pobierz raport

solidarnosc.swietokrzyska.pl

pobierz raport

PIĄTEK 30 stycznia 2009 nr 21 (2397)FBiuro programuEtyczni w biznesieProgram afiliowany przy Krajowej Izbie GospodarczejRaport Gazety Prawnej i organizatorów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”Laureaci Platynowych Statuetek i organizatorzy programu: Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej (pierwszy z lewej), Mieczysław Bąk, przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej Programu (pierwszyz prawej), Andrzej Parafianowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (w środku)Etyka i rzetelność mogą iść w parzeSukces firmy jest w dużym stopniu związany z osiągniętym zyskiem, bowiem zysk jest celem działaniawszystkich firm. Przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę z faktu, że dobry wizerunek, dobrzefunkcjonujący zespół pracowników oraz sprawne zarządzanie przekładają się bezpośrednio na wzrostwyników finansowych firmy. Dla firm, które nastawiają sie na działanie w długim okresie czasupostępowanie zgodnie z zasadami fair play jest sprawą priorytetową. W dobie globalnej gospodarki,konieczne jest uwzględnienie w strategii działania, potrzeb i oczekiwań nie tylko właścicieli, kadryzarządzającej, pracowników ale również otoczenia zewnętrznego jak i całej społeczności. Laureaciprogramu „Przedsiębiorstwo Fair Play” są doskonałym dowodem na to, że zachowania fair play są nietylko dostrzegane i doceniane ale i nagradzane.Wgrudniu 2008 roku zakończyłasię XI edycjaProgramu „PrzedsiębiorstwoFair Play”. Jest to realizowanena skalę ogólnopolską wiarygodneprzedsięwzięcie, w którymoceniane są wszystkieaspekty działalności firmy,uwzględniające miedzy innymisposób i styl prowadzeniaprzedsiębiorstwa, a nie tylkojego wyniki ekonomiczne czyjakość wyrobów. Celem programu„Przedsiębiorstwo FairPlay” jest promowanie etykiw działalności gospodarczej rozumianejjako zespół norm rzetelnegopostępowania we wzajemnychrelacjach przedsiębiorcówz klientami, kontrahentami,pracownikami,wspólnikami, społecznością lokalna,a także władzą lokalnąi państwową. Ideą programujest zachęcenie wszystkich firmw Polsce do zachowań etycznychi wprowadzenia stosownychzmian nie tylko w wewnętrznejorganizacji pracy,ale także do kształtowania pozytywnychrelacji ze społecznościąlokalną oraz dbałościo środowisko naturalne.Do ubiegłorocznej, XI edycjiprogramu zgłosiło się 798 firmz całej Polski, spośród których753 przeszły dwustopniowąweryfikację i spełniając wymaganiaregulaminowe, decyzjąKapituły Programu, uzyskałytytuł i certyfikat „PrzedsiębiorstwoFair Play” 2008.Spośród nagrodzonych firmZłote Certyfikaty otrzymały –92 przedsiębiorstwa, ZłoteStatuetki – 103 przedsiębiorstwa,Brązowe Laury – 47przedsiębiorstw, Srebrne Laury– 53 firmy, Złote Laury – 34firmy a Platynowe Laury – 28firm. W tym roku po raz drugiprzyznano Platynową Statuetkę– otrzymało ją 7 firm,uczestniczących w programieniemal od samego początku.Ponadto, 15 firm, które zdaniemKapituły, na tle laureatówXI edycji wyróżniły sieszczególnymi działaniami,otrzymało Nagrodę Specjalną– Statuetkę „PrzedsiębiorstwoFair Play” 2008.Program „PrzedsiębiorstwoFair Play” jest inicjatywą, stworzonądla firm, które hołdujączasadom społecznej odpowiedzialnościnie wahają sie poddaćobiektywnej weryfikacjiniezależnej instytucji. Firmy,uzyskując certyfikat rzetelnościwzmacniają swój wizerunek iprestiż. „Przedsiębiorstwa FairPlay” są szeroko promowaneprzez organizatorów w mediachoraz w trakcie spotkańi konferencji gospodarczych.Program „PrzedsiębiorstwoFair Play” realizowanyjest przez „Instytut Badańnad Demokracją i PrzedsiębiorstwemPrywatnym”,a afiliowany przy KrajowejIzbie Gospodarczej.„Przedsiębiorstwa Fair Play”to firmy, które:■ postępują rzetelnie wobecklientów■ ułożyły sobie współpracęz kontrahentami i niemiały zaległości w regulowaniuwobec nich zobowiązań■ terminowo wywiązują sieze zobowiązań wobecskarbu państwa■ uczciwie i rzetelnie reklamująsie, jednocześnie niedyskredytując konkurencji■ stworzyły swoim pracownikomwarunki sprzyjającezarówno efektywnejpracy jak i rozwojowi zawodowemu■ aktywnie uczestnicząw przedsięwzięciach charytatywnych■ wspierają wszelkiego rodzajuinicjatywy edukacyjne,kulturalne orazsportowe■ są przyjazne dla środowiskanaturalnegoKORZYŚCI DLA FIRM WYNIKAJĄCE Z UDZIAłU W PROGRAMIE■ Uzyskanie certyfikatu rzetelności■ Możliwość legitymowania się znakiem 'PFP'■ Wzmocnienie wizerunku firmy, nobilitacja i prestiż■ Szeroka promocja (media, spotkania i wydarzenia ogólnopolskiei regionalne, biuletyny, Internet)■ Rekomendowanie laureatów władzom samorządowym■ Nawiązanie nowych korzystnych kontaktów handlowych■ Większe zaufanie ze strony kontrahentów, uzyskanie lepszychwarunków współpracy (m.in. banków, organizatorów przetargówpublicznych i in.)■ Większe zaufanie ze strony klientów■ Lepsze stosunki z US■ Weryfikacja stosunków w firmie przez jej zarząd■ Integracja pracowników■ Możliwość udziału w programach specjalnych skierowanych wyłączniedo laureatów programu.■ potrafią usatysfakcjonowaćwymagających odbiorców.Nagrody dla firm■ Złote Certyfikaty przyznawanesą firmom, któreprzez 3 kolejne lata uzyskałytytuł „PrzedsiębiorstwoFair Play”■ Złote Statuetki przyznawanesą firmom, któreprzez 5 kolejnych lat uzyskałytytuł „PrzedsiębiorstwoFair Play”■ Platynowe Laury przyznawanefirmom, które przez9 kolejnych lat uzyskałytytuł „PrzedsiębiorstwoFair Play”■ Złote Laury przyznawanesą firmom, które przez8 kolejnych lat uzyskałytytuł „PrzedsiębiorstwoFair Play”■ Srebrne Laury przyznawanesą firmom, któreprzez 7 kolejnych lat uzyskałytytuł „PrzedsiębiorstwoFair Play”■ Brązowe Laury przyznawanesą firmom, któreprzez 6 kolejnych lat uzyskałytytuł „PrzedsiębiorstwoFair Play”.■Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej, XII edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Szczegóły na www.fairplay.pl


