Naša Beluša 7/2012 v elektronickej podobe (pdf)

belusa.sk

Naša Beluša 7/2012 v elektronickej podobe (pdf)

i:,1 9i.iirrri.:i r1ffitli.ta_l-..r.:::lij.,,:14i,-i:.:;rr' rj:,t',Ked'sme bri po$lednom.iidSrilrlasovaiiiodtiisnenia'a ndsledneho rozikeniavlastnik lomu v Slatindch nereipektuje pravidli na ochranu prirody a vOd, padali mnoh6 prisluby, ako sa vecizmenia aako sa 0rovefi t'aZby nezmeni. A prekvapenie? Cestn6 stavby Zilina, spolodne s mexickym polencion5lnym investoromchystaj* pre Belu5u katastrofu v podobe neuverltel'n6ho navyienia t'a2by v lomio lome. Ako je u2 zvykom, odzodpovednfch St6tnych lradov vlrazn0 pomoc dakal nemo2me. Prikladom m02e byt' ich odpoved' na naiuminulorodnI st'aZnosf, 2e lom 2iada odlesnenie pozemkov, na ktorych u2 ddvno t'a2i. Urady odpisali, Ze,,naiu st'a2nost'nem62u akceptovai', pretoie salelitnd snlmka z roku 2004 nem62e byt'bran6 ako dOkaz :)" (bohuZial', na$i 0radnici e$test6le nedorazili do modern6ho sveta, kde je takdto snimka be2nlm dOkazom. Nehovoriac o tom, 2e uveden0 z6leiitost'malizo zdkona sami preietrit a nie odmietnuf). Ano, je pravda, 2e viac konajti v z6ujme bohatlch firiem ako v zdulmeobdanov. Na do si, zdd sa, pomaly zvykSme. Cestn6 stavby predlo2ili rozsiahly z6mer, v ktorom, za pomoci odbornikov,svoie polopravdy azauAdzania dlhii dobu pripravovalia na ktor6ho naitudovanie a odpoved'sme dostali smie5nych p6rdni. { za ten das sa ndm podarilo pripravil stanovisko ministerstvu {na stiahnutie na FACEBOOK-u), v ktoromopisuieme situdciu, upozornujeme na mnoislvo zahm!ievania rizfk, na vel'a skreslenia2 neprdvd, ktor6 uvedeny zdmerobsahuje. Na konciaugusta sa naie zdru2enie spolodne s obcou zucastniprerokovania na mrnisterstve, kde by sa mali0rady k n65mu nes0hlasu vyjadrit'a urdit d'alii postup. Verime, 2e jeho vfsledkom bude aj vereln6 prerokovanie s namiv$etkymi, s obdanmi obce Beluia, pripadne aj Mojtf na. Cim je tento lom a zdmer nebezpedny pre Beluiu a okolie? Narozdiel od ,,na$ich" cement6rov a zdrrovefi susedov, ktori svoj projekt roziirovania po nes0hlase stiahli a akceptovalikompromis normiilneho spolunaZivania, mexickli investor - fy CEMEX chce vozit'zo Slatin rudu do cemen$rrne Horn6Sinie a nem62eme od nich dakal nid in6 len presadzovanie svolich komerdnych zdujmov bez nejakych ohl'adov na l'udi,di region. Naproti tomu, sa n6m, spoloine s obecnym *radom, konedne dari pripravovaf redlne projekiy na o2ivenieSlatin a Beluie ako regionalneho centra oddychu a $podu s novyimi iportoviskami, dr6hou pre korduliarov,prech6dzkovlm chodnikom a redlnou sazadina zdafaj mo2nost'investicie do k0paliska di vodn6ho sveta 0brovsk6roz$irenie fa2by, viacsmennd previdzka, mnohondsobn6 zv!5enie la2kej ndkladnej dopravy, hluku a pra5nosti by boliranou pod piis tymto snahdm a zmarilo by inveslicie, klore by obci a jej obyvatel'om priniesli viac pefrhzi a 02i1ku akojednordzova devastadnS t'aZba. Nehovoriac o nemeratel'nych a nenahraditel'nych hodnoiiich, ako srl zdravie abezpednosf nds a naiich blizkych. Net'ika sa to len Slatin, 6i okraja Beluse. iaZk6 niikladn6 aut6 maju chodi{ centrom acelou obcou, 0kolo 5koly, $kdlky, kostola, okolo Vaiich byioviek cidomov. Prach, dopravn6rizikieavel'k6 navy$enieTZL (Tuhe znedist'ovacie liitky, ktor6 sa ukladaju v organizme a spdsobuj0 rakovinu, alergie a dychacie probiemy) satykaj0 celej obce a regionu. Preto Vds chcem poprosif, vyu2ime mo2nosti, ktor6 mdme, aby sme tento nezmyselzastavili. Viac ako kedykol'vek predtym m02me vystupovat'spo[oine a jednotne. Na rozdiel od minuleho vedenia obce,ktor6mu bola informovanosl l'udi, di ich iivotn6 proslredie lpine lahostajn6, nes*hlasime teraz jednohlasne vietcispotodne- ii starosta, iiposlancia verime, 2e aj drvivii viidiina nds obyvatel'ov Belu5e. Zapojte sa do peticie, pridle navereine prerokovanie, precitajte si naie stanovisko s dOleZitlimi udajmi pre Vds, dajte svoj n6zor na facebook.,, V tomtopripade, viac ako inokedy plati, 2e ak si nepomO2eme sami, nepomo2e nim nikto.-oz nb-


