Views
2 years ago

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/8 July 2015

'Brihaspati' reports the demand agitation movement on declassification of Netaji files, organised by 'Netaji Subhas Ekta Manch' (Mumbai, Navi Mumbai & Thane districts) at Azad Maidan, Mumbai on 5 June 2015. 'নেতাজি সুভাষ একতা মঞ্চ' (মুম্বই, নবী মুম্বই ও থাণে জেলা) আয়োজিত নেতাজীর গোপন নথি প্রকাশের দাবিতে মুম্বই-এর আজাদ ময়দানে অনুষ্ঠিত ৫ জুন ২০১৫-র অবস্থান সভার 'বৃহস্পতি' প্রকাশিত প্রতিবেদন।

¤õÒÑš[t¡

¤õÒÑš[t¡ \åºàÒü 2015 Brihaspati July 2015 šån¡à¹ã, ³å´¬Òü [l¡ &> &, ³å´¬Òü 26

¤õÒÑš[t¡ \åºàÒü 2015 Brihaspati July 2015 ƒ¸ i¡àÒü³Î "ó¡ Òü[“¡Úà, ³å´¬Òü ¤õÒÑš[t¡, ³å´¬Òü [>\Ѭ šø[t¡ì¤ƒA¡: >¤ã ³å´¬Òü-&¹ "àÒüì¹à[º ë¤U[º "¸àìÎà[ÎìÚÅ>-&¹ ΃θ "[>ìA¡t¡ ë¤àÎ-&¹ "àNøìÒ ÎàÚ [ƒìÚ "àÒüì¹à[º ë¤U[º "¸àìÎà[ÎìÚÅ> 3 ë³ 2015 &A¡[i¡ ή¡à¹ "àìÚà\> A¡ì¹¡ú [¤ÈÚ-- ë>t¡à[\ Î审àÈ W¡@ƒø ë¤àÎ Î}yû¡à”z ë [¤šåº t¡=¸ ®¡à¹t¡ ιA¡à¹ ‘ëKàšoãÚ’ "àJ¸à [ƒìÚ ëKàšo A¡ì¹ ë¹ìJìá ƒãQ¢ šøàÚ 70 ¤á¹, ëÎP¡[º \>Kìo¹ A¡àìá šøA¡àÅ A¡¹à¹ ƒà[¤ìt¡ ³å´¬Òü, >¤ã ³å´¬Òü * k¡àìo ë\ºà¹ ¤UãÚ Î³àì\¹ A¡t¢¡¤¸ [Ñ‚¹ A¡¹à¡ú ή¡à[i¡ "àÔà> A¡ì¹> "àÒüì¹à[º ë¤U[º "¸àìÎà[ÎìÚÅì>¹ ή¡àš[t¡ ÎåìJ@ƒå ³r¡º¡ú &Òü [t¡>[i¡ ë\ºà¹ ¤× ¤UãÚ Î}Kk¡>ìA¡ &Òü ή¡àÚ "à³”|o \à>àì>à Òìº* ëÎ[ƒ> l¡üš[Ñ‚t¡ ÒìÚ[ẠÒàìt¡ ëKà>à ³ày A¡ìÚA¡[i¡ Î}Kk¡>¡ú t¡¤å*, "à¹* Î}Kk¡ì>¹ ëàKƒàì>¹ š= ëJàºà ë¹ìJÒü ëÎ[ƒì>¹ ή¡àÚ šø[t¡[Ë¡t¡ ÒÚ &A¡[i¡ ³åv¡û¡ ³e¡--‘ë>t¡à[\ Î审àÈ &A¡t¡à ³e¡’ú [Ñ‚¹ ÒÚ &Òü ³e¡ ë>t¡à[\¹ t¡=àA¡[=t¡ ‘ëKàšo’ t¡=¸ šøA¡àÅ A¡¹à¹ ƒà[¤ìt¡ 5 \å> 2015 Ç¡yû¡¤à¹ &A¡[i¡ Ko γàì¤ìŹ "àìÚà\> A¡¹ì¤¡ú Ñ‚à>: ³å´¬Òü-&¹ ‘"à\àƒ ³Úƒà>’¡ú γÚ: ƒåšå¹ 2ìi¡à ë=ìA¡ 4ìi¡¡ú 27

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/3 February 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/7 June 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/4 March 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/3 December 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/11 August 2016
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/2 January 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/1 October 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/1 October 2014