dodatek

elzbietaburtan

dodatek

DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW

Luty 2016 nr 2 (219)

Budżet Gminy Zabierzów na 2016 rok

Rada Gminy Zabierzów na Sesji w dniu 18 grudnia 2015 roku jednogłośnie uchwaliła

budżet Gminy na 2016 rok. Była to jedna z pierwszych uchwał budżetowych podjętych

w powiecie krakowskim.

W 2016 roku przewiduje się dochody w wysokości 93 774 061 zł i wydatki w wysokości

102 408 450 zł. Planowany deficyt wyniesie 8 634 389 zł, który zostanie pokryty

z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych. Planowane dochody od

osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej wyniosą prawie 55 mln zł, z tego 30,5 mln zł to wpływy z podatku dochodowego od

osób fizycznych, 3,5 mln zł – z podatku dochodowego od osób prawnych, ponad 15 mln zł –

z podatku od nieruchomości, ponad 1 100 tys. zł – z podatku rolnego, 2 100 tys. zł –

z podatku od czynności cywilnoprawnych. Do dochodów wlicza się też subwencje i dotacje

z budżetu państwa przeznaczone na realizację polityki oświatowej, zadania z zakresu pomocy

społecznej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich.

– Budżet na 2016 rok uważam za bardzo dobry – powiedziała wójt Elżbieta Burtan

podczas prezentacji radnym głównych jego założeń na Sesji. Gdy rozpoczynałam pracę

w Zabierzowie, w budżecie mieliśmy ok. 40 mln zł, teraz – ponad 100 mln. Korzystna jest

dynamika dochodów, mamy stabilną sytuację finansową, możemy więc rozwijać inwestycje.

Na wydatki majątkowe – inwestycje: budowy, rozbudowy i przebudowy dróg, chodników,

parkingów i budynków komunalnych, w tym szkolnych, na wykonanie projektów inwestycji

planowanych w przyszłości, na zakup trwałych elementów wyposażenia, np. obiektów

sportowych – przeznaczono w budżecie 19 151 893 zł.

Na kolejnych stronach

prezentujemy wydatki

budżetowe gminy Zabierzów

w takich obszarach jak:

- Oświata i wychowanie

- Kultura fizyczna

- Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

- Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

- Pomoc społeczna i ochrona zdrowia

- Transport i łączność

- Gospodarka mieszkaniowa i inne

wydatki.

Dodatkowo na następnej stronie

przedstawiamy zaplanowane wydatki

na przedsięwzięcia realizowane

w ramach funduszu sołeckiego na 2016

rok w poszczególnych miejscowościach.


Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane

w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok:

Aleksandrowice – 29 214 zł, w tym: monitoring Aleksandrowic (abonament) 4 800

zł, alarm świetlicy (abonament, konserwacja) 1 700 zł, imprezy okolicznościowe 9 000

zł, prace zlecone – dozór i utrzymanie parku 5 000 zł, prace zlecone – dozór i utrzymanie

obiektów sportowych 5 000 zł, projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego obiektów KS

Topór 3 000 zł, rekultywacja i zagospodarowanie działki gminnej 714 zł.

Balice – 31 720 zł, w tym: sfinansowanie udziału w dożynkach gminnych i parafialnych

5 000 zł, organizacja Dnia Seniora 6 000 zł, dalszy remont zabytkowego ogrodzenia

wokół budynku komunalnego 14 000 zł, doposażenie OSP Balice 6 720 zł.

Bolechowice – 31 720 zł, w tym: plac zabaw przy ul. Winnica 10 000 zł, parking ul.

Kościelna 12 000 zł, projekt zaplecza boiska 3 000 zł, remont krzyża ul. Wolańska 5 000

zł, projekt przejścia dla pieszych ul. Winnica 1 720 zł.

Brzezie – 31 720 zł, w tym: słupy oświetleniowe przy ul. Łąkowej 2 000 zł, wiaty przystankowe

przy ul. Szlacheckiej i Narodowej 15 000 zł, odwodnienie wraz z nawierzchnią

asfaltową na ul. Brzozowej 8720 zł, odwodnienie mostów przy ul. Kluczwody 3 000 zł,

doposażenie strażnicy OSP 2 000 zł, lampa oświetleniowa przy ul. Szlacheckiej 1 000 zł.

Brzezinka – 28 168 zł, w tym: utrzymanie czystości w sołectwie 6 000 zł, wyposażenie

kuchni budynku komunalnego 3 000 zł, zakup stolików i krzeseł 2 000 zł, zakup krzewów

500 zł, ułożenie kostki przy wiacie przystankowej ul. Akacjowa 500 zł, dalszy ciąg remontu

kapliczek na terenie sołectwa 6 000 zł, zagospodarowanie działki tzw. „plac omłotowy”

10 168 zł.

Brzoskwinia – 31 720 zł, w tym: utrzymanie czystości w sołectwie 5 000 zł, organizacja

Dnia Seniora i Mikołaja 5 000 zł,wykonanie oświetlenia boiska sportowego 5 000zł,

gospodarz świetlicy 2 000 zł, gospodarz boiska sportowego 5 000 zł, KGW 1 000 zł, Klub

Seniora 1 000 zł, strona WWW sołectwa 1 220 zł, wykonanie nakładki bitumicznej na

drodze nr 162 – 6 500 zł.

Burów – 19 318 zł, w tym: utrzymanie świetlicy 4 000 zł, organizacja imprez okolicznościowych

10 000 zł, utrzymanie czystości w świetlicy 3 000 zł, utrzymanie czystości

w sołectwie 2 318 zł.

Karniowice – 31 720 zł, w tym: zakup paliwa do kosiarek 1 200 zł, piknik 8 500 zł,

prace porządkowe w sołectwie 6 500 zł, dofinansowanie OSP 9 520 zł, wykonanie oświetlenia

i ogrodzenia kapliczki na skrzyżowaniu ul. Rycerskiej z ul. Słoneczną 6 000 zł.

Kleszczów – 17 890 zł, w tym: projekt i wykonanie oświetlenia drogi powiatowej

7 000 zł, zainstalowanie lampy oświetleniowej 400 zł, utrzymanie czystości w sołectwie 3

500 zł, konserwacja sprzętu i zakup paliwa 1 500 zł, zakup środków czystości do świetlicy

300 zł, doposażenie świetlicy 2 190 zł, wycieczka mieszkańców sołectwa 3 000 zł.