Stanovisko 0Z NB k zimeru rozSirsnia t'aiby stavebn6ho kamena v lome Beluisk6 SlatinyANO- Rozvoju rekreainlich zonpriniSajrlcictr rozvo.i a dane obci- lnvesticiSrn do turizmu a k*palisk- Zacl'rovaniu naSich prirodnlich kr*sStanovisko ndiho zdruZenia m6 viac str6n, a preto ho vdasopise nemOZme uverejnil'.Na to,aby sa ministerstvovobec zaoberalo naiim nesuhlasom, museli smepodrobne preStudovat rozsiahly zdmer investora aupozornif na polopravdy a zavldzanie, ktor6 tam stiuveden6. Tlm z Vds, ktorfch zaujlma, je k dispozicii nastiahnutie pre vietkirch v skupine Na5a Beluia nana obecnom tiradeNIE- Dal5ej devastdcii Slatinskej doliny-Zvy5ovaniu pra5nosti, hluku a rizik-Viacsmennej prevddzke lomu-Bezohl'adn6mu znedisfovaniu v6d- lgnorovaniu poiiadaviek obceg-+StanBeluSa kObec Belu5a, ako dotknut5 obec, obdrZala 09'07. 2A12 odMinisterstva Zivotn6ho prostredia SR z6mer cinnosti "Raz{ireniet'aZby stavebndho kameha v dobivacom priestore Beluia",navrhovatel'a CESTNE STAVBY Zt1lNR. Po obozn6menI sa s danlimzdmerom 6innostivydala obec nasledovn6 stanovisko: Obec BeluSaNESUHLASIs navrhovanfm zimerom s nasledovnich d6vodov:v srilade so zSkonom o obecnom zriadeni m6 0bec Belusa okremin6ho: ,,utvdrat'a chrdnif zdrave podmienky a zdravy spdsob Zivota aPSr(:f0,trsr( t803*ol(rf8$'ce, chrdnit'Zivotnd prostredie..... KaZdd d'alSie roz5irovanie tailby resp. doblivacieho priestoru m6iff#ff"Xf'f'"!9**obdanov Beruse a znaf,ne zgsglujg a nar*5a prirodzen*.rovnovahu:|":y:l"fu cianei lokalitv.ni6'af forr la nacfradia v blizkosti rekreadnejoblasti. Od individuiilnu rekre6ciu je vzdu5nou.ciarou cca 150 m9h.a|.nre,iLou u *xpeoicia J**neho r,urnefra, 250 m technologickS linka mletia-kameq.a,570.1 roz5irenie fafJby. navrhovanej;i;;;;ti, , tri- ie zarov"n ioso m oc iastavby rodinniiih domov. Navy5enim fazby dojde k nepriazniv6mu zvlf5eniukoncentr6cie znecist'ujucich lStok v ovzdu5i PMio, co, N02,s02 a TOC.v Ij*-r"-ei*ouii-iu uv6idza$ len odporudan6 opatrenia na ochranu Zivotneho prostredia, ako skrdpanie suroviny ak"*r"ik6cii, "nutroui"aro;)iah aj ked'bezpocnyby nbjvircSfm zne6is,tovatel'om jezastara16 stacion6rna technolog.ick6 linka;;;;; a;oul"-rura igso-si, i*xonstruovana v ao-tyclr rokoch 20.st.), ktord je um'tesinend v bezprostrednej blizkosti;";il;;;io* nu Mo:ti'r. Zariadenie uZ pri s0casnom mnoZstve t'aZby pracuje n_a plnli vfkon. Pri navy5eni t'aZ-by sa.v,ZiLi" . uvul-irinim dvolsmennel prevadzky, g tlm aj adekvdtne zvysenie casu produkcieTZLa jeho mnozstva do;;;J;si;. "i:izri" Nrirrrouutur neuv6dza v zamere'ziadne konkr6tne bpakenia a kroky, ktor6 bude realizovaf! nripadg rozSireniai;Zby,;btt;JcnaOiaf naq;seniu negativnych vplyvov z cinnosti na znedistenie ovzduSi-a.I?gi:T toku (Slatinskf potok,r