F2 | PIĄTEK 30 STYCZNIA 2009 | nr 21 PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAYwww.gazetaprawna.pl/przedsiebiorstwaPabianickie ZakładyFarmaceutyczne POLFA S.A.ul. Piłsudskiego 595-200 PabianiceTel.: 42 225 05 55-59Fax: 42 215 53 96office@polfa.pabianice.com.plwww.polfa.pabianice.com.plPolfa Pabianice SAPolfa Pabianice S. A. dbao nasze zdrowie już od ponad100 lat. Firma produkujeprzede wszystkim leki generycznena receptę; są to głównieleki poprawiające krążenie,leki kardioprotekcyjne,leki przeciwbólowe, leki przeciwzapalne,chemioterapeutykii antybiotyki. W port foliofirmy występują również znaneleki dostępne bez receptytakie jak: Ibupar, Ibupar Forte,Anapran Neo, Natrax.Podstawowym celem politykijakości w zakładzie jestutrzymanie stabilnej i dobrejpozycji na rynku farmaceutyków.Produkty lecznicze firmysą wytwarzane przez personelposiadający wysoki poziom fachowościoraz etyki zawodowej.Skuteczność i prawidłowośćfunkcjonującego systemuzapewnienia jakości zostałapotwierdzona podczas audytówcertyfikujących przeprowadzonychprzez upoważnionejednostki zewnętrzne.Polfa Pabianice S. A. zajmuje23 miejsce pod względemudziału ilościowego w rynkukrajowym (dane za 2007 rok).Swoje farmaceutyki eksportujedo wielu krajów świata,w tym do: Rosji, Bułgarii,Czech, Słowacji, Wietnamu,Kazachstanu, Gruzji, Tunezjioraz na Ukrainę i Białoruś.Firma współpracuje z organizacjamicharytatywnymii regularnie przekazuje darowiznyw postaci leków i środkówfinansowych potrzebującym.W ramach działalnościsponsorskiej pomaga w organizowaniuprzedsięwzięć kulturalnych,sportowych itp. Jakopierwszy zakład farmaceutycznyw Polsce wprowadziłaFirma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008 oraz Złotą Statuetkęna opakowaniach leków oznakowaniaw języku Braille'a.Polfa Pabianice S.A. jest laureatemwielu nagród i wyróżnieńw konkursach. Miedzy innymiotrzymała Złotą Statuetkę„Przedsiębiorstwo Fair Play”przyznaną przez Instytut Badańnad Demokracją i PrzedsiębiorstwemPrywatnym.Misja Pabianickich ZakładówFarmaceutycznych Polfa S.A.brzmi „Twoje zdrowie naszymcelem od ponad 100 lat”®.■Hertz Systems LtdAl. Zjednoczenia 118a65-120 Zielona GóraTel.: 68 328 70 00hertz@hertz.net.plwww.hertz.net.plHertz SystemsFirma Hertz Systems Ltd.,powstała w 1989 rokuw Zielonej Górze. Obecnie zatrudniaokoło 300 pracowników,którzy wykonują swojąpracę zarówno w siedzibie firmyjak i w przedstawicielstwachhandlowych w Warszawie,Głogowie i Żarach.Produkcja i montaż najnowszychi prostych w obsłudze systemówsatelitarnego monitorowaniapojazdów (technologiaGPS), zaawansowanych systemówbezpieczeństwa budynków(wojskowych, publicznych,firmowych i prywatnych), systemówkontroli dostępu, a takżewojskowych systemów monitorowaniasatelitarnego, stanowipodstawowy zakres działalnościHertz Systems.Jesteśmy operatorem umówo monitoring ochronny i logistycznypojazdów (indywidualnychoraz flot handlowych)oraz obiektów, które wyposażonesą w systemy bezpieczeństwaHertz. Centralna StacjaMonitorowania Alarmów, którapowstała w 1994 roku, w systemieciągłym 24/7 monitorujeokoło trzy tysiące obiektów.W strukturach firmy istniejądwa obszary produkcji, pierwszyz nich to zamknięta strukturaobejmująca produkty specjalneo przeznaczeniu wojskowym,drugi zaś zajmuje siętechnologiami ogólnodostępnymi.Nasze produkty wykorzystywanesą w armiach państw NA-TO, zarówno w warunkach misjipokojowych jak i podczasekstremalnych działań na poluwalki. Hertz Systems wyposażażołnierzy i platformy bojowe,między innymi te wyjeżdżającena zagraniczne misje, w produktyskonstruowane w oparciuo najnowsze technologie.Doświadczenia zdobyte w produkcjiurządzeń specjalnychwykorzystujemy w konstruowaniusystemów na rynek cywilny.Nasza specjalność to bezpieczeństwo,znamy się na tym, robimyto najlepiej. Realizujemynajtrudniejsze, indywidualneprojekty bezpieczeństwai ochrony, dopasowane do zdefiniowanychpotrzeb Klienta.Rozumiemy, że poczucie bezpieczeństwajest niezbędne dospokojnego życia. Całym potencjałemfirmy Hertz Systems realizujemypotrzebę zapewnieniabezpieczeństwa, dla dobranaszych Klientów i naszejwspólnej satysfakcji.Działalność firmy skierowanajest do klientów indywidualnychi specjalnych.Klienci indywidualni mogąwybierać z naszej oferty produktyGPS HERTZ o charakterzeochronnym i logistycznym.Montaż systemów GPSHERTZ gwarantuje, że każdyprywatny samochód, jak i flotapojazdów firmowych sąpod stałym całodobowym dozorem.Z usług firmy korzystają teżosoby pragnące zwiększyć poczuciebezpieczeństwa zarównow domu, jak i firmie. Systemalarmowy i usługa monitoringuFirma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008pozwalają obserwować swójdobytek poprzez Internet,z każdego miejsca, w którymdostępna jest sieć.Klientami specjalnymi firmysą instytucje wymagająceszczególnego nadzoru, takiejak centralne urzędy publicznei obiekty wojskowe. Hertz Systemszajmuje się projektowaniemi montażem systemówalarmowych, ochroną kancelariispecjalnych, składów amunicji,rezerw wojskowych, sądówi prokurator wojskowych, lotniskitp. Firma ma uprawnieniado wykonywania prac objętychklauzulami niejawności. W siedzibiefirmy znajdują się pomieszczeniaprzeznaczone specjalniedo pracy z dokumentaminiejawnymi.■artykuł promocyjnyInternational Paper – Kwidzyn Sp. z o.o.oraz ludzie, których mam przyjemność reprezentować,jest obecnie jednym z najlepiej prosperującychzakładówcelulozowo – papierniczychz ponad 20 w korporacjina całym świecie.Wyniki, jakie osiągamyz roku na rok są w pełnizadowalające, zarównoilościowo jak i jakościowo.Wyroby InternationalPaper – Kwidzyn sąposzukiwane przez naszychodbiorców orazklientów indywidualnych. Naszapozycja na rynku jest silna, gdyż zespoły pracującew zakładzie tworzone są przez profesjonalistóww każdym tego słowa znaczeniu.Firma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008 oraz Platynowy LaurPodstawą naszej codziennej pracy jest świadomośćtego, że nasze wyroby trafiają do klientów,którzy stanowią dla nas największą wartość– zawsze staramy się być blisko klientai sprostać ich oczekiwaniom. Największą satysfakcjęsprawiają mi spotkania z pracownikami,na których dowiaduję się o kolejnychbezwypadkowych miesiącach – to właśniebezpieczeństwo pracy stanowi o sukcesie firmyi jej pracowników. Waga, jaką przykładamydo bezpieczeństwa to jeden z czynnikówświadczących o naszej odpowiedzialnościw biznesie. Jako jeden z największych pracodawcóww regionie dbamy o to, aby pracownicyIP czuli się bezpiecznie i pewnie na stanowiskachpracy oraz poczuwali się do obowiązkustałej poprawy i ciągłego rozwoju.Kolejny aspekt działalności produkcyjnej toochrona środowiska, ograniczanie emisji zarównodo powietrza, wód oraz gleb, redukcjahałasu czy racjonalne wykorzystanie surowcówi odpadów. W tym zakresie IP-Kwidzynzawsze stawiało na innowacyjność, leczprzede wszystkim na skuteczność. Stąd każdegoroku wdrażamy inicjatywy minimalizującewpływ zakładu na otaczające środowisko. Zatakie działania zostaliśmywyróżnieni m.in.w XI edycji konkursu LiderPolskiej Ekologii.Jest to zdecydowaniekolejny dowód na to, żew dobie zmian klimatycznychzmierzamyw słusznym kierunku.Jako jedenz wiodących producentówpapieru w Polscedziałamy w oparciu o zasady etyki w biznesie,i z tego powodu tytuł „PrzedsiębiorstwoFair Play 2008”, obok Gryfa Gospodarczegoczy tytułu Biznesmena Roku 2007utwierdzają mnie w przekonaniu, że nasipartnerzy, klienci oraz dostawcy, chcą z namiwspółpracować, wiedzą że jesteśmy mocnąfirmą z ugruntowaną pozycją nawet w taktrudnych jak obecne warunkach.


