Světelné zdroje a systémy Světelné zdroje a systémy od 2010

pslib.cz

Světelné zdroje a systémy Světelné zdroje a systémy od 2010

www.osram.dewww.osram.czSvětelné zdroje a systémyod 2010LED světelné zdrojeLED systémyVšeobecné osvětlováníSystémy řízení osvětlenía elektronické předřadníky


Žárovky 1.00 – 1.13Halogenové žárovky 2.00 – 2.39Kompaktní zářivky 3.00 – 3.53LED světelné zdroje 4.00 – 4.19Zářivky 5.00 – 5.43Výbojky 6.00 – 6.57Speciální zářiče 7.00 – 7.15Indikační a signalizační žárovkya žárovky pro světelnou signalizaci 8.00 – 8.15LED systémy 9.00 – 9.39Display/Optic 10.00 – 10.73Systémy řízení osvětlenía elektronické předřadníky 11.00 – 11.151Energetické štítky světelných zdrojů pro domácnost 12.00 – 12.23Nejdůležitější základní pojmy světelné techniky,přehled podle názvů a označení výrobků, 13.00 – 13.31ILCOS, všeobecné informace, symboly


O SPOLEČNOSTISvětlo znamená životSvětlo je důležitou součástí našeho všedního dne. Jako jeden z hlavních výrobců světelných zdrojůa systémů na světě nabízí OSRAM svým zákazníkům široké spektrum inovativních produktů pro nejrůznějšíoblasti využití v kancelářích, průmyslových halách, na silnicích i v domácnostech. OSRAM takvytváří předpoklad pro moderní život nezávislý na denním světle s větší bezpečností a komfortem.Luxusní život na moři: Loď klubu AIDAdiva – při vyplouvání z hamburského přístavu – hýčká cestující svými sedmi restauracemi, jedenácti bary,zábavnými centry, Wellness centrem a různými možnostmi sportovního vyžití. Společně na palubě s nejefektivnějším osvětlovacím a řídícím systémemna světě.


Maximální recyklace, skutečný přínos pro životníprostředí.Po skončení užitné doby lze z téměř úplně recyklovatelnýchsvětelných zdrojů OSRAM znovu získat cenné suroviny. Přiekologické likvidaci se uzavře koloběh surovin a recyklovanémateriály se v nejvyšší možné míře použijí při výrobě novýchproduktů. Naše obaly se skládají zpravidla ze starého papírua ve velkoobchodě se používají do značné míry vratné obaly.Udržitelný rozvoj znamená pro OSRAM více než jen slova.Jasné označení, jasný přístup.Produkty, které jsou zvlášť energeticky úsporné, označujemezeleným stromečkem. Tyto produkty, přispívající k ochraněklimatu, jsou součástí našeho programu Global-Care, kterývyjadřuje náš postoj, ke kterému se hlásíme :Jako firma působící po celém světě jednáme sociálněa ekologicky, snažíme se snížit vlivy globalizacenabídkou úsporných produktů a moderních procesůa tím přinášíme svůj podíl k zachování životníhoprostředí pro budoucí generace.Díky produktům z programu Global-Care OSRAM se můžetetaké vy podílet na ochraně klimatu a vést své obchody ekologickys orientací na budoucnost.Ekologické projekty:Kromě prvního projektu „Clean Development Mechanism“(CDM) ke snížení emisí CO 2v rozvojových a nově industrializovanýchzemích nastartovala společnost OSRAM na Viktoriinějezeře v Keni ve světovém měřítku ojedinělý projektosvětlení bez napojení na elektrickou síť. Místní obyvateléa rybáři si mohou ve speciálně pro tuto příležitost vyvinutésolární stanici výhodně a současně i ekologicky dobíjet akumulátorypro energeticky úsporné světelné zdroje a svítidlai jiné elektrické přístroje.


SMĚRNICE PRO EKODESIGNEnergeticky úsporné alternativystandardních produktůNa základě Kjótského protokolu z roku 1997 o ochraně klimatu definovala Evropská Unie řadu opatření prohospodárné a udržitelné využívání neobnovitelných zdrojů. Po zákazu konvenčních předřadníků pro zářivkypodle směrnice EU 2000/55/EC, snížení obsahu nebezpečných látek podle směrnice EU 2002/95/EC (RoHS),regulace recyklace elektronických zařízení podle směrnice EU 2002/96/EG (WEEE), vydala EU rámcovousměrnici 2005/32/EC, která stanoví požadavky na přijatelné ekologické zpracování (ekodesign) elektrickýchspotřebičů (EuP). V listopadu 2009 byla tato směrnice nahrazena aktualizovanou rámcovou směrnicí EU2009/125/EC, týkající se ekologického zpracování elektrických spotřebičů a zařízení s nimi souvisejících(ErP). Tato změna nijak neovlivní prováděcí opatření, týkající se průmyslu osvětlovacích technologií.


V březnu 2009 byla na základě článku 15 směrnice EuPEvropské Komise vydána dvě nařízení jako prováděcí opatření,která stanoví konkrétní požadavky podle jednotlivých oblastívyužití elektrického osvětlení. Nařízení EC 244/2009 (pozměněnénařízením EC 859/2009) stanoví požadavkyna ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnosti.Toto nařízení 244/2009 se vztahuje na technologie,které se používají výhradně v domácnostech, jako jsou žárovky,halogenové žárovky, kompaktní úsporné zářivky s integrovanýmipředřadníky a LED světelné zdroje.Nařízení EC 245/2009 stanoví požadavky na ekologickézpracování produktů, využívaných především při osvětlenív dopravě, administrativě a průmyslu, které zahrnuje zářivky,kompaktní zářivky s nástrčnou paticí, vysokotlaké výbojkys paticemi E27, 40 a PGZ12, dále předřadníky a svítidla prozářivky a vysokotlaké výbojky.Známým důsledkem prosazování obou směrnic je postupnýzákaz různých typů světelných zdrojů, který začal 1.9.2009.Podle EG 244/2009 budou do roku 2012 zakázány žárovky(s výjimkou světelných zdrojů pro definované zvláštní účely) 1) .Ale i halogenové žárovky a kompaktní zářivky musí splňovatdefinované minimální požadavky, aby směly být i nadále dodáványna trh v EU. Kritériem pro hodnocení světelnýchzdrojů jsou např. efektivita, délka životnosti světelných zdrojůa stabilita světelného toku.Dodržování prováděcích opatření EU směrnice proekodesign je potvrzeno značkou CE. Proto bude v budoucnuznačka CE označovat kromě dodržování bezpečnostníchpředpisů také dodržování kvalitativních požadavků, vyplývajícíchze směrnice pro ekodesign.Dodatečné požadavky směrnice EG 245/2009 a EG244/2009 stanoví povinnost k zveřejňování určitých informacío výrobcích od dubna, resp. září 2010. Tyto informace musíbýt zveřejněny na obalu a/nebo na internetu, podle toho,pod kterou z těchto směrnic daný produkt spadá. Ke zveřejňovanýminformacím patří např. obsah rtuti světelného zdrojenebo přesné údaje o stabilitě světelného toku. Prováděcíopatření přesně definují produkty, které budou postupně zakazoványdo roku 2016 (EG 244/2009) resp. 2017 (EG245/2009). Obě směrnice budou podrobeny revizi nejpozdějiv roce 2014, jak je u podobných předpisů běžné.V současné době pracuje komise EU na dalších prováděcíchopatřeních v oblasti osvětlení pro domácnosti, ve kterých budoustanoveny požadavky na ekodesign směrových světelnýchzdrojů pro domácnosti. Vydání této vyhlášky se očekávákoncem roku 2010/počátkem roku 2011.Na následujících stránkách jsou uvedeny dopady, plynoucíz prováděcích opatření, tak, jak se projevily na sortimentuOSRAM, přičemž může na základě probíhajících úprav dojítk změnám u produktů, zahrnutých pod směrnici EG245/2009.Společnost OSRAM se hlásí ke snahám o udržitelný rozvoj,a proto nabízí již dnes, nezávisle na zákonných opatřeních,energeticky úsporné alternativy svých standardních produktů.ECO varianty halogenových žárovek na síťové napětí vyhovujíjiž dnes požadavkům na efektivitu využití energie, stanovenýmsměrnicí EU, zatímco musí být standardní variantypostupně stahovány z trhu. Také po roce 2016 smějí být dálev provozu podle dnešního stavu produkty energetické třídyC na základě výjimky pro patice G7 a R7s.Kromě přímé náhrady sodíkových vysokotlakých výbojek,u kterých je nutné kontrolovat pouze dostatečné zapalovacínapětí, nabízí OSRAM s přechodem na halogenidové výbojkys keramickým hořákem ještě další, energeticky úspornějšířešení, u kterých může být potřeba vyměnit předřadník.V případě zářivek T 12 překračuje OSRAM požadavky zákonnýchpředpisů a stahuje tyto produkty z trhu již v roce2010, tedy 2 roky před termínem jejich oficiálního zákazu.Také předřadníky OSRAM již dnes splňují požadavky v oblastiefektivity, které budou vyžadovány až v budoucnu. Tak napříkladjiž dnes dosahují přístroje ztráty v režimu stand-bymezních hodnot pro rok 2012.Aktuální informace o předmětných produktech a jejich energetickyefektivnějších alternativách najdetena www.osram.cz.1) Další informace najdete na www.elcfed.org/documents/Special%20Purpose%20Lamps_090515.pdf


Prováděcí opatření pro nesměrové světelné zdroje pro domácnostizáří 2009 září 2010 září 2011 září 2012 září 2013 září 2014 září 2015 září 2016ŽárovkačiráMatnésvětelnézdroje15 W25 W40 W60 W75 W> 100 W15 W25 W40 W60 W75 W100 W15 W25 W40 W60 W75 W100 WŽárovkaHALOPIN / HALOPIN ECOHALOSTAR STANDARDHALOLUX BT / HALOLUX CERAMHALOGEN ENERGY SAVER CLASSIC A / B / P / BWZákaz všech čirých žárovekHALOLUXBTčiráHALOGENECOClassicčiráHALOLUXCERAMECOčirá18 W28 W42 W52 W70 W105 W18 W28 W42 W52 W70 W105 WAlternativy jsou plánoványHALOSTARčiráHALOSTARECOčiráHALOPINčirá25 W40 W60 W75 W25 W40 W60 W75 W25 W40 W60 W75 W25 W40 W60 W75 WHALOPINECOčiráVýjimka: G9energetickétřídy CHALOLINEčirá60 W100 W150 W200 W300 W500 W60 W100 W150 W200 W300 W500 WHALOLINEP15čirá750 W1000 W1500 W2000 WHALOLINEECOčiráVýjimka: R7senergetickétřídy CHALOLUX TčiráSpeciálníInformace na www.elcfed.org/documents/Special%20Purpose%20Lamps_090515.pdfSměrovésvětelnézdroje prodomácnostiProváděcí opatření pro směrové světelné zdroje budevydáno koncem roku 2010/začátkem 2011Revize komisí EU


Prováděcí opatření pro terciální osvětleníduben 2010 duben 2011 duben 2012 duben 2013 duben 2014 duben 2015 duben 2016NAV-ENAV-EPlug-inNAV-THQLNAV-E STANDARDNAV-E/INAV-E 4Y > 70 WNAV-E 4Y ≤ 70 WNAV-E E/I 4Y ≤ 70 WNAV-E SUPER 4YNAV-E Plug-in ≥ 210 WNAV-E Plug-in 110 WNAV-E Plug-in 68 WNAV-T STANDARDNAV-T 4YNAV-T SUPER 4YNAV-E STANDARDNAV-E/INAV-E 4Y > 70 WNAV-T STANDARDNAV-T 4YNAV-E Plug-in ≥ 210 WHWLVýjimka ze směrnice na základě spektra světelného zdrojeHQIčiráHQImatovanáHCIT8T12HalophosphatKruhovézářivkyDULUXdvoukolíkováDULUXčtyřkolíkováZtráty FLv režimuStandbyNestmívatelnéQTT8 BASICT8 BASIC tvaru UT8 LUMILUXT8 LUMILUX tvaru UOSRAM výběhT8 LUMILUXKruhová zářivka T9 BASICKruhová zářivka T9 LUMILUXP 0%1 WT12P 0%≤ 0,5 WDIMQTPTSvítidlaZtráty pouze vestavěnéhopředřadníkuÚpravy během pozměňovacího řízení nejsou možnéSvítidlo musí být kompatibilní minimálně s jedním předřadníkem třídy A2(kromě IP4X)Revize komisí EUna programumimo program


SLUŽBY NA INTERNETUVidět svět v novém světle– www.osram.czNa webových stránkách OSRAM naleznete nejen celý svět světla, aktuální informace a zajímavé odkazy,ale také praktické nástroje a nabídky servisu pro podnikatele a konečné spotřebitele.Středem našeho zájmu jsou vaše potřeby.Abyste ještě rychleji našli to, co hledáte, přehlednějsme rozčlenili webové stránky OSRAM a lépe jepřizpůsobili vašim potřebám. Výrobky pro profesionályod profesionálů jsou soustředěny do oddíluPROFESIONÁLOVÉ.Poradenství a kalkulace, obchodní servis, souboryke stažení a všechno, co se týká školení a informací,najdete v oddílu NÁSTROJE A SLUŽBY Spotřebitelémohou poznat celý svět světla OSRAM v oddíluDOMÁCNOSTI: světelné zdroje, svítidla a příslušenstvípro domácnost nebo do auta včetněaktuálních informací a výherních soutěží.Global Care na webových stránkách pro celý svět.Aktuální informace rychle získáte na svůj počítač - díky přehlednéstruktuře download centra OSRAM.Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí – nejdůležitější výzvanaší doby je tématem mnoha stránek na www.osram.com. Patří semCO 2-ticker a nástroje, jako např. kalkulačka počítající spotřebu energie.


Hledání prodejců produktů OSRAM.OSRAM konzultant výběru osvětlení.Na www.osram.de okamžitě najdete:cestu k nejbližšímu dodavateli OSRAM.Na www.osram.cz najdete správný osvětlovací systém pro optimálníosvětlení svých prostor pro podnikání a můžete si spočítat úsporuenergie a nákladů i snížení emisí C0 2.Průvodce výměnou autožárovek OSRAM.Informace o směrnici EU.Hledáte – naleznete: náš průvodce autožárovkami rychle zjistí,která z 400 autožárovek OSRAM je vhodná pro daný typ vozidla.Na stránce www.osram.cz najdete aktuální informace o novýchsměrnicích EU a alternativních produktech, nahrazujících světelnézdroje, které musely být staženy z trhu.


OBSAH


Žárovky provšeobecné osvětleníCLASSIC A 1.02CLASSIC B 1.02CLASSIC BW 1.03CLASSIC P 1.03CONCENTRA ® SPOT R39 1.04CONCENTRA ® SPOT R50 1.04CONCENTRA ® SPOT R63 1.04CONCENTRA ® SPOT R80 1.05CONCENTRA ® SPOT NATURA R80 1.05CONCENTRA ® SPOT COLOR R50 1.06CONCENTRA ® SPOT COLOR R63 1.06CONCENTRA ® PAR 38 COLOR 1.06DECOR COLOR A 1.07DECOR COLOR P 1.07DECOR BA FLICKER 1.08DECOR BW GOLD 1.08SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A 1.09SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P 1.09SPECIAL OVEN T 1.10SPECIAL OVEN P 1.10SPECIAL hruškovitého tvaru T/FRIDGE 1.10SPECIAL T trubicová 1.11SPECIAL CENTRA ® Standard A 1.11SPECIAL A (s tepelnou ochranou) 1.11SPECIAL LINESTRA ® 1.12SPECIAL LINESTRA ® objímky 1.12SPECIAL INSECTA ® 1.12Patice 1.13Spektrální průběh záření 1.13


CLASSIC A1OznačenívýrobkuEAN kódCLAS A CL 15 1) 4050300005416 15 100 E27 55 97 100 1CLAS A CL 25 1) 4050300005430 25 220 E27 55 97 100 1CLAS A CL 40 1) 4050300005454 40 415 E27 55 97 100 1CLAS A CL 60 2) 4050300005478 60 710 E27 55 97 100 1CLAS A CL 75 3) 4050300005492 75 935 E27 55 97 100 11) Výběhové modely od 1.9.2012 podle plánu postupného zákazu vydaného EU2) Výběhové modely od 1.9.2011 podle plánu postupného zákazu vydaného EU3) Výběhové modely od 1.9.2010 podle plánu postupného zákazu vydaného EUTyto standardní žárovky jsou univerzálně použitelné.Náhrada: HALOGEN CLASSIC A ECO, přímá náhrada halogenové žárovky za klasickou žárovku.CLASSIC B1 2OznačenívýrobkuEAN kódCLAS B CL 15 1) 4050300005713 15 100 E14 35 100 50 1CLAS B CL 25 1) 4050300005737 25 210 E14 35 100 100 1CLAS B CL 40 1) 4050300005775 40 400 E14 35 100 100 1CLAS B CL 60 2) 4050300005812 60 660 E14 35 100 100 1CLAS B CL 25 1) 4050300332246 25 210 E27 35 96 100 2CLAS B CL 40 1) 4050300332215 40 400 E27 35 96 100 2CLAS B CL 60 2) 4050300331133 60 660 E27 35 96 100 21) Výběhové modely od 1.9.2012 podle plánu postupného zákazu vydaného EU2) Výběhové modely od 1.9.2011 podle plánu postupného zákazu vydaného EUTyto standardní žárovky jsou univerzálně použitelné.Náhrada: HALOGEN CLASSIC B ECO, přímá náhrada halogenové žárovky za klasickou žárovku.1.02


CLASSIC BW1OznačenívýrobkuEAN kódCLAS BW CL 25 1) 4050300005768 25 210 E14 35 100 35 1CLAS BW CL 40 1) 4050300005805 40 400 E14 35 100 35 1CLAS BW CL 60 2) 4050300092409 60 660 E14 35 100 35 11) Výběhové modely od 1.9.2012 podle plánu postupného zákazu vydaného EU2) Výběhové modely od 1.9.2011 podle plánu postupného zákazu vydaného EUTyto standardní žárovky jsou univerzálně použitelné.Náhrada: HALOGEN CLASSIC BW ECO, přímá náhrada halogenové žárovky za klasickou žárovku.CLASSIC P1 2OznačenívýrobkuEAN kódCLAS P CL 15 1) 4050300005881 15 100 E14 45 78 50 1CLAS P CL 25 1) 4050300005904 25 210 E14 45 78 100 1CLAS P CL 40 1) 4050300005928 40 400 E14 45 78 100 1CLAS P CL 60 2) 4050300092423 60 660 E14 45 78 100 1CLAS P CL 15 1) 4050300008462 15 100 E27 45 73 50 2CLAS P CL 25 1) 4050300322704 25 210 E27 45 73 50 2CLAS P CL 40 1) 4050300322674 40 400 E27 45 73 50 2CLAS P CL 60 2) 4050300092447 60 660 E27 45 73 50 21) Výběhové modely od 1.9.2012 podle plánu postupného zákazu vydaného EU2) Výběhové modely od 1.9.2011 podle plánu postupného zákazu vydaného EUTyto standardní žárovky jsou univerzálně použitelné.Náhrada: HALOGEN CLASSIC P ECO, přímá náhrada halogenové žárovky za klasickou žárovku.1.03


CONCENTRA ® SPOT R391OznačenívýrobkuEAN kódCONC R39 30 4050300004815 30 180 40 E14 39 68 58 25 1CONCENTRA ® SPOT R39: nejmenší reflektorová žárovka OSRAM s klasickou paticí E14.CONCENTRA ® SPOT R501OznačenívýrobkuEAN kódCONC R50 25 4050300312811 25 210 30 E14 50 85 63 25 1CONC R50 40 4050300322315 40 410 30 E14 50 85 63 25 1Žárovky CONCENTRA ® SPOT R50 poskytují koncentrované světlo pro výrazné osvětlení místnostía velkých ploch.Náhrada: HALOGEN SPOT R50 ECO, přímá náhrada halogenové žárovky za klasickou reflektorovoužárovku.CONCENTRA ® SPOT R631OznačenívýrobkuEAN kódCONC R63 25 4050300312767 25 230 30 E27 63 104 75 25 1CONC R63 40 4050300310640 40 430 30 E27 63 104 75 25 1CONC R63 60 4050300323275 60 960 30 E27 63 104 75 25 1Žárovky CONCENTRA ® SPOT R63 poskytují koncentrované světlo pro výrazné osvětlení místnostía velkých ploch.Náhrada: HALOGEN SPOT R63 ECO, přímá náhrada halogenové žárovky za klasickou reflektorovoužárovku.1.04


CONCENTRA ® SPOT R801OznačenívýrobkuEAN kódCONC R80 40 4050300066042 40 150 80 E27 80 114 90 25 1CONC R80 60 4050300066059 60 260 80 E27 80 114 90 25 1CONC R80 75 4050300066066 75 345 80 E27 80 114 90 25 1CONC R80 100 4050300066073 100 500 80 E27 80 114 90 25 1Žárovky CONCENTRA ® SPOT R80 poskytují koncentrované světlo pro výrazné osvětlení místnostía velkých ploch.CONCENTRA ® SPOT NATURA R801OznačenívýrobkuEAN kódCONC R80 NATURA 60 4050300092485 60 240 80 E27 80 115 90 25 1CONC R80 NATURA 100 4050300092492 100 480 80 E27 80 115 90 25 1CONCENTRA ® SPOT NATURA R80: reflektorové žárovky z neodymového skla, zdůrazňují barvy a jsouvhodné především pro osvětlení pokojových rostlin.1.05


CONCENTRA ® SPOT COLOR R501OznačenívýrobkuEAN kódCONC R50 BLUE 40 4050300001258 40 30 E14 50 86 70 16 1CONC R50 GREEN 40 4050300001272 40 30 E14 50 86 70 16 1CONC R50 RED 40 4050300001289 40 30 E14 50 86 70 16 1CONC R50 YELLOW 40 4050300001265 40 30 E14 50 86 70 16 1Žárovky CONCENTRA ® SPOT COLOR R50 jsou nejsnazším řešením pro docílení barevných akcentů.Jsou k dispozici v modré, zelené, červené a žluté barvě.CONCENTRA ® SPOT COLOR R631OznačenívýrobkuEAN kódCONC R63 BLUE 40 4050300310503 40 30 E27 63 104 85 16 1CONC R63 GREEN 40 4050300310480 40 30 E27 63 104 85 16 1CONC R63 RED 40 4050300310442 40 30 E27 63 104 85 16 1CONC R63 YELLOW 40 4050300310466 40 30 E27 63 104 85 16 1Žárovky CONCENTRA ® SPOT COLOR R63 jsou nejsnazším řešením pro docílení barevných akcentů.Jsou k dispozici v modré, zelené, červené a žluté barvě.CONCENTRA ® PAR 38 COLOR1OznačenívýrobkuEAN kódCONC PAR38 FL RED 80 4050300007656 80 30 E27 122 136 123 12 1CONC PAR38 FL YELLOW 80 4050300007663 80 30 E27 122 136 123 12 1CONC PAR38 FL GREEN 80 4050300007670 80 30 E27 122 136 123 12 1CONC PAR38 FL BLUE 80 4050300007687 80 30 E27 122 136 123 12 1Žárovky CONCENTRA ® PAR 38 COLOR představují robustní řešení barevného osvětlení velkých ploch.Jsou k dispozici v modré, zelené, červené a žluté barvě.1.06


DECOR COLOR A1OznačenívýrobkuDECOR COLOR PEAN kódDECOR A RED 25 4050300005553 25 E27 55 97 35 1DECOR A GREEN 25 4050300005577 25 E27 55 97 35 1DECOR A BLUE 25 4050300005560 25 E27 55 97 35 1DECOR A ORANGE 25 4050300005546 25 E27 55 97 35 1DECOR A YELLOW 11 4008321480910 11 E27 55 97 35 1Žárovky DECOR COLOR A představují klasický způsob barevného osvětlení.Jsou k dispozici v modré, zelené, červené, oranžové a žluté barvě.1OznačenívýrobkuEAN kódDECOR P RED 25 4050300005966 25 E14 45 77 35 1DECOR P GREEN 25 4050300005980 25 E14 45 77 35 1DECOR P BLUE 25 4050300005973 25 E14 45 77 35 1DECOR P YELLOW 11 4008321489838 11 E14 45 77 35 1Žárovky DECOR COLOR P představují klasický způsob barevného osvětlení v malém provedení.Jsou k dispozici v modré, zelené, červené a žluté barvě.1.07


DECOR BA FLICKER1OznačenívýrobkuEAN kódDECOR BA FLICKER 3 4050300923680 3 E14 32 104 10 1Žárovka DECOR BA FLICKER vytváří svým živým mihotáním náladovou atmosféru.DECOR BW GOLD1OznačenívýrobkuEAN kódDECOR BW GOLD 15 7039210604565 15 100 E14 35 100 100 1Žárovka DECOR BW GOLD poskytuje efektní osvětlení s leskem, vhodná např. do lustrů.1.08


SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD A1OznačenívýrobkuSPC. MIRROR ASILV 40SPC. MIRROR ASILV 60SPC. MIRROR ASILV 100SPC. MIRROR AGOLD 40SPC. MIRROR AGOLD 60EAN kód4050300312729 40 E27 60 105 30 14050300309651 60 E27 60 105 30 14050300312705 100 E27 65 123 30 14050300001050 40 E27 60 105 30 14050300001067 60 E27 60 105 30 1SPECIAL MIRROR A se výborně hodí pro efektní neoslňující osvětlení. K dipozici se zlatým nebo stříbrnýmzrcadlovým povrstvením.SPECIAL MIRROR SILVER/GOLD P1OznačenívýrobkuEAN kódSPC. MIRROR P SILV 25 4050300001081 25 E14 45 80 35 1SPC. MIRROR P SILV 40 4050300002224 40 E14 45 80 35 1SPC. MIRROR P GOLD 25 4050300001104 25 E14 45 80 35 1SPC. MIRROR P GOLD 40 4050300001111 40 E14 45 80 35 1SPECIAL MIRROR P se výborně hodí pro efektní neoslňující osvětlení v malém provedení. K dipozici sezlatým nebo stříbrným zrcadlovým povrstvením.1.09


SPECIAL OVEN T1OznačenívýrobkuEAN kódSPC. OVEN T CL 15 4050300003108 15 85 E14 22 52 100 1Tyto žárovky jsou vhodné pro vnitřní osvětlení pečicích trub v domácnostech (do 300 °C).SPECIAL OVEN P1OznačenívýrobkuEAN kódSPC.P OVEN FR 40 4050300008486 40 400 E14 45 78 50 1Tyto žárovky jsou vhodné pro vnitřní osvětlení pečicích trub v domácnostech (do 300 °C).SPECIAL T hruškovitého tvaru/FRIDGE1 2 3OznačenívýrobkuEAN kódSPC. T26/57 FR 15 4050300003085 15 110 E14 26 57 100 1SPC. T26/57 FR 25 4050300323596 25 190 E14 26 57 100 1SPC.T26/57 CL 15 4050300310282 15 110 E14 26 57 100 2SPC. T26/57 CL 25 4050300309637 25 190 E14 26 57 100 2SPC. T17/54 CL 15 4050300092928 15 100 E14 17 54 10 3Tyto žárovky jsou vhodné pro vnitřní osvětlení lednic v domácnostech a pro šicí stroje.1.10


SPECIAL T trubicového tvaru1OznačenívýrobkuEAN kódSPC. T 25/85 CL 25 1) 4050300010946 25 210 E14 25 85 100 1SPC. T25/85 CL 40 1) 4050300061078 40 410 E14 25 85 50 11) Výběhové modely od 1.9.2012 podle plánu postupného zákazu vydaného EUSPECIAL CENTRA ® Standard A1 2OznačenívýrobkuEAN kódCENTRA A FR 100 4050300010915 100 1000 E27 60 105 20 1CENTRA A CL 200 4050300012971 200 2500 E27 80 160 20 2Žárovky CENTRA ® s osvědčením o nárazuvzdornosti jsou díky přídavným držákům na vláknech mimořádněnárazuvzdorné a odolné vůči vibracím.SPECIAL A (s tepelnou ochranou)1 2OznačenívýrobkuEAN kódCENTRA A T FR 25 4050300010861 25 185 E27 60 105 20 1CENTRA A T FR 40 4050300010878 40 320 E27 60 105 20 1CENTRA A T FR 60 4050300010892 60 505 E27 60 105 20 1SPC. A T CL 300 4050300012933 300 4600 E40 112 189 20 2SPC. A T CL 500 4050300013176 500 8400 E40 112 240 20 2SPC. A T FR 60 24 V 4050300013015 60 935 E27 60 105 20 1CENTRA ® T a SPC. A T jsou mimořádně tepelně chráněny. Splňují všechny požadavky, které jsou stanovenyv normě DIN 49810 část 4 a 5 pro používání v závěsných a ručních svítidlech chráněných proti důlnímu plynua výbuchu. Používají se v dolech a výbušných prostředích.1.11


SPECIAL LINESTRA ®1 2OznačenívýrobkuEAN kódSPC. LIN 1603 1) 4050300317106 35 270 S14s 30 300 242 25 1SPC. LIN 1604 1) 4050300319919 60 420 S14s 30 500 442 25 1SPC. LIN 1104 1) 4050300317618 120 840 S14s 30 1000 942 16 1SPC. LIN 1613 1) 4050300317595 35 240 S14d 30 300 - 25 2SPC. LIN 1614 1) 4050300319933 60 420 S14d 30 500 - 25 21) Výběhové modely od 1.9.2013 podle plánu postupného zákazu vydaného EUTyto trubicové žárovky vydávají příjemné měkké světlo, velmi vhodné pro osvětlení zrcadel.SPECIAL LINESTRA ® objímky1 2OznačenívýrobkuEAN kódBARVA662 FASSUNG 4050300012742 šedá 59 34 46 100 1670 FASSUNG 4050300018638 šedá 82 34 46 100 1675 FASSUNG 4050300012766 šedá 82 34 46 100 2SPECIAL INSECTA ®1OznačenívýrobkuEAN kódSPC.A INSECT YELLOW 60 4050300082226 60 500 E27 55 97 60 11.12


Patice IEC/EN 60061-114E14list 7004-2327E27list 7004-21E40list 7004-24401414S14slist 7004-112S14dlist 7004-112Spektrální průběh zářeníSpektrální průběh zářeníViditelná oblast od 380 do 780 nm, relativní spektrální emise na 5 nm.Denní světlo (D 65) Světlo žárovkyVšechny uvedené žárovky pro všeobecné osvětlení jsou určeny pro evropské síťové napětí 230 V. Jiné typy jemožné získat na objednávku.Sortiment výrobků pro země mimo EU je možné najít na www.osram.com.Upozornění: Tyto barevné tabulky mohou jen hrubě znázornit rozdělení barev.Přesná shoda vyobrazených barev s definicemi příslušných barev se nedáz technických důvodů souvisejících s tiskem dosáhnout.1.13


OBSAH


Halogenové žárovkyHALOGEN CLASSIC A ECO 2.02HALOGEN CLASSIC B ECO 2.03HALOGEN CLASSIC BW ECO 2.04HALOGEN CLASSIC P ECO 2.05HALOGEN SPOT R50 ECO 2.06HALOGEN SPOT R63 ECO 2.07OSRAM HALOPAR ® 16 – E14 2.08OSRAM HALOPAR ® 20 – E27 2.09OSRAM HALOPAR ® 30 2.10OSRAM HALOPAR ® 38 2.11HALOLUX ® T ECO 2.12HALOLUX CERAM ® ECO 2.13HALOPIN ® ECO 2.14HALOPIN ® 2.15DECOPIN ® 2.16OSRAM HALOPAR ® ECO 2.17OSRAM HALOPAR ® 16 – GU10/GZ10 2.18OSRAM HALOPAR ® 20 – GU10 2.19HALOLINE ® ECO 2.20HALOLINE ® pro síťové napětí 2.21HALOSTAR ® ECO 2.22HALOSTAR STARLITE ® 2.23HALOSTAR ® STANDARD 2.24HALOSTAR ® 24 V-Serie 2.25HALOSTAR ® žárovky do pečicích trub 2.26HALOSPOT ® 111 ECO 2.27HALOSPOT ® 111 2.28HALOSPOT ® 70 2.29HALOSPOT ® 48 2.30DECOSTAR ® 51 ECO 2.31DECOSTAR ® 51 TITAN 2.32DECOSTAR ® 35 TITAN 2.33DECOSTAR ® 51 ALU 2.34DECOSTAR ® 51 COOL BLUE ® 2.35DECOSTAR ® 51 STANDARD 2.36DECOSTAR ® 51S STANDARD 2.37DECOSTAR ® 35 2.38Patice 2.39


HALOGEN CLASSIC A ECO1OznačenívýrobkuEAN kód64541 A ECO 4008321927163 18 230 170 2000 E27 55 96 73 20 164542 A ECO 4008321211828 28 230 345 2000 E27 55 96 73 20 164543 A ECO 4008321212078 42 230 630 2000 E27 55 96 73 20 164544 A ECO 4008321927187 52 230 820 2000 E27 55 96 73 20 164547 A ECO 4008321927200 70 230 1200 2000 E27 55 96 73 20 164548 A ECO 4008321928153 105 230 1900 2000 E27 55 96 73 20 1HALOGEN ECO: přímá halogenová náhrada za klasickou žárovkuŽárovka HALOGEN CLASSIC A ECO OSRAM představuje úspornou náhradu klasické žárovky.Má nejen dvojnásobnou životnost, ale především přesvědčí svým příjemným teplým světlem.Je 100% stmívatelná všemi běžnými stmívači, používanými v domácnostech.• přímá náhrada za klasickou žárovku• stejná příjemná kvalita světla jako u klasických žárovek• 100 % stmívatelná• výrazně úspornější než klasické žárovky• okamžitě vydává 100 % světla, čas na zahřátí není nutný• perfektní podání barev (R a=100)• průměrná životnost 2 000 h• neobsahuje rtuť, lze ji likvidovat v rámci běžného komunálního odpadu• UV filtrRozšířený sortiment pro země mino EU viz: www.osram.com2.02


HALOGEN CLASSIC B ECO1OznačenívýrobkuEAN kód64541 B ECO 4008321927286 18 230 170 2000 E14 35 104 20 164542 B ECO 4008321212153 28 230 345 2000 E14 35 104 20 164543 B ECO 4008321927309 42 230 630 2000 E14 35 104 20 1HALOGEN ECO: přímá halogenová náhrada za klasickou žárovkuŽárovka HALOGEN CLASSIC B ECO OSRAM představuje úspornou náhradu klasické žárovky.Má nejen dvojnásobnou životnost, ale především přesvědčí svým příjemným teplým světlem.Je 100% stmívatelná všemi běžnými stmívači, používanými v domácnostech. Pro svůj elegantní design jevhodná hlavně pro otevřená svítidla nebo luxusní dekorativní svítidla.• přímá náhrada za klasickou žárovku• stejná příjemná kvalita světla jako u klasických žárovek• 100 % stmívatelná• výrazně úspornější než klasické žárovky• okamžitě vydává 100 % světla, čas na zahřátí není nutný• perfektní podání barev (R a=100)• průměrná životnost 2 000 h• neobsahuje rtuť, lze ji likvidovat v rámci běžného komunálního odpadu• UV filtrRozšířený sortiment pro země mino EU viz: www.osram.com2.03


HALOGEN CLASSIC BW ECO1OznačenívýrobkuEAN kód64542 BW ECO 4008321927385 28 345 2000 E14 35 104 20 1HALOGEN ECO: přímá halogenová náhrada za klasickou žárovkuŽárovka HALOGEN CLASSIC BW ECO OSRAM představuje úspornou náhradu klasické žárovky.Má nejen dvojnásobnou životnost, ale především přesvědčí svým příjemným teplým světlem.Je 100% stmívatelná všemi běžnými stmívači, používanými v domácnostech. Pro svůj elegantní design jevhodná hlavně pro otevřená svítidla nebo luxusní dekorativní svítidla.• přímá náhrada za klasickou žárovku• stejná příjemná kvalita světla jako u klasických žárovek• 100 % stmívatelná• výrazně úspornější než klasické žárovky• okamžitě vydává 100 % světla, čas na zahřátí není nutný• perfektní podání barev (R a=100)• průměrná životnost 2 000 h• neobsahuje rtuť, lze ji likvidovat v rámci běžného komunálního odpadu• UV filtr2.04


llHALOGEN CLASSIC P ECOdd1Označenívýrobku2EAN kódNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKA64541 P ECO 4008321927446 18 160 2000 E14 45 80 20 164542 P ECO 4008321927460 28 320 2000 E14 45 80 20 164543 P ECO 4008321927484 42 580 2000 E14 45 80 20 164541 P ECO 4008321927569 18 160 2000 E27 45 74 20 264542 P ECO 4008321927583 28 320 2000 E27 45 74 20 264543 P ECO 4008321927606 42 580 2000 E27 45 74 20 2HALOGEN ECO: přímá halogenová náhrada za klasickou žárovkuŽárovka HALOGEN CLASSIC P ECO OSRAM je nejmenší halogenová alternativa klasické žárovky. Má nejendvojnásobnou životnost, ale především přesvědčí svým příjemným teplým světlem.Je 100% stmívatelná všemi běžnými stmívači, používanými v domácnostech. Díky malým rozměrům sevelmi dobře hodí do malých svítidel.• přímá náhrada za klasickou žárovku• stejná příjemná kvalita světla jako u klasických žárovek• 100 % stmívatelná• výrazně úspornější než klasické žárovky• okamžitě vydává 100 % světla, čas na zahřátí není nutný• perfektní podání barev (R a=100)• průměrná životnost 2 000 h• neobsahuje rtuť, lze ji likvidovat v rámci běžného komunálního odpadu• UV filtr2.05


HALOGEN SPOT R50 ECO1OznačenívýrobkuEAN kód64545 R50 ECO 4008321212115 28 230 410 2000 30 E14 50 85 20 1HALOGEN ECO: přímá halogenová náhrada za klasickou žárovkuŽárovka HALOGEN SPOT R50 ECO OSRAM představuje úspornou náhradu klasické reflektorové žárovky.Má nejen dvojnásobnou životnost, ale především přesvědčí svým příjemným teplým světlem.Je 100% stmívatelná všemi běžnými stmívači, používanými v domácnostech.• přímá náhrada za klasické reflektorové žárovky• stejná příjemná kvalita světla jako u klasických žárovek• 100 % stmívatelná• výrazně úspornější než klasické žárovky• okamžitě vydává 100 % světla, čas na zahřátí není nutný• perfektní podání barev (R a=100)• průměrná životnost 2 000 h• neobsahuje rtuť, lze ji likvidovat v rámci běžného komunálního odpadu• UV filtr2.06


HALOGEN SPOT R63 ECO1OznačenívýrobkuEAN kód64546 R63 ECO 4008321212139 42 230 765 2000 30 E27 63 105 20 1HALOGEN ECO: přímá halogenová náhrada za klasickou žárovkuŽárovka HALOGEN SPOT R63 ECO OSRAM představuje úspornou náhradu klasické reflektorové žárovky.Má nejen dvojnásobnou životnost, ale především přesvědčí svým příjemným teplým světlem.Je 100% stmívatelná všemi běžnými stmívači, používanými v domácnostech.• přímá náhrada za klasické reflektorové žárovky• stejná příjemná kvalita světla jako u klasických žárovek• 100 % stmívatelná• výrazně úspornější než klasické žárovky• okamžitě vydává 100 % světla, čas na zahřátí není nutný• perfektní podání barev (R a=100)• průměrná životnost 2 000 h• neobsahuje rtuť, lze ji likvidovat v rámci běžného komunálního odpadu• UV filtr2.07


lOSRAM HALOPAR ® 16 – E14d1OznačenívýrobkuEAN kód64822 FL 1) 4050300938479 40 230 650 2000 35 E14 50,7 20 11) Není určena pro venkovní prostory a do vlhkého prostředíOSRAM HALOPAR ® : silná reflektorová žárovkaŽárovku OSRAM HALOPAR ® 16 lze snadno a rychle použít díky standardní šroubovací patici E14 a poskytujevýrazně více světla než klasické žárovky – při dvojnásobné životnosti.• čisté, přirozené halogenové světlo (cca 2 900 K)• s celoskleněným reflektorem umožňujícím brilantní světelné efekty• 100 % stmívatelná• perfektní podání barev (R a=100)• okamžitě vydává 100 % světla, čas na zahřátí není nutný• průměrná životnost 2 000 h• schváleno pro provoz v otevřených svítidlech (podle IEC 60598-1)• neobsahuje rtuť, lze ji likvidovat v rámci běžného komunálního odpadu• UV filtr2.08


OSRAM HALOPAR ® 20 – E271OznačenívýrobkuEAN kód64832 SP 1) 4050300406800 50 230 3000 2000 10 E27 64,5 91 15 164832 FL 1) 4050300406824 50 230 1000 2000 30 E27 64,5 91 15 164836 SP 1) 4050300406848 50 230 3200 2000 10 E27 64,5 91 15 164836 FL 1) 4050300406862 50 230 1100 2000 30 E27 64,5 91 15 11) Není určena pro venkovní prostory a do vlhkého prostředíOSRAM HALOPAR ® : silná reflektorová žárovkaŽárovku OSRAM HALOPAR ® 20 lze snadno a rychle použít díky standardní šroubovací patici E27 a poskytujevýrazně více světla než klasické žárovky – při dvojnásobné životnosti.• čisté, přirozené halogenové světlo (cca 2 800 K)• s celoskleněným reflektorem umožňujícím brilantní světelné efekty• 100 % stmívatelná• perfektní podání barev (R a=100)• okamžitě vydává 100 % světla, čas na zahřátí není nutný• průměrná životnost 2 000 h• schváleno pro provoz v otevřených svítidlech (podle IEC 60598-1)• neobsahuje rtuť, lze ji likvidovat v rámci běžného komunálního odpadu• UV filtr2.09


OSRAM HALOPAR ® 301OznačenívýrobkuEAN kód64841 SP 1) 4050300338460 75 230 6900 2000 10 E27 97 90 15 164841 FL 1) 4050300338484 75 230 2200 2000 30 E27 97 90 15 164845 SP 1) 4050300338521 75 230 7500 2000 10 E27 97 90 15 164845 FL 1) 4050300338507 75 230 2400 2000 30 E27 97 90 15 11) Není určena pro venkovní prostory a do vlhkého prostředíOSRAM HALOPAR ® : silná reflektorová žárovkaŽárovku OSRAM HALOPAR ® 30 lze snadno a rychle použít díky standardní šroubovací patici E27 a poskytujevýrazně více světla než klasické žárovky – při dvojnásobné životnosti.• čisté, přirozené halogenové světlo (cca 2 900 K)• s celoskleněným reflektorem umožňujícím brilantní světelné efekty• 100 % stmívatelná• perfektní podání barev (R a=100)• okamžitě vydává 100 % světla, čas na zahřátí není nutný• průměrná životnost 2 000 h• schváleno pro provoz v otevřených svítidlech (podle IEC 60598-1)• neobsahuje rtuť, lze ji likvidovat v rámci běžného komunálního odpadu• UV filtr2.10


OSRAM HALOPAR ® 381OznačenívýrobkuEAN kód64838 FL 4008321380364 50 240 1200 2000 30 E27 123 139 12 164838 FL 4008321380340 75 240 2400 2000 30 E27 123 139 12 164838 SP 4008321380401 75 240 7200 2000 12 E27 123 139 12 1OSRAM HALOPAR ® : silná reflektorová žárovkaŽárovkou OSRAM HALOPAR ® 38 lze díky standardní šroubovací patici E27 snadno a rychle nahradit klasickéžárovky a v porovnání s nimi vydává dokonce až o 20 % více světla.• čisté, přirozené halogenové světlo (cca 2 900 K)• s celoskleněným reflektorem umožňujícím brilantní světelné efekty• 100 % stmívatelná• perfektní podání barev (R a=100)• okamžitě vydává 100 % světla, čas na zahřátí není nutný• poskytuje až o 20 % více světla než klasické reflektorové žárovky• průměrná životnost 2 000 h• schváleno pro provoz v otevřených svítidlech (podle IEC 60598-1)• vhodná pro venkovní použití ve schválených svítidlech• neobsahuje rtuť, lze ji likvidovat v rámci běžného komunálního odpadu• UV filtr2.11


HALOLUX ® T ECO1OznačenívýrobkuEAN kód64860 T 4050300500942 25 230 260 2000 E14 26 80 55 15 164861 T 4050300363707 40 230 490 2000 E14 26 80 55 15 164862 T 4050300331638 60 230 820 2000 E14 26 80 55 15 1HALOLUX ® ECO: silná kompaktní žárovkaŽárovka HALOLUX ® T ECO OSRAM představuje kompaktní náhradu klasické žárovky, je vhodná pro použitív běžných lednicích pro domácnosti.• výrazně úspornější než klasické žárovky• 100 % stmívatelná• malý, kompaktní tvar• čisté, přirozené halogenové světlo (cca 2 900 K)• průměrná životnost 2 000 h• UV filtr2.12


HALOLUX CERAM ® ECO1 2OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKA64491 4008321393319 40 230 590 2000 B15d 13 67 39 12 164492 4008321393708 60 230 980 2000 B15d 13 67 39 12 164406 4008321393722 60 230 980 2000 B15d 13 86 55 12 164494 4008321393746 70 230 1180 2000 B15d 13 86 55 12 164496 4008321393760 100 230 1800 2000 B15d 13 86 55 12 164498 4008321393784 150 230 2870 2000 B15d 13 86 55 12 164499 4008321393807 205 230 4200 2000 B15d 15 98 67 12 164400 4008321393821 70 230 1180 2000 E27 32 105 75 12 264401 4008321393845 100 230 1800 2000 E27 32 105 75 12 264402 4008321393869 150 230 2870 2000 E27 32 105 75 12 264404 4008321393883 205 230 4200 2000 E27 32 105 75 12 2HALOLUX ® ECO: silná kompaktní žárovka OSRAMHALOLUX CERAM ® ECO se díky svému úzkému tvaru ideálně hodí pro štíhlá, kompaktní svítidla. Dodáváse s výkonem až 205 W a může být v provozu bez transformátoru. Vyniká svým čistým, přirozeným halogenovýmsvětlem a je proto perfektním vysoce výkonným světelným zdrojem pro moderní náročná svítidla.• výrazně úspornější než klasické žárovky• kompaktnější rozměry než standardní žárovky• k dispozici i s vyšším výkonem do 205 W• 100 % stmívatelná• stejná příjemná kvalita světla jako u klasických žárovek• průměrná životnost 2 000 h• provoz bez transformátoru• UV filtr2.13


HALOPIN ® ECO1OznačenívýrobkuEAN kód66720 ECO 4008321945273 20 230 200 2000 G9 14 43 22 20 166733 ECO 4008321208668 33 230 460 2000 G9 14 43 22 20 166748 ECO 4008321945334 48 230 740 2000 G9 14 51 24 20 166760 ECO 4008321945372 60 230 980 2000 G9 14 51 24 20 1NOVINKANOVINKANOVINKAŽárovka HALOPIN ® společnosti OSRAM byla první, která svou malou velikostí nastartovala vývojnové moderní generace svítidel a tak stanovila standard, jímž se nadále řídí výrobci světelnýchzdrojů a svítidel na celém světě. Tato žárovka ve verzi ECO má ještě další výhody: má až o 20 %nižší příkon při stejném množství vydávaného světla a díky vyvíjení menšího množství tepla otvírámožnosti pro nové konstrukce svítidel.• vydává stejné světlo při příkonu nižším až o 20 %• brilantní akcentové světlo ECO• vyvíjí menší množství tepla (oproti standardnímu referenčnímu produktu) a otvírá nové možnosti konstrukcesvítidel• geniálně malé rozměry dovolují nový, revoluční design svítidel• jedinečná inovativní nopová technologie umožnila robustní konstrukci spirály• vyhovuje normě IEC 60432-3 díky integrované pojistné funkci, světelný zdroj se bezpečně vypne• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• jednoduchá manipulace díky systému nástrčné patice G9• provoz bez transformátoru• průměrná životnost 2 000 h• stmívatelná• Ra=100• teplota chromatičnosti: 20 W/33 W – 2 700 K48 W/60 W – 2 800 K• provedení: 2 konstrukční délky – 43 mm (krátká), 51 mm (dlouhá)• patice: G9• UV filtr2.14


HALOPIN ®1OznačenívýrobkuEAN kód66725 1) 4050300791777 25 230 260 2000 G9 14 43 22 20 166740 2) 4050300791791 40 230 490 2000 G9 14 43 22 20 166660 3) 4050300198286 60 230 820 2000 G9 14 51 26 20 11) Výběhové modely od 1.9.2012 podle plánu postupného zákazu vydaného EU2) Výběhové modely od 1.9.2011 podle plánu postupného zákazu vydaného EU3) Výběhové modely od 1.9.2010 podle plánu postupného zákazu vydaného EUŽárovky OSRAM HALOPIN ® představují řešení pro malá, kompaktní halogenová svítidla. Protožemají malé rozměry a do konstrukce se nemusí zabudovávat transformátor, umožňují více volnostipro design svítidel.• brilantní akcentové světlo• geniálně malé rozměry dovolují nový, revoluční design svítidel• unikátní inovativní nopová technologie umožnila robustní konstrukci spirály• vyhovuje normě IEC 60432-3 díky integrované pojistné funkci, světelný zdroj se bezpečně vypne• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• jednoduchá manipulace díky systému nástrčné patice G9• provoz bez transformátoru• průměrná životnost 2000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 25 W/40 W – 2 700 K60 W – 2 800 K• provedení: 2 konstrukční délky – 43 mm (krátká), 51 mm (dlouhá)• patice: G9• UV filtr2.15


DECOPIN ®1OznačenívýrobkuEAN kód60040 FL 4008321907189 40 230 550 2000 40 G9 41,5 43 20 1Velké výhody, malá velikost – to je žárovka OSRAM DECOPIN ® . Nejmenší a nejlehčí halogenováreflektorová žárovka na síťové napětí na světě otvírá svými malými rozměry velké možnosti prokreativní design. Elegantní hliníkový reflektor žárovky DECOPIN ® je opatřen uvnitř lesklým a zvenkumatným fasetováním, optimalizujícím světlo. Tato halogenová žárovka je ideální pro konstrukcirafinovaných svítidel, která jsou schopna celý obytný prostor cíleně osvětlovat směrovanýmsvětlem. Standardizovaná patice G9 se díky jednoduché manipulaci používá celosvětově.• brilantní zdůrazňující světlo• geniálně malé rozměry dovolují nový, revoluční design svítidel• elegantní hliníkový reflektor s fasetováním optimalizujícím světlo• unikátní inovativní nopová technologie umožnila robustní konstrukci spirály• vyhovuje normě IEC 60432-3 díky integrované pojistné funkci, světelný zdroj se bezpečně vypne• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• jednoduchá manipulace díky systému nástrčné patice G9• provoz bez transformátoru• průměrná životnost 2000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 2 700 K• patice: G9• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.16


OSRAM HALOPAR ® ECO1OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKA64819 ECO FL 1) 4008321927767 28 230 570 2000 30 GU10 50,7 55 20 164823 ECO FL 1) 4008321208767 40 230 900 2000 30 GU10 50,7 55 20 11) Není určena pro venkovní prostory a do vlhkého prostředíOSRAM HALOPAR ® 16 jsou inovativní halogenové reflektorové žárovky na síťové napětí. Tytožárovky jsou ideální pro moderní, malá halogenová svítidla a představují doplněk reflektorovýchžárovek DECOSTAR ® na nízké napětí. Díky tomu, že vyvíjejí menší množství tepla, otvírají zcelanové možnosti pro konstrukci svítidel. Navíc přináší tato nová, velice ekologická žárovka OSRAMHALOPAR ® 16 ECO úsporu energie až 20 %.• poskytuje stejný světelný výkon při příkonu nižším až o 20 %• brilantní akcentové světlo ECO• s celoskleněným reflektorem umožňujícím brilantní světelné efekty• hliníkový povrch reflektoru významně snižuje tepelné zatížení svítidla• hořák, využívající inovativní nopovou technologii, s integrovanou bezpečnostní funkcí, splňuje bezpečnostnínároky normy IEC 60432-3• vyhovuje požadavkům pro provoz v otevřených svítidlech podle normy IEC 60598-1• jedinečná inovativní nopová technologie umožnila robustní konstrukci spirály• provoz bez transformátoru• průměrná životnost 2000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 28 W – 2 700 K40 W – 2 800 K• patice: GU10• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.17


OSRAM HALOPAR ® 16 – GU10/GZ101OznačenívýrobkuEAN kód64820 FL 1) 4050300727165 35 230 570 2000 35 GU10 50,7 55 20 164824 FL 1) 4050300580111 50 230 900 2000 35 GU10 50,7 55 20 164826 FL 1) 4050300501857 50 230 900 2000 35 GZ10 50,7 55 20 11) Není určena pro venkovní prostory a do vlhkého prostředíOSRAM HALOPAR ® 16 znamená pro výrobce svítidel žárovku, která velmi sníží konstrukčnínároky svítidel pro dichroické reflektory. Navíc umožňuje plně stmívatelná žárovka OSRAMHALOPAR ® 16 jednoduchý provoz na síťové napětí a proto je ideální v případě, kde byla instalacetransformátoru až dosud velmi náročná. Z reflektorů je možné si vybrat fasetovaný hliníkový reflektornebo dekorativní dichroický reflektor pro mihotavé světlo.• brilantní zdůrazňující světlo• s celoskleněným reflektorem umožňujícím brilantní světelné efekty• hořák, využívající inovativní nopovou technologii, s integrovanou bezpečnostní funkcí, splňujebezpečnostní nároky normy IEC 60432-3• vyhovuje požadavkům pro provoz v otevřených svítidlech podle normy IEC 60598-1• jedinečná inovativní nopová technologie umožnila robustní konstrukci spirály• provoz bez transformátoru• průměrná životnost 2000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 35 W GU10 – 2 700 K50 W GU10 – 2 800 K50 W GZ10 – 3 000 K• patice: GU10, GZ10• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.18


OSRAM HALOPAR ® 20 – GU101OznačenívýrobkuEAN kód64830 FL 1) 4050300856971 75 230 1900 2000 30 GU10 64 66 20 11) Není určena pro venkovní prostory a do vlhkého prostředíOSRAM HALOPAR ® 20 dosahuje při stejném příkonu jako klasické reflektorové žárovky ažo 100 % vyšších hodnot svítivosti. Je silným zdrojem světla. Díky svým kompaktním rozměrům,atraktivnímu celoskleněnému reflektoru a integrované bezpečnostní funkci je nová žárovkaOSRAM HALOPAR ® 20 optimálním světelným zdrojem pro moderní otevřená svítidla.• brilantní zdůrazňující světlo• s celoskleněným reflektorem umožňujícím brilantní světelné efekty• hořák, využívající inovativní nopovou technologii, s integrovanou bezpečnostní funkcí, splňujebezpečnostní nároky normy IEC 60432-3• vyhovuje požadavkům pro provoz v otevřených svítidlech podle normy IEC 60598-1• jedinečná inovativní nopová technologie umožnila robustní konstrukci spirály• provoz bez transformátoru• průměrná životnost 2000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 2 800 K• patice: GU10• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.19


HALOLINE ® ECO1OznačenívýrobkuEAN kód64684 ECO 1) 4008321928054 48 230 815 2000 R7s 12 2,0 74,9 20 164690 ECO 2) 4008321928078 80 230 1450 2000 R7s 12 2,0 74,9 20 164695 ECO 2) 4008321928092 120 230 2300 2000 R7s 12 2,0 74,9 20 164696 ECO 1) 4008321928115 120 230 2300 2000 R7s 12 2,0 114,2 20 164698 ECO 1) 4008321928139 160 230 3300 2000 R7s 12 2,0 114,2 20 164701 ECO 2) 4008321207692 230 230 5000 2000 R7s 12 2,0 114,2 20 164702 ECO 2) 4008321207715 400 230 9000 2000 R7s 12 2,0 114,2 20 11) Je třeba zajistit jištění svítidla podle uvedených hodnot (podle IEC 60357, EN 60357) | Tyto halogenové žárovky musí být při osvětlování vnitřních a vnějších prostorů používányv uzavřených svítidlech I Změny světelně technických parametrů vyhrazeny2) Je třeba zajistit jištění svítidla podle uvedených hodnot (podle IEC 60357, EN 60357) | Tyto halogenové žárovky musí být při osvětlování vnitřních a vnějších prostorů používányv uzavřených svítidlechNOVINKANOVINKANOVINKAŽárovka OSRAM HALOLINE ® ECO slouží ve venkovním prostředí jako klasická žárovka pro maláosvětlovací zařízení k nasvícení budov a osvětlení sportovišť či pro bezpečnostní osvětlení. Renesancizažívá v současné době v obytných prostorách. Kromě nepřímého osvětlení nacházejížárovky HALOLINE ® opět klasické uplatnění v inovativních závěsných svítidlech pro plošné osvětlenív novém designu. Tento trend podporuje společnost OSRAM energeticky úspornou variantou.Ekologická varianta HALOLINE ® ECO ušetří až 20 % energie.• vydává stejné světlo při příkonu nižším až o 20 %• brilantní akcentové světlo ECO• přímá výměna za standardní lineární halogenové žárovky• výrazně nižší emise CO2• vyvíjí menší množství tepla (oproti standardnímu referenčnímu produktu)• ideální ke zvýraznění a akcentování prostorových struktur• provoz bez transformátoru• průměrná životnost: 2 000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 48 W/80 W/120 W krátká – 2 900 K120 W dlouhá/160 W/230 W/400 W – 2 950 K• provedení: 74,9 mm (48 W, 80 W, 120 W krátká)114,2 mm (120 W dlouhá, 160 W, 230 W, 400 W)• patice: R7s2.20


HALOLINE ® pro síťové napětí1 2OznačenívýrobkuEAN kód64688 1) 4050300944425 60 230 840 2000 R7s 12 beliebig 2,0 20 164560 2) 4050300004167 750 230 16100 2000 R7s 12 horizontal 6,3 12 164740 2) 4050300004174 1000 230 22000 2000 R7s 12 horizontal 6,3 12 164760 2) 4050300004181 1500 230 33000 2000 R7s 12 horizontal 10,0 12 164783 2) 4050300004198 2000 230 44000 2000 Fa4 12 horizontal 10,0 12 264784 2) 4050300004204 2000 230 44000 2000 R7s 12 horizontal 10,0 12 11) Je třeba zajistit jištění svítidla podle uvedených hodnot (podle IEC 60357, EN 60357) | Tyto halogenové žárovky musí být při osvětlování vnitřních a vnějších prostorů používányv uzavřených svítidlech I Výběhové modely: zákaz od 1.9.2010 podle plánu, vydaného EU2) Je třeba zajistit jištění svítidla podle uvedených hodnot (podle IEC 60357, EN 60357) | Tyto halogenové žárovky musí být při osvětlování vnitřních a vnějších prostorů používányv uzavřených svítidlechOSRAM HALOLINE ® je halogenová žárovka na síťové napětí s paticemi po obou stranách. Díkyrozsáhlému sortimentu výkonu od 60 do 2 000 W a světelného toku od 840 do 44 000 lm jsouuniverzálně použitelné. Platí to pro jejich využití ve venkovním osvětlení, ale i pro osvětlení prodejníchprostor a výloh. Žárovky HALOLINE ® jsou ideální také pro nepřímé osvětlení v obytnýchmístnostech.• brilantní akcentové světlo• ideální ke zvýraznění a akcentování prostorových struktur• přímá výměna za standardní lineární halogenové žárovky• provoz bez transformátoru• průměrná životnost: 2 000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 3 000 K• poloha hořáku: libovolná – 60 Wvodorovná – 750 W–2 000 W• patice: R7s2.21


HALOSTAR ® ECO1OznačenívýrobkuEAN kód64417 ECO 4008321963192 7 12 105 4000 G4 10 33 22 40 164423 ECO 4008321317964 14 12 240 4000 G4 10 33 22 40 164429 ECO 4050300987262 25 12 500 4000 GY6.35 12 44 30 40 164432 ECO 4050300615905 35 12 860 4000 GY6.35 12 44 30 40 164440 ECO 4050300615936 50 12 1180 4000 GY6.35 12 44 30 40 164447 ECO 4050300785400 60 12 1650 4000 GY6.35 12 44 30 40 1NOVINKANOVINKAHALOSTAR ® ECO je nejmenší halogenová úsporná žárovka OSRAM. Tato žárovka s nástrčnoupaticí se výborně hodí pro osvětlení typu „hvězdné oblohy“, svítidla vestavěná do nábytku nebojako světelné zdroje do lustrů. Tyto ekologické žárovky HALOSTAR ® ECO ušetří díky technologiiinfračerveného povrstvení (IRC) až 30 % energie ve srovnání s klasickými žárovkami a přitom dosahujístejného světelného výkonu a průměrné životnosti 4 000 h.• úspora energie až 30 % díky technologii IRC• brilantní akcentové světlo ECO• úspora energie znamená i výrazně nižší emise CO2• vysoký měrný výkon oproti standardním žárovkám• geniálně malé rozměry dovolují nový, revoluční design svítidel• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• průměrná životnost: 4 000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 14 W/25 W – 2 800 K35 W – 2 900 K50 W/60 W – 3 000 K• patice: G4, GY6.35• UV filtr2.22


HALOSTAR STARLITE ®1OznačenívýrobkuEAN kód64405 S 4050300335032 5 12 55 4000 G4 10 33 22 40 164410 S 4050300335131 10 6 110 4000 G4 10 33 22 40 164415 S 4050300335087 10 12 130 4000 G4 10 33 22 40 164425 S 4050300335162 20 12 300 4000 G4 10 33 22 40 164427 S 4050300328171 20 12 290 4000 GY6.35 12 44 30 40 164432 S 4050300017426 35 12 580 4000 GY6.35 12 44 30 40 164440 S 4050300328201 50 12 900 4000 GY6.35 12 44 30 40 164450 S 4050300490151 75 12 1450 4000 GY6.35 12 44 30 40 164458 S 4050300490182 90 12 1800 4000 GY6.35 12 44 30 40 1Otvírá široké možnosti modernímu designu svítidel: OSRAM HALOSTAR STARLITE ® . Volně svítícíhalogenové žárovky se svým jasným bodovým světlem mohou dodávat zajímavé akcentovéosvětlení celým místnostem. Rozzáří novým leskem vstupní haly a reprezentativní místnosti neboje plasticitou osvětlení představí ve zcela novém světle. Rekordní je také jejich průměrná životnost4 000 h.• brilantní akcentové světlo• geniálně malé rozměry dovolují nový, revoluční design svítidel• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• axiální vlákno pro optimální směrování světla• speciální úprava chrání kolíky patic před korozí• průměrná životnost: 4 000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 5 W/10 W (6 V) – 2 700 K10 W/20 W – 2 800 K35 W – 2 900 K50 W/75 W/90 W – 3 000 K• patice: G4, GY6.35• UV filtr2.23


HALOSTAR ® STANDARD1OznačenívýrobkuEAN kód64415 4050300010717 10 12 140 2000 G4 10 33 22 40 164425 4050300003924 20 12 320 2000 G4 10 33 22 40 164432 4050300364629 35 12 600 2000 GY6.35 12 44 30 40 164440 4050300324432 50 12 910 2000 GY6.35 12 44 30 40 1Jedinečné řešení osvětlení – to jsou žárovky OSRAM HALOSTAR ® . Velice usnadňují používánísystémů s volně svítícími halogenovými žárovkami bez krytu. Díky těmto dekorativním, spolehlivýmbodovým světelným zdrojům se mohou plně uplatnit zajímavá prostorová řešení. Tvořita plánovat je nyní možné až do posledního detailu.• brilantní akcentové světlo• geniálně malé rozměry dovolují nový, revoluční design svítidel• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• průměrná životnost: 2 000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 10 W/20 W – 2 800 K35 W – 2 900 K50 W – 3 000 K• patice: G4, GY6.35• UV filtr2.24


HALOSTAR ® série 24 V1 2OznačenívýrobkuEAN kód64435 U 1) 4050300335513 20 24 320 1000 G4 10 33 40 164445 U 1) 4050300335544 50 24 900 2000 GY6.35 12 44 40 264460 U 1) 4050300335667 100 24 2200 2000 GY6.35 12 44 40 264465 U 1) 4050300335698 150 24 3200 2000 GY6.35 12 44 40 21) Je přeba použít rychlou pojistku podle EN 60432-2 | Žárovky je možné používat pouze v uzavřených svítidlechHALOSTAR ® 24 VAbsorbující křemičité sklo potlačuje nežádoucí složky UV záření.Nejpřísnější limity pro ochranu před UV zářením (IEC 60432) jsou splněny s rezervou.• speciální úprava chrání kolíky patic před korozí• axiální vlákno zajišťuje optimální směrování světla• vysoká úroveň osvětlení2.25


HALOSTAR ® osvětlení pečicích trub1OznačenívýrobkuEAN kód64408 1) 4050300308029 5 12 60 2000 2) G4 10 33 22 40 164418 1) 4050300308081 10 12 140 2000 2) G4 10 33 22 40 164428 1) 4050300308050 20 12 320 2000 2) G4 12 33 22 40 11) Žárovky jsou vhodné pro pyrolýzu (Žárovky musí být vypnuty. maximální přípustná okolní teplota 450 °C) | Žárovky je možné používat pouze v uzavřených svítidlech2) Průměrná životnost při pokojové teplotě, vyšší teploty mohou zkrátit průměrnou životnostOSRAM HALOSTAR ® pro osvětlení pečicích trub nabízí ve srovnání s běžnými žárovkami do pečicích trubnásledující výhody:• dvoj až trojnásobný měrný světelný výkon• optimální složení halogenové směsi pro vysoké teploty• vysoce kvalitní kolíky pro bezpečný kontakt při vysokých teplotách• vhodné pro pyrolýzu (přípustná okolní teplota 450 °C)2.26


HALOSPOT ® 111 ECO1OznačenívýrobkuEAN kód48832 ECO SP 1) 4050300656823 35 12 22500 4000 6 G53 111 67 6 148832 ECO FL 1) 4050300656847 35 12 4200 4000 24 G53 111 67 6 148835 ECO SP 1) 4050300656861 50 12 33000 4000 6 G53 111 67 6 148835 ECO FL 1) 4050300656885 50 12 5500 4000 24 G53 111 67 6 148835 ECO WFL 1) 4008321909237 50 12 2000 4000 40 G53 111 67 6 148837 ECO SP 1) 4050300786070 60 12 42000 4000 6 G53 111 67 6 148837 ECO FL 1) 4050300786094 60 12 7000 4000 24 G53 111 67 6 148837 ECO WFL 1) 4008321909251 60 12 2800 4000 40 G53 111 67 6 11) Při použití připojovacích prvků je navíc zapotřebí držák na okraji refl ektoruKrása je tu proto, aby ji bylo možno vidět a obdivovat. Halogenová žárovka HALOSPOT ® 111 ECOposkytuje díky exaktní tvarové věrnosti a vyššímu stupni reflexe syntetického reflektoru vícesvětla a dodá vyšší důraz zobrazovaným objektům a prostorům. Tato žárovka je navíc ekologickáa ušetří 30 % energie.• úspora energie až 30 % díky technologii IRC• brilantní akcentové světlo ECO• úspora energie znamená i výrazně nižší emise CO2• clona, omezující oslnění a umožňující snazší manipulaci• nový Hightech reflektor pro optimální nasvícení a menší rozptyl světla• výrazné snížení tepelného zatížení svítidla díky hliníkovému povrchu reflektoru, který vyzařuje většinu teplasměrem dopředu• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• průměrná životnost: 4 000 h• stmívatelná• R a=100• teplota chromatičnosti: 35 W – 2 900 K50 W/60 W – 3 000 K• patice: G53• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.27


HALOSPOT ® 1111OznačenívýrobkuEAN kód41830 SSP 1) 4050300011141 35 6 30000 3000 4 G53 111 67 6 141832 SSP 1) 4050300335728 35 12 30000 3000 4 G53 111 67 6 141832 FL 1) 4050300335766 35 12 2500 3000 24 G53 111 67 6 141835 SSP 1) 4050300011165 50 12 40000 3000 4 G53 111 67 6 141835 SP 1) 4050300011752 50 12 17000 3000 6 G53 111 67 6 141835 FL 1) 4050300011769 50 12 4000 3000 24 G53 111 67 6 141835 WFL 1) 4008321909213 50 12 1400 3000 40 G53 111 67 6 141840 SP 1) 4050300011776 75 12 30000 3000 6 G53 111 67 6 141840 FL 1) 4050300011783 75 12 5300 3000 24 G53 111 67 6 141840 WFL 1) 4050300011790 75 12 2000 3000 40 G53 111 67 6 141850 SP 1) 4050300358604 100 12 48000 3000 6 G53 111 67 6 141850 FL 1) 4050300358628 100 12 8500 3000 24 G53 111 67 6 141850 WFL 1) 4050300358642 100 12 2800 3000 40 G53 111 67 6 11) Při použití připojovacích prvků je navíc zapotřebí držák na okraji refl ektoruPotřebujete některé předměty zobrazit v nejjasnějším světle a ještě lépe je zdůraznit? ŽárovkaOSRAM HALOSPOT ® 111 Vám to snadno umožní. Tato halogenová žárovka s velkým hliníkovýmreflektorem se postará o optimální osvětlení a menší rozptyl světla. Vynikající možnosti zaostřováníumožňují dosáhnout extrémního úhlu vyzařování až 4º.• brilantní akcentové světlo• clona, omezující oslnění a umožňující snazší manipulaci• hořák s axiálním vláknem pro optimální rozložení světla• výrazné snížení tepelného zatížení svítidla díky hliníkové vrstvě reflektoru, který vyzařuje většinu teplasměrem dopředu• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• průměrná životnost: 3 000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 35 W – 2 800 K50 W – 2 900 K75 W/100 W – 3 000 K•• patice: G53• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.28


HALOSPOT ® 701OznačenívýrobkuEAN kód41970 SP 4050300010656 20 12 7700 3000 8 BA15d 70,5 50 10 141970 FL 4050300011110 20 12 900 3000 24 BA15d 70,5 50 10 141990 SP 4050300011158 50 12 12500 3000 8 BA15d 70,5 50 10 141990 FL 4050300004020 50 12 2600 3000 24 BA15d 70,5 50 10 1Zobrazovat věci v lepším světle: OSRAM HALOSPOT ® 70 je skutečným profesionálem na cílenéosvětlení prostor a objektů díky dobrému směrování světla a enormní svítivosti. Fasetovaný reflektorumožňuje rovnoměrné rozložení světla. Hliníkový reflektor u všech žárovek HALOSPOT ®vyzařuje většinu tepla směrem dopředu, a proto nedochází k hromadění tepla v prostorupodhledu.• brilantní akcentové světlo• clona, omezující oslnění a umožňující snazší manipulaci• vynikající rozložení světla díky fasetování reflektoru• výrazné snížení tepelného zatížení svítidla díky hliníkovému povrchu reflektoru, který vyzařuje většinu teplasměrem dopředu• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• průměrná životnost: 3 000 h• stmívatelná• R a=100• teplota chromatičnosti: 2 900 K• patice: BA15d• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.29


HALOSPOT ® 481OznačenívýrobkuEAN kód41900 SP 4050300003962 20 12 3100 2000 8 GY4 48 38 10 141930 SP 1) 4050300003979 20 24 3100 1000 8 GY4 48 38 10 11) Je přeba použít rychlou 2A pojistku podle EN 60432-2 | Žárovky je možné používat pouze v uzavřených svítidlechZobrazovat věci v lepším světle: OSRAM HALOSPOT ® 48 je skutečným profesionálem na cílenéosvětlení prostor a objektů díky dobrému směrování světla a enormní svítivosti. Fasetovaný reflektorumožňuje rovnoměrné rozložení světla. Hliníkový reflektor u všech žárovek HALOSPOT ®vyzařuje většinu tepla směrem dopředu, a proto nedochází k hromadění tepla v prostorupodhledu.• brilantní akcentové světlo• clona, omezující oslnění a umožňující snazší manipulaci• vynikající rozložení světla díky fasetování reflektoru• výrazné snížení tepelného zatížení svítidla díky hliníkovému povrchu reflektoru, který vyzařuje většinu teplasměrem dopředu• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• průměrná životnost: AR48 20 W 24 V – 1 000 hAR48 20 W 12 V – 2 000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 2 800 K• patice: BA15d, GY4• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.30


DECOSTAR ® 51 ECO1OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKA48855 ECO SP 4008321945020 14 12 2800 5000 10 GU5.3 50,7 46 20 148855 ECO WFL 4008321945044 14 12 480 5000 36 GU5.3 50,7 46 20 148860 ECO SP 4050300620169 20 12 5500 5000 10 GU5.3 50,7 46 20 148860 ECO FL 4050300620183 20 12 2000 5000 24 GU5.3 50,7 46 20 148860 ECO WFL 4050300620206 20 12 1000 5000 36 GU5.3 50,7 46 20 148860 ECO VWFL 4050300620220 20 12 450 5000 60 GU5.3 50,7 46 20 148865 ECO SP 4050300516592 35 12 11000 5000 10 GU5.3 50,7 46 20 148865 ECO FL 4050300516615 35 12 4100 5000 24 GU5.3 50,7 46 20 148865 ECO WFL 4050300516639 35 12 2200 5000 36 GU5.3 50,7 46 20 148865 ECO VWFL 4050300516653 35 12 1050 5000 60 GU5.3 50,7 46 20 148870 ECO SP 4050300516677 50 12 15000 5000 10 GU5.3 50,7 46 20 148870 ECO FL 4050300516691 50 12 5300 5000 24 GU5.3 50,7 46 20 148870 ECO WFL 4050300516714 50 12 2850 5000 36 GU5.3 50,7 46 20 148870 ECO VWFL 4050300516738 50 12 1450 5000 60 GU5.3 50,7 46 20 1DECOSTAR ® 51 ECO je úsporná halogenová žárovka. Tato ECO žárovka spojuje vysokou hospodárnosta svítivost s vynikající kvalitou světla. A to při životnosti až 5 000 h. Speciální povrstveníreflektoru zaručuje konstantní svítivost a barevný dojem. Díky inovativní technologii a infračervenémupovrstvení hořáku (IRC) šetříte až 30 % energie proti nízkonapěťovým žárovkám. a tímaž 65 % nákladů v porovnání se standardními nízkonapěťovými halogenovými žárovkami. To jepotěšitelné také pro životní prostředí.• úspora energie až 30 % díky technologii IRC• brilantní akcentové světlo ECO• úspora energie znamená i výrazně nižší emise CO2• konstantní svítivost a barevnost po celou dobu životnosti• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• průměrná životnost: 5 000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 14 W/20 W/35 W – 3 000 K50 W – 3 100 K• patice: GU5.3• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.31


DECOSTAR ® 51 TITAN1OznačenívýrobkuEAN kód46860 SP 4050300428635 20 12 5000 4000 10 GU5.3 50,7 46 20 146860 WFL 4050300428659 20 12 780 4000 36 GU5.3 50,7 46 20 146860 VWFL 4050300428673 20 12 350 4000 60 GU5.3 50,7 46 20 146865 SP 4050300428697 35 12 9500 4000 10 GU5.3 50,7 46 20 146865 FL 4050300476414 35 12 3100 4000 24 GU5.3 50,7 46 20 146865 WFL 4050300428710 35 12 1500 4000 36 GU5.3 50,7 46 20 146865 VWFL 4050300428734 35 12 700 4000 60 GU5.3 50,7 46 20 146870 SP 4050300428758 50 12 12500 4000 10 GU5.3 50,7 46 20 146870 FL 4050300465708 50 12 4400 4000 24 GU5.3 50,7 46 20 146870 WFL 4050300428772 50 12 2200 4000 36 GU5.3 50,7 46 20 146870 VWFL 4050300428796 50 12 1100 4000 60 GU5.3 50,7 46 20 1DECOSTAR ® 51 TITAN je pro svou konstantní svítivost vhodná pro profesionální využití. Průměrnáživotnost těchto reflektorových světelných zdrojů se studeným světlem je dvojnásobná oprotimnoha standardním produktům. Speciální povrstvení reflektoru zaručuje konstantní svítivosta barevný dojem po celou dobu životnosti 4 000 h.• brilantní akcentové světlo• stabilní namodralý barevný dojem vytvářený světlem, které vychází zadní stranou reflektoru• dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %• konstantní svítivost a barevnost po celou dobu životnosti• plochá, čirá kryt• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• průměrná životnost: 4 000 h• stmívatelná• R a=100• teplota chromatičnosti: 20 W – 2 900 K35 W – 3 000 K50 W – 3 050 K• patice: GU5.3• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.32


DECOSTAR ® 35 TITAN1OznačenívýrobkuEAN kód46890 SP 4050300529301 20 12 3500 4000 10 GU4 35,3 40 10 146890 WFL 4050300529325 20 12 700 4000 36 GU4 35,3 40 10 146892 SP 4050300529349 35 12 6200 4000 10 GU4 35,3 40 10 146892 WFL 4050300529363 35 12 1400 4000 36 GU4 35,3 40 10 1DECOSTAR ® 35 TITAN je pro svou konstantní svítivost vhodná pro profesionální využití. Průměrnáživotnost těchto reflektorových světelných zdrojů se studeným světlem je dvojnásobná oprotimnoha standardním produktům. Speciální povrstvení reflektoru zaručuje konstantní svítivosta barevný dojem po celou dobu životnosti 4 000 h.• brilantní akcentové světlo• stabilní namodralý barevný dojem vytvářený světlem, které vychází zadní stranou reflektoru• dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %• konstantní svítivost a barevnost po celou dobu životnosti• plochá, čirá kryt• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• průměrná životnost: 4 000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 3 000 K• patice: GU4• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.33


DECOSTAR ® 51 ALU1OznačenívýrobkuEAN kód41861 WFL 4050300428819 20 12 510 2000 36 GU5.3 50,7 46 20 141866 WFL 4050300428833 35 12 1100 2000 36 GU5.3 50,7 46 20 141871 WFL 4050300428857 50 12 1800 2000 36 GU5.3 50,7 46 20 1„Klasické“ dichroické reflektory jsou pochopitelně nevhodné jako stropní vestavné zdroje světla,protože 2/3 vydávaného tepla vyzařují směrem dozadu. Vysoké teploty mohou ohrozit provozníbezpečnost osvětlovacích systémů. Řešení tohoto omezení přináší žárovka OSRAM DECOSTAR ®51 ALU. Její reflektor je potažený hliníkovou vrstvou, a proto je většina tepla vyzařována dopředu.Nízkotlaková technologie nabízí navíc výhodu provozu bez ochranného skla. Teplo můžebýt neomezeně vyzařováno směrem dopředu.• brilantní akcentové světlo• Reflektor s hliníkovým povrstvením bez ochranného krytu redukuje tepelné zatížení ve svítidle~ o 60 % oproti reflektorům s hliníkovým povrstvením a ochranným krytem a~ o 80 % oproti dichroickým reflektorům s ochranným krytem• světlo nevychází zadní stranou reflektoru• barevně neutrální světlo po celou dobu životnosti• 100 % stálá kvalita světla po celou dobu životnosti• výrazné snížení tepelného zatížení svítidla díky hliníkovému povrchu reflektoru, který vyzařuje většinu teplasměrem dopředu• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• průměrná životnost: 2 000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 20 W – 2 800 K35 W – 2 900 K50 W – 3 000 K• patice: GU5.3• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.34


DECOSTAR ® 51 COOL BLUE ®1OznačenívýrobkuEAN kód46871 WFL 4050300816661 50 12 1200 4000 36 GU5.3 50,7 46 20 1Žárovka DECOSTAR ® 51 COOL BLUE ® je mimořádně vhodná do klenotnictví, obchodů se sklema keramikou, do galerií a pro všechny, kdo dávají přednost chladným barvám světla. Tento inovativnídichroický reflektor je perfektní pro prostory a objekty s minimalistickým designem nebokovovými prvky. Navíc září nadprůměrnou životností 4 000 h. Reflektor s matnou rubovou stranouvyzařuje měkké neoslňující rozptýlené světlo dozadu. Tajemstvím tohoto výrazného světelnéhozdroje je vysoce kvalitní vrstva, která odfiltrovává teplý červený podíl světla. A tak získáme studenéhalogenové světlo, podobné dennímu, o teplotě 5 000 K.• brilantní akcentové světlo• dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• průměrná životnost: 4 000 h• stmívatelná• R =95 a• teplota chromatičnosti: 5 000 K• patice: GU5.3• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.35


DECOSTAR ® 51 STANDARD1OznačenívýrobkuEAN kód41860 SP 4050300012612 20 12 3150 2000 10 GU5.3 50,7 46 20 141860 WFL 4050300012629 20 12 510 2000 36 GU5.3 50,7 46 20 141865 SP 4050300026527 35 12 6500 2000 10 GU5.3 50,7 46 20 141865 WFL 4050300026541 35 12 1050 2000 36 GU5.3 50,7 46 20 141870 SP 4050300012636 50 12 10000 2000 10 GU5.3 50,7 46 20 141870 WFL 4050300012575 50 12 1500 2000 36 GU5.3 50,7 46 20 1Každý profesionál si je vědom, že není světlo jako světlo, pokud jde o osvětlování předmětů,citlivých na teplo. V tomto případě je správnou volbou reflektorový světelný zdroj se studenýmsvětlem DECOSTAR ® 51, protože teplo, vznikající při provozu, vyzařuje především zadní stranoureflektoru. Snižuje to tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %. Proto je právě tato reflektorovážárovka ideální pro osvětlení objektů, citlivých na teplo.• brilantní akcentové světlo• dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %• nízkotlaký hořák umožňuje využití světelného zdroje i v otevřených svítidlech v souladu s IEC 60432-3 •průměrná životnost: 2 000 h• stmívatelná• R a=100• teplota chromatičnosti: 20 W – 2 800 K35 W – 2 900 K50 W – 2 950 K• patice: GU5.3• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.36


DECOSTAR ® 51S STANDARD1OznačenívýrobkuEAN kód44860 SP 4050300272474 20 12 3000 2000 10 GU5.3 50,7 46 20 144860 WFL 4050300272511 20 12 480 2000 36 GU5.3 50,7 46 20 144865 SP 4050300272559 35 12 6200 2000 10 GU5.3 50,7 46 20 144865 WFL 4050300272634 35 12 1000 2000 36 GU5.3 50,7 46 20 144870 SP 4050300272672 50 12 9000 2000 10 GU5.3 50,7 46 20 144870 WFL 4050300272795 50 12 1450 2000 36 GU5.3 50,7 46 20 1Každý profesionál si je vědom, že není světlo jako světlo, pokud jde o osvětlování předmětů,citlivých na teplo. V tomto případě je správnou volbou reflektorový světelný zdroj se studenýmsvětlem DECOSTAR ® 51, protože teplo, vznikající při provozu, vyzařuje především zadní stranoureflektoru. Snižuje to tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %. Proto je tato reflektorovážárovka ideální pro osvětlení objektů, citlivých na teplo.• brilantní akcentové světlo• dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• průměrná životnost: 2 000 h• stmívatelná• R a=100• teplota chromatičnosti: 20 W – 2 800 K35 W – 2 900 K50 W – 2 950 K• patice: GU5.3• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.37


DECOSTAR ® 351OznačenívýrobkuEAN kód44888 WFL 4050300443935 10 12 300 2000 36 GU4 35,3 40 10 144890 SP 4050300346090 20 12 2500 2000 10 GU4 35,3 40 10 144890 WFL 4050300346168 20 12 580 2000 36 GU4 35,3 40 10 144892 SP 4050300346182 35 12 5000 2000 10 GU4 35,3 40 10 144892 WFL 4050300346229 35 12 1000 2000 36 GU4 35,3 40 10 1Každý profesionál si je vědom, že není světlo jako světlo, pokud jde o osvětlování předmětů,citlivých na teplo. V tomto případě je správnou volbou reflektorový světelný zdroj se studenýmsvětlem DECOSTAR ® 35, protože teplo, vznikající při provozu, vyzařuje především zadní stranoureflektoru. Snižuje to tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %. Proto je tato reflektorovážárovka ta pravá pro osvětlení objektů, citlivých na teplo.• brilantní akcentové světlo• dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %• je schválena pro používání v otevřených svítidlech podle IEC 60598-1• průměrná životnost: 2 000 h• stmívatelná• R =100 a• teplota chromatičnosti: 10 W – 2 900 K20 W/35 W – 3 000 K• patice: GU4• UV filtrKřivky spektrálního průběhu záření na www.osram.de2.38


Patice IEC/EN 60061-1BA15dList 7004-11 AB15dList 7004-11E14List 7004-23E27List 7004-21Fa4List 7004-58R7sList 7004-92G4List 7004-72G9List 7004-129G53List 7004-134GY4List 7004-72 AGY6.35List 7004-591010GZ4List 7004-67GU4List 7004-108GX5.3List 7004-73 AGU5.3List 7004-109GU10List 7004-121GZ10List 7004-120Upozornění:Halogenové žárovky smí být venku a ve vlhkých prostorech používány jen ve svítidlech, která jsou k tomuschválena.Všechny uvedené halogenové žárovky na síťové napětí jsou určeny pro evropské síťové napětí 230 V.Jiné typy je možné získat na objednávku.Sortiment výrobků pro země mimo EU je možné najít na www.osram.com.2.39


OBSAHKompaktnízářivkyOSRAM DULUX ® INTELLIGENT FACILITY 3.02OSRAM DULUX ® INTELLIGENT VARIO 3.03OSRAM DULUX ® INTELLIGENT DIM 3.04OSRAM DULUX ® INTELLIGENT SOLAR 12V 3.05OSRAM DULUX ® INTELLIGENT SOLAR 12V VARIO 3.06OSRAM DULUX ® INTELLIGENT SENSOR 3.07OSRAM DULUX ® INTELLIGENT LONGLIFE 3.08


OSRAM DULUX ® SUPERSTAR STICK 3.09OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MICRO TWIST 3.10OSRAM DULUX ® SUPERSTAR CIRCOLUX ® 3.11OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI BALL 3.12OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI GLOBE 3.13OSRAM DULUX ® SUPERSTAR GLOBE 3.14OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI CANDLE 3.15OSRAM DULUX ® SUPERSTAR REFLECTOR 3.16OSRAM DULUXSTAR ® STICK 3.17OSRAM DULUXSTAR ® MINI TWIST 3.18OSRAM DULUXSTAR ® NANO TWIST 3.19OSRAM DULUXSTAR ® CLASSIC A 3.20OSRAM DULUXSTAR ® MINI BALL 3.21OSRAM DULUXSTAR ® MINI GLOBE 3.22OSRAM DULUXSTAR ® GLOBE 3.23OSRAM DULUXSTAR ® MINI CANDLE 3.24OSRAM DULUXSTAR ® MINI BULLET 3.25OSRAM DULUXSTAR ® REFLECTOR 3.26OSRAM DULUX ® T PLUS pro KP 3.27OSRAM DULUX ® T/E PLUS pro EP 3.28OSRAM DULUX ® T/E CONSTANT pro EP 3.29OSRAM DULUX ® T/E HE HIGH EFFICIENCY pro EP 3.30OSRAM DULUX ® T/E XT pro EP 3.31OSRAM DULUX ® D pro KP 3.32OSRAM DULUX ® D ES ENERGY SAVER pro KP 3.33OSRAM DULUX ® D/E pro EP 3.34OSRAM DULUX ® D/E XT pro EP 3.35OSRAM DULUX ® S pro KP 3.36OSRAM DULUX ® S/E pro EP 3.37OSRAM DULUX ® L LUMILUX ® 3.38OSRAM DULUX ® L CONSTANT pro EP 3.40OSRAM DULUX ® L LUMILUX ® DE LUXE 3.41OSRAM DULUX ® L SP 3.42OSRAM DULUX ® L HE HIGH EFFICIENCY pro EP 3.43OSRAM DULUX ® L XT 3.44OSRAM DULUX ® F 3.45OSRAM CFL SQUARE ® pro KP s 2 kolíky 3.46OSRAM CFL SQUARE ® s 4 kolíky 3.47OSRAM ENDURA ® – zářivka bez elektrod 3.48Technické údaje 3.49Křivky spektrálního průběhu záření 3.51Barvy světla a podání barev 3.52Schémata zapojení pro konvenční předřadníky 3.52Patice 3.53


OSRAM DULUX ® INTELLIGENT FACILITY1 2OznačenívýrobkuEAN kódDINT FCY 10W/825 E14 4008321126276 10 220-240 50...60 80DINT FCY 10W/825 E27 4008321126290 10 220-240 50...60 80DINT FCY 14W/825 E27 4050300631905 14 220-240 50...60 110DINT FCY 18W/825 E27 4008321118356 18 220-240 50...60 145DINT FCY 22W/825 E27 4008321948519 22 220-240 50...60 175NOVINKAOznačenívýrobkuDINT FCY 10W/825 E14DINT FCY 10W/825 E27DINT FCY 14W/825 E27DINT FCY 18W/825 E27DINT FCY 22W/825 E27teplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětlo580 E14 45 129 10 1580 E27 45 120 10 2800 E27 45 126 10 21050 E27 45 140 10 21360 E27 52 171 10 2OFF/ON>1000000Profesionální úsporná kompaktní zářivka OSRAM DULUX ® INTELLIGENT FACILITY je nejvhodnější proaplikace s automatickým vypínáním a pohybovými čidly a schodišťové automaty. Po celou dobu životnostivydrží extrémní množství spínacích cyklů.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• velmi rychlý náběh světelného toku díky nově patentované technologii Quick Light• průměrná životnost podle IEC: až 20 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)při OSRAM DULUX ® INTELLIGENT FACILITY, to odpovídá 20 letům při provozu cca 2,7 h denně• bez omezení lze využívat pro aplikace na stejnosměrné napětí a systémy nouzového osvětlení (176...310 V)• neomezený počet spínacích cyklůPoužití v domácnostiVšude tam, kde se úsporné zářivky musí často vypínat a zapínat.Komerční využitíHotely, gastronomie, oblast služebDíky extrémní odolnosti vůči častému spínání jsou kompaktní zářivky OSRAM DULUX ® INTELLIGENTFACILITY velmi vhodné pro schodišťové osvětlovací systémy s automatickým spínáním.OSRAM DULUX ® INTELLIGENT FACILITY nejsou vhodné pro provoz s externími stmívači a elektronickýmivypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.02


OSRAM DULUX ® INTELLIGENT VARIO1 2OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKADINT VARIO 18W/825 E27 1) 4008321953421 18 220-240 50...60 145DINT VARIO MIBA 15W E27 4008321953483 15 220-240 50...60 120OznačenívýrobkuDINT VARIO 18W/825 E27 1)DINT VARIO MIBA 15W E271) Na vyžádání s paticí B22dteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětlo1160 E27 45 148 10 1850 E27 60 124 10 2Úsporné kompaktní zářivky OSRAM DULUX ® INTELLIGENT VARIO a OSRAM DULUX ® INTELLIGENTVARIO MINI BALL dokáží měnit intenzitu osvětlení i bez stmívače. Integrovaná dvoustupňová funkcestmívání umozňuje nastavit pouhým stisknutím vypínače buď jasné nebo náladové světlo.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• průměrná životnost až 20 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® INTELLIGENT VARIO a OSRAM DULUX ® INTELLIGENT VARIO MINI BALL,to odpovídá 20 letům při provozu cca 2,7 h denně• kompaktní zářivky OSRAM DULUX ® INTELLIGENT VARIO mohou být spínány neomezeně často(cyklus spínání: 60 s zapnuto, 180 s vypnuto), aniž by bylo nutné dodržovat dobu vypnutí před opětovnýmzapnutím• Jako všechny zářivky OSRAM DULUX ® INTELLIGENT LL nejsou OSRAM DULUX ® INTELLIGENT VARIOa OSRAM DULUX ® INTELLIGENT VARIO MINI BALL vhodné pro provoz se stávajícími stmívacími zařízeními,ale nabízejí „integrovanou” možnost stmívání1x Clic3x Clic20W8WPoužití v domácnostiVe všech případech, kdy je třeba měnit úroveň osvětlení.Komerční využitíHotely, gastronomieOSRAM DULUX ® INTELLIGENT VARIO a OSRAM DULUX ® INTELLIGENT VARIO MINI BALL nejsou vhodnépro provoz s externími stmívači a elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.03


OSRAM DULUX ® INTELLIGENT DIM1 2OznačenívýrobkuEAN kódDINT DIM STICK 18W/825 E27 1) 4008321953445 18 220-240 50...60 170DINT DIM GL 15W/825 E27 4008321924209 15 220-240 50...60 160OznačenívýrobkuDINT DIM STICK 18W/825 E27 1)DINT DIM GL 15W/825 E271) Na vyžádání s paticí B22dteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětlo1140 E27 52 161 10 1840 E27 120 170 10 2Spolehlivé plynulé stmíváníZároveň šetřit energii a používat funkci stmívání: OSRAM DULUX ® INTELLIGENT DIM je nová plynule stmívatelníkompaktní zářivka, která se dá používat ve mnoha aplikacích s vhodnými fázovými stmívači se zpožděnýmspínáním. K dispozici je v trubicovém a klasickém tvaru.100%7%• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky, podobnésvětlu žárovky• velmi rychlý náběh světelného toku díky nově patentované technologii Quick Light• průměrná životnost až 20 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® INTELLIGENT DIM, to odpovídá 20 letům při provozu cca 2,7 h denně• vydrží až 500 000 spínacích cyklů (60 s zapnuto, 180 s vypnuto)• plynule stmívatelná (od 100 % do 7 %)Použití v domácnostiVe všech případech, kdy je třeba měnit úroveň osvětlení.Komerční využitíHotely, gastronomieVe venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.04


OSRAM DULUX ® INTELLIGENT SOLAR 12V1OznačenívýrobkuEAN kódDINT 11W/825 12V DC E27 1) 4008321118370 11 12 50...60 1000OznačenívýrobkuDINT 11W/825 12V DC E27 1) teplé příjemné 560 E27 45 130 10 1světlo1) Na vyžádání je k dispozici také v barvě světla LUMILUX ® studená bílá (840)Bateriový a solární provoz: OSRAM DULUX ® INTELLIGENT 12VEnergeticky úsporná zářivka pro stejnosměrné napětí 12 V byla vyvinutá hlavně pro používání v solárníchelektrických zařízeních. OSRAM DULUX ® INTELLIGENT 12V je také ideální pro mobilní používání s bateriemi,např. při kempování.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky, podobnésvětlu žárovky• průměrná životnost až 10 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® INTELLIGENT 12V, to odpovídá až 10 letům při provozu cca 2,7 h denně• vydrží extrémní množství spínacích cyklů (cyklus spínání: 60 s zapnuto, 180 s vypnuto)• není vhodná pro 230 V/110 VOSRAM DULUX ® INTELLIGENT 12V a verze VARIO nejsou vhodné pro provoz s externími stmívači a elektronickýmivypínači.SOLAR12 V DCNOT suitable for230V/110VVe venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.05


OSRAM DULUX ® INTELLIGENT SOLAR 12V VARIO1OznačenívýrobkuEAN kódDINT VARIO 11W/825 12V DC E27 1) 4008321118417 11 12 50...60 1000OznačenívýrobkuDINT VARIO 11W/825 12V DC E27 1) teplé příjemnésvětlo1) Na vyžádání je k dispozici také v barvě světla LUMILUX ® studená bílá (840)560 E27 45 130 10 1Bateriový a solární provoz: OSRAM DULUX ® INTELLIGENT 12VEnergeticky úsporná zářivka pro stejnosměrné napětí 12 V byla vyvinutá hlavně pro používání v solárníchelektrických zařízeních. OSRAM DULUX ® INTELLIGENT 12V VARIO lze stmívat i bez použití externího stmívače.Pouhým vypnutím a zapnutím během 3 sekund se jas sníží zhruba na polovinu. Stejným způsobemse sníží i spotřeba proudu o více než polovinu. Tak lze docílit další úsporu energie nebo uvolnit kapacitugenerátoru pro napojení dalších elektronických přístrojů.11w 6wQuick1x Clic 3x Cliclight12 V SSNENÍ vhodné pro230V/110V• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky, podobnésvětlu žárovky• průměrná životnost až 10 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® INTELLIGENT 12V VARIO, to odpovídá až 10 letům při provozu cca 2,7 h denně• vydrží extrémní množství spínacích cyklů (cyklus spínání: 60 s zapnuto, 180 s vypnuto)• není vhodná pro 230 V/110 VOSRAM DULUX ® INTELLIGENT 12V a verze VARIO nejsou vhodné pro provoz s externími stmívačia elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.06


lOSRAM DULUX ® INTELLIGENT SENSORd1 2OznačenívýrobkuEAN kódDINT SENSOR STICK 11W/825 E27 4008321102300 11 220-240 50...60 90DINT SENSOR MIBA 11W/825 E27 4008321377722 11 220-240 50...60 90DINT SENSOR STICK 15W/825 E27 4050300451299 15 220-240 50...60 120OznačenívýrobkuDINT SENSOR STICK 11W/825 E27DINT SENSOR MIBA 11W/825 E27DINT SENSOR STICK 15W/825 E27teplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětlo600 E27 45 120 10 1630 E27 60 114 10 2850 E27 45 132 10 1Ideální pro automatické, hospodárné a spolehlivé trvalé osvětlení. OSRAM DULUX ® INTELLIGENT SENSORse při setmění automaticky zapíná a při denním světle vypíná. Světelná čidla rozpoznávají na základě spektrálníhorozdělení denní světlo.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• průměrná životnost podle IEC: až 20 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® INTELLIGENT SENSOR, to odpovídá 20 letům při provozu cca 2,7 h denně• průměrná životnost až 10 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® INTELLIGENT SENSOR MINI BALL, to odpovídá až 10 letůmpři provozu cca 2,7 h denně• k dispozici v různých tvarech: trubicový, Mini Ball• inteligentní mikroprocesorová technologie,• nereaguje na rušivé světloOSRAM DULUX ® INTELLIGENT SENSOR a verze VARIO nejsou vhodné pro provoz s externímistmívači a elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.07


OSRAM DULUX ® INTELLIGENT LONGLIFE1 2OznačenívýrobkuEAN kódDINT LL 5W/825 E14 1) 4050300314747 5 220-240 50...60 40DINT LL 5W/825 E27 1) 4050300357430 5 220-240 50...60 40DINT LL 7W/825 E14 2) 4050300315157 7 220-240 50...60 55DINT LL 7W/825 E27 2) 4050300288819 7 220-240 50...60 55DINT LL 11W/825 E14 2) 4050300811451 11 220-240 50...60 90DINT LL 11W/825 E27 2) 4050300811598 11 220-240 50...60 90DINT LL 14W/825 E27 2) 4008321394965 14 220-240 50...60 110DINT LL 18W/825 E27 2) 4008321394989 18 220-240 50...60 145DINT LL 22W/825 E27 2) 4008321953469 22 220-240 50...60 175DINT LL 30W/825 E27 2) 4008321935939 30 220-240 50...60 150OznačenívýrobkuLONGLIFEDINT LL 5W/825 E14 1) teplé příjemné světlo 270 E14 36 122 10 1DINT LL 5W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 270 E27 36 116 10 2DINT LL 7W/825 E14 2) teplé příjemné světlo 380 E14 36 122 10 1DINT LL 7W/825 E27 2) teplé příjemné světlo 380 E27 36 116 10 2DINT LL 11W/825 E14 2) teplé příjemné světlo 640 E14 45 129 10 1DINT LL 11W/825 E27 2) teplé příjemné světlo 640 E27 45 120 10 2DINT LL 14W/825 E27 2) teplé příjemné světlo 820 E27 45 131 10 2DINT LL 18W/825 E27 2) teplé příjemné světlo 1140 E27 45 148 10 2DINT LL 22W/825 E27 2) teplé příjemné světlo 1440 E27 58 176 10 2DINT LL 30W/825 E27 2) teplé příjemné světlo 1940 E27 58 195 10 21) Na vyžádání je k dispozici také v barvě světla LUMILUX ® studená bílá (840)2) Na vyžádání je k dispozici také v barvě světla LUMILUX ® studená bílá (840) | Na vyžádání s paticí B22dKompaktní zářivky OSRAM DULUX ® INTELLIGENT LONGLIFE poskytují vysoký měrný výkon při úspořeaž 80 % nákladů za energii. Patice E14 a E27 umožňují snadnou výměnu. Tyto úsporné kompaktní zářivkyse také vyznačují vynikajícím podáním barev a výborným rozložením světla.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• velmi rychlý náběh světelného toku díky nově patentované technologii Quick Light• průměrná životnost až 20 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® INTELLIGENT LONGLIFE, to odpovídá 20 letům při provozu cca 2,7 h denně• velmi kompaktní rozměry• start bez blikání, světlo bez míhání• více světla ve svítidlech určených pro žárovky, bez problémů se zahřívánímPoužití v domácnostiObytné místnosti a to především tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na životnost a odolnost vůči častémuspínání (500 000 spínacích cyklů; cyklus spínání: 60 s zapnuto, 180 s vypnuto).Komerční využitíRestaurace, hotely, foyery, haly s přepážkami, chodby, lékařské ordinace a kanceláře.Velkou předností jsou výrazně prodloužené intervaly výměn a odolnost proti častému spínání.OSRAM DULUX ® INTELLIGENT LONGLIFE nejsou vhodné pro provoz s externími stmívači a elektronickýmivypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.08


OSRAM DULUX ® SUPERSTAR STICK1 2OznačenívýrobkuEAN kódDSST STICK 5W/825 E14 1) 4008321942845 5 220-240 50...60 40DSST STICK 5W/825 E27 1) 4008321942852 5 220-240 50...60 40DSST STICK 7W/825 E14 1) 4008321942876 7 220-240 50...60 55DSST STICK 7W/825 E27 1) 4008321942883 7 220-240 50...60 55DSST STICK 11W/825 E14 1) 4008321942913 11 220-240 50...60 90DSST STICK 11W/825 E27 1) 4008321942920 11 220-240 50...60 90DSST STICK 14W/825 E27 1) 4008321942968 14 220-240 50...60 110DSST STICK 18W/825 E27 1) 4008321943002 18 220-240 50...60 145DSST STICK 22W/825 E27 1) 4008321953360 22 220-240 50...60 175DSST STICK 30W/825 E27 1) 4008321942753 30 220-240 50...60 150OznačenívýrobkuDSST STICK 5W/825 E14 1) teplé příjemné světlo 270 E14 36 122 10 1DSST STICK 5W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 270 E27 36 116 10 2DSST STICK 7W/825 E14 1) teplé příjemné světlo 380 E14 36 122 10 1DSST STICK 7W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 380 E27 36 116 10 2DSST STICK 11W/825 E14 1) teplé příjemné světlo 640 E14 45 129 10 1DSST STICK 11W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 640 E27 45 120 10 2DSST STICK 14W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 820 E27 45 131 10 2DSST STICK 18W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 1140 E27 45 148 10 2DSST STICK 22W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 1440 E27 58 176 10 2DSST STICK 30W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 1940 E27 58 195 10 21) Na vyžádání je k dispozici také v barvě světla LUMILUX ® studená bílá (840) | Na vyžádání s paticí B22d500000on/offModerní špičkové úsporné zářivky tradičního tvaru.OSRAM DULUX ® SUPERSTAR ve tvaru originální úsporné kompaktní zářivky mají průměrnou životnostaž 15 000 h. Jsou k dispozici se šroubovací paticí E14 a E27 a v mnoha výkonnostních stupních.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky, podobnésvětlu žárovky• velmi rychlý náběh světelného toku díky nově patentované technologii Quick Light• průměrná životnost až 15 000 h (rytmus spínání: 165 min. zapnuto, 60 min. vypnuto)u OSRAM DULUX ® SUPERSTAR, to odpovídá 15 letům při provozu cca 2,7 h denně• vydrží až 500 000 spínacích cyklů (60 s zapnuto, 180 s vypnuto)• vynikající podání barevOSRAM DULUX ® SUPERSTAR STICK nejsou vhodné pro provoz s externími stmívačia elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.09


lllOSRAM DULUX ® SUPERSTAR MICRO TWISTddd123OznačenívýrobkuEAN kódDSST MICROTWIST 7W/825 E14 1) 4008321948922 7 220-240 50...60 70DSST MICROTWIST 7W/825 E27 1) 4008321948953 7 220-240 50...60 70DSST MICROTWIST 11W/825 E14 1) 4008321949004 11 220-240 50...60 105DSST MICROTWIST 11W/825 E27 1) 4008321948991 11 220-240 50...60 105DSST MICROTWIST 14W/825 E27 1) 4008321949066 14 220-240 50...60 130DSST MICROTWIST 18W/825 E27 1) 4008321949103 18 220-240 50...60 170DSST MICROTWIST 23W/825 E27 1) 4008321949141 23 220-240 50...60 210NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobku10000on/offDSST MICROTWIST 7W/825 E14 1) teplé příjemné 420 E14 42 92 10 1světloDSST MICROTWIST 7W/825 E27 1) teplé příjemné 420 E27 42 88 10 2světloDSST MICROTWIST 11W/825 E14 1) teplé příjemné 650 E14 42 100 10 1světloDSST MICROTWIST 11W/825 E27 1) teplé příjemné 650 E27 42 93 10 2světloDSST MICROTWIST 14W/825 E27 1) teplé příjemné 860 E27 55 103 10 3světloDSST MICROTWIST 18W/825 E27 1) teplé příjemné 1200 E27 55 111 10 3světloDSST MICROTWIST 23W/825 E27 1) teplé příjemné 1600 E27 55 119 10 3světlo1) Na vyžádání je k dispozici také v barvě světla LUMILUX ® studená bílá (840) | Na vyžádání s paticí B22dModerní úsporná zářivka v obzvlášť kompaktním tvaru plné spirályÚsporné zářivky OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MICRO TWIST předsvědčují vysokým měrným výkonema zajímavým tvarem. Jejich průměrná životnost je až 12 000 h.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky, podobnésvětlu žárovky• velmi rychlý náběh světelného toku díky nově patentované technologii Quick Light• průměrná životnost až 12 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MICRO TWIST, to odpovídá až 12 letům při provozu cca 2,7 h denně• díky atraktivnímu a kompaktnímu tvaru vypadají esteticky i v otevřených svítidlechOSRAM DULUX ® SUPERSTAR MICRO TWIST nejsou vhodné pro provoz s externími stmívačia elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.10


OSRAM DULUX ® SUPERSTAR CIRCOLUX ®1OznačenívýrobkuEAN kódDSST CIRCOLUX 24W/825 E27 1) 4050300626628 24 220-240 50...60 190OznačenívýrobkuDSST CIRCOLUX 24W/825 E27 1) teplé příjemnésvětlo1) Na vyžádání je k dispozici také v barvě světla LUMILUX ® studená bílá (840)1700 E27 230 99 4 1Kruhové a výkonné řešení osvětleníOSRAM DULUX ® SUPERSTAR CIRCOLUX ® je kruhová a tvarově estetická úsporná zářivka. Je vhodná díkynízké hmotnosti a malé vestavné hloubce do svítidel se stínidly. Pro svůj vysoký světelný tok se hodí předevšímdo velkých svítidel se stínidly a do závěsných svítidel.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky, podobnésvětlu žárovky• průměrná životnost až 15 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 60 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® SUPERSTAR CIRCOLUX ® , to odpovídá 15 letům při provozu cca 2,7 h denně• vydrží až 500 000 spínacích cyklů (60 s zapnuto, 180 s vypnuto)• díky svému kruhovému a plochému tvaru se nejlépe hodí pro závěsná svítidla• vynikající podání barev a ideální rozložení světla pro všeobecné osvětlováníOSRAM DULUX ® SUPERSTAR CIRCOLUX ® nejsou vhodné pro provoz s externími stmívačia elektronickými vypínači.500000on/offVe venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.11


lllOSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI BALLddd123OznačenívýrobkuEAN kódDSST MIBA 5W/825 E14 4008321943439 5 220-240 50...60 40DSST MIBA 7W/825 E14 4008321943453 7 220-240 50...60 55DSST MIBA 11W/825 E27 1) 4008321943477 11 220-240 50...60 90DSST MIBA 15W/825 E27 1) 4008321943507 15 220-240 50...60 120DSST MIBA 20W/825 E27 1) 4008321949349 20 220-240 50...60 160Označenívýrobku50000on/offDSST MIBA 5W/825 E14DSST MIBA 7W/825 E14DSST MIBA 11W/825 E27 1)DSST MIBA 15W/825 E27 1)DSST MIBA 20W/825E27 1)1) Na vyžádání s paticí B22dteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětlo240 E14 50 105 10 1340 E14 50 105 10 1630 E27 60 114 10 2850 E27 60 124 10 21160 E27 65 155 10 3Kompaktní zářivky OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI BALL jsou ideální pro dekorativní účely a do svítidelbez krytu. Opálová baňka vydává obzvlášť měkké světlo a zářivka je proto svým tvarem a barvou světla vynikajícíjako náhrada za klasickou žárovku. Díky atraktivnímu tvaru se dobře uplatní v otevřených svítidlech.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• velmi rychlý náběh světelného toku díky nově patentované technologii Quick Light (od jara 2010)• průměrná životnost až 15 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI BALL, to odpovídá 15 letům při provozu cca 2,7 h denněPoužití v domácnostiObytné místnosti a to především tam, kde je světelný zdroj viditelný a tam, kde jsou kladeny vysoké požadavkyna životnost a odolnost vůči častému spínání (50 000 spínacích cyklů; cyklus spínání 60 s zapnuto,180 s vypnuto).Komerční využitíRestaurace, hotely, a podobné reprezentativní prostory.OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI BALL nejsou vhodné pro provoz s externími stmívači a elektronickýmivypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.12


llllOSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI GLOBEdddd1234OznačenívýrobkuEAN kódDSST MIGL 5W/825 E14 4008321943651 5 220-240 50...60 40DSST MIGL 5W/825 E27 4008321943637 5 220-240 50...60 40DSST MIGL 7W/825 E14 4008321943699 7 220-240 50...60 55DSST MIGL 7W/825 E27 4008321943675 7 220-240 50...60 55DSST MIGL 11W/825 E27 4008321943712 11 220-240 50...60 90DSST MIGL 15W/825 E27 4008321943736 15 220-240 50...60 120DSST MIGL 20W/825 E27 1) 4008321949363 20 220-240 50...60 160OznačenívýrobkuDSST MIGL 5W/825 E14DSST MIGL 5W/825 E27DSST MIGL 7W/825 E14DSST MIGL 7W/825 E27DSST MIGL 11W/825 E27DSST MIGL 15W/825 E27DSST MIGL 20W/825 E27 1)teplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětlo240 E14 57 105 10 1240 E27 57 98 10 2340 E14 57 105 10 1340 E27 57 98 10 2630 E27 72 114 10 3850 E27 80 124 10 31160 E27 95 166 10 450000on/off1) Na vyžádání s paticí B22dKompaktní zářivky OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI GLOBE jsou ideální pro dekorativní účely a do svítidelbez krytu. Opálová baňka vydává obzvlášť měkké světlo a zářivka je proto svým tvarem a barvousvětla vynikající jako náhrada za klasickou žárovku. Díky atraktivnímu tvaru se dobře uplatní v otevřenýchsvítidlech.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• velmi rychlý náběh světelného toku díky nově patentované technologii Quick Light (od jara 2010)• průměrná životnost až 15 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI GLOBE, to odpovídá 15 letům při provozu cca 2,7 h denněPoužití v domácnostiObytné místnosti a to především tam, kde je světelný zdroj viditelný a tam, kde jsou kladeny vysoképožadavky na životnost a odolnost vůči častému spínání (až 50 000 spínacích cyklů;cyklus spínání: 60 s zapnuto, 180 s vypnuto).Komerční využitíRestaurace, hotely, a podobné reprezentativní prostory.OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI GLOBE nejsou vhodné pro provoz s externími stmívačia elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.13


OSRAM DULUX ® SUPERSTAR GLOBE1OznačenívýrobkuEAN kódDSST GLOBE 14W/825 E27 4008321943873 14 220-240 50...60 110DSST GLOBE 18W/825 E27 4008321943880 18 220-240 50...60 145OznačenívýrobkuDSST GLOBE 14W/825 E27DSST GLOBE 18W/825 E27teplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětlo860 E27 120 170 10 11060 E27 120 170 10 1Kompaktní zářivky OSRAM DULUX ® SUPERSTAR GLOBE poskytují příjemné neoslňující světlo barvy WarmComfort Light s velmi rychlým náběhem světelného toku díky nově patentované technologii Quick Light.• průměrná životnost až 15 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® SUPERSTAR GLOBE, to odpovídá 15 letům při provozu cca 2,7 h denně• vydrží až 500 000 spínacích cyklů (60 s zapnuto, 180 s vypnuto)• díky atraktivnímu tvaru se dobře uplatní v otevřených svítidlech500000on/offOSRAM DULUX ® SUPERSTAR GLOBE nejsou vhodné pro provoz s externími stmívači a elektronickýmivypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.14


llOSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI CANDLEdd12OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKADSST MICA 5W/825 E14 4008321944535 5 220-240 50...60 40DSST MICA 5W/825 E27 4008321944542 5 220-240 50...60 40DSST MICA 7W/825 E14 4008321944559 7 220-240 50...60 55DSST MICA 7W/825 E27 4008321944566 7 220-240 50...60 55DSST MICA 10W/825 E14 4008321949424 10 220-240 50...60 90DSST MICA 10W/825 E27 4008321949448 10 220-240 50...60 90OznačenívýrobkuDSST MICA 5W/825 E14DSST MICA 5W/825 E27DSST MICA 7W/825 E14DSST MICA 7W/825 E27DSST MICA 10W/825 E14DSST MICA 10W/825 E27teplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětlo240 E14 39 107 10 1240 E27 39 102 10 2300 E14 39 107 10 1300 E27 39 102 10 2445 E14 39 124 10 1445 E27 39 119 10 250000on/offKompaktní zářivka OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI CANDLE je ideální pro dekorativní účely a do svítidelbez krytu. Matná baňka vydává obzvlášť měkké světlo a je proto svým tvarem a barvou světla vynikajícíjako náhrada za klasickou žárovku.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• velmi rychlý náběh světelného toku díky nově patentované technologii Quick Light (od jara 2010)• průměrná životnost až 15 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI CANDLE, to odpovídá 15 letům při provozu cca 2,7 h denněPoužití v domácnostiObytné místnosti především tam, kde je světelný zdroj viditelný a tam, kde jsou kladeny vysoké požadavkyna životnost a odolnost vůči častému spínání (až 50 000 spínacích cyklů; cyklus spínání: 60 s zapnuto,180 s vypnuto)Komerční využitíRestaurace, hotely, a podobné reprezentativní prostoryOSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI CANDLE nejsou vhodné pro provoz s externími stmívačia elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.15


OSRAM DULUX ® SUPERSTAR REFLECTOR1OznačenívýrobkuEAN kódDSST REFLECTOR 14W/825 E27 4008321396440 14 220-240 50...60 110DSST REFLECTOR 18W/825 E27 4008321396396 18 220-240 50...60 145OznačenívýrobkuDSST REFLECTOR 14W/825 E27DSST REFLECTOR 18W/825 E27teplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětlo200 E27 99 146 10 1310 E27 117 159 10 1Jako zdroj do vestavných nebo reflektorových svítidel zaručuje OSRAM DULUX ® SUPERSTAR REFLECTORdíky světelně technicky optimální jednotě reflektorového světelného zdroje a svítidla perfektní vedení světla.Umožňuje to šetřit energii také při osvětlování objektů nebo stěn.500000on/off• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• průměrná životnost až 15 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUX ® SUPERSTAR REFLECTOR, to odpovídá 15 letům při provozu cca 2,7 h denně• vydrží až 500 000 spínacích cyklů (60 s zapnuto, 180 s vypnuto)• nahrazuje běžné reflektorové žárovky – ve srovnání s nimi výrazně snižuje tepelné zatížení osvětlovanýchobjektů• strukturovaný reflektor odolný proti otěruOSRAM DULUX ® SUPERSTAR REFLECTOR není vhodný pro provoz s externími stmívačia elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.16


OSRAM DULUXSTAR ® STICK1 2OznačenívýrobkuEAN kódDST STICK 5W/825 E14 1) 4008321063175 5 220-240 50...60 40DST STICK 5W/825 E27 1) 4008321063144 5 220-240 50...60 40DST STICK 8W/825 E14 1) 4008321063236 8 220-240 50...60 65DST STICK 8W/825 E27 1) 4008321063205 8 220-240 50...60 65DST STICK 11W/825 E27 1) 4008321063267 11 220-240 50...60 90DST STICK 14W/825 E27 1) 4008321063298 14 220-240 50...60 110DST STICK 17W/825 E27 1) 4008321063441 17 220-240 50...60 125DST STICK 21W/825 E27 1) 4008321063526 21 220-240 50...60 160DST STICK 24W/825 E27 1) 4008321063502 24 220-240 50...60 200DST STICK 30W/825 E27 1) 4008321181213 30 220-240 50...60 150OznačenívýrobkuDST STICK 5W/825 E14 1) teplé příjemné světlo 250 E14 36 114 10 1DST STICK 5W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 250 E27 36 111 10 2DST STICK 8W/825 E14 1) teplé příjemné světlo 400 E14 44 117 10 1DST STICK 8W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 400 E27 44 114 10 2DST STICK 11W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 600 E27 44 125 10 2DST STICK 14W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 770 E27 44 136 10 2DST STICK 17W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 950 E27 45 172 10 2DST STICK 21W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 1230 E27 52 161 10 2DST STICK 24W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 1445 E27 52 179 10 2DST STICK 30W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 1940 E27 58 195 10 21) Na vyžádání je k dispozici také v barvě světla LUMILUX ® studená bílá (840) | Na vyžádání s paticí B22d20000on/offOSRAM DULUXSTAR ® STICK ve tvaru originální úsporné kompaktní zářivky mají průměrnou životnostaž 10 000 h.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• průměrná životnost až 10 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUXSTAR ® STICK, to odpovídá až 10 letům při provozu cca 2,7 h denněOSRAM DULUXSTAR ® STICK nejsou vhodné pro provoz s externími stmívači a elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.17


lllllOSRAM DULUXSTAR ® MINI TWISTddddd12345OznačenívýrobkuEAN kódDST MINI TWIST 5W/825 E14 1) 4008321334633 5 220-240 50...60 60DST MINI TWIST 5W/825 E27 1) 4008321334602 5 220-240 50...60 60DST MINI TWIST 8W/825 E14 1) 4008321334510 8 220-240 50...60 80DST MINI TWIST 8W/825 E27 1) 4008321334480 8 220-240 50...60 80DST MINI TWIST 11W/825 E14 1) 4008321334398 11 220-240 50...60 100DST MINI TWIST 11W/825 E27 1) 4008321334367 11 220-240 50...60 100DST MINI TWIST 13W/825 E27 2) 4008321293985 13 220-240 50...60 115DST MINI TWIST 18W/825 E27 2) 4008321294029 18 220-240 50...60 160DST MINI TWIST 23W/825 E27 2) 4008321294067 23 220-240 50...60 200Označenívýrobku5000on/offDST MINI TWIST 5W/825 E14 1) teplé příjemné světlo 250 E14 37 94 10 1DST MINI TWIST 5W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 250 E27 42 77 10 2DST MINI TWIST 8W/825 E14 1) teplé příjemné světlo 440 E14 37 103 10 3DST MINI TWIST 8W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 440 E27 48 85 10 2DST MINI TWIST 11W/825 E14 1) teplé příjemné světlo 660 E14 42 109 10 3DST MINI TWIST 11W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 660 E27 48 93 10 4DST MINI TWIST 13W/825 E27 2) teplé příjemné světlo 720 E27 52 118 10 4DST MINI TWIST 18W/825 E27 2) teplé příjemné světlo 1150 E27 56 125 10 5DST MINI TWIST 23W/825 E27 2) teplé příjemné světlo 1450 E27 56 134 10 51) Na vyžádání je k dispozici také v barvě světla LUMILUX ® studená bílá (840)2) Na vyžádání je k dispozici také v barvě světla LUMILUX ® studená bílá (840) | Na vyžádání s paticí B22dModerní úsporná zářivka v kompaktním tvaru poloviční spirályKompaktní úsporné zářivky OSRAM DULUXSTAR ® MINI TWIST přesvědčují vysokým měrným výkonema zajímavým tvarem. Jejich průměrná životnost je až 8 000 h.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• průměrná životnost až 8 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUXSTAR ® MINI TWIST, to odpovídá až 8 letům při provozu cca 2,7 h denně• spotřeba energie až o 80 % nižší než u klasických žárovek• díky atraktivnímu a kompaktnímu tvaru vypadají esteticky i v otevřených svítidlechOSRAM DULUXSTAR ® MINI TWIST nejsou vhodné pro provoz s externími stmívači a elektronickýmivypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.18


llllllOSRAM DULUXSTAR ® NANO TWISTdddddd123456NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuEAN kódDST NANO TW 5W/825 E14 1) 4008321510914 5 220-240 50...60 40DST NANO TW 5W/825 G9 1) 4008321510730 5 220-240 50...60 40DST NANO TW 7W/825 E14 1) 4008321510976 7 220-240 50...60 60DST NANO TW 7W/825 G9 1) 4008321510792 7 220-240 50...60 60DST NANO TW 9W/825 E14 1) 4008321511034 9 220-240 50...60 70DST NANO TW 9W/825 G9 1) 4008321510853 9 220-240 50...60 70OznačenívýrobkuDST NANO TW 5W/825 E14 1) teplé příjemné 270 E14 30 87 10 1světloDST NANO TW 5W/825 G9 1) teplé příjemné 270 G9 30 80 10 2světloDST NANO TW 7W/825 E14 1) teplé příjemné 400 E14 30 97 10 3světloDST NANO TW 7W/825 G9 1) teplé příjemné 400 G9 30 90 10 4světloDST NANO TW 9W/825 E14 1) teplé příjemné 480 E14 30 105 10 5světloDST NANO TW 9W/825 G9 1) teplé příjemné 480 G9 30 98 10 6světlo1) Na vyžádání je k dispozici také v barvě světla LUMILUX ® studená bílá (840)10000on/offNovinka: velmi drobná a kompaktní úsporná zářivka ve tvaru plné spirályNové, drobné úsporné kompaktní zářivky OSRAM DULUXSTAR ® NANO TWIST přesvědčují vysokým měrnýmvýkonem a zcela novým tvarem. Patří tak mezi nejmenší úsporné zářivky a jsou vhodné předevšímdo malých designových svítidel. Jejich průměrná životnost je až 8 000 h. Díky patici G9 navíc představujetento světelný zdroj alternativu halogenových patic G9.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• průměrná životnost až 8 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUXSTAR ® NANO TWIST, to odpovídá až 8 letům při provozu cca 2,7 h denně• díky novému atraktivnímu a ozdobnému tvaru vypadají tyto kompaktní zářivky obzvlášť estetickyOSRAM DULUXSTAR ® NANO TWIST nejsou vhodné pro provoz s externími stmívači a elektronickýmivypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.19


lOSRAM DULUXSTAR ® CLASSIC A1 d2OznačenívýrobkuEAN kódDST CL A 11W/825 E27 1) 4008321946263 11 220-240 50...60 90DST CL A 20W/825 E27 1) 4008321399878 20 220-240 50...60 160OznačenívýrobkuDST CL A 11W/825 E27 1)DST CL A 20W/825 E27 1)1) Na vyžádání s paticí B22dteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětlo620 E27 60 117 10 11160 E27 70 155 10 220000on/offÚsporné zářivky OSRAM DULUXSTAR ® CLASSIC A ve tvaru klasické žárovky mají průměrnou životnostaž 10 000 h. Díky podobnému tvaru mohou OSRAM DULUXSTAR ® CLASSIC A snadno nahradit klasickéžárovky.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• průměrná životnost až 10 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUXSTAR ® CLASSIC A, to odpovídá až 10 letům při provozu cca 2,7 h denně• spotřeba energie o 80 % nižší než u klasických žárovek• díky atraktivnímu tvaru vypadají esteticky i v otevřených svítidlechPoužití v domácnostiObytné místnosti především tam, kde je světelný zdroj viditelný a tam, kde jsou kladeny vysoké požadavkyna životnost a odolnost vůči častému spínání (až 20 000 spínacích cyklů; cyklus spínání: 60 s zapnuto,180 s vypnuto).Komerční využitíRestaurace, hotely, a podobné reprezentativní prostoryOSRAM DULUXSTAR ® CLASSIC A nejsou vhodné pro provoz s externími stmívači a elektronickýmivypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.20


lllOSRAM DULUXSTAR ® MINI BALLddd123OznačenívýrobkuEAN kódDST MIBA 5W/825 E14 4008321946300 5 220-240 50...60 40DST MIBA 7W/825 E14 4008321946324 7 220-240 50...60 55DST MIBA 11W/825 E27 1) 4008321125705 11 220-240 50...60 90DST MIBA 15W/825 E27 1) 4008321125644 15 220-240 50...60 120DST MIBA 20W/825 E27 1) 4008321946409 20 220-240 50...60 160OznačenívýrobkuDST MIBA 5W/825 E14 teplé příjemné světlo 240 E14 50 105 10 1DST MIBA 7W/825 E14 teplé příjemné světlo 340 E14 50 105 10 1DST MIBA 11W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 630 E27 60 114 10 2DST MIBA 15W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 850 E27 60 124 10 2DST MIBA 20W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 1160 E27 65 155 10 31) Na vyžádání s paticí B22d20000on/offÚsporné zářivky OSRAM DULUXSTAR ® MINI BALL nabízejí díky svému velmi malému a atraktivnímu tvarunové možnosti využití. Jejich průměrná životnost je až 10 000 h.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• průměrná životnost až 10 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUXSTAR ® MINI BALL, to odpovídá až 10 letům při provozu cca 2,7 h denně• spotřeba energie až o 80 % nižší než u klasických žárovek• velmi kompaktní rozměry• díky atraktivnímu tvaru vypadají esteticky i v otevřených svítidlechPoužití v domácnostiObytné místnosti především tam, kde je světelný zdroj viditelný a tam, kde jsou kladeny vysoké požadavkyna životnost a odolnost vůči častému spínání (až 20 000 spínacích cyklů; cyklus spínání: 60 s zapnuto,180 s vypnuto)• všeobecné osvětlování• osvětlení pracoviště• osvětlení kuchyní• osvětlení jídelních stolů• osvětlení na čteníKomerční využitíRestaurace, hotely, a podobné reprezentativní prostoryOSRAM DULUXSTAR ® MINI BALL nejsou vhodné pro provoz s externími stmívačia elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.21


llllOSRAM DULUXSTAR ® MINI GLOBEdddd1234OznačenívýrobkuEAN kódDST MIGL 5W/825 E14 4008321205490 5 220-240 50...60 40DST MIGL 5W/825 E27 4008321205476 5 220-240 50...60 40DST MIGL 7W/825 E14 4008321205551 7 220-240 50...60 55DST MIGL 7W/825 E27 4008321205537 7 220-240 50...60 55DST MIGL 11W/825 E27 4008321205575 11 220-240 50...60 90DST MIGL 15W/825 E27 4008321205599 15 220-240 50...60 120DST MIGL 20W/825 E27 1) 4008321946546 20 220-240 50...60 160Označenívýrobku20000on/offDST MIGL 5W/825 E14 teplé příjemné světlo 240 E14 57 105 10 1DST MIGL 5W/825 E27 teplé příjemné světlo 240 E27 57 98 10 2DST MIGL 7W/825 E14 teplé příjemné světlo 340 E14 57 105 10 1DST MIGL 7W/825 E27 teplé příjemné světlo 340 E27 57 98 10 2DST MIGL 11W/825 E27 teplé příjemné světlo 630 E27 72 114 10 2DST MIGL 15W/825 E27 teplé příjemné světlo 850 E27 80 124 10 3DST MIGL 20W/825 E27 1) teplé příjemné světlo 1160 E27 95 165 10 41) Na vyžádání s paticí B22dÚsporné zářivky OSRAM DULUXSTAR ® MINI GLOBE nabízejí díky svému velmi malému a atraktivnímu tvarunové možnosti využití. Jejich průměrná životnost je až 10 000 h.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky, podobnésvětlu žárovky• průměrná životnost až 10 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUXSTAR ® MINI GLOBE, to odpovídá až 10 letům při provozu cca 2,7 h denně• spotřeba energie až o 80 % nižší než u klasických žárovek• velmi kompaktní rozměry• díky atraktivnímu tvaru vypadají esteticky i v otevřených svítidlechPoužití v domácnostiObytné místnosti především tam, kde je světelný zdroj viditelný a tam, kde jsou kladeny vysoké požadavkyna životnost a odolnost vůči častému spínání (až 20 000 spínacích cyklů; cyklus spínání: 60 s zapnuto,180 s vypnuto)• všeobecné osvětlování• osvětlení pracoviště• osvětlení kuchyní• osvětlení jídelních stolů• osvětlení na čteníKomerční využitíRestaurace, hotely, a podobné reprezentativní prostoryOSRAM DULUXSTAR ® MINI GLOBE nejsou vhodné pro provoz s externími stmívačia elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.22