prebehla ajzdchrann6 akcia "bocian", nakol'ko dve ml6datdtzhniezda na Ul. M. R. Stefenika opustilisvoj"domov". Naspiildo hniezda ich vrdtili ilenovia hasidsk6ho zboru z P0chova pod dohl'adom pracovnidky OUZP z PovaZskej Bystrice pHasprovej. V mesiaci august, september budrj prebiehat'geodetick6 merania pre projekt kanalizdcie na Ul. Kr(Znei, FarskejJ.A. Komensk6ho, Kpt. Nalepku, Mlynskej ,Hlola a Podhorie. Vd'aka samostatnlfm kontajnerov mdte moZnosf triedit'aj d'a15druh odpadu- obledenie, hradky a obuv. Nddoby vyberd externd firma kaZd6 dva tliZdne. Na odpor0dania vlivozcu bud(doplnen6 kontajnery pri bytovkSch a pri obecnom rirade. Podas jedn6ho vivozu odvez[ z BeluSe cca 70 vriec, v ktoryich s(veci vzorne 6ist6 a pobalen6. To sveddi o *rovni na5ich obdanov, 6o pozitfvne ohodnotil aj samotnli vfvozca. Vel'mintenzfvne sa momentdlne venujeme zdmeru takmer troj n6sobn6ho roz5lrenia objemu taLby v lome Butkov, do predstavujen6rast dopravy o viac ako 130% rodne. Obec vyjadrila jasnil nes0hlas a budeme odak6vat'aj silnu podporu zo stranlobdanov. Pre lepiiu informovanost'Belu5anov a turistov bola na studnidke pri lome osadenii informadn6 tabul'a, ktord okrenzdkladniich udajov obsahuje informacie o zlaleni vody. Merania kvality vody vykonal Regiondlny 0rad verejn6hczdravotnictva. Voda je.cist5, ale ako kaidy prirodny prame6, jej pouZivanie je na vlastnd riziko. Tabul'u spracovali 2iacdubnick6ho gymndzia. Ulohy podobn6ho typu m02u byf in5piriiciou aj pre Ziakov z naSej z6kladnej 6koly. Nielen ich 6akldruhV pr6zdninovii mesiac a ia V6m v from iel6m vel'a chvil'oddvchu.J6n Prekoo. starosta obceObeCnd hc,spOddfgnig bUde -L---Hlavnf kontrol6r obce je poradnim orsanom postancovDo funkcie hlavn6hokontrol6ra sa po zvoleniposlancami vracia,,staronovii"kontrol6rka lng. EvaPochloperiovS. T*to funkciuvykon6vala nielen v Beluii, ale ajvMojtfne. Hoci sktisenosti s toutoprdcou m6, vracia sa do vel'mizmenenej situdcie. Ako odbornidkep6sobiacej v oblasti finandnfctva,ekonomick6ho poradenstva, by jejnovd riloha nemala robif probl6m.1) Preeo sfe sa rozhodli kandidovat' na posthlavndho kontroldra obce Belu*a?Funkciu hlavn6ho kontrol6ra som u2 robila v: minulosti a pozndm trlto oblasf kontrolnej pr6ce. Dlh6 rokyr prgcujem v ekonomickej oblasti ridtovnictva a dani. Myslimsi, Ze najmd tieto dOvody zavliili u poslancov Obecn5hozastupitel'stva, ktori mi v tajnom hlasovani odovzdali privol'be svojhlas a timto im chcem pod'akovaf za ich d6veru.r Budem sa snaZit'zodpovedne a destne pokradovat'v prdcim6iho predchodcu.2) Co bude priulkonefunkcieVaEau prioritou?. Mojou tilohou privyikone kontrolnfch dinnostibuder dodrZiavanie v5eobecne zlvdznych pr6vnych predpisov,dodrZiavanie hospoddrnosti, efektivnosti a 0dinnosti prihospodSrenf s verejnfmi prostriedkami obce, ako aj priinfch dinnostiach obce. Zarovefi budem dbaf na plnenie: prija!,ich opatreni na n6pravu zistenfch nedostatkov.k o n t r o I o v a t' i et n a li',: :' "*ffi ;3'ffi lil;' ,f;,:ij'' ioiji:' :: !:i ; li,I' 3la fl ;i 3) Ako si predstavujete Va$u spolupr6cu sorgdnmi obce pri u.f kone svojej funkcie?Pri vykone svojej prdce budem aktivne, spolupracovaf a zddastnovaf sa komisii pri Obecnomzastupitel'stve. Pri rokovan i budem presadzovat' efektivnea hospod6rne vynakladanie finaninfch prostriedkov priplnenifioh obce.4') Ak6 hlavn6 probl6my vidite v obci, ktor6 jenutn6 rieSit'a zaujimali Vds ui ako obdana Beluie?Ako ob6an obce Beluia si viimam probl6my a nedostatky,ktor6 s[ okolo n6s. Je potrebn6 rie5if schdtral6 budovy vcentre obce, udrZiavanie distoty, rjdrZbu zelene, chodni(ova ciest, dobudovanie kanallz6cie a pod. Do realizdciejednotlivlich riloh je potrebnd i vid5ia aktivita zo stranyobdanov. Pri budovanI obce netreba zab*dat ani na rozvojpril'ahlfch 6asti obce. Ako obyvatel'ka Beluiskfch Slatin, dlhodobo pocifujem nedostatok finandnfch zdrojov do tejto: rekreadnej oblastizo strany obce. Je potrebn6 urobif v$etkyopatrenia na skvalitnenie Zivota obdanov v tejto oblasti.Zabritnit'zvy5ovaniu taZby kameffa z lomu, iim sa zniZinadmernd hludnost'a premdrvka ndkladnfch 6ut. Zdroventreba hl'adat investorov, ktori by prinavralili Bellu5skfm: Slatindm vzhl'adom na ich polohu a prekr6snu prirodu ichniekdajSivfznam.zastupitel'stva doleZitejii charakter, nakol'ko prvifm bodomrokovania bola vol'ba nov6ho hlavn6ho kontrol6ra obce.Podmienky vol'by boli schvdlend v m6ji a vyiberov6 konanietrvalo do 9. jfia 2A12. Komisia zriadend na vyhodnotenie splneniapodmienok kandiddtov sa stretla o dva dni nesk6r. Na verejnuprezentdciu bolo pozvanfch vietklich sedem uch6dzadov, ktorisamali v rozsahu max. 10 min*t predstavit'a zodpovedaf ot6zkyposlancov zarneran6 na oblast' samosprSvy, ii vfkon funkciehlavn6ho kontrol6ra.lng. Jozef Kalus st., lng. Eva Pochlopefiovi, Bc.Barbora Staiov6, lng. Pavol Vadko s0 Belu5anom ako ichspoluobdanom zniimi. Momentdlne z Trendina, ale doskoro opit'z3eluSe, sa o kontrolnu poziciu uchddzala Ing. Edita Prekopov6.ZAU)em prejavil aj P0chovdan Ing. PavolMuriic a llavdanka lng.Vladimira Ryb6kovd.lng. Jozefa Kalusa vyzdvihovala viac ako2A- rocnd prax vo vedeni,tvorbe rozpodtov a kontrole hospod6renia vo vrcholovej rybiirskejorganizdcii s viac ako dvakrdt vySSfm rodnym rozpodtom ako mdobec Beluia. MediStorstvo a skusenosti z r}znych obchodniichspoladnost[, ii Ministerstva Zivotn6ho prostredia boli prednosfoulng. Pavla Mur2ica. Do ,,tej istej rieky sa rozhodla vstApif aj podruhykrdt" lng. Eva PochlopeflovS, ktord okrem poradenskoekonomickej dinnosti pracovala na pozrcii beluisk6ho, dimojtinskeho kontrolora. Presfahovanie do rodnej Belu5e, v ktorejsa jej rodina usadila pred viac ako 100 rokmi, bolo hlavnlimdOvodom uchddzania sa o kontrolnu funkciu lng. Edity Prekopovejsbohatf mi sk*senosfami v problemati ke 0dtovn ictva a finandn ictva.Hl'adat'zmysel v pracovnej ndplni hlavn6ho kontrol6ra sa rozhodlasktisif biival6 referentka dani lng. Vladimfra Rybdkovii. ,,Dat'Sancumladym zapojit'sa do verejneho diania" a fakt, Ze aj v P0chovevykondva rovnak[ funkciu mladf Clovek pohdrialo najmlad5iu[castnidku vyberov6ho konania Bc. Barboru Stafrovr] s dvomibakal6rskymi titulmi. Sedmidku kandiddtov uzavrel lng. PavolVadko, byvaly vedrici technickfch sluZieb obce Belu5a, ktor6hodevizou boli bohat6 skf senosti s prdcou v obci (1999-2011 ), a teda,,abecn it p robl e m ati ku pozn 6 ve fm i d ob re. "V tajnej vol'be zfskala 7 hlasov lng. E. Pochlopeffov6, 3 hlasy lng.Edita Prekopov6, t hlas lng. Jozef Kalus'a t hlas Bc. BarboraStafrovd. Vifazkou vfberovdho konania sa v prvom kole stala lng.Eva Pochlopeiovii, nakol'ko ziskala nadpolovidnri vldsinu hlasovzovSetklich poslancov.JN-fotoR.varga