www.gazetaprawna.pl/przedsiebiorstwaPRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAYPIĄTEK30 STYCZNIA 2009 | nr 21 | F3Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe VariaPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe VARIA Sp. z o.o.ul. Żwirki i Wigury 56b43-190 MikołówTel.: 32 294 81 15Fax: 32 294 82 14varia@varia.com.plwww.varia.com.plPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-HandloweVaria Sp. z o.o.powstało w 1988 roku i obchodziJubileusz 20-lecia istnieniana polskim rynku. To właśniedla Was na przestrzeni ostatnichdwóch dekad nasza firma nieustannieposzerzała i udoskonalałaasortyment oferowanychproduktów, stale podnosząc ichjakość, doskonaląc procesy technologicznei modernizując linięprodukcyjną. Zaangażowaniepracowników, ich profesjonalizm,wiedza i szerokie doświadczenie,jak również sprawniefunkcjonujący System ZarządzaniaJakością ISO 9001:2000oraz System BezpieczeństwaZdrowotnego Żywności HACCPpozwalają osiągnąć cel, jakimjest wprowadzanie na rynek nowoczesnychproduktów, spełniającychstandardy europejskie.W trzecie tysiąclecie wkroczyliśmyz szeregiem nowychproduktów – suplementów diety– w postaci tabletek o wspólnejnazwie HUMAVIT®. Markata przez ostatnie kilka lat zdobyłasilną pozycję i jest rozpoznawalnana rynku zarówno krajowym,jak i zagranicznym.Wśród szerokiego asortymentunajpopularniejszymi są dwaprodukty: HUMAVIT®Z SKRZYP I POKRZYWA zawierającyskładniki korzystniewpływające na skórę, włosyi paznokcie oraz HUMAVIT®MORWA BIAŁA zmniejszającyprzyswajanie cukru po posiłkach.Dowodem popularnościnaszych preparatów marki HU-MAVIT® są przyznane ogólnopolskiegodła, wyróżnienia i nagrody:„Złoty Laur Konsumenta2005” w kategorii suplementyFirma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008diety za produkt HUMAVIT® Z,trzy kolejne „Złote Laury Konsumenta2006, 2007 i 2008” dlawszystkich produkowanych suplementówdiety oraz nagroda„Grand Prix w konkursie LaurKonsumenta 2007”. Potwierdzeniemuznania dla naszychosiągnięć było w 2007 rokuuhonorowanie naszej firmy tytułem„Lider Rynku 2007 – Najlepszaw Polsce Firma w zakresieprodukcji suplementów diety”,otrzymanie certyfikatów„Przedsiębiorstwo Fair Play2007” oraz „Solidna Firma2007”, a uczestnicząc w realizacjiprogramu „Biała Lista” uzyskaliśmycertyfikat wiarygodnościi rzetelności. Ostatnio naszafirma uzyskała kolejne wyróżnienia:certyfikat „PrzedsiębiorstwoFair Play 2008”, „LiderRynku 2008 – Najlepsza w PolsceFirma w zakresie produkcjisuplementów diety”, „PolskiSukces 2007” oraz nominacjęw konkursie „Teraz Polska”.Dziękujemy Państwu za okazanążyczliwość i zaufanie, jakiminas obdarzacie oraz ciągle rosnącezainteresowanie naszymi produktami.Jesteśmy dla Was dzisiaj,będziemy również jutro.■Interchemall sp. z o.o. istnieje narynku od 1991 roku i zatrudniaponad 100 osób. Zajmuje się produkcjąi przetwórstwem spienionychtworzyw sztucznych. Wszelkiegorodzaju pianki pokrywaklejem, nadając im właściwościsamoprzylepne. Wycina z nichdowolne kształty, łączy różnemateriały tworząc unikalne laminaty– zgodnie z indywidualnymzapotrzebowaniem klienta. JejInterchemall Sp. z o.o.ul. Chemiczna 18, Natolin05-825 Grodzisk MazowieckiTel.: 22 739 04 00Fax: 22 739 04 29firma@interchemall.com.plwww.interchemall.com.plInterchemallgłównym odbiorcą jest przemysłbudowlany, meblarski, motoryzacyjny,maszynowy i AGD, a takżegospodarstwa domowe, dlaktórych Interchemall produkujeuszczelki do okien i drzwi.W roku 2008 spółka wybudowałanową fabrykę, rozbudowałapark maszynowy i wprowadziłanajnowsze technologie. ZarządInterchemall postawił na rozwójfirmy, przez co oferta asortymentowajest teraz lepiej dopasowanado potrzeb klienta. W ciąguroku, firma produkuje ponad 50000 000 mb uszczelnień, a ichroczna sprzedaż przekracza 25mln zł.– W roku 2009 zaplanowaliśmy20-proc. wzrost sprzedażyw stosunku do ubiegłego roku.Do czerwca planujemy poszerzenieoferty o dwie nowe grupyasortymentowe i chcemy wejśćz nimi na nowe rynki. Naszą strategiąjest wykorzystanie kryzysugospodarczego do wypromowaniafirmy jako pewnego partneraw biznesie. My nie boimy się kryzysu,właśnie teraz zamierzamyintensywnie się rozwijać, te działaniapozwolą na uzyskanie przewagikonkurencyjnej – mówi TomaszWesołowski, Dyrektor Generalnyspółki Interchemall.Interchemall jest jedynym producentemw Europie Środkowo-Wschodniej taśm rozprężnych,znanych na rynku pod markąPURS®. Taśmy te, w roku ubiegłym,zostały wyróżnione MedalemEuropejskim przyznawanymprzez Urząd Komitetu IntegracjiEuropejskiej, BCC i EuropejskiKomitet Społeczno-Eonomiczny.- To jest właściwy kierunekpromocji wizerunku firmy. PrzyznanyMedal Europejski czy uzyskanieprzez Interchemall tytułuPrzedsiębiorstwa FAIR PLAY, potwierdza,że jesteśmy wiarygodnympartnerem na rynku – dodajeIwona Marczuk, KierownikDziału Marketingu.Osiągnięcie pozycji lideraw branży spienionych tworzywsztucznych spółka zawdzięczazarówno właściwemu zarządzaniujak i zaangażowaniu samychpracowników w rozwój firmy. Interchemallcharakteryzuje siębardzo niską fluktuacją zatrudnienia,a to przekłada się na doświadczonąi wyspecjalizowanąkadrę. W osiągnięciu takiego stanupomagają wprowadzone programymotywacyjne i pakiety socjalne.W takiej sytuacji Zarządmoże delegować szeroki zakresuprawnień i kompetencji do pracowników.Proces podejmowaniadecyzji został skrócony do minimum.Wszystkie działania są podejmowanez myślą o potrzebachi wygodzie klienta.Firma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008Spółka dba również o środowiskonaturalne, od ponad 10lat wraz z gmina Grodzisk Maz.realizuje program „CzystszejProdukcji” dbając o zachowanieodpowiednich standardów produkcji.Nowoczesne technologie pomogąspółce pozyskać kolejnychodbiorców z nowych branż. Dalszeplany związane z kolejnymiinwestycjami to ekspansja namiędzynarodowe rynki. W najbliższymczasie firma planujeuruchomienie swoich oddziałóww krajach ościennych. Strategiazakłada nawet czterokrotnezwiększenie obrotów w ciągutrzech lat w ramach międzynarodowejgrupy, którą zamierzastworzyć.