OSRAM DULUXSTAR ® GLOBE1OznačenívýrobkuEAN kódDST GLOBE 14W/825 E27 4008321946560 14 220-240 50...60 110DST GLOBE 18W/825 E27 4008321946577 18 220-240 50...60 145OznačenívýrobkuDST GLOBE 14W/825 E27DST GLOBE 18W/825 E27teplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětlo860 E27 120 170 10 11060 E27 120 170 10 1OSRAM DULUXSTAR ® GLOBE nabízí příjemné, neoslňující světlo v barvě Warm Comfort Light (teplé příjemnésvětlo).• průměrná životnost až 10 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUXSTAR ® GLOBE, to odpovídá až 10 letům při provozu cca 2,7 h denně• spotřeba energie až o 80 % nižší než u klasických žárovek• díky atraktivnímu tvaru vypadají esteticky i v otevřených svítidlech10000on/offPoužití v domácnostiObytné místnosti především tam, kde je světelný zdroj viditelný a tam, kde jsou kladeny vysoké požadavkyna životnost a odolnost vůči častému spínání (až 10 000 spínacích cyklů; cyklus spínání: 60 s zapnuto,180 s vypnuto)Komerční využitíRestaurace, hotely, a podobné reprezentativní prostoryOSRAM DULUXSTAR ® GLOBE nejsou vhodné pro provoz s externími stmívačia elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.23


llOSRAM DULUXSTAR ® MINI CANDLEdd12OznačenívýrobkuEAN kódDST MICA 5W/825 E14 4008321944450 5 220-240 50...60 40DST MICA 5W/825 E27 4008321944467 5 220-240 50...60 40DST MICA 7W/825 E14 4008321944474 7 220-240 50...60 55DST MICA 7W/825 E27 4008321944481 7 220-240 50...60 55DST MICA 10W/825 E14 4008321946621 10 220-240 50...60 90DST MICA 10W/825 E27 4008321946645 10 220-240 50...60 90NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobku20000on/offDST MICA 5W/825 E14DST MICA 5W/825 E27DST MICA 7W/825 E14DST MICA 7W/825 E27DST MICA 10W/825 E14DST MICA 10W/825 E27teplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětlo240 E14 39 107 10 1240 E27 39 102 10 2300 E14 39 107 10 1300 E27 39 102 10 2445 E14 39 124 10 1445 E27 39 119 10 2Moderní úsporná zářivka v klasickém tvaru svíčkyÚsporné zářivky OSRAM DULUXSTAR ® MINI CANDLE v klasickém tvaru svíčky mají průměrnou životnostaž 10 000 h. V nabídce jsou se šroubovacími paticemi E14 a E27 ve třech hodnotách výkonu od 5 do 10 W.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky• průměrná životnost až 10 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUXSTAR ® MINI CANDLE, to odpovídá až 10 letům při provozu cca 2,7 h denně• spotřeba energie až o 80 % nižší než u klasických žárovek• díky atraktivnímu tvaru vypadají esteticky i v otevřených svítidlechPoužití v domácnostiObytné místnosti především tam, kde je světelný zdroj viditelný a tam, kde jsou kladeny vysoké požadavkyna životnost a odolnost vůči častému spínání (až 20 000 spínacích cyklů; cyklus spínání: 60 s zapnuto,180 s vypnuto)• všeobecné osvětlování• osvětlení pracoviště• osvětlení kuchyní• osvětlení jídelních stolů• osvětlení na čteníKomerční využitíRestaurace, hotely, a podobné reprezentativní prostoryOSRAM DULUXSTAR ® MINI CANDLE nejsou vhodné pro provoz s externími stmívačia elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.24


llllOSRAM DULUXSTAR ® MINI BULLETdddd1234OznačenívýrobkuNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAEAN kódDST MIBU P 5W/825 E14 4008321956200 5 220-240 50...60 40DST MIBU P 5W/825 E27 4008321956187 5 220-240 50...60 40DST MIBU P 7W/825 E14 4008321956286 7 220-240 50...60 60DST MIBU P 7W/825 E27 4008321956262 7 220-240 50...60 60DST MIBU T 5W/827 E14 4008321956774 5 220-240 50...60 40DST MIBU T 5W/825 E27 4008321956750 5 220-240 50...60 40DST MIBU T 7W/825 E14 4008321956811 7 220-240 50...60 60DST MIBU T 7W/825 E27 4008321956798 7 220-240 50...60 60OznačenívýrobkuDST MIBU P 5W/825 E14DST MIBU P 5W/825 E27DST MIBU P 7W/825 E14DST MIBU P 7W/825 E27DST MIBU T 5W/827 E14DST MIBU T 5W/825 E27DST MIBU T 7W/825 E14DST MIBU T 7W/825 E27teplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětloteplé příjemnésvětlo210 E14 45 87 10 1210 E27 45 84 10 2320 E14 45 87 10 1320 E27 45 84 10 2210 E14 45 87 10 3210 E27 45 84 10 4320 E14 45 87 10 3320 E27 45 84 10 410000on/offNovinka: velmi malá a dekorativní úsporná zářivka s baňkou ve tvaru kapkyKompaktní úsporné zářivka OSRAM DULUXSTAR ® MINI BULLET je ideální pro dekorativní účely a do svítidelbez krytu. Matná baňka vydává obzvlášť měkké světlo a je proto svým tvarem a barvou světla vynikajícíjako náhrada za klasickou žárovku.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky, podobnésvětlu žárovky• průměrná životnost až 10 000 h (rytmus spínání: 165 min. zapnuto, 15 min. vypnuto)u OSRAM DULUXSTAR ® MINI BULLET, to odpovídá až 10 letům při provozu cca 2,7 h denněPoužití v domácnostiObytné místnosti především tam, kde je světelný zdroj viditelný a kde jsou kladeny vysoké požadavky na životnosta odolnost vůči častému spínání (až 10 000 sepnutí; cyklus spínání: 60 s zapnuto, 180 s vypnuto).Komerční využitíRestaurace, hotely a podobné reprezentativní prostoryOSRAM DULUXSTAR ® MINI BULLET nejsou vhodné pro provoz s externími stmívačia elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.25


llllOSRAM DULUXSTAR ® REFLECTORdddd1234OznačenívýrobkuEAN kódDST REFLECTOR R50 7W/825 E14 4008321234223 7 220-240 50...60 55DST REFLECTOR R50 7W/825 GU10 4008321938572 7 220-240 50...60 55DST REFLECTOR R50 9W/825 E14 4008321946706 9 220-240 50...60 70DST REFLECTOR R50 9W/825 GU10 4008321946720 9 220-240 50...60 70DST REFLECTOR R63 11W/825 E27 4008321938602 11 220-240 50...60 90DST REFLECTOR 13W/825 E27 4008321946744 13 220-240 50...60 105DST REFLECTOR PAR 38 20W/827 E27 4008321162878 20 220-240 50...60 180NOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobku20000on/offDST REFLECTOR R50 7W/825 E14 teplé příjemné 50 E14 50 94 10 1světloDST REFLECTOR R50 7W/825 GU10 teplé příjemné 50 GU10 50 79 10 2světloDST REFLECTOR R50 9W/825 E14 teplé příjemné 63 E14 50 106 10 1světloDST REFLECTOR R50 9W/825 GU10 teplé příjemné 63 GU10 50 92 10 2světloDST REFLECTOR R63 11W/825 E27 teplé příjemné 80 E27 63 108 10 3světloDST REFLECTOR 13W/825 E27 teplé příjemné 95 E27 63 124 10 3světloDST REFLECTOR PAR 38 20W/827 E27 teplá bílá 320 E27 123 138 10 4Úsporné zářivky velmi elegantního tvaru OSRAM DULUXSTAR ® REFLECTOR představují úsporné alternativyklasických reflektorových žárovek. Jejich soustředěný, směrovaný svazek světla se doporučuje především prozdůraznění výrazných bodů.• NOVINKA: Warm Comfort Light (teplé příjemné světlo) – teplé světlo úsporné kompaktní zářivky,podobné světlu žárovky (není k dispozici pro OSRAM DULUXSTAR ® REFLECTOR PAR 38)• průměrná životnost až 10 000 h (rytmus spínání: 165 min zapnuto, 15 min vypnuto)u OSRAM DULUXSTAR ® REFLECTOR, to odpovídá až 10 letům při provozu cca 2,7 h denně• soustředěné, směrované světlo• díky atraktivnímu tvaru vypadají esteticky i v otevřených svítidlechOSRAM DULUXSTAR ® REFLECTOR nejsou vhodné pro provoz s externími stmívačia elektronickými vypínači.Ve venkovním prostředí lze použít pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.3.26


OSRAM DULUX ® T PLUS pro KP45l1l2491OznačenívýrobkuEAN kódDULUX T 13 W/830 PLUS 4050300446929 13 LUMILUX teplá bílá 900DULUX T 13 W/840 PLUS 4050300446905 13 LUMILUX studená bílá 900DULUX T 18 W/827 PLUS 4050300333502 18 LUMILUX INTERNA 1200DULUX T 18 W/830 PLUS 4050300333489 18 LUMILUX teplá bílá 1200DULUX T 18 W/840 PLUS 4050300333465 18 LUMILUX studená bílá 1200DULUX T 26 W/827 PLUS 4050300342085 26 LUMILUX INTERNA 1800DULUX T 26 W/830 PLUS 4050300342061 26 LUMILUX teplá bílá 1800DULUX T 26 W/840 PLUS 4050300342047 26 LUMILUX studená bílá 1800OznačenívýrobkuDULUX T 13 W/830 PLUS GX24d-1 90 80...89 10 1DULUX T 13 W/840 PLUS GX24d-1 90 80...89 10 1DULUX T 18 W/827 PLUS GX24d-2 100 80...89 10 1DULUX T 18 W/830 PLUS GX24d-2 100 80...89 10 1DULUX T 18 W/840 PLUS GX24d-2 100 80...89 10 1DULUX T 26 W/827 PLUS GX24d-3 115 80...89 10 1DULUX T 26 W/830 PLUS GX24d-3 115 80...89 10 1DULUX T 26 W/840 PLUS GX24d-3 115 80...89 10 1Všechny světelné zdroje osvědčené řady OSRAM DULUX ® T a T/E se vyznačují následujícími výhodami:• zlepšená údržba• delší životnost a užitná doba• redukovaný podíl rtuti• zlepšené náběhové poměry• integrované pomocné zapalování pro rychlejší zapalováníZářivky OSRAM DULUX ® T 18 W PLUS jsou dimenzovány pro provoz s předřadníkem 0,22 A.Tato kompaktní zářivka je zhotovena třítrubicovou technologií výroby ještě kratších kompaktnějších zářiveks nástrčnou paticí. Velmi dobře se hodí pro malá nekonvenční a vestavná svítidla s malou vestavnouhloubkou.• jsou zhruba o třetinu kratší než typ OSRAM DULUX ® D při srovnatelném výkonu• poskytují teplé příjemné světlo, vynikající podání barev• jednostranná nástrčná patice s integrovaným startérem a odrušovacím kondenzátorem3.27


OSRAM DULUX ® T/E PLUS pro EP45l 1l 2491OznačenívýrobkuEAN kódDULUX T/E 13 W/827 PLUS 4050300447001 13 LUMILUX INTERNA 900DULUX T/E 13 W/830 PLUS 4050300446981 13 LUMILUX teplá bílá 900DULUX T/E 13 W/840 PLUS 4050300446967 13 LUMILUX studená bílá 900DULUX T/E 18 W/827 PLUS 4050300342269 18 LUMILUX INTERNA 1200DULUX T/E 18 W/830 PLUS 4050300342245 18 LUMILUX teplá bílá 1200DULUX T/E 18 W/840 PLUS 4050300342221 18 LUMILUX studená bílá 1200DULUX T/E 26 W/827 PLUS 4050300342320 26 LUMILUX INTERNA 1800DULUX T/E 26 W/830 PLUS 4050300342306 26 LUMILUX teplá bílá 1800DULUX T/E 26 W/840 PLUS 4050300342283 26 LUMILUX studená bílá 1800DULUX T/E 32 W/827 PLUS 4050300348605 32 LUMILUX INTERNA 2400DULUX T/E 32 W/830 PLUS 4050300348582 32 LUMILUX teplá bílá 2400DULUX T/E 32 W/840 PLUS 4050300348568 32 LUMILUX studená bílá 2400DULUX T/E 42 W/827 PLUS 4050300425665 42 LUMILUX INTERNA 3200DULUX T/E 42 W/830 PLUS 4050300425641 42 LUMILUX teplá bílá 3200DULUX T/E 42 W/840 PLUS 4050300425627 42 LUMILUX studená bílá 3200OznačenívýrobkuDULUX T/E 13 W/827 PLUS GX24q-1 90 80...89 10 1DULUX T/E 13 W/830 PLUS GX24q-1 90 80...89 10 1DULUX T/E 13 W/840 PLUS GX24q-1 90 80...89 10 1DULUX T/E 18 W/827 PLUS GX24q-2 100 80...89 10 1DULUX T/E 18 W/830 PLUS GX24q-2 100 80...89 10 1DULUX T/E 18 W/840 PLUS GX24q-2 100 80...89 10 1DULUX T/E 26 W/827 PLUS GX24q-3 115 80...89 10 1DULUX T/E 26 W/830 PLUS GX24q-3 115 80...89 10 1DULUX T/E 26 W/840 PLUS GX24q-3 115 80...89 10 1DULUX T/E 32 W/827 PLUS GX24q-3 131 80...89 10 1DULUX T/E 32 W/830 PLUS GX24q-3 131 80...89 10 1DULUX T/E 32 W/840 PLUS GX24q-3 131 80...89 10 1DULUX T/E 42 W/827 PLUS GX24q-4 152 80...89 10 1DULUX T/E 42 W/830 PLUS GX24q-4 152 80...89 10 1DULUX T/E 42 W/840 PLUS GX24q-4 152 80...89 10 1OSRAM DULUX ® T/E PLUS jsou kompaktní zářivky pro vysokofrekvenční provozní přístroje a provoz sestmíváním. Tyto inovativní úsporné zářivky pracují na základě dodávek bateriového, solárního či síťovéhoproudu. Hodí se pro provoz na síťové i nízké napětí a jsou plně stmívatelné. Konstrukčně a výkonemodpovídají základním typům OSRAM DULUX ® T PLUS.• přibližně 2/3 konstrukční délky oproti zářivce OSRAM DULUX ® D/E při srovnatelném výkonu• jednostranná nástrčná patice s 4 kolíky GX24q se zkráceným paticovým blokem zabraňujemožnosti nasazení zářivek se dvěma kolíky do nových objímek T/E PLUSDoplňující informace o elektronických předřadnících QUICKTRONIC ® najdete nawww.osram.de/QUICKTRONIC.3.28


OSRAM DULUX ® T/E CONSTANT pro EP45l 1l 2491OznačenívýrobkuEAN kódDULUX T/E 26 W/830 CONSTANT 1) 4050300425467 26 LUMILUX teplá bílá 1800DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT 1) 4050300425443 26 LUMILUX studená bílá 1800DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT 4050300425542 32 LUMILUX INTERNA 2400DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT 4050300425528 32 LUMILUX teplá bílá 2400DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT 4050300425504 32 LUMILUX studená bílá 2400DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT 4050300425603 42 LUMILUX INTERNA 3200DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT 4050300425580 42 LUMILUX teplá bílá 3200DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT 4050300425566 42 LUMILUX studená bílá 3200OznačenívýrobkuDULUX T/E 26 W/830 CONSTANT 1) GX24q-3 108 80...89 10 1DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT 1) GX24q-3 108 80...89 10 1DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT GX24q-3 124 80...89 10 1DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT GX24q-3 124 80...89 10 1DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT GX24q-3 124 80...89 10 1DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT GX24q-4 146 80...89 10 1DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT GX24q-4 146 80...89 10 1DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT GX24q-4 146 80...89 10 11) Na vyžádáníOSRAM DULUX ® T/E CONSTANT je verze OSRAM DULUX ® T/E PLUS pro nízké a vysoké okolní teploty.Při okolní teplotě mezi +10 a +70 °C dosahují světelného toku >90 %. Provoz není nijak omezen polohousvětelného zdroje. Zářivka je stmívatelná s vhodným EP.• stejná patice jako OSRAM DULUX ® T/E PLUS• stejné přednosti jako OSRAM DULUX ® T/E PLUSDoplňující informace o elektronických předřadnících QUICKTRONIC ® najdete nawww.osram.de/QUICKTRONIC.3.29


OSRAM DULUX ® T/E HE HIGH EFFICIENCY pro EP1OznačenívýrobkuEAN kódDULUX T/E 11 W/830 HE 4008321359452 11 LUMILUX teplá bílá GR14q-1DULUX T/E 11 W/840 HE 4008321359476 11 LUMILUX studená bílá GR14q-1DULUX T/E 14 W/830 HE 4008321290496 14 LUMILUX teplá bílá GR14q-1DULUX T/E 14 W/840 HE 4008321290519 14 LUMILUX studená bílá GR14q-1DULUX T/E 17 W/830 HE 4008321290533 17 LUMILUX teplá bílá GR14q-1DULUX T/E 17 W/840 HE 4008321290557 17 LUMILUX studená bílá GR14q-1NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuDULUX T/E 11 W/830 HE 105 80...89 900 10 1DULUX T/E 11 W/840 HE 105 80...89 900 10 1DULUX T/E 14 W/830 HE 122 80...89 1200 10 1DULUX T/E 14 W/840 HE 122 80...89 1200 10 1DULUX T/E 17 W/830 HE 141 80...89 1500 10 1DULUX T/E 17 W/840 HE 141 80...89 1500 10 1Nové zářivky OSRAM DULUX ® T/E HE jsou výrazně efektivnější než klasické zářivky s nástrčnou paticí: jejichměrný světelný výkon je o +32 % vyšší v porovnání s klasickými zářivkami OSRAM DULUX ® D/E (při okolníteplotě 35 °C).K vysoké hospodárnosti a šetrnosti k životnímu prostředí přispívá také jejich dlouhá průměrná životnosta nižší obsah rtuti.Pro snadnou manipulaci slouží nová patice GR14q-1 (např. snižuje riziko poškození reflektoru svítidla přivýměně světelného zdroje).Výhody výrobku• vyšší měrný světelný výkon• dlouhá průměrná životnost: 20 000 h (s QUICKTRONIC ®)• snadná manipulace díky paticovému systému GR14q-1• stmívatelné: 14 W a 17 W jsou stmívatelné s přístroji QT DALI DIM až do 3 %• sortiment zahrnuje 3 různé délky zářivky/výkony• ideální pro malá svítidla a vestavná svítidla s nízkou vestavnou hloubkouPoužití• optimalizovány pro osvětlení interiéru, protože maximální světelný tok poskytují při 35 °C®• OSRAM DULUX T/E HE jsou vhodné pro osvětlení obchodů, hotelů a restaurací, průmyslovýcha dílenských provozů, veřejných prostor a pro nouzové osvětlení.Elektronické předřadníky (EP)QT DALI-T/E 1x14-17 DIM HE *QT DALI-T/E 2x14-17 DIM HE *QT-T/E 1x14-17 HE **QT-T/E 2x14-17 HE *** uvolněno pro provoz zářivek o výkonu 14 W a 17 W** uvolněno pro provoz zářivek o výkonu 11 W, 14 W a 17 W3.30


OSRAM DULUX ® T/E XT pro EP45l 1l 2491OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKADULUX T/E 32 W/830 XT 1) 4008321511911 32 LUMILUX teplá bílá 2400DULUX T/E 32 W/840 XT 1) 4008321511935 32 LUMILUX studená bílá 2400DULUX T/E 42 W/830 XT 1) 4008321511959 42 LUMILUX teplá bílá 3200DULUX T/E 42 W/840 XT 1) 4008321511973 42 LUMILUX studená bílá 3200OznačenívýrobkuDULUX T/E 32 W/830 XT 1) GX24q-3 131 80...89 10 1DULUX T/E 32 W/840 XT 1) GX24q-3 131 80...89 10 1DULUX T/E 42 W/830 XT 1) GX24q-4 152 80...89 10 1DULUX T/E 42 W/840 XT 1) GX24q-4 152 80...89 10 11) Předběžně budou k dispozici od prosince 2010Nové zářivky OSRAM DULUX ® T/E XT mají výrazně delší průměrnou životnost než klasické kompaktní zářivkyOSRAM DULUX ® T/E.Dlouhá průměrná životnost umožňuje prodloužení intervalů údržby.Výhody výrobku• významné snížení celkových nákladů na osvětlení se zohledněním investičních nákladů a nákladů na údržbua výměnu• velmi kompaktní: ideální pro malá svítidla a vestavná svítidla s nízkou vestavnou hloubkouPoužitíOSRAM DULUX ® T/E XT jsou vhodné pro osvětlení obchodů, hotelů a restaurací, kanceláří a veřejnýchprostor.3.31


OSRAM DULUX ® D pro KP27max.1234l134l21OznačenívýrobkuEAN kódDULUX D 10 W/827 4050300008110 10 LUMILUX INTERNA 600DULUX D 10 W/830 4050300025681 10 LUMILUX teplá bílá 600DULUX D 10 W/835 4050300028835 10 LUMILUX bílá 600DULUX D 10 W/840 4050300010595 10 LUMILUX studená bílá 600DULUX D 13 W/827 4050300008127 13 LUMILUX INTERNA 900DULUX D 13 W/830 4050300025698 13 LUMILUX teplá bílá 900DULUX D 13 W/835 4050300028859 13 LUMILUX bílá 900DULUX D 13 W/840 4050300010625 13 LUMILUX studená bílá 900DULUX D 13 W/865 4050300487106 13 LUMILUX studené denní světlo 855DULUX D 18 W/827 1) 4050300011462 18 LUMILUX INTERNA 1200DULUX D 18 W/830 1) 4050300025704 18 LUMILUX teplá bílá 1200DULUX D 18 W/835 1) 4050300028873 18 LUMILUX bílá 1200DULUX D 18 W/840 1) 4050300012056 18 LUMILUX studená bílá 1200DULUX D 18 W/865 1) 4050300487120 18 LUMILUX studené denní světlo 1140DULUX D 26 W/827 4050300011912 26 LUMILUX INTERNA 1800DULUX D 26 W/830 4050300025711 26 LUMILUX teplá bílá 1800DULUX D 26 W/835 4050300028897 26 LUMILUX bílá 1800DULUX D 26 W/840 4050300012049 26 LUMILUX studená bílá 1800DULUX D 26 W/865 4050300486987 26 LUMILUX studené denní světlo 1710NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuDULUX D 10 W/827 G24d-1 87 80...89 10 1DULUX D 10 W/830 G24d-1 87 80...89 10 1DULUX D 10 W/835 G24d-1 87 80...89 10 1DULUX D 10 W/840 G24d-1 87 80...89 10 1DULUX D 13 W/827 G24d-1 115 80...89 10 1DULUX D 13 W/830 G24d-1 115 80...89 10 1DULUX D 13 W/835 G24d-1 115 80...89 10 1DULUX D 13 W/840 G24d-1 115 80...89 10 1DULUX D 13 W/865 G24d-1 115 80...89 10 1DULUX D 18 W/827 1) G24d-2 130 80...89 10 1DULUX D 18 W/830 1) G24d-2 130 80...89 10 1DULUX D 18 W/835 1) G24d-2 130 80...89 10 1DULUX D 18 W/840 1) G24d-2 130 80...89 10 1DULUX D 18 W/865 1) G24d-2 130 80...89 10 1DULUX D 26 W/827 G24d-3 149 80...89 10 1DULUX D 26 W/830 G24d-3 149 80...89 10 1DULUX D 26 W/835 G24d-3 149 80...89 10 1DULUX D 26 W/840 G24d-3 149 80...89 10 1DULUX D 26 W/865 G24d-3 149 80...89 10 11) Pouze pro provoz s předřadníkem 0,22 ATyto kompaktní zářivky jsou ideální pro malá svítidla a vestavná svítidla s nízkou vestavnou hloubkou.Vydávají dvojnásobný světelný tok při stejné konstrukční délce než OSRAM DULUX ® S.Poskytují teplé, příjemné světlo a vynikající podání barev.• rozměry zářivek jsou vhodné pro svítidla s malou vestavnou hloubkou• jednostranná nástrčná patice s integrovaným startérem a odrušovacím kondenzátorem3.32


OSRAM DULUX ® D ES ENERGY SAVER pro KP27max.1234l134l21OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKADULUX D 16 W/827 ES 4008321940773 16 LUMILUX INTERNA 1150DULUX D 16 W/830 ES 4008321940797 16 LUMILUX teplá bílá 1150DULUX D 16 W/840 ES 4008321940810 16 LUMILUX studená bílá 1150DULUX D 23 W/827 ES 4008321940759 23 LUMILUX INTERNA 1750DULUX D 23 W/830 ES 4008321940711 23 LUMILUX teplá bílá 1750DULUX D 23 W/840 ES 4008321940735 23 LUMILUX studená bílá 1750OznačenívýrobkuDULUX D 16 W/827 ES G24d-2 130 80...89 10 1DULUX D 16 W/830 ES G24d-2 130 80...89 10 1DULUX D 16 W/840 ES G24d-2 130 80...89 10 1DULUX D 23 W/827 ES G24d-3 149 80...89 10 1DULUX D 23 W/830 ES G24d-3 149 80...89 10 1DULUX D 23 W/840 ES G24d-3 149 80...89 10 1Jednoduchá přímá výměna světelného zdroje, úspora nákladů a přínos pro životní prostředí: OSRAMDULUX ® D ES představují rychlou úspornou alternativu pro stávající osvětlovací systémy, s konvenčnímpředřadníkem, pro osvětlení interiérů* – v případech, kdy stávající systémy ještě nejsou úplně amortizoványnebo pokud nedojde k modernizaci z jiných důvodů.Výhody výrobku• šetří energii i peníze: zářivka má nižší příkon až o 10 %• snížení emisí CO 2(23 W): během celé životnosti až 10 kg• umožňuje rychlou výměnu zářivky: jednoduchá přímá výměna (stejná patice)• hospodárné: OSRAM DULUX ® D ES o výkonu 16 W resp. 23 W nahradí v interiéru zářivky OSRAMDULUX ® D o výkonu 18 W resp. 26 W*• je k dispozici pouze u OSRAM: OSRAM DULUX ® D ES 16 W a 23 W• spočítejte si návratnost zářivek na www.osram.cz/konzultant výběru osvětleníPoužití• stávající interiérové osvětlovací systémy* pro OSRAM DULUX ® D 18 W a 26 W• ideální pro malá a vestavná svítidla s malou vestavnou hloubkou* OSRAM DULUX ® D ENERGY SAVER 16 W a 23 W nejsou vhodné pro venkovní osvětlovací systémya interiérové osvětlovací systémy s okolní teplotou pod 15 °C.3.33


OSRAM DULUX ® D/E pro EP27max.1234l1l2341OznačenívýrobkuEAN kódDULUX D/E 10 W/827 4050300012124 10 LUMILUX INTERNA 600DULUX D/E 10 W/830 4050300419435 10 LUMILUX teplá bílá 600DULUX D/E 10 W/835 4050300450933 10 LUMILUX bílá 600DULUX D/E 10 W/840 4050300017587 10 LUMILUX studená bílá 600DULUX D/E 13 W/827 4050300012131 13 LUMILUX INTERNA 900DULUX D/E 13 W/830 4050300389059 13 LUMILUX teplá bílá 900DULUX D/E 13 W/835 4050300450957 13 LUMILUX bílá 900DULUX D/E 13 W/840 4050300017594 13 LUMILUX studená bílá 900DULUX D/E 18 W/827 4050300012148 18 LUMILUX INTERNA 1200DULUX D/E 18 W/830 4050300327211 18 LUMILUX teplá bílá 1200DULUX D/E 18 W/835 4050300450971 18 LUMILUX bílá 1200DULUX D/E 18 W/840 4050300017617 18 LUMILUX studená bílá 1200DULUX D/E 18 W/865 4050300564944 18 LUMILUX studené denní světlo 1140DULUX D/E 26 W/827 4050300012230 26 LUMILUX INTERNA 1800DULUX D/E 26 W/830 4050300327235 26 LUMILUX teplá bílá 1800DULUX D/E 26 W/835 4050300450995 26 LUMILUX bílá 1800DULUX D/E 26 W/840 4050300020303 26 LUMILUX studená bílá 1800DULUX D/E 26 W/865 4008321185877 26 LUMILUX studené denní světlo 1710NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuDULUX D/E 10 W/827 G24q-1 87 80...89 10 1DULUX D/E 10 W/830 G24q-1 87 80...89 10 1DULUX D/E 10 W/835 G24q-1 87 80...89 10 1DULUX D/E 10 W/840 G24q-1 87 80...89 10 1DULUX D/E 13 W/827 G24q-1 115 80...89 10 1DULUX D/E 13 W/830 G24q-1 115 80...89 10 1DULUX D/E 13 W/835 G24q-1 115 80...89 10 1DULUX D/E 13 W/840 G24q-1 115 80...89 10 1DULUX D/E 18 W/827 G24q-2 130 80...89 10 1DULUX D/E 18 W/830 G24q-2 130 80...89 10 1DULUX D/E 18 W/835 G24q-2 130 80...89 10 1DULUX D/E 18 W/840 G24q-2 130 80...89 10 1DULUX D/E 18 W/865 G24q-2 130 80...89 10 1DULUX D/E 26 W/827 G24q-3 149 80...89 10 1DULUX D/E 26 W/830 G24q-3 149 80...89 10 1DULUX D/E 26 W/835 G24q-3 149 80...89 10 1DULUX D/E 26 W/840 G24q-3 149 80...89 10 1DULUX D/E 26 W/865 G24q-3 149 80...89 10 1Tyto kompaktní zářivky pracují na základě dodávek bateriového, solárního či síťového proudu. Hodí se proprovoz na síťové i nízké napětí a jsou plně stmívatelné. Konstrukčně a výkonem odpovídají osvědčenýmzákladním typům OSRAM DULUX ® D. Provoz se zvláštními elektronickými předřadníky umožňuje napojenína prakticky všechny druhy napájení energií: síťový proud, solární systémy, baterie, akumulátory. Důležitýmioblastmi využití jsou systémy se stmíváním a nouzové osvětlení v obchodních centrech, administrativních budovách,atd., které je napájeno z baterií.• díky provozu s EP vysoký komfort osvětlení• zkrácený paticový blok zabraňuje možnosti nasazení zářivek se dvěma kolíky do nových objímekpro zářivky D/E, ale nadále se hodí do starých objímek pro zářivky D/E.3.34


OSRAM DULUX ® D/E XT pro EP27max.1234l1l2341OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKADULUX D/E 18 W/830 XT 1) 4008321507532 18 LUMILUX teplá bílá 1200DULUX D/E 18 W/840 XT 1) 4008321507556 18 LUMILUX studená bílá 1200DULUX D/E 26 W/830 XT 1) 4008321508782 26 LUMILUX teplá bílá 1800DULUX D/E 26 W/840 XT 1) 4008321508829 26 LUMILUX studená bílá 1800OznačenívýrobkuDULUX D/E 18 W/830 XT 1) G24q-2 130 80...89 10 1DULUX D/E 18 W/840 XT 1) G24q-2 130 80...89 10 1DULUX D/E 26 W/830 XT 1) G24q-3 149 80...89 10 1DULUX D/E 26 W/840 XT 1) G24q-3 149 80...89 10 11) Předběžně budou k dispozici od prosince 2010Nové zářivky OSRAM DULUX ® D/E XT mají výrazně delší průměrnou životnost než klasické kompaktnízářivky OSRAM DULUX ® D/E.Dlouhá průměrná životnost umožňuje prodloužení intervalů údržby.Výhody výrobku• významné snížení celkových nákladů na osvětlení se zohledněním investičních nákladůa nákladů na údržbu a výměnu• velmi kompaktní: ideální pro malá svítidla a vestavná svítidla s nízkou vestavnou hloubkouPoužitíOSRAM DULUX ® D/E XT jsou vhodné pro osvětlení obchodů, hotelů a restaurací, kanceláří a veřejnýchprostor.3.35


OSRAM DULUX ® S pro KP27max.12 3419,5l1l21OznačenívýrobkuEAN kódDULUX S 5 W/827 4050300006130 5 LUMILUX INTERNA 250DULUX S 5 W/840 4050300010564 5 LUMILUX studená bílá 250DULUX S 7 W/827 4050300005997 7 LUMILUX INTERNA 400DULUX S 7 W/830 4050300025735 7 LUMILUX teplá bílá 400DULUX S 7 W/835 4050300451039 7 LUMILUX bílá 400DULUX S 7 W/840 4050300010571 7 LUMILUX studená bílá 400DULUX S 9 W/827 4050300006000 9 LUMILUX INTERNA 600DULUX S 9 W/830 4050300025742 9 LUMILUX teplá bílá 600DULUX S 9 W/835 4050300451053 9 LUMILUX bílá 600DULUX S 9 W/840 4050300010588 9 LUMILUX studená bílá 600DULUX S 9 W/865 4050300355320 9 LUMILUX studené denní světlo 570DULUX S 11W/827 4050300006017 11 LUMILUX INTERNA 900DULUX S 11 W/830 4050300025759 11 LUMILUX teplá bílá 900DULUX S 11 W/835 4050300451077 11 LUMILUX bílá 900DULUX S 11 W/840 4050300010618 11 LUMILUX studená bílá 900BAREVNÉDULUX S 9 W/60 4050300015927 9 červená 400DULUX S 9 W/66 4050300015934 9 zelená 800DULUX S 9 W/67 4050300015941 9 modrá 200NOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuDULUX S 5 W/827 G23 85 80...89 10 1DULUX S 5 W/840 G23 85 80...89 10 1DULUX S 7 W/827 G23 114 80...89 10 1DULUX S 7 W/830 G23 114 80...89 10 1DULUX S 7 W/835 G23 114 80...89 50 1DULUX S 7 W/840 G23 114 80...89 10 1DULUX S 9 W/827 G23 144 80...89 10 1DULUX S 9 W/830 G23 144 80...89 10 1DULUX S 9 W/835 G23 144 80...89 50 1DULUX S 9 W/840 G23 144 80...89 10 1DULUX S 9 W/865 G23 144 80...89 50 1DULUX S 11W/827 G23 214 80...89 10 1DULUX S 11 W/830 G23 214 80...89 10 1DULUX S 11 W/835 G23 214 80...89 50 1DULUX S 11 W/840 G23 214 80...89 10 1BAREVNÉDULUX S 9 W/60 G23 144 - 10 1DULUX S 9 W/66 G23 144 - 10 1DULUX S 9 W/67 G23 144 - 10 1Pro své malé rozměry, a plochý tvar jsou OSRAM DULUX ® S ideálním nástrojem kreativníhoztvárnění světla.• jednostranná nástrčná patice G23 s integrovaným startérem a odrušovacím kondenzátorem• barevná verze je vhodná pro ekonomické, kreativní osvětlení a dekoraci.3.36


OSRAM DULUX ® S/E pro EP27max.12 3421max.l1OznačenívýrobkuEAN kódDULUX S/E 7 W/827 4050300017648 7 LUMILUX INTERNA 400DULUX S/E 7 W/830 4050300591988 7 LUMILUX teplá bílá 400DULUX S/E 7 W/840 4050300020167 7 LUMILUX studená bílá 400DULUX S/E 9 W/827 4050300017655 9 LUMILUX INTERNA 600DULUX S/E 9 W/830 4050300589398 9 LUMILUX teplá bílá 600DULUX S/E 9 W/840 4050300020174 9 LUMILUX studená bílá 600DULUX S/E 11 W/827 4050300017662 11 LUMILUX INTERNA 900DULUX S/E 11 W/830 4050300589374 11 LUMILUX teplá bílá 900DULUX S/E 11 W/840 4050300020181 11 LUMILUX studená bílá 900OznačenívýrobkuDULUX S/E 7 W/827 2G7 114 80...89 10 1DULUX S/E 7 W/830 2G7 114 80...89 10 1DULUX S/E 7 W/840 2G7 114 80...89 10 1DULUX S/E 9 W/827 2G7 144 80...89 10 1DULUX S/E 9 W/830 2G7 144 80...89 10 1DULUX S/E 9 W/840 2G7 144 80...89 10 1DULUX S/E 11 W/827 2G7 214 80...89 10 1DULUX S/E 11 W/830 2G7 214 80...89 10 1DULUX S/E 11 W/840 2G7 214 80...89 10 1Tyto kompaktní zářivky pracují na základě dodávek bateriového, solárního či síťového proudu. Hodí se proprovoz na síťové i nízké napětí a jsou plně stmívatelné. Konstrukčně a výkonem odpovídají osvědčenýmzákladním typům OSRAM DULUX ® S.• díky provozu s EP vysoký komfort osvětlení• malé rozměry, velmi plochý tvar• nejmenší výkonnostní jednotka pro solární nebo akumulátorový provoz (nouzový proud)• nízký příkon (7 W, 9 W, 11 W)• jednostranná čtyřkolíková nástrčná patice 2G73.37


OSRAM DULUX ® L LUMILUX ®l3843,923,6117,523,6OznačenívýrobkuEAN kódDULUX L 18 W/827 4050300010748 18 LUMILUX INTERNA 1200DULUX L 18 W/830 4050300010731 18 LUMILUX teplá bílá 1200DULUX L 18 W/835 4050300295893 18 LUMILUX bílá 1200DULUX L 18 W/840 4050300010724 18 LUMILUX studená bílá 1200DULUX L 24 W/827 4050300010779 24 LUMILUX INTERNA 1800DULUX L 24 W/830 4050300010762 24 LUMILUX teplá bílá 1800DULUX L 24 W/835 4050300295916 24 LUMILUX bílá 1800DULUX L 24 W/840 4050300010755 24 LUMILUX studená bílá 1800DULUX L 36 W/827 4050300010809 36 LUMILUX INTERNA 2900DULUX L 36 W/830 4050300010793 36 LUMILUX teplá bílá 2900DULUX L 36 W/835 4050300295930 36 LUMILUX bílá 2900DULUX L 36 W/840 4050300010786 36 LUMILUX studená bílá 2900DULUX L 36 W/865 4050300328263 36 LUMILUX studené denní světlo 2750DULUX L 36 W/880 4008321185891 36 LUMILUX SKYWHITE 2600DULUX L 40 W/827 1) 4050300322285 40 LUMILUX INTERNA 3500DULUX L 40 W/830 1) 4050300298894 40 LUMILUX teplá bílá 3500DULUX L 40 W/835 1) 4050300295954 40 LUMILUX bílá 3500DULUX L 40 W/840 1) 4050300279909 40 LUMILUX studená bílá 3500DULUX L 40 W/865 1) 4050300592008 40 LUMILUX studené denní světlo 3325DULUX L 40 W/880 1) 4008321185914 40 LUMILUX SKYWHITE 3150DULUX L 55 W/827 1) 4050300315881 55 LUMILUX INTERNA 4800DULUX L 55 W/830 1) 4050300298917 55 LUMILUX teplá bílá 4800DULUX L 55 W/835 1) 4050300295978 55 LUMILUX bílá 4800DULUX L 55 W/840 1) 4050300295879 55 LUMILUX studená bílá 4800DULUX L 55 W/865 1) 4050300553900 55 LUMILUX studené denní světlo 4550DULUX L 55 W/880 1) 4008321185938 55 LUMILUX SKYWHITE 4300DULUX L 80 W/830 1) 4050300665467 80 LUMILUX teplá bílá 6500DULUX L 80 W/840 1) 4050300665481 80 LUMILUX studená bílá 6500DULUX L 80 W/880 1) 4008321185952 80 LUMILUX SKYWHITE 5850BAREVNÉDULUX L 24 W/67 4050300354033 24 modrá 550NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKA3.38


OznačenívýrobkuDULUX L 18 W/827 2G11 217 80...89 10 1DULUX L 18 W/830 2G11 217 80...89 10 1DULUX L 18 W/835 2G11 217 80...89 10 1DULUX L 18 W/840 2G11 217 80...89 10 1DULUX L 24 W/827 2G11 317 80...89 10 1DULUX L 24 W/830 2G11 317 80...89 10 1DULUX L 24 W/835 2G11 317 80...89 10 1DULUX L 24 W/840 2G11 317 80...89 10 1DULUX L 36 W/827 2G11 411 80...89 10 1DULUX L 36 W/830 2G11 411 80...89 10 1DULUX L 36 W/835 2G11 411 80...89 10 1DULUX L 36 W/840 2G11 411 80...89 10 1DULUX L 36 W/865 2G11 411 80...89 10 1DULUX L 36 W/880 2G11 411 80...89 10 1DULUX L 40 W/827 1) 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 40 W/830 1) 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 40 W/835 1) 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 40 W/840 1) 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 40 W/865 1) 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 40 W/880 1) 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 55 W/827 1) 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 55 W/830 1) 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 55 W/835 1) 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 55 W/840 1) 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 55 W/865 1) 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 55 W/880 1) 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 80 W/830 1) 2G11 565 80...89 10 1DULUX L 80 W/840 1) 2G11 565 80...89 10 1DULUX L 80 W/880 1) 2G11 565 80...89 10 1BAREVNÉDULUX L 24 W/67 2G11 317 - 10 11) Pouze pro provoz s EPOSRAM DULUX ® L otvírají zajímavé perspektivy pro plánování osvětlení. Jejich příjemné a úsporné světlomůžete používat bez omezení pro vnitřní i venkovní osvětlení – ideální pro svítidla s menším dosahem.• světelné toky a příkony stejné jako u trubicových lineárních zářivek, ale více než o polovinu kratšía kompaktnější oproti zářivkám ve tvaru U a kruhovým zářivkám• osvědčená barva světla LUMILUX ®• možnost kombinování s dosavadním osvětlením LUMILUX ® díky témuž sortimentu barev světla• pro konvenční provoz s běžnými komerčními předřadníky a startéry (kromě OSRAM DULUX ® L 40 W,55 W a 80 W) a s VF předřadníky QUICKTRONIC ®• jednostranná čtyřkolíková nástrčná patice 2G11• OSRAM DULUX ® L 40 W, L 55 W a L 80 W speciálně pro čtvercová a modulární svítidlas délkou hrany 600 mm• vysoký světelný komfort díky provozu s EP• barevná varianta je ideální úspornou zářivkou pro iluminační a dekorační osvětleníPoužitíObdélníková, čtvercová a kulatá stropní a nástěnná svítidla pro foyery, kanceláře, prodejnía výstavní prostory.3.39


OSRAM DULUX ® L CONSTANT pro EPl3843,923,6117,523,6OznačenívýrobkuEAN kódDULUX L 40 W/840 CONSTANT 4008321104823 40 LUMILUX studená bílá 3500DULUX L 55 W/840 CONSTANT 4008321104847 55 LUMILUX studená bílá 4800DULUX L 80 W/840 CONSTANT 4008321104861 80 LUMILUX studená bílá 6500OznačenívýrobkuDULUX L 40 W/840 CONSTANT 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 55 W/840 CONSTANT 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 80 W/840 CONSTANT 2G11 565 80...89 10 1OSRAM DULUX ® L CONSTANT pracuje s inovační vysokoteplotní amalgámovou technologií.Ta umožňuje provoz zářivky se světelným tokem >90 % v rozsahu teplot +5 °C až +70 °C ve srovnánís běžnými zářivkami OSRAM DULUX ® L (>90 % mezi +20 °C a +40 °C).Zářivka OSRAM DULUX ® L CONSTANT je stmívatelná s vhodným EP.• optimalizovaná amalgámová technologie• zářivka má stejnou patici jako klasické zářivky OSRAM DULUX ® L• zářivka je označena červeným razítkemPoužití• venkovní osvětlení• vnitřní osvětlení• průmyslové osvětlení• úzká svítidla s vysokými teplotami• studiové osvětlení3.40


OSRAM DULUX ® L LUMILUX ® DE LUXEl3843,923,6117,523,6OznačenívýrobkuEAN kódDULUX L 18 W/930 4050300018324 18 LUMILUX DE LUXE teplá bílá 950DULUX L 18 W/940 4050300018560 18 LUMILUX DE LUXE studená bílá 950DULUX L 18 W/954 4050300018423 18 LUMILUX DE LUXE denní světlo 950DULUX L 24 W/930 4050300018386 24 LUMILUX DE LUXE teplá bílá 1500DULUX L 24 W/940 4050300018584 24 LUMILUX DE LUXE studená bílá 1500DULUX L 24 W/954 4050300018447 24 LUMILUX DE LUXE denní světlo 1500DULUX L 36 W/930 4050300018393 36 LUMILUX DE LUXE teplá bílá 2350DULUX L 36 W/940 4050300018607 36 LUMILUX DE LUXE studená bílá 2350DULUX L 36 W/954 4050300018461 36 LUMILUX DE LUXE denní světlo 2350DULUX L 40 W/954 1) 4050300315799 40 LUMILUX DE LUXE denní světlo 2950DULUX L 55 W/930 1) 4050300370705 55 LUMILUX DE LUXE teplá bílá 4000DULUX L 55 W/940 1) 4050300197999 55 LUMILUX DE LUXE studená bílá 4000DULUX L 55 W/954 1) 4050300321400 55 LUMILUX DE LUXE denní světlo 4000OznačenívýrobkuDULUX L 18 W/930 2G11 217 ≥ 90 10 1DULUX L 18 W/940 2G11 217 ≥ 90 10 1DULUX L 18 W/954 2G11 217 ≥ 90 10 1DULUX L 24 W/930 2G11 317 ≥ 90 10 1DULUX L 24 W/940 2G11 317 ≥ 90 10 1DULUX L 24 W/954 2G11 317 ≥ 90 10 1DULUX L 36 W/930 2G11 411 ≥ 90 10 1DULUX L 36 W/940 2G11 411 ≥ 90 10 1DULUX L 36 W/954 2G11 411 ≥ 90 10 1DULUX L 40 W/954 1) 2G11 533 ≥ 90 10 1DULUX L 55 W/930 1) 2G11 533 ≥ 90 10 1DULUX L 55 W/940 1) 2G11 533 ≥ 90 10 1DULUX L 55 W/954 1) 2G11 533 ≥ 90 10 11) Pouze pro provoz s EPKompaktní zářivky OSRAM DULUX ® L se ideálně hodí pro moderní svítidla s menším dosahem světla.Vynikající podání barev OSRAM DULUX ® L LUMILUX ® DE LUXE otvírá další oblasti použití, v nichž jsou kladenyvysoké nároky na podání barev.Nyní vydávají o 34 % více světelného toku ve srovnání s předchozími typy zářivek OSRAM DULUX ® LLUMILUX ® DE LUXE!Použití• tiskárny• textilní průmysl• osvětlení obchodů3.41


OSRAM DULUX ® L SPl3843,923,6117,523,6OznačenívýrobkuEAN kódDULUX L 18 W/830 SP 4050300300276 18 LUMILUX teplá bílá 1200 1)DULUX L 18 W/840 SP 4008321280497 18 LUMILUX studená bílá 1200 1)DULUX L 24 W/830 SP 4050300300238 24 LUMILUX teplá bílá 1800 1)DULUX L 24 W/840 SP 4008321280510 24 LUMILUX studená bílá 1800 1)DULUX L 36 W/830 SP 4008321283757 36 LUMILUX teplá bílá 2900 1)DULUX L 36 W/840 SP 4008321283771 36 LUMILUX studená bílá 2900 1)NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuDULUX L 18 W/830 SP 2G11 209 80...89 10 1DULUX L 18 W/840 SP 2G11 209 80...89 10 1DULUX L 24 W/830 SP 2G11 309 80...89 10 1DULUX L 24 W/840 SP 2G11 309 80...89 10 1DULUX L 36 W/830 SP 2G11 403 80...89 10 1DULUX L 36 W/840 SP 2G11 403 80...89 10 11) Při okolní teplotě 5 °CZářivky OSRAM DULUX ® L SP nabízejí hospodárnost a světelný tok zářivek OSRAM DULUX ® L speciálněpro nižší teploty, tzn. venkovní použití nebo chladné místnosti.Využitím kruhového oblouku bylo možné dosáhnout maximálního světelného toku při průměrné venkovníteplotě 5 °C.3.42


OSRAM DULUX ® L HE HIGH EFFICIENCY pro EPl3843,923,6117,523,6OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKADULUX L 16 W/830 HE 1) 4008321507792 16 LUMILUX teplá bíláDULUX L 16 W/840 HE 1) 4008321507815 16 LUMILUX studená bíláDULUX L 22 W/830 HE 1) 4008321507839 22 LUMILUX teplá bíláDULUX L 22 W/840 HE 1) 4008321508638 22 LUMILUX studená bíláDULUX L 26 W/830 HE 1) 4008321508584 26 LUMILUX teplá bíláDULUX L 26 W/840 HE 1) 4008321508713 26 LUMILUX studená bíláDULUX L 28 W/830 HE 4008321296719 28 LUMILUX teplá bíláDULUX L 28 W/840 HE 4008321296757 28 LUMILUX studená bíláOznačenívýrobkuDULUX L 16 W/830 HE 1) 2GX11 317 1600 10 1DULUX L 16 W/840 HE 1) 2GX11 317 1600 10 1DULUX L 22 W/830 HE 1) 2GX11 411 2200 10 1DULUX L 22 W/840 HE 1) 2GX11 411 2200 10 1DULUX L 26 W/830 HE 1) 2GX11 533 2600 10 1DULUX L 26 W/840 HE 1) 2GX11 533 2600 10 1DULUX L 28 W/830 HE 2GX11 565 2800 10 1DULUX L 28 W/840 HE 2GX11 565 2800 10 11) Předběžně k dispozici od dubna 2010Inovativní série zářivek OSRAM DULUX ® L HE (High Efficiency) nabízí vysoký měrný světelný výkon:100 lm/W (při okolní teplotě 35 °C).Otvírají možnosti pro novou generaci vysoce efektivních a cenově výhodných svítidel!Výhody výrobku• extrémní účinnost: měrný výkon 100 lm/W (při okolní teplotě 35 °C)• dlouhá průměrná životnost: 20 000 h (s QUICKTRONIC ®)• částečně stmívatelné*• sortiment zahrnuje 4 různé délky/výkony zářivek®• provoz s QUICKTRONIC pro T5 (QTi DALI, QTi DIM*, QTi, QTP)®• OSRAM DULUX L HE se výborně hodí pro nová modulární svítidla a obdélníková, čtvercová a kulatástropní a nástěnná svítidla.Použití• jsou optimalizovány pro vnitřní osvětlení, protože vydávají maximum světelného tokupři okolní teplotě 35 °C• pro aplikace přímého i nepřímého osvětlení®• OSRAM DULUX L HE jsou vhodné pro osvětlení obchodů, hotelů a restaurací, kanceláří a veřejnýchprostorDoplňující informace o elektronických předřadnících QUICKTRONIC ® najdete nawww.osram.de/QUICKTRONIC.* Zářivka o výkonu 28 W stmívatelná do 3 %; funkce stmívání pro zářivky výkonů 16 W, 22 W a 26 W jsoupřipraveny ke schválení a uvedení na trh.3.43


OSRAM DULUX ® L XTl3843,923,6117,523,6OznačenívýrobkuEAN kódDULUX L 18 W/830 XT 1) 4008321507570 18 LUMILUX teplá bílá 1200DULUX L 18 W/840 XT 1) 4008321507594 18 LUMILUX studená bílá 1200DULUX L 24 W/830 XT 1) 4008321507617 24 LUMILUX teplá bílá 1800DULUX L 24 W/840 XT 1) 4008321507631 24 LUMILUX studená bílá 1800DULUX L 36 W/830 XT 1) 4008321507655 36 LUMILUX teplá bílá 2900DULUX L 36 W/840 XT 1) 4008321507679 36 LUMILUX studená bílá 2900DULUX L 55 W/830 XT 2) 4008321507693 55 LUMILUX teplá bílá 4800DULUX L 55 W/840 XT 2) 4008321507716 55 LUMILUX studená bílá 4800NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuDULUX L 18 W/830 XT 1) 2G11 217 80...89 10 1DULUX L 18 W/840 XT 1) 2G11 217 80...89 10 1DULUX L 24 W/830 XT 1) 2G11 317 80...89 10 1DULUX L 24 W/840 XT 1) 2G11 317 80...89 10 1DULUX L 36 W/830 XT 1) 2G11 411 80...89 10 1DULUX L 36 W/840 XT 1) 2G11 411 80...89 10 1DULUX L 55 W/830 XT 2) 2G11 533 80...89 10 1DULUX L 55 W/840 XT 2) 2G11 533 80...89 10 11) Předběžně budou k dispozici od prosince 20102) Předběžně budou k dispozici od prosince 2010 I Pouze pro provoz s EPOSRAM DULUX ® L XT je ideálním řešením pro osvětlovací systémy, ve kterých je výměna světelných zdrojůspojena s vysokými náklady.Díky dlouhé průměrné životnosti dochází k prodloužení intervalů údržby.Výhody výrobku• významné snížení celkových nákladů na osvětlení se zohledněním investičních nákladů a nákladůna údržbu a výměnu®• OSRAM DULUX L XT jsou ideální pro svítidla s menším dosahem světla a obdélníková, čtvercováa kulatá stropní a nástěnná svítidlaPoužití• pro aplikace přímého i nepřímého osvětlení®• OSRAM DULUX L XT jsou vhodné pro osvětlení obchodů, hotelů a restaurací, kanceláří a veřejnýchprostor3.44


OSRAM DULUX ® Fl799023,6117,523,6OznačenívýrobkuEAN kódDULUX F 18 W/827 4050300333564 18 LUMILUX INTERNA 1100DULUX F 18 W/830 4050300333540 18 LUMILUX teplá bílá 1100DULUX F 18 W/840 4050300333526 18 LUMILUX studená bílá 1100DULUX F 24 W/827 4050300333625 24 LUMILUX INTERNA 1700DULUX F 24 W/830 4050300333601 24 LUMILUX teplá bílá 1700DULUX F 24 W/840 4050300333588 24 LUMILUX studená bílá 1700DULUX F 36 W/827 4050300312187 36 LUMILUX INTERNA 2800DULUX F 36 W/830 4050300299051 36 LUMILUX teplá bílá 2800DULUX F 36 W/840 4050300299037 36 LUMILUX studená bílá 2800OznačenívýrobkuDULUX F 18 W/827 2G10 122 80...89 10 1DULUX F 18 W/830 2G10 122 80...89 10 1DULUX F 18 W/840 2G10 122 80...89 10 1DULUX F 24 W/827 2G10 165 80...89 10 1DULUX F 24 W/830 2G10 165 80...89 10 1DULUX F 24 W/840 2G10 165 80...89 10 1DULUX F 36 W/827 2G10 217 80...89 10 1DULUX F 36 W/830 2G10 217 80...89 10 1DULUX F 36 W/840 2G10 217 80...89 10 1OSRAM DULUX ® F jsou nové, velmi ploché kompaktní zářivky s vysokým měrným výkonem. Jsou optimálnípro plošné osvětlení modulárními svítidly 2 M a 3 M (délka hrany 200 a 300 mm), např. pro čtvercová a obdélníkovápřisazená a zabudovaná svítidla, plochá nástěnná a stropní svítidla, podhledová svítidla a svítidlapro nepřímé osvětlení.®• vysoký měrný světelný výkon: při provozu s EP QUICKTRONIC má zářivka OSRAM DULUX ® F 36 Wo 13 % vyšší světelný tok než dvě zářivky OSRAM DULUX ® L 18 W®• malé rozměry: jsou o polovinu kratší než zářivky OSRAM DULUX L srovnatelného výkonu®• OSRAM DULUX F 36 W spojuje snadnější manipulaci s nižšími systémovými náklady oproti dvěmaOSRAM DULUX ® L 18 W• provoz se stejnými vysokofrekvenčními provozními přístroji nebo konvenčními předřadníky jako OSRAMDULUX ® L srovnatelného výkonu• čtyřkolíková nástrčná patice 2G10Doplňující informace o elektronických předřadnících QUICKTRONIC ® najdete nawww.osram.de/QUICKTRONIC.3.45


OSRAM CFL SQUARE ® pro KP s dvěma kolíky1OznačenívýrobkuEAN kódCFL SQUARE 16 W/827 2-PIN 4050300816852 16 LUMILUX INTERNACFL SQUARE 16 W/835 2-PIN 4050300816838 16 LUMILUX bíláCFL SQUARE 28 W/827 2-PIN 4050300816913 28 LUMILUX INTERNACFL SQUARE 28 W/835 2-PIN 4050300816937 28 LUMILUX bíláOznačenívýrobkuCFL SQUARE 16 W/827 2-PIN 1050 GR8 80...89 20 1CFL SQUARE 16 W/835 2-PIN 1050 GR8 80...89 20 1CFL SQUARE 28 W/827 2-PIN 2050 GR8 80...89 20 1CFL SQUARE 28 W/835 2-PIN 2050 GR8 80...89 20 1Dvoukolíková zářivka OSRAM CFL SQUARE ® je štíhlá kompaktní úsporná zářivka. Čtvercový tvar umožňujerovnoměrné rozložení světla a eliminuje vznik tmavých míst na obou koncích. Dobře se hodí pro plochástropní a nástěnná svítidla.• množství světelného toku od 1 050 do 2 050 lm• k dispozici ve dvou hodnotách výkonu: 16 W, 28 W• k dispozici ve dvou barvách světla: 827 a 835PoužitíVeřejné budovy, recepce, osvětlení kanceláří, chodeb atd.Geometrické rozměry viz str. 3.50.3.46


OSRAM CFL SQUARE ® s čtyřmi kolíky1OznačenívýrobkuEAN kódCFL SQUARE 16 W/827 4-PIN 4050300816890 16 LUMILUX INTERNACFL SQUARE 16 W/835 4-PIN 4050300816876 16 LUMILUX bíláCFL SQUARE 28 W/827 4-PIN 4050300816951 28 LUMILUX INTERNACFL SQUARE 28 W/835 4-PIN 4050300816982 28 LUMILUX bíláCFL SQUARE 38 W/827 4-PIN 4050300817002 38 LUMILUX INTERNACFL SQUARE 38 W/835 4-PIN 4050300817026 38 LUMILUX bíláOznačenívýrobkuCFL SQUARE 16 W/827 4-PIN 1050 GR10q 80...89 20 1CFL SQUARE 16 W/835 4-PIN 1050 GR10q 80...89 20 1CFL SQUARE 28 W/827 4-PIN 2050 GR10q 80...89 20 1CFL SQUARE 28 W/835 4-PIN 2050 GR10q 80...89 20 1CFL SQUARE 38 W/827 4-PIN 2700 GR10q 80...89 20 1CFL SQUARE 38 W/835 4-PIN 2700 GR10q 80...89 20 1Zářivky se 4 kolíky OSRAM CFL SQUARE ® jsou štíhlé kompaktní zářivky. Čtyřúhelníkový tvar umožňujerovnoměrné rozložení světla a eliminuje vznik stínů a tmavých míst na obou koncích. Hodí se ideálně proplochá nástěnná a stropní svítidla.• rozsah světelného toku od 1.050 do 2.700 lm• dodává se ve 3 výkonech: 16 W, 28 W, 38 W• dodává se ve 2 barvách světla: 827 a 835• vhodné pro provoz s KP a EPPoužitíVeřejné budovy, recepce, kanceláří, chodby atd..Geometrické rozměry viz str. 3.50.3.47


OSRAM ENDURA ® – zářivka bez elektrodbh1l lOznačenívýrobkuEAN kódENDURA 70 W/830 2 póly 1) 4050300817293 70 LUMILUX teplá bílá 6500 2)ENDURA 70 W/840 2 póly 1) 4050300817286 70 LUMILUX studená bílá 6500 2)ENDURA 100 W/830 2 póly 1) 4050300668420 100 LUMILUX teplá bílá 8000 2)ENDURA 100 W/840 2 póly 1) 4050300668437 100 LUMILUX studená bílá 8000 2)ENDURA 100 W/840 refl ektor 1) 4008321368034 100 LUMILUX studená bílá 8000 2)ENDURA 150 W/830 2 póly 1) 4050300668444 150 LUMILUX teplá bílá 12000 3)ENDURA 150 W/840 2 póly 1) 4050300668451 150 LUMILUX studená bílá 12000 3)OznačenívýrobkuENDURA 70 W/830 2 póly 1) 315 75 139 ≥ 80 1 1ENDURA 70 W/840 2 póly 1) 315 75 139 ≥ 80 1 1ENDURA 100 W/830 2 póly 1) 315 75 139 ≥ 80 1 1ENDURA 100 W/840 2 póly 1) 315 75 139 ≥ 80 1 1ENDURA 100 W/840 refl ektor 1) 315 75 139 ≥ 80 1 1ENDURA 150 W/830 2 póly 1) 415 75 139 ≥ 80 1 1ENDURA 150 W/840 2 póly 1) 415 75 139 ≥ 80 1 11) S dvoupólovou zástrčkou2) S QT ENDURA ® 70-100/120-240 S3) S QT ENDURA ® 100-150/120-240 SFunkční princip OSRAM ENDURA ®Při tomto výboji neexistuje začátek ani konec. Uzavřený „kruh” umožňuje výboj, ke kterému dochází bezelektrod. U zářivek OSRAM ENDURA ® je energie dodávána magnetickými poli zvenčí, což je rozhodujícívýhoda pro dlouhou životnost.Vlastnosti výrobku• extrémně dlouhá životnost• vysoké hodnoty světelného toku• okamžité zapnutí bez blikání• vysoký měrný výkon systému: 80 lm/W• velice dobrá kvalita světla (podání barev R ≥80) a• vysoký světelný tok v širokém rozsahu okolních teplot díky amalgámové technologii• nízká provozní frekvence 250 kHz• nepatrný úbytek světelného toku• nízká zapalovací teplota do -40 °C *• možnost provozu na stejnosměrný proudPoužitíVšude tam, kde je výměna zářivek náročná, např. ve venkovním osvětlení, osvětlení tunelůa osvětlení průmyslových hal.* s vhodným EP3.48


Technické údajeSvětelný zdroj Napětí zářivky Proud zářivky Světelný Jas KompenzaceOSRAM DULUX ® při při při při výkon syst. cd/cm 2 paralelní sériovývýkon/W 50/60Hz VF- 50/60Hz VF- EP- konden- konden-V provozu mA provozu provoz LF 827, zátor 1) zátor 2)V mA W 830, 840 provoz provozs KP s KP230V/50Hz μFμFCFL SQUARE 16 103 84 195 180 – – – –CFL SQUARE 28 108 97 320 280 – – – –CFL SQUARE 38 110 96 430 380 – – – –DULUX S 5 35 – 180 – – 2,5 2,2 –DULUX S 7 47/45 – 175/180 – – 2,6 2,1 –DULUX S 9 60/59 – 170/180 – – 2,8 2,0 –DULUX S 11 91/– – 155/– – – 2,7 1,7 –DULUX D 10 64 – 190 – – 4,0 2,2 1,4DULUX D 13 91 – 175 – – 4,0 1,8 1,4DULUX D 18 100 – 220 – – 4,5 2,2 1,7DULUX D 26 105 – 325 – – 5,5 3,2 2,5DULUX D ES 16 W 85 – 235 4,3 2,2 1,7DULUX D ES 23 W 90 – 340 4,3 3,2 2,5DULUX T 13 91 – 175 – – 4,2 1,8 1,4DULUX T 18 100 – 225 – – 4,7 2,3 1,7DULUX T 26 105 – 325 – – 6,0 3,3 2,5DULUX S/E 7 – 37 – 175 9 2,6 – –DULUX S/E 9 – 48 – 170 12 2,8 – –DULUX S/E 11 – 75 – 150 14 2,7 – –DULUX D/E 10 – 51 – 190 12 4,0 – –DULUX D/E 13 – 77 – 165 14 4,0 – –DULUX D/E 18 3) – 80 – 210 20 4,5 – –DULUX D/E 26 3) – 80 – 300 28 5,5 – –DULUX T/E 13 – 77 – 165 14 4,2 – –DULUX T/E 18 – 80 – 210 20 4,7 – –DULUX T/E 26 4) – 80 – 300 28 6,0 – –DULUX T/E 32 3)4) – 100 – 320 35 6,5 – –DULUX T/E 42 3)4) – 135 – 320 46 7,0 – –DULUX T/E HE 11 W – 80 – 150 13,5 3,0 – –DULUX T/E HE 14 W – 100 – 150 17,1 3,0 – –DULUX T/E HE 17 W – 120 – 150 18,8 3,0 – –DULUX L 18 3)5) 58 50 375 320 19 2,1 4,2 2,7DULUX L 24 3)5) 87 75 345 300 27 2,1 3,6 2,7DULUX L 36 3)5) 106 90 435 360 39 2,8 4,4 3,4DULUX L 40 4) – 126 – 320 45 2,3 – –DULUX L 55 3)4) – 101 – 550 61 3,2 – –DULUX L 80 4) – 145 – 555 86 3,7 – –DULUX L HE 16 W – u.c. – 170 u.c. u.c. – –DULUX L HE 22 W – u.c. – 170 u.c. u.c. – –DULUX L HE 26 W – u.c. – 170 u.c. u.c. – –DULUX L HE 28 W – 146 – 190 31 1,9 – –DULUX F 18 58 50 375 320 19 2,4 4,2 2,7DULUX F 24 87 75 345 300 27 2,5 3,6 2,7DULUX F 36 106 90 435 360 39 3,0 4,4 3,4* EP k dispozici také ve verzi pro 2 zářivky.Elektronické předřadníky QUICKTRONIC ® viz kapitola 11.Podrobnější technické informace najdete v „Technických příručkách”1) Dimenzováno pro cos ϕ = 0,95. Dielektrická pevnost kondenzátorů 250 V ~. Tolerance kapacity ± 10 %.2) Kvůli dodržení předepsaných provozních parametrů a hodnot předehřívání jsou při sériové kompenzaci zapotřebí kondenzátory (± 2%) a předřadné tlumivky (± 1,5%) s minimálnímitolerancemi - viz dodací programy značkových výrobců I Dielektrická pevnost kondenzátorů 450 V ~3) Platí také pro verzi XT4) Platí také pro verzi CONSTANT5) Platí také pro verzi SP při +5 °Cu.c. – běžné podmínky3.49


Technické údajeSvětelný zdrojvýkon/Wpatice délka délka podle délka délka délka podle Obr. č.l max. IEC l max. l 1 max. l 2 max. IEC l 1 max.DULUX S 5 G23 – – 85 108 85 1DULUX S 7 G23 – – 114 137 115 1DULUX S 9 G23 – – 144 167 145 1DULUX S 11 G23 – – 214 237 215 1DULUX S/E 7 2G7 114 115 – – – 2DULUX S/E 9 2G7 144 145 – – – 2DULUX S/E 11 2G7 214 215 – – – 2DULUX D 10 G24d-1 – – 87 110 95 3DULUX D 13 G24d-1 – – 115 138 130 3DULUX D 18 G24d-2 – – 130 153 140 3DULUX D 26 G24d-3 – – 149 172 160 3DULUX D ES 16 G24d-2 – – 130 153 140 3DULUX D ES 23 G24d-3 – – 149 172 160 3DULUX D/E 10 G24q-1 – – 87 103 95 3DULUX D/E 13 G24q-1 – – 115 131 130 3DULUX D/E 18 1) G24q-2 – – 130 146 140 3DULUX D/E 26 1) G24q-3 – – 149 165 160 3DULUX T PLUS 13 GX24d-1 – – 90 113 90 4DULUX T PLUS 18 GX24d-2 – – 100 123 110 4DULUX T PLUS 26 GX24d-3 – – 115 138 130 4DULUX T/E PLUS 13 GX24q-1 – – 90 106 90 4DULUX T/E PLUS 18 GX24q-2 – – 100 116 110 4DULUX T/E PLUS 26 GX24q-3 – – 115 131 130 4DULUX T/E PLUS 32 2) GX24q-3 – – 131 147 145 4DULUX T/E PLUS 42 2) GX24q-4 – – 152 168 155 4DULUX T/E CONSTANT 26 GX24q-3 – – 108 126 130 4DULUX T/E CONSTANT 32 GX24q-3 – – 124 142 145 4DULUX T/E CONSTANT 42 GX24q-4 – – 146 164 155 4DULUX T/E HE 11 GR14q-1 – – 105 112 120 5DULUX T/E HE 14 GR14q-1 – – 122 129 140 5DULUX T/E HE 17 GR14q-1 – – 141 146 150 5DULUX L 18 1) 2G11 217 225 – – – 6DULUX L 24 1) 2G11 317 320 – – – 6DULUX L 36 1) 2G11 411 415 – – – 6DULUX L 40 3) 2G11 533 535 – – – 6DULUX L 55 1)3) 2G11 533 535 – – – 6DULUX L 80 3) 2G11 565 565 – – – 6DULUX L SP 18 2G11 209 225 – – – 6DULUX L SP 24 2G11 309 320 – – – 6DULUX L SP 36 2G11 403 415 – – – 6DULUX L HE 16 2GX11 317 u.c. – – – 6DULUX L HE 22 2GX11 411 u.c. – – – 6DULUX L HE 26 2GX11 533 u.c. – – – 6DULUX L HE 28 2GX11 565 565 – – – 6DULUX F 18 2G10 122 122 – – – 7DULUX F 24 2G10 165 165 – – – 7DULUX F 36 2G10 217 217 – – – 7A v mm B v mm C v mm D v mm E v mm F v mm G v mm Obr. č.CFL SQUARE 16 max. 138,0 max. 141,0 max. 27,5 max. 15,0 max. 41,0 max. 40,0 49,0/51,0 8CFL SQUARE 28 max. 205,0 max. 207,0 max. 33,0 max. 24,0 max. 41,0 max. 49,0 74,0/77,0 8CFL SQUARE 38 max. 205,0 max. 207,0 max. 33,0 max. 24,0 max. 41,0 max. 49,0 74,0/77,0 81) Platí také pro verzi XT2) Platí také pro T/E XT3) Platí také pro verzi CONSTANT3.50


Spektrální průběh záření zářivek OSRAM DULUX ®s integrovaným předřadníkemOblast viditelného spektra od 380 do 780 nm, relativní spektrální emise na 5 nm.Barva světla 840 LUMILUX ® Barva světla 827 LUMILUX ® Barva světla 825 LUMILUX ®studená bílá teplá bílá teplé příjemné světloSpektrální průběh záření zářivek OSRAM DULUX ® s nástrčnou paticíOblast viditelného spektra od 380 do 780 nm, relativní spektrální emise na 5 nm.Barva světla 954 LUMILUX ® Barva světla 940 LUMILUX ® Barva světla 930 LUMILUX ®DE LUXE denní světlo DE LUXE studená bílá DE LUXE teplá bíláBarva světla 865 LUMILUX ® Barva světla 840 LUMILUX ® Barva světla 835 LUMILUX ®studené denní světlo studená bílá bíláBarva světla 830 LUMILUX ® Barva světla 827 LUMILUXteplá bílá INTERNA ®Poznámka: Tato barevná tabulka může jen hrubě znázornit spektrální průběh záření. Přesné shody vyobrazených barev s definicemi příslušných barev se nedá z technických důvodů,souvisejících s tiskem, dosáhnout.3.51


Barvy světla a vlastnosti podání barev zářivek podle DIN 5035pro zářivky OSRAM DULUX ® s integrovaným předřadníkemBarvy světla a vlastnosti podání barev zářivek podle DIN 5035 pro zářivky OSRAM DULUX ® s integrovanýmpředřadníkemStupeň 1 1 B 840 LUMILUX ® 827 LUMILUX ® 825 LUMILUX ®velmi R a 80 … 89 studená bílá teplá bílá teplé příjemné světlodobré 4000 K 2700 K 2500 KBarvy světla a vlastnosti podání barev zářivek podle DIN 5035pro zářivky OSRAM DULUX ® s nástrčnou paticíBarvy světla a vlastnosti podání barev zářivek podle DIN 5035 pro zářivky OSRAM DULUX ® s nástrčnou paticíStupeň 1 1 A 954 LUMILUX ® DE LUXE 940 LUMILUX ® DE LUXE 930 LUMILUX ® DE LUXEvelmi R a 90 … 99 denní světlo studená bílá teplá bíládobré 5400 K 4000 K 3000 K1 B 865 LUMILUX ® 840 LUMILUX ® 835 LUMILUX ®R a 80 … 89 studené denní světlo studená bílá bílá6500 K 4000 K 3500 K830 LUMILUX ® teplá bílá3000 KVysvětlení označení barev světla viz str. 5.33.Schémata zapojení konvenčních předřadníků827 LUMILUX INTERNA ®2700 K1Jednotlivé zapojení s předřadníkemOSRAM DULUX ® S 5 W, 7 W, 9 W, 11 WOSRAM DULUX ® D 10 W, 13 W, 18 W, 26 WOSRAM DULUX ® D ES 16 W, 23 WOSRAM DULUX ® T 13 W, 18 W, 26 W2Jednotlivé zapojení s nástrčnýmpředřadníkemOSRAM DULUX ® S 5 W, 7 W, 9 W, 11 WOSRAM DULUX ® D 10 W, 13 WOSRAM DULUX ® T 13 W3Sériové zapojení s předřadníkemOSRAM DULUX ® S 5 W, 7 W, 9 W4Jednotlivé zapojení se startérem St 111nebo DEOS ® St 171OSRAM DULUX ® L 18 W, 24 W, 36 WOSRAM DULUX ® L 18 W SP, 24 W SP, 36 W SPOSRAM DULUX ® F 18 W, 24 W, 36 WSchémata zapojení pro VF provoz viz kapitola 11.5Sériové zapojení při 230 V pouzese startérem St 151OSRAM DULUX ® L 18 WOSRAM DULUX ® L 18 W SPOSRAM DULUX ® F 18 WF = čtyřkolíková objímkaSt = startérUN = síťové napětíV = předřadník3.52Poznámka k zářivkám OSRAM DULUX ® s integrovaným předřadníkemVšechny zářivky OSRAM DULUX ® s integrovaným předřadníkem jsou určeny pro evropské napětí 220–240 Va proto nejsou vhodné pro provoz na stejnosměrné napětí. Výjimky jsou vyloučeny.3.52


Patice IEC/EN 60061-1Pro přímé zapojení do sítě10E14List 7004-23E27List 7004-21B22dList 7004-10G9List 7004-129GU10List 7004-121Pro provoz s tlumivkou / startéremG23List 7004-69G24d-1List 7004-78G24d-2List 7004-78G24d-3List 7004-78GX24d-1List 7004-78GX24d-2List 7004-78GX24d-3List 7004-78Pro VF provozG24q-1List 7004-78G24q-2List 7004-78G24q-3List 7004-78GX24q-1List 7004-78GX24q-2List 7004-78GX24q-3List 7004-78GX24q-4List 7004-78GR14q-1List 7004-156-1(návrh)Pro VF provozs tlumivkou / startérem82G7List 7004-1022G11 1)List 7004-821) Také pro provoz s tlumivkou / startérem2GX11 2G10 1)List 7004-82A-1 List 7004-118(Entwurf)GR10q 1)List 7004-77GR8List 7004-683.53


OBSAH


LED světelné zdrojePARATHOM ® PAR16 20 4.02PARATHOM ® R50 25 4.03PARATHOM ® MR16 20 – 12V 4.04PARATHOM ® CLASSIC A 4.05PARATHOM ® CLASSIC B 4.06PARATHOM ® CLASSIC P 4.07PARATHOM ® CLASSIC GLOBE 4.08PARATHOM ® DECO PAR16 20 4.09PARATHOM ® DECO PAR16 10 4.10DECOSPOT ® LED PAR16 4.11PARATHOM ® DECO R50 40 4.12PARATHOM ® DECO CLASSIC A 4.13PARATHOM ® DECO CLASSIC B 4.14PARATHOM ® DECO CLASSIC P 4.15PARATHOM ® DECO CLASSIC GLOBE 4.16PARATHOM ® SPECIAL T26 4.17DULED ® 4.18Patice 4.19


llPARATHOM ® PAR16 20dd12OznačenívýrobkuEAN kódPAR16 20 D 1) 4008321965806 denní světlo 4,5 220-240 50...60 600PAR16 20 WW 1) 4008321965844 teplá bílá 4,5 220-240 50...60 450PAR16 20 D 1) 4008321965721 denní světlo 4,5 220-240 50...60 600PAR16 20 WW 1) 4008321965769 teplá bílá 4,5 220-240 50...60 450OznačenívýrobkuPAR16 20 D 1) GU10 35 60 50 35000 10 1PAR16 20 WW 1) GU10 35 60 50 35000 10 1PAR16 20 D 1) E27 35 68 50 35000 10 2PAR16 20 WW 1) E27 35 68 50 35000 10 21) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.Výkonný světelný zdroj PARATHOM ® PAR16 20 je ideální pro úsporné bodové osvětlení a můženahradit 20W halogenovou žárovku na síťové napětí.• profesionální LED světelný zdroj na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnostvybaveno osvědčenými LED OSRAM High-Power Golden DRAGON• světelný paprsek neobsahuje žádný podíl UV záření• LED technologie zaručuje odolnost vůči nárazům a vibracím• efektivní vytváření bílého světla• profesionální chlazení• nelze stmívat•®Využití• bodové osvětlení pro světelné akcenty• vitríny a výkladní skříně• prodejní a prezentační prostory• osvětlení objektů, citlivých na světlo, jako jsou potraviny, rostliny atd.4.02


PARATHOM ® R50 251OznačenívýrobkuEAN kódR50 25 D 1) 4008321965400 denní světlo 3 100-240 50...60 350R50 25 WW 1) 4008321965448 teplá bílá 3 100-240 50...60 250OznačenívýrobkuR50 25 D 1) E14 30 85 50 25000 10 1R50 25 WW 1) E14 30 85 50 25000 10 11) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.Výkonný světelný zdroj PARATHOM ® R50 25 umožní využívat výhod LED technologie ve stávajícíchsvítidlech. Díky High-Power-LED může nahradit bílou reflektorovou 25W žárovku.• profesionální LED světelný zdroj na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnostvybaveno osvědčenými LED OSRAM High-Power Golden DRAGON• LED technologie zaručuje odolnost vůči nárazům a vibracím• světelný paprsek neobsahuje žádný podíl UV záření• extravagantní a nezaměnitelný design OSRAM• efektivní vytváření bílého světla• profesionální chlazení• nelze stmívat•®Využití• pro náročné zákazníky v soukromé i profesionální oblasti• vitríny a výkladní skříně• osvětlení objektů, citlivých na světlo, jako jsou potraviny, rostliny atd.4.03


PARATHOM ® MR16 20 – 12V1OznačenívýrobkuEAN kódMR16 20 WW 1) 4008321521927 teplá bílá 4,5 12 50...60 450NOVINKAOznačenívýrobkuMR16 20 WW 1) GU5.3 36 48 50 25000 6 11) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.Atraktivní světelný zdroj LED se díky své patici GU5.3 hodí všude tam, kde se normálně využívají20W halogenové žárovky na nízké napětí se stejnou paticí.• profesionální LED světelný zdroj, verze na 12V s paticí GU5.3• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnost®• vybaveno výkonnými LED OSRAM High-Power Golden DRAGON• světelný paprsek neobsahuje žádný podíl UV záření• odolné vůči nárazům a vibracím• efektivní vytváření bílého světla• provoz s klasickými transformátory na střídavé napětí 12 V, 50/60 Hz nebo elektronické transformátoryna 12 V• nelze stmívatVyužití• jako vestavná svítidla k označování chodeb, dveří, schodišť apod.• výstavy, obchodní domy4.04


PARATHOM ® CLASSIC A1 2OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKAčirýCL A 15 CL CW 1) 4008321929273 studená bílá 2 100-240 50...60CL A 15 CL WW 1) 4008321925329 teplá bílá 2 100-240 50...60matnýCL A 40 FR WW 1) 4008321952066 teplá bílá 8 100-240 50...60CL A 40 FR D 2) 4008321952141 denní světlo 8 100-240 50...60OznačenívýrobkučirýCL A 15 CL CW 1) 95 E27 109 55 25000 10 1CL A 15 CL WW 1) 100 E27 109 55 25000 10 1matnýCL A 40 FR WW 1) 345 E27 113 55 25000 10 2CL A 40 FR D 2) 450 E27 113 55 25000 10 21) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.2) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty. | Změny světelně technickýchparametrů vyhrazeny.Světelné zdroje PARATHOM ® CLASSIC A se obratem ruky postarají o příjemné a moderní osvětlení.Díky patici E27 lze tyto LED zdroje pro jejich teplé, resp. studené bílé světlo využít téměřvšude – je možná přímá výměna za klasické žárovky do 40 W.• profesionální LED světelný zdroj na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnost®• PARATHOM CLASSIC A 40 s LED OSRAM Golden DRAGON ®• vydává malé množství tepla bez podílu UV záření• odolné vůči nárazům a vibracím díky plastovému a kovovému plášti®• vhodné pro vnitřní i venkovní osvětlení (PARATHOM CLASSIC A 15)• nelze stmívat• okamžitý náběh plného světelného výkonu, bez zpožděníVyužití• všeobecné osvětlování• dekorativní vnitřní i venkovní osvětlení (CLASSIC A 15)4.05


PARATHOM ® CLASSIC B1 2OznačenívýrobkuEAN kódčirýCL B 15 CL CW 1) 4008321929310 studená bílá 1,6 100-240 50...60CL B 15 CL WW 1) 4008321925404 teplá bílá 1,6 100-240 50...60matnýCL B 25 FR WW 1) 4008321952202 teplá bílá 4,5 100-240 50...60NOVINKAOznačenívýrobkučirýCL B 15 CL CW 1) 63 E14 104 35 25000 10 1CL B 15 CL WW 1) 70 E14 104 35 25000 10 1matnýCL B 25 FR WW 1) 170 E14 117 40 25000 10 21) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.Světelné zdroje PARATHOM ® CLASSIC B se obratem ruky postarají o příjemné a moderní osvětlení.Díky patici E14 lze tyto LED zdroje pro jejich teplé, resp. studené bílé světlo využít téměřvšude – je možná přímá výměna za klasické žárovky do 40 W.• profesionální LED světelný zdroj na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnost®• PARATHOM CLASSIC B 25 s LED OSRAM Golden DRAGON ®• vydává malé množství tepla bez podílu UV záření• plastový a kovový plášť zaručuje odolnost vůči nárazům a vibracím®• vhodné pro vnitřní i venkovní osvětlení (PARATHOM CLASSIC B 15)• nelze stmívat• okamžitý náběh plného světelného výkonu, bez zpožděníVyužití• všeobecné osvětlování®• dekorativní vnitřní i venkovní osvětlení (PARATHOM CLASSIC B 15)4.06


PARATHOM ® CLASSIC P1OznačenívýrobkuEAN kódčirýCL P 15 CL CW 1) 4008321929297 studená bílá 1,6 100-240 50...60CL P 15 CL WW 1) 4008321925367 teplá bílá 1,6 100-240 50...60OznačenívýrobkučirýCL P 15 CL CW 1) 63 E27 90 45 25000 10 1CL P 15 CL WW 1) 70 E27 90 45 25000 10 11) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.PARATHOM ® CLASSIC P se obratem ruky postará o příjemné a moderní osvětlení. Díkypatici E27 lze tyto LED zdroje pro jejich teplé, resp. studené bílé světlo využít téměř všude– je možná přímá výměna za klasické žárovky.• LED světelný zdroj na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• vydává malé množství tepla bez podílu UV záření• plastový kryt zaručuje odolnost vůči nárazům a vibracím• vhodné pro vnitřní i venkovní osvětlení• nelze stmívat• okamžitý náběh plného světelného výkonu, bez zpožděníVyužití• všeobecné osvětlování• dekorativní vnitřní i venkovní osvětlení4.07


PARATHOM ® CLASSIC GLOBE1OznačenívýrobkuEAN kódčirýG95 15 CL CW 1) 4008321929334 studená bílá 3 100-240 50...60G95 15 CL WW 1) 4008321929358 teplá bílá 3 100-240 50...60OznačenívýrobkučirýG95 15 CL CW 1) 135 E27 142 95 25000 10 1G95 15 CL WW 1) 140 E27 142 95 25000 10 11) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.PARATHOM ® GLOBE se obratem ruky postará o příjemné a moderní osvětlení. Díky paticiE27 lze její teplé bílé, resp. studené bílé světlo využít téměř všude – je možná výměna zaklasickou žárovku do 15 W.• LED světelný zdroj na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnost• vydává malé množství tepla bez podílu UV záření• plastový plášť zaručuje odolnost vůči nárazům a vibracím• vhodné pro venkovní i vnitřní použití• nelze stmívat• okamžitý náběh plného světelného výkonu, bez zpožděníVyužití• všeobecné osvětlování• dekorativní vnitřní i venkovní osvětlení4.08


llPARATHOM ® DECO PAR16 20dd12OznačenívýrobkuEAN kódDECO PAR16 20 BL 1) 4008321924940 modrá 4 100-240 50...60 120DECO PAR16 20 YE 1) 4008321925008 žlutá 3 100-240 50...60 140DECO PAR16 20 RD 1) 4008321924988 červená 3 100-240 50...60 215DECO PAR16 20 GN 1) 4008321924964 zelená 4 100-240 50...60 435DECO PAR16 20 BL 1) 4008321924742 modrá 4 100-240 50...60 120DECO PAR16 20 YE 1) 4008321924803 žlutá 3 100-240 50...60 140DECO PAR16 20 RD 1) 4008321924780 červená 3 100-240 50...60 215DECO PAR16 20 GN 1) 4008321924766 zelená 4 100-240 50...60 435OznačenívýrobkuDECO PAR16 20 BL 1) GU10 20 56 50 15000 10 1DECO PAR16 20 YE 1) GU10 20 56 50 15000 10 1DECO PAR16 20 RD 1) GU10 20 56 50 15000 10 1DECO PAR16 20 GN 1) GU10 20 56 50 15000 10 1DECO PAR16 20 BL 1) E27 20 64 50 15000 10 2DECO PAR16 20 YE 1) E27 20 64 50 15000 10 2DECO PAR16 20 RD 1) E27 20 64 50 15000 10 2DECO PAR16 20 GN 1) E27 20 64 50 15000 10 21) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.Výkonný světelný zdroj PARATHOM ® DECO PAR16 20 je ideální pro úsporné bodové dekorativníosvětlení.• profesionální LED světelný zdroj na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnost• efektivní vytváření barevného světla sytých tónůvybaveno osvědčenými LED OSRAM High-Power Golden DRAGON• světelný paprsek neobsahuje žádný podíl UV záření• LED technologie zaručuje odolnost vůči nárazům a vibracím• profesionální chlazení• nelze stmívat•®Využití• bodové osvětlení s barevnými akcenty• vitríny a výkladní skříně• prodejní a prezentační prostory• osvětlení objektů, citlivých na světlo, jako jsou potraviny, rostliny atd.4.09


PARATHOM ® DECO PAR16 101 2OznačenívýrobkuEAN kódDECO PAR16 10 YE 1) 4008321924605 žlutá 1,5 100-240 50...60 60DECO PAR16 10 BL 1) 4008321924544 modrá 2 100-240 50...60 75DECO PAR16 10 WW 1) 4008321962805 teplá bílá 2 100-240 50...60 270DECO PAR16 10 GN 1) 4008321924568 zelená 2 100-240 50...60 143DECO PAR16 10 RD 1) 4008321924582 červená 1,5 100-240 50...60 163DECO PAR16 10 D 1) 4008321962799 denní světlo 2 100-240 50...60 290DECO PAR16 10 YE 1) 4008321924407 žlutá 1,5 100-240 50...60 60DECO PAR16 10 BL 1) 4008321924346 modrá 2 100-240 50...60 75DECO PAR16 10 WW 1) 4008321962829 teplá bílá 2 100-240 50...60 270DECO PAR16 10 GN 1) 4008321924360 zelená 2 100-240 50...60 143DECO PAR16 10 RD 1) 4008321924384 červená 1,5 100-240 50...60 163DECO PAR16 10 D 1) 4008321962812 denní světlo 2 100-240 50...60 290OznačenívýrobkuDECO PAR16 10 YE 1) GU10 20 60 50 20000 10 1DECO PAR16 10 BL 1) GU10 20 60 50 20000 10 1DECO PAR16 10 WW 1) GU10 20 60 50 20000 10 1DECO PAR16 10 GN 1) GU10 20 60 50 20000 10 1DECO PAR16 10 RD 1) GU10 20 60 50 20000 10 1DECO PAR16 10 D 1) GU10 20 60 50 20000 10 1DECO PAR16 10 YE 1) E27 20 74 50 20000 10 2DECO PAR16 10 BL 1) E27 20 74 50 20000 10 2DECO PAR16 10 WW 1) E27 20 70 50 25000 10 2DECO PAR16 10 GN 1) E27 20 74 50 20000 10 2DECO PAR16 10 RD 1) E27 20 74 50 20000 10 2DECO PAR16 10 D 1) E27 20 70 50 25000 10 21) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.Světelný zdroj PARATHOM ® DECO PAR16 10 se hodí do běžných svítidel a snadno s ním docílítenáladové osvětlení.• profesionální LED světelný zdroj na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnost• efektivní vytváření barevného světla sytých barev®• vybaveno osvědčenými LED OSRAM High-Power Golden DRAGON• světelný paprsek neobsahuje žádný podíl UV záření• LED technologie a plastový kryt zaručuje odolnost vůči nárazům a vibracím• pro svůj nadčasový a neutrální design se hodí do nejrůznějších svítidel• nelze stmívatVyužití• vitríny a výkladní skříně• zdůrazňující osvětlení• k osvětlení objektů, citlivých na světlo, jako jsou potraviny, rostliny atd.4.10


DECOSPOT ® LED PAR161 2OznačenívýrobkuEAN kódPAR16 RD 1) 4008321905567 červená 0,8 220-240 50...60 50PAR16 GN 1) 4008321905574 zelená 0,6 220-240 50...60 170PAR16 WT 1) 4008321905642 bílá 0,6 220-240 50...60 100PAR16 BL 1) 4008321905581 modrá 0,8 220-240 50...60 50PAR16 CC 1) 4008321905598 proměnlivé barvy 0,6 220-240 50...60 -PAR16 RD 1) 4008321905529 červená 0,8 220-240 50...60 50PAR16 GN 1) 4008321905536 zelená 0,6 220-240 50...60 170PAR16 BL 1) 4008321905543 modrá 0,8 220-240 50...60 50PAR16 WT 1) 4008321905635 bílá 0,6 220-240 50...60 100PAR16 CC 1) 4008321905550 proměnlivé barvy 0,6 220-240 50...60 -OznačenívýrobkuPAR16 RD 1) GU10 12 57 50,7 25000 6 1PAR16 GN 1) GU10 12 57 50,7 25000 6 1PAR16 WT 1) GU10 20 57 50,7 25000 6 1PAR16 BL 1) GU10 12 57 50,7 25000 6 1PAR16 CC 1) GU10 12 57 50,7 25000 6 1PAR16 RD 1) E14 12 77 50,7 25000 6 2PAR16 GN 1) E14 12 77 50,7 25000 6 2PAR16 BL 1) E14 12 77 50,7 25000 6 2PAR16 WT 1) E14 20 77 50,7 25000 6 2PAR16 CC 1) E14 12 77 50,7 25000 6 21) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.Světelný zdroj DECOSPOT ® LED přináší barevnost do individuálního ztvárnění osvětlení.Díky standardním paticím E14 a GU10 jej lze použít přímo v běžně dostupných svítidlech.• LED světelný zdroj na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnost• efektivní vytváření barevného a barevně proměnlivého světla• světelný paprsek neobsahuje žádný podíl UV záření• nelze stmívatVyužití• pro náladové akcenty v obytných místnostech a klubech4.11


PARATHOM ® DECO R50 401OznačenívýrobkuEAN kódDECO R50 40 BL 1) 4008321925145 modrá 6 220-240 50...60 290DECO R50 40 GN 1) 4008321925169 zelená 6 220-240 50...60 895DECO R50 40 YE 1) 4008321925206 žlutá 5 220-240 50...60 330DECO R50 40 RD 1) 4008321925183 červená 5 220-240 50...60 480OznačenívýrobkuDECO R50 40 BL 1) E14 15 87 53,5 15000 10 1DECO R50 40 GN 1) E14 15 87 53,5 15000 10 1DECO R50 40 YE 1) E14 15 87 53,5 15000 10 1DECO R50 40 RD 1) E14 15 87 53,5 15000 10 11) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.Pomocí výkonných světelných zdrojů PARATHOM ® DECO R50 40 můžete využívat výhod LED vestávajících svítidlech. Díky LED High-Power může nahradit barevnou reflektorovou 40W žárovku.• profesionální LED světelný zdroj na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnost• efektivní vytváření barevného světla sytých barevvybaveno osvědčenými LED OSRAM High-Power Golden DRAGON• LED technologie zaručuje odolnost vůči nárazům a vibracím• světelný paprsek neobsahuje žádný podíl UV záření• extravagantní a nezaměnitelný design OSRAM• profesionální chlazení• nelze stmívat•®Využití• pro náročné zákazníky v soukromé i profesionální oblasti• vitríny a výkladní skříně• osvětlení objektů, citlivých na světlo, jako jsou potraviny, rostliny atd.4.12


PARATHOM ® DECO CLASSIC A1OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKAmatnýDECO CL A BL 1) 4008321918260 modrá 1,2 100-240 50...60DECO CL A CC/CS 1) 4008321918253 Color Stop 0,5 100-240 50...60DECO CL A GN 1) 4008321918277 zelená 1,2 100-240 50...60DECO CL A RD 1) 4008321918284 červená 1 100-240 50...60DECO CL A YE 1) 4008321918291 žlutá 1 100-240 50...60DECO CL A FR WW 1) 4008321951823 teplá bílá 2 220-240 50...60OznačenívýrobkumatnýDECO CL A BL 1) 2 E27 109 55 25000 10 1DECO CL A CC/CS 1) - E27 109 55 25000 10 1DECO CL A GN 1) 8 E27 109 55 25000 10 1DECO CL A RD 1) 8 E27 109 55 25000 10 1DECO CL A YE 1) 5 E27 109 55 25000 10 1DECO CL A FR WW 1) 50 E27 109 55 10000 10 11) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty..Pomocí světelných zdrojů PARATHOM ® DECO CLASSIC A můžete snadno měnit náladovéosvětlení. Díky patici E27 a běžným tvarům žárovek nahrazují klasické barevné žárovky.• LED světelné zdroje na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnost®• vybaveno osvědčenými LED OSRAM: Advanced Power TOPLED a 6-lead MULTILED ® pro úspornévytváření červeného, zeleného, modrého, žlutého nebo barevně proměnlivého světla®• PARATHOM DECO CLASSIC A FR teple bílý, matný: vybaven LED OSRAM Golden DRAGON ®• vydává malé množství tepla• technologie LED a plastový plášť zaručují odolnost vůči nárazům a vibracím• vhodné pro vnitřní i venkovní využití• verze s proměnlivými barvami s inovativní technologií Color-Stop umožňuje přerušení střídání barevna požadované barvě světla• nelze stmívatVyužití• osvětlení interiérů, teras, venkovních zahrádek u pivnic a restaurací• pro úsporné osvětlení s malými nároky na údržbu v parcích a stanech pro společenské akce• světelné řetězy4.13


PARATHOM ® DECO CLASSIC B1OznačenívýrobkuEAN kódmatnýDECO CL B BL 1) 4008321922649 modrá 1,2 100-240 50...60DECO CL B RD 1) 4008321922687 červená 1 100-240 50...60DECO CL B CC/CS 1) 4008321922625 Color Stop 0,5 100-240 50...60DECO CL B GN 1) 4008321922663 zelená 1,2 100-240 50...60DECO CL B YE 1) 4008321922700 žlutá 1 100-240 50...60DECO CL B FR WW 1) 4008321951847 teplá bílá 2 220-240 50...60NOVINKANOVINKAOznačenívýrobkumatnýDECO CL B BL 1) 2 E14 104 35 25000 10 1DECO CL B RD 1) 8 E14 104 35 25000 10 1DECO CL B CC/CS 1) - E14 104 35 25000 10 1DECO CL B GN 1) 8 E14 104 35 25000 10 1DECO CL B YE 1) 5 E14 104 35 25000 10 1DECO CL B FR WW 1) 50 E14 104 35 10000 10 11) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.Pomocí světelných zdrojů PARATHOM ® DECO CLASSIC B můžete snadno měnit náladovéosvětlení. Díky patici E14 a běžným tvarům žárovek nahrazují klasické barevné žárovky.• LED světelné zdroje na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnost®• vybaveno osvědčenými LED OSRAM: Advanced Power TOPLED a 6-lead MULTILED ® pro úspornévytváření červeného, zeleného, modrého, žlutého nebo barevně proměnlivého světla®• PARATHOM DECO CLASSIC B FR teple bílý, matný: vybaven LED OSRAM Golden DRAGON ®• vydává malé množství tepla• LED technologie a plastový plášť zaručují odolnost vůči nárazům a vibracím• vhodné pro vnitřní i venkovní osvětlení• verze s proměnlivými barvami s inovativní technologií Color-Stop umožňuje přerušení střídání barev napožadované barvě světla• nelze stmívatVyužití• osvětlení interiérů, teras, venkovních zahrádek u pivnic a restaurací• pro úsporné osvětlení s malými nároky na údržbu v parcích a stanech pro společenské akce• světelné řetězy4.14


PARATHOM ® DECO CLASSIC P1 2OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKADECO CL P CC/CS 1) 4008321922427 Color Stop 0,5 100-240 50...60DECO CL P RD 1) 4008321922489 červená 1 100-240 50...60DECO CL P BL 1) 4008321922441 modrá 1,2 100-240 50...60DECO CL P GN 1) 4008321922465 zelená 1,2 100-240 50...60DECO CL P YE 1) 4008321922502 žlutá 1 100-240 50...60DECO CL P FR WW 1) 4008321951861 teplá bílá 2 220-240 50...60OznačenívýrobkuDECO CL P CC/CS 1) - E27 90 45 25000 10 1DECO CL P RD 1) 8 E27 90 45 25000 10 1DECO CL P BL 1) 2 E27 90 45 25000 10 1DECO CL P GN 1) 8 E27 90 45 25000 10 1DECO CL P YE 1) 5 E27 90 45 25000 10 1DECO CL P FR WW 1) 50 E14 95 45 10000 10 21) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.Pomocí světelných zdrojů PARATHOM ® DECO CLASSIC P můžete snadno měnit náladové osvětlení.Díky patici E27, resp. E14 a běžným tvarům žárovek nahrazují klasické barevné žárovky.• LED světelné zdroje na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnost®• vybaveno osvědčenými LED OSRAM: Advanced Power TOPLED 4 6-lead MULTILED ® pro úspornévytváření červeného, zeleného, modrého, žlutého nebo barevně proměnlivého světla®• PARATHOM DECO CLASSIC B FR teple bílý, matný: vybaven LED OSRAM Golden DRAGON ®• vydává malé množství tepla• LED technologie a plastový plášť zaručují odolnost vůči nárazům a vibracím• vhodné pro vnitřní i venkovní osvětlení• verze s proměnlivými barvami s inovativní technologií Color-Stop umožňuje přerušení střídání barev napožadované barvě světla• nelze stmívatVyužití• osvětlení interiérů, teras, venkovních zahrádek u pivnic a restaurací• pro úsporné osvětlení s malými nároky na údržbu v parcích a stanech pro společenské akce• světelné řetězy4.15


PARATHOM ® DECO CLASSIC GLOBE1OznačenívýrobkuEAN kódmatnýDECO G95 GN 1) 4008321925480 zelená 1,8 100-240 50...60DECO G95 RD 1) 4008321925503 červená 1,4 100-240 50...60DECO G95 YE 1) 4008321925527 žlutá 1,4 100-240 50...60DECO G95 CC 1) 4008321925442 proměnlivé barvy 1 100-240 50...60DECO G95 BL 1) 4008321925466 modrá 1,8 100-240 50...60OznačenívýrobkumatnýDECO G95 GN 1) 16 E27 142 95 25000 10 1DECO G95 RD 1) 16 E27 142 95 25000 10 1DECO G95 YE 1) 10 E27 142 95 25000 10 1DECO G95 CC 1) - E27 142 95 25000 10 1DECO G95 BL 1) 4 E27 142 95 25000 10 11) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty.Pomocí světelných zdrojů PARATHOM ® DECO CLASSIC GLOBE můžete snadno měnit náladovéosvětlení. Díky patici E27 a běžným tvarům žárovek nahrazují klasické barevné žárovky.• LED světelné zdroje na síťové napětí• velice nízká spotřeba energie• velmi dlouhá životnost®• vybaveno osvědčenými LED OSRAM: Advanced Power TOPLED a 6-lead MULTILED ® pro úspornévytváření červeného, zeleného, modrého, žlutého nebo barevně proměnlivého světla• vydává malé množství tepla• LED technologie a plastový plášť zaručují odolnost vůči nárazům a vibracím• vhodné pro vnitřní i venkovní osvětlení• nelze stmívatVyužití• osvětlení interiérů, teras, venkovních zahrádek u pivnic a restaurací• pro úsporné osvětlení s malými nároky na údržbu v parcích a stanech pro společenské akce• světelné řetězy4.16


PARATHOM ® SPECIAL T261OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKAčirýSPC.T26 D 1) 4008321965004 denní světlo 2 220-240 50...60OznačenívýrobkučirýSPC.T26 D 1) 65 E14 61 26 10000 20 11) Všechny technické parametry platí pro celý modul. V souvislosti s komplexním procesem výroby světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistěstatistické údaje, jež nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou odchýlit od typické hodnoty. | Změny světelně technickýchparametrů vyhrazenySvětelný zdroj PARATHOM ® SPECIAL T26 je svou barvou denního světla vhodný pro použitído lednic nebo šicích strojů.• velice nízká spotřeba energie• dlouhá životnost• odolné vůči nárazům a vibracím• extrémně malý tvar• vhodné pro vnitřní i venkovní využití• nelze stmívat4.17


DULED ®1 2OznačenívýrobkuEAN kódDULED 8 W/827 E27 4008321202314 teplá bílá 8 220-240 50...60DULED 12 W/827 E27 4008321222350 teplá bílá 12 220-240 50...60DULED 15 W/827 E27 4008321929372 teplá bílá 15 220-240 50...60DULED 21 W/827 E27 4008321929396 teplá bílá 21 220-240 50...60OznačenívýrobkuDULED 8 W/827 E27 400/3 1) E27 117 42 6000 10 1DULED 12 W/827 E27 620/3 1) E27 131 42 6000 10 1DULED 15 W/827 E27 830/3 1) E27 124 52 6000 10 2DULED 21 W/827 E27 1230/3 1) E27 141 60 6000 10 21) režim úsporné zářivky/ režim LEDKombinací úsporné zářivky a inovativní technologie LED může DULED ® plnit různé požadavkyna osvětlení v jednom světelném zdroji. Jako úsporná zářivka je použitelná jako všeobecný zdrojsvětla a jako LED je vhodná pro noční nebo orientační osvětlení nebo pro nepřímé osvětlení.Přepnutím standardního vypínače je možné zvolit požadovaný režim.• „2 v 1“ úsporná zářivka a LED světelný zdroj s paticí E27 jako náhrada žárovky pro síťové napětí• velice nízká spotřeba energie v režimu LED cca 0,3 W• nelze stmívatVyužití• chodby a průchody• do dětských pokojů• pro všeobecné osvětlení nebo noční orientační i nepřímé osvětlení4.18


Patice IEC/EN 60061-1E14List 7004-23E27List 7004-21GU5.3List 7004-109GU10List 7004-121Další informace jsou uvedeny v brožuře LED (1A4W001DE).4.19


OBSAHLineární zářivkyLUMILUX ® T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5 5.02LUMILUX ® T5 HO HIGH OUTPUT, patice G5 5.03LUMILUX ® T5 HE ES HIGH EFFICIENCY ENERGY SAVER, patice G5 5.04LUMILUX ® T5 HO ES HIGH OUTPUT ENERGY SAVER, patice G5 5.05LUMILUX ® T5 HO XT, patice G5 5.06LUMILUX ® T5 HO CONSTANT, patice G5 5.07LUMILUX ® DE LUXE T5 HO HIGH OUTPUT, patice G5 5.08


LUMILUX ® T5 SEAMLESS, patice G5 5.09LUMILUX ® DE LUXE T5, patice G5 5.10LUMILUX ® T5, patice G5 5.10Basic T5, patice G5 5.11Emergency Lighting (Basic) T5, patice G5 5.11Emergency Lighting (LUMILUX ® ) T5, patice G5 5.11Barevná T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5 5.12Barevná T5 HO HIGH OUTPUT, patice G5 5.12LUMILUX ® SPLIT control T5, patice G5 5.13LUMILUX ® CHIP control ® T5, patice G5 5.13LUMILUX ® T5 FC ® FLUORESCENT CIRCLINE, patice 2Gx13 5.14LUMILUX ® T8, patice G13 5.15LUMILUX ® T8 ES ENERGY SAVER, patice G13 5.16LUMILUX ® XT T8, patice G13 5.17LUMILUX ® XXT T8, patice G13 5.18LUMILUX ® DE LUXE T8, patice G13 5.19COLOR proof T8, patice G13 5.20BIOLUX ® T8, patice G13 5.21FLUORA ® T8, patice G13 5.21Barevná T8, patice G13 5.22OSRAM NATURA ® T8, patice G13 5.23OSRAM NATURA ® SPLIT control T8, patice G13 5.24LUMILUX ® SPLIT control T8, patice G13 5.25LUMILUX ® COLOR control T8, patice G13 5.26LUMILUX ® CHIP control ® T8, patice G13 5.26Basic T8, patice G13 5.27T8 tvar U, patice 2G13 5.27LUMILUX ® T9 C kruhová, patice G10Q 5.28Basic T9 C kruhová, patice G10Q 5.28LUMILUX ® T2 FM, patice W4,3 x 8,5d 5.29T12 v provedení SA, patice G13 5.30T12 v provedení XL, patice Fa6 5.30Startéry 5.31Zářivky – Jaká barva světla je vhodná pro jaké osvětlení? 5.32Barvy světla a vlastnosti podání barev lineárních zářivek podle EN 12464-1 5.33Barvy světla 5.34Technické údaje 5.35Rozměry lineárních zářivek s tolerancemi 5.39Rozměry kruhových zářivek a zářivek tvaru U s tolerancemi 5.40Schéma zapojení lineárních zářivek – patice 5.41Spektrální charakteristika lineárních zářivek (bílé světlo) 5.42Spektrální charakteristika lineárních zářivek (COLOR proof) 5.43Spektrální charakteristika lineárních zářivek (ostatní barvy) 5.43


LUMILUX ® T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódHE 14 W/827 1) 4050300645933 14 LUMILUX INTERNA 80...89 16 549 1350 40 2) 1HE 14 W/830 1) 4050300464824 14 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 549 1350 40 2) 1HE 14 W/835 1) 4050300776514 14 LUMILUX bílá 80...89 16 549 1350 40 2) 1HE 14 W/840 1) 4050300464688 14 LUMILUX studená bílá 80...89 16 549 1350 40 2) 1HE 14 W/865 1) 4050300464848 14 LUMILUX studené denní 80...89 16 549 1300 40 2) 1světloHE 14 W/880 1) 4008321225009 14 LUMILUX SKYWHITE 80...89 16 549 1150 20 2) 1HE 21 W/827 1) 4050300645971 21 LUMILUX INTERNA 80...89 16 849 2100 40 2) 1HE 21 W/830 1) 4050300464800 21 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 849 2100 40 2) 1HE 21 W/835 1) 4050300776538 21 LUMILUX bílá 80...89 16 849 2100 40 2) 1HE 21 W/840 1) 4050300464701 21 LUMILUX studená bílá 80...89 16 849 2100 40 2) 1HE 21 W/865 1) 4050300464626 21 LUMILUX studené denní 80...89 16 849 2000 40 2) 1světloHE 21 W/880 1) 4008321224989 21 LUMILUX SKYWHITE 80...89 16 849 1850 20 2) 1HE 28 W/827 1) 4050300646015 28 LUMILUX INTERNA 80...89 16 1149 2900 40 2) 1HE 28 W/830 1) 4050300464787 28 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1149 2900 40 2) 1HE 28 W/835 1) 4050300776552 28 LUMILUX bílá 80...89 16 1149 2900 40 2) 1HE 28 W/840 1) 4050300464725 28 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1149 2900 40 2) 1HE 28 W/865 1) 4050300464640 28 LUMILUX studené denní 80...89 16 1149 2750 40 2) 1světloHE 28 W/880 1) 4008321153517 28 LUMILUX SKYWHITE 80...89 16 1149 2690 20 2) 1HE 35 W/827 1) 4050300646053 35 LUMILUX INTERNA 80...89 16 1449 3650 40 2) 1HE 35 W/830 1) 4050300464763 35 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1449 3650 40 2) 1HE 35 W/835 1) 4050300776576 35 LUMILUX bílá 80...89 16 1449 3650 40 2) 1HE 35 W/840 1) 4050300464749 35 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1449 3650 40 2) 1HE 35 W/865 1) 4050300464664 35 LUMILUX studené denní 80...89 16 1449 3500 40 2) 1světloHE 35 W/880 1) 4008321153531 35 LUMILUX SKYWHITE 80...89 16 1449 3450 20 2) 11) Vhodné pouze pro provoz s EP | Zářivky jsou dimenzovány pro vnitřní teploty ve svítidlech 30–40 °C, optimálního světelného toku dosahují při 35 °C2) Možnost dodávky v kartonech po 20 ks s ochranným obalem | Průmyslové balení v kartonech po 40 ks pro všechny kromě LUMILUX SKYWHITE ®HE znamená High Efficiency – vysoká efektivita. Tento systém nabízí vynikající vlastnosti, např. dobré vlastnostisvětelného toku, maximální účinnost, hospodárnost a rostoucí slučitelnost s udržitelným rozvojem.Tyto zářivky o průměru 16 mm dosahují extrémně vysokého měrného výkonu až 104 lm/W (při 35 °C). Jsoupřizpůsobeny pro provoz s EP a jsou až o 20 % hospodárnější než zářivky LUMILUX ® T8. Při použití elektronickéhopředřadníku s teplým startem dosahují zářivky T5 průměrné životnosti 20 000 hodin a servisní životnosti16 000 hodin. Nabízí také možnost konstrukce velmi kompaktních a úzkých svítidel – protože zářivkymají o 50 % menší objem a jsou o 5 cm kratší než srovnatelné zářivky T8.Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.Údaje o referenčním měření světelného toku a plánování osvětlení viz str. 5.35.5.02


LUMILUX ® T5 HO HIGH OUTPUT, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódHO 24 W/827 1) 4050300646091 24 LUMILUX INTERNA 80...89 16 549 2000 40 2) 1HO 24 W/830 1) 4050300453491 24 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 549 2000 40 2) 1HO 24 W/835 1) 4050300776590 24 LUMILUX bílá 80...89 16 549 2000 40 2) 1HO 24 W/840 1) 4050300453477 24 LUMILUX studená bílá 80...89 16 549 2000 40 2) 1HO 24 W/865 1) 4050300453453 24 LUMILUX studené denní světlo 80...89 16 549 1900 40 2) 1HO 24 W/880 1) 4008321081469 24 LUMILUX SKYWHITE 80...89 16 549 1750 20 2) 1HO 39 W/827 1) 4050300646138 39 LUMILUX INTERNA 80...89 16 849 3500 40 2) 1HO 39 W/830 1) 4050300453552 39 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 849 3500 40 2) 1HO 39 W/840 1) 4050300453538 39 LUMILUX studená bílá 80...89 16 849 3500 40 2) 1HO 39 W/865 1) 4050300453514 39 LUMILUX studené denní světlo 80...89 16 849 3325 40 2) 1HO 39 W/880 1) 4008321081445 39 LUMILUX SKYWHITE 80...89 16 849 3150 20 2) 1HO 49 W/827 1) 4050300657172 49 LUMILUX INTERNA 80...89 16 1449 4900 40 2) 1HO 49 W/830 1) 4050300657158 49 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1449 4900 40 2) 1HO 49 W/840 1) 4050300657134 49 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1449 4900 40 2) 1HO 49 W/865 1) 4008321110732 49 LUMILUX studené denní světlo 80...89 16 1449 4600 40 2) 1HO 49 W/880 1) 4008321907486 49 LUMILUX SKYWHITE 80...89 16 1449 4610 20 2) 1HO 54 W/827 1) 4050300646176 54 LUMILUX INTERNA 80...89 16 1149 5000 40 2) 1HO 54 W/830 1) 4050300453415 54 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1149 5000 40 2) 1HO 54 W/835 1) 4050300776637 54 LUMILUX bílá 80...89 16 1149 5000 40 2) 1HO 54 W/840 1) 4050300453392 54 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1149 5000 40 2) 1HO 54 W/865 1) 4050300453378 54 LUMILUX studené denní světlo 80...89 16 1149 4750 40 2) 1HO 54 W/880 1) 4008321070425 54 LUMILUX SKYWHITE 80...89 16 1149 4500 20 2) 1HO 80 W/827 1) 4050300646213 80 LUMILUX INTERNA 80...89 16 1449 7000 40 2) 1HO 80 W/830 1) 4050300515137 80 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1449 7000 40 2) 1HO 80 W/835 1) 4050300776651 80 LUMILUX bílá 80...89 16 1449 7000 40 2) 1HO 80 W/840 1) 4050300515151 80 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1449 7000 40 2) 1HO 80 W/865 1) 4050300515113 80 LUMILUX studené denní světlo 80...89 16 1449 6650 40 2) 1HO 80 W/880 1) 4008321070449 80 LUMILUX SKYWHITE 80...89 16 1449 6400 20 2) 11) Vhodné pouze pro provoz s EP | Zářivky jsou dimenzovány pro vnitřní teploty ve svítidlech 30–40 °C, optimálního světelného toku dosahují při 35 °C2) Možnost dodávky v kartonech po 20 ks s ochranným obalem | Průmyslové balení v kartonech po 40 ks pro všechny kromě LUMILUX SKYWHITE ®HO znamená High Output (vysoký výkon). Zářivky T5 HO dosahují stejně jako zářivky T5 HE maximálníhosvětelného toku při 35 °C proti 25 °C u zářivek T8 s průměrem trubice 26 mm. Protože jsou ve svítidle vyššíteploty než v okolí (např. 20 - 25 °C), je provozní účinnost svítidla nejméně o 5 % vyšší než u zářivek T8.Kromě toho přispívá ke zvýšení provozní účinnosti svítidla také malý průměr trubice 16 mm.Tento systém zářivek se vyznačuje především vysokým světelným tokem a otvírá tak nové možnosti využitízářivek, jako je např. osvětlení vysokých hal.Zářivky HO jsou přizpůsobeny provozu s EP a jsou vhodné jako všechny zářivky LUMILUX ® OSRAM v systémus pohybovými čidly a/nebo stmívači v závislosti na denním světle, aby bylo možné minimalizovat spotřebuenergie. Zářivky T5 HO v systému s EP s teplým startem dosahují průměrné životnosti 24 000 hodina užitné životnosti 18 000 hodin.Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.Údaje o referenčním měření světelného toku a plánování osvětlení viz str. 5.35.5.03


LUMILUX ® T5 HE ES HIGH EFFICIENCY ENERGY SAVER, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódHE 25 W/827 ES 1) 4008321516909 25 LUMILUX INTERNA 80...89 16 1149 2900 40 1HE 25 W/830 ES 1) 4008321516923 25 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1149 2900 40 1HE 25 W/840 ES 1) 4008321516947 25 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1149 2900 40 1HE 25 W/865 ES 1) 4008321516961 25 LUMILUX studené denní 80...89 16 1149 2750 40 1světloHE 32 W/827 ES 1) 4008321517067 32 LUMILUX INTERNA 80...89 16 1449 3650 40 1HE 32 W/830 ES 1) 4008321517111 32 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1449 3650 40 1HE 32 W/840 ES 1) 4008321517166 32 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1449 3650 40 1HE 32 W/865 ES 1) 4008321517210 32 LUMILUX studené denní 80...89 16 1449 3500 40 1světlo1) Vhodné pouze pro provoz s EP | Zářivky jsou dimenzovány pro vnitřní teploty ve svítidlech 30–40 °C, optimálního světelného toku dosahují při 35 °CNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKASystém T5 HE ES (HIGH EFFICIENCY ENERGY SAVER) nabízí úsporu energie až 10 % bez ztráty světelnéhovýkonu oproti klasickým zářivkám HE (HIGH EFFICIENCY).S proudově řízeným předřadníkem může tato zářivka dosáhnout měrného výkonu až 116 lm/W(při 35 °C, maximální světelný tok).T5 HE ES jsou rychlou cenově výhodnou úspornou alternativou pro stávající i nové systémy: díky snadnépřímé výměně lze dosáhnout ve stávajících systémech úspory nákladů a současně jsou přínosné i pro životníprostředí.Přehled výhod výrobku• šetří energii a peníze: o 10 % nižší příkon zářivky s proudově řízeným předřadníkem• vyšší světelný tok: až o 10 % vyšší světelný tok s výkonově řízeným předřadníkem• možnost rychlejší přímé výměny zářivky: T5 HE 25 W/32 W ES nahrazují T5 HE 28 W/32 W• snížení emisí CO 2 (32 W): až 30 kg během celé doby životnosti• návratnost kratší než 1 rok• stejná průměrná životnost jako u klasické T5 HE: 20 000 hIdeální pro osvětlovací systémy do interiérů, např. pro kanceláře a nákupní centra, ale i pro všeobecnéosvětlování.Údaje o referenčním měření světelného toku a plánování osvětlení viz str. 5.35.5.04


LUMILUX ® T5 HO ES HIGH OUTPUT ENERGY SAVER, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAHO 45 W/827 ES 1) 4008321958129 45 LUMILUX INTERNA 80...89 16 1449 4900 40 1HO 45 W/830 ES 1) 4008321958136 45 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1449 4900 40 1HO 45 W/840 ES 1) 4008321958143 45 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1449 4900 40 1HO 45 W/865 ES 1) 4008321958150 45 LUMILUX studené denní 80...89 16 1449 4700 40 1světloHO 50 W/827 ES 1) 4008321958167 50 LUMILUX INTERNA 80...89 16 1149 5000 40 1HO 50 W/830 ES 1) 4008321958174 50 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1149 5000 40 1HO 50 W/840 ES 1) 4008321958181 50 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1149 5000 40 1HO 50 W/865 ES 1) 4008321958198 50 LUMILUX studené denní 80...89 16 1149 4750 40 1světloHO 73 W/827 ES 1) 4008321958204 73 LUMILUX INTERNA 80...89 16 1449 7000 40 1HO 73 W/830 ES 1) 4008321958211 73 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1449 7000 40 1HO 73 W/840 ES 1) 4008321958228 73 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1449 7000 40 1HO 73 W/865 ES 1) 4008321958235 73 LUMILUX studené denní 80...89 16 1449 6650 40 1světlo1) Vhodné pouze pro provoz s EP | Zářivky jsou dimenzovány pro vnitřní teploty ve svítidlech 30 - 40 °C, optimálního světelného toku dosahují při 35 °CSystém T5 HO ES (HIGH OUTPUT ENERGY SAVER) nabízí úsporu energie až 10 % bez ztráty světelného výkonuoproti klasickým zářivkám HO (HIGH OUTPUT). S proudově řízeným předřadníkem přináší tato zářivkaúspory při osvětlení vysokých stropů.T5 HO ES jsou rychlou cenově výhodnou úspornou alternativou pro stávající i nové systémy: díky snadnépřímé výměně lze dosáhnout ve stávajících systémech úspory nákladů a současně jsou přínosné i pro životníprostředí.Přehled výhod výrobku• šetří energii a peníze: o 10 % nižší příkon zářivky s proudově řízeným předřadníkem• vyšší světelný tok: až o 10 % vyšší světelný tok s výkonově řízeným předřadníkem• možnost rychlejší přímé výměny zářivky: T5 HO 45 W/50 W/73 W ES nahrazují T5 HO 49 W/54 W/80 W• snížení emisí CO 2 (73 W): až 80 kg během celé doby životnosti• návratnost kratší než 1 rok• stejná průměrná životnost jako u klasické T5 HO: 24 000 hIdeální pro osvětlovací systémy do interiérů, např. pro výrobní haly, sklady a jiné místnosti s vysokými stropy,i pro venkovní aplikace, např. tunely (s odpovídajícími svítidly).Údaje o referenčním měření světelného toku a plánování osvětlení viz str. 5.35.5.05


LUMILUX ® T5 HO XT, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódHO 54 W/827 XT 1) 4008321958525 54 LUMILUX INTERNA 80...89 16 1149 5000 20 1HO 54 W/830 XT 1) 4008321958549 54 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1149 5000 20 1HO 54 W/840 XT 1) 4008321958556 54 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1149 5000 20 1HO 54 W/865 XT 1) 4008321958563 54 LUMILUX studené denní 80...89 16 1149 4750 20 1světloHO 80 W/827 XT 1) 4008321958570 80 LUMILUX INTERNA 80...89 16 1449 7000 20 1HO 80 W/830 XT 1) 4008321958587 80 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1449 7000 20 1HO 80 W/840 XT 1) 4008321958594 80 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1449 7000 20 1HO 80 W/865 XT 1) 4008321958600 80 LUMILUX studené dennísvětlo80...89 16 1449 6650 20 11) Vhodné pouze pro provoz s EP | Zářivky jsou dimenzovány pro vnitřní teploty ve svítidlech 30 - 40 °C, optimálního světelného toku dosahují při 35 °C |Předběžně bude k dispoziciod jara 2011NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAJako novinku v oblasti zářivek XT nabízí OSRAM zářivky T5 HO XT (HIGH OUTPUT XT) s průměrnou životností45 000 h, což odpovídá dvojnásobku životnosti klasických zářivek T5 HO.Zářivky T5 HO XT OSRAM nabízejí inovativní řešení pro osvětlovací systémy, kde je výměna zářivek velice náročná,a proto spojena s vysokými náklady. Díky vysoké spolehlivosti a dlouhé servisní životnosti umožňují prodlouženíservisního cyklu. Náklady tak významně klesnou. Protože je průměrná životnost zde značně vyšší nežu normálních zářivek T5 HO (HIGH OUTPUT), jsou zářivky T5 HO XT šetrnější pro životní prostředí. Sníží setím také spotřeba přírodní zdrojů, jako např. skla a kovů.Optimální využití nacházejí T5 HO XT v systémech, kdy nelze provést výměnu světelného zdroje bez narušeníběžného provozu – a proto vznikají dodatečné náklady výpadkem výroby nebo provozu, např. na letištích,vrtných plošinách, tunelech, skladových a výrobních halách.Přehled výhod výrobku• průměrná životnost 45 000 h je téměř dvojnásobná ve srovnání s normálními zářivkami T5 HO• dlouhodobá a přesně naplánovaná skupinová výměna znamená výrazné snížení celkových nákladůna osvětlení a nákladů na výměnu a údržbu světelných zdrojů• delší životnost a nižší procentuální poměr předčasných výpadků znamená extrémní spolehlivost• méně odpadu a nutnosti recyklace po skončená životnosti výrobku• průměr 16 mm umožňuje miniaturizaci a obrovské množství možností pro moderní design svítidelÚdaje o referenčním měření světelného toku a plánování osvětlení viz str. 5.35.5.06


LUMILUX ® T5 HO CONSTANT, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKAHO 24 W/830 4008321074911 24 1900 2) LUMILUX teplá bílá 80...89 16 549 20 1CONSTANT 1)HO 24 W/840 4008321075451 24 1900 2) LUMILUX studená bílá 80...89 16 549 20 1CONSTANT 1)HO 24 W/865 4008321075475 24 1840 2) LUMILUX studené denní 80...89 16 549 20 1CONSTANT 1) světloHO 39 W/830 4008321075512 39 3400 2) LUMILUX teplá bílá 80...89 16 849 20 1CONSTANT 1)HO 39 W/840 4008321075550 39 3400 2) LUMILUX studená bílá 80...89 16 849 20 1CONSTANT 1)HO 39 W/865 4008321075574 39 3225 2) LUMILUX studené denní 80...89 16 849 20 1CONSTANT 1) světloHO 49 W/830 4008321958761 49 4300 2) LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1449 20 1CONSTANT 1)HO 49 W/840 4008321958778 49 4300 2) LUMILUX studená bílá 80...89 16 1449 20 1CONSTANT 1)HO 49 W/865 4008321958785 49 4100 2) LUMILUX studené denní 80...89 16 1449 20 1CONSTANT 1) světloHO 54 W/830 4008321075611 54 4850 2) LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1149 20 1CONSTANT 1)HO 54 W/840 4008321075659 54 4850 2) LUMILUX studená bílá 80...89 16 1149 20 1CONSTANT 1)HO 54 W/865 4008321075673 54 4610 2) LUMILUX studené denní 80...89 16 1149 20 1CONSTANT 1) světloHO 80 W/830 4008321075819 80 6800 2) LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1449 20 1CONSTANT 1)HO 80 W/840 4008321080042 80 6800 2) LUMILUX studená bílá 80...89 16 1449 20 1CONSTANT 1)HO 80 W/865 4008321080066 80 6450 2) LUMILUX studené denní 80...89 16 1449 20 1CONSTANT 1) světlo1) Vhodné pouze pro provoz s EP2) U zářivek HO CONSTANT není maximum světelného toku fi xováno na určitou teplotuZářivky T5 HO CONSTANT pracují s inovační vysokoteplotní amalgámovou technologií. To umožňuje provozzářivky se světelným tokem více než 90 % v rozsahu teplot +5 °C až +70 °C (u zářivky o výkonu 49 W:+20 °C až +80 °C) – ve srovnání s běžnými zářivkami T5 (> 90 % mezi 25 °C a 50 °C). Díky tomu je možnépoprvé využívat aplikace s technologií T5 ve venkovním osvětlení i v úzkých horkých svítidlech. S novýmoptimalizovaným QTi DIM OSRAM jsou zářivky T5 HO CONSTANT vhodné pro provoz se stmíváním aždo 1 %. Další informace o našich stmívacích zařízeních najdete v kapitole 10; aktuální informace o stmíváníHO CONSTANT najdete na www.osram.de/hoconstant.Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.Údaje o referenčním měření světelného toku a plánování osvětlení viz str. 5.35.5.07


LUMILUX ® DE LUXE T5 HO HIGH OUTPUT, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódHO 24 W/940 1) 4008321233028 24 LUMILUX DE LUXEstudená bíláHO 24 W/965 1) 4008321233042 24 LUMILUX DE LUXEstudené denní světloHO 49 W/940 1) 4008321234025 49 LUMILUX DE LUXEstudená bíláHO 49 W/965 1) 4008321233066 49 LUMILUX DE LUXEstudené denní světloHO 54 W/940 1) 4008321233929 54 LUMILUX DE LUXEstudená bíláHO 54 W/965 1) 4008321233943 54 LUMILUX DE LUXEstudené denní světlo1) Vhodné pouze pro provoz s EP› 90 16 549 1570 10 1› 90 16 549 1570 10 1› 90 16 1449 3850 10 1› 90 16 1449 3795 10 1› 90 16 1149 4250 10 1› 90 16 1149 4250 10 1Kombinace malého průměru trubice 16 mm s velmi dobrým podáním barev Ra > 90 je ideálním řešením proatraktivní osvětlovací aplikace, např. pro všeobecné osvětlování v muzeích, ale také ve veřejných prostorecha obchodech.Údaje o referenčním měření světelného toku a plánování osvětlení viz str. 5.35.5.08


LUMILUX ® T5 SEAMLESS, patice G51 lOznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAProvedení HEHE 14W/830 SLS 1) 4008321957719 14 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 481 2) 3) 25 1HE 14W/840 SLS 1) 4008321957733 14 LUMILUX studená bílá 80...89 16 481 2) 3) 25 1HE 14W/865 SLS 1) 4008321957757 14 LUMILUX studené 80...89 16 481 2) 3) 25 1denní světloHE 21W/830 SLS 1) 4008321957771 21 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 781 2) 3) 25 1HE 21W/840 SLS 1) 4008321957795 21 LUMILUX studená bílá 80...89 16 781 2) 3) 25 1HE 21W/865 SLS 1) 4008321957818 21 LUMILUX studené 80...89 16 781 2) 3) 25 1denní světloHE 28W/830 SLS 1) 4008321957832 28 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1081 2) 3) 25 1HE 28W/840 SLS 1) 4008321957856 28 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1081 2) 3) 25 1HE 28W/865 SLS 1) 4008321957870 28 LUMILUX studené 80...89 16 1081 2) 3) 25 1denní světloProvedení HOHO 24 W/830 SLS 1) 4008321409959 24 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 481 2) 3) 25 1HO 24 W/840 SLS 1) 4008321357250 24 LUMILUX studená bílá 80...89 16 481 2) 3) 25 1HO 24 W/865 SLS 1) 4008321410016 24 LUMILUX studené 80...89 16 481 2) 3) 25 1denní světloHO 39 W/830 SLS 1) 4008321409973 39 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 781 2) 3) 25 1HO 39 W/840 SLS 1) 4008321357373 39 LUMILUX studená bílá 80...89 16 781 2) 3) 25 1HO 39 W/865 SLS 1) 4008321410030 39 LUMILUX studené 80...89 16 781 2) 3) 25 1denní světloHO 54 W/830 SLS 1) 4008321409997 54 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 1081 2) 3) 25 1HO 54 W/840 SLS 1) 4008321357434 54 LUMILUX studená bílá 80...89 16 1081 2) 3) 25 1HO 54 W/865 SLS 1) 4008321410054 54 LUMILUX studené 80...89 16 1081 2) 3) 25 1denní světlo1) Vhodné pouze pro provoz s EP2) Minimum3) Připravuje seSvětlo bez stínůDosud nebylo možné vytvořit průběžný světelný pás bez tmavých míst, stínů nebo překrývání. ZářivkyLUMILUX ® T5 HO a HE SEAMLESS překonaly hranice dosavadních zářivkových trubic a s jejich pomocí lzevytvářet průběžné světelné systémy bez rušivých míst. Předpokladem tohoto řešení je minimální vzdálenostmezi koncovými body dvou sousedících zářivek.Identická hodnota jasu všech zářivek HE SEAMLESS umožňuje použití zářivek různého výkonu ve stejnémzařízení. Tyto vlastnosti společně s ideální geometrií zářivky otvírají zcela nové možnosti pro design moderníhoosvětlení.Ideální pro hotely, restaurace, kanceláře, obchody, letiště, reprezentativní pěší zóny a muzea.5.09


LUMILUX ® DE LUXE T5, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódL 6 W/930 4050300015880 6 260 LUMILUX DE LUXEteplá bíláL 8 W/930 4050300015897 8 380 LUMILUX DE LUXEteplá bíláL 8 W/954 4050300018232 8 380 LUMILUX DE LUXEbarva denního světlaL 13 W/930 4050300015903 13 680 LUMILUX DE LUXEteplá bíláL 13 W/954 4050300327419 13 680 LUMILUX DE LUXEbarva denního světla› 90 16 212 25 1› 90 16 288 25 1› 90 16 288 25 1› 90 16 517 25 1› 90 16 517 25 1LUMILUX ® T5, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódL 6 W/830 4008321959874 6 300 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 212 25 1L 8 W/827 4050300008943 8 430 LUMILUX INTERNA 80...89 16 288 25 1L 8 W/830 4008321959881 8 430 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 288 25 1L 8 W/840 4050300241623 8 430 LUMILUX studená bílá 80...89 16 288 25 1L 13 W/827 4050300008967 13 950 LUMILUX INTERNA 80...89 16 517 25 1L 13 W/830 4008321959898 13 950 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 517 25 1L 13 W/840 4050300241647 13 950 LUMILUX studená bílá 80...89 16 517 25 15.10


Basic T5, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódL 4 W/640 4050300008875 4 140 studená bílá 60...69 16 136 25 1L 6 W/640 4050300008899 6 270 studená bílá 60...69 16 212 25 1L 8 W/640 4050300008912 8 385 studená bílá 60...69 16 288 25 1L 8 W/765 4050300035475 8 330 studené denní světlo 70...79 16 288 25 1L 13 W/640 4050300008974 13 830 studená bílá 60...69 16 517 25 1L 13 W765 4050300035536 13 720 studené denní světlo 70...79 16 517 25 1Emergency Lighting (Basic) T5, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódL 6 W/640 EL 4008321152381 6 270 studená bílá 60...69 16 212 25 1L 8 W/640 EL 4050300606644 8 385 studená bílá 60...69 16 288 25 1Emergency Lighting (LUMILUX ® ) T5, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódL 6 W/840 EL 4008321325662 6 320 studená bílá 80...89 16 212 25 1L 8 W/840 EL 4008321325846 8 450 studená bílá 80...89 16 288 25 15.11