u******** ;mrr*r*e* *xri***nim- v******ro* x*vmrm* *mri***nix"i'x**** ***z*,€*zrz* **rixd**i*Kam a kedy prist' zapisat'diet'a do $koly?Na zdklade previerky Okresnej prokuratury v PovaZskejBystrici o dodrZiavani z6konnosti postupu obce pri prijimaniuzneseni a VZN bol podanf protest protiVZN a. 3/2008 o mieste adase z6pisu diefata na plnenie povinnej Skolskej doch5dzky vZakladnej Skole Belu5a. Obecn6 zastupitel'stvo v maji protestuvyhovelo a uloZilo vypracovat' niivrh nov6ho VZN 6. 312A12 omieste a dase zipisu diet'at'a na plnenie povinnej Skolskejdoch6dzky v Zikladnej Skole Beluia, v sulade s platnou prdvnoufpravou. Miesto a das z6pisu diefafa na plnenie povinnej Skolskejdochddzky v Zikladnej Skole Belu5a bolo do VZN c. 3l2Annavrhnut6 po dohode s riaditel'kou ZS v Belu5i.Zapis deti v ZSkladnej Skole Belu5a sa kon6 takto:" Miesto z6pisu: Zilkladn6 Skola, Slatinskii 3, 018 61 BeluSa" Terrin z6pisu: Prvd streda po 20. janudri a prvS febru5rovd streda" Ca$ z6pisu : od 15.00 do 18.00 hod.Zi*ladnd Skola Belu5a pri zilpise diet'afa na plnenie povinnej Skolskej dochiidzky vyZaduje osobnd 0daje:" meno a priezvisko, ddtum narodenia, rodn6 dislo, miesto narodenia, Stdtne obdianstvo, trval6 bydliskodiefat'a" meno a priezvisko, adresa zamestn6vatel'a, trval6 bydlisko zakonnfch z6stupcovVZN 6islo 3/2012 nadohfuda rtdinnosf dfia 15. augusta 2012 a je pristupn6 na Obecnom $rade v Beluii v kanceldrii e. 1 azverejneni na internetovej strdnke obce v dasfi Samosprdva obce- astatn6.M0vmatllskE i(glqll[{ri$!* ill}ill$$,, sk. y Be usa b. a naRade Skoly pri MS Belu5a prehodnoten6 vliSka mesadn6hoprlspevku na iiastodnu *hradu vfdavkov materskej Skoly za jednodiefa, ktor6 bolo upraven6 VZN d. 3/2008 a jeho Dodatkom 6. 1.Spolodnlrn rozhodnutim elenov navrhli zuiSif poplatok z 5,00€ldiefana 8,00€/diet'a, 6o je aj predmetorn VZN i. 412012 o rr.i$kemesain6ho prispevku na diastodnri rihradu vfdavkovmaterskej Skoly. Suma 8,00 € je v sulade s podmienkou, 2ezflkonny zdstupca hradi za jedno diet'a najviac 15 % sumy Zivotndhominima. Rodidia 2 a viac deti z jednej rodiny umiestneniich vmaterskej Skole budu platif menSi poplatok do fondu Rodidovsk6hozdruZenia pri Materskej Skole Belu5a. Prispevok v materskej Skolena zdklade rozhodnutia zriadbvatel'a sa neuhriidza zadiel'a:- ktor6 m6 preru5en0 dochSdzku do materskej Skoly na viac ako 30 po sebe nasledujucich kalenddrnych dni zd6vod u choroby al e bo rod i n nf ch d0vodov pre u k5zatefnlTm sp6sobom,- ktore nedochddzalo do materskej Skoly v dase Skolsklich prdzdnin- alebo bola preru5end prevddzka materskej Skoly zapriiinenii zriadbvatel'om alebo infmi zitvaZnymi d0vodmi;V tiichto pripadoch uhrfrdza zdkonnlT zdstupca pomern( dasf urdeneho prispevku. Prfspevok uhrddzazfikonnyz6stupca vopred do 10. dfla v kalenddrnom mesiaci.Na julovom zasadnutiKomisie soci6lno-zdravotnej, Skolsko - kulturnej, Sportu, mladeZe a bytovej bolivyZiadanddodatodnd udaje o infch mesadnlich poplatkoch okrem prispevku na iiastodnu uhradu vlidavkov na diefa, oprispevku rodidov v inl?ch mest6ch a obciach a o podte zapisanlich detido MSRodicia doteraz mesaene prispievali na umiestnenie jedn6ho diefat'a v belu5skej SkOlke sumou 5,00 € na uhraduvfdavkov, sumou 4,00 € do rodiiovskeho zdruienia a priemerne na stravu prispievali rodidia cca 27,00 €. Odnov6ho Skolskdho roku budri prispievat o 3,00 € viac. Okolite obce Ziadaju od rodicov na diastodnu 0hradundkladov od 5,00 € (Dolne Kodkovce a Visolaje) aipo 12,00 € (P0chov). Teda belu5ske poplatky sa pohybuju v tejniZiej hranici a m0Zu byt'motiv6ciou a podporou pre mlad6 rodiny, rodidov, ktori chcu maf viac deti, di pre rodinyv horSej finandnej situdcii. O neziiujem sa miestna materskd Skola nemdZe st'aZovaf- do nov6ho Skolsk6ho roku201212013 m5 podl'a podtu vydanfch rozhodnuti nast*pit'64 detiiiek.WN dislo 412A12 nadabrtda (rdinnost'dfia 1. septemhra 2012 a je pristupnd na Abecnom hrade v Beluii v kancetiirii C. I azverejnend na internetavej strdnke obee viasfi Sam ospriiva obce- ostatn6.a


Putovnif phar DHZ P*dh*rh zustal drmaNa trdvnatej luke v Podhori poznadenej celodennlm vlidatniimdazdbm sa v sobotu 14. j0la20'12 predstaviro 27 hasiiskfch druZsfibv,ktorlch spojila jedina myslienka- pokrisit' sa podhoranom ,,ulovit',iputovnli pohdr miestneho dobrovol'n6ho hasidsk6ho zboru na tradidneja divdcky vel'mi obl'0benej srit'aZi.O konednom vit'azovi ale rozhodol hned' prv57 itart prv6hodruzstva. v pretekoch s tzv- ,,hura syst6mom" (do najrlichtelsie zostrelifprudom vody terde) si vft'azne HURA zakridali hasidi z podhoria(kategoria muZl) a hasicky z Nosfc. vit'azov cakarifinan6n6 odmeny,ale najmii cenn6 pohSre- pre prvlich v poraditie najcennejiie ,pretoZesu "putovn6". Z Podhoria poh6r v muZskej kategorii vel'mi d,alekoneputoval, nakol'ko chlapci ho ziskali aj vlani. Ba dokonca si svojminulorodn'i vit'azny das '14,11 zlepsili o pol sekun dy.Leny z podhorijmusell putovnli poh6r odovzdat'do ruk nosicklich hasidiek a uspokojilisa ,,len" s tretim miestom. oproti 42 druZstvdm z rocnika 20ll saSiesteh o rodn ika 2A 1 2 zud,astn i lo 27 d ruZstiev.Podas minullich rodnikov, kedy sa ndvitevnici z d6voduhorfcich teplot schladenia doslova dozadovali, tohtorodn6 mokr6poiasie spdsobilo osviezenie aJ bez pomoci hasicskyich druZstiev.samotnfi akciu ui dazd'neohrozoval, ter6n nebor estq rozm6ianii avdaka vydarenej open air party osvedcenej dvojice DjJozo & DjJARom02u byf organiz6tori spokojn i.{ysledky hasiiskeTsf t'aie A putovny pohar DHZ padhorieZeny - B Zenskyich druZstiev-1. Nosice (18:57)2, Vydrna (18:97)3. Podhorie (19:02)D've druZstv6 nedokondili utokMuii- 19 muZsklich druZstiev1. Podhorie (13:63)2. ?ruiina (4: 3)3. Setechov (14:93)AZ pit'druZstiev nedokondilo utokBelu5skli hasicskf utok po vit'azstve v Zbare vliraznej5i *spechnezopakoval, skondili s dasom 21:73.-JN- foto n;lo2o & DjJAROKed' hendikep nep rekilZaPo roku opdt zabudli zdravoine postihnutl na svoje t'aZkosti a trdpenia. Dovodom bola velkolepd tanedn6 a hudobndlalaya, ktoru. 3. a.uSu.sJloJOanizovala. ZO SZZP belu5a v priestoroch byivatej Sfof.f,"1.;"Oair" L-f'"riil; ;&;;;;;;Belu*e a Visolaj, ale aiZO Dubnica nad V6ho.m, ZO llava, Zo Domanirl-49eiusf