Kobylany – 31 720 zł, w tym: utrzymanie świetlicy 4 000 zł, impreza mikołajowa

2 500 zł, Dzień Seniora 3 500 zł, wycieczka dla seniorów 1 000 zł, dofinansowanie pikniku

rodzinnego 6 000 zł, Dożynki Gminne 250 zł, doposażenie strażnicy OSP 3 000 zł, prace

porządkowe w Dolinie Kobylańskiej 2 000 zł, utrzymanie porządku w sołectwie 3 000 zł,

zakup paliwa i części do kosiarki 2 500 zł, iluminacja świąteczna 3 970 zł.

Kochanów – 17 922 zł, w tym: strona internetowa 1 500 zł, wykonanie 4 tablic ogłoszeniowych

1 422 zł, zakup nagłośnienia, alarmu i kamer do świetlicy 3 000 zł, spotkania

integracyjne 4 000 zł, zakup termosów do świetlicy 1 000 zł, media (prąd, woda) dla

świetlicy 2 000 zł, zakup paliwa i serwis sprzętu 2 000 zł, zakup mat ochronnych pod

zjeżdżalnie dla dzieci 1 000 zł, zakup kamienia i wykonanie parkingu 2 000 zł.

Młynka – 15 321 zł, w tym: zakup zmywarki do świetlicy 1 500 zł, zewnętrzne oświetlenie

świetlicy 500 zł, lampy przy drodze nr 79 – 1 500 zł, lampa przy drodze nr 49 –

500 zł, zakup bramek piłkarskich i urządzenia do ćwiczeń 5 321 zł, projekt oświetlenia

drogi krajowej 3 000 zł, montaż dwóch luster 1 000 zł, meble do świetlicy 2 000 zł.

Niegoszowice – 21 824 zł, w tym: ułożenie kostki brukowej na przystankach busa

3 000 zł, zakup kosiarki 10 000 zł, tablice informacyjne 3 000 zł, zakup i montaż dwóch

luster 1 000 zł, wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy 2 500 zł, zakup ławek na

boisko sportowe 2 324 zł.

Nielepice – 30 261 zł, w tym: zakup sprzętu do świetlicy 10 000 zł, paliwo do kosiarek

1 000 zł, Dzień Seniora i wycieczka dla seniorów 5 300 zł, porządki w sołectwie 5 000 zł,

zabawka na plac zabaw 2 461 zł, gospodarz świetlicy 4 000 zł, wycinka krzaków na skarpie

2 000 zł, środki czystości 500 zł.

Pisary – 28 231 zł, w tym: koszty utrzymania budynku 2 000 zł, oświetlenie, zakup

lamp 2 000 zł, utrzymanie czystości w sołectwie 5 300 zł, gospodarz świetlicy 6 500 zł,

Dzień Seniora 2 000 zł, Pielgrzymka Dominikańska 700 zł, dożynki 1 000 zł, Dzień Kobiet

1 500 zł, doposażenie strażnicy OSP Rudawa 1 500 zł, Mikołaj 1 500 zł, paliwo do kosiarek

631 zł, środki czystości 500 zł, imprezy kulturalne 3 100 zł.

Radwanowice – 27 597 zł, w tym: zakup mat na plac zabaw 10 000 zł, porządki w sołectwie

5 000 zł, zakup paliwa 1 000 zł, zakup

kuchenki gazowej 1 000 zł, doposażenie strażnicy

OSP 2 500 zł, Dzień Dziecka 2 000 zł,

wykonanie oświetlenia przy ul. Krzeszowickiej

2 000 zł, zakup sprzętu sportowego dla

dzieci i młodzieży 2 000 zł, dodatki do strojów

krakowskich 1 000 zł, aktywizacja seniorów

1 097 zł.

Rudawa – 31 720 zł, w tym: zakup i montaż

korytek ściekowych w ciągu ul. Łanowej

12 000 zł, położenie nawierzchni bitumicznej

na ul. Nad Rudawą 19 720 zł.

Rząska – 31 720 zł, w tym: wykonanie

drogi dojazdowej ewakuacyjnej na boisku

20 000 zł, projekt oświetlenia ul. Krakowskiej

5 000 zł, zakup wiaty przystankowej – ul. Krakowska

4 000 zł, ochrona placu zabaw, boiska

i świetlicy 2 720 zł.

Szczyglice – 27 882 zł, w tym: imprezy

kulturalne 14 000 zł, utrzymanie świetlicy

3 000 zł, utrzymanie czystości w sołectwie

3 500 zł, założenie lustra przy moście na ul.

Długiej 1 500 zł, wykonanie dokumentacji na

budowę parku wypoczynkowego za boiskiem

4 682 zł, obsługa strony internetowej Szczyglic

1 200 zł.

Ujazd – 19 381 zł, w tym: utrzymanie czystości

i porządku 3 000 zł, doposażenie Klubu

Seniora 3 000 zł, doposażenie strażnicy OSP

3 500 zł, odnowienie starej studni i zagospodarowanie

placu 3 000 zł, instalacja kamer

przy boisku i placu zabaw 6 881 zł.

Więckowice - 28 136 zł, w tym: sprzątanie

świetlicy 3 600 zł, zakup środków czystości

1 000 zł, utrzymanie czystości we wsi

4 600 zł, zakup paliwa do kosiarek 2 200 zł,

utrzymanie obiektu sportowego 6 600 zł, zakup

sprzętu dla strażnicy OSP 4 200 zł, napoje

do świetlicy 200 zł, remonty i modernizacja

urządzeń 5 736 zł.

Zabierzów – 31 720 zł – modernizacja

pracowni multimedialnej w budynku Gimnazjum

w celu integracji mieszkańców, w szczególności

seniorów i młodzieży 31 720 zł.

Zelków – 31 720 zł, w tym: imprezy wiejskie

10 000 zł, organizacja zajęć sportowych

8 720 zł, zakup koszy 5 000 zł, zakup paliwa

2 000 zł, sprzątanie 3 000 zł, sadzenie kwiatów

i krzewów 3 000 zł.