Barevné lineární zářivky T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódHE 14 W/60 1) 4008321170705 14 červená 16 549 970 10 1HE 14 W/66 2) 4008321170729 14 zelená 16 549 1600 10 1HE 14 W/67 1) 4008321170781 14 modrá 16 549 330 10 1HE 21 W/60 1) 4008321170682 21 červená 16 849 1550 10 1HE 21 W/66 1) 4008321170743 21 zelená 16 849 2650 10 1HE 21 W/67 1) 4008321170804 21 modrá 16 849 540 10 1HE 28 W/60 1) 4008321161840 28 červená 16 1149 2200 10 1HE 28 W/66 1) 4008321161864 28 zelená 16 1149 3700 10 1HE 28 W/67 1) 4008321161888 28 modrá 16 1149 750 10 1HE 35 W/60 1) 4008321133458 35 červená 16 1449 2800 10 1HE 35 W/66 1) 4008321161925 35 zelená 16 1449 4700 10 1HE 35 W/67 1) 4008321161949 35 modrá 16 1449 950 10 11) Vhodné pouze pro provoz s EP | Zářivky jsou dimenzovány pro vnitřní teploty ve svítidlech 30 - 40 °C, optimálního světelného toku dosahují při 35 °C2) Vhodné pouze pro provoz s EPBarevné lineární zářivky T5 HO HIGH OUTPUT, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódHO 24 W/60 1) 4008321171009 24 červená 16 549 1650 10 1HO 24 W/66 1) 4008321170941 24 zelená 16 549 2750 10 1HO 24 W/67 1) 4008321170880 24 modrá 16 549 670 10 1HO 39 W/60 1) 4008321170989 39 červená 16 849 2700 10 1HO 39 W/66 1) 4008321170927 39 zelená 16 849 4475 10 1HO 39 W/67 1) 4008321170866 39 modrá 16 849 1075 10 1HO 54 W/60 1) 4008321170965 54 červená 16 1149 3650 10 1HO 54 W/66 1) 4008321170903 54 zelená 16 1149 6050 10 1HO 54 W/67 1) 4008321170842 54 modrá 16 1149 1475 10 1HO 80 W/60 1) 4008321161963 80 červená 16 1449 5000 10 1HO 80 W/66 1) 4008321161987 80 zelená 16 1449 8300 10 1HO 80 W/67 1) 4008321162007 80 modrá 16 1449 2025 10 11) Vhodné pouze pro provoz s EP | Zářivky jsou dimenzovány pro vnitřní teploty ve svítidlech 30 - 40 °C, optimálního světelného toku dosahují při 35 °CVíce informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.5.12


LUMILUX ® SPLIT control T5, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódHE 28 W/840 SPS 1) 4008321233387 28 studená bílá 80...89 16 1149 2830 10 1HO 54 W/840 SPS 1) 4008321233363 54 studená bílá 80...89 16 1149 4890 10 11) Vhodné pouze pro provoz s EP | Zářivky jsou dimenzovány pro vnitřní teploty ve svítidlech 30 - 40 °C, optimálního světelného toku dosahují při 35 °CLUMILUX ® SPLIT controlV citlivých výrobních oblastech, především v potravinářství je důležité zamezit vzniku nečistot ze skleněnýchstřepů. V nepravděpodobném případě prasknutí je to u zářivek LUMILUX ® SPLIT control zajištěno pevným spojenímskla s paticemi pomocí plastového potahu. Podnikům s certifikátem podle mezinárodního standardu provýrobu potravin je doporučeno používat tyto zářivky, a to především v otevřených svítidlech.Od roku 1998 je zakotven v německém právním řádu nařízením o hygieně v potravinářství koncept HazardAnalysis and Critical Control Point (HACCP). Používání zářivek LUMILUX ® SPLIT control podporuje prosazováníkonceptu HACCP, a to od výroby až po prezentaci výrobků.Po dosažení střední životnosti se doporučuje zářivku s ochranným potahem vyměnit.Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.LUMILUX ® CHIP control ® T5, patice G51OznačenívýrobkuEAN kódHE 28 W/62 CHIP CONTR 1) 4008321233424 28 žlutá 16 1149 2040 10 1HO 54 W/62 CHIP CONTR 1) 4008321233400 54 žlutá 16 1149 3530 10 11) Vhodné pouze pro provoz s EP | Zářivky jsou dimenzovány pro vnitřní teploty ve svítidlech 30 - 40 °C, optimálního světelného toku dosahují při 35 °CLUMILUX ® CHIP control ®Ideální pro výrobní zařízení na výrobu mikročipů a všude tam, kde není přípustný žádný podíl ultrafialovéa modré složky světla, např. v tiskárnách při exponování tiskových desek a pro osvětlovací zařízení,u kterých je nutná ochrana proti střepům a navíc je třeba dosáhnout barevných efektů.Nově vyvinutý speciální plastový potah, optimalizovaný zvlášť k tomuto účelu, umožňuje využití těchtozářivek i v uzavřených svítidlech a zaručuje konstantní ochranný účinek po celou dobu životnosti.Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.5.13


LUMILUX ® T5 FC ® FLUORESCENT CIRCLINE, patice 2Gx131OznačenívýrobkuEAN kódFC 22 W/827 1) 4050300646237 22 1900 LUMILUX INTERNA 80...89 16 225 12 1FC 22 W/830 1) 4050300528489 22 1900 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 225 12 1FC 22 W/840 1) 4050300528465 22 1900 LUMILUX studená bílá 80...89 16 225 12 1FC 22 W/865 1) 4050300528441 22 1800 LUMILUX studené denní 80...89 16 225 12 1světloFC 40 W/827 1) 4050300646251 40 3400 LUMILUX INTERNA 80...89 16 300 12 1FC 40 W/830 1) 4050300528540 40 3400 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 300 12 1FC 40 W/840 1) 4050300528526 40 3400 LUMILUX studená bílá 80...89 16 300 12 1FC 40 W/865 1) 4050300528502 40 3300 LUMILUX studené denní 80...89 16 300 12 1světloFC 55 W/827 1) 4050300646275 55 4200 LUMILUX INTERNA 80...89 16 300 12 1FC 55 W/830 1) 4050300528601 55 4200 LUMILUX teplá bílá 80...89 16 300 12 1FC 55 W/840 1) 4050300528588 55 4200 LUMILUX studená bílá 80...89 16 300 12 1FC 55 W/865 1) 4050300528564 55 3990 LUMILUX studené denní 80...89 16 300 12 1světlo1) Vhodné pouze pro provoz s EPNávrháři a architekti dlouho hledali alternativu běžných světelných pásů. Požadovali oblý světelný zdroj proharmonickou integraci do svítidel. Odborníci společnosti OSRAM vycházeli z výkonné zářivky LUMILUX ® T5HO a vyvinuli kruhovou zářivku LUMILUX ® T5 FC ® („Fluorescent Circline“) o dvou průměrech.V každém směru zakulacené řešeníNabízíme inovativní cestu pro všechny projektanty osvětlení a architekty, kteří chtějí nabídnout uživatelůmněco jiného než jen světelné pásy nebo pravoúhlé mřížky: kruhový systém LUMILUX ® T5 FC ® nabízí možnostivyužití nekonvenčních a výkonných „kruhových svítidel“ a univerzální použití FC 22 W, 40 W a 55 W.Kruhový tvar zářivky LUMILUX ® T5 FC ® umožňuje konstrukci kruhových svítidel se světlem, které neníorientováno určitým směrem.Štíhlá zářivka, ploché svítidloPouhých 16 mm průměru trubice navíc umožňuje použití zářivky do neobvykle plochých a kompaktníchsvítidel s vysokým stupněm provozní účinnosti.Mnozí výrobci svítidel využili myšlenku kruhového světla systému LUMILUX ® T5 FC ® OSRAM a uvedli na trhmnoho inovačních svítidel v nekonvenčním designu a s optimálním stupněm účinnosti.5.14


LUMILUX ® T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKAL 10 W/827 4050300446165 10 650 LUMILUX INTERNA 80...89 26 470 25 1L 15 W/827 4050300446042 15 950 LUMILUX INTERNA 80...89 26 438 25 1L 15 W/830 4050300446028 15 950 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 438 25 1L 15 W/840 4050300446004 15 950 LUMILUX studená bílá 80...89 26 438 25 1L 15 W/865 4050300446189 15 900 LUMILUX studené denní světlo 80...89 26 438 25 1L 16 W/827 4050300446080 16 1250 LUMILUX INTERNA 80...89 26 720 25 1L 16 W/830 4008321959065 16 1250 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 720 25 1L 16 W/840 4050300446066 16 1250 LUMILUX studená bílá 80...89 26 720 25 1L 18 W/827 4050300517834 18 1350 LUMILUX INTERNA 80...89 26 590 25 1L 18 W/830 4050300517810 18 1350 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 590 25 2) 1L 18 W/835 4050300447964 18 1350 LUMILUX bílá 80...89 26 590 25 1L 18 W/840 4050300517797 18 1350 LUMILUX studená bílá 80...89 26 590 25 2) 1L 18 W/865 4050300517773 18 1300 LUMILUX studené denní světlo 80...89 26 590 25 1L 18 W/880 4008321027962 18 1300 LUMILUX SKYWHITE 80...89 26 590 25 1L 23 W/830 4050300446264 23 1900 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 970 25 1L 23 W/840 4050300446240 23 1900 LUMILUX studená bílá 80...89 26 970 25 1L 30 W/827 4050300518077 30 2400 LUMILUX INTERNA 80...89 26 895 25 1L 30 W/830 4050300518053 30 2400 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 895 25 1L 30 W/840 4050300518039 30 2400 LUMILUX studená bílá 80...89 26 895 25 1L 30 W/865 4050300518015 30 2350 LUMILUX studené denní světlo 80...89 26 895 25 1L 30 W/880 4008321027986 30 2350 LUMILUX SKYWHITE 80...89 26 895 25 1L 36 W/827 4050300517919 36 3350 LUMILUX INTERNA 80...89 26 1200 25 1L 36 W/827-1 1) 4050300518114 36 3100 LUMILUX INTERNA 80...89 26 970 25 1L 36 W/830 4050300517896 36 3350 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 1200 25 2) 1L 36 W/830-1 1) 4008321959058 36 3100 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 970 25 1L 36 W/835 4050300447988 36 3350 LUMILUX bílá 80...89 26 1200 25 1L 36 W/840 4050300517872 36 3350 LUMILUX studená bílá 80...89 26 1200 25 2) 1L 36 W/840-1 1) 4050300518091 36 3100 LUMILUX studená bílá 80...89 26 970 25 1L 36 W/865 4050300517858 36 3250 LUMILUX studené denní světlo 80...89 26 1200 25 1L 36 W/880 4008321002976 36 3000 LUMILUX SKYWHITE 80...89 26 1200 25 1L 38 W/830 4050300518152 38 3300 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 1047 25 1L 38 W/840 4050300518138 38 3300 LUMILUX studená bílá 80...89 26 1047 25 1L 38 W/880 4008321072245 38 2975 LUMILUX SKYWHITE 80...89 26 1047 25 1L 58 W/827 4050300603049 58 5200 LUMILUX INTERNA 80...89 26 1500 25 1L 58 W/830 4050300517971 58 5200 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 1500 25 2) 1L 58 W/835 4050300448008 58 5200 LUMILUX bílá 80...89 26 1500 25 1L 58W/840 4050300517957 58 5200 LUMILUX studená bílá 80...89 26 1500 25 2) 1L 58 W/865 4050300517933 58 5000 LUMILUX studené denní světlo 80...89 26 1500 25 1L 58 W/880 4008321002990 58 4900 LUMILUX SKYWHITE 80...89 26 1500 25 1L 70 W/835 4008321003911 70 6200 LUMILUX bílá 80...89 26 1764 25 1L 70 W/840 4008321003959 70 6200 LUMILUX studená bílá 80...89 26 1764 25 11) Tyto zářivky nejsou určeny pro všeobecné osvětlování | Vhodné pro použití např. ve veřejných dopravních prostředcích2) Pro velkoodběratele možnost dodávek i v průmyslovém balení ( … IVP) | obsah 30 kusůLineární zářivky v barvách světla LUMILUX ® a BASIC mají proti dřívějším zářivkám s průměrem trubice 38 mmaž o 10 % nižší příkon. Jsou koncipovány pro provoz s konvenčními předřadníky se startéry a elektronickýmipředřadníky QUICKTRONIC ® . Při zapojení se startérem mohou být tyto zářivky používány s normovanýmipředřadníky a doporučenými kompenzačními kondenzátory.Více informací o systémové záruce a celkových záručních podmínkách najdete na internetu na www.osram.cza v kapitole 11.5.15


LUMILUX ® T8 ES ENERGY SAVER, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 16 W/830 ES 4008321955791 16 1300 1) LUMILUX teplá bílá 80...89 26 590 25 1L 16 W/840 ES 4008321955777 16 1300 1) LUMILUX studená bílá 80...89 26 590 25 1L 32 W/830 ES 4008321339652 32 3000 1) LUMILUX teplá bílá 80...89 26 1200 25 1L 32 W/840 ES 4008321339676 32 3000 1) LUMILUX studená bílá 80...89 26 1200 25 1L 51 W/830 ES 4008321339713 51 4800 1) LUMILUX teplá bílá 80...89 26 1500 25 1L 51 W/840 ES 4008321339690 51 4800 1) LUMILUX studená bílá 80...89 26 1500 25 11) Při okolní teplotě 30 °CNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAÚspora ve stávajících i nových osvětlovacích zařízeníchZářivky LUMILUX ® T8 ES nabízejí úspornou alternativu pro stávající osvětlovací interiérové systémy s konvenčnímipředřadníky (KP, resp. NZP). Nové zářivky ušetří až 10 % energie oproti srovnatelným klasickýmzářivkám.Jednoduchá přímá výměna, úspora nákladů a šetrné k životnímu prostředí:LUMILUX ® T8 ES jsou rychlou, úspornou alternativou pro stávající zařízení, především v případech,kdy ještě nejsou plně amortizována nebo modernizace nepřichází v úvahu z jiných důvodůPřehled výhod výrobku• šetří energii a peníze: o 10 % nižší spotřeba energie s konvenčním předřadníkem• snížení emisí CO2 (51 W): 14 kg za rok –> 70 kg během celé doby životnosti• možnost rychlejší přímé výměny zářivky: jednoduchá přímá výměna®• má vyšší měrný výkon: LUMILUX T8 ES 32 W/51 W nahradí BASIC 36 W/58 W• lepší charakteristika světelného toku během celé doby životnosti ve srovnání s T8 BASIC• delší servisní životnost: ~2,4 krát delší než T8 BASIC• návratnost kratší než 1 rokwww.osram.cz/nástroje a služby/výpočty a poradenství/light consultatntZde si můžete sami spočítat, kolik ušetříte použitím zářivek OSRAM LUMILUX ® T8 ES.Při využití optimalizovaného elektronického předřadníku pro konstantní proud (EP), jako např. QT-FIT8,lze ušetřit energii i v nových systémech.5.16


LUMILUX ® XT T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 18 W/830 XT 4008321209085 18 1350 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 590 25 1L 18 W/840 XT 4008321209108 18 1350 LUMILUX studená bílá 80...89 26 590 25 1L 18 W/865 XT 4008321209122 18 1250 LUMILUX studené denní světlo 80...89 26 590 25 1L 36 W/830 XT 4008321209146 36 3300 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 1200 25 1L 36 W/840 XT 4008321209160 36 3300 LUMILUX studená bílá 80...89 26 1200 25 1L 36 W/865 XT 4008321209221 36 3250 LUMILUX studené denní světlo 80...89 26 1200 25 1L 58 W/830 XT 4008321209344 58 5200 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 1500 25 1L 58 W/840 XT 4008321209320 58 5200 LUMILUX studená bílá 80...89 26 1500 25 1L 58 W/865 XT 4008321923622 58 5000 LUMILUX studené denní světlo 80...89 26 1500 25 1LUMILUX ® XT T8 je ideálním řešením pro takové osvětlovací systémy, kde je výměna zářivek velice náročná,jako např. výrobní haly s vysokými stropy, stanice metra, tunely a pouliční osvětlení. Díky vysoké spolehlivostia dlouhé servisní životnosti* (až 42 000 h) umožňují prodloužení servisního cyklu.Vynikající výsledek: Náklady významně klesnou a snížení spotřeby surovin (sklo, kovy, atd.) je přínosné proživotní prostředí, protože servisní životnost zářivky LUMILUX ® T8 XT je 2,3 x vyšší než u normální zářivkyLUMILUX ® .Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.* Jako servisní životnost je pro LUMILUX ® XT na základě jejích nízkých světelných ztrát definován okamžik,kdy přestane fungovat 10 % zářivek.5.17


LUMILUX ® XXT T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 18 W/830 XXT 4008321923646 18 1350 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 590 25 1L 18 W/840 XXT 4008321923660 18 1350 LUMILUX studená bílá 80...89 26 590 25 1L 18 W/865 XXT 4008321923684 18 1250 LUMILUX studené denní světlo 80...89 26 590 25 1L 36 W/830 XXT 4008321923707 36 3300 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 1200 25 1L 36 W/840 XXT 4008321923721 36 3300 LUMILUX studená bílá 80...89 26 1200 25 1L 36 W/865 XXT 4008321923745 36 3250 LUMILUX studené denní světlo 80...89 26 1200 25 1L 58 W/830 XXT 4008321923769 58 5200 LUMILUX teplá bílá 80...89 26 1500 25 1L 58 W/840 XXT 4008321923783 58 5200 LUMILUX studená bílá 80...89 26 1500 25 1L 58 W/865 XXT 4008321923806 58 5000 LUMILUX studené denní světlo 80...89 26 1500 25 1Pro osvětlovací systémy s extrémně vysokými náklady na výměnu zářivek nabízí nyní OSRAM nové zářivkyLUMILUX ® T8 XXT. Díky vysoké spolehlivosti a servisní životnosti* až 75 000 hodin umožňují ještě větší prodloužení**servisního cyklu. Náklady na výměnu je tak možné minimalizovat a spotřebu surovin snížit proto,že servisní životnost* zářivky LUMILUX ® T8 XXT je 4,1x vyšší než u normální zářivky LUMILUX ® .Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.* Jako servisní životnost je pro LUMILUX ® XXT na základě jejích nízkých světelných ztrát definován okamžik,kdy přestane fungovat 10 % zářivek.** Dbejte prosím na to, že se svítidlo musí v pravidelných intervalech čistit,aby nedocházelo k úbytku světelného toku.5.18


LUMILUX ® DE LUXE T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 15 W/930 4050300014395 15 750 LUMILUX DE LUXE teplá bílá › 90 26 438 25 1L 15 W/954 4050300018249 15 750 LUMILUX DE LUXE denní světlo › 90 26 438 25 1L 16 W/930 4050300242361 16 950 LUMILUX DE LUXE teplá bílá › 90 26 720 25 1L 18 W/930 4050300011264 18 1100 LUMILUX DE LUXE teplá bílá › 90 26 590 25 1L 18 W/940 4050300011257 18 1200 LUMILUX DE LUXE studená bílá › 90 26 590 25 1L 18 W/954 4050300018256 18 1150 LUMILUX DE LUXE denní světlo › 90 26 590 25 1L 18 W/965 4008321111371 18 1150 LUMILUX DE LUXE studené › 90 26 590 25 1denní světloL 30 W/930 4050300014432 30 1920 LUMILUX DE LUXE teplá bílá › 90 26 895 25 1L 36 W/930 4050300011318 36 2700 LUMILUX DE LUXE teplá bílá › 90 26 1200 25 1L 36 W/940 4050300011301 36 2900 LUMILUX DE LUXE studená bílá › 90 26 1200 25 1L 36 W/954 4050300018263 36 2850 LUMILUX DE LUXE denní světlo › 90 26 1200 25 1L 36 W/954-1 4050300024196 36 2600 LUMILUX DE LUXE denní světlo › 90 26 970 25 1L 36 W/965 4008321111395 36 2850 LUMILUX DE LUXE studené › 90 26 1200 25 1denní světloL 58 W/930 4050300011363 58 4350 LUMILUX DE LUXE teplá bílá › 90 26 1500 25 1L 58 W/940 4050300011356 58 4600 LUMILUX DE LUXE studená bílá › 90 26 1500 25 1L 58 W/954 4050300018270 58 4550 LUMILUX DE LUXE denní světlo › 90 26 1500 25 1L 58 W/965 4008321090034 58 4550 LUMILUX DE LUXE studenédenní světlo› 90 26 1500 25 1Zářivky LUMILUX ® DE LUXE T8 OSRAM poskytují velmi dobré podání barev > 90, a jsou přitom velmiefektivní. Jsou ideální všude tam, kde hraje věrnost barev velkou roli a je přitom nutný velký světelný výkon,např. školy, úřady, místnosti pro školení a obchodní prostory.5.19


COLOR proof T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 18 W/950 4008321423023 18 900 denní světlo 98 26 590 10 1L 36 W/950 4008321423047 36 2150 denní světlo 98 26 1200 10 1L 58 W/950 4008321423061 58 3350 denní světlo 98 26 1500 10 1NOVINKANOVINKANOVINKACOLOR proof T8 – denní světlo s nejlepším podáním barevPrvní světelný zdroj pro absolutně správné porovnávání barev splňuje v odpovídajících svítidlech aplikačnípožadavky podle ISO 3664*:2009 s MVIS≤1,0 a MUV≤1,5**.Vynikající kvalita OSRAM: přesná barevnost, stabilní světlo i elektrické hodnoty a homogenní ovrstvení.Ideální pro polygrafický průmysl, grafické podniky, fotografické laboratoře a pracoviště kontroly či porovnáváníbarev v průmyslu. Například v zubařské praxi je možné dokonale přizpůsobit zubní náhradu přirozenébarvě chrupu. V reprografickém provozu mohou být nátisky kontrolovány za optimálních podmínek denníhosvětla.* ISO 3664 definuje požadavky na porovnávání barev v polygrafickém průmyslu. Uvedené požadavky tétonormy se vztahují na systém svítidel a světelných zdrojů.** Index metamerie ve viditelné (MVIS) a ultrafialové (MUV) oblasti spektra popisuje rozdíl v barvě mezi párybarevných vzorků, který je zjištěn při změně osvětlení. Pro osvětlení normalizovaným spektrem D50 nenímezi páry barev žádný rozdíl zřetelný, barvy jsou vnímány tak, jako by byly stejné, tzn., že metamerickýindex se rovná nule. Čím menší je tento index při umělém osvětlení, tím více se blíží D50 a tím spolehlivějšía vhodnější je světelný zdroj pro vzorkování barev.5.20


BIOLUX ® T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 18 W/965 4050300270807 18 1000 BIOLUX › 90 26 590 10 1L 30 W/965 4050300302461 30 1600 BIOLUX › 90 26 895 10 1L 36 W/965 4050300270821 36 2300 BIOLUX › 90 26 1200 10 1L 58 W/965 4050300370613 58 3700 BIOLUX › 90 26 1500 10 1BIOLUX ® – světlo pro dobrou pohodu vašich zvířatZářivky BIOLUX ® OSRAM vyzařují bílé denní světlo, které dodává zvířatům pocit slunečního záření.Obzvláště plazi, želvy apod. potřebují spektrum denního světla, aby v teráriu s malým množstvím denníhosvětla zůstávali zdraví.Díky svému spektrálnímu průběhu se zářivky OSRAM BIOLUX ® výborně hodí také k osvětlování chovůdrobného zvířectva (ptáků, ryb apod.).Další informace o elektronických předřadnících QUICKTRONIC ® najdete na www.osram.cz a v kapitole 11.FLUORA ® T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 15 W/77 4050300003214 15 400 FLUORA 26 438 10 1L 18 W/77 4050300004235 18 550 FLUORA 26 590 10 1L 30 W/77 4050300003238 30 1000 FLUORA 26 895 10 1L 36 W/77 4050300003184 36 1400 FLUORA 26 1200 10 1L 58 W/77 4050300004259 58 2250 FLUORA 26 1500 10 1FLUORA ® – světlo pro krásnější květiny a pro akváriaDíky zvýraznění modré a červené části spektra jsou zářivky OSRAM FLUORA ® mimořádně vhodné pro fotobiologicképrocesy v rostlinách. To značně podporuje růst rostlin.Zářivky FLUORA ® se používají všude tam, kde pro rostliny nepostačuje samotné přirozené denní světlo,například nad ostrůvky rostlin v nákupních centrech, kancelářích, hotelech a obytných prostorech, ale takév květinových oknech, výkladních skříních, sklenících.Další informace o elektronických předřadnících QUICKTRONIC ® najdete na www.osram.cz a v kapitole 11.5.21


Barevná T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 18 W/60 4050300024219 18 900 červená 26 590 10 1L 18 W/62 4008321232700 18 970 žlutá 26 590 12 1L 18 W/66 4050300024226 18 1800 zelená 26 590 10 1L 18 W/67 4050300024233 18 400 modrá 26 590 10 1L 30 W/67 4050300366920 30 600 modrá 26 895 10 1L 36 W/60 4050300024240 36 2400 červená 26 1200 10 1L 36 W/62 4008321232724 36 2300 žlutá 26 1200 12 1L 36 W/66 4050300024257 36 4400 zelená 26 1200 10 1L 36 W/67 4050300024264 36 900 modrá 26 1200 10 1L 38 W/62 4008321232984 38 2270 žlutá 26 1047 12 1L 58 W/60 4050300024271 58 3800 červená 26 1500 10 1L 58 W/62 4008321232748 58 4080 žlutá 26 1500 12 1L 58 W/66 4050300024288 58 6700 zelená 26 1500 10 1L 58 W/67 4050300024295 58 1600 modrá 26 1500 10 1Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.Další informace o elektronických předřadnících QUICKTRONIC ® najdete na www.osram.cz a v kapitole 11.5.22


OSRAM NATURA ® T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 15 W/76 4050300018287 15 500 NATURA 26 438 10 1L 18 W/76 4050300010519 18 750 NATURA 26 590 10 1L 30 W/76 4050300010540 30 1300 NATURA 26 895 10 1L 36 W/76 4050300010526 36 1800 NATURA 26 1200 10 1L 36 W/76-1 4050300010557 36 1600 NATURA 26 970 10 1L 58 W/76 4050300010533 58 2850 NATURA 26 1500 10 1OSRAM NATURA ® /OSRAM NATURA ® SPLIT control – dobré světlo do obchodů,jako jsou pekařství či řeznictví, a pro mnoho dalších aplikacíPodle DIN 10504 je barva světla zářivek OSRAM NATURA ® /OSRAM NATURA ® SPLIT control obzvláštvhodná pro potravinářství. Dobrá prezentace vašeho zboží je zaručena díky speciálně přizpůsobenémuspekt rálnímu průběhu světla.Zářivky v barvě světla 76 umožňují svým speciálně vyladěným světelným spektrem, aby maso, uzeninya pečivo, ale i jiné potraviny vypadaly nanejvýš čerstvě a chutně a přitom nebyly nepřípustně „přikrášleny“.Při použití zářivky OSRAM NATURA ® SPLIT control, vybavené ochranným potahem, v otevřených svítidlechjsou splněny podmínky International Food Standards a zboží je optimálně chráněno.Zářivky OSRAM NATURA ® SPLIT control jsou vhodné samozřejmě také do uzavřených svítidel.Ve srovnání s předchozími verzemi těchto zářivek je materiál ochranného potahu tepelně odolnější. Zářivkys ochranným potahem se doporučuje po dosažení průměrné životnosti vyměnit.Novou verzi OSRAM NATURA ® SPLIT control T8 poznáte podle zelené kruhové značky.Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.Další informace o elektronických předřadnících QUICKTRONIC ® najdete na www.osram.cz a v kapitole 11.5.23


OSRAM NATURA ® SPLIT control T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 18 W/76 SPS 4008321232762 18 730 NATURA 26 590 12 1L 30 W/76 SPS 4008321232786 30 1260 NATURA 26 895 12 1L 36 W/76 SPS 4008321232809 36 1740 NATURA 26 1200 12 1L 58 W/76 SPS 4008321232847 58 2760 NATURA 26 1500 12 1OSRAM NATURA ® /OSRAM NATURA ® SPLIT control – dobré světlo do obchodů,jako jsou pekařství či řeznictví, a pro mnoho dalších aplikacíPodle DIN 10504 je barva světla zářivek OSRAM NATURA ® /OSRAM NATURA ® SPLIT control obzvláštvhodná pro potravinářství. Dobrá prezentace vašeho zboží je zaručena díky speciálně přizpůsobenémuspekt rálnímu průběhu světla.Zářivky v barvě světla 76 umožňují svým speciálně vyladěným světelným spektrem, aby maso, uzeninya pečivo, ale i jiné potraviny vypadaly nanejvýš čerstvě a chutně a přitom nebyly nepřípustně „přikrášleny“.Při použití zářivky OSRAM NATURA ® SPLIT control, vybavené ochranným potahem, v otevřených svítidlechjsou splněny podmínky International Food Standards a zboží je optimálně chráněno.Zářivky OSRAM NATURA ® SPLIT control jsou vhodné samozřejmě také do uzavřených svítidel.Ve srovnání s předchozími verzemi těchto zářivek je materiál ochranného potahu tepelně odolnější. Zářivkys ochranným potahem se doporučuje po dosažení průměrné životnosti vyměnit.Novou verzi OSRAM NATURA ® SPLIT control T8 poznáte podle zelené kruhové značky.Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.Další informace o elektronických předřadnících QUICKTRONIC ® najdete na www.osram.cz a v kapitole 11.5.24


LUMILUX ® SPLIT control T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 18 W/840 SPS 4008321232885 18 1300 studená bílá 80...89 26 590 12 1L 36 W/840 SPS 4008321232823 36 3250 studená bílá 80...89 26 1200 12 1L 58 W/840 SPS 4008321232922 58 5100 studená bílá 80...89 26 1500 12 1LUMILUX ® SPLIT control – zabezpečení proti vzniku střepůV citlivých výrobních odvětvích a hlavně v potravinářském průmyslu je důležité zamezit vzniku nečistotze skleněných střepů. V nepravděpodobném případě prasknutí je to u zářivek LUMILUX ® SPLIT controlzajištěno pevným spojením skla s paticemi pomocí plastového potahu. Podnikům s certifikátem podle mezinárodníhostandardu pro výrobu potravin je doporučeno používat tyto zářivky, a to především v otevřenýchsvítidlech.Od roku 1998 je zakotven v německém právním řádu nařízením o hygieně v potravinářství koncept HazardAnalysis and Critical Control Point (HACCP). Používání zářivek SPLIT control je při prosazování konceptuHACCP důležité od výroby až po prezentaci výrobků.Ve srovnání s předchozími verzemi těchto zářivek je materiál ochranného potahu tepelně odolnější, a protojsou tyto zářivky vhodné i do tepelně kritických svítidel s vysokým výkonem. Po dosažení střední životnostise doporučuje zářivku s ochranným potahem vyměnit.Novou verzi OSRAM LUMILUX ® SPLIT control T8 poznáte podle zelené kruhové značky.V provedení LUMILUX ® SPLIT control jsou nyní také k dispozici zářivky T5 HE a T5 HO (viz str. 5.13).Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.5.25


LUMILUX ® COLOR control T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 18 W/940 UVS 4008321050014 18 1150 studená bílá › 90 26 590 12 1L 18 W/954 UVS 4008321120229 18 1100 denní světlo › 90 26 590 12 1L 36 W/940 UVS 4008321050038 36 2750 studená bílá › 90 26 1200 12 1L 36 W/954 UVS 4008321120243 36 2700 denní světlo › 90 26 1200 12 1L 58 W/940 UVS 4008321050090 58 4350 studená bílá › 90 26 1500 12 1L 58 W/954 UVS 4008321049957 58 4300 denní světlo › 90 26 1500 12 1LUMILUX ® COLOR controlDíky velmi dobrému podání barev jsou tyto zářivky ideální k osvětlení v muzeích, výstavních sálech, galeriích,veletržních halách a v obchodních prostorech. Právě v těchto případech ale může vést UV záření k nežádoucímuvyblednutí barev. Proto jsou zářivky LUMILUX ® COLOR control potaženy speciálně pro OSRAM vyvinutýmplastovým pláštěm, který redukuje 99 % UV záření, emitovaného zářivkou. Požadavky normy EN 12464-1jsou splněny s rezervou. Tato úprava redukuje blednutí barev, způsobené působením UV záření.LUMILUX ® CHIP control ® T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 18 W/62 4008321232700 18 970 žlutá 26 590 12 1L 36 W/62 4008321232724 36 2300 žlutá 26 1200 12 1L 38 W/62 4008321232984 38 2270 žlutá 26 1047 12 1L 58 W/62 4008321232748 58 4080 žlutá 26 1500 12 1LUMILUX ® CHIP control ®Jsou ideální pro výrobní zařízení na výrobu mikročipů a všude tam, kde není přípustný žádný podíl UVa modré složky světla, např. v tiskárnách při exponování tiskových desek; tato zářivka je rovněž vhodnápro osvětlovací zařízení, u kterých je zapotřebí ochrana proti střepům a navíc je třeba dosáhnout barevnýchefektů.Ve srovnání s předchozími verzemi těchto zářivek je materiál ochranného potahu tepelně odolnější.Po dosažení střední životnosti se doporučuje zářivku s ochranným potahem vyměnit.Novou verzi LUMILUX ® CHIP control ® T8 poznáte podle zelené kruhové značky. LUMILUX ® CHIP control ®jsou nyní také k dispozici ve verzi T5 HE a T5 HO.Více informací o systému záruk a celkových záručních podmínkách najdete na www.osram.cz.5.26


Basic T8, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 15 W/640 1) 4008321959621 15 850 studená bílá 60...69 26 438 25 1L 15 W/765 1) 4008321959638 15 740 studené denní světlo 70...79 26 438 25 1L 16 W/640 1) 4008321959645 16 1100 studená bílá 60...69 26 720 25 1L 18 W/640 1) 4008321959652 18 1200 studená bílá 60...69 26 590 25 1L 18 W/765 1) 4008321959669 18 1050 studené denní světlo 70...79 26 590 25 1L 23 W/640 1) 4008321959676 23 1750 studená bílá 60...69 26 970 25 1L 23 W/765 1) 4008321959683 23 1450 studené denní světlo 70...79 26 970 25 1L 30 W/640 1) 4008321959690 30 2100 studená bílá 60...69 26 895 25 1L 30 W/765 1) 4008321959706 30 1900 studené denní světlo 70...79 26 895 25 1L 36 W/640 1) 4008321959713 36 2850 studená bílá 60...69 26 1200 25 1L 36 W/640-1 1) 4008321959829 36 2750 studená bílá 60...69 26 970 25 1L 36 W/765 1) 4008321959836 36 2500 studené denní světlo 70...79 26 1200 25 1L 58 W/640 1) 4008321959843 58 4600 studená bílá 60...69 26 1500 25 1L 58 W/765 1) 4008321959850 58 4000 studené denní světlo 70...79 26 1500 25 1L 70 W/640 1) 4008321959867 70 5250 studená bílá 60...69 26 1764 25 11) Předběžně budou tyto typy v zemích EU zakázány od dubna 2010T8 tvar U , patice 2G131OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAProvedení LUMILUXL 18W/830 U 4008321959904 18 1350 LUMILUXteplá bíláL 18W/840 U 4008321469168 18 1350 LUMILUXstudená bíláL 36W/830 U 4008321959911 36 3350 LUMILUXteplá bíláL 36 W/840 U 4008321469182 36 3350 LUMILUXstudená bíláL 58W/830 U 4008321959041 58 5220 LUMILUXteplá bíláL 58 W/840 U 4008321469205 58 5220 LUMILUXstudená bílá80...89 26 310 24 180...89 26 310 24 180...89 26 607 12 180...89 26 607 12 180...89 26 765 12 180...89 26 765 12 1Kompaktní systémy, šetřící prostor. Jejich typické využití je v pouličním osvětlení.5.27


LUMILUX ® T9 C, kruhový tvar, patice G10Q1OznačenívýrobkuEAN kódProvedení LUMILUXL 22 W/827 C 4050300365992 22 1350 LUMILUX INTERNA 80...89 29 216 12 1L 22 W/840 C 4050300365978 22 1350 LUMILUX studená bílá 80...89 29 216 12 1L 22 W/865 C 4008321960115 22 1300 LUMILUX studené denní 80...89 29 216 12 1světloL 32 W/827 C 4050300014821 32 2250 LUMILUX INTERNA 80...89 29 305 12 1L 32 W/840 C 4050300018379 32 2250 LUMILUX studená bílá 80...89 29 305 12 1L 32 W/865 C 4008321960122 32 2310 LUMILUX studené denní 80...89 29 305 12 1světloL 40 W/840 C 4050300014845 40 3200 LUMILUX studená bílá 80...89 29 406 12 1L 40 W/865 C 4008321960139 40 2950 LUMILUX studené dennísvětlo80...89 29 406 12 1Basic T9 C kruhový tvar, patice G10Q1OznačenívýrobkuEAN kódProvedení BASICL 22 W/640 C 1) 4050300960238 22 1150 studená bílá 60...69 29 216 12 1L 22 W/765 C 1) 4050300960245 22 1050 studené 70...79 29 216 12 1denní světloL 32 W/640 C 1) 4050300960252 32 2000 studená bílá 60...69 29 305 12 1L 32 W/765 C 1) 4050300960269 32 1700 studené 70...79 29 305 12 1denní světloL 40 W/640 C 1) 4050300960276 40 2850 studená bílá 60...69 29 406 12 1L 40 W/765 C 1) 4050300960283 40 2500 studené 70...79 29 406 12 1denní světlo1) Předběžně budou tyto typy v zemích EU zakázány od dubna 2010Díky kruhovému tvaru je rozložení světla těchto zářivek obzvlášť rovnoměrné. Ideálním způsobem jejichuplatnění jsou kulatá a čtvercová či obdélníková svítidla.5.28


LUMILUX ® T2 FM, patice W4,3 x 8,5d1OznačenívýrobkuEAN kódFM 6 W/730 4008321157546 6 330 1) teplá bílá 70...79 7 218,3 20 1FM 6 W/740 4008321157577 6 330 1) studená bílá 70...79 7 218,3 20 1FM 6 W/760 4008321157607 6 310 1) studené denní 70...79 7 218,3 20 1světloFM 8 W/730 4008321157638 8 540 1) teplá bílá 70...79 7 319,9 20 1FM 8 W/740 4008321157669 8 540 1) studená bílá 70...79 7 319,9 20 1FM 8 W/760 4008321157690 8 500 1) studené denní 70...79 7 319,9 20 1světloFM 11 W/730 4008321157720 11 750 1) teplá bílá 70...79 7 421,5 20 1FM 11 W/740 4008321157751 11 750 1) studená bílá 70...79 7 421,5 20 1FM 11 W/760 4008321157782 11 680 1) studené denní 70...79 7 421,5 20 1světloFM 13 W/730 4008321157836 13 930 1) teplá bílá 70...79 7 523,1 20 1FM 13 W/740 4008321157867 13 930 1) studená bílá 70...79 7 523,1 20 1FM 13 W/760 4008321157898 13 860 1) studené denní 70...79 7 523,1 20 1světlo1) Max. při 33 °C ±2 °C5.29


T12 v provedení SA, patice G131OznačenívýrobkuEAN kódL 20 W/640 SA 4050300018195 20 1200 studená bílá 60...69 38 590 25 1L 40 W/640 SA 4050300018331 40 2800 studená bílá 60...69 38 1200 25 1L 65 W/640 SA 4050300018201 65 4800 studená bílá 60...69 38 1500 25 1Lineární zářivky v provedení SAPro rezonanční zapojení s dvojitou symetrickou tlumivkou (provoz RD) při normálních a nižších teplotáchokolního prostředí. Jmenovité žhavicí napětí 3,6 V podle IEC 60081.T12 v provedení XL, patice Fa61OznačenívýrobkuEAN kódL 20 W/640 XL 1) 4050300014630 20 940 studená bílá 60...69 38 574 25 1L 40 W/640 XL 1) 4050300014654 40 2300 studená bílá 60...69 38 1184 25 1L 65 W/640 XL 1) 4050300014616 65 4400 studená bílá 60...69 38 1484 25 11) Pro svítidla s ochranou proti explozi a třaskavému prostředí se zvýšenou životností s ochrannou klasifi kací „zvýšená bezpečnost“.5.30


Startéry1 2 3 4 5 6Pro lineární zářivkypro OSRAM DULUX ® LOznačení EAN kód 4 10 15 18 22 30 38 36 58 100 18 36výrobku 6 13 16 6) 20 W 32 W 40 65 115 24 W8 W W W W W 80 140 WW W WSamostatné zapojení na 230 V~ST 111 TRY 25 5) 4050300854045 X X X X X X X X X X X 40,3 1 25/400ST 111 GRP 5) 4050300270166 X X X X X X X X X X X 40,3 1 1200ST 111 HT TRY 25 3)5) 4050300854021 X X X X X X X X X X X 40,3 1 400ST 171 TRY 25 4050300854106 X X X 1) X 40,3 3 25/200ST 171 GRP 4050300422855 X X X 1) X 40,3 3 1200ST 173 TRY 25 4050300854120 X X X X X 40,3 5 25/200ST 191 TRY 50 4050300839165 X 40,3 6 50/800Sériové zapojení na 230 V~ST 151 TRY 25 4050300854083 X 2) X 2) X 2) X 2) X 2)4) 40,3 2 25/400ST 151 GRP 4050300012803 X 2) X 2) X 2) X 2) X 2)4) 40,3 2 1200ST 172 TRY 25 4050300854069 X 2) X 2) X 2)4) 40,3 4 25/200Kvalitní startéry OSRAM ST 111 LONGLIFE, ST 151 LONGLIFE, ST 171 SAFETY, ST 172 SAFETY,ST 173 SAFETY a ST 191 LONGLIFEStartéry OSRAM zapalují vždy bezpečně, rychle a šetrně k zářivce. Každý exemplář podléhá přísným výrobníma zkušebním předpisům. Všechny startéry mají samozhášecí pouzdro z izolačního materiálu Makrolon ®a splňují požadavky třídy ochrany II.Jsou vybaveny speciálním odrušovacím kondenzátorem (svitkový kondenzátor), zkoušeny podle VDEa mají kontrolní značky , und .Pro bezchybné zapalování je třeba při každé výměně zářivky vyměnit také startér – kromě typu DEOS ®SAFETY.• spínací životnost: od ≥ 10 000 až do ≥ 60 000 sepnutí v indukčním provozu• o 20 % delší životnost zářivekVýhody bezpečnostních startér DEOS ® ST 171 SAFETY, DEOS ® ST 172 SAFETYa DEOS ® ST 173 SAFETY• DEOS ® ST 171 SAFETY, DEOS ® ST 172 SAFETY, DEOS ® ST 173 SAFETY jsou bezpečnostní startéry• DEOS ® ST 172 SAFETY je bezpečnostní startér pro sériové (tandemové) zapojení• DEOS ® ST 171 SAFETY, DEOS ® ST 172 SAFETY a DEOS ® ST 173 SAFETY jsou vhodné jak pro provozs konvenčními (KP), tak i s nízkoztrátovými (NZP) předřadníky.• spolehlivě odpojují vyhořelé či závadné zářivky v indukčním a kapacitním provozu.• jsou okamžitě znovu připraveny k provozu po stisknutí červeného tlačítka, které musí slyšitelně zaklapnout• vypínací zařízení šetří indukční cívku i samotný startér• čtyřnásobná životnost proti běžným startérům• pro zajištění bezpečného zapalování a funkčnosti zařízení je nutné při každé čtvrté výměně zářivky vyměnittaké DEOS ® ST• rozsah teplot pro bezpečné vypínání: -20 °C až +80 °C.1) Kromě L 65 W/…UK 570 mm L 80 W/…2) Též pro samostatné zapojení k 110/1273) Rozsah teplot –20 °C až +100 °C4) Nevhodné pro OSRAM DULUX ® L a F 24 W v sériovém zapojení5) Nevhodné pro L 70 W6) 16 W není vhodné pro sériové zapojení5.31


Zářivky – Jaká barva světla je vhodná pro jaké osvětlení?Oblast použití SKY studené denní denní studená bílá bílá teplá bílá INTERNA ® speciálníWHITE ® světlo světlo barvy světla880 865 965 954 840 940 835 830 930 8278.000 K 6.500 K 6.500 K 5.400 K 4.000 K 4.000 K 3.500 K 3.000 K 3.000 K 2.700 KKancelář a administrativaKanceláře, haly • • • •Zasedací místnosti • • • •Průmysl, řemesla, živnostiElektrotechnika • •Výroba textilu • • •Zpracování dřeva • •Polygrafie, laboratoře • • COLOR proofKontroly barev • COLOR proofSklady, expedice•Školní a vzdělávací místnostiPosluchárny,školní třídy, školky• • • • •Knihovny, čítárny • • •Prodejní prostoryPotraviny všeobecně • • • • NATURAPekárny • NATURAChladicí boxy a chladicí pulty • NATURASýry, ovoce a zelenina • NATURARyby • NATURAMaso, uzeninyNATURATextil, kožené zboží • • • • • • •Nábytek, koberce • • • •Sport, hračky, papírnictví • • •Foto, hodiny, klenoty • • •Kosmetika, kadeřnictví • •Květinářství, pěstování květin • • • FLUORAObchodní domy, supermarkety • • • • •Společenské místnostiRestaurace, hostince, hotely • • • •Divadla, koncertní sály, foyery•Kulturní a jiná zařízeníVýstavní a veletržní haly • • •Sportovní a víceúčelové haly • • • •Galerie, Musea • • •Kliniky a lékařské ordinaceAmbulance a ordinace • • • •Nemocniční pokoje, čekárny • • • •BydleníObývací pokoje•Kuchyně, koupelny, dílny, sklepy • • • •Venkovní osvětlení ulic,cest, pěších zón• •• doporučeno na objednávku5.32


Barvy světla a vlastnosti podání barev zářivek podle EN 12464-1barva světla název Ra 60…69 Ra 70…79 Ra 80…89 Ra 90…992.700 K INTERNA ® 8273.000 K teplá bílá 830 9303.500 K White 8354.000 K studená bílá 640 840 9405.400 K denní světlo 954/9506.500 K studené denní světlo 765 865 9658.000 K SKYWHITE ® 880Typové označeníMezinárodní označení barvy:První číslice znamená podání barev9 = podání barev R a90…1008 = podání barev R a80…897 = podání barev R a70…796 = podání barev R a60…69Další číslice označují barvu světla, resp.teplotu chromatičnosti, např. u LUMILUX ®27 = LUMILUX INTERNA ® (2 700 K)30 = LUMILUX ® teplá bílá (3 000 K)35 = LUMILUX ® bílá (3 500 K)40 = LUMILUX ® studená bílá (4 000 K)54 = LUMILUX ® denní světlo (5 400 K)65 = LUMILUX ® studené denní světlo (6 500 K)80 = LUMILUX SKYWHITE ® (8 000 K)„Staré“ označení barev světla v sortimentu OSRAMstaré nové10 studené denní světlo 765 70…79 650011 studené denní světlo 865 80…89 650012 denní světlo 954 90…99 540020 studená bílá 640 60…69 400021 studená bílá 840 80…89 400022 studená bílá 940 90…99 400026 bílá 835 80…89 350031 teplá bílá 830 80…89 300032 teplá bílá 930 90…99 300041 INTERNA 827 80…89 2700zářivkavýkon zářivky840mezinárodníoznačení barevbarva světla/teplota chromatičnostipodání barev5.33


Barvy světlaEkologické zářivky LUMILUX ®Zářivky LUMILUX ® OSRAM jsou stále šetrnější k životnímu prostředí. Zářivky LUMILUX ® T8 obsahují pouze3 mg rtuti, LUMILUX ® T5 HE a HO jen 1,8 mg rtuti – a to je mnohem nižší hodnota, než vyžaduje směrniceRoHS, t.j. 5 mg. V systému s EP OSRAM jsou přínosné pro životní prostředí – nejen nižším obsahem škodlivýchlátek, ale i vysokým měrným výkonem a dlouhou spolehlivou životností (s tím je spojena nižší spotřeba surovinovýchzdrojů). Navíc se velmi dobře hodí pro kombinaci se systémy stmívání v závislosti na denním světle a pohybovýmičidly – jejichž použití vede k další úspoře energie.LUMILUX ®Barva světla 880 LUMILUX SKYWHITE ®Barva světla 865 LUMILUX ® studené denní světloBarva světla 840 LUMILUX ® studená bíláBarva světla 835 LUMILUX ® bíláBarva světla 830 LUMILUX ® teplá bíláBarva světla 827 LUMILUX INTERNA ®Barvy světla LUMILUX ® spojují vynikající podání barev a vysoký měrný světelný výkon v jednom světelnémzdroji.Rozhodující přednosti:• nižší příkon• měrný světelný výkon až 116 lm/W (T5 HE ES)• vynikající podání barev podle EN 12464 (R a 80…89)Pro barvy světla LUMILUX ® se doporučuje použití elektronických předřadníků, protože umožňují hospodárněvyužívat výhod nízkého úbytku světelného toku. To platí také pro LUMILUX ® DE LUXE.Zářivky LUMILUX ® T5 HO, HE a FC mohou být v provozu jedině s elektronickými předřadníky.Barva světla 880 SKYWHITE obsahuje silnější podíl modré složky, která působí obzvlášť stimulačně.Ideální pro kanceláře a veřejné prostory.LUMILUX ® DE LUXEBarva světla 965 LUMILUX ® DE LUXE studené denní světloBarva světla 954 LUMILUX ® DE LUXE denní světloBarva světla 940 LUMILUX ® DE LUXE studená bíláBarva světla 930 LUMILUX ® DE LUXE teplá bíláBarvy světla LUMILUX ® DE LUXE splňují nejvyšší nároky na přirozené podání barev (R a 90...99) a zároveňnabízejí dobrý měrný výkon.Barva světla 954, podobná dennímu světlu, nabízí ideální řešení osvětlení pro tiskárny, zubařské ordinacea zubní laboratoře, při zpracování diapozitivů a v obchodech s textilem.Speciální barvy světlaBarva světla 76 OSRAM NATURA ® je ve své červené složce harmonicky sladěna s ostatními barevnýmisložkami. To zaručuje obzvláště přirozené podání barev, ve kterém např. maso, uzeniny, lahůdky, zeleninaa květiny působí přirozeně a čerstvě.77 FLUORA ® je speciální zářič pro rostliny a akvária. Spektrální rozsah tohoto zářiče je především v modréma červeném pásmu. Díky tomu je mimořádně vhodný k ovlivňování fotobiologických procesů.965 BIOLUX ®Zářivky OSRAM BIOLUX ® se díky svému spektrálnímu složení výborně hodí k osvětlení při chovu drobnýchzvířat (ptáci, ryby, plazi atd.)Barvy 60 red (červená), 66 green (zelená) a 67 blue (modrá) se hodí především pro dekorace a náladovéefekty.Barva 62 Yellow (žlutá) obsahuje jen velmi malý podíl záření UV-A. Tato barva světla se proto hodí pro výrobuv čistých prostorech, výrobu čipů a všeobecně pro osvětlení s minimálním podílem UV záření.Barevný spektrální diagram viz strany 5.42 a 5.43.Zářivky s označením UVS ve spojení s barvou světla mají ještě minimální podíl záření UV-A (nezměřitelnémnožství záření UV-B a UV-C).COLOR proofPro muzea a galerie, zubní laboratoře, grafické provozy, fotografické laboratoře a zařízení pro kontroly čiporovnávání barev v průmyslu má barva světla 950 optimální barevný charakter. Při teplotě chromatičnosti5 300 K má index podání barev R a= 98.5.34


Technické údajeFunkční principZářivky jsou rtuťové nízkotlaké výbojky. Skleněná trubice je naplněna vzácným plynem o nízkém tlakua malým množstvím rtuti. Stěna trubice je povrstvena luminiscenční látkou. Na koncích skleněné trubicejsou vhodné elektrody. Pokud se dostanou pod napětí, emitují páry rtuti vlivem elektrického výbojeneviditelné UV záření. Při kontaktu s UV zářením vysílá luminiscenční látka viditelné světlo. Vhodnoukombinací luminiscenčních látek je možné ovlivňovat barvu světla a tak je koncipovat pro různézpůsoby využití.Hodnoty světelného toku a příkonu podle IEC 60081Minimální světelný tok jednotlivé zářivky je 92 % jmenovitého světelného toku při 25 °C, v průměru 95 % jmenovitéhosvětelného toku.Životnost. Průměrné a servisní životnosti zářivek LUMILUX ® jsou uvedeny v následující tabulce. Zásadně jetřeba vycházet z toho, že nedodržení provozních podmínek vede ke zkrácení životnosti.Provozní poloha. Libovolná při průměru 26 a 38 mm. U zářivek T5 HE a T5 HO se ve svislé provozní polozemusí zářivka používat tak, aby byla její patice s potiskem dole; u zářivek T5 FC ® je při vertikálním provozu patice2GX13 dole. U svítidel s více zářivkami musí být zářivky T5 HE nebo T5 HO zásadně používány paticemis potiskem vedle sebe. Doporučená minimální vzdálenost mezi dvěma zářivkami T5 je pro optimální provoz≥ 32 mm (dodržení světelného toku a teplotní křivky).Životnost podle podmínek DIN IEC 60081(IEC Rytmus spínání) T8 T8 T8 T5 T5 T5 T5165 min. zapnuto,15 min. vypnuto BASIC LUMILUX LLX DE LUXE HE HO FC LUMILUX LLX DE LUXEservisní životnosts KP/NZP 5.000 – – – – – –průměrná životnosts KP/NZP 13.000 – – – – – –servisní životnosts EP s teplým startem – 18.000 16.000 16.000 18.000 8.000 16.000průměrná životnosts EP s teplým startem – 20.000 20.000 20.000 24.000 12.000 20.000Servisní životnost je definována jako okamžik, kdy přestane fungovat 10 % zářivek.Max. světelné toky zářivek T5 (16 mm), HE a HO880 865 840 835 830 827SKYWHITE studené denní světlo studená bílá bílá teplá bílá INTERNAHE 14 W 1.080 1.100 1.200 1.200 1.200 1.200HE 21 W 1.700 1.750 1.900 1.900 1.900 1.900HE 28 W 2.350 2.400 2.600 2.600 2.600 2.600HE 35 W 3.000 3.050 3.320 3.320 3.320 3.320HO 24 W 1.550 1.600 1.750 1.750 1.750 1.750HO 39 W 2.750 2.850 3.100 3.100 3.100 3.100HO 49 W – 4.100 4.310 4.310 4.310 4.310HO 54 W 4.000 4.100 4.450 4.450 4.450 4.450HO 80 W 5.550 5.700 6.150 6.150 6.150 6.150Všechny hodnoty pro HE, HO při 35 °CÚčinnost svítidla se zářivkami T5 (16 mm) je jako u všech lineárních zářivek kalkulována při okolní teplotě25 °C, tzn. že světelný tok zářivky měřený při 25 °C a světelný tok svítidla měřený při 25 °C jsou použity jakozáklad pro výpočet účinnosti svítidla. Při měřeních s goniofotometrem s pohybující se zářivkou je třeba siuvědomit, že proudění vzduchu při vysoké rychlosti může vést k posunutí nejstudenějšího místa („cold spot“)na straně označení zářivky! U zářivek T5 HE, T5 HO a především u FC ® je bezpodmínečně nutné dodržovatdobu zahoření zářivky nejméně 100 hodin před měřením intenzity osvětlení v zařízení. Pokud jsou dvě zářivkyv provozu vedle sebe, musíte dávat pozor, aby byly jejich konce paticemi s potiskem na stejné straně,tzn. aby se nezahříval „cold spot“.5.35


Technické údajeZávislost na teplotěU zářivek T5 HE a T5 HO, se jmenovitý světelný tok stanovuje, jako u zářivek obecně, při 25°C, max.světelného toku dosahují zářivky T5 HE a T5 HO ovšem při teplotách mezi 34 a 38 °C. Jednou z výhodzářivek T5 je tedy vyšší provozní účinnost svítidla. Kruhové zářivky T5 FC ® mají maximum světelného tokuv rozsahu 25 °C - 30 °C. Světelný tok zářivky T5 HO CONSTANT činí při 25 °C v průměru 97 % max.světelného toku. 90 % max. světelného toku se dosahuje v rozsahu teplot +5 °C až +70 °C. (u zářivky výkonu49 W: +20 °C až +80 °C).Okolní teplotarelativní světelný tok v %min. relativní světelný tok v %Předřadník. K provozu každé zářivky je nutný vhodný předřadník, závislý na výkonu zářivky. Kromě jehoúlohy při zapalování slouží k omezení proudu pro proces výboje. Pozor: záruka na zářivky se dá poskytnoutjedině při použití předřadníků, které jsou schválené nebo prohlášené za vhodné. Předřadníky musí vyhovovatpředpisům VDE. Moderní předřadníky pro hospodárný a komfortní provoz energeticky úsporných zářivek,např. QUICKTRONIC ® , viz kapitola 11. Přístroje používané v Evropské unii musí mít značku ENEC (vyzkoušenýzpůsob činnosti podle IEC 60081). V takovém případě se záruka na zářivky za normálních okolností poskytuje.Zapojení Viz schémata zapojení na str. 5.41 a kapitola 11.%100806058 W18 W402036 W-20 0 20 40 60 °C 80UmgebungstemperaturOkolní teplotaNapájecí napětí. je obvykle střídavé napětí 230 V. Přípustné přechodné kolísání napětí je u střídavého napětí± 10 %, t.j. 207 V až 253 V. Elektronické předřadníky jsou podstatně méně citlivé na kolísání napájecího napětínež konvenční předřadníky. Stejnosměrný provoz pro nouzová osvětlovací zařízení podle DIN VDE 0108 jezřejmý ze specifikací elektronických provozních systémů.Příslušenství. Předřadníky a objímky jsou dodávány příslušnými dodavateli elektrotechnických zařízení.Zářivky a kompaktní zářivky OSRAM neobsahují kadmium.Okolní teplota5.36


Technické údajeLineárnízářivka∅Jmenovitýproudzářivky(provozs KP) bezkompenzaceProvoznínapětí ULpo zapálení(± 10%)Odpor/impedanceZ (na KP)PředehřívacíproudIEC81Jas LFLF840,830,827Kompenzačníkondenzátor 1)Účiník = 1při provozus KPSériovýkondenzátorpro zapojeníse dvěmaKP 2)(výkon)(mm)(A)(V)(Ω)(mA) 4)(cd/cm 2 )(μF)(μF/Vc)4 16 0,17 29 170 220 – 2,0 –6 16 0,16 42 260 220 – 2,0 –8 16 0,145 56 385 220 – 2,0 –10 26 0,17 64 375 220 – 2,0 –13 16 0,165 95 590 220 – 2,0 –15 26 0,33 55 165 440 1,0 4,5 –16 26 0,20 90 450 260 0,8 2,5 –18 26 0,37 57 155 550 1,0 4,5 2,7/48018/… U 26 0,37 60 165 550 – – –20/… SA 38 0,37 57 155 550 – – –20/… XL 38 0,38 57 155 – – 4,5 –22 C 29 0,37 62 165 600 – 5,0 3,0/48030 26 0,365 96 265 550 1,2 4,5 2,9/45032 C 29 0,425 81 190 675 0,9 5,0 3,4/45036 26 0,43 103 240 650 1,2 4,5 3,4/45036/… U 26 0,43 108 250 650 – – –36-1 26 0,556 81 145 730 1,3 6,0 4,3/48038 3) 26 0,43 104 240 650 – 4,5 3,4/45040 C 29 0,415 108 260 630 – – –40/… SA 38 0,43 103 240 650 – – –40/… XL 38 0,415 103 240 – – 4,5 –40/… K 38 0,88 5258 26 0,67 110 165 1000 1,5 7,0 5,3/45058/… U 26 0,67 115 170 1000 – – –60 C 29 0,750 90 260 630 – – –65/… SA 38 0,67 110 165 1000 – – –65/… XL 38 0,67 110 165 – – – –1) Pro paralelní kompenzaci podle schémat zapojení 1 a 2 str. 5.412) Dvojité zapojení podle schématu zapojení 3 str. 5.413) Na 40W předřadníku4) Žhavicí proudy jsou max. hodnoty po dobu 2 sekund doby žhavení5.37


Technické údajeLineární ∅ Jmenovitý Provozní Výkon Žhavicí Jasproud zářivky napětí UL systému proud LF 840(provoz s EP) po zapálení 1) s před- IEC 81(±10 %) 1) řadníkem(Wattage) (mm) (A) (V) (W) (mA) (cd/cm 2 )14 (HE) 16 0,165 86 18 5) 210 1,721 (HE) 16 0,165 126 25 5) 210 1,728 (HE) 16 0,170 166 33 5) 210 1,735 (HE) 16 0,175 205 39 5) 210 1,724 (HO) 16 0,295 77 27,0 7) 440 2,539 (HO) 16 0,325 118 43 6) 440 2,849 (HO) 16 0,255 195 55 7) 330 2,354 (HO) 16 0,455 120 61,0 7) 720 2,980 (HO) 16 0,530 152 88,5 6) 765 3,224 (HO CONSTANT) 16 0,295 77 27,0 7) 440 2,539 (HO CONSTANT) 16 0,325 118 43,0 6) 440 2,854 (HO CONSTANT) 16 0,455 120 61,0 7) 720 2,980 (HO CONSTANT) 16 0,530 152 88,5 6) 765 3,222 (FC) 16 0,30 70 26,0 7) 440 1,740 (FC) 16 0,32 126 44,0 7) 440 2,155 (FC) 16 0,55 101 60,0 7) 765 2,66 (FM) 7 0,10 51 7,5 2) 120 4) 2,58 (FM) 7 0,10 79 11,0 2) 120 4) 2,511 (FM) 7 0,10 110 13,0 3) 120 4) 2,513 (FM) 7 0,10 136 16,0 3) 120 4) 2,51) Hodnoty při 25 °C na referenčním předřadníku2) Výkon systému s QT-ECO FM 1x6-8/220-240, viz kapitola 123) Výkon systému s QT-ECO FM 1x11-13/220-240, viz kapitola 124) S výhradou5) Výkon systému s QTi6) Výkon systému s QTi7) Výkon systému s QT-M nebo QT-FC5.38


Rozměry lineárních zářivek s tolerancemi3l31 24l2l1bIECLineární zářivky7, 16, 26 a 38 mm Ø, patice G5, patice G13, patice W4,3 x 8,5d6 (FM) W4,3x8,5d 218,3 ±1,0 – – max. 7 38 (FM) W4,3x8,5d 319,9 ±1,0 – – max. 7 311 (FM) W4,3x8,5d 421,5 ±1,0 – – max. 7 313 W4,3x8,5d 523,1 ±1,0 – – max. 7 34 G5 135,7 141,7 ±1,2 150 max. 16 16 G5 211,9 217,9 ±1,2 226,2 max. 16 18 G5 288,1 294,1 ±1,2 302,4 max. 16 113 G5 516,9 522,8 ±1,2 531,1 max. 16 114 (HE) G5 549 554,9 ±1,2 563,2 max. 16 121 (HE) G5 849 854,9 ±1,2 863,2 max. 16 124 (HO) G5 549 554,9 ±1,2 563,2 max. 16 128 (HE), 25 (ES) G5 1149 1154,9 ±1,2 1163,2 max. 16 135 (HE), 32 (ES) G5 1449 1454,9 ±1,2 1463,2 max. 16 139 (HO) G5 849 854,9 ±1,2 863,2 max. 16 149 (HO), 45 (ES) G5 1449 1454,9 ±1,2 1463,2 max. 16 154 (HO), 50 (ES) G5 1149 1154,9 ±1,2 1163,2 max. 16 180 (HO), 73 (ES) G5 1449 1454,9 ±1,2 1463,2 max. 16 110 G13 470 475,9 ±1,2 484,2 max. 28 115 G13 437,4 443,3 ±1,2 451,6 max. 28 116 G13 720 725,9 ±1,2 734,2 max. 28 118, 16 (ES) G13 589,8 595,7 ±1,2 604 max. 28 123 G13 970 975,9 ±1,2 984,2 max. 28 130 G13 894,6 900,5 ±1,2 908,8 max. 28 136, 32 (ES) G13 1199,4 1205,3 ±1,2 1213,6 max. 28 136-1 G13 970 975,9 ±1,2 984,2 max. 28 138 G13 1047 1052,8 ±1,2 1061,2 max. 28 158, 51 (ES) G13 1500 1505,9 ±1,2 1514,2 max. 28 170 G13 1763,8 1769,7 ±1,2 1778 max. 28 120/… SA G13 589,8 595,7 ±1,2 604 max. 40,5 140/… SA G13 1199,4 1205,3 ±1,2 1213,6 max. 40,5 140 K G13 589,8 595,7 ±1,2 604 max. 40,5 165/… SA G13 1500 1505,9 ±1,2 1514,2 max. 40,5 180 G13 1500 1505,9 ±1,2 1514,2 max. 40,5 1100 G13 1763,8 1769,7 ±1,2 1778 max. 40,5 114 (HE SLS), 24 (HO SLS) G5 min. 481 475,1 ±1,2 max. 582 max. 16 421 (HE SLS), 39 (HO SLS) G5 min. 781 775,1 ±1,2 max. 882 max. 16 428 (HE SLS), 54 (HO SLS) G5 min. 1081 1075,1 ±1,2 max. 1182 max. 16 4Lineární zářivky pro provoz bez startéru s průměrem trubice 38 mmZářivky typu X.Patice Fa620/… XL Fa6 574 590,8 ±1,2 611 max. 40,5 240/… XL Fa6 1183,5 1200,3 ±1,2 1220,5 max. 40,5 265/… XL Fa6 1484 1500,9 ±1,2 1521,1 max. 40,5 25.39


Rozměry kruhových zářivek a zářivek ve tvaru U s tolerancemi1 2 3 4Kruhové zářivky T5 FC ® s průměrem trubice 16 mmpatice 2GX1322 2GX13 225 ±5 192 ±5 16,0 140 2GX13 299 ±6 266 ±6 16,0 155 2GX13 299 ±6 266 ±6 16,0 1Kruhové zářivkypatice G10q22 G10q 215,9 155,6 157,2 29 ±2 2, 332 G10q 304,8 246,1 246,1 29 ±2 2, 340 G10q 406,4 347,7 347,7 29 ±2 2, 3Zářivky ve tvaru Upatice 2G1318 2G13-92 310 92,0 ±2 26 –1 436 2G13-92 607 92,0 ±2 26 –1 458 2G13-92 765 92,0 ±2 26 –1 45.40


Schémata zapojení zářivek – paticeSCHÉMATA ZAPOJENÍ, PROVOZ SE STARTÉREMPROVOZ BEZ STARTÉRUObr. 1Jednotlivé zapojeníObr. 4Zapojení RS indukčnízářivkazářivkaObr. 2Sériové zapojení pro dvě zářivky4 W, 6 W, 8 W, 15 W, 18 W, 20 Wa 22 W s 220 V ~ pouze se startéremST 151 + ST 172 (viz strana 5.31)Indukční větevObr. 3Dvojité zapojeníkapacitní větevObr. 5Zapojení RDA = vnější zapalovacípásekD = tlumivkaDD = dvojitá symetrickátlumivkaH = žhavicí transformátorK = kompenzačníkondenzátor(je-li zapotřebí)K1 = sériovýkondenzátorK2 = kondenzátorKE = odrušovací kondenzátor10 nFLL = zářivkaSt = startérSt1 = startér 1)UN = síťové napětíV = předřadníkW = rezistor s vysokýmodporem(vestavěný v paticizářivky)Z = pomocný zapalovacíkondenzátor1) Pokud se prodlouží zapínací doby,obzvláště při podpětí, musítepřepólovat jeden z obou startérů(otočte startér o 180°)Patice IEC/EN 60061-1Fa6list 7004-55G13list 7004-512G13list 7004-33W 4,3 x 8,5dlist 7004-115G5list 7004-52G10qlist 7004-542GX13list 7004-1255.41


Spektrální průběh záření zářivek (bílé světlo)Viditelná oblast od 380 do 780 nm, relativní spektrální emise na 5 nm.BASIC LUMILUX ® LUMILUX ® DE LUXEBarva světla 880LUMILUX SKYWHITE ®Barva světla 765BASIC studené denní světloBarva světla 865LUMILUX ® studené dennísvětloBarva světla 965LUMILUX ® DE LUXEstudené denní světloBarva světla 954LUMILUX ® DE LUXEdenní světloBarva světla 640BASIC studená bíláBarva světla 840LUMILUX ® studená bíláBarva světla 940LUMILUX ® DE LUXEstudená bíláBarva světla 835LUMILUX ® bíláBarva světla 830LUMILUX ® teplá bíláBarva světla 930LUMILUX ® DE LUXEteplá bíláBarva světla 827LUMILUX INTERNA ®Poznámka: Tato barevná tabulka může jen hrubě znázornit spektrální průběh záření. Přesné shody vyobrazených barev s definicemi příslušných barev se nedá z technických důvodůsouvisejících s tiskem dosáhnout.5.42


Spektrální průběh záření lineárních zářivek (COLOR proof)Barva světla 950 COLOR proofSpektrální průběh záření lineárních zářivek (jiné barvy)Barva světla 60Red (červená)Barva světla 62Yellow (žlutá)Barva světla 66Green (zelená)Barva světla 67Blue (modrá)Barva světla 76 NATURA ® Barva světla 77 FLUORA ®Barva světla BIOLUX ®Poznámka: Tato barevná tabulka může jen hrubě znázornit spektrální průběh záření. Přesné shody vyobrazených barev s definicemi příslušných barev se nedá z technických důvodůsouvisejících s tiskem dosáhnout.5.43


OBSAHVýbojkyPOWERBALL ® HCI ® -T pro uzavřená svítidla 6.02POWERBALL ® HCI ® -TM pro uzavřená svítidla 6.03POWERBALL ® HCI ® -TC pro uzavřená svítidla 6.04POWERBALL ® HCI ® -TF pro uzavřená svítidla 6.05POWERBALL ® HCI ® -T Shoplight pro uzavřená svítidla 6.06POWERBALL ® HCI ® -TC Shoplight pro uzavřená svítidla 6.07POWERBALL ® HCI ® -TS pro uzavřená svítidla 6.08


POWERBALL ® HCI ® -T/P pro otevřená a uzavřená svítidla 6.09POWERBALL ® HCI ® -TT pro uzavřená svítidla 6.10POWERBALL ® HCI ® -E/P pro otevřená a uzavřená svítidla 6.11POWERBALL ® HCI ® -E pro uzavřená svítidla 6.12POWERBALL ® HCI ® -R111 pro otevřená a uzavřená svítidla 6.13POWERBALL ® HCI ® -PAR 20 pro otevřená a uzavřená svítidla 6.14POWERBALL ® HCI ® -PAR 30 pro otevřená a uzavřená svítidla 6.15POWERSTAR ® HQI ® -R pro uzavřená svítidla 6.16POWERSTAR ® HQI ® -T s paticí G12 Sockel pro uzavřená svítidla 6.17POWERSTAR ® HQI ® -TS EXCELLENCE pro uzavřená svítidla 6.18POWERSTAR ® HQI ® -TS pro uzavřená svítidla 6.19POWERSTAR ® HQI ® -TS bez vnější baňky pro uzavřená svítidla 6.20POWERSTAR ® HQI ® -TM pro uzavřená svítidla 6.21POWERSTAR ® HQI ® -T pro uzavřená svítidla od 1000 W 6.22POWERSTAR ® HQI ® -T pro uzavřená svítidla 6.23POWERSTAR ® HQI ® -E, čirá, pro otevřená a uzavřená svítidla 6.24POWERSTAR ® HQI ® -E, povrstvená, pro otevřená a uzavřená svítidla 6.25POWERSTAR ® HQI ® -E, čirá a povrstvená, pro uzavřená svítidla 6.26VIALOX ® NAV ® -E SUPER 4Y ® 6.27VIALOX ® NAV ® -E 4Y ® 6.28VIALOX ® NAV ® -E 4Y ® , s integrovaným zapalovačem 6.29VIALOX ® NAV ® -E (standard) 6.30VIALOX ® NAV ® -E, s integrovaným zapalovačem 6.31VIALOX ® NAV ® -E Plug-in (náhrada za rtuťovou výbojku) 6.32VIALOX ® NAV ® -T SUPER 4Y ® 6.33VIALOX ® NAV ® -T 4Y ® 6.34VIALOX ® NAV ® -T (standard) 6.35VIALOX ® NAV ® -TS SUPER 4Y ® 6.36VIALOX ® NAV ® -TS (standard) 6.36PLANTASTAR ® 6.37Sodíkové nízkotlaké výbojky – SOX 6.38HQL ® SUPER DE LUXE 6.39HQL ® DE LUXE 6.40HQL ® (standard) 6.41HQL ® -R DE LUXE 6.42HWL ® 6.43Relativní spektrální charakteristika výbojek 6.44Technické údaje 6.45Provozní pokyny 6.52Schémata zapojení 6.56Barvy světla a vlastnosti podání barev –provozní polohy – patice 6.57


alalPOWERBALL ® HCI ® -T pro uzavřená svítidladd12OznačenívýrobkuEAN kódHCI-T 35/830 WDL PB 4008321520258 35 3600 G12 19 100 56 12 1HCI-T 35/942 NDL PB 4008321521026 35 3500 G12 19 100 56 12 1HCI-T 70/830 WDL PB 4008321523402 70 7300 G12 19 100 56 12 1HCI-T 70/942 NDL PB 4008321523488 70 6800 G12 19 100 56 12 1HCI-T 100/830 WDL PB 4008321523563 100 9500 G12 19 105 56 12 1HCI-T 100/942 NDL PB 4008321523587 100 9300 G12 19 105 56 12 1HCI-T 150/830 WDL PB 4008321523600 150 15000 G12 25 105 56 12 1HCI-T 150/942 NDL PB 4008321523648 150 14500 G12 25 105 56 12 1HCI-T 250/830 WDL PB 1) 4008321524225 250 26000 E40 46 226 150 12 2HCI-T 250/942 NDL PB 1) 4008321524249 250 25000 E40 46 226 150 12 21) Provoz s předřadníkem NAV ®NOVINKANOVINKAHCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®POWERBALL ® HCI ® -T jsou jednopaticové a vyzařují méně UV záření. Homologováno pouze pro uzavřenásvítidla.Výhody technologie POWERBALL ®• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• výborná stabilita barev• velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramikyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167Využití• prodejní prostory a výkladní skříně• nákupní pasáže• foyery, vstupní haly• muzea, výstavní síně• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• haly pro výstavy a veletrhy• sportovní a víceúčelové haly• tunely, podchody• pěší zóny, náměstíSystémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozoványspolečně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.02


alPOWERBALL ® HCI ® -TM pro uzavřená svítidlad1OznačenívýrobkuEAN kódHCI-TM 250/930 WDL MD PB 1) 4008321524591 250 26000 G22 28 175 90 10 1HCI-TM 250/930 WDL HR PB 2) 4008321959423 250 26000 GY22 28 175 90 10 1HCI-TM 250/942 NDL MD PB 1) 4008321524638 250 25000 G22 28 175 90 10 1HCI-TM 250/942 NDL HR PB 2) 4008321959430 250 25000 GY22 28 175 90 10 1HCI-TM 400/930 WDL PB 1) 4008321524614 400 41000 G22 34 175 90 10 1HCI-TM 400/930 WDL HR PB 2) 4008321959447 400 41000 GY22 34 175 90 10 1HCI-TM 400/942 NDL PB 1) 4008321524577 400 40000 G22 34 175 90 10 1HCI-TM 400/942 NDL HR PB 2) 4008321959454 400 40000 GY22 34 175 90 10 11) Provoz s předřadníkem NAV ®2) Provoz s předřadníkem NAV ® | Připravuje se | Provoz je možný pouze s vhodnými zapalovači pro teplý start se zapalovacím napětím do 25 kVHCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®POWERBALL ® HCI ® -TM jsou jednopaticové a vyzařují méně UV záření. Homologováno pouze pro uzavřenásvítidla.Výhody technologie POWERBALL ®• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• výborná stabilita barev• velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramikyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167Výhody technologie HCI ® -TM• HCI ®-TM 250W a 400W jsou o mnoho kompaktnější než ostaní výbojky stejného výkonu• nástrčná patice G22 zabezpečuje pevné umístění ve svítidle• díky přesnému zaostření ideální pro systémy světelných vodičů a zrcadlových reflektorů• homologováno pro opětovný start v horkém stavu (250 W HR, 400 W HR)Využití• foyery, vstupní haly• muzea, výstavní síně• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• haly pro výstavy a veletrhy• sportovní a víceúčelové haly• průmyslová zařízení• tunely, podchody• pěší zóny, náměstí6.03


alPOWERBALL ® HCI ® -TC pro uzavřená svítidlad1OznačenívýrobkuEAN kódHCI-TC 20/830 WDL PB 4008321517647 20 1700 G8.5 15 81 52 12 1HCI-TC 35/830 WDL PB 4008321517739 35 3500 G8.5 15 81 52 12 1HCI-TC 35/942 NDL PB 4008321517784 35 3400 G8.5 15 81 52 12 1HCI-TC 70/830 WDL PB 4008321521040 70 6900 G8.5 15 81 52 12 1HCI-TC 70/942 NDL PB 4008321521866 70 6600 G8.5 15 81 52 12 1HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®POWERBALL ® HCI ® -TC jsou kompaktní halogenidové výbojky OSRAM. Jsou jednopaticové, vyzařují méněUV záření a lze je použít do velmi kompaktních svítidel. Jsou homologovány pouze pro uzavřená svítidla.Výhody technologie POWERBALL ®• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• výborná stabilita barev• malý úbytek světelného toku po celou dobu životnosti• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramikyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167Patice „Secure Fix“ G8.5 OSRAM„Secure Fix“ znamená:1. bezpečné nasazování díky mechanicky stabilní konstrukci patice2. bezpečné usazení díky oddělení elektrických kontaktů a polohování výbojky při použití objímeks přidržovacími pružinamiPatice „Secure Fix“ se mohou používat ve všech normovaných objímkách G8.5.Využití• prodejní prostory a výkladní skříně• nákupní pasáže• foyery, vstupní haly• hotely, restauraceSystémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozoványspolečně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.04


alPOWERBALL ® HCI ® -TF pro uzavřená svítidlad1OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKAHCI-TF 20/830 WDL PB 4008321517685 20 1700 GU6.5 13 57 30 12 1HCI-TF 35/930 WDL PB 4008321964427 35 3400 GU6.5 13 57 30 12 1HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®POWERBALL ® HCI ® -TF jsou nejmenší halogenidové výbojky OSRAM. Jsou jednopaticové, vyzařují méněUV záření a lze je použít do velmi kompaktních svítidel. Mohou být v provozu jedině společně s elektronickýmipředřadníky, jako např. OSRAM POWERTRONIC ® PTi. Jsou homologovány pouze pro uzavřená svítidla.Výhody technologie POWERBALL ®• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• výborná stabilita barev• velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramikyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167Patice „Twist & Lock“ GU6.5• robustní keramika• snadná manipulace• přesné usazení výbojky v reflektoruVyužití• prodejní prostory a výkladní skříně• nákupní pasáže• hotely, restaurace• muzea, výstavní síněSystémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozoványspolečně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.05


alPOWERBALL ® HCI ® -T Shoplight pro uzavřená svítidlad1OznačenívýrobkuEAN kódHCI-T 35/930 WDL PB Shoplight 4008321521002 35 2800 G12 19 100 56 12 1HCI-T 70/930 WDL PB Shoplight 4008321523440 70 6300 G12 19 100 56 12 1HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®POWERBALL ® HCI ® -T Shoplight jsou mimořádně vhodné pro prezentaci zboží v textilním, ale taképotravinářském průmyslu a všude tam, kde identifikace barev hraje důležitou roli. Jsou jednopaticové a majísnížené emise UV záření. Homologováno pouze pro uzavřená svítidla.Výhody POWERBALL ® Shoplight• velmi dobré podání barev (stupeň 1A) pro teple bílou barvu světla WDL• podstatně lepší podání červených tónů barev• vysoký měrný výkon• homogenní distribuce světla• vynikající stabilita barev• malý úbytek světelného toku po celou dobu životnosti výbojky• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramikyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167VyužitíVšude tam, kde jde o obzvlášť náročnou prezentaci zboží a objektů, např.:• prodejní prostory a výkladní skříně• muzea, výstavní síněSystémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozoványspolečně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.06


alPOWERBALL ® HCI ® -TC Shoplight pro uzavřená svítidlad1OznačenívýrobkuEAN kódHCI-TC 35/930 WDL PB Shoplight 4008321517760 35 2800 G8.5 15 81 52 12 1HCI-TC 70/930 WDL PB Shoplight 4008321520968 70 6300 G8.5 15 81 52 12 1HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®POWERBALL ® HCI ® -TC Shoplight jsou mimořádně vhodné pro prezentaci zboží v textilním, ale taképotravinářském průmyslu a všude tam, kde identifikace barev hraje důležitou roli. Jsou jednopaticové a majísnížené emise UV záření. Homologováno pouze pro uzavřená svítidla.Výhody POWERBALL ® Shoplight• velmi dobré podání barev (stupeň 1A) pro teple bílou barvu světla WDL• podstatně lepší podání červených tónů barev• vysoký měrný výkon• homogenní distribuce světla• vynikající stabilita barev• malý úbytek světelného toku po celou dobu životnosti výbojky• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramikyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167Patice „Secure Fix“ G8.5 OSRAM„Secure Fix“ znamená:1. bezpečné nasazování díky mechanicky stabilní konstrukci patice2. bezpečné usazení díky oddělení elektrických kontaktů a polohování výbojky při použití objímeks přidržovacími pružinamiPatice „Secure Fix“ se mohou používat ve všech normovaných objímkách G8.5.VyužitíVšude tam, kde jde o obzvlášť náročnou prezentaci zboží a objektů, např.:• prodejní prostory a výkladní skříně• muzea, výstavní síněSystémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozoványspolečně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.07


dPOWERBALL ® HCI ® -TS pro uzavřená svítidlalld1a 2aOznačenívýrobkuEAN kódHCI-TS 70/830 WDL PB 1) 4008321523525 70 6800 RX7s 20 120 60 12 1HCI-TS 70/942 NDL PB 1) 4008321523549 70 6500 RX7s 20 120 60 12 1HCI-TS 150/830 WDL PB 1) 4008321517814 150 14500 RX7s-24 23 138 69 12 1HCI-TS 150/942 NDL PB 1) 4008321517838 150 14400 RX7s-24 23 138 69 12 1HCI-TS 250/830 WDL MD PB 2) 4008321519672 250 25000 Fc2 25 162 81 12 2HCI-TS 250/942 NDL MD PB 2) 4008321519696 250 25000 Fc2 25 162 81 12 21) Vhodné pro provoz se standardními zapalovači se zapalovacím napětím od 3,6 do 5 kV2) Provoz s předřadníkem NAV ® | Vhodné pro provoz se standardními zapalovači se zapalovacím napětím od 3,6 do 5 kVHCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®POWERBALL ® HCI ® -TS mají snížené emise UV záření, jsou dvoupaticové a vhodné pro opětovný teplý start(70 W, 150 W). Homologováno pouze pro uzavřená svítidla.Výhody technologie POWERBALL ®• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• výborná stabilita barev• velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramikyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167Využití• prodejní prostory a výkladní skříně• foyery, vstupní haly• muzea, výstavní síně• haly pro výstavy a veletrhy• budovy, pomníky, mostyPoznámkaPOWERBALL ® HCI ® -TS 250W nejsou vhodné pro opětovný teplý start. Zapalování v horkém stavu jemožné pouze u výbojek POWERSTAR ® HQI ® -TS 250W (další informace na str. 6.19).Systémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozoványspolečně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.08


alalPOWERBALL ® HCI ® -T/P pro otevřená a uzavřená svítidladd12OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKAHCI-T/P 70/830 WDL PB čirá 4008321518828 70 7200 E27 34 128 89 12 1HCI-T/P 70/942 NDL PB čirá 4008321518842 70 6700 E27 34 128 89 12 1HCI-T/P 100/830 WDL PB čirá 4008321518866 100 9000 E27 40 133 89 12 2HCI-T/P 100/942 NDL PB čirá 4008321518880 100 8800 E27 40 133 89 12 2HCI-T/P 150/830 WDL PB čirá 4008321518903 150 14500 E27 40 133 89 12 2HCI-T/P 150/942 NDL PB čirá 4008321518927 150 14500 E27 40 133 89 12 2HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®POWERBALL ® HCI ® -T/P jsou vyvinuty speciálně pro používání v otevřených svítidlech a díky integrovanéochranné skleněné trubici poskytují vysokou bezpečnost v případě prasknutí výbojjky. Jsou jednopaticové,a mají redukované emise UV záření. K dostání v čirém provedení. Jsou schváleny pro otevřenái uzavřená svítidla.Výhody integrovaného systému zabezpečení proti prasknutí:Svítidla nepotřebují žádné ochranné kryty, a proto mají tyto přednosti:• nižší pořizovací náklady na svítidla• jednodušší servis• snadné čištění svítidel• jednoduchá termoregulace ve svítidleVýhody technologie POWERBALL ®• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• výborná stabilita barev• velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramikyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167Využití• haly pro výstavy a veletrhy• sportovní a víceúčelové haly• nádraží, stanice metra• průmyslová zařízení• budovy, pomníky, mostySystémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozoványspolečně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.09


alalPOWERBALL ® HCI ® -TT pro uzavřená svítidladd12OznačenívýrobkuEAN kódHCI-TT 50/830 WDL PB 1) 4008321959416 50 5000 E27 32 155 102 12 1HCI-TT 70/830 WDL PB 4008321524263 70 7000 E27 32 155 102 12 1HCI-TT 100/830 WDL PB 4008321524287 100 10000 E40 47 210 132 12 2HCI-TT 150/830 WDL PB 4008321524300 150 14500 E40 47 210 132 12 2HCI-TT 250/830 WDL PB 4008321524324 250 26000 E40 47 226 158 12 21) Připravuje seHCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®POWERBALL ® HCI ® -TT dodávají bílé světlo, jsou opatřeny paticemi E27 a E40 a jsou vhodné předevšímpro venkovní využití. Výborné zobrazení barev zvyšuje bezpečnost. Stávající svítidla vybavená světelnýmizdroji NAV ® můžete zhodnotit snadnou výměnou výbojek. Homologováno pouze pro uzavřená svítidla(viz poznámky).Výhody technologie POWERBALL ®• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• výborná stabilita barev• velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramiky®• stmívatený s POWERTRONIC PTo na 60 % výkonu výbojkyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167Využití• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• haly pro výstavy a veletrhy• pouliční osvětlení• parkoviště, dvory• pěší zóny, náměstí• budovy, pomníky, mostyPoznámkaPoužívejte pokud možno časový zapalovač (doba vypnutí nejméně 15 minut!). V případě, že není instalována došlo by ke krátkodobému přerušení dodávky proudu, vypněte svítidlo minimálně na 15 minut. Výbojkypracují s tlumivkami NAV ® podle odpovídajících výkonových stupňů a je třeba použít vhodný zapalovač.Systémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozovány společněs předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.10


lPOWERBALL ® HCI ® -E/P pro otevřená a uzavřená svítidlad1OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKAHCI-E/P 35/830 WDL PB povrstvená 4008321518408 35 3200 E27 54 138 12 1HCI-E/P 35/942 NDL PB povrstvená 4008321518446 35 3100 E27 54 138 12 1HCI-E/P 50/830 WDL PB povrstvená 4008321338488 50 4000 E27 54 138 12 1HCI-E/P 70/830 WDL PB povrstvená 4008321518606 70 6700 E27 54 138 12 1HCI-E/P 70/942 NDL PB povrstvená 4008321518675 70 6300 E27 54 138 12 1HCI-E/P 100/830 WDL PB povrstvená 4008321518804 100 8500 E27 54 138 12 1HCI-E/P 100/942 NDL PB povrstvená 4008321518781 100 8300 E27 54 138 12 1HCI-E/P 150/830 WDL PB povrstvená 4008321518743 150 13700 E27 54 138 12 1HCI-E/P 150/942 NDL PB povrstvená 4008321518767 150 13700 E27 54 138 12 1HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®Eliptické výbojky POWERBALL ® HCI ® -E/P jsou vyvinuty speciálně pro používání v otevřených svítidlech a díkyintegrované ochranné skleněné trubici poskytují vysokou bezpečnost v případě prasknutí výbojky. Jsoujednopaticové, mají redukované emise UV záření a jsou k dispozici ve verzi opatřené matným povrstvením.Jsou schváleny pro otevřená i uzavřená svítidla.Výhody integrovaného systému zabezpečení proti prasknutí:Svítidla nepotřebují žádné ochranné kryty, a proto mají tyto přednosti:• nižší pořizovací náklady na svítidla• jednodušší servis• snadné čištění svítidel• jednoduchá termoregulace ve svítidleVýhody technologie POWERBALL ®• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• výborná stabilita barev• velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramikyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167Využití• prodejní prostory a výkladní skříně• nákupní pasáže• foyery, vstupní haly• muzea, výstavní síně• haly pro výstavy a veletrhy• pouliční osvětlení• pěší zóny, náměstí• zahrady, parkové plochySystémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozoványspolečně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.11


POWERBALL ® HCI ® -E pro uzavřená svítidla1OznačenívýrobkuEAN kódHCI-E 250/830 WDL PB 1) 4008321524188 250 24500 E40 91 226 12 1HCI-E 250/942 NDL PB 1) 4008321524201 250 22500 E40 91 226 12 11) Provoz s předřadníkem NAV ®HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®Nejlepší eliptické výbojky POWERBALL ® HCI ® -E s vysokým světelným tokem, závitovou paticí E40, a sníženýmiemisemi UV záření. Jsou homologovány pro uzavřená svítidla.Výhody technologie POWERBALL ®• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• výborná stabilita barev• velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramikyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167Využití• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• haly pro výstavy a veletrhy• sportovní a víceúčelové haly• nádraží, stanice metra• průmyslová zařízení• pěší zóny, náměstí6.12


POWERBALL ® HCI ® -R111 pro otevřená a uzavřená svítidla1OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKAHCI-R111 20/830 WDL PB 10D 4008321519061 20 19000 10 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 20/830 WDL PB 24D 4008321519085 20 4400 24 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 20/830 WDL PB 40D 4008321519108 20 2200 40 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 35/830 WDL PB 10D 4008321519122 35 39000 10 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 35/830 WDL PB 24D 4008321519573 35 9500 24 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 35/830 WDL PB 40D 4008321519597 35 4500 40 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 35/942 NDL PB 10D 4008321519610 35 39000 10 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 35/942 NDL PB 24D 4008321519634 35 9500 24 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 35/942 NDL PB 40D 4008321519658 35 4500 40 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 70/830 WDL PB 10D 4008321518941 70 55000 10 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 70/830 WDL PB 24D 4008321518965 70 16500 24 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 70/830 WDL PB 40D 4008321518989 70 10000 40 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 70/942 NDL PB 10D 4008321519009 70 55000 10 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 70/942 NDL PB 24D 4008321519023 70 15000 24 GX8.5 111 95 6 1HCI-R111 70/942 NDL PB 40D 4008321519047 70 9000 40 GX8.5 111 95 6 1HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®POWERBALL ® HCI ® -R111 s integrovaným hliníkovým reflektorem mají patici z jedné strany a snížené emiseUV záření. Díky integrované ochranné skleněné trubici poskytují vysokou bezpečnost v případě prasknutívýbojky. Jsou schváleny pro otevřená i uzavřená svítidla.Výhody integrovaného systému zabezpečení proti prasknutí:Svítidla nepotřebují žádné ochranné kryty, a proto mají tyto přednosti:• nižší pořizovací náklady na svítidla• jednodušší servis• snadné čištění svítidel• jednoduchá termoregulace ve svítidleVýhody technologie POWERBALL ®• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• výborná stabilita barev• velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramikyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167Patice „Twist & Lock“ GX8.5• robustní keramika• snadná manipulaceVyužití• prodejní prostory a výkladní skříně• nákupní pasáže• foyery, vstupní haly• muzea, výstavní síněSystémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozoványspolečně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.13


POWERBALL ® HCI ® -PAR 20 pro otevřená a uzavřená svítidla1OznačenívýrobkuEAN kódHCI-PAR20 35/830 WDL PB SP 10D 4008321964502 35 22000 10 E27 65 95 12 1HCI-PAR20 35/830 WDL PB FL 30D 4008321964519 35 5400 30 E27 65 95 12 1HCI-PAR20 35/942 NDL PB SP 10D 4008321964526 35 16000 10 E27 65 95 12 1HCI-PAR20 35/942 NDL PB FL 30D 4008321964533 35 4000 30 E27 65 95 12 1NOVINKANOVINKAHCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®POWERBALL ® HCI ® -PAR s integrovaným skleněným reflektorem mají patici z jedné strany a snížené emiseUV záření. Pevné spojení reflektoru se skleněným povrchem poskytuje vysokou bezpečnost v případěprasknutí výbojky. Krycí sklo navíc zaručuje optimální charakteristiku vyzařování světla. Homologováno prootevřená a uzavřená svítidla.Výhody integrovaného systému zabezpečení proti prasknutí:Svítidla nepotřebují žádné ochranné kryty, a proto mají tyto přednosti:• nižší pořizovací náklady na svítidla• jednodušší servis• snadné čištění svítidel• jednoduchá termoregulace ve svítidleVýhody technologie POWERBALL ®• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• výborná stabilita barev• velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramikyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167Využití• prodejní prostory a výkladní skříně• nákupní pasáže• muzea, výstavní síně• průmyslová zařízení• zahrady, parkové plochy• budovy, pomníky, mostySystémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozoványspolečně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.14


POWERBALL ® HCI ® -PAR 30 pro otevřená a uzavřená svítidla1OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAHCI-PAR30 35/830 WDL PB SP 10D 4008321964540 35 45000 10 E27 97 125 6 1HCI-PAR30 35/830 WDL PB FL 30D 4008321964557 35 8000 30 E27 97 125 6 1HCI-PAR30 35/942 NDL PB SP 10D 4008321964564 35 36000 10 E27 97 125 6 1HCI-PAR30 35/942 NDL PB FL 30D 4008321964571 35 7000 30 E27 97 125 6 1HCI-PAR30 70/830 WDL PB SP 10D 4008321964588 70 70000 10 E27 97 125 6 1HCI-PAR30 70/830 WDL PB FL 30D 4008321964595 70 13800 30 E27 97 125 6 1HCI-PAR30 70/830 WDL PB WFL 40D 4008321964601 70 8900 40 E27 97 125 6 1HCI-PAR30 70/942 NDL PB SP 10D 4008321964618 70 70000 10 E27 97 125 6 1HCI-PAR30 70/942 NDL PB FL 30D 4008321964625 70 13000 30 E27 97 125 6 1HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL ®POWERBALL ® HCI ® -PAR s integrovaným skleněným reflektorem mají patici z jedné strany a snížené emiseUV záření. Pevné spojení reflektoru se skleněným povrchem poskytuje vysokou bezpečnost v případěprasknutí výbojky. Krycí sklo navíc zaručuje optimální charakteristiku vyzařování světla. Homologováno prootevřená a uzavřená svítidla.Výhody integrovaného systému zabezpečení proti prasknutí:Svítidla nepotřebují žádné ochranné kryty, a proto mají tyto přednosti:• nižší pořizovací náklady na svítidla• jednodušší servis• snadné čištění svítidel• jednoduchá termoregulace ve svítidleVýhody technologie POWERBALL ®• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• výborná stabilita barev• velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti• malá závislost na provozní poloze• rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí• vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramikyVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167Využití• prodejní prostory a výkladní skříně• nákupní pasáže• muzea, výstavní síně• průmyslová zařízení• zahrady, parkové plochy• budovy, pomníky, mostySystémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozoványspolečně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.15


POWERSTAR ® HQI ® -R pro uzavřená svítidla1OznačenívýrobkuEAN kódHQI-R 150/NDL/FO 4008321528070 150 5200 |1850 1) 75 95 93 12 11) Při 25 mm/10 mmHalogenidové POWERSTAR ® HQI ® s využitím křemenné technologiePOWERSTAR ® HQI ® -R jsou opatřeny dichroickým reflektorem pro zaostřené světlo. Jsou jednopaticovéa mají redukované emise UV záření. Homologováno pouze pro uzavřená svítidla.Výhody• pro kompaktní optické systémy s vysokým stupněm účinnosti• optimální kalibrace• nízké tepelné zatížení světelného vodiče,• dlouhá životnost,• jednoduchá výměnaVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• UV filtr světelného zdroje odpovídá požadavkům normy IEC 61167Použití• Systémy světelných vodičů6.16


POWERSTAR ® HQI ® -T s paticí G12 pro uzavřená svítidla1OznačenívýrobkuEAN kódHQI-T 70/NDL 4008321524799 70 5800 G12 25 84 56 12 1HQI-T 70/WDL 4008321524775 70 5300 G12 25 84 56 12 1HQI-T 150/NDL 4008321524850 150 13000 G12 25 84 56 12 1HQI-T 150/WDL 4008321524836 150 13000 G12 25 84 56 12 1HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALLPOWERSTAR ® HQI ® -T patří k nejkratším halogenidovým výbojkám pro všeobecné osvětlení na světě. Jsoujednopaticové a mají redukované UV záření. Homologovány jsou pouze pro uzavřená svítidla. Dodávají sev barvách světla teple bílá DE LUXE a neutrálně bílá DE LUXE.Výhody• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• malý úbytek světelného toku po dobu životnosti výbojky• vyzařuje malé množství tepla®• v barvě světla teplá bílá DE LUXE je ideální v kombinaci se světlem světelných zdrojů HALOSTARVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• UV filtr světelného zdroje odpovídá požadavkům normy IEC 61167Využití• prodejní prostory a výkladní skříně• foyery, vstupní haly• jednací místnosti, posluchárny, knihovny• muzea, výstavní síně• pěší zóny, náměstí• budovy, pomníky, mostyPoznámkaProvozní poloha: při vodorovné provozní poloze výbojky namontujte objímku tak, aby elektrody výbojkynebyly nad sebou.Systémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozovány společněs předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.17


POWERSTAR ® HQI ® -TS EXCELLENCE pro uzavřená svítidla1OznačenívýrobkuEAN kódHQI-TS 70/WDL EXCELLENCE 4008321964281 70 6200 RX7s 19 117 57 12 1HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE 4008321964304 70 6500 RX7s 19 117 57 12 1HQI-TS 70/D EXCELLENCE 4008321964328 70 6200 RX7s 19 117 57 12 1HQI-TS 150/WDL EXCELLENCE 4008321964342 150 12000 RX7s-24 23 135 66 12 1HQI-TS 150/NDL EXCELLENCE 4008321964366 150 12500 RX7s-24 23 135 66 12 1HQI-TS 150/D EXCELLENCE 4008321964380 150 13500 RX7s-24 23 135 66 12 1HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALLPOWERSTAR ® HQI ® -TS EXCELLENCE je inovativní verze úspěšného produktu HQI ® -TS v novém designu– vhodná pro přímou výměnu. Dvoupaticová, kompaktní, se snížením emisí UV záření. Homologováno pouzepro uzavřená svítidla.Výhody HQI ® -TS EXCELLENCE• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• dlouhá životnost• v barvě světla teplá bílá DE LUXE ji lze kombinovat s POWERBALL ® HCI ® 830 a se světlem světelnýchzdrojů HALOSTAR ®• možnost zapálení v horkém stavuVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• UV filtr světelného zdroje odpovídá požadavkům normy IEC 61167Využití• prodejní prostory a výkladní skříně• nákupní pasáže• foyery, vstupní haly• muzea, výstavní síně• haly pro výstavy a veletrhy• pěší zóny, náměstí• zahrady, parkové plochy• budovy, pomníky, mostySystémová zárukaPro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozovány společněs předřadníky OSRAM POWERTRONIC ® . Další informace a záruční podmínky najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.18


POWERSTAR ® HQI ® -TS pro uzavřená svítidla1 2OznačenívýrobkuEAN kódHQI-TS 250/WDL UVS 4008321525130 250 22000 Fc2 25 162 82 12 1HQI-TS 250/NDL UVS 4008321525178 250 20000 Fc2 25 162 82 12 1HQI-TS 250/D PRO 4008321525215 250 20000 Fc2 26 162 82 12 1HQI-TS 400/NDL 1) 4008321525758 400 36000 Fc2 33 206 103 12 2HQI-TS 400/D PRO 2) 4008321525734 400 37000 Fc2 33 206 103 12 21) Provoz je přípustný pouze s předřadníkem NAV ®2) Provoz s předřadníkem NAV ®HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALLPOWERSTAR ® HQI ® -TS jsou voupaticové, kompaktní výbojky se snížením emisí UV záření. Homologovánopouze pro uzavřená svítidla.Výhody HQI ® -TS• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• dlouhá životnost• možnost zapálení v horkém stavuVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• UV filtr světelného zdroje odpovídá požadavkům normy IEC 61167Využití• foyery, vstupní haly• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• haly pro výstavy a veletrhy• sportovní a víceúčelové haly• pěší zóny, náměstí• zahrady, parkové plochy• budovy, pomníky, mostyPoznámkaDodatek k pozn. 2): Při provozu s předřadníkem HQI ® se sníží světelný tok o cca 15 až 20 %6.19


POWERSTAR ® HQI ® -TS bez vnější baňky pro uzavřená svítidla1 23OznačenívýrobkuEAN kódHQI-TS 1000/NDL/S 4050300349916 1000 90000 K12s-36 36 187 93 10 1HQI-TS 1000/D/S 4050300300092 1000 90000 K12s-36 36 187 93 10 1HQI-TS 2000/NDL/S 4008321525499 2000 215000 K12s-36 36 187 93 10 1HQI-TS 2000/D/S 4050300271682 2000 200000 K12s-36 36 187 93 10 2HQI-TS 2000W/D/S High Flux 1) 4008321338310 2000 220000 K12s-36 36 187 93 10 2HQI-TS 2000W/N/L 4050300607344 2000 230000 K12s-36 32 274 137 10 3HQI-TS 2000W/D/L 4008321931825 2000 205000 K12s-36 32 274 137 10 31) Provoz s předřadníkem 12,2 A-NOVINKANOVINKAHCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALLPOWERSTAR ® HQI ® -TS (1 000/2 000 W) nemají vnější baňku, jsou kompaktní a opatřeny dvoupaticovýmipřípojkami. Homologováno pouze pro uzavřená svítidla.POWERSTAR ® HQI ® -TS 1000/../SPOWERSTAR ® HQI ® -TS 2000/../SVýhody výbojek s krátkým obloukem• kompaktní rozměry pro malé světlomety• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• výborná stabilita barev• malý úbytek světelného toku po dobu životnosti výbojky• možnost zapálení v horkém stavuVyužití• sportovní stadiony, velkoplošná světelná show• letiště• simulace slunečního světla, zkoušky materiálůPOWERSTAR ® HQI ® -TS 2000/../LVýhody výbojek s dlouhým obloukem• ideální pro kompaktní světlomety• velmi dlouhá životnost• provoz s běžnými zapalovači a předřadníky• možnost zapálení v horkém stavu (2000W/D/L)Využití• sportovní stadiony, velkoplošná světelná show• průmyslová zařízení• letiště• loděnice a přístavy• seřaďovací nádraží, překladiště pro kontejnerovou dopravu6.20


lPOWERSTAR ® HQI ® -TM pro uzavřená svítidlada1OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKAklarHQI-TM 600/NDL 1) 4008321959461 600 55000 G22 34 188 90 10 1HQI-TM 600/NDL HR 2) 4008321959478 600 55000 GY22 34 188 90 10 1HQI-TM 600/D 1) 4008321959485 600 58000 G22 34 188 90 10 1HQI-TM 600/D HR 2) 4008321959492 600 58000 GY22 34 188 90 10 1HQI-TM 1000/NDL 3) 4008321959508 1000 92000 G22 38 188 90 10 1HQI-TM 1000/NDL HR 4) 4008321959515 1000 92000 GY22 38 188 90 10 1HQI-TM 1000/D 4008321467553 1000 97000 G22 38 188 90 10 1HQI-TM 1000/D HR 4) 4008321959522 1000 97000 GY22 38 188 90 10 11) Připravuje se | Provoz s předřadníkem NAV ®2) Připravuje se | Provoz je možný pouze s vhodnými zapalovači pro teplý start se zapalovacím napětím do 25 kV | Provoz s předřadníkem NAV ®3) Připravuje se4) Připravuje se | Provoz je možný pouze s vhodnými zapalovači pro teplý start se zapalovacím napětím do 25 kVHCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALLPOWERSTAR ® HQI ® -TM jsou jednopaticové výbojky se snížením emisí UV záření. Homologováno pouze prouzavřená svítidla.Výhody• vysoký měrný výkon světelného zdroje• homogenní distribuce světla• vynikající podání barev• malý úbytek světelného toku po dobu životnosti výbojky• stejné světelné těžiště (LCL) jako HCI ® -TM 250 W a 400 W• značně kompaktnější než jiné výbojky stejného výkonu• nástrčná patice G22/GY22 zajistí správné usazení výbojky• díky možnosti přesného zaostření světla je ideální pro systémy světelných vodičů a zrcadlových světlometů• možnost zapálení v horkém stavu (600 W HR, 1.000 W HR)Výhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• UV filtr světelného zdroje odpovídá požadavkům normy IEC 61167Využití• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• sportovní a víceúčelové haly• sportovní stadiony, velkoplošná světelná show• průmyslová zařízení• letiště• budovy, pomníky, mosty• seřaďovací nádraží, překladiště pro kontejnerovou dopravu• loděnice a přístavy6.21


POWERSTAR ® HQI ® -T pro uzavřená svítidla od 1000 W1 2OznačenívýrobkuEAN kódHQI-T 1000/N 4008321528285 1000 110000 E40 76 345 220 6 1HQI-T 1000/D 4008321527035 1000 85000 E40 76 345 220 6 1HQI-T 2000/N/E SUPER 4050300301860 2000 240000 E40 100 430 265 4 2HQI-T 2000/N/SN SUPER 1) 4050300348629 2000 240000 E40 100 430 265 4 2HQI-T 2000/N/230 V 4050300421582 2000 190000 E40 100 430 265 4 2HQI-T 2000/D 4008321526809 2000 180000 E40 100 430 265 4 2HQI-T 2000/N 2) 4050300015347 2000 205000 E40 100 430 265 4 2HQI-T 2000/D/I 2) 4008321527011 2000 180000 E40 100 430 265 4 21) Výbojky zapalují již při zapalovacím napětí 0,9 až 1,3 kVs | Výbojky nesmí být provozovány se zapalovačem na 4...5 kV2) Provoz bez externího zapalovačeHCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALLOsvědčené výbojky POWERSTAR ® HQI ® se šroubovací paticí E40 se dodávají v různých barvách světla,ve výkonových stupních 1 000 a 2 000 W. Jsou homologovány pro uzavřená svítidla.Výhody• výkon až 2 000 W• různé barvy světla• šroubovací patice E40 pro snadnou manipulaciVyužití• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• sportovní a víceúčelové haly• průmyslová zařízení• letiště• loděnice a přístavy• seřaďovací nádraží, překladiště pro kontejnerovou dopravu6.22


POWERSTAR ® HQI ® -T pro uzavřená svítidla1 2OznačenívýrobkuEAN kódHQI-T 250/D PRO 1) 4008321525710 250 20000 E40 46 226 150 12 1HQI-T 250/N/SI SUPER 2) 4008321959584 250 19800 E40 47 246 158 12 1HQI-BT 400/D PRO 1) 4008321525970 400 35000 E40 62 285 175 12 2HQI-T 400/N 1) 4008321526786 400 42000 E40 46 273 175 12 1HQI-T 400/N/SI SUPER 2) 4008321959607 400 36500 E40 47 275 175 12 1HQI-T 400 BLUE 3) 4008321526861 400 - E40 46 273 175 12 1HQI-T 400 GREEN 3) 4008321526847 400 - E40 46 273 175 12 1HQI-T 400 MAGENTA 3) 4008321526885 400 - E40 46 273 175 12 11) Provoz s předřadníkem NAV ®2) Připravuje se | Výbojky zapalují již při zapalovacím napětí 0,56 až 1 kVs; Výbojky nesmí být provozovány se zapalovacím napětím >1,5 kVs | Provoz s předřadníkem HQL ®3) Provoz s předřadníkem HQI ®HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALLPOWERSTAR ® HQI ® -T/-BT se středním výkonem a se šroubovací paticí E40. Jsou homologovány prouzavřená svítidla.Výhody• výkon až 400 W• různé barvy světla• dlouhá životnost• velká sytost barev (až 66 %) barvách blue (modrá), green (zelená) a magenta (purpurová)• šroubovací patice E40 pro snadnou manipulaciVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• UV filtr světelného zdroje odpovídá požadavkům normy IEC 61167Využití• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• sportovní a víceúčelové haly• průmyslová zařízení• loděnice a přístavy• seřaďovací nádraží, překladiště pro kontejnerovou dopravuPoznámkadodatek k poznámce 1): Při provozu s předřadníkem HQI ® se sníží světelný tok o cca 15 až 20 %6.23


laPOWERSTAR ® HQI ® -E, čirá, pro otevřená a uzavřená svítidlad1OznačenívýrobkuEAN kódHQI-E 70/WDL čirá 4050300397788 70 5200 E27 55 141 89 20 1HQI-E 70/NDL čirá 4050300397825 70 5500 E27 55 141 89 20 1HQI-E 100/WDL čirá 4050300351537 100 8500 E27 55 141 89 20 1HQI-E 100/NDL čirá 4050300345871 100 8400 E27 55 141 89 20 1HQI-E 150/WDL čirá 4050300433974 150 12900 E27 55 141 89 20 1HQI-E 150/NDL čirá 4050300434018 150 12500 E27 55 141 89 20 1HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALLPOWERSTAR ® HQI ® -E jsou eliptické výbojky s paticí z jedné strany, homologované pro otevřená a uzavřenásvítidla, se sníženými emisemi UV záření.Výhody• šroubovací patice E27 pro snadnou manipulaci• různé barvy světlaVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• UV filtr světelného zdroje odpovídá požadavkům normy IEC 61167Využití• nákupní pasáže• jednací místnosti, posluchárny, knihovny• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• haly pro výstavy a veletrhy• nádraží, stanice metra• pěší zóny, náměstíPoznámkaPro provoz HQI ® -E 100W se hodí cívky NAV ® 100 W a zapalovače HQI ® 150 W.6.24


POWERSTAR ® HQI ® -E, povrstvená, pro otevřená a uzavřená svítidla1 2OznačenívýrobkuEAN kódHQI-E 70/WDL povrstvená 4050300397801 70 4700 E27 55 141 20 1HQI-E 70/NDL povrstvená 4050300397849 70 5100 E27 55 141 20 1HQI-E 100/WDL povrstvená 4050300351551 100 7900 E27 55 141 20 1HQI-E 100/NDL povrstvená 4050300345833 100 7700 E27 55 141 20 1HQI-E 150/WDL povrstvená 4050300433998 150 11600 E27 55 141 20 1HQI-E 150/NDL povrstvená 4050300434032 150 11500 E27 55 141 20 1HQI-E/P 250/D povrstvená 1) 4008321525673 250 17000 E40 90 226 12 2HQI-E/P 400/D povrstvená 1) 4008321525697 400 31000 E40 120 290 12 21) Provoz s předřadníkem NAV ®HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALLPOWERSTAR ® HQI ® -E jsou eliptické výbojky s paticí z jedné strany, homologované pro otevřená a uzavřenásvítidla, se sníženými emisemi UV záření.Výhody• šroubovací patice E27 resp. E40 pro snadnou manipulaci• různé barvy světlaVýhody technologie UV filtru OSRAM• menší namáhání materiálu uvnitř svítidla• UV filtr světelného zdroje odpovídá požadavkům normy IEC 61167Využití• nákupní pasáže• jednací místnosti, posluchárny, knihovny• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• haly pro výstavy a veletrhy• nádraží, stanice metra• pěší zóny, náměstíPoznámky• pro provoz HQI ® -E 100W se hodí cívky NAV ® 100 W a zapalovače HQI ® 150 W®• dodatek k poznámce 1): Při provozu s předřadníkem HQI se sníží světelný tok o cca 15 až 20 %6.25


POWERSTAR ® HQI ® -E, čirá a povrstvená, pro uzavřená svítidla1 2OznačenívýrobkuEAN kódHQI-E 400/N CLEAR 1) 4008321526700 400 42000 E40 120 285 198 12 1HQI-E 250/D PRO 1) 4008321525659 250 19000 E40 90 226 - 12 2HQI-E 250/N/SI SUPER 2) 4008321959577 250 19200 E40 91 244 - 12 2HQI-E 400/D PRO 1) 4008321525512 400 34000 E40 120 290 - 12 2HQI-E 400/N 1) 4008321526724 400 40000 E40 120 285 - 12 2HQI-E 400/N/SI SUPER 2) 4008321959591 400 35000 E40 123 285 - 12 2HQI-E 1000/N 4008321528261 1000 100000 E40 165 380 - 6 21) Provoz s předřadníkem NAV ®2) Připravuje se | Výbojky zapalují již při zapalovacím napětí 0,56 až 0,56 až 1 kVs; Výbojky nesmí být provozovány se zapalovacím napětím >1,5 kVs | Provozs předřadníkem HQL ®HCI ® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALLPOWERSTAR ® HQI ® -E jsou eliptické výbojky středního až vysokého výkonu s paticí z jedné strany, homologovanépouze pro uzavřená svítidla.Výhody• výkon až 1 000 W• dlouhá životnost• dobré až velmi dobré podání barev• šroubovací patice E40 pro snadnou manipulaci• v čirém provedením i s povrstvenímVyužití• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• haly pro výstavy a veletrhy• sportovní a víceúčelové halyPoznámkadodatek k poznámce 1): Při provozu s předřadníkem HQI ® se sníží světelný tok o cca 15 až 20 %6.26


VIALOX ® NAV ® -E SUPER 4Y ®1 2OznačenívýrobkuEAN kódNAV-E 50 SUPER 4Y 1) 4008321356024 50 3800 E27 71 156 24 1NAV-E 70 SUPER 4Y 1) 4008321356048 70 6300 E27 71 156 24 1NAV-E 100 SUPER 4Y 2) 4050300015774 100 10200 E40 76 183 12 2NAV-E 150 SUPER 4Y 2) 4050300024370 150 17000 E40 91 226 12 2NAV-E 250 SUPER 4Y 2) 4050300024387 250 31100 E40 91 226 12 2NAV-E 400 SUPER 4Y 2) 4050300024394 400 55500 E40 122 290 12 21) Připravuje se2) Upozornění: při výměně za standardní výbojky NAV ® ve stávajících zařízeních dbejte na použití vhodného zapalovačeSodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX ® NAV ® -E SUPER 4Y ®VIALOX ® NAV ® SUPER 4Y ® patří k nejjasnějším a nejúspornějším sodíkovým vysokotlakým výbojkám.4Y znamená 4 Years=4 roky. Při použití zářivek NAV ® SUPER 4Y ® je možné prodloužit skupinovou výměnusodíkových výbojek na 4 roky.VýhodyV porovnání se standardními sodíkovými vysokotlakými výbojkami:• až o 25 % delší životnost• vyšší spolehlivost• až o 20 % vyšší měrný světelný výkon• jsou možné větší rozestupy sloupů osvětlení• vyšší spolehlivost,• lepší charakteristika světelného tokuVyužití• průmyslová zařízení• pouliční osvětlení• tunely, podchody• parkoviště, dvory• zahrady, parkové plochy• budovy, pomníky, mosty6.27


VIALOX ® NAV ® -E 4Y ®1 2OznačenívýrobkuEAN kódNAV-E 50 4Y 4050300577678 50 3500 E27 71 156 24 1NAV-E 70 4Y 4050300577692 70 5600 E27 71 156 24 1NAV-E 150 4Y 4050300577555 150 14500 E40 91 226 12 2NAV-E 250 4Y 4050300577579 250 27000 E40 91 226 12 2NAV-E 400 4Y 4050300577593 400 48000 E40 122 290 12 2Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX ® NAV ® -E 4Y ®Velmi hospodárná výbojka s dlouhou životností. 4Y znamená 4 Years=4 roky.Výhodyv porovnání se standardními sodíkovými vysokotlakými výbojkami:• až o 25 % delší životnost• vyšší spolehlivostVyužití• průmyslová zařízení• pouliční osvětlení• tunely, podchody• parkoviště, dvory• zahrady, parkové plochy• budovy, pomníky, mosty6.28


VIALOX ® NAV ® -E 4Y ® , s integrovaným zapalovačem1OznačenívýrobkuEAN kódNAV-E 50/I 4Y 1) 4050300606033 50 3500 E27 71 156 24 1NAV-E 70/I 4Y 1) 4050300606019 70 5600 E27 71 156 24 11) Provoz je přípustný pouze s předřadníkem NAV | Zapalovač není nutnýSodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX ® NAV ® -E 4Y ® s integrovaným zapalovačemNepotřebují žádný zapalovač. Provoz je schválen pouze s předřadníky pro výbojky NAV ® . Provoz výbojekve svítidlech vybavených vlastním zapalovačem není přípustný. Velmi hospodárná „Longlife“ výbojka.4Y znamená 4 Years=4 roky.Výhodyv porovnání se standardními sodíkovými vysokotlakými výbojkami:• až o 25 % delší životnost• vyšší spolehlivostVyužití• průmyslová zařízení• pouliční osvětlení• tunely, podchody• parkoviště, dvory• zahrady, parkové plochy• budovy, pomníky, mosty6.29


VIALOX ® NAV ® -E (Standard)1 2OznačenívýrobkuEAN kódNAV-E 50/E 4050300015750 50 3500 E27 71 156 24 1NAV-E 70/E 4050300015767 70 5600 E27 71 156 24 1NAV-E 100 4008321087300 100 8500 E40 76 183 12 2NAV-E 150 4050300015613 150 14500 E40 91 226 12 2NAV-E 250 4050300015620 250 27000 E40 91 226 12 2NAV-E 400 4050300015637 400 48000 E40 122 290 12 2NAV-E 1000 4050300015644 1000 128000 E40 165 370 6 2Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX ® NAV ® -E (Standard)Sodíkové výbojky Die VIALOX ® NAV ® Standard jsou cenově výhodné při nákupu, hospodárné při provozua mají dlouhou životnost.Využití• průmyslová zařízení• pouliční osvětlení• tunely, podchody• parkoviště, dvory• zahrady, parkové plochy• budovy, pomníky, mosty6.30


VIALOX ® NAV ® -E, s integrovaným zapalovačem1OznačenívýrobkuEAN kódNAV-E 50/I 1) 4050300015583 50 3500 E27 71 156 24 1NAV-E 70/I 1) 4050300015590 70 5600 E27 71 156 24 11) Provoz je přípustný pouze s předřadníkem NAV | Zapalovač není nutnýSodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX ® NAV ® -E s integrovaným zapalovačemNepotřebují žádný zapalovač. Provoz je schválen pouze s předřadníky pro výbojky NAV ® . Provoz výbojekve svítidlech vybavených vlastním zapalovačem není přípustný.Využití• průmyslová zařízení• pouliční osvětlení• tunely, podchody• parkoviště, dvory• zahrady, parkové plochy• budovy, pomníky, mosty6.31


VIALOX ® NAV ® -E Plug-in (náhrada za rtuťové výbojky)1 2OznačenívýrobkuEAN kódNAV-E 68 4008321345462 68 5400 E27 71 152 24 1NAV-E 110 4050300024318 110 8000 E27 76 170 40 1NAV-E 210 4050300015576 210 18000 E40 91 226 12 2NAV-E 350 4050300015651 350 34000 E40 122 285 12 2NOVINKASodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX ® NAV ® -E Plug-inVýbojky lze používat ve svítidlech pro rtuťové výbojky HQL ® 80W, 125W, 250W resp. 400W beze změnstávajících provozních dílů, jsou-li předřadníky vhodné pro vyšší provozní proud výbojek NAV ® Plug-in.Proto je třeba ověřit, zda budou dodrženy maximální přípustné hodnoty pro teplotu vinutí podle předpisůVDE a specifikací IEC. Před výměnou výbojek kontaktujte v případě pochybností výrobce svítidla nebozařízení.Využití• průmyslová zařízení• pouliční osvětlení• parkoviště, dvory• zahrady, parkové plochy6.32


alalVIALOX ® NAV ® -T SUPER 4Y ®dd12OznačenívýrobkuEAN kódNAV-T 50 SUPER 4Y 1) 4050300024325 50 4400 E27 38 156 104 12 1NAV-T 70 SUPER 4Y 1) 4050300015736 70 6600 E27 38 156 104 12 1NAV-T 100 SUPER 4Y 1) 4050300015743 100 10700 E40 47 210 132 12 2NAV-T 150 SUPER 4Y 1) 4050300024400 150 17500 E40 47 210 132 12 2NAV-T 250 SUPER 4Y 1) 4050300024417 250 33200 E40 47 257 158 12 2NAV-T 400 SUPER 4Y 1) 4050300281179 400 56500 E40 47 285 175 12 2NAV-T 600 SUPER 4Y 1) 4050300275772 600 90000 E40 47 285 175 12 21) Upozornění: při výměně za standardní výbojky NAV ® ve stávajících zařízeních dbejte na použití vhodného zapalovačeSodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX ® NAV ® -T SUPER 4Y ®Čiré trubicové výbojky NAV ® umožňují přesné směrování světla. U nových instalací pouličního osvětlenílze proto realizovat větší rozestupy sloupů. To platí především pro výbojky NAV ® -T SUPER 4Y ® s jejichextrémně vysokými měrnými světelnými výkony. Jejich používáním můžete docílit výrazných úspor!Výbojky VIALOX ® NAV ® -T SUPER 4Y ® patří k nejjasnějším a nejhospodárnějších sodíkovým vysokotlakýmvýbojkám. 4Y znamená 4 Years=4 roky. Pro zářivky NAV ® SUPER 4Y ® je možné prodloužit skupinovouvýměnu sodíkových výbojek na 4 roky.VýhodyV porovnání se standardními sodíkovými vysokotlakými výbojkami:• až o 25 % delší životnost• vyšší spolehlivost• až o 20 % vyšší měrný světelný výkon• jsou možné větší rozestupy sloupů osvětlení• vyšší spolehlivost,• lepší charakteristika světelného tokuVyužití• průmyslová zařízení• pouliční osvětlení• tunely, podchody• parkoviště, dvory• zahrady, parkové plochy• budovy, pomníky, mosty6.33


alalVIALOX ® NAV ® -T 4Y ®dd12OznačenívýrobkuEAN kódNAV-T 70 4Y 4050300579061 70 6000 E27 38 156 104 12 1NAV-T 150 4Y 4050300577616 150 15000 E40 47 210 132 12 2NAV-T 250 4Y 4050300577630 250 28000 E40 47 257 158 12 2NAV-T 400 4Y 4050300577654 400 48000 E40 47 285 175 12 2Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX ® NAV ® -T 4Y ®Velmi hospodárná „Longlife“ výbojka. 4Y znamená 4 Years=4 roky.VýhodyV porovnání se standardními sodíkovými vysokotlakými výbojkami:• až o 25 % delší životnost• vyšší spolehlivostVyužití• průmyslová zařízení• pouliční osvětlení• tunely, podchody• parkoviště, dvory• zahrady, parkové plochy• budovy, pomníky, mosty6.34


alalVIALOX ® NAV ® -T (Standard)dd12OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANAV-T 50 4008321337986 50 3700 E27 38 156 104 12 1NAV-T 70 4050300255590 70 6000 E27 38 156 104 12 1NAV-T 100 4008321087287 100 9000 E40 47 210 132 12 2NAV-T 150 4050300015668 150 15000 E40 47 210 132 12 2NAV-T 250 4050300015675 250 28000 E40 47 257 158 12 2NAV-T 400 4050300015682 400 48000 E40 47 285 175 12 2NAV-T 1000 4050300251417 1000 130000 E40 66 360 240 12 2Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX ® NAV ® -T (Standard)Sodíkové výbojky VIALOX ® NAV ® Standard jsou cenově výhodné při nákupu, hospodárné při provozu a majídlouhou životnost.Využití• průmyslová zařízení• pouliční osvětlení• tunely, podchody• parkoviště, dvory• zahrady, parkové plochy• budovy, pomníky, mosty6.35


aallVIALOX ® NAV ® -TS SUPER 4Y ®1 dOznačenívýrobkuEAN kódNAV-TS 70 SUPER 4Y 4050300024301 70 6800 RX7s 20 120 57 12 1NAV-TS 150 SUPER 4Y 4050300281667 150 15000 RX7s-24 23 138 66 12 1Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX ® NAV ® -TS SUPER 4Y ®VIALOX ® NAV ® SUPER 4Y ® patří k nejjasnějším a nejúspornějším sodíkovým vysokotlakým výbojkám.4Y znamená 4 Years=4 roky. Při použití zářivek NAV ® -TS SUPER 4Y ® je možné prodloužit skupinovouvýměnu sodíkových výbojek na 4 roky.Využití• průmyslová zařízení• parkoviště, dvory• budovy, pomníky, mostyVIALOX ® NAV ® -TS (Standard)1 dOznačenívýrobkuEAN kódNAV-TS 250 4050300015705 250 25500 Fc2 23 206 103 12 1NAV-TS 400 4050300015712 400 48000 Fc2 23 206 103 12 1Sodíkové vysokotlaké výbojky VIALOX ® NAV ® -TS (Standard)Tyto výbojky jsou hospodárné při provozu a mají dlouhou životnost.Využití• průmyslová zařízení• parkoviště, dvory• budovy, pomníky, mosty6.36


alPLANTASTAR ®d1OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKAPLANTASTAR 250 inter 4008321240620 250 33200 E40 47 257 158 12 1PLANTASTAR 400 1) 4050300620084 400 56500 E40 47 285 175 12 1PLANTASTAR 600 1) 4050300620107 600 89000 E40 47 285 175 12 1PLANTASTAR 600/400 4008321284303 600 87000 E40 47 285 175 12 11) Pro provoz výbojek je třeba zapalovače pro zapalovací napětí 4...5 kVsPLANTASTAR ®Výbojky PLANTASTAR ® jsou ideální pro doplňkové osvětlování v zahradnictví, protože stimulují asimilacia růst rostlin. Je to důležité především při pěstování květin pro řez, zeleniny, pokojových rostlin a sazenic.VýhodyPLANTASTAR ® jsou přizpůsobeny absorpčnímu spektru rostlin.Pro zahradnictví z toho plynou následující výhody:• kratší doby pro pěstování• zdravější rostliny• ovlivnění doby květuPLANTASTAR ® 250 W inter jsou vhodné pro svůj výkon 250 W hlavně pro osvětlování druhů zeleniny, rostoucíchdo výšky. Volně svítící výbojky se rozvěšují mezi rostliny.PLANTASTAR ® 600 W 400 V je inovativní výbojka pro celoroční intenzivní pěstování rostlin. Verze 400 Vmá ~4,5 % vyšší proud fotonů, umožňuje výhodnější elektroinstalaci ve srovnání s technologií 230 Va je vyvinuta pro provoz s elektromagnetickým předřadníkem.Použitískleníky6.37


Sodíkové nízkotlaké výbojky – SOX1OznačenívýrobkuEAN kódSOX 18 4050300015569 18 1800 1) BY22d 54 216 12 1SOX 35 4050300015514 35 4600 1) BY22d 54 311 12 1SOX 55 4050300015521 55 8100 1) BY22d 54 425 12 1SOX 90 4050300015538 90 13500 1) BY22d 68 528 12 1SOX 135 4050300015545 135 22500 1) BY22d 68 775 12 1SOX 180 4050300015552 180 32000 1) BY22d 68 1120 6 11) Hodnota, která vychází z provozu výbojky na rozptylových transformátorechSodíkové nízkotlaké výbojky – SOXSOX Sodíkové nízkotlaké výbojky mají měrný světelný výkon až 178 lm/W.VýhodaPři mlze a oparu je možné kontrastnější vidění - díky monochromatickému žlutému světlu (spektrální křivkasodíku 590 nm).Využití• pouliční osvětlení• tunely, podchody• vodní cesty a plavební komoryPoznámkaBarevné vnímání není možné.6.38


HQL ® SUPER DE LUXE1OznačenívýrobkuEAN kódHQL 50 SUPER DE LUXE 4050300015217 50 1600 E27 56 130 40 1HQL 80 SUPER DE LUXE 4050300015224 80 3400 E27 71 155 40 1HQL 125 SUPER DE LUXE 4050300018515 125 5700 E27 76 168 40 1Rtuťové výbojky HQL ® SUPER DE LUXESvým zlatě zbarveným vnitřním povrstvením nabízí výbojka HQL ® SUPER DE LUXE s dlouhou životnostíbarvu světla podobnou světlu žárovky pro reprezentační osvětlení.Využití• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• průmyslová zařízení• pouliční osvětlení• parkoviště, dvory• pěší zóny, náměstí• zahrady, parkové plochy6.39


HQL ® DE LUXE1 2OznačenívýrobkuEAN kódHQL 50 DE LUXE 4050300015132 50 2000 E27 56 130 40 1HQL 80 DE LUXE 4050300015149 80 4000 E27 71 155 40 1HQL 125 DE LUXE 4050300015156 125 6800 E27 76 168 40 1HQL 250 DE LUXE 4050300015163 250 14000 E40 91 226 12 2HQL 400 DE LUXE 4050300015170 400 24000 E40 122 285 12 2Rtuťové výbojky HQL ® DE LUXETeplejší barva světla a více světla proti standardním výbojkám HQL ® otevírají výbojkám HQL ® DE LUXEnejrůznější možnosti využití. Výojky HQL ® DE LUXE 50W až 125W jsou vhodné pro čtyřleté používánív pouličním osvětlení.Využití• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• průmyslová zařízení• pouliční osvětlení• parkoviště, dvory• pěší zóny, náměstí• zahrady, parkové plochy6.40


HQL ® (Standard)1 2OznačenívýrobkuEAN kódHQL 50 4050300015040 50 1800 E27 56 130 40 1HQL 80 4050300012360 80 3800 E27 71 155 40 1HQL 125 4050300012377 125 6300 E27 76 168 40 1HQL 250 4050300015064 250 13000 E40 91 226 12 2HQL 400 4050300015071 400 22000 E40 122 285 12 2HQL 700 4050300015088 700 40000 E40 141 325 6 2HQL 1000 4050300015095 1000 57000 E40 165 355 6 2Rtuťové výbojky HQL ® (Standard)Rtuťové vysokotlaké výbojky HQL ® (Standard) jsou opatřeny luminoforem typu ytrium-vanad. Neutrální bílábarva světla.Využití• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• průmyslová zařízení• pouliční osvětlení• parkoviště, dvory• pěší zóny, náměstí• zahrady, parkové plochy6.41


HQL ® -R DE LUXE1OznačenívýrobkuEAN kódHQL R 80 DE LUXE 4050300003290 80 3000 E27 125 168 6 1Rtuťová výbojka HQL ® -R DE LUXEHQL ® -R DE LUXE hřibovitého tvaru s reflektorem nabízí teple bílou barvu světla a příjemné barevné vlastnosti.Použitíosvětlení rostlin, akvárií a teráriíPoznámkaChraňte před stříkající vodou!6.42


HWL ®1 2OznačenívýrobkuEAN kódHWL 160 225 V 1) 4050300015453 160 3100 E27 76 168 40 1HWL 160 235 V 1) 4050300216867 160 3100 E27 76 168 40 1HWL 250 225 V 1) 4008321161123 250 5600 E40 91 226 12 2HWL 250 235 V 1) 4008321159274 250 5600 E40 91 226 12 2HWL 500 225 V 1) 4050300015484 500 14000 E40 122 275 12 2HWL 500 235 V 1) 4050300216928 500 14000 E40 122 275 12 21) Není třeba předřadník ani zapalovačRtuťové výbojky se smíšeným světlem HWL ®Výbojky HWL ® jsou opatřeny luminoforem typu ytrium-vanad.VýhodaVýbojky HWL ® se mohou používat místo žárovek, protože nepotřebují předřadník ani zapalovač.Využití• nízkonákladové osvětlení hal• náhrada provozních míst s žárovkami o vysokém výkonu• haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu• pěší zóny, náměstí6.43


Relativní spektrální průběh záření výbojekViditelná oblast od 380 do 780 nm, relativní spektrální emise na 5 nm.Výbojky HCI ® /HQI ® Výbojky HQI ® Výbojky VIALOX ® NAV ®a SOX,výbojky HWL ® a HQL ®HCI ® /930 SHOPLIGHT NAV ® /NAV ® SUPER 4Y ®HCI ® /830 WDL/930 WDL HQI ® -T/WDL G12 SOXHCI ® /942 NDL HQI ® -T/NDL G12 HWL ®HQI ® -TS/WDL HQI ® -T/N E40 HQL ® SUPER DE LUXEHQI ® -TS/NDLHQI ® -T/D E40HQL ® DE LUXEHQI ® -TS/D HQI ® -TS/D/S CABLE HQL ®Poznámka: tato barevná tabulka může jen hrubě znázornit vyzařovaná spektra. Přesné shody vyobrazených barev s definicemi příslušných barev nelze z technickýchdůvodů souvisejících s tiskem dosáhnout.6.44


Technické údajeOznačenívýrobkuProudvýbojkyAVýkonvýbojkyWKompenzačníkondenzátorpři 50Hz μFSchémtelnýSvě-zapojenílmtokč. 20)Měrnýsvětelnývýkonlm/WPodáníbarevR aTeplotachromatičnostiKProvoznípolohaPOWERBALL ® HCI ® -T pro uzavřená svítidlaHCI-T 35/830 WDL PB 0,5 37 6 4) 2/7 3600 95 83 3000 libovolnáHCI-T 35/942 NDL PB 0,5 37 6 4) 2/7 3500 92 90 4200 libovolnáHCI-T 70/830 WDL PB 1,0 72 12 4) 2/7 7300 100 88 3000 libovolnáHCI-T 70/942 NDL PB 1,0 72 12 4) 2/7 6800 93 94 4200 libovolnáHCI-T 100/830 WDL PB 1,1 96 12 4) 2/7 9500 99 86 3000 libovolnáHCI-T 100/942 NDL PB 1,2 96 12 4) 2/7 9300 97 94 4200 libovolnáHCI-T 150/830 WDL PB 1,8 142 20 4) 2/7 15000 106 88 3000 libovolnáHCI-T 150/942 NDL PB 1,8 146 20 4) 2/7 14500 99 96 4200 libovolnáHCI-T 250/830 WDL PB 2) 2,9 245 32 4) 2 26000 106 92 3000 libovolnáHCI-T 250/942 NDL PB 2) 2,8 261 32 4) 2 25000 96 95 4200 libovolnáPOWERBALL ® HCI ® -TM pro uzavřená svítidlaHCI-TM 250/930 WDL MD PB 2) 2,9 248 32 4) 2 26000 104 91 3000 libovolnáHCI-TM 250/930 WDL HR PB 9) 3,1 245 32 4) 2 26000 104 91 3000 libovolnáHCI-TM 250/942 NDL MD PB 2) 3,0 249 32 4) 2 25000 100 97 4200 libovolnáHCI-TM 250/942 NDL HR PB 9) 3,0 249 32 4) 2 25000 100 97 4200 libovolnáHCI-TM 400/930 WDL PB 2) 4,4 400 45 4) 2 41000 108 94 3000 libovolnáHCI-TM 400/930 WDL HR PB 9) 4,4 400 45 4) 2 41000 108 94 3000 libovolnáHCI-TM 400/942 NDL PB 2) 4,2 399 45 4) 2 40000 103 95 4200 libovolnáHCI-TM 400/942 NDL HR PB 9) 4,2 399 45 4) 2 40000 103 95 4200 libovolnáPOWERBALL ® HCI ® -TC pro uzavřená svítidlaHCI-TC 20/830 WDL PB 0,2 20 - 3) 7 1700 85 81 3000 libovolnáHCI-TC 35/830 WDL PB 0,5 38 6 4) 2/7 3500 92 83 3000 libovolnáHCI-TC 35/942 NDL PB 0,5 39 6 4) 2/7 3400 87 90 4200 libovolnáHCI-TC 70/830 WDL PB 1,0 72 12 4) 2/7 6900 96 89 3000 libovolnáHCI-TC 70/942 NDL PB 1,0 74 12 4) 2/7 6600 89 95 4200 libovolnáPOWERBALL ® HCI ® -TF pro uzavřená svítidlaHCI-TF 20/830 WDL PB 0,2 20 - 3) 7 1700 85 85 3000 libovolnáHCI-TF 35/930 WDL PB 0,5 39 - 3) 7 3400 87 90 3000 libovolnáPOWERBALL ® HCI ® -T Shoplight pro uzavřená svítidlaHCI-T 35/930 WDL PB Shoplight 0,5 39 6 4) 2/7 2800 72 93 3000 libovolnáHCI-T 70/930 WDL PB Shoplight 1,0 73 12 4) 2/7 6300 86 94 3000 libovolnáPOWERBALL ® HCI ® -TC Shoplight pro uzavřená svítidlaHCI-TC 35/930 WDL PB Shoplight 0,5 38 6 4) 2/7 2800 74 93 3000 libovolnáHCI-TC 70/930 WDL PB Shoplight 1,0 73 12 4) 2/7 6300 86 95 3000 libovolnáPOWERBALL ® HCI ® -TS pro uzavřená svítidlaHCI-TS 70/830 WDL PB 1,0 72 12 4) 2/7 6800 94 88 3000 p45HCI-TS 70/942 NDL PB 1,0 74 12 4) 2/7 6500 88 95 4200 p45HCI-TS 150/830 WDL PB 1,8 144 20 4) 2/7 14500 101 90 3000 p45HCI-TS 150/942 NDL PB 1,8 138 20 4) 2/7 14400 104 95 4200 p45HCI-TS 250/830 WDL MD PB 2) 2,9 242 32 4) 2 25000 103 90 3000 p45HCI-TS 250/942 NDL MD PB 2) 2,9 245 32 4) 2 25000 102 94 4200 p4521)1) Připravuje se 2) Provoz s předřadníkem NAV ® 3) Provoz pouze s elektronickým předřadníkem 4) Typická hodnota při jmenovitém napětí a cos ϕ≥0.9 5) Při vodorovné provozní polozevýbojky namontujte objímku tak, aby elektrody výbojky nebyly nad sebou 6) Osová svítivost cd 7) Provoz přípustný pouze s předřadníkem NAV ® 8) Provoz pouze s předřadníkem na 12,2A 9) Provoz je možný pouze s vhodnými zapalovači pro teplý start se zapalovacím napětím do 25 kV 10) Provoz pouze s předřadníkem HQI ® 11) Výbojky zapalují již při zapalovacímnapětí 0,9 až 1,3 kVs. Výbojky nesmí být provozovány se zapalovačem na 4...5 kV 12) Provoz bez externího zapalovače 13) Ve svislé provozní poloze třeba počítat s barevnými odchylkami14) Výbojky zapalují již při zapalovacím napětí 0,56 až 1 kVs; výbojky nelze provozovat se zapalovacím napětím >1,5 kVs 15) Upozornění: při výměně za standardní výbojky NAV ®ve stávajících zařízeních dbejte na použití vhodného zapalovače 16) Provoz bez zapalovače 17) Pro provoz výbojek je třeba zapalovače pro zapalovací napětí 4...5 kVs18) Hodnota, která vychází z provozu výbojky na rozptylových transformátorech 19) Není třeba předřadník ani zapalovač 20) Schémata zapojení viz str. 6.56 21) Viz pokyny k obsluze:„Světelně technické a elektrické údaje”6.45


Technické údajeOznačenívýrobkuProudvýbojkyAVýkonvýbojkyWKompenzačníkondenzátorpři 50Hz μFSchémtelnýSvě-zapojenílmtokč. 20)Měrnýsvětelnývýkonlm/WPodáníbarevR aTeplotachromatičnostiKProvoznípolohaPOWERBALL ® HCI ® -T/P pro otevřená a uzavřená svítidlaHCI-T/P 70/830 WDL PB čirá 1,0 73 12 4) 2/7 7200 99 89 3000 libovolnáHCI-T/P 70/942 NDL PB čirá 1,0 73 12 4) 2/7 6700 92 96 4200 libovolnáHCI-T/P 100/830 WDL PB čirá 1,2 96 12 4) 2/7 9000 94 85 3000 libovolnáHCI-T/P 100/942 NDL PB čirá 1,2 96 12 4) 2/7 8800 92 94 4200 libovolnáHCI-T/P 150/830 WDL PB čirá 1,8 145 20 4) 2/7 14500 100 90 3000 libovolnáHCI-T/P 150/942 NDL PB čirá 1,8 148 20 4) 2/7 14500 98 95 4200 libovolnáPOWERBALL ® HCI ® -TT pro uzavřená svítidlaHCI-TT 50/830 WDL PB 1) 0,8 53 10 4) 2 5000 94 › 80 3000 libovolnáHCI-TT 70/830 WDL PB 0,9 74 12 4) 2 7000 95 86 3000 libovolnáHCI-TT 100/830 WDL PB 1,2 96 12 4) 2 10000 104 82 3000 libovolnáHCI-TT 150/830 WDL PB 1,8 148 20 4) 2 14500 107 83 3000 libovolnáHCI-TT 250/830 WDL PB 2,8 249 32 4) 2 26000 104 87 3000 libovolnáPOWERBALL ® HCI ® -E/P pro otevřená a uzavřená svítidlaHCI-E/P 35/830 WDL PB povrstvená 0,5 38 6 4) 2/7 3200 84 85 3000 libovolnáHCI-E/P 35/942 NDL PB povrstvená 0,5 39 6 4) 2/7 3100 79 90 4200 libovolnáHCI-E/P 50/830 WDL PB povrstvená 0,8 52 10 4) 2/7 4000 77 › 80 3000 libovolnáHCI-E/P 70/830 WDL PB povrstvená 1,0 73 12 4) 2/7 6700 92 88 3000 libovolnáHCI-E/P 70/942 NDL PB povrstvená 1,0 73 12 4) 2/7 6300 86 96 4200 libovolnáHCI-E/P 100/830 WDL PB povrstvená 1,2 96 12 4) 2/7 8500 89 88 3000 libovolnáHCI-E/P 100/942 NDL PB povrstvená 1,2 96 12 4) 2/7 8300 86 96 4200 libovolnáHCI-E/P 150/830 WDL PB povrstvená 1,8 145 20 4) 2/7 13700 94 93 3000 libovolnáHCI-E/P 150/942 NDL PB povrstvená 1,8 146 20 4) 2/7 13700 94 96 4200 libovolnáPOWERBALL ® HCI ® -E pro uzavřená svítidlaHCI-E 250/830 WDL PB 2) 3,0 245 32 4) 2 24500 100 91 3000 libovolnáHCI-E 250/942 NDL PB 2) 3,0 258 32 4) 2 22500 88 95 4200 libovolnáPOWERBALL ® HCI ® -R111 pro otevřená a uzavřená svítidlaHCI-R111 20/830 WDL PB 10D 0,2 20 - 3) 7 19000 6) - 81 3000 libovolnáHCI-R111 20/830 WDL PB 24D 0,2 20 - 3) 7 4400 6) - 81 3000 libovolnáHCI-R111 20/830 WDL PB 40D 0,2 20 - 3) 7 2200 6) - 81 3000 libovolnáHCI-R111 35/830 WDL PB 10D 0,5 39 6 4) 2/7 39000 6) - 81 3000 libovolnáHCI-R111 35/830 WDL PB 24D 0,5 39 6 4) 2/7 9500 6) - 81 3000 libovolnáHCI-R111 35/830 WDL PB 40D 0,5 39 6 4) 2/7 4500 6) - 81 3000 libovolnáHCI-R111 35/942 NDL PB 10D 0,5 39 6 4) 2/7 39000 6) - 90 4200 libovolnáHCI-R111 35/942 NDL PB 24D 0,5 39 6 4) 2/7 9500 6) - 90 4200 libovolnáHCI-R111 35/942 NDL PB 40D 0,5 39 6 4) 2/7 4500 6) - 90 4200 libovolná21)1) Připravuje se 2) Provoz s předřadníkem NAV ® 3) Provoz pouze s elektronickým předřadníkem 4) Typická hodnota při jmenovitém napětí a cos ϕ≥0.9 5) Při vodorovné provozní polozevýbojky namontujte objímku tak, aby elektrody výbojky nebyly nad sebou 6) Osová svítivost cd 7) Provoz přípustný pouze s předřadníkem NAV ® 8) Provoz pouze s předřadníkem na 12,2A 9) Provoz je možný pouze s vhodnými zapalovači pro teplý start se zapalovacím napětím do 25 kV 10) Provoz pouze s předřadníkem HQI ® 11) Výbojky zapalují již při zapalovacímnapětí 0,9 až 1,3 kVs. Výbojky nesmí být provozovány se zapalovačem na 4...5 kV 12) Provoz bez externího zapalovače 13) Ve svislé provozní poloze třeba počítat s barevnými odchylkami14) Výbojky zapalují již při zapalovacím napětí 0,56 až 1 kVs; výbojky nelze provozovat se zapalovacím napětím >1,5 kVs 15) Upozornění: při výměně za standardní výbojky NAV ®ve stávajících zařízeních dbejte na použití vhodného zapalovače 16) Provoz bez zapalovače 17) Pro provoz výbojek je třeba zapalovače pro zapalovací napětí 4...5 kVs18) Hodnota, která vychází z provozu výbojky na rozptylových transformátorech 19) Není třeba předřadník ani zapalovač 20) Schémata zapojení viz str. 6.56 21) Viz pokyny k obsluze:„Světelně technické a elektrické údaje”6.46


Technické údajeOznačenívýrobkuProudvýbojkyAVýkonvýbojkyWKompenzačníkondenzátorpři 50Hz μFSchémtelnýSvě-zapojenílmtokč. 20)Měrnýsvětelnývýkonlm/WPodáníbarevR aTeplotachromatičnostiKProvoznípolohaPOWERBALL ® HCI ® -R111 pro otevřená a uzavřená svítidlaHCI-R111 70/830 WDL PB 10D 1,0 72 12 4) 2/7 55000 6) - 82 3000 libovolnáHCI-R111 70/830 WDL PB 24D 1,0 72 12 4) 2/7 16500 6) - 82 3000 libovolnáHCI-R111 70/830 WDL PB 40D 1,0 72 12 4) 2/7 10000 6) - 82 3000 libovolnáHCI-R111 70/942 NDL PB 10D 1,0 72 12 4) 2/7 55000 6) - 90 4200 libovolnáHCI-R111 70/942 NDL PB 24D 1,0 72 12 4) 2/7 15000 6) - 90 4200 libovolnáHCI-R111 70/942 NDL PB 40D 1,0 72 12 4) 2/7 9000 6) - 90 4200 libovolnáPOWERBALL ® HCI ® -PAR pro otevřená a uzavřená svítidlaHCI-PAR20 35/830 WDL PB SP 10D 0,5 39 6 4) 2/7 22000 6) - 84 3000 libovolnáHCI-PAR20 35/830 WDL PB FL 30D 0,5 39 6 4) 2/7 5400 6) - 84 3000 libovolnáHCI-PAR20 35W/942 NDL PB SP 10D 0,5 39 6 4) 2/7 16000 6) - › 90 4200 libovolnáHCI-PAR20 35W/942 NDL PB FL 30D 0,5 39 6 4) 2/7 4000 6) - › 90 4200 libovolnáHCI-PAR30 35/830 WDL PB SP 10D 0,5 39 6 4) 2/7 45000 6) - 83 3000 libovolnáHCI-PAR30 35/830 WDL PB FL 30D 0,5 39 6 4) 2/7 8000 6) - 83 3000 libovolnáHCI-PAR30 35W/942 NDL PB SP 10D 0,5 39 6 4) 2/7 36000 6) - › 90 4200 libovolnáHCI-PAR30 35W/942 NDL PB FL 30D 0,5 39 6 4) 2/7 7000 6) - › 90 4200 libovolnáHCI-PAR30 70/830 WDL PB SP 10D 1,0 73 12 4) 2/7 70000 6) - 85 3000 libovolnáHCI-PAR30 70/830 WDL PB FL 30D 1,0 73 12 4) 2/7 13800 6) - 85 3000 libovolnáHCI-PAR30 70/830 WDL PB WFL 40D 1,0 73 12 4) 2/7 8900 6) - 85 3000 libovolnáHCI-PAR30 70W/942 NDL PB SP 10D 1,0 70 12 4) 2/7 70000 6) - › 90 4200 libovolnáHCI-PAR30 70W/942 NDL PB FL 30D 1,0 70 12 4) 2/7 13000 6) - › 90 4200 libovolnáPOWERSTAR ® HQI ® -R pro uzavřená svítidlaHQI-R 150/NDL/FO 1,8 150 20 4) 2/7 11000 6) 73 85 4200 p15POWERSTAR ® HQI ® -T s paticí G12 pro uzavřená svítidlaHQI-T 70/NDL 1,0 75 12 4) 2/7 5800 77 84 4200 libovolná 5)HQI-T 70/WDL 1,0 75 12 4) 2/7 5300 71 76 3000 libovolná 5)HQI-T 150/NDL 1,8 150 20 4) 2/7 13000 87 85 4200 libovolná 5)HQI-T 150/WDL 1,8 150 20 4) 2/7 13000 87 77 3000 libovolná 5)POWERSTAR ® HQI ® -TS EXCELLENCE pro uzavřená svítidlaHQI-TS 70/WDL EXCELLENCE 1,0 78 12 4) 2/7 6200 80 75 3000 p45HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE 1,0 78 12 4) 2/7 6500 83 85 4200 p45HQI-TS 70/D EXCELLENCE 1,0 78 12 4) 2/7 6200 80 80 5600 p45HQI-TS 150/WDL EXCELLENCE 1,8 150 20 4) 2/7 12000 80 75 3000 p45HQI-TS 150/NDL EXCELLENCE 1,8 150 20 4) 2/7 12500 83 85 4200 p45HQI-TS 150/D EXCELLENCE 1,8 150 20 4) 2/7 13500 90 80 5600 p45POWERSTAR ® HQI ® -TS pro uzavřená svítidlaHQI-TS 250/WDL UVS 2,8 250 32 4) 2 22000 88 80 3200 p45HQI-TS 250/NDL UVS 3,0 250 32 4) 2 20000 82 88 4200 p45HQI-TS 250/D PRO 3,0 250 32 4) 2 20000 82 93 5100 p45HQI-TS 400/NDL 7) 4,1 400 45 4) 2 36000 90 88 4200 p45HQI-TS 400/D PRO 2) 4,1 400 45 4) 2 37000 90 93 5500 p45HQI-TS 400/D PRO 10) 3,6 350 35 4) 2 31000 89 90 6000 p4521)1) Připravuje se 2) Provoz s předřadníkem NAV ® 3) Provoz pouze s elektronickým předřadníkem 4) Typická hodnota při jmenovitém napětí a cos ϕ≥0.9 5) Při vodorovné provozní polozevýbojky namontujte objímku tak, aby elektrody výbojky nebyly nad sebou 6) Osová svítivost cd 7) Provoz přípustný pouze s předřadníkem NAV ® 8) Provoz pouze s předřadníkem na 12,2A 9) Provoz je možný pouze s vhodnými zapalovači pro teplý start se zapalovacím napětím do 25 kV 10) Provoz pouze s předřadníkem HQI ® 11) Výbojky zapalují již při zapalovacímnapětí 0,9 až 1,3 kVs. Výbojky nesmí být provozovány se zapalovačem na 4...5 kV 12) Provoz bez externího zapalovače 13) Ve svislé provozní poloze třeba počítat s barevnými odchylkami14) Výbojky zapalují již při zapalovacím napětí 0,56 až 1 kVs; výbojky nelze provozovat se zapalovacím napětím >1,5 kVs 15) Upozornění: při výměně za standardní výbojky NAV ®ve stávajících zařízeních dbejte na použití vhodného zapalovače 16) Provoz bez zapalovače 17) Pro provoz výbojek je třeba zapalovače pro zapalovací napětí 4...5 kVs18) Hodnota, která vychází z provozu výbojky na rozptylových transformátorech 19) Není třeba předřadník ani zapalovač 20) Schémata zapojení viz str. 6.56 21) Viz pokyny k obsluze:„Světelně technické a elektrické údaje”6.47


Technické údajeOznačenívýrobkuProudvýbojkyAVýkonvýbojkyWKompenzačníkondenzátorpři 50Hz μFSchémtelnýSvě-zapojenílmtokč. 20)Měrnýsvětelnývýkonlm/WPodáníbarevR aTeplotachromatičnostiKProvoznípolohaPOWERSTAR ® HQI ® -TS bez vnější baňky pro uzavřená svítidlaHQI-TS 1000/NDL/S 9,2 1000 85 4) 2 90000 90 › 85 4400 p15HQI-TS 1000/D/S 9,4 1000 85 4) 2 90000 90 90 5900 p15/s15HQI-TS 2000/NDL/S 11,3 2000 60 4) 2/3 215000 110 › 85 4400 p15HQI-TS 2000/D/S 11,5 1950 60 4) 2/3 200000 103 90 5900 p15HQI-TS 2000W/D/S High Flux 8) 12,2 2060 70 4) 2/3 220000 107 90 6000 p15HQI-TS 2000W/N/L 10,7 2150 60 4) 2/3 230000 107 ≥ 65 4200 p15HQI-TS 2000W/D/L 10,3 2150 60 4) 2/3 205000 95 › 85 5400 p15POWERSTAR ® HQI ® -TM pro uzavřená svítidlaHQI-TM 600/NDL 1) 2) 6,0 620 65 4) 2 55000 89 85 4500 libovolnáHQI-TM 600/NDL HR 1) 2) 9) 6,0 620 65 4) 2 55000 89 85 4500 libovolnáHQI-TM 600/D 1) 2) 6,0 620 65 4) 2 58000 94 90 6000 libovolnáHQI-TM 600/D HR 1) 2) 9) 6,0 620 65 4) 2 58000 94 90 6000 libovolnáHQI-TM 1000/NDL 1) 8,9 1000 85 4) 2 92000 92 85 4500 libovolnáHQI-TM 1000/NDL HR 1) 9) 8,9 1000 85 4) 2 92000 92 85 4500 libovolnáHQI-TM 1000/D 8,9 1000 85 4) 2 97000 97 90 6000 libovolnáHQI-TM 1000/D HR 1) 9) 8,9 1000 85 4) 2 97000 97 90 6000 libovolnáPOWERSTAR ® HQI ® -T pro uzavřená svítidla od 1000 WHQI-T 1000/N 9,1 1000 85 4) 2 110000 110 65 3500 p30HQI-T 1000/D 8,9 1000 85 4) 2 85000 81 90 7250 p30HQI-T 2000/N/E SUPER 9,4 2000 37 4) 2 240000 120 65 4400 p60HQI-T 2000/N/SN SUPER 11) 9,4 2000 37 4) 2 240000 120 65 4400 p60HQI-T 2000/N/230 V 19,0 1950 125 4) 2 191000 98 65 4400 p30HQI-T 2000/D 10,2 2050 60 4) 2 180000 88 90 7250 p30HQI-T 2000/N 12) 9,0 2000 37 4) 1 205000 103 65 4200 p30HQI-T 2000/D/I 12) 10,3 2050 60 4) 1 180000 88 90 7250 p30POWERSTAR ® HQI ® -T pro uzavřená svítidlaHQI-T 250/D PRO 2) 3,0 250 32 4) 2 20000 82 90 5200 libovolná 13)HQI-T 250/N/SI SUPER 1) 14) 20) 2,2 235 32 4) 2 19800 85 65 4500 libovolnáHQI-BT 400/D PRO 2) 4,0 420 45 4) 2 35000 83 90 5500 libovolnáHQI-BT 400/D 10) 3,5 360 35 4) 2 27000 75 90 6000 libovolnáHQI-T 400/N 2) 4,0 430 45 4) 2 42000 98 65 3500 p45HQI-T 400/N 10) 3,6 380 35 4) 2 34000 89 65 4000 p45HQI-T 400/N/SI SUPER 1) 14) 20) 3,2 370 45 4) 2 36500 99 65 4200 libovolnáHQI-T 400 BLUE 10) 4,0 400 35 4) 2 - - - mono-p55chro-matickáHQI-T 400 GREEN 10) 4,0 400 35 4) 2 - - - mono-p55chro-matickáHQI-T 400 MAGENTA 10) 4,2 400 35 4) 2 - - - monochromatickáp5521)1) Připravuje se 2) Provoz s předřadníkem NAV ® 3) Provoz pouze s elektronickým předřadníkem 4) Typická hodnota při jmenovitém napětí a cos ϕ≥0.9 5) Při vodorovné provozní polozevýbojky namontujte objímku tak, aby elektrody výbojky nebyly nad sebou 6) Osová svítivost cd 7) Provoz přípustný pouze s předřadníkem NAV ® 8) Provoz pouze s předřadníkem na 12,2A 9) Provoz je možný pouze s vhodnými zapalovači pro teplý start se zapalovacím napětím do 25 kV 10) Provoz pouze s předřadníkem HQI ® 11) Výbojky zapalují již při zapalovacímnapětí 0,9 až 1,3 kVs. Výbojky nesmí být provozovány se zapalovačem na 4...5 kV 12) Provoz bez externího zapalovače 13) Ve svislé provozní poloze třeba počítat s barevnými odchylkami14) Výbojky zapalují již při zapalovacím napětí 0,56 až 1 kVs; výbojky nelze provozovat se zapalovacím napětím >1,5 kVs 15) Upozornění: při výměně za standardní výbojky NAV ®ve stávajících zařízeních dbejte na použití vhodného zapalovače 16) Provoz bez zapalovače 17) Pro provoz výbojek je třeba zapalovače pro zapalovací napětí 4...5 kVs18) Hodnota, která vychází z provozu výbojky na rozptylových transformátorech 19) Není třeba předřadník ani zapalovač 20) Schémata zapojení viz str. 6.56 21) Viz pokyny k obsluze:„Světelně technické a elektrické údaje”6.48


Technické údajeOznačenívýrobkuProudvýbojkyAVýkonvýbojkyWKompenzačníkondenzátorpři 50Hz μFSchémtelnýSvě-zapojenílmtokč. 20)Měrnýsvětelnývýkonlm/WPodáníbarevR aTeplotachromatičnostiKProvoznípolohaPOWERSTAR ® HQI ® -E, čirá, pro otevřená a uzavřená svítidlaHQI-E 70/WDL čirá 1,0 73 12 4) 2/7 5200 71 70 3000 libovolnáHQI-E 70/NDL čirá 1,0 73 12 4) 2/7 5500 75 80 4200 libovolnáHQI-E 100/WDL čirá 1,1 100 16 4) 2/7 8500 85 70 3000 libovolnáHQI-E 100/NDL čirá 1,1 100 16 4) 2/7 8400 84 85 4200 libovolnáHQI-E 150/WDL čirá 1,8 150 20 4) 2/7 12900 86 70 3000 libovolnáHQI-E 150/NDL čirá 1,8 150 20 4) 2/7 12500 83 83 4200 libovolnáPOWERSTAR ® HQI ® -E, povrstvená, pro otevřená a uzavřená svítidlaHQI-E 70/WDL povrstvená 1,0 70 12 4) 2/7 4700 64 70 2900 libovolnáHQI-E 70/NDL povrstvená 1,0 70 12 4) 2/7 5100 70 80 4000 libovolnáHQI-E 100/WDL povrstvená 1,1 100 16 4) 2/7 7900 79 70 2900 libovolnáHQI-E 100/NDL povrstvená 1,1 100 16 4) 2/7 7700 77 85 4000 libovolnáHQI-E 150/WDL povrstvená 1,8 150 20 4) 2/7 11600 77 70 2900 libovolnáHQI-E 150/NDL povrstvená 1,8 150 20 4) 2/7 11500 77 86 4000 libovolnáHQI-E/P 250/D povrstvená 2) 3,0 250 32 4) 2 17000 71 90 5200 libovolnáHQI-E/P 400/D povrstvená 2) 3,9 420 45 4) 2 31000 74 90 5000 libovolnáHQI-E/P 400/D povrstvená 10) 3,5 380 35 4) 2 25000 71 90 5200 libovolnáPOWERSTAR ® HQI ® -E, čirá a povrstvená, pro uzavřená svítidlaHQI-E 400/N CLEAR 2) 4,0 440 45 4) 2 42000 95 65 4000 h45HQI-E 400/N CLEAR 10) 3,4 380 35 4) 2 34000 90 65 4600 h45HQI-E 250/D PRO 2) 3,0 250 32 4) 2 19000 78 90 5200 libovolná 13)HQI-E 250/N/SI SUPER 1) 14) 20) 2,1 240 32 4) 2 19200 80 65 4200 libovolnáHQI-E 400/D PRO 2) 4,0 420 45 4) 2 34000 79 90 5200 libovolnáHQI-E 400/D 10) 3,6 360 35 4) 2 26000 72 90 5700 libovolnáHQI-E 400/N 2) 4,0 400 45 4) 2 40000 91 65 3800 h45HQI-E 400/N 10) 3,4 380 35 4) 2 34000 90 65 4400 h45HQI-E 400/N/SI SUPER 1) 14) 20) 3,4 370 45 4) 2 35000 95 65 4200 libovolnáHQI-E 1000/N 9,5 1000 85 4) 2 100000 95 65 3800 h45VIALOX ® NAV ® -E SUPER 4Y ®NAV-E 50 SUPER 4Y 1) 0,8 50 10 4) 2 3800 76 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 70 SUPER 4Y 1) 1,0 70 12 4) 2 6300 90 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 100 SUPER 4Y 15) 1,2 100 12 4) 2 10200 102 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 150 SUPER 4Y 15) 1,8 150 20 4) 2 17000 113 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 250 SUPER 4Y 15) 3,0 250 32 4) 2 31100 124 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 400 SUPER 4Y 15) 4,4 400 45 4) 2 55500 139 ≤ 25 2000 libovolnáVIALOX ® NAV ® -E 4Y ®NAV-E 50 4Y 0,8 50 10 4) 2 3500 70 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 70 4Y 1,0 70 12 4) 2 5600 80 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 150 4Y 1,8 150 20 4) 2 14500 97 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 250 4Y 3,0 250 32 4) 2 27000 108 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 400 4Y 4,4 400 45 4) 2 48000 120 ≤ 25 2000 libovolnáVIALOX ® NAV ® -E 4Y ® , s integrovaným zapalovačemNAV-E 50/I 4Y 7) 16) 0,8 50 10 4) 1 3500 70 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 70/I 4Y 7) 16) 1,0 70 12 4) 1 5600 80 ≤ 25 2000 libovolná1) Připravuje se 2) Provoz s předřadníkem NAV ® 3) Provoz pouze s elektronickým předřadníkem 4) Typická hodnota při jmenovitém napětí a cos ϕ≥0.9 5) Při vodorovné provozní polozevýbojky namontujte objímku tak, aby elektrody výbojky nebyly nad sebou 6) Osová svítivost cd 7) Provoz přípustný pouze s předřadníkem NAV ® 8) Provoz pouze s předřadníkem na 12,2A 9) Provoz je možný pouze s vhodnými zapalovači pro teplý start se zapalovacím napětím do 25 kV 10) Provoz pouze s předřadníkem HQI ® 11) Výbojky zapalují již při zapalovacímnapětí 0,9 až 1,3 kVs. Výbojky nesmí být provozovány se zapalovačem na 4...5 kV 12) Provoz bez externího zapalovače 13) Ve svislé provozní poloze třeba počítat s barevnými odchylkami14) Výbojky zapalují již při zapalovacím napětí 0,56 až 1 kVs; výbojky nelze provozovat se zapalovacím napětím >1,5 kVs 15) Upozornění: při výměně za standardní výbojky NAV ®ve stávajících zařízeních dbejte na použití vhodného zapalovače 16) Provoz bez zapalovače 17) Pro provoz výbojek je třeba zapalovače pro zapalovací napětí 4...5 kVs18) Hodnota, která vychází z provozu výbojky na rozptylových transformátorech 19) Není třeba předřadník ani zapalovač 20) Schémata zapojení viz str. 6.56 21) Viz pokyny k obsluze:„Světelně technické a elektrické údaje”21)6.49


Technické údajeOznačenívýrobkuProudvýbojkyAVýkonvýbojkyWKompenzačníkondenzátorpři 50Hz μFSchémtelnýSvě-zapojenílmtokč. 20)Měrnýsvětelnývýkonlm/WPodáníbarevR aTeplotachromatičnostiKProvoznípolohaVIALOX ® NAV ® -E (Standard)NAV-E 50/E 0,8 50 10 4) 2 3500 70 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 70/E 1,0 70 12 4) 2 5600 80 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 100 1,2 100 12 4) 2 8500 85 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 150 1,8 150 20 4) 2 14500 97 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 250 3,0 250 32 4) 2 27000 108 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 400 4,4 400 45 4) 2 48000 120 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 1000 10,3 1000 100 4) 2 128000 128 ≤ 25 2000 libovolnáVIALOX ® NAV ® -E, s integrovaným zapalovačemNAV-E 50/I 7) 16) 0,8 50 10 4) 1 3500 70 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 70/I 7) 16) 1,0 70 12 4) 1 5600 80 ≤ 25 2000 libovolnáVIALOX ® NAV ® -E Plug-in (náhrada za rtuťovou výbojku)NAV-E 68 0,8 68 8 4) - 5400 80 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 110 1,3 110 10 4) 1 8000 73 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 210 2,3 210 18 4) 1 18000 86 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-E 350 3,6 350 25 4) 1 34000 97 ≤ 25 2000 libovolnáVIALOX ® NAV ® -T SUPER 4Y ®NAV-T 50 SUPER 4Y 15) 0,8 50 10 4) 2 4400 88 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 70 SUPER 4Y 15) 1,0 70 12 4) 2 6600 94 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 100 SUPER 4Y 15) 1,2 100 12 4) 2 10700 107 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 150 SUPER 4Y 15) 1,8 150 20 4) 2 17500 116 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 250 SUPER 4Y 15) 3,0 250 32 4) 2 33200 133 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 400 SUPER 4Y 15) 4,4 400 45 4) 2 56500 141 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 600 SUPER 4Y 15) 6,2 600 65 4) 2 90000 150 ≤ 25 2000 libovolnáVIALOX ® NAV ® -T 4Y ®NAV-T 70 4Y 1,0 70 12 4) 2 6000 86 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 150 4Y 1,8 150 20 4) 2 15000 100 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 250 4Y 3,0 250 32 4) 2 28000 112 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 400 4Y 4,4 400 45 4) 2 48000 120 ≤ 25 2000 libovolnáVIALOX ® NAV ® -T (Standard)NAV-T 50 0,8 50 10 4) 2 3700 74 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 70 1,0 70 12 4) 2 6000 86 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 100 1,2 100 12 4) 2 9000 90 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 150 1,8 150 20 4) 2 15000 100 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 250 3,0 250 32 4) 2 28000 112 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 400 4,4 400 45 4) 2 48000 120 ≤ 25 2000 libovolnáNAV-T 1000 10,6 960 100 4) 2 130000 130 ≤ 25 2000 libovolnáVIALOX ® NAV ® -TS SUPER 4Y ®NAV-TS 70 SUPER 4Y 1,0 70 12 4) 2 6800 97 ≤ 25 2000 p45NAV-TS 150 SUPER 4Y 1,8 150 20 4) 2 15000 100 ≤ 25 2000 p4521)1) Připravuje se 2) Provoz s předřadníkem NAV ® 3) Provoz pouze s elektronickým předřadníkem 4) Typická hodnota při jmenovitém napětí a cos ϕ≥0.9 5) Při vodorovné provozní polozevýbojky namontujte objímku tak, aby elektrody výbojky nebyly nad sebou 6) Osová svítivost cd 7) Provoz přípustný pouze s předřadníkem NAV ® 8) Provoz pouze s předřadníkem na 12,2 A9) Provoz je možný pouze s vhodnými zapalovači pro teplý start se zapalovacím napětím do 25 kV 10) Provoz pouze s předřadníkem HQI ® 11) Výbojky zapalují již při zapalovacím napětí 0,9až 1,3 kVs. Výbojky nesmí být provozovány se zapalovačem na 4...5 kV 12) Provoz bez externího zapalovače 13) Ve svislé provozní poloze třeba počítat s barevnými odchylkami 14) Výbojkyzapalují již při zapalovacím napětí 0,56 až 1 kVs; výbojky nelze provozovat se zapalovacím napětím >1,5 kVs 15) Upozornění: při výměně za standardní výbojky NAV ® ve stávajících zařízeníchdbejte na použití vhodného zapalovače 16) Provoz bez zapalovače 17) Pro provoz výbojek je třeba zapalovače pro zapalovací napětí 4...5 kVs 18) Hodnota, která vychází z provozu výbojkyna rozptylových transformátorech 19) Není třeba předřadník ani zapalovač 20) Schémata zapojení viz str. 6.56 21) Viz pokyny k obsluze: “Světelně technické a elektrické údaje”6.50


Technické údajeOznačenívýrobkuProudvýbojkyAVýkonvýbojkyWKompenzačníkondenzátorpři 50Hz μFSchémtelnýSvě-zapojenílmtokč. 20)Měrnýsvětelnývýkonlm/WPodáníbarevR aTeplotachromatičnostiKProvoznípoloha21)PLANTASTAR ®PLANTASTAR 250 inter 3,0 250 32 4) 2 33200 133 - - libovolnáPLANTASTAR 400 17) 4,4 400 45 4) 2 56500 141 - - libovolnáPLANTASTAR 600 17) 6,2 600 6 5 4) 2 89000 148 - - libovolnáPLANTASTAR 600/400 3,6 600 18 4) 2 87000 145 - - libovolnáVIALOX ® NAV ® -TS (Standard)NAV-TS 250 3,0 250 36 4) 2 25500 102 ≤ 25 2000 p45NAV-TS 400 4,4 400 45 4) 2 48000 120 ≤ 25 2000 p45Sodíkové nízkotlaké výbojky – SOXSOX 18 0,4 18 5 4) 4/5/6 1800 18) 100 - - h150SOX 35 0,6 36 20 4) 4/5/6 4600 18) 128 - - h110SOX 55 0,6 57 20 4) 4/5/6 8100 18) 142 - - h110SOX 90 0,9 91 26 4) 4/5/6 13500 18) 148 - - p20SOX 135 0,9 135 20 4) 4/5/6 22500 18) 167 - - p20SOX 180 0,9 185 20 4) 4/5/6 32000 18) 174 - - p20HQL ® SUPER DE LUXEHQL 50 SUPER DE LUXE 0,6 50 7 4) 1 1600 32 60 3200 libovolnáHQL 80 SUPER DE LUXE 0,8 80 8 4) 1 3400 43 60 3200 libovolnáHQL 125 SUPER DE LUXE 1,2 125 10 4) 1 5700 46 60 3200 libovolnáHQL ® DE LUXEHQL 50 DE LUXE 0,6 50 7 4) 1 2000 40 54 3400 libovolnáHQL 80 DE LUXE 0,8 80 8 4) 1 4000 50 54 3400 libovolnáHQL 125 DE LUXE 1,2 125 10 4) 1 6800 54 54 3400 libovolnáHQL 250 DE LUXE 2,2 250 18 4) 1 14000 56 52 3400 libovolnáHQL 400 DE LUXE 3,3 400 25 4) 1 24000 60 50 3400 libovolnáHQL ® (Standard)HQL 50 0,6 50 7 4) 1 1800 36 50 4200 libovolnáHQL 80 0,8 80 8 4) 1 3800 48 50 4200 libovolnáHQL 125 1,2 125 10 4) 1 6300 50 50 4200 libovolnáHQL 250 2,2 250 18 4) 1 13000 52 46 4000 libovolnáHQL 400 3,3 400 25 4) 1 22000 55 44 4000 libovolnáHQL 700 5,4 700 40 4) 1 40000 57 43 4000 libovolnáHQL 1000 7,5 1000 60 4) 1 57000 57 43 4000 libovolnáHQL ® -R DE LUXEHQL R 80 DE LUXE 0,8 80 8 4) 1 3000 38 56 3400 libovolnáHWL ®HWL 160 225 V 19) 0,8 175 - 4) - 3100 18 62 3600 hs30HWL 160 235 V 19) 0,8 175 - 4) - 3100 18 62 3600 hs30HWL 250 225 V 19) 1,2 270 - 4) - 5600 21 58 3800 hs45HWL 250 235 V 19) 1,2 270 - 4) - 5600 21 58 3800 hs45HWL 500 225 V 19) 2,4 530 - 4) - 14000 27 60 4000 hs45HWL 500 235 V 19) 2,3 530 - 4) - 14000 27 60 4000 hs451) Připravuje se 2) Provoz s předřadníkem NAV ® 3) Provoz pouze s elektronickým předřadníkem 4) Typická hodnota při jmenovitém napětí a cos ϕ≥0.9 5) Při vodorovné provozní polozevýbojky namontujte objímku tak, aby elektrody výbojky nebyly nad sebou 6) Osová svítivost cd 7) Provoz přípustný pouze s předřadníkem NAV ® 8) Provoz pouze s předřadníkem na 12,2A 9) Provoz je možný pouze s vhodnými zapalovači pro teplý start se zapalovacím napětím do 25 kV 10) Provoz pouze s předřadníkem HQI ® 11) Výbojky zapalují již při zapalovacímnapětí 0,9 až 1,3 kVs. Výbojky nesmí být provozovány se zapalovačem na 4...5 kV 12) Provoz bez externího zapalovače 13) Ve svislé provozní poloze třeba počítat s barevnými odchylkami14) Výbojky zapalují již při zapalovacím napětí 0,56 až 1 kVs; výbojky nelze provozovat se zapalovacím napětím >1,5 kVs 15) Upozornění: při výměně za standardní výbojky NAV ®ve stávajících zařízeních dbejte na použití vhodného zapalovače 16) Provoz bez zapalovače 17) Pro provoz výbojek je třeba zapalovače pro zapalovací napětí 4...5 kVs18) Hodnota, která vychází z provozu výbojky na rozptylových transformátorech 19) Není třeba předřadník ani zapalovač 20) Schémata zapojení viz str. 6.56 21) Viz pokyny k obsluze:„Světelně technické a elektrické údaje”6.51


Provozní pokynyNapájecí napětíPro provoz výbojek jsou nutné vhodné předřadníky. Mohou to být tlumivky nebo elektronické předřadníky.U tlumivek je třeba pro toto napájecí napětí (běžné střídavé napětí 230V/50 Hz) použít stabilizátorynapětí. Při odlišném napájecím napětí je třeba ještě použít patřičně dimenzované předřadníky.Přípustná odchylka síťového napětíPřípustná odchylka síťového napětí je u HQL ® ±10 % a u HCI ® , HQI ® , NAV ® ±3 %. Náhlé výkyvy síťovéhonapětí více než ± 10 % mohou vést ke zhasnutí výbojek. Při trvalé odchylce od jmenovitého napájecího napětí(230, resp. 400 V) bez použití vhodných stabilizátorů napětí jsou u vysokotlakých výbojek možné změny barvya světelného toku. Kromě toho se může zkrátit jejich životnost.BezpečnostVysokotlaké výbojky OSRAM vyhovují bezpečnostním požadavkům podle IEC 62035 a IEC 61167.Kvůli vysokému provoznímu přetlaku se smí následující výbojky provozovat pouze ve zcela uzavřených svítidlech,která jsou speciálně určena k tomuto účelu. V ojedinělých případech roztříštění výbojky musí svítidloběhem celé své životnosti zadržet všechny horké kousky kovu, keramiky a skla.To platí pro:• Všechny výbojky HCI ® -T a HQI ® -T• Všechny výbojky HCI ® -TM a HQI ® -TM• Všechny výbojky HCI ® -TC• Všechny výbojky HCI ® -TF• Všechny výbojky HCI ® -TS a HQI ® -TS• Všechny výbojky HCI ® -TT• Všechny výbojky HCI ® -E≥250 W a HQI ® -E≥250 W• HQI ® -R 150 W/NDLProvoz výbojek, které mají poškozenou vnější baňku, je nebezpečný a nepřípustný. Na konci životnosti můžeu sodíkových vysokotlakých výbojek a metalhalogenidových výbojek dojít k tzv. usměrňovacímu efektu, kterýale není způsoben výrobcem. V důsledku nadměrného podílu stejnosměrného proudu může dojít k přetíženíprovozních přístrojů výbojky (předřadník, transformátor, resp. zapalovač). Proto je podle IEC 62035 nutné učinitpřiměřená ochranná opatření, aby bylo jisté, že i za těchto podmínek bude zaručena bezpečnost. To platístejnou měrou pro předřadníky s možností omezení výkonu. Výbojky NAV PLUG-IN byly speciálně vyvinutyjako náhrada za rtuťové výbojky ve stávajících svítidlech, a proto se jich to netýká. Tlumivky a kompenzačníkondenzátory obecně potřebné pro provoz výbojek mohou za určitých okolností vytvářet rezonanční obvody,čímž vznikají nepřípustně vysoké proudy a napětí, které mohou vést ke zničení výbojek, předřadníků či kondenzátorů.Podobné rezonanční jevy musí být eliminovány vhodným zapojením a jištěním.Provoz výbojekKrátkodobý provoz v kombinaci s častým spínáním zkracuje životnost vysokotlakých výbojek. Obzvláště proHQI ® ≥ 1000 W platí: nejméně 3 hodiny zapnuto, nejméně 1/2 hodiny vypnuto.Výbojky NAV ® nejsou vhodné pro krátké zapnutí a vypnutí, ale musí hořet minimálně 5 minut. Pro nízkoteplotníaplikace do –50 °C se hodí pouze výbojky HCI ® , HQI ® a NAV ® pro provoz s externím zapalovačem. V takovýchaplikacích jsou zapotřebí speciální (vyhřívané) zapalovače, např. MZN 400 SU-LT výrobce BAG Turgi (provýbojky 100…400 W) nebo zapalovače stejných parametrů od jiných výrobců.Následující výbojky jsou vhodné pro otevřená svítidla:• všechny výbojky HCI ® -E/P, HCI ® -PAR, HCI ® -R111 a HCI ® -T/P• všechny výbojky HQI ® -E 70 W až 150 W• všechny výbojky HQI ® -E/PKonstrukce svítidelPři konstrukci svítidel (tepelné dimenzování a jištění) je třeba postupovat podle normy EN 60598. VýbojkyHQI ® 1000 W až 2000 W musí být v blízkosti konce bez patice odlehčeny v tahu, resp. přidržovány opěrou.Totéž platí pro NAV ® -T 1000 W ve vodorovné provozní poloze.6.52


Provozní pokynyProvozní přístrojeHWL ® :Nevyžadují žádné provozní přístroje, zapojují se přímo do sítě.HCI ® , HQI ® , HQL ® , NAV ® :• Předřadníky:


Provozní pokynyProto společnost OSRAM nedoporučuje stmívání v současné době nabízených výbojek, provozovanýchs KP, resp. využívaných pro osvětlení interiérů.Způsob stmívání má přitom vysoký vliv na výsledky. Doporučuje se stmívání pomocí regulovatelného elektronickéhopředřadníku, zcela nevhodné je stmívání pomocí snížení napětí a fázového posunu. Pro výbojkypoužívané se stmívačem nelze zaručit dodržení deklarovaných vlastností produktů.Kombinace výbojek POWERBALL ® HCI ® a POWERTRONIC ® PTo umožňuje úsporný provoz všude tam,kde není požadováno optimální podání barev, jako např. ve venkovním osvětlení.S regulovatelným předřadníkem Pto a optimálním zapalováním je možné snížit jmenovité napětí pro výbojkyPOWERBALL ® HCI ® až na 60 %. Nedochází přitom až do snížení na 85 % jmenovitého výkonu k žádnýmsignifikantním nežádoucím efektům.Provoz mezi 85 % a 60 % jmenovitého výkonu nemá také vliv na poruchovost výbojek. Výbojky ale získávajínarůstající lehké zelené zabarvení a mohou se navzájem barevně odlišovat (barevný rozptyl).Během celé doby životnosti dochází k mírnému snížení světelného toku, které je větší než u výbojek připrovozu s PTo na 100% výkon. Tento efekt lze snížit střídáním provozu se stmíváním a provozu na plný výkon.Výbojky NAV ® a HQL ® lze provozovat se sníženým výkonem až do 50 % jmenovitého výkonu za použití vysokoimpendančníchkondenzátorů za předpokladu, že k náběhu dojde za plného výkonu.ZapnutíHWL ® : Okamžitě plný světelný tok. Cca o 30 % vyšší náběhový proudHQL ® : Plného světelného toku dosahují asi 5 minut po zapnutí. Cca o 40 % vyšší náběhový proud.HCI ® : Plného světelného toku dosahují asi po 1–3 minutách po zapnutí. Cca o 40–90 % vyšší náběhovýproud – v závislosti na výbojce a předřadníkuHQI ® : Plného světelného toku dosahují asi po 2–4 minutách od zapnutí. Cca o 40–90 % vyšší náběhovýproud – v závislosti na výbojce a předřadníku.NAV ® : Plného světelného toku dosahují v závislosti na předřadníku a výbojce asi během 6–10 minut.Cca o 25 % vyšší náběhový proudSOX, SOX-E: Plného světelného toku dosahují asi po 12–15 minutách. Při nízkých okolních teplotách patřičnědelší dobu. Bez vyššího náběhového proudu.Opakované zapalováníHCI ® , HQI ® , NAV ® , HQL ® , HWL ® :V závislosti na typu se výbojky po zhasnutí znovu zapalují až po ochlazení v trvání 0,25–15 minut, protoženezbytné zapalovací napětí je zpočátku vyšší než napájecí, resp. u výbojek HCI ® , HQI ® a NAV ® větší než napěťovýimpuls zapalovače.U následujících výbojek je možné pomocí vhodných zapalovačů také okamžité opětovné zapálení:• HCI ®-TS 70W, 150W• HQI ®-TS EXELLENCE• HQI ®-TS (výjimka: HQI ® -TS 2000W/N/L)• HCI ®/HQI ® -TM...HR (HR – Hot Re-strike)• NAV ®-TSPotřebné rázové napětí je 25…60 kVs.SOX, SOX-E:Výbojky SOX 18 jsou po zhasnutí okamžitě znovu připraveny k provozu. Všechny ostatní výbojky SOX se znovuzapalují po zhasnutí až po několika minutách.Rádiové rušeníU vysokotlakých výbojek obvykle nedochází k žádnému rádiovému rušení – kromě zapalování. U výbojekHQL ® je možné eliminovat případné rušení paralelním zapojením nízkoindukčního kondenzátoru 0,1 μFs výbojkou. U všech ostatních výbojek nesmí být paralelně s výbojkou zapojen žádný kondenzátor. Je třebase řídit normou DIN EN 50160.6.54


Provozní pokynyOptické a elektrické parametryVšechny elektrické a optické parametry výbojek se určují po 100 h provozu v laboratorních podmínkáchna referenčních přístrojích. U HCI ® platí uvedené hodnoty, pokud není uvedeno jinak, pro typy TS ve vodorovnéprovozní poloze, všechny ostatní typy jsou testovány v zavěšené provozní poloze. U HQI ® platíuvedené hodnoty, pokud není uvedeno jinak, u typů T a TS pro vodorovnou, resp. u typů E pro zavěšenouprovozní polohu. Výbojky NAV ® se všechny měří ve vodorovné a výbojky HQ a HW v zavěšené provoznípoloze. Při odlišných provozních polohách jsou možné i výrazné změny, obzvlášť světelného toku, teplotychromatičnosti a životnosti. S výjimkou SOX je světelný tok prakticky nezávislý na okolní teplotě vněosvětlovacího tělesa. Při nízkých okolních teplotách cca do –50 °C je třeba používat speciální zapalovače.Všechny výbojky POWERBALL ® HCI ® -TS ... a POWERSTAR ® HQI ® -TS ... stejně jako VIALOX ® NAV ® -TS ...dosahují svých jmenovitých parametrů při zvýšené okolní teplotě, která je dosahována v běžných svítidlecha simulátorech. Detailní údaje o trubicích zadržujících teplo (simulátory svítidel) pro určování parametrů výbojekpro HCI ® -TS a HQI ® -TS jsou uvedeny v normě IEC 61167 pod bodem 1.7.S výbojkami NAV ® -TS ... je třeba zacházet obdobně.Barevné odchylkyU výbojek HQI ® a HCI ® se mohou ojediněle objevit barevné rozdíly mezi jednotlivými výbojkami - ty závisejína vnějších vlivech, jako je síťové napětí, provozní přístroje, provozní poloha a provedení svítidla.Konec životnostiKonce životnosti je u vysokotlakých výbojek (HCI ® , HQI ® , NAV ® a HQL ® ) dosaženo, když:• barva světla výbojky se silně změní, nebo• dojde k silnému úbytku jasu, nebo• výbojka se přestane zapalovat, nebo• dochází k periodickému zhasínání a zapalování výbojky.Aby byly chráněny provozní přístroje a nedocházelo ke zbytečnému rádiovému rušení, musí se výbojky HCI ® ,HQI ® , NAV ® a HQL ® na konci jejich životnosti co možná nejdřív vyměnit.ZárukaZáruku na vysokotlaké výbojky lze poskytnout pouze při dodržování předepsaných provozních podmínek.Tzn. když nejsou překračovány maximální přípustné teploty výbojek a výbojky jsou v provozu pouze s vhodnýmiprovozními přístroji.Záruka na systém OSRAM+ pro výbojky HCI ® /HQI ® /NAV ® a EP POWERTRONIC ®Optimální a inteligentní provoz metalhalogenidových výbojek je možné optimálně zajistit použitímPOWERTRONIC ® OSRAM.Při provozu v systému získáte rozšířenou záruku na EP POWERTRONIC ® i na odpovídající výbojku HCI ® /HQI ® /NAV ® .Doplňující informace o použití, o záručních podmínkách a formulář k registraci najdete nawww.osram.de/systemgarantie.6.55


Schémata zapojeníSchémata zapojení Typové přiřazení schémat zapojení viz tabulky na stranách 6.45 až 6.5112345 67B = pojistka 6 ApomaláD = tlumivkaD1 = tlumivkas vývodemK = kompenzačníkondenzátorK1 = kompenzačnía zapalovací kondenzátor5 mFK+S = krátkodobýspínač a stykačL = výbojkaLH = síťovápřípojkaMp = nulový vodičH = hybridní předřadníkSch = spínačSt = vysokoimpedan čnítransformátorUN = síťové napětí230 V~(při 2000 Wa 3500 W =400 V~)ZZL= nainstalujtezapalovač v blízkostivýbojky= vysokofrekvenčnízapalovací vedeníke kontaktu výbojkyU sítí s nulovým vodičem musí být tlumivka nainstalovánav přívodu pod napětím.Pro bezpečné a bezporuchové zapalování je nutnépoužívat zapalovač určený pro příslušný typ výbojky.Elektronické předřadníky POWERTRONIC ® provysokotlaké výbojky HCI ® , HQI ® a NAV ® viz kapitola11.Tlumivky, objímky, kondenzátory, vysokoimpedančnítransformátory a zapalovače dodávají podniky elektrotechnickéhoprůmyslu.6.56


Barvy světla a vlastnosti podání barev –provozní polohy – paticeBarvy světlaVlastnosti podání Barva světla Barva světla Barva světlabarev (R a) přes 5000 K kolem 4000 K do 3400 KStupeň 1 1 A POWERSTAR ® HQI ® /D POWERBALL ® HCI ® /942/NDL POWERBALL ® HCI ® /930/WDLvelmi dobrý Ra 90-1001 B POWERSTAR ® HQI ® /NDL POWERBALL ® HCI ® /830/WDLRa 80-89Stupeň 2 2 A POWERSTAR ® HQI ® /WDLdobrý Ra 70-792 B POWERSTAR ® HQI ® /N HQL ® SUPER DE LUXERa 60-69 HWL ®Stupeň 3 Ra 40-59 HQL ® HQL ® DE LUXEméně dobrýStupeň 4 Ra 20-39 VIALOX ® NAV ®VIALOX ® NAV ® 4Y ®VIALOX ® NAV ® SUPER 4Y ®Podrobné údaje o teplotě chromatičnosti viz strany 5.34 až 5.39Provozní polohy15°s 15přípustnénepřípustnéPaticeE27List7004-21E40List7004-24RX7sRX7s-24List7004-92 AFc2List7004-114K12s-36BY22dList7004-17GU6.5List7004-152G8.5List7004-122GX8.5List7004-143G12List7004-63G22List7004-75GY22List7004-1196.57


OBSAH


Speciální zářičeHALOTHERM ® halogenový infračervený zářič, čiré křemičité sklo 7.02HALOTHERM ® halogenový infračervený zářič s bílým refl ektorem 7.03RUBYSTAR ® halogenový infračervený zářič 7.04SICCATHERM ® infračervený tepelný zářič 7.05THERATHERM ® Iinfračervený tepelný zářič 7.06ULTRA-VITALUX ® 7.07EVERSUN ® UV zářivky pro solária a solární lehátka 7.08ULTRAMED ® vysokotlaké UV zářiče 7.09Lineární zářiče s černou trubicí 7.10OSRAM DULUX ® BLUE/BLUE UVA 7.11HNS ® sterilizační zářiče bez tvorby ozonu 7.12SUPRATEC ® UV 7.13Patice 7.14Provozní polohy 7.15Halogenové světelné zdroje pro průmyslové využití a osvětlení letišť viz kap. 10.


HALOTHERM ® halogenový infračervený zářič, čiré křemičité sklo1 2 3 4 5OznačenívýrobkuEAN kódITT 200/235-0170 4008321203472 200 235 0,9 2350 5000 p15ITT 350/235-0170 4008321204219 350 235 1,5 2350 5000 p15ITT 500/235-0170 4008321203519 500 235 2,1 2350 5000 s180ITT 500/235-0170 K 4008321206701 500 235 2,1 2350 5000 s180ITT 700/235-0170 4008321203533 700 235 3,0 2350 5000 p15ITT 1000/235-0170 4008321203557 1000 235 4,3 2350 5000 p15ITT 1000/235-01X0 4008321203199 1000 235 4,3 2350 5000 p15ITT 2000/235-0103 K 4008321203571 2000 235 8,5 2350 5000 s180ITT 2000/235-01Y0 K 4008321203595 2000 235 8,5 2350 5000 s180ITT 2200/235-0102 4008321203298 2200 235 9,3 2350 5000 s180ITT 3000/235-01Y0 K 4008321203458 3000 235 12,8 2350 5000 s180ITT 3000/235-01Y0 Z/K 4008321206725 3000 235 12,8 2350 5000 s180ITT 3000/235-0102 K 4008321387127 3000 235 12,8 2350 5000 s180ITT 3000/400-0102 K 4008321507174 3000 400 7,5 2350 5000 s180OznačenívýrobkuITT 200/235-0170 2,0 R7s 10 186 120 12 1ITT 350/235-0170 4,0 R7s 10 186 120 12 1ITT 500/235-0170 4,0 R7s 10 251 170 12 1ITT 500/235-0170 K 4,0 R7s 10 214 157 12 1ITT 700/235-0170 6,3 R7s 10 251 170 12 1ITT 1000/235-0170 6,3 R7s 10 327 270 12 1ITT 1000/235-01X0 X 1) 10 365 270 60 2ITT 2000/235-0103 K - 10 345 285 60 3ITT 2000/235-01Y0 K Y 12 365 285 60 4ITT 2200/235-0102 - 12 345 285 60 3ITT 3000/235-01Y0 K Y 12 365 280 60 4ITT 3000/235-01Y0 Z/K Y/Z 12 361 280 30 5ITT 3000/235-0102 K - 12 346 280 60 3ITT 3000/400-0102 K - 12 348 280 60 31) Připojení kovovými kontakty podle EN 60240-1Zářiče HALOTHERM ® jsou krátkovlnné infračervené halogenové zářiče (IR-A), vyvinuté speciálně pro technickévyužití. Skládají se ze žhavicí spirály z wolframového drátu, která je zabudována do trubice z křemičitéhoskla. Při emisích tepelného záření vznikajícího v krátkovlnné infračervené oblasti dochází k nízkýmztrátám tepla díky použití křemičitého skla, které je pro infračervené záření transparentní. Přidáním halogenudo plnicích plynů se zamezí zčernání zářičů a docílí prodloužení jejich životnosti. Maxima záření u většinyzářičů leží v oblasti cca 1 100 nm.Infračervené záření patří pro mnoho průmyslových odvětví jak ve výrobě, tak i při dalším zpracování k hlavnímzdrojům tepla. Velkou výhodou zahřívání pomocí zářičů HALOTHERM ® je jejich rychlá odezva, přesnáregulovatelnost a vysoká hospodárnost. Je možné je zabudovat přímo do strojů a výrobních zařízení, čímžse ušetří místo a sníží nároky na údržbu.Zářiče HALOTHERM ® se používají při zpracování plastů, v papírenském a polygrafickém průmyslu, přischnutí laků, v gastronomii. Jsou užitečné v moderních sporácích a grilech nebo v profesionálních pultechk udržování teploty jídel.7.02


HALOTHERM ® halogenový infračervený zářič s bílým reflektorem1 2 3OznačenívýrobkuEAN kódITT 500/235-0870 4008321206299 500 235 2,1 2350 5000ITT 500/235-08X0 4008321203311 500 235 2,1 2350 5000ITT 1000/235-08X0 4008321203434 1000 235 4,3 2350 5000ITT 1000/235-0826 /S 4008321206275 1000 235 4,3 2350 5000ITT 1000/235-0826 /S 600CL 1) 4008321259738 1000 235 4,3 2350 5000ITT 1200/235-0826 4008321206374 1200 235 5,1 2700 4000ITT 1600/235-0826 4008321206398 1600 235 6,8 2700 4000ITT 2000/235-0826 K/S 4008321206350 2000 235 8,5 2350 5000ITT 2000/235-0826 K/S 600CL 1) 4008321259790 2000 235 8,5 2350 5000ITP 2500/235-0826 K/S 4008321252944 2500 235 8,5 2700 4000ITT 2500/400-0826 K 4008321206336 2500 400 6,3 2500 5000ITT 3000/400-0826 K 4008321206312 3000 400 7,5 2500 5000OznačenívýrobkuITT 500/235-0870 s180 R7s 10 251 170 12 1ITT 500/235-08X0 s180 X 2) 10 238 157 60 2ITT 1000/235-08X0 p15 X 2) 10 365 270 60 2ITT 1000/235-0826 /S s180 K9X15/21 10 351 270 12 3ITT 1000/235-0826 /S 600CL 1) s180 K9X15/21 10 351 270 60 3ITT 1200/235-0826 p15 K9X15/21 10 222 157 12 3ITT 1600/235-0826 p15 K9X15/21 10 222 157 12 3ITT 2000/235-0826 K/S s180 K9X15/21 10 351 285 12 3ITT 2000/235-0826 K/S 600CL 1) s180 K9X15/21 10 351 285 60 3ITP 2500/235-0826 K/S s180 K9X15/21 11 351 285 12 3ITT 2500/400-0826 K p15 K9X15/21 11 351 285 12 3ITT 3000/400-0826 K p15 K9X15/21 11 351 285 12 31) Délka kabelů 600 mm2) Připojení kovovými kontakty podle EN 60240-1Zářiče HALOTHERM ® s integrovaným reflektorem povrstveným oxidem hliníku výrazně zvyšují výkon zářenína ozařovaných plochách, obzvlášť při ozařování na krátké vzdálenosti. Reflektory, povrstvené oxidem hliníku,umožňují přesné nasměrování záření. Snižují navíc zahřívání systémových komponentů a sousedícíchploch na rubové straně reflektoru. Výsledkem je ještě efektivnější a ekologičtější proces zahřívání.Zářiče HALOTHERM ® s reflektorem se využívají například při výrobě PET lahví nebo v profesionálních grilecha pultech na udržování teploty pokrmů.7.03


RUBYSTAR ® halogenový infračervený zářič1 2OznačenívýrobkuEAN kódRUBYSTAR 1200/235-0026 PH 4008321204233 1200 235 5,1 2350 5000 p15RUBYSTAR 1300/235-0070 4008321203618 1300 235 5,5 2350 5000 p15RUBYSTAR 1500/235-0028 4008321196804 1500 235 6,4 2350 5000 p15RUBYSTAR 1500/235-0023 4008321196781 1500 235 6,4 2350 5000 p15RUBYSTAR 2000/235-0028 4008321196675 2000 235 8,5 2350 5000 p15RUBYSTAR 2000/235-0023 4008321196620 2000 235 8,5 2350 5000 p15OznačenívýrobkuRUBYSTAR 1200/235-0026 PH 10,0 K9X15/21 10 351 280 12 1RUBYSTAR 1300/235-0070 10,0 R7s 10 251 185 12 2RUBYSTAR 1500/235-0028 10,0 K9X15/21 10 351 280 12 1RUBYSTAR 1500/235-0023 10,0 K9X15/21 10 351 280 12 1RUBYSTAR 2000/235-0028 10,0 K9X15/21 10 351 280 12 1RUBYSTAR 2000/235-0023 10,0 K9X15/21 10 351 280 12 1Zářiče HALOTHERM ® jsou krátkovlnné infračervené halogenové zářiče (IR-A), vyvinuté speciálně protechnické využití. Skládají se z žhavicí spirály z wolframového drátu, která je zabudována do trubice z křemičitéhoskla. Při emisích tepelného záření vznikajícího v krátkovlnné infračervené oblasti dochází k nízkýmztrátám tepla díky použití křemičitého skla, které je pro infračervené záření transparentní. Přidáním halogenudo plnicích plynů se zamezí zčernání zářičů a docílí prodloužení jejich životnosti. Maxima záření u většinyzářičů leží v oblasti cca 1 100 nm.Zářiče RUBYSTAR ® fungují na základě technologie zářičů HALOTHERM ® . Tyto neoslňující infračervenézářiče se vyrábějí z rubínově zabarveného křemičitého skla a emitují převážně požadované tepelné zářenía účinným způsobem snižují podíl viditelného záření.Používají se především tam, kde by působilo viditelné záření rušivě a kde má být použitá energie optimálněpřevedena na tepelné záření. Využití nacházejí hlavně v profesionálních systémech infračerveného vytápěnípro venkovní i vnitřní využití nebo ve speciálních systémech v lakovnách nákladních automobilů k sušenílaků.7.04


Infračervený tepelný zářič SICCATHERM ®1 2OznačenívýrobkuEAN kódSICCA R125 Red 150W 4008321502094 150 240 červený fi ltr 5000 s180SICCA R125 CL 250W 4008321507051 250 240 čirý 5000 s180SICCA R125 FR 250W 4008321507037 250 240 matovaný 5000 s180SICCA R125 Red 250W 4008321507013 250 240 červený fi ltr 5000 s180SICCA R125 CL 275W 4008321507075 275 240 čirý 5000 s180SICCA R125 CL 375W 4050300206912 375 230 čirý 5000 s180SICCA PAR38 Red 100W 4008321392145 100 240 červený fi ltr 5000 s180SICCA PAR38 Red 175W 4008321392190 175 240 červený fi ltr 5000 s180OznačenívýrobkuSICCA R125 Red 150W 30 E27 125 180 12 1SICCA R125 CL 250W 30 E27 125 180 12 1SICCA R125 FR 250W 30 E27 125 180 12 1SICCA R125 Red 250W 30 E27 125 180 12 1SICCA R125 CL 275W 30 E27 125 180 12 1SICCA R125 CL 375W 30 E27 125 185 12 1SICCA PAR38 Red 100W 30 E27 122 136 12 2SICCA PAR38 Red 175W 30 E27 122 136 12 2Zářiče SICCATHERM ® jsou zvláštní krátkovlnné infračervené zářiče (IR-A) pro technologické účely. Maximumzáření leží v oblasti cca 1 100 nm. Ve spojení s parabolickým vnitřním reflektorem, který soustřeďujezáření do vysoké intenzity, dosahují tyto tepelné zářiče optimálního hloubkového účinku. Velkou výhodouozařování zářiči SICCATHERM ® je rychlá odezva, přesná směrovatelnost a vysoká efektivita.Zářič s rubínově zbarveným vrchlíkem účinně potlačují viditelné záření. Používají se především tam, kde bypůsobilo viditelné záření rušivě a kde má být použitá energie optimálně převedena na tepelné záření. Tytoinfračervené zářiče se již dlouhá léta úspěšně používají jako důležitý zdroj tepla zejména v zemědělství přichovu mláďat.Další oblastí využití zářičů SICCATHERM ® je např. intenzivní sušení zemědělských produktů, používají setaké k pasterizaci, sušení barev a laků, různým procesům vypalování nebo v gastronomii k udržování teplotypokrmů.7.05


Infračervený tepelný zářič THERATHERM ®1 2OznačenívýrobkuEAN kódTHERA PAR38 Red DL 150W 4008321392213 150 240 červený fi ltr 5000 s180THERA R125 Red 250W 4008321507099 250 240 červený fi ltr 5000 s180OznačenívýrobkuTHERA PAR38 Red DL 150W 30 E27 122 136 12 1THERA R125 Red 250W 30 E27 125 180 12 2Zářiče THERATHERM ® jsou zvláštní krátkovlnné infračervené zářiče (IR-A) pro požití v oblasti péče o pleťa lázeňství. Maximum záření leží v oblasti cca 1 100 nm. Zářiče vydávají okamžitě po zapnutí plný tepelnývýkon. Jejich speciálně pigmentovaný červený filtr poskytuje rovnoměrnou a příjemnou barvu světla.Ve spojení s parabolickým vnitřním reflektorem, který soustřeďuje záření do vysoké intenzity, dosahují tytotepelné zářiče optimálního hloubkového účinku. Při minimální vzdálenosti 50 cm od zářiče je místní přehřátíprakticky vyloučeno.Zářiče THERATHERM ® se používají v kosmetických salónech pro péči o pleť a tělo, ale také jako zdrojtepla v klidových prostorách u bazénů a v saunách, kde slouží k relaxaci a zvýšené pohodě. Ale používajíse i pro soukromé účely, kde si jich mnozí uživatelé cení pro rovnoměrné prohřátí těla a nastolení atmosférypříjemného tepla.7.06


ULTRA-VITALUX ®1OznačenívýrobkuEAN kódULTRA VITALUX 4050300003313 300 230 1000 1) libovolná E27OznačenívýrobkuULTRA VITALUX 13,6 2) 3,0 2) 127 185 6 11) Hospodárná životnost | Pokles relevantního záření o 50 %2) Po 1 hodiněZářiče ULTRA-VITALUX ® vytváří smíšené záření, které se do značné míry podobá přirozenému slunečnímusvětlu a stejně tak dokáže mít životně důležité účinky na organismus různých druhů zvířat. Toto smíšené zářeníje generováno křemíkovým hořákem a wolframovým vláknem. Baňka zářiče ze speciálního skla umožňujeemisi pouze těch složek záření, které jsou obsaženy i v přirozeném slunečním světle.Zářiče ULTRA-VITALUX ® jsou vhodné pro technické použití, jako je vytvrzování zvláštních lepidel a plastůa k simulaci slunečního záření při průmyslových zkouškách materiálů. Zářiče ULTRA-VITALUX ® se mohoutaké používat k osvitu fotorezistentních laků citlivých na UV záření. Zvláštními oblastmi použití je teraristikaa chov koní.UpozorněníProtože zářiče vydávají velké množství tepla, smějí být provozovány jen ve vhodných přístrojích. Zářičechraňte před vlhkostí a stříkající vodou. Při nesprávném používání může záření způsobit sluneční popáleninya zánět spojivek. Tento přístroj není určen pro ozařování osob.7.07


EVERSUN ® UV zářivky pro solária a solární lehátka1OznačenívýrobkuEAN kódL 40W/79 K 4008321447296 40 500 2) 8,1 3)L 80W/79 4008321447319 80 500 2) 24 3)L 80W/79 R 1) 4008321447333 80 500 2) 22 3)L 100W/79 4008321447357 100 500 2) 31 3)L 100W/79 R 1) 4008321447371 100 500 2) 28 3)L 100W/79 SUPER 4008321447395 100 800 2) 27 3)OznačenívýrobkuL 40W/79 K 0,06 3) 38 590 25 1L 80W/79 0,19 3) 38 1500 25 1L 80W/79 R 1) 0,18 3) 38 1500 25 1L 100W/79 0,25 3) 38 1760 25 1L 100W/79 R 1) 0,22 3) 38 1760 25 1L 100W/79 SUPER 0,38 3) 38 1760 25 11) Zářiče s integrovanou refl exní vrstvou2) Hospodárná životnost | Pokles relevantního záření o 50 %3) Vztaženo k pětihodinové hodnotě podle IEC 61228Zářiče EVERSUN ® byly vyvinuty speciálně pro používání v soláriích a slunečních lůžkách. Podle požadovanéhoúčinku jsou k dispozici tři různá provedení:• EVERSUN ® 79 a 79 R s vysokými ozařovacími výkony UVA paprsků pro přímé pigmentování a s nízkýmpodílem záření UVB pro obnovování pigmentu. Podíl záření UVB je však minimální, a proto je riziko spálenípokožky velmi malé.• EVERSUN ® SUPER s působením podobným slunečnímu díky vysokému podílu záření UVA a vyváženémupodílu záření UVB. Po důsledně realizovaném plánu slunění získáte díky dlouhodobé pigmentaci čerstvoua trvanlivou letní hnědou barvu a vysoký ochranný faktor pokožky proti slunečnímu světlu.UpozorněníSprávnou funkčnost těchto zářičů lze zaručit pouze při provozu ve speciálních a pro ně určených přístrojích.Věcně správné použití může proto zajistit jedině příslušný výrobce zařízení. Předřadníky jsou k dispoziciu značkových výrobců.Nebezpečí poškození zdravíPozor! Ultrafialové záření: nadměrné vystavování účinkům UV záření může způsobit popáleniny kůže a poškozenírohovky nebo zánět spojivek. Může vést také k urychlení stárnutí kůže a ke zvýšenému riziku vznikumelanomů a jiných forem rakoviny kůže.VarováníPostupujte podle pokynů. Noste ochranné brýle. Pozor, léky a kosmetické přípravky mohou zvýšit citlivostna účinky záření. Osoby s citlivou pokožkou a děti a mladiství do 18 let by neměly být vystavovány zářenív soláriích a domácích UV horských sluncí.7.08


Vysokotlaké UV zářiče ULTRAMED ®1 2OznačenívýrobkuEAN kódULTRAMED 400 4050300224114 400 230 R7s 88ULTRAMED 1000 4050300021607 1000 230 KY10s 230ULTRAMED 2000 4050300023908 2000 400 KY10s 490OznačenívýrobkuULTRAMED 400 8 14 104 1) 33 25 1ULTRAMED 1000 30 28 141 52 25 2ULTRAMED 2000 60 28 196 105 10 21) Vzdálenost mezi kontaktyS těmito vysoce intenzivními vysokotlakými UV zářiči, které díky speciálním plnicím látkám vydávají velmikvalitní záření v ultrafialovém rozsahu od 280 do 400 nm, lze při použití různých filtrů a reflektorů dosahovatvelice vysoké účinnosti systému.Použití:• Vysoká intenzita záření v rozsahu UVA umožňuje kosmetické opalování pokožky díky přímému pigmentování.• Vyvážený podíl záření UVB zajistí vytváření nového pigmentování, aby bylo v závislosti na typu pokožkydosaženo dlouhotrvajícího hnědého zbarvení.V uvedených kosmetických aplikacích je třeba používat vhodné filtry. Kompletní sortiment ULTRAMED ®podléhá povolení FDA.UpozorněníSprávnou funkčnost těchto zářičů lze zaručit pouze při provozu ve speciálních a pro ně určených přístrojích.Věcně správné použití může proto zajistit jedině příslušný výrobce zařízení. Přímé nebo odražené nefiltrovanézáření nesmí zasáhnout pokožku nebo oči.Nebezpečí poškození zdravíPozor! Ultrafialové záření: nadměrné vystavování účinkům UV záření může způsobit popáleniny kůže a poškozenírohovky nebo zánět spojivek. Může vést také k urychlení stárnutí kůže a ke zvýšenému riziku vznikumelanomů a jiných forem rakoviny kůže.VarováníPostupujte podle pokynů. Noste ochranné brýle. Pozor, léky a kosmetické přípravky mohou zvýšit citlivostna účinky záření. Osoby s citlivou pokožkou a děti a mladiství do 18 let by neměly být vystavovány zářenív soláriích a domácích UV horských sluncí.7.09


Lineární zářiče s černou trubicí1OznačenívýrobkuEAN kódL 18/73 4008321054685 18 2000 3,5L 36/73 4008321054715 36 2000 8,0OznačenívýrobkuL 18/73 26 590 25 1L 36/73 26 1200 20 1Různé luminiscenční látky mají schopnost přeměňovat neviditelné ultrafialové záření na světlo (fluorescenčníefekt). L 18/73 a L 36/73 jsou zářiče, které vysílají dlouhovlnné UV záření a tím vyvolávají fluorescenci. Hodíse proto jako zdroj záření pro všechny aplikace, kde je zapotřebí fluorescenční analýzy.Zářiče generují záření pouze v dlouhovlnném rozsahu UV záření mezi 300 nm a 400 nm. Viditelné záření jetéměř úplně pohlceno.Oblasti použití• materiálové technologie: zkoumání materiálů s využitím fluorescence, např. při vlasových trhlináchv hřídelích motorů• textilní průmysl: analýza materiálů, např. složení a druh příměsí vlněných tkanin, rozpoznávání jinakneviditelných nečistot a příp. skvrn po čištění• potravinářský průmysl: rozpoznávání poškození potravin, hniloby u ovoce (především pomerančů), masaryb atd.• kriminalistika: odhalování padělaných bankovek nebo šeků a rozpoznávání zmanipulovaných dokumentů(odstraněné stopy krve, padělání obrazů atd.)• poštovní provoz: efektivní práce s automatickými razítkovacími stroji na dopisy, kontroly pravostipoštovních známek• efektní osvětlení: divadelní a muzikálová jeviště, kabarety, varieté, diskotéky, bary, kluby• další oblasti použití: reklamní účely a aranžování výkladních skříní, zemědělství (např. kontroly osiva),mineralogie, kontroly drahokamů, dějiny umění, paleografie, diagnostika atd.7.10


OSRAM DULUX ® BLUE/BLUE UVA1 2OznačenívýrobkuEAN kódDULUX L BLUE 18W/71 1) 4008321198884 18 2G11DULUX L BLUE UVA 18W/78 4008321198990 18 2G11DULUX S BLUE 9W/71 2) 4008321198860 9 G23DULUX S BLUE UVA 7W/78 4008321198907 7 G23DULUX S BLUE UVA 9W/78 4008321198938 9 G23OznačenívýrobkuDULUX L BLUE 18W/71 1) 217 10 1DULUX L BLUE UVA 18W/78 3,0 217 10 1DULUX S BLUE 9W/71 2) - 167 50 2DULUX S BLUE UVA 7W/78 1,2 137 50 2DULUX S BLUE UVA 9W/78 1,5 167 50 21) 4,2 W v rozsahu 400 nm–550 nm2) 2,3 W v rozsahu 400 nm–550 nmOSRAM DULUX ® BLUEKompaktní zářivky OSRAM DULUX ® BLUE se využívají pro polymerizaci plastů, lepidel, laků a barev,citlivých na modré světlo.OSRAM DULUX ® BLUE UVAKompaktní zářivky DULUX ® BLUE UVA se používají při vytvrzování plastů, k termickému uzavření povrchupři výrobě zubních náhrad nebo k modelaci nehtů v kosmetice. Dále se mohou využít DULUX ® BLUE UVAv lapačích hmyzu, jako zdroj UV záření při výrobě desek s plošnými spoji, v teraristice nebo k aktivování fluorescencepři vědecké práci. Za použití černého skleněného filtru slouží zářivky DULUX ® BLUE UVA ke zvýšeníkontrastu při zkoumání pravosti bankovek a kreditních karet.7.11


HNS ® – sterilizační zářič bez tvorby ozonu1 2l3 4abOznačenívýrobkuEAN kódHNS 4W G5 4008321378316 4 0,17 G5HNS 6W G5 4008321378330 6 0,16 G5HNS 8W G5 4008321378385 8 0,15 G5HNS 11W G5 4008321468796 11 0,41 G5HNS 15W G13 4008321398826 15 0,33 G13HNS 25W G13 4008321398857 25 0,6 G13HNS 30W G13 4008321398888 30 0,36 G13HNS 55W G13 4008321398918 55 0,77 G13HNS L 18W 2G11 4008321220431 18 0,38 2G11HNS L 24W 2G11 4008321220561 24 0,35 2G11HNS L 36W 2G11 4008321220684 36 0,44 2G11HNS S 9W G23 1) 4050300941226 9 0,18 G23HNS S 11W G23 1) 4050300941240 11 0,16 G23HNS S 5W G23 1) 4008321229946 5 0,18 G23HNS S 7W G23 1) 4050300941202 7 0,18 G23HNS S/E 9W 2G7 4008321384911 9 0,17 2G7HNS S/E 11W 2G7 4008321384935 11 0,15 2G7HNS S/E 7W 2G7 4008321383891 7 0,18 2G7OznačenívýrobkuHNS 4W G5 0 16 136 25 1HNS 6W G5 1 16 212 25 1HNS 8W G5 2 16 288 25 1HNS 11W G5 3 16 212 25 1HNS 15W G13 4 26 438 20 1HNS 25W G13 6 26 438 20 1HNS 30W G13 13 26 895 10 1HNS 55W G13 18 26 895 10 1HNS L 18W 2G11 5 40 214 10 2HNS L 24W 2G11 8 40 314 10 2HNS L 36W 2G11 12 40 408 10 2HNS S 9W G23 1) 2 28 166 10 3HNS S 11W G23 1) 3 28 236 10 3HNS S 5W G23 1) 1 28 108 10 3HNS S 7W G23 1) 1 28 136 10 3HNS S/E 9W 2G7 2 28 142 10 4HNS S/E 11W 2G7 3 28 212 10 4HNS S/E 7W 2G7 1 28 112 10 41) Intenzita UV záření 253,7 nm, měřeno ve vzdálenosti 1 m od středu zářiče, při teplotě 20 °C, volně svítící | Mezi 0,3 a 3,0 m je intenzira záření přímo úměrná čtverci vzdálenostiZářiče PURITEC ® HNS ® se používají pro sterilizaci vody, vzduchu nebo povrchů. Možné způsoby využitíjsou bazény, systémy na úpravu vody, cisterny na užitkovou nebo pitnou vodu. K dezinfekci vzduchu sezářiče PURITEC ® HNS ® používají v nemocnicích a úřadech, ale také v potravinářské výrobě, ustájení zvířata ve vzduchových kanálech.Upozornění: Sterilizační zářiče PURITEC ® HNS ® emitují UV záření vysoké intenzity, které může způsobitpopáleniny kůže nebo zánět spojivek. Proto nesmí přímé ani odražené nefiltrované záření zasáhnout pokožkunebo oči!7.12


SUPRATEC ® UV1OznačenívýrobkuEAN kódHTT 150-211 4008321912848 150 230 1,5 1000 1) p30 R7sOznačenívýrobkuHTT 150-211 22 6 10 58 25 11) Hospodárná životnost | Pokles relevantního záření o 50 %Vysokotlaké zářiče SUPRATEC ® UV jsou vhodné k velkoplošnému vytvrzování plastů, laků a barev a pro modernítechnologii lepidel. Mohou se také použít pro umělé stárnutí materiálů a expozici diazo filmových materiálůa tiskových desek. V kombinaci s černými skleněnými filtry je lze použít k vyvolání fluorescence.Upozornění:Zářiče SUPRATEC ® emitují UV záření vysoké intenzity, které může způsobit popáleniny kůže nebo zánětspojivek. Proto nesmí dopadat přímé ani odražené nefiltrované záření na pokožku nebo do očí!Provoz zářičů je povolen pouze v uzavřených systémech.7.13


PaticeIEC/EN 60061-1G13List 7004-51E27List 7004-21G5List 7004-52G23List 7004-69KX10sKY10sR7sList 7004-922G7List 7004-1022G11List 7004-82GY9.5List 7004-70 B7.14


Provozní polohySchematické znázornění180°s 18015°p 1530°p 3090°h 90přípustnénepřípustnéUvedené provozní polohy je třeba dodržovat, nedodržování může způsobit předčasný výpadek zářiče.Vysvětlivkys = provozní poloha stojící, patice doleh = provozní poloha visící, patice nahořep = provozní poloha horizontální, patice po straněPřípustný úhel odchýlení od dané polohy: číslo následující za písmenem, označujícím hlavní provozní polohu, udává přípustnýúhel odchylky od hlavní provozní polohy ve stupních.7.15


OBSAH


Indikačnía signalizační žárovkyHalogenové žárovky MINIWATT ® pro kapesní svítilny 8.0210V halogenové signalizační žárovky LONGLIFE pro silniční dopravu 8.03Nízkonapěťové halogenové žárovky pro silniční dopravu 8.04Nízkonapěťové halogenové žárovky SIRIUS ® s refl ektorem pro proměnné dopravní informační tabule 8.0510V nízkonapěťové přetlakové žárovky pro silniční dopravu 8.0610V nízkonapěťové žárovky LONGLIFE pro silniční dopravu 8.0740V nízkonapěťové přetlakové jednovláknové žárovky pro silniční dopravu 8.0840V nízkonapěťové přetlakové dvouvláknové žárovky pro silniční dopravu 8.09Kryptonové žárovky na síťové napětí pro silniční dopravu 8.10Kryptonové žárovky Longlife na síťové napětí pro silniční dopravu 8.11Standardní žárovky na síťové napětí pro silniční dopravu 8.12Standardní žárovky Longlife na síťové napětí pro silniční dopravu 8.12Nízkonapěťové přetlakové jednovláknové žárovky pro železniční dopravu 8.13Nízkonapěťové přetlakové dvouvláknové žárovky pro železniční dopravu 8.14Patice 8.15


Halogenové žárovky MINIWATT ® pro kapesní svítilny1 2OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balení6405310 4008321178848 2,8 0,85 P13.5s 9,36405310 4008321037596 2,8 0,85 P13.5s 9,36405710 4008321037602 4 0,5 P13.5s 9,36405730 4008321178909 4 0,5 E10 9,36405910 4008321178817 4 0,85 P13.5s 9,36405910 4008321037619 4 0,85 P13.5s 9,36405930 4008321178961 4 0,85 E10 9,36406110 4008321037671 4,8 0,5 P13.5s 9,36406310 4008321178640 5,2 0,5 P13.5s 9,36406310 4008321037626 5,2 0,5 P13.5s 9,36406330 4008321178930 5,2 0,5 E10 9,36406330 4008321037633 5,2 0,5 E10 9,36406510 4008321178671 5,2 0,85 P13.5s 9,36406510 4008321037640 5,2 0,85 P13.5s 9,36406530 4008321178879 5,2 0,85 E10 9,36406530 4008321037657 5,2 0,85 E10 9,36404110 1) 4008321037534 4 1 PX13.5s 9,36404210 1) 4008321037541 4 0,75 PX13.5s 9,3OznačenívýrobkuEAN kódobchodního balení6405310 31 4008321178862 50 16405310 31 4050300235738 2400 16405710 31 4050300233529 2400 16405730 31 4008321178923 50 26405910 31 4008321178831 50 16405910 31 4050300235691 2400 16405930 31 4008321178985 50 26406110 31 4050300278858 2400 16406310 31 4008321178664 50 16406310 31 4050300233604 2400 16406330 31 4008321178954 50 26406330 31 4050300235998 2400 26406510 31 4008321178695 50 16406510 31 4050300234236 2400 16406530 31 4008321178893 50 26406530 31 4050300234663 2400 26404110 1) 31 4050300238685 2400 16404210 1) 31 4050300250458 2400 11) Speciálně pro důlní svítilny, podle IEC 60983Halogenové žárovky MINIWATT ®V technologii tvrzeného skla s přidáním halogenu mají oproti konvenčním žárovkám následující výhody:• konstantní světlo během celé životnosti• více světla při stejném příkonu• vysoká teplota chromatičnosti• dlouhá životnost8.02


10V halogenové signalizační žárovky LONGLIFE pro silniční dopravu1OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balenízkušebníSIG 64032 4008321037725 10,5 20 270 16000 1) s105 2) BA20sSIG 64033 4008321037732 10,5 30 400 16000 1) s105 2) BA20sOznačenívýrobkuEAN kódobchodního baleníSIG 64032 12,5 65 31 3) 4050300422770 200 1SIG 64033 12,5 65 31 3) 4050300422787 200 11) Index předčasných výpadků 2 % v průběhu 16 000 h | Jde pouze o takové případy, které jsou způsobeny vadou žárovky2) Je nezbytně nutné dodržovat přípustné provozní polohy, případné odchylky vedou k předčasnému výpadku žárovky.3) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)Díky neustálému vylepšování nabízejí dnes nízkonapěťové halogenové žárovky OSRAM vynikající profilvlastností. Promyšlená technologie a vysoká kvalita výroby umožňují dvouletý cyklus výměn (životnost kolem16 000 h v rámci celkové doby používání žárovky v signalizačním zařízení při max. indexu předčasnýchvýpadků 2 %. Informace o počtu předčasných výpadků se týká pouze těch případů, které jsou způsobenyvadou žárovky a nebyly vyvolány vnějšími vlivy). To je podstatný příspěvek ke snížení nákladů na údržbusignalizačních zařízení. Geometrie, světelný tok a elektrické parametry vyhovují stávajícím normám (DIN49842-1, DIN 49842-3 a DIN 67527-1), takže mohou být žárovky bez úprav nebo dodatečného nastavenípoužívány i ve stávajících normovaných zařízeních.Pokyny pro používáníVšechny halogenové signalizační žárovky pracují při vysokém tlaku a vysoké teplotě. Proto smí být používányjen v signalizačních zařízeních, resp. svítidlech, která jsou k tomu zkonstruována.Je třeba dávat pozor, aby byly žárovky v provozu a obzvlášť při výměně chráněny před vlhkostí.Při výměně žárovky je nutné používat lepenkový ochranný kryt baňky.8.03


Nízkonapěťové halogenové žárovky pro silniční dopravu1 2 3OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balenízkušebníPA 62165 1) 4008321037718 10 50 820 2000 3) p90/15 4) BA15dSIG 64016 4050300837741 12 50 900 4000 3) p90/15 4) GY6.35SIG 64014 2) 4050300222509 10 50 950 2000 3) p90/15 4) PKX22sSIG 64015 4050300217543 10 50 750 8000 3) p90/15 4) PKX22sSIG 64012/1 4008321033260 12 20 320 2000 3) p90/15 4) G4OznačenívýrobkuEAN kódobchodního baleníPA 62165 1) 11,5 50 26 5) 4050300224046 100 1SIG 64016 12 44 30 5) 4050300345048 100 2SIG 64014 2) 11,5 32 18 5) 4050300222523 100 3SIG 64015 11,5 32 18 5) 4050300217567 100 3SIG 64012/1 9 31 19,5 5) 4008321033277 40 21) Dodávka na objednávku2) Obzvlášť vhodné pro používání v dopravních signalizačních zařízeních využívajících optická vlákna3) Průměrná životnost4) Je nezbytně nutné dodržovat přípustné provozní polohy, případné odchylky vedou k předčasnému výpadku žárovky | Žárovky s příčným vláknem smí být nakloněny pouze kolmok rovině tělesa svítidla5) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)Výhody halogenových signalizačních žárovek• mimořádně vysoký světelný tok• téměř bodový světelný zdroj pro optimální zaostření• téměř konstantní světelný tok po celou dobu životnosti• extrémně dlouhá životnostPokyny pro používáníVšechny halogenové signalizační žárovky pracují při vysokém tlaku a vysoké teplotě. Proto smí být používányjen v signalizačních zařízeních, resp. svítidlech, která jsou k tomu zkonstruována.Je třeba dávat pozor, aby byly žárovky v provozu a obzvlášť při výměně chráněny před vlhkostí.Při výměně žárovky je nutné používat lepenkový ochranný kryt baňky.8.04


Nízkonapěťové halogenové žárovky SIRIUS ® s reflektorem pro proměnnédopravní informační tabule1 2OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balenízkušebníSIG 64002 4050300246505 12 20 120 2) 2000 3) p90/15 K23d 51SIG 64002B 1) 4050300324562 12 20 120 2) 2000 3) p90/15 KX23d 51SIG 64004 4050300245225 10 50 350 2) 2000 3) p90/15 K23d 51SIG 64005 4050300282060 10 50 250 2) 6000 3) p90/15 K23d 51OznačenívýrobkuEAN kódobchodního baleníSIG 64002 24,5 46,50 10,2 42,0 4050300246512 10 1SIG 64002B 1) 24,5 46,50 10,2 42,0 4050300324579 10 2SIG 64004 24,5 46,50 10,2 42,0 4050300245232 10 1SIG 64005 24,5 46,50 10,2 42,0 4050300282077 10 11) Pro železniční signály2) Měřeno za otvorem clony ∅ 10,2 mm = svazku vláken W3) Průměrná životnost při zkušebním napětí, resp. prouduPodstatnou výhodou žárovek s dichroickým reflektorem SIRIUS ® je optimální a fixní justování halogenovéhohořáku k reflektoru. Z toho vyplývá velmi vysoká osová svítivost. Mezi další přednosti této řady žárovek patřídlouhá životnost a vysoce kvalitní pokovení reflektoru. Připojovací kabely jsou vybaveny kontakty a izolacemi,které jsou vysoce odolné proti korozi a vysokým teplotám.Pokyny pro používáníVšechny halogenové signalizační žárovky pracují při vysokém tlaku a vysoké teplotě. Proto smí být používányjen v signalizačních zařízeních, která jsou k tomu zkonstruována.Je třeba dbát na to, aby byly žárovky v provozu a obzvlášť při výměně chráněny před vlhkostí.8.05


10V nízkonapěťové přetlakové žárovky pro silniční dopravu1OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balenízkušebníSIG 1227 4008321903990 10,5 22 270 s135 1) BA20s 36SIG 1238 4008321904003 10,5 30 400 s135 1) BA20s 36SIG 1259 4050300831770 10,5 45 600 s135 1) BA20s 36OznačenívýrobkuEAN kódobchodního baleníSIG 1227 67 31 2) 4050300235028 200 1SIG 1238 67 31 2) 4050300253091 200 1SIG 1259 67 31 2) 4050300253633 100 11) Žárovky s příčným vláknem smí být nakloněny pouze kolmo k rovině tělesa svítidla | Je nezbytně nutné dodržovat přípustné provozní polohy, případné odchylky vedouk předčasnému výpadku žárovky.2) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)Nízkonapěťové signalizační žárovky v přetlakové technologii mají oproti signalizačním žárovkám na síťovénapětí výrazně vyšší měrný světelný výkon. To je dáno vyšším tlakem a náplní vzácného plynu. Ke zvýšeníúčinnosti však přispívá také větší průměr wolframového drátu nízkonapěťového vlákna. Díky tomu je častomožné používat nízkonapěťové přetlakové žárovky s podstatně nižším příkonem a snížit tak spotřebu energiev signalizačním zařízení. Dále zaručuje stabilnější drát nízkonapěťového vlákna oproti žárovkám na síťovénapětí mimořádně vysokou odolnost vůči nárazům a vibracím. U standardních 10V nízkonapěťových přetlakovýchžárovek nejsou během prvních 4 400 hodin překročena 2 % výpadků žárovek. Tyto výhody mohoubýt využívány také ve stávajících 230V signalizačních zařízeních. Je totiž možné systémy na síťové napětípřestavět na 10V technologii. Přitom je nutné vyměnit žárovku a reflektor a instalovat transformátor.8.06


10V nízkonapěťové žárovky LONGLIFE pro silniční dopravu1OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balenízkušebníSIG 1227 LL 4008321037695 10,5 22 270 s135 1) BA20s 36SIG 1238 LL 4008321037701 10,5 30 400 s135 1) BA20s 36OznačenívýrobkuEAN kódobchodního baleníSIG 1227 LL 67 31 2) 4050300900179 200 1SIG 1238 LL 67 31 2) 4050300790503 200 11) Žárovky s příčným vláknem smí být nakloněny pouze kolmo k rovině tělesa svítidla | Je nezbytně nutné dodržovat přípustné provozní polohy, případné odchylky vedouk předčasnému výpadku žárovky.2) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)Dosavadní nízkonapěťové přetlakové žárovky pro silniční dopravu byly dále zdokonaleny a byla vyvinuta verzeLONGLIFE (LL), díky které byl index předčasných výpadků 2 % prodloužen na dobu 8 000 h. (Informaceo počtu předčasných výpadků se týká pouze těch případů, které jsou způsobeny vadou žárovky a nebylyvyvolány vnějšími vlivy). Tím je možné intervaly údržby protáhnout až na 1 rok (podle použitého zařízení).Tyto žárovky mohou přirozeně také bez nutnosti přenastavování nahradit přetlakové žárovky na nízké napětí.Pro přestavbu systémů na síťové napětí platí stejný postup jako u přetlakových žárovek na nízké napětí.8.07


40V nízkonapěťové přetlakové jednovláknové žárovky pro silniční dopravu1OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balenízkušebníSIG 1455 4050300832364 40 25 250 s135 1) BA20d 36SIG 1462 4050300832326 40 40 500 s135 1) BA20d 36SIG 1470 4050300832289 40 60 800 s135 1) BA20d 36OznačenívýrobkuEAN kódobchodního baleníSIG 1455 67 31 2) 4050300218328 100 1SIG 1462 67 31 2) 4050300218366 100 1SIG 1470 67 31 2) 4050300218403 100 11) Žárovky s příčným vláknem smí být nakloněny pouze kolmo k rovině tělesa svítidla | Je nezbytně nutné dodržovat přípustné provozní polohy, případné odchylky vedouk předčasnému výpadku žárovky.2) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)Nízkonapěťové signalizační žárovky ve 40V technologii se používají v signalizačních zařízeních předevšímve Francii a zemích Beneluxu. Průměrná životnost činí u těchto žárovek 8 000 h. Během prvních 3 000 provozníchhodin nejsou překročena 2 % výpadků žárovek. (Informace o počtu předčasných výpadků se týkápouze těch případů, které jsou způsobeny vadou žárovky a nebyly vyvolány vnějšími vlivy). To umožňujeintervaly údržby v průměru čtyři měsíce (v závislosti na zařízení). Žárovky vyhovují DIN 49842, část 1 a 3.8.08


40V nízkonapěťové přetlakové dvouvláknové žárovky pro silniční dopravu1OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balenízkušebníSIG 1456 4050300832340 40 25/25 250 s135 1) BA20d 36SIG 1463 4050300832302 40 40/40 500 s135 1) BA20d 36SIG 1471 4050300832265 40 60/60 800 s135 1) BA20d 36OznačenívýrobkuEAN kódobchodního baleníSIG 1456 67 31 2) 4050300218342 100 1SIG 1463 67 31 2) 4050300218380 100 1SIG 1471 67 31 2) 4050300218427 100 11) Žárovky s příčným vláknem smí být nakloněny pouze kolmo k rovině tělesa svítidla | Je nezbytně nutné dodržovat přípustné provozní polohy, případné odchylky vedouk předčasnému výpadku žárovky.2) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)Pro zvýšení provozní spolehlivosti a disponibilitě signalizačních zařízení nabízíme 40V signalizační žárovkys přídavným, vedlejším, vláknem. U těchto dvouvláknových žárovek je možné při výpadku hlavního vláknapřepnout na vedlejší vlákno, takže se podstatně zvyšuje spolehlivost zařízení. Z důvodů bezpečnosti dopravyse však přesto doporučuje rychle vyměnit žárovku. Průměrná životnost činí u těchto žárovek 8 000 h(to platí u dvouvláknových žárovek pouze pro hlavní vlákno, ne pro vedlejší vlákno). Během prvních 3 000provozních hodin nejsou překročena 2 % výpadků žárovek. (Informace o počtu předčasných výpadků se týkápouze těch případů, které jsou způsobeny vadou žárovky a nebyly vyvolány vnějšími vlivy). To umožňujeintervaly údržby v průměru čtyři měsíce (v závislosti na zařízení). Žárovky vyhovují DIN 49842, část 1 a 3.8.09


Kryptonové žárovky na síťové napětí pro silniční dopravu1OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balenízkušebníSIG 1541 4008321044273 235 60 420 s105 1) E27 62SIG 1543 4008321044365 235 75 600 s105 1) E27 62SIG 1546 4008321044372 235 100 840 s105 1) E27 62OznačenívýrobkuEAN kódobchodního baleníSIG 1541 91 69 2) 4050300405070 100 1SIG 1543 91 69 2) 4050300032443 100 1SIG 1546 101 79 2) 4050300284101 100 11) Je nezbytně nutné dodržovat přípustné provozní polohy, případné odchylky vedou k předčasnému výpadku žárovky.2) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)Stejně jako dřív se v silničním provozu ještě používá mnoho světelných signalizačních zařízení, která jsou napájenasíťovým napětím mezi 220 V a 240 V. Od počátku se zde osvědčuje robustní konstrukce signalizačníchžárovek na síťové napětí, které rovněž optimálně vyhovují přísným světelně technickým požadavkůmna používanou signalizační optiku. Signalizační žárovky na síťové napětí jsou dimenzovány pro průměrnouživotnost 8 000 h. Pro smysluplné ekonomické a bezpečnostně technické posouzení a stanovení intervalůúdržby je však užitečnější údaj o „jednotlivé životnosti“, resp. indexu předčasných výpadků. U těchto signalizačníchžárovek na síťové napětí není překročen index předčasných výpadků 2 % během prvních 3 000provozních hodin. (Informace o počtu předčasných výpadků se týká pouze těch případů, které jsou způsobenyvadou žárovky a nebyly vyvolány vnějšími vlivy). Tento index předčasných výpadků umožňuje intervalyúdržby cca 4 měsíce (v závislosti na zařízení).Výhody kryptonových žárovek na síťové napětívelmi dobrá optická účinnost díky malému průměru upínacího věnce• vysoký měrný světelný výkon díky náplni vzácným plynem kryptonem• vysoká odolnost proti nárazům a vibracím díky devíti podporám vlákna žárovky• patice odolná proti koroziKryptonové žárovky odpovídají svými parametry normě DIN 49842-2 a 49842-3. Proto jsou v moderníchsignalizačních zařízeních splněny hodnoty svítivosti uvedené v DIN 67527-1 i DIN EN 12368.8.10


Kryptonové žárovky Longlife na síťové napětí pro silniční dopravu1OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balenízkušebníSIG 1541 LL 4008321044327 235 60 380 s105 1) E27 62SIG 1543 LL 4008321044389 235 75 540 s105 1) E27 62SIG 1546 LL 4008321044358 235 100 780 s105 1) E27 62OznačenívýrobkuEAN kódobchodního baleníSIG 1541 LL 91 69 2) 4050300613642 100 1SIG 1543 LL 91 69 2) 4050300613666 100 1SIG 1546 LL 101 79 2) 4050300613680 100 11) Je nezbytně nutné dodržovat přípustné provozní polohy, případné odchylky vedou k předčasnému výpadku žárovky.2) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)Desítky let osvědčená technologie žárovek na síťové napětí byla společností OSRAM znovu podstatněvylepšena. S novými signalizačními žárovkami Longlife je možné prodloužit údržbové cykly až na 1 rok (v závislostina zařízení). Průměrná životnost činí 14 000 h a během prvních 6 000 provozních hodin není překročenindex předčasných výpadků žárovek 2 %. (Informace o počtu předčasných výpadků se týká pouzetěch případů, které jsou způsobeny vadou žárovky a nebyly vyvolány vnějšími vlivy). Ve všech výkonovýchstupních dosahují jmenovitých hodnot svítivosti, stanovených v EN 12 368. Žárovky Longlife zcela odpovídajítechnickou konstrukcí, použitím patice E27 a nezměněnou vzdáleností těžiště světla osvědčené standardnířadě. Proto mohou být bez přestavbových opatření a bez dodatečného nastavení používány ve stávajícíchsignalizačních zařízeních na síťové napětí.8.11


Standardní žárovky na síťové napětí pro silniční dopravu1OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balenízkušebníSIG 1534 1) 4050300984339 235 40 230 s135 2) E27 62OznačenívýrobkuEAN kódobchodníhobaleníSIG 1534 1) 110 69 3) 4050300032474 100 11) Není vhodné pro nové konstrukce2) Je nezbytně nutné dodržovat přípustné provozní polohy, případné odchylky vedou k předčasnému výpadku žárovky3) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)Standardní žárovky Longlife na síťové napětí pro silniční dopravu1OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balenízkušebníSIG 1534 LL 1) 4008321044396 235 40 200 s135 3) E27 62OznačenívýrobkuEAN kódobchodníhobaleníSIG 1534 LL 1) 110 69 2) 4050300613703 100 11) Není vhodné pro nové konstrukce2) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)3) Je nezbytně nutné dodržovat přípustné provozní polohy, případné odchylky vedou k předčasnému výpadku žárovky8.12


Nízkonapěťové přetlakové jednovláknové žárovky pro železniční dopravu1 2OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balenízkušebníSIG 1206 1) 4050300832869 12 6 55 600 2) libovolná 3) BA20d 4)SIG 1220 1) 4050300831596 12 20 290 2000 2) libovolná 3) BA20dSIG 1260 1) 4050300832036 10 20 240 6000 2) libovolná 3) BA15sOznačenívýrobkuEAN kódobchodního baleníSIG 1206 1) 36 67 29,6 5) 4050300203065 100 1SIG 1220 1) 36 65 30 5) 4050300440064 100 1SIG 1260 1) 36 62 33,5 5) 4050300233086 100 21) Dodávka na vyžádání | Nevhodné pro nové konstrukce2) Průměrná životnost při zkušebním napětí, resp. proudu3) Žárovky s příčným vláknem smí být nakloněny pouze kolmo k rovině tělesa svítidla4) Jeden kontakt patice je volný5) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)Signalizační žárovky v železniční dopravě musí spolehlivě a bezpečně fungovat. Závady žárovek vyvolávajínebezpečné situace, mohou způsobit nákladná zpoždění proti jízdnímu řádu a vzhledem k velkým vzdálenostemsignalizačních zařízení jsou spojeny s časově i finančně náročnými údržbovými pracemi. OSRAM jiždesítky let přispívá k tomu, aby železniční doprava fungovala s maximální mírou bezpečnosti a hospodárnosti.Výhody žárovek OSRAM• úzké tolerance• přesné těžiště světla• dlouhá životnost• vysoká spolehlivostNejpřísnější kontroly jakosti zaručují dodržení úzkých geometrických tolerancí, světelně technických hodnota udávané životnosti. Různé odstupňování výkonových hodnot žárovek v přetlakové technologii je přizpůsobenodané optice.8.13


Nízkonapěťové přetlakové dvouvláknové žárovky pro železniční dopravu1 2 3OznačenívýrobkuEAN kódjednotkového balenízkušebníSIG 1810 1) 4050300832142 12 10/10 137 600 3) libovolná 4) BA20dSIG 1210 1) 4050300832173 12 10/10 137 600 3) libovolná 4) BA20dSIG 1820 2) 4050300832234 12 20/20 350 600 3) libovolná 4) BA20dSIG 1230 2) 4050300832203 12 30/30 520 600 3) libovolná 4) BA20dSIG 2460 1) 4050300831756 24 60/60 700 8000 3) s135 4) BA20dSIG 3015 2) 4050300832111 30 15/15 213 600 3) libovolná 4) BA20dOznačenívýrobkuEAN kódobchodního baleníSIG 1810 1) 36 67 29,6 5) 4050300219608 100 1SIG 1210 1) 36 67 29,6 5) 4050300218182 100 2SIG 1820 2) 36 67 29,6 5) 4050300221014 100 2SIG 1230 2) 36 67 29,6 5) 4050300218205 100 2SIG 2460 1) 36 67 31 5) 4050300278346 100 3SIG 3015 2) 36 67 29,6 5) 4050300218229 100 21) Dodávka na vyžádání | Nevhodné pro nové konstrukce2) Dodávka na vyžádání3) Průměrná životnost při zkušebním napětí, resp. proudu4) Žárovky s příčným vláknem smí být nakloněny pouze kolmo k rovině tělesa svítidla5) LCL=Lightcentrelength (vzdálenost vlákna od úchytu patice)Používání dvouvláknových žárovek je inteligentní řešení, pokud jde o podstatné zvýšení spolehlivosti a provozníbezpečnosti signalizačních zařízení v železniční dopravě. Druhé vlákno žárovky přebírá při výpadkuhlavního vlákna jeho funkci. Přepnutí na druhé vlákno žárovky se může provádět automaticky nebo ručně.Bezpečnost železniční dopravy je sice zajištěna až do příští výměny žárovky, ale doporučuje se vyměnitžárovku brzy. Tyto nízkonapěťové signalizační žárovky se vyrábějí pouze ve výrazně efektivnější přetlakovétechnologii. Různé výkonové stupně jsou optimálně přizpůsobeny příslušné optice.Uvedená průměrná životnost platí jen pro hlavní vlákno, ne pro vedlejší.8.14


Patice IEC/EN 60061-1BA15dList 7004-11ABA15sList 7004-11ABA20dList 7004-12BA20sList 7004-12Norma pro objímky:List 7005-13List 7005-13List 7005-14List 7005-14E10List 7004-22E27List 7004-21Norma pro objímky:List 7005-20List 7005-20G4List 7004-72GY6.35-15List 7004-59P13.5sList 7004-40PX13.5sList 7004-35Norma pro objímky:List 7005-72List 7005-59List 7005-35PK22sList 7004-47Norma pro objímky:List 7005-478.15


OBSAH


LED systémyCOINlight ® Advanced 9.02LINEARlight-DRAGON ® Slim 9.03LINEARlight-DRAGON ® board 9.04LINEARlight-DRAGON ® modul 9.05DRAGONeye ® 9.06DRAGONpuck ® 9.07DRAGONtape ® 9.08DRAGON-X ® 9.09DRAGON-X ® Plus 9.10LINEARlight Flex ® SIDELED ® 9.11LINEARlight Flex ® LF05A 9.12LINEARlight Flex ® LF05E 9.13LINEARlight POWER Flex 9.14LINEARlight 9.15COINlight ® 9.16COINlight ® Colormix 9.17LINEARlight-DRAGON ® Colormix board 9.18LINEARlight-DRAGON ® Colormix modul 9.19DRAGONchain ® Colormix board 9.20DRAGONchain ® Colormix modul 9.21LINEARlight Colormix Flex 9.22LINEARlight Colormix 9.23BACKlight BL02 9.24BACKlight Protect BL02 9.25BACKlight Protect BL04 9.26DRAGONchain ® 9.27STREETlight Advanced 9.28STREETlight Protect 9.29CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex šířky 10 mm 9.30CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex šířky 8 mm 9.31CONNECTsystem pro LINEARlight-DRAGON ® 9.32CONNECTsystem pro LINEARlight 9.32CONNECTsystem pro LINEARlight-DRAGON ® Colormix 9.33CONNECTsystem pro LINEARlight Colormix Flex 9.34CONNECTsystem pro LINEARlight Colormix 9.35Chladicí těleso 9.36LINEARlight Optik 9.37DRAGONtape ® Optik 9.37Montážní svorky pro LINEARlight-DRAGON ® 9.38Montážní pomůcka pro BACKlight a BACKlight Protect 9.38LINEARlight Track 9.39


COINlight ® Advanced1OznačenívýrobkuEAN kódCA50-051-830-L36 1) 4008321958914 bílá 3 24 7,5CA50-051-840-L36 1) 4008321958938 bílá 3 24 7,5CA50-051-854-L36 1) 4008321958952 bílá 3 24 7,5BARVANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobkudélkakabeluCA50-051-830-L36 1) 36 3000 500 27,2 50 20 1CA50-051-840-L36 1) 36 4000 500 27,2 50 20 1CA50-051-854-L36 1) 36 5400 500 27,2 50 20 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použitínajdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diod představujíuvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohouod typické hodnoty lišit.COINlight ® AdvancedPromyšleně rozmístěné světelné body mohou od základů změnit celkový optický vzhled okolí. Slouží jak pro orientaci,tak k rovnoměrnému osvětlení kancelářských prostor nebo chodeb. Nový modul COINlight ® Advanced,kruhový vysokovýkonný bodový zdroj světla s integrovaným primárním chladicím tělesem, dodá aplikacíms vestavnými svítidly nezaměnitelné akcenty.Charakteristické znaky• snadná montáž do standardních vestavných svítidel• optika 36° integrována• velmi snadná instalace pomocí vnitřního závitu M3• opatřeno třemi kabely: červená+, černá–, bílá stmívání• stmívatelné pulzní modulací (PWM)• pouze paralelní zapojení modulů• s jedním předřadníkem OT 75 lze propojit až 10 modulů CA50Použití• Ideální pro použití ve stropních vestavných svítidlech nebo při osvětlení obchodů• vynikající pro orientační a akcentové osvětleníPříslušenstvíChladicí těleso, viz str. 9.369.02


LINEARlight-DRAGON ® Slim305,050,016,216,2116,0OznačenívýrobkuEAN kódBARVANOVINKANOVINKALD06S-W4F-830 1) 4008321953308 bílá 6 24 7LD06S-W4F-840 1) 4008321953322 bílá 6 24 7OznačenívýrobkuLD06S-W4F-830 1) 120 3000 305 16 16,2 6 1LD06S-W4F-840 1) 120 4000 305 16 16,2 6 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.LINEARlight-DRAGON ® SlimBýt velkolepý, nemusí nutně znamenat být i velký. LED lišta LINEARlight-DRAGON ® Slim přesvědčí svouintenzitou světla a technickou promyšleností při malé velikosti a je vybavena šesti vysoce výkonnými LEDGolden DRAGON ® Plus. Úzký světelný systém se hodí kamkoli a dokáže optimálně osvětlit a dát důrazna předměty v bezprostředním okolí, jako jsou vitríny a regály.Charakteristické znaky• úzká LED svítidla• univerzálně použitelné díky stabilní hliníkové konstrukci a příslušenství• snadná a flexibilní montáž pomocí přiložených držáků• jednoduché připojení pomocí konektorů, který je součástí příslušenství• hliníkové pouzdro zajistí dostatečné chlazení LED• v sérii možno provozovat až pět modulů• stmívatelné pulzní modulací (PWM)®• optimalizováno pro provoz s předřadníky OPTOTRONIC na 24 VPoužití• osvětlení vitrín• osvětlení regálů a nábytku• nepřímé osvětlení menších architektonických prvků9.03


LINEARlight-DRAGON ® board1OznačenívýrobkuEAN kódBARVALD06B-W4F-830 1) 4008321395757 bílá 6 24 12LD06B-W4F-840 1) 4008321395870 bílá 6 24 12LD06B-W4F-854 1) 4008321395993 bílá 6 24 12OznačenívýrobkuLD06B-W4F-830 1) 170 3000 300 20 8,5 6 1LD06B-W4F-840 1) 170 4000 300 20 8,5 6 1LD06B-W4F-854 1) 170 5400 300 20 8,5 6 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 24 V. | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads. | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.LINEARlight-DRAGON ®Flexibilita celého systému je závislá na flexibilitě jednotlivých prvků. Přesvědčivým důkazem tohoto principuje LINEARlight-DRAGON ® . Kovová základní deska s šesti vysoce výkonnými LED Golden DRAGON ® Plusumožní přizpůsobit se nejrůznějším způsobům zabudování.Charakteristické znaky• nové typy LD06B-W4F vydávají o 80–120 % vyšší světelný tok než předchozí LD06A-W3F• montážní otvory na boardu pro upevnění šrouby• stmívatelné pulzní modulací (PWM)• přídavné optiky OP1x1 pro různé způsoby využití (bodové a plošné osvětlení, světlomety pro velkoplošnéosvětlení stěn• možnost zapojení za sebou až šesti modulů s pouze jedním předřadníkem OT 75 a s napájením uprostřed• napojení Plug-&-Play (napájecí a spojovací konektor) pomocí CONNECTsystem LD-2xPoužití• ideální pro vestavná svítidla• pro velkoplošné osvětlení a jiné aplikace všeobecného osvětlování• světlomety pro velkoplošné osvětlení stěn, nepřímé osvětlení říms a jiných architektonických prvkůPříslušenství®• CONNECTsystem pro LINEARlight-DRAGON (viz str. 9.32)®• montážní svorky LINEARlight-DRAGON (viz str. 9.38)9.04


LINEARlight-DRAGON ® celý modul1OznačenívýrobkuEAN kódBARVALD06B-W4F-830-L30 1) 4008321394491 bílá 6 24 12LD06B-W4F-840-L30 1) 4008321394613 bílá 6 24 12LD06B-W4F-854-L30 1) 4008321395290 bílá 6 24 12OznačenívýrobkuLD06B-W4F-830-L30 1) 30 307 36 25,8 6 1LD06B-W4F-840-L30 1) 30 307 36 25,8 6 1LD06B-W4F-854-L30 1) 30 307 36 25,8 6 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.LINEARlight-DRAGON ®Flexibilita celého systému je závislá na flexibilitě jednotlivých prvků. Přesvědčivým důkazem tohoto principuje LINEARlight-DRAGON ® . Kovová základní deska s šesti vysoce výkonnými LED Golden DRAGON ® Plusumožní přizpůsobit se nejrůznějším způsobům zabudování a flexibilně využitelný systém s držáky čočeka chladicími tělesy zaujme svou univerzálností.Charakteristické znaky• nové typy LD06B-W4F vydávají o 80–120 % vyšší světelný tok než předchozí LD06A-W3F• montážní otvory na celkovém modulu i na jednotlivé desce pro upevnění šrouby, alternativní možnostmontáže celkového modulu pomocí svorek LD-MB• stmívatelné pulzní modulací (PWM)• integrovaná optika s úhlem 30° pro celkový modul• přídavné optiky OP1x1 pro různé způsoby využití (bodové a plošné osvětlení, světlomety pro velkoplošnéosvětlení stěn• možnost zapojení za sebou až šesti modulů s pouze jedním předřadníkem OT 75 a s napájením uprostřed• napojení Plug-&-Play (napájecí a spojovací konektor) pomocí CONNECTsystem LD-2xPoužití• ideální pro vestavná svítidla• pro velkoplošné osvětlení a jiné aplikace všeobecného osvětlování• světlomety pro velkoplošné osvětlení stěn, nepřímé osvětlení říms a jiných architektonických prvkůPříslušenství®• CONNECTsystem pro LINEARlight-DRAGON (viz str. 9.32)®• montážní svorky LINEARlight-DRAGON (viz str. 9.38)9.05


DRAGONeye ®1OznačenívýrobkuEAN kódBARVADE1-W3F-830 1) 4008321365361 bílá 1 0,350 1,2DE1-W4F-854 1) 4008321364999 bílá 1 0,350 1,2OznačenívýrobkudélkakabeluDE1-W3F-830 1) 15 3000 500 33 23 264 1DE1-W4F-854 1) 15 5400 500 33 23 264 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 350 mA | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.DRAGONeye ®Pokud je něco středem zájmu, mělo by i inscenování osvětlení zaměřit pohledy pozorovatelů na to podstatné.Pomocí DRAGONeye ® nedocílíme nic jiného než soustředění zájmu na určitý bod. Kompaktní bodovýmini zdroj světla s High-Flux-LED Golden DRAGON ® lze snadno integrovat do svítidel nebo umístitdo výloh, prodejních prostorů nebo osvětlovacích systémů v muzeích.Charakteristické znaky• úzký úhel vyzařování světla umožňuje využití jako bodového světelného zdroje• kovový plášť pro optimální odvádění tepla• snadná montáž díky integrovanému závitu M10 x 1,5• stupeň krytí IP65 podle DIN EN 60529• pouze sériové zapojení modulů• stmívatelné pulzní modulací (PWM)• Integrovaný kabel 500 mmPoužití• jako světelný zdroj pro malá svítidla s jednotlivými LED• akcentové nebo orientační osvětlení nebo osvětlení cest9.06


DRAGONpuck ®1OznačenívýrobkuEAN kódBARVADP3-W3F-827 1) 4008321940377 bílá 3 0,350 3,6DP3-W4F-854 1) 4008321940551 bílá 3 0,350 3,6OznačenívýrobkudélkakabeluDP3-W3F-827 1) 16 2700 200 12,1 35,2 16 1DP3-W4F-854 1) 16 5400 200 12,1 35,2 16 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 350 mA | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.DRAGONpuck ®Světlo má neobyčejnou vlastnost: jednoduchými prostředky lze vytvořit stylové prostředí. Pro upoutánípozornosti a zvýšení atraktivnosti se hodí především jasné světelné zdroje, vydávající soustředěné světlo.DRAGONpuck ® umí ale daleko více. Tři výkonné High-Flux-LED GoldenDRAGON ® slouží k spolehlivé orientacive tmě nebo vám připraví uklidňující atmosféru při četbě.Charakteristické znaky• velmi plochá konstrukce• úzký úhel vyzařování světla umožňuje využití jako bodového světelného zdroje• připevnění šrouby M3• připojovací vedení bez konektorů (200 mm)• světelný zdroj s dlouhou životností• stmívatelné pulzní modulací (PWM)Použití• lampičky na čtení• akcentové osvětlení• světelný zdroj pro vestavná svítidla do nábytku• svítidla pro orientační osvětlení• jako bodový světelný zdroj9.07


DRAGONtape ®1OznačenívýrobkuEAN kódBARVADT6-W3F-827 1) 4008321368461 bílá 6 0,350 7,2DT6-W4F-854 1) 4008321365224 bílá 6 0,350 7,2OznačenívýrobkuDT6-W3F-827 1) 120 2700 152 25 2,6 25 1DT6-W4F-854 1) 120 5400 152 25 2,6 25 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 350 mA | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.DRAGONtape ®Spektrum kreativního ztvárnění osvětlení je dnes tak mnohostranné, že téměř každá vize může být základemúsporného konceptu osvětlení. DRAGONtape ® s šesti High-Flux-LED Golden DRAGON ® na flexibilnídělitelné desce tištěných spojů tvoří ideální předpoklad pro uplatnění inovativního světelného designu v nejrůznějšíchpodobách.Charakteristické znaky• samolepicí rubová strana pro snadnou montáž• dělitelné na jednotky od 1 do 6 LED• jako příslušenství se mohou použít čočky, které sníží úhel vyzařování světla z 120° na 10°, 30°nebo 14 x 22°• optika je nasazena přes LED a zafixována pomocí šroubů• kontakty se vytvoří naletováním dvou přívodů na zvolenou jednotku• stmívatelné pulzní modulací (PWM)Použití• ideální pro vyrábění prototypů svítidel a LED řešení• svítidla pro orientační osvětlení• svítidla do obchodů, nábytku• efektní osvětlení a průmyslové využitíPříslušenství®• optika DRAGONtape (viz str. 9.37)9.08


DRAGON-X ®1 23 4OznačenívýrobkuEAN kódBARVADX1-W3-733 1) 4008321166319 bílá 1 0,350 1,2 120DX1-W3-733-L12 1) 4008321166258 bílá 1 0,350 1,2 12DX1-W3-733-L30 1) 4008321166272 bílá 1 0,350 1,2 30DX1-W3-733-L60 1) 4008321166296 bílá 1 0,350 1,2 60DX1-W3-854 1) 4008321166234 bílá 1 0,350 1,2 120DX1-W3-854-L12 1) 4008321166173 bílá 1 0,350 1,2 12DX1-W3-854-L30 1) 4008321166197 bílá 1 0,350 1,2 30DX1-W3-854-L60 1) 4008321166210 bílá 1 0,350 1,2 60DX1-W3-865 1) 4008321166159 bílá 1 0,350 1,2 120DX1-W3-865-L12 1) 4008321166098 bílá 1 0,350 1,2 12DX1-W3-865-L30 1) 4008321166111 bílá 1 0,350 1,2 30DX1-W3-865-L60 1) 4008321166135 bílá 1 0,350 1,2 60OznačenívýrobkuDX1-W3-733 1) 3300 20 23 3,5 200 1DX1-W3-733-L12 1) 3300 20 23 14,5 200 2DX1-W3-733-L30 1) 3300 20 23 11 200 3DX1-W3-733-L60 1) 3300 20 23 8,2 200 4DX1-W3-854 1) 5400 20 23 3,5 200 1DX1-W3-854-L12 1) 5400 20 23 14,5 200 2DX1-W3-854-L30 1) 5400 20 23 11 200 3DX1-W3-854-L60 1) 5400 20 23 8,2 200 4DX1-W3-865 1) 6500 20 23 3,5 200 1DX1-W3-865-L12 1) 6500 20 23 14,5 200 2DX1-W3-865-L30 1) 6500 20 23 11 200 3DX1-W3-865-L60 1) 6500 20 23 8,2 200 41) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 350 mA | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.DRAGON-X ®Modul DRAGON-X ® umožňuje díky své kompaktnosti a různým optikám jednoduché zabudování do kompaktnícha přenosných svítidel.Charakteristické znaky• k dispozici s různými integrovanými optikami 12° (L12), 30° (L30) a 60° (L60) nebo bez optiky (120°)• díky optimálnímu odvádění tepla jsou okamžitě připraveny k použití• univerzální způsoby využití• stmívatelné pulzní modulací (PWM)Použití• pro přenosná a kompaktní svítidla• pro použití ve svítidlech v architektuře, prodejnách, nebo interiérových svítidlech• bezpečnostní osvětlení a signalizační svítidla9.09


DRAGON-X ® Plus1OznačenívýrobkuOznačenívýrobkuEAN kódBARVADX01-W4F-830 1) 4008321960023 bílá 1 0,350 1,2DX01-W4F-854 1) 4008321960047 bílá 1 0,350 1,2DX01-W4F-830 1) 170 3000 4,5 21,4 60DX01-W4F-854 1) 170 5400 4,5 21,4 601) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 350 mA | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.NOVINKANOVINKADRAGON-X ® PlusKompaktní modul DRAGON-X ® Plus je nepřekonatelný při uskutečňování senzačně jasného osvětlení scény.Nové LED High-Flux Golden DRAGON ® Plus otvírají zcela nové dimenze světla. Díky novým profilůmtvaru šestiúhelníku snižují nároky na prostor – a přinášejí nové možnosti v uspořádání osvětlení.Charakteristické znaky• úhel vyzařování světla 170°• díky optimálnímu odvádění tepla jsou okamžitě připraveny k použití• univerzální způsoby využití• stmívatelné pulzní modulací (PWM)Použití• pro přenosná a kompaktní svítidla• pro použití ve svítidlech v architektuře, prodejnách, nebo interiérových svítidlech• bezpečnostní osvětlení a signalizační svítidla9.10


LINEARlight Flex ® SIDELED ®1OznačenívýrobkuEAN kódBARVALM11A-W3-847 1) 4008321187161 bílá 300 10 30 120LM11A-W3-854 1) 4008321187185 bílá 300 10 30 120LM11A-W3-865 1) 4008321187208 bílá 300 10 30 120LM11A-A 1) 4008321086952 červená 300 10 15 120LM11A-Y1 1) 4050300946016 žlutá 300 10 22,5 120LM11A-T 1) 4008321086990 zelená 300 10 30 120LM11A-B 1) 4008321086976 modrá 300 10 30 120OznačenívýrobkuLM11A-W3-847 1) - 4700 4200 10,4 4,5 56 8 1LM11A-W3-854 1) - 5400 4200 10,4 4,5 56 8 1LM11A-W3-865 1) - 6500 4200 10,4 4,5 56 8 1LM11A-A 1) 615 - 4200 10,4 4,5 56 8 1LM11A-Y1 1) 587 - 4200 10,4 4,5 56 8 1LM11A-T 1) 528 - 4200 10,4 4,5 56 8 1LM11A-B 1) 470 - 4200 10,4 4,5 56 8 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 10 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.LINEARlight Flex ® SIDELED ®LINEARlight Flex ® SIDELED ® rozšiřuje spektrum LED systémů, vhodných pro světelnou reklamu. Verzemodulu LINEARlight Flex ® , která vyzařuje světlo do stran, umožňuje nepřímé osvětlení, díky kterému nápisyzískají nápadnou světelnou konturu (efekt korona).Charakteristické znaky• flexibilní, dělitelný pás, obsahující 300 LED v roli• celková délka 4,2 m• samolepicí rubová strana usnadňuje montáž do kovových písmen,• možnost dělení na označených místech• vyzařování světla rovnoběžně s upevňovací plochou a malá výška umožní použití i v nejnáročnějšíchúzkých konturách®• optimálně kompatibilní s 10V předřadníky OPTOTRONICPoužití• vyznačování cest a kontur (postranní, únikové cesty, označení schodů)• ve světelné reklamě (efekt korona)• vytváření akcentů na sloupechPříslušenství• CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex s šířkou 10 mm (viz str. 9.30)9.11