OZ oEami poslancaJ0lov6ho zasadnutia Obecneho z5stupitel'stva sa zrjdastnilo 12poslancov. Okrem n6vrhovej komisie sme z ddvodu vol'by hlavn6hokontrolora volili.aj volebnti komisiu. O priebehu vol'by nds informovalaprdvnidka OcU. Do vlberov6ho konania sa prihl6silo sedemkandidiitov, z ktorlch v5etci splnili niileZitosti prihla6ky. Nazasadnutie OZ boli prizvani tito uchiidzadi o miesto hlavn6hokontrol6ra Obce Beluia: lng. Jozef Kalus, lng. PavolMurZic, lng. EvaPochlopeiov5, lng. Edita Prekopov6, lng. Vladimira Rybiikovri, Bc.Barbora Stafiov5, lng. PavolVadko. V prvom kole bude v tajnej volbezvolenf ten kandiddt, ktonl ziska viac ako polovicu zo v5etkfchhlasov, t.j. min. sedem hlasov. Do druh6ho kola postupujri prvidvajakandid6ti s najvddSim podtom hlasov, z ktonich zvolenf bude ten,ktonf ziska najviac hlasov z pritomnlich poslancov. KandidSti saprezentovali jednolivo a odpovedali na pribliZne rovnake otdzkyzameran6 na chod samospr6vy, di pr6cu hlavn6ho kontrol6ra.Nov6ho obecn6ho kontrol6ra sme zvoliliv prvom kole, nakol'ko lng.Eva Pochlopeiovd zvifazila s podtom hlasov sedem. Do funkcienasttpila 1. augusta 2Al2aiezvolen6 na obdobie 2012-201B.baleiprednostka OcU predloZila kontrolu plnenia uzneseni. V nSzorochobdanov sa vyjadrilV. Vadrna, ktory opirtovne upozornil na netpln6vyhlasovanie bodov programu obecn6ho zastupitel'stva v rozhlase.Podl'a neho vyzerajri vfcitky o nedostatodnej informovanosti aj oobecnom zastupitel'stve v minulom volebnom obdobi len ako udelov6ziileZitost' t57ch, ktori sa i nformovanosti doZadoval i. Priamo sa splita Ihlavn6ho kontrol6ra lng. Pavla Hrehora, di dostal za svoju priicuodmenu nad r6mec platu a schv;Slenej odmeny 30%. lng. PavelHrehol zdlraz*il, 2e za dinnost hlavn6ho kontrolora Ziadne in6finandn€ prostriedky nedostal. Riesenie 0hrady za naddasy sa rie5ilouZ za minul6ho vedenia. Aj s[dasn6 vedenie hl'adalo rieienie, ale lenv rovine, ak0 povol'uje zitkon. Pozitfvne som ocenil, Ze informovanost'sa stdva dOleZitou aj pre tiich, klori ju predtlm nechceli a nepoktadaliza ddleZitri . Odmena patrikaZddmuzaprAcu, ktord bola vykonand aje pre jeho pr6cu motiv5ciou. V pripade odmeny kontrol6rovi bola jejhodnota limitovanS zdkonom. V niizoroch sa vyjadril lng. Kalus(dinnost Komisii OZ) a M. Hija (oznadenie parkovacich miest a- postrek buriny na chodnikoch). Nakol'ko sa v septembri 2012predpokladii vyhliisenie novej vlzvy na ziskanie financii nakanaliziiciu, je nevyhnutn6 roz5iril projekt o d'alSie ulice aspracovanie dokumentdcie a zabezpeienie domerania doplnenyichulic vo v175ke asi I000,00 €. V r6mci pliinovanej rekon5trukcie cestyll49 na Ul. A. Sl6dkoviia sme boli majitel'mi cesty vyzvani, 2e je nutn6najsk6r realizovaf tpravu krajnice a osadenie obrubnikov (cesta doKodkoviec), do predstavuje z obecneho rozpodtu asi 22 866,00 €.T6to investica sa mne osobne zd5 neprimeran6, navyie, ked'nie jenacenen! zvySok chodnika kior;i ma viest' do susednej obce.Budeme v Belu5skych Slatindch di in5'ich miestach v Belu3i kdechodnik treba ovel'a viac, dakaf na chodnfk dovtedy, kim sa nebudecesta rekon5truovat'? Nejde o to, di chodnik chceme alebo nie. lde ostanovenie si priorit, ktorf chodnik je momentiilne najpotrebnej5l akde miniemo naSe peniaze. Z tyichto d6vodov som s niivrhomnes6hlasil. Obci bola schvdlenii dot6cia na podporu rozvojasoci5lnejoblasti vo vii5ke I 000 €, ktoni obec pldnuje vyu2it'na ndkup nov6hoosobn6ho vozidla vo v1l5ke 15 000 €. Na minulom zasadnuti OZ smesa ale dohodli, Ze obecn! 0rad predloZialternativu aj bez dopl6caniaz obecn6ho rozpodtu, ale Ziadnu alternativu sme nedostali. podiskusii sme navrhli zniZit vl6ku k0pnej ceny na 13 000, 00 € s tfm,Ze sa budeme snaZif vyhntif doplateniu rozdielu z rozpoCtu obce. V ll.zmene rozpodtu som zd6raznil, 2e uveden6 vyraznd doplatky zaenergie v obecnSTch budov6ch s0 dostatodnim kvantifikovanfmukazovatel'om, Ze je potrebn6 dat'podporu projektu fin. komisie preSetrenie a [spory v nich. Vzr6stli pnjmy vd'aka d0slednej5iemuvfberu dania spr6vnej klasifik6cii budov a chdt v obci. N6sledne smeschvdlili VZN e312012 o mieste a dase zdpisu diefat'a naplnenie povinnej Skolskej dochadzky v Zdkladnej Skole Belu5a aVZN e.412A12 o vfSke mesadn6ho prispevku na diastodnri*hradu vldavkov materskej 5koly, ktor6 zvy5uje v1iiku mesadnehoprispevku z 5 € na B €. Dobnim ndpadom je zni2enie n6kladov predruh6 a d'alSie dieta z jednej rodiny, 6o je zdrovei aj motiviiciou premlad6 rodiny a podporou pre tie rodiny, ktor6 chcti maf viac deti,alebo sri v hordejfinandnej situdcii. Nasledovalo schvdlenie prevodovnehnutefnosti, odsrlhlasenie pouZitia finan6nej ndhrady ZSR nandhradnti vfsadbu v obciv horizonte troch rokov, dischv6leniestanoviska k prerokovaniu konceptu 6zemn6ho pldnu obceBelu5a, ktor6ho schvSlenie je potrebn6 pre dalsie kroky, a touloZenie spracovatelbvi vypracovat' niivrh rie5enia Uzemn6hopl6nu obce Belu5a so zapracovanim akceptovatelnlich. prepotreby overovania 0dtovnfch zdvierok sme schviilili ponukuauditorky Ing. J. Mi5dkovej a 2iadost'materskej ikoly o pouZitie5083,35 € na prev6dzkov6 nSklady. V bode rOzne rezonovalz;lmer Cestnfch stavieb o roz5irenie talby v lome Butkov.V.yjadrenie jednozna6n6ho nesthlasu zo strany obce nie je len zddvodu zneiistovania prostredia a niienia ciest. TaZba v lomeblokuje vlvoj in6ho vyuZitia okolia, prirody, napr. na rekreadn6{6ely.. Nakol'ko je zatvorendr tetocvidffa, poskytneme z6kladnejSkole priestory kult*rneho domu, aby sa zbytodne budovajed6lne nevykurovala. Starosta obce informoval o vypracovanomprojekte novej ocelbvej telocvidne, ktor6 by mala stdf cca 603000 € bez DPH. V interpelScii poslancov prezentovali poslancisvoje pripomienky. Po vyderpani bodov programu starostarokovanie OZ ukondil. NajbliZ5ie zastupitel'stvo bude aZ v mesiaciseptember2012.Mgr. M. Martin6k, poslanecOZBleskovky z Komisii OZZo zasadnutia komisle sociiilno-zdravotnej, $kolskokult0rnej,Sportu, mliideZe a bytovej pri Obecnom [rade vBeluSi,26.j{la 2012Zapisovatel'ka komisie v rivode informovala 6lenov, Ze prijat6uznesenie $12A12 je splnen6, nakol'ko zapisovatel'ka komisiepomohla obdianke Belu5e pri pod5vani Ziadosti o postidenieinvalidity. V rSmci bodov programu jrilov6ho zasadnutiaMgr.Zdena Hylitkovi: informovala o VZN 6.312002 o mieste adase zSpisu die{afa na plnenie povinnej Skolskej dochddzky vZ6kladnej Skole Belu5a. Komisia s ndvrhom s[htasi. balejpredloZila Ndvrh VZN d.412012 o v5i5ke mesadn6ho prispevkuna diastodn[ rlhradu vlidavkov materske.i Skoly, [hrada sazvy6uje. Komisia navrhla do zasadnutia zastupitel'stva pripravit'prehl'ad vietkfch ptatieb v MS a porovnat ich vy5ku s dt