Nowe filmy na

ITV Zabierzów

I Kiermasz Bożonarodzeniowy,

spotkanie opłatkowe i wspólne kolędowanie

Wspólne malowanie baniek na

aukcje charytatywne w Gminie

Zabierzów

Zapraszamy na

www.zabierzow.gmina.pl


Oświata i wychowanie

Największą pozycję wśród wydatków w budżecie Gminy Zabierzów

na 2016 rok stanowi oświata i wychowanie. Na ten cel przeznaczono

36,6% wszystkich wydatków, tzn. ponad 37,5 mln zł. Na rozbudowę

Szkoły Podstawowej w Zabierzowie w 2016 roku przeznaczono 2 mln zł,

na adaptację istniejących pomieszczeń w trzech szkołach podstawowych

na przedszkola - ponad 1 mln zł. Ogółem wydatki na szkoły podstawowe

wyniosą ponad 17,5 mln zł, na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

– ponad 1 mln zł, na przedszkola – ponad 6 mln 200 tys. zł,

na gimnazja – ponad 6,5 mln zł. Dowożenie uczniów do szkół pochłonie

ponad 1 mln 300 tys. zł.

Oddzielną pozycją w budżecie jest edukacyjna opieka wychowawcza,

na którą przewidziano ponad 2 mln 774 tys. zł. Obejmuje ona m.in.: wydatki

na świetlice szkolne – ponad 1,5 mln zł, poradnie psychologiczno

– pedagogiczne – prawie 750 tys. zł, wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka – ponad 220 tys. zł, pomoc materialną dla uczniów – prawie 234

tys. zł.

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

Na ten cel przewidziano w budżecie na 2016 rok 12,8% wydatków tj.

ponad 13 mln 137 tys. zł, w tym na gospodarkę odpadami – ponad 2,5 mln

zł, na oczyszczanie poszczególnych miejscowości – 563 tys. zł, utrzymanie

zieleni – ponad 400 tys. zł, oświetlenie placów, ulic i dróg – ponad

2 mln 830 tys. zł, w tym na rozbudowę oświetlenia ulicznego – prawie

650 tys. zł.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zapisano w budżecie

kwotę 1 mln 890 tys. zł. Na kwotę tę złożą się m.in.: instalacja systemów

energii odnawialnej (solary) w ramach Szwajcarsko – Polskiego

Programu Współpracy - 1 340 000 zł; realizacja projektu „Likwidacja

niskiej emisji” PONE czyli wymiana pieców – 500 000 zł.

W dziale „gospodarka komunalna” znajdują się też opłaty dla schronisk

dla zwierząt, które wyniosą 143 tys. zł.

Niektóre pozostałe wydatki budżetowe

Warto wspomnieć o wydatkach istotnych dla mieszkańców naszej

gminy ujętych w różnych działach budżetu na 2016 rok. Tak więc

w dziale Rolnictwo i leśnictwo znalazło się 680 tys. zł z przeznaczeniem

na melioracje wodne, w tym ok. 80 tys. zł na wykonanie projektów

odwodnień. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

przewidziano ponad 1 mln zł, z czego wydatki inwestycyjne jednostek

OSP wyniosą ponad 320 tys. zł. Na pomoc materialną dla studentów

i doktorantów zamieszkałych w naszej gminie przeznaczono 26 tys. zł.

Wśród zadań z zakresu polityki społecznej znajdują się żłobki, na które

przeznacza się ponad 86 tys. zł. Na zadania z zakresu upowszechniania

turystyki przeznaczono 111 tys. zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Pod tym hasłem kryje się gospodarka gruntami i nieruchomościami,

na którą ogółem w budżecie przeznaczono ponad 4 mln 300 tys. zł. Z tej

kwoty wydatki majątkowe (inwestycyjne) zajmą 2 855 tys. zł. Ponad

1 mln zł przekazany zostanie na przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy

w Rząsce, 360 tys. zł – na adaptację poddasza budynku komunalnego

w Rynku w Rudawie, 375 tys. zł – na przebudowę budynku wielofunkcyjnego

w Nielepicach, 120 tys. zł – na opracowanie projektu budowlano

– konserwatorskiego „Willi” w Kochanowie. Na zakup gruntów Gmina

przeznacza 600 tys. zł, a pozostałą kwotę – na projekty i zagospodarowanie

działek komunalnych na terenie gminy.

Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przewidziano w budżecie na 2016 rok

ponad 3 mln zł. Na inwestycje w tej dziedzinie przeznacza się

ponad 1 385 tys. zł. Środki skierowane zostaną m.in. na następujące

inwestycje: Rudawa – dokończenie zagospodarowania

terenu przy boisku LKS „Orlęta” - 300 tys. zł; Burów - boisko

wielofunkcyjne przy budynku komunalnym – 250 tys. zł;

Brzezinka – boisko wielofunkcyjne – 230 tys. zł; Kobylany –

boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej – 100 tys. zł; Rudawa

– projekt, wykonanie oświetlenia, zakup bramek, remont

nawierzchni trawiastej, drenaż na boisku LKS „Orlęta” - 100

tys. zł; Radwanowice – modernizacja, dostosowanie boiska do

wymagań ligi okręgowej – 90 tys. zł. Ponadto planuje się wykonanie

projektów zaplecza szatniowo – sanitarnego przy KS TO-

PÓR w Aleksandrowicach oraz budynku zaplecza szatniowo

– sanitarnego przy boisku w Bolechowicach. Przewidziano też

w budżecie środki na zakup i montaż bramek na boisku sportowym

w Brzeziu, zakup i montaż piłkochwytów, siatki, bramek

i boksów dla zawodników na boisku w Więckowicach, zakup

i montaż bramek na boisku w Zelkowie, zakup 3 siłowników

dla Kochanowa, także 3 siłowników dla Ujazdu, doposażenie

placu zabaw w centrum Balic, w Aleksandrowicach oraz

w Kleszczowie, zakup zabawek na plac zabaw w Pisarach

i w Brzoskwini.

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

Na rozwój kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie

na 2016 rok zapisano kwotę 2 072 380 zł. Z tego na działalność

domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów przeznaczy

się prawie 1,5 mln zł, biblioteki działające w naszej gminie

otrzymają prawie 400 tys. zł.

