Views
5 years ago

Odma śródpiersia – rzadka przyczyna bólu w klatce piersiowej ...

Odma śródpiersia – rzadka przyczyna bólu w klatce piersiowej ...

Odma śródpiersia – rzadka przyczyna bólu w klatce piersiowej

360 PRACE KAZUISTYCZNE E. Bartela, M. Mikołajczak, M. Prech Odma śródpiersia rzadka przyczyna bólu w klatce piersiowej opis dwóch przypadków EWA BARTELA 1 , MICHAŁ MIKOŁAJCZAK 2 , MAREK PRECH 1 1 NZOZ Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej w Lesznie, kierownik: dr med. M. Prech; 2 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, Oddział Pediatryczny, kierownik: lek. T. Stroiński Odma śródpiersia rzadka przyczyna bólu w klatce piersiowej opis dwóch przypadków Bartela E. 1 , Mikołajczak M. 2 , Prech M. 1 1 NZOZ Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej w Lesznie; 2 Oddział Pediatryczny, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie Odma śródpiersia to rzadka (od 1 na 8,5 tys. do 1 na 30 tys. chorych) przyczyna bólu w klatce piersiowej. Powstaje na skutek pęknięcia pęcherzyków płucnych i przeniknięcia powietrza do śródpiersia. Występuje zwykle u ludzi młodych i najczęściej przebiega łagodnie ulegając samoistnemu ograniczeniu, może być jednak powikłaniem zabiegów w obrębie klatki piersiowej. Czynniki sprzyjające jej wystąpieniu to: astma, kaszel, wymioty, zażywanie narkotyków, wzmożony wysiłek oddechowy, ćwiczenia fizyczne, próba Valsalvy. W pracy przedstawiono opis dwóch chorych, hospitalizowanych w odstępie zaledwie kilku miesięcy z powodu ostrego bólu w klatce piersiowej. Nagły początek bólu, któremu towarzyszył głośny szmer słyszalny dobrze wzdłuż lewego brzegu mostka, nasunął w obu przypadkach podejrzenie ostrego zapalenia osierdzia. W trakcie szczegółowej diagnostyki wykluczono ostry zespół wieńcowy i chorobę osierdzia jako przyczynę bólu, a badania radiologiczne i badanie tomograficzne klatki piersiowej wykazały powietrze w śródpiersiu. Przebieg leczenia odmy śródpiersia, w trakcie którego stosowano środki przeciwzapalne i antybiotykoterapię, był u obu chorych niepowikłany. Podczas około dwutygodniowej hospitalizacji obserwowano całkowitą regresję zmian radiologicznych. Słowa kluczowe: odma śródpiersia, ból w klatce piersiowej, rozpoznanie Pol. Merk. Lek., 2011, XXXI, 186, 360 Ból w klatce piersiowej to jeden z najczęstszych powodów zgłaszania się chorego do szpitalnej izby przyjęć. U co trzeciego chorego spowodowany jest wystąpieniem de novo choroby niedokrwiennej serca lub zaostrzeniem objawów występujących już wcześniej, u pozostałych chorych w diagnostyce różnicowej uwzględnić należy wiele innych przyczyn [8]. Od szybkiego i poprawnego procesu diagnostycznego, zwykle z udziałem kardiologa, zależą dalsze losy pacjenta. Odma śródpiersia bez cech odmy opłucnowej jest bardzo rzadką (częstość waha się od 1 na 8500 do 1 na 30 tys. chorych) przyczyną bólu w klatce piersiowej [89]. W piśmiennictwie dostępne są nieliczne artykuły zawierające opisy pojedynczych chorych lub niewielkich, kilkuosobowych grup. W pracy przedstawiono opis dwóch chorych hospitalizowanych z powodu nagłego bólu w klatce piersiowej z podejrzeniem ostrego zapalenia osierdzia, u których po wykonaniu szczegółowych badań diagnostycznych rozpoznano ostatecznie samoistną odmę śródpiersia. Pneumomediastinum as a rare cause of retrosternal chest pain report of two cases Bartela E. 1 , Mikołajczak M. 2 , Prech M. 1 1 Invasive Cardiology Center in Leszno, Poland; 2 District Hopital in Leszno, Poland, Department of Paediatrics Pneumomediastinum (PM) is a rare cause (the rate varies from 1:8500 to 1:30000 patients) of pain in the chest. This is generally a benign entity resulting from alveolar rupture and propagation of the air into the mediastinum that affects mainly young adults. It may appear however as a complication of different procedures within the chest. Asthma, cough, vomiting, illicit drug use and all activities that require the Valsalva maneuver and/or intense breathing work or exercise were identified as predisposing factors of PM. We report cases of two patients admitted within some months to the emergency department due to chest pain. Due to acute onset of symptoms and a presence of a loud murmur along the left border of the sternum the acute pericarditis was suspected. However, after careful and detailed examination acute coronary syndrome and pericarditis were excluded. Radiologic examination and computed tomography of the chest revailed the presence of air in the mediastinum in both cases. After the diagnosis of pneumomediastinum antiinflammatory agents and antibiotics were administered. Recovery was uneventful, within two weeks form the onset a complete resolution of radiologic changes were observed. Key words: pneumomediastinum, chest pain, diagnosis OPIS PRZYPADKÓW Pol. Merk. Lek., 2011, XXXI, 186, 360 Przypadek 1. Czternastoletni chłopiec zgłosił się do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu nagłego, silnego bólu zamostkowego i dyskomfortu w okolicy szyi. Dolegliwości poprzedzone były objawami infekcji dróg oddechowych z towarzyszącym intensywnym kaszlem, które wystąpiły tydzień wcześniej. W wywiadzie bez dolegliwości ze strony układu sercowo-naczyniowego; chory aktywnie uprawiał sport. Przy przyjęciu stan ogólny był dobry, bez duszności, bez cech niewydolności oddechowej, w okolicy szyi obserwowano bolesność palpacyjną i trzeszczenia podskórne. Stwierdzono miarową czynność serca około 90 uderzeń/min, symetryczny szmer pęcherzykowy nad polami płucnymi, ciśnienie tętnicze 110/70 mm Hg; BMI 17. Uwagę badającego lekarza zwrócił głośny, skurczowy szmer słyszalny najwyraźniej wzdłuż lewego brzegu mostka, synchroniczny z czynnością serca, narastający w fazie skurczu. W badaniach laboratoryjnych (morfologia krwi, CRP, glikemia, stężenie kreatyniny, CKMB, troponina T) nie stwierdzono istotnych odchyleń od normy. W powtórzonym kilkukrotnie ba-