Oslatn6 materiSly na rokovanie OZ berie komisia na vedomie.Pritomnlch dlenov komisie informoval o ziimere RozSirenia t,aZbystavebn6ho kamefia v dobfvacom priestore Belu5a lng. arch. p.burovec a starosta obce. NiXot't


li'titirf;'s,tr: r *r .8:a r.r * rf q* n [.?' ; i i : -r". ,,-.,.,,,,.'i,.'!,'iii,.'..j.[;L .r .rNikto z niis netu5i, ako preZije roky staroby. Tdr sa spiija sozaslfZenfm odpo6inkom, 6i u2ivanlm si toho, na do sme podasaktivneho Zivota nemali das. Cesty osudu to v5ak niekedy vyrie5iaza n6s a jeseti Zivota sa iasto spoji so zdravotnymi t'aZkost'ami.Aby tieto utrapy zn55ali l'ah5ie nielen stari l'udia, ale aj ich blizki,bolo v Belu5i zriaden6 Zariadenie opairovatel'skej sluZby. Presne14. jtla 1987 uplynulo 25 rokov od jeho otvorenia v budovebfvalfch Komun6lnych sluZieb prifare, ktor6 patrilo pod Okresnfustav soci6lnych sluZieb PovaZskd Bystrica. Hlavnou n6pliouzariadenia, ktor6 pretrvala dodnes, je starostlivost' o starych abezvlSdnych obdanov BeluSe. Prvi klienti boli prijatl 1. augusta1987. Najstar5im a z6rovei prvym obyvatel'om domova bol aj smanielkou Juliou p6n J5n Filo. ktoni zomrel v roku 1991 vo veku283 obdanov, z toho najviac prijatlich (30) bolo v r. 2008. KaZdyprichddza do zariadenia so svojimi dobn.imi strdnkami, ale aj sneduhmi. ,,Mdme vidy uprimn1 radost', ked dokaZeme ilovekupom1ct', postavit' ho na nohy, ii zndSat' ich tr1penie trpezlivo.NajkrajSim ocenenim je potom pod'akovanie od samotn*ha klientaalebo od pribuznich za preiavenu starostlivos{" doddva veducazariadenia H. Koncov6.Sf dasna kapacita 17 lOZok funguje od r. 1991 . Predt5im bolok dispozicii 10 l6Zok, nakol'ko v prizemi p0sobil Klub d6chodcov. H.KoncovS, ktor6 je vedfcou od sam6ho zadiatku vravi, 2e: ,,prdcapred 25 rokmi a v sitiasnosti je neporovnatefnd." Pouiivanieroznych zdravotnickych pomocok, krdmov, eistiacich pien, mastivyrazne ubheuje prdcu sesft'er a dosledneiSie fieei a chrdnipokotku pred preleianinami."K zlep5eniu pohodlia prispel nakupelektricklich polohovatel'nyich posteli, nov6ho ndbytku a televfzora do ka2dej izby. Persondliobyvatelia sa teSia ajz vybudovan6ho balkonu. K dobrej ndrlade klientov neprispieva len dobqi zdravotny stav, ale najmd psychickiipohoda. ,,Zdravotna sesfra neposobi len ako zdravotnik, ale aj ako psycttolog. NaSa praca je teda vel'mi ndroinA.Po 25 rokoch chdpeme a citime na$e zamestnanie nie ako prdcu, ale ako poslanie, " vravi urdite za nejednusestru H. Koncov6.?r*cav takomto druhu zariadenia si vyZaduje nielen vel'a fyzickych sil, ale najmii psychicklchpredpokladov zn5Sat' l'udske utrpenie i smrt. Zelanie ved0cej zariadenia, ,,aby bola prdca sesfier patriineacenend a a aby mohli spokojne a s el1nam poskytovat'apatrovatefskti sluZbu obianom odkdzanych na pomocdruhych" je teda len skromnfm prianim a drobnym apelom na kompetentn6 rozhodujtice orgdrny. Ved', ako saspomlna v CIvode iliinku- nikto z nds netu5i, ako preZije roky staroby a na koho pomoc sa bude musief spol'ahnfit'.- JN.Dennli reiim obyvatefov Z0$(podl'a z1pisu v obeanej kronike) -Klienti rdno vstiivaj0 rnedzi 6.00-7.30 hod., nasleduje ranniitoaleta a lekdrske odbery, *prava l02ok a izieb, co trvd do 8.00hod. Od 8.00 hod, s0 raffajky v jeddlni, imobilnfch cbyvatefomnosia raiajky do izieb a stravu im podivaju za pomocizdravotnfch sestier.Po railajkiich pod6vaju sestridky lieky- bud injekdne, fstne,robia previizy. Potom obyvatelia oddychujti. Od 11.30.12.00 sapoddva obed a dal5ie d6vky liekov. Po obede obyvatelianajdastejiie sledujf televlziu, ditajri, idrS von na prechidzky. lchpohyb a dinnost' mimo zariadenia je neobmedzen6, aleopustenie zariadenia musia nahliisit' sluZbu konajucej seslre.Vedera sa poddva od 17.30-18.00, ako id'alSie lieky, robia sain6 lieiebnd rikony" Do 22.hod- m0Zu sledovaf televiziu, aleboiilat.Po22.hod. je noenf klud.Zamestnanci ZOS- veduca zariadenia Helena Koncova, zdravotn6 sestry VieraLivinkovd, Viera Zai'kovA, Daniela Fuskovi, Jana Sivikovd, JaroslavaStefanov6, lvana Kucharlkov6 a pomocny personel Iuba Novotn6.'