■BIPROGEO-PROJEKT Sp. z o.o.ul. Bukowskiego 252-418 WrocławTel.: 71 337 46 12Fax: 71 364 33 95kontakt@biprogeo.wroc.plwww.biprogeo.wroc.plBiprogeo-Projekt jest firmąprojektowo – konsultingowądziałającą od 1996 roku,specjalizującą się w zakresiebudowy infrastruktury transportowej.Biuro wykonujekompleksowe projekty drogowo-mostoweoraz projekty systemówmiejskiego transportuzbiorowego. Opracowuje projektyzagospodarowania terenuinwestycji oraz projektyparkingów, placów manewrowychi dróg wewnętrznych,a także wielobranżowe koncepcjeprogramowo – przestrzenneukładów transportowych.Wykonuje analizy korytarzoweoraz prace przedprojektowedla nowych połączeńStanley Sp. z o.o.ul. 28 Czerwca 1956r. nr. 135/14761-544 PoznańTel.: 61 835 32 86, 61 835 32 89Fax: 61 835 32 89stanley@stanley.poznan.plwww.stanley.poznan.plStanley Sp. z o.o. funkcjonujena rynku od 1990 roku.Z małego rodzinnegoprzedsiębiorstwa działającegow regionie wielkopolskimprzekształciła się w firmę,która działa na terenie całejPolski jak i w niektórych krajacheuropejskich. Importujemysprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny,sprzęt do radioterapiioraz współpracujemy z NarodowymFunduszem Zdrowiaw ramach umowy na zaopatrzenieortopedyczne i środkipomocnicze.Od samego początku działalnościfirma jest wyłącznymBiprogeo - Projektprzedstawicielem na Polskęoraz kraje byłego Związku Radzieckiegobelgijskiej firmy OrfitIndustries, która jest światowymliderem w produkcji materiałówtermoplastycznych.Jako pierwsza firma w Polsceposiadała w swojej ofercie oryginalnąfrancuską kamizelkęortopedyczną, która w 2000 rokuzdobyła wyróżnienie na prestiżowychtargach rehabilitacyjnychw Łodzi. Od lat równieżwspółpracuje z francuską firmąFag Medical, która produkujewysokiej jakości aparaty ortopedyczneoraz z firmą MSD Europesprzedającą sprzęt rehabilitacyjny.transportowych. Zajmuje sięrównież profesjonalnym doradztwemtechnicznym orazwysokiej jakości wizualizacjamii animacjami, przydatnymiprzy prowadzeniu konsultacjispołecznych.Biprogeo-Projekt wyróżniakompetentny i doświadczonyzespół projektantów, nowoczesnetechnologie projektowaniawykorzystujące techniki komputerowe,nowoczesne oprogramowanie(AutoCAD, Microstation,Civil 3D, Land DevelopmentDesktop), wysokiej jakościsprzęt oraz wdrożony i staledoskonalony System ZarządzaniaJakością ISO 9001:2001.Zapewnia to Klientom gwarancjęnajwyższej jakości usług,a także spełnienie ich oczekiwańi realizację zamierzonychcelów.O jakości opracowań projektowychświadczą największeosiągnięcia firmy – zakończonei zrealizowane projekty budowyodcinka ObwodnicyŚródmiejskiej z Mostem Milenijnymwe Wrocławiu, przebudowyul. Lotniczej, budowysieci dróg wraz z odwodnieniemi oświetleniem do obsługiSpecjalnej Strefy Ekonomicznejw Biskupicach Podgórnychdla LG i jej kooperantóworaz oczekujący na realizacjęprojekt budowy drogiwojewódzkiej Bielany – Łany –W kraju współpracuje z firmamizajmującymi się zaopatrzeniemortopedyczno-rehabilitacyjnympraktycznie na tereniecałego kraju. Ponadto dostarczamateriały do unieruchomieńpacjentów do większościDługołęka na odcinku pomiędzydrogą krajową Nr 94 a drogąwojewódzką Nr 455 z budowąprzeprawy przez Odrę.W ponad 10-letnim dorobkufirmy znajdują się opracowaniaprzygotowywane nazlecenie takich jednostek administracjipaństwowej i samorządowejjak: GeneralnaDyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,Zarząd Dróg Wojewódzkichw Zielonej Górzei Opolu, Dolnośląska SłużbaDróg i Kolei we Wrocławiu,Zarząd Dróg i UtrzymaniaMiasta Wrocław, Agencja RozwojuPrzemysłu S.A., WSSE„Invest-Park”. Firma wykonywałarównież kompleksowyFirma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008Stanleyzakładów teleradioterapiiw Polsce oraz niektórych na Litwiei Białorusi.Od początku, założeniem firmyStanley było to, iż produkty,które będzie sprzedawać musząbyć najlepsze. Każdą nowość,którą wprowadzała na rynek,najpierw testowano w szpitalachoraz zasięgano opinii najlepszychspecjalistów. Zdarzałysię sytuacje, kiedy musiano odmawiaćwspółpracy z producentamiszukającymi w Polscedystrybutorów, ponieważsprzęt, który im proponowano,nie spełniał ich oczekiwań jakościowych.Dowodem na to, żeprodukty sprzedawane przezStanley sp. z o.o. są wysokiej jakościmogą być liczne wyróżnieniaoraz nagrody otrzymane naprestiżowych targach medycznych.W ich dotychczasowej kolekcjidostrzegamy 4 wyróżnienia,3 nagrody główne oraz1 Złoty Medal Targów Rehabilitacyjnychw Łodzi. Ponadtow 2004 oraz 2008 roku ich produktyzostały nagrodzone ZłotymEskulapem Międzynarodo-Firma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008 oraz Srebrny Laurprojekt Przejścia Granicznegow Gubinku, a także projektydróg wewnętrznych dla Auchan,ESSO i Colgate.Wiarygodność i rzetelnośćfirmy potwierdzają liczne wyróżnieniai nagrody. Spółkaotrzymuje regularnie DolnośląskiCertyfikat Gospodarczy,zdobyła Dyplom „Dzieło MostoweRoku 2004” za udział w projektowaniui realizacji MostuMilenijnego we Wrocławiu,uzyskała w roku 2006 CertyfikatWiarygodności i Rzetelności„BIAŁA LISTA”, a w roku2008 otrzymała DolnośląskąNagrodę Gospodarczą i Certyfikat„Przedsiębiorstwo Fair Play2008”.■wych Targów Poznańskich Salmed.Sukcesem przedsiębiorstwasą również certyfikaty jakościowei certyfikaty Fair Playotrzymane za prowadzoną działalność,a przede wszystkim zadowolonyklient, który wracadokonując ponownych zakupów.W chwili obecnej dyrekcja firmynajwiększy nacisk kładzie nato, aby współpracować z firmamidobrymi, rzetelnymi orazuczciwymi. Z takimi, dla którychdobro pacjenta jest sprawąpriorytetową. W tej dziedziniehandlu bardzo ważne jest abystarać się zrozumieć pacjenta,pomóc mu oraz doradzić.■