Pomoc społeczna i ochrona

zdrowia

Na działania z zakresu pomocy społecznej przewidziano

w budżecie na 2016 rok kwotę ponad 7, 5 mln zł, co stanowi

7,4% wszystkich wydatków. Wydatki obejmują m.in.: świadczenia

rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego – ponad 3 mln 880 tys. zł, ośrodki pomocy społecznej

– ponad 1 mln zł, zasiłki stałe – prawie 490 tys. zł, zasiłki

i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe – ponad 181 tys. zł, domy pomocy społecznej – 480

tys. zł, ośrodki wsparcia – ponad 430 tys. zł, rodziny zastępcze

– 280 tys. zł, zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy

w rodzinie – ponad 95 tys. zł, wspieranie rodzin – ponad 60 tys.

zł. Oddzielną pozycję w budżecie stanowi ochrona zdrowia, na

którą przewidziano ponad 900 tys. zł, w tym na przeciwdziałanie

narkomanii 40 tys. zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi

– 820 tys. zł. Łącznie - te 860 tys. zł to dochody z tytułu wydawania

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie

z przyjętym Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz Gminnym programem przeciwdziałania

narkomanii – środki te nie mogą być przeznaczane

na inne cele. W ramach tych programów prowadzone są grupy

terapeutyczne dla osób uzależnionych, zajęcia w świetlicach

dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, organizowane są letnie wyjazdy

dla tych dzieci, imprezy promujące zdrowy styl życia

np. w ramach akcji „Postaw na rodzinę”, i „Zachowaj trzeźwy

umysł”.


Co to jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ?

Z uwagi na kontrowersje wokół planowanego punktu selektywnego

zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Rudawa

przybliżamy mieszkańcom Gminy Zabierzów charakterystykę

i zasady funkcjonowania PSZOK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym

wykonawca ma świadczyć usługę polegającą na przyjmowaniu od

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, selektywnie

wysegregowanych odpadów. Odbiór odpadów od mieszkańców

prowadzony jest w ramach ponoszonej przez mieszkańców

opłaty za gospodarowanie odpadami. To ustawa nakłada na gminy

obowiązek uwzględnienia w modelu odbioru odpadów „punktu selektywnego

zbierania odpadów komunalnych”. Zgodne z przepisami gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Najważniejszą jednak w punkcie wyjścia kwestią wydaje się ustalenie,

co to w ogóle takiego w rozumieniu ustawy jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Otóż chodzi o miejsce, do którego mogą Państwo przekazywać pewne wyselekcjonowane rodzaje odpadów komunalnych. W drugiej zaś

kolejności, odpady wywożone są na składowiska – „wysypiska”, poza teren gminy. Sposób skonstruowania takiego punktu oraz jego wyposażenie

powinno być oczywiście dopasowane do przewidzianych do zbierania w nim

rodzajów odpadów.

Z prawnego punktu widzenia, PSZOK powinien sprostać odpowiednim wymaganiom

przy jego lokalizowaniu i funkcjonowaniu. Po pierwsze należy zauważyć, że

obowiązek tworzenia takich punktów jest kierowany do gmin, a więc gmina musi go

wykonać. Punkt selektywnego zbierania powinien być zlokalizowany w określonym

miejscu i w odpowiedni sposób wyposażony.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powinien być zlokalizowany

na placu o powierzchni umożliwiającej rozmieszczenie kontenerów oraz swobodny

dostęp do nich pojazdom odbierającym odpady. Teren powinien być monitorowany lub

przynajmniej zamykany w porze nocnej oraz ogrodzony. Powinno tu także znajdować

się pomieszczenie dla obsługi. „Dobrowolne punkty gromadzenia odpadów selektywnie

zbieranych” działają w systemie „dostarcz” – do punktów tych mieszkańcy mogą

przynosić, dowozić różnego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych.

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK- u można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne

(pochodzące z własnych gospodarstw domowych), w szczególności zaś:

‣ PAPIER: opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, zeszyty, reklamówki

papierowe.

‣ TWORZYWA SZTUCZNE: odpady z tworzyw sztucznych i metali tj. puste

butelki i opakowania plastikowe po: napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe

nakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania stalowe i aluminiowe,

opakowania typu tetrapak, miski, wanienki, meble ogrodowe, duże zabawki,

butelki, puszki, kartony powinny być zgniecione, bez nakrętek, bez zawartości.

‣ SZKŁO OPAKOWANIOWE: butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po

kosmetykach.

‣ SZKŁO INNE: odpadowe szkło inne niż opakowaniowe (szkło okienne, samochodowe,

lustra).

‣ GRUZ – odpady z remontów budowalnych i rozbiórkowych

‣ ODPADY ZIELONE: odpady z części roślin pochodzące z ogrodów (liście,

trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów), części roślin (łodygi, kwiaty).

‣ OPONY: zużyte opony z pojazdów osobowych oraz zużyte opony rowerów,

wózków itp.

‣ WIELKOGABARYTY: odpady wielkogabarytowe: szafa, stół, kanapa, wykładzina,

dywan itp.

‣ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY: zużyte urządzenia

elektryczne i elektroniczne

‣ ODPADY NIEBEZPIECZNE tj.: opakowania zawierające resztki farb i lakierów,

rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, oraz opakowania po aerozolach.

Pracownik PSZOK-u ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać

zdrowiu lub życiu ludzi.

Planowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, które ma służyć mieszkańcom oraz zapewniać możliwość

szybkiego i wygodnego pozbycia się niepotrzebnych im odpadów komunalnych – powstających w gospodarstwach domowych.

Utworzenie PSZOK-u ma na celu optymalizację funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a przede wszystkim

ma służyć mieszkańcom Gminy Zabierzów.


Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej na rok 2016

W podanych terminach odbierane są odpady zmieszane

i segregowane.

Odpady zielone odbierane są jeden raz w miesiącu – podczas

ostatniego z n/w terminów.

