Views
2 years ago

¢‚£!“þ ¢‚îy”

ss201601

¢‚£!“þ

ßþºö씟 ¢‚£!“þ ¢‚îy” Website : www.hindusamhati.org Vol. No. 5, Issue No. 3, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, January 2016 Çþ!eëû†’ !‰þîû„þyœ£z ¦þyîûöì“þîû ö›îû&”[þßþºîû*þ– ¢%“þîûy‚ “¤þy£yîûy£z !îKþy˜ ç ßþºy•#˜“þyîû þ!îûöìþy¡ì„þÐ ö”Ÿ ££zöì“þ „%þ¢‚ßþñyîû ”)îû#¦)þ“þ „þ!îûîyîû ‹˜Ä îyîû‚îyîû “¤þy£yöì”îû îL„þZþ •¹!˜“þ ££zëûyöìŠé– xyîû ¦þyîû“þ £z!“þ£yöì¢îû ²Ìí› ££zöì“þ “¤þy£yîûy£z þ%öìîûy!£“þ„)þöìœîû x“þÄy‰þyîû ££zöì“þ ¢y•yîû’öì„þ îûÇþy „þ!îûîyîû xöì¦þ”Ä ²Ìy‰þ#îûîû*öìþ ”[þyëû›y˜Ð ôôôßþºy›# !îöìî„þy˜¨ ö”vþü œÇþ ›y˜%öì¡ìîû •›Å#ëû !›!Šéœ öíöì„þ xye«yhsþ £œ „þy!œëûy‰þöì„þîû !£¨% íy˜yîû ¢›hßþ þ%!œŸ ›yîû ö…öìëû íy˜y öŠéöìvþü þy!œöìëû ö†œ xy“þ!Bþ“þ !£¨%îûy ö”…œ þy!„þhßþy˜ ÷“þ!îûîû ²Ìlßþ!“þ £y›œy ‰þyœyöì˜yîû þ!îû„þÒ˜y xyöì† öíöì„þ£z !ŠéœÐ Ö•% ”îû„þyîû !Šéœ †uþöì†yœ î¤y•yîyîû ›öì“þy ~„þÝþy ‡Ýþ˜yÐ •›Å#ëû !›!Šéöìœîû ›öì•Ä ~„þ!Ýþ ¢îû„þy!îû îy¢ ‘%þöì„þ öëöì“þ ö¢ ¢%öìëy†ç £y›œy„þyîû#îûy öþöìëû ëyëûÐ Öîû& £ëû “þyuþîÐ îyöì¢ ¦þyˆ‰%þîû– !î~¢~öìšþîû †y!vþüöì“þ xy=˜– íy˜yëû ‘%þöì„þ £y›œy ~î‚ ¢öìîÅyþ!îû !£¨%öì”îû îy!vþü ö”y„þyöì˜ xy=˜ ç œ%Ýþþyàþ ‰þyœyöìœy £z¢œyöì›îû ¢›íÅöì„þîûyÐ ‡Ýþ˜yëû “þ§Ãëû ö“þçëûy!îû ˜y›„þ ~„þ ë%î„þ =!œ!îkþ £ëûÐ †“þ 3îûy ‹y˜%ëûyîû# ›yœ”y ö‹œyîû „þy!œëûy‰þ„þîy¢# ~£z îû„þ›£z ~„þ ¦þëûBþîû ‡Ýþ˜yîû ¢yÇþ# îû£zœÐ !£¨% ›£y¢¦þyîû ~„þ ö˜“þy „þ›ö윟 ö“þçëûy!îûîû ›%¢!œ› •›Å !˜öìëû xyþ!_„þîû î_«öìîÄîû ²Ì!“þîyöì” !îÙ» ›%¢!œ› ”îûîyîû ~„þ ²Ì!“þîy” !›!Šéœ vþyöì„þÐ ›%¢!