F4 | PIĄTEK 30 STYCZNIA 2009 | nr 21 PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAYwww.gazetaprawna.pl/przedsiebiorstwaZEW Solina – MyczkowceS.A. to jedna z najbardziejsolidnych i wiarygodnych firmw regionie. To spółka wyspecjalizowanaw świadczeniu usługZespół Elektrowni Wodnych Solina - MyczkowceZespół Elektrowni WodnychSolina-Myczkowce S.A.Solina, 38-612 SolinaTel.: 13 492 12 00Fax: 13 492 12 20zew@solina.plwww.solina.pleksploatacji i utrzymania urządzeńelektroenergetycznychi hydrotechnicznych, służącychdo wytwarzania energii elektrycznejprzy wykorzystaniutechnologii przyjaznych środowiskunaturalnemu. Efektemprawidłowo prowadzonej gospodarkiwodnej jest zapobieganiepowstawaniu problemu falpowodziowych, które mogłybypodtapiać położone poniżejzlewni rzeki „San” miejscowości,a także zapewnienie mieszkańcomregionu wody pitneji utrzymywanie życia biologicznegona najwyższym poziomie,dzięki czemu możliwe jest tu organizowaniem.in. mistrzostwświata w wędkarstwie.Dzięki górnemu zbiornikowi„Zalew Soliński” przyczynił siędo rozwoju turystyki w Bieszczadach,a region ten stał sięjednym z najczęściej odwiedzanychzakątków naszego kraju.Każdego roku wnętrze największejw Polsce zapory odwiedzakilkadziesiąt tysięcy turystów.Dzięki udostępnieniu obiektudla grup zwiedzających propagujemywiedzę na temat bezpieczeństwaenergetycznego kraju,roli energii odnawialnej w systemieenergetycznym, a takżeFirma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008przedstawiamy technologięuzyskiwania energii elektrycznejz wody. Poza tym można poznaćrównież ciekawe i unikalnezapisy archiwalne poszczególnychetapów budowy jednegoz największych w Europieobiektów hydrotechnicznych –zapory w Solinie. Idealne warunkiwypoczynku oferujemyrównież na największej wyspiejeziora solińskiego w Polańczyku.Na turystów czekają tammiędzy innymi kompleksowowyposażone domki z kominkiem,keja z basenem i brodzikiem,boisko do piłki siatkowejoraz wypożyczalnia sprzętu pływającego.Otrzymany tytuł „PrzedsiębiorstwoFair Play 2008” jest potwierdzeniemdbania o otoczeniefirmy oraz środowisko naturalne,profesjonalnego zarządzania,a także wysokiej jakościobsługi Klienta.Zespół Elektrowni WodnychSolina – Myczkowce S.A. to jedenz producentów najczystszejenergii w Polsce.■Przerzeczyn Zdrój położonyjest na Przedgórzu Sudeckimwśród Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskichna wysokościok. 240 m n.p.m. w zacisznejkotlinie, przez którą swoje wodytoczy rzeka Ślęża. Miejscowośćleży przy drodze krajowej nr8 z Wrocławia do Pragi, stąd dogodnepołączenia z Wrocławiem,Kłodzkiem, Wałbrzychemi Świdnicą.Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z.o.o.ul. Zdrojowa 3258-231 Przerzeczyn ZdrójTel.: 74 837 50 42Fax: 74 837 52 60sekretariat@uzdrowisko-przerzeczyn.com.plwww.uzdrowisko-przerzeczyn.com.plUnikalny, łagodny, przedgórskiklimat uzdrowiska sprzyjakuracji i jest łatwy do przystosowaniasię.Pierwsza wzmianka o Przerzeczyniepochodzi z 1247 roku,a nazwa miejscowości brzmiała„Przyrzyce”.Rok 1806 uznaje sięza początek działalności leczniczej,jednak dobroczynne właściwościwód opisał już w II połowieXVIII w. Friedrich LudwigUzdrowisko PrzerzeczynKarl von Pfeil, ówczesny właścicielPrzerzeczyna. Odkryciewód leczniczych towarzyszyłoposzukiwaniu na terenie Przerzeczynakamieni szlachetnychi półszlachetnych.Wiek XIX nazywany jest„złotym wiekiem” rozwojuuzdrowisk, a peregrynacje pokurortach stały się modą. Grafvon Pfeil wybudował na swójużytek w pobliżu źródeł leczniczychdomek kąpielowyz dwiema, a potem sześciomawannami. Domek ten funkcjonujedo dziś.Rok 1827 można przyjąć zapoczątek komercyjnej działalnościprzerzeczyńskiego uzdrowiska– wówczas to ujęto dwaźródła wód mineralnych: siarczkowei żelaziste i wybudowanoFirma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008dwa pierwsze obiekty uzdrowiskowe.Podstawą kuracji w naszymośrodku są własne źródła wodyleczniczej – siarczkowe, radoczynnei żelaziste.Do kapieli leczniczych używamywody radoczynno –siarczkowej zawierającej siarczkiwapnia i magnezu.Leczymy pacjentów cierpiącychgłównie na choroby narząduruchu:■ reumatyczne (np. zwyrodnieniowe,rzs, zzsk, pourazowe,osteoporoza)■ neurologiczne (nerwobóle,porażenia, przewlekłe zespołybólowe kręgosłupa i stawów).W Uzdrowisku oferujemy:kąpiele wirowe, z hydromasażem,perełkowe, masaże ręcznei wibracyjne, zawijania i okładyz borowiny najwyższej jakości,zabiegi fizykoterapeutyczne, inhalacje,aromaterapię i krioterapię.Uzdrowisko posiada 162miejsca noclegowe, zakład przyrodoleczniczy,bibliotekę, kawiarnięoraz park zdrojowy. Posiadamynowoczesny, przystosowanydo osób niepełnosprawnychbasen rehabilitacyjno –leczniczy, wyposażony w zespołymasażu wodnego i wodno-powietrznego,stanowisko dopływania pod prąd oraz masażuskumulowanego, dwa stanowiskastrumieni górnych do masażukarku z automatycznym czasowymprzełączaniem na dyszemasażu bocznego oraz dennego.Na terenie uzdrowiska znajdujesię również klimatyzowanasala konferencyjna na 60 miejscwyposażona w projektor multimedialny.Idealnie nadaje się naorganizację konferencji, bankietów,wyjazdowych spotkań firmowych.Catering na miejscu!Jesteśmy zainteresowaniwspółpracą z dolnośląskimi (inie tylko) firmami w zakresieorganizacji spotkań integracyjnychpracowników na terenieUzdrowiska, jak również innymiformami współpracy.W najbliższym czasie MinisterstwoSkarbu Państwa, którejest właścicielem 100 proc.udziałów, zamierza Uzdrowiskosprywatyzować – zapraszamydo kontaktu potencjalnych IN-WESTORÓW!