ALEKSANDROWICE - 9.I, 20.I, 3.II, 17.II, 2.III, 16.III, 30.III,

13.IV, 27.IV, 11.V, 25.V, 8.VI, 22.VI, 6.VII, 20.VII, 3.VIII, 17.VIII,

31.VIII, 14.IX, 28.IX, 12.X, 26.X, 9.XI, 23.XI, 7.XII, 21.XII

BALICE – z wyłączeniem ulic: Pięciu Stawów, Podkamycze,

Winna Góra - 5.I, 19.I, 2.II, 16.II, 1.III, 15.III, 29.III, 12.IV, 26.IV,

10.V, 24.V, 7.VI, 21.VI, 5.VII, 19.VII, 2.VIII, 16.VIII, 30.VIII,

13.IX, 27.IX, 11.X, 25.X, 8.XI, 22.XI, 6.XII, 20.XII

BALICE – ul. Winna Góra - 9.I, 20.I, 3.II, 17.II, 2.III, 16.III, 30.III,

13.IV, 27.IV, 11.V, 25.V, 8.VI, 22.VI, 6.VII, 20.VII, 3.VIII, 17.VIII,

31.VIII, 14.IX, 28.IX, 12.X, 26.X, 9.XI, 23.XI, 7.XII, 21.XII

BALICE – ul. Pięciu Stawów i Podkamycze - 12.I, 26.I, 9.II, 23.II,

8.III, 22.III, 5.IV, 19.IV, 30.IV, 17.V, 31.V, 14.VI, 28.VI, 12.VII,

26.VII, 9.VIII, 23.VIII, 6.IX, 20.IX, 4.X, 18.X, 29.X, 15.XI, 29.XI,

13.XII, 27.XII

BOLECHOWICE – ulice: Jurajska – tylko numery nieparzyste,

Czyniec, Łąkowa, Nad Potokiem, Polna, Skotnicka, Turystyczna,

Wąska, Zielona, Zielona Boczna - 13.I, 27.I, 10.II, 24.II, 9.III,

23.III, 6.IV, 20.IV, 4.V, 18.V, 1.VI, 15.VI, 29.VI, 13.VII, 27.VII,

10.VIII, 24.VIII, 7.IX, 21.IX, 5.X, 19.X, 2.XI, 16.XI, 30.XI, 14.XII,

28.XII

BOLECHOWICE – ulice: Akacjowa, Gajowa, Górska, Jurajska

– tylko numery parzyste, Kościelna, Leśna, Na Górach, Ogrodowa,

Siedliski, Spokojna, Szkolna, Winnica, Wolańska oraz działka

nr 172/1 + ZELKÓW - 9.I, 20.I, 3.II, 17.II, 2.III, 16.III, 30.III,

13.IV, 27.IV, 11.V, 25.V, 8.VI, 22.VI, 6.VII, 20.VII, 3.VIII, 17.VIII,

31.VIII, 14.IX, 28.IX, 12.X, 26.X, 9.XI, 23.XI, 7.XII, 21.XII

BRZOSKWINIA - 13.I, 27.I, 10.II, 24.II, 9.III, 23.III, 6.IV, 20.IV,

4.V, 18.V, 1.VI, 15.VI, 29.VI, 13.VII, 27.VII, 10.VIII, 24.VIII, 7.IX,

21.IX, 5.X, 19.X, 2.XI, 16.XI, 30.XI, 14.XII, 28.XII

BRZEZIE + UJAZD - 5.I, 19.I, 2.II, 16.II, 1.III, 15.III, 29.III, 12.IV,

26.IV, 10.V, 24.V, 7.VI, 21.VI, 5.VII, 19.VII, 2.VIII, 16.VIII, 30.VIII,

13.IX, 27.IX, 11.X, 25.X, 8.XI, 22.XI, 6.XII, 20.XII

BRZEZINKA - 15.I, 29.I, 12.II, 26.II, 11.III, 25.III, 8.IV, 22.IV,

6.V, 20.V, 3.VI, 17.VI, 1.VII, 15.VII, 29.VII, 12.VIII, 26.VIII, 9.IX,

23.IX, 7.X, 21.X, 4.XI, 18.XI, 2.XII, 16.XII, 30.XII

BURÓW - 9.I, 20.I, 3.II, 17.II, 2.III, 16.III, 30.III, 13.IV, 27.IV, 11.V,

25.V, 8.VI, 22.VI, 6.VII, 20.VII, 3.VIII, 17.VIII, 31.VIII, 14.IX,

28.IX, 12.X, 26.X, 9.XI, 23.XI, 7.XII, 21.XII

KARNIOWICE + KOBYLANY - 7.I, 21.I, 4.II, 18.II, 3.III, 17.III,

31.III, 7.IV, 28.IV, 12.V, 28.V, 9.VI, 23.VI, 7.VII, 21.VII, 4.VIII,

18.VIII, 1.IX, 15.IX, 29.IX, 13.X, 27.X, 10.XI, 24.XI, 8.XII, 22.XII

KOCHANÓW - 8.I, 22.I, 5.II, 19.II, 4.III, 18.III, 1.IV, 15.IV, 29.IV,

13.V, 27.V, 10.VI, 24.VI, 8.VII, 22.VII, 5.VIII, 19.VIII, 2.IX, 16.IX,

30.IX, 14.X, 28.X, 12.XI, 25.XI, 9.XII, 23.XII

KLESZCZÓW - 9.I, 20.I, 3.II, 17.II, 2.III, 16.III, 30.III, 13.IV,

27.IV, 11.V, 25.V, 8.VI, 22.VI, 6.VII, 20.VII, 3.VIII, 17.VIII, 31.VIII,

14.IX, 28.IX, 12.X, 26.X, 9.XI, 23.XI, 7.XII, 21.XII

MŁYNKA - 13.I, 27.I, 10.II, 24.II, 9.III, 23.III, 6.IV, 20.IV, 4.V,

18.V, 1.VI, 15.VI, 29.VI, 13.VII, 27.VII, 10.VIII, 24.VIII, 7.IX,

21.IX, 5.X, 19.X, 2.XI, 16.XI, 30.XI, 14.XII, 28.XII

NIEGOSZOWICE + Rudawa ul. Ks. Marcina Siedleckiego nr

186 i 188 - 8.I, 22.I, 5.II, 19.II, 4.III, 18.III, 1.IV, 15.IV, 29.IV, 13.V,

27.V, 10.VI, 24.VI, 8.VII, 22.VII, 5.VIII, 19.VIII, 2.IX, 16.IX, 30.IX,

14.X, 28.X, 12.XI, 25.XI, 9.XII, 23.XII

NIELEPICE - 13.I, 27.I, 10.II, 24.II, 9.III, 23.III, 6.IV, 20.IV, 4.V,

18.V, 1.VI, 15.VI, 29.VI, 13.VII, 27.VII, 10.VIII, 24.VIII, 7.IX,

21.IX, 5.X, 19.X, 2.XI, 16.XI, 30.XI, 14.XII, 28.XII

PISARY + Rudawa ul. Stanisława Polaczka nr 70, 72, 74, 82 -

13.I, 27.I, 10.II, 24.II, 9.III, 23.III, 6.IV, 20.IV, 4.V, 18.V, 1.VI, 15.VI,

29.VI, 13.VII, 27.VII, 10.VIII, 24.VIII, 7.IX, 21.IX, 5.X, 19.X, 2.XI,

16.XI, 30.XI, 14.XII, 28.XII

