Views
2 years ago

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/8 July 2015

'Brihaspati' reports the demand agitation movement on declassification of Netaji files, organised by 'Netaji Subhas Ekta Manch' (Mumbai, Navi Mumbai & Thane districts) at Azad Maidan, Mumbai on 5 June 2015. 'নেতাজি সুভাষ একতা মঞ্চ' (মুম্বই, নবী মুম্বই ও থাণে জেলা) আয়োজিত নেতাজীর গোপন নথি প্রকাশের দাবিতে মুম্বই-এর আজাদ ময়দানে অনুষ্ঠিত ৫ জুন ২০১৫-র অবস্থান সভার 'বৃহস্পতি' প্রকাশিত প্রতিবেদন।

¤õÒÑš[t¡

¤õÒÑš[t¡ \åºàÒü 2015 Brihaspati July 2015 1999 ³å´¬Òü, ®¡à¹t¡ ë=ìA¡ šøA¡à[Åt¡ šø=³ ¤à}ºà Î}¤àƒšy (1999) ³å´¬Òü, ®¡à¹t¡ ë=ìA¡ šøA¡à[Åt¡ šø=³ ¤à}ºà ‘*ìÚ¤’ š[yA¡à (2014) ¤È¢ 15 Î}J¸à 8 "àÈàØn¡-Åøà¤o 1422 \åºàÒü 2015 ³å´¬Òü, ®¡à¹t¡ δšàƒA¡ 냤à[ÅÎ ëQàÈ šøZრ냤à[ÅÎ ëQàÈ * ¹à\[È¢ ¤¸à>à\¢ã A¡ºA¡àt¡à šø[t¡[>[‹ ³åv¡û¡‹à¹à ¤Îå 09830751470 amimuktodhara@gmail.com šøA¡àÅA¡ Òüºà ëQàÈ Î´šàƒA¡ãÚ A¡à¢àºÚ Shriniketan Ground Floor 15A Station Road, Sion Mumbai 400022. 91-22-24092707 brihaspatinews@gmail.com http://brihaspati.weebly.com http://facebook.com/brihaspati http://brihaspati.wix.com/bangla http://brihaspatinews.weebly.com http://brihaspatinews.blogspot.com http://brihaspatinews.wordpress.com t¡¸\> [¤`¡[œ¡ ‘¤õÒÑš[t¡’ìt¡ šøA¡à[Åt¡ ë ëA¡à> ¹W¡>๠ƒà[Úâ« Î}[ÅÃÊ¡ ëºJìA¡¹¡ú &Òü š[yA¡àÚ šøA¡à[Åt¡ ë ëA¡à> ¹W¡>àÚ ¤¸v¡û¡ ³t¡à³t¡ δšèo¢®¡àì¤ ëÎÒü ëºJìA¡¹ [>\Ѭ¡ú t¡ð[>t¡ ëA¡à> šøA¡à¹ Òà[> ¤à Û¡ÚÛ¡[t¡¹ \>¸ ‘¤õÒÑš[t¡’¹ A¡tõ¢¡šÛ ëA¡à>*®¡àì¤Òü ƒàÚã =àA¡ì¤ >à¡ú ‘¤õÒÑš[t¡’ìt¡ šøA¡à[Åt¡ à¤t¡ãÚ [¤`¡àšì>¹ ¤v¡û¡¤¸, [¤ÈÚ * t¡ð[>t¡ ëA¡à> šøA¡à¹ Òà[> ¤à Û¡ÚÛ¡[t¡¹ ëA¡à>* ƒàÚ ‘¤õÒÑš[t¡’ A¡tõ¢¡šìÛ¡¹ =àA¡ì¤ >à¡ú 2 ‘¤õÒÑš[t¡’ Ç¡‹å šàk¡A¡ìƒ¹ >Ú-- t¡à &A¡à‹àì¹ ëÅøàt¡à * ƒÅ¢A¡ìƒ¹* š[yA¡à¡ú ‘¤õÒÑš[t¡’ìt¡ ‘[®¡[l¡ìÚà’ šø[t¡ì¤ƒ>* šøA¡à[Åt¡ ÒÚ¡ú ‘[®¡[l¡ìÚà’ ³à‹¸ì³ [¤`¡àš>* ëƒ*Úà àÚ¡ú ‘¤õÒÑš[t¡’ìt¡ šøA¡à[Åt¡ ‘[®¡[l¡ìÚà’ šø[t¡ì¤ƒ> * [¤`¡àš> ‘Òül¡ü[i¡l¡ü¤’-&* ëƒJà àÚ¡ú ‘¤õÒÑš[t¡’ ël¡ÑHþi¡š, º¸àši¡š, ë³à¤àÒüº * i¡¸à¤ìºi¡-& ëƒJà àÚ ú ‘[š [l¡ &ó¡ [šø@i¡’* ë>*Úà àÚ¡ú t¡ì¤ ‘[šø@i¡’-& ‘[®¡[l¡ìÚà’¹ \àÚKài¡à Jà[º =àA¡ì¤¡ú

¤õÒÑš[t¡ \åºàÒü 2015 Brihaspati July 2015 SURTARANG (UK) is a pioneering broadcast in the United Kingdom as it promotes only pure & semi classical Indian music at its finest. Sistachar Sarcar & Maitreyee Sarcar HF FRSA Producers & Presenters of SURTARANG Every Friday SURTARANG Broadcasts Pure & Semi Classical Indian Music. Listen to Surtarang Online & Mobile on Gorgeous Radio at: www.gorgeouslive.co.uk on every Friday between 5 & 7 pm GMT. Listen to the repeat show on Sunday between 11 am & 1 pm GMT and listen again at any time of your choice at: https://www.mixcloud.com/Maitreyeehffrsa/ Campaign by: Brihaspati The premier Bangla Web Magazine of Mumbai, India; www.brihaspati.weebly.com The Publicity Associate of Surtarang (UK). www.mixcloud.com/Maitreyeehffrsa/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/3 February 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/7 June 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/4 March 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/2 January 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/11 August 2016
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/3 December 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/1 October 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/1 October 2014