуратуратаили в отдел „Закрила на детето” по местонахождениена детето. Можеш също така да се консултираш съсслужител от организация, която се занимава с оказванена помощ на деца, станали жертва на насилие, с педагогили с някакъв друг професионалист. Най-бързо действиепо сигнала ще има, ако позвъниш по всяко време наденонощието на 116 111 – Националната линия задеца.Ако си родител на детето, можеш също така да гозаведеш на лекар или при психолог, които са длъжни дасъобщават за всички случаи на сексуална злоупотреба.Как може да се помогне на дете, което е биложертва на сексуална злоупотреба?Съвсем естествено е, че ще бъдеш много разстроен, ноизключително важно е да не реагираш по начин, койтоможе да засили стреса и страданието на детето.Детето трябва да знае, че то не е виновно за това,което се е случило.Покажи, че му вярваш. Трябва да убедиш детето,че не се съмняваш в истинността на неговитедуми. Не забравяй, че децата много рядко лъжатили си измислят в такива случаи.Остави детето да говори за това, което се еслучило, без да го принуждаваш да го прави.Трябва да убедиш детето, че е направило добре,като ти е разказало за това, което му се е случило.26 27


Ако се е стигнало до сексуална злоупотреба,не го обвинявай, че не те е послушало и не еизпълнило твоите указания - например, че еизлязло от къщи без позволение. Не задавайвъпроси като: „Защо веднага не избяга?”, „Защоне ми каза по-рано за това?”, които внушават, чедетето не е постъпило както трябва, и че носи вина.Не драматизирай, но също така не се преструвай,че нищо не се е случило и че детето трябва дазабрави всичко, колкото е възможно по-скоро. Неизразявай нетърпеливост, но не създавай същотака атмосфера на голямо нещастие и страдание.Трябва да убедиш детето, че не е само, защото тиси с него и ще го закриляш, ще направиш всичко,за да не се повтори това.Детето трябва научи също така, че това, което есторил извършителят, е нарушение на закона, и четой носи цялата вина, независимо от това далидетето се е опитало или не да откаже или да избяга.Може да се почувстваш съвсем отчаян, особено акоизвършителят е някой член на семейството. Може дасе нуждаеш от помощ, за да се справиш със силнитепротиворечиви емоции, свързани с разкритата сексуалназлоупотреба като: шок, гняв, недоверие, чувство за винаи страх и др. Потърси професионална помощ, свържи сес психолог........................................Ако искаш да знаеш повече...Полезна информация за родители и професионалистипредоставя Институт по социални дейности и практикина страницата на Ресурсен център по проблемите занасилието над деца:www.detetosvidetel.orgНационална телефонна линия за деца:116 111Националната телефонна линия за деца има и свояелектронна страница, на която се предлага консултиранепо e-mail:www.116111.bgГореща телефонна линия за деца, юноши и жени,преживели насилие:02/981 76 86Държавна агенция за закрила на детето:София 1051, ул. „Триадица” № 2тел: 02/933-90-50 или 02 / 933-90-30sacp@sacp.government.bgСигнализиране за установено вредно съдържание вмрежата:Фондация “Приложни изследвания и комуникация”http://web112.net/Информация за безопасно използване на интернет исъвет при възникнала проблемна ситуация с деца вмрежата:Българската линия за онлайн безопасност БЛОБтел.: 124 123http://www.helpline.bg/28


Децата, жертва на престъпни ласки,искат да станат невидими.Повече информация и помощ в случай на сексуална злоупотреба с децана тел.: 116111 или на www.detetosvidetel.orgОрганизатори:Партньори:

More magazines by this user
Similar magazines