ui"s*,"--.T" *,n:r';"" -*, rr"":-J , r".*5"i_""'fl:". i h 'F : .: ,' .;-: . ;- tr : . ". .cesta smerom na Mojtin je vd'aka okolit6mu prostrediu vyhl'addvanoutrasou cyklistov, ci turistov. Po ndrodnej t0re dobre padne vhod nejak6obderstvenie. Aj k tomuto fcelu sluzijaskynka pri ,,Kaplnke zavr6lami", ktoid jejednou z dvoch lurdsklich jaskyniek v obci. obe sa zachovali najmd vd'akastarostlivosti rehol'n17ch sestier p6sobiacich v Belu5sklch Slatinach, ale aj inlichochotnlich l'ud[. Napriklad aj ziakov z dubnick6ho gymndzia. Nakofko zostudnidky vytek6 pramenitd pitnd voda, stala sa belu5ska jaskynka predmetomich Skolskeho projektu. Ciel'om bolo vytvorenie informadnej tabule "Studnidkapod Lomom" ktor6 svojim osadenim nesplnila len zrimer piojektu, ale poshiZiSirokej verejnosti, ktor6 si k tornuto pramefiu chodi s vel'kou obl'ubou nabrat'vodu. Tabul'ka obsahuje mapku, z ktorej sa dozviete aj o d'alsich prameioch vokoli a zistite obsahov6 minerSlne zloZenie vody podl'a vfsledkov Region6lnehouradu verejn6ho zdravotnictva PovaZskd Bystrica. Nezostdva V5m teda nid ine,len sa prisvojich potulk6ch belu5skou dolinou zastavit'!,JN-,,,Vf let" bocianolrBociany su stdrodia pova2ovan6za ohlasovatel'ov prichodu nov6hodlena do rodiny. Befu5skf bociani p6ruZ novlich dlenov do svojej rodinypriviedol a ml6d'at6m sa aj vd'akaupravenemu hniezdu na Ul. M. R.Stefiinika darilo.25.iulasa im ale nechcelo ui lentak sediet' v hniezde a rozhodli sapresk0mat' ter6n aj pod svojimhniezdom. Samozrejme popri svojomobjavovani sveta porobili na okolitlichpoliach neplechu. Preto bol tento"bocian i vf letik" nahl6senli naobecnom trade a oboch bocianovdodasne preniesli pracovnicitechnickyich sluZieb do psej klietky vpalenici. Naspdt' do rodn6ho hniezdaich vr6tili Clenovia hasidsk6ho zboru zPuchova pod odbornfm dohl'adompracovn idky Obvodn6ho riraduZivotn6ho prostredia z PovaZskejBystrice p. Hasprovej. Hoci ste nam uZna druhyi defi hldsili,2e bociany si opiit'vykradujri po obci, t6to raritnd zilchranabocianich ml6d'at si zasl0Zi zmienku.*JN.YlrvozPsLAEPsmeti-augustqTYA R o vA N i o 1 0 0,tPonfikame V;im uk62ku z bdsnickejtvorby Liaka zAkladnej Skoly Beluia-Patrika SeidlaKrajinaJedna krajinka krasne rastie,nie je tam burina, Ziadne chrastie.Rannd rosa z neba pada,na Mky i tesy si sada.Vanok veje, s kvetmi mava,rozfukuje sa itrdva.Listy vzna*a iemny vdnok,na stromy ui sadd spdnok.Krajina td, ktora nikdy nespi,v prirode ma same cesty.Krajina t6, ktord nikdy nezhynie,eite krajSie sa aj vyvinie.Obloha modrd. krasne svieti,krdsny bocian cez krajinu leti.Okolo neho len radostisamej,aiked z obtahy malej.Ta krajina, ktora rastiecez 1zemia prirody,vytvara patoky i pramene vody.Ta krajina, ktord ma nAdhernefarby,nezachytiju nik ani mal'by.Krajina td, ktorejfarby nejdu zmyt',jej srdce nikdy neprestane bit'.Krajina ta, ktorej radost'Sf'asfnd du*u vie urobif,a k dielu laskya dabrate sa podrobit'.. Farsk6 oznamy: $viit6 om5e v mesiaci,august Z012!mena dasu je vyhrader;', Beluia Hloia,, PorUt.9tlst.. Pia:,SoI:Ner19,0018,009,008,0019,0018,00Bel. Slatiny9,0019,0019,0019,00^," belusa8,00 / 10,30Hloia9,30


