Views
3 years ago

zarządzanie wiedzą - E-mentor

zarządzanie wiedzą - E-mentor

Drugim, wartym polecenia

Drugim, wartym polecenia wydarzeniem w semestrze letnim jest konferencja Organizacja procesu dydaktycznegooraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, która odbędzie się 23 czerwca br. Będzieto kolejne, siódme spotkanie środowiskowe, organizowane przez Fundację Promocji i Akredytacji KierunkówEkonomicznych, wraz z Akademiami Ekonomicznymi i SGH. Jej gospodarzem będzie Akademia Ekonomicznawe Wrocławiu. Tematy wiodące to organizacja procesu dydaktycznego, zarządzanie wiedzą w ekonomicznymszkolnictwie wyższym oraz technologie wspierające proces kształcenia.Powyższe tematy wiążą się z następującymi obszarami problemowymi:a) w zakresie organizacji procesu dydaktycznego:• organizacja roku akademickiego i zajęć dydaktycznych,• przeprowadzanie egzaminów i ocena semestralnej pracy studenta,• ocena pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminów dyplomowych,• organizacja praktyk studenckich,• organizacja wymiany pracowników między ośrodkami i nagradzania najlepszych dydaktyków;b) w zakresie zarządzania wiedzą w uczelniach:• wyzwania stojące przed uczelniami,• procesy zarządzania wiedzą w uczelni wyższej,• wiedza jako produkt uczelni wyższej – problemy zarządzania,• kształtowanie uwarunkowań systemowych,• inicjatywy zarządzania wiedzą w uczelniach wyższych;c) w zakresie technologii wspierających proces kształcenia:• informatyzacja procesów organizacji dydaktyki,• aplikacje wspierające nauczyciela w organizacji dydaktyki,• technologie wspierające nauczyciela w przekazie wiedzy,• indywidualne inicjatywy nauczycieli i projekty uczelniane.Podczas konferencji odbędą się również uroczystości wręczenia certyfikatów akredytacyjnych FundacjiPromocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz dyplomów dla laureatów konkursu na najlepsze pracedoktorskie Nowe trendy w naukach ekonomicznych i w zarządzaniu (www.nowetrendy.net). Udział w konferencji jestbezpłatny. W imieniu Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszam Państwa do aktywnegoudziału w spotkaniu. Więcej informacji oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej:www.fundacja.edu.pl/organizacja/Marcin Dąbrowskiredaktor naczelny4 e-mentor nr 2 (9)