Bóle w klatce piersiowej
Zmiany w wytycznych ERC z 2005 r. [5,46 MB]. Autor: Anna Durka
orzecznictwo_kardiol.. - PTMP Oddział w Warszawie
programowanie reh.kardiologicznej i pulmonologicznej - Pandm
[1,43 MB]. Autor: Katarzyna Śmiechowicz Link
Rola i znaczenie Straży Granicznej w systemie ochrony ekologicznej
ECMO - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Katalog elementów systemów bezpieczeƒstwa Wydanie ... - KASBASE
programowanie reh.kardiologicznej i pulmonologicznej - Pandm
Najważniejsze elementy Wytycznych 2010 Resuscytacji Krążeniowo ...
Znaczenie sztywności tętnic w udarze niedokrwiennym mózgu - IFTiA
szlachetne zdrowie - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
szlachetne zdrowie - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Opis farmy słonecznej w m. - Iteo
św. Karol Boromeusz - pionier - Vox Domini
Płyn w jamach ciała
grudzień 2011 - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
opis trasy do pobrania w formacie PDF - GartenKulturPfad ...
Organizacja zaopatrzenia gmin w energię elektryczną po otwarciu ...
programowanie reh.kardiologicznej i pulmonologicznej - Pandm
Korzyści zastosowania cewnika Swana-Ganza u pacjentów ...
Zobacz wersję pdf - Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w ...