■Danak Firma BudowlanaMarciszewski Zawadowscy Sp.j.ul. Piotrkowska 235/24190-456 ŁódźTel.: 42 636 18 77Fax: 42 636 18 77danak@danak.plwww.danak.plDanak jest firmą budowlanąwykonującą roboty drogowewyspecjalizowaną w układaniukostki betonowej oraz granitowej(nawierzchnie ulic, parkingów,ciągów pieszych). Wykonujemykompleksowo robotydrogowe wraz z robotami kanalizacyjnymii elektrycznymi orazelementami małej architektury.Tamtron S.A.ul. Sobocińskiego 19a40-687 KatowiceTel.: 32 202 67 67Fax: 32 205 91 91tamtron@tamtron.com.plwww.tamtron.com.plTamtron S.A. należy do TamtronGroup czyli grupy renomowanychfińskich producentów,zajmujących się produkcją szerokiegoasortymentu wag i systemówważenia, posiadających długoletnią(od 1954r.) tradycję narynkach międzynarodowych,obecnych na rynkach 50 krajówna całym świecie, od mroźnej Syberiipo gorącą Brazylię.Nasza działalność obejmuje:■ opracowanie i wdrażanie systemówinformatycznychumożliwiających nadzór nadprzepływem towarów i środkówtransportu w zakresieidentyfikacji, lokalizacji, śledzenia,kontroli, dostępu doinformacji, przesyłu danychmin. masy towaru,■ projektowanie, produkcję,sprzedaż, montaż systemówwagowych, dostawę oprogramowaniaoraz serwis elektronicznychwag przemysłowychtj. kolejowych i samochodowychwag pomostowych, wagdo pomiaru kołowych i osiowychobciążeń pojazdów drogowychi kolejowych, wagplatformowych i paletowych,Danak Firma Budowlanawag zbiornikowych, wagdźwigowych, wag do ładowarekkołowych, wag do operacyjnychurządzeń technicznychitp.Jesteśmy firmą solidną i godnązaufania, nasze produkty sądostosowywane do indywidualnychpotrzeb klienta. Zapewniamyobsługę związaną z modyfikacjąoprogramowania oddającdo dyspozycji informatyków odpowiedzialnychza współtworzenienaszego oprogramowania.Nasze referencje w Polsce toponad 10000 wag i systemówTamtron-Pivotex zainstalowanychw ostatnich 20 latach,w tym 600 elektronicznych wagsamochodowych i ponad 100wag kolejowych. Spółka TamtronS.A. posiada certyfikat systemuzarządzania jakością ISO9001:2000.Firma Tamtron nieustanniepracuje nad ulepszaniemTamtronW 2008 r. obrót naszej firmy wyniósł11 milonów złotych.Stosujemy wyłącznie materiałyatestowane, zgodne z polskiminormami, posiadające wymaganecertyfikaty i świadectwajakości.Zatrudniamy pracowników,którzy są systematycznie szkolenipod kątem wdrażania nowychtechnologii i nowoczesnegosprzętu. Kadra kierowniczanaszej firmy to inżynierowiei technicy z wieloletnim doświadczeniemi praktyką w realizacjiobiektów drogowych.Posiadamy specjalistycznysprzęt budowlany taki jak:■ maszyny do układania kostkibetonowej,■ walce wibracyjne i zagęszczarki,■ koparko-ładowarkę,■ samochody ciężarowe,■ piły mechaniczne itp.Dobra organizacja, bieżącakontrola jakości wykonywanychprac, wysokie kwalifikacje na-Firma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008i wprowadzaniem nowych, częstorewolucyjnych rozwiązańw zakresie oferowanych wagw tym min.:■ wprowadziliśmy technologięRFID, czyli bezkontaktowysystem identyfikacji zarównoosób, zwierząt jak i towarówz odległości do 5metrów. RozwiązaniaRFID firmy Tamtronsą użytkowane od 2002 rokui w pełni spełniły oczekiwaniarynku.■ zapewniamy dostęp do technologiimobilnych (Internet,GPRS) umożliwiających dostępdo wszelkich informacjiz każdej posiadanej wagi,z każdego miejsca na ziemi,■ umożliwiamy śledzenie ładunkuzarówno w transporciekolejowym jak i samochodowym,a także jeżeli to konieczne,każdego operatora■ oferujemy dla sektora kolejowegokompletny system trackinguGSM-GPS oparty naelektronice montowanej nawagonach przesyłając danena serwer lokalizacyjny połączonyz komputerem użytkownika/operatora■ pozwalamy dzięki lokalizacjina lepsze planowanie wykorzystaniafloty pojazdów, maszyna raportowanie o ich staniepozwala sprawdzić wydajnośćkażdej maszyny.■ dajemy możliwość raportowaniaszerokiej gamy alarmów,od wycieku gazu do nagłychzmian temperatur mogącychzaszkodzić ładunkowi. Alarmmoże raportować każdeotwarcie drzwi wagonu, dającedodatkowe możliwościw walce z kradzieżami.■ zapewniamy możliwość ważeniaw ruchu oraz w sytuacjiznacznego nachylenia terenu,■ wspomagamy naszymi wagamikontrolę przeciążeń osiFirma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008szych pracowników oraz posiadanemaszyny zapewniają wysokąjakość i krótki czas realizacjiwykonywanych prac.Współpracujemy z wielomadostawcami i podwykonawcami.Staramy się żeby wzajemnawspółpraca układała się jak najlepiejczego wyrazem jest międzyinnymi dbałość o terminoweregulowanie wszystkich zobowiązań.Mając na uwadze spodziewanyszybki rozwój branży drogowejinwestujemy w rozwój naszejfirmy, żeby sprostać nadchodzącymwyzwaniom.Satysfakcja i zadowolenie naszychklientów to najważniejszycel firmy.W 1998 roku zakwalifikowaliśmysię do finału OgólnopolskiegoProgramu PromocyjnegoSOLIDNY PARTNER.W 2008 r. otrzymaliśmy certyfikat„Firma Fair Play”. Naszafirma jest członkiem RegionalnejIzby Budownictwa w Łodzi.