W krzywym zwierciadle:Polska drugim Harvardemczy też kolejny, niespełniony senpodstarzałego Tygrysa Europy Środkoweji Wschodniej z bagażem doświadczeń?Polemika.Grzegorz MyśliwiecPaweł GarczyńskiPOLSKA 2013. 9 tysięcy euro produktu krajowegobrutto na głowę, 13-procentowe bezrobocie, milion nowychmieszkań. Jaka będzie Polska za osiem lat? – to light motiveRaportu „BusinessWeeka” 1 .W poszukiwaniu źródła myśli budująceji pozytywnej…W kraju gdzie na każdym kroku zazwyczaj każdy nacoś narzeka 2 , pewnego rodzaju panaceum, „miodemna skołatane serce” jest znalezienie czegoś mającegowydźwięk pozytywny, budujący, radosny, nawet jeślitrochę przejaskrawiony i przesadzony. Tak też przedstawiasię potencjalnemu czytelnikowi wspomnianyRaport „BusinessWeeka”.Już pobieżne spojrzenie na stronę 14 wspomnianegomateriału napawa optymizmem. Pod samymtytułem raportu czytamy o wspomnianym PKB nagłowę – 9 tys. euro, bezrobociu na poziomie 13 proc.oraz krytym basenie w każdym powiecie. Jest to wstęp,pewnego rodzaju preludium do dalszych rozważań.Rozważań związanych m. in. z demografią, duszeniembezrobocia, inwestycjami, kwestiami walutowymi,infrastrukturą, energetyką, rolnictwem i – oczywiścieobszarem najważniejszym dla nas 3 – edukacją.Przyszłość polskiej edukacji…Dla przyszłej edukacji obszerny Raport wskazujena obiecujące perspektywy rozwoju. W każdym razie,mimo niżu demograficznego, fala likwidacji szkołomnie grozi. Prywatny sektor edukacyjny będzie się rozwijał– powołując się na stwierdzenie w Raporcie prof. RyszardaDomańskiego, rektora Wyższej Szkoły Handlui Finansów Międzynarodowych. Ten sam profesor, nastronie 18 cytowanego czasopisma i raportu, stawiainną tezę o następującej treści: Jeśli okazałoby się, żepolskich studentów jest za mało, uczelnie będą importowałystudentów ze Wschodu, zwłaszcza z Indii i Pakistanu.I tutaj rodzi się jedno, podstawowe pytanie, naktórym skupimy się w dalszej części felietonu: czy rzeczywiściemożliwe jest, aby w przyszłości zabrakłopolskich studentów i czy jesteśmy aż tak atrakcyjnymkrajem pod względem edukacji dla studentówzagranicznych?Gdzie studiujemy?Aby odpowiedzieć sobie na powyższe pytanie(jak i wiele innych, mogących pojawić się w trakcienaszych dalszych rozważań), posłużmy się niektórymiopracowaniami statystycznymi GUS-u 4 .Zastanówmy się nad kwestią: ile placówek naukowychfunkcjonuje na terenie naszego kraju i ilustudentów tam studiuje. Odpowiedzią na to pytanieniech będzie wykres 1.Posługując się w miarę aktualnymi danymi (za rok2003/2004), w Polsce mamy 390 szkół wyższych i 105filii, wydziałów i instytutów zamiejscowych. Zdaniemwielu osób: niemało. Poza tym, rokrocznie powstająkolejne, nowe szkoły 5 , zwłaszcza prywatne. Mówiąckrótko i na temat: kto jest chętny, zawsze gdzieś znajdziemiejsce do nauki.Kto studiuje?Korzystając z innego opracowania statystycznegoGUS-u, liczbę osób studiujących w Polsce możnaprzedstawić – przykładowo – tak jak na wykresie 2 6 .1R. Omachel, K. Szwałek, Czeka nas osiem tłustych lat, „BusinessWeek” nr 5 (169), 3–16 marca 2005 s. 14–20.2Korupcja, bezrobocie, przestępczość, emigracja zarobkowa, nepotyzm, protekcja, wzrost cen, służba zdrowia,politycy, „17 milionów od Nysy po San”… wymienianie dalej mogłoby zająć nawet połowę bieżącego wydania„e-mentora”. I, w zależności od wymieniającego, przedstawiałoby się przykładowo tak albo inaczej.3W tym przypadku last but not least.4Jak wiemy, nie jest to urząd, w którym odprawia się GUSła, podobnie jak Urząd Skarbowy nie jest miejscem, gdzieprzechowuje się skarby. Ale mniejsza o to.5W liczbie około 30, powołując się na Raport Czeka nas osiem tłustych lat, op.cit., str. 20.6Mieliśmy już kiedyś przyjemność wykorzystać ten wykres w jednym z naszych felietonów. Czynimy to i tym razem,ale w nieco innym kontekście.kwiecień 2005 5

zarządzanie wiedzą - E-mentor
zarządzanie wiedzą - E-mentor
zarządzanie wiedzą - E-mentor
zarządzanie wiedzą - E-mentor
zarządzanie wiedzą - E-mentor
Kształcenie ustawiczne - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
Uczelnia oparta na wiedzy, red. T. Gołębiowski, M ... - E-mentor
Internetowe narzędzie do nauki matematyki coraz - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
Wspieramy dobre zarządzanie
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
Zarządzanie budynkiem - Dussmann
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor