Views
2 years ago

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/8 July 2015

'Brihaspati' reports the demand agitation movement on declassification of Netaji files, organised by 'Netaji Subhas Ekta Manch' (Mumbai, Navi Mumbai & Thane districts) at Azad Maidan, Mumbai on 5 June 2015. 'নেতাজি সুভাষ একতা মঞ্চ' (মুম্বই, নবী মুম্বই ও থাণে জেলা) আয়োজিত নেতাজীর গোপন নথি প্রকাশের দাবিতে মুম্বই-এর আজাদ ময়দানে অনুষ্ঠিত ৫ জুন ২০১৫-র অবস্থান সভার 'বৃহস্পতি' প্রকাশিত প্রতিবেদন।

¤õÒÑš[t¡

¤õÒÑš[t¡ \åºàÒü 2015 Brihaspati July 2015 – "àìºàA¡[W¡y šø[t¡ì¤ƒ> – Î[ºº ƒàÎ, ¹à\[È¢ ¤¸à>à\¢ã * ëƒÚà[Î>ã ëQàÈ ">åË¡àì>¹ ÎèW¡>à ëQàÈoà A¡¹ìá> ‘ë>t¡à[\ Î审àÈ &A¡t¡à ³e¡’-&¹ åOµ Î[W¡¤ 냤à[ÅÎ ëQàÈ¡ú šø‹à> "[t¡[= W¡@ƒøA塳๠ë¤àÎ-ëA¡ Î}¤‹¢>à \à>àìZá> ‘ë>t¡à[\ Î审àÈ &A¡t¡à ³e¡’-&¹ Î审àÈ W¡@ƒø ë¤àΡú 6

¤õÒÑš[t¡ \åºàÒü 2015 Brihaspati July 2015 ‘ë>t¡à[\’¹ ®¡àtå¡Íšìšïy W¡@ƒøA塳๠ë¤àÎ-ëA¡ Î}¤‹¢>à \à>àìZá> &A¡ ƒÅ¢A¡ t¡>ô[®¡ 뮡à¹à¡ú [¤[ÅÊ¡ "[t¡[= Îå>ãšà ƒv¡-ëA¡ Î}¤‹¢>à \à>àìZá> ‘ë>t¡à[\ Î审àÈ &A¡t¡à ³e¡’-&¹ Î[W¡¤ ÎåìJ@ƒå ³r¡º¡ú 7

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/7 June 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/3 February 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/4 March 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/2 January 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/3 December 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/11 August 2016
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/1 October 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/1 October 2014