metody, formy i programy kształcenia - E-mentor

e.mentor.edu.pl

metody, formy i programy kształcenia - E-mentor

Nowe Prawo– szanse i zagrożeniadla szkolnictwa wyższegoMarcin DąbrowskiNowe Prawo o szkolnictwie wyższym weszło w życie1 września br. O jego wpływie na funkcjonowanieośrodków akademickich nikogo nie trzeba przekonywać.Warto jednak zastanowić się nad długofalowymiskutkami nowych uregulowań prawnych dla autonomiiuczelni. Czy nowa ustawa będzie wspomagałarozwój oferty programowej, kierunków studiów orazmetod i form kształcenia? Jak wpłynie na zarządzanieuczelnią – organizację jej pracy,budżet, obowiązki i uprawnieniaposzczególnych grup społecznościakademickiej?Na te i inne nurtujące nasześrodowisko pytania starano sięodpowiedzieć w czasie seminarium Nowe Prawo – szansei zagrożenia dla szkolnictwa wyższego, które FundacjaPromocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznychwraz z SGH, Akademiami Ekonomicznymi i PTE miałaprzyjemność zorganizować 22 września br. w SzkoleGłównej Handlowej w Warszawie.Problematyka poruszana na seminarium przyczyniłasię do bardzo dużego zainteresowania nim – mogliśmygościć reprezentantów ośrodków akademickich z całejPolski (ponad 70 osób). Uczestnicy mieli możliwośćzapoznania się z referatami 9 prelegentów. Znacznączęść czasu organizatorzy przeznaczyli na dyskusje,dzięki czemu zebrani mogli podzielić się opiniami,a także zapoznać się z tezami zgłoszonymi dodatkowoprzez uczestników przed spotkaniem.Obrady uroczyście otworzył prof. Adam Budnikowski,Rektor SGH, a ich prowadzenie powierzyłPrzewodniczącemu Rady Programowej Seminarium– prof. Markowi Rockiemu.Pierwszym z występujących tego dnia był prof. JerzyBłażejowski. Zaprezentował on z punktu widzeniaPrzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższegowpływ nowych uregulowań prawnych na kierunkistudiów i standardy kształcenia oraz na możliwościformułowania programów nauczania.Kolejnym prelegentem był prof. Łukasz Turski (PAN).Wystąpienie Profesora, zatytułowane Czy potrzebnanam jest Ustawa o szkolnictwie wyższym, a jeżeli tak, topo co?, wywołało znaczne ożywienie na sali, a takżezachęciło do burzliwej dyskusji nt. zasadności wprowadzenianowych uregulowań, jakości ich zapisu, jakrównież wyzwań stojących przed szkolnictwem.Dalsze wystąpienia, reprezentantów SGH – dr. RomanaSobieckiego i prof. Wojciecha Morawskiego,koncentrowały się na bardzo istotnych aspektachwpływających na obraz kształcenia akademickiegow Polsce, a mianowicie możliwości tworzenia kierunkówstudiów przez uczelnie oraz dwustopniowościstudiów w relacji do ich akademickości.Ostatnie w I sesji wystąpienie, dr. Roberta R. Gajewskiego(PW), dotyczyło pracynauczycieli akademickich, jejrozliczania, wymiaru pensum,nakładów pracy na przygotowaniezajęć, ale przede wszystkimkształcenia na odległość i tegojakie możliwości daje – lub też nie – nowa ustawa.Przed przerwą rozgorzała dyskusja pomiędzyzwolennikami i przeciwnikami nowego Prawa. Nagłosy z sali odpowiadał m.in. prof. Błażejowski. Warteodnotowania były wystąpienia prof. Jana Wojtyły orazMichała Miąskiewicza. Dziekan Wydziału Finansówi Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicachzabrał głos jako ekspert i współtwórca jednego z projektówustawy o szkolnictwie wyższym, wskazującna zalety wprowadzonych rozwiązań, jak równieżodpowiadając na zarzuty ich przeciwników. Z koleiM. Miąskiewicz (absolwent Uniwersytetu Harvarda)dzielił się swoimi doświadczeniami dotyczącymirozwiązań przyjętych w sektorze szkolnictwa wyższegow Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.Do dyskusji dołączył się także prof. Jerzy Menkes(SGH), który zwrócił uwagę na możliwości, jakie dałanowa ustawa w zwalczaniu patologii w szkolnictwiewyższym – w szczególności nagłaśnianych medialnie,na szczęście sporadycznych, nieetycznych postawrektorów.Sesję II otworzył prof. Rafał Krawczyk (WyższaSzkoła Handlu i Prawa w Warszawie) wystąpieniempt. Wolność akademicka a sukces naukowo-dydaktycznyuczelni wyższej. Skoncentrował się on na procesachpowstawania wiedzy, tworzenia nowoczesnej gospodarkii sektora szkolnictwa wyższego, tak na grunciedydaktyki, jak i nauki, w kontekście swobody akademickiejoraz ingerencji czynnika administracyjnegoi państwa.Bardzo istotnym wystąpieniem była prezentacjaprzygotowana przez dr. Krzysztofa Leję z Politechnikipaździernik 2005 15

More magazines by this user
Similar magazines