œ›öì”îû !›!Šéœ!Ýþ ë…˜ 34 ˜‚ ‹y“þ#ëû ¢vþüöì„þîû ö‰þïîûD# öîûyvþþ !”öìëû ëy!FŠéœ “þ…˜ ~„þ!Ýþ ¢îû„þyîû# îy¢ !›!Šéöìœîû ›öì•Ä ‘%þöì„þ þöìvþüÐ ~öì“þ£z !Çþ® •›Å#ëû ¢›íÅöì„þîûy îy¢!Ýþöì“þ ¦þyˆ‰%þîû „þîûöì“þ Öîû& „þöìîûÐ îy¢ëye#îûy ö„þy˜ ›öì“þ þy!œöìëû ²Ìy’ î¤y‰þyëûÐ ö¢£z ¢›öìëû !î~¢~öìšþîû ~„þ!Ýþ †y!vþü xy¢!Šéœ ›yœ”yîû !”„þ öíöì„þÐ ö¢£z †y!vþüöì“þ ¦þyˆ‰%þîû „þöìîû xy=˜ •!îûöìëû ö”çëûy £ëûÐ ‡Ýþ˜yëû ~„þ!Ýþ ¢îû„þy!îû îy¢¢£ !“þ˜!Ýþ öî¢îû„þy!îû îyöì¢ ¦þyˆ‰%þîû „þîûy ç x¢‚…Ä †y!vþüöì“þ x!@À¢‚öìëy† „þîûy £ëûÐ †y!vþü=!œöì“þ ¦þyˆ‰%þîû ç xy=˜ •îûyöì˜yîû ¢›ëû vþz§Ã_ ‹˜“þy öîöìŠé öîöìŠé 786 öœ…y †y!vþü=!œöì„þ îy” ö”ëûÐ ~îûþîû vþzöì_!‹“þ £z¢œyöì›îû ¢›íÅ„þîûy „þy!œëûy‰þ„þ íy˜yîû ¢y›öì˜ !îöìÇþy¦þ ö”…yëûÐ “þyîûy íy˜y ö‡îûyç „þöìîû xy=˜ œy!†öìëû ö”ëûÐ !î!¦þ§¬ ¢îû„þyîû# ˜!í– ”!œœéôé ”hßþyöìî‹ ¢Á)’Å þ%öìvþü ëyëûÐ „þy!œëûy‰þ„þ íy˜yîû !þŠéöì˜ îy!œëûyvþyDyöì“þ ~„þ!Ýþ Ÿ!˜ ›!¨öìîû ¦þyˆ‰%þîû „þöìîû £y›œy„þyîû#îûyÐ !¢œy›þ%îû xMþéöìœ Šé!Ýþ !£¨% îy!vþüöì“þ œ%ÝþþyÝþ ‰þy!œöìëû xy=˜ •!îûöìëû ö”ëû £y›œy„þyîû#îûyÐ ßþiy˜#ëû îy!¢¨y îûO˜ ¢y£y ˜yöì› ~„þ îÄî¢yëû# ‹y˜y˜– ¢„þyœ öíöì„þ ~„þ!Ýþ !›!Šéœöì„þ ö„þw „þöìîû íy˜yëû öîy›y öŠé¤yvþüy £öìëûöìŠéÐ öîöìŠé öîöìŠé !£¨%îû ‡öìîû ‘%þöì„þ œ%ÝþþyÝþ „þöìîû xy=˜ •!îûöìëû ö”çëûy £öìFŠéÐ xy›îûy ¦þöìëû œ%!„þöìëû îûöìëû!ŠéÐ þ%!œŸöì„þ ‹y!˜öìëûç ö„þy˜ œy¦þ £ëû!˜Ð Ÿ)öì˜Ä 40 îûyvþzuþ =!œ ‰þy!œöìëûç þ%!œŸ £y›œy„þyîû#öì”îûöì„þ xyÝþ„þyöì“þ þyöìîû ˜yÐ íy˜yîû ç!¢ ›yœ”y ö‹œyîû ~¢.!þ.éôéîû „þyöìŠé =!œ ‰þyœyöì˜yîû x˜%›!“þ ‰þy˜Ð !„þlsþ ~¢.!þ. x˜%›!“þ ˜y þyçëûyëû íy˜yîû þ%!œŸöì„þ ”¤y!vþüöìëû ›yîû ö…öì“þ £ëûÐ vþzöìÎÝþy !”öì„þ „þy!œëûy‰þ„þ íy˜y “þyöì”îûx¢£yëû“þyîû „þíy ßþº#„þyîû „þöìîû !˜öìëûöìŠéÐ þ%!œŸ !˜öì‹£z !þàþ î¤y‰þyöì“þ þy!œöìëû !†öìëûöìŠéÐ ‡Ýþ˜yîû …îîû þyçëûyîû þîû !vþ~¢!þ !”œ#þ £y‹îûyîû ö˜“,þöìc !îŸyœ þ%!œŸ îy!£˜# ç îûÄyšþ !†öìëû „þy!œëû‰þ„þ íy˜yîû þ%!œŸöì„þ vþzkþyîû „þöìîûÐ !îöìÇþy¦þ„þyîû#öì”îû vþz§Ãy”˜yëû ”#‡ÅÇþ’ ‹y“þ#ëû ¢vþüöì„þ ëy˜ ‰þœy‰þœ îõþ íyöì„þÐ ˜y› ²Ì„þyöìŸ x!˜FŠ%é„þ ~„þ ²Ì“þÄÇþ”ŸÅ# ‹y˜y˜– •›Å#ëû !›!Šéœ ²Ìí› öíöì„þ£z Ÿy!hsþþ)’Å !Šéœ ˜yÐ xö옄þ ›y˜%öì¡ìîû £yöì“þ£z xßþf !ŠéœÐ ~„þÝþy †uþöì†yœ þy!„þöìëû þ!îûöìîŸöì„þ xŸyhsþ „þöìîû ö“þyœy£z öë “þyöì”îû ›%…Ä vþzöìjŸÄ !Šéœ– “þy “þyöì”îû xy‰þîûöì’£z öîyGþy ö†öìŠéÐ •›Å#ëû !›!Šéœ ë…˜ 34 ˜‚ ‹y“þ#ëû ¢vþüöì„þ xyöì¢ “þ…˜ ~„þ •›Å#ëû ö˜“þy xy˜yvþzœ £öì„þîû vþzöì_‹„þ î_«îÄ ›%¢!œ› ¢Á±”yöìëûîû ›y˜%¡ìöì”îû vþz®_ „þöìîû ö“þyöìœÐ !“þ!˜ „þ›ö윟 ö“þçëûy!îûîû š¤þy!¢îû ”y!îîû ¢öìD ¢öìD “¤þyöì„þ £“þÄy „þîûyîû ý›!„þç ö”˜Ð öŸšþy!œ …y“%þ˜ ˜yöì›ç ~„þ !¢!þ~öì›îû ö˜e# ç vþz¢ä„þy!˜ ›)œ„þ „þíyîy“Åþy îö윘Р~îûþîû£z vþzöì_!‹“þ ›%¢!œ›îûy ¦þyˆ‰%þîû „þîûöì“þ Öîû& „þöìîûÐ !î~¢~öìšþîû †y!vþü ¢£ „þ›þöìÇþ 40!Ýþ †y!vþüöì“þ “þyîûy xy=˜ •!îûöìëû ö”ëûÐ íy˜y œÇþÄ „þöìîû “þyîûy öîy›y öŠé¤yöìvþüÐ ²Ìy’ ¦þöìëû þ%!œŸ þy!œöìëû ö†öìœ íy˜yëû ‘%þöì„þ “þyîûy ¦þyˆ‰%þîû „þöìîûÐ íy˜yëû xy=˜ •!îûöìëûç ö”ëûÐ xö옄þ =îû&cþ)’Å ˜!í þ%öìvþü Šéy£z £öìëû ëyëûÐ „þy!œëûy‰þ„þ íy˜yîû ~„þ ~¢xy£z ‡Ýþ˜yîû !îîîû’ !”öì“þ !†öìëû „þy§¬yëû ö¦þöìˆ þöìvþü˜Ð !“þ!˜ îö윘– þ!îû!ßþi!