RADWANOWICE - 8.I, 22.I, 5.II, 19.II, 4.III, 18.III, 1.IV, 15.IV,

29.IV, 13.V, 27.V, 10.VI, 24.VI, 8.VII, 22.VII, 5.VIII, 19.VIII, 2.IX,

16.IX, 30.IX, 14.X, 28.X, 12.XI, 25.XI, 9.XII, 23.XII

RUDAWA – z wyłączeniem ks. Marcina Siedleckiego nr 186 i 188 oraz

ul. Stanisława Polaczka nr 70, 72, 74 i 82 - 8.I, 20.I, 3.II, 17.II, 2.III,

16.III, 30.III, 13.IV, 27.IV, 11.V, 25.V, 8.VI, 22.VI, 6.VII, 20.VII, 3.VIII,

17.VIII, 31.VIII, 14.IX, 28.IX, 12.X, 26.X, 9.XI, 23.XI, 7.XII, 21.XII

RZĄSKA – ul. Akacjowa, Brzegowa, Jodłowa, Kolejowa, Lipowa,

Mostowa, Na Stoku, Nad Wąwozem, Poziomkowa, Prosta, Sarni Stok,

Siewna, Spacerowa, Strugi, Topolowa, Wapienna, Wąska - 2.I, 15.I,

29.I, 12.II, 26.II, 11.III, 25.III, 8.IV, 22.IV, 6.V, 20.V, 3.VI, 17.VI, 1.VII,

15.VII, 29.VII, 12.VIII, 26.VIII, 9.IX, 23.IX, 7.X, 21.X, 4.XI, 18.XI, 2.XII,

16.XII, 30.XII

RZĄSKA – ul. Cicha, Klubowa, Krótka, Krzywa, Nad Potokiem, Ogrodowa,

Oświecenia, Piaski, Polna, Półkole, Rędzińska, Sadowa, Słoneczna,

Strażacka, Sucha, Zachodnia, Zagruszcze - 4.I, 18.I, 1.II, 15.II, 29.II,

14.III, 26.III, 11.IV, 25.IV, 9.V, 23.V, 6.VI, 20.VI, 4.VII, 18.VII, 1.VIII,

13.VIII, 29.VIII, 12.IX, 26.IX, 10.X, 24.X, 7.XI, 21.XI, 5.XII, 19.XII

RZĄSKA – ul. Balicka, Kamienna, Krakowska, Krzyżowa, Leśna,

Podkamycze, Szkolna - 12.I, 26.I, 9.II, 23.II, 8.III, 22.III, 5.IV, 19.IV,

30.IV, 17.V, 31.V, 14.VI, 28.VI, 12.VII, 26.VII, 9.VIII, 23.VIII, 6.IX,

20.IX, 4.X, 18.X, 29.X, 15.XI, 29.XI, 13.XII, 27.XII

SZCZYGLICE - 12.I, 26.I, 9.II, 23.II, 8.III, 22.III, 5.IV, 19.IV, 30.IV,

17.V, 31.V, 14.VI, 28.VI, 12.VII, 26.VII, 9.VIII, 23.VIII, 6.IX, 20.IX, 4.X,

18.X, 29.X, 15.XI, 29.XI, 13.XII, 27.XII

WIĘCKOWICE - 15.I, 29.I, 12.II, 26.II, 11.III, 25.III, 8.IV, 22.IV, 6.V,

20.V, 3.VI, 17.VI, 1.VII, 15.VII, 29.VII, 12.VIII, 26.VIII, 9.IX, 23.IX, 7.X,

21.X, 4.XI, 18.XI, 2.XII, 16.XII, 30.XII

ZABIERZÓW – ul. Brzozowa, Jodłowa, Kamienna, Kątowa, Kmity,

Krakowska – tylko numery parzyste, Ładna, Malinowa, Południowa,

Topolowa, Widokowa, Zacisze - 4.I, 18.I, 1.II, 15.II, 29.II, 14.III, 26.III,

11.IV, 25.IV, 9.V, 23.V, 6.VI, 20.VI, 4.VII, 18.VII, 1.VIII, 13.VIII, 29.VIII,

12.IX, 26.IX, 10.X, 24.X, 7.XI, 21.XI, 5.XII, 19.XII

ZABIERZÓW – ul. Bociania, Dębowa – tylko nr 69, Działkowa, Henryka

Sienkiewicza, Kolejowa, Krakowska – tylko numery nieparzyste,

Myszala, Nad Wodą, Niecała, Ogrodowa, Parkowa, Rodziny Poganów,

Rzemieślnicza, Sadowa, Szkolna, Wapienna, Willowa - 7.I, 21.I,

4.II, 18.II, 3.III, 17.III, 31.III, 14.IV, 28.IV, 12.V, 28.V, 9.VI, 23.VI, 7.VII,

21.VII, 4.VIII, 18.VIII, 1.IX, 15.IX, 29.IX, 13.X, 27.X, 10.XI, 24.XI,

8.XII, 22.XII

ZABIERZÓW – ul. Dębowa bez nr 69, Gazowa, Łąkowa, Mostowa,

Piaski, Przy Torze, Radosna, Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Śląska

– tylko numery parzyste, Wąska, Zachodnia, Źródlana - 14.I, 28.I,

11.II, 25.II, 10.III, 24.III, 7.IV, 21.IV, 5.V, 19.V, 2.VI, 16.VI, 30.VI, 14.VII,

28.VII, 11.VIII, 25.VIII, 8.IX, 22.IX, 6.X, 20.X, 3.XI, 17.XI, 1.XII, 15.XII,

29.XII

ZABIERZÓW – ul. Białych Brzóz, Cmentarna, Kalwaryjska, Konwaliowa,

Krótka, Krzyżowa, Leśna Polana, Leśna, Lotniskowa, Pogorzany,

Polna, Poziomkowa, Śląska – tylko numery nieparzyste, Wielkie

Pola, Wrzosowa, Zawiła - 11.I, 25.I, 8.II, 22.II, 7.III, 21.III, 4.IV, 18.IV,

2.V, 16.V, 30.V, 13.VI, 27.VI, 11.VII, 25.VII, 8.VIII, 22.VIII, 5.IX, 19.IX,

3.X, 17.X, 31.X, 14.XI, 28.XI, 12.XII, 24.XII,

Urzd Stanu Cywilnego w Zabierzowie informuje,

e organizuje uroczysto wr czenia medali za d ugoletnie

po ycie ma e!skie

Z"OTE GODY

dla tych par, które zawar y zwizek ma e!ski w roku 1965

i 1966 oraz zamieszkuj na terenie Gminy Zabierzów

Zainteresowanych prosimy o zg aszanie si

do tutejszego Urz du Stanu Cywilnego

pokój nr 07 na parterze, telefon 12 283 07 29

w terminie do dnia 31 marca 2016 r.


