metody, formy i programy kształcenia - E-mentor

e.mentor.edu.pl

metody, formy i programy kształcenia - E-mentor

E-learning – badanie potrzeb nauczycielidoraźny, jakim zwykle jest uzyskanie zaświadczenia,znajduje się na trzecim miejscu. Należy zauważyć,że kontakty społeczne nawiązywane podczas kursusą również ważne (patrz wyniki w punktach d i e natrzecim miejscu lub bez nadania rangi).Drugie pytanie dotyczyło dotychczasowych doświadczeńzwiązanych z uczestnictwem w kursach naodległość. Niewielka liczba odpowiedzi pozytywnych(17,6%) świadczy o braku tradycji kształcenia niestacjonarnegowśród nauczycieli. Mniej niż co piąta osobamiała jakiekolwiek doświadczenia w tym zakresie,a 79% badanych nigdy nie uczestniczyło w kursache-learningowych. Niewątpliwie, pozytywne bądź negatywneopinie o kursach niestacjonarnych, w którychbadani wcześniej uczestniczyli, mogą silnie wpływaćna decyzję o wyborze tej formy kształcenia.Kolejne, trzecie pytanie dotyczyło poziomu umiejętnościobsługi narzędzi często towarzyszącychkształceniu na odległość. Sprawne posługiwanie siępocztą elektroniczną zadeklarowało 85% respondentów,przeglądarką internetową – 90%, programami dosynchronicznej komunikacji (czat) – 55%, a edytoremtekstu – 90%.11,44% respondentów, którzy jeszcze nie potrafilisprawnie posługiwać pocztą elektroniczną to uczestnicywakacyjnych kursów dla początkujących. Programemczat nie potrafiło sprawnie posługiwać się 33,72% respondentów, co może oznaczać przeszkodę w komunikacjisynchronicznej podczas kursu online.Na pytanie czwarte, które brzmiało: Kto może Cipomóc w przypadku problemów technicznych z internetem?uzyskano następujące odpowiedzi:a) członkowie rodziny (36,66%),b) przyjaciele (48,68%),c) nikt (7,33%),d) nie mam problemów technicznych (17,89%).Dużą liczbę odpowiedzi wskazujących na bardzodobrą sprawność techniczną uzasadnia fakt, że odpowiadającymibyli nauczyciele informatyki. Cześćz nich (a także nauczyciele innych przedmiotów) możeuzyskać pomoc rodziny i przyjaciół. Wydaje się, żenie należy spodziewać się, aby problemy technicznestanowiły jakąkolwiek przeszkodę w efektywnej naucena kursach online.Piąte pytanie dotyczyło miejsca korzystania z sieci,a odpowiedzi kształtowały się następująco: a) w domu(57,48%), b) w szkole (56,89%), c) w innym miejscu(5,87%).Można było zakreślić kilka odpowiedzi. Punkty a i bzakreśliło 21,7% badanych, natomiast odpowiedzi a lubb lub c – 95,89%. Wynika z tego, że nauczyciele nie majążadnego problemu z dostępem do internetu.Odpowiedzi na powyższe pytanie są zbieżne z wynikamiuzyskanymi w pytaniu szóstym, brzmiącym:Kto płaci za Twój dostęp do internetu? Z uzyskanychodpowiedzi wynika, że 58,65% badanych samodzielniepokrywa koszty korzystania z sieci, nieco ponad 50%korzysta z internetu na koszt pracodawcy, a w przypadkuokoło 3,5% respondentów koszty ponosi ktośinny. Czynnik finansowy ma istotne znaczenie. Jeżelipołowa respondentów sama ponosi koszty dostępudo internetu, może mieć to wpływ na tendencję doograniczenia czasu nauki online. Od autorów kursuwymaga się również przygotowania materiałóww sposób „przyjazny”, to jest z możliwością szybkiegopobrania materiałów w celu późniejszej pracy offlinelub wydrukowania ich.Pytanie siódme dotyczyło rodzaju łącza, wykorzystywanegoprzez badanych nauczycieli. I tak,za pomocą modemu z internetem łączy się 36,36%respondentów, 62,76% korzystało ze stałego łącza,9,1% z obu rodzajów łącza, natomiast 6,74% nie wie,jaki jest rodzaj połączenia. Odpowiedzi na to pytaniemogą podlegać szybkim zmianom w czasie, wynikającymz reakcji klientów na ofertę rynkową firmświadczących usługi internetowe.Kolejne dwa pytania dotyczyły zalet i wad e-learningu(w obu możliwa była więcej niż jedna odpowiedź).Odpowiedzi udzielone na pytanie o najważniejsze dlabadanych zalety tej formy kształcenia kształtowałysię następująco:a) oszczędność czasu przeznaczonego na dojazdy– 61,29%;b) oszczędność pieniędzy przeznaczonych na podróżei/lub zakwaterowanie w miejscu szkolenia– 33,72%;c) możliwość nauki bez opuszczania domu– 39,59%;d) możliwość dopasowania czasu nauki do własnegotrybu życia i pracy – 66,28%;e) możliwość koncentracji na nauce w jednymznanym miejscu – 10,26%;f) stała możliwość konsultacji z nauczycielemprzez e-mail lub na czacie – 35,78%;g) stała możliwość kontaktu przez internet z innymiuczestnikami kursu – 17,60%;h) możliwość samooceny po wykonaniu zadańi testów – 19,65%;i) większa aktywność wynikająca z samotnej nauki– 13,49%.Podstawowe zalety e-learningu, wskazaneprzez nauczycieli, dotyczą spraw organizacyjnych– zarządzania czasem, a w następnej kolejnościmiejsca nauki – w domu. Ważny okazał się kontaktz nauczycielem-edukatorem oraz aspekt finansowyedukacji.Jeśli zaś chodzi o wady e-learningu, stanowiąceprzeszkodę w nauce, rozkład odpowiedzi przedstawionoponiżej:a) trudności w organizacji czasu nauki – odkładaniewykonania zadań na później – 36,66%;b) brak stałego i wygodnego dostępu do łączainternetowego – 43,11%;c) brak doświadczenia w samodzielnej nauce zapomocą komputera – 23,46%;d) konflikty z otoczeniem z powodu dłuższegoczasu dostępu do internetu – 7,33%;e) brak bezpośrednich kontaktów z nauczycielem– 34,60%;f ) brak bezpośredniego kontaktu z innymi uczestnikamikursu – 17,60%;g) bardzo trudno uczyć się w samotności – 9,97%;październik 2005 41

More magazines by this user
Similar magazines