“þ ëy ”¤y!vþüöìëû!Šéœ “þyöì“þ þ²Ìy’£y!˜îû xyŸBþy ö”…y !”öìëû!ŠéœÐ îy•Ä £öìëû£z ²Ìy’ îûÇþyîû “þy!†öì” xy›îûy þy!œöìëû öëöì“þ îy•Ä ££zÐ îû!îîyöìîûîû £y›œyîû ‡Ýþ˜yëû vþz¢„þy!˜ ö”çëûyîû ‹˜Ä ›yœ”y ö‹œyþ!îû¡ìöì”îû ²Ìy_«˜ ¢¦þy!•þ!“þ !¢!þ~›éôé~îû ö˜e# öŸšþy!œ …y“%þ˜öì„þ þ%!œŸ xyÝþ„þ „þöìîûÐ ~Šéyvþüyç íy˜yëû “þyuþî ‰þyœyöì˜yîû ‹˜Ä xyîûç ”Ÿ‹˜öì„þ ö@ùÌšþ“þyîû „þîûy £ëûÐ ~öì”îû !îîû&öìkþ íy˜yëû ¦þyˆ‰þ%îû– xy=˜ œy†yöì˜y– ¢îû„þy!îû ¢Á!_ ˜ÜT– ¢îû„þyîû# „þ›Å#öì”îû ›yîûöì•yîû¢£ !î!¦þ§¬ •yîûyëû ~„þy!•„þ ›y›œy ”yöìëûîû „þîûy £öìëûöìŠéÐ ›Dœîyîû S5éôé£z ‹y˜%ëûyîû#V “þyöì”îû ›yœ”y xy”yœöì“þ ö“þyœy £öìœ xy”yœ“þ “þyöì”îû !“þ˜!”öì˜îû þ%!œŸ öì£þy‹öì“þîû !˜öì”ÅŸ ö”ëûÐ ~îûþîû£z xyîyîû þ›%¢!œ› ¢Á±”yöìëûîû ›y˜%¡ìîûy vþzöì_!‹“þ £öìëû 34 ˜‚ ‹y“þ#ëû ¢vþüöì„þîû ö‰þïîû!D ö›yvþü ~œy„þy ö‡îûyç „þöìîûÐ þ%!œŸöì„þ œÇþ „þöìîû öîy›yîy!‹– =!œ ç £zÝþî,!ÜT ‰þœöì“þ íyöì„þÐ öîŸ „þöìëû„þ!Ýþ ö”y„þy˜þyÝþ ¦þyˆ‰%þîû „þöìîûÐ ›Dœîyöìîûîû öîy›yîy!‹öì“þ ~œy„þyëû îÄyþ„þ xy“þöìBþîû ¢,!ÜT £öìëûöìŠéÐ !îöìŸ¡ì „þöìîû „þy!œëûy‰þ„þ ¢%‹yþ%öìîûîû !£¨%îûy !”ö쟣yîûyÐ “þyöì”îû ö‰þyöì… ›%öì… xy“þöìBþîû Šéyþ ßþÜTÐ !£¨% ç ›%¢!œ› ‹˜¢‚…Äyîû ¦þyîû¢y›Ä£#˜ î,!kþîû šþöìœ þ!Øþ›îöìD xyîyîû þy!„þhßþyöì˜îû þÝþ¦)þ!› ÷“þ!îû £öìFŠééôôôé„þy!œëûy‰þöì„þ ‡Ýþ˜y “þy ö‰þyöì… xyˆ%œ !”öìëû ö”!…öìëû !”œÐ !£¨% ¢‚£!“þéôéîû xÜT› ²Ì!“þÛþy îy!¡ìÅ„þ#öì“þ xy†y›# 14£z öšþîÊ&ëûyîû# 2016– îû!îîyîû „þœ„þy“þy ‰þöìœy

¢‚£!“þ ¢‚îy”
Porjotan January 2017
Баланс и отчеты за 2012 год.xlsx
How to avoid website redesigning mistakes