LINEARlight Flex ® LF05A1OznačenívýrobkuEAN kódLF05A-W3F-830 4008321955371 bílá 24 72 120 -LF05A-W3F-840 4008321955364 bílá 24 72 120 -LF05A-B3 4008321955388 modrá 24 72 120 470BARVANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuLF05A-W3F-830 3000 9900 8 2,5 100 8 1LF05A-W3F-840 4000 9900 8 2,5 100 8 1LF05A-B3 - 9900 8 2,5 100 8 1LINEARlight Flex ®Světelné systémy jsou pevnou součástí moderní architektury, protože podtrhují vnější působení stavebníchděl všech velikostí. Pro dodání působivosti třídimenzionálních tvarů a kontur jsou nejlepší volbou LED modulyna flexibilních deskách tištěných spojů.Charakteristické znaky• NOVINKA: LF05A s užšími rozměry a dodatečnou možností rozříznutí za použití koncovky LF-2TERM• malá konstrukční výška pro ploché vestavné i přisazené osvětlovací systémy• přídavný CONNECTsystem pro možnost snadnějšího připojení• vyvíjí malé množství tepla• možnost flexibilní 3D montáže• flexibilní deska tištěných spojů s dvoustrannou lepicí páskou pro snadnou montáž• lze rozdělit na nejmenší díly nebo jejich násobky bez ztráty funkčnosti zbylých součástí• stmívatelné pulzní modulací (PWM)Použití• pro displeje a plošné světelné vodiče• pro světelné informační tabule, světelnou reklamu, osvětlení vitrín• podsvícení komplexních kontur• pro dekorativní účely: LF05A• osvětlení menších architektonických prvků a dekorativní účelyPříslušenství• CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex s šířkou 8 mm (viz str. 9.31)• LINEARlight Track (viz str. 9.39)9.12


LINEARlight Flex ® LF05E1OznačenívýrobkuEAN kódBARVANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKALF05E-W2F-830 4008321955401 bílá 24 24,5 120 -LF05E-W2F-840 4008321955395 bílá 24 24,5 120 -LF05E-R1 4008321955418 červená 36 36 120 625LF05E-Y1 4008321955432 žlutá 36 36 120 587LF05E-T2 4008321955449 zelená 24 24,5 120 525LF05E-B2 4008321955425 modrá 24 24,5 120 470OznačenívýrobkuLF05E-W2F-830 3000 6000 8 2,5 150 8 1LF05E-W2F-840 4000 6000 8 2,5 150 8 1LF05E-R1 - 6000 8 2,5 150 8 1LF05E-Y1 - 6000 8 2,5 150 8 1LF05E-T2 - 6000 8 2,5 150 8 1LF05E-B2 - 6000 8 2,5 150 8 1LINEARlight Flex ®Světelné systémy jsou pevnou součástí moderní architektury, protože podtrhují vnější působení stavebníchděl všech velikostí. Pro dodání působivosti třídimenzionálních tvarů a kontur jsou nejlepší volbou LED modulyna flexibilních deskách tištěných spojů.Charakteristické znaky• NOVINKA: LF05E s užšími rozměry a dodatečnou možností rozříznutí za použití koncovky LF-2TERM• malá konstrukční výška pro ploché vestavné i přisazené osvětlovací systémy• přídavný CONNECTsystem pro možnost snadnějšího připojení• vyvíjí malé množství tepla• možnost flexibilní 3D montáže• flexibilní deska tištěných spojů s oboustrannou lepicí páskou pro snadnou montáž• lze rozdělit na nejmenší díly nebo jejich násobky bez ztráty funkčnosti zbylých součástí• stmívatelné pulzní modulací (PWM)Použití• pro displeje a plošné světelné vodiče• pro světelné informační tabule, světelnou reklamu, osvětlení vitrín• podsvícení komplexních kontur• pro dekorativní účely: LF05EPříslušenství• CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex s šířkou 8 mm (viz str. 9.31)• LINEARlight Track (viz str. 9.39)9.13


LINEARlight POWER Flex1OznačenívýrobkuEAN kódBARVALM10P-W3F-827 1) 4008321940537 bílá 120 24 72 120LM10P-W3F-830 1) 4008321350565 bílá 120 24 72 120LM10P-W3F-840 1) 4008321350886 bílá 120 24 72 120LM10P-W3F-854 1) 4008321215482 bílá 120 24 48 120LM10P-W4F-854 1) 4008321310798 bílá 120 24 72 120OznačenívýrobkuLM10P-W3F-827 1) 2700 2800 10,3 2,5 140 8 1LM10P-W3F-830 1) 3000 2800 10,3 2,5 140 8 1LM10P-W3F-840 1) 4000 2800 10,3 2,5 140 8 1LM10P-W3F-854 1) 5400 2800 10,3 2,5 140 8 1LM10P-W4F-854 1) 5400 2800 10,3 2,5 140 8 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.LINEARlight POWER FlexLED moduly s intenzivním světlem jsou schopny vytvářet monumentální akcenty. Jejich překvapivé světlododá nový lesk nočnímu životu. Především tam, kde je vhodné zdůraznit architektonické tvary a kde lzevyužít hry s optickými efekty, se prosadí moduly LINEARlight POWER Flex svými přednostmi: intenzita světlaa flexibilita jsou zde propojeny ve velmi kompaktní jednotu.Charakteristické znaky• lze rozdělit na díly po šesti LED a jejich násobky bez ztráty funkčnosti zbylých dílčích součástí• napojení je možné buď na čelní straně modulu nebo na místě dělení pásu• přídavný CONNECTsystem pro snadné připojení• flexibilní deska tištěných spojů se samolepicí rubovou stranou• stmívatelné pulzní modulací (PWM)• malá konstrukční výška pro ploché osvětlovací systémy• NOVINKA: nová generace s vylepšenými produktovými vlastnostmi bude k dispozici od léta 2010Použití• výborně se hodí pro osvětlení pultů, říms, zábradlí, k označení hran• k osvětlení nebo nepřímému osvětlení transparentních nebo světlo rozptylujících materiálůPříslušenství• CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex s šířkou 10 mm (viz str. 9.30)• LINEARlight Track (viz str. 9.39)9.14


LINEARlight1OznačenívýrobkuEAN kódBARVALM01A-W3F-827 1) 4008321372390 bílá 32 10 4 120LM01A-W3F-840 1) 4008321343413 bílá 32 10 4 120LM01A-W3F-854 1) 4008321387950 bílá 32 10 4 120LM01A-A1 1) 4050300887128 červená 32 10 4 120LM01A-S1 1) 4050300888002 super 32 10 4 120červenáLM01A-O1 1) 4050300888040 orange 32 10 4 120LM01A-Y1 1) 4008321015969 žlutá 32 10 4 120LM01A-T2 1) 4050300887845 zelená 32 10 4 120LM01A-B2 1) 4008321313652 modrá 32 10 4 120OznačenívýrobkuLM01A-W3F-827 1) - 2700 448 10 4 56 10 1LM01A-W3F-840 1) - 4000 448 10 4 56 10 1LM01A-W3F-854 1) - 5400 448 10 4 56 10 1LM01A-A1 1) 617 - 448 10 4 56 10 1LM01A-S1 1) 633 - 448 10 4 56 10 1LM01A-O1 1) 606 - 448 10 4 56 10 1LM01A-Y1 1) 587 - 448 10 4 56 10 1LM01A-T2 1) 525 - 448 10 4 56 10 1LM01A-B2 1) 470 - 448 10 4 56 10 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 10 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.LINEARlightSpojením dvou bodů vznikne přímka. A to nezní zrovna moc kreativně. Pokud ale přibereme do hryLINEARlight, získá toto spojení ještě něco zářného navíc. Příslušenství, jako je přídavná optika a kolejnicovýsystém LINEARlight Track, otvírají nové možnosti ztvárnění světla. To jsou důvody, proč je tento moduluniverzálně použitelný.Charakteristické znaky• díky nízké výšce je vhodný pro úzká vestavná a přisazená svítidla• lze libovolně rozšířit až na tři moduly, barvy lze kombinovat• stmívatelné pulzní modulací (PWM)• modul lze rozdělit na malé jednotky bez ztráty funkčnosti zbylé deskyPoužití• integrace do plošných světelných vodičů a displejů• lineární struktury ve vitrínách a nábytku• vyznačování cest a kontur (značení okrajů, únikových cest a schodových stupňů)Příslušenství• CONNECTsystem pro LINEARlight (viz str. 9.32)• optika LINEARlight, přizpůsobená nejmenší jednotce modulu LINEARlight (viz str. 9.37)• LINEARlight Track (viz str. 9.39)9.15


COINlight ®1OznačenívýrobkuEAN kódBARVACM01E-W3-854 1) 4008321397041 bílá 9 24OznačenívýrobkuCM01E-W3-854 1) 1,2 120 8,5 33 25 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.COINlight ®Bodové světelné zdroje se hodí pro přesně směrované všeobecné a orientační osvětlení. Protože se protyto účely často používají malá a plochá vestavná svítidla, musí jim být přizpůsoben i světelný zdroj.Velké přednosti zde uplatní moduly COINlight ® díky svým kompaktním rozměrům a snadnému způsobumontáže do kulatých vestavných svítidel.Charakteristické znaky• malá výška pro plochá vestavná svítidla• připojení šroubovacími svorkami• stmívatelné pulzní modulací (PWM)Použití• vestavná svítidla do podlahy, stěn a stropů• svítidla pro orientační osvětlení (označení cest/únikových cest)9.16


COINlight ® Colormix1OznačenívýrobkuEAN kódBARVACL05A-RGB 1) 4008321208262 RGB 5 24 1,2OznačenívýrobkuCL05A-RGB 1) 120 625/525/467 4 33 25 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.COINlight ® ColormixCOINlight ® Colormix má nejlepší předpoklady pro bodově přesné akcentové osvětlení, protože se díky svémalé konstrukční výšce vejde do velmi plochých vestavných svítidel ve stěnách, podlaze nebo ve stropě.Uplatní se nejen při zařizování vnitřních prostor, ale i při označování cest nebo v orientačním osvětlení.Charakteristické znaky• kompaktní, kulatý RGB modul s pěti multiled ®• připojení se provádí přiletováním vodičů buď z horní nebo i z dolní strany• montáž přilepením samolepicí rubové strany nebo přišroubováním šrouby M3• stmívatelné pulzní modulací (PWM)Použití• vhodné pro podsvícení a vestavná svítidla nebo vestavná svítidla do podlahy• barevně dynamické aplikace, akcentové osvětlení nábytku, pultů nebo vitrín9.17


LINEARlight-DRAGON ® Colormix board1OznačenívýrobkuEAN kódBARVALD18A-RGB 1) 4008321248572 RGB 18 24 23OznačenívýrobkuLD18A-RGB 1) 120 616/531/468 600 20 7 6 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.LINEARlight-DRAGON ® ColormixVýkonný board LINEARlight-DRAGON ® Colormix je vhodný pro vestavná svítidla nebo pro nepřímé osvětelníarchitektonických prvků, kde přesvědčí svými intenzivními barevnými efekty.18 silných LED Golden DRA-GON ® na ploché a úzké kovové základní desce vytváří dynamickou hru barev.Charakteristické znaky• součástí dodávky je napájecí zařízení LD-4PIN• napojení je možné také přiletováním vodičů• možnost zapojení až dvou modulů za sebou• stmívatelné pulzní modulací (PWM)Použití• intenzivní barevné efekty pro vytváření neobvyklé atmosféry• jednotlivé desky pro integraci do svítidel a středně velké až velké systémy architektonického osvětlení• společně s optickým zařízením OP1x1 vhodný pro světelné pruhy a efekty na zdechPříslušenství®• CONNECTsystem pro LINEARlight-DRAGON Colormix (viz str. 9.33)9.18


LINEARlight-DRAGON ® Colormix modul1OznačenívýrobkuEAN kódBARVALD18A-RGB-14x22 1) 4008321251787 RGB 18 24 23OznačenívýrobkuLD18A-RGB-14x22 1) 14 x22 616/531/468 607 35,9 25,8 6 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.LINEARlight-DRAGON ® ColormixVýkonný kompletní modul LINEARlight-DRAGON ® Colormix přesvědčí intenzivními barevnými efekty.18 silných LEDs Golden DRAGON ® s tepelně optimalizovaným pláštěm moderního designu přináší díkyasymetrickým optickým systémům efekty nasvícení stěn i do stísněnějších prostorů.Charakteristické znaky• součástí dodávky je napájecí zařízení LD-4PIN• napojení jednotlivé desky je možné také přiletováním vodičů• možnost zapojení až dvou modulů za sebou• stmívatelné pulzní modulací (PWM)• modul LD18A-14x22 s hliníkovým krytem a úhlem vyzařování světla 14 x 22° pro světelné efekty na zdechPoužití• intenzivní barevné efekty pro vytváření neobvyklé atmosféry• celý systém vhodný pro světelné efekty na zdech v interiérech, také v menších prostorech nebona schodištíchPříslušenství®• CONNECTsystem pro LINEARlight-DRAGON Colormix (viz str. 9.33)®• montážní svorky LINEARlight-DRAGON (viz str. 9.38)9.19


DRAGONchain ® Colormix board1OznačenívýrobkuEAN kódBARVADC24A-RGB 1) 4008321251831 RGB 24 24 23 135OznačenívýrobkuDC24A-RGB 1) 625/525/467 3000 39 5,6 500 6 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.DRAGONchain ® Colormix, board a celý modulVětší svítící nápisy a světelné rámy plně uplatní své barevné účinky na větší vzdálenost jen při rovnoměrnémosvětlení. DRAGONchain ® Colormix je univerzální LED řetěz ze šesti základních kovových desek po čtyřechvysokovýkonných LED Golden DRAGON ® Argus, které vyzařují světlo extrémně do stran. Tím lze optimálnězkombinovat světelné zdroje a tak docílit velmi homogenního podsvícení i velkých ploch.Charakteristické znaky• odolné i do venkovního prostředí díky ochrannému nátěru (IPX5)• jednoduché připojení pomocí vodičů bez konektorů• jedním OT EASY 60 lze řídit až dva moduly• stmívatelné pulzní modulací (PWM)• pevná montáž šrouby M4• vzdálenost mezi středy modulů je 50 cm, což umožňuje jedním řetězem vytvořit rovnoměrné podsvíceníplochy 1 m 2 při minimální hloubce rámu 20 cm a průměrné propustnosti difuzéru• při vzdálenosti min. 10 cm od modulu k odpovídajícímu difuzéru lze jedním řetězem podsvítit plochucca 0,5 m 2 .• v celkovém modulu (viz str. 9.21) je integrováno chladicí těleso, které usnadňuje použití• robustní ploché pásové kabely Nomex mezi deskami je možné lámatPoužití• barevně dynamické velkoplošné podsvícení/světelné rámy• vestavba do podlah, náladové osvětlení• osvětlení relaxačních center, veletržních stánků, obchodů9.20


DRAGONchain ® Colormix modul1OznačenívýrobkuEAN kódBARVADC24A-RGB-H 1) 4008321254658 RGB 24 24 23 135OznačenívýrobkuDC24A-RGB-H 1) 625/525/467 3000 64 24 500 6 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.DRAGONchain ® Colormix board a celý modulVětší svítící nápisy a světelné rámy plně uplatní své barevné účinky na větší vzdálenost teprve při rovnoměrnémosvětlení. DRAGONchain ® Colormix je univerzální LED řetěz ze šesti základních kovových desekpo čtyřech vysokovýkonných LED Golden DRAGON ® Argus, které vyzařují světlo extrémně do stran. Tím lzeoptimálně zkombinovat světelné zdroje a tak docílit velmi homogenního podsvícení i velkých plochCharakteristické znaky• odolné i do venkovního prostředí díky ochrannému nátěru (IPX5)• jednoduché připojení pomocí vodičů bez konektorů• jedním OT EASY 60 lze řídit až dva moduly• stmívatelné pulzní modulací (PWM)• pevná montáž šrouby M4• vzdálenost mezi středy modulů je 50 cm, což umožňuje jedním řetězem vytvořit rovnoměrné podsvíceníplochy 1 m 2 při minimální hloubce rámu 20 cm a průměrné propustnosti difuzéru• při vzdálenosti min. 10 cm od modulu k odpovídajícímu difuzéru lze jedním řetězem podsvítit plochucca 0,5 m 2 .• v celkovém modulu je integrováno chladicí těleso, které usnadňuje použití• robustní ploché pásové kabely Nomex mezi deskami je možné lámatPoužití• barevně dynamické velkoplošné podsvícení/světelné rámy• vestavba do podlah, náladové osvětlení• osvětlení relaxačních center, veletržních stánků, obchodů9.21


LINEARlight Colormix Flex1OznačenívýrobkuEAN kódBARVALM10L-RGB-B7 1) 4008321008824 RGB 200 24 55,2 120LM10L-RGB2-B7 1) 4008321285317 RGB 200 24 41 120LM10L-RGB2-B6 1) 4008321288714 RGB 200 24 41 120OznačenívýrobkuLM10L-RGB-B7 1) 617/525/467 4000 11,5 2,2 200 8 1LM10L-RGB2-B7 1) 625/525/467 4000 11,5 2,2 200 8 1LM10L-RGB2-B6 1) 625/525/465 4000 11,5 2,2 200 8 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.LINEARlight Colormix FlexOblé kontury, plynulé střídání barev, dynamické světelné scény. To umožňují teprve LED moduly, kterése flexibilně přizpůsobí podkladu a zdůrazňují tak kontury. LED systémy LINEARlight Colormix Flex byly vyvinutyproto, aby dodaly místnostem zvláštní důraz hrou barevných světel.Charakteristické znaky• dělitelné na jednotky po deseti LED a jejich násobky bez ztráty funkčnosti zbylých částí• plynulé střídání barev díky třem čipům v každé jednotce• připojení bez použití nástrojů pomocí přídavného zařízení CONNECTsystem• stmívatelné pulzní modulací (PWM)• NOVINKA: příští generace s vylepšenými vlastnostmi bude k dispozici od léta 2010Použití• pro řešení osvětlení s proměnlivými barvami v lineárních strukturách a libovolných tvarech• propojení světla s transparentními a světlo rozptylujícími materiály• efektní osvětlení v architektuře• dynamické efekty v zónách s velkým pohybem lidíPříslušenství• CONNECTsystem pro LINEARlight Colormix Flex (viz str. 9.34)• LINEARlight Track (viz str. 9.39)9.22


LINEARlight Colormix1OznačenívýrobkuEAN kódBARVALM01M-RGB-B7 1) 4050300820873 RGB 30 24 8,3 120OznačenívýrobkuLM01M-RGB-B7 1) 617/525/467 2) 450 11,5 3,5 150 10 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.2) Red; Green; Blue (červená; zelená; modrá)LINEARlight ColormixAtraktivně zařízené obchodní prostory magicky přilákají naši pozornost dynamickými změnami barev a působístimulujícím způsobem na naše nakupování. Regály a pulty vypadají díky cíleně namířeným světelnýmefektům, jako by se vznášely. Celou svou rozmanitost nabízejí LINEARlight Colormix ale také pro osvětlenínábytku a dekorativního interiéru.Charakteristické znaky• vyvíjejí malé množství tepla• pevný modul, který lze rozdělit na malé části bez ztráty funkčnosti zbylých dílů• připojení bez použití nástrojů pomocí přídavného systému CONNECT s propojovacím konektorema napájecí jednotkou• stmívatelné pulzní modulací (PWM)Použití• pro barevně proměnlivé řešení osvětlení v lineárních strukturách• propojení světla s transparentními a světlo rozptylujícími materiály• efektní osvětlení v architektuře• dynamické světlo jako architektonický prvek v zónách s velkým pohybem lidíPříslušenství• CONNECTsystem pro LINEARlight Colormix (viz str. 9.35)• LINEARlight Track (viz str. 9.39)9.23


BACKlight BL021OznačenívýrobkuEAN kódBARVABL02L-W4F-765 1) 4008321372277 bílá 240 10 44BL02S-A1 1) 4008321083715 červená 240 10 38BL02S-A2 1) 4008321174932 červená 240 10 38OznačenívýrobkuBL02L-W4F-765 1) 120 - 6500 14400 2) 4 120 5BL02S-A1 1) 120 617 - 9600 3) 4 80 5BL02S-A2 1) 120 617 - 9600 3) 4 80 51) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 10 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.2) 2x7,2 m = 14,4 m3) 2x4,8 m = 9,6 mBACKlight BL02S dalším vývojem světelných technologií narůstají také požadavky na rovnoměrné osvětlení komplexníchforem ve světelné reklamě. Úzká a plochá písmena a malé prostory mezi nimi představují velkou výzvu.Optimální podsvícení v těchto případech zajistí dlouhé řetězy LED BACKlightCharakteristické znaky• nový typ W4F s dvojnásobným jasem• jedna role obsahuje 2 řetězy, skládající se z 60 jednotlivých desek po dvou LED, resp. z 30 jednotlivýchdesek po 4 LED• flexibilní kabely umožňují individuální nastavení• montáž přímo z role a jednoduché jednorázové propojení s předřadníkem výrazně snižují instalačnínáklady• malá výška a široký úhel vyzařování světla umožňují konstruovat velmi plochá písmena s rovnoměrnýmosvětlením• dělitelnost řetězu mezi jednotlivými deskami usnadňuje adjustaci a montáž do nápisů• desky tištěných spojů jsou z výroby opatřeny ochranným nátěrem proti vlhkosti• montáž pomocí šroubů nebo samolepicího montážního příslušenství BL-T• stmívatelné pulzní modulací (PWM)Použití• světelná reklama• ideální pro zabudování do středně velkých až velkých písmen• podsvícení komplexních konturPříslušenství• montážní příslušenství pro BACKlight a BACKlight Protect (BL-T) (viz str. 9.38)9.24


BACKlight Protect BL021OznačenívýrobkuEAN kódBARVABL02LP-W3F-830 1) 4008321375537 bílá 240 10 44BL02LP-W4F-765 1) 4008321375414 bílá 240 10 44BL02LP-R2-HE 1) 4008321403575 červená 240 10 22BL02LP-O2-HE 1) 4008321403599 orange 240 10 22BL02LP-T2-HE 1) 4008321403551 zelená 240 10 22BL02LP-B2-HE 1) 4008321403537 modrá 240 10 22OznačenívýrobkuBL02LP-W3F-830 1) 120 - 3000 14400 2) 120 5 1BL02LP-W4F-765 1) 120 - 6500 14400 2) 120 5 1BL02LP-R2-HE 1) 120 625 - 14400 2) 120 5 1BL02LP-O2-HE 1) 120 603 - 14400 2) 120 5 1BL02LP-T2-HE 1) 120 522 - 14400 2) 120 5 1BL02LP-B2-HE 1) 120 467 - 14400 2) 120 5 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 10 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.2) 2x7,2 m = 14,4 mBACKlight Protect BL02Produkty, které po celou dobu své životnosti září na fasádách podniků a nákupních center, musí vydržetskutečně hodně: vodu, prach a špínu. Moduly BACKlight Protect dále posunuly měřítko odolnosti proti vlhkostia špíně. Díky novým robustním krytům si bez těchto světelných systémů s enormní světelnou intenzitou,ostrými konturami při vyzařování světla a dlouhou životností již nelze představit světelnou reklamu.Charakteristické znaky• nový typ W4F s dvojnásobným jasem• NOVINKA: speciální slitina nosičů LED zajistí maximální robustnost při montáži a provozu• NOVINKA: stupeň krytí IP66 pro dlouhodobý provoz modulů na světelných nápisech a rámech• role se skládá ze dvou LED řetězů, které se skládají z 60 jednotlivých desek po dvou LED (BL02LP)resp. 30 jednotlivých desek po čtyřech LED (BL04LP)• flexibilní kabely umožňují individuální nastavení jasu• montáž přímo z role a jednoduché jednorázové propojení s provozním přístrojem výrazně snižuje instalačnínáklady• malá výška a široký úhel vyzařování světla umožňuje konstrukci velmi plochých nápisů s rovnoměrnýchosvětlením• dělitelnost mezi jednotlivými deskami usnadňuje adjustaci a montáž do nápisů• montáž pomocí šroubů nebo samolepicího montážního příslušenství• stmívatelné pulzní modulací (PWM)Použití• světelná reklama• podsvícení komplexních struktur• ideální pro úsporné osvětlení malých až středně velkých nápisůPříslušenství• montážní příslušenství pro BACKlight a BACKlight Protect (BL-TP) (viz str. 9.38)9.25


BACKlight Protect BL041OznačenívýrobkuEAN kódBARVABL04LP-W4F-765 1) 4008321375650 bílá 240 10 44OznačenívýrobkuBL04LP-W4F-765 1) 120 6500 7200 2) 120 5 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 10 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.2) 2x3,6 m = 7,2 mBACKlight Protect BL04Produkty, které po celou dobu své životnosti září na fasádách podniků a nákupních center, musí vydržetskutečně hodně: vodu, prach a špínu. Moduly BACKlight Protect dále posunuly měřítko odolnosti proti vlhkostia špíně. Díky novým robustním krytům si bez těchto světelných systémů s enormní světelnou intenzitou,ostrými konturami při vyzařování světla a dlouhou životností již nelze představit světelnou reklamu.Charakteristické znaky• nový typ W4F s dvojnásobným jasem• NOVINKA: speciální slitina nosičů LED zajistí maximální robustnost při montáži a provozu• NOVINKA: stupeň krytí IP66 pro dlouhodobý provoz modulů na světelných nápisech a rámech• role obsahuje dva LED řetězy, které se skládají z 60 jednotlivých desek po dvou LED (BL02LP)resp. 30 jednotlivých desek po čtyřech LED (BL04LP)• flexibilní kabely umožňují individuální nastavení• montáž přímo z role a jednoduché jednorázové propojení s provozním přístrojem výrazně snižuje instalačnínáklady• malá výška a široký úhel vyzařování světla umožňuje konstrukci velmi plochých nápisů s rovnoměrnýchosvětlením• dělitelnost mezi jednotlivými deskami ulehčí přizpůsobení a montáž do nápisů• montáž pomocí šroubů nebo samolepicího montážního příslušenství• stmívatelné pulzní modulací (PWM)Použití• světelná reklama• podsvícení komplexních struktur• ideální pro úsporné osvětlení malých až středně velkých nápisůPříslušenství• montážní příslušenství pro BACKlight a BACKlight Protect (BL-TP) (viz str. 9.38)9.26


DRAGONchain ®1OznačenívýrobkuEAN kódBARVANOVINKANOVINKADC02C-W4F-765 1) 4008321410757 bílá 36 24 36DC02C-W4F-830 1) 4008321410962 bílá 36 24 36OznačenívýrobkuDC02C-W4F-765 1) 170 6500 5400 20 200 6 1DC02C-W4F-830 1) 170 3000 5400 20 300 6 11) Moduly jsou optimálně přizpůsobeny elektronickým předřadníkům OSRAM OPTOTRONIC ® na 24 V | Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montážia použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celý modul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diodpředstavují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídat skutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které semohou od typické hodnoty lišit.DRAGONchain ®Moderní LED systémy nabízejí u trojdimenzionálních světelných nápisů ve srovnání s neonovými zářivkovýmitrubicemi nebo zářivkami významné výhody. Snížení nákladů na údržbu a delší životnost zvyšují nejen efektivnosttěchto systémů. Díky menším rozměrům je DRAGONchain ® schopen velice rovnoměrně prosvítit takéhluboké komplexní struktury až do posledního koutu.Charakteristické znaky®• modul obsahuje jeden řetězec LED z 18 kovových desek po dvou LED OSRAM Golden DRAGON Plus• vynikající měrný výkon: 80 lm/W• flexibilní kabely umožňují individuální nastavení jasu• montáž a jednoduché propojení s provozním přístrojemvýrazně snižují instalační náklady• malá výška a široký úhel vyzařování světla zaručujírovnoměrné prosvětlení podsvícených struktur• stmívatelné pulzní modulací (PWM)• dělitelnost mezi jednotlivými deskami usnadňuje adjustaci a montáž do nápisů• desky tištěných spojů jsou při výrobě opatřeny ochranným nátěrem proti vlhkostiPoužití• ideální k vestavění do velkých a hlubokých písmen nebo světelných rámů• světelná reklama a Corporate Lighting• podsvícení komplexních a hlubokých struktur9.27


STREETlight Advanced132OznačenívýrobkuEAN kódNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKASLA1-L-145-760-L80x140 1) 4008321958853 24 30 80 x140 6000SLA1-L-110-830-L80x140 1) 4008321958877 24 30 80 x140 3000SLA1-SL-145-760-L80x140 1) 4008321960061 24 30 80 x140 6000SLA1-SL-110-830-L80x140 1) 4008321960085 24 30 80 x140 3000SLA1-Socket 1) 4008321958891 - - - -Označenívýrobkuprůřezkabelu/SLA1-L-145-760-L80x140 1) - 93,6 72 44,8 20 1SLA1-L-110-830-L80x140 1) - 93,6 72 44,8 20 1SLA1-SL-145-760-L80x140 1) 1,5/20 98 72 50,8 20 2SLA1-SL-110-830-L80x140 1) 1,5/20 98 72 50,8 20 2SLA1-Socket 1) 1,5/20 96,7 72 20,3 20 31) Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celýmodul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídatskutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou od typické hodnoty lišit.STREETlight AdvancedVýhody technologie LED činí z modulů STREETlight Advanced moderní, inividuální a ekologické světelnézdroje pro pouliční osvětlení. Výjimečný optický koncept modulu LED který se skládá z LED, čočky a reflektoru,je charakterizován nejvyšší optickou efektivitou a je určen pro normalizované, homogenní a ostřeohraničené pouliční osvětlení. Údržba je jednoduchá a výměna probíhá bez nutnosti použití nástrojů. Upgradena efektivnější typ LED bez výměny rozhraní je zde poprvé realizováno ve formě modulární koncepce.Vysoká životnost základny modulu spolu s konstantními rozměry přispívají v neposlední řadě k ekologickéudržitelnosti této technologie.Charakteristické znaky• normalizované, optimální pouliční osvětlení bez rozptylového světla a s omezením oslnění• integrovaný systém čoček a reflektorů s úhlem vyzařování světla 80° x 140°• vysoká efektivita díky rychlé návratnosti• kompaktní, standardizované rozměry modulu jsou předpokladem pro individuální design svítidel• rychlejší a snadnější výměna součástí světelného zdroje technologií západek bez nutnosti použití nástrojů• jednorázová integrace objímek modulů do svítidel pomocí šroubů M4• extrémně dlouhá životnost• k dispozici ve 2 barvách světla®• provoz až 2 modulů na jednom OPTOTRONIC OT 75 E a OT 65 3DIM EPoužití• technické pouliční osvětlení• dekorativní venkovní osvětlení9.28


STREETlight Protect1NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuEAN kódBARVASLP1-W4F-830-L75x130 1) 4008321964724 bílá 15 24 23 75 x130SLP1-W4F-840-L75x130 1) 4008321964731 bílá 15 24 23 75 x130SLP1-W4F-854-L75x130 1) 4008321964748 bílá 15 24 23 75 x130SLP1-W4F-765-L75x130 1) 4008321964755 bílá 15 24 23 75 x130OznačenívýrobkuSTREETlight ProtectModul STREETlight Protect se velmi dobře hodí k rychlému přechodu na energeticky úsporné pouličníosvětlení a nabízí rychlou dobu návratnosti. Stupeň krytí IP 66 se stává novým měřítkem odolnosti protivlhkosti a zašpinění pro světelné zdroje pro venkovní použití. Potřebné chlazení zajišťuje integrované chladicítěleso. Symetrické rozložení svítivosti zabezpečí normalizované osvětlení, umístěné do dělícího pásu dálnicnebo po stranách silnic.Charakteristické znaky• normalizované osvětlení silnic bez rozptylového světla současně omezující oslnění• integrovaný systém čoček a reflektorů s úhlem vyzařování světla 75° x 130°• individuální design svítidel s vysoce integrovanými moduly pro možnost rychlého uvedení na trh• dlouhá životnost a zjednodušený design svítidel díky integrovanému chladicímu tělesu• stupeň krytí IP66 podle IEC 60529• tři připojovací kabely délky 600 mm s vidlicovými koncovkami• snadná výměna STREETlight Protect pomocí šroubů M3• individuálně volitelné teploty barev®• provoz až 3 modulů na jednom OPTOTRONIC OT 75 E a OT 65 3DIM EPoužití• technické pouliční osvětlení• dekorativní venkovní osvětlenídélkakabeluSLP1-W4F-830-L75x130 1) 3000 600 249,5 70 73,7 4 1SLP1-W4F-840-L75x130 1) 4000 600 249,5 70 73,7 4 1SLP1-W4F-854-L75x130 1) 5400 600 249,5 70 73,7 4 1SLP1-W4F-765-L75x130 1) 6500 600 249,5 70 73,7 4 11) Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloads | Všechny technické parametry platí pro celýmodul. Z důvodu komplexního výrobního procesu světelných diod představují uvedené hodnoty technických parametrů LED čistě statistické údaje, které nemusí nutně odpovídatskutečným technickým parametrům jednotlivých výrobků, které se mohou od typické hodnoty lišit.9.29


CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex šířky 10 mm150176,21 2 16,53OznačenívýrobkuEAN kódprůřezkabelu/LM-2PIN FLEX 4008321916211 25 2,1 0,14/26 500LM-CONN-150 FLEX 4008321931375 25 2,1 0,057/30 150LM-CONN-10 FLEX 4008321916259 25 2,1 0,057/30 10OznačenívýrobkuLM-2PIN FLEX 100 1LM-CONN-150 FLEX 100 2LM-CONN-10 FLEX 200 3délkakabeluCONNECTsystemCONNECTsystem zajišťuje jednoduché spojení LED modulů pomocí napájecího a propojovacího konektoru.Umožňuje tak zcela bezproblémově připojit systémy i ve stísněných podmínkách, u velkoplošných aplikacía komplexních struktur.Charakteristické znaky• montáž bez použití nástrojů a bez letování• zkrácení doby montáže• plochá konstrukce• velmi odolné proti vibracím• přípustné provozní teploty jsou optimálně přizpůsobeny danému modulu• možnost připojení na čelní straně modulu nebo v místě dělení• odolné proti nárazům a vibracím podle IEC 60068-2-6 a 60068-2-27• použití pouze pro vnitřní osvětlení nebo pro venkovní osvětlení ve svítidlech, chráněných podle stupněkrytí IP679.30


CONNECTsystem pro monochromatické moduly Flex šířky 8 mm1 2 3 4NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuEAN kódprůřezkabelu/LM-2PIN 1) 4008321955326 25 3 0,14/26 500LM-CONN-10 1) 4008321955333 25 3 0,057/30 10LM-CONN-150 1) 4008321955340 25 3 0,057/30 150LM-2TERM 1) 4008321955357 - - - -OznačenívýrobkuLM-2PIN 1) 4008321955326 100 1LM-CONN-10 1) 4008321955333 200 2LM-CONN-150 1) 4008321955340 100 3LM-2TERM 1) 4008321955357 200 41) Aktuální fotometrické údaje, důležité informace o bezpečnosti, montáži a použití najdete na www.osram.de/led-systeme-downloadsdélkakabeluCONNECTsystemCONNECTsystem zajišťuje jednoduché spojení LED modulů pomocí napájecího a propojovacího konektoru.Umožňuje tak zcela bezproblémově připojit systémy i ve stísněných podmínkách, u velkoplošných aplikacía komplexních struktur.Charakteristické znaky• montáž bez použití nástrojů a bez letování• zkrácení doby montáže• plochá konstrukce• velmi odolné proti vibracím• přípustné provozní teploty jsou optimálně přizpůsobeny danému modulu• možnost připojení na čelní straně modulu nebo v místě dělení• odolné proti nárazům a vibracím podle IEC 60068-2-6 a 60068-2-27• použití pouze pro vnitřní osvětlení nebo pro venkovní osvětlení ve svítidlech, chráněných podle stupněkrytí IP67®• koncová zástrčka LF-2TERM umožňuje připojení dílčích součástí LINEARlight Flex9.31


CONNECTsystem pro LINEARlight-DRAGON ®100401,5050010123OznačenívýrobkuEAN kódprůřezkabelu/délkakabeluLD-2CONN-100 4008321182883 100 2 0,13//26 100 500 1LD-2CONN-40 4008321182869 100 2 0,13//26 40 500 2LD-2PIN 4008321182845 100 2 0,2/24 500 500 3CONNECTsystem pro LINEARlight500,00113,605,006,1024,6511,20 6,10348,00OznačenívýrobkuEAN kódprůřezkabelu/délkakabeluLM-2PIN 4008321908629 11 2 0,31/22 550 500 1LM-2CONN 4008321908643 11 2 - - 500 2LM-2CONN-50 4008321908667 11 2 0,31/22 48 500 3CONNECTsystemCONNECTsystem zajišťuje jednoduché spojení LED modulů pomocí napájecího a propojovacího konektoru.Umožňuje tak zcela bezproblémově připojit systémy i ve stísněných podmínkách, u velkoplošných aplikacía komplexních struktur.Charakteristické znaky• montáž bez použití nástrojů a bez letování• zkrácení doby montáže• plochá konstrukce• velmi odolné proti vibracím• přípustné provozní teploty jsou optimálně přizpůsobeny danému modulu• možnost připojení na čelní straně modulu nebo v místě dělení• odolné proti nárazům a vibracím podle IEC 60068-2-6 a 60068-2-27• použití pouze pro vnitřní osvětlení nebo pro venkovní osvětlení ve svítidlech, chráněných podle stupněkrytí IP679.32


CONNECTsystem pro LINEARlight-DRAGON ® Colormix5003 1,941003 1,9410,1610,1610,16 10,169,29,29,29,213,56,833,56,83 23,56,833,56,83OznačenívýrobkuEAN kódLD-4PIN 4008321931337 25 3LD-4CONN-100 4008321931351 25 3Označenívýrobkuprůřezkabelu/délkakabeluLD-4PIN 0,14/26 500 500 1LD-4CONN-100 0,14/26 100 1000 2CONNECTsystemCONNECTsystem zajišťuje jednoduché spojení LED modulů pomocí napájecího a propojovacího konektoru.Umožňuje tak zcela bezproblémově připojit systémy i ve stísněných podmínkách, u velkoplošných aplikacía komplexních struktur.Charakteristické znaky• montáž bez použití nástrojů a bez letování• zkrácení doby montáže• plochá konstrukce• velmi odolné proti vibracím• přípustné provozní teploty jsou optimálně přizpůsobeny danému modulu• možnost připojení na čelní straně modulu nebo v místě dělení• odolné proti nárazům a vibracím podle IEC 60068-2-6 a 60068-2-27• použití pouze pro vnitřní osvětlení nebo pro venkovní osvětlení ve svítidlech, chráněných podle stupněkrytí IP679.33


CONNECTsystem pro LINEARlight Colormix Flex150176,21 2 3 16,5OznačenívýrobkuEAN kódLM-4PIN FLEX 4008321916235 25 2,1LM-CONN-10 FLEX 4008321916259 25 2,1LM-CONN-150 FLEX 4008321931375 25 2,1Označenívýrobkuprůřezkabelu/délkakabeluLM-4PIN FLEX 0,14/26 500 100 1LM-CONN-10 FLEX 0,057/30 10 200 2LM-CONN-150 FLEX 0,057/30 150 100 3CONNECTsystemCONNECTsystem zajišťuje jednoduché spojení LED modulů pomocí napájecího a propojovacího konektoru.Umožňuje tak zcela bezproblémově připojit systémy i ve stísněných podmínkách, u velkoplošných aplikacía komplexních struktur.Charakteristické znaky• montáž bez použití nástrojů a bez letování• zkrácení doby montáže• plochá konstrukce• velmi odolné proti vibracím• přípustné provozní teploty jsou optimálně přizpůsobeny danému modulu• možnost připojení na čelní straně modulu nebo v místě dělení• odolné proti nárazům a vibracím podle IEC 60068-2-6 a 60068-2-27• použití pouze pro vnitřní osvětlení nebo pro venkovní osvětlení ve svítidlech, chráněných podle stupněkrytí IP679.34


CONNECTsystem pro LINEARlight Colormix7,3 507,3 457,311,08,956,26,2112,5 0,450,452OznačenívýrobkuEAN kódLM-4PIN 4008321908681 25 3LM-4CONN-45 4008321116277 25 3Označenívýrobkuprůřezkabelu/délkakabeluLM-4PIN 0,31/22 500 500 1LM-4CONN-45 0,31/22 45 1000 2CONNECTsystemCONNECTsystem zajišťuje jednoduché spojení LED modulů pomocí napájecího a propojovacího konektoru.Umožňuje tak zcela bezproblémově připojit systémy i ve stísněných podmínkách, u velkoplošných aplikacía komplexních struktur.Charakteristické znaky• montáž bez použití nástrojů a bez letování• zkrácení doby montáže• plochá konstrukce• velmi odolné proti vibracím• přípustné provozní teploty jsou optimálně přizpůsobeny danému modulu• možnost připojení na čelní straně modulu nebo v místě dělení• odolné proti nárazům a vibracím podle IEC 60068-2-6 a 60068-2-27• použití pouze pro vnitřní osvětlení nebo pro venkovní osvětlení ve svítidlech, chráněných podle stupněkrytí IP679.35


Chladicí těleso1OznačenívýrobkuEAN kódCOHS-50 4008321299246 20 1Chladicí tělesoSnadno namontovatelné chladicí těleso pro COINlight ® Advanced slouží pro optimální chlazenía ke zvýšení životnosti modulů.9.36


LINEARlight Optik1OznačenívýrobkuEAN kódOP4x1 4008321908704 20 /bílá 26 80 1LINEARlight OptikLINEARlight Optik je přídavná optika pro LED moduly LINEARlight, která snižuje úhel vyzařování světlaze 120° na 20° (bílá 26°).DRAGONtape ® Optik253216223,2925115,5OznačenívýrobkuEAN kódOP1x1-30 4008321909770 30 150 1OP1x1-10 4008321909893 10 150 1OP1x1-14x22 4008321909787 14 x22 150 1DRAGONtape ® OptikOptická zařízení redukují úhel vyzařování světla z 120° v závislosti na barvě světla. Zatímco OP1x1-10a OP1x1-30 světlo rovnoměrně rozptylují, u OP1x1-14x22 dochází k asymetrickému rozložení světla.Optická zařízení mohou být použita také pro jednotlivé desky modulu LINEARlight-DRAGON ® .Charakteristické znaky• vysoká optická účinnost9.37


Montážní svorky pro LINEARlight-DRAGON ®1OznačenívýrobkuEAN kódLD-MB 4008321225672 300 1Montážní svorky LINEARlight-DRAGON ®Posuvné upevňovací svorky umožňují flexibilní vzdálenosti otvorů pro montáž LINEARlight-DRAGON ®a LINEARlight-DRAGON ® Colormix.Montážní pomůcka pro BACKlight a BACKlight Protect1 2OznačenívýrobkuEAN kódBL-T 4008321161284 300 1BL-TP 4008321301277 300 2Montážní pomůcka pro BACKlight a BACKlight ProtectPro rychlejší a snadnější montáž nabízí OSRAM jako příslušenství praktickou montážní pomůcku sesamolepicí rubovou stranou: BL-T pro BACKlight a BL-TP pro BACKlight Protect.9.38


LINEARlight TrackDifuzní verzeRozměry koncovékrytky:Prizmatická verzedélka: 3,5 mmvýška: 2 mmšířka: 4 mm1OznačenívýrobkuEAN kódLT-H047-S 4008321256805 464 1) 35,5 1) 37,5 1) 10 1LT-H143-S 4008321256829 1424 1) 35,5 1) 37,5 1) 6 1LT-H047-P 4008321239563 464 1) 35,5 1) 26,5 1) 10 1LT-H143-P 4008321239587 1424 1) 35,5 1) 26,5 1) 6 11) bez koncové krytkyLINEARlight TrackLINEARlight Track, lehký, univerzálně využitelný hliníkový kolejnicový systém pro flexibilní i pevné LEDmoduly OSRAM LINEARlight.Charakteristické znaky• lehký, univerzálně využitelný kolejnicový systém z hliníku pro flexibilní i pevné LED moduly OSRAMLINEARlight• dvě provedení: prizmatická verze pro nepřímé osvětlení, difuzní verze pro přímé a rovnoměrné světlo• snadná montáž a instalace LED modulů, buď jednotlivě nebo jako světelný pás• kolejnice ve dvou různých délkách, lze libovolně zkrátit• optimální chlazení LED modulů pro dlouhou životnost a nejvyšší spolehlivost• optimalizované kryty z PMMA současně chrání LED moduly před zašpiněním• dodávka obsahuje montážní svorky a spojovací články9.39


OBSAHDisplay/OpticVýbojky HMI ® , jednopaticové 10.02Výbojky HMI ® , dvoupaticové 10.03Výbojky HTI ® , jednopaticové 10.04Výbojky HTI ® , dvoupaticové 10.05Výbojky Baby SharXS ® HTI ® , dvoupaticové 10.06Výbojky SharXS ® HTI ® , dvoupaticové 10.07Výbojky Maxi SharXS ® HTI ® , dvoupaticové 10.08Výbojky HTI ® s refl ektorem 10.09Metalhalogenidové výbojky HSR ® 10.10Metalhalogenidové výbojky 4ArXS HSD ® 10.11Metalhalogenidové výbojky Lok-it! ® 10.12Metalhalogenidové výbojky EMH (Classic Line) 10.13Objímky 10.14Nízkonapěťové halogenové žárovky bez refl ektoru 10.15 - 10.19Halogenové žárovky s refl ektorem 10.20 - 10.22Halogenové žárovky jednopaticové na střední/siťové napětí 10.23 - 10.24Halogenové studiové žárovky 10.25 - 10.27Halogenové žárovky, dvoupaticové 10.28Halogenové žárovky se speciální paticí 10.29STUDIOLINE ® 10.30DOT-it ® Backstage Blue 10.30aluPAR ® 56 10.31aluPAR ® 64 10.32PAR 64 10.33Halogenové žárovky, řízené proudem, jednopaticové 10.34Halogenové žárovky, řízené proudem, s paticí PK30d 10.35


Halogenové žárovky, řízené proudem, s refl ektorem 30-40 W 10.36Halogenové žárovky, řízené proudem, s refl ektorem 45-48 W 10.37Halogenové žárovky, řízené proudem, s refl ektorem 62-105 W 10.38Halogenové žárovky, řízené proudem, dvoupaticové 10.39Elektronické předřadníky 10.40XBO ® xenonové výbojky s krátkým obloukem bez refl ektoru 75-150 W 10.41XBO ® xenonové výbojky s krátkým obloukem s refl ektorem 75-300 W 10.42XBO ® xenonové výbojky s krátkým obloukem pro kinoprojekci 10.43XBO ® Classic Line pro kinoprojekci 10.44XBO ® Xtreme Life pro kinoprojekci 10.46XBO ® xenonové výbojky s krátkým obloukem 450-10000 W 10.48XBO ® výbojky pro digitální kino DHP 10.50XBO ® výbojky pro digitální kino DTP 10.51XBO ® výbojky pro digitální kino HPS 10.51XBO ® výbojky pro digitální kino HSLA 10.52Xstage ® xenonové výbojky s krátkým obloukem pro zábavní průmysl 10.53HBO ® rtuťové výbojky s krátkým obloukem bez refl ektoru 50-200 W 10.54HBO ® rtuťové výbojky s krátkým obloukem s refl ektorem 100 W 10.55Speciální světelné zdroje využívající IR záření 10.56Zářič XERADEX ® , jednopaticový 10.57Zářič XERADEX ® , dvoupaticový 10.58Ozařovací systémy XIS XERADEX ® 10.59Předřadníky DBD ECG pro zářiče XERADEX ® 10.60Výbojky pro mikrolitografi i pro systémy ASML i-Line 10.61Výbojky pro mikrolitografi i pro systémy Canon i-Line 10.62Výbojky pro mikrolitografi i pro systémy Nikon i-Line 10.63Výbojky pro mikrolitografi i pro systémy Canon LCD 10.64Výbojky pro mikrolitografi i pro systémy Nikon LCD 10.64Další výbojky pro mikrolitografi i 10.65HXP ® rtuťové výbojky s krátkým obloukem a dlouhou životností 10.66Žárovky bez halogenů, nízkonapěťové 10.67Spektrální zářiče 10.68Světelné zdroje pro vědecké účely 10.69Přehled patic s normami 10.70Provozní polohy 10.73Další informace jsou k dispozici v brožurách „Halogen-Niedervoltglühlampen (Halogenové žárovkyna nízké napětí)“, „XBO ® Kinolampen (XBO ® světelné zdroje pro kinoprodukci)“ a „Halogen-Metalldampf-lampen(Metalhalogenidové výbojky)“ a v seznamu výrobků „HBO ® lamps for microlithography“.K získání jsou u OSRAM GmbH, Marketing Display/Optic, Nonnendammallee 44, 13629 Berlin,Deutschland, Fax +49 30 33862359. Na vyžádání můžete též obdržet informace o bezpečnostia obsluze.Spectra (Švédsko)


lalalalalVýbojky HMI ® , jednopaticovéd1adddddla23456 7OznačenívýrobkuEAN kódHMI 200W/SE 4008321299444 200 70 3 GZY9.5 16000HMI 250W/SE 4050300239064 270 50 5,4 FaX1.5 16200HMI 400W/SE 4008321299468 400 70 6,9 GZZ9.5 33000HMI 575W/SEL 4050300603100 575 95 7 G22 49000HMI 700W/SE XS 4008321191601 700 100 8,5 G22/28x42 55000HMI 1200W/SEL XS 4008321062109 1200 100 13,8 G38 110000HMI 1800W/SE XS 4008321378453 1800 140 14,6 G38 165000HMI 2500W/SE XS 4050300284293 2500 115 25,6 G38 240000HMI 4000W/SE XS 4008321244314 4000 200 24 GX38/52 380000HMI 6000W/SE XS 4050300564067 6000 123 55 GX38 600000HMI 12000W/SE XS 4050300650418 12000 160 84 GX38 1150000HMI 12000W/SE XS GX51 4008321098962 12000 160 84 GX51 1150000HMI 18000W/SE XS GX51 4008321098955 18000 225 88 GX51 1600000OznačenívýrobkuHMI 200W/SE 200 libovolná 20 39 80 10 1HMI 250W/SE 250 p45 12 35 84 1 2HMI 400W/SE 650 libovolná 23 60 110 10 3HMI 575W/SEL 1000 libovolná 30 70 145 10 4HMI 700W/SE XS 750 libovolná 28 70 145 10 4HMI 1200W/SEL XS 1000 libovolná 42 107 200 1 5HMI 1800W/SE XS 750 libovolná 42 107 210 1 6HMI 2500W/SE XS 500 libovolná 60 127 225 1 7HMI 4000W/SE XS 500 libovolná 75 142 250 1 7HMI 6000W/SE XS 500 s135 75 210 360 1 6HMI 12000W/SE XS 300 s135 100 255 450 1 6HMI 12000W/SE XS GX51 300 s135 100 260 460 1 6HMI 18000W/SE XS GX51 300 s135 100 260 485 1 6XS=eXtreme Seal (přípustná teplota fólie max. 450 °C)Výbojky HMI ® jsou výbojky na střídavý proud, ve kterých hoří elektrický oblouk v husté atmosféře par ze rtutia halogenidů vzácných zemin.Jejich nejdůležitější vlastnosti a přednosti jsou:• velmi vysoký měrný světelný výkon až 100 lm/W | teplota chromatičnosti denního světla cca 6 000 K• vysoký index podání barev Ra > 90 | možnost opětovného zapálení horké výbojky | stmívatelnostPoužití• filmové a TV natáčení v podmínkách denního světla ve studiu nebo v exteriéru• natáčení reportáží (výbojky s malým výkonem) | filmová a TV produkce (vyšší hodnoty výkonu)• divadlo (dramaturgické osvětlení) | odborná fotografie | zábavaBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku se smí výbojky HMI ® používatjen v uzavřených krytech, které jsou k tomuto účely určeny. S použitím vhodných filtrů je nutné zajistit, abybylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí výbojky se uvolní rtuť. Je proto třebadodržovat zvláštní bezpečnostní zásady. Bezpečnostní pokyny a pokyny k manipulaci získáte na vyžádánínebo z příbalových informací nebo z návodu k obsluze.10.02


Výbojky HMI ® , dvoupaticovéddl 21 l 12l 2l 1dd3l2l14l1OznačenívýrobkuEAN kódHMI 575W/DXS 4008321285102 575 95 7 SFc10-4 49000HMI 1200W/DXS 4008321931153 1200 100 13,8 SFc15.5 110000HMI 2500W/S XS 4050300025780 2500 115 25,6 SFa21-12 240000HMI 2500W/DXS 4008321182197 2500 115 25,6 SFa21 240000HMI 4000W/DXS 4008321210203 4000 200 24 SFa21 380000HMI 6000W/DXS 4008321210210 6000 123 55 S25.5 570000HMI 12000W/DXS 4008321210227 12000 240 84 S30 1150000HMI 18000W/DXS 4008321210234 18000 380 88 S30 1700000HMI 24000W/DXS 4008321355805 24000 280 86 S30 2300000OznačenívýrobkuHMI 575W/DXS 1000 libovolná 21 135 115 1 1HMI 1200W/DXS 1000 libovolná 27 220 180 1 2HMI 2500W/S XS 500 p30 31,5 210 150 1 3HMI 2500W/DXS 500 p30 31,5 355 290 1 3HMI 4000W/DXS 500 p15 36 405 340 1 3HMI 6000W/DXS 500 p15 54 450 - 1 4HMI 12000W/DXS 500 p15 64 470 - 1 4HMI 18000W/DXS 300 p15 70 500 - 1 4HMI 24000W/DXS 375 p15 83 500 - 1 4XS=eXtreme Seal (přípustná teplota fólie max. 450 °C)Výbojky HMI ® jsou výbojky na střídavý proud, ve kterých hoří elektrický oblouk v husté atmosféře par ze rtutia halogenidů vzácných zeminJejich nejdůležitější vlastnosti a přednosti• velmi vysoký měrný světelný výkon až 100 lm/W• teplota chromatičnosti denního světla cca 6 000 K• vysoký index podání barev Ra > 90• možnost opětovného zapálení horké výbojky• stmívatelnostPoužití• filmové a TV natáčení v podmínkách denního světla ve studiu nebo v exteriéru• filmová a TV produkce (vyšší hodnoty výkonu)• divadlo (dramaturgické osvětlení)• zábavaBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku se smí výbojky HMI ® používatjen v uzavřených krytech, které jsou k tomuto účely určeny. S použitím vhodných filtrů je nutné zajistit, abybylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí výbojky se uvolní rtuť. Je proto třebadodržovat zvláštní bezpečnostní zásady. Bezpečnostní pokyny a pokyny k manipulaci získáte na vyžádánínebo z příbalových informací nebo z návodu k obsluze.10.03


alllllVýbojky HTI ® , jednopaticovéa1daa2al34a5a67OznačenívýrobkuEAN kódHTI S 35W/12 4050300503578 35 85 2,5 P32d-2 3200 3000 5)HTI 150W 1) 4050300301402 150 95 1,6 GY9.5 10000 750HTI 152W 4050300461519 150 90 1,7 GY9.5 10000 2000HTI 700W/SE/75 XS 4008321061096 700 70 10 FaX1.5-3x1 59000 500HTI 705W/SE XS 2) 4050300618074 700 70 10 GY9.5 59000 500HTI 1200W/SE 2) 4050300371153 1200 95 12,7 GY22 4) 105000 750HTI 2500W/SE 3) 4050300371146 2500 105 23,8 G22 3) 240000 600OznačenívýrobkuHTI S 35W/12 4300 - p10 27,1 79,5 10 1HTI 150W 1) 6900 5000 libovolná 30 46 12 2HTI 152W 5000 4200 libovolná 30 48 12 3HTI 700W/SE/75 XS 7500 30000 libovolná 39 84 1 4HTI 705W/SE XS 2) 5500 30000 libovolná 6) 39 85 1 5HTI 1200W/SE 2) 5400 26000 s135 6) 59 135 1 6HTI 2500W/SE 3) 6000 30000 s135 85 180 1 71) Horizontální světelný oblouk2) Přívodní třmen dole3) Pozor! Kontaktní kolíky patice jsou zkratované; připojení vzdálenější elektrody kabelem4) Speciální patice GY22. Zapalovací napětí smí být připojeno pouze na tenký kolík5) V závislosti na rytmu spínání, refl ektoru a předřadníku6) Aktuální oblouková kolejnice doleXS=eXtreme Seal (přípustná teplota fólie max. 450 °C)HTI ® jsou halogenidové výbojky, podobné výbojkám HMI ® , ale v technologii krátkého oblouku.Jejich nejdůležitější vlastnosti a přednosti• krátký oblouk• charakter denního světla• kompaktní tvar• vysoký jas• vysoký měrný světelný výkon a efektivitaBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku za provozu se smí výbojky HTI ®používat jen v uzavřených krytech, které jsou k tomuto účely určeny.S použitím vhodných filtrů je nutné zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případěprasknutí výbojky se uvolní rtuť. Je proto třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní zásady. Bezpečnostní pokynya pokyny k manipulaci získáte na vyžádání nebo z příbalových informací nebo z návodu k obsluze.10.04


Výbojky HTI ® , dvoupaticovéda1 2lOznačenívýrobkuEAN kódHTI 2500W/DEL 4050300596709 2500 115 26 speciální/vodič 270000 2000HTI 4000W/DE 4050300519845 4000 115 40 S25.5 360000 500OznačenívýrobkuHTI 2500W/DEL 6000 30000 p45 31,5 108 295 1 1HTI 4000W/DE 6300 35000 p30 40 140 270 1 2HTI ® jsou halogenidové výbojky, podobné výbojkám HMI ® , ale s technologií krátkého oblouku.Jejich nejdůležitější vlastnosti a přednosti• krátký oblouk• charakter denního světla• kompaktní tvar• vysoký jas• vysoký měrný světelný výkon a efektivitaBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku za provozu se smí výbojky HTI ®používat jen v uzavřených krytech, které jsou k tomuto účely určeny.S použitím vhodných filtrů je nutné zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případěprasknutí výbojky se uvolní rtuť. Je proto třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní zásady. Bezpečnostní pokynya pokyny k manipulaci získáte na vyžádání nebo z příbalových informací nebo z návodu k obsluze.10.05


lVýbojky Baby SharXS ® HTI ® , dvoupaticovéd1OznačenívýrobkuEAN kódBaby SharXS HTI 250W/D5/80 4008321129161 250 2,0/20 75 4 SFc10-4 19000 3000Baby SharXS HTI 300W/D5/57 4008321129185 300 4,5/20 75 4 SFc10-4 20000 3000Baby SharXS HTI 300W/D5/65 4008321129208 300 4,5/20 95 3,2 SFc10-4 22000 750Baby SharXS HTI 400W/D5/60 4008321129321 400 4,5/20 95 4,2 SFc10-4 33000 750Baby SharXS HTI 575W/D5/56 4008321129345 575 4,5/20 93 7 SFc11-4 43000 500OznačenívýrobkuBaby SharXS HTI 250W/D5/80 8000 › 85 libovolná 16 1) 35 93 1 1Baby SharXS HTI 300W/D5/57 5700 › 85 libovolná 16 1) 35 93 1 1Baby SharXS HTI 300W/D5/65 6500 › 85 libovolná 16 1) 35 93 1 1Baby SharXS HTI 400W/D5/60 6000 › 85 libovolná 16 1) 35 93 1 1Baby SharXS HTI 575W/D5/56 5600 › 85 libovolná 16 1) 35 93 1 11) Bez plnicího otvoruXS=eXtreme Seal (přípustná teplota fólie max. 450 °C)Baby SharXS ® HTI ® – přehled výhod• běžné komerční výkonové stupně 250 - 575 W• jeden design, stejná délka výbojek, stejné LCL• předem justovaná patice s drážkou• technologie krátkého oblouku (5 - 5,5 mm)• vyšší průměrný jas (30 až 50 kcd/cm 2 )• teplota chromatičnosti podobná dennímu světlu (6000 K) a „Bright Light” (7500, 8000 K)• vysoký index podání barev (R a> 80 až > 85)• vyšší tepelná zatížitelnost díky technologii XS(450 °C max. teplota fólie)• možnost opětovného zapálení horké výbojky• průměrná životnost 500 h–3 000 h (podle typu)• střídavý proud/ACBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku za provozu se smí výbojky BabySharXS ® HTI ® a SharXS ® HTI ® používat jen v uzavřených krytech, které jsou k tomuto účely určeny.S použitím vhodných filtrů je nutné zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případěprasknutí výbojky se uvolní rtuť. Je proto třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní zásady. Bezpečnostní pokynya pokyny k manipulaci získáte na vyžádání nebo z příbalových informací nebo z návodu k obsluze.10.06


Výbojky SharXS ® HTI ® , dvoupaticovélad1OznačenívýrobkuEAN kódSharXS HTI 400W/D3/75 1) 4008321285157 400 3,0/25 50 8,5 SFc10-4 26000 1000SharXS HTI 575W/D4/75 4008321285195 575 3,0/25 64 9 SFc10-4 44000 750SharXS HTI 700W/D4/75 1) 4008321285232 700 3,0/25 70 10 SFc10-4 59000 750SharXS HTI 700W/D4/60 4008321285218 700 3,0/25 70 10 SFc10-4 59000 750SharXS HTI 1200W/D7/60 1) 4008321285256 1200 5,0/35 95 12,7 SFc10-4 110000 750SharXS HTI 1200W/D7/75 4008321285270 1200 5,0/35 95 12,7 SFc10-4 110000 750SharXS HTI 1500W/D7/60 2) 4008321285294 1500 5,0/35 110 13,6 SFc10-4 155000 750OznačenívýrobkuSharXS HTI 400W/D3/75 1) 7500 55000 › 80 libovolná 18 57,5 135 1 1SharXS HTI 575W/D4/75 7500 49000 › 80 libovolná 21 57,5 135 1 1SharXS HTI 700W/D4/75 1) 7500 60000 › 80 libovolná 18 57,5 135 1 1SharXS HTI 700W/D4/60 6000 60000 › 80 libovolná 20 57,5 135 1 1SharXS HTI 1200W/D7/60 1) 6000 41000 › 90 libovolná 21 57,5 136 1 1SharXS HTI 1200W/D7/75 7500 41000 › 80 libovolná 21 57,5 115 1 1SharXS HTI 1500W/D7/60 2) 6000 42000 › 90 libovolná 21 57,5 135 1 11) K dodání také jako balení OEM s 30 ks bez rýhovaných matic2) Provoz v rozmezí 1 200 až 1 500 W3) Index výpadků 2 % během 3 000 hTento index se vztahuje pouze na výpadky, způsobené vadou výbojkyXS=eXtreme Seal (přípustná teplota fólie max. 450 °C)BezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku za provozu se smí výbojky BabySharXS ® HTI ® , SharXS ® HTI ® a Maxi SharXS ® HTI ® používat jen v uzavřených krytech, které jsou k tomutoúčely určeny.S použitím vhodných filtrů je nutné zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případěprasknutí výbojky se uvolní rtuť. Je proto třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní zásady. Bezpečnostní pokynya pokyny k manipulaci získáte na vyžádání nebo z příbalových informací nebo z návodu k obsluze.10.07


Výbojky Maxi SharXS ® HTI ® , dvoupaticovélad1OznačenívýrobkuEAN kódMaxi SharXS HTI 2000W/D10/60 4008321334947 2000 105 19 SFc15.5 200000 750OznačenívýrobkuMaxi SharXS HTI 2000W/D10/60 6000 › 90 libovolná 28 90 220 1 1XS=eXtreme Seal (přípustná teplota fólie max. 450 °C)BezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku za provozu se smí výbojky BabySharXS ® HTI ® , SharXS ® HTI ® a Maxi SharXS ® HTI ® používat jen v uzavřených krytech, které jsou k tomutoúčely určeny.S použitím vhodných filtrů je nutné zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případěprasknutí výbojky se uvolní rtuť. Je proto třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní zásady. Bezpečnostní pokynya pokyny k manipulaci získáte na vyžádání nebo z příbalových informací nebo z návodu k obsluze.10.08


Výbojky HTI ® s reflektoremdd1 l a2 l aOznačenívýrobkuEAN kódHTI 250W/22 1) 4050300367781 250 45 6 250 5600HTI 250W/32 2) 4050300226576 250 45 6 250 5600HTI 400W/24 4050300228327 400 55 7,3 250 5600HTI 403W/24 4050300386331 400 55 7,3 750 5600OznačenívýrobkuHTI 250W/22 1) p20 67 22 73 2 1HTI 250W/32 2) p20 67 32 73 2 1HTI 400W/24 p20 67 24 73 2 2HTI 403W/24 p20 67 24 73 2 21) Také s připojovacím kabelem a konektorem, označení výrobku HTI 250W/22 C2) Také s připojovacím kabelem a konektorem, označení výrobku HTI 250W/32 C nebo HTI 250W/22 CBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku za provozu se smí výbojky HTI ®používat jen v uzavřených krytech, které jsou k tomuto účely určeny. S použitím vhodných filtrů je nutnézajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí výbojky se uvolní rtuť.Je proto třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní zásady. Bezpečnostní pokyny a pokyny k manipulaci získátena vyžádání nebo z příbalových informací nebo z návodu k obsluze.Reflektorové výbojky HTI ® jsou výbojky s krátkým obloukem, mají dichroický zaostřovatelný reflektora představují tedy vysoce efektivní osvětlovací systém.Nacházejí uplatnění v lékařské endoskopii, průmyslové boroskopii a technologii optických kabelů v zábavnímprůmyslu.10.09


HSR ® metalhalogenidové výbojkydd1la2laOznačenívýrobkuEAN kódHSR 400W/60 4050300315942 400 67 6,9 GX9.5 33000 1000HSR 575W/60 4050300941776 575 95 7 GX9.5 49000 1000HSR 575W/72 4050300651187 575 95 7 GX9.5 49000 1000HSR 1200W/60 4050300526836 1200 100 13,8 G22/28x50 110000 1000OznačenívýrobkuHSR 400W/60 6000 20000 libovolná 23 62 110 10 1HSR 575W/60 6000 10000 libovolná 30 65 125 10 1HSR 575W/72 7200 100000 libovolná 30 65 125 10 1HSR 1200W/60 6000 20000 libovolná 40 85 175 20 2BezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku za provozu se smí výbojky HSR ®používat jen v uzavřených krytech, které jsou k tomuto účely určeny. S použitím vhodných filtrů je nutnézajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí výbojky se uvolní rtuť.Je proto třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní zásady. Bezpečnostní pokyny a pokyny k manipulaci získátena vyžádání nebo z příbalových informací nebo z návodu k obsluze.Světelné zdroje HSR ® jsou jednopaticové výbojky podobné HTI ® s vnější baňkou pro jednoduchou manipulaci.Bez možnosti zapálení horké výbojky. Používají se většinou v zábavním průmyslu a pro efektní nasvíceníarchitektury.10.10


Metalhalogenidové výbojky 4ArXS HSD ®ddd1al 2al 3laOznačenívýrobkuEAN kód4ArXS HSD 150W/70 1) 4008321202147 150 92,5 1,6 G12 12000 3000 3)4ArXS HSD 150W/UL/75 2) 4008321202116 150 97,5 1,8 G12 11000 60004ArXS HSD 200W/60 4050300424682 200 65 3,1 GY9.5 13000 20004ArXS HSD 250W/80 4050300808635 250 85 3 GY9.5 17000 30004ArXS HSD 250W/UL/75 4008321083586 250 85 3 GY9.5 15000 60004ArXS HSD 250W/60 4050300501925 250 85 3 GY9.5 17000 20004ArXS HSD 575W/72 4050300593937 575 80 7,2 GX9.5 45000 30004ArXS HSD 575W/UL/75 4008321083609 575 80 7,2 GX9.5 43000 6000Označenívýrobku4ArXS HSD 150W/70 1) 7000 libovolná 20 56 105 10 14ArXS HSD 150W/UL/75 2) 7500 libovolná 20 56 105 10 14ArXS HSD 200W/60 6000 libovolná 23 55 108 10 24ArXS HSD 250W/80 8000 libovolná 23 55 108 10 24ArXS HSD 250W/UL/75 7500 libovolná 23 55 108 10 24ArXS HSD 250W/60 6000 libovolná 23 55 108 10 24ArXS HSD 575W/72 7200 libovolná 30 65 135 10 34ArXS HSD 575W/UL/75 7500 libovolná 30 65 135 10 31) Vnější baňka s UV fi ltrem2) Provoz pouze s EP3) Index výpadků 2 % během 3 000 h. Tento index se vztahuje pouze na výpadky, způsobené vadou výbojkyXS=eXtreme Seal (přípustná teplota fólie max. 450 °C)4ArXS HSD ® jsou výbojky s krátkým obloukem s mimořádně dlouhou životností, především pro použití v oblastechefektního architektonického osvětlování.BezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku za provozu se smí výbojky 4ArXSHSD ® používat jen v uzavřených krytech, které jsou k tomuto účely určeny. S použitím vhodných filtrů je nutnézajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí výbojky se uvolní rtuť.Je proto třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní zásady. Bezpečnostní pokyny a pokyny k manipulaci získátena vyžádání nebo z příbalových informací nebo z návodu k obsluze.10.11


alMetalhalogenidové výbojky Lok-it! ®d1 2 3OznačenívýrobkuEAN kódLok-it! HSD 300W/80/P28 4008321493989 300 95 3,2 PGJX28 27000 2000Lok-it! HTi 700W/75/P50 4008321485205 700 100 10 PGJX50 50000 750Lok-it! HTi 700W/75/P28 4008321510549 700 100 10 PGJX28 50000 750Lok-it! HTi 1500W/60/P50 4008321344410 1500 100 16 PGJX50 135000 750OznačenívýrobkuLok-it! HSD 300W/80/P28 8000 › 85 23 67 5 122 1 1Lok-it! HTi 700W/75/P50 7500 › 85 18 65 4 128 1 2Lok-it! HTi 700W/75/P28 7500 › 85 20 65 4 125 1 3Lok-it! HTi 1500W/60/P50 6000 › 90 23 65 5 128 1 2Lok-it! ® – přehled všech výhod modulárního systému• světelný zdroj i objímka od jednoho výrobce• rychlá výměna díky bajonetové patici• speciální mechanismus upevnění zaručuje, že výbojka bezpečně drží a nevypadne během transportua při provozu• technologie eXtreme Seal pro výbojkyBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku za provozu se smí výbojky Lok-it! ®používat jen v uzavřených krytech, které jsou k tomuto účely určeny. S použitím vhodných filtrů je nutné zajistit,aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí výbojky se uvolní rtuť.Je proto třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní zásady. Bezpečnostní pokyny a pokyny k manipulaci získátena vyžádání nebo z příbalových informací nebo z návodu k obsluze.10.12


Metalhalogenidové výbojky EMH (Classic Line)ddI 1 I 2dI 1I 1I 1aaa1234OznačenívýrobkuEAN kódEMH 150W/SE/70 4008321345004 150 90 1,8 GY9.5 8000 500 7000EMH 250W/SE/80 4008321412294 250 94 3,3 GY9.5 15000 2000 8000EMH 575W/DE/60 4008321412317 575 95 7 SFc10-4 42000 750 6000EMH 575W/DE/75 4008321345066 575 95 7 SFc10-4 42000 750 7500EMH 575W/SE/75 4008321345080 575 95 7 GX9.5 42000 750 7500EMH 1200W/DE/60 4008321412379 1200 100 13,8 SFc15.5 95000 750 6000OznačenívýrobkuEMH 150W/SE/70 › 70 libovolná 1) 13 46 30 HTI 150W 10 1EMH 250W/SE/80 › 60 libovolná 23 108 55 HSD 250W/80 30 2EMH 575W/DE/60 › 75 libovolná 24 135 115 57,5 HMI 575W/DXS 30 3EMH 575W/DE/75 › 60 libovolná 24 135 115 57,5 HMI 575W/DXS 10 3EMH 575W/SE/75 › 70 libovolná 28 125 65 HSR 575W/72 10 4EMH 1200W/DE/60 › 70 libovolná 27 220 180 90 HMI 1200W/DXS 30 31) Horizontální světelný obloukEMH jsou výbojky s krátkým obloukem, u kterých dochází k výboji v atmosféře ze rtuťových par a různýchhalogenidových příměsí za vysokého tlaku (u chladné výbojky nedochází k přetlaku).Nejdůležitější vlastnosti a přednosti• EMH je zkratka pro efektivní a vysoce kvalitní světlo za atraktivní ceny (EMH = Economy Metal Halide)• Výbojka EMH představuje ekonomickou variantu nejoblíbenějších metalhalogenidových výbojek. Jsouodpovídajícím způsobem výkonné a mají dlouhou životnost. Výbojky EMH se navíc vyznačují vysokou kvalitou,díky níž je název OSRAM všeobecně znám.• pro svůj vynikající poměr ceny a výkonu jsou výbojky EMH používány především v klubech, diskotékách,malých obchodech nebo menších divadelních scénách• výbojky EMH jsou k dispozici o různých výkonech, teplotách chromatičnosti, v jednopaticové a dvoupaticovékonstrukciBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku za provozu se smí výbojky EMHpoužívat jen v uzavřených krytech, které jsou k tomuto účely určeny. S použitím vhodných filtrů je nutnézajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí výbojky se uvolní rtuť.Je proto třeba dodržovat zvláštní bezpečnostní zásady. Bezpečnostní pokyny a pokyny k manipulaci získátena vyžádání nebo z příbalových informací nebo z návodu k obsluze.LiteraturaDalší technické informace o výbojkách EMH i o informacích výrobce o provozních přístrojích lze vyžádatpřímo u společnosti OSRAM.10.13


ObjímkyOznačenívýrobkuEAN kódObjímka SharXS SFc10-4 4008321189042 25 1) 1200 1000Objímka TP22-H/CE PAR 4008321335265 - 1000 250Objímka TP22-H/CE 4008321335241 - 1000 250Objímka PAR1 4008321355928 - 1000 250Objímka G12 4008321355942 5 1) 150 1000Objímka G22 4008321355966 35 1) 1200 1000Objímka G38 4008321355980 50 1) 5000 1000Objímka GY9.5 4008321356000 5 1) 500 1000Objímka Lok-It! PGJX50 4008321404725 5 1) 1500 250Objímka Lok-It! PGJX28 4008321512079 5 1) 700 250Objímka S26 4008321388636 - 3000 600Objímka S26A 4008321388674 - 3000 600Objímka TP22-XL 4008321388735 - 1000 250Objímka TP23-H 4008321388711 - 1200 250Objímka TP61 4008321388698 - 750 250Označenívýrobku10.14délkakabeluTaprůřezkabelu/Objímka SharXS SFc10-4 15 250 1,31 - 3,31 mm 2 1Objímka TP22-H/CE PAR 16 1603 2) 250 1,31 mm 2 připojený vodič 10Objímka TP22-H/CE 16 1647 2) 300 1,31 mm 2 připojený vodič 10Objímka PAR1 5 1219 3) 300 1,31 mm 2 připojený vodič 10Objímka G12 6 610 4) 200 0,82 mm 2 připojený vodič 4Objímka G22 20 - 350 2,08 - 5,26 mm 2 2Objímka G38 50 - 350 2,08 - 13,30 mm 2 1Objímka GY9.5 10 610 4) 200 0,82 mm 2 připojený vodič 2Objímka Lok-It! PGJX50 16 - 350 1,31 - 3,31 mm 2 1Objímka Lok-It! PGJX28 15 305 6) 350 1,31 mm 2 připojený vodič 20Objímka S26 15 915 3) 350 1,31 mm 2 připojený vodič 20Objímka S26A 15 457 3) 350 1,31 mm 2 připojený vodič 20Objímka TP22-XL 16 914 3) 200 1,31 mm 2 připojený vodič 10Objímka TP23-H 15 305 3) 200 1,31 mm 2 připojený vodič 20Objímka TP61 10 711 5) 250 0,82 mm 2 připojený vodič 251) Maximum (pulzní hodnoty; napětí ve špičce až 1,4x vyšší)2) Typ vodiče UL16593) Typ vodiče SF24) Typ vodiče UL32395) Typ vodiče SF16) Typ vodiče UL5359Objímky OSRAM pro halogenové žárovky a výbojky se etablovaly na trhu již roku 1968 a jsou známy svouvysokou kvalitou, pro niž je značka OSRAM všeobecně uznávána.Nejdůležitější vlastnosti a přednosti• objímky a příslušné výbojky od stejného výrobce• k dispozici je široká nabídka typů objímek pro výbojky• technicky zralý a dlouhým časem prověřený princip zapojení kontaktů• vysoká kvalita za atraktivní cenyZvláštní charakteristika řady výrobků OSRAM Lok-it! ® :• rychlé nasazení a vyjmutí díky bajonetové patici• speciální mechanismus upevnění zaručuje, že výbojka bezpečně drží a nevypadne během transportuani při provozu


lllNízkonapěťové halogenové žárovky bez reflektoruddda12a3aOznačenívýrobkuEAN kód64222 4050300327273 - - 10 6 PG22 15064223 4008321107039 - M/43 10 6 G4 15064225 4050300006758 ESA M/29 10 6 G4 20064250 HLX 4050300012407 ESB M/30 20 6 G4 46064251 HLX 4050300338316 - - 20 6 PG22 50064265 HLX 4008321107053 - - 30 6 G4 76564275 4050300258690 - M/137 35 6 G4 760Označenívýrobkušv64222 300 libovolná 9 14 1,3*0,8 44 30 164223 300 libovolná 9 24 1,5*0,7 38 40 264225 100 s90 9,5 19,5 1,7*0,65 31 40 264250 HLX 100 libovolná 9 19,5 2,3*0,8 31 40 264251 HLX 100 libovolná 9 14 2,3*0,8 40 30 164265 HLX 100 libovolná 9 19,5 1,6*1,6 31 40 264275 50 libovolná 9 26 1,3*1,6 35 40 3Řada typů žárovek se dodává v provedení XENOPHOT ® (označení HLX ® ).S plnicím plynem xenonem – místo kryptonu – dosahují až o 10 % vyššího světelného toku při stejnýchelektrických parametrech žárovky.10.15


llllNízkonapěťové halogenové žárovky bez reflektorudddda12aa34aOznačenívýrobkuEAN kód64258 4050300285153 - - 20 12 G4 35064259 4008321352569 - - 20 12 G4 40064260 4050300099798 - M/185 30 12 PG22 80064261 HLX 4050300220529 - M/130 30 12 G6.35 75064602 4008321107077 - M/134 50 12 G6.35 100064610 HLX 4050300006697 BRL A1/220 50 12 G6.35 160064611 HLX 4008321107091 - - 50 12 G6.35 135062138 HLX 4050300242958 - - 100 12 G6.35 280064621 HLX 4050300535531 - - 100 12 PG22 275064623 HLX 4050300012018 EVA M/28 100 12 GY6.35 280064625 HLX 4050300006703 FCR A1/215 100 12 GY6.35 360064628 4008321099549 FDT A1/261 100 12 GY9.5 300064626 HLX 1) 4050300006765 EHE A1/45 100 12 PG22 3600Označenívýrobkušv64258 2000 s90 9 19,5 3,5*0,8 30 40 164259 1500 s90 9 19,5 1,9*2,0 30 40 164260 50 libovolná 9 14 2,6*1,3 40 30 264261 HLX 50 libovolná 11,5 30 2,6*1,3 44 40 164602 1100 s90 11,5 30 3*3 44 40 164610 HLX 50 s90 11,5 30 3,3*1,6 44 40 164611 HLX 100 s90 11,5 30 3,3*1,6 44 40 162138 HLX 50 p90/15 11,5 27 2,4*1,8 37 40 364621 HLX 2000 s90 11,5 18 4,7*2,7 48 30 264623 HLX 2000 s90 11,5 30 4,7*2,7 44 40 164625 HLX 50 s90 11,5 30 4,2*2,3 44 40 164628 50 s90 13 27 4,2*2,3 57 12 464626 HLX 1) 50 s90 11,5 18 4,2*2,3 48 30 21) Na vyžádáníŘada typů žárovek se dodává v provedení XENOPHOT ® (označení HLX ® ).S plnicím plynem xenonem – místo kryptonu – dosahují až o 10 % vyššího světelného toku při stejnýchelektrických parametrech žárovky.10.16


lNízkonapěťové halogenové žárovky bez reflektorud1 2aOznačenívýrobkuEAN kód64291 XIR 4008321330550 40 22,8 G6.35 1200 80064650 4008321107138 50 22,8 G6.35 1150 120064668 XIR 4008321331182 80 22,8 G6.35 3050 40064292 XIR 4008321330598 150 22,8 G6.35 6000 600Označenívýrobkušv64291 XIR h90 12 30 3,9*1,4 44 40 164650 libovolná 13 30 2,0*5,0 44 40 264668 XIR h90 14 30 2,2*5,5 44 40 164292 XIR s90 14 30 2,8*6,7 44 40 1Řada typů žárovek se dodává v provedení XENOPHOT ® (označení HLX ® ).S plnicím plynem xenonem – místo kryptonu – dosahují až o 10 % vyššího světelného toku při stejnýchelektrických parametrech žárovky.10.17


lllNízkonapěťové halogenové žárovky bez reflektoruddd1a2a3aOznačenívýrobkuEAN kód64638 HLX 4050300283050 - - 100 24 G6.35 290064647 4008321107114 - - 120 24 G6.35 360064640 HLX 4050300006727 FCS A1/216 150 24 G6.35 600064641 HLX 4050300048260 - - 150 24 G6.35 270064642 HLX 4050300012025 FDV M1/84 150 24 G6.35 500064643 4008321099648 FDS A1/262 150 24 GY9.5 500064654 HLX 4008321099723 - - 250 24 GY9.5 900064655 HLX 4050300006734 EHJ A1/223 250 24 G6.35 1000064657 HLX 4050300012001 EVC M/33 250 24 G6.35 900064656 HLX 4050300023120 FNT - 275 24 G6.35 10000Označenívýrobkušv64638 HLX 300 libovolná 13 30 5,3*2,6 33 40 164647 700 libovolná 13 30 2,3*6,4 44 40 264640 HLX 50 s90 11,5 32 5,8*2,9 50 40 164641 HLX 2000 s135 11,5 32 3,0*6,0 50 40 164642 HLX 300 s90 11,5 32 6,0*3,2 50 40 164643 100 s90 15 33,5 6,0*3,0 57 12 364654 HLX 300 s90 13,5 35 8,0*4,0 68 12 364655 HLX 50 s90 12,5 33 7,0*3,5 55 40 164657 HLX 300 s90 13,5 33 8,0*4,0 55 40 164656 HLX 75 s90 13,5 33 7,0*3,5 55 40 1Řada typů žárovek se dodává v provedení XENOPHOT ® (označení HLX ® ).S plnicím plynem xenonem – místo kryptonu – dosahují až o 10 % vyššího světelného toku při stejnýchelektrických parametrech žárovky.10.18


llNízkonapěťové halogenové žárovky bez reflektorud1aOznačenívýrobkuEAN kód64663 HLX 4050300006741 EVD A1/239 400 36 G6.35 1600064664 HLX 4008321241474 - - 400 36 G6.35-20 1450064665 HLX 4008321099761 - - 400 36 G6.35 12200Označenívýrobkušv64663 HLX 50 s90 15 36 9,3*4,9 60 40 164664 HLX 150 s105 18 36 10,0*5,0 1) 57 40 164665 HLX 300 s90 18 36 10,5*5,3 60 12 11) Dvojitě (spirálovitě) vinuté vláknoNízkonapěťové halogenové žárovky bez reflektorud1aOznačenívýrobkuEAN kód64633 HLX 4050300006710 BRJ A1/234 150 15 G6.35 5600Označenívýrobkušv64633 HLX 50 s90 11,5 30 4,8*3,0 44 40 1Řada typů žárovek se dodává v provedení XENOPHOT ® (označení HLX ® ).S plnicím plynem xenonem – místo kryptonu – dosahují až o 10 % vyššího světelného toku při stejnýchelektrických parametrech žárovky.10.19


Halogenové žárovky s reflektoremdd1l a 2 l aOznačenívýrobkuEAN kód64255 4050300006833 20 8 GZX4 50 p90/1564613 1) 4050300241012 75 12 G5.3-4.8 25 p90/1564617 4050300231211 75 12 G5.3-4.8 25 p90/1564617 S 2) 4050300461106 75 12 G5.3-4.8 25 p90/1564624 4050300013916 100 12 G5.3-4.8 25 p90/15Označenívýrobku64255 35 26 dichroické 32 20 164613 1) 35 26 modré 35,5 20 264617 35 26 dichroické 35,5 20 264617 S 2) 35 26 dichroické 35,5 20 264624 35 26 dichroické 35,5 20 21) Při používání v dentální technice je v některých zemích nutné na přístroje dodržovat ochranná práva třetích stran2) Bodové justování10.20


Halogenové žárovky s reflektoremd1laOznačenívýrobkuEAN kód64607 4050300006789 EFM A1/229 50 8 GZ6.35 5064615 HLX 4050300006796 EFN A1/230 75 12 GZ6.35 5064619 4050300017273 EPX 90 14,5 GX5.3 50064627 HLX 4050300006802 EFP A1/231 100 12 GZ6.35 5064629 4050300943169 EFP-6 100 12 GZ6.35 60064637 4008321352071 EBV A1/271 100 12 GZ6.35 150064620 4050300797397 EFR-5 150 15 GZ6.35 50064634 HLX 4050300006819 EFR A1/232 150 15 GZ6.35 5064635 HLX 1) 4050300238807 150 15 GZ6.35 50Označenívýrobku64607 p90/15 51 32 hliníkové 42 20 164615 HLX p90/15 51 32 dichroické 42 20 164619 p90/15 51 155 dichroické 45 50 164627 HLX p90/15 51 32 dichroické 42 20 164629 p90/15 51 32 dichroické 42 20 164637 s120 51 32 dichroické 42 20 164620 p90/15 50 32 dichroické 42 20 164634 HLX p90/15 51 32 dichroické 42 20 164635 HLX 1) libovolná 51 19 zlaté 45 20 11) Infračervený zářič; teplota v místě hoření cca 1 300 °C10.21


Halogenové žárovky s reflektoremd1laOznačenívýrobkuEAN kód93637 4050300350097 EJV - 150 21 GX5.3 10093638 4050300456843 EKE - 150 21 GX5.3 20064653 HLX 4050300006826 ELC A1/259 250 24 GX5.3 5093653 4050300636450 ELC-3 - 250 24 GX5.3 30064659 4008321197795 ELC-10 - 250 24 GX5.3 100093506 4050300349930 ENH - 250 120 GY5.3 175Označenívýrobku93637 s90 51 44,5 dichroické 44,5 24 193638 s90 51 44,5 dichroické 44,5 24 164653 HLX libovolná 51 35 dichroické 44,5 20 193653 libovolná 51 35 dichroické 44,5 24 164659 libovolná 51 35 dichroické 44,5 20 193506 s90 51 152,5 dichroické 44,5 24 110.22


llHalogenové žárovky na střední/síťové napětí, jednopaticovéddaa1OznačenívýrobkuEAN kód2 364501 4050300279237 - - 150 120 GX6.35 4500 6064502 4050300289977 - - 150 230 GX6.35 4000 2564505 1) 4008321098436 - - 200 230 GX6.35 5100 2564505 1) 4008321098610 - - 200 240 GX6.35 5150 2564512 1) 4008321098634 FNS - 300 120 GX6.35 9300 1564514 1) 4008321098672 - CP/96 300 120 GX6.35 8100 7564515 1) 4008321098696 - - 300 230 GX6.35 9600 1564515 1) 4008321098719 - - 300 240 GX6.35 8900 1564516 1) 4008321098733 - CP/97 300 230 GX6.35 7400 7564516 1) 4008321098757 - CP/97 300 240 GX6.35 7300 7564662 2) 4008321097873 - M/38 300 230 GY9.5 5000 2000Označenívýrobkušv64501 3400 h90 12 30 11,0*2,2 55 25 164502 3400 libovolná 12 30 13,0*1,9 55 25 164505 1) 3200 s90 18,5 27 9,6*12,5 53 12 264505 1) 3200 s90 18,5 27 9,5*12,5 53 12 264512 1) 3350 s90 18,5 27 10,0*12,5 53 12 264514 1) 3200 s90 18,5 27 10,3*12,5 53 12 264515 1) 3300 s90 18,5 27 9,8*12,5 53 12 264515 1) 3300 s90 18,5 27 10,0*12,5 53 12 264516 1) 3100 s90 18,5 27 9,8*12,5 53 12 264516 1) 3100 s90 18,5 27 9,7*12,5 53 12 264662 2) 2900 libovolná 15 46,5 9,0*11,0 80 12 31) S křemennou pinch technologií2) S vláknem v jedné roviněHalogenové žárovky na síťové napětí se mohou z hlediska konstrukce rozdělit na jednopaticové a dvoupaticové.V závislosti na způsobu použití jsou dimenzovány pro provoz s 230 V, 240 V nebo 120 V.Teplota chromatičnosti žárovek se liší v závislosti na aplikaci: 3 400 K pro maximální možný měrný světelnývýkon, 3 200 K pro profesionální filmové a televizní natáčení, 3 000 K, resp. 2 900 K pro případy, kde jepožadována dlouhá životnost.10.23


llHalogenové žárovky na střední/síťové napětí, jednopaticovédddaaal12 34OznačenívýrobkuEAN kód93591 4050300481555 FSY - 400 240 GY9.5 - 7593592 4050300481531 FSX - 400 230 GY9.5 - 7564672 4008321098559 - M/40 500 230 GY9.5 8500 200064672 4008321098535 - M/40 500 240 GY9.5 8500 200064680 4008321098573 - A1/244 500 230 GY9.5 14500 5064680 4008321098597 - A1/244 500 240 GY9.5 14500 5064540 4008321098818 BVM P1/13 650 230 GX6.35 20000 1564540 4008321098795 BVM P1/13 650 240 GX6.35 20000 1564686 4008321098498 DYR A1/233 650 230 GY9.5 16500 5064686 4008321098511 DYR A1/233 650 240 GY9.5 16500 5064575 4008321098856 EGY P1/15 1000 230 GX6.35 33000 1564575 4008321098450 EGY P1/15 1000 240 GX6.35 33000 15Označenívýrobkušv93591 3200 s90 20 36,5 10,7*12,2 77 24 193592 3200 s90 20 36,5 10,7*12,2 77 24 164672 2900 libovolná 22 46,5 12,0*11,0 85 12 264672 2900 libovolná 22 46,5 12,0*11,0 85 12 264680 3200 libovolná 22 36,5 10,0*10,0 2) 75 12 364680 3200 libovolná 22 36,5 10,0*10,0 2) 75 12 364540 3400 libovolná 24 30 14,0*15,0 57,5 12 264540 3400 libovolná 24 30 14,0*15,0 57,5 12 264686 3200 libovolná 21 36,5 10,0*10,0 2) 64 12 464686 3200 libovolná 21 36,5 10,0*10,0 2) 64 12 464575 3400 libovolná 24 38 14,0*14,0 67,5 12 264575 3400 libovolná 24 38 14,0*14,0 67,5 12 21) S vnitřním zrcadlem2) S vláknem v jedné roviněHalogenové žárovky na síťové napětí se mohou z hlediska konstrukce rozdělit na jednopaticové a dvoupaticové.V závislosti na způsobu použití jsou dimenzovány pro provoz s 230 V, 240 V nebo 120 V.Teplota chromatičnosti žárovek se liší v závislosti na aplikaci: 3 400 K pro maximální možný měrný světelnývýkon, 3 200 K pro profesionální filmové a televizní natáčení, 3 000 K, resp. 2 900 K pro případy, kde jepožadována dlouhá životnost.10.24


lld6allHalogenové studiové žárovkydddaaa12 3 45OznačenívýrobkuEAN kód64673 4008321099785 - CP/81 300 230 GY9.5 7500 20064673 4008321099808 - CP/81 300 240 GY9.5 7500 20064674 4008321099822 - CP/82 500 230 GY9.5 13500 20064674 4008321099846 - CP/82 500 240 GY9.5 13500 20064716 4050300506494 GKV - 600 230 G9.5 14000 25064716 4050300506517 GKV - 600 240 G9.5 14000 25064717 4050300296692 FRK CP/89 650 230 GY9.5 16250 15064717 4050300304953 FRK CP/89 650 240 GY9.5 16250 15064718 4050300022543 GCT T/27 650 230 GY9.5 14500 40064718 4050300283463 GCT T/27 650 240 GY9.5 14500 40064719 4050300019154 - T/12 650 230 GX9.5 12000 75064720 4050300017716 - CP/23 650 230 GX9.5 16800 10064721 4050300217970 FKH CP/39 650 230 G22 16800 100Označenívýrobkušv64673 3200 libovolná 18 46,5 6,5*13 90 12 164673 3200 libovolná 18 46,5 6,5*13 90 12 164674 3200 libovolná 18 46,5 8,0*18 90 12 164674 3200 libovolná 18 46,5 8,0*18 90 12 164716 3200 s180 19 60,5 9,0*13,0 101 25 264716 3200 s180 19 60,5 9,0*13,0 101 25 264717 3200 s90 23 46,5 26,0*33,0 90 25 364717 3200 s90 23 46,5 26,0*33,0 90 25 364718 3000 s90 23 46,5 10,0*10,0 90 25 364718 3000 s90 23 46,5 10,0*10,0 90 25 364719 3000 s90 26 55 13,0*11,0 110 20 464720 3200 s90 26 55 13,0*17,0 1) 110 20 464721 3200 s90 26 63,5 13,0*17,0 1) 140 20 51) S vláknem v jedné rovině10.25


llld6allHalogenové studiové žárovkyddda1 2 34a5aa6OznačenívýrobkuEAN kód64678 4050300609102 - - 800 230 G9.5 20000 25064576 4008321099860 - P2/17 1000 230 GX6.35 28000 7564743 4008321225702 FEL CP/77 1000 120 G9.5 27500 30064744 4050300017723 FWP T/19 1000 230 GX9.5 20500 75064744 4050300283333 FWP T/19 1000 240 GX9.5 20500 75064745 4050300213262 FVA CP/70 1000 230 GX9.5 26000 20064745 4050300283234 FVA CP/70 1000 240 GX9.5 26000 20064747 4050300217604 FKJ CP/71 1000 230 G22 26000 20064747 4050300283999 FKJ CP/71 1000 240 G22 26000 20064748 XS 4008321218483 - - 1000 230 GY9.5 25000 25064748 XS 4008321218506 - - 1000 240 GY9.5 25000 25093734 4050300350073 FEP CP/77 1000 240 G9.5 23000 300Označenívýrobkušv64678 3200 s180 19 60,5 9,0*13,0 101 25 164576 3200 libovolná 24 38 14,0*14,0 67,5 12 264743 3200 libovolná 20 60,3 11,4*24,4 101 12 364744 3000 s90 26 55 13,0*15,0 110 20 464744 3000 s90 26 55 13,0*15,0 110 20 464745 3200 s90 26 55 13,0*15,0 110 20 564745 3200 s90 26 55 13,0*15,0 110 20 564747 3200 s90 26 63,5 13,0*15,0 140 20 664747 3200 s90 26 63,5 13,0*15,0 140 20 664748 XS 3200 s90 23 46,5 11,0*12,0 95 25 564748 XS 3200 s90 23 46,5 11,0*12,0 95 25 593734 3200 libovolná 20 60,3 5,7*27,0 102 12 310.26


alalalald4alalalalalHalogenové studiové žárovkydddddddd12345678OznačenívýrobkuEAN kód93723 4008321370594 - CP/110 1200 80 G22 37500 30064752 4050300296616 FWS T/29 1200 230 GX9.5 28600 40064752 4050300305011 FWS T/29 1200 240 GX9.5 28600 40064754 4050300296746 - CP/90 1200 230 GX9.5 30000 20064756 4050300296722 - CP/93 1200 230 G22 30000 20064777 4050300367682 - CP/92 2000 230 G22 52000 40064787 4050300246154 - CP/75 2000 230 G22 52000 40064788 4050300213286 FTM CP/72 2000 230 GY16 52000 40064788 4050300283258 FTM CP/72 2000 240 GY16 52000 40064789 4050300219103 FKK CP/73 2000 230 G38 52000 40064789 4050300283371 FKK CP/73 2000 240 G38 52000 40064796 4050300406428 - CP/91 2500 230 G22 65000 40064805 4050300212609 - CP/85 5000 230 G38 135000 40064805 4050300283401 - CP/85 5000 240 G38 135000 40064815 4050300780696 ECR CP/83 10000 230 G38 285000 35064818 4050300782713 BCM CP/99 20000 230 G38 580000 350Označenívýrobkušv93723 3200 s135 22 63,5 12,7*12,7 120,7 12 164752 3000 s90 27 67 13,0*15,0 125 20 264752 3000 s90 27 67 13,0*15,0 125 20 264754 3200 s90 27 67 13,0*15,0 125 20 364756 3200 s90 26 63,5 13,0*15,0 140 20 164777 3200 s90 35 90 20,0*19,0 175 20 164787 3200 s90 35 75 20,0*19,0 160 20 164788 3200 s90 35 70 20,0*19,0 145 20 464788 3200 s90 35 70 20,0*19,0 145 20 464789 3200 s90 35 127 20,0*19,0 210 1 564789 3200 s90 35 127 20,0*19,0 210 1 564796 3200 s90 35 90 20,0*19,0 175 20 164805 3200 s45 61 165 26,0*33,0 265 1 664805 3200 s45 61 165 26,0*33,0 265 1 664815 3200 s45 80 254 60,0*35,0 400 1 764818 3200 s45 100 354 67,0*50,0 550 1 810.27


Halogenové žárovky, dvoupaticové1ld2 ldOznačenívýrobkuEAN kód64570 4050300014098 - - 800 230 R7s 2200064571 4050300014180 DXX P2/13 800 230 R7s 2100064571 4050300283388 DXX P2/13 800 240 R7s 2100064579 4050300014104 FDG - 1000 120 R7s 3300064580 4050300006888 - P1/12 1000 230 R7s 3500064580 4050300283173 - P1/12 1000 240 R7s 3500064583 4050300249094 - P2/20 1000 230 R7s 2700064583 4050300411477 - P2/20 1000 240 R7s 2700064741 4050300209333 EKM P2/7 1000 230 R7s 2500064751 4050300214641 ELN P2/12 1250 230 R7s 3350064751 4050300283357 ELN P2/12 1250 240 R7s 3350064781 4050300229997 FEX P2/27 2000 230 RX7s 5000064781 4050300283500 FEX P2/27 2000 240 RX7s 50000Označenívýrobku64570 15 3400 vodorovná 15 25 74,9 25 164571 75 3200 vodorovná 1) 17 20 74,9 50 164571 75 3200 vodorovná 1) 17 20 74,9 50 164579 15 3400 vodorovná 1) 12 81 121,7 12 264580 15 3400 vodorovná 12 85 127,1 12 264580 15 3400 vodorovná 12 85 127,1 12 264583 300 3200 s180 10 68 114,2 12 264583 300 3200 s180 12 68 114,2 12 264741 200 3200 s180 12 125 185,7 12 264751 200 3200 p15 12 125 185,7 12 264751 200 3200 p15 12 125 185,7 12 264781 300 3200 p15 30 38 138,1 12 264781 300 3200 p15 30 38 138,1 12 21) Doporučuje se vodorovná poloha hořáku, krátkodobě možná svisláHalogenové žárovky na síťové napětí se mohou z hlediska konstrukce rozdělit na jednopaticové a dvoupaticové.V závislosti na způsobu použití jsou dimenzovány pro provoz s 230 V, 240 V nebo 120 V.Teplota chromatičnosti žárovek se liší v závislosti na aplikaci: 3 400 K pro maximální možný měrný světelnývýkon, 3 200 K pro profesionální filmové a televizní natáčení, 3 000 K, resp. 2 900 K pro případy, kde jepožadována dlouhá životnost.BezpečnostAby nedocházelo k věcným škodám nebo poškození zdraví, smí se halogenové žárovky používat pouzeve vhodných svítidlech, která jsou konstruována tak (ochranné štítky, mřížky), aby při případném prasknutížárovky nemohlo dojít k vypadnutí střepin a emisím ultrafialového záření. Dále je třeba upozornit na možnostvzniku většího množství tepla během provozu žárovky. Bližší informace na vyžádání.10.28


Halogenové žárovky se speciální paticí1 2OznačenívýrobkuEAN kód93728 LL HPL 4008321090102 575 230 2-pin 11780 1500 305093728 HPL 4050300461816 575 230 2-pin 14900 400 320093728 LL HPL 4008321174444 575 240 2-pin 11780 1500 305093728 HPL 4050300461830 575 240 2-pin 14900 400 320093721 QXL 4008321090195 750 77 bajonetová 1) 22950 300 325093729 LL HPL 4008321090324 750 230 2-pin 15600 1500 305093729 HPL 4050300654201 750 230 2-pin 19750 300 320093729 LL HPL 4008321174468 750 240 2-pin 15600 1500 305093729 HPL 4050300654225 750 240 2-pin 19750 300 3200Označenívýrobkušv93728 LL HPL libovolná 19 98 60,3 14,5*11,0 2) 12 193728 HPL libovolná 19 98 60,3 9,5*11,5 2) 12 193728 LL HPL libovolná 19 98 60,3 14,5*11,0 2) 12 193728 HPL libovolná 19 98 60,3 9,5*11,5 2) 12 193721 QXL libovolná 18,4 104 38 6,5*12 3) 12 293729 LL HPL libovolná 19 104 60,3 15,5*11,0 2) 12 193729 HPL libovolná 19 104 60,3 7,5*11,5 2) 12 193729 LL HPL libovolná 19 104 60,3 15,5*11,0 2) 12 193729 HPL libovolná 19 104 60,3 7,5*11,5 2) 12 11) Patice pro rychlou výměnu2) Tvar spirály 6-C83) Tvar spirály 4-C8Vysoce výkonné halogenové žárovky HPL ® se vyrábějí v licenci ENTERTEC Inc., L. A. Zvláštní uspořádánísegmentů vlákna je sladěno s typovou řadou světlometů „Source Four” od společnosti ETC. Díky tomutouspořádání dochází k optimálnímu využití generovaného světla a vzniká takové množství užitečného světelnéhotoku, který dosud byly schopny vydávat 1 000W žárovky.Halogenová žárovka QXL ® se speciální bajonetovou paticí umožňuje výměnu bez nářadí, aniž by bylo nutnéotevřít světlomet. Tato speciální patice, vybavená technologií XS, připouští teplotu patice 500 °C zu. Tatopatentovaná žárovka pro použití v zábavním průmyslu a pro osvětlování architektonických objektů byla vyvinutave spolupráci s Electronic Theatre Controls (ETC).10.29


STUDIOLINE ®1OznačenívýrobkuEAN kódSTUDIOLINE 55W/5600 4050300575278 55 2G11 3800 8000 1) 5600 10 1STUDIOLINE 55W/3200 4050300575292 55 2G11 3800 8000 1) 3200 10 11) Index výpadků 2 % během 8 000 h. Tento index se vztahuje pouze na výpadky, způsobené vadou výbojkyZářivky OSRAM STUDIOLINE ® jsou speciálně přizpůsobeny požadavkům na osvětlení při filmovém natáčenía pro použití s elektronickými kamerami. Díky speciální kombinaci luminoforů je možné používat zářivkySTUDIOLINE ® bez problémů společně s halogenovými žárovkami nebo výbojkami HMI.DOT-it ® Backstage Blue7“1 13/16“11 1/8“OznačenívýrobkuEAN kódDOT-IT BACKSTAGE BLUE 4008321411426 0,23 4,5 0,05 IIIOznačenívýrobkuDOT-IT BACKSTAGE BLUE 178 46 24 139 6DOT-it ® Backstage Blue umožňuje divadelníkům a filmařům dostat světlo do míst, kde to potřebují a kde nenížádné svítidlo ani zásuvka. Pouhým dotykem senzoru se světlo rozsvítí.• jasné modré LED• výkyvné do úhlu 90° – nasměruje světlo tam, kam je třeba• možnosti připevnění: samolepicí, suchý zip, magnetický pásek• kompaktní a lehký – možnost namontování téměř kamkoli• provoz na baterie 3 x AAA (jsou součástí dodávky)• senzor pro zapnutí/vypnutí10.30


aluPAR ® 561OznačenívýrobkuEAN kódaluPAR 56 NSP 1) 4008321369550 300 120 8/9 GX16d 2000aluPAR 56 MFL 2) 4008321369574 300 120 15/17 GX16d 2000aluPAR 56 WFL 3) 4008321369598 300 120 26/27 GX16d 2000aluPAR 56 NSP 1) 4008321209788 300 230 8/9 GX16d 2000aluPAR 56 MFL 2) 4008321209863 300 230 15/17 GX16d 2000aluPAR 56 WFL 3) 4008321209801 300 230 26/27 GX16d 2000aluPAR 56 NSP 1) 4008321107947 300 240 8/9 GX16d 2000aluPAR 56 MFL 2) 4008321107985 300 240 15/17 GX16d 2000aluPAR 56 WFL 3) 4008321209887 300 240 26/27 GX16d 2000OznačenívýrobkualuPAR 56 NSP 1) 68000 libovolná 4) 177 113 6 1aluPAR 56 MFL 2) 24000 libovolná 4) 177 113 6 1aluPAR 56 WFL 3) 11000 libovolná 4) 177 113 6 1aluPAR 56 NSP 1) 70000 libovolná 4) 177 113 6 1aluPAR 56 MFL 2) 30000 libovolná 4) 177 113 6 1aluPAR 56 WFL 3) 10000 libovolná 4) 177 113 6 1aluPAR 56 NSP 1) 70000 libovolná 4) 177 113 6 1aluPAR 56 MFL 2) 30000 libovolná 4) 177 113 6 1aluPAR 56 WFL 3) 10000 libovolná 4) 177 113 6 11) Úhel vyzařování světla: NSP = Narrow Spot (úzký bod)2) Úhel vyzařování světla: MFL = Medium Flood (střední proud světla)3) Úhel vyzařování světla: WFL = Wide Flood (široký proud světla)4) Sklon nesmí směřovat kolmo k osvětlovacímu tělesuBezpečnostAby nedocházelo k věcným škodám nebo poškození zdraví, smí se žárovky aluPAR ® 56 a 64 používatpouze ve vhodných svítidlech (ochranné mřížky apod.), která jsou konstruována tak, aby při případnémprasknutí žárovky nemohlo dojít k vypadnutí střepin. Protože dochází k vzniku většího množství tepla, smíse používat pouze žáruvzdorné objímky. Nesmí se provozovat v blízkosti osob, hořlavých materiálů nebolátek citlivých na žár a vysoušení. Bližší informace na vyžádání.10.31


aluPAR ® 641OznačenívýrobkuEAN kódaluPAR 64 VNSP 1) 4008321341259 CP/86 500 230 10/7 5) GX16daluPAR 64 NSP 2) 4008321341273 CP/87 500 230 11/9 5) GX16daluPAR 64 MFL 3) 4008321341327 CP/88 500 230 21/10 5) GX16daluPAR 64 VNSP 1) 4008321341365 CP/86 500 240 10/7 5) GX16daluPAR 64 NSP 2) 4008321341389 CP/87 500 240 11/9 5) GX16daluPAR 64 MFL 3) 4008321341402 CP/88 500 240 21/10 5) GX16daluPAR 64 VNSP 1) 4008321205773 EXC CP/60 1000 230 12/9 5) GX16daluPAR 64 NSP 2) 4008321205797 EXD CP/61 1000 230 14/10 5) GX16daluPAR 64 MFL 3) 4008321205858 EXE CP/62 1000 230 24/11 5) GX16daluPAR 64 WFL 4) 4008321341921 EXG 1000 230 57/21 5) GX16daluPAR 64 VNSP 1) 4008321205872 EXC CP/60 1000 240 12/9 5) GX16daluPAR 64 NSP 2) 4008321205896 EXD CP/61 1000 240 14/10 5) GX16daluPAR 64 MFL 3) 4008321205919 EXE CP/62 1000 240 24/11 5) GX16daluPAR 64 WFL 4) 4008321341945 EXG 1000 240 57/21 5) GX16dOznačenívýrobkualuPAR 64 VNSP 1) 300 240000 libovolná 6) 203 150 6 1aluPAR 64 NSP 2) 300 140000 libovolná 6) 203 150 6 1aluPAR 64 MFL 3) 300 65000 libovolná 6) 203 150 6 1aluPAR 64 VNSP 1) 300 240000 libovolná 6) 203 150 6 1aluPAR 64 NSP 2) 300 140000 libovolná 6) 203 150 6 1aluPAR 64 MFL 3) 300 65000 libovolná 6) 203 150 6 1aluPAR 64 VNSP 1) 300 352000 libovolná 6) 203 150 6 1aluPAR 64 NSP 2) 300 297000 libovolná 6) 203 150 6 1aluPAR 64 MFL 3) 300 138000 libovolná 6) 203 150 6 1aluPAR 64 WFL 4) 300 38000 libovolná 6) 203 150 6 1aluPAR 64 VNSP 1) 300 352000 libovolná 6) 203 150 6 1aluPAR 64 NSP 2) 300 297000 libovolná 6) 203 150 6 1aluPAR 64 MFL 3) 300 138000 libovolná 6) 203 150 6 1aluPAR 64 WFL 4) 300 38000 libovolná 6) 203 150 6 11) Úhel vyzařování světla: VNSP = Very Narrow Spot (velmi úzký bod)2) Úhel vyzařování světla: NSP = Narrow Spot (úzký bod)3) Úhel vyzařování světla: MFL = Medium Flood (střední proud světla)4) Úhel vyzařování světla: WFL = Wide Flood (široký proud světla)5) Pokles svítivosti 50%6) Sklon nesmí směřovat kolmo k osvětlovacímu tělesuBezpečnostAby nedocházelo k věcným škodám nebo poškození zdraví, smí se žárovky aluPAR ® 56 a 64 používatpouze ve vhodných svítidlech (ochranné mřížky apod.), která jsou konstruována tak, aby při případnémprasknutí žárovky nemohlo dojít k vypadnutí střepin. Protože dochází k vzniku většího množství tepla, smíse používat pouze žáruvzdorné objímky. Nesmí se provozovat v blízkosti osob, hořlavých materiálů nebolátek citlivých na žár a vysoušení. Bližší informace na vyžádání.10.32


lPAR 64da1OznačenívýrobkuEAN kód64737/3 VNSP 1) 4008321905727 EXC CP/60 1000 230 12/9 GX16d64738/3 NSP 2) 4008321905765 EXD CP/61 1000 230 14/10 GX16d64739/3 MFL 3) 4008321905802 EXE CP/62 1000 230 24/11 GX16d64737/4 VNSP 1) 4008321905741 EXC CP/60 1000 240 12/9 GX16d64738/4 NSP 2) 4008321905789 EXD CP/61 1000 240 14/10 GX16d64739/4 MFL 3) 4008321905826 EXE CP/62 1000 240 24/11 GX16dOznačenívýrobku64737/3 VNSP 1) 300 320000 libovolná 4) 204 102 152,4 6 164738/3 NSP 2) 300 270000 libovolná 4) 204 102 152,4 6 164739/3 MFL 3) 300 125000 libovolná 4) 204 102 152,4 6 164737/4 VNSP 1) 300 320000 libovolná 4) 204 102 152,4 6 164738/4 NSP 2) 300 270000 libovolná 4) 204 102 152,4 6 164739/4 MFL 3) 300 125000 libovolná 4) 204 102 152,4 6 11) Úhel vyzařování světla: VNSP = Very Narrow Spot (velmi úzký bod)2) Úhel vyzařování světla: NSP = Narrow Spot (úzký bod)3) Úhel vyzařování světla: MFL = Medium Flood (střední proud světla)4) Sklon nesmí směřovat kolmo k osvětlovacímu tělesuBezpečnostAby nedocházelo k věcným škodám nebo poškození zdraví, smí se žárovky PAR 64 používat pouzeve vhodných svítidlech (ochranné mřížky apod.), která jsou konstruována tak, aby při případném prasknutížárovky nemohlo dojít k vypadnutí střepin. Protože dochází k vzniku většího množství tepla, smí se používatpouze žáruvzdorné objímky. Nesmí se provozovat v blízkosti osob, hořlavých materiálů nebo látek citlivýchna žár a vysoušení. Bližší informace na vyžádání.10.33


lllHalogenové žárovky, řízené proudem, jednopaticovédddaaa123OznačenívýrobkuEAN kód64322 4008321100146 EXL - 30 6,6 GY9.5 43064311 4008321106346 - J1/59 36 6,6 G6.35 60064321 4008321106360 - J1/57 45 6,6 G6.35 90064320 4008321100122 EXM - 45 6,6 GZ9.5 90064346 4008321106384 - J1/58 100 6,6 G6.35 230064386 4008321106407 - J1/39 200 6,6 G6.35 470058750 4008321100160 EZL - 200 6,6 GY9.5 5200Označenívýrobku64322 1500 s90 1) 11,5 25,4 44 12 164311 1500 s90 11 33 47 40 264321 1500 s90 11,5 33 47 40 264320 1500 s90 11,5 25,4 44 12 164346 1200 s90 13,5 33 47 40 364386 1500 s90 13,5 33 47 40 358750 1300 libovolná 13 39,1 65 12 11) I přes příčné uložení vlákna v provozní poloze s90 je možný libovolný sklonBezpečnostAby nedocházelo k věcným škodám nebo poškození zdraví, smí se halogenové žárovky používat pouzeve vhodných svítidlech, která jsou konstruována tak (ochranné štítky, mřížky), aby při případném prasknutížárovky nemohlo dojít k vypadnutí střepin a emisím ultrafialového záření. Dále je třeba upozornit na možnostvzniku většího množství tepla během provozu žárovky. Bližší informace na vyžádání.10.34


aaaHalogenové žárovky, řízené proudem, s paticí PK30ddddl 2 l 1l 2 l 1l 2 l 1123OznačenívýrobkuEAN kód64323 C 30-15 4008321391582 - 30 6,6 PK30d 300 150064317 C 45-15 4008321345493 J1/76 45 6,6 PK30d 800 150064317 IRC-C 45-30 4008321340139 J1/76 45 6,6 PK30d 900 300064318 A 45-15 4008321345516 J1/77 45 6,6 PK30d 800 150064319 Z/C 45-15 4008321345578 - 45 6,6 PK30d 800 150064319 IRC-A 45-30 4008321340153 - 45 6,6 PK30d 900 300064328 HLX-A 65-15 4008321345592 - 65 6,6 PK30d 1450 150064328 HLX-Z/C 65-15 4008321345615 - 65 6,6 PK30d 1450 150064341 HLX-A 100-15 4008321345639 J1/79 100 6,6 PK30d 2700 150064341 HLX-Z/C 100-15 4008321345653 J1/79 100 6,6 PK30d 2700 150064342 HLX-C 100-15 4008321345677 J1/80 100 6,6 PK30d 2700 150064361 HLX-A 150-15 4008321345691 J1/83 150 6,6 PK30d 3600 150064361 HLX-Z/C 150-15 4008321345714 J1/83 150 6,6 PK30d 3600 150064382 HLX-A 200-15 4008321345738 J1/84 200 6,6 PK30d 4800 150064382 HLX-C 200-15 4008321345752 J1/84 200 6,6 PK30d 4800 1500Označenívýrobku64323 C 30-15 s90 28 21 16 13,5 100 164317 C 45-15 s90 36 20 16 13,5 100 164317 IRC-C 45-30 s90 28 20 16 15,0 100 264318 A 45-15 s90 30 20 16 13,5 100 164319 Z/C 45-15 s90 34 16 20 13,5 100 164319 IRC-A 45-30 s90 32 16 20 15,0 100 264328 HLX-A 65-15 s90 32 16 20 13,5 100 364328 HLX-Z/C 65-15 s90 32 16 20 13,5 100 364341 HLX-A 100-15 s90 32 16 20 13,5 100 364341 HLX-Z/C 100-15 s90 32 16 20 13,5 100 364342 HLX-C 100-15 s90 40 16 20 13,5 100 364361 HLX-A 150-15 s90 34 16 20 13,5 100 364361 HLX-Z/C 150-15 s90 34 16 20 13,5 100 364382 HLX-A 200-15 s90 1) 36 21 20 13,5 100 364382 HLX-C 200-15 s90 36 21 20 13,5 100 31) I přes příčné uložení vlákna v provozní poloze s90 je možný libovolný sklonBezpečnostAby nedocházelo k věcným škodám nebo poškození zdraví, smí se halogenové žárovky používat pouzeve vhodných svítidlech, která jsou konstruována tak (ochranné štítky, mřížky), aby při případném prasknutížárovky nemohlo dojít k vypadnutí střepin a emisím ultrafialového záření. Dále je třeba upozornit na možnostvzniku většího množství tepla během provozu žárovky. Bližší informace na vyžádání.10.35


Halogenové žárovky, řízené proudem, s reflektorem 30-40 Wl 1d1OznačenívýrobkuEAN kód64331 SP-A 30-10 1) 4008321102560 30 6,6 vodiče se samiččímiplochými korektory64333 A 40-15 4008321166340 40 6,6 vodiče se samiččímiplochými korektory64333 B 40-15 4008321104731 40 6,6 vodiče se samiččímiplochými korektory64333 C 40-15 4008321104885 40 6,6 vodiče se samčímiplochými konektory1000150015001500Označenívýrobku64331 SP-A 30-10 1) 18000 vodorovná 50,2 48 20 164333 A 40-15 12700 vodorovná 35,3 35 20 164333 B 40-15 12700 vodorovná 35,3 35 20 164333 C 40-15 12700 vodorovná 35,3 35 20 11) Bodové justováníBezpečnostAby nedocházelo k věcným škodám nebo poškození zdraví, smí se halogenové žárovky používat pouzeve vhodných svítidlech, která jsou konstruována tak (ochranné štítky, mřížky), aby při případném prasknutížárovky nemohlo dojít k vypadnutí střepin a emisím ultrafialového záření. Dále je třeba upozornit na možnostvzniku většího množství tepla během provozu žárovky. Bližší informace na vyžádání.10.36


Halogenové žárovky, řízené proudem, s reflektorem 45-48 Wl 1d1l 12OznačenívýrobkuEAN kód64337 A 45-15 4008321102515 45 6,6 vodiče se samiččímiplochými konektory64337 B 45-15 4008321104700 45 6,6 vodiče se samiččímikulatými konektory64337 A 48-15 4008321102737 48 6,6 vodiče se samiččímiplochými konektory64337 B 48-15 4008321105226 48 6,6 vodiče se samiččímikulatými konektory64337 C 48-15 4008321105240 48 6,6 vodiče se samčímiplochými konektory64337 IRC-C 48-30 4008321102492 48 6,6 vodiče se samčímiplochými konektory64338 AC 48-10 4008321105301 48 6,6 vodiče se samčímia samiččími plochýmikonektory64337 IRC-A 48-30 4008321341174 48 6,6 vodiče se samiččímiplochými konektoryOznačenívýrobku64337 A 45-15 21000 vodorovná 50,2 45 20 164337 B 45-15 21000 vodorovná 50,2 45 20 164337 A 48-15 23000 vodorovná 50,2 45 20 164337 B 48-15 23000 vodorovná 50,2 45 20 164337 C 48-15 23000 vodorovná 50,2 45 20 164337 IRC-C 48-30 23000 vodorovná 50,2 46 20 264338 AC 48-10 27000 vodorovná 50,2 45 20 164337 IRC-A 48-30 23000 vodorovná 50,2 45 20 215001500150015001500300010003000BezpečnostAby nedocházelo k věcným škodám nebo poškození zdraví, smí se halogenové žárovky používat pouzeve vhodných svítidlech, která jsou konstruována tak (ochranné štítky, mřížky), aby při případném prasknutížárovky nemohlo dojít k vypadnutí střepin a emisím ultrafialového záření. Dále je třeba upozornit na možnostvzniku většího množství tepla během provozu žárovky. Bližší informace na vyžádání.10.37


Halogenové žárovky, řízené proudem, s reflektorem 62-105 Wll 12dd1OznačenívýrobkuEAN kód64336 A 62-15 4008321186713 62 6,6 vodiče se samiččímiplochými konektory64336 C 62-15 4008321186812 62 6,6 vodiče se samčímiplochými konektory64339 A 105-10 4008321101600 105 6,6 vodiče se samiččímiplochými konektory64339 AC 105-10 4008321105424 105 6,6 vodiče se samiččímia samčími plochýmikonektory64339 B 105-10 4008321105462 105 6,6 vodiče se samiččímikulatými konektor64339 C 105-10 4008321105486 105 6,6 vodiče se samčímiplochými konektory150015001000100010001000Označenívýrobku64336 A 62-15 31500 vodorovná 50,2 45 20 164336 C 62-15 31500 vodorovná 50,2 45 20 164339 A 105-10 32000 vodorovná 50,2 48 20 264339 AC 105-10 32000 vodorovná 50,2 48 20 264339 B 105-10 32000 vodorovná 50,2 48 20 264339 C 105-10 32000 vodorovná 50,2 48 20 2BezpečnostAby nedocházelo k věcným škodám nebo poškození zdraví, smí se halogenové žárovky používat pouzeve vhodných svítidlech, která jsou konstruována tak (ochranné štítky, mřížky), aby při případném prasknutížárovky nemohlo dojít k vypadnutí střepin a emisím ultrafialového záření. Dále je třeba upozornit na možnostvzniku většího množství tepla během provozu žárovky. Bližší informace na vyžádání.10.38


Halogenové žárovky, řízené proudem, dvoupaticovédd1l 1 2l 1OznačenívýrobkuEAN kód64315 4050300206844 J1/78 45 6,6 R7s-15 75064340 4050300017266 J1/82 100 6,6 R7s-15 217064380 4050300209944 J1/40 200 6,6 R7s-18 4400Označenívýrobku64315 1000 libovolná 8,8 53 25 164340 1000 vodorovná 10 65 25 264380 1000 p15 14 65 25 2BezpečnostAby nedocházelo k věcným škodám nebo poškození zdraví, smí se halogenové žárovky používat pouzeve vhodných svítidlech, která jsou konstruována tak (ochranné štítky, mřížky), aby při případném prasknutížárovky nemohlo dojít k vypadnutí střepin a emisím ultrafialového záření. Dále je třeba upozornit na možnostvzniku většího množství tepla během provozu žárovky. Bližší informace na vyžádání.10.39


Elektronické předřadníkyOznačenívýrobkuEAN kódPT-VIP O1 Mega & PT HVI 16kV 5.5A 4008321502650 DC/AC 1) 16 2) 75(for XBO 75W/AC)PT-VIP 2AC/380 O1 DIM 120 4008321040855 DC/AC 1) 20 2) 120PT-VIP 4AC/380 O3 DIM 206 4008321337276 DC/AC 1) 5 2) 200OznačenívýrobkuPT-VIP O1 Mega & PT HVI 16kV 5.5A 150 3) 60 3) 30 3) 25(for XBO 75W/AC)PT-VIP 2AC/380 O1 DIM 120 150 60 32 25PT-VIP 4AC/380 O3 DIM 206 135 50 30 501) Vstup/výstup2) Maximum3) Včetně rozměrů zapalovače (délka/šířka/výška = 84 mm/57 mm/25 mm)Různé typy výbojek (např. výbojky HXP ® ) jsou určeny výhradně pro provoz s elektronickými předřadníky (EP)série PT-VIP OSRAM, které byly speciálně vyvinuty pro tyto výbojky. Tyto EP provozují výbojky ve zvláštnímpatentově chráněném provozním režimu, který pozitivně ovlivňuje životnost a měrný výkon světelného zdroje.Nejdůležitější vlastnosti a přednosti• optimalizovaný provoz výbojky (měrný výkon světelného zdroje)• dlouhá životnost• malé konstrukční rozměry• propracovaná technologie s patentově chráněným provozním režimem10.40


XBO ® xenonové výbojky s krátkým obloukem bez reflektoru 75-150 Wddl2l1dI 2aI1l2l11aa23OznačenívýrobkuEAN kód20000 5) nucenéXBO 75W/2 4050300508801 DC 64…86 12...16 3) 4,9...5,9 1000 5) 400 40000 5) -XBO 75W/2 OFR 1) 4050300508825 DC 64…86 12...16 3) 4,9...5,9 1000 5) 400 40000 5) -XBO 100W OFR 1) 4008321386328 DC 85…115 12,8...14,4 3) 7,0...7,4 1600 5) 500 31000 5) -XBO 150W/CR OFR 1) 4050300508788 DC 125…180 15...18 3) 8,5 4) 2900 5) 3000/1200 6)XBO 150W/1 4050300508344 DC 130…175 17...21 3) 7,5 4) 3000 5) 1200 15000 5) nucenéXBO 150W/1 OFR 1) 4050300508368 DC 130…175 17...21 3) 7,5 4) 3000 5) 1200 15000 5) nucenéXBO 150W/4 2) 4050300508382 DC 130…175 17...21 3) 7,5 4) 3000 5) 1200 15000 5) nucenéOznačenívýrobkuXBO 75W/2 s100 7) 10 90 82 37 10) SFa9-2 SFa7.5-2 10 1XBO 75W/2 OFR 1) s100 7) 10 90 82 37 10) SFa9-2 SFa7.5-2 10 1XBO 100W OFR 1) s100 7) 11 90 82 44,5 10) SFa9-2 SFa7.5-2 10 2XBO 150W/CR OFR 1) s15/p15 8) 20 150 127 57 10) SFc12-4 SFcX12-4 10 3XBO 150W/1 s15 9) 20 150 127 57 10) SFc12-4 SFcX12-4 10 3XBO 150W/1 OFR 1) s15 9) 20 150 127 57 10) SFc12-4 SFcX12-4 10 3XBO 150W/4 2) s15 9) 20 150 127 57 10) SFc12-4 SFcX12-4 10 31) OFR = Bezozónové provedení2) Tato výbojka využívá zvláštní druh křemičitého skla (SUPRASIL), které – v porovnání s běžným křemičitým sklem – má vyšší propustnost záření vlnových délek pod 250 nm3) Počáteční rozsah napětí4) Doporučuje se tuto výbojku provozovat na jmenovité napětí5) Typické fotometrické počáteční hodnoty6) Ve svislé/vodorovné provozní poloze7) Pokud je v provozu svisle, musí být anoda nahoře, do 10° dole vodorovně, musí být katoda nahoře8) Ve svislé provozní poloze: anoda (+) nahoře9) Anoda (+) nahoře10) Vzdálenost spodní části patice od špičky elektrody (za studena)XBO ® jsou výbojky s krátkým obloukem, u kterých dochází k obloukovému výboji v atmosféře z čistéhoplynného xenonu za vysokého tlaku.Nejdůležitější vlastnosti a přednosti• vysoký jas (bodový světelný zdroj)• teplota chromatičnosti denního světla cca 6 000 K• spojité spektrum ve viditelném rozsahu• vysoký index podání barev (R a> 95)• kontinuální kvalita barvy světla, nezávislá na typu a výkonu výbojky• konstantní barva světla po celou dobu životnosti• dlouhá životnost• stabilní světelný oblouk• možnost opětovného zapálení horké výbojky• stmívatelné• okamžité světlo po zapáleníBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku ve výbojce ve studeném i horkémstavu se smí výbojky XBO ® používat jen v uzavřených krytech, které jsou pro ně určeny. Při každé manipulacimusí být výbojky uloženy v ochranném pouzdře. S otevřenými výbojkami se smí manipulovat pouze přizachování odpovídajících bezpečnostních opatření. Bližší informace jsou uvedeny v příslušných příbalovýchinformacích a návodech k obsluze.10.41


XBO ® xenonové výbojky s krátkým obloukem s reflektorem 75-300 Wddd1 2l 2l13l 2l14l 2l1OznačenívýrobkuEAN kódXBO R 75W/AC 34.5 4008321964816 AC 75 14...20 2) 3,7...5,5 500 3) 1000 -XBO R 100W/45 C 1) 4050300367767 DC 85…115 12...14 2) 7,0...7,4 530 3) 500 nucenéXBO R 100W/45 OFR 1) 4050300317205 DC 85…115 12...14 2) 7,0...7,4 530 3) 500 nucenéXBO R 101W/45 C OFR 1) 4050300388458 DC 85…115 12...14 2) 7,0...7,4 530 3) 500 nucenéXBO R 180W/45 1) 4050300432175 DC 150…210 12,8...14,8 2) 11,75...12,25 800 3) 500 nucenéXBO R 180W/45 C OFR 1) 4050300432199 DC 150…210 12,8...14,8 2) 11,75...12,25 800 3) 500 nucenéXBO R 181W/45 C 1) 4050300450872 DC 150…210 12,8...14,8 2) 11,75...12,25 800 3) 500 nucenéXBO R 300W/60 C OFR 1) 4008321137722 DC 250…300 16...20 2) 15,0...19,0 1500 3) 1000 nucenéOznačenívýrobkuXBO R 75W/AC 34.5 p5 51 4) 71 54 34,5 MATE-N-LOK 5) 2 1XBO R 100W/45 C 1) p20 67 83 77 45,0 MATE-N-LOK 5) 2 2XBO R 100W/45 OFR 1) p20 67 83 77 45,0 PIN 2 3XBO R 101W/45 C OFR 1) p20 67 83 77 45,0 otevřené konce 2 4vodičůXBO R 180W/45 1) p20 67 90 81,5 45,0 PIN 2 3XBO R 180W/45 C OFR 1) p20 67 90 81,5 45,0 MATE-N-LOK 5) 2 2XBO R 181W/45 C 1) p20 67 90 81,5 45,0 otevřené konce 2 4vodičůXBO R 300W/60 C OFR 1) p20 82,5 110 80 60,0 MATE-N-LOK 5) 2 11) OFR=bezozónové provedení2) Počáteční rozsah napětí3) Dírková clona 3 mm (kulatá); typické fotometrické počáteční hodnoty4) Rozměry refl ektoru: 51 x 51 mm5) AMP Inc.; MATE-N-LOK 350809-1XBO ® jsou výbojky s krátkým obloukem, u kterých dochází k obloukovému výboji v atmosféře z čistéhoplynného xenonu za vysokého tlaku.Nejdůležitější vlastnosti a přednosti• vysoký jas (bodový světelný zdroj)• teplota chromatičnosti denního světla cca 6 000 K• spojité spektrum ve viditelném rozsahu• vysoký index podání barev (R a > 95)• kontinuální kvalita barvy světla, nezávislá na typu a výkonu výbojky• konstantní barva světla po celou dobu životnosti• dlouhá životnost• stabilní světelný oblouk• možnost opětovného zapálení horké výbojky• stmívatelné• okamžité světlo po zapáleníBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku ve výbojce ve studeném i horkémstavu se smí výbojky XBO ® používat jen v uzavřených krytech, které jsou pro ně určeny. Při každé manipulacimusí být výbojky uloženy v ochranném pouzdře. S otevřenými výbojkami se smí manipulovat pouze přizachování odpovídajících bezpečnostních opatření. Bližší informace jsou uvedeny v příslušných příbalovýchinformacích a návodech k obsluze.10.42


al2l1al2l1al2l1al2l1al2l1XBO ® xenonové výbojky s krátkým obloukem pro digitální kinoddddd12345OznačenívýrobkuEAN kódXBO 450W 1) 4008321082640 450 17 25 17...30 13000 2000 ne nucenéXBO 1600W/CA 2) 4008321064738 1600 24 65 45...75 60000 5) 2400 ne nucenéXBO 2000W/HS OFR 3) 4008321081360 2000 24 80 60...90 80000 5) 2400 ne nucenéXBO 2500W/HS XL OFR 4008321299963 2500 28 90 70...100 100000 5) 2200 ne nucenéXBO 3000W/DHS OFR 4008321199065 3000 29 110 60...120 130000 5) 1500 ano nucenéXBO 3000W/HS CL OFR 4008321330024 3000 29 100 60...110 130000 5) 1500 ano nucenéXBO 3000W/HTM OFR 4) 4008321064837 3000 29 100 60...110 160000 5) 1000 ne nucenéOznačenívýrobkuXBO 450W 1) s30 6) 29 260 212 95,5 7) SFa20-8 SFa20-10 1 1XBO 1600W/CA 2) s30 6) 52 370 322 143 7) SFaX27-10 SFa27-12 1 2XBO 2000W/HS OFR 3) s30/p30 6) 60 342 302 145 7) SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1 3XBO 2500W/HS XL OFR s30/p30 6) 60 342 302 145 7) SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1 2XBO 3000W/DHS OFR s30/p30 6) 54 342 302 145 7) SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1 4XBO 3000W/HS CL OFR s30/p30 6) 55 342 302 145 7) SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1 2XBO 3000W/HTM OFR 4) s15/p15 6) 60 405 348 165 7) SFc28-13 SFc28-13 1 51) K dispozici je i v bezozónovémprovedení se stejnými parametry: XBO ® 450W OFRK dodání též v provedení z křemičitého skla Suprasil: XBO ® 450W/42) CA = vodič na anodové patici3) H=vodorovná provozní poloha | S=Short; krátké4) H=vodorovná provozní poloha | S=Short; krátké | TM=závitový kolík modifi kován5) Měřeno ve svislé provozní poloze6) Ve svislé provozní poloze: anoda (+) nahoře7) Vzdálenost spodní části patice od špičky elektrody (za studena)Informace o vlastnostech výbojky a o bezpečnosti najdete na str. 10.52.10.43


aaaaaaXBO ® Classic Line pro kinoprojekciddddl2l1ddl2l1l2l1l2l1l2l1l2l1123456OznačenívýrobkuEAN kódXBO 1600W CL OFR 4008321318022 1600 24 65 45...75 60000 1)XBO 1600W/HS CL OFR 4008321317940 1600 23 65 50...75 60000 1)XBO 1600W/HSC CL OFR 4008321317957 1600 23 65 50...70 60000 1)XBO 2000W/H CL OFR 4008321209566 2000 28 70 50...85 80000 1)XBO 2000W/HS CL OFR 4008321288653 2000 24 80 50...85 80000 1)XBO 2000W/HTP CL OFR 4008321288646 2000 27 70 50...85 80000 1)XBO 2000W/SHSC CL OFR 4008321317933 2000 27 70 50...85 80000 1)XBO 2500W/HS CL OFR 4008321288660 2500 28 90 70...100 100000 1)XBO 3000W/H CL OFR 4008321209573 3000 29 100 60...110 130000 1)XBO 3000W/HTP CL OFR 4008321288677 3000 29 100 60...110 130000 1)XBO 4000W/HS CL OFR 4008321210272 4000 28 135 80...150 155000 1)XBO 4000W/HTP CL OFR 4008321288684 4000 30 130 100...140 155000 1)XBO 5000W/H CL OFR 4008321317988 5000 35 140 100...150 225000 1)XBO 5000W/HBM CL OFR 4008321317995 5000 34 140 100...150 225000 1)XBO 6000W/HS CL OFR 4008321318008 6000 37 160 110...165 280000 1)XBO 7000W/HS CL OFR 4008321318015 7000 42 160 110...165 350000 1)OznačenívýrobkuXBO 1600W CL OFR 2400 ne nucené s30 2) 46 370XBO 1600W/HS CL OFR 2000 ne nucené s20/p20 3) 40 235XBO 1600W/HSC CL OFR 2000 ne nucené s20/p20 3) 40 236XBO 2000W/H CL OFR 2400 ne nucené s30/p30 3) 52 370XBO 2000W/HS CL OFR 2400 ne nucené s30/p30 3) 52 342XBO 2000W/HTP CL OFR 2400 ano nucené s30/p30 3) 52 375XBO 2000W/SHSC CL OFR 2000 ne nucené s20/p20 3) 46 236XBO 2500W/HS CL OFR 1500 ne nucené s30/p30 3) 60 342XBO 3000W/H CL OFR 1500 ano nucené s30/p30 3) 60 428XBO 3000W/HTP CL OFR 1500 ano nucené s30/p30 3) 60 405XBO 4000W/HS CL OFR 1000 ano nucené s20/p20 3) 60 410XBO 4000W/HTP CL OFR 1000 ne nucené s20/p20 3) 60 433XBO 5000W/H CL OFR 800 ano nucené s15/p15 3) 60 433XBO 5000W/HBM CL OFR 800 ano nucené s15/p15 3) 60 436XBO 6000W/HS CL OFR 500 ano nucené s15/p15 3) 70 433XBO 7000W/HS CL OFR 500 ano nucené s15/p15 3) 70 43310.44


OznačenívýrobkuXBO 1600W CL OFR 322 143 4) SFa27-10 SFa27-12 1 1XBO 1600W/HS CL OFR 205 95⁄ 4) SFa27-11 SFcX27-8 1 2XBO 1600W/HSC CL OFR 222 95 4) SK27/50 SFcX27-8 1 3XBO 2000W/H CL OFR 322 142,5 4) SFaX27-10 SFaX27-12 1 4XBO 2000W/HS CL OFR 302 145 4) SFaX27-9.5 SFaX27-7.9 1 5XBO 2000W/HTP CL OFR 322 142,5 4) SFa25-14 SFc25-14 1 6XBO 2000W/SHSC CL OFR 222 95 4) SK27/50 SFcX27-8 1 3XBO 2500W/HS CL OFR 302 145 4) SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1 5XBO 3000W/H CL OFR 382 167,5 4) SFaX27-13 SFaX27-14 1 5XBO 3000W/HTP CL OFR 357 162,5 4) SFa27-14 SFc27-14 1 5XBO 4000W/HS CL OFR 370 171 4) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 5XBO 4000W/HTP CL OFR 382 167,5 4) SFa27-14 SFc27-14 1 6XBO 5000W/H CL OFR 382 167,5 4) SFaX30-16 SFa28-18 1 5XBO 5000W/HBM CL OFR 393 170,5 4) SFaX30-9.5 SFaX30-7.9 1 5XBO 6000W/HS CL OFR 393 170,5 4) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 5XBO 7000W/HS CL OFR 393 170,5 4) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 51) Měřeno ve svislé provozní poloze2) Anoda nahoře3) Ve svislé provozní poloze: anoda (+) nahoře4) Vzdálenost spodní části patice od špičky elektrody (za studena)Informace o vlastnostech výbojky a o bezpečnosti najdete na str. 10.52.10.45


al2l1al2l1al2l1al2l1al2l1al2l1al2l1al2l1XBO ® Xtreme Life pro kinoprojekcidddddddd12345678OznačenívýrobkuEAN kódXBO 1600W XL OFR 4008321299918 1600 24 65 45...75 60000 1)XBO 1600W/HS XL OFR 4008321299925 1600 23 65 50...75 70000 1)XBO 1600W/HSC XL OFR 4008321299932 1600 23 65 50...70 70000 1)XBO 2000W/H XL OFR 4008321211781 2000 28 70 50...85 80000 1)XBO 2000W/HTP XL OFR 4008321244031 2000 27 70 50...85 80000 1)XBO 2500W XL OFR 4008321372789 2500 29 83 60...95 100000XBO 3000W/H XL OFR 4008321226174 3000 29 100 60...110 130000 1)XBO 3000W/HS XL OFR 4008321330031 3000 29 100 60...110 130000 1)XBO 3000W/HTP XL OFR 4008321244017 3000 29 100 60...110 130000 1)XBO 4000W/HS XL OFR 4008321201133 4000 30 135 80...150 155000 1)XBO 4000W/HTP XL OFR 4008321244024 4000 28 135 100...140 155000 1)XBO 4500W/HS XL OFR 4008321334893 4500 32 135 80...150 190000 1)XBO 4500W/HTP XL OFR 4008321334909 4500 32 135 80...150 190000 1)XBO 5000W/H XL OFR 4008321284723 5000 35 140 100...150 225000 1)XBO 5000W/HBM XL OFR 4008321334916 5000 34 140 100...150 225000 1)XBO 6000W/HS XL OFR 4008321299987 6000 37 160 110...165 280000 1)XBO 6000W/HTP XL OFR 4008321334923 6000 37 160 110...165 280000 1)XBO 7000W/HS XL OFR 4008321299970 7000 42 160 110...165 350000 1)OznačenívýrobkuXBO 1600W XL OFR 3500 ne nucené s30 2) 52 370XBO 1600W/HS XL OFR 2500 ne nucené s20/p20 3) 46 235XBO 1600W/HSC XL OFR 2500 ne nucené s20/p20 3) 46 236XBO 2000W/H XL OFR 3500 ne nucené s30/p30 3) 52 370XBO 2000W/HTP XL OFR 3500 ano nucené s30/p30 3) 52 375XBO 2500W XL OFR 2000 ne nucené s30 2) 60 426XBO 3000W/H XL OFR 2200 ano nucené s30/p30 3) 66 428XBO 3000W/HS XL OFR 2200 ano nucené s30/p30 3) 60 342XBO 3000W/HTP XL OFR 2200 ano nucené s30/p30 3) 66 405XBO 4000W/HS XL OFR 1500 ano nucené s20/p20 3) 70 410XBO 4000W/HTP XL OFR 1500 ano nucené s20/p20 3) 70 410XBO 4500W/HS XL OFR 1400 ano nucené s15/p15 3) 70 410XBO 4500W/HTP XL OFR 1400 ano nucené s15/p15 3) 70 410XBO 5000W/H XL OFR 1200 ano nucené s15/p15 3) 70 433XBO 5000W/HBM XL OFR 1200 ano nucené s15/p15 3) 70 436XBO 6000W/HS XL OFR 750 ano nucené s15/p15 3) 78 433XBO 6000W/HTP XL OFR 750 ano nucené s15/p15 3) 78 430XBO 7000W/HS XL OFR 650 ano nucené s15/p15 3) 78 43310.46


OznačenívýrobkuXBO 1600W XL OFR 322 142,5 4) SFa27-10 SFa27-12 1 1XBO 1600W/HS XL OFR 205 95 4) SFa27-11 SFa27-11 1 2XBO 1600W/HSC XL OFR 222 95 4) SK27/50 SFcX27-8/45 1 3XBO 2000W/H XL OFR 222 142,5 4) SFaX27-10 SFaX27-12 1 4XBO 2000W/HTP XL OFR 322 142,5 4) SFa25-14 SFc25-14 1 5XBO 2500W XL OFR 382 167,5 SFaX27-13 SFaX27-14 1 6XBO 3000W/H XL OFR 382 167,5 4) SFaX27-13 SFaX27-14 1 7XBO 3000W/HS XL OFR 302 145 4) SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1 5XBO 3000W/HTP XL OFR 357 162,5 4) SFa27-14 SFc27-14 1 5XBO 4000W/HS XL OFR 370 171 4) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 8XBO 4000W/HTP XL OFR 382 167,5 4) SFa27-14 SFc27-14 1 5XBO 4500W/HS XL OFR 370 171 4) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 8XBO 4500W/HTP XL OFR 382 165 4) SFa27-14 SFc27-14 1 8XBO 5000W/H XL OFR 382 167,5 4) SFaX30-16 SFa28-18 1 7XBO 5000W/HBM XL OFR 393 170,5 4) SFaX30-9.5 SFaX30-7.9 1 5XBO 6000W/HS XL OFR 393 170,5 4) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 5XBO 6000W/HTP XL OFR 382 165 4) SFa30-14 SFc30-14 1 5XBO 7000W/HS XL OFR 393 170,5 4) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 51) Měřeno ve svislé provozní poloze2) Anoda nahoře3) Ve svislé provozní poloze: anoda (+) nahoře4) Vzdálenost spodní části patice od špičky elektrody (za studena)Informace o vlastnostech výbojky a o bezpečnosti najdete na str. 10.52.10.47


al2l1aal2l1al2l1al2l1al2l1al2l1al2l1al2l1al2l1XBO ® xenonové výbojky s krátkým obloukem 450-10000 Wdddddl112345ddddd678910OznačenívýrobkuEAN kódXBO 450W OFR 4008321082633 450 17 25 17...30 13000XBO 450W/1 4008321082510 450 17 25 17...30 13000XBO 500W/H OFR 1) 4008321082503 500 17 28 17...30 14500 11)XBO 900W OFR 2) 4008321081346 900 19 45 30...53 30000 11)XBO 1000W/HS OFR 3) 4008321082114 1000 19 50 30...55 32000 11)XBO 1000W/HSC OFR 4) 4008321082107 1000 19 50 30...55 32000 11)XBO 1000W/HTP OFR 5) 4008321081353 1000 21 45 30...55 35000 11)XBO 2000W/HS OFR 6) 4008321081360 2000 24 80 60...90 80000 11)XBO 2000W/HTT OFR 7) 4008321064769 2000 24 80 50...85 80000 11)XBO 2000W/SHSC OFR 8) 4008321082077 2000 27 70 50...85 80000 11)XBO 3000W/HTC OFR 9) 4008321064820 3000 29 100 60...110 130000 11)XBO 3600W/HTC 9) 4008321064844 3600 29 120 80...130 160000 11)XBO 3600W/HTM OFR 4008321080677 3600 29 120 80...130 160000 11)XBO 4200W/CA OFR 4008321337047 4200 29 140 80...160 190000 11)XBO 4200W/GS OFR 10) 4008321057884 4200 29 140 80...160 190000 11)XBO 8000W/HS OFR 4008321120533 8000 45 175 150...180 400000 11)XBO 10000W/HS OFR 4008321120540 10000 50 195 160...200 500000 11)OznačenívýrobkuXBO 450W OFR 800 ne nucené s100 12) 29 212XBO 450W/1 800 ne nucené s100 13) 29 260XBO 500W/H OFR 1) 2000 ano nucené s30/p30 13) 35 190XBO 900W OFR 2) 2400 ne nucené s30 13) 40 325XBO 1000W/HS OFR 3) 2000 ne nucené s20/p20 13) 40 235XBO 1000W/HSC OFR 4) 2000 ne nucené s20/p20 13) 40 236XBO 1000W/HTP OFR 5) 2400 ano nucené s30/p30 13) 46 330XBO 2000W/HS OFR 6) 2400 ne nucené s30/p30 13) 60 342XBO 2000W/HTT OFR 7) 2400 ano nucené s30/p30 13) 52 370XBO 2000W/SHSC OFR 8) 2000 ne nucené s20/p20 13) 46 236XBO 3000W/HTC OFR 9) 1500 ano nucené s30/p30 13) 60 398XBO 3600W/HTC 9) 1000 ne nucené s15/p15 13) 60 388XBO 3600W/HTM OFR 1000 ne nucené s15/p15 13) 60 413XBO 4200W/CA OFR 1000 ne nucené s15 12) 70 428XBO 4200W/GS OFR 10) 1000 ne nucené s15 13) 60 428XBO 8000W/HS OFR 500 ano nucené s15/p15 13) 90 433XBO 10000W/HS OFR 500 ano nucené s15/p15 13) 90 43310.48


OznačenívýrobkuXBO 450W OFR 177 95,5 14) SFa20-8 SFa20-10 1 1XBO 450W/1 212 95,5 14) SFa20-8 SFa20-10 1 2XBO 500W/H OFR 1) 165 75 14) SFa16-8 SFa15-10 1 2XBO 900W OFR 2) 277 123 14) SFa25-10 SFa25-12 1 2XBO 1000W/HS OFR 3) 205 95 14) SFa27-11 SFcX27-8 1 3XBO 1000W/HSC OFR 4) 222 95 14) SK27/50 SFcX27-8 1 4XBO 1000W/HTP OFR 5) 277 123 14) SFa25-14 SFc25-14 1 5XBO 2000W/HS OFR 6) 302 145 14) SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1 6XBO 2000W/HTT OFR 7) 322 142,5 14) SFcX25-10 SFcX25-10 1 7XBO 2000W/SHSC OFR 8) 222 95 14) SK27/50 SFcX27-8 1 4XBO 3000W/HTC OFR 9) 350 165 14) SFc28-13 SFaX28-13 1 8XBO 3600W/HTC 9) 352 165 14) SFa28-14 15) SFc28-13 1 9XBO 3600W/HTM OFR 352 165 14) SFa28-13 SFc28-13 1 9XBO 4200W/CA OFR 382 167,5 14) SFaX27-13 SFaX27-14 1 10XBO 4200W/GS OFR 10) 382 167,5 14) SFaX27-13 SFaX27-14 1 10XBO 8000W/HS OFR 393 170,5 14) SFaX30-9.5 SFaX30-7.9 1 6XBO 10000W/HS OFR 393 170,5 14) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 61) OFR=bezozónové provedení | H=vodorovná provozní poloha2) OFR=bezozónové provedení3) OFR=bezozónové provedení | H=vodorovná provozní poloha | S=Short; krátké4) OFR=bezozónové provedení | H=vodorovná provozní poloha | S=Short; krátké | C=Cable; vodič na straně anody5) OFR=bezozónové provedení | H=vodorovná provozní poloha | TP=Threaded Pin; patice se šroubavacím závitem6) H=vodorovná provozní poloha | S=Short; krátké7) OFR=bezozónové provedení | H=vodorovná provozní poloha | TT=oboustranná patice se šroubavacím závitem8) OFR=bezozónové provedeníSCHC=extra krátké s vodičem na straně anodypodobné rozměry při XBO ® 1600 A/HSC OFR9) OFR=bezozónové provedení | H=vodorovná provozní poloha | TC=Thread and Cable; závitový kolík a vodič10) OFR=bezozónové provedení | GS=Gap Short; zkrácená vzdálenost elektrod11) Měřeno ve svislé provozní poloze12) Anoda nahoře13) Ve svislé provozní poloze: anoda (+) nahoře14) Vzdálenost spodní části patice od špičky elektrody (za studena)15) Patice s vodičem v ose (560 mm)Informace o vlastnostech výbojky a o bezpečnosti najdete na str. 10.52.10.49


aXBO ® výbojky pro digitální kino DHPdl2l11OznačenívýrobkuEAN kódXBO 1200W/DHP OFR 4008321396433 1200 20 60 40...70 45000 3000 ne nucenéXBO 2000W/DHP OFR 4008321244048 2000 25 80 60...90 80000 1) 2400 ano nucenéXBO 3000W/DHP OFR 4008321330048 3000 30 100 80...110 140000 1) 1500 ne nucenéXBO 3000W/DHP XL OFR 4008321309532 3000 30 105 60...110 135000 1500 ne nucenéXBO 3000W/DHS OFR 4008321330017 3000 29 110 60...120 130000 1) 1500 ano nucenéXBO 4000W/DHP OFR 4008321330055 4000 33 120 100...130 160000 1) 700 ano nucenéXBO 4000W/DHP OFR 4008321226198 4000 33 120 100...130 160000 1) 700 ano nucenéXBO 4000W/DHP XL OFR 4008321309686 4000 34 115 80...125 185000 1000 ano nucenéXBO 4500W/DHP OFR 4008321199072 4500 30 145 80...150 190000 1) 1000 ano nucenéXBO 6000W/DHP OFR 4008321226204 6000 35 170 140...175 280000 1) 600 ano nucenéXBO 6500W/DHP OFR 4008321288073 6500 37 170 140...175 300000 1) 500 ano nucenéOznačenívýrobkuXBO 1200W/DHP OFR hs15 40,50 345 295 123 SFaX27-14x80 SFc27-16/45 1 1XBO 2000W/DHP OFR s15/p15 2) 46 345 295 123 3) SFaX27-14x80 SFc27-16/45 1 1XBO 3000W/DHP OFR s15/p15 2) 55 295 294 123 3) SFaX27-14x80 SFc27-16/45 1 1XBO 3000W/DHP XL OFR s15/p15 2) 55 345 295 123 SFaX27-14x80 SFc27-16/45 1 1XBO 3000W/DHS OFR s30/p30 2) 54 342 302 145 3) SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1 1XBO 4000W/DHP OFR s15/p15 2) 55 295 294 123 3) SFaX27-14x80 SFc27-16/45 1 1XBO 4000W/DHP OFR s15/p15 2) 55 295 294 123 3) SFaX27-14x80 SFc27-16/45 1 1XBO 4000W/DHP XL OFR s15/p15 2) 55 345 295 123 SFaX27-14x80 SFc27-16/45 1 1XBO 4500W/DHP OFR s15/p15 2) 60 410 370 171 3) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 1XBO 6000W/DHP OFR s15/p15 2) 70 393 391 170,5 3) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 1XBO 6500W/DHP OFR s15/p15 2) 70 433 393 170,5 3) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 11) Měřeno ve svislé provozní poloze2) Ve svislé provozní poloze: anoda (+) nahoře3) Vzdálenost spodní části patice od špičky elektrody (za studena)Informace o vlastnostech výbojky a o bezpečnosti najdete na str. 10.52.10.50


aaXBO ® výbojky pro digitální kino DTPdl2l11OznačenívýrobkuEAN kódXBO 2000W/DTP OFR 4008321191533 2000 25 80 50...85 80000 1) 2400 anoXBO 3000W/DTP OFR 4008321191540 3000 27 110 60...120 130000 1) 1500 anoXBO 4500W/DTP OFR 4008321372734 4500 32 145 80...150 190000 1) 1000 anoXBO 6000W/DTP OFR 4008321191595 6000 39 155 140...175 270000 1) 600 anoOznačenívýrobkuXBO 2000W/DTP OFR nucené s30/p30 2) 52 403 354 160 2) SFa25-14 SFc25-14 1 1XBO 3000W/DTP OFR nucené s30/p30 2) 60 403 352 160 2) SFc27-14 SFa27-14 1 1XBO 4500W/DTP OFR nucené s15/p15 2) 60 433 384 165 2) SFcX27-14 SFa27-14 1 1XBO 6000W/DTP OFR nucené s15/p15 2) 70 433 386 165 2) SFc27-14 SFa27-14 1 11) Měřeno ve svislé provozní poloze2) Ve svislé provozní poloze: anoda (+) nahořeInformace o vlastnostech výbojky a o bezpečnosti najdete na str. 10.52.XBO ® výbojky pro digitální kino HPSdl2l11OznačenívýrobkuEAN kódXBO 2000W/HPS OFR 4008321330000 2000 25 80 60...90 80000 1) 2400 neXBO 3000W/HPS OFR 4008321330062 3000 29 105 70...110 140000 1) 1000 neXBO 4200W/HPS OFR 4008321330086 3800 35 120 80...150 210000 1) 500 neOznačenívýrobkuXBO 2000W/HPS OFR nucené s15/p15 2) 47 334 297 128 2) SFaX30-14/68 SFc30-20/50 1 1XBO 3000W/HPS OFR nucené s15/p15 2) 55 334 297 128 2) SFaX30-14/68 SFc30-20/50 1 1XBO 4200W/HPS OFR nucené s15/p15 2) 55 334 297 128 2) SFaX30-14/68 SFc30-20/50 1 11) Měřeno ve svislé provozní poloze2) Ve svislé provozní poloze: anoda (+) nahořeInformace o vlastnostech výbojky a o bezpečnosti najdete na str. 10.52.10.51


aXBO ® výbojky pro digitální kino HSLAdl2l11OznačenívýrobkuEAN kódXBO 3000W/HSLA OFR 1) 4008321330079 3000 29 110 60...120 130000 2) 1500 ano nucenéXBO 4500W/HSLA OFR 1) 4008321372710 4500 30 145 80...150 190000 2) 1000 ano nucenéXBO 6000W/HSLA OFR 1) 4008321129154 6000 35 170 140...175 280000 2) 600 ano nucenéXBO 6500W/HSLA OFR 1) 4008321288103 6500 38 170 140...175 300000 2) 500 ano nucenéXBO 8000W/HSLA OFR 1) 4008321470867 8000 43 185 150-190 360000 400 ano nucenéOznačenívýrobkuXBO 3000W/HSLA OFR 1) s30/p30 3) 54 342 302 145 4) SFaX27-9.5 SFa27-7.9 1 1XBO 4500W/HSLA OFR 1) p15/s15 3) 60 410 370 171 4) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 1XBO 6000W/HSLA OFR 1) s15/p15 3) 70 433 393 170,5 4) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 1XBO 6500W/HSLA OFR 1) s15/p15 3) 70 433 393 170,5 4) SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 1XBO 8000W/HSLA OFR 1) p15/s15 78 434 393 170,5 SFaX30-9.5 SFa30-7.9 1 11) H=vodorovná provozní poloha | S=krátké (short) | LA=Lumen Advanced (High Effi ciency Lamp); výbojka s vysokým měrným výkonem2) Měřeno ve svislé provozní poloze3) Ve svislé provozní poloze: anoda (+) nahoře4) Vzdálenost spodní části patice od špičky elektrody (za studena)BezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku ve výbojce ve studeném i horkémstavu se smí výbojky XBO ® používat jen v uzavřených krytech, které jsou pro ně určeny. Při každé manipulacimusí být výbojky uloženy v ochranném pouzdře. S otevřenými výbojkami se smí manipulovat pouze přizachování odpovídajících bezpečnostních opatření. Bližší informace jsou uvedeny v příslušných příbalovýchinformacích a návodech k obsluze.XBO ® jsou dvoupaticové výbojky s krátkým obloukem, u kterých dochází k obloukovému výboji v atmosféřez čistého plynného xenonu.Jejich nejdůležitější vlastnosti a přednosti• vysoký jas (bodový světelný zdroj)• teplota chromatičnosti denního světla cca 6 000 K• vysoký index podání barev (Ra>96)• kontinuální kvalita barvy světla, nezávislá na typu a výkonu výbojky• možnost opětovného zapálení horké výbojky• provoz na stejnosměrné napětí• stmívatelné• dlouhá životnostPoužití• klasická 35 mm filmová projekce• digitální filmová a video projekce• architektonické a efektní osvětlení („světelný prst“)• simulace slunečního světla10.52


Xstage ® xenonové výbojky s krátkým obloukem pro zábavní průmysl1 2OznačenívýrobkuEAN kódXstage 2000W OFR 4008321288820 2000 23 90 70...100 80000 1000 170000 nucenéXstage 3000W OFR 4008321288837 3000 30 100 70...110 140000 1000 200000 nucenéXstage 4000W OFR 4008321288844 4000 30 130 80...135 150000 1000 120000 nucenéXstage 7000W OFR 4008321288851 7000 40 160 110...165 330000 1000 120000 nucenéOznačenívýrobkuXstage 2000W OFR s90 47 305 262 120 SFaX27-9.5 SFc28-27 1 1Xstage 3000W OFR s90 55 305 262 120 SFaX27-9.5 SFc28-27 1 1Xstage 4000W OFR s90 60 320 277 120 SFaX27-9.5 SFc28-27 1 1Xstage 7000W OFR s90 70 405 362 162,5 SFaX27-9.5 SFc28-27 1 2BezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku ve výbojce ve studeném i horkémstavu se smí výbojky Xstage ® používat jen v uzavřených krytech, které jsou k tomuto účely určeny. Při každémanipulaci musí být výbojky uloženy v ochranném pouzdře. S otevřenými výbojkami se smí manipulovatpouze při zachování odpovídajících bezpečnostních opatření. Bližší informace jsou uvedeny v příslušnýchpříbalových informacích a návodech k obsluze.• xenonová výbojka s krátkým obloukem pro architektonické osvětlení• kratší oblouk zaručuje vyšší jas• robustní patice zlepšuje stabilitu• optimalizovaný, kompaktní design• balení odolné proti stříkající vodě pro venkovní použití• teplota chromatičnosti denního světla 6 000 K• možnost zapálení horké výbojky• stmívatelné10.53


HBO ® rtuťové výbojky s krátkým obloukem bez reflektoru 50-200 Wdddl2l1l2l1adl2l1al2l1dal2l11a2a345OznačenívýrobkuEAN kódHBO 50W/AC L2 4050300507118 AC 50 34...39 1) 1,3...1,5 1) 2000 2) 100 230 2)HBO 50W/AC L1 4050300507132 AC 50 39...45 1) 1,1...1,3 1) 2000 2) 100 230 2)HBO 50W/3 4050300506692 DC 50 20...26 1) 1,9...2,5 1) 1300 2) 200 150 2)HBO 100W/2 4050300507095 DC 100 18...23 1) 4,3...5,6 1) 2200 2) 200 260 2)HBO 103W/2 4050300382128 DC 100 20...25 1) 4,0...5,0 1) 3000 2) 300 300 2)HBO 200W/4 4050300506715 AC 200 54...67 1) 3,0...3,7 1) 9500 2) 200 950 2)HBO 202W/4 4050300507156 AC 200 54...67 1) 3,0...3,7 1) 9500 3) 200 950 3)HBO 200W/2 L2 4050300508283 AC/DC 200 47...57 1) 3,5...4,3 1) 10000 2) 200/400 4) 1000 2)HBO 200W/2 L1 4050300508153 AC/DC 200 57...66 1) 3,0...3,5 1) 10000 2) 200/400 4) 1000 2)HBO 200W/DC 4050300506791 DC 200 46...66 1) 3,0...4,3 1) 10000 2) 1000 1100 2)HBO 200W/DC TM 4008321137623 DC 200 46...66 1) 3,0...4,3 1) 10000 2) 1000 1100 2)OznačenívýrobkuHBO 50W/AC L2 s45 5) 10 53 47 22 8) SFa6-2 SFa6-2 10 1HBO 50W/AC L1 s45 5) 10 53 47 22 8) SFa6-2 SFa6-2 10 1HBO 50W/3 s45 6) 9 53 47 22 8) SFa8-2 SFa6-2 10 2HBO 100W/2 s90 6) 10 90 82 43 8) SFa9-2 SFa7.5-2 10 3HBO 103W/2 s90 6) 10 90 82 43 8) SFa9-2 SFa7.5-2 10 3HBO 200W/4 s20 7) 17 128 102 40 8) SFc10-4 SFc10-4 10 4HBO 202W/4 s15 7) 17 128 102 40 8) SFc10-4 SFc10-4 10 4HBO 200W/2 L2 s90 6) 17 128 102 40 8) SFc10-4 SFc10-4 10 5HBO 200W/2 L1 s90 6) 17 128 102 40 8) SFc10-4 SFc10-4 10 5HBO 200W/DC s90 6) 17 128 102 40 8) SFc10-4 SFc10-4 10 5HBO 200W/DC TM s90 6) 17 128 102 40 8) SFc10-4 9) SFc10-4 9) 10 51) Elektrické počáteční hodnoty2) Typické fotometrické počáteční hodnoty3) Typické fotometrické počáteční hodnoty; v porovnání s HBO 200W/4, s vyšším výkonem v rozsahu vlnových délek pod 450 nm pro UV vytvrzování materiálů4) Zkrácená životnost za provozu na střídavé napětí5) Pozor na značku „UP“6) Anoda dole7) Referenční paticí dolů (kratší těleso)8) Vzdálenost spodní části patice od špičky elektrody (za studena)9) Se závitem 8-32 UNC-3 BVýbojky HBO ® (až 200 W včetně) jsou výbojky s krátkým obloukem, u kterých hoří obloukový výboj v atmosféřertuťových par a vzácných plynů pod vysokým tlakem. Naproti tomu ve studené výbojce přetlak není.Nejdůležitější vlastnosti a přednosti• vysoká intenzita záření• vícečárové spektrum• vysoký výkon záření v UV a ve viditelné oblasti spektraPoužití• fluorescenční mikroskopie• UV vytvrzování• nejrůznější způsoby využití v technologii optických kabelůBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku (u horké výbojky) se smí výbojkyHBO ® používat jen v uzavřených krytech, které jsou pro ně určeny. V případě prasknutí výbojky se uvolnírtuť. Je třeba zachovávat zvláštní bezpečnostní opatření. Bližší informace jsou uvedeny v příslušnýchpříbalových informacích a návodech k obsluze.10.54


HBO ® rtuťové výbojky s krátkým obloukem s reflektorem 100 W1 l 1OznačenívýrobkuEAN kódHBO R 103W/45 4050300405957 DC 100 20...25 1) 4,0...5,0 1) 3,8/5,0 2) 300OznačenívýrobkuHBO R 103W/45 p20 67 77 45,0 Pin Pin 2 11) Elektrické počáteční hodnoty2) Dírková clona 3 mm/5 mm (kulatá); 315…400 nmVýbojky HBO ® (až 200 W včetně) jsou výbojky s krátkým obloukem, u kterých hoří obloukový výbojv atmosféře rtuťových par a vzácných plynů pod vysokým tlakem. Naproti tomu ve studené výbojce přetlaknení.Nejdůležitější vlastnosti a přednosti• vysoká intenzita záření• vícečárové spektrum• vysoký výkon záření v UV a ve viditelné oblasti spektraPoužití• fluorescenční mikroskopie• UV vytvrzování• nejrůznější způsoby využití v technologii optických kabelůBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku (u horké výbojky) se smí výbojkyHBO ® používat jen v uzavřených krytech, které jsou pro ně určeny. V případě prasknutí výbojky se uvolnírtuť. Je třeba zachovávat zvláštní bezpečnostní opatření. Bližší informace jsou uvedeny v příslušnýchpříbalových informacích a návodech k obsluze.10.55


llSpeciální světelné zdroje využívající IR zářeníddaa1Označenívýrobku2EAN kód54555 4008321216304 - 1000 120 G9.5 1) 2750064743 HT 4050300506531 FEL 1000 120 G9.5 2) 27500Označenívýrobku54555 300 libovolná 20 79,4 101 12 164743 HT 300 libovolná 20 60,3 105 12 21) Keramická patice2) Hliníková paticeTyto krátkovlnné halogenové infračervené zářiče byly vyvinuty především pro rychlé termické procesy jakoRTP (Rapid Thermal Process) nebo CVD (Chemical Vapour Deposit) při výrobě polovodičů. Maximum zářenítohoto zářiče je cca 850 nm. Navázaná elektrická energie je přeměněna s vysokou efektivitou na vyzařovanéteplo. Další důležitou výhodou při zahřívacích procesech za použití těchto zářičů je jejich krátká reakčnídoba a dobrá regulovatelnost od 0 do 100 %. Skládají se výhřevné spirály z wolframového drátu, která jeumístěna v baňce z křemičitého skla. Použitím křemičitého skla, které velmi dobře propouští infračervenézáření, dochází v krátkovlnné oblasti spektra při vzniku tepla k velice nízkým ztrátám. Plynná výplň křemičitébaňky obsahuje příměsi vzácných plynů, které brání zčernání zářiče a zaručují vysokou pevnost běhemužitečné životnosti.Výhody výrobku• rychlé a přesné nastavení teploty• krátká reakční doba při regulaci teploty• malé nároky na prostor• vysoká účinnost: přes 90 % elektrického výkonu se přemění na teplo• vysoká odolnost• baleno v bezprašné atmosféře• kovová a keramická paticeBezpečnostTato žárovka vyzařuje UV záření a za provozu vzniká vysoký vnitřní tlak. Před použitím je třeba si přečístuvedené bezpečnostní pokyny a dodržovat je.10.56


llZářiče XERADEX ® , jednopaticovéddaa12OznačenívýrobkuEAN kódXERADEX L40/120/SB-S46/85 4008321190994 20 45 1) 2500XERADEX L40/120/SB-SX48/KF50 4008321191014 20 45 1) 2500XERADEX L40/120/SB-SX48/KF50HV 4008321211255 20 45 1) 2500XERADEX L40/175/SB-S45/95 4008321191052 20 40 2) 2500XERADEX L40/175/SB-S46/85 4008321191038 20 40 2) 2500XERADEX L40/175/SB-SX48/KF50HV 4008321243713 20 40 2) 2500OznačenívýrobkuXERADEX L40/120/SB-S46/85 40 247 120 1 1XERADEX L40/120/SB-SX48/KF50 40 252 120 1 2XERADEX L40/120/SB-SX48/KF50HV 40 252 120 1 2XERADEX L40/175/SB-S45/95 40 312 175 1 1XERADEX L40/175/SB-S46/85 40 302 175 1 1XERADEX L40/175/SB-SX48/KF50HV 40 306 175 1 21) S aktivním chlazením: 80 mW/cm², snížená životnost2) S aktivním chlazením: 75 mW/cm², snížená životnostInformace o výrobku, použití a bezpečnostní zásady viz str. 10.58.10.57


Zářiče XERADEX ® , dvoupaticovéd1laOznačenívýrobkuEAN kódXERADEX L40/375/DB-AZ48/90 4008321939289 45 1) 2500 40XERADEX L40/620/DB-AZ48/90 4008321939296 45 1) 2500 40XERADEX L40/910/DB-AZ48/90 4008321939302 45 1) 2500 40OznačenívýrobkuXERADEX L40/375/DB-AZ48/90 537 375 1 1XERADEX L40/620/DB-AZ48/90 782 620 1 1XERADEX L40/910/DB-AZ48/90 1072 910 1 11) S aktivním chlazením: 80 mW/cm², snížená životnostZářiče XERADEX ® jsou xenonové zářiče s vysokým výkonem, které patří k zářičům s nejvyšší efektivitouna trhu. Pracují v patentovaném pulzním režimu, a proto dosahují čtyřnásobné efektivity proti běžným zářičům.40 % uvedeného elektrického příkonu převádějí na užitečné 172 nm vakuové ultrafialové záření (VUV).VUV záření přetrhá řadu molekulárních vazeb. Proto jsou zářiče XERADEX ® nejekologičtější a často nejekonomičtějšíalternativou chemických procesů např. při výrobě polovodičů, OLED, čištění skleněných substrátůpři výrobě LCD.Vysoká efektivnost výbojky způsobuje také to, že systém vybavený touto výbojkou pracuje bez dodatečnéhochlazení a jeho konstrukce může být velmi kompaktní, a proto usnadňuje integrace do stávajících zařízení.Zářiče XERADEX se standardně nabízejí v různých délkách a s různými typy patic.Výhody výrobku• inkoherentní záření VUV při 172 nm• provoz se stejnosměrným impulzním proudem• účinnost: 40 %• bez nutnosti chlazení v normálním provozu• kompaktní konstrukce• okamžité uvedení do provozu; bez doby nutné k náběhu• neomezené spínací cykly• možnost okamžitého opětovného spuštění bez vlivu na životnost• doporučená užitečná životnost: 2 500 hodin• neobsahuje rtuť, nízká spotřeba energiePoužití• odbourávání organických zbytků• leptání plastových povrchů• aktivování povrchů polovodičových desek• nastavování úhlu smáčení• odstraňování fotolaků• výroba ozónu• matování laků• fotokatalytické čištění desek• čištění fotomasek• zářením vyvolávané CVD při nižších teplotách• zářením vyvolávané pokovování povrchů jakéhokoli druhu při pokojové teplotěBezpečnostZářiče XERADEX ® vydávají velice intenzivní UV záření, které je silně absorbováno kyslíkem. Přitom vznikámnoho ozónu. Při provozu zářiče je třeba zajistit dostatečné větrání. Zářič se smí provozovat pouzeve vzduchotěsných krytech.Je určen pro síťové napětí a je možné ho napojit jen na originální předřadník DBD (DBD-20) pro něj určený.Nikdy zářič nenapojujte na jiné předřadníky.10.58


lOzařovací systémy XIS XERADEX ®hb1lb 2hOznačenívýrobkuEAN kódXTU 70 30W 110-240V 4008321216328 180 94XIS 170 60W 110-240V 4008321158253 320 230OznačenívýrobkuXTU 70 30W 110-240V 56 1595 1 1XIS 170 60W 110-240V 75 9200 1 2Ozařovací systémy XERADEX ® XTU a XIS jsou kompletní systémy, které se mohou používat buď samostatněnebo mohou být integrovány jako část do zařízení. Systémy obsahují zářič XERADEX ® 20W, předřadníkDBD 20, speciální reflektory vhodné pro VUV a přední desku ze speciálního křemičitého skla, které propouštípříslušné záření. Kryt je vždy opatřen vstupem a výstupem pro dusíkatý výplach, nutný pro provoz systému.Na vyžádání lze získat systémy jiných velikostí.Charakteristika výrobku XTU 70• eximerní zářič XERADEX ® L40/120/SB-SX46/85• elektronický předřadník DBD 20• hliníkový kryt s reflektorem• přední deska• otvor okénka 70x120 mmCharakteristika výrobku XIS 170• 2 x eximerní zářič XERADEX ® L40/175/SB-S45/95• 2 x elektronický předřadník DBD 20• kryt z ušlechtilé oceli s reflektorem• přední deska• otvor okénka 170x170 mmPoužití• odbourávání organických zbytků• leptání plastových povrchů• aktivování povrchů polovodičových desek• nastavování úhlu smáčení• odstraňování fotolaků• matování laků• fotokatalytické čištění desek• čištění fotomasek• zářením vyvolávané CVD při nižších teplotách• zářením vyvolávané pokovování povrchů jakéhokoli druhu při pokojové teplotěBezpečnostZářiče XERADEX ® vydávají velice intenzivní UV záření, které je silně absorbováno kyslíkem. Přitom vznikámnoho ozónu. Při provozu zářiče je třeba zajistit dostatečné větrání. Zářič se smí provozovat pouzeve vzduchotěsných krytech.Je určen pro síťové napětí a je možné ho napojit jen na originální předřadník DBD (DBD-20) pro něj určený.Nikdy zářič nenapojujte na jiné předřadníky.Elektronický předřadník DBD 20 lze používat jedině se zářiči XERADEX ® . K zářiči je možné připojit pouze přípustnýEP, který je pro daný zářič určen.Podrobné informace jsou uvedeny v návodech k obsluze pro jednotlivé produkty.10.59


Předřadníky DBD ECG pro zářiče XERADEX ®llbb1h2hOznačenívýrobkuEAN kódDBD 20/110-240 4050300939469 30 110-240 230DBD 300/100-240 DIM 4008321939357 30-300 100-240 250OznačenívýrobkuDBD 20/110-240 120 60 560 1 1DBD 300/100-240 DIM 166 125 2400 1 2Elektronické předřadníky DBD jsou koncipovány výhradně pro provoz zářičů XERADEX ® .Charakteristika výrobku DBD 20/110-240• EP pro všechny zářiče XERADEX ® 20 W• kontrola provozu: PLC řízení• vstupní hodnoty střídavého napětí: 110–240 V• výstupní hodnota: síťové napětí• síťová frekvence: 50/60 Hz• výkon systému: 30 W• okolní teplota: 0–40 °C• délka přívodu: 500 mmCharakteristika výrobku DBD 300/110-240 DIM• EP pro všechny zářiče XERADEX ® s vlnovou délkou 375–910 mm• kontrola provozu: LED, PLC• vstupní hodnoty střídavého napětí: 110–240 V• výstupní hodnota: síťové napětí• síťová frekvence: 50/60 Hz• výkon systému: max. 300 W• okolní teplota: 0–40 °C• délka přívodu: 600 mmPřípojky DBD 300• konektor (specifický podle zdroje)• dálkové ovládání• síťPřídavné funkce DBD 300• regulovatelný výkon od 10 do 100 %, interně nebo externě pomocí regulačního napětí 1–10 V• regulace a spínání výstupu externě s dálkovým ovládánímBezpečnostTyto elektronické předřadníky se smějí používat pouze pro provoz zářičů XERADEX ® . K zářiči je možnépřipojit pouze přípustný EP, který je pro daný zářič určen.Podrobné informace jsou uvedeny v návodech k obsluze pro jednotlivé produkty.10.60


aaaal2l1Výbojky pro mikrolitografii pro systémy ASML i-Lineddl2l1l2l1ddl2l11234OznačenívýrobkuEAN kódHBO 1003W/PIL 4050300461380 DC 700 27,1 25,8 1500 nucené 1) svislá 2)HBO 1500W/PIL 4050300461465 DC 1500 23 65 1500 nucené 1) svislá 2)HBO 2100W/PIL 4050300800431 DC 2100 24 78 1500 nucené 1) svislá 2)HBO 2500W/PIL 4050300947396 DC 2500 28 90 1500 nucené 1) svislá 3)HBO 3500W/PIL 4008321355843 DC 3400 23 148 1500 nucené 1) svislá 3)OznačenívýrobkuHBO 1003W/PIL 29 195 167,5 85 4) 3,0 SFcX14-6/25 5) SFc15-6/25 8) 8 1HBO 1500W/PIL 46 240 240 118 4) 4,0 SFc30-6/25 6) SFc27-10/35 6 2HBO 2100W/PIL 52 242 240 118 4) 4,5 Sk33s/42 7) SFc27-12/35 6 2HBO 2500W/PIL 62 312,5 312 149 4) 6,7 SFa30-6/50 7) SFc30-6.5/50 1 3HBO 3500W/PIL 77 357 322 154 4) 4,5 SFaX40-6/50 7) SFc32.5-6.7/50 4 41) Nejvyšší přípustná teplota patice: 200 °C2) Anoda dole3) Anoda nahoře4) Vzdálenost spodní části patice od špičky elektrody nebo anody (za studena)5) S chladicími lamelami6) Chladicí křidélka s napojením na vodič (M 8)7) S chladicími lamelami a napojením na vodič (M 10)8) Se závitem (M 6)BezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku ve výbojce se smí výbojky HBO ®používat jen v uzavřených krytech, které jsou pro ně určeny. V případě prasknutí výbojky se uvolní rtuť.Je třeba zachovávat zvláštní bezpečnostní opatření. Bližší informace jsou uvedeny v příslušných příbalovýchinformacích a návodech k obsluze.10.61


aaaaVýbojky pro mikrolitografii pro systémy Canon i-Lineddddl2l1l2l1l2l1l2l112345OznačenívýrobkuEAN kódHBO 1000W/CEL 1) 4050300412627 DC 750 47 16 2500 konvekční svislá 5)HBO 1002W/CEL 2) 4050300412634 DC 750 47 16 2500 konvekční svislá 5)HBO 1500W/CIEL 4050300624037 DC 1500 23 65 2250 nucené 4) svislá 5)HBO 1500W/CIEL 4050300538204 DC 1500 23 65 2250 nucené 4) svislá 5)HBO 1500W/CIL 4050300461434 DC 1500 23 65 1500 nucené 4) svislá 5)HBO 2001W/CIEL 4050300972121 DC 2000 26 77 2250 nucené 4) svislá 6)HBO 2001W/CIELX 4008321122735 DC 2000 24 82 2250 nucené 4) svislá 6)HBO 2001W/CIL 4050300947235 DC 2000 26 77 1500 nucené 4) svislá 6)HBO 2700W/CIL 3) 4050300896588 DC 2700 26 104 1500 nucené 4) svislá 6)OznačenívýrobkuHBO 1000W/CEL 1) 28 175 157 78,5 7) 3,0 SXFc15-6/20 8) SFc15-6/20 9) 1 1HBO 1002W/CEL 2) 28 175 157 78,5 7) 3,0 SFc15-6/25 9) SXFc15-6/20 8) 1 2HBO 1500W/CIEL 52 262 242 122 7) 4,0 SFc27-10/35 10) SFa27-20/22 11) 6 3HBO 1500W/CIEL 52 262 242 122 7) 4,0 SFa27-10/35 10) SFa27-20/22 11) 1 3HBO 1500W/CIL 50 262 242 122 7) 4,0 SFa27-10/35 10) SFa27-20/22 11) 6 3HBO 2001W/CIEL 62 329 309 148,75 7) 4,5 SF33.5/50 11) SFa33.5-10/50 12) 4 4HBO 2001W/CIELX 62 329 309 148,75 7) 4,5 SF33.5/50 11) SFa33.5-10/50 12) 4 4HBO 2001W/CIL 62 329 309 148,75 7) 4,5 SF33.5/50 11) SFa33.5-10/50 12) 4 4HBO 2700W/CIL 3) 62 332 307 149,1 7) 4,8 SF33.5/50 11) SFa33.5-14/50 12) 1 51) Výbojka je vhodná pro pulzní provoz mezi 700 W a 1 000 W. Maximální přípustný příkon při provozu s konstantním příkonem je 750 W2) K dispozici také jako HBO W/CL s životností 1 500 h. (V Evropě, Singapuru a Japonsku lze získat jen prostřednictvím společnosti Canon.)3) Výbojka má přetlak i za studena – je třeba dodržovat dodatečné bezpečností předpisy, které jsou uvedeny v příbalových informacích k výbojce!4) Nejvyšší přípustná teplota patice: 200 °C5) Anoda dole6) Anoda nahoře7) Vzdálenost spodní části patice od špičky elektrody nebo anody (za studena)8) Šestihranná patice se závitovým kolíkem (M 6)9) Se závitem (M 6)10) S přípojkou k vodiči (M10)11) S přípojkou k vodiči (M 8)12) S přípojkou k vodiči (M 6)BezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku ve výbojce se smí výbojky HBO ®používat jen v uzavřených krytech, které jsou pro ně určeny. V případě prasknutí výbojky se uvolní rtuť.Je třeba zachovávat zvláštní bezpečnostní opatření. Bližší informace jsou uvedeny v příslušných příbalovýchinformacích a návodech k obsluze.10.62


al2l1al2l1al2l1al2l1al2l1Výbojky pro mikrolitografii pro systémy Nikon i-Lineddddd123456OznačenívýrobkuEAN kódHBO 1002W/NIL 4050300461403 DC 750 25,8 27 1500 nucené 3) svislá 4)HBO 2000W/NIL 4050300490212 DC 1750 26 67 1500 nucené 3) svislá 5)HBO 2001W/NIEL 4050300538211 DC 1750 26 67 2250 nucené 3) svislá 4)HBO 2001W/NIL 1) 4050300461489 DC 1750 26 67 1500 nucené 3) svislá 4)HBO 2002W/NIL 4050300772714 DC 1750 26 67 1500 nucené 3) svislá 5)HBO 2011W/NIL 4050300652641 DC 2000 25 80 1500 nucené 3) svislá 5)HBO 2011W/NILH 2) 4050300991665 DC 2000 25 83 1500 nucené 3) svislá 5)HBO 2501W/NIL 4050300628288 DC 2500 23 109 1500 nucené 3) svislá 4)HBO 2510W/NIL 4050300628400 DC 2500 23 109 1500 nucené 3) svislá 5)OznačenívýrobkuHBO 1002W/NIL 29 187 168 78,5 6) 3,0 SFaX14-5/21 7) SFcX15-6/25 9) 8 1HBO 2000W/NIL 55 251 219 112 6) 4,5 SFc27-12/35 SFc27-7/35 8) 1 2HBO 2001W/NIEL 55 251 231 122 6) 4,5 SFc27-10/35 SFc27-7/35 8) 1 3HBO 2001W/NIL 1) 52 251 231 112 6) 4,5 SFc27-10/35 SFc27-7/35 8) 6 3HBO 2002W/NIL 55 232 234 107,75 6) 4,5 SFc27-7/35 8) SFc27-10x1.25/35 1 4HBO 2011W/NIL 55 235 234 107,75 6) 4,5 SFc27-7/35 8) SFc27-12x1.5/35 6 4HBO 2011W/NILH 2) 55 234 234 107,75 6) 4,5 SFc27-7/35 8) SFc27-12x1.5/35 6 4HBO 2501W/NIL 70 357 327 157,75 6) 4,5 SFa33.5-12/50 8) SFc33.5-14/50 4 5HBO 2510W/NIL 70 357 327 157,75 6) 4,5 SFc33.5-12/50 8) SFYc33.5-14/50 4 61) V nabídce také jako varianta Super Longlife HBO 2001W/NIEL s životností 2 250 h (4050300538211)2) Výbojka má přetlak i za studena – je třeba dodržovat dodatečné bezpečností předpisy, které jsou uvedeny v příbalových informacích k výbojce!3) Nejvyšší přípustná teplota patice: 200 °C4) Anoda dole5) Anoda nahoře6) Vzdálenost spodní části patice od špičky elektrody nebo anody (za studena)7) Patice s přípojkou k vodiči (M 5)8) S přípojkou k vodiči (M 8)9) Se závitem (M 6)BezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku ve výbojce se smí výbojky HBO ®používat jen v uzavřených krytech, které jsou pro ně určeny. V případě prasknutí výbojky se uvolní rtuť.Je třeba zachovávat zvláštní bezpečnostní opatření. Bližší informace jsou uvedeny v příslušných příbalovýchinformacích a návodech k obsluze.10.63


l 2Výbojky pro mikrolitografii pro systémy Canon LCDdl2l1a1OznačenívýrobkuEAN kódHBO 8000W/C 4008321352323 8000 81 99 1000 nucené 1) svislá 2)HBO 8000W/CHL 4008321280282 8000 81 99 1500 nucené 1) svislá 2)OznačenívýrobkuHBO 8000W/C 100 434 385.5 8,0 SFaX40-13/50 3) SFa40-12/45 1 1HBO 8000W/CHL 106 434 385.5 8,5 SFaX40-13/50 3) SFa40-12/45 1 11) Nejvyšší přípustná teplota patice: 200 °C2) Anoda nahoře3) S přípojkou k vodiči (M 10)BezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku ve výbojce se smí výbojky HBO ®používat jen v uzavřených krytech, které jsou pro ně určeny. V případě prasknutí výbojky se uvolní rtuť.Je třeba zachovávat zvláštní bezpečnostní opatření. Bližší informace jsou uvedeny v příslušných příbalovýchinformacích a návodech k obsluze.Výbojky pro mikrolitografii pro systémy Nikon LCDadl 1e1OznačenívýrobkuEAN kódHBO 4300W/NHL 4008321281159 4300 54 80 1500 nucené 1) svislá 2)HBO 4300W/NHL 4008321281142 4300 54 80 1500 nucené 1) svislá 2)OznačenívýrobkuHBO 4300W/NHL 80 389 337 5,0 SFYc33.5-14/50 SFc33.5-12/50 4 1HBO 4300W/NHL 80 389 337 5,0 SFYc33.5-14/50 SFc33.5-12/50 1 11) Nejvyšší přípustná teplota patice: 200 °C2) Anoda nahořeBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku ve výbojce se smí výbojky HBO ®používat jen v uzavřených krytech, které jsou pro ně určeny. V případě prasknutí výbojky se uvolní rtuť.Je třeba zachovávat zvláštní bezpečnostní opatření. Bližší informace jsou uvedeny v příslušných příbalovýchinformacích a návodech k obsluze.10.64


al2l1Další výbojky pro mikrolitografiiadedal2l1l 1 l 2dadl2l11234OznačenívýrobkuEAN kódHBO 250W/BY 4050300803432 DC 250 40 6,25 2000 konvekční 2) svislá 3)HBO 250W/LS 4008321336668 DC 250 39 6,4 2500 konvekční 3) svislá 3)HBO 350W 1) 4050300351599 DC 350 67,5 5,3 600 konvekční 2) svislá 3)HBO 350W/S 4050300258041 DC 350 68 5,15 600 konvekční 2) svislá 3)HBO 1000W/D 4050300288857 DC 1000 37,7 26,5 1000 konvekční svislá 3)OznačenívýrobkuHBO 250W/BY 20 152 125 62 4) 2,0 SFc13-5 SFc13-5 1 1HBO 250W/LS 20 147 127 62 4) 2,0 SFa13-5/20 Spezial 1 2HBO 350W 1) 20 128 102 45 4) 2,9 SFcY10-4 5) SFcY10-4 5) 1 3HBO 350W/S 20 127 103 52 4) 3,0 SFcY10-4 5) SFcY10-4 5) 1 3HBO 1000W/D 40 240 208 89,5 4) 3,0 SFc15-6/25 6) SFc15-6/25 6) 1 41) Výbojka je vhodná pro pulzní provoz mezi 250 W a 500 W. Maximální přípustný příkon při provozu s konstantním příkonem je 350 W2) Nejvyšší přípustná teplota patice: 230°C3) Anoda dole4) Vzdálenost spodní části patice od špičky elektrody nebo anody (za studena)5) Se závitem 8-32 UNC-3 B6) Se závitem (M 6)BezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku ve výbojce se smí výbojky HBO ®používat jen v uzavřených krytech, které jsou k tomuto účely určeny.V případě prasknutí výbojky se uvolní rtuť. Je třeba zachovávat zvláštní bezpečnostní opatření. Bližší informacejsou uvedeny v příslušných příbalových informacích a návodech k obsluze.10.65


HXP ® rtuťové výbojky s krátkým obloukem a dlouhou životností1 21OznačenívýrobkuEAN kódHXP R 120W/17C 4050300786476 AC 120 70...95 1) 1,5 4500 2) 2000HXP R 120W/45C VIS 4050300882772 AC 120 60...90 1) 1,6 2800 3) 2000HXP R 120W/45C UV 4050300666525 AC 120 60...90 1) 1,6 - 2000HXP R 200W/45M 4008321180070 AC 200 60...96 1) 3,1 4600 3) 2000HXP R 206W/45M 4008321331472 AC 200 48...82 1) 4,3 4000 3) 1000OznačenívýrobkuHXP R 120W/17C nucené p20 77 17,3 56 *52 50 1HXP R 120W/45C VIS nucené p20 77 45 max. 67 2 2HXP R 120W/45C UV nucené p20 77 45 max. 67 2 2HXP R 200W/45M nucené p20 77 45 max. 67 2 2HXP R 206W/45M nucené p20 77 45 max. 67 2 21) Počáteční rozsah napětí2) Typická fotometrická výstupní hodnota; měřeno clonou s obdélníkovým otvorem 5.0 mm * 3.8 mm v pracovní vzdálenosti a od refl ektoru3) Typická fotometrická výstupní hodnota; měřeno clonou s kruhovým otvorem o průměru 5 mmVýbojky HXP ® jsou výbojky s krátkým obloukem, u kterých hoří obloukový výboj v atmosféře rtuťových parpod vysokým tlakem (ve studeném stavu k přetlaku nedochází). Využívají halogenového cyklu a jsou konstruoványvýhradně pro střídavý proud se zvlášť pro ně vyvinutým předřadníkem série PT-VIP.Nejdůležitější vlastnosti a přednosti• vysoký měrný světelný výkon• spektrum rtuti se zvýšeným podílem spojitého spektra díky vysokému provoznímu tlaku• teplota chromatičnosti cca 9 500 K• eliptický reflektor pro efektivní zaostření světla• reflektor s interferenční vrstvou pro selektivní odrážení a potlačování IR záření• dlouhá životnost• provoz na střídavý proud s obdélníkovou charakteristikouBezpečnostKvůli vysokému jasu, vydávanému UV záření a vysokému vnitřnímu tlaku v horkém stavu se smí výbojkyHXP ® používat jen v uzavřených krytech, které jsou k tomuto účely určeny. V případě prasknutí výbojky seuvolní rtuť. Je třeba zachovávat zvláštní bezpečnostní opatření. Bližší informace získáte na vyžádání nebojsou uvedeny v příslušných příbalových informacích a návodech k obsluze.10.66


lŽárovky bez halogenů, nízkonapěťovédalaalalal1 d2 d3 d45 dOznačenívýrobkuEAN kód8013 4050300206356 10 6 BA15d/21 2008014 4050300206370 10 6 BA15s 6008017 4050300017327 15 6 B15d 10008018 1) 4050300206417 15 6 B15d 1008022 4050300206677 50 12 BA20d/30 508024 4050300013817 40 12 BA20d/30 5008100 4050300342122 6 E14 600Označenívýrobku8013 h105 25 30 46 100 18014 s105 25 27 46 100 18017 libovolná 19 7 54 100 28018 1) h30 19 5 52 100 28022 h15 35 39,5 69 100 38024 s135 35 30 67 100 48100 s105 35 45 65 100 51) Ploché vlákno, plocha vlákna kolmá k ose výbojkyTyto nízkonapěťové žárovky bez halogenů se vyznačují přesnou geometrií vlákna. Skleněná baňka mávysokou optickou kvalitu.Použití• pro dodatečné osazení starších svítidel v technických a vědeckých oborech• jako světelný zdroj do filmových projektorů10.67


Spektrální zářiče212121143107 max.23178 max.343107 max.OznačenívýrobkuEAN kódCd/10 4050300210353 AC kadmium 15Cs/10 4050300213842 AC cesium 10He/10 4050300212258 AC helium 60K/10 4050300212197 AC draslík 10Na/10 4008321417800 AC sodík 15Ne/10 4050300212210 AC neon 30Hg 100 4050300231310 AC/DC rtuť 45HgCd/10 4050300211459 AC rtuť + kadmium 30Rb/10 4050300213866 AC rubidium 10Tl/10 4050300211435 AC thalium 15Zn/10 4050300212234 AC zinek 15OznačenívýrobkuCd/10 1 PICO9 15 1 1Cs/10 1 PICO9 10 1 1He/10 1 PICO9 55 1 1K/10 1 PICO9 10 1 1Na/10 1 PICO9 15 1 1Ne/10 1 PICO9 30 1 1Hg 100 1 PICO9 22 1 3HgCd/10 1 PICO9 25 1 1Rb/10 1 PICO9 10 1 1Tl/10 1 PICO9 15 1 1Zn/10 1 PICO9 15 1 1Spektrální zářiče jsou výbojky, které vyzařují čárová spektra vzácných plynů a kovových par s vysokýmjasem, resp. intenzitou záření. Používají se všude tam, kde je zapotřebí čárové spektrum nebomonochromatické záření.Použitíoptika, fyzika záření, spektroskopie, chemie a medicínaBezpečnostSpektrální zářiče se smí používat jen v uzavřených zařízeních, která jsou pro ně konstruována. V případěprasknutí výbojky se mohou u některých rypů uvolnit látky, škodlivé pro životní prostředí. Je třeba zachovávatzvláštní bezpečnostní opatření. Bližší informace získáte na vyžádání nebo jsou uvedeny v příslušnýchpříbalových informacích a návodech k obsluze.10.68


Zářiče pro vědecké účely170125±518170120±318170120±3181 4021003100OznačenívýrobkuEAN kódWI 17/G 4050300209104 9 1) 16 E27 - 2)WI 40/G 4050300206783 30 1) 6 E27 2856 2)WI 41/G 4050300206806 30 1) 6 E27 2856 2)OznačenívýrobkuWI 17/G 2600 K s 3) 250 -1650 5) 1 1WI 40/G - s + h 4) - 1 2WI 41/G - s + h 4) - 1 31) Horní limitní hodnoty pro elektrické parametry2) Teplota chromatičnosti 2856 K odpovídá druhu světla A (DIN 5035)3) Stojící (patice dole)4) s=stojící (patice dole); h=zavěšené (patice nahoře)5) Pouze jako doplněk k měření teploty jasu nebo teploty chromatičnostiZářiče pro vědecké účelyZářiče pro vědecké účely slouží především jako srovnávací normály a kalibrační zářiče pro veličiny a měřenísouvisející se světlem, barvami a fyzikou záření.Jde o plynem naplněné žárovky, které jako kalibrační zářiče umožňují určovat svítivost, světelný tok, teplotujasu, teplotu chromatičnosti a spektrální průběh hustoty záření.Měřené veličinyPro některé měřené veličiny mohou být vystavena zkušební osvědčení. Bližší informace naleznete nawww.osram.com.BezpečnostBližší informace o bezpečnosti a manipulaci získáte na vyžádání nebo jsou uvedeny v příslušnýchpříbalových informacích a návodech k obsluze.10.69


Patice IEC/EN 60061-1BA15dlist 7004-11ABA15slist 7004-11ABA20dlist 7004-12E14list 7004-23E27list 7004-214.875.3FaX1.5-3x1G4list 7004-72GX5.3list 7004-73 AG5.3-4.8list 7004-126GY5.3list 7004-73 BG6.35-15G6.35-20G6.35-25list 7004-59GX6.35-25list 7004-59GY6.35-15list 7004-59GZ6.35list 7004-59 AGZX4PGJX50list 7004-156PGJX28PG22-6.35list 7004-4810.70


Patice IEC/EN 60061-1GZX9.5GZZ9.5list 7004-70 BG9.5list 7004-70GX9.5list 7004-70 AGY9.5GZ9.5list 7004-70 BG12GX16dGY16list 7004-45G22list 7004-75GY22list 7004-119G38list 7004-76GX38GX51Pico9 QXL HPLPK30dR7sRX7slist 7004-92 A10.71


PaticeSK27-50(5/16-18UNC-2 A)SFcX25-10SFcX27-8SFcX27-14SFa15-10SFa16-8SFa16-10SFa20-8SFa20-10SFa21-5SFa25-10SFa25-12SFa25-14SFa28-14(kabel560 mm )SFa27-7.9 SFa21-12SFa27-10 DIN 49759SFa27-11SFa27-12SFa27-14SFa28-18SFa30-7.9SFa30-14SFa30-15/110SFa30-18SFa30-22SFaX27-10SFaX27-9.5SFaX27-12SFaX27-13SFaX27-14SFaX28-13SFaX30-9.5SFaX30-16SFaX27-7.9SFaX30-7.9SFaX27-14/80SFaX30-14/68SFc25-14 (M 14x1.5)SFc27-14 (M 14x1.5)SFc15-6SFc28-13SFc30-14SFc27-16/45SFc30-20/50SFc28-27SFa5-2SFa6-2SFa7.5-2SFa8-2SFa9-2SFa12-11SFa21-5SFcX12-4(se závitem M 4-a středicí nástavec)SFc10-4 závit M4SFc6-3 závit M3SFc11-4 závit M4SFc12-4 závit M4SFc13-4 závit M4SX15sPrvní číselný údaj v označení patice, např. SFa9-2 znamená, že má objímka patice průměr (d1) 9 mm a malý válcový nástavecprůměr 2 mm (d2). U patice SFaX27-10 udává číslo 27 průměr objímky (d1) a číslo 10 průměr kolíku patice (d2).U patic se závitem označuje druhé číslo průměr závitového kolíku (d2).10.72


Provozní polohySchematické znázornění10°15°+15°20° +20°30° +30°15°15°20°20°30°30°s 10s 15 s 15p 15s 20 s 20p 20s 30 s 30p 3045°90° 100° 105° 115°120°135°s 45 s 90 s 100 s 105 s 115s 120 s 135105°15° 30°h 15 h 30 h 1054°10°15° 20°p 4 p 10p 15 p 2030°45°90°15°p 30p 45 p 90/15přípustnéne přípustnéŽárovky s vláknem plochého tvaru smí být nakloněny pouze kolmo k rovině vlákna.Záruka na světelné zdroje může být převzata jen při používání homologovaných, nebo jako vhodné deklarovaných,provozních přístrojů. Referenční doklad pro předřadníky a zapalovače atd. na vyžádání.S výjimkou výrobků řady XBO ® a Xeradex ® obsahují všechny výbojky v malém množství ekologicky škodlivé látky(např. rtuť), musí se proto v Evropě správně likvidovat, pod kódem EWC 06 04 04*, odpady obsahující rtuť, resp.20 01 21* zářivky a jiné odpady obsahující rtuť. V jiných zemích je nutné dodržovat příslušné národní předpisy.10.73


OBSAH


Systémy řízení osvětlenía elektronické předřadníkyOSRAM EP – inovativní technologie pro úsporná světelná řešení 11.02Systémy řízení osvětlení 11.06Energie 11.10Senzory 11.11SOLAR 11.12Switch RC 11.12HIGH BAY 11.13VISION 11.13DIM MULTI 11.14DUO 11.15WALL Switch 11.16OUTDOOR 11.16DIM MICO 11.17DIM PICO 11.17Touch DIM ® System 11.18Touch DIM ® RC 11.19Touch DIM ® RMC 11.19Touch DIM ® WCU 11.20Touch DIM ® LS/PD LI 11.21Touch DIM ® LS LI 11.21MULTIeco System 11.22DALI MULTIeco 11.23MULTIeco 11.24DIM MULTIeco 11.25MULTI 3 System 11.26DIM MULTI 3 11.27DALI MULTI 3 11.27LS/PD MULTI 3 11.28LS/PD MULTI 3 B 11.28LS/PD MULTI 3 FL 11.29LS/PD MULTI 3 CI 11.29Náladové osvětlení 11.30EASY Color Control System 11.31DALI EASY III 11.32OT EASY 60 II 11.32EASY DMX 16x4 SO 11.33EASY DMX 32x4 SO 11.33EASY DMX 64x4 SO 11.34EASY Hybrid Remote 11.34EASY Color Drive 11.35EASY RMC 11.35EASY PB Coupler 11.36EASY SYS CP 11.36EASY PC KIT 11.36EASY RC 11.37EASY IR 11.37EASY IR CI 11.38EASY Touch Panel 11.38


OBSAHScény 11.39MCU 11.40DALI MCU 11.41DIM MCU 11.41Systém BASIC 11.42DALI RC BASIC SO 11.43DALI WCU 5 BASIC 11.43DALI LS/PD BASIC 11.44DALI LS/PD BASIC LI 11.44Systém PROFESSIONAL 11.45DALI PRO CONT-4 11.46DALI PRO Sensor Coupler 11.46DALI PRO PB Coupler 11.47E-BUS DALI Gateway 11.47DALI PRO Touch Panel 11.48Glass Touch 6 11.48Glass Touch 12 11.49Glass Touch 6 JW 11.49Komponenty 11.50DALI REP LI 11.51DALI REP SO 11.51DIM SA 11.52DALI CON 1…10 LI 11.52DALI CON 1…10 SO 11.53Y-CONNECTOR 11.53Y-CONNECTOR SCREW 11.54LMS CI BOX 11.54SENSOR KIT 11.55Montážní adaptér 11.55ECO CI KIT 11.55QUICKTRONIC ® INTELLIGENT stmívatelný QTi (DALI)…DIM 11.56QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi DALI DIM pro zářivky T5 11.58QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi DALI DIM pro zářivky T8 11.60QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi DALI DIM pro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/E 11.62QUICKTRONIC ® QT DALI DIM pro kompaktní zářivky DULUX T/E HE 11.64QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi DIM (1…10 V) pro zářivky T5 11.65QUICKTRONIC ® DE LUXE HF DIM (1…10 V) pro zářivky T8 11.67QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi DIM (1…10 V) pro zářivky T8 11.68QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi DIM (1…10 V) pro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/E 11.70QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi pro zářivky T5 11.73QUICKTRONIC ® PROFESSIONAL QTP5 pro zářivky T5 11.75QUICKTRONIC ® QT pro kruhové zářivky T5 11.77QUICKTRONIC ® PROFESSIONAL QTP8 pro zářivky T8 11.78QUICKTRONIC ® FIT QT-FIT8 pro zářivky T8 11.79QUICKTRONIC ® INSTANT START QTIS E pro zářivky T8 11.80QUICKTRONIC ® ECO QT-ECO pro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/E, zářivky FM 11.81QUICKTRONIC ® PROFESSIONAL QTP-DL pro zářivky DULUX L a DULUX F 11.83QUICKTRONIC ® PROFESSIONAL QTP-M, -D/E, -T/E pro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/E 11.84QUICKTRONIC ® QT-TE pro kompaktní zářivky DULUX T/E HE 11.86DULUXTRONIC ® DT-S/E, DT-D/E, DT-T/E - s integrovanou objímkou 11.87QUICKTRONIC ® QT-FM pro zářivky T2 11.88QUICKTRONIC ® pro OSRAM ENDURA ® 11.89


POWERTRONIC ® 11.90POWERTRONIC ® OUTDOOR PTo pro výbojky HID pro venkovní využití 11.91POWERTRONIC ® INTELLIGENT PTi S pro výbojky HID – pro instalaci do svítidel 11.93POWERTRONIC ® INTELLIGENT PTi I a PTi SNAP pro výbojky HID – s odlehčením tahu 11.94POWERTRONIC ® FIT PT-FIT S pro výbojky HID – pro instalaci do svítidel 11.96POWERTRONIC ® FIT PT-FIT I pro výbojky HID – s odlehčením tahu 11.97POWERTRONIC ® GREENHOUSE – PTg pro osvětlení skleníků 11.98Omezovač spínacího proudu EBN-OS pro EP POWERTRONIC ® 11.98HALOTRONIC ® 11.99Elektronické transformátory HALOTRONIC ® -PROFESSIONAL- HTi, HTL 11.100Elektronické transformátory HALOTRONIC ® -KOMPAKT- HTM, HTN 11.101Elektronické transformátory ET-PARROT ® 11.102Stmívací moduly pro řízení HALOTRONIC ® 11.103Příslušenství EP – ochranný kryt 11.104Příslušenství EP – odlehčení tahu 11.105OPTOTRONIC ® 11.106Provozní přístroje 10V-OPTOTRONIC ® 11.108Provozní přístroje 24V-OPTOTRONIC ® 11.109Provozní přístroje 350mA-OPTOTRONIC ® 11.110Provozní přístroje 700mA-OPTOTRONIC ® 11.111Stmívací zařízení OPTOTRONIC ® 11.112Provozní přístroje OPTOTRONIC ® s rozhraním DALI 11.114Přehled kombinací světelných zdrojů a EP 11.115Pokyny pro instalaci a provoz 11.129Spínací proudy měření EP při U N =230 V AC 11.133Plány zapojení 11.142Přehled EP (délky vedení v m, propojení podle PIN) 11.149


EP OSRAM – inovativnítechnologie pro úspornásvětelná řešeníVýzkum a vývojJiž dnes instalujeme to, co bude vyžadovat budoucnost. Soustavný výzkum a vývoj všech produktů OSRAMzaručuje inovativní systémy s přidanými výhodami pro uživatele. Například díky vestavěné funkci u EPQUICKTRONIC ® INTELLIGENT na rozpoznání světelného zdroje je možné, aby jedno svítidlo bylo schopnovydávat různé množství světla. To umožní snížit počet typů svítidel na polovinu a usnadní manipulaci se svítidlypro výrobce, velkoobchody i uživatele.®Vaše výhody:• dodržování platných předpisů,popř. zohlednění teprve plánovaných předpisů• nejvyšší efektivita využití energie v osvětlovacíchzařízeních• nejnovější úroveň technologiePerfektní souhraOčekávejte víc než pouhý předřadník. Očekávejteperfektní systém. Jako jeden z předních výrobců EPa světelných zdrojů nabízí OSRAM navzájem optimálněsladěné komponenty: vysoce kvalitní EP a světelnézdroje – v systému neporazitelné. Takto získáte optimálnísvětelné řešení pro každý svůj požadavek.Vaše výhody:• světelné zdroje, EP a servis najednou• nejvyšší spolehlivost v systémovém provozu• se všemi otázkami ohledně osvětlení se můžeteobrátit na jediného partneraLetiště Barajas, Madrid, ŠpanělskoEP DIM: Nákupní centrum Dolce Vita, Porto,PortugalskoLED a OPTOTRONIC ® : Turning Torso, Malmö,Švédsko11.02


Spolehlivé EP na trhuKdo se rozhodne pro EP OSRAM, jistě ušetří: časi peníze. Na celém světě přesvědčují EP OSRAMnaše zákazníky svou spolehlivostí. Na trhu je OSRAMvysoce hodnocen zvlášť pro parametry svých produktů,jako jsou spolehlivé hodnoty rozsahu teplota životnosti EP. V kritickém rozsahu teplot docházík minimálním výpadkům EP u svítidel s dlouhou dobousvícení. Proto jsou např. EP OSRAM QUICKTRONIC ®PROFESSIONAL nejběžnějšími EP pro vlhké prostory.Můžete se na ně spolehnout již po mnoho let.Vaše výhody:• vysoká spolehlivost osvětlovacího zařízenípo mnoho let• OSRAM EP šetří čas a peníze• trvalá spokojenost uživatelůPetueltunnel, Mnichov, NěmeckoAž pětiletá zárukaStatisíce zákazníků nám ročně dávají svou důvěru. My jim dáváme roky dlouhou záruku. EP OSRAM sevyznačují vysokou kvalitou, takže je na ně poskytována záruka 3 roky. V kombinaci se světelnými zdrojiOSRAM se zvyšuje záruka na EP dokonce na 5 let. Se systémy OSRAM jste perfektně vybaveni, protoževám dávají po dlouhou dobu jistotu, kterou očekáváte. A na to se můžete spolehnout.Vaše výhody:OSRAM vymění během záruční doby*• každý světelný zdroj, který přestane fungovat• každý EP, který přestane fungovatTato služba je na trhu jedinečná.Dobrá zkušenost s 500 mil. instalovaných EPJen ten, kdo dodává nejvyšší kvalitu, si získá důvěru.Hodnocení EP OSRAM je výrazně lepší než standardna trhu, kde se počítá s výpadkem max. 10 %za 50 000 h. Proto přesvědčují EP OSRAM svou nejvyššíspolehlivostí nejen přední výrobce svítidel,ale i známé velkospotřebitele na celém světě.• zkušenosti výrobců svítidel potvrzují, že z 1 milionuprodaných EP za rok jich bylo reklamováno 1 promile• přes 10 milionů registrovaných EP OSRAM v oblastiprůmyslu, obchodu a veřejném sektoru potvrzujejejich přednostiNa letišti Mnichov je v provozu přes 100 000 EPOSRAM. Rozhodující je teplota Tc ve svítidlech,která je o 10 °C nižší, což pro uživatele představujedvojnásobnou životnost EP.* Zpracování systémové záruky probíhá přímo přes společnost OSRAM.Podmínky a podrobnosti najdete na www.osram.de/systemgarantie11.03


Kvalita tkví v systému –od jednoho výrobceVícestupňová systémová záruka OSRAMSpolečnost OSRAM zavedla záruku na systém + na světelný zdroj a předřadník od jednoho výrobcevíce než před 6 lety. Uživatelům osvětlovacích zařízení, kteří si velmi cení záruku na systém + , poskytujedodatečnou jistotu při používání moderních úsporných systémů, především systémů, využívajícíchfunkce stmívání. V průmyslu a obchodních centrech až po nejmenší osvětlovací systémy je celosvětověregistrováno přes 10 milionů kusů EP. Uživatelé využívají záruky na systém + především u systémů sestmíváním a pro osvětlovací systémy s vysokotlakými výbojkami.V rámci plnění záruky nahradí společnost OSRAM jako jediný výrobce EP každý EP, který přestane fungovatz důvodu vady materiálu nebo chyby výrobce.11.04


FC 22 WFC 40 WDULUX T/E 42 W (IN)DULUX T/E 32 W (IN)DULUX D/E 26 WDULUX T/E 26 W (IN)DULUX D/E 18 WDULUX T/E 16 WStupeň záruky 1Záruka OSRAMOSRAM poskytuje 3 rokyzáruky na všechnyelektronické předřadníky.Záruka začíná uvedenímpříslušného svítidlas odpovídajícím OSRAM EPdo provozu. Není nutnáregistrace. Více informacío 1. stupni záruky naleznetena: www.osram.czStupeň záruky 2Záruka na systémOSRAMPři společném provozování EPa světelného zdroje firmyOSRAM poskytuje OSRAMplných 5 let záruky na vybranéelektronické provozní přístroje.Pro získání záruky na systémOSRAM musíte osvětlovacízařízení zaregistrovat nawww.osram.czZde také naleznete dalšíinformace a podmínkyke stupni záruky 2.Stupeň záruky 3Záruka na systémOSRAM +Při společném provozování EPa světelného zdroje firmyOSRAM (vybraných sériía typů) poskytuje OSRAMplných 5 let zárukyna osvětlovací moduly LED,zářivky LUMILUX ® , vysokotlakévýbojky HCI ® /HQI ®a nízkonapěťové halogenovéžárovky ECO a elektronicképrovozní přístroje.Pro získání záruky na systémOSRAM+ musíte osvětlovacízařízení zaregistrovat nawww.osram.czZde také naleznete dalšíinformace a podmínkyke stupni záruky 3.Stupeň záruky 4ZárukaOSRAM PrémiumPři společném provozování EPa světelného zdroje firmyOSRAM (vybraných sérií a typů)poskytuje OSRAM záruku5 let na osvětlovací modulyLED, zářivky LUMILUX ® , vysokotlakévýbojky HCI ® /HQI ®a nízkonapěťové halogenovéžárovky ECO a elektronické řídícía provozní přístroje.Pro získání záruky System +Premium musíte osvětlovacízařízení zaregistrovatna www.osram.cz.Zde také naleznete dalšíinformace a podmínkyke stupni záruky 4.Abychom vyhověli požadavkům trhu a stoupajícímumnožství využívaných řídících osvětlovacíchkomponentů, poskytuje OSRAM nyní zárukySystém + na světelné zdroje a EP ve spojení s řídícímiosvětlovacími komponenty.Další informace naleznete na:www.osram.cz11.05


Systémy řízení osvětlení (LMS)Řízení osvětlení se systémemSprávné světlo ve správném množství na správném místě ve správný čas stimuluje naši připravenost podávatvýkony a podporuje naši dobrou pohodu. Proto dnes komplexní projektování vysoce kvalitních osvětlovacíchřešení zahrnuje kromě technického a architektonického plánování světla také řízení osvětlení.Systémy řízení osvětlení rozpoznají a regulují různé úrovně osvětlení a provádějí mísení barev a tím vytvářejídynamické osvětlení. Samostatné nastavování množství, barvy a směru světla umožňuje řízení osvětlení podlepotřeby: od regulace osvětlení v závislosti na denním světle přes dynamické světelné aplikace až po vyvolánísvětelných scén pouhým stisknutím tlačítka.11.06


Systémy řízení osvětlení (LMS)OSRAM – kompetentní partner pro systémy řízení osvětleníS produkty řízení osvětlení OSRAM je možné zrealizovat inovativní koncepty osvětlení na míru přizpůsobenéVašim potřebám: od jednoduchého samostatného svítidla až po komplexní řešení velkých prostor. Díky dlouholetýmzkušenostem a fundovanému technickému know-how splňuje naše rozsáhlá nabídka produktů požadavkyna nejrůznější způsoby využití:• úspora energie díky osvětlení řízenému v závislosti na denním světle a přítomnosti osob• náladové dynamické RGB osvětlení• multifunkční ovládání skupin osvětlení a světelných scénA to vše snadno lze ovládat manuálně nebo pohodlně na dálku a volně konfigurovat.Systémy řízení osvětlení OSRAM se jednoduše dělí podle účelu využití:Úspora energie• Systémy řízení osvětlení pro osvětlenířízené v závislosti na denním světlea přítomnosti osob• Systémy řízení osvětlení s bezúdržbovourádiovou technologií EnOcean• Senzory pro univerzální využitíbez ohledu na zvolený systémNáladové osvětlení• Systémy řízení osvětlení pro dynamickéRGB osvětlení• Systémy řízení osvětlení pro simulacidenního světlaScény• Systémy řízení osvětlení pro multifunkčníovládání skupin osvětlenía světelných scén• Jednoduché manuální řešení stmíváníKomponenty• Komponenty nezávislé na systémupro rozšíření, propojení nebo instalaciproduktů systémů řízení osvětlení11.07


DALIMnoho funkcí, jednoduchá manipulace. Standardní rozhraní DALIPro vzájemnou optimální spolupráci řízení osvětlení, senzorů, ovládacích zařízení, elektronických předřadníkůa světelných zdrojů je důležité zajistit ničím nerušenou vzájemnou komunikaci a správné reagování všechkomponentů. Společné rozhraní pro všechny součásti v rámci systému je proto velice důležité.Co je DALI – a jak funguje?DALI – Digital Addressable Lighting Interface – je standard pro celosvětově rozšířené a na výrobci nezáviskérozhraní pro stmívatelné elektronické předřadníky a poskytuje mnoho funkcí při jednodušší manipulaci. Pomocídvoužilového řídicího vedení je možné flexibilně řídit maximálně 64 provozních přístrojů DALI jednotlivěa společně celkem až 16 skupin. Zapínání a stmívání osvětlení se provádí pomocí řídicího vedení, tzn. relé nenínutné. Důležité informace, jako např. stav světelného zdroje, se do provozního přístroje uloží a je k dispozicijako informace řídicímu zařízení. DALI představuje rozhraní pro všechna osvětlovací zařízení v profesionálnímřízení osvětlení. OSRAM nabízí široký sortiment provozních a řídicích zařízení DALI pro zářivky, kompaktní zářivky,halogenové žárovky, halogenidové výbojky a LED.Princip DALInapájení3řídicí jednotkaDALIřídicí vedeníDALI2max.300 malternativní propojení do skupinbez změn propojení vodičůpřipojení až 64 jednotek11.08


DALIPřehled zjednodušeného plánování osvětlení s použitím DALI• Snadné plánováníJediné dvoužilové řídicí vedení až pro 64 provozních přístrojů znamená: Rozdělení skupin osvětlení je variabilnía nemusí být stanoveno hned v okamžiku plánování, ale až později snadným přiřazením za pomociřídicího přístroje. Plánování řídicího vedení a napájení může proběhnout zcela nezávisle na sobě.• Snadná instalaceŘídící vedení je bezpečné proti přepólování a je možné ho vést např. společně s napájením v pětižilovémplášťovém vedení. Řídící vedení musí být pouze dimenzováno na síťové napětí, speciální vedení není nutné.nulový vodičDALI (DA)ochrannývodičfázeDALI (DA)• Úspora komponentůPro spínání svitidel nejsou zapotřebí relé. Spínání a stmívání se provádí výhradně pomocí řídicího vedení.• Variabilita pro možnost pozdějších změnPři použití DALI nejsou skupiny osvětlení pevně dány. Seskupování jednotlivých svítidel se provádí jednoduchýmpřiřazením pomocí řídicího přístroje a je možné ho kdykoli měnit.• Synchronní změna světelných scénI když vycházíte z různých hodnot stmívání nebo kombinujete různé způsoby osvětlení, DALI umožňujeměnit světelné scény synchronně. Všechna svítidla přitom dosáhnou ve stejném okamžiku nově nastavenésvětelné hodnoty.• Informace o stavu světelného zdroje na dotazProvozní přístroj DALI může ohlásit řídicímu přístroji stav světelného zdroje kvůli rozpoznání výpadku a tutoskutečnost indikovat. Tato funkce je výhodná u velkých projektů, kde je možné DALI přes vstupní bránujednoduše zapojit do stávajícího systému.11.09


Spotřeba energieOsvětlení řízené v závislosti na denním světle a přítomnosti osob je výhodné pro životní prostředíi pro Vaše podnikáníVzrůstající náklady na energii a stoupající zájem o ochranu klimatu staví úspory energie čím dál více do popředízájmu. Především v případech, kdy jde o vysokou spotřebu energie, hrají energeticky úsporná osvětlovacířešení stále důležitější úlohu.Jen tolik světla, kolik je skutečně třebaObzvlášť vysoký potenciál úspory energie se skrývá ve využití systémů osvětlení, řízených v závislosti na dennímsvětle a přítomnosti osob. Denní světlo v místnosti je v případě potřeby doplněno umělým osvětlením,dodávaným svítidly se stmívatelnými elektronickými předřadníky.Světelné senzory přitom snímají skutečnou úroveň denního i umělého osvětlení. Skupiny svítidel jsou v závislostina výšce místnosti a přístupu denního světla řízeny tak, aby byla dodržena úroveň osvětlení např. 500Luxů. Uživatel má přitom možnost sám kdykoli jas individuálně ovlivnit. Umělé a denní světlo se tak vynikajícímzpůsobem doplňují.Pokud je navíc využit prezenční senzor, rozsvítí se světlo jen tehdy, pokud jsou v místnosti nějaké osoby.To také významně zvyšuje potenciál úspor.100 %Spotřeba energieSpotřeba energieIntenzitadenního světlaSpotřebaenergie*0 %Přítomnostosobdoba 8:00 12:0020:00➔ Úspora až 80 % energie při řízení osvětlení v závislosti na denním světle a přítomnosti osob* při řízení osvětlení v závislosti na denním světle a přítomnosti osob11.10


SenzoryModerní senzory s pohodlnou montáží pro univerzální způsoby použitíSenzory jsou základem osvětlení, řízeného v závislosti na denním světle a pohybu/přítomnosti osob. Pomocísvětelných senzorů se měří dopadající denní světlo a v případě potřeby je doplněno umělým osvětlením. Pomocípohybových/prezenčních senzorů se osvětlení zapne jen v případě přítomnosti osob. Při použití senzorůlze ušetřit až 70 %* energie.Oblasti použití• kancelářské místnosti: jednotlivá a skupinová pracoviště• pobytové a konferenční místnosti• chodby a přijímací místnosti• soukromé obývací místnosti• hotelové pokoje• obchodní prostory• toalety a sanitární místnosti• průmyslové a skladové haly• jednotlivá svítidla• světelné pásy• dovybavení stávajících svítidelPřehled senzorůBez detekcepřítomnosti/pohybuDetekcepřítomnostiDetekce pohybuDUODIM MULTIBez světlaSOLARHIGH BAYVISIONDUODUODIM MULTISvětlo, vnitřní prostorDIM PICODIM MICOSOLARWALL SWITCHSvětlo, venkovní prostorOUTDOOR* v porovnání s klasickými s stémy: zářivka T8, konvenční provozní přístroj, bez senzoriky11.11


SOLAR1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuSOLAR 4008321385628 světelnýa prezenční senzormax. Ø 9 cca 100 cca10…10004OznačenívýrobkuStupeňkrytíSOLAR montáž na strop IP50 108 108 26 20• vhodný pro flexibilní a bezkabelové instalace (např. úřady, památkově chráněné budovy)• bez kabelů a baterií: bezúdržbová rádiová technologie EnOcean• dosah rádiových vln: až 30 m (až přes 5 stěn) nebo 100 m (bez stěn)• možnost úspory energie až 45 % (v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)Switch RC1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuSwitch RC 4008321385642 rádiový přijímač 220...240 50 max. 30 1)OznačenívýrobkuSwitch RC1) platí v budověintegrován do krabicepod omítkou |montáž do stropuStupeňkrytíIP20 45 37 23 20• vhodné pro všechny ovládací elementy OSRAM a senzory s rádiovou technologií EnOcean• možnost volby 5 různých provozních režimů• na jeden přijímač Switch-RC lze napojit až 8 senzorů a 8 nástěnných/ručních vysílačů• lze napojit až 14 EP• nastavitelná doba doběhu: 1 až 20 min• dosah rádiových vln: až 30 m (až přes 5 stěn) nebo 100 m (bez stěn)11.12


HIGH BAY1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuHIGH BAY 4008321410078 pohybový senzor 120...277 50...60 max. Ø 18 cca 100OznačenívýrobkuHIGH BAY 13 montáž na strop IP20 116 116 39 20Stupeňkrytí• vhodné pro instalace do prostor s vysokými stropy, např. pro sportovní a tovární haly- 3 až 10 m: detekce chůze osob- 3 až 13 m: detekce jízdy (např. vysokozdvižné vozíky)• možnost napojení až 15 EP• nastavitelná doba doběhu: 30 s až 20 min• spotřeba v režimu stand-by max. 0,25 W• instalace pomocí montážního adaptéru možnáVISION1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuVISION 4008321957047 pohybový senzor 120...277 50...60 max. Ø 21 cca 140OznačenívýrobkuVISION 4,5 montáž na strop IP20 116 116 40 20Stupeňkrytí• vhodné pro místnosti velkých rozměrů, např. velké kanceláře, chodby nebo sklady• možnost napojení až 15 EP• nastavitelná doba doběhu: 30 s až 20 min• spotřeba v režimu stand-by max. 0,25 W• instalace pomocí montážního adaptéru možná11.13


DIM MULTI714258171OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDIM MULTI 4050300554471 světelnýa pohybový senzorOznačenívýrobkuDIM MULTI 5 montáž do svítidel |montáž na strop |svorka světelného zdrojeŘÍZENÍ230 1 ... 10 max. Ø 9 cca 100 cca50…800StupeňkrytíIP20 58 71 48 20• vhodné např. pro jednotlivé a skupinové kanceláře nebo pobytové místnosti• řízení v závislosti na denním světle s automatickým vypnutím při dostatku denního světla• možnost volby různých provozních režimů:- detekce pouze denního světla- detekce denního světla a přítomnosti osob• všechny funkce volitelné otočným knoflíkem na přední straně krytu přístroje• možnost napojení až 30 EP• nastavitelná doba doběhu: 5 až 20 min• kompenzuje 100 % dopadajícího denního světla• odolnost vůči spínání: 5 A ohmická zátěž• možnost úspory energie až 70 % (v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)• propojení několika senzorů do sítě možné11.14


DUO4770,558158,533 86OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDUO 4008321496355 světelnýa pohybový senzor220...240 50...60 max. Ø 12 cca110cca50…500OznačenívýrobkuDUO 5 montáž do svítidel |montáž na strop |svorka světel. zdrojeStupeňkrytíIP20 58 71 47 20• vhodné např. pro jednotlivé a skupinové kanceláře nebo pobytové místnosti• možnost volby různých provozních režimů:- detekce pouze denního světla/detekce pouze přítomnosti osob- detekce denního světla a přítomnosti osob• všechny funkce lze vyvolat otočným knoflíkem na přední straně krytu přístroje a dip spínačem• možnost napojení až 30 EP• nastavitelná doba doběhu: 1 až 60 min• spotřeba v režimu stand-by: max. 0,7 W• odolnost vůči spínání: 5 A ohmická zátěž• možnost úspory energie až 45 % (v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)• bezúdržbový provoz a minimální náklady na instalaci díky montáži na omítku nebo jednoduchá instalacepomocí svorek „Clip on“ na zářivky T8 a T5• propojení několika senzorů do sítě možné11.15


WALL Switch1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuWALL Switch 4008321467386 světelnýa pohybový senzor220...240 50...60 max. Ø 8 180 cca 20…1000OznačenívýrobkuWALL Switch 2 integrace do krabicepod omítkuStupeňkrytíIP20 82 82 26 20• vhodné pro bezdotykové světelné spínače (např. schodišťové spínače)• možnost volby různých provozních režimů:- funkce schodišťového spínače- funkce časového spínače- funkce nastavení dlouhodobého osvětlení• možnost napojení až 14 EP• nastavitelná doba doběhu: plynule do 30 min• ideální montážní výška: 0,8-1,2 m (max. 2,2 m)• možnost úspory energie až 45 % (v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)• možnost propojení několika senzorů do sítě a kombinování s klasickými světelnými spínačiOUTDOORlh1 bOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuOUTDOOR 4008321957061 světelnýa pohybový senzor220...240 50...60 max. Ø 16 cca 120 cca> 1OznačenívýrobkuOUTDOOR 4 montáž na strop |montáž na zeďStupeňkrytíIP55 180 86 74 20• vhodné pro použití ve venkovním prostředí• možnost volby různých provozních režimů:- pouze detekce pohybu- detekce denního světla a pohybu• možnost napojení až 14 EP• nastavitelná doba doběhu: 5 s až 30 min• manuální řízení lze provádět volitelným spínačem nebo tlačítkem• ideální montážní výška: 2,5 m11.16


DIM MICO1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDIM MICO 4050300464411 světelný senzor 1 ... 10 cca 80 cca 20…800 5OznačenívýrobkuStupeňkrytíDIM MICO montáž do svítidel IP20 59 28 40 20ŘÍZENÍ• vhodné pro světelné pásy pro jednotlivé a skupinové kanceláře• přímé připojení k rozhraní 1…10-V• zatížitelnost řídicího výstupu:- max. 100 EP s rozhraním 1…10-V nebo- max. 16 zesilovačů výstupů• jednoduchá instalace „Clip on“ pro zářivky T8 a T5• jednoduché nastavení požadované hodnoty potenciometrem• délka kabelu: 700 mm• kompenzuje 100 % dopadajícího denního světla• možnost úspory energie až 40 %(v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)DIM PICO1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDIM PICO 4050300554457 světelný senzor 1 ... 10 cca 50 5OznačenívýrobkuStupeňkrytíDIM PICO montáž do svítidel IP20 21 21 31 20ŘÍZENÍ• vhodné pro jednotlivá svítidla v jednotlivých a skupinových kancelářích• přímé připojení k rozhraní 1…10-V• zatížitelnost řídicího výstupu:- max. 10 EP s rozhraním 1…10-V nebo- max. 6 mA• jednoduchá instalace „Clip on“ pro zářivky T8 a T5• jednoduché nastavení požadované hodnoty potenciometrem• délka kabelu: 700 mm• kompenzuje 50 % dopadajícího denního světla• možnost úspory energie až 30 %(v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)11.17


Systém Touch DIM ®Touch DIM ® – řízení osvětlení bez řídicího přístroje a stmívání bez řídicího vedeníDíky funkci Touch DIM ® v řadě EP DALI je možné tyto předřadníky stmívat a spínat přímo se síťovým napětímna řídicích svorkách DALI. Řídicí přístroj již není třeba, EP je současně řídicím přístrojem. Díky použitíkonvertorů převádějícím signál DALI na 1…10-V mohou být i EP 1…10-V řízeny přes Touch DIM ® . FunkceTouch DIM ® je charakterizována především měkkým startem, který chrání světelný zdroj, přesným nastavenímpožadované hodnoty světla, volbou mezi manuálním nastavením vstupní hodnoty dvojím kliknutím nebomožností sepnutí na poslední nastavenou hodnotu stmívání a automatického obnovení stavu před výpadkemproudu. Ve spojení se senzory Touch DIM ® je možná regulace osvětlení v závislosti na denním světle a přítomnostiosob v místnosti, a dvoukanálovým rádiovým tlačítkem + příslušným přijímacím rádiovým modulem lzebezdrátově řídit všechny elektronické předřadníky, vybavené funkcí Touch DIM ® . Oba rádiové komponentyjsou absolutně bezúdržbové. Do každého přijímacího modulu je možné stiskem tlačítka jednoduše uložitaž 30 funkcí rádiových tlačítek a v případě potřeby je znovu vyvolat. Díky inovativní piezo technologii nejsouk napájení vysílací jednotky v rádiovém spínači potřeba žádné baterie.Oblasti použití• kancelářské prostory: jednotlivá a skupinová pracoviště• závěsná svítidla• vestavná a přisazená svítidla na strop• světelné pásy• stojací svítidla• modernizace stávajících systémů• renovace historických budovPřehled systémuTouch DIM ® LS/PD LITouch DIM ® LS LIQUICKTRONIC ® INTELLIGENT DALITouch DIM ® RCTouch DIM ® RMCTouch DIM ® WCU11.18


Touch DIM ® RC21 mm3,530 mm 4,2 mm1180 mm189 mmOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuTOUCH DIM RC 4008321031938 dvoukanálový rádiovýpřijímací modulŘÍZENÍ220...240 50...60 Touch DIM 0...+50TaOznačenívýrobkuTOUCH DIM RC montáž do svítidel |vestavba do stropuStupeňkrytíIP20 189 30 21 25• stmívání bez řídicího vedení prostřednictvím bezúdržbové rádiové technologie• příkon: max. 1,5 W• frekvenční pásmo: 868,3 MHz• 2 bezpotenciálové polovodičové reléové výstupy max. 45 mA/240 V®• na jeden výstup lze napojit až 15 EP QTi DALI nebo transformátorů HTi• počet nástěnných vysílačů max. 30Touch DIM ® RMCTaste 1Taste 382 mmTaste 2 Taste 4149 mm20 mmOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuTOUCH DIM RMC 4008321183033 čtyřkanálový ručnívysílačŘÍZENÍStupeňkrytíTouch DIM max. 30 1) IP20OznačenívýrobkuBARVATOUCH DIM RMC černá 82 49 20 101) platné v budově• stmívání bez řídicího vedení prostřednictvím bezúdržbové rádiové technologie• frekvenční pásmo: 868,3 MHz• vysílací výkon: 10 mW• induktivní (bezbateriové) generování energie: >50 000 vysílacích cyklů11.19


Touch DIM ® WCU1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuTOUCH DIM WCU 4008321032737 dvoukanálový nástěnnývysílačŘÍZENÍStupeňkrytíTouch DIM max. 30 1) IP20OznačenívýrobkuBARVATOUCH DIM WCU bílá 80 80 20 201) platné v budově• stmívání bez řídicího vedení prostřednictvím bezúdržbové rádiové technologie• frekvenční pásmo: 868,3 MHz• vysílací výkon: 10 mW• induktivní (bezbateriové) generování energie: >50 000 vysílacích cyklů11.20


5Touch DIM ® LS/PD LI635,3Touch DIM ® LS LI635,321294,121294,11Ø 203,5OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuTOUCH DIM LS/PD LI 4008321023025 světelný a pohybový senzor Touch DIM 80...100 cca 10...1000 4OznačenívýrobkuStupeňkrytíTOUCH DIM LS/PD LI montáž do svítidel IP20 63 29 21 25• možnost připojení až 4 EP QTi DALI nebo 4 transformátorů HTi nebo 4 stmívačů OTi DALI LED• délka signálního vedení: max. 10 m• příkon: max. 0,5 W• lze provozovat jako indikátor přítomnosti osob• doba doběhu: 15 min• požadovanou hodnotu nastavení úrovně osvětlení v závislosti na denním světle lze uložit dvojím kliknutím• obsluha standardními tlačítkyŘÍZENÍ1Ø 203,5OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuTOUCH DIM LS LI 4008321023087 světelný senzor Touch DIM cca 60 cca10...1000ŘÍZENÍ4OznačenívýrobkuStupeňkrytíTOUCH DIM LS LI montáž do svítidel IP20 63 29 21 25• možnost připojení až 4 EP QTi DALI nebo 4 transformátorů HTi nebo 4 stmívačů OTi DALI LED• délka signálního vedení: max. 10 m• příkon: max. 0,5 W• požadovanou hodnotu nastavení úrovně osvětlení v závislosti na denním světle lze uložit dvojím kliknutím• obsluha standardními tlačítky11.21


MULTIeco SystemMULTIeco – řízení osvětlení s minimálním výkonem v režimu stand-bySystém řízení světla MULTIeco slouží k ovládání osvětlení v závislosti na denním světle a přítomnosti osob a jenabízen se třemi variantami řídicích přístrojů: s digitálním rozhraním DALI, s analogovým rozhraním 1…10-Va s čistě spínacím ovládačem. Pokud je k dispozici dostatečné množství denního světla a v místnosti nejsoupřítomny žádné osoby, řídicí přístroj vypne nejen svítidla, ale odpojí i EP od přívodu proudu, takže klesnespotřeba v režimu stand-by pod 0,5 W. Tímto způsobem je tak možné docílit úspory energie ve výši až 75 %*.Všechny řídicí přístroje MULTIeco jsou kompatibilní s nabízenými senzory MULTI 3. Díky velmi kompaktnímrozměrům pouzdra mohou být řídicí přístroje umístěny i do svítidel, kde je velmi málo místa nebo mohou býtnainstalovány nezávisle pomocí montážní sady ECO CI KIT.Oblasti použití• kancelářské místnosti• chodby• toalety• společenské místnosti• závěsná svítidla• svítidla pro montáž do stropu i přisazená svítidla• světelné pásy• stojací svítidlaPřehled systémuLS/PD MULTI 3LS/PD MULTI 3 BDALI MULTIecoDIM MULTIecoMULTIecoDALI1...10VLS/PD MULTI 3 FLLS/PD MULTI CIEP* v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů11.22


DALI MULTIeco21230 4,11110118OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI MULTIeco 4008321371300 řídicí přístroj 100...240 50...60 DALI 0...+50ŘÍZENÍTaOznačenívýrobkuDALI MULTIeco montáž do svítidel |vestavba do stropuStupeňkrytíTřídaochranyIP20 II 118 30 21 25• vhodné pro regulaci osvětlení v závislosti na denním světle s funkcí detekce přítomnosti osob• možnost napojení až 2 senzorů (kompatibilní se všemi senzory MULTI 3)• možnost napojení až 6 EP DALI• příkon v režimu stand-by: max. 0,5 W (integrované odpojení EP ze sítě)• integrovaný zátěžový kontakt• splňuje požadavky energetického standardu Minergie a požadavky směrnice EU Ecodesign plánovanépro rok 2012• možnost úspory energie více než 70 % (v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)• možnost volby 14 různých provozních režimů pomocí dip spínače:- regulace v závislosti na denním světle- řízení osvětlení podle přítomnosti osob• pro centrální funkci detekce přítomnosti možnost synchronizace až 3 řídicích přístrojů• možnost nezávislé montáže pomocí ECO CI KITs11.23


MULTIeco21230 4,11110118OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuMULTIeco 4008321405302 řídicí přístroj 100...240 50...60 0...+50TaOznačenívýrobkuMULTIeco montáž do svítidel |vestavba do stropuStupeňkrytíIP20 118 30 21 25• vhodné pro regulaci osvětlení v závislosti na denním světle s funkcí detekce přítomnosti osob• možnost napojení až 2 senzorů (kompatibilní se všemi senzory MULTI 3)• možnost napojení až 6 EP (při překročení zatížitelnosti kontaktů je nutné externí výkonové relé)• spotřeba v režimu stand-by: max. 0,5 W• integrovaný zátěžový kontakt• splňuje požadavky energetického standardu Minergie a požadavky směrnice EU Ecodesign plánovanépro rok 2012• možnost úspory energie až 50 % (v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)• možnost volby 8 různých provozních režimů pomocí dip spínače:- zapojení v závislosti na denním světle- zapojení osvětlení podle přítomnosti osob• pro centrální funkci detekce přítomnosti možnost synchronizace až 3 řídicích přístrojů• možnost nezávislé montáže pomocí ECO CI KITs11.24


DIM MULTIeco21230 4,11110118OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDIM MULTIeco 4008321507273 řídicí přístroj 100...240 50...60 1 ... 10 0...+50ŘÍZENÍTaOznačenívýrobkuDIM MULTIeco montáž do svítidel |vestavba do stropuStupeňkrytíIP20 118 30 21 25• vhodné pro regulaci osvětlení v závislosti na denním světle s funkcí detekce přítomnosti osob• možnost napojení až 2 senzorů (kompatibilní se všemi senzory MULTI 3)• možnost napojení až 6 EP 1...10 V (při překročení zatížitelnosti kontaktů je nutné externí výkonové relé)• spotřeba v režimu stand-by: max. 0,5 W (integrované odpojení EP ze sítě)• integrovaný zátěžový kontakt• splňuje požadavky energetického standardu Minergie a požadavky směrnice EU Ecodesign plánovanépro rok 2012• možnost úspory energie více než 70 % (v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)• možnost volby 14 různých provozních režimů pomocí dip spínače:- regulace v závislosti na denním světle- řízení osvětlení podle přítomnosti osob• manuální stmívání a nastavení požadované hodnoty pomocí standardních tlačítek• pro centrální funkci detekce přítomnosti možnost synchronizace až 3 řídicích přístrojů• možnost nezávislé montáže pomocí ECO CI KITs11.25


MULTI 3 SystemMULTI 3 – řízení osvětlení pro jednotlivá a skupinová pracovištěModulární systém řízení osvětlení MULTI 3 umožňuje regulovat a řídit osvětlení v místnosti v závislostina denním světle a přítomnosti osob. Systém se skládá z řídicí jednotky s digitálním rozhraním DALI neboanalogovým 1...10 V rozhraním a různých světelných a prezenčních senzorů. Senzory zaznamenávajímnožství světla a přítomnost osob v místnosti. Podle požadované úrovně světla se určí tzv. požadovanáhodnota. Na základě té systém přidá k dennímu světlu tolik umělého světla, kolik je třeba. Pokud dennísvětlo stačí nebo na pracovišti nejsou přítomny žádné osoby, řídící přístroj svídidlo vypne. Oproti klasickémuosvětlení pracovišť je možné ušetřit až 70 %* energie.Oblasti použití• kancelářské prostory: jednotlivá a skupinová pracoviště• závěsná svítidla• stropní vestavná a přisazená svítidla• světelné pásy• stojací svítidlaPřehled systémuLS/PD MULTI 3DALI MULTI 3DIM MULTI 3DALI1...10VLS/PD MULTI 3 BLS/PD MULTI 3 FLLS/PD MULTI CIEP* v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů11.26


DIM MULTI 321 mm3,530 mm 4,2 mm1180 mm189 mmOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuŘÍZENÍpočetVÝSTUPŮDIM MULTI 3 4050300802107 řídicí přístroj 230...240 50...60 1 ... 10 1 0...+50TaOznačenívýrobkuDIM MULTI 3 montáž do svítidel |vestavba do stropuStupeňkrytíTřídaochranyIP20 II 189 30 21 25• vhodné pro regulaci osvětlení v závislosti na denním světle s funkcí detekce přítomnosti osob• možnost napojení až 4 senzorů (kompatibilní se všemi senzory MULTI 3)• možnost napojení až 32 EP (při překročení zatížitelnosti kontaktů je nutné externí výkonové relé)• integrovaný zátěžový kontakt• příkon: cca 1,5 W• možnost volby 10 různých provozních režimů od čistě manuálního až po plně automatické ovládání• manuální stmívání a nastavení požadované hodnoty pomocí standardních tlačítekDALI MULTI 321 mm3,530 mm 4,2 mm1180 mm189 mmOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuŘÍZENÍpočetVÝSTUPŮDALI MULTI 3 4050300802084 řídicí přístroj 100...240 50...60 DALI 1 0...+50TaOznačenívýrobkuDALI MULTI 3 montáž do svítidel |vestavba do stropuStupeňkrytíTřídaochranyIP20 II 189 30 21 25• vhodné pro regulaci osvětlení v závislosti na denním světle s funkcí detekce přítomnosti osob• možnost napojení až 4 senzorů (kompatibilní se všemi senzory MULTI 3)• možnost napojení až 32 EP DALI• příkon: cca 1,5 W• pro centrální funkci detekce přítomnosti možnost synchronizace až 4 řídicích přístrojů• možnost volby 10 různých provozních režimů umožňuje široké spektrum možností využití• manuální stmívání a nastavení požadované hodnoty pomocí standardních tlačítek11.27


LS/PD MULTI 321 mm1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuLS/PD MULTI 3 4050300802138 světelný a prezenčnísenzor80...100 cca 20…600 4 montáždo svítidelOznačenívýrobkuStupeňkrytíBARVALS/PD MULTI 3 IP20 antracit 55 21 25 25• připojení přes modulární konektor 4p4c• délka připojovacího kabelu: 2,1 m (odpojitelný)LS/PD MULTI 3 B23 mm2,5 mm5 mm16 mm16 mm29 mm136 mm48 mmOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuLS/PD MULTI 3 B 4050300803081 světelnýa prezenční senzor80...100 cca 20…600 4 montáždo svítidelOznačenívýrobkuStupeňkrytíBARVALS/PD MULTI 3 B IP20 antracit 48 30 25 25• výkyvná horní část senzoru• připojení přes modulární konektor 4p4c• délka připojovacího kabelu: 2,1 m (pevně připojený)11.28


LS/PD MULTI 3 FL35 mm21 mm20 mm15 mm12 mm120 mm21 mmOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuLS/PD MULTI 3 FL 4008321047342 světelnýa prezenční senzor80...100 cca 20…600 4 montáždo svítidelOznačenívýrobkuStupeňkrytíBARVALS/PD MULTI 3 FL IP20 antracit 35 21 12 25• plochý tvar• připojení přes modulární konektor 4p4c• délka připojovacího kabelu: 2,1 m (pevně připojený)LS/PD MULTI 3 CIl1hlø1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuLS/PD MULTI 3 CI 4008321916648 světelnýa prezenční senzor80...100 cca 20…600 4 montáž na strop |montáž do stropuOznačenívýrobkuStupeňkrytíBARVALS/PD MULTI 3 CI IP20 bílá 50 50 25 10• připojení přes čtyřpólovou šroubovací svorkovnici nebo modulární konektor 4p4c• přisazená montáž pomocí SENSOR KIT11.29


Náladové osvětleníSvětlo podle chuti a vkusu pro náladové osvětleníDynamické světlo povzbuzuje pozornost a současně vytváří animace: buď náladovým střídáním barev neboformou simulace denního světla bílým světlem. V barech, obchodech i jiných oblastech s využitím efektníhoosvětlení je možné podle požadovaného záměru měnit intenzitu světla a barvy buď automaticky nebo stlačenímtlačítka.Světlo oživuje, motivuje, stimuluje, pod jeho vlivem se cítíme unavenými nebo naopak bdělými. Použitými barvami,intenzitou a jejich mícháním je možné vytvářet pomocí barevných, ale i bílých tónů světla velice rozličnéefekty a nálady. Díky zářivkám a LED modulům lze realizovat dynamická barevná řešení se snadnou možnostíintegrace a jednoduchou obsluhou – přitom lze využít i dynamické bílé světlo např. pro simulaci denního světlav místnostech bez oken.Ale i v místnostech s okny je často denní světlo pro koncentrovanou a ergonomickou práci nedostatečné:během většiny pracovní doby musí být doplňováno umělým osvětlením. Ideální osvětlení by se proto mělo samopřizpůsobit intenzitou, teplotou chromatičnosti a dynamikou průběhu denního světla, aniž by přitom bylanutná manuální regulace.Foto: © Preview Imagemaker11.30


EASY Color Control SystemEASY Color Control – řízení světla pro statické a dynamické osvětleníPomocí systému pro řízení světla EASY Color Control můžete realizovat jak statické, tak dynamické konceptyosvětlení. Jedna řídicí jednotka je schopna řídit odděleně čtyři výstupní kanály. Systém je vybaven schopností vytvářeníčtyř individuálních sekvencí a 16 volně definovatelných statických světelných scén. Lze ho bez problémůflexibilně rozšířit pomocí konektorů s ochranou proti přepolóvání až na 16 řídicích jednotek / 64 kanálů.Pomocí systémových konektorů je možné propojit 4 systémy EASY a celý systém tak rozšířit až na 64 řídicíchpřístrojů. Snímače infračerveného záření nebo rádiového signálu pro instalaci do svítidel a nebo stropů nabízejímožnost pohodlného využití všech funkcí pomocí dálkového ovládání. Jednoduchá obsluha pomocí Jogwheel jeumožněna přes nástěnný ovládací element EASY Color Drive a dálkové ovládání EASY Hybrid Remote, stejnětak i napojování tlačítek, spínačů nebo pohybových čidel. EASY PB Coupler, který je zabudován za ovládacímelementem v krabici pod omítkou, umožňuje napojovat tlačítka, spínače nebo pohybová čidla. Pokud mají býtk dispozici různé obslužné funkce, např. využití pro různé situace, nabízí nový dotykový panel EASY Touch Panelnová individuální řešení. Toto flexibilní multifunkční zařízení se vyznačuje snadným uvedením do provozu a možnostívolného popisování v různých jazycích. Pokud se řídicí jednotka spojí kabelem s USB vstupem s počítačem,je jednoduše nastavovat scény a sekvence v grafickém prostředí. Kliknutím myši můžete nastavovat barvy,kopírovat a vytvářet různé variace. Funkce náhledu nabízí možnost zhodnotit již „offline“ na pracovním stole prvnídojem ze světelné sekvence. Všechna nastavení následně převezme automaticky řídicí jednotka.Oblasti použití• statické nebo dynamické osvětlení fasád• restaurace• dekorační a designová RGB svítidla• obchodní prostory• simulace denního světla pro místnosti bez oken• školní třídy• efektní akcentové osvětlení• jednací místnosti• wellness centraPřehled systémuEASY PC KITEASY PB CouplerOT EASY 60 IIR GBWLEDEASY Touch PanelDALI EASY IIIR GBWsvítidla DALI RGBDALI EASY IRDMX 512EASY DMX 16x4 SOEASY RMCEASY IR CIEASY DMX 32x4 SOsvítidla DMXEASY RCEASY DMX 64x4 SOEASY Color DriveEASY SYS CPEASY Hybrid Remote11.31


DALI EASY II I21 mm3,530 mm 4,2 mm1180 mm189 mmOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI EASY III 4008321053046 řídicí přístroj 100...240 50...60 EASY 4OznačenívýrobkuTaDALI EASY III 0...+50 montáž do svítidel IP20 189 30 21 25• možnost napojení až 32 EP• příkon: cca 3,5 W• 4 výstupy DALIStupeňkrytíŘÍZENÍpočetVÝSTUPŮOT EASY 60 IILH6,24,54,56,2B1180OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuOT EASY 60 II 4008321187796 LED-řídicí přístroj 220...240 50...60 EASY -20...+50ŘÍZENÍTaOznačenívýrobkuOT EASY 60 II montáž do svítidel |vestavba do stropuStupeňkrytíTřídaochranyIP20 II 220 46 44 20• max. výkon LED 60 W• 4 výstupy PWM pro přímé napojení 24V LED modulů11.32


EASY DMX 16x4 SO96906111089622 2296OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuEASY DMX 16x4 SO 4008321441522 řídicí přístroj DMXse sběrnicí EASYŘÍZENÍ110...240 50...60 EASY 0...+50TaOznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyEASY DMX 16x4 SO montáž do řady IP20 I/II 108 96 61 6• vhodné pro jednoduché řízení svítidel a přístrojů, které jsou řízeny přes 2, 3 nebo 4 DMX adresy• možnost individuálního řízení až 64 kanálů DMX• řízení až 16 nezávislých světelných bodů• možnost naprogramování až 64 světelných scén a 4 sekvencí• stmívání, zapínání/vypínání klasickými tlačítky• konfigurace pomocí software EASY Color Control• provedení testu pro bezchybnou a rychlou instalaci bez software• rozšíření DALI Plug&Play možné přes DALI EASY III/OT EASY 60 IIEASY DMX 32x4 SO96906111089622 2296OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuEASY DMX 32x4 SO 4008321441546 řídicí přístroj DMXse sběrnicí EASYŘÍZENÍ110...240 50...60 EASY 0...+50TaOznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyEASY DMX 32x4 SO montáž do řady IP20 I/II 108 96 61 6• vhodné pro jednoduché řízení svítidel a přístrojů, které jsou řízeny přes 2, 3 nebo 4 DMX adresy• možnost individuálního řízení až 128 kanálů DMX• řízení až 32 nezávislých světelných bodů• možnost naprogramování až 64 světelných scén a 4 sekvencí• stmívání, zapínání/vypínání klasickými tlačítky• konfigurace pomocí software EASY Color Control• provedení testu pro bezchybnou a rychlou instalaci bez software• rozšíření DALI Plug&Play možné přes DALI EASY III/OT EASY 60 II11.33


EASY DMX 64x4 SO96906111089622 2296OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuEASY DMX 64x4 SO 4008321441560 řídicí přístrojDMXse sběrnicí EASYŘÍZENÍ110...240 50...60 EASY 0...+50TaOznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyEASY DMX 64x4 SO montáž do řady IP20 I/II 108 96 61 6• vhodné pro jednoduché řízení svítidel a přístrojů, které jsou řízeny přes 2, 3 nebo 4 DMX adresy• možnost individuálního řízení až 256 kanálů DMX• řízení až 64 nezávislých světelných bodů• možnost naprogramování až 64 světelných scén a 4 sekvencí• stmívání, zapínání/vypínání klasickými tlačítky• konfigurace pomocí software EASY Color Control• provedení testu pro bezchybnou a rychlou instalaci bez software• rozšíření DALI Plug&Play možné přes DALI EASY III/OT EASY 60 IIEASY Hybrid Remote22148187157 2388 33OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuEASY Hybrid Remote 4008321421739 rádiové/infra dálkové ovládání EASY 30 IP20ŘÍZENÍStupeňkrytíOznačenívýrobkuTřídaochranyBARVAEASY Hybrid Remote III černá 187 57 23 5• hybridní technologie pro digitální infračervené a rádiové dálkové ovládání na frekvenci 868 MHz• ovládání až- 8 světelných scén- 8 skupin osvětlení- 4 sekvencí• základnová stanice pro montáž na stěnu je součástí dodávky• LCD s možností nastavení barvy podsvícení11.34


speedescEASY Color Driveh1bOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuEASY Color Drive 4008321421777 nástěnné ovládací zařízení 10...24 EASY max. 30 IP20ŘÍZENÍStupeňkrytíOznačenívýrobkuTřídaochranyBARVAEASY Color Drive III černá 103 88 24 5• duální technologie pro napojení čtyřžilového signálního vedení nebobezdrátové připojení přes 868 MHz rádiový vysílač• ovládání až- 8 světelných scén- 8 skupin osvětlení- 4 sekvencí• LCD s možností nastavení barvy podsvíceníEASY RMCdisplejtlačítka nastaveníkanálů :Ch1Ch2Ch3Ch4start /čas +stop /čas –scéna 1scéna 2scéna 3scéna 4zapnuto/stmívání1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI EASY RMC 4008321053152 infračervené dálkové ovládání cca 10...15 IP20StupeňkrytíOznačenívýrobkuBARVADALI EASY RMC stříbrná 120 57 26 25• ovládání až- 4 světelných scén- 4 skupin osvětlení- sekvencí• držák na stěnu je součástí dodávky11.35


EASY PB Couplerlhb1 b1l1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuEASY PB COUPLER 4008321915597 EASY PB Coupler EASY IP20 47 44 13 25ŘÍZENÍStupeňkrytí• napájení a připojení přes čtyřpólovou šroubovací svorkovnici nebo modulární konektor 4p4c• 8 vstupů pro bezpotenciálové pracovní kontaktyEASY SYS CPhl1b1lOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuEASY SYS CP 4008321320902 EASY Sys Coupler EASY IP20ŘÍZENÍStupeňkrytíOznačenívýrobkuTřídaochranyEASY SYS CP III 45 30 18 25Propojovací element pro propojení systémů EASY s možností rozšíření až na 64 řídicích přístrojůEASY PC KITOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuEASY PC KIT 4008321915559 PC software s USB adaptérem EASY/USB 56 31 24 10ŘÍZENÍ• snadné vytváření scén a sekvencí• nahrávání, ukládání a duplikace nastavení• systémové předpoklady: Windows PC, USB připojení• software v 5 jazycích (německy, anglicky, francouzsky, italsky, španělsky)11.36


EASY RC21230 4,11110118OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuEASY RC 4008321421753 přijímač EASY max. 30 montáž do svítidel |montáž do stropuOznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyEASY RC IP20 III 118 30 21 18ŘÍZENÍ• rádiový přijímač na 868 MHz k bezdrátovému připojení až 8 EASY Hybrid Remote nebo EASY Color Drive• připojení přes čtyřpólovou šroubovací svorkovnici nebo modulární konektor 4p4cEASY IRØ2035 mm35 mm16 mm121 mm11 mm15 mm11,5OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuEASY IR 4008321053138 infračervený přijímač EASY montáž do svítidel IP20ŘÍZENÍStupeňkrytíOznačenívýrobkuTřídaochranyBARVAEASY IR III bílá 35 21 12 25• připojení přes modulární konektor 4p4c• délka připojovacího kabelu 2,1 m (pevně připojený)11.37


EASY IR CI50mm40mm19mm1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuEASY IR CI 4008321915573 infračervený přijímač EASY montáž do stropu |montáž na stropŘÍZENÍStupeňkrytíIP20OznačenívýrobkuTřídaochranyBARVAEASY IR CI III bílá 50 50 21 10• připojení přes čtyřpólovou šroubovací svorkovnici nebo modulární konektor 4p4c• přisazená montáž pomocí sady SENSOR KITEASY Touch PanelOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuEASY Touch Panel 4008321956989 dotykový panel EASY integrace do krabicepod omítkouŘÍZENÍStupeňkrytíIP20 1• 5,7” display, 640x480 pixelů, 16,8 mil. barev• ovládání až- 64 světelných scén- 4 skupin osvětlení (lze rozšířit až na 16)- 4 sekvencí- 4 spínatelné zátěže nebo 2 žaluzie• možnost přímého napojení 32 EP, flexibilní rozšíření přes DALI Repeater nebo řídicí přístroje EASY11.38


ScényMultifunkční a variabilní osvětlení na bázi scénV místnostech, které jsou užívány různými osobami a k různým příležitostem a účelům, se využívá kromě plánováníosvětlení podle konkrétních požadavků také řešení osvětlení s využitím scén.Stlačením tlačítka je možné v konferenční místnosti vyvolávat jednotlivé světelné scény, např. pro uvítání, přednáškua diskusi. Světelné scény se mohou být v případě potřeby kdykoli měnit a přizpůsobit potřebám uživatelev souladu s vysokými nároky na variabilitu. Pro místa, která bývají využívána především různými osobami,např. školicí místnosti, je navíc velmi důležitá jednoduchá, komfortní a názorná obsluha.Také při pořádání nejrůznějších akcí navodí různé světelné scény slavnostní, sportovní nebo pohodovouatmosféru. Určitá místa mohou být osvětlena individuálně podle potřeby jednotlivými skupinami svítidel.11.39


MCUMCU potenciometr – jednoduché digitální nebo analogové řízení osvětleníDigitální potenciometr DALI MCU rozlišuje 3 různé rychlosti otáčení a je vybaven znatelnými zarážkami, abybylo možné citlivě měnit jas v jednotlivých krocích podle potřeby.Je namontovaný do krabice pod omítkou a napojený na síť, a tak může s integrovaným napájením DALI tímtozpůsobem řídit až 25 svítidel. Paralelním zapojením je možné zvýšit počet svítidel ve skupině až na 100 a lzezřídit až 4 obslužná místa. Navzájem propojené DALI MCU se synchronizují automaticky, tzn. že je možnékdykoli změnit obslužné místo, aniž by došlo k rušivým vedlejším efektům, jako je například skok světelnýchhodnot.Analogový potenciometr DIM MCU umožňuje díky integrovanému relé z jednoho ovládacího místa přímo říditaž 10 EP 1…10-V pro jeden světelný zdroj nebo 5 EP 1…10-V pro dva světelné zdroje. Při použití externíhovýkonového relé je možné řídit až 100 EP 1…10-V. Neutrální bílý kryt může být jak u DALI MCU, tak i DIMMCU sejmut a nahrazen běžnými kryty (např. z programu Delta společnosti Siemens).Oblasti použití• dělitelné místnosti• školní třídy• konferenční místnosti• kanceláře• jednotlivá svítidlaŘízení dělitelných místností pomocí DALI MCUDigitální potenciometr DALI MCU snadno vyřeší také řízení osvětlenív dělitelných místnostech.částmístnosti 1až 25 EPDALIčástmístnosti 2až 25 EPDALI11.40


DALI MCU71mm32mm50mm171mm51mmOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI MCU 4008321189721 digitálnípotenciometrŘÍZENÍ230 50...60 DALI 0...+50 montáždo krabicepod omítkouTaOznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyDALI MCU IP20 II bílá 71 71 50 15BARVA• možnost přímého připojení až 25 EP, flexibilní rozšíření pomocí DALI Repeater• pro získání více obslužných míst je možné paralelně zapojit až 4 DALI MCU• automatická synchronizace mezi ovládacími místy• dodávka s krytem a otočným knoflíkem v neutrální bílé barvě.• příkon: max. 2 WDIM MCU1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDIM MCU P 4050300347424 analogovýpotenciometrŘÍZENÍ230 1 ... 10 0...+50 montáždo krabicepod omítkouTaOznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyBARVADIM MCU P IP20 II bílá 80 80 60 100• možnost přímého připojení až 100 EP, flexibilní rozíření pomocí zesilovače signálu DIM SA• zatížení spínacího kontaktu: 250 V/6 A (10 EP s 1 světelným zdrojem nebo 5 stmívatelných EPse 2 světelnými zdroji), možnost rozšíření externím výkonovým kontaktem• dodává se s krytem v krémově bílé barvě11.41


BASIC SystemDALI BASIC – řízení osvětlení pro jednotlivé místnostiSystém řízení osvětlení DALI BASIC je vhodný pro obzvlášť snadnou realizaci osvětlení na bázi scén nebotaké energeticky úsporného osvětlení s využitím regulace v závislosti na denním světle a přítomnosti osob.Řídicí přístroj DALI RC BASIC SO může řídit až 64 provozních přístrojů DALI a až 6 senzorů. Pomocí konvertorůsignálu z DALI na 1...10-V je možné do systému zapojit i provozní prřístroje 1…10-V. Uložit, resp. vyvolat lze4 světelné scény a řídit lze 4 volně definovatelné skupiny. Rozdělení do skupin je díky DALI variabilní a dá sekdykoli změnit bez zásahu do zapojení. S použitím světelných senzorů je možné využít denního světla a díkyprezenčním senzorům se světlo vypne tehdy, když v místnosti nejsou přítomny žádné osoby. Programovánía ovládání se provádí pomocí pětinásobného standardního tlačítka, přičemž je díky paralelnímu zapojenítlačítek možné používat více ovládacích míst.Oblasti použití• kanceláře• konferenční místnosti• školní třídy• sportovní haly• víceúčelové prostory• výrobní a montážní halyPřehled systémuEPDALI WCU 5BASIC WRC BASIC SODALI LS/PD BASICDALI LS/PD BASIC LI11.42


DALI RC BASIC SOh1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI RC BASIC SO 4050300654973 řídicí přístroj 230 50...60 DALI 0...+45OznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyDALI RC BASIC SO montáž do řady IP20 II 140 90 61 18• možnost přímého napojení 64 EP, flexibilní rozšíření přes DALI Repeater• integrovaný bezpotenciálový kontakt pro indikaci poruchy světelného zdroje• ovládání až- 4 světelných scén (z toho 1 řízena v závislosti na denním světle)- 4 volně definovatelné skupiny osvětlení (z toho 3 řízeny v závislosti na denním světle)- 3 vstupy pro 3 světelné a/nebo prezenční senzory• 5 vstupů pro tlačítka s pracovními kontakty pro uvedení do provozu/obsluhu• příkon: max. 9 WŘÍZENÍTaDALI WCU 5 BASICl1bOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI WCU 5 BASIC W 4050300771106 pětinásobné tlačítkoOznačenívýrobkuintegrace do krabicepod omítkouBARVAbíláDALI WCU 5 BASIC W 40 80 150 505 bezpotenciálových pracovních kontaktů11.43


DALI LS/PD BASIC70,54258,5171,5OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI LS/PD BASIC 4050300639949 světelný a prezenční senzor analogové cca 100 cca 0…400 6ŘÍZENÍOznačenívýrobkuDALI LS/PD BASIC montáž do svítidel |montáž na stropStupeňkrytíIP20 59 42 71 50DALI LS/PD BASIC LI4313,510∅∅4746∅303,244391délka vedenícca 2 m10 1,7OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI LS/PD BASIC LI 4050300850184 světelný a prezenční senzor analogové cca 120 6ŘÍZENÍOznačenívýrobkuDALI LS/PD BASIC LI montáž do svítidel |montáž do stropuStupeňkrytíIP20 47 24 47 2011.44


PROFESSIONAL SystemDALI PROFESSIONAL – řízení středně velkých a velkých systémůSystém DALI PROFESSIONAL se hodí svými 4 interaktivními liniemi DALI (256 EP DALI) pro komplexní použitípři řízení osvětlení v místnostech a poschodích s regulací v závislosti na denním světle, RGB řízení osvětlenía dynamické řízení světla. Konfigurace a uvedení do provozu se provádí velmi komfortně pomocí PC softwarepro platformu Windows prostřednictvím USB připojení. Pro okamžité použití bez procedury uvedení do provozuje předem nakonfigurováno nastavení Plug&Play. Obsluha se provádí standardními tlačítky, která jsou připojenana DALI PRO PB Coupler. DALI PRO SENSOR Coupler slouží k jednoduchému připojení všech světelnýcha prezenčních senzorů systému MULTI 3. Dohromady lze připojit až 50 DALI PRO Coupler. Jako funkční ovládacíelementy s velice elegantním designem jsou k dispozici kapacitní skleněné dotykové panely a dotykováobrazovka.Oblasti použití• kanceláře• soukromé obytné prostory• restaurace• prodejní plochy• průmyslPřehled systémuPC KIT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>DALI PRO CONT-4EPLS/PD MULTI 3 FLLS/PD MULTI CILS/PD MULTI 3LS/PD MULTI 3 BDALI PROSENSOR CouplerDALI PRO PB CouplerGlass Touch 6e:BUS DALI GatewayGlass Touch 12Glass Touch 6JWDALI PRO Touch Panel11.45


9162DALI PRO CONT-41601OznačenívýrobkuEAN kódDALI PRO Sensor CouplerPopisvýrobkuŘÍZENÍpočetVÝSTUPŮDALI PRO Cont-4 4008321478948 řídicí přístroj 50...60 DALI 4 0...+40OznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyDALI PRO Cont-4 montáž do řady IP20 I 160 90 63 4• vhodné pro řízení osvětlení v místnostech, poschodích, regulace v závislosti na denním světle• inteligentní modul k řízení až 256 EP DALI• možnost napojení až 50 SENSOR Coupler• integrované napájení DALI• předem nakonfigurované nastavení Plug&Play bez nutnosti procedury uvedení do provozu• 4 linie DALI• 4 volně programovatelné přepínací relé, zátěžový kontakt: 4x5 A• PC přípojka USB, konfigurační software pro WindowsTa21230 4,11110118OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkupočetVÝSTUPŮDALI PRO Sensor Coupler 4008321379269 SENSOR Coupler 1 0...+50 DALI montáž do svítidel |montáž do stropuOznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyDALI PRO Sensor Coupler IP20 II 118 30 21 25TaŘÍZENÍ• vhodné pro řízení osvětlení s využíváním světelných a prezenčních senzorů• napájení z DALI• integrace senzorů do DALI• využívají světelné a prezenční senzory z programu MULTI 311.46


DALI PRO PB Coupler1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI PRO PB Coupler 4008321496461 konektor propropojení tlačítekŘÍZENÍTaDALI 0...+50 integrace do krabicepod omítkouOznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyDALI PRO PB Coupler IP20 II 42 42 20 4• vhodný k propojení tlačítek/spínačů pro zapínání/vypínání, stmívání, nastavování scén, ukládánínastavených hodnot• spínání a stmívání až 256 EP DALI• napájení z DALI• lze integrovat až 4 existující tlačítka/spínače• použití běžných tlačítek/spínačůE-BUS DALI GatewayH1LOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkue:bus DALI Gateway 4008321957085 sběrnice DALI 24 0...+50 montáž do řadyOznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranye:bus DALI Gateway IP20 II 90 54 62 8Ta• komunikační rozhraní mezi DALI PRO CONT-4 a ovládacími elementy, dotykovým panelem,resp. skleněným dotykovým panelem• napájení ovládacích elementů přes komunikační sběrnici11.47


DALI PRO Touch PanelOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI PRO Touch Panel 4008321957092 dotykový panel montáž na strop |montáž na zeďStupeňkrytíIP20 220OznačenívýrobkuDALI PRO Touch Panel 45 160 1• 5,7“ LCD dotykový panel s vysokým rozlišením• napájení přes přívod sběrnice• všechna svítidla zapojená do systému lze stmívat, resp. spínat• časově programovatelné zapínání a vypínání skupin• mohou se přidávat objekty jako pozadí, loga, tlačítka, plynulé regulátory nebo základní obrysy• konfigurace pomocí software pro WindowsGlass Touch 680801OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuGlass Touch 6 4008321957108 skleněný dotykový panel montáž na zeď IP20 bíláOznačenívýrobkuGlass Touch 6 80 11 80 8StupeňkrytíBARVA• skleněný dotykový panel• napájení přes přívod sběrnice• všechna svítidla zapojená do systému lze stmívat, resp. spínat• hladký povrch, obzvlášť plochý tvar, 6 dotykových tlačítek• konfigurace pomocí software pro Windows11.48


llGlass Touch 12b1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuGlass Touch 12 4008321957115 skleněný dotykový panel montáž na zeď IP20 bíláOznačenívýrobkuGlass Touch 12 80 11 160 4StupeňkrytíBARVA• skleněný dotykový panel• napájení přes přívod sběrnice• všechna svítidla zapojená do systému lze stmívat, resp. spínat• hladký povrch, obzvlášť plochý tvar, 12 dotykových tlačítek• konfigurace pomocí software pro WindowsGlass Touch 6 JW1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuGlass Touch 6 JW 4008321957054 skleněný dotykový panel montáž na zeď IP20 bíláOznačenívýrobkuGlass Touch 6 JW 80 11 160 4StupeňkrytíBARVA• skleněný dotykový panel• napájení přes přívod sběrnice• všechna svítidla zapojená do systému lze stmívat, resp. spínat• hladký povrch, obzvlášť plochý tvar, 6 dotykových tlačítek, dotykové kolečko• konfigurace pomocí software pro Windows11.49


KomponentyRozšiřovat, propojovat a instalovat pomocí komponentů, které jsou nezávislé na systému.Vše od jednoho výrobce – řízení osvětlení a příslušenství pro jednoduché rozšiřování, propojování neboinstalování inovativních světelných řídících systémů OSRAM. Jsou to:• Zesilovače signáluZesilovače signálu pracují ve spojení s řídicími přístroji a umožňují připojit vyšší počet EP na příslušný řídicípřístroj.• DALI konvertoryDALI konvertory jsou multifunkční zařízení. Na jedné straně jde o konvertory, které jsou přes rozhraní DALIdigitálně oslovovány jako EP DALI. Na druhé straně fungují také jako samostatné řídicí přístroje.• DALI RepeaterZařízení DALI Repeater umožňují flexibilní rozšíření zařízení DALI. Díky adresování se tato zařízení dají individuálněřídit a konfigurovat v rámci jednoho systému. EP napojené na Repeater pracují automaticky jako skupinas jednotným nastavením stmívání. V provozu Touch DIM pracuje Repeater jako samostatný řídicí přístroj promanuální řízení osvětlení libovolných EP DALI pomocí standardních tlačítek.• RozbočovačeKonektory Y slouží k napojení většího počtu senzorů na systém MULTI 3 nebo MULTIeco, resp. k propojenívíce systémů MULTI3 nebo MULTIeco k centrálnímu systému detekce pohybu. Konektory Y slouží navíck připojení jednotlivých komponentů v rámci řídicího systému osvětlení EASY Color Control.• Montážní sadyMontážní sady umožňují nezávislou instalaci řídicích přístrojů nebo senzorů.11.50


3862,2DALI REP LI21 mm3,530 mm 4,2 mm1180 mm189 mmOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI REP LI 4008321292599 zesilovač signálu 100...240 50...60 DALI 0...+50ŘÍZENÍTaOznačenívýrobkuDALI REP LI montáž do svítidel |montáž do stropuStupeňkrytíTřídaochranyIP20 I 189 30 21 25• rozšíření systémů DALI vždy o 64 EP• EP napojené na Repeater pracují jako skupina• umožnují prodloužení vedení DALI vždy o 300 m®• řízení Touch DIM vždy 64 EP DALI• příkon: max. 4 WDALI REP SO6845189,79672OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI REP SO 4008321301093 zesilovač signálu 100...240 50...60 DALI 0...+50OznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyDALI REP SO montáž do řady IP20 I 72 96 62 16ŘÍZENÍTa• rozšíření systémů DALI vždy o 64 EP• EP napojené na Repeater pracují jako skupina• integrovaný zátěžový kontakt pro vypnutí napájení EP, který je v režimu stand-by (zelený switch)®• řízení Touch DIM vždy 64 EP DALI• umožnují prodloužení vedení DALI vždy o 300 m• příkon- provoz: max. 5 W- spotřeba v režimu stand-by: max. 1 W11.51


DIM SA28 mm30 mm 4,5 mm1180 mm189 mmOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDIM SA 4008321097095 zesilovač signálu 220...240 50...60 1 ... 10 0...+50OznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyDIM SA montáž do svítidel IP20 I 189 30 30 40ŘÍZENÍTaZatížitelnost signálního výstupu:- max. 100 mA/100 OSRAM 1…10-V EP nebo- 33 zesilovačů signálu DIM SADALI CON 1…10 LI28 mm30 mm 4,5 mm1180 mm189 mmOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI CON 1...10 LI 4050300638973 konvertor DALI na 1...10 V 230...240 50...60 DALI 0...+50OznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyDALI CON 1...10 LI montáž do svítidel IP20 I 190 30 27 40ŘÍZENÍTa• zatížitelnost signálního výstupu:- max. 100 mA/100 OSRAM 1…10-V EP nebo- 33 zesilovačů signálu DIM SA nebo- 0…10 V max. 5 mA aktivní• možnost přepnutí charakteristické křivky: lineární/logaritmick鮕 řízení Touch DIM EP 1...10-V• lze použít čistě jako spínací ovládač11.52


DALI CON 1…10 SO1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuDALI CON 1...10 SO 4050300639802 konvertor z DALI na1...10 VŘÍZENÍ220...240 50...60 DALI 0...+45TaOznačenívýrobkuStupeňkrytíTřídaochranyDALI CON 1...10 SO montáž do řady IP20 II 72 64 90 16• zatížitelnost signálního výstupu:- max. 100 mA/100 OSRAM 1…10-V EP nebo- 33 zesilovačů signálu DIM SA nebo- 0…10 V max. 5 mA aktivní• možnost přepnutí charakteristické křivky: lineární/logaritmick鮕 řízení Touch DIM 1...10-V EP• lze použít čistě jako spínací ovládačY-CONNECTOR35 mm16 mm18 mm1OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuY-CONNECTOR 4050300803135 rozbočovací prvek IP20 IIIOznačenívýrobkuY-CONNECTOR 34 18 16 25StupeňkrytíTřídaochrany• pasivní rozdvojka• přípojky: 3 x modulární konektor 4p4c• 2 propojovací kabely jsou součástí dodávky, oboustranně vybavené konektorem 4p4c,délka 2,1 m• vhodné pro všechny komponenty OSRAM s modulárním konektorem 4p4c11.53


Y-CONNECTOR SCREW40mm16mm120mmOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuY-CONNECTOR SCREW 4008321916686 rozbočovací prvek IP20 IIIOznačenívýrobkuY-CONNECTOR SCREW 40 20 16 25StupeňkrytíTřídaochrany• pasivní rozdvojka• přípojky:- 2 x čtyřpólová šroubovací svorkovnice- 2 x modulární konektor 4p4c• součástí dodávky 2 propojovací kabely s 4p4c konektorem na obou stranách, délka 2,1 mLMS CI BOX25,5 27,0 max.71 max.1261 max.OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuLMS CI BOX 4008321083692 montážní sada montáž do stropu 40Pro nezávislou montáž všech řídicích přístrojů OSRAM o rozměrech 189x30x21 mm (dxšxv).11.54


1331345852SENSOR KITØ 46mm77 mm25 mm180 mmOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuSENSOR KIT 4008321916662 montážní sada montáž na strop bíláOznačenívýrobkuSENSOR KIT 80 80 25 10BARVAAdaptér pro montáž součástek senzorů do krabice na omítku o průměru 50 mmMontážní adaptér19,1115,61OznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuMOUNTING ADAPTER 4008321480798 montážní adaptér 20Adaptér pro montáž součástek senzorů do krabice na omítku o průměru 115,6 mmECO CI KITOznačenívýrobkuEAN kódPopisvýrobkuECO CI KIT 4008321392091 montážní sada montáž do stropu 100Pro nezávislou montáž všech řídicích přístrojů OSRAM o rozměrech 118x30x21 mm (dxšxv)11.55


energieQUICKTRONIC ® INTELLIGENT stmívatelný QTi (DALI)…DIMQTi stmívatelný – rozhraní DALI nebo 1…10-VSoučasná generace stmívatelných předřadníků QUICKTRONIC ® Intelligent s rozhraním DALI(Digital Adressable Lighting Interface)- nebo 1…10-V (QTi DALI/DIM):• Automatické rozpoznání zářivky pomocí inteligentního provozu, určeného pro více světelných zdrojůa možnost použití různých zářivek vč. zářivek CONSTANT a zářivek Seamless větší variabilita při volbě svítidel a snížení počtu typů EP• Optimalizovaný start žárovky v teplém stavu během 0,6 s• Stabilní provoz se stmíváním od 1(3) do 100 % také amalgámových zářivek CONSTANT• Kompaktní úsporné zářivky OSRAM a zářivky T5 CONSTANT: možnost stmívání ve venkovním prostředí• Nejvyšší stupeň účinnosti stmívatelných EP OSRAM až 94 % díky použití vysoce účinných součásteka teplotně nezávislé technologii „cut off“. Při nastavení stmívání na >80 % se vypne zahřívání elektrod. dodatečná úspora energie až 4 W (v závislosti na typu)systémový výkon [W]Hodnoty se vztahují k stejnému světelnému toku (Ballast Lumen Faktor)(BLF) pro všechny QTi DIM=1,0Obr. 2. Elektronické předřadníky QTi DIM OSRAM se vyznačují optimalizovanýmsystémovým výkonem.• Vyrovnání plánovacího faktoru (0,8) díky použití stmívatelného EP ušetří navíc 10 % nákladů na energii100 %90807060504030201001246278 Wstandardní EP DIMpro 4 zářivky 18 Wúspora energie 8 W5cutoff6570 WOSRAM QTi DIM EPpro 4 zářivky 18 Wpotenciál úspor nákladů na energiiinterní ztráty EPzahřívání spirályvýkon zářivkyPorovnání zářivky T5 (54 W) s QT DALI DIMa standardním EP DALI61,5 W59 Wsystémový výkon4,5 W3,5 Wúspora1 % světelný tokspotřeba sestandardním EP DALIspotřeba100 %spotřeba sQTi DALI DIMU 49-W svítidla s 2 zářivkami HO za dobuživotnosti zářivky navíc ušetří 20 E jen díkyvyrovnání plánovacího faktoru:10 % z 110 Wx18.000 hx0,10 E/kWh=20 E/svítidloza 4 roky.Vyrovnání lze provést pomocí systému řízenív budovách nebo světelnými senzory.0čas11.56výměna světelného zdroje


• Efektivní tepelná ochrana inteligentním snížením výkonu při vysokých teplotách T c zjednodušuje bezpečnostní schvalování pro horká svítidlateplota T c[°C]bez omezení teplotys omezením teplotyrel. měrný výkon [%]bez omezení teplotys omezením teplotyteplota okolí svítidla [°C]teplota okolí svítidla [°C]Výhodou je výrazné zvýšení měrného výkonu (lm/W) horkých svítidel a snížení teplotní zátěže součástek svítidla.• End of Live (EoL)-vypnutí podle testu 2 (asymetrický test výkonu)• DALI Standard podle IEC 60929 a IEC 62386QTi DALI – DALI nebo Touch DIM ® v jednom přístroji• Touch DIM ® – stmívání bez stmívače přímým připojením klasických tlačítekL 3L 2L 1NP E~~D AD AEP DALIs funkcí Touch Dim1234zářivkaovládací tlačítka~~D AD AEP DALIs funkcí Touch Dim1234zářivka~~D AD AEP DALIs funkcí Touch Dim1234zářivkaT P E N L 1 L 2 L 3Požadovanou hodnotu je možné uložit dvojitým kliknutím• Provoz více než 6 až 64 EP DALI pomocí zařízení Repeater100 mDALI Repeater300 maž 64 EP• Senzor Touch DIM ® – ovládání světla bez řídicího přístroje přímým připojením kombinovaného senzoru,zaznamenávajícího světlo a přítomnost11.57


QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi DALI DIM pro zářivky T5lhb1l 1OznačenívýrobkuEAN kódTaQTi DALI 1x14/24 DIM 4050300870380 1xHE 14 1x1200 0,07 15,4 0,96 +10...+50 154...2761xHO 24 1) 1x1750 0,11 25,3 0,98 +10...+50QTi DALI 1x21/39 DIM 4050300870366 1xHE 21 1x1900 0,11 23,1 0,96 +10...+50 154...2761xHO 39 1) 1x3100 0,18 41,8 0,98 +10...+50QTi DALI 1x28/54 DIM 4050300870809 1xHE 28 1x2600 0,14 30,1 0,97 +10...+50 154...2761xHO 54 1) 1x4450 0,26 58,8 0,99 +10...+50QTi DALI 1x35/49/80 DIM 4050300870342 1xHE 35 1x3300 0,17 37,8 0,96 +10...+50 154...2761xHO 49 1x4300 0,24 53,4 0,98 +10...+501xHO 80 1) 1x6150 0,39 88,1 0,99 +10...+50QTi DAL 2x14/24 DIM 4050300870861 2xHE 14 2x1200 0,14 30,6 0,96 +10...+50 154...2762xHO 24 1) 2x1750 0,22 49,3 0,96 +10...+50QTi DALI 2x21/39 DIM 4050300870489 2xHE 21 2x1900 0,21 45 0,96 +10...+50 154...2762xHO 39 1) 2x3100 0,36 82 0,96 +10...+50QTi DALI 2x28/54 DIM 4050300870502 2xHE 28 2x2600 0,27 60,2 0,97 +10...+50 154...2762xHO 54 1) 2x4450 0,51 115 0,98 +10...+50QTi DALI 2x35/49 DIM 4050300870465 2xHE 35 2x3300 0,33 74,5 0,95 +10...+50 154...2762xHO 49 2x4300 0,45 103,6 0,97 +10...+50QTi DALI 2x35/49/80 DIM 4050300870441 2xHE 35 2x3300 0,34 74 0,95 +10...+50 154...2762xHO 49 2x4300 0,46 101 0,97 +10...+502xHO 80 1) 2x6150 0,74 165 0,99 +10...+50QTi DALI 3x14/24 DIM 4008321069955 3xDF 24 3x1700 0,32 73,4 0,99 +10...+50 154...2763xDL 24 3x1800 0,32 73 0,99 +10...+503xHE 14 3x1200 0,20 45,3 0,97 +10...+503xHO 24 1) 3x1750 0,32 73,4 0,99 +10...+50QTi DALI 4x14/24 DIM 4008321070036 4xDF 24 4x1700 0,43 97,6 0,99 +10...+50 154...2764xDL 24 4x1800 0,43 98 0,99 +10...+504xHE 14 4x1200 0,27 60,4 0,97 +10...+504xHO 24 1) 4x1750 0,43 97,6 0,99 +10...+50OznačenívýrobkuEPQTi DALI 1x14/24 DIM 53...120 360 30 21 350 305 20 1QTi DALI 1x21/39 DIM 44...120 360 30 21 350 305 20 1QTi DALI 1x28/54 DIM 44...120 360 30 21 350 305 20 1QTi DALI 1x35/49/80 DIM 44...120 360 30 21 350 305 20 1QTi DAL 2x14/24 DIM 53...120 423 30 21 415 370 20 1QTi DALI 2x21/39 DIM 44...120 423 30 21 415 370 20 1QTi DALI 2x28/54 DIM 44...120 423 30 21 415 370 20 1QTi DALI 2x35/49 DIM 44...120 423 30 21 415 370 20 1QTi DALI 2x35/49/80 DIM 44...120 423 30 21 415 370 20 1QTi DALI 3x14/24 DIM 40...100 360 40 21 350 420 20 1QTi DALI 4x14/24 DIM 40...100 360 40 21 350 420 20 11) Uvolněno také pro provoz s odpovídající (amalgámovou) zářivkou CONSTANT11.58


Všeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• vhodné pro použití v zařízeních pro nouzové osvětlení v souladu s EN 50172 / DIN VDE 0108-100• konfigurovatelné vlastnosti nouzového proudu; světelnou hodnotu lze nastavit bez řídicího signálu mezi100 % a 1 % světelného toku• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 154 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• digitálně regulované předehřívání- perfektní teplý start zářivky pro aplikace s pohybovými senzory, start zářivky do 0,6 s- optimální předehřátí v každé poloze stmívání• rozsah stmívání: 1…100 % světelného toku• stmívání amalgámových zářivek bez blikání a bez zkrácení životnosti zářivek a EP v plném rozsahustmívání 1…100 %• nejvyšší efektivita využití energie díky technologii Cut-off (cut-off nad 80 % světelného toku) a nejnižšíinstalovaný příkon při jmenovitém světelném toku• životnost více než 100 000 h (definice životnosti viz str. 11.141, odst. 13)• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL T.2)• automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky• vhodné pro svítidla třídy ochrany I• efektivní ochrana stmívatelného EP před nadměrnou teplotou díky inteligentní termoregulaci při vysokýchteplotách t c• velmi nízká spotřeba v režimu Standby:- QTi DALI 1x, 2x: 0,2 W – svítidla až s 2 předřadníky splňují požadavky standardu Minergie- QTi DALI 3x, 4x: < 0,5 W – svítidlo s jedním předřadníkem splňuje požadavky standardu Minergie• max. rychlost stmívání pro dynamické RGB aplikace 5 ms, od 1 % do 100 % pomocí optimalizovanéregulace předehřátí spirály• index efektivity využití energie EEI=A1• kontrolní značky: Q M N• doplňkové charakteristické znaky: G X• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• provoz zářivky: podle EN 60929• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15, EN 55022• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547Vlastnosti produktu DALI• řízení přes rozhraní DALI• dodržování standardu DALI podle IEC 60929 a IEC 62386• řídicí vstup rozhraní DALI je u všech EP OSRAM chráněn proti přepětí a přepólování• funkce Touch DIM ® a Touch DIM ® Sensor: manuální provoz stmívání (Touch DIM ® ) bez jakéhokoli řídicíhopřístroje se standardními instalačními tlačítky, vč. funkce paměti (dvojkliknutí) a softstart (pozvolný rozběh)11.59


QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi DALI DIM pro zářivky T8lhb1l 1OznačenívýrobkuEAN kódTaQTi DALI 1x18 DIM 4050300870403 1xDF 18 1x1100 0,08 18 0,97 +10...+501xDL 18 1x1200 0,08 18 0,97 +10...+501xL 18 1x1350 0,08 18,3 0,97 -20...+50QTi DALI 1x36 DIM 4050300870427 1xDF 36 1x2900 0,16 36 0,97 +10...+501xDL 36 1x2900 0,16 36 0,97 +10...+501xL 36 1x2700 0,16 36 0,98 -20...+50QTi DALI 1x58 DIM 4050300870823 1xL 58 1x5000 0,25 56 0,99 -20...+50QTi DALI 2x18 DIM 4050300870526 2xDF 18 2x1100 0,16 37 0,97 +10...+502xDL 18 2x1200 0,16 37 0,97 +10...+502xL 18 2x1350 0,16 36,5 0,97 -20...+50QTi DALI 2x36 DIM 4050300870885 2xDF 36 2x2900 0,31 69 0,98 +10...+502xDL 36 2x2900 0,31 69 0,98 +10...+502xL 36 2x2700 0,30 69 0,98 -20...+50QTi DALI 2x58 DIM 4050300870847 2xL 58 2x5000 0,47 108 0,99 -20...+50QTi DALI 3x18 DIM 4008321069979 3xDF 18 3x1100 0,24 53,6 0,98 +10...+503xDL 18 3x1200 0,24 53,6 0,98 +10...+503xL 18 3x1350 0,24 53,6 0,98 -20...+50QTi DALI 4x18 DIM 4008321070050 4xDF 18 4x1100 0,31 69,3 0,98 +10...+504xDL 18 4x1200 0,31 69,3 0,98 +10...+504xL 18 4x1350 0,31 69,3 0,98 -20...+50OznačenívýrobkuEPQTi DALI 1x18 DIM 154...276 51...120 360 30 21 350 305 20 1QTi DALI 1x36 DIM 154...276 48...120 360 30 21 350 305 20 1QTi DALI 1x58 DIM 154...276 46...120 360 30 21 350 305 20 1QTi DALI 2x18 DIM 154...276 51...120 423 30 21 415 370 20 1QTi DALI 2x36 DIM 154...276 48...120 423 30 21 415 370 20 1QTi DALI 2x58 DIM 154...276 46...120 423 30 21 415 370 20 1QTi DALI 3x18 DIM 154...276 40...100 360 40 21 350 420 20 1QTi DALI 4x18 DIM 154...276 40...100 360 40 21 350 420 20 111.60


Všeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• vhodné pro použití v zařízeních pro nouzové osvětlení v souladu s EN 50172 / DIN VDE 0108-100• konfigurovatelné vlastnosti nouzového proudu; světelnou hodnotu lze nastavit bez řídicího signálu mezi100 % a 1 % světelného toku• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 154 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• digitálně regulované předehřívání- perfektní teplý start zářivky pro aplikace s pohybovými senzory, start zářivky do 0,6 s- optimální předehřátí v každé poloze stmívání• rozsah stmívání: 1…100 % světelného toku• nejvyšší efektivita využití energie díky technologii Cut-off (cut-off nad 80 % světelného toku) a nejnižšíinstalovaný příkon při jmenovitém světelném toku• životnost více než 100 000 h (definice životnosti viz str. 11.141, odst. 13)• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL T.2)• automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky• vhodné pro svítidla třídy ochrany I• efektivní ochrana stmívatelného EP před nadměrnou teplotou díky inteligentní termoregulaci při vysokýchteplotách t c• velmi nízká spotřeba v režimu Standby:- QTi DALI 1x, 2x: 0,2 W – svítidla až s 2 předřadníky splňují požadavky standardu Minergie- QTi DALI 3x, 4x: < 0,5 W – svítidlo s jedním předřadníkem splňuje požadavky standardu Minergie• max. rychlost stmívání pro dynamické RGB aplikace 5 ms, od 1 % do 100 % pomocí optimalizovanéregulace předehřátí spirály• index efektivity využití energie EEI=A1• kontrolní značky: Q M N• doplňkové charakteristické znaky: G X• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• provoz zářivky: podle EN 60929• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15, EN 55022• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547Vlastnosti produktu DALI• řízení přes rozhraní DALI• dodržování standardu DALI podle IEC 60929 a IEC 62386• řídicí vstup rozhraní DALI je u všech EP OSRAM chráněn proti přepětí a přepólování• funkce Touch DIM ® a Touch DIM ® Sensor: manuální provoz stmívání (Touch DIM ® ) bez jakéhokoli řídicíhopřístroje se standardními instalačními tlačítky, vč. funkce paměti (dvojkliknutí) a softstart (pozvolný rozběh)11.61


QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi DALI DIM pro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/Ehlb1 b1l1OznačenívýrobkuEAN kódTaQTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 1) 4008321060808 1xDT/E 18 1x1200 0,09 20 0,95 +10...+50 220-2401xDT/E 26 2) 1x1800 0,13 29 0,97 +10...+501xDT/E 32 2) 1x2400 0,16 36 0,98 +10...+501xDT/E 42 2) 1x3200 0,21 47 0,99 +10...+501xDT/E 57 1x4300 0,27 61 0,99 +10...+50QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM 1) 4008321060822 2xDT/E 18 2x1200 0,17 38 0,95 +10...+50 220-2402xDT/E 26 2) 2x1800 0,25 56 0,98 +10...+502xDT/E 32 2) 2x2400 0,30 69 0,99 +10...+502xDT/E 42 2) 2x3200 0,39 90 0,99 +10...+50OznačenívýrobkuEPQTi DALI-T/E 1x18-57 DIM 1) 176...254 42...130 123 79 33 129,5 67 206 20 1QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM 1) 176...254 42...140 123 79 33 129,5 67 222 20 11) Možnost kombinace se zařízením pro odlehčení tahu, viz kapitola příslušenství EP – odlehčení tahu2) Provoz je možný také s odpovídajícími zářivkami CONSTANT (amalgámové)11.62


Všeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• vhodné pro použití v zařízeních pro nouzové osvětlení v souladu s EN 50172 / DIN VDE 0108-100• konfigurovatelné vlastnosti nouzového proudu; světelnou hodnotu lze nastavit bez řídicího signálu mezi100 % a 1 % světelného toku• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 154 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• digitálně regulované předehřívání- perfektní teplý start zářivky pro aplikace s pohybovými senzory, start zářivky do 0,6 s- optimální předehřátí v každé poloze stmívání• rozsah stmívání: 3…100 % světelného toku• stmívání amalgámových zářivek bez blikání a bez zkrácení životnosti zářivek a EP v plném rozsahustmívání 3…100 %• nejvyšší efektivita využití energie díky technologii Cut-off (cut-off nad 80 % světelného toku) a nejnižšíinstalovaný příkon při jmenovitém světelném toku• životnost více než 100 000 h (definice životnosti viz str. 11.141, odst. 13)• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL T.2)• automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky• vhodné pro svítidla třídy ochrany I• efektivní ochrana stmívatelného EP před nadměrnou teplotou díky inteligentní termoregulaci při vysokýchteplotách t c• velmi nízká spotřeba v režimu Standby: QTi T/E DALI 1x, 2x: 0,2 W – svítidla až s 2 předřadníky splňujípožadavky standardu Minergie• index efektivity využití energie EEI=A1• kontrolní značky: Q M N• doplňkové charakteristické znaky: G X – u přístroje s 2 zářivkami možnost kombinovanéhovybavení FC22 a FC40• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• provoz zářivky: podle EN 60929• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007 / CISPR 15, EN 55022• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547Vlastnosti produktu DALI• řízení přes rozhraní DALI• dodržování standardu DALI podle IEC 60929 a IEC 62386• řídicí vstup rozhraní DALI je u všech EP OSRAM chráněn proti přepětí a přepólování• funkce Touch DIM ® a Touch DIM ® Sensor: manuální provoz stmívání (Touch DIM ® ) bez jakéhokoli řídicíhopřístroje se standardními instalačními tlačítky, vč. funkce paměti (dvojkliknutí) a softstart (pozvolný rozběh)11.63


QUICKTRONIC ® QT DALI DIM pro kompaktní zářivky DULUX T/E HEhlb1 b1l1OznačenívýrobkuEAN kódTaQT DALI-T/E 1X14-17/220-240 DIM HEQT DALI-T/E 2X14-17/220-240 DIM HE4008321327383 1xDT/E 14 HE 1x1050 0,08 17 0,95 +10...+501xDT/E 17 HE 1x1250 0,10 21 0,95 +10...+504008321327406 2xDT/E 14 HE 2x1050 0,14 33 0,95 +10...+502xDT/E 17 HE 2x1250 0,19 39 0,95 +10...+50OznačenívýrobkuQT DALI-T/E 1X14-17/220-240 DIM HEQT DALI-T/E 2X14-17/220-240 DIM HE176...254 123 79 33 129,5 67 200 12 1176...254 123 79 33 129,5 67 200 12 1Všeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• vhodné pro použití v zařízeních pro nouzové osvětlení v souladu s EN 50172 / DIN VDE 0108-100• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 176 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• digitálně regulované předehřívání – perfektní teplý start zářivky pro aplikace s pohybovými senzory, startzářivky do 0,5 s• rozsah stmívání: 3…100 % světelného toku• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL)• automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky• vhodné pro svítidla třídy ochrany I• index efektivity využití energie EEI=A1• kontrolní značky: ENEC 05 N• doplňkový charakteristický znak: EoL• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• provoz zářivky: podle EN 60929• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15, EN 55022• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547Vlastnosti produktu DALI• řízení přes rozhraní DALI• dodržování standardu DALI podle IEC 60929 a IEC 62386• řídicí vstup rozhraní DALI je u všech EP OSRAM chráněn proti přepětí a přepólování11.64


QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi DIM (1…10 V) pro zářivky T5lhb1l 1OznačenívýrobkuEAN kódTaQTi 1X14/24/220-240 DIM 4050300870922 1xHE 14 1x1200 0,07 15,4 0,96 +10...+50 154...2761xHO 24 1) 1x1750 0,11 26 0,98 +10...+50QTi 1X21/39/220-240 DIM 4050300870564 1xHE 21 1x1900 0,11 23,1 0,96 +10...+50 154...2761xHO 39 1) 1x3100 0,18 41,8 0,98 +10...+50QTi 1X28/54/220-240 DIM 4050300870588 1xHE 28 1x2600 0,14 30,1 0,97 +10...+50 154...2761xHO 54 1) 1x4450 0,26 58,8 0,99 +10...+50QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870540 1xHE 35 1x3300 0,17 37,8 0,96 +10...+50 154...2761xHO 49 1x4300 0,24 53,4 0,98 +10...+501xHO 80 1) 1x6150 0,39 88,1 0,99 +10...+50QTi 2X14/24/220-240 DIM 4050300870946 2xHE 14 2x1200 0,14 30,6 0,96 +10...+50 154...2762xHO 24 1) 2x1750 0,22 50 0,96 +10...+50QTi 2X21/39/220-240 DIM 4050300870694 2xHE 21 2x1900 0,21 45 0,96 +10...+50 154...2762xHO 39 1) 2x3100 0,36 82 0,96 +10...+50QTi 2X28/54/220-240 DIM 4050300870717 2xHE 28 2x2600 0,27 60,2 0,27 +10...+50 154...2762xHO 54 1) 2x4450 0,51 115 0,98 +10...+50QTi 2X35/49/220-240 DIM 4050300870670 2xHE 35 2x3300 0,33 74,5 0,95 +10...+50 154...2762xHO 49 2x4300 0,45 103,6 0,97 +10...+50QTi 2X35/49/80/220-240 DIM 4050300870984 2xHE 35 2x3300 0,34 74 0,95 +10...+50 154...2762xHO 49 2x4300 0,46 103 0,97 +10...+502xHO 80 1) 2x6150 0,74 165 0,99 +10...+50QTi 3x14/24/220-240 DIM 4008321069719 3xDF 24 3x1700 0,32 74 0,99 +10...+50 154...2763xDL 24 3x1800 0,32 73 0,99 +10...+503xHE 14 3x1200 0,20 45,3 0,97 +10...+503xHO 24 1) 3x1750 0,32 74 0,99 +10...+50QTi 4x14/24/220-240 DIM 4008321069993 4xDF 24 4x1800 0,43 97,6 0,99 +10...+50 154...2764xDL 24 4x1800 0,43 98 0,99 +10...+504xHE 14 4x1200 0,27 50,4 0,97 +10...+504xHO 24 1) 4x1750 0,43 98 0,99 +10...+50OznačenívýrobkuEPQTi 1X14/24/220-240 DIM 53...120 360 30 21 350 305 20 1QTi 1X21/39/220-240 DIM 44...120 360 30 21 350 305 20 1QTi 1X28/54/220-240 DIM 44...120 360 30 21 350 305 20 1QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 44...120 360 30 21 350 305 20 1QTi 2X14/24/220-240 DIM 53...120 423 30 21 415 370 20 1QTi 2X21/39/220-240 DIM 44...120 423 30 21 415 370 20 1QTi 2X28/54/220-240 DIM 44...120 423 30 21 415 370 20 1QTi 2X35/49/220-240 DIM 44...120 423 30 21 415 370 20 1QTi 2X35/49/80/220-240 DIM 44...120 423 30 21 415 370 20 1QTi 3x14/24/220-240 DIM 40...100 360 40 21 350 420 20 1QTi 4x14/24/220-240 DIM 40...100 360 40 21 350 420 20 11) Provoz je možný také s odpovídajícími zářivkami CONSTANT (amalgámové).11.65


Všeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• vhodné pro použití v zařízeních pro nouzové osvětlení v souladu s EN 50172 / DIN VDE 0108-100• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 154 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• digitálně regulované předehřívání- perfektní teplý start zářivky pro aplikace s pohybovými senzory, start zářivky do 0,6 s- optimální předehřátí v každé poloze stmívání• rozsah stmívání: 1…100 % světelného toku• stmívání amalgámových zářivek bez blikání a bez zkrácení životnosti zářivek a EP v plném rozsahustmívání 1…100 %• nejvyšší efektivita využití energie díky technologii Cut-off (cut-off nad 80 % světelného toku) a nejnižšíinstalovaný příkon při jmenovitém světelném toku• životnost více než 100 000 h (definice životnosti viz str. 11.141, odst. 13)• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL T.2)• automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky• vhodné pro svítidla třídy ochrany I• efektivní ochrana stmívatelného EP před nadměrnou teplotou díky inteligentní termoregulaci při vysokýchteplotách t c• max. rychlost stmívání pro dynamické RGB aplikace 5 ms, od 1 % do 100 % pomocí optimalizovanéregulace předehřátí spirály• index efektivity využití energie EEI=A1• kontrolní značky: Q, M, N• doplňkové charakteristické znaky: G X• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• provoz zářivky: podle EN 60929• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15, EN 55022• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547• řízení přes rozhraní 1…10-V11.66


QUICKTRONIC ® DE LUXE HF DIM (1…10 V) pro zářivky T8lhb1l 1OznačenívýrobkuEAN kódTaHF1x18/230-240 DIM 4050300319254 1xL 18 1x1300 0,09 19 0,95 0...+50 154...276HF1x36/230-240 DIM 4050300297705 1xL 36 1x3350 0,17 36 0,97 0...+50 154...276HF1x58/230-240 DIM 4050300297729 1xL 58 1x5000 0,25 58 0,98 0...+50 154...276HF2x18/230-240 DIM 4050300350950 2xL 18 2x1350 0,17 36 0,97 0...+50 154...276HF2x36/230-240 DIM 4050300350974 2xL 36 2x3200 0,31 71 0,99 0...+50 154...276HF2x58/230-240 DIM 4050300350998 2xL 58 2x5000 0,48 116 0,99 0...+50 154...276OznačenívýrobkuEPHF1x18/230-240 DIM 40...100 360 30 30 350 300 20 1HF1x36/230-240 DIM 40...100 360 30 30 350 300 20 1HF1x58/230-240 DIM 40...100 360 30 30 350 300 20 1HF2x18/230-240 DIM 40...100 423 30 30 415 430 20 1HF2x36/230-240 DIM 40...100 423 30 30 415 430 20 1HF2x58/230-240 DIM 40...100 423 30 30 415 430 20 1Všeobecné informace• napájecí napětí: 230…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• vhodné pro použití v zařízeních pro nouzové osvětlení v souladu s EN 50172 / DIN VDE 0108-100• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 154 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• rozsah stmívání: 1…100 % světelného toku• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL)• automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky• vhodné pro svítidla třídy ochrany I• index efektivity využití energie EEI=A1• kontrolní značky: Q M N• doplňkový charakteristický znak: EoL• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• provoz zářivky: podle EN 60929• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15, EN 55022• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547• řízení přes rozhraní 1…10-V11.67


QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi DIM (1…10 V) pro zářivky T8lhb1l 1OznačenívýrobkuEAN kódTaQTi 1X18/220-240 DIM 4050300870601 1xDF 18 1x1100 0,08 18 0,97 +10...+50 154...2761xDL 18 1x1200 0,08 19 0,97 +10...+501xL 18 1x1350 0,08 19 0,97 -20...+50QTi 1X36/220-240 DIM 4050300870625 1xDF 36 1x2900 0,16 36 0,97 +10...+50 154...2761xDL 36 1x2900 0,16 36 0,97 +10...+501xL 36 1x3350 0,16 36 0,97 -20...+50QTi 1X58/220-240 DIM 4050300870908 1xL 58 1x5000 0,25 56 0,99 -20...+50 154...276QTi 2x18/220-240 DIM 4050300870960 2xDF 18 2x1100 0,16 37 0,97 +10...+50 154...2762xDL 18 2x1200 0,16 37 0,97 +10...+502xL 18 2x1350 0,16 37 0,97 -20...+50QTi 2X36/220-240 DIM 4050300870755 2xDF 36 2x2900 0,31 69 0,98 +10...+50 154...2762xDL 36 2x2900 0,31 69 0,98 +10...+502xL 36 2x3350 0,31 69 0,98 -20...+50QTi 2X58/220-240 DIM 4050300870731 2xL 58 2x5000 0,47 108 0,99 -20...+50 154...276QTi 3x18/220-240 DIM 4008321069931 3xDF 18 3x1100 0,24 53,6 0,98 +10...+50 154...2763xDL 18 3x1200 0,24 53,6 0,98 +10...+503xL 18 3x1350 0,24 53,6 0,98 -20...+50QTi 4x18/220-240 DIM 4008321070012 4xDF 18 4x1100 0,31 69,3 0,98 +10...+50 154...2764xDL 18 4x1200 0,31 69,3 0,98 +10...+504xL 18 4x1350 0,31 69,3 0,98 -20...+50OznačenívýrobkuEPQTi 1X18/220-240 DIM 51...120 360 30 21 350 305 20 1QTi 1X36/220-240 DIM 48...120 360 30 21 350 305 20 1QTi 1X58/220-240 DIM 46...120 360 30 21 350 305 20 1QTi 2x18/220-240 DIM 51...120 423 30 21 415 370 20 1QTi 2X36/220-240 DIM 48...120 423 30 21 415 370 20 1QTi 2X58/220-240 DIM 46...120 423 30 21 415 370 20 1QTi 3x18/220-240 DIM 40...100 360 40 21 350 420 20 1QTi 4x18/220-240 DIM 40...100 360 40 21 350 420 20 111.68


Všeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• vhodné pro použití v zařízeních pro nouzové osvětlení v souladu s EN 50172 / DIN VDE 0108-100• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 154 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• digitálně regulované předehřívání- perfektní teplý start zářivky pro aplikace s pohybovými senzory, start zářivky do 0,6 s- optimální předehřátí v každé poloze stmívání• rozsah stmívání: 1…100 % světelného toku• nejvyšší efektivita využití energie díky technologii Cut-off (cut-off nad 80 % světelného toku) a nejnižší instalovanýpříkon při jmenovitém světelném toku• životnost více než 100 000 h (definice životnosti viz str. 11.141, odst. 13)• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL T.2)• automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky• vhodné pro svítidla třídy ochrany I• efektivní ochrana stmívatelného EP před nadměrnou teplotou díky inteligentní termoregulaci při vysokýchteplotách t c• max. rychlost stmívání pro dynamické RGB aplikace 5 ms, od 1 % do 100 % pomocí optimalizovanéregulace předehřátí spirály• index efektivity využití energie EEI=A1• kontrolní značky: Q M N• doplňkové charakteristické znaky: G X• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• provoz zářivky: podle EN 60929• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15, EN 55022• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547• řízení přes rozhraní 1…10-V11.69


QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi DIM (1…10 V) pro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/Ehlb1 b1l1OznačenívýrobkuEAN kódTaQTi-T/E 1x18-57 DIM 1) 4008321060860 1xDT/E 18 1x1200 0,09 20 0,95 +10...+50 154...2761xDT/E 26 2) 1x1800 0,13 29 0,97 +10...+501xDT/E 32 2) 1x2400 0,16 36 0,98 +10...+501xDT/E 42 2) 1x3200 0,21 47 0,99 +10...+501xDT/E 57 1x4300 0,27 61 0,99 +10...+50QTi-T/E 2x18-42 DIM 1) 4008321060846 2xDT/E 18 2x1200 0,17 38 0,95 +10...+50 154...2762xDT/E 26 2) 2x1800 0,25 56 0,98 +10...+502xDT/E 32 2) 2x2400 0,30 69 0,99 +10...+502xDT/E 42 2) 2x3200 0,39 90 0,99 +10...+50OznačenívýrobkuEPQTi-T/E 1x18-57 DIM 1) 42...140 123 79 33 129,5 67 206 20 1QTi-T/E 2x18-42 DIM 1) 42...140 123 79 33 129,5 67 222 20 11) Možnost kombinace se zařízením pro odlehčení tahu, viz kapitola příslušenství EP – odlehčení tahu.2) Provoz je možný také s odpovídajícími zářivkami CONSTANT (amalgámové).Všeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• vhodné pro použití v zařízeních pro nouzové osvětlení v souladu s EN 50172 / DIN VDE 0108-100• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 154 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• digitálně regulované předehřívání- perfektní teplý start zářivky pro aplikace s pohybovými senzory, start zářivky do 0,5 s- optimální předehřátí v každé poloze stmívání- funkce Cut off nad 80 % světelného toku• rozsah stmívání: 3…100 % světelného toku• stmívání amalgámových zářivek bez blikání a bez zkrácení životnosti zářivek a EP v plném rozsahustmívání 3…100 %• životnost více než 100 000 h (definice životnosti viz str. 11.141, odst. 13)• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL T.2)• automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky• vhodné pro svítidla třídy ochrany I• efektivní ochrana stmívatelného EP před nadměrnou teplotou díky inteligentní termoregulaci při vysokýchteplotách t c• max. rychlost stmívání pro dynamické RGB aplikace 5 ms, od 1 % do 100 % pomocí optimalizovanéregulace předehřátí spirály• index efektivity využití energie EEI=A1• kontrolní značky: Q M N• doplňkové charakteristické znaky: G Xu přístroje s 2 zářivkami možnost kombinovaného vybavení FC22 a FC40• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• provoz zářivky: podle EN 60929• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15, EN 55022• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547• řízení přes rozhraní 1…10-V11.70


35 W49 W80 W35/49/80OSRAM má pro Vás vždy ten správný předřadníkPro lineární zářivky T5/ø16mm:• QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi2. generace (GII) – díky inteligentnímu rozpoznánípřes 50 % méně typů EP při současnému zvýšeníflexibility při zřizování osvětlovacích systémů.Pouze jedno svítidlo může zajistit až 3 různéúrovně osvětlení• životnost až 100 000 h (definice životnostiviz str. 11.141, odst. 13)• vhodné pro svítidla SK-II• pro zářivky T5-Seamless• QUICKTRONIC ® PROFESSIONAL QTP52. generace (GII) EP pro teplý start s dlouhouživotností 100 000 h, nyní i pro svítidla SK-II• QUICKTRONIC ® QT-FC, QTP-M a QT-Mkompaktní předřadníky pro malé kruhovézářivky T5Pro lineární zářivky T8/ø26mm:• QUICKTRONIC ® PROFESSIONAL QTP8miliónkrát prověřené EP pro teplý starts životností 100 000 h• QUICKTRONIC ® FIT8spolehlivé EP pro teplý start s životností 50 000 h,obzvlášť úsporné ve spojení s pohybovými senzory• QUICKTRONIC ® INSTANT START QTIS ecenově výhodné úsporné EP pro méně častéspínání zářivek11.71


DULUX F 18 WDULUX F 24 WDULUX F 36 WDULUX L 18 WDULUX L 24 WDULUX L 36 WDULUX L 40 WFC 22 WFC 40 WDULUX D/E 26 WDULUX T/E 26 W (CONSTANT)DULUX T/E 32 W (CONSTANT)DULUX T/E 42 W (CONSTANT)DULUX T/E 57 W (CONSTANT)L 18 WL 36 W24 W HO39 W HOPro lineární zářivky T2/ø7mm:• QUICKTRONIC ® QT-FMspolehlivý, štíhlý a plochý EP v provedení s krytemnebo jako deska pro spolehlivý provoz malýchzářivek FM-T2Pro kompaktní zářivky:• QUICKTRONIC ® MULTIWATT-QTP-Ma QT-M – univerzální EP pro teplý start až pro18 různých zářivek (OSRAM DULUX ® L, F, D/E,T/E, …) od 18 do 57 W• QUICKTRONIC ® PROFESSIONAL QTP-DLpro OSRAM DULUX ® L a F od 18 do 55 Wi QTP-D/E, T/E pro OSRAM DULUX ® T/E, D/Ea S/E od 9 do 18 W• QUICKTRONIC ® ECONOMICelektronická alternativa KP,pro OSRAM DULUX ® S/E, D/E, T/E, T5, T8od 4 do 26 W• DULUXTRONIC ®EP s integrovanou zářivkovou objímkou proOSRAM DULUX ® S/E, D/E, T/E od 5 do 18 W11.72


QUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTi pro zářivky T5lhb1l 1OznačenívýrobkuEAN kódTaNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAQTi 1X14/24/21/39 GII 1) 4008321383334 1xDL 28 HE 1x2800 0,15 31 0,95 -20...+501xHE 14 1x1275 0,08 16 0,92 -20...+501xHE 21 1x1950 0,11 24 0,94 -20...+501xHO 24 1x1750 0,12 26 0,96 -20...+501xHO 39 1x3100 0,18 41 0,98 -20...+50QTi 1X28/54/35/49 GII 1) 4008321383358 1xHE 28 1x2700 0,15 32 0,95 -20...+501xHE 35 1x3300 0,17 38 0,97 -20...+501xHO 49 1x4300 0,24 53 0,97 -20...+501xHO 54 1x4450 0,26 58 0,97 -20...+50QTi 1X35/49/80 GII 1) 4008321383372 1xHE 35 1x3300 0,17 38 0,97 -20...+501xHO 49 1x4300 0,24 53 0,97 -20...+501xHO 80 1x6150 0,38 85 0,98 -20...+50QTi 2X14/24/21/39 GII 1) 4008321383396 2xDL 28 HE 2x2800 0,27 60 0,96 -20...+502xHE 14 2x1250 0,15 31 0,95 -20...+502xHE 21 2x1900 0,20 45 0,96 -20...+502xHO 24 2x1750 0,23 50 0,96 -20...+502xHO 39 2x3100 0,36 81 0,98 -20...+50QTi 2X28/54/35/49 GII 1) 4008321383419 2xHE 28 2x2650 0,28 61 0,96 -20...+502xHE 35 2x3300 0,35 76 0,96 -20...+502xHO 49 2x4300 0,46 105 0,98 -20...+502xHO 54 2x4450 0,51 115 0,98 -20...+50QTi 2X35/49/80 4008321174291 2xHE 35 2x3300 0,34 79 0,95 -20...+502xHO 49 2x4300 0,46 110 0,97 -20...+502xHO 80 2x6150 0,74 165 0,99 -20...+50OznačenívýrobkuEPQTi 1X14/24/21/39/220-240 GII 176...276 - 360 30 21 350 220 20 1QTi 1X28/54/35/49/220-240 GII 176...276 - 360 30 21 350 240 20 1QTi 1X35/49/80/220-240 GII 176...276 - 360 30 21 350 240 20 1QTi 2X14/24/21/39/220-240 GII 176...276 - 360 30 21 350 250 20 1QTi 2X28/54/35/39/220-240 GII 176...276 - 360 30 21 350 270 20 1QTi 2X35/49/80/220-240 176...254 45...70 425 30 21 415 400 20 11) Výrobek se připravuje11.73


Všeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• vhodné pro použití v zařízeních pro nouzové osvětlení v souladu s EN 50172 / DIN VDE 0108-100• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 176 V, při zapalování musí být vyšší než 185 V• perfektní teplý start zářivky pro aplikace s pohybovými senzory, start zářivky do 1 s.QTi Gll: při krátkodobém přerušení dodávky proudu (


QUICKTRONIC ® PROFESSIONAL QTP5 pro zářivky T5lhb1l 1OznačenívýrobkuEAN kódTaNOVINKAQTP5 1X14-35 4008321329035 1xDL 28 HE 1x2800 0,14 31 0,95 -20...+501xHE 14 1x1200 0,08 16 0,90 c -20...+501xHE 21 1x1900 0,11 24 0,95 -20...+501xHE 28 1x2600 0,14 31 0,96 -20...+501xHE 35 1x3300 0,17 38 0,97 -20...+50QTP5 1X24-39 4008321329110 1xHO 24 1x1750 0,12 26 0,95 -20...+501xHO 39 1x3100 0,18 41 0,98 -20...+501xL 30 1x3000 0,15 33 0,97 -20...+50QTP5 1X49 4008321329370 1xHO 49 1x4300 0,24 53 0,95 -20...+50QTP5 1X54 4008321329394 1xHO 54 1x4450 0,26 59 0,98 -20...+50QTP5 1X80 4008321329059 1xDL 80 1x6000 0,38 86 0,98 -20...+501xHO 80 1x6150 0,38 86 0,98 -20...+50QTP5 2X14-35 4008321329073 2xDL 28 HE 2x2800 0,26 60 0,98 -20...+502xHE 14 2x1200 0,14 30 0,98 -20...+502xHE 21 2x1900 0,20 45 0,98 -20...+502xHE 28 2x2600 0,26 60 0,98 -20...+502xHE 35 2x3300 0,33 75 0,98 -20...+50QTP5 2X24-39 4008321329417 2xHO 24 2x1750 0,23 49 0,95 -20...+502xHO 39 2x3100 0,36 82 0,98 -20...+502xL 30 2x2850 0,27 62 0,98 -20...+50QTP5 2X49 4008321329431 2xHO 49 2x4300 0,49 106 0,99 -20...+50QTP5 2X54 4008321329097 2xHO 54 2x4450 0,50 115 0,99 -20...+50QT-FQ 2X80 4050300825564 2xDL 55 2x4800 0,59 122 0,99 -20...+502xDL 80 2x6150 0,76 176 0,99 -20...+502xHO 80 2x6300 0,76 177 0,98 -20...+50QTP5 3X14,4X14 1) 4008321484598 3x, 4xHE 14 3x, 4x1200 - - - -20...+50OznačenívýrobkuEPQTP5 1X14-35 176...276 40...50 280 30 21 270 180 20 1QTP5 1X24-39 176...276 40...50 280 30 21 270 180 20 1QTP5 1X49 176...276 40...50 280 30 21 270 180 20 1QTP5 1X54 176...276 40...50 280 30 21 270 180 20 1QTP5 1X80 176...276 40...50 360 30 21 350 255 20 1QTP5 2X14-35 176...276 40...50 360 30 21 350 255 20 1QTP5 2X24-39 176...276 40...50 360 30 21 350 255 20 1QTP5 2X49 176...276 40...50 360 30 21 350 255 20 1QTP5 2X54 176...276 40...50 360 30 21 350 255 20 1QT-FQ 2X80 176...276 45...50 423 30 21 415 397 20 1QTP5 3X14,4X14 176...276 40...50 280 40 21 270 240 20 11) Výrobek se připravuje11.75


Všeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz; QT-FQ 2x80: 50...60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• QTP5: vhodné pro použití v systémech nouzového osvětlení podle EN 50172/DIN VDE 0108-100• QTP5: stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• QTP5: napětí baterie může klesnout až na 176 V, při zapalování musí být vyšší než 185 V• QTP5: perfektní teplý start zářivky pro aplikace s pohybovými senzory, start zářivky do 1 s,při krátkodobém přerušení dodávky proudu (


QUICKTRONIC ® QT pro kruhové zářivky T5h1 hl2lb1 b1l1OznačenívýrobkuEAN kódTaQT-FC 1x55/230-240 S 4050300526096 1xDL 55 1x4700 0,26 60 0,99 -15...+501xFC 55 1x4000 0,26 60 0,99 -15...+50OznačenívýrobkuEPQT-FC 1x55/230-240 S 176...254 ≈ 40 123 79 33 129,5 67 272 20 1Všeobecné informace• EP pro provoz FC 22 W a 40 W viz kapitola QUICKTRONIC ® PROFESSIONAL QTP-M, -D/E, -T/Epro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/E• napájecí napětí: 230…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…254 V• vhodné pro použití v zařízeních pro nouzové osvětlení v souladu s EN 50172 / DIN VDE 0108-100• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 176 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• start zářivky: start s optimálním předehřátím spirály do 1,5 s• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL)• automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky• index efektivity využití energie EEI=A2• kontrolní značky: M N• doplňkové charakteristické znaky: G EoL• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• provoz zářivky: podle EN 60929• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 6154711.77


QUICKTRONIC ® PROFESSIONAL QTP8 pro zářivky T8lhb1l 1OznačenívýrobkuEAN kódTaQTP8 1x18 4008321131584 1xL 18 1x1350 0,09 18 0,96 -25...+55QTP8 1x36 4008321131621 1xL 36 U 1x2600 0,16 37 0,97 -20...+501xL 36 1x3200 0,16 35 0,96 -25...+551xL 38 1x3200 0,16 35 0,96 -25...+55QTP8 1x58 4008321131669 1xL 58 1x5000 0,24 55 0,98 -25...+55QTP8 2x18 4008321131607 2xL 18 2x1350 0,17 35 0,97 -25...+55QTP8 2x36 4008321131645 2xL 36 2x3200 0,31 72 0,98 -25...+552xL 38 2x3200 0,31 70 0,98 -25...+55QTP8 2x58 4008321131683 2xL 58 2x5000 0,45 110 0,98 -25...+55QTP8 3x18, 4x18 4008321131706 3x; 4xL 18 3x; 4x1300 0,26; 0,32 73 0,99 -25...+55OznačenívýrobkuEPQTP8 1x18 154...276 40...50 360 30 30 350 270 20 1QTP8 1x36 154...276 40...50 360 30 30 350 261 20 1QTP8 1x58 154...276 40...50 360 30 30 350 309 20 1QTP8 2x18 154...276 40...50 423 30 30 415 404 20 1QTP8 2x36 154...276 40...50 423 30 30 415 404 20 1QTP8 2x58 154...276 40...50 423 30 30 415 400 20 1QTP8 3x18, 4x18 154...276 40...50 423 40 30 415 500 20 1Všeobecné informace• napájecí napětí: 230…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• vhodné pro použití v zařízeních pro nouzové osvětlení v souladu s EN 50172 / DIN VDE 0108-100• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 154 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• start zářivky: start s optimálním předehřátím spirály do 2 s, při krátkodobém přerušení dodávky proudu(


QUICKTRONIC ® FIT QT-FIT8 pro zářivky T8lhb1l 1OznačenívýrobkuEAN kódTaNOVINKAQT-FIT8 1x18 4008321294180 1xL 18 1x1350 0,09 19 0,95 -15...+50QT-FIT8 1x36 4008321294203 1xL 36 1x3200 0,16 36 0,96 -15...+50QT-FIT8 1x58-70 4008321294227 1xL 58 1x5000 0,24 54 0,96 -15...+501xL 70 1x5900 0,28 62 0,96 -15...+50QT-FIT8 2x18 4008321294241 2xL 18 2x1390 0,16 36 0,98 -15...+50QT-FIT8 2x36 4008321294265 2xL 36 2x3200 0,32 71 0,98 -15...+50QT-FIT8 2x58-70 4008321294289 2xL 58 2x5000 0,48 109 0,98 -15...+502xL 70 2x5900 0,55 124 0,98 -15...+50QT-FIT8 3x/4x18 4008321294302 3x,4xL 18 3x,4x1350 0,25 54 0,99 -15...+50QT-FIT8 3x36 1) 4008321512055 3xL 36 3x3500 - - - -15...+50OznačenívýrobkuEPQT-FIT8 1x18 185...264 40...50 280 30 28 270 260 20 1QT-FIT8 1x36 185...264 40...50 280 30 28 270 270 20 1QT-FIT8 1x58-70 185...264 40...50 280 30 28 270 280 20 1QT-FIT8 2x18 185...264 40...50 360 30 28 350 350 20 1QT-FIT8 2x36 185...264 40...50 360 30 28 350 350 20 1QT-FIT8 2x58-70 185...264 40...50 360 30 28 350 350 20 1QT-FIT8 3x/4x18 185...264 40...50 280 40 28 270 370 20 1QT-FIT8 3x36 185...264 40...50 280 40 28 270 390 20 11) Výrobek se připravujeVšeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 50…60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• vhodné pro použití v zařízeních pro nouzové osvětlení v souladu s EN 50172 / DIN VDE 0108-100• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 185 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• perfektní teplý start zářivky pro aplikace s pohybovými senzory, start zářivky do 1 s.při krátkodobém přerušení dodávky proudu (


QUICKTRONIC ® INSTANT START QTIS E pro zářivky T8lhb1l 1OznačenívýrobkuEAN kódTaQTIS e 1x18/220-240 4050300775388 1xL 18 1x1300 0,09 18 0,94 c -15...+50QTIS e 1x36/220-240 4050300940649 1xL 36 1x3200 0,16 36 0,95 -15...+50QTIS e 1x58/220-240 4050300940625 1xL 58 1x5000 0,24 58 0,95 -15...+50QTIS e 2x18/220-240 4050300775401 2xL 18 2x1300 0,16 36 0,96 -15...+50QTIS e 2x36/220-240 4050300940663 2xL 36 2x3200 0,30 70 0,95 -15...+50QTIS e 2x58/220-240 4050300940618 2xL 58 2x5000 0,47 112 0,95 -15...+50QTIS e 3x/4x18/220-240 4050300940670 3x; 4xL 18 3x; 4x1300 0,29; 0,32 64 0,95 -15...+50OznačenívýrobkuEPQTIS e 1x18/220-240 45...50 360 30 30 350 209 20 1QTIS e 1x36/220-240 45...50 360 30 30 350 269 20 1QTIS e 1x58/220-240 45...50 360 30 30 350 278 20 1QTIS e 2x18/220-240 45...50 360 30 30 350 270 20 1QTIS e 2x36/220-240 45...50 360 30 30 350 287 20 1QTIS e 2x58/220-240 45...50 360 30 30 350 317 20 1QTIS e 3x/4x18/220-240 45...50 360 30 30 350 288 20 1Všeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 50…60 Hz• síťové napětí: 198…254 V• není vhodné pro stejnosměrné napětí• studený start zářivky do 0,3 s• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky• automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky• index efektivity využití energie EEI=A3• kontrolní značka: N• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 6154711.80


QUICKTRONIC ® ECO QT-ECO pro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/E , zářivky FMhhlblblhb1l12l1 3l1OznačenívýrobkuEAN kódTaQT-ECO 1X4-16/220-240 L 4050300660370 1xDD/E 10 1x600 0,08 11,5 0,6 c -15...+501xDD/E 13 1x850 0,10 14 0,6 c -15...+501xDS/E 11 1x900 0,09 13 0,6 c -15...+501xDS/E 5 1x250 0,06 7,5 0,6 c -15...+501xDS/E 7 1x400 0,06 9 0,6 c -15...+501xDS/E 9 1x600 0,07 10 0,6 c -15...+501xDT/E 13 1x800 0,10 14 0,6 c -15...+501xHE 14 1x1150 0,10 15 0,6 c -15...+501xL 10 1x650 0,10 12 0,6 c -15...+501xL 13 1x950 0,08 15 0,6 c -15...+501xL 16 1x1100 0,11 16 0,6 c -15...+501xL 4 1x120 0,05 6,5 0,6 c -15...+501xL 6 1x270 0,06 8,5 0,6 c -15...+501xL 8 1x450 0,07 10,5 0,6 c -15...+50QT-ECO 1X4-16/220-240 S 4050300638584 1xDD/E 10 1x600 0,08 11,5 0,6 c -15...+501xDD/E 13 1x850 0,10 14 0,6 c -15...+501xDS/E 11 1x900 0,09 13 0,6 c -15...+501xDS/E 5 1x250 0,06 7,5 0,6 c -15...+501xDS/E 7 1x400 0,06 9 0,6 c -15...+501xDS/E 9 1x600 0,07 10 0,6 c -15...+501xDT/E 13 1x800 0,10 14 0,6 c -15...+501xHE 14 1x1150 0,10 15 0,6 c -15...+501xL 10 1x650 0,10 12 0,6 c -15...+501xL 13 1x950 0,08 15 0,6 c -15...+501xL 16 1x1100 0,11 16 0,6 c -15...+501xL 4 1x120 0,05 6,5 0,6 c -15...+501xL 6 1x270 0,06 8,5 0,6 c -15...+501xL 8 1x450 0,07 10,5 0,6 c -15...+50QT-ECO 1X18-21/220-240 S 4050300794907 1xDD/E 18 1x1150 0,14 19 0,6 c -15...+501xDT/E 18 1x1150 0,14 19 0,6 c -15...+501xHE 21 1x1800 0,17 23 0,6 c -15...+50QT-ECO 1X18-24/220-240 L 4050300660417 1xHO 24 1x1600 0,15 20 0,6 c -15...+501xL 15 1x950 0,13 17 0,6 c -15...+501xL 18 U 1x1100 0,14 19,5 0,6 c -15...+501xL 18 1x1250 0,14 19 0,6 c -15...+501xL 22 C 1x1250 0,14 20 0,6 c -15...+50QT-ECO 1X18-24/220-240 S 4050300638560 1xHO 24 1x1600 0,15 20 0,6 c -15...+501xL 15 1x950 0,13 17 0,6 c -15...+501xL 18 U 1x1100 0,14 19,5 0,6 c -15...+501xL 18 1x1250 0,14 19 0,6 c -15...+501xL 22 C 1x1250 0,14 20 0,6 c -15...+50QT-ECO 1X26/220-240 S 4008321065971 1xDD/E 26 1x1600 0,18 23,5 0,6 c -15...+501xDT/E 26 1x1600 0,18 23,5 0,6 c -15...+5011.81


OznačenívýrobkuEAN kódTaQT-ECO 2X5-11/220-240 S 4050300821504 2xDD/E 10 2x600 0,14 20 0,6 c -15...+502xDS/E 11 2x700 0,16 24 0,6 c -15...+502xDS/E 5 2x250 0,10 12 0,6 c -15...+502xDS/E 7 2x400 0,11 15 0,6 c -15...+502xDS/E 9 2x550 0,13 18 0,6 c -15...+502xL 10 2x600 0,14 20 0,6 c -15...+502xL 6 2x280 0,11 14,5 0,6 c -15...+502xL 8 2x450 0,13 17,5 0,6 c -15...+50QT-ECO TE 2X18/220-240 4050300803982 2xDD/E 18 2x1150 0,18 36 0,95 -15...+502xDT/E 18 2x1150 0,18 36,5 0,95 -15...+50QT-ECO TE 2X26/220-240 4050300804002 2xDD/E 26 2x1750 0,25 53 0,95 -15...+502xDT/E 26 2x1750 0,25 53 0,95 -15...+50QT-ECO FM 1X6-8/220-240 4050300797502 1xFM 6 1x330 0,06 7,5 0,6 c -15...+501xFM 8 1x540 0,07 10 0,6 c -15...+50QT-ECO FM 1X11-13/220-240 4050300799780 1xFM 11 1x750 0,10 13 0,6 c -15...+501xFM 13 1x930 0,12 16 0,6 c -15...+50OznačenívýrobkuEPQT-ECO 1X4-16/220-240 L 176...254 35 ... 45 150 22 22 140 50 50 1QT-ECO 1X4-16/220-240 S 176...254 35 ... 45 80 40 22 72-75 51 50 2QT-ECO 1X18-21/220-240 S 176...254 35 ... 45 80 40 22 72-75 49 50 2QT-ECO 1X18-24/220-240 L 176...254 35 ... 45 150 22 22 140 50 50 1QT-ECO 1X18-24/220-240 S 176...254 35 ... 45 80 40 22 72-75 50 50 2QT-ECO 1X26/220-240 S 176...254 35 ... 45 80 40 22 72-75 50 50 2QT-ECO 2X5-11/220-240 S 176...254 30 ... 45 80 40 22 72-75 57 50 2QT-ECO TE 2X18/220-240 176...254 ≈ 45 150 41 28 140 180 50 3QT-ECO TE 2X26/220-240 176...254 ≈ 45 150 41 28 140 190 50 3QT-ECO FM 1X6-8/220-240 176...254 37 ... 45 150 22 22 140 60 50 1QT-ECO FM 1X11-13/220-240 176...254 37 ... 45 150 22 22 140 60 50 1Všeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 50 Hz• síťové napětí: 198…254 V• provoz na stejnosměrný proud 0-Hz-a 60-Hz je v zásadě možný, dodržování EMC při provozu 0 a 60 Hzje v rámci odpovědnosti výrobce svítidel• teplý start zářivky do 1,5 s• napětí baterie může klesnout až na 176 V. při zapalování musí být vyšší než 198 V• maximální instalovaný příkon pro svítidlo: 25 W (s výjimkou QT-ECO T/E 2x...)• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL T.2)• automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky• index efektivity využití energie EEI=A3• kontrolní značka: M• doplňkový charakteristický znak: X• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 6154711.82


QUICKTRONIC ® PROFESSIONAL QTP-DL pro zářivky DULUX L a DULUX Flhb1l 1OznačenívýrobkuEAN kódTaNOVINKANOVINKAQTP-DL 1X18-24 4008321117861 1xDF 18 1x1100 0,085 18 0,95 -20...+50 220-2401xDF 24 1x1700 0,115 26 0,95 -20...+501xDL 18 1x1200 0,085 18 0,95 -20...+501xDL 24 1x1800 0,115 26 0,95 -20...+50QTP-DL 1X36-40 4008321117908 1xDF 36 1x2800 0,17 35 0,99 -20...+50 220-2401xDL 36 1x2900 0,17 35 0,99 -20...+501xDL 40 1x3600 0,21 45 0,99 -20...+50QTP-DL 2X18-24 4008321117885 2xDF 18 2x1100 0,16 36 0,98 -20...+50 220-2402xDF 24 2x1700 0,22 49 0,98 -20...+502xDL 18 2x1200 0,16 36 0,98 -20...+502xDL 24 2x1800 0,22 49 0,98 -20...+50QTP-DL 2X36-40 4008321117922 2xDF 36 2x2800 0,33 68 0,99 -20...+50 220-2402xDL 36 2x2900 0,33 68 0,99 -20...+502xDL 40 2x3650 0,21 90 0,99 -20...+50QTP-DL 1X55 GII 4008321390158 1xDL 55 1x4800 0,26 59 0,99 -20...+50 220-240QTP-DL 2X55 GII 4008321390172 2xDL 55 2x4800 0,51 116 0,99 -20...+50 220-240OznačenívýrobkuEPQTP-DL 1X18-24 154...276 45...50 239 30 28 229 183 20 1QTP-DL 1X36-40 154...276 45...60 239 30 28 229 190 20 1QTP-DL 2X18-24 154...276 41...46 239 40 28 229 230 20 1QTP-DL 2X36-40 154...276 45...60 280 40 28 270 290 20 1QTP-DL 1X55 GII 176...276 40...50 280 30 21 270 190 20 1QTP-DL 2X55 GII 176...276 40...50 360 30 21 350 265 20 1Všeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• vhodné pro použití v systémech nouzového osvětlení podle EN 50172/DIN VDE 0108-100• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 176 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• perfektní teplý start zářivky pro aplikace s pohybovými senzory, start zářivky do 1 s,QTP-DL 55 W: při krátkodobém přerušení dodávky proudu (


OznačenívýrobkuEAN kódTaQT-M 2X26-42/220-240 S 4008321110022 2xDD/E 26 2x1800 0,23 54 0,97 -20...+50 220-2402xDF 24 2x1700 0,23 54 0,97 -20...+502xDF 36 2x2700 0,30 70 0,97 -20...+502xDL 24 2x1750 0,23 54 0,97 -20...+502xDL 36 2x2800 0,30 70 0,97 -20...+502xDT/E 26 2x1800 0,23 54 0,97 -20...+502xDT/E 32 2x2400 0,30 92 0,97 -20...+502xDT/E 42 2x4800 0,39 92 0,97 -20...+501xFC 22 + 40 1x5000 0,36 70 0,97 -20...+502xFC 22 2x3200 0,36 54 0,97 -20...+502xFC 40 2x3200 0,36 88 0,97 -20...+502xHO 24 2x3500 0,23 54 0,97 -20...+502xL 36 2x3200 0,30 70 0,97 -20...+50OznačenívýrobkuEPQTP-D/E 1x10-13 1) 176...276 ≈ 44 93 58 29 96 48 88 20 1QTP-T/E 1x18 1) 176...276 ≈ 44 103 67 31 110 57 124 20 1QTP-D/E 2x10-13 1) 176...276 ≈ 44 123 79 33 129,5 67 162 20 1QTP-T/E 2x18 1) 176...276 ≈ 44 123 79 33 129,5 67 163 20 1QTP-M 1X26-42 1) 176...276 ≈ 47 103 67 31 110 57 135 20 1QTP-M 2X26-32 1) 176...276 ≈ 45 123 79 33 129,5 67 180 20 1QT-M 2X26-42/220-240 S 176...254 ≈ 45 123 79 33 129,5 67 280 20 11) Možnost kombinace se zařízením pro odlehčení tahu, viz kapitola příslušenství EP – odlehčení tahuVšeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…264 V• vhodné pro použití v systémech nouzového osvětlení podle EN 50172/DIN VDE 0108-100• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 176 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• perfektní teplý start zářivky pro aplikace s pohybovými senzory, start zářivky do 1 s,QTP-M: při krátkodobém přerušení dodávky proudu (


QUICKTRONIC ® QT-TE pro kompaktní zářivky DULUX T/E HEh1 hl2lb1 b1l1OznačenívýrobkuEAN kódTaQT-T/E 1X14-17/220-240 HE 4008321327345 1xDT/E 11 HE 1x830 0,07 13,5 0,95 -20...+501xDT/E 14 HE 1x1050 0,08 17,1 0,95 -20...+501xDT/E 17 HE 1x1250 0,09 18,8 0,95 -20...+50QT-T/E 2X14-17/220-240 HE 4008321327369 2xDT/E 11 HE 2x830 0,15 26,2 0,95 -20...+502xDT/E 14 HE 2x1050 0,16 32,7 0,95 -20...+502xDT/E 17 HE 2x1050 0,19 39,3 0,95 -20...+50OznačenívýrobkuEPQT-T/E 1X14-17/220-240 HE 176...254 ≈ 45 103 67 30 110 57 140 12 1QT-T/E 2X14-17/220-240 HE 176...254 ≈ 45 103 67 30 110 57 150 12 1Všeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 198…254 V• vhodné pro použití v systémech nouzového osvětlení podle EN 50172/DIN VDE 0108-100• stejný světelný tok při stejnosměrném i střídavém napětí• napětí baterie může klesnout až na 176 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• start zářivky: start s optimálním předehřátím spirály do 0,5 s• až do doby 50 000 h při maximálním počtu výpadků 10 % pro provoz při teplotě t =t maxc c(definice životnosti viz str. 11.141, odst. 13)• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL)• automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky• index efektivity využití energie EEI=A2• kontrolní značky: M N• doplňkový charakteristický znak: EoL• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• provoz zářivky: podle EN 60929• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 6154711.86


DULUXTRONIC ® DT-S/E, DT-D/E, DT-T/E - s integrovanou zářivkovou objímkouhhhlllhhbb1 bb1l1 l22l13l1 l2 4ø5øOznačenívýrobkuEAN kódDT-S/E 5-11/220-240 L 4008321181473 1xDS/E 11 1x900 0,10 13,5 0,6 c -15...+501xDS/E 5 1x250 0,06 7 0,6 c -15...+501xDS/E 7 1x400 0,07 9 0,6 c -15...+501xDS/E 9 1x600 0,08 10,5 0,6 c -15...+50DT-S/E 5-11/220-240 S 4008321181459 1xDS/E 11 1x900 0,10 13,5 0,6 c -15...+501xDS/E 5 1x250 0,06 7 0,6 c -15...+501xDS/E 7 1x400 0,07 9 0,6 c -15...+501xDS/E 9 1x600 0,08 10,5 0,6 c -15...+50DT-D/E 10-13/220-240 L 4008321181497 1xDD/E 10 1x600 0,09 12 0,6 c -15...+501xDD/E 13 1x900 0,11 15,5 0,6 c -15...+501xDT/E 13 1x900 0,11 15,5 0,6 c -15...+50DT-D/E 10-13/220-240 C 4008321181510 1xDD/E 10 1x600 0,09 12 0,6 c -15...+501xDD/E 13 1x900 0,11 15,5 0,6 c -15...+501xDT/E 13 1x900 0,11 15,5 0,6 c -15...+50DT-D/E 10-13/220-240 P 4008321181534 1xDD/E 10 1x600 0,09 12 0,6 c -15...+501xDD/E 13 1x900 0,11 15,5 0,6 c -15...+501xDT/E 13 1x900 0,11 15,5 0,6 c -15...+50DT-T/E 18/230-240 L 4050300406404 1xDD/E 18 1x1200 0,10 20 0,85...0,9 c -20...+501xDT/E 18 1x1200 0,10 20 0,85...0,9 c -20...+50DT-T/E 18/230-240 C 4050300421384 1xDD/E 18 1x1200 0,1 20 0,85...0,9 c -20...+501xDT/E 18 1x1200 0,1 20 0,85...0,9 c -20...+50DT-T/E 18/230-240 P 4050300421421 1xDD/E 18 1x1200 0,1 20 0,85...0,9 c -20...+501xDT/E 18 1x1200 0,1 20 0,85...0,9 c -20...+50OznačenívýrobkuEPDT-S/E 5-11/220-240 L 176...254 40 89 40 45 - 30 75 20 1DT-S/E 5-11/220-240 S 176...254 40 75 55 34 - 67 75 20 2DT-D/E 10-13/220-240 L 176...254 40 95 40 64 - 30 75 20 3DT-D/E 10-13/220-240 C 176...254 40 68 - - 59 - 110 20 4DT-D/E 10-13/220-240 P 176...254 40 72 - - 59 - 90 20 5DT-T/E 18/230-240 L 176...254 40 95 40 64 - 30 85 20 3DT-T/E 18/230-240 C 176...254 40 68 - - 59 - 110 20 4DT-T/E 18/230-240 P 176...254 40 72 - - 59 - 100 20 5TaVšeobecné informace• napájecí napětí: 220…240 V bzw. 230…240 V• síťová frekvence: 50 Hz; provoz na stejnosměrný proud 0-Hz-a 60-Hz je v zásadě možný, dodržováníEMC při provozu 0 a 60 Hz je v rámci odpovědnosti výrobce svítidel• síťové napětí: 198…254 V; max. instalovaný příkon pro svítidlo: 25 W• teplý start zářivky do 1,5 s• napětí baterie může klesnout až na 176 V, při zapalování musí být vyšší než 198 V• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL)• automatické opětovné zapnutí po výměně zářivky• index efektivity využití energie EEI=A3• kontrolní značky: M N; doplňkový charakteristický znak: EoL• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 6154711.87


QUICKTRONIC ® QT-FM pro zářivky T2hh1l 1bl2lbOznačenívýrobkuEAN kódTaQT-FM 1x6/230-240 L 4050300511139 1xFM 6 1x330 0,04 9 0,97 0...+50QT-FM 1x8/230-240 L 4050300511153 1xFM 8 1x540 0,05 11 0,97 0...+50QT-FM 1x8/230-240 LB 4050300363523 1xFM 8 1x540 0,05 11 0,97 0...+50QT-FM 1x11/230-240 L 4050300511177 1xFM 11 1x750 0,06 14 0,97 0...+50QT-FM 1x11/230-240 LB 4050300363547 1xFM 11 1x750 0,06 14 0,97 0...+50QT-FM 1x13/230-240 L 4050300511191 1xFM 13 1x930 0,07 16 0,97 0...+50QT-FM 1x13/230-240 LB 4050300363561 1xFM 13 1x930 0,07 16 0,97 0...+50OznačenívýrobkuEPQT-FM 1x6/230-240 L 45 276 32 16 263 120 20 1QT-FM 1x8/230-240 L 45 276 32 16 263 120 20 1QT-FM 1x8/230-240 LB 45 225 13 18 - 55 20 2QT-FM 1x11/230-240 L 45 276 32 16 263 120 20 1QT-FM 1x11/230-240 LB 45 225 13 18 - 55 20 2QT-FM 1x13/230-240 L 45 276 32 16 263 120 20 1QT-FM 1x13/230-240 LB 45 225 13 18 - 55 20 2Všeobecné informace• napájecí napětí: 230…240 V• síťová frekvence: 50…60 Hz• síťové napětí: 198…254 V• nevhodné pro provoz na stejnosměrné napětí• start zářivky: start s optimálním předehřátím spirály do 2 s• automatické bezpečnostní vypnutí při poruše zářivky a po uplynutí doby životnosti zářivky (EoL)• index efektivity využití energie EEI=A2• kontrolní značky: M N Q• doplňkový charakteristický znak: EoL• bezpečnost: podle EN 61347-2-3• provoz zářivky: podle EN 60929• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 6154711.88


QUICKTRONIC ® pro OSRAM ENDURA ®hlb1 b1l1OznačenívýrobkuEAN kódTaQT ENDURA70-100/120-240 SQT ENDURA100-150/120-240 SOznačenívýrobkuQT ENDURA70-100/120-240 SQT ENDURA100-150/120-240 S4050300804668 1xENDURA 100 1x8000 0,47 107 0,95 -40...+501xENDURA 70 1x6500 0,34 82 0,95 -40...+504050300662589 1xENDURA 100 1x11000 0,59 146 0,95 -40...+501xENDURA 150 1x12000 0,66 157 0,95 -40...+50EP120-240 176...275 ≈ 250±10% 181 100 43 170 950 5 1120-240 176...275 ≈ 250±10% 181 100 43 170 1140 5 1Všeobecné informace• napájecí napětí: 120…240 V• síťová frekvence: 0, 50…60 Hz• síťové napětí: 108…264 V• rozsah stejnosměrného napětí: 176…275 V, při zapalování zářivky musí být vyšší než 198 V• kontrolní značky: M N• bezpečnost: podle EN 60928• odrušení: podle EN 55015:2006+A1:2007/CISPR 15• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 6154711.89


POWERTRONIC ®POWERTRONIC ® pro halogenidové výbojky HCI ® a HQI ®EP POWERTRONIC ® jsou mnohostranně použitelné.Jsou vhodné pro montáž do svítidel nebo montáž do stropu s odlehčením tahu - pro každou aplikaci mezi20 W a 150 W dodává OSRAM vhodný elektronický předřadník.Nízká hmotnost a malý objem rozšiřují možnosti výroby svítidel a plánování zařízení. PředřadníkyPOWERTRONIC ® poskytují s pomocí vestavěného mikroprocesoru hospodárné světlo halogenidových výbojekv ještě komfortnější, spolehlivější a bezpečnější formě díky tomu, že nepřetržitě monitorují start a provozvýbojky.Výhody používání elektronických předřadníků POWERTRONIC ®• ustálené světlo• vyšší stálost barev a menší barevné odchylky• spolehlivé vypnutí stárnoucích nebo vadných výbojek zaručuje podstatně vyšší bezpečnost zařízení• integrované omezení času zapálení brání pokusům o zapálení závadných nebo starých výbojek a tími zacyklování výbojek a rádiovému rušení• dlouhá životnost EP při vysokých maximálně přípustných telotách• kompaktní tvary a nízká hmotnost umožňují konstruovat moderní svítidla malých rozměrůVětší hospodárnost s EP POWERTRONIC ® oproti konvenčním provozním přístrojům• až o 15 % vyšší účinnost systému• až o 20 % lepší světelný výkon a nižší odchylky ve světelném toku• až o 30 % prodloužená životnost výbojekOblasti použití• prodejny a výlohy• foyery/vstupní haly• výrobní provozy/průmyslová zařízení• veřejná zařízení• galerie/muzea/výstavní prostoryVhodný produkt pro každý způsob využitíŘada výrobků PTi přesvědčuje výhodou vysokých přípustných teplot, dlouhou životností,vysokým montážnímkomfortem a proto jsou vhodné především pro luxusní a tepelně náročná svítidla a osvětlovací řešení.Řada výrobků PTi poskytuje vysoký nákladový/užitný faktor a své výhody uplatní při tepelně méně kritickýchřešeních osvětlení.Přístroje pro 2 výbojky – chytřejší alternativa• pro jednoduchý a úsporný provoz svítidel s 2 světelnými zdroji• identické rozměry PTi 2x35 a PTi 2x70 usnadňují modulární konstrukci svítidel• díky inteligentní kontrole výbojek zajistí při výpadku jedné výbojky další výbojka kontinuální provoz• vynikající termické vlastnosti a osvědčená, dlouhá životnost při maximálních přípustných teplotách11.90


POWERTRONIC ® OUTDOOR PTo pro výbojky HID pro venkovní využitíhlb1l1OznačenívýrobkuEAN kódTaNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAPTo 35/220-240 4008321956323 0,19 -25...+60 39 - -PTo 50/220-240 3DIM 4008321956347 0,24 -25...+55 50 DALI, StepDIM, AstroDIM 60...100PTo 70/220-240 3DIM 4008321959355 0,35 -25...+55 73 DALI, StepDIM, AstroDIM 60...100PTo 100/220-240 3DIM 4008321956361 0,49 -25...+55 97 DALI, StepDIM, AstroDIM 60...100PTo 150/220-240 3DIM 4008321956385 0,7 -25...+55 147 DALI, StepDIM, AstroDIM 60...100OznačenívýrobkuPTo 35/220-240 75 4,5 1,5 133 77 48 123 - -PTo 50/220-240 3DIM 75 4,5 1,5 133 77 48 123 - -PTo 70/220-240 3DIM 75 4,5 1,5 133 77 48 123 - 1PTo 100/220-240 3DIM 80 4,5 1,5 158 94 42 148 - -PTo 150/220-240 3DIM 80 4,5 1,5 158 94 42 148 - -11.91


POWERTRONIC ® OUTDOOR PTo pro výbojky HID pro venkovní využitíKromě klasického osvětlení interiérů vzrůstá význam elektroniky také ve veřejném a venkovním osvětlení.Zvyšují se nároky na maximální úspornost využití energie v kombinaci s optimalizovanými cykly údržby. EPPto pro veřejné osvětlení splňuje tyto požadavky vynikajícím způsobem – také díky vysoké míře nastavitelnostia stmívatelnosti. Tyto EP poskytují také vysokou flexibilitu díky své robustní konstrukci s dlouhou životnostía do budoucna se tak stávají novým standardem pro úsporné veřejné osvětlení.POWERTRONIC ® PTo pro veřejné osvětlení• pro výbojky HST a HIT• životnost až 60 000 h a více (definice životnosti viz str. 11.141, odst. 13)• vyvinuto podle kategorie impulzového napětí III do 4 kV, navíc odolnost proti zásahu blesku do 10 kV• pro svítidla třídy ochrany I a třídy ochrany II• zkoušky vibrací podle EN 60598-1 odst. 4.20• stmívatelné s různými možnostmi řízeníPTo 3DIM – stmívatelný EP s výhodami navícEP PTo 3DIM jsou vhodné ke stmívání výbojek HIT a HST. Poskytují přitom nejvyšší míru flexibility v řízenítřemi zcela rozdílnými možnostmi řízení v jednom EP.1) řízení DALI- plynulý rozsah stmívání mezi 100 % a 60 % výkonu výbojky- schopnost zpětného kanálu pro předávání informace o stavu výbojky a EP do řídicí centrály- centrální řídicí systém nutný (telemanagement system)2) StepDIM – dvoustupňové zapojení- jednoduché krokové stmívání pomocí připojení přídavného řídicího vedení přímo na EP- minimální a maximální hodnoty lze přizpůsobit pomocí software- bez velkých nároků nahrazuje stávající řešení s KP a tlumivkou3) AstroDIM – stmívání integrovaným časovacím zařízením- snížení výkonu zcela bez externí řídicí infrastruktury- samostatné stmívání díky internímu časovacímu zařízení a softwarovému řízení- individuální přizpůsobení parametrů stmívání pomocí softwareVšeobecné informace• napájecí napětí: 220 V–10 %/240 V+10 %• síťová frekvence: 50...60 Hz• není vhodné pro provoz se stejnosměrným napětím• odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007) až 300 MHz• bezpečnost: podle EN 61347-2-12• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547• faktor světelného toku 1 srovnatelný s provozem s KP• okamžité zapálení horké výbojky není možné• M z Q-11.92


POWERTRONIC ® INTELLIGENT PTi S pro výbojky HID – montáž do svítidelhh1 hll2lb1 bb1 b1l12l1NOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuEAN kódTaPTi 20/220-240 S 4008321353290 -25...+60 0,11 20 0,100 80 3,0 0,5PTi 20/220-240 B 4008321391490 -25...+65 0,11 20 0,100 105 3,0 0,5PTi 35/220-240 S MINI 4008321955906 -25...+50 0,19 39 0,100 80 3,0 0,5PTi 35/220-240 B MINI 4008321955913 -25...+55 0,19 39 0,100 105 3,0 0,5PTi 35/220-240 S 4008321073112 -25...+65 0,19 39 0,165 80 4,5 1,5PTi 2x35/220-240 S 4008321372642 -25...+60 0,37 2*39 0,165 80 4,5 1,5PTi 70/220-240 S 4008321049629 -25...+55 0,35 73 0,165 80 4,5 1,5PTi 2x70/220-240 S 4008321910028 -25...+55 0,7 2*73 0,165 90 4,5 1,5PTi 100/220-240 S 4008321926630 -25...+55 0,7 97 0,165 80 4,5 1,5PTi 150/220-240 S 4008321188090 -25...+55 0,7 147 0,165 85 4,5 1,5OznačenívýrobkuPTi 20/220-240 S 97 43 30 88 34 100 20 1PTi 20/220-240 B 94 40 27 - - 80 20 -PTi 35/220-240 S MINI 97 43 30 88 34 105 20 -PTi 35/220-240 B MINI 94 40 27 - - 80 20 -PTi 35/220-240 S 110 75 30 99 64 230 20 2PTi 2x35/220-240 S 165 90 30 150 80 380 20 2PTi 70/220-240 S 110 75 30 99 64 230 20 2PTi 2x70/220-240 S 165 90 30 150 80 400 20 2PTi 100/220-240 S 150 85 31 139 74 350 20 2PTi 150/220-240 S 150 85 31 139 74 370 20 2EPPTi S – vestavitelné EP nejvyšší třídy• kompaktní rozměry a nízká hmotnost pro malá svítidla• osvědčená, dlouhá životnost při maximálních přípustných teplotách• vynikající termické vlastnosti umožňují velmi vysoké mezní tepoty t a t c a• vysoce kvalitní kovové pouzdro pro optimální tepelné připojení EP do svítidlaVšeobecné informace• napájecí napětí: 220 V–10 %/240 V+10 %• síťová frekvence: 50...60 Hz• není vhodné pro provoz se stejnosměrným napětím• odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007) až 300 MHz• bezpečnost: podle EN 61347-2-12• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547• faktor světelného toku 1 srovnatelný s provozem s KP• okamžité zapálení horké výbojky není možné• M z Q11.93


POWERTRONIC ® INTELLIGENT PTi I a PTi SNAP pro výbojky HID – s odlehčením tahuhlhlbb1l12l2l1OznačenívýrobkuEAN kódTaPTi 20/220-240 I 4008321404763 -25...+60 0,11 20 0,100 75 3,0PTi 35/220-240 I 4008321099488 -25...+65 0,19 39 0,165 75 4,5PTi 2x35/220-240 I 4008321372666 -25...+55 0,37 2*39 0,165 70 4,5PTi 70/220-240 I 4008321099501 -25...+50 0,35 73 0,165 75 4,5PTi 2x70/220-240 I 4008321910042 -25...+50 0,7 2*73 0,165 75 4,5PTi 100/220-240 I 4008321926654 -25...+50 0,7 97 0,165 70 4,5PTi 150/220-240 I 4008321915535 -25...+50 0,7 147 0,165 75 4,5EPNOVINKAOznačenívýrobkuPTi 20/220-240 I 1,5 204 50 32 187 160 20 1PTi 35/220-240 I 1,5 171 83 32 163 275 20 2PTi 2x35/220-240 I 1,5 223 96 32 215 440 20 2PTi 70/220-240 I 1,5 171 83 32 163 275 20 2PTi 2x70/220-240 I 1,5 223 96 32 215 450 20 2PTi 100/220-240 I 1,5 212 93 33 203 420 20 2PTi 150/220-240 I 1,5 212 93 33 203 420 20 2PTi SNAP pro výbojky HID – s odlehčením tahuhlb1l2l1OznačenívýrobkuEAN kódTaPTi 35/220-240 SNAP 4008321955920 -25...+65 0,2 39 0,165 80 4,5PTi 70/220-240 SNAP 4008321955937 -25...+50 0,36 73 0,165 80 4,5EPNOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuPTi 35/220-240 SNAP 1,5 150 80 32 163 290 20 1PTi 70/220-240 SNAP 1,5 150 80 32 163 290 20 111.94


POWERTRONIC ® INTELLIGENT PTi I a PTi SNAP pro výbojky HID – s odlehčením tahuPTi I – praktický, s odlehčením tahu• rozšíření prostoru pro svorky umožní lepší připojení k síťovému vedení (Mains Looping)• svorkování kabelu zafixované pomocí šroubů zajistí spolehlivé odlehčení tahu• zasouvací svorky pro rychlé a přesné namontování kabelů bez použití šroubů• dělené odlehčení tahu umožňuje provést přídavnou kabeláž předem• svými malými rozměry je vhodný i pro malé výřezy ve stropěPTi SNAP – nejvyšší možný instalační komfort pro nezávislou montáž• integrované upnutí objímky/zástrčky nabízí mnoho výhod• rychlá a bezchybná instalace síťové a svítidlové přípojky• chybné propojení drátů je díky kódované objímce/zástrčce prakticky vyloučeno• snadné provedení probroušení na primární straně• základem je osvědčený konektorový systém ST 18/GST 18• na straně svítidla je vybaven univerzální zásuvkou ST-18 pro větší množství existujících řešení ST-18• na primární straně vybaven zástrčkou GST-18 pro napájení ze sítě• uzamčení na straně krytu umožňuje normalizované odlehčení tahu vedení• vynikající termické vlastnosti a osvědčená, dlouhá životnost při maximálních přípustných teplotáchVšeobecné informace• napájecí napětí: 220 V–10 %/240 V+10 %• síťová frekvence: 50...60 Hz• odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007) až 300 MHz• bezpečnost: podle EN 61347-2-12• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547• faktor světelného toku 1 srovnatelný s provozem s KP• okamžité zapálení horké výbojky není možné• M z Q11.95


POWERTRONIC ® FIT PT-FIT S pro výbojky HID – montáž do svítidelh1 hl2lb1 b1l1OznačenívýrobkuEAN kódTaPT-FIT 35/220-240 S 4008321386625 -15...+65 0,2 39 0,165 85 4,5 1,5PT-FIT 35/220-240 B 4008321498731 -15...+65 0,2 39 0,165 85 4,5 1,5PT-FIT 70/220-240 S 4008321386649 -15...+55 0,36 73 0,165 85 4,5 1,5PT-FIT 70/220-240 B 4008321498717 -15...+55 0,36 73 0,165 85 4,5 1,5EPNOVINKANOVINKANOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuPT-FIT 35/220-240 S 110 75 30 99 64 245 20 1PT-FIT 35/220-240 B 110 75 30 99 64 190 20 -PT-FIT 70/220-240 S 110 75 32 99 64 250 20 1PT-FIT 70/220-240 B 110 75 30 99 64 186 20 -Všeobecné informace• napájecí napětí: 220 V–10 %/240 V+10 %• síťová frekvence: 50...60 Hz• není vhodné pro provoz se stejnosměrným napětím• odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007) až 300 MHz• bezpečnost: podle EN 61347-2-12• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547• faktor světelného toku 1 srovnatelný s provozem s KP• okamžité zapálení horké výbojky není možné• M z11.96


POWERTRONIC ® FIT PT-FIT I pro výbojky HID – s odlehčením tahulhb1l2l1NOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuEAN kódTaPT-FIT 35/220-240 I 4008321377661 -15...+60 0,2 39 0,165 75 4,5PT-FIT 70/220-240 I 4008321377685 -15...+45 0,36 73 0,165 75 4,5EPOznačenívýrobkuPT-FIT 35/220-240 I 1,5 171 83 32 163 270 20 1PT- FIT 70/220-240 I 1,5 171 83 32 163 270 20 1Všeobecné informace• napájecí napětí: 220 V–10 %/240 V+10 %• síťová frekvence: 50...60 Hz• není vhodné pro provoz se stejnosměrným napětím• odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007) až 300 MHz• bezpečnost: podle EN 61347-2-12• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547• faktor světelného toku 1 srovnatelný s provozem s KP• okamžité zapálení horké výbojky není možné• M z11.97


POWERTRONIC ® GREENHOUSE – PTg pro osvětlení skleníkůOznačeníEAN kódvýrobkuTaEPPTg 1000/400 4008321956408 > 0.95 +5...+40 2,6 1000 130NOVINKAOznačenívýrobkuPTg 1000/400 70 2,5 0,8 152 180 58PTg 1000/400 – EP pro osvětlení skleníků• optimální provoz s PLANTASTAR ® 1 000 W/400 V• na třífázový proud 400 V• vysoký měrný výkon 96 %• deska plošných spojů vhodná pro montáž do svítidel• výborné termické vlastnosti a dlouhá životnost• nízká hmotnostVšeobecné informace• napájecí napětí: 400 V–10 %/400 V+10 %• síťová frekvence: 50...60 Hz• není vhodné pro stejnosměrné napětí• odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007) až 300 MHz• bezpečnost: podle EN 61347-2-12• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547• okamžité zapálení horkých výbojek není možnéOmezovač vstupního proudu EBN-OS pro EP POWERTRONIC ®OznačenívýrobkuEAN kódTaEBN-OS/220-240 4006584548019 -10...+45 220-240 0,6 90 18 58 75 100Všeobecné informace• zvyšuje maximální počet EP pro HID na rozvaděči o faktor 2,5 (hodnoty viz str. 11.135)• možnost kombinování se všemi EP POWERTRONIC ®• možnost využití podle potřeby v závislosti na velikosti zařízení• jednoduchá montáž/dovybavení na montážní lištu podle DIN EN 50022• provozní frekvence: 50…60 Hz• maximální dlouhodobá zátěž: 16 A• trvání omezení: 70 ms• odolnost: min. 10 000 spínacích cyklů11.98


HALOTRONIC ®Elektronické transformátory HALOTRONIC ®pro optimální provoz halogenových nízkotlakýchvýbojekHALOTRONIC ® je určen především pro:• stropní vestavná svítidla s odlehčením tahu• světelné zdroje pro displeje• svítidla do obytných prostorů (vestavba do nábytkua přisazená svítidla)ProvedeníHTi DALI 105 DIM lze integrovat do osvětlovacíchsystémů DALI a také stmívat pomocí tlačítek prostřednictvímTouch DIM ® nebo světelných senzorů.Možné je také automatické spínání prostřednictvímprezenčních senzorů. HTi DALI 105 DIM je dále vhodnýpro systémy nouzového osvětlení.Další informace o zařízení DALI najdete od str. 11.08,použitelné komponenty od str. 11.18.HALOTRONIC ® LONG (HTL) jsou k dispozici o dvouvýkonech do 225 W pro komfortní, nezávisloumontáž:• 2 páry svorek na primární straně k propojení přístrojůmezi sebou• 3 páry velkých svorek na sekundární straně k paralelnímupřipojení až 3 svítidelVyznačují se dlouhou životností a současně vysokoutermickou zatížitelností a jsou vhodné pro systémynouzového osvětlení.HTM MOUSE ® slouží jako kompaktní standardnípřístroj s odlehčením tahu pro nízko zavěšené stropya je k dispozici ve třech výkonnostních variantách.Elektronický transformátor OSRAM – miliónkrátosvědčený.HALOTRONIC ® NANO (HTN) je ideální v systémus malými halogenovými žárovkami na nízké napětípro montáž do obzvlášť malých svítidel, kde je velmimálo prostoru. I přes mimořádně malé rozměry sevyznačuje vynikajícími tepelnými vlastnostmi – i přivyšších teplotách docílí bílé, jasné halogenové světlo.Verze S je bez odlehčení tahu.ET-PARROT ® je cenově výhodnější alternativa konvenčníchtransformátorů.Předepsaný stmívač pro HALOTRONIC ®HTL 105/230-240HTL 225/230-240HTM 70/230-240HTM 105/230-240HTM 150/230-240HTN 75/230-240 I, …SET-PARROT 70/220-240 IET-PARROT 105/220-240 IL,CL,CL,CL,CL,CCCCPoužití• akcentové osvětlení• dekorační osvětlení• foyery a přijímací místnosti• pasáže a chodby• prodejny a výstavní prostory• kanceláře a konferenční sály• obytné místnostiKomfort• snížení hmotnosti o 80 % a objemu zhruba o 40 %podstatně rozšiřuje možnosti při projektování zařízenís halogenovým světlem• všechny přístroje s bezpečným odlehčením tahu(kromě HTN 75 S) a možností upevnění• stmívatelné• přístroje poskytují elektronicky vratné jištění přizkratu, přetížení a přehřátíHospodárnost• šetrný provoz světelného zdroje v celém rozsahučástečného zatížení prodlouží životnost světelnýchzdrojů• jednotka připravená na zapojení bez další nutnostijištění• cca o 60 % nižší ztrátový výkon oproti konvenčnímtransformátorůmBezpečnost• všechny přístroje jsou zkoušeny VDE• vhodné pro montáž na dřevo• přístroje pro nezávislou montáž mají gg• bez dalších opatření vhodné pro svítidla třídyochrany II a III, i pro svítidla s označením R a RR,resp. s označením g a gg• splnění mezinárodních a evropských norem probezpečnost, způsob práce a EMCZárukaOSRAM nabízí svým zákazníkům jedinečné záručnípodmínky (podrobné informace o zárukách viz str.11.05):• 5 let záruky na elektronické transformátoryOSRAM HALOTRONIC ® ve spojení s nízkonapěťovýmihalogenovými žárovkami ECO OSRAM• 3 roky záruky na elektronické transformátoryHALOTRONIC ®C s fázovým stmívačem reagujícím na sestupnou hranuL s fázovým stmívačem reagujícím na náběžnou hranupro indukční zátěžeL,C s fázovým stmívačem reagujícím na sestupnou hranunebo náběžnou hranu pro indukční zátěžeStmívače pro ohmické zátěže nejsou z principu vhodné.11.99


Elektronické transformátory HALOTRONIC ® PROFESSIONAL HTi, HTLhlb1l1OznačenívýrobkuEAN kódTaPodélné s odlehčením tahuHTi DALI 105/230-240 DIM 4008321420633 > 0,95 -20...+50 0,45 230-240HTL 105/230-240 4008321927019 > 0,95 -20...+50 0,44 1) 230-240HTL 225/230-240 4008321927026 > 0,95 -20...+50 0,9 1) 230-240NOVINKAOznačenívýrobkuPodélné s odlehčením tahuHTi DALI 105/230-240 DIM 176...275 35…105 ≈ 40 11,6 (105 W) |11,4 (35 W)HTL 105/230-240 176...275 35…105 ≈ 40 11,6 (105 W) |11,3 (35 W)HTL 225/230-240 176...275 50…225 ≈ 50 11,6 (225 W) |11,7 (50 W)EPDALI nebo Touch DIM /senzor Touch DIMFázový stmívačreagující na sestupnou/náběžnou hranuFázový stmívačreagující na sestupnou/náběžnou hranu170170170OznačenívýrobkuPodélné s odlehčením tahuHTi DALI 105/230-240 DIM 44 34 140 160 10 1HTL 105/230-240 44 34 140 160 10 1HTL 225/230-240 44 34 140 225 10 11) efektivníVšeobecné informace• vhodné pro instalace na nouzový proud• síťová frekvence: 0, 50...60 Hz• ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí: elektronicky vratné• odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007)• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• bezpečnost: podle EN 61347• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547• M z QDalší informace najdete v technické specifikaci produktů HALOTRONIC ® .11.100


Elektronické transformátory HALOTRONIC ® KOMPAKT HTM, HTNhhhhllll1b2l1b1b3l2l1b4l2l1bOznačenívýrobkuEAN kódTaKompaktní s odlehčením tahuHTM 70/230-240 4050300442310 0,99 0...+50 0,27 1) 230-240HTM 105/230-240 4050300442334 0,99 0...+45 0,41 1) 230-240HTM 150/230-240 4050300581415 0,99 0...+45 0,57 1) 230-240Velmi malé s odlehčením tahuHTN 75/230-240 I 4008321073037 > 0,95 0...+50 0,32 1) 230-240Velmi malé pro zabudování do svítidelHTN 75/230-240 S 4008321909329 > 0,95 0...+50 0,32 1) 230-240OznačenívýrobkuKompaktní s odlehčením tahuHTM 70/230-240 20...70 ≈ 52 11,2 (70 W) |11,2 (20 W)HTM 105/230-240 35…105 ≈ 43 11,3 (105 W) |11,4 (35 W)HTM 150/230-240 50...150 ≈ 40 11,4 (150 W) |11,5 (50 W)Velmi malé s odlehčením tahuHTN 75/230-240 I 20...75 ≈ 50 11,5 (75 W) |11,7 (20 W)Velmi malé pro zabudování do svítidelHTN 75/230-240 S 20...75 ≈ 50 11,5 (75 W) |11,7 (20 W)OznačenívýrobkuEPFázový stmívač reagující nasestupnou/náběžnou hranupro indukční zátěžeFázový stmívač reagující nasestupnou/náběžnou hranupro indukční zátěžeFázový stmívač reagující nasestupnou/náběžnou hranupro indukční zátěžeFázový stmívač reagujícína sestupnou hranuFázový stmívač reagujícína sestupnou hranu108 52108 52153 54104 3394 33Kompaktní s odlehčením tahuHTM 70/230-240 33 - - 110 20 1HTM 105/230-240 33 - - 125 20 1HTM 150/230-240 36 146 15 185 10 2Velmi malé s odlehčením tahuHTN 75/230-240 I 22 98 - 70 20 3Velmi malé pro zabudování do svítidelHTN 75/230-240 S 22 88 - 65 20 41) EfektivníVšeobecné informace• není vhodné pro provoz na stejnosměrné napětí• síťová frekvence: 50...60 Hz• ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí: elektronicky vratné• odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007)• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• bezpečnost: podle EN 61347• imunita, parametry odolnosti: podle EN 61547• M z QDalší informace najdete v technické specifikaci produktů HALOTRONIC ® .11.101


Elektronické transformátory ET-PARROT ®hlb1l2l1OznačenívýrobkuEAN kódTaKompaktníET-PARROT 70/220-240 I 4008321111593 > 0,95 0...+45 0,3 220-240ET-PARROT 105/220-240 I 4008321111579 > 0,95 0...+40 0,45 220-240OznačenívýrobkuEPKompaktníET-PARROT 70/220-240 I 20...70 ≈ 50 11,3 (70 W) |11,4 (20 W)ET-PARROT 105/220-240 I 35…105 ≈ 40 11,5 (105 W) |11,5 (35 W)OznačenívýrobkuFázový stmívač reagujícína sestupnou hranuFázový stmívač reagujícína sestupnou hranu128 38128 38KompaktníET-PARROT 70/220-240 I 31 119 115 50 1ET-PARROT 105/220-240 I 31 119 130 50 1Všeobecné informace• není vhodné pro provoz na stejnosměrné napětí• síťová frekvence: 50...60 Hz• ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí: elektronicky vratné• odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007)• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• bezpečnost: podle EN 61347• imunita, parametry odolnosti: podle EN 6154711.102


Stmívací moduly pro řízení HALOTRONIC ®hlb1b1 2l1OznačenívýrobkuEAN kódTaNOVINKAPodélné s odlehčením tahuHT 1-10/230-240 DIM 4050300451350 0...+45 230-240 60...700 1)Kompaktní s odlehčením tahuHTi DALI 315 DIM 4008321957344 0...+45 230-240 20...315OznačenívýrobkuPodélné s odlehčením tahuHT 1-10/230-240 DIM 1 ... 10 V Fázový stmívač reagujícína sestupnou hranuKompaktní s odlehčením tahuHTi DALI 315 DIMDALI nebo Touch DIM/senzor Touch DIMFázový stmívač reagujícína sestupnou hranu0...100 % 220 450...100 % 153 54OznačenívýrobkuPodélné s odlehčením tahuHT 1-10/230-240 DIM 40 230 9 1Kompaktní s odlehčením tahuHTi DALI 315 DIM 36 110 25 21) 750 W při t a 40 °CVšeobecné informace• ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí: elektronicky vratné• odrušení: podle EN 55015 (A1: 2007)• emise vyšších harmonických kmitů do sítě: podle EN 61000-3-2• bezpečnost: podle EN 61347• imunita, parametry odolnosti: podle EN 6154711.103


Příslušenství EP – ochranný krythl 1l1OznačenívýrobkuEAN kódTaOUTKIT 21 L 4008321159595 -25...+50 520 38OUTKIT 21 S 4008321159571 -25...+50 455 38OUTKIT 30 L 4008321159557 -25...+50 530 38OUTKIT 30 S 4008321159533 -25...+50 465 38OznačenívýrobkuOUTKIT 21 L 28 495 120 20 1OUTKIT 21 S 28 430 120 20 1OUTKIT 30 L 38 495 120 20 1OUTKIT 30 S 38 430 120 20 1Ochranný kryt pro elektronické předřadníky k použití při vyšší vlhkosti vzduchuElektronické předřadníky pro zářivky hrají velmi významnou roli při osvětlování interiérů. Aby bylo možné plněvyužívat výhod úspor energie a nízkých údržbových nákladů při provozu s EP i ve venkovních aplikacích,musí být vysoce kvalitní elektronické předřadníky chráněny před vlhkostí. Z tohoto důvodu je zapotřebíspeciální kryt.Oblasti použitívenkovní osvětlovací aplikace, u kterých jsou nezbytné vyšší stupně krytí proti vlhkosti pro EP,např. venkovní displeje.Všeobecné informace• stupeň krytí: IP67• vlastní zahřívání: pouze o 5 °C vyšší ve srovnání s otevřeným elektronickým předřadníkem11.104


Příslušenství EP – odlehčení tahulh1bOznačenívýrobkuEAN kódQT CABLE CLAMP K2 4008321190727 147 71QT CABLE CLAMP K3 4008321190741 168 84OznačenívýrobkuQT CABLE CLAMP K2 33 65 10 1QT CABLE CLAMP K3 37 70 10 111.105


OPTOTRONIC ®OPTOTRONIC ® výhradně určené pro systémy LEDSystémy LED OSRAM představují inteligentní řešení osvětlení pro různé oblasti použití. Rozhodující pro jejichfunkčnost a efektivnost je přesné sladění modulu LED s provozním přístrojem. V kombinaci s moduly LEDnabízejí provozní přístroje Optotronic ® flexibilní možnosti individuální koncepce osvětlení.Moduly LED OSRAM lze rozdělit na moduly pro provoz s konstantním napětím s napájením 10 a 24 Va na moduly pro provoz s konstantním proudem, resp. jednotlivé LED s napájecím proudem 350 mAa 700 mA. Série provozních přístrojů OPTOTRONIC ® je speciálně přizpůsobena požadavkům typů modulůLED a tak zajišťují jejich optimální provoz.Při napájení modulů LED na konstantní proud jsou LED zásobovány potřebným provozním proudem bezdodatečné elektroniky. Je tím zajištěno vysoce efektivní napájení LED modulů. V rámci uvedeného rozsahuvýkonu mohou být LED moduly zapojeny sériově. OSRAM nabízí provozní přístroje SELV, resp. ekvivalentySELV pro příslušné systémové řešení LED. Konvertory s konstantním proudem jsou k dispozici pro výkony8,5 W až 42 W.U systémů LED na konstantní napětí dochází k nastavení provozního proudu LED integrovaným regulátoremproudu na modulu LED. Napájení konstantním napětím těchto LED modulů nabízí uživatelům možnostsnadné a bezpečné montáže i pro velké instalace. Díky systémovému designu přístrojů na konstantní napětíOPTOTRONIC ® s integrovanou regulací proudu na modulu LED je možné používat v modulech LED stálenovější generace LED, např. High-Flux-LED. V rámci uvedeného rozsahu výkonu mohou být LED moduly zapojenyparalelně. Provozní přístroje na konstantní napětí jsou SELV, resp. ekvivalenty SELV a zčásti jsou konstruoványi pro venkovní použití. Konvertory pro konstantní napětí jsou k dispozici pro výkony 6 W až 75 W.Provozní přístroje Optotronic ® dodávají elektronicky stabilizované stejnosměrné napětí, resp. proud s nejvyššíúčinností. Galvanické oddělení mezi primární a sekundární stranou a reverzibilní ochranné mechanizmy přístrojůOPTOTRONIC ® proti přetížení, zkratu a překročení provozní teploty umožňují bezpečnou a spolehlivou konstrukciLED systémů.Všechny provozní přístroje OPTOTRONIC ® splňují požadované standardy pro osvětlovací techniku: bezpečnost(DIN EN 61347-2-13), provoz (DIN IEC 62348), odrušení: (EN 55015), emise síťových vyšších harmonickýchkmitů (DIN IEC 61000-3-2), odolnost EMC (DIN IEC 61547).Tato technologie umožňuje bezproblémovou integraci LED modulů do bezpečných osvětlovacích systémů.Osvětlení barového pultu v kavárně, Mnichov,Německo.11.106


OPTOTRONIC ®Provozní přístroje OPTOTRONIC ® : mají dlouhou životnost, jsou bezpečné a úspornéProvozní přístroje OPTOTRONIC ® vytvářejí optimální podmínky pro dlouhodobý, bezpečný a úsporný provoz.Přehled jejich výhod• zařízení OPTOTRONIC ® se starají o optimální provoz systémů LED. Jedině tak lze dosáhnout požadovanékvality osvětlení a spolehlivosti systémů LED.• minimalizace spotřeby elektrické energie díky mimořádně vysoké účinnosti• malé nároky na prostor díky kompaktnímu funkčnímu designu• v mezích uvedeného rozpětí výkonu je možné zapojit paralelně, resp. sériově několik modulů• flexibilita přináší nové možnosti pro design osvětlení• vysoká spolehlivost díky dlouhé životnosti• širší rozsah přípustných okolních teplot• galvanické oddělení mezi primární a sekundární stranou (ekvivalent SELV)• dlouhá přípustná sekundární vedení• provoz svítidel třídy ochrany III stejně jako svítidel s označením F a M M je možný bez dalších opatření• ochranné mechanismy při zkratu, přehřátí a přetížení jsou implementovány v přístroji OPTOTRONIC ®• všechny přístroje splňují požadované normy pro osvětlovací techniku, takže je zaručena jednodušší montáždo svítidelProvozní přístrojePřístroje Kombin.Přístroje 10 V Přístroje 24 VOPTOTRONIC ® 350/700 mA přístrojeŘídicí přístrojeLED modulyOT 6/10 CEOT 12 LE (stupeň krytí IP)OT 15OT 50OT 50 E (stupeň krytí IP)OT 6/24 CEOT 8OT 20OT 20 SOT 75OT 75 E (Istupeň krytí IP)OT 9/350OT 9/350 DIM (10-24V)OT 9 E (100-120V)OT 9/350 DIM (200-240V)OT 42/350 EOT 18/700 DIM 3)OT 35/700OT Easy 60/24OTi DALI ® 75 1-4 chOT 65 3DIM EOT DIM 2)OT RGB DIM 2)OT RGB Sequenzer 2)OT DMX RGB DIM 2)OT DMX 3x1 RGB DIM 2)OTi DALI DIM 2)BACKlight BL02 • • • • • • • • • • •BACKlight Protect BL02LP • • • • • • • • • • •BACKlight Protect BL04LP • • • • • • • • • • •COINlight ® Colormix • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • • 1) • • • • • • •COINlight ® • • • • • • • • • • • • • • •COINlight ® Advanced • • • • • • • • • • • • • •DRAGONchain ® • • • • • • • • • • • • • • •DRAGONchain ® Colormix • 1) • 1) • • 1) • • • • • • •DRAGONeye ® • • • • • • •DRAGONtape ® • • • • • • •DRAGONpuck ® • • • • • • •DRAGON-X ® • • • • • • •LINEARlight • • • • • • • • • • •LINEARlight Colormix • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • • 1) • • • • • • •LINEARlight Colormix Flex • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • 1) • • 1) • • • • • • •LINEARlight-DRAGON ® • • • • • • • • • • • • •LINEARlight-DRAGON ® Slim • • • • • • • • • • • • •LINEARlight-DRAGON ® Colormix • • • • • • • • • •LINEARlight Flex ® (LF05A) • • • • • • • • • • • • • • •LINEARlight Flex ® (LF05E) • • • • • • • • • • • • • • •LINEARlight Flex ® (LM11A) • • • • • • • • • • •LINEARlight POWER Flex • • • • • • • • • • • • • • •350 mA High-Flux-LED • • • • •700 mA High-Flux-LED • •STREETlight Advanced • •STREETlight Protect • •1) RGB v kombinaci s řídicími přístroji2) V kombinaci s řídicími přístroji3) Dodává se s pevným odporem pro 500 mA11.107


Provozní přístroje OPTOTRONIC ® 10Vhl1bl1 l4l1bbl12 3 5 lOznačenívýrobkuEAN kódTaOT 6/200-240/10 CE 4008321113306 LED moduly10 VOT 12/220-240/10 LE 4008321174253 LED moduly10 VOT 15/220-240/10 4008321391544 LED moduly10 VOT 50/220-240/10 4050300817491 LED moduly10 VOT 50/220-240/10 E 4008321362452 LED moduly10 V-20...+50 198...254 50...60 6-20...+50 198...254 50...60 12-20...+50 198...254 50...60 15-20...+50 198...254 50...60 50-25...+60 198...254 50...60 50OznačenívýrobkuOT 6/200-240/10 CE 10 SS51 50 22 20 1OT 12/220-240/10 LE 10 SS190 20 20 10 2OT 15/220-240/10 10 SS109 50 35 20 3OT 50/220-240/10 10 SS220 47 44 10 4OT 50/220-240/10 E 10 SS241 43 30 10 511.108


Provozní přístroje OPTOTRONIC ® 24Vhhl1bllbb1 l3l15l1hb2ll14 6 lOznačenívýrobkuEAN kódTaOT 6/200-240/24 CE 4008321113269 LED moduly24 VOT 8/200-240/24 4008321040169 LED moduly24 VOT 20/120-240/24 S 4050300662626 LED moduly24 VOT 20/220-240/24 4050300618111 LED moduly24 VOT 75/220-240/24 4050300817477 LED moduly24 VOT 75/220-240/24 E 4008321362476 LED moduly24 V-20...+50 198...254 50...60 6-20...+50 180...254 50...60 8-20...+50 108...254 50...60 20-20...+50 198...254 50...60 20-20...+50 198...254 50...60 75-25...+60 198...254 50...60 75OznačenívýrobkuOT 6/200-240/24 CE 24 SS51 50 22 20 1OT 8/200-240/24 24 SS80 40 22 50 2OT 20/120-240/24 S 24 SS60 60 31 30 3OT 20/220-240/24 24 SS109 50 35 20 4OT 75/220-240/24 24 SS220 47 44 10 5OT 75/220-240/24 E 24 SS241 43 30 10 611.109


Provozní přístroje OPTOTRONIC ® 350mAhhhlllbbb1l1 23l1OznačenívýrobkuEAN kódTaOT 9/10-24/350 DIM 4050300888897 LED moduly350 mAOT 9/100-120/350 E 4050300888835 LED moduly350 mAOT 9/200-240/350 4050300888262 LED moduly350 mAOT 9/200-240/350 DIM 4008321187321 LED moduly350 mAOT 42/220-240/350 E 4008321421678 LED moduly350 mAOznačenívýrobku-20...+50 10...24 SS 0 8,5-20...+50 90...132 50...60 8,5-20...+50 180...254 50...60 8,5-20...+55 180...254 50...60 8,5-20...+50 180...264 50...60 42NOVINKAOT 9/10-24/350 DIM 0...24,5 80 40 22 50 1OT 9/100-120/350 1,8...25 80 40 22 50 1OT 9/200-240/350 1,8...25 80 40 22 50 1OT 9/200-240/350 DIM 0...25 108 53 33 20 2OT 42/220-240/350 E 45...120 133 77 48 20 3OPTOTRONIC ® pro provoz LED modulů s konstantním proudemOSRAM nabízí vedle zařízení OPTOTRONIC ® s výstupním napětím 10 V a 24 V také provozní přístrojes konstantním výstupním proudem. Ty jsou optimalizovány pro provoz LED s proudem od 350 mA(např. moduly na základě LED Golden DRAGON ® , jako jsou DRAGONeye ® , DRAGONpuck ® neboDRAGON-X ® Plus).Provozní přístroje 350 mAŘada OT 9 představuje kompaktní, elektronicky řízené napájecí zdroje s konstantním proudem (350 mA),s maximálním výstupním výkonem 9 W. Hodí se proto pro provoz LED řady DRAGON ® .OT 9/200-240/350 je díky svým minimálním rozměrům optimální pro provoz se síťovým napětím v různýchprostorově omezených aplikacích.OT 9/100-120/350 E odpovídá OT 9/200-240/350 a je určen pro provoz s jmenovitým napětím 110 V.OT 9/200-240/350 DIM je kompaktní stmívatelný provozní přístroj pro provoz modulů LED řady DRAGON ®a 350mA LED High-Flux. Provozní proud může být řízen řídícím vstupem (10 V max.), alternativně je možnétaké nastavit pevnou hodnotu pomocí nastavení odporu. Tím lze podle přání přizpůsobit jas LED, resp. provozníproud LED je možné přizpůsobit teplotním poměrům dané aplikace.OT 9/10-24/350 DIM je stmívatelný elektronický provozní přístroj, který• umožňuje zapojení LED High-Flux do systémů na stejnosměrné napětí(jachty, čluny, obytné přívěsy, solární svítidla atd.),• dovoluje kombinovat standardní sortiment LED OSRAM s moduly High-Flux(např. LINEARlight společně s DRAGONtape ® v jedné aplikaci).OT 42/220-240/350 E je přístroj vyvinutý pro venkovní využití s maximálním výstupním výkonem 42 W.Robustní konstrukce chrání provozní přístroj proti vlhkosti a mechanickému namáhání a zabezpečuje takspolehlivý a dlouhodobý provoz.11.110


Provozní přístroje OPTOTRONIC ® 700mAhlhlbb12l1OznačenívýrobkuEAN kódTaOT 18/200-240/700 DIM 4008321139320 LED moduly700 mAOT 35/200-240/700 4008321169365 LED moduly700 mA-20...+50 180...254 50...60 18-20...+45 180...264 50...60 35OznačenívýrobkuOT 18/200-240/700 DIM 0...25 108 53 33 20 1OT 35/200-240/700 1…50 190 30 21 24 2Provozní přístroje 700 mAOT 18/200-240/700 DIM odpovídá provoznímu přístroji OT 9/200-240/350 DIM, ale dodává maximální výstupnívýkon 18 W při maximálním výstupním proudu 700 mA.OT 35/200-240/700 je kompaktní elektronicky řízené zařízení pro napájení konstantním proudem (700 mA)s maximálním výstupním výkonem 35 W.Vlastnosti• elektronicky stabilizovaný konstantní stejnosměrný proud, nezávislý na okolní teplotě a kolísání síťovéhonapětí• elektronicky reverzibilní odpojení v případě zkratu, přetížení a přehřátí• všechny přístroje splňují požadované normy pro osvětlovací techniku, a proto je zaručena jednoduššímontáž svítidel11.111


Stmívací zařízení OPTOTRONIC ®hhllbb1l1 2l1OznačenívýrobkuEAN kódOT DIM 4050300943459 LED moduly10 VLED moduly24 VOT RGB DIM 4050300793108 LED moduly10 VLED moduly24 VOT RGB SEQ 4050300792460 LED moduly10 VLED moduly24 VOT DMX RGB DIM 4008321160829 LED moduly10 VLED moduly24 VOT DMX 3x1 RGB DIM 4008321279835 LED moduly10 VLED moduly24 VTaŘÍZENÍ-20...+50 10-24 50 1 ... 10 1120-20...+50 10-24 3*20 1 ... 10 33*48-20...+50 10-24 3*20 1 ... 10 13*48-20...+50 10-24 3*20 DMX 13*48-20...+50 10-24 3*10 DMX 13*24PočetŘÍDICÍCHVSTUPŮOznačenívýrobkuPočetVÝSTUPŮStupeňkrytíTřídaochranyOT DIM 1 172 42 20 IP20 II 20 2OT RGB DIM 3 172 42 20 IP20 II 20 2OT RGB SEQ 3 172 42 20 IP20 II 20 2OT DMX RGB DIM 3 172 42 20 IP20 II 20 2OT DMX 3x1 RGB DIM 3 80 40 22 IP20 II 10 111.112


OT DIM• jednokanálový stmívač 1...10 V umožňuje komfortní stmívání LED systémů®• napájení provozními přístroji OPTOTRONIC 10 V nebo 24 V• díky připojení přes rozhraní 1…10-V lze k řízení využít běžné ovladače, ale i potenciometry• řídicí vstup je izolován podle požadavků SELV• úzké, ploché pouzdro s odlehčením tahu slouží pro nezávislou montáž a instalaci do svítidelOT RGB DIM• je tříkanálový stmívač 1…10-V umožňující individuální stmívání a řízení 3 RGB LED modulů• díky připojení přes rozhraní 1…10-V lze k řízení využít běžné ovladače, ale i potenciometry®• napájení provozními přístroji OPTOTRONIC 10 V nebo 24 V• pro statické barevné efekty s jednoduchou a rychlou montáží• výstupní svorky se společným + pólem• úzké, ploché pouzdro s odlehčením tahu slouží pro nezávislou montáž a instalaci do svítidelOT RGB Sequencer• díky připojení přes rozhraní 1…10-V lze k řízení využít běžné ovladače, ale i potenciometry®• napájení provozními přístroji OPTOTRONIC 10 V nebo 24 V• pomocí 3 řídicích vstupů 1...10 V je možné libovolně regulovat rychlost průběhu sekvence, jas a každouz osmi předem naprogramovaných sekvencí• pro statické barevné efekty s jednoduchou a rychlou montáží• výstupní svorky se společným + pólem• úzké, ploché pouzdro s odlehčením tahu slouží pro nezávislou montáž a instalaci do svítidelOT DMX RGB DIM a OT DMX 3x1 RGB DIM• tříkanálový stmívač DMX umožňuje individuální a rychlé stmívání a regulaci RGB LED systémů pomocípulzní modulace.• řídicí přístroje jsou vhodné pro LED systémy 10 V i 24 V• 3 nezávislé řídící okruhy DMX• pro volbu DMX adresy slouží otočný vypínač nebo DIP spínač• výstupní svorky se společným + pólemVlastnosti• nízký ztrátový výkon• elektronicky reverzibilní odpojení v případě zkratu, přetížení a přehřátí• všechny přístroje splňují požadované normy a předpisy pro osvětlovací techniku• možnost připojení více modulů LED paralelně ke dvěma párům svorek11.113


Provozní přístroje OPTOTRONIC ® s rozhraním DALIhhllbb1l12l1OznačenívýrobkuEAN kódTaŘÍZENÍOTi DALI 75/220-240/24 4008321371560 LED moduly24 VOTi DALI DIM 4008321061195 LED moduly10 VLED moduly24 VOT 65/220-240/24 3DIM E 4008321964403 LED moduly24 V-20...+50 198...254 50...60 75 1) DALI-20...+50 10...24 0 50 DALI120 DALI-20...+50 198-254 50...60 65 DALINOVINKANOVINKAOznačenívýrobkuPočetŘÍDICÍCHVSTUPŮPočetVÝSTUPŮOTi DALI 75/220-240/24 1 4 220 47 44 20 1OTi DALI DIM 1 1 172 42 20 20 1OT 65/220-240/24 3DIM E 1 1 133 77 48 20 21) rozděleno na 4 kanály na výstupu2) rozděleno na 3x24-V kanály PWM na výstupuOTi DALI 75/220-240/24 1-4 channel• v jednom přístroji integrovaný konvertor na síťové napětí a stmívač s pulzní modulací• DALI adresovatelný konvertor pro LED moduly 24 V• konfigurovatelný s 1–4 výstupními kanály• 1 vstup DALI až pro 4 adresovatelné výstupní kanály• inteligentní uspořádání DALI adres• výstupní výkon 75 W lze libovolně rozdělit až na 4x24 V výstupní kanály PWM• kryt pro nezávislou instalaci s odlehčením tahuOTi DALI DIM• jednokanálový elektronický stmívač, DALI ® kompatibilní, s elektronickým procesorem• napájení provozními přístroji OPTOTRONIC ® na 10 V nebo 24 V• řídicí vstup nezávislý na nastavení pólů• úzké, ploché pouzdro s odlehčením tahu slouží pro nezávislou montáž a instalaci do svítidel• nízký ztrátový výkonOT DALl 65/220-240/24 3DIM E• určeno pro provoz modulů STREETlight Advanced a STREETlight Protect• maximální výstupní výkon 65 W• úspora připojených modulů díky vhodnému stmívánípomocí rozhraní DALI, řídicího vedení nebo samostatného stmívání• robustní konstrukce chrání provozní přístroj proti vlhkosti a mechanickému namáháníVlastnosti• ovládání přes rozhraní DALI ® ovládacími přístroji DALI ® , např. DALI EASY III resp.DALI Professional• integrovaná funkce Touch DIM ® umožňuje v kombinaci se standardním tlačítkem stmívání modulů LEDpomocí jednotlačítkového ovládání a uložení nastavené vstupní hodnoty do paměti dvojklikem,senzor Touch DIM ® slouží k realizaci světelných efektů v závislosti na pohybu v místnosti• elektronicky reverzibilní odpojení při zkratu, přetížení a přehřátí• všechny přístroje splňují požadované normy a předpisy pro osvětlovací techniku11.114


