LOE SIIT - Eesti Karskusliit AVE

ave.ee

LOE SIIT - Eesti Karskusliit AVE

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISADLISA 1 – ARVESTUSPÕHIMÕTTED2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heastraamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on esitatudraamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamistoimkonna juhendid.Rahavoogude aruanne on koostatud netomeetodil.Välisvaluutas toimunud tehingudVälisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikultkehtinud Eesti Panga valuutakursid. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid onkasumiaruandes kajastatud perioodi tuluna või kuluna.Tulude ja kulude arvestusTulud kajastatakse vastavalt arve väljastamisele (tekkepõhiselt).SihtfinantseerimineSihtfinantseerimine kajastatakse brutomeetodil (vastavalt RTJ 14): sihtfinantseerimistkajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimisekssihtfinantseerimine on mõeldud.LISA 2 – RAHALISED VAHENDID2007 2006Üldkassa 141,55 641,55Noortekohviku kassa 463,48 0Arveldusarve Hansapangas 2 001,92 9 441,56Arveldusarve Hansapangas 9,46 9,46Arveldusarve Hansapangas 23,26 23,26Arveldusarve Hansapangas 37 981,90 114 122,84Valuutaarve Hansapangas (USD) 266,49 9 830,64Valuutaarve Hansapangas (EUR) 0 78 246,61Valuutaarve Hansapangas (USD) 28 672,00 5,23Valuutaarve Hansapangas (EUR) 5 006,91 0LISA 3 – VÕLAD HANKIJATELEReal „Võlad hankijatele” on kajastatud arved, mis on tasutud hankijatele pärastaruandeperioodi lõppu.OÜ Vali Press 2 200,00Loiri Pagar AS 3 217,16Kokku 5 417,16

More magazines by this user
Similar magazines