■i sprawdzanie ładunków naprzejściach granicznych pomiędzyUnią Europejskąi Wschodnią Europą.Oprócz wag zajmujemy siętakże branżą gospodarki odpadami,uzupełniając ofertę dlaskładowisk odpadów o kompaktoryfińskiej firmy TANA, liderana rynku maszyn do ubijaniaodpadów i rozdrabniaczy,a także oferujemy kompleksowewyposażenie wysypisk odpadów,od kompaktorów poprzezmaszyny do kompostowaniado rozdrabniaczy i liniisortowniczych.Dywersyfikacja przychodów(branże kolejowa, samochodowa,przemysłowa, gospodarkaodpadami, usługi legalizacyjne,wypożyczeń wzorców masyitd.) pozwoliła na osiągnięciew roku 2008 znacznego zyskui stanowi dobrą prognozę na następnelata.■


www.gazetaprawna.pl/przedsiebiorstwaPRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAYPIĄTEK30 STYCZNIA 2009 | nr 21 | F5Spółdzielnia Domena zostałazałożona 17 listopada 1963roku. Przez długie lata działalnościzapisała się w historiiPodbeskidzia jako solidny i zaufanypartner. W głównej mierzeza sprawą oferowanychCFE Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 9200-807 WarszawaTel.: 22 456 16 00Fax: 22 456 16 01cfe@cfe.com.plwww.cfe.com.plCFE Polska to spółka należącado belgijskiej grupy budowlanejCFE. Za sukcesem firmystoi niemal 129 lat doświadczeńzdobytych we wszystkichbranżach budownictwa, wykwalifikowanakadra i wysokistandard realizacji. Firma specjalizujesię w budownictwieobiektów biurowych, handlowych,hotelowych, mieszkaniowychoraz dróg i mostów. Proponujekompleksowe usługiz zakresu projektowania i zarządzaniaprocesem realizacji.CFE Polska Sp. z o.o. działana polskim rynku od 1996roku. Od samego początku naszymcelem było stworzenie silnejmarki. Chcieliśmy, by CFESpółdzielnia DOMENAul. Kustronia 3943-316 Bielsko-BiałaTel.: 33 82 80 400Fax: 33 82 80 426domena@domena.com.plwww.domena.com.plCFE Polskaw branży budowlanej stało sięsynonimem wysokiej jakościusług, kompetentnej kadry, zadowolonychpracownikówi współpracowników. Dzisiajz perspektywy 12 lat możemyzdecydowanie powiedzieć, żeudaje nam się to skutecznie realizować.Polski Związek Inżynierówi Techników Budownictwatrzykrotnie wyróżnił nas zawykonane projekty, określając jemianem „Budowa Roku” w kategoriikrótki okres realizacji,wysoka jakość robót budowlanychoraz stosowanie w produkcjimateriałów przyjaznych dlaśrodowiska. W związku z tym,że roboty budowlane wiążą sięz dużym poziomem ryzyka kwestiebezpieczeństwa są dla naspriorytetem. Znajduje to wyrazw zapleczu i środkach bezpieczeństwa,które zapewniamy nanaszych budowach. Pod niejednymwzględem stosujemyznacznie surowsze zasady bezpieczeństwaniż wymagają tegoprzepisy prawa. Śmiało możemyo sobie powiedzieć, że jesteśmyfirmą, w której najwyższą wartośćma ludzkie życie. Potwierdzato praktyka, a nie słowa. Zaten aspekt naszej działalnościrównież otrzymaliśmy wyróżnienie.Naszą mocną stroną są teżpracownicy. 75 proc. spośródnich posiada wykształceniewyższe kierunkowe. Dotyczy toFirma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008Spółdzielnia DOMENAusług w zakresie ochrony osóbi mienia. Należą do nich przedewszystkim system sygnalizacjiwłamania, napadu i pożaru,monitoring wizyjny i przeciwpożarowy,ochrona fizyczna,konwój i inkaso przesyłek pieniężnychi materialnych orazochrona imprez masowych.Dzięki zastosowaniu elektronicznegonadzoru sygnałóww Centrum Dowodzenia Domenamonitorujemy obiekty, zapewniającim całodobową pomoc,współpracując ze służbamiporządkowymi, jak policja,straż pożarna i miejska.Spółdzielnia Domena to takżeusługi czystościowo-porządkowerealizowane na rzeczfirm, instytucji i klientów indywidualnych.Podejmujemy siędziałań związanych ze sprzątaniembiur i lokali, hal fabrycznych,pojazdów komunikacjimiejskiej, myciem okien i pracamina wysokościach. Zajmujemysię utrzymywaniem terenówzielonych, a zimą odśnieżaniemparkingów i placów. Używamyodpowiednich specjalistycznychnarzędzi pracy i dostosowanychdo charakteru pracy atestowanychśrodków czystości.Ofertę usługową Spółdzielniwzbogaca również działalnośćPrzychodni Rehabilitacyjnej,Ośrodka Kursowego, ZakładuKonfekcyjnego i szeroki zakresusług gospodarczych, archiwistycznych,inwentaryzacyjnychi parkingowych. Możliwości rozkwitutych działalności to wyzwaniestawiane codziennie naszympracownikom, których doświadczeniei kompetencja stanowiąklucz do sukcesu na tym polu.Wdrożony od wielu lat SystemZintegrowanego ZarządzaniaISO oraz liczne certyfikatynorm jakościowych, ochronyFirma otrzymała tytuł i certyfikat „Przedsiebiorstwo Fair Play” 2008 oraz Złotą Statuetkęzarówno kadry technicznej, jaki administracyjnej. Wszystkichtraktujemy jak cenny kapitałludzki. Staramy się im to wyrażaćna różne sposoby, dbającnp. o komfortowe warunki pracy,oferując dodatkowy pakietsocjalny oraz umożliwiającpodnoszenie kwalifikacji zawodowych.Nasi pracownicy nie sąanonimowi. Bliższemu poznaniusprzyjają wyjazdy integracyjne,jak również okresowe,indywidualne spotkania przełożonychz pracownikami. Rzetelniewywiązujemy się ze wszystkichzobowiązań względem naszychpracowników. Naszedziałania w tym zakresie piękniepodsumowuje tytuł „SolidnyPracodawca 2007”, któryotrzymaliśmy w ubiegłym roku.Zasadę rzetelności i terminowościskutecznie stosujemyrównież do firm, które z namiwspółpracują. Najlepszym tegodowodem jest długotrwaławspółpraca. Dotyczy to zarównofirm podwykonawczych, jakinwestorów. Każde przedsięwzięcietraktujemy indywidualnie,z dużą dozą elastyczności,tak by interes obu stron zostałrealnie zabezpieczony. Tafilozofia ma, jak się okazuje,wielką siłę, gdyż wśród naszychklientów są tacy, z którymizrealizowaliśmy po 10wspólnych projektów, i to naprzestrzeni wielu lat.