Sms-owy system

informowania

Od września działa w gminie Zabierzów

nowoczesny system powiadamiania sms-ami

mieszkańców o sytuacjach kryzysowych,

ostrzeżeniach meteorologicznych, utrudnieniach

drogowych związanych z wykonywanymi

pracami a także zebraniach wiejskich

oraz innych ważnych wydarzeniach i sprawach

w naszej gminie. Jak dotąd, kilkakrotnie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych powiadomiło

o planowanych wyłączeniach

dostaw wody, przekazano też mieszkańcom

pilne informacje dotyczące wywozu śmieci,

a podczas weekendu 8 – 10 stycznia – dwukrotnie

ostrzegano o oblodzeniach dróg w całej

gminie.

Do systemu włączyło się już ok. 600

osób, Urząd Gminy zachęca mieszkańców,

by zechcieli korzystać z tej bezpłatnej usługi.

Aktywacja odbywa się przez Internet, za

pomocą strony www.zabierzow.org.pl lub

przez sms, który należy wysłać na nr 664

079 964 wpisując w treści kod, stosownie

do swojego miejsca zamieszkania.

KOD

ZABIERZOW1

ZABIERZOW2

ZABIERZOW3

ZABIERZOW4

ZABIERZOW5

ZABIERZOW6

ZABIERZOW7

ZABIERZOW8

ZABIERZOW9

ZABIERZOW10

ZABIERZOW11

ZABIERZOW12

ZABIERZOW13

ZABIERZOW14

ZABIERZOW15

ZABIERZOW16

ZABIERZOW17

ZABIERZOW18

ZABIERZOW19

ZABIERZOW20

ZABIERZOW21

ZABIERZOW22

ZABIERZOW23

Twoje sołectwo

Aleksandrowice

Balice

Bolechowice

Brzezie

Brzezinka

Brzoskwinia

Burów

Karniowice

Kleszczów

Kobylany

Kochanów

Młynka

Niegoszowice

Nielepice

Pisary

Radwanowice

Rudawa

Rząska

Szczyglice

Ujazd

Więckowice

Zabierzów

Zelków

Budżet 2016 - Transport i łączność

Poważną pozycję w wydatkach budżetowych stanowi transport i łączność – ponad 15,5

mln zł, z czego ponad 11 mln zł przeznacza się na drogi gminne. W 2016 roku zaplanowano

m.in. następujące inwestycje: zakończenie budowy chodnika przy drodze gminnej

w Aleksandrowicach, budowę parkingu przy Szkole Podstawowej oraz chodnika od

ul. Narodowej do świetlicy w Brzeziu, przebudowę drogi gminnej w Brzoskwini, wykonanie

ciągu pieszo – rowerowego na ul. Krakowskiej od ul. Modrzewiowej w stronę Więckowic

wraz z nakładka asfaltową oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej na ul. Kwiatowej

w Karniowicach, remont drogi nr 601708K w kierunku Aleksandrowic wraz z położeniem

chodnika najazdowego (I etap) w Kleszczowie, wykonanie odwodnienia i przepustu przy

drodze gminnej a także budowę chodnika w Niegoszowicach, przebudowę ul. Lipowej

i kontynuację budowy chodnika w ul. Krakowskiej w Rząsce, budowę chodnika przy

ul. Jurajskiej oraz odwodnienie ul. Różanej w Ujeździe, budowę chodnika przy ul. Słonecznej

(etap II) w Więckowicach, wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni bitumicznej

w ul. Południowej w Zabierzowie, budowę węzła komunikacji pasażerskiej w formie parkingu

P&R wraz z infrastrukturą a także wykonanie zjazdu z ul. Spokojnej wraz z miejscami

postojowymi przy ośrodku zdrowia w Zabierzowie, przebudowę ul. Krakowskiej

w Zelkowie, budowę chodnika przy ul. św. Floriana (etap I) w Kobylanach, przebudowę

mostu Balice Podkamycze, budowę peronu autobusowego w centrum Zelkowa.

W 2016 roku planuje się także wykonanie licznych projektów pod przyszłe zadania inwestycyjne,

m.in.: projekt modernizacji drogi gminnej w Aleksandrowicach, ciągu pieszo

– rowerowego od Młyna w Zabierzowie w ciągu ul. Turystycznej w Bolechowicach, przebudowy

ul. Jeziorańskiej w Brzeziu, przebudowy pętli autobusowej w Karniowicach wraz

z dokończeniem chodnika od ul. Widokowej do ul. Spacerowej, przebudowy skrzyżowania

w Niegoszowicach, chodnika przy ul. Różanej w Ujeździe, parkingów: przy Zespole Szkół

i przy skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego, Krakowskiej i Śląskiej w Rudawie. 90 tys. zł przeznaczono

w budżecie na opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w gminie Zabierzów.

W budżecie na 2016 rok przewidziano 2 mln 705 tys. zł na lokalny transport zbiorowy.

Nowy film promocyjny Gminy Zabierzów!

Nowy film promocyjny Gminy Zabierzów – pod hasłem Gmina Zabierzów – Właśnie

Tutaj Zamieszkaj, Zainwestuj, Wypoczywaj. Film ukazuje piękno jurajskich krajobrazów,

ofertę inwestycyjną, edukacyjną i turystyczną oraz zabytki Gminy Zabierzów. Materia kręcony

był podczas 4 pór roku z wykorzystaniem ujęć wysokościowych. Serdecznie zapraszamy

do oglądnięcia filmu na www.zabierzow.gmina.pl!