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůSvětelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkon světelný toksystému světelného/W zdrojeHE 14 W 1 QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM 4050300870380 360x30x21 15,4 1x1200HE 14 W 2 QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM 4050300870861 423x30x21 30,6 2x1200HE 14 W 3 QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM 4008321069955 360x40x21 45,3 3x1200HE 14 W 4 QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM 4008321070036 360x40x21 60,4 4x1200HE 14 W 1 QTi 1x14/24/220-240 DIM 4050300870922 360x30x21 15,4 1x1200HE 14 W 2 QTi 2x14/24/220-240 DIM 4050300870946 423x30x21 30,6 2x1200HE 14 W 3 QTi 3x14/24/220-240 DIM 4008321069719 360x40x21 45,3 3x1200HE 14 W 4 QTi 4x14/24/220-240 DIM 4008321069993 360x40x21 50,4 4x1200HE 14 W 1 QTP5 1x14-35 4008321329035 280x30x21 16 1x1200HE 14 W 2 QTP5 2x14-35 4008321329073 360x30x21 30 2x1200HE 14 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 15 1x1150HE 14 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 15 1x1150HE 14 W 3, 4 QTP5 3x14, 4x14 4008321484598 280x40x21 - 3x, 4x1200HE 14 W 1 QTi 1x14/24/21/39 GII 4008321383334 360x30x21 16 1x1200HE 14 W 1 QTi 1x28/54/35/49 GII 4008321383358 360x30x21 - 1x1200HE 14 W 1 QTi 1x35/49/80/220-240 GII 4008321383372 360x30x21 - 1x1200HE 14 W 2 QTi 2x14/24/21/39 GII 4008321383396 360x30x21 31 2x1200HE 14 W 2 QTi 2x28/54/35/49 GII 4008321383419 360x30x21 - 2x1200HE 21 W 1 QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM 4050300870366 360x30x21 23,1 1x1900HE 21 W 2 QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM 4050300870489 423x30x21 45 2x1900HE 21 W 1 QTi 1x21/39/220-240 DIM 4050300870564 360x30x21 23,1 1x1900HE 21 W 2 QTi 2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 423x30x21 45 2x1900HE 21 W 1 QTP5 1x14-35 4008321329035 280x30x21 24 1x1900HE 21 W 2 QTP5 2x14-35 4008321329073 360x30x21 45 2x1900HE 21 W 1 QT-ECO 1x18-21/220-240 S 4050300794907 80x40x22 23 1x1800HE 21 W 1 QTi 1x14/24/21/39 GII 4008321383334 360x30x21 24 1x1900HE 21 W 1 QTi 1x28/54/35/49 GII 4008321383358 360x30x21 - 1x1900HE 21 W 1 QTi 1x35/49/80/220-240 GII 4008321383372 360x30x21 - 1x1900HE 21 W 2 QTi 2x14/24/21/39 GII 4008321383396 360x30x21 45 2x1900HE 21 W 2 QTi 2x28/54/35/49 GII 4008321383419 360x30x21 - 2x1900HE 28 W 1 QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM 4050300870809 360x30x21 30,1 1x2600HE 28 W 2 QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM 4050300870502 423x30x21 60,2 2x2600HE 28 W 1 QTi 1x28/54/220-240 DIM 4050300870588 360x30x21 30,1 1x2600HE 28 W 2 QTi 2x28/54/220-240 DIM 4050300870717 423x30x21 60,2 2x2600HE 28 W 1 QTP5 1x14-35 4008321329035 280x30x21 31 1x2600HE 28 W 2 QTP5 2x14-35 4008321329073 360x30x21 60 2x2600HE 28 W 1 QTi 1x14/24/21/39 GII 4008321383334 360x30x21 - 1x2600HE 28 W 1 QTi 1x28/54/35/49 GII 4008321383358 360x30x21 32 1x2600HE 28 W 1 QTi 1x35/49/80/220-240 GII 4008321383372 360x30x21 - 1x2600HE 28 W 2 QTi 2x14/24/21/39 GII 4008321383396 360x30x21 - 2x2600HE 28 W 2 QTi 2x28/54/35/49 GII 4008321383419 360x30x21 61 2x2600HE 35 W 1 QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870342 360x30x21 37,8 1x3300HE 35 W 2 QTi DALI 2x35/49/220-240 DIM 4050300870465 423x30x21 74,5 2x3300HE 35 W 2 QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870441 423x30x21 74 2x3300HE 35 W 1 QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870540 360x30x21 37,8 1x3300HE 35 W 2 QTi 2x35/49/220-240 DIM 4050300870670 423x30x21 74,5 2x3300HE 35 W 2 QTi 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870984 423x30x21 74 2x3300HE 35 W 1 QTP5 1x14-35 4008321329035 280x30x21 38 1x3300HE 35 W 2 QTP5 2x14-35 4008321329073 360x30x21 75 2x3300HE 35 W 1 QTi 1x14/24/21/39 GII 4008321383334 360x30x21 - 1x3300HE 35 W 1 QTi 1x28/54/35/49 GII 4008321383358 360x30x21 38 1x3300HE 35 W 1 QTi 1x35/49/80/220-240 GII 4008321383372 360x30x21 38 1x3300HE 35 W 2 QTi 2x14/24/21/39 GII 4008321383396 360x30x21 - 2x330011.115


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůSvětelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkon světelný toksystému světelného/W zdrojeHE 35 W 2 QTi 2x28/54/35/49 GII 4008231383419 360x30x21 76 2x3300HE 35 W 2 QTi 2x35/49/80/220-240 4008321174291 425x30x21 79 2x3300HO 24 W 1 QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM 4050300870380 360x30x21 25,3 1x1750HO 24 W 2 QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM 4050300870861 423x30x21 49,3 2x1750HO 24 W 3 QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM 4008321069955 360x40x21 73,4 3x1750HO 24 W 4 QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM 4008321070036 360x40x21 97,6 4x1750HO 24 W 1 QTi 1x14/24/220-240 DIM 4050300870922 360x30x21 26 1x1750HO 24 W 2 QTi 2x14/24/220-240 DIM 4050300870946 423x30x21 50 2x1750HO 24 W 3 QTi 3x14/24/220-240 DIM 4008321069719 360x40x21 74 3x1750HO 24 W 4 QTi 4x14/24/220-240 DIM 4008321069993 360x40x21 98 4x1750HO 24 W 1 QTP5 1x24-39 4008321329110 280x30x21 26 1x1750HO 24 W 2 QTP5 2x24-39 4008321329417 360x30x21 49 2x1750HO 24 W 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 54 2x3500HO 24 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 80x40x22 20 1x1600HO 24 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 20 1x1600HO 24 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 25 1x1750HO 24 W 2 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 49 2x1750HO 24 W 1 QTi 1x14/24/21/39 GII 4008321383334 360x30x21 26 1x1750HO 24 W 2 QTi 2x14/24/21/39 GII 4008321383396 360x30x21 50 2x1750HO 24 W 1 QTi 1x14/24/220-240 DIM 4050300870922 360x30x21 26 1x1950CONSTANTHO 24 W 2 QTi 2x14/24/220-240 DIM 4050300870946 423x30x21 50 2x1950CONSTANTHO 24 W 3 QTi 3x14/24/220-240 DIM 4008321069719 360x40x21 74 3x1950CONSTANTHO 24 W 4 QTi 4x14/24/220-240 DIM 4008321069993 360x40x21 98 4x1950CONSTANTHO 24 W 1 QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM 4050300870380 360x30x21 25,3 1x1950CONSTANTHO 24 W 2 QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM 4050300870861 423x30x21 49,3 2x1950CONSTANTHO 24 W 3 QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM 4008321069955 360x40x21 73,4 3x1950CONSTANTHO 24 WCONSTANT4 QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM 4008321070036 360x40x21 97,6 4x1950HO 39 W 1 QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM 4050300870366 360x30x21 41,8 1x3100HO 39 W 2 QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM 4050300870489 423x30x21 82 2x3100HO 39 W 1 QTi 1x21/39/220-240 DIM 4050300872564 360x30x21 41,8 1x3100HO 39 W 2 QTi 2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 423x30x21 82 2x3100HO 39 W 1 QTP5 1x24-39 4008321329110 280x30x21 41 1x3100HO 39 W 2 QTP5 2x24-39 4008321329417 360x30x21 82 2x3100HO 39 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 41 1x3100HO 39 W 1 QTi 1x14/24/21/39 GII 4008321383334 360x30x21 41 1x3100HO 39 W 2 QTi 2x14/24/21/39 GII 4008321383396 360x30x21 81 2x3100HO 39 1 QTi 1x21/39/220-240 DIM 4050300870564 360x30x21 41,8 1x3400CONSTANTHO 39 2 QTi 2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 423x30x21 82 2x3400CONSTANTHO 39 1 QTi DALI 1x21/39220-240 DIM 4050300870366 360x30x21 41,8 1x3400CONSTANTHO 39CONSTANT2 QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM 4050300870489 423x30x21 82 2x340011.116


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůSvětelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkonsystému/Wsvětelný toksvětelnéhozdrojeHO 49 W 1 QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870342 360x30x21 53,4 1x4300HO 49 W 2 QTi DALI 2x35/49/220-240 DIM 4050300870465 423x30x21 103,6 2x4300HO 49 W 2 QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870441 423x30x21 101 2x4300HO 49 W 1 QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870540 360x30x21 53,4 1x4300HO 49 W 2 QTi 2x35/49/220-240 DIM 4050300870670 423x30x21 103,6 2x4300HO 49 W 2 QTi 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870984 423x30x21 103 2x4300HO 49 W 1 QTP5 1x49 4008321329370 280x30x21 53 1x4300HO 49 W 2 QTP5 2x49 4008321329431 360x30x21 106 2x4300HO 49 W 1 QTi 1x28/54/35/49 GII 4008321383358 360x30x21 53 1x4300HO 49 W 2 QTi 2x28/54/35/49 GII 4008321383419 360x30x21 105 2x4300HO 49 W 1 QTi 1x35/49/80/220-240 GII 4008321383372 360x30x21 53 1x4300HO 54 W 1 QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM 4050300870809 360x30x21 58,8 1x4450HO 54 W 2 QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM 4050300870502 423x30x21 115 2x4450HO 54 W 1 QTi 1x28/54/220-240 DIM 4050300870588 360x30x21 58,8 1x4450HO 54 W 2 QTi 2x28/54/220-240 DIM 4050300870717 423x30x21 115 2x4450HO 54 W 2 QTP5 2x54 4008321329097 360x30x21 115 2x4450HO 54 W 1 QTP5 1x54 4008321329394 280x30x21 59 1x4450HO 54 W 1 QTi 1x28/54/35/49 GII 4008321383358 360x30x21 58 1x4450HO 54 W 2 QTi 2x28/54/35/49 GII 4008321383419 360x30x21 115 2x4450HO 54 W 1 QTi 1x28/54/220-240 DIM 4050300870588 360x30x21 58,8 1x4850CONSTANTHO 54 W 2 QTi 2x28/54/220-240 DIM 4050300870717 423x30x21 115 2x4850CONSTANTHO 54 W 1 QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM 4050300870809 360x30x21 58,8 1x4850CONSTANTHO 54 WCONSTANT2 QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM 4050300870502 423x30x21 115 2x4850HO 80 W 1 QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870342 360x30x21 88,1 1x6150HO 80 W 2 QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870441 423x30x21 165 2x6150HO 80 W 1 QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870540 360x30x21 88,1 1x6150HO 80 W 2 QTi 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870984 423x30x21 165 2x6150HO 80 W 1 QTP5 1x80 4008321329059 360x30x21 86 1x6150HO 80 W 2 QT-FQ 2x80/220-240 4050300825564 423x30x21 177 2x6300HO 80 W 1 QTi 1x35/49/80/220-240 GII 4008321383372 360x30x21 85 1x6150HO 80 W 1 QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870540 360x30x21 88,1 1x6800CONSTANTHO 80 W 2 QTi 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870984 423x30x21 165 2x6800CONSTANTHO 80 W 1 QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870342 360x30x21 88,1 1x6800CONSTANTHO 80 WCONSTANT2 QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870441 423x30x21 165 2x6800FC 22 W 1 QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM 4050300870380 360x30x21 25 1x1750FC 22 W 2 QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM 4050300870861 423x30x21 49 2x1750FC 22 W 3 QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM 4008321069955 360x40x21 73 3x1750FC 22 W 4 QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM 4008321070036 360x40x21 98 4x1750FC 22 W 1 QTi DALI-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060808 123x79x33 26 1x1750FC 22 W 2 QTi DALI-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060822 123x79x33 51 2x1750FC 22 W 1 QTi 1x14/24/220-240 DIM 4050300870922 360x30x21 25 1x1750FC 22 W 2 QTi 2x14/24/220-240 DIM 4050300870946 423x30x21 49 2x1750FC 22 W 3 QTi 3x14/24/220-240 DIM 4008321069719 360x40x21 73 3x1750FC 22 W 4 QTi 4x14/24/220-240 DIM 4008321069993 360x40x21 98 4x1750FC 22 W 1 QTi-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060860 123x79x33 26 1x1750FC 22 W 2 QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060846 123x79x33 51 2x175011.117


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůSvětelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkonsystému/Wsvětelný toksvětelnéhozdrojeFC 22 W 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 54 2x3200FC 22 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 80x40x22 22,5 1x1650FC 22 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 22,5 1x1650FC 22 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 25 1x1800FC 22 W 2 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 49 2x1800FC 22 + 40 W 1 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 70 1x5000FC 22 + 40 W 1 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 67 1x5000FC 22 + 40 W 1 QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060846 123x79x33 70 1x5000FC 22 + 40 W 1 QTi DALI-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060822 123x79x33 70 1x5000FC 40 W 1 QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM 4050300870366 360x30x21 42 1x3100FC 40 W 2 QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM 4050300870489 423x30x21 82 2x3100FC 40 W 1 QTi 1x21/39/220-240 DIM 4050300870564 360x30x21 42 1x3100FC 40 W 2 QTi 2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 423x30x21 82 2x3100FC 40 W 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 88 2x3200FC 40 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 43 1x3200FC 40 W 1 QTi DALI-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060808 123x79x33 45 1x3200FC 40 W 2 QTi DALI-T/E 2x18-48/220-240 DIM 4008321060822 123x79x33 87 2x3200FC 40 W 1 QTi-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060860 123x79x33 45 1x3200FC 40 W 2 QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060846 123x79x33 87 2x3200FC 55 W 1 QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM 4050300870809 360x30x21 59 1x4450FC 55 W 2 QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM 4050300870502 423x30x21 115 2x4450FC 55 W 1 QTi 1x28/54/220-240 DIM 4050300870588 360x30x21 59 1x4450FC 55 W 2 QTi 2x28/54/220-240 DIM 4050300870717 423x30x21 115 2x4450FC 55 W 1 QT-FC 1x55/230-240/S 4050300526096 123x79x33 60 1x4000L 4 W 1 KP - - 13 1x140L 4 W 1 NZP - - 11 1x140L 4 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 6,5 1x120L 4 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 6,5 1x120L 6 W 1 KP - - 13 1x260L 6 W 1 NZP - - 15 1x260L 6 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 8,5 1x270L 6 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 8,5 1x270L 6 W 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 14,5 2x280L 8 W 1 KP - - 15 1x430L 8 W 1 NZP - - 17 1x430L 8 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 10,5 1x450L 8 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 10,5 1x450L 8 W 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 17,5 2x450L 13 W 1 KP - - 19 1x950L 13 W 1 NZP - - 21 1x950L 13 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 15 1x950L 13 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 15 1x950L 10 W 1 KP - - 14 1x650L 10 W 1 NZP - - 11 1x650L 10 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 12 1x650L 10 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 12 1x650L 10 W 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 20 2x60011.118


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůSvětelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkonsystému/Wsvětelný toksvětelnéhozdrojeL 15 W 1 KP - - 23 1x950L 15 W 1 NZP - - 25 1x950L 15 W 1 QTP-DL 1x18-24/220-240 4008321117861 239x30x28 17 1x950L 15 W 2 QTP-DL 2x18-24/220-240 4008321117885 239x40x28 32 2x950L 15 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 80x40x22 17 1x950L 15 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 17 1x950L 16 W 1 KP - - 21 1x1250L 16 W 1 NZP - - 19 1x1250L 16 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 16 1x1100L 16 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 16 1x1100L 18 W 1 KP - - 26 1x1350L 18 W 1 NZP - - 28 1x1350L 18 W 1 QTi DALI 1x18/220-240 DIM 4050300870403 360x30x21 18,3 1x1350L 18 W 2 QTi DALI 2x18/220-240 DIM 4050300870526 423x30x21 36,5 2x1350L 18 W 3 QTi DALI 3x18/220-240 DIM 4008321069979 360x40x21 53,6 3x1350L 18 W 4 QTi DALI 4x18/220-240 DIM 4008321070050 360x40x21 69,3 4x1350L 18 W 1 QTi 1x18/220-240 DIM 4050300870601 360x30x21 19 1x1350L 18 W 2 QTi 2x18/220-240 DIM 4050300870960 423x30x21 37 2x1350L 18 W 3 QTi 3x18/220-240 DIM 4008321069931 360x40x21 53,6 3x1350L 18 W 4 QTi 4x18/220-240 DIM 4008321070012 360x40x21 69,3 4x1350L 18 W 1 HF 1x18/230-240 DIM 4050300319254 360x30x30 19 1x1300L 18 W 2 HF 2x18/230-240 DIM 4050300350950 423x30x30 36 2x1350L 18 W 1 QTP8 1x18/230-240 4008321131584 360x30x30 18 1x1350L 18 W 2 QTP8 2x18/230-240 4008321131607 423x30x30 35 2x1350L 18 W 3, 4 QTP8 3x/4x18/230-240 4008321131706 423x40x30 73 3x; 4x1300L 18 W 1 QTIS e 1x18/220-240 4050300775388 360x30x30 18 1x1300L 18 W 2 QTIS e 2x18/220-240 4050300775401 360x30x30 36 2x1300L 18 W 3, 4 QTIS e 3x/4x18/220-240 4050300940670 360x30x30 64 3x; 4x1300L 18 W 1 QTP-DL 1x18-24/220-240 4008321117861 239x30x28 18 1x1300L 18 W 2 QTP-DL 2x18-24/220-240 4008321117885 239x40x28 37 2x1300L 18 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 80x40x22 19 1x1250L 18 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 19 1x1250L 18 W 1 QT-FIT8 1x18 4008321294180 280x30x28 19 1x1350L 18 W 2 QT-FIT8 2x18 4008321294241 360x30x28 36 2x1350L 18 W 3, 4 QT-FIT8 3x18/4x18 4008321294302 360x40x28 59 3x; 4x1500L 18 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 19 1x1350L 18 W 2 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 36 2x1350L 18 W U 1 KP - - 30 1x1200L 18 W U 1 NZP - - 29 1x1200L 18 W U 1 QTP8 1x18/230-240 4008321131584 360x30x30 21 1x1100L 18 W U 2 QTP8 2x36/230-240 4008321131645 423x30x30 39 2x1100L 18 W U 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 80x40x22 19,5 1x1100L 18 W U 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 19,5 1x1100L 20 W 1 HF 1x18/230-240 DIM 4050300319254 360x30x30 19 1x1000L 20 W 2 HF 2x18/230-240 DIM 4050300350950 423x30x30 36 2x100011.119


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůSvětelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkonsystému/Wsvětelný toksvětelnéhozdrojeL 30 W 1 KP - - 38 1x2400L 30 W 1 NZP - - 40 1x2400L 30 W 1 QTi DALI 1x36/220-240 DIM 4050300870427 360x30x21 36 1x2250L 30 W 2 QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 423x30x21 69 2x2250L 30 W 1 QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 360x30x21 36 1x2250L 30 W 2 QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 423x30x21 69 2x2250L 30 W 1 QTP5 1x24-39 4008321329110 280x30x21 33 1x3000L 30 W 2 QTP5 2x24-39 4008321329417 360x30x21 62 2x2850L 36 W 1 KP - - 43 1x3350L 36 W 1 NZP - - 45 1x3350L 36 W 1 QTi DALI 1x36/220-240 DIM 4050300870427 360x30x21 36 1x2700L 36 W 2 QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 423x30x21 69 2x2700L 36 W 1 QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 360x30x21 36 1x3350L 36 W 2 QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 423x30x21 69 2x3350L 36 W 1 HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360x30x30 36 1x3350L 36 W 2 HF 2x36/230-240 DIM 4050300350974 423x30x30 71 2x3200L 36 W 1 QTP8 1x36/230-240 4008321131621 360x30x30 35 1x3200L 36 W 2 QTP8 2x36/230-240 4008321131645 423x30x30 72 2x3200L 36 W 1 QTIS e 1x36/220-240 4050300940649 360x30x30 36 1x3200L 36 W 2 QTIS e 2x36/220-240 4050300940663 360x30x30 70 2x3200L 36 W 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 70 2x3200L 36 W 1 QT-FIT8 1x36 4008321294203 280x30x28 36 1x3200L 36 W 2 QT-FIT8 2x36 4008321294265 360x30x28 71 2x3200L 36 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 35 1x3350L 36 W 1 QTP-DL 1x36-40/220-240 4008321117908 239x30x28 38 1x3400L 36 W 2 QTP-DL 2x36-40/220-240 4008321117922 280x40x28 80,5 2x3400L 36 W 1 QTP5 1x24-39 4008321329110 280x30x21 36 1x3200L 36 W 2 QTP5 2x24-39 4008321329417 360x30x21 70 2x3200L 36 W 3 QT-FIT8 3x36/220-240 4008321512055 280x40x28 0 3x3500L 36 W -1 1 QTi DALI 1x36/220-240 DIM 4050300870427 360x30x21 36 1x2700L 36 W -1 2 QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 423x30x21 69 2x2700L 36 W -1 1 QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 360x30x21 36 1x2700L 36 W -1 2 QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 423x30x21 69 2x2700L 36 W -1 1 HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360x30x30 36 1x2700L 36 W -1 2 HF 2x36/230-240 DIM 4050300350974 423x30x30 71 2x2700L 36 W -1 1 QTP5 1x24-39 4008321329110 280x30x21 34 1x3000L 36 W -1 2 QTP5 2x24-39 4008321329417 360x30x21 67 2x3000L 36 W U 1 KP - - 46 1x3000L 36 W U 1 NZP - - 44 1x3000L 36 W U 1 QTP8 1x36/230-240 4008321131621 360x30x30 37 1x2600L 38 W 1 KP - - 45 1x3300L 38 W 1 NZP - - 47 1x3300L 38 W 1 QTi DALI 1x36/220-240 DIM 4050300870427 360x30x21 36 1x3300L 38 W 2 QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 423x30x21 69 2x3300L 38 W 1 QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 360x30x21 36 1x3300L 38 W 2 QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 423x30x21 69 2x3350L 38 W 1 HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360x30x30 36 1x3200L 38 W 2 HF 2x36/230-240 DIM 4050300350974 423x30x30 71 2x3350L 38 W 1 QTP8 1x36/230-240 4008321131621 360x30x30 35 1x3200L 38 W 2 QTP8 2x36/230-240 4008321131645 423x30x30 70 2x320011.120


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůSvětelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkonsystému/Wsvětelný toksvětelnéhozdrojeL 40 W 1 KP - - 50 1x2500L 40 W 1 NZP - - 46 1x2500L 40 W 1 HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360x30x30 36 1x3000L 40 W 2 HF 2x36/230-240 DIM 4050300350974 423x30x30 71 2x3000L 40 W 1 QTP8 1x36/230-240 4008321131621 360x30x30 48 1x3000L 40 W 2 QTP8 2x36/230-240 4008321131645 423x30x30 83 2x3000L 58 W 1 KP - - 67 1x5200L 58 W 1 NZP - - 70 1x5200L 58 W 1 QTi DALI 1x58/220-240 DIM 4050300870823 360x30x21 56 1x5000L 58 W 2 QTi DALI 2x58/220-240 DIM 4050300870847 423x30x21 108 2x5000L 58 W 1 QTi 1x58/220-240 DIM 4050300870908 360x30x21 56 1x5000L 58 W 2 QTi 2x58/220-240 DIM 4050300870731 423x30x21 108 2x5000L 58 W 1 HF 1x58/230-240 DIM 4050300297729 360x30x30 58 1x5000L 58 W 2 HF 2x58/230-240 DIM 4050300350998 423x30x30 116 2x5000L 58 W 1 QTP8 1x58/230-240 4008321131669 360x30x30 55 1x5000L 58 W 2 QTP8 2x58/230-240 4008321131683 423x30x30 110 2x5000L 58 W 1 QTIS e 1x58/220-240 4050300940625 360x30x30 58 1x5000L 58 W 2 QTIS e 2x58/220-240 4050300940618 360x30x30 112 2x5000L 58 W 1 QT-FIT8 1x58-70 4008321294227 280x30x28 54 1x5000L 58 W 2 QT-FIT8 2x58-70 4008321294289 360x30x28 109 2x5000L 58 W 1 QTP5 1x54 4008321294394 280x30x21 55 1x5000L 58 W 2 QTP5 2x54 4008321329097 360x30x21 109 2x5000L 65 W 1 KP - - 78 1x4200L 65 W 1 NZP - - 75 1x4200L 65 W 1 HF 1x58/230-240 DIM 4050300297729 360x30x30 56 1x3900L 65 W 2 HF 2x58/230-240 DIM 4050300350998 423x30x30 111 2x3900L 65 W 1 QTP8 1x58/230-240 4008321131669 360x30x30 55 1x4000L 70 W 1 KP - - 83 1x6200L 70 W 1 NZP - - 80 1x6200L 70 W 1 QTi 1x21/39/220-240 DIM 4050300870564 360x30x21 65,5 1x6200L 70 W 2 QTi 2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 423x30x21 128 2x6200L 70 W 2 QT-FIT8 2x58-70 4008321294289 360x30x28 124 2x5900L 70 W 1 QT-FIT8 1x58-70 4008321294227 280x30x28 62 1x5900L 22 W C 1 KP - - 54 1x1250L 22 W C 1 NZP - - 52 1x1250L 22 W C 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 80x40x22 20 1x1250L 22 W C 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 20 1x1250L 32 W C 1 KP - - 46 1x2100L 32 W C 1 NZP - - 41 1x2100L 32 W C 1 HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360x30x30 36 1x2250L 32 W C 1 QTP8 1x36/230-240 4008321131621 360x30x30 34 1x2050L 32 W C 1 QTi DALI 1x36/220-240 DIM 4050300870427 360x30x21 36 1x2300L 32 W C 2 QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 423x30x21 69 2x2300L 32 W C 1 QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 360x30x21 36 1x2300L 32 W C 2 QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 423x30x21 69 2x2300L 40 W C 1 KP - - 53 1x2800L 40 W C 1 NZP - - 51 1x2800L 40 W C 1 HF 1x36/230-240 DIM 4050300297705 360x30x30 36 1x2600L 40 W C 1 QTP8 1x36/230-240 4008321131621 360x30x30 43 1x270011.121


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůSvětelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkonsystému/Wsvětelný toksvětelnéhozdrojeFM 6 W 1 QT-FM 1x6/230-240 4050300511139 276x32x16 9 1x330FM 6 W 1 QT-ECO FM 1x6-8/220-240 4050300797502 150x22x22 7,5 1x330FM 8 W 1 QT-FM 1x8/230-240 4050300511153 276x32x16 11 1x540FM 8 W 1 QT-FM 1x8/230-240 LB 4050300363523 225x13x18 11 1x540FM 8 W 1 QT-ECO FM 1x6-8/220-240 4050300797502 150x22x22 10 1x540FM 11 W 1 QT-FM 1x11/230-240 4050300511177 276x32x16 14 1x750FM 11 W 1 QT-FM 1x11/230-240 LB 4050300363547 225x13x18 14 1x750FM 11 W 1 QT-ECO FM 1x11-13/220-240 4050300799780 150x22x22 13 1x750FM 13 W 1 QT-FM 1x13/230-240 4050300511191 276x32x16 16 1x930FM 13 W 1 QT-FM 1x13/230-240 LB 4050300363561 225x13x18 16 1x930FM 13 W 1 QT-ECO FM 1x11-13/220-240 4050300799780 150x22x22 16 1x930DULUX L 18 W 1 KP - - 28 1x1200DULUX L 18 W 1 NZP - - 26 1x1200DULUX L 18 W 1 QTi DALI 1x18/220-240 DIM 4050300870403 360x30x21 18 1x1200DULUX L 18 W 2 QTi DALI 2x18/220-240 DIM 4050300870526 423x30x21 37 2x1200DULUX L 18 W 3 QTi DALI 3x18/220-240 DIM 4008321069979 360x40x21 53,6 3x1200DULUX L 18 W 4 QTi DALI 4x18/220-240 DIM 4008321070050 360x40x21 69,3 4x1200DULUX L 18 W 1 QTi 1x18/220-240 DIM 4050300870601 360x30x21 19 1x1200DULUX L 18 W 2 QTi 2x18/220-240 DIM 4050300870960 423x30x21 37 2x1200DULUX L 18 W 3 QTi 3x18/220-240 DIM 4008321069931 360x40x21 53,6 3x1200DULUX L 18 W 1 QTP-DL 1x18-24/220-240 4008321117861 239x30x28 18 1x1200DULUX L 18 W 2 QTP-DL 2x18-24/220-240 4008321117885 239x40x28 36 2x1200DULUX L 18 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 80x40x22 18 1x1200DULUX L 18 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 18 1x1200DULUX L 18 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 18 1x1150DULUX L 18 W 2 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 36 2x1150DULUX L 18 W 4 QTi 4x18/220-240 DIM 4008321070012 360x40x21 69,3 4x1200DULUX L 24 W 1 KP - - 34 1x1800DULUX L 24 W 1 NZP - - 32 1x1800DULUX L 24 W 1 QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM 4050300870380 360x30x21 25 1x1600DULUX L 24 W 2 QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM 4050300870861 423x30x21 49 2x1800DULUX L 24 W 3 QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM 4008321069955 360x40x21 73 3x1800DULUX L 24 W 4 QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM 4008321070036 360x40x21 98 4x1800DULUX L 24 W 1 QTi 1x14/24/220-240 DIM 4050300870922 360x30x21 25 1x1800DULUX L 24 W 2 QTi 2x14/24/220-240 DIM 4050300870946 423x30x21 49 2x1800DULUX L 24 W 3 QTi 3x14/24/220-240 DIM 4008321069719 360x40x21 73 3x1800DULUX L 24 W 4 QTi 4x14/24/220-240 DIM 4008321069993 360x40x21 98 4x1800DULUX L 24 W 1 QTP-DL 1x18-24/220-240 4008321117861 239x30x28 26 1x1800DULUX L 24 W 2 QTP-DL 2x18-24/220-240 4008321117885 239x40x28 49 2x1800DULUX L 24 W 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 54 2x1750DULUX L 24 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 80x40x22 22,5 1x1600DULUX L 24 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 22,5 1x1600DULUX L 24 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 25 1x1750DULUX L 24 W 2 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 48 2x1750DULUX L 28 W HE 1 QTP5 1x14-35/220-240 4008321329035 280x30x21 31 1x2800DULUX L 28 W HE 2 QTP5 2x14-35/220-240 4008321329073 360x30x21 60 2x2800DULUX L 28 W HE 1 QTi 1x14/24/21/39 GII 4008321383334 360x30x21 31 1x2800DULUX L 28 W HE 2 QTi 2x14/24/21/39 GII 4008321383396 360x30x21 60 2x2800DULUX L 28 W HE 1 QTi 1x28/54/220-240 DIM 4050300870588 360x30x21 30,1 1x2800DULUX L 28 W HE 2 QTi 2x28/54/220-240 DIM 4050300870717 423x30x21 60,2 2x280011.122


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůSvětelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkon světelný toksystému světelného/W zdrojeDULUX L 28 W HE 1 QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM 4050300870809 360x30x21 30,1 1x2800DULUX L 28 W HE 2 QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM 4050300870502 423x30x21 60,2 2x2800DULUX L 36 W 1 KP - - 45 1x2900DULUX L 36 W 1 NZP - - 43 1x2900DULUX L 36 W 1 QTi DALI 1x36/220-240 DIM 4050300870427 360x30x21 36 1x2900DULUX L 36 W 2 QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 423x30x21 69 2x2900DULUX L 36 W 1 QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 360x30x21 36 1x2900DULUX L 36 W 2 QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 423x30x21 69 2x2900DULUX L 36 W 1 QTP-DL 1x36-40/220-240 4008321117908 239x30x28 35 1x2900DULUX L 36 W 2 QTP-DL 2x36-40/220-240 4008321117922 280x40x28 68 2x2900DULUX L 36 W 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 70 2x2800DULUX L 36 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 35 1x2800DULUX L 36 W 2 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 68 2x2800DULUX L 40 W 1 QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM 4050300870366 360x30x21 41,8 1x3500DULUX L 40 W 2 QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM 4050300870489 423x30x21 82 2x3500DULUX L 40 W 1 QTi 1x21/39/220-240 DIM 4050300870564 360x30x21 41,8 1x3500DULUX L 40 W 2 QTi 2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 423x30x21 82 2x3500DULUX L 40 W 1 QTP-DL 1x36-40/220-240 4008321117908 239x30x28 45 1x3600DULUX L 40 W 2 QTP-DL 2x36-40/220-240 4008321117922 280x40x28 90 2x3650DULUX L 40 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 43 1x3500DULUX L 40 W 1 QTi 1x21/39/220-240 DIM 4050300870564 360x30x21 41,8 1x3500CONSTANTDULUX L 40 W 2 QTi 2x21/39/220-240 DIM 4050300870694 423x30x21 82 2x3500CONSTANTDULUX L 40 W 1 QTi DALI 1x21/39/220-240 DIM 4050300870366 360x30x21 41,8 1x3500CONSTANTDULUX L 40 WCONSTANT2 QTi DALI 2x21/39/220-240 DIM 4050300870489 423x30x21 82 2x3500DULUX L 55 W 1 QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM 4050300870809 360x30x21 59 1x4800DULUX L 55 W 2 QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM 4050300870502 423x30x21 115 2x4800DULUX L 55 W 1 QTi 1x28/54/220-240 DIM 4050300870588 360x30x21 59 1x4800DULUX L 55 W 2 QTi 2x28/54/220-240 DIM 4050300870717 423x30x21 115 2x4800DULUX L 55 W 1 QT-FC 1x55/230-240/S 4050300526096 123x79x33 60 1x4700DULUX L 55 W 2 QT-FQ 2x80/220-240 4050300825564 423x30x21 122 2x4800DULUX L 55 W 1 QTP-DL 1x55 GII 4008321390158 280x30x21 59 1x4850DULUX L 55 W 2 QTP-DL 2x55 GII 4008321390172 360x30x21 116 2x5000DULUX L 55 W 1 QTi 1x28/54/220-240 DIM 4050300870588 360x30x21 59 1x4800CONSTANTDULUX L 55 W 2 QTi 2x28/54/220-240 DIM 4050300870717 423x30x21 115 2x4800CONSTANTDULUX L 55 W 1 QTi DALI 1x28/54/220-240 DIM 4050300870809 360x30x21 59 1x4800CONSTANTDULUX L 55 WCONSTANT2 QTi DALI 2x28/54/220-240 DIM 4050300870502 423x30x21 115 2x4800DULUX L 80 W 1 QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870342 360x30x21 88 1x6000DULUX L 80 W 1 QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870540 360x30x21 88 1x6000DULUX L 80 W 1 QTP5 1x80/220-240 4008321329059 360x30x21 86 1x6000DULUX L 80 W 2 QT-FQ 2x80/220-240 4050300825564 423x30x21 176 2x615011.123


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůSvětelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkon světelný toksystému světelného/W zdrojeDULUX L 80 WCONSTANTDULUX L 80 WCONSTANTDULUX L 80 WCONSTANTDULUX L 80 WCONSTANT1 QTi 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870540 360x30x21 88 1x60002 QTi 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870984 423x30x21 165 2x60001 QTi DALI 1x35/49/80/220-240 DIM 4050300870342 360x30x21 88 1x60002 QTi DALI 2x35/49/80/220-240 DIM 4050300870441 423x30x21 165 2x6000DULUX F 18 W 1 KP - - 28 1x1100DULUX F 18 W 1 NZP - - 26 1x1100DULUX F 18 W 1 QTi DALI 1x18/220-240 DIM 4050300870403 360x30x21 18 1x1100DULUX F 18 W 2 QTi DALI 2x18/220-240 DIM 4050300870526 423x30x21 37 2x1100DULUX F 18 W 1 QTi 1x18/220-240 DIM 4050300870601 360x30x21 18 1x1100DULUX F 18 W 2 QTi 2x18/220-240 DIM 4050300870960 423x30x21 37 2x1100DULUX F 18 W 1 QTP-DL 1x18-24/220-240 4008321117861 239x30x28 18 1x1100DULUX F 18 W 2 QTP-DL 2x18-24/220-240 4008321117885 239x40x28 36 2x1100DULUX F 18 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 80x40x22 18 1x1000DULUX F 18 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 18 1x1000DULUX F 18 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 19 1x1050DULUX F 18 W 2 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 36 2x1050DULUX F 18 W 3 QTi 3x18/220-240 DIM 4008321069931 360x40x21 53,6 3x1100DULUX F 18 W 4 QTi 4x18/220-240 DIM 4008321070012 360x40x21 69,3 4x1100DULUX F 18 W 3 QTi DALI 3x18/220-240 DIM 4008321069979 360x40x21 53,6 3x1100DULUX F 18 W 4 QTi DALI 4x18/220-240 DIM 4008321070050 360x40x21 69,3 4x1100DULUX F 24 W 1 KP - - 34 1x1700DULUX F 24 W 1 NZP - - 32 1x1700DULUX F 24 W 1 QTi DALI 1x14/24/220-240 DIM 4050300870380 360x30x21 25 1x1700DULUX F 24 W 2 QTi DALI 2x14/24/220-240 DIM 4050300870861 423x30x21 49 2x1700DULUX F 24 W 3 QTi DALI 3x14/24/220-240 DIM 4008321069955 360x40x21 73,4 3x1700DULUX F 24 W 4 QTi DALI 4x14/24/220-240 DIM 4008321070036 360x40x21 97,6 4x1700DULUX F 24 W 1 QTi 1x14/24/220-240 DIM 4050300870922 360x30x21 25 1x1700DULUX F 24 W 2 QTi 2x14/24/220-240 DIM 4050300870946 423x30x21 49 2x1700DULUX F 24 W 3 QTi 3x14/24/220-240 DIM 4008321069719 360x40x21 74 3x1700DULUX F 24 W 4 QTi 4x14/24/220-240 DIM 4008321069993 360x40x21 97,6 4x1800DULUX F 24 W 1 QTP-DL 1x18-24/220-240 4008321117861 239x30x28 26 1x1700DULUX F 24 W 2 QTP-DL 2x18-24/220-240 4008321117885 239x40x28 49 2x1700DULUX F 24 W 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 54 2x1700DULUX F 24 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 S 4050300638560 80x40x22 22,5 1x1500DULUX F 24 W 1 QT-ECO 1x18-24/220-240 L 4050300660417 150x22x22 22,5 1x1500DULUX F 24 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 25 1x1650DULUX F 24 W 2 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 48 2x1650DULUX F 36 W 1 KP - - 45 1x2800DULUX F 36 W 1 NZP - - 43 1x2800DULUX F 36 W 1 QTi DALI 1x36/220-240 DIM 4050300870427 360x30x21 36 1x2900DULUX F 36 W 2 QTi DALI 2x36/220-240 DIM 4050300870885 423x30x21 69 2x2900DULUX F 36 W 1 QTi 1x36/220-240 DIM 4050300870625 360x30x21 36 1x2900DULUX F 36 W 2 QTi 2x36/220-240 DIM 4050300870755 423x30x21 69 2x2900DULUX F 36 W 1 QTP-DL 1x36-40/220-240 4008321117908 239x30x28 35 1x2800DULUX F 36 W 2 QTP-DL 2x36-40/220-240 4008321117922 280x40x28 68 2x2800DULUX F 36 W 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 70 2x2700DULUX F 36 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 35 1x2700DULUX F 36 W 2 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 68 2x270011.124


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůSvětelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkonsystému/Wsvětelný toksvětelnéhozdrojeDULUX S/E 5 W 1 DT-S/E 5-11/220-240 S 4008321181459 75x55x34 7 1x250DULUX S/E 5 W 1 DT-S/E 5-11/220-240 L 4008321181473 89x40x45 7 1x250DULUX S/E 5 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 7,5 1x250DULUX S/E 5 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 7,5 1x250DULUX S/E 5 W 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 12 2x250DULUX S/E 7 W 1 DT-S/E 5-11/220-240 S 4008321181459 75x55x34 9 1x400DULUX S/E 7 W 1 DT-S/E 5-11/220-240 L 4008321181473 89x40x45 9 1x400DULUX S/E 7 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 9 1x400DULUX S/E 7 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 9 1x400DULUX S/E 7 W 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 15 2x400DULUX S/E 9 W 1 QTP-D/E 1x10-13/220-240 4008321181572 93x58x29 9,5 1x600DULUX S/E 9 W 2 QTP-D/E 2x10-13/220-240 4008321181596 123x79x33 18 2x600DULUX S/E 9 W 1 DT-S/E 5-11/220-240 S 4008321181459 75x55x34 10,5 1x600DULUX S/E 9 W 1 DT-S/E 5-11/220-240 L 4008321181473 89x40x45 10,5 1x600DULUX S/E 9 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 10 1x600DULUX S/E 9 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 10 1x600DULUX S/E 9 W 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 18 2x550DULUX S/E 11 W 1 QTP-D/E 1x10-13/220-240 4008321181572 93x58x29 14 1x900DULUX S/E 11 W 2 QTP-D/E 2x10-13/220-240 4008321181596 123x79x33 28 2x950DULUX S/E 11 W 1 DT-S/E 5-11/220-240 S 4008321181459 75x55x34 13,5 1x900DULUX S/E 11 W 1 DT-S/E 5-11/220-240 L 4008321181473 89x40x45 13,5 1x900DULUX S/E 11 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 13 1x900DULUX S/E 11 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 13 1x900DULUX S/E 11 W 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 24 2x700DULUX D/E 10 W 1 QTP-D/E 1x10-13/220-240 4008321181572 93x58x29 12 1x600DULUX D/E 10 W 2 QTP-D/E 2x10-13/220-240 4008321181596 123x79x33 21 2x600DULUX D/E 10 W 1 DT-D/E 10-13/220-240 L 4008321181497 95x40x64 12 1x600DULUX D/E 10 W 1 DT-D/E 10-13/220-240 C 4008321181510 68x59 12 1x600DULUX D/E 10 W 1 DT-D/E 10-13/220-240 P 4008321181534 72x59 12 1x600DULUX D/E 10 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 11,5 1x600DULUX D/E 10 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 11,5 1x600DULUX D/E 10 W 2 QT-ECO 2x5-11/220-240 S 4050300821504 80x40x22 20 2x600DULUX D/E 13 W 1 QTP-D/E 1x10-13/220-240 4008321181572 93x58x29 15 1x900DULUX D/E 13 W 2 QTP-D/E 2x10-13/220-240 4008321181596 123x79x33 29 2x900DULUX D/E 13 W 1 DT-D/E 10-13/220-240 L 4008321181497 95x40x64 15,5 1x900DULUX D/E 13 W 1 DT-D/E 10-13/220-240 C 4008321181510 68x59 15,5 1x900DULUX D/E 13 W 1 DT-D/E 10-13/220-240 P 4008321181534 72x59 15,5 1x900DULUX D/E 13 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 14 1x850DULUX D/E 13 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 14 1x85011.125


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůSvětelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkon světelný toksystému světelného/W zdrojeDULUX D/E 18 W 1 QTi DALI-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060808 123x79x33 20 1x1200DULUX D/E 18 W 2 QTi DALI-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060822 123x79x33 38 2x1200DULUX D/E 18 W 1 QTi-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060860 123x79x33 20 1x1200DULUX D/E 18 W 2 QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060846 123x79x33 38 2x1200DULUX D/E 18 W 1 QTP-T/E 1x18/220-240 4008321181701 103x67x31 19 1x1200DULUX D/E 18 W 2 QTP-T/E 2x18/220-240 4008321181619 123x79x33 38 2x1200DULUX D/E 18 W 1 DT-T/E 18/230-240 L 4050300406404 95x40x64 20 1x1200DULUX D/E 18 W 1 DT-T/E 18/230-240 C 4050300421384 68x59 20 1x1200DULUX D/E 18 W 1 DT-T/E 18/230-240 P 4050300421421 72x59 20 1x1200DULUX D/E 18 W 1 QT-ECO 1x18-21/220-240 S 4050300794907 80x40x22 19 1x1150DULUX D/E 18 W 2 QT-ECO T/E 2x18/220-240 4050300803982 150x41x28 36 2x1150DULUX D/E 26 W 1 QTi DALI-T/E 1x18-57/220-240DIM 4008321060808 123x79x33 29 1x1800DULUX D/E 26 W 2 QTi DALI-T/E 2x18-42/220-240DIM 4008321060822 123x79x33 56 2x1800DULUX D/E 26 W 1 QTi-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060860 123x79x33 29 1x1800DULUX D/E 26 W 2 QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060846 123x79x33 56 2x1800DULUX D/E 26 W 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 54 2x1800DULUX D/E 26 W 1 QT-ECO 1x26/220-240 S 4008321065971 80x40x22 23,5 1x1600DULUX D/E 26 W 2 QT-ECO T/E 2x26/220-240 4050300804002 150x41x28 53 2x1750DULUX D/E 26 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 27 1x1750DULUX D/E 26 W 2 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 53 2x1750DULUX T/E 11W HE 1 QTP-T/E 1x14-17/220-240 HE 4008321327345 103x67x30 13,5 1x830DULUX T/E 11W HE 2 QTP-T/E 2x14-17/220-240 HE 4008321327369 103x67x30 26,2 2x830DULUX T/E 14 W HE 1 QTP-T/E 1x14-17/220-240 HE 4008321327345 103x67x30 17,1 1x1050DULUX T/E 14 W HE 2 QTP-T/E 2x14-17/220-240 HE 4008321327369 103x67x30 32,7 2x1050DULUX T/E 14 W HE 1 QTDALI-T/E 1x14-17/220-240 DIM HE 4008321327383 123x79x33 17 1x1050DULUX T/E 14 W HE 2 QTDALI-T/E 2x14-17/220-240 DIM HE 4008321327406 123x79x33 33 2x1050DULUX T/E 17 W HE 1 QTP-T/E 1x14-17/220-240 HE 4008321327345 103x67x30 18,8 1x1250DULUX T/E 17 W HE 2 QTP-T/E 2x14-17/220-240 HE 4008321327369 103x67x30 39,3 2x1050DULUX T/E 17 W HE 1 QTDALI-T/E 1x14-17/220-240 DIM HE 4008321327383 123x79x33 21 1x1250DULUX T/E 17 W HE 2 QTDALI-T/E 2x14-17/220-240 DIM HE 4008321327406 123x79x33 39 2x1250DULUX T/E 13 W 1 QTP-D/E 1x10-13/220-240 4008321181572 93x58x29 15 1x900DULUX T/E 13 W 2 QTP-D/E 2x10-13/220-240 4008321181596 123x79x33 29 2x900DULUX T/E 13 W 1 DT-D/E 10-13/220-240 L 4008321181497 95x40x64 15,5 1x900DULUX T/E 13 W 1 DT-D/E 10-13/220-240 C 4008321181510 68x59 15,5 1x900DULUX T/E 13 W 1 DT-D/E 10-13/220-240 P 4008321181534 72x59 15,5 1x900DULUX T/E 13 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 S 4050300638584 80x40x22 14 1x800DULUX T/E 13 W 1 QT-ECO 1x4-16/220-240 L 4050300660370 150x22x22 14 1x800DULUX T/E 18 W 1 QTi DALI-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060808 123x79x33 20 1x1200DULUX T/E 18 W 2 QTi DALI-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060822 123x79x33 38 2x1200DULUX T/E 18 W 1 QTi-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060860 123x79x33 20 1x1200DULUX T/E 18 W 2 QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060846 123x79x33 38 2x1200DULUX T/E 18 W 1 QTP-T/E 1x18/220-240 4008321181701 103x67x31 19 1x1200DULUX T/E 18 W 2 QTP-T/E 2x18/220-240 4008321181619 123x79x33 38 2x1200DULUX T/E 18 W 1 DT-T/E 18/230-240 L 4050300406404 95x40x64 20 1x1200DULUX T/E 18 W 1 DT-T/E 18/230-240 C 4050300421384 68x59 20 1x1200DULUX T/E 18 W 1 DT-T/E 18/230-240 P 4050300421421 72x59 20 1x1200DULUX T/E 18 W 1 QT-ECO 1x18-21/220-240 S 4050300794907 80x40x22 19 1x1150DULUX T/E 18 W 2 QT-ECO T/E 2x18/220-240 4050300803982 150x41x28 36,5 2x115011.126


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůSvětelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkon světelný toksystému světelného/W zdrojeDULUX T/E 26 W 1 QTi DALI-T/E 1x18-57/220-240DIM 4008321060808 123x79x33 29 1x1800DULUX T/E 26 W 2 QTi DALI-T/E 2x18-42/220-240DIM 4008321060822 123x79x33 56 2x1800DULUX T/E 26 W 1 QTi-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060860 123x79x33 29 1x1800DULUX T/E 26 W 2 QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060846 123x79x33 56 2x1800DULUX T/E 26 W 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 54 2x1800DULUX T/E 26 W 1 QT-ECO 1x26/220-240 S 4008321065971 80x40x22 23,5 1x1600DULUX T/E 26 W 2 QT-ECO T/E 2x26/220-240 4050300804002 150x41x28 53 2x1750DULUX T/E 26 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 27 1x1750DULUX T/E 26 W 2 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 53 2x1750DULUX T/E 26 W 1 QTi DALI-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060808 123x79x33 29 1x1800CONSTANTDULUX T/E 26 W 2 QTi DALI-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060822 123x79x33 56 2x1800CONSTANTDULUX T/E 26 W 1 QTi-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060860 123x79x33 29 1x1800CONSTANTDULUX T/E 26 WCONSTANT2 QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060846 123x79x33 56 2x1800DULUX T/E 32 W 1 QTi DALI-T/E 1x18-57/220-240DIM 4008321060808 123x79x33 36 1x2400DULUX T/E 32 W 2 QTi DALI-T/E 2x18-42/220-240DIM 4008321060822 123x79x33 69 2x2400DULUX T/E 32 W 1 QTi-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060860 123x79x33 36 1x2400DULUX T/E 32 W 2 QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060846 123x79x33 69 2x2400DULUX T/E 32 W 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 92 2x2400DULUX T/E 32 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 35 1x2400DULUX T/E 32 W 2 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 68 2x2400DULUX T/E 32 W 1 QTi DALI-T/E 1x18/57/220-240 DIM 4008321060808 123x79x33 36 1x2400CONSTANTDULUX T/E 32 W 2 QTi DALI-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060822 123x79x33 69 2x2400CONSTANTDULUX T/E 32 W 1 QTi-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060860 123x79x33 36 1x2400CONSTANTDULUX T/E 32 WCONSTANT2 QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060846 123x79x33 69 2x2400DULUX T/E 42 W 1 QTi DALI-T/E 1x18-57/220-240DIM 4008321060808 123x79x33 47 1x3200DULUX T/E 42 W 2 QTi DALI-T/E 2x18-42/220-240DIM 4008321060822 123x79x33 90 2x3200DULUX T/E 42 W 1 QTi-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060860 123x79x33 47 1x3200DULUX T/E 42 W 2 QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060846 123x79x33 90 2x3200DULUX T/E 42 W 2 QT-M 2x26-42/220-240 S 4008321110022 123x79x33 92 2x4800DULUX T/E 42 W 1 QTP-M 1x26-42 4008321329134 103x67x31 46 1x3200DULUX T/E 42 W 1 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 46 1x3200DULUX T/E 42 W 1 QTi DALI-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060808 123x79x33 47 1x3200CONSTANTDULUX T/E 42 W 2 QTi DALI-T/E 2x18-57/220-240 DIM 4008321060822 123x79x33 90 2x3200CONSTANTDULUX T/E 42 W 1 QTi-T/E 1x18-57/220-240 DIM 4008321060860 123x79x33 47 1x3200CONSTANTDULUX T/E 42 WCONSTANT2 QTi-T/E 2x18-42/220-240 DIM 4008321060846 123x79x33 90 2x3200DULUX T/E 57 W 1 QTP-M 2x26-32 4008321329158 123x79x33 60 1x430011.127


Přehled kombinací EP a světelných zdrojůPOWERTRONIC ®Světelný zdroj ks typ EP EAN d/š/v výkonsystému/Ws EPHCI-E/P, HCI-T 1 PTo 35/220-240 4008321956323 133x77x48 43NAV-E,NAV-T, HCI-TT 1 PTo 50/220-240 3DIM 4008321956347 133x77x48 56NAV-E, NAV-T, NAV-TS, HCI-T, HCI-TT, 1 PTo 70/220-240 3DIM 4008321959355 133x77x48 80HCI-E/P, HCI-TS, HQI-T,HQI-TS Excellence, HQI-ENAV-E, NAV-T, HCI-TT, HCI-E/P, HQI-E 1 PTo 100/220-240 3 DIM 4008321956361 158x94x42 106NAV-E, NAV-T, NAV-TS, HCI-TT, HCI-E/P, 1 PTo 150/220-240 3DIM 4008321956385 158x94x42 160HCI-TS, HQI-T, HQI-TS Excellence, HQI-EHCI-T, HCI-TF, HCI-TC, HCI-R111 1 PTi 20/220-240 S 4008321353290 97x43x30 231 PTi 20/220-240 I 4008321404763 204x50x32 231 PTi 20/220-240 B 4008321391490 94x40x27 23HCI-T, HCI-E/P, HCI-TC, HCI-TF, HCI-PAR, 1 PTi 1x35/220-240 S 4008321073112 110x72x30 43HCI-R1111 PTi 1x35/220-240 I 4008321099488 171x83x32 431 PTi 35/220-240 S MINI 4008321955906 97x43x30 391 PTi 35/220-240 B MINI 4008321955913 94x40x27 391 PTi 35/220-240 SNAP 4008321955920 150x80x32 431 PT-FIT 35/220-240 S 4008321386625 110x75x30 431 PT-FIT 35/220-240 I 4008321377661 171x83x32 431 PT-FIT 35/220-240 B 4008321498731 110x75x30 432 PTi 2x35/220-240 S 4008321372642 165x90x32 862 PTi 2x35/220-240 I 4008321372666 223x96x32 86HCI-T, HCI-TC, HCI-TS, HCI-E/P, HCI-T/P, 1 PTi 1x70/220-240 S 4008321049629 110x75x30 80HCI-PAR, HCI-R111, HQI-T, 1 PTi 1x70/220-240 I 4008321099501 171x83x32 80HQI-TS Excellence, HQI-E 1 PTi 70/220-240 SNAP 4008321955937 150x80x32 801 PT-FIT 70/220-240 S 4008321386649 110x75x32 801 PT-FIT 70/220-240 I 4008321377685 171x83x32 801 PT-FIT 70/220-240 B 4008321498717 110x75x30 802 PTi 2x70/220-240 S 4008321910028 165x90x30 1592 PTi 2x70/220-240 I 4008321910042 223x96x32 159HCI-T, HCI-E/P, HCI-T/P, HQI-E 1 PTi 1x100/220-240 S 4008321926630 150x85x31 1061 PTi 1x100/220-240 I 4008321926654 212x93x33 106HCI-T, HCI-TS, HCI-E/P, HCI-T/P, HQI-T,HQI-TS Excellence, HQI-E1 PTi 1x150/220-240 S 4008321188090 150x85x31 1601 PTi 1x150/220-240 I 4008321915535 212x93x33 160HALOTRONIC ®Světelný zdroj typ EP EAN d/š/v výkonsystému/WrozsahzátěžeHalogenové žárovkyna nízké napětí HTi DALI 105/230-240 DIM 4008321420633 170/44/34 111 35-105WstmívačDALI,TouchDIMHTL 105/230-240 4008321927019 170/44/34 111 35-105W L,CHTL 225/230-240 4008321927026 170/44/34 234 50-225W L,CHTM 70/230-240 4050300442310 108/52/33 74 20-70W L,CHTM 105/230-240 4050300442334 108/52/33 111 35-105W L,CHTM 150/230-240 4050300581415 153/54/36 157 50-150W L,CHTN 75/230-240 I 4008321073037 104/33/22 79 20-75W CHTN 75/230-240 S 4008321909329 94/33/22 79 20-75W CET-PARROT 70/220-240 I 4008321111593 128/38/31 74 20-70W CET-PARROT 105/220-240 I 4008321111579 128/38/31 111 35-105W C11.128


Pokyny pro instalaci a provozProudový chráničEPJištěníSpínačOdrušovacíkondenzátor1)Pro optimální využití výhod EP je nutné dodržovat následující instalační a provozní pokyny.PožadavkyU osvětlovacích zařízení se svítidly provozovanými s EP je třeba dbát na následující:1. Poruchové proudy / proudový chránič2. Dimenzování jističů vedení vzhledem ke spínacím proudům3. EP v třífázovém provozu (přepětí/podpětí/chybějící nulový vodič)4. EP v osvětlovacích zařízeních na nouzový proud (rozsahy napětí a spínací doby)5. Účiník/kompenzace6. Přípustné délky vedení7. Poruchy na infračervených řídicích a přenosových zařízeních(infračervené dálkové ovládání, přenos zvuku, kruhové ovládání frekvencí zvuku, zařízení na vyvoláváníosob)8. Stmívací provoz9. Svítidla pro EP10. Okolní teploty a teploty EP11. EP pro venkovní osvětlení12. Zapojení EP13. Životnost a spolehlivost EPDalší podrobné pokyny naleznete v technických příručkách: www.osram.de/evg-downloads1) Upozornění k zapojení ochranného vodiče (PE):• U přístrojů třídy ochrany I musí být ochranný vodič (PE) připojen přes vějířovou podložkuk upevňovací podložce pouzdra• U stmívatelných EP musí být z důvodu odrušení vždy zapojen ochranný vodič11.129


Pokyny pro instalaci a provoz1. Poruchové proudy / proudový chráničProblém:U EP s ochranným vodičem (PE) může vysokýkrátkodobý spínací proud stejně jako nízký trvalýproud procházející odrušovacími kondenzátory v EPsepnout ochranný proudový chránič.Řešení:• Rozdělte svítidla na tři fáze a použijte trojfázovýproudový chránič.• Použijte proudový chránič s krátkým zpožděním,odolný proti rázovému proudu.• Pokud je to přípustné, použijte 30 mA proudovýchránič.• Zapojujte maximálně 45 EP na fázi a proudovýchránič.• V případě třífázového proudového chrániče můžebýt analogicky připojeno max. 3 x 45 = 135 EP.2. Dimenzování jističů vedeníPři zapojení s tlumivkou/startérem se zářivky zapalujís časovým zpožděním, při zapojení s EP se všechnyzářivky zapalují současně.Při zapnutí na vrcholu síťového napětí způsobujíkondenzátory elektronických provozních systémůvysoký, ale velmi krátkodobý proudový impuls.Při současném nabití těchto kondenzátorů můžev takovém případě při provozu s EP procházetzařízením vyšší spínací proud než při zapojení s tlumivkou/startérem.Přitom se zmenšuje maximální přípustný počet svítidelna jeden jistič (viz tabulky na dalších stranách).Tak se například zmenšuje max. přípustný počet svítidelna 10 A jističi z 15 svítidel s 2 x 58 W zářivkamis KP v zapojení DUO na 8 svítidel s EP.11.130


Pokyny pro instalaci a provozDimenzování jističů vedení10-A jističMaximální přípustný počet EP při provozu zářivek T8 (L 18W, L 36W, L 58W) na jednopólovém 10A jističi,typ B (výrobek firmy Siemens)typ EP max. příp. NZP pro NZP pro typ EP max. příp. NZPpro 1 zářivku poč. EP 1 zářivku 1 zářivku pro 2 zářivky poč. EP 2 zář.paralelně paralelně DUOnekomp. komp.L 18W QTP8 1x18 36 27 32 QTP8 2x18 25 23QTIS e 1x18 17 27 32 QTIS e 2x18 17 23QT-FIT8 1x18 17 27 32 QT-FIT8 2x18 8 23L 36W QTP8 1x36 25 23 32 QTP8 2x36 17 23QTIS e 1x36 17 23 32 QTIS e 2x36 5 23QT-FIT8 1x36 17 23 32 QT-FIT8 2x36 8 23L 58W QTi 1x28/54 26 15 20 QTi 2x28/54 19 15QTP8 1x58 17 15 20 QTP8 2x58 8 15QTIS e 1x58 8 15 20 QTIS e 2x58 5 15QT-FIT8 1x58 17 15 20 QT-FIT8 2x58 8 15typ EP max. příp. typ EP max. příp.pro 3 zářivky poč. EP poč. EPL 18W QTP8 3x18, 4x18 17 QTP8 3x18, 4x18 17QTIS e 3x18, 4x18 8 QTIS e 3x18, 4x18 8QTP8 3x18, 4x18 8 QTIS e 3x18, 4x18 8L 36W QT-FIT8 3x36 8 - -16-A jističMaximální přípustný počet EP při provozu zářivek T8 (L 18W, L 36W, L 58W) na jednopólovém 16A jističi,typ B (výrobek firmy Siemens)typ EP Max. příp. NZP pro NZP pro typ EP max. příp.pro 1 zářivku poč. EP 1 zářivku 1 zářivku pro 2 zářivky poč. EPnekomp. komp.L 18W QTP8 1x18 59 43 51 QTP8 2x18 31QTIS e 1x18 28 43 51 QTIS e 2x18 28QT-FIT8 1x18 28 43 51 QT-FIT8 2x18 18L 36W QTP8 1x36 41 43 51 QTP8 2x36 28QTIS e 1x36 28 43 51 QTIS e 2x36 8QT-FIT8 1x36 28 43 51 QT-FIT8 2x36 13L 58W QTi 1x28/54 41 24 33 QTi 2x28/54 31QTP8 1x58 28 24 33 QTP8 2x58 13QTIS e 1x58 13 24 33 QTIS e 2x58 8QT-FIT8 1x58 28 24 33 QT-FIT8 2x58 13typ EP max. příp. typ EP max. příp.pro 3 zářivky poč. EP pro 4 zářivky poč. EPL 18W QTP8 3x18, 4x18 28 QTP8 3x18, 4x18 28QTIS e 3x18, 4x18 13 QTIS e 3x18, 4x18 13QT-FIT8 3x18, 4x18 13 QTIS e 3x18, 4x18 13L 36W QT-FIT8 3x36 13 - -11.131


Pokyny pro instalaci a provozDimenzování jištění vedeníPři používání tabulkových hodnot berte v úvahutoto:• Při provozu s EP se údaje o zatížení vztahujík zapnutí ve vrcholu síťového napětí.• Typy a charakteristiky jističů:Uvedené zatížení zářivkami a příslušnými předřadníkyplatí pro N jističe typu 5 SN1-6 a 5 SXs charakteristikou B. Při použití výše uvedenýchtypů jističů s charakteristikou C se zdvojnásobujepřípustný počet svítidel v provozu s EP.(V této souvislosti dodržujte především VDE0100-410)• Provedení jističů:Uvedené zatížení platí pro jednopólové jističe.Při použití vícepólových jističů (dvou-, třípólových)se snižuje přípustný počet svítidel vždyo 20 %.• Zapínání zářivky:Uvedené zatížení platí:– při provozu s tlumivkou pro společné a skupinovéspínání příslušného počtu svítidel,– při provozu s EP pro maximální přípustnýpočet svítidel, spínaných společně (v jednomspínacím procesu).• Impedance elektrického obvodu:Uvedené zatížení platí při uvažované impedancivedení 800 mΩ. (To odpovídá 15 m dlouhémupřívodnímu vedení 1,5 mm 2 z rozvaděčedo prvního svítidla a další délce 20 m aždo středu okruhu spotřebičů. Při impedancivedení 400 mΩ se přípustné hodnoty snižujío 10 %, při impedanci vedení 200 mΩ o 20 %.)11.132


Spínací proudy EP měřené při U N= 230 V STEP I P /A TH/μs max.poč. EPna jističi10 A 16 AQUICKTRONIC ® INTELLIGENT stmívatelný (DALI/DIM) prozářivky T5 a T8QTi (DALI) 1x14/24 DIM 25 175 17 28QTi (DALI) 1x18 DIM 25 175 17 28QTi (DALI) 1x21/39 DIM 25 175 17 28QTi (DALI) 1x28/54 DIM 25 175 17 28QTi (DALI) 1x35/49/80 DIM 30 225 12 19QTi (DALI) 1x36 DIM 25 175 17 28QTi (DALI) 1x58 DIM 25 175 17 28QTi (DALI) 2x14/24 DIM 35 180 12 19QTi (DALI) 2x18 DIM 35 180 12 19QTi (DALI) 2x21/39 DIM 45 205 8 13QTi (DALI) 2x28/54 DIM 45 205 8 13QTi (DALI) 2x35/49 DIM 45 205 8 13QTi (DALI) 2x36 DIM 45 205 8 13QTi (DALI) 2x58 DIM 45 205 8 13QTi (DALI) 2x35/49/80 DIM 60 230 5 9QTi (DALI) 3x14/24 DIM 35 180 12 19QTi (DALI) 4x14/24 DIM 45 205 8 13QTi (DALI) 3x18 DIM 25 175 17 28QTi (DALI) 4x18 DIM 35 180 12 19EP I P /A TH/μs max.poč. EPna jističi10 A 16 AQUICKTRONIC ® INTELLIGENT QTiQTi 1x14/24/21/39 GII - - 17 28QTi 1x28/54/35/49 Gll - - 17 28QTi 1x35/49/80 Gll - - 8 13QTi 2x14/24/21/39 Gll - - 8 13QTi 2x28/54/35/49 Gll - - 8 13QTi 2x35/49/80 60 230 5 9QUICKTRONIC ® T5 pro zářivky HO (T5)QTP5 1x14-35 24 230 17 28QTP5 2x14-35 40 200 12 19QTP5 1x24-39 24 230 17 28QTP5 1x49 24 230 17 28QTP5 1x54 40 200 12 19QTP5 1x80 40 200 12 19QTP5 2x24-39 40 200 12 19QTP5 2x49 53 190 8 13QTP5 2x54 53 190 8 13QTP5 3x14/4x14 - - 8 13QT-FQ 2x80 39 230 5 911.133


Spínací proudy EP měřené při U N= 230 V STEP I P /A TH/μs max.poč. EPna jističi10 A 16 AQUICKTRONIC ® stmívatelný s rozhraním 1...10 Vpro zářivky T8HF 1x18/230-240 DIM 14 140 37 61HF 1x36/230-240 DIM 17 170 25 41HF 1x58/230-240 DIM 20 210 17 28HF 2x18/230-240 DIM 25 165 17 28HF 2x36/230-240 DIM 25 165 17 28HF 2x58/230-240 DIM 40 230 8 13EP I P /A TH/μs max.poč. EPna jističi10 A 16 AQuicktronic ® QT-FIT8 pro zářivky T8QT-FIT8 1x18 15 200 17 28QT-FIT8 1x36 15 200 17 28QT-FIT8 1x58 15 200 17 28QT-FIT8 2x18 15 200 8 13QT-FIT8 2x36 15 200 8 13QT-FIT8 2x58 15 200 8 13QT-FIT8 3x18, 4x18 15 200 8 13QT-FIT8 3x36 15 200 8 13QUICKTRONIC ® PROFESSIONAL pro zářivky T8QTP8 1x18/230-240 14 140 36 59QTP8 1x36/230-240 17 155 25 41QTP8 1x58/230-240 20 210 17 28QTP8 2x18/230-240 17 155 25 41QTP8 2x36/230-240 20 210 17 28QTP8 2x58/230-240 28 230 8 13QTP8 3x18, 4x18/230-240 20 210 17 28QUICKTRONIC ® QTIS e pro zářivky T8QTIS e 1x18 20 210 17 28QTIS e 1x36 20 210 17 28QTIS e 1x58 28 230 8 13QTIS e 2x18 20 210 17 28QTIS e 2x36 48 260 5 8QTIS e 2x58 48 260 5 8QUICKTRONIC ® pro kruhové zářivky FC (T5)QT-FC 1x55/230-240 S 28 230 8 13QUICKTRONIC ® pro OSRAM DULUX ® LQTP-DL 1x18-24 13 320 17 28QTP-DL 1x36-40 13 320 17 28QTP-DL 1x55 Gen II 24 230 17 28QTP-DL 2x18-24 13 320 17 28QTP-DL 2x36-42 23 250 12 19QTP-DL 2x55 Gen II 28 230 8 13QUICKTRONIC ® DALI a QUICKTRONIC ® stmívatelnýs rozhraním 1...10 V pro kompaktní zářivky T/EQTi (DALI)-T/E 1x18-57 DIM 30 225 12 19QTi (DALI)-T/E 2x18-42 DIM 45 205 8 13QTIS e 3x18, 4x18 28 230 8 13Aktuální údaje viz www.osram.de11.134


Spínací proudy EP měřené při U N= 230 V STEP I P /A TH/μs max.poč. EPna jističi10 A 16 AQUICKTRONIC ® MULTIWATT QT-MQTP-M 1x26-42 S 15 200 17 28QTP-M 2x26-32 S 25 250 11 19QT-M 2x26-42/220-240 S 28 230 8 13QUICKTRONIC ® pro OSRAM DULUX S/E, D/E a T/EQTP-D/E 1x10-13 7 150 25 41QTP-T/E 1x18 16 160 25 41QTP-D/E 2x10-13 20 200 17 28QTP-T/E 2x18 20 200 17 28QUICKTRONIC ® ECONOMICQT-ECO 1x4-16/220-240 10 75 68 112QT-ECO 1x18-21/220-240 13 100 36 59QT-ECO 1x18-24/220-240 13 100 36 59QT-ECO 1x26/220-240 14 120 30 50QT-ECO 2x5-11/220-240 12 100 51 84QT-ECO T/E 2x18/220-240 11 150 35 56QT-ECO T/E 2x26/220-240 16 200 23 37QUICKTRONIC ® pro zářivky FM (T2)QT-FM 1x6/230-240 7,5 190 36 59QT-FM 1x8/230-240 7,5 190 36 59QT-FM 1x11/230-240 7,5 190 36 59QT-FM 1x13/230-240 7,5 190 36 59EP I P /A TH/μs max.poč. EPna jističi10 A 16 ADULUXTRONIC ® pro OSRAM DULUX S/E, D/E, T/Es integrovanou objímkouDT-S/E 5-11/220-240 6,2 110 33 52DT-D/E 10-13/220-240 8 120 22 35DT-T/E 18/230-240 3,5 590 15 25POWERTRONIC ®PTo 35/220-240 30 150 15 26PTo 50/220-240 3DIM 40 250 7 13PTo 70/220-240 3DIM 40 250 7 13PTo 100/220-240 3DIM 60 250 5 8PTo 150/220-240 3DIM 70 250 4 7PTi 20/220-240 S/I/B 12 300 19 33PTi 35/220-240 S/B MINI 25 210 17 28PTi 35/220-240 S/I 30 150 15 26PTi 35/220-240 SNAP 30 150 15 26PTi 2x35/220-240 S/I 40 250 7 13PTi 70/220-240 S/I 40 250 7 13PTi 70/220-240 SNAP 40 250 7 13PTi 2x70/220-240 S/I 70 250 4 7PTi 100/220-240 S/I 60 250 5 8PTi 150/220-240 S/I 70 250 4 7PT-FIT 35/220-240 S/I/B 30 150 15 26PT-FIT 70/220-240 S/I/B 40 250 7 13Použitím EBN-OS je možné výrazně zvýšit počet EPPOWERTRONIC na jednom jističi. Viz také str. 11.98.typ EP počet bez cca počet sEBN-OS na 1 EBN-OS na 116-A jističi 16-A jističityp Btyp BPTi 20/220-240 33 82PTi 35/220-240 26 65PTi 70/220-240 13 32PTi 100/220-240 8 20PTi 150/220-240 7 17PTi 2x35/220-240 13 32PTi 2x70/220-240 7 17PTi-FIT 35/220-240 26 65PTi-FIT 70/220-240 13 32Aktuální údaje viz www.osram.de11.135


Pokyny pro instalaci a provoz2a) Přehled max. přípustného počtu EP na automatických jističích vedení.Maximální přípustný počet zařízení HALOTRONIC ®na jednom jističi vedení.Ochranný vypínač ve vedenícharakteristikaB 10 B 16HALOTRONIC ®HTi DALI 105 23 38HTL 105 23 38HTL 225 11 18HTM 70 37 59HTM 105 23 38HTM 150 16 26HTN 75 I/S 33 53ET-PARROT 70 37 59ET-PARROT 105 23 38Maximální přípustný počet zařízení OPTOTRONIC ®na jednom jističi vedení.EP I P /A TH/μs max.poč. EPna jističi10 A 16 AOPTOTRONIC ®OT 6/200-240/10 CE 15 120 30 48OT 12 LE 8 170 44 70OT 15 8,3 210 60 100OT 50 31 200 7 12OT 50 E 35 180 7 12OT 6/200-240/24 CE 15 120 30 48OT 20 14 104 25 41OT 20 S 45 150 7 11OT 75 40 190 7 2OT 75 E 34 200 7 12OTi DALI 75 – – – –OT EASY 60 30 170 12 19OT 9/200-240/350 15 120 30 48OT 9/100-120/350 25 90 – –OT 9/200-240/350 DIM 15 170 30 48OT 18/200-240/700 DIM 15 170 30 48OT 35/200-240/700 30 200 7 1111.136


Pokyny pro instalaci a provozL 1L 2L 1L 3400 VLeuchtemit EVGN400 V230 V!NL 2 400 V L 3In OrdnungFehler400 VVýše znázorněná ilustrace ukazuje propojeníu svítidel, resp. skupin svítidel v třífázovém zapojenía při společném nulovém vodiči (N). Pokudse u třífázového propojení v zapojení do hvězdya přiloženém napětí přeruší společný nulový vodič,může ve svítidlech s EP, resp. skupinách svítidelvzniknout nepřípustně vysoké napětí, které způsobízničení EP.3. EP v třífázovém provozupřepětí / podpětí / chybějící nulový vodič1. Zkontrolujte, zda je skutečně k dispozici síťovénapětí v rozsahu pro EP (oblast použití ST./SS198 V-254 V).2. Síťová přípojka na straně instalace smí být provedenajen na svorce svítidla. U svítidel, resp. skupinsvítidel v třífázovém zapojení.3. Bezpodmínečně zajistěte, aby byl nulový vodičsprávně a s nezávadným kontaktem připojenke všem svítidlům s EP.4. Odpojení nebo připojení smí být provedeno pouzebez napětí.5. Při napájení 3 x 230/240 V v zapojení do trojúhelníkuje zapotřebí jištění se společným odpojenímfázových vodičů.Důležité:• V nových zařízeních nesmí být při měření izolačníhoodporu s 500 V ss ještě zapojeny spotřebiče,protože zde podle VDE 0100-600, odstavec 9existuje zkušební napětí i mezi nulovým vodičem(N) a všemi třemi vnějšími vodiči (L1, L2,L3). Ve stávajících zařízeních postačuje provéstzkoušku izolace mezi vnějšími vodiči (L1, L2, L3)a ochranným vodičem (PE) bez odpojení spotřebičů.Nulový vodič (N) a ochranný vodič (PE) přitomnesmí mít žádné elektrické spojení. Při tomtoměření izolace (500 V = proti ) je otevření oddělovacísvorky nulového vodiče přípustné jen přivypnutém síťovém napájení!• Před uvedením do provozu dejte pozor na správnézapojení vodiče N!• Během provozu osvětlovacího zařízení nerozpojujtesamotný vodič N (resp. nerozpojujte ho jako první)!11.137


Pokyny pro instalaci a provoz4. EP v nouzových osvětlovacích zařízeních s provozem na stejnosměrný proudPřípustné napětí baterie v provozu horní mez dolní mez 1)QUICKTRONIC ® INTELLIGENT DALI…DIM 264 V 154 VQUICKTRONIC ® INTELLIGENT DIM 264 V 154 VQUICKTRONIC ® INTELLIGENT GII 276 V 176 VQUICKTRONIC ® DIMMBAR (HF … DIM) 264 V 154 VQUICKTRONIC ® PROFESSIONAL T5 276 V 176 VQUICKTRONIC ® PROFESSIONAL T8 276 V 154 VQUICKTRONIC ® PROFESSIONAL DL 276 V 154 VQUICKTRONIC ® PROFESSIONAL (D/E, T/E) 276 V 154 VQUICKTRONIC ® FIT T8 264 V 185 VQUICKTRONIC ® INSTANT START economic není přípustný pro provoz na stejnosměrný proudQUICKTRONIC ® Professional Multiwatt 276 V 176 VQUICKTRONIC MULTIWATT ® 264 V 176 VQUICKTRONIC ® FMnení přípustný pro provoz na stejnosměrný proudQUICKTRONIC ® ECONOMIC 254 V 176 VDULUXTRONIC ® 254 V 176 VQUICKTRONIC ® ENDURA S 290 V 176 VHALOTRONIC ®3) 275 V 176 VOPTOTRONIC ®není přípustný pro provoz na stejnosměrný proudPOWERTRONIC ®2)není přípustný pro provoz na stejnosměrný proudDoby zapnutí při trvalém zapojení při pohotovostním zapojeníse elektrické napájeníse nouzová svítidla zapínajípřepíná ze stř. na stejnosm. proud ze studeného stavuQUICKTRONIC ® INTELLIGENT DALI…DIM < 0,6 s < 0,6 sQUICKTRONIC ® INTELLIGENT DIM < 0,6 s < 0,6 sQUICKTRONIC ® INTELLIGENT GII < 0,3 s < 1 sQUICKTRONIC ® DIMMBAR (HF … DIM) < 0,6 s < 0,6 sQUICKTRONIC ® PROFESSIONAL T5 < 0,3 s < 1 sQUICKTRONIC ® PROFESSIONAL T8 < 0,5 s < 2 sQUICKTRONIC ® PROFESSIONAL DL < 1,0 s < 1 sQUICKTRONIC ® PROFESSIONAL DL55 GII < 0,3 s < 1 sQUICKTRONIC ® PROFESSIONAL D/E, T/E < 1 s < 1 sQUICKTRONIC ® FIT T8 < 0,5 s < 1 sQUICKTRONIC ® INSTANT START economic – –QUICKTRONIC ® Professional Multiwatt < 0,3 s < 1 sQUICKTRONIC MULTIWATT ® < 0,5 s < 1 sQUICKTRONIC ® FM – –QUICKTRONIC ® ECONOMIC < 0,5 s < 2 sDULUXTRONIC ® < 0,5 s < 2 sQUICKTRONIC ® ENDURA S < 0,5 s < 0,5 sHALOTRONIC ®3) < 0,5 s < 0,5 sPOWERTRONIC ®2) – –1) Zářivky se musí zapalovat nad 198 V2) Pokud se spíná POWERTRONIC ® v chladném stavu, trvá 1 – 2 min, než výbojka dosáhne 70 % světelného toku3) Vhodné typy viz str. 11.10011.138


Pokyny pro instalaci a provoz5. Účiník/kompenzaceÚčiník l je u elektrického spotřebiče dán poměrem činnéhovýkonu (P činný = napětí x činný proud) ke zdánlivémuvýkonu (P zdánlivý = napětí x proud). Vliv na tutoveličinu má jak fázový posun cos ϕ mezi proudema napětím, tak i zkreslení proudu ε.λ = P činný= ε . cos ϕP zdánlivýNa rozdíl od KP (indukční, 50 Hz) neexistuje u EP (vysokofrekvenční)téměř žádný fázový posun(cos ϕ = 0,95).Proto není nutná žádná kompenzace. Při provozu EPvšak dochází ke zkreslení sinusového průběhu proudu.Obecně se tato zkreslení popisují s použitím celočíselnýchnásobků síťové frekvence (harmonické nebo vyššíharmonické kmity).Obsah síťových vyšších harmonických kmitů je silněregulován národními a mezinárodními předpisy (IEC61000-3-2).EP OSRAM mají proto vestavěny aktivní, plně elektronickéfiltry vyšších harmonických kmitů, které zaručujíε > 0,95 a tedy také účiník λ > 0,9. (výjimky jsouoznačeny).6. Přípustné délky vedeníQUICKTRONIC ® :Při použití EP ve svítidlech vyvolávají vedení přisprávné instalaci uvnitř svítidel nekritické hodnotyrušení. Při použití EP v zapojení Master-Slave jenutné brát v úvahu maximální délky vedení mezi EPa zářivkami..HALOTRONIC ® :Maximální délka 12V vedení musí být menší než2 m, aby byly dodrženy limitní hodnoty rušení. Jetedy možná instalace svítidel uvnitř kruhu o průměru4 m kolem zařízení HALOTRONIC ® . Minimální průřezvedení se doporučuje 1 mm 2 .Instalace vedení:Síťové vedení nesmí být nainstalováno ani na pouzdřepřístroje HALOTRONIC ® ani souběžně s vysokofrekvenčním12V sekundárním vedením. To bránívysokofrekvenčním vazbám v síťovém vedení.Měřicí přístroje pro měření sekundárního napětí:Měřicí přístroj pro měření sekundárního napětí musíumožňovat měření skutečné efektivní hodnoty a vykazovatšířku pásma > 250 kHz (-3 dB). Jiné měřicípřístroje dávají nesprávné výsledky měření.OPTOTRONIC ® :Maximální délka nízkonapěťového vedení z přístrojeOPTOTRONIC ® k LED modulu:max. délka kabelu připrovozu na stříd.proudOT 6/200-240/10 CE10 mOT 6/200-240/24 CE10 mOT 8/200-240/2410 mOT 12/220-240/10 LE10 mOT 15/220-240/1010 mOT 20/220-240/2410 mOT 20/120-240/24 S10 mOT 50/220-240/10 E10 mOT 50/220-240/1010 mOT 65/220-240/24 3DIM E 10 mOT 75/220-240/24 E10 mOT 75/220-240/2410 mOT EASY 60/220-240/24 RGB+W 10 mOTi DALI 75/220-240/24 1-4 channel 10 mOT 9/200-240/350OT 9/100-120/350 EOT 9/200-240/350 DIMOT 9/10-24/350 DIMOT 18/200-240/700 DIMOT 35/200-240/700OT 42/220-240/350 E10 m10 m10 m10 m10 m10 m10 mOmezení délky vedení je dáno limitními hodnotamiodrušení.Instalace vedení:Z důvodů odrušení nesmí být síťové vedení nainstalovánoparalelně s pouzdrem ani se sekundárnímvedením. Tím se eliminují vysokofrekvenční vazbovéefekty.Měření sekundárního napětí: Běžné multimetry s odpovídajícípřesností vyhovují požadavkům.POWERTRONIC ® :Maximální délky vedení mezi světelným zdrojema zařízením POWERTRONIC ® jsou závislé na typukabelů a instalace. V zásadě je možné vycházetz následujících maximálních délek vedení:PTo 35/220-240PTo 50/220-240 3DIMPTo 70/220-240 3DIMPTo 100/220-240 3DIMPTo 150/220-240 3DIMPTi 20/220-240 S/BPTi 20/220-240 IPTi 35/220-240 S/B MINIPTi 35/220-240 S/IPTi 35/220-240 SNAPPTi 2x35/220-240 S/IPTi 70/220-240 S/IPTi 70/220-240 SNAPPTi 2x70/220-240 S/IPTi 100/220-240 S/IPTi 150/220-240 S/IPT-FIT 35/220-240 S/I/BPT-FIT 70/220-240 S/I/BPTg 1000/400max. délka kabelu připrovozu na stříd. proud1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m0,5 m1,5 m0,5 m1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m1,5 m0,8 m11.139


Pokyny pro instalaci a provoz7. Poruchy na infračervených řídicích a přenosovýchzařízeníchZářivky emitují v oblasti vlnových délek, kterých sezčásti využívá také pro infračervený přenos a tenmůže být ovlivněn zářivkou. Protože používanéinfračervené přijímače často nejsou selektivní, můžedojít k poruchám infračerveného zařízení. Provoznífrekvence EP je v rozsahu 20-120 kHz. Světlo vysílanézářivkou je modulováno s dvojnásobnou provoznífrekvencí. K poruchám dochází u signálů ve stejnémfrekvenčním rozsahu.Výjimka: u POWERTRONIC ® , HALOTRONIC ®a OPTOTRONIC ® nedochází k žádným poruchám.Infračervené dálkové ovládání:Bezporuchový provoz je možný se zařízeními, kterápracují při dostatečně vysoké frekvenci(400-1 500 kHz).Přenos zvuku:Doposud byl užitečný signál používaný při přenosuzvuku ve frekvenčním rozsahu 95 kHz a vyšším, takže3., 5. a 7. vyšší harmonická frekvence provozníchfrekvenčních rozsahů EP (20-120 kHz v normálnímprovozu, při stmívání do 100 kHz) vedla ke značnýmporuchám přenosu zvuku. Nápravu přinesl přechodvýrobců sluchátek k vyšším frekvencím, např.2,3 MHz a 2,8 MHz.U zařízení pro simultánní tlumočení, která rovněžpracují ve frekvenčním rozsahu 95 kHz až 250 kHz,se obecně doporučuje vynechávat prvních 6 přenosovýchkanálů, obzvlášť kanál 1, z celkových 32,protože tyto kanály jsou, jak je popsáno výše, rovněžrušeny vyššími harmonickými frekvencemi základníchfrekvencí EP.Vysokofrekvenční dálkové ovládání:Používají se nosné frekvence okolo 120 kHz. Odrušovacíkondenzátory (v každém EP nebo jiných elektronickýchspotřebičích, např. síťových napáječíchPC) mohou rušit přenos.Zařízení na vyvolávání osob:Obvykle se používají jen VF zařízení na vyvoláváníosob (v rozsahu MHz). Při použití induktivních zařízenína vyvolávání osob (25-40 kHz) není možný jejichspolehlivý provoz.Elektronické systémy ochrany zboží:V některých obchodních domech a prodejnách jev dnešní době zboží (např. CD, HiFi zařízení, oděvy)chráněno elektronickým ochranným systémem protikrádeži. Tyto systémy pracují obvykle s rezonančnífrekvencí v oblasti kHz (např. vyslaný impuls vybudíamorfní kov v bezpečnostní etiketě k rezonanci; napříkladjeden z největších dodavatelů provozuje svůjochranný systém při 58 kHz).Za nepříznivých okolností může dojít k poruchámtěchto systémů, pokud provozní frekvence leží v rozsahumezi 30 kHz a 150 kHz.Porucha se dá v případě potřeby eliminovat zvětšenímvzdálenosti mezi svítidly a systémem vysílačea přijímače nebo použitím svítidel s kovovými mřížkami.8. Stmívací provoza) Přístroje QUICKTRONIC ® , které mohou být stmívány,jsou označeny...DIM. Stmívání se provádípřes 1...10 V rozhraní (QTi-...DIM), rozhraní DALI(QTi DALI ... DIM) nebo pomocí Touch DIM ®(rovněž s QTi DALI ... DIM), viz s. 11.18. Speciálnítechnické údaje, např. k zapojení nebo příslušnýmřídicím komponentám, naleznete v technické příručceQUICKTRONIC ® DALI/DIM. Nové zářivkyprovozujte 100 hodin při 100% světelném toku,protože až po této době vykazují stabilní hodnoty.Zapojení Master-Slave (EP pro dvě oddělená svítidlas dalším propojením) není u stmívatelných EPobecně přípustné.b) Přístroje HALOTRONIC ® mohou být v závislostina typu používány s různými stmívači (viz str.11.99) nebo stmívacími moduly (viz str. 11.103).Protože rozhraní mezi stmívačem a elektronickýmtransformátorem není normované, může v ojedinělýchpřípadech dojít k poruchám.c) POWERTRONIC ® PTo 3 DIM umožňují stmívánímetalhalogenidových výbojek s keramickýmhořákem i sodíkových výbojek. Stmívání seprovádí buď přes rozhraní DALI dvoustupňovýmfázovým ovládáním StepDIM nebo soběstačněpomocí řízení AstroDIM, které je interní součástíEP. Podrobnosti o stmívání výbojek HID najdete v„technických pokynech k snižování výkonu vysokotlakýchvýbojek“ (www.osram.de).d) Zařízení OPTOTRONIC ® nesmí být stmívána běžnýmistmívači. Existují speciální stmívací moduly,které se připojují na sekundární straně (viz str.11.112).9. Svítidla s EPPro svítidla s elektronickým předřadníkem platíobecně toto:a) Meze teploty EP, pokud jde o okolní teplotu a teplotuměřicího bodu na přístroji, musí být dodrženy(viz bod 10. Okolní teploty a teploty EP).b) Musí být dodrženy maximální přípustné hodnotyrádiového rušení (EN 55015). Je třeba dát pozorna správné připojení ochranného vodiče a funkčníhouzemnění. Společná instalace vedení zářivkya ochranného vodiče (např. kabel NYM) můžev důsledku vysokofrekvenčních vazeb vyvolávatrušení.c) Po instalaci, resp. výměně, se musí světelné zdrojekvůli stabilizaci průběhu výboje nechat zahořet100 h při plném zatížení.11.140


Pokyny pro instalaci a provoz10. Okolní teploty a teploty EPJe třeba dodržovat rozsahy teplot předepsané propříslušný přístroj, aby byl zaručen spolehlivý provozEP. Obecně platí, že nízké provozní teploty ještě víceprodlužují životnost EP.Při instalaci EP ve svítidlech je pro tepelné posouzenírozhodující teplota bodu měření T cna pouzdře. Nesmíbýt překročena maximální přípustná hodnota, udávanápro příslušný přístroj.11. EP pro venkovní svítidlaElektrické předřadníky jsou vyvinuty pro využití vevnitřních osvětlovacích zařízeních (IP 20).Speciálně pro venkovní využití jsou koncipovány EPpro vysokotlaké výbojky (PTo) a provozní přístroje proLED moduly (OT…E).Jsou významnou měrou vybaveny pro toto zvláštníurčení, např. proti vlhkosti, špičkami síťového napětía vibracím (vlivy povětrnosti, nárazy v případě kolejovýchvozidel).Při použití elektronických předřadníků ve venkovníchsvítidlech je nutné zohlednit, že EP mohou být v závislostina svítidle vystaveny vlivu (vzdušné) vlhkosti.1. U svítidel se stupněm krytí 5 (ochrana proti tryskajícívodě, např. IP65) mohou být standardní elektronicképředřadníky používány přímo ve svítidle,protože do tohoto typu svítidel může jen stěží vniknoutvlhkost, takže nedochází ke korozi EP.2. U svítidel se stupněm krytí 3 (ochrana proti dešti,např. IP43) je nutno počítat s pronikáním kapičekkapalin a tedy také s korozí a výpadkem nechráněnéhostandardního EP. V případě pochybností(např. u svítidel na refýžích či u venkovních displejů)musí být učiněna další ochranná opatření (např.použití OUTKIT, viz str. 11.104).12. Zapojení EPParalelní zapojení přístrojů HALOTRONIC ®a OPTOTRONIC ® na sekundární straně není přípustné.(s výjimkou OT 50 [E] a OT 75 [E]). Sériovézapojení přístrojů HALOTRONIC ® a OPTOTRONIC ®pro zvýšení, resp. přizpůsobení napětí na sekundárnístraně není dovoleno. Spínání nebo stmívání na straněsvětelného zdroje není dovoleno. Jediné přípustnézátěže pro elektronické transformátory jsou halogenovéžárovky na nízké napětí. Detaily naleznetev technických příručkách.13. Životnost a spolehlivost EPIndex výpadků elektronických součástek závisí kromějejich specifikace a kvality podstatnou měrou takéna provozní teplotě. Elektronické provozní přístrojeOSRAM jsou koncipovány tak, aby při maximální přípustnéteplotě přístroje (t cmax.) bylo možné očekávatindex výpadků menší než 2 promile na 1 000 provozníchhodin.To odpovídá životnosti EP 50 000 h při procentuálnímpodílu výpadků přístrojů 10 %.V praxi je možné při teplotě, která je o 10 °C nižší nežmaximální přípustné hodnoty (t c), dosáhnout dvojnásobnéživotnosti EP.Odlišnou životnost mají:1. QUICKTRONIC ® QT-ECO a QTIS e stejně jakoDULUXTRONIC ® , ,HALOTRONIC ® , HTM MOUSE ®a HTN, a to 30 000 h při indexu výpadků


Schémata zapojení pro stmívatelné EP (DALI)QTi DALI 1x14/24 DIM, QTi DALI 1x21/39 DIM,QTi DALI 1x28/54 DIM, QTi DALI 1x35/49/80 DIM,QTi DALI 1x18 DIM, QTi DALI 1x36 DIM,QTi DALI 1x58 DIMQTi DALI 2x14/24 DIM, QTi DALI 2x21/39 DIM,QTi DALI 2x28/54 DIM, QTi DALI 2x35/49 DIM,QTi DALI 2x35/49/80 DIM, QTi DALI 2x18 DIM,QTi DALI 2x36 DIM, QTi DALI 2x58 DIMQTi DALI 3x14/24 DIMQTi DALI 3x18 DIMQTi DALI 4x14/24 DIMQTi DALI 4x18 DIMQTi DALI-T/E 1x18-57 DIMQTi DALI-T/E 2x18-42 DIMQT DALI-T/E 1x14-17 DIM HEQT DALI-T/E 2x14-17 DIM HE11.142


Schémata zapojení pro stmívatelné EP (1…10)QTi 3x14/24/220-240 DIMQTi 3x18/220-240 DIMQTi 4x14/24/220-240 DIMQTi 4x18/220-240 DIMQTi 1x14/24/220-240 DIM, QTi 1x21/39/220-240 DIM,QTi 1x28/54/220-240 DIM, QTi 1x35/49/80/220-240 DIM,QTi 1x18/220-240 DIM, QTi 1x36/220-240 DIM,QTi 1x58/220-240 DIMQTi 2x14/24/220-240 DIM, QTi 2x21/39/220-240 DIM,QTi 2x28/54/220-240 DIM, QTi 2x35/49/220-240 DIM,QTi 2x35/49/80/220-240 DIM, QTi 2x18/220-240 DIM,QTi 2x36/220-240 DIM, QTi 2x58/220-240 DIMHF 1x18/230-240 DIM, HF 1x36/230-240 DIM,HF 1x58/230-240 DIMHF 2x18/230-240 DIM, HF 2x36/230-240 DIM,HF 2x58/230-240 DIMQTi-T/E 1x18-57 DIMQTi-T/E 2x18-42 DIM11.143


Schémata zapojení pro nestmívatelné EP (T5)QTi 1x14/24/21/39 GII, QTi 1x28 /54/35/49 GII,QTi 1x35/49/80 GIIQTi 2x14/24/21/39 GIIQTi 2x28 /54/35/49 GIIQTi 2x35/49/80QTP5 1x14-35, QTP5 1x24-39, QTP5 1x49, QTP5 1x54,QTP5 1x80QTP5 2x14-35, QTP5 2x24-39,QTP5 2x49, QTP5 2x54QTP5 3x14QTP5 4x1411.144


Schémata zapojení pro nestmívatelné EP (T5)QT-FQ 2x80Schémata zapojení pro nestmívatelné EP (T8)QT-FC 1x55/230-240 SQTP8 1x18/230-240, QTP8 1x36/230-240,QTP8 1x58/230-240QTP8 2x18/230-240, QTP8 2x36/230-240,QTP8 2x58/230-240QTP8 3x/4x18/230-240QT-FIT8 1x18, QT-FIT8 1x36, QT-FIT8 1x58-70 QT-FIT8 2x18, QT-FIT8 2x36, QT-FIT8 2x58-7011.145


Schémata zapojení pro nestmívatelné EP (T8)QT-FIT8 3x/4x18QT-FIT8 3x36QTIS e 1x18/220-240, QTIS e 1x36/220-240,QTIS e 1x58/220-240QTIS e 2x18/220-240, QTIS e 2x36/220-240,QTIS e 2x58/220-240QTIS e 3x/4x18/220-24011.146


Schémata zapojení pro nestmívatelné EP (kompaktní zářivky)QT-ECO 1x18-21/220-240 S, QT-ECO 1x18-24/220-240 L,QT-ECO 1x18-24/220-240 S, QT-ECO 1x26/220-240 S,QT-ECO 1x4-16/220-240 L, QT-ECO 1x4-16/220-240 SQT-ECO 2x5-11/220-240 SQT-ECO T/E 2x18/220-240QT-ECO T/E 2x26/220-240QTP-DL 1x18-24QTP-DL 1x36-40QTP-DL 1x55 GIIQTP-DL 2x18-24QTP-DL 2x36-40QTP-DL 2x55 GIIQTP-D/E 1x10-13QTP-T/E 1x1811.147


Schémata zapojení pro nestmívatelné EP (kompaktní zářivky)QTP-D/E 2x10-13QTP-T/E 2x18QT-M 2x26-42/220-240 SQTP-M 1X26-42 SQTP-M 2X26-32 SQT-T/E 1x14-17 HEQT-T/E 2x14-17 HESchémata zapojení pro nestmívatelné EP (T2)QT-FM 1x11/230-240 L, QT-FM 1x11/230-240 LB,QT-FM 1x13/230-240 L, QT-FM 1x13/230-240 LB,QT-FM 1x6/230-240 L, QT-FM 1x8/230-240 L,QT-FM 1x8/230-240 LB11.148


Přehled EP (délky vedení v metrech, zapojení podle vývodů)PropojeníPořadí PIN 21 PIN 22 PIN 23 PIN 24 PIN 25 PIN 26 PIN 27 TypQUICKTRONIC ® INTELLIGENT DALI-/rozhraní 1…10-VQTi (DALI) 1x14/24/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 - - - 1 1 W1QTi (DALI) 1x18/220-240 DIM 21-24 1,5 1,5 - - - 1 1 W1QTi (DALI) 1x21/39/220-240 DIM 21-24 1,5 1,5 - - - 1 1 W1QTi (DALI) 1x28/54/220-240 DIM 21-24 1,5 1,5 - - - 1 1 W1QTi (DALI) 1x35/49/80/220-240 DIM 21-24 1,5 1,5 - - - 1 1 W1QTi (DALI) 1x36/220-240 DIM 21-24 1,5 1,5 - - - 1 1 W1QTi (DALI) 1x58/220-240 DIM 21-24 1,5 1,5 - - - 1 1 W1QTi (DALI) 2x14/24/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 W1QTi (DALI) 2x18/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 W1QTi (DALI) 2x21/39/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 W1QTi (DALI) 2x28/54/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 W1QTi (DALI) 2x35/49/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 W1QTi (DALI) 2x36/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 W1QTi (DALI) 2x58/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 W1QTi (DALI) 2x35/49/80/220-240 DIM 21-27 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 W1PropojeníPořadí PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN PIN Typ7 8 9 10 22 23 24 25 26 27 28 29QUICKTRONIC ® (DALI)QTi (DALI) 3x18 DIM - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 – – W1QTi (DALI) 4x18 DIM - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 W1QTi (DALI) 3x14/24 DIM - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 – – W1QTi (DALI) 4x14/24 DIM - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 W1PropojeníPořadí PIN 21 PIN 22 PIN 23 PIN 24 PIN 25 PIN 26 PIN 27 PIN 28 TypQUICKTRONIC ® DALI-/rozhraní 1…10-V pro zářivky T/E (T4/∅ 12 mm)QTi (DALI)-T/E 1x18-57 DIM 21-24 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 WQTi (DALI)-T/E 2x18-42 DIM 21-28 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 WPropojeníPořadí PIN 21 PIN 22 PIN 23 PIN 24 PIN 25 PIN 26 PIN 27 TypQUICKTRONIC ® INTELLIGENTQTi 1x14/24/21/39 Gll 21-24 2 2 1 1 - - - W1QTi 1x28/54/35/49 Gll 21-24 2 2 1 1 - - - W1QTi 1x35/49/80 Gll 21-24 2 2 1 1 - - - W1QTi 2x14/24/21/39 Gll 21-27 2 2 2 1 1 1 1 W1QTi 2x28/54/35/49 Gll 21-27 2 2 2 1 1 1 1 W1QTi 2x35/49/80 21-27 2 2 2 1 1 1 1 W1QT-FQ 2x80 21-27 0,5 0,5 0,5 - 1,5 1,5 1,5 W1Aktuální údaje viz www.osram.deM: Typ MetallukW: Typ WAGO 250W1: Typ WAGO 251 miniW2: Typ WAGO 25111.149


Přehled EP (délky vedení v metrech, zapojení podle vývodů)PropojeníPořadí PIN 21 PIN 22 PIN 23 PIN 24 PIN 25 PIN 26 PIN 27 TypQUICKTRONIC ® DE LUXE stmívatelnýHF 1x18/230-240 DIM 21-27 2 2 - - - 1,5 1,5 WHF 1x36/230-240 DIM 21-27 2 2 - - - 1,5 1,5 WHF 1x58/230-240 DIM 21-27 2 2 - - - 1,5 1,5 WHF 2x18/230-240 DIM 21-27 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 WHF 2x36/230-240 DIM 21-27 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 WHF 2x58/230-240 DIM 21-27 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 WQUICKTRONIC ® pro zářivky T5QTP5 1x14-35 21-24 2 2 1 1 - - - W1QTP5 2x14-35 21-24 2 2 1 1 2 2 - W1QT-FQ 2x80 21-27 0,5 0,5 0,5 - 1,5 1,5 1,5 W1QTP5 1x24-39 21-24 2 2 1 1 - - - W1QTP5 1x49 21-24 2 2 1 1 - - - W1QTP5 1x54 21-24 2 2 1 1 - - - W1QTP5 1x80 21-24 2 2 1 1 - - - W1QTP5 2x24-39 21-26 2 2 1 1 2 2 - W1QTP5 2x49 21-26 2 2 1 1 2 2 - W1QTP5 2x54 21-26 2 2 1 1 2 2 - W1PropojeníPořadí PIN 4 PIN 5 PIN 6 PIN 7 PIN 21 PIN 22 PIN 23 PIN 24 PIN 25 PIN 26 TypQTP5 3x14, 4x14 - 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 W1PropojeníPořadí PIN 21 PIN 22 PIN 23 PIN 24 PIN 25 PIN 26 PIN 27 PIN 28 TypQUICKTRONIC ® PROFESSIONALQTP8 1x18/230-240 21-24 3 3 1,5 1,5 - - - - W1QTP8 1x36/230-240 21-24 3 3 1,5 1,5 - - - - W1QTP8 1x58/230-240 21-24 3 3 1,5 1,5 - - - - W1QTP8 2x18/230-240 21-27 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 - W1QTP8 2x36/230-240 21-27 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 - W1QTP8 2x58/230-240 21-27 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 - W1QTP8 3x18/4x18/230-240 1) 21-31 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 W1QUICKTRONIC ® FIT 8QT-FIT8 1x18 21-24 2 2 1 1 - - - - -QT-FIT8 1x36 21-24 2 2 1 1 - - - - -QT-FIT8 1x58-70 21-24 2 2 1 1 - - - - -QT-FIT8 2x18 21-27 2 2 1,5 1,5 1 1 - - -QT-FIT8 2x36 21-26 2 2 1,5 1,5 1 1 - - -QT-FIT8 2x58-70 21-26 2 2 1,5 1,5 1 1 - - -PropojeníPořadí PIN 4 PIN 5 PIN 6 PIN 7 PIN 21 PIN 22 PIN 23 PIN 24 PIN 25 PIN 26 TypQT-FIT8 3x18, 4x18 - 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 -QT-FIT8 3x36 - 2 2 2 2 2 2 1 1 - - -PropojeníPořadí PIN 1 PIN 2 PIN 3 PIN 4 PIN 5 PIN 6 PIN 7 PIN 8 TypQUICKTRONIC ® INSTANT START economicQTIS e 1x18/220-240 1-3 2 2 1 - - - - - W1QTIS e 1x36/220-240 1-3 2 2 1 - - - - - W1QTIS e 1x58/220-240 1-3 2 2 1 - - - - - W1QTIS e 2x18/220-240 1-4 2 2 1 1 - - - - W1QTIS e 2x36/220-240 1-4 2 2 1 1 - - - - W1QTIS e 2x58/220-240 1-4 2 2 1 1 - - - - W1QTIS e 3x/4x18/220-240 1-4 2 2 1 1 - - - - W1Aktuální údaje viz www.osram.de1) PIN 29, 30, 31: 1,5 m11.150M: Typ MetallukW: Typ WAGO 250W1: Typ WAGO 251 miniW2: Typ WAGO 251


Přehled EP (délky vedení v metrech, zapojení podle vývodů)Výpisy z technických specifikacíPropojeníPořadí PIN 21 PIN 22 PIN 23 PIN 24 PIN 25 PIN 26 PIN 27 PIN 28 TypQUICKTRONIC ® pro kompaktní zářivkyQTP-DL 1x18-24 21-27 1 1 - - - 2 2 - W1QTP-DL 1x36-40 21-27 1 1 - - - 2 2 - W1QTP-DL 1x55 Gll 21-27 2 2 1 1 - - - - W1QTP-DL 2x18-24 21-30 - - 1 1 1 1 2 2 W1QTP-DL 2x36-40 21-30 - - 1 1 1 1 2 2 W1QTP-DL 2x55 Gll 21-27 1 1 2 2 1 1 - - W1QTP-D/E 1x10-13 21-24 2 2 1 1 - - - - WQTP-T/E 1x18 21-24 2 2 1 1 - - - - WQTP-D/E 2x10-13 21-26 2 2 2 2 1 1 - - WQTP-T/E 2x18 21-26 2 2 2 2 1 1 - - WPropojeníPořadí PIN 1 PIN 2 PIN 3 PIN 4 PIN 5 PIN 6 PIN 7 PIN 8 TypQUICKTRONIC ® pro kompaktní zářivkyQTP-M 1x 26-42 S 21-24 2 2 1 1 - - - - WQTP-M 2x 26-32 S 21-26 2 2 2 2 1 1 - - WQT-M 2x26-42/220-240 1-7 2 2 2 - 2 1 1 - MQT-FC 1x55/230-240 S 1-4 2 2 1 1 - - - - MQUICKTRONIC ECONOMIC ® pro (kompaktní) zářivkyQT-ECO 1x4-16 1-4 1 1 0,5 0,5 - - - - WQT-ECO 1x18-21 1-4 1 1 0,5 0,5 - - - - WQT-ECO 1x18-24 1-4 1 1 0,5 0,5 - - - - WQT-ECO 1x26 1-4 1 1 0,5 0,5 - - - - WQT-ECO 2x5-11 1-6 1 1 1 1 0,5 0,5 - - WQT-ECO T/E 2x18 1-6 1 1 1 1 0,5 0,5 - - WQT-ECO T/E 2x26 1-6 1 1 1 1 0,5 0,5 - - WVýpisy z technických specifikacíTechnické podklady najdete ve formátu PDF na http://www.osram.de/evg-ausschreibungstexteAktuální údaje viz www.osram.deM:1 Typ MetallukS:1 Stelvio MRT15W:1 Typ WAGO 250W1: Typ WAGO 251 miniW2: Typ WAGO 25111.151


ENERGETICKÉ ŠTÍTKYSvětelné zdroje OSRAMs energetickým štítkemEnergetické štítky světelných zdrojů pro použití v domácnostiPodle směrnice 98/11/EC 1) a nařízení o vyznačování spotřeby energie 2) musí být světelnézdroje pro použití v domácnosti označeny energetickým štítkem (Energy Label).Energetický štítekTento štítek udává zařazení světelného zdroje pro použití v domácnosti do jedné ze sedmitříd energetické účinnosti. Písmeno A přitom znamená „velmi účinné” a písmeno G „méněúčinné”.Příklady této klasifikace jsou:• zářivky a energeticky úsporné světelné zdroje: třídy A a B,• halogenové žárovky: převážně ve třídách C a D,• žárovky: převážně ve třídách E a F.Výpočet třídy energetické účinnosti se provádí podle uvedené směrnice z naměřených hodnotsvětelného toku a příkonu světelného zdroje. Metody měření jsou stanoveny v norměDIN EN 50285 „Energetická účinnost elektrických světelných zdrojů pro domácí potřeby –metody měření”. Tato norma odkazuje na další normy platné pro světelné zdroje.1) Směrnice 98/11/EC. Komise ze dne 27.01.1998 o provádění směrnice 92/75/EEC Rady ohledně označování světelnýchzdrojů pro domácnost energetickými štítky.2) První nařízení ze dne 26.11.1999 o změně nařízení o vyznačování spotřeby energie ze dne 30.10.1997.


ObsahŽárovky pro všeobecné osvětlování 12.02Halogenové žárovky 12.04Kompaktní zářivky 12.06LED světelné zdroje 12.15Zářivky 12.16Směrnicí, resp. nařízením dotčené světelné zdrojeRozsah výkonuNa následujících světelných zdrojích najdete energetický štítek:• světelné zdroje pro všeobecné osvětlování (žárovky)≤ 200 W• ostatní žárovky bez reflektoru (tvar svíčky, kapky atd.)≤ 100 W1)• kompaktní zářivky všeho druhuvšechny• energeticky úsporné světelné zdroje, tzn. kompaktní zářivkys integrovaným předřadníkem (elektronickým nebo magnetickým) všechny• lineární zářivky s ∅ 16, 26 a 38 mm(T5, T8, T12)≤ 58 W nebo ≤ 6 500 lm• zářivky kruhového nebo obdélníkového tvaru všechny• jednopaticové halogenidové výbojky pro provoz se síťovým napětím všechny• dvoupaticové halogenidové osvětlovací výbojky >4 W nebo 6 500 lm• nízkonapěťové světelné zdroje všechny• reflektorové světelné zdroje všeho druhu všechny• halogenidové osvětlovací výbojky > 300 W• světelné zdroje, které neslouží k vytváření světla v rozsahu vlnových délek380 nm až 780 nm (infračervené, ultrafialové, barevné nebo černé světloa podobné světelné zdroje)všechny• světelné zdroje pro speciální použití všechny• vysokotlaké výbojky a nízkotlaké sodíkové výbojky všechny1)Světelné zdroje s paticí 2G10 a 2G11, resp. zářivky ve tvaru U se používají hlavně v průmyslových provozech.Z důvodu jednotné manipulace se však také pro tyto výrobky doporučují energetické štítky.Informace na obalech svítidelV případech, kdy se světelné zdroje dodávají v obalu svítidla, buď bez samostatného obalu světelného zdrojenebo s ním, není požadováno, aby bylo energetickým štítkem opatřeno také svítidlo.


Žárovky pro všeobecné osvětlováníOznačenívýrobkuOdkazna stranuCLASSIC ACLAS A CL 15 E 100 15 1.02CLAS A CL 25 E 220 25 1.02CLAS A CL 40 E 415 40 1.02CLAS A CL 60 E 710 60 1.02CLAS A CL 75 E 935 75 1.02CLASSIC BCLAS B CL 15 E 100 15 1.02CLAS B CL 25 E 210 25 1.02CLAS B CL 40 E 400 40 1.02CLAS B CL 60 E 660 60 1.02CLAS B CL 25 E 210 25 1.02CLAS B CL 40 E 400 40 1.02CLAS B CL 60 E 660 60 1.02CLASSIC BWCLAS BW CL 25 E 210 25 1.03CLAS BW CL 40 E 400 40 1.03CLAS BW CL 60 E 660 60 1.03CLASSIC PCLAS P CL 15 E 100 15 1.03CLAS P CL 25 E 210 25 1.03CLAS P CL 40 E 400 40 1.03CLAS P CL 60 E 660 60 1.03CLAS P CL 15 E 100 15 1.03CLAS P CL 25 E 210 25 1.03CLAS P CL 40 E 400 40 1.03CLAS P CL 60 E 660 60 1.03SPECIAL OVEN TSPC. OVEN T CL 15 F 85 15 1.10SPECIAL OVEN PSPC. P OVEN FR 40 E 400 40 1.1012.02


Žárovky pro všeobecné osvětlováníOznačenívýrobkuOdkazna stranuSPECIAL hruškovitého tvaru T/FRIDGESPC. T26/57 FR 15 E 110 15 1.10SPC. T26/57 FR 25 F 190 25 1.10SPC. T26/57 CL 15 E 110 15 1.10SPC. T26/57 CL 25 F 190 25 1.10SPC. T17/54 CL 15 E 100 15 1.10SPECIAL trubicového tvaru TSPC. T25/85 CL 25 E 210 25 1.11SPC. T25/85 CL 40 E 410 40 1.11SPECIAL LINESTRA ®SPC. LIN 1603 F 270 35 1.12SPC. LIN 1604 G 420 60 1.12SPC. LIN 1104 G 840 120 1.12SPC. LIN 1613 G 240 35 1.12SPC. LIN 1614 G 420 60 1.12SPECIAL INSECTA ®SPC. A INSECT YELLOW 60 G 500 60 1.1212.03


Halogenové žárovkyOznačenívýrobkuOdkazna stranuHALOGEN CLASSIC A ECO64541 A ECO D 170 18 2.0264542 A ECO D 345 28 2.0264543 A ECO C 630 42 2.0264544 A ECO C 820 52 2.0264547 A ECO C 1200 70 2.0264548 A ECO C 1900 105 2.02HALOGEN CLASSIC B ECO64541 B ECO D 170 18 2.0364542 B ECO D 345 28 2.0364543 B ECO D 630 42 2.03HALOGEN CLASSIC BW ECO64542 BW ECO D 345 28 2.04HALOGEN CLASSIC P ECO64541 P ECO D 160 18 2.0564542 P ECO D 320 28 2.0564543 P ECO D 580 42 2.0564541 P ECO D 160 18 2.0564542 P ECO D 320 28 2.0564543 P ECO D 580 42 2.05HALOLUX ® T ECO64860 T D 260 25 2.1264861 T D 490 40 2.1264862 T D 820 60 2.12HALOLUX CERAM ® ECO64491 C 590 40 2.1364492 C 980 60 2.1364406 C 980 60 2.1364494 C 1180 70 2.1364496 C 1800 100 2.1364498 C 2870 150 2.1364499 C 4200 205 2.1364400 C 1180 70 2.1364401 C 1800 100 2.1364402 C 2870 150 2.1364404 C 4200 205 2.1312.04


Halogenové žárovkyOznačenívýrobkuOdkazna stranuHALOPIN ® ECO66720 ECO D 200 20 2.1466733 ECO C 460 33 2.1466748 ECO C 740 48 2.1466760 ECO C 980 60 2.14HALOPIN ®66725 D 260 25 2.1566740 D 490 40 2.1566660 D 820 60 2.15HALOLINE ® ECO64684 ECO C 815 48 2.2064690 ECO C 1450 80 2.2064695 ECO C 2300 120 2.2064696 ECO C 2300 120 2.2064698 ECO C 3300 160 2.2064701 ECO C 5000 230 2.2064702 ECO C 9000 400 2.20HALOLINE ® pro síťové napětí64688 D 840 60 2.2112.05


Kompaktní zářivkyOznačenívýrobkuOdkazna stranuOSRAM DULUX ® INTELLIGENT FACILITYDINT FCY 10W/825 E14 A 580 10 3.02DINT FCY 10W/825 E27 A 580 10 3.02DINT FCY 14W/825 E27 A 800 14 3.02DINT FCY 18W/825 E27 A 1050 18 3.02DINT FCY 22W/825 E27 A 1360 22 3.02OSRAM DULUX ® INTELLIGENT VARIODINT VARIO 18W/825 E27 A 1160 18 3.03DINT VARIO MIBA 15W E27 A 850 15 3.03OSRAM DULUX ® INTELLIGENT DIMDINT DIM STICK 18W/825 E27 A 1140 18 3.04DINT DIM GL 15W/825 E27 A 840 15 3.04OSRAM DULUX ® INTELLIGENT SOLAR 12VDINT 11W/825 12V DC E27 A 560 11 3.05OSRAM DULUX ® INTELLIGENT SOLAR 12V VARIODINT VARIO 11W/825 12V DC E27 A 560 11 3.06OSRAM DULUX ® INTELLIGENT SENSORDINT SENSOR STICK 11W/825 E27 A 600 11 3.07DINT SENSOR MIBA 11W/825 E27 A 630 11 3.07DINT SENSOR STICK 15W/825 E27 A 850 15 3.07OSRAM DULUX ® INTELLIGENT LONGLIFEDINT LL 5W/825 E14 A 270 5 3.08DINT LL 5W/825 E27 A 270 5 3.08DINT LL 7W/825 E14 A 380 7 3.08DINT LL 7W/825 E27 A 380 7 3.08DINT LL 11W/825 E14 A 640 11 3.08DINT LL 11W/825 E27 A 640 11 3.08DINT LL 14W/825 E27 A 820 14 3.08DINT LL 18W/825 E27 A 1140 18 3.08DINT LL 22W/825 E27 A 1440 22 3.08DINT LL 30W/825 E27 A 1940 30 3.08OSRAM DULUX ® SUPERSTAR STICKDSST STICK 5W/825 E14 A 270 5 3.09DSST STICK 5W/825 E27 A 270 5 3.09DSST STICK 7W/825 E14 A 380 7 3.09DSST STICK 7W/825 E27 A 380 7 3.09DSST STICK 11W/825 E14 A 640 11 3.09DSST STICK 11W/825 E27 A 640 11 3.09DSST STICK 14W/825 E27 A 820 14 3.09DSST STICK 18W/825 E27 A 1140 18 3.09DSST STICK 22W/825 E27 A 1440 22 3.09DSST STICK 30W/825 E27 A 1940 30 3.0912.06


Kompaktní zářivkyOznačenívýrobkuOdkazna stranuOSRAM DULUX ® SUPERSTAR MICRO TWISTDSST MICROTWIST 7W/825 E14 A 420 7 3.10DSST MICROTWIST 7W/825 E27 A 420 7 3.10DSST MICROTWIST 11W/825 E14 A 650 11 3.10DSST MICROTWIST 11W/825 E27 A 650 11 3.10DSST MICROTWIST 14W/825 E27 A 860 14 3.10DSST MICROTWIST 18W/825 E27 A 1200 18 3.10DSST MICROTWIST 23W/825 E27 A 1600 23 3.10OSRAM DULUX ® SUPERSTAR CIRCOLUXDSST CIRCOLUX 24W/825 E27 A 1700 24 3.11OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI BALLDSST MIBA 5W/825 E14 A 240 5 3.12DSST MIBA 7W/825 E14 A 340 7 3.12DSST MIBA 11W/825 E27 A 630 11 3.12DSST MIBA 15W/825 E27 A 850 15 3.12DSST MIBA 20W/825 E27 B 1160 20 3.12OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI GLOBEDSST MIGL 5W/825 E14 A 240 5 3.13DSST MIGL 5W/825 E27 A 240 5 3.13DSST MIGL 7W/825 E14 A 340 7 3.13DSST MIGL 7W/825 E27 A 340 7 3.13DSST MIGL 11W/825 E27 A 630 11 3.13DSST MIGL 15W/825 E27 A 850 15 3.13DSST MIGL 20W/825 E27 B 1160 20 3.13OSRAM DULUX ® SUPERSTAR GLOBEDSST GLOBE 14W/825 E27 A 860 14 3.14DSST GLOBE 18W/825 E27 A 1060 18 3.14OSRAM DULUX ® SUPERSTAR MINI CANDLEDSST MICA 5W/825 E14 A 240 5 3.15DSST MICA 5W/825 E27 A 240 5 3.15DSST MICA 7W/825 E14 A 300 7 3.15DSST MICA 7W/825 E27 A 300 7 3.15DSST MICA 10W/825 E14 B 445 10 3.15DSST MICA 10W/825 E27 B 445 10 3.15OSRAM DULUXSTAR ® STICKDST STICK 5W/825 E14 A 250 5 3.17DST STICK 5W/825 E27 A 250 5 3.17DST STICK 8W/825 E14 A 400 8 3.17DST STICK 8W/825 E27 A 400 8 3.17DST STICK 11W/825 E27 A 600 11 3.17DST STICK 14W/825 E27 A 770 14 3.17DST STICK 17W/825 E27 A 950 17 3.17DST STICK 21W/825 E27 A 1230 21 3.17DST STICK 24W/825 E27 A 1445 24 3.17DST STICK 30W/825 E27 A 1940 30 3.1712.07


Kompaktní zářivkyOznačenívýrobkuOdkazna stranuOSRAM DULUXSTAR ® MINI TWISTDST MINI TWIST 5W/825 E14 A 250 5 3.18DST MINI TWIST 5W/825 E27 A 250 5 3.18DST MINI TWIST 8W/825 E14 A 440 8 3.18DST MINI TWIST 8W/825 E27 A 440 8 3.18DST MINI TWIST 11W/825 E14 A 660 11 3.18DST MINI TWIST 11W/825 E27 A 660 11 3.18DST MINI TWIST 13W/825 E27 A 720 13 3.18DST MINI TWIST 18W/825 E27 A 1150 18 3.18DST MINI TWIST 23W/825 E27 A 1450 23 3.18OSRAM DULUXSTAR ® NANO TWISTDST NANO TW 5W/825 E14 A 270 5 3.19DST NANO TW 5W/825 G9 A 270 5 3.19DST NANO TW 7W/825 E14 A 400 7 3.19DST NANO TW 7W/825 G9 A 400 7 3.19DST NANO TW 9W/825 E14 A 480 9 3.19DST NANO TW 9W/825 G9 A 480 9 3.19OSRAM DULUXSTAR ® CLASSIC ADST CL A 11W/825 E27 A 620 11 3.20DST CL A 20W/825 E27 B 1160 20 3.20OSRAM DULUXSTAR ® MINI BALLDST MIBA 5W/825 E14 A 240 5 3.21DST MIBA 7W/825 E14 A 340 7 3.21DST MIBA 11W/825 E27 A 630 11 3.21DST MIBA 15W/825 E27 A 850 15 3.21DST MIBA 20W/825 E27 B 1160 20 3.21OSRAM DULUXSTAR ® MINI GLOBEDST MIGL 5W/825 E14 A 240 5 3.22DST MIGL 5W/825 E27 A 240 5 3.22DST MIGL 7W/825 E14 A 340 7 3.22DST MIGL 7W/825 E27 A 340 7 3.22DST MIGL 11W/825 E27 A 630 11 3.22DST MIGL 15W/825 E27 A 850 15 3.22DST MIGL 20W/825 E27 B 1160 20 3.22OSRAM DULUXSTAR ® GLOBEDST GLOBE 14W/825 E27 A 860 14 3.23DST GLOBE 18W/825 E27 A 1060 18 3.23OSRAM DULUXSTAR ® MINI CANDLEDST MICA 5W/825 E14 A 240 5 3.24DST MICA 5W/825 E27 A 240 5 3.24DST MICA 7W/825 E14 A 300 7 3.24DST MICA 7W/825 E27 A 300 7 3.24DST MICA 10W/825 E14 B 445 10 3.24DST MICA 10W/825 E27 B 445 10 3.2412.08


Kompaktní zářivkyOznačenívýrobkuOdkazna stranuOSRAM DULUXSTAR ® MINI BULLETDST MIBU P 5W/825 E14 A 210 5 3.25DST MIBU P 5W/825 E27 A 210 5 3.25DST MIBU P 7W/825 E14 A 320 7 3.25DST MIBU P 7W/825 E27 A 320 7 3.25DST MIBU T 5W/827 E14 A 210 5 3.25DST MIBU T 5W/825 E27 A 210 5 3.25DST MIBU T 7W/825 E14 A 320 7 3.25DST MIBU T 7W/825 E27 A 320 7 3.25OSRAM DULUX ® T PLUS pro KPDULUX T 13 W/830 PLUS A 900 13 3.27DULUX T 13 W/840 PLUS A 900 13 3.27DULUX T 18 W/827 PLUS B 1200 18 3.27DULUX T 18 W/830 PLUS B 1200 18 3.27DULUX T 18 W/840 PLUS B 1200 18 3.27DULUX T 26 W/827 PLUS B 1800 26 3.27DULUX T 26 W/830 PLUS B 1800 26 3.27DULUX T 26 W/840 PLUS B 1800 26 3.27OSRAM DULUX ® T/E PLUS pro EPDULUX T/E 13 W/827 PLUS A 900 13 3.28DULUX T/E 13 W/830 PLUS A 900 13 3.28DULUX T/E 13 W/840 PLUS A 900 13 3.28DULUX T/E 18 W/827 PLUS B 1200 18 3.28DULUX T/E 18 W/830 PLUS B 1200 18 3.28DULUX T/E 18 W/840 PLUS B 1200 18 3.28DULUX T/E 26 W/827 PLUS B 1800 26 3.28DULUX T/E 26 W/830 PLUS B 1800 26 3.28DULUX T/E 26 W/840 PLUS B 1800 26 3.28DULUX T/E 32 W/827 PLUS B 2400 32 3.28DULUX T/E 32 W/830 PLUS B 2400 32 3.28DULUX T/E 32 W/840 PLUS B 2400 32 3.28DULUX T/E 42 W/827 PLUS B 3200 42 3.28DULUX T/E 42 W/830 PLUS B 3200 42 3.28DULUX T/E 42 W/840 PLUS B 3200 42 3.28OSRAM DULUX ® T/E CONSTANT pro EPDULUX T/E 26 W/830 CONSTANT B 1800 26 3.29DULUX T/E 26 W/840 CONSTANT B 1800 26 3.29DULUX T/E 32 W/827 CONSTANT B 2400 32 3.29DULUX T/E 32 W/830 CONSTANT B 2400 32 3.29DULUX T/E 32 W/840 CONSTANT B 2400 32 3.29DULUX T/E 42 W/827 CONSTANT B 3200 42 3.29DULUX T/E 42 W/830 CONSTANT B 3200 42 3.29DULUX T/E 42 W/840 CONSTANT B 3200 42 3.2912.09


Kompaktní zářivkyOznačenívýrobkuOdkazna stranuOSRAM DULUX ® T/E HE HIGH EFFICIENCY pro EPDULUX T/E 11 W/830 HE A 900 1) 11 3.30DULUX T/E 11 W/840 HE A 900 1) 11 3.30DULUX T/E 14 W/830 HE A 1200 1) 14 3.30DULUX T/E 14 W/840 HE A 1200 1) 14 3.30DULUX T/E 17 W/830 HE A 1500 1) 17 3.30DULUX T/E 17 W/840 HE A 1500 1) 17 3.30OSRAM DULUX ® T/E XT pro EPDULUX T/E 32 W/830 XT B 2400 32 3.31DULUX T/E 32 W/840 XT B 2400 32 3.31DULUX T/E 42 W/830 XT B 3200 42 3.31DULUX T/E 42 W/840 XT B 3200 42 3.31OSRAM DULUX ® D pro KPDULUX D 10 W/827 B 600 10 3.32DULUX D 10 W/830 B 600 10 3.32DULUX D 10 W/835 B 600 10 3.32DULUX D 10 W/840 B 600 10 3.32DULUX D 13 W/827 A 900 13 3.32DULUX D 13 W/830 A 900 13 3.32DULUX D 13 W/835 A 900 13 3.32DULUX D 13 W/840 A 900 13 3.32DULUX D 13 W/865 B 855 13 3.32DULUX D 18 W/827 B 1200 18 3.32DULUX D 18 W/830 B 1200 18 3.32DULUX D 18 W/835 B 1200 18 3.32DULUX D 18 W/840 B 1200 18 3.32DULUX D 18 W/865 B 1140 18 3.32DULUX D 26 W/827 B 1800 26 3.32DULUX D 26 W/830 B 1800 26 3.32DULUX D 26 W/835 B 1800 26 3.32DULUX D 26 W/840 B 1800 26 3.32DULUX D 26 W/865 B 1710 26 3.32OSRAM DULUX ® D ES ENERGY SAVER pro KPDULUX D 16 W/827 ES A 1150 16 3.33DULUX D 16 W/830 ES A 1150 16 3.33DULUX D 16 W/840 ES A 1150 16 3.33DULUX D 23 W/827 ES A 1750 23 3.33DULUX D 23 W/830 ES A 1750 23 3.33DULUX D 23 W/840 ES A 1750 23 3.331) Při okolní teplotě 35 °C12.10


Kompaktní zářivkyOznačenívýrobkuOdkazna stranuOSRAM DULUX ® D/E pro EPDULUX D/E 10 W/827 B 600 10 3.34DULUX D/E 10 W/830 B 600 10 3.34DULUX D/E 10 W/835 B 600 10 3.34DULUX D/E 10 W/840 B 600 10 3.34DULUX D/E 13 W/827 A 900 13 3.34DULUX D/E 13 W/830 A 900 13 3.34DULUX D/E 13 W/835 A 900 13 3.34DULUX D/E 13 W/840 A 900 13 3.34DULUX D/E 18 W/827 B 1200 18 3.34DULUX D/E 18 W/830 B 1200 18 3.34DULUX D/E 18 W/835 B 1200 18 3.34DULUX D/E 18 W/840 B 1200 18 3.34DULUX D/E 18 W/865 B 1140 18 3.34DULUX D/E 26 W/827 B 1800 26 3.34DULUX D/E 26 W/830 B 1800 26 3.34DULUX D/E 26 W/835 B 1800 26 3.34DULUX D/E 26 W/840 B 1800 26 3.34DULUX D/E 26 W/865 B 1710 26 3.34OSRAM DULUX ® D/E XT pro EPDULUX D/E 18 W/830 XT B 1200 18 3.35DULUX D/E 18 W/840 XT B 1200 18 3.35DULUX D/E 26 W/830 XT B 1800 26 3.35DULUX D/E 26 W/840 XT B 1800 26 3.35OSRAM DULUX ® S pro KPDULUX S 5 W/827 B 250 5 3.36DULUX S 5 W/840 B 250 5 3.36DULUX S 7 W/827 B 400 7 3.36DULUX S 7 W/830 B 400 7 3.36DULUX S 7 W/835 B 400 7 3.36DULUX S 7 W/840 B 400 7 3.36DULUX S 9 W/827 A 600 9 3.36DULUX S 9 W/830 A 600 9 3.36DULUX S 9 W/835 A 600 9 3.36DULUX S 9 W/840 A 600 9 3.36DULUX S 9 W/865 A 570 9 3.36DULUX S 11W/827 A 900 11 3.36DULUX S 11 W/830 A 900 11 3.36DULUX S 11 W/835 A 900 11 3.36DULUX S 11 W/840 A 900 11 3.3612.11


Kompaktní zářivkyOznačenívýrobkuOdkazna stranuOSRAM DULUX ® S/E pro EPDULUX S/E 7 W/827 B 400 7 3.37DULUX S/E 7 W/830 B 400 7 3.37DULUX S/E 7 W/840 B 400 7 3.37DULUX S/E 9 W/827 A 600 9 3.37DULUX S/E 9 W/830 A 600 9 3.37DULUX S/E 9 W/840 A 600 9 3.37DULUX S/E 11 W/827 A 900 11 3.37DULUX S/E 11 W/830 A 900 11 3.37DULUX S/E 11 W/840 A 900 11 3.37OSRAM DULUX ® L LUMILUX ®DULUX L 18 W/827 B 1200 18 3.38DULUX L 18 W/830 B 1200 18 3.38DULUX L 18 W/835 B 1200 18 3.38DULUX L 18 W/840 B 1200 18 3.38DULUX L 24 W/827 B 1800 24 3.38DULUX L 24 W/830 B 1800 24 3.38DULUX L 24 W/835 B 1800 24 3.38DULUX L 24 W/840 B 1800 24 3.38DULUX L 36 W/827 A 2900 36 3.38DULUX L 36 W/830 A 2900 36 3.38DULUX L 36 W/835 A 2900 36 3.38DULUX L 36 W/840 A 2900 36 3.38DULU