BeluSski futbal podas letnej p.rest{vkyPripraw n-6 z.5pasy belu5sk5Tch celkorzMuii14.7.2A1222.7.201229.7.2412Brumov 6-2 Beluia I golY: J. Hrnelk 2Kysuck6 Nov6 Mesto 0'3 BeluSa I goly:!. Ga1o 2, -M. JanoSkogetuSa 4- 0 Vala5sk6 Klobouky lgoty: F. Hedera, M. Janoi;ko, M. Hrn1ik 2MuZi "Bfi.7.2A12 | llava 5'3 BeluSa I goty: M. Sagan, S. Kofris, L' Durovec22.7.2012 i Ctrocholni-Vel6ice i-A Beluia I goly: D. -Bohdeik2, L. Durovec, L. OndraSik2g7.2A12 i Visolaie 5-4 Beluia I goly: M. Kacenka, A. LiSka, D. Bohitiik, vlastnye-a.zot2 | betu5aldorast) 6-5 BeiuSa (muii b) | goty: M. Mo\ko, Marek Mosko, D. Koneiny, vavrik,Novotn!, Digafia - Ondra1ik 2, Bielik, Frnka, Duravec5.8.2A'i2 | KoSeca 8-2 Belu5a I goty: L. Ondra;fk, D' Bohaiik2enyia..i.zOt2 | Continental 34 Belusa I goty: E. Kasend.g.kovg ?, *?r.!Ylov6, vtastnyiO.z.Zal2 i Continental 2-2 Belu5a I goly: S. Kvasnlikov6, M. Rehak-Pilarovbt2.8.2A12 | B6novce nad Bebravou 2'0 Belu6aZrneny hrSdov pred za6iatkom sez6ny 2O12t2O13pc hosfovani prestripili do tirnu Betu6e- MutizH6rnej Poruby Martin Jino6ko a z P*chova Rastislav Ciesar,Na hosfov aniezprei:ina pri$iel Filip Hedera. Momeniatne je v procese vybavcvania hosfovanie Jakuba Celka zDomaniie. Z muistva sa poruial Jozef MuZIay. Peter Vavrit< pre .ranenie eite minim6lne v jesennej:r:linenastripi do z*pasov. Zranenia trapia aj Petra Cjnira s Pavlom HoleSiiikom, ktori by sa mali pripojif k muZstvu vpriebehu jesene.,- _, a,_- -_L^-.-Z dorastu sa na striedavli Start pripojili k muZom Maro$ llrubo, Matej Kuianik a Michal Novotnf .Anketa o TOP hr6[a FK BELUSApodas letnej prestdvky bavil mnoZstvofanuSikov na socidrlnej sieti aweb?Y9J:g?t9beluiskeho futbaloveho klubu 1 . roinik vel'mi *speinej ankety o TOP HR.ACA FKeEl-USn v sez6ne 2A112A1P. Posledn6 kolo zo Styroch k6l ankety zaznamenaloneuveritel'nych722 hlasov, kedy sa zvl65t v poslednilch dvoch dioch dostali dvemeni{ do ohromneho trh{ku a desiatky hlasov pribudali behom okamihu. Bolo tonapinav6, bolo to svieZe, trochu sme si sprijemnili dekanie na novu sez6nu'bakujeme, 2e ste hlasovaliza svojich favoritov a vitazom GRATULUJEME!Vfsledky finalovej ankety o TOP dlena FK Belu$a v sezone 2A11112:1. Radoslav KoiS-40%2. Elena Kasencdrkovl - 39o/o3. Andrej Bulejdik - 10%4. Rastislav Ciesar, 5. Luk55 Svieika, 6. Michal Novotny, 7' Marek Hut'aCelkov6 vfsledky skupinovej titzyankety o TOP hr66a FK Beluia:Revrik, 4. A.L. Ondra5ik,P. KresSnMarys, foto L. andrd*kavd


SPOLOETUSXN RUBRIKAx uz atv or euia wani r,lstv n hlalrc i eldwe :Dalibor Stefun a Miroslava Prekopov6Nela iuricovdAlibeta LachkdPatrik Vlasatri.-d!;.- EiF"t "q-'s$fLft" i.,t-' '-4. - x- -"o- -1 .a*+. KL.TLT:[JH}{H Eff?ry"$S.S.gtX g ffimsrwtu ves nL* srlr*Rlr''afg-8.ffif2 ffi*w;*"e#&*s&68tg"8"Sf g mioto**"*tu'* *&effiffi.8*g$fg *$L*"lT:ffitYIrmrtuel,;r ffi ffi m m g"ef$eruWgIretim pokladom po synoviFilipovi a dcdre Timey jev rodine Jaroslavy alvana Durica od 18, jula 2012h.@@@e3b:#Mtus&**nwl|r&*:'!it&!:@{enrri ! n{drar.a$dvd nebidelllg?*..---.#Bk\gl..*dcdra t'lela 0uricovi {3000951cm)Najkrajiim zdiitkom preKasiulu a [ubomlra Vlasatdhobolo 25, juna 2012 natodenieprv6ho syna Patrika Vl(32409,50,5cm),Rodina iije v nemeckomBaden- Badene.palakovanie€tr .:i&rc.bakujem Obecn6mu *radu v Belu5i a najmd jeho pracovnitkam,2e rni podas dlhodobej choroby vybavili umiestnenie v Zariadeniopatrovatel'skej stuZbyv Belu$i. Mala som faik* zlomeninu a rncjarodina sa s mfta nemohla dostato6nepostaraf.TaktieZ dakujem sestridkiim v zariadenl za vzairuJ opateru, kdesom sa citila ako doma. V5et(im,, ktori mi pomohli srdeinedakujem., Ant1niaVetiiovdoyusttli wds...Jozef Turza {57r.}Anna Strhf kovd (89r.)Stefdnia Zbinovd (89r.)Ladislav Kr6la {61r.}Anna Gombdrovi (88r.)smrttolniod'akovavfie&.e&-&&e--@#""&BELUSSKA!fKSRCUIA 2012d$*e &"t6*.1-i+telarx&:*liJxp*lqguf*,*rx*a1*& Lalalixt$. llu-}s .'l"s tr:ria] as*h+ta S- SEjPT'Sh{HC}1.?Sl ?,.la s,,tj sru r' *'ft 'I {.\ lr l\.jlfl a; r' d.r r.ii 1 Jri*id'5 $prir.r'o*rrrir nkti.* .sfrF-..' PHl:'rtiHI Lr;zi \{}lLJ'- Orl 16r{ll} .:L-. n: 3},,Slza sm*tku tfSko teiie po tvdri, bolesf vsrdcizaboli. No peknd spomienka na Tebaako veeny plamefi v srdciach nezhori." ':::::':'Uprimne d'akujeme rodine, prlbuznym,susedom a vietkyim za udasf na poslednejrozl*dke s na5[m milovanfm JozefomTurzom, ktor!'niis opustil 4.)ula2012vo veku67 rokov. Zdrovei d'akujeme za kvetinov6dary a prejavy s0strasti v na5om hlbokom ..,=,Ziali.Smriliaca rodina .;;:'


DOJIIMINsaqffi*, ffi;#ffi[! a ryl,t irrt* 5: r*ri a; ft utx&ffiffiY [_AKYPg-ESTffiVffi ffiil{P{AtU&tu. I -r:r. ',', l i'";n ,{"y ltr-. 1n xi*k*;lr* fileLdL"$ 111 S *ffi{.,"...'::,1'r';'-,"",,,ffi$: *,ffi""ei-. $i:-tr-* t45ii,€*, **:***;rei*:-:* *1**'+** pi: fi:t;1" VEIIKE SKLADOVEr zAsoBY2. GHAF|CXfTAVBUZDAHMAi 3, DOVOZ TOVARU!,1.tiil!".*i: $l **i$ i3*r*: i e. * *t'!n,-tE/.tl+i=l-..g=i ],,,.,,ri :] 4;,, t:,t , .r{:.-i'afr_1 *15', '&""-*#'**\B ***\* q'-'::lrll ir, :ai! ,:i.:ai:it:ffiffiffi ffiIffiffiffi1--__J7_@ W ry%[)0NDELt]K - ptA.ToK SEB(]TA7.00 - Zz,,sa 9.8tr - 13.00lNatural 95Pni;rurui rssenENrE1 lilASLf]yEilSKAtTBHU€ffii ffifl ffi, '-l9HIAI gI'eflIt lzAlAllEPitucEttuIJa>

More magazines by this user
Similar magazines