Modernizacja linii kolejowej Krzeszowice – Kraków Mydlniki

Jak informuje PKP PLK wkrótce rozpocznie się przebudowa linii kolejowej Krzeszowice – Kraków Mydlniki w ramach projektu modernizacji

linii E 30 tzn. Zabrze – Katowice – Kraków etap II. Projekt finansowany ze środków unijnych ma na celu zwiększenie prędkości pociągów

do 160 km/godz, poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży. Harmonogram prac został dostosowany do terminu Światowych Dni Młodzieży,

tak by nie utrudnić przemieszczania się pielgrzymom. Planuje się, że do początku ŚDM prowadzona będzie wycinka drzew, przezbrojenia,

przebudowa obiektów mostowych bez konieczności wyłączenia ruchu torowego, natomiast roboty torowe rozpoczną się w sierpniu 2016

i zakończą w listopadzie 2017. W ramach projektu zmodernizowane zostaną stacje w Rudawie i w Zabierzowie. W Rudawie powstanie przejście

podziemne, w Zabierzowie zmieni się układ peronów, także powstanie przejście podziemne i trzy windy. Na terenie naszej gminy zmodernizowane

zostaną wszystkie obiekty mostowe, przebudowane zostaną też przejazdy kolejowo – drogowe. W Zabierzowie przebudowana

zostanie ul. Kolejowa i ulice dojazdowe oraz znacznie poszerzony będzie istniejący tu wiadukt. Przebudowa ma rozpocząć się na wiosnę.

Obecnie trwa opracowywanie zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia tych prac. Przewiduje się też powstanie ok. 20 km ekranów

wzdłuż linii kolejowej. Budowa ekranów rozpocznie się prawdopodobnie za rok.


Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz

do klas I szkół podstawowych w gminie Zabierzów

Harmonogram czynności oraz ich szczegółowe terminy, w postępowaniu

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy

Zabierzów

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do

przedszkola lub innej formy wychowania

przedszkolnego wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do

przedszkola lub innej formy wychowania

przedszkolnego i dokumentów

potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym

dokonanie przez przewodniczącego

komisji rekrutacyjnej czynności, o

których mowa w art. 20t

ust. 7 ustawy

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia w postaci pisemnego

oświadczenia

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych

Składanie wniosku o uzasadnienie

odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu

odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora

odwołania, od rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej, wyrażonego w

pisemnym uzasadnieniu odmowy

przyjęcia

Wójt wskazuje miejsce dla dzieci

4,5 i 6 letnich nieprzyjętych do

przedszkola lub innej formy wychowania

przedszkolnego

Termin

2016 r.

od 1

do 31

marca

od 1

do 6

kwietnia

do 12

kwietnia

do godz.

15.00

od 13

do 18

kwietnia,

do godz.

15.00

do 21

kwietnia

do godz.

15.00

Termin postępowania

uzupełniającego

2016 r.

od 22

do 27 kwietnia

od 28 kwietnia

do 4 maja

do 18 maja do

godz. 15.00

od 19 do 23

maja do godz.

15.00

do 27 maja do

godz. 15.00

do 7 dni od dnia podania

do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

do 5 dni od dnia złożenia

wniosku o sporządzenie

uzasadnienia odmowy

przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania

pisemnego uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia

odwołania, od rozstrzygnięcia

komisji rekrutacyjnej

do dyrektora

Harmonogram czynnoci oraz ich szczegó owe terminy,

w post powaniu rekrutacyjnym do klas I szkó podstawowych,

dla kandydatów zamieszka ych poza obwodem szko y, na

terenie gminy Zabierzów

Rodzaj czynności

Złożenie wniosku o przyjęcie do

szkoły podstawowej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do

szkoły podstawowej i dokumentów

potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym

(uchwała Nr III/34/15 Rady Gminy

Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015

r. § 4 i 5) , w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej

czynności, o których mowa

w art. 20t ust. 7 ustawy

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

Potwierdzenie przez rodzica kandydata

woli przyjęcia w postaci

pisemnego oświadczenia

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych

Składanie wniosku o uzasadnienie

odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia

odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania

od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

wyrażonego w pisemnym

uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora

odwołania, od rozstrzygnięcia komisji

rekrutacyjnej, wyrażonego w

pisemnym uzasadnieniu odmowy

przyjęcia

Termin

2016 r.

od 1

do 31 marca

od 1

do 6 kwietnia

do 26

kwietnia

do godz.

15.00

od 27 do

29 kwietnia

do godz.

15.00

do 2 maja

do godz.

15.00

od dnia 30 maja do 25

sierpnia Dokończenie na kolejnej stronie >

Termin postępowania

uzupełniającego

2016 r.

od 4

do 6 maja

od 9

do 12 maja

do 30 maja

do godz.

15.00

od 31 maja

do 3 czerwca

do końca

sierpnia

do 7 dni od dnia podania

do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

do 5 dni od dnia złożenia

wniosku o sporządzenie

uzasadnienia odmowy

przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania

pisemnego uzasadnienia

odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia

odwołania, od rozstrzygnięcia

komisji rekrutacyjnej

do dyrektora


Dokończenie z poprzedniej strony

EDUKACJA- nadchodzące wydarzenia

1. Zapisy do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego

oraz do klas I szkół podstawowych i gimnazjów

w gminie Zabierzów – 1 do 31 marca 2016 r.

2. Dni Otwarte w szkołach:

• Szkoły Podstawowe: Bolechowice, Brzezie, Brzoskwinia, Kobylany,

Nielepice i Gimnazjum w Zabierzowie – 13 lutego 2016

r.

• Zespoły Szkolno- Przedszkolne Balice i Zabierzów, Zespoły

Szkół Rudawa i Rząska, Integracyjna Szkoła Podstawowa Radwanowice

oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabierzowie

– 20 lutego 2016 r.

3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych,

na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

przedszkolnego na terenie gminy Zabierzów – styczeń 2016 r.

4. Gminne Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów: prezentacja oferty

szkół ponadgimnazjalnych – 10 marca 2016 r. w ZS Rząska

Kandydaci do klas I szkoy podstawowej zamieszkali w obwodzie

szkoy, przyjmowani s! na podstawie zgoszenia rodziców

w terminie do 31 marca danego roku i terminie pó"niejszym,

z urz du.

1