■środowiska, bezpieczeństwai higieny pracy są dowodemdbałości o teraźniejszość i przyszłośćfirmy oraz wysoki standardświadczonych usług.Potwierdzeniem naszych starańsą przyznawane wyróżnieniam.in. „Gazele Biznesu”, „SolidnaFirma”, „Laur Umiejętnościi Kompetencji”, „Lider Innowacji”,„Inwestor w KapitałLudzki”, „Lodołamacze”, czy„Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jesteśmywielokrotnym laureatemwiększości tytułów, którew swej treści pokazują naszeosiągnięcia na wolnym rynkui wśród liczącej się konkurencji.Silne zaangażowanie w powyższeobowiązki stanowi dlanas priorytet w trosce o spełnienieoczekiwań klienta i pełnezadowolenie ze wzajemnejwspółpracy.■artykuł promocyjnyNagroda Główna XI edycji Programu„Przedsiębiorstwo Fair Play”Najlepsza firma w wojewodztwie kujawsko-pomorskimO FirmieKolekcja Mebli Klose sp z o.o. to firma wchodzącaw skład Grupy Klose będącej częścią światowegoKoncernu Steinhoff International z siedzibąw Afryce Płd. Aktualnie Grupę Klose, wydzielonąw ramach struktury Koncernu, reprezentujądwie spółki handlowe oraz 3 zakłady produkcyjne:w Nowem nad Wisłą, Gościcinie i Czersku,które ściśle współpracują ze sobą w ramach spójnej,kompleksowej logistyki oraz kierunków rozwoju.Potencjał produkcyjny, najlepsze tradycjepolskiego meblarstwa oraz nowoczesna technologiato elementy, dzięki którym Kolekcja MebliKlose stała się liderem rynku w zakresie wysokiejklasy mebli mieszkaniowych.Firma z zasadamiDla firmy Klose sposób i styl prowadzeniaprzedsiębiorstwa są równie istotne jak wynikPrezes Zarzadu WojciechGieburowski odbiera statuetkęekonomiczny, czy jakość produktów. KolekcjaMebli Klose w swoich działaniach kieruje się zasadamifair play, stawiając uczciwość i rzetelnośćw kontaktach z Klientami oraz partnerami handlowymina pierwszym miejscu.Decyzją Kapituły XI edycji Programu „PrzedsiębiorstwoFair Play” firma Klose otrzymałaStatuetkę Fair Play” – Nagrodę Główną – którąotrzymują najlepsze firmy spośród laureatówprogramu w danej edycji. Najlepsi muszą nie tylkobyć wzorem do naśladowania, lecz takżeszczególnie wyróżniać się na tle laureatów danejedycji.Kolekcja Mebli Klose otrzymała statuetkęza wyjątkową troskę o rozwój zawodowy pracownikówi bardzo dobre warunki pracy,a także szerokie działania na rzecz mieszkańcówNowego nad Wisłą: finansowanie rozwojusportu młodzieży, imprez kulturalnychDyrektor Sprzedaży i Marketingu Zenon Klorek odbiera certyfikatpo raz szóstyoraz ochronę Parku Krajobrazowego DolinaDolnej Wisły.Klasa i solidnośćOd początku swojego istnienia Kolekcja MebliKlose postawiła na jakość i konsekwentnie to realizujewdrażając najnowsze systemy i certyfikaty zarządzaniajakością ISO we wszystkich obszarachswego działania. Meble z naturalnych surowców,doskonałej jakości drewna i naturalnych oklein orazniezwykła dbałość o szczegóły to cechy wyróżniającekolekcje mebli firmy Klose. Za swoją solidnośći klasę wykonania projekty Kolekcji Mebli Klose byływielokrotnie nagradzane w Polsce i na świecie.Inspirujące rozwiązaniaMeble ze znakiem Klose przeznaczone są dlaludzi wymagających, którym zależy nie tylko nazaspokojeniu potrzeby funkcjonalności, ale takżemożliwości wyrażania własnych upodobańi stylu życia. W ofercie firmy znajdziemy zarównomeble odwołujące się do wzorów z minionychepok, podkreślających prestiż wnętrza jak i bardzonowoczesne zestawy. Ponad 20 programówpozwola wykreować piękne wnętrze salonu, jadalnigabinetu i sypialni niezależnie od wielkościi stylu pomieszczenia.„Certyfikat” dla zdrowiaFirma Klose tworzy meble nie tylko z myśląo stylu i elegancji, ale również w trosce o wygodęi zdrowie ich użytkowników. Dla potwierdzeniabezpieczeństwa użytkowaniai wyjątkowego komfortu meble Klose zostałyopatrzone Certyfikatem nr 1 ErgonomicznyMebel dla Kolekcji Mebli Klose, wydanymprzez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,w czerwcu 2008 r.Po pierwsze – KlientDbałość o Klienta i dążenie do spełnienia jegopotrzeb leży u podstaw wszystkich działań KolekcjiMebli Klose. Firma współpracuje z największymisalonami meblowymi w Polsce, tworząc w nichprofesjonalne studia sprzedaży. Najwyższy standardekspozycji mebli oraz szereg usług serwisowychgwarantują komfort oraz wygodę zakupu.Kolekcja Mebli Klose Sp. z o.o.ul. Fabryczna 5, 86-170 Nowe, tel: 0523338146fax: 0523338147, e-mail: klose@klose.com.plwww.klose.pl


e-GP e-wydanieGazety Prawnej➧Podatki31 367 artykułów w 0,087 sekundy➧Prawo72 491 artykułów w 0,124 sekundy➧Gospodarka16 219 artykułów w 0,102 sekundy➧Sprawdź, co jeszcze znajdziesz w e-GP internetowym wydaniu Gazety Prawneje-GP – zapewnia bieżący dostęp do wszystkich publikacji, artykułów oraz poradnaszych najlepszych ekspertów i doradców.Zawartość i wygląd wiernie odwzorowują szatę graficzną wydania papierowegoGazety Prawnej. Wygodna archiwizacja i szybka wyszukiwarka.Dostęp do wszystkich tekstów, które ukazały się w Gazecie Prawnej od 2002 roku.Szybkie i precyzyjne wyszukiwanie według różnorodnych kryteriów.Dodatkowo: dostęp do Dzienników Ustaw, Monitora Polskiego,Dzienników Urzędowych, Dzienników Unii Europejskiejwww.gazetaprawna.pl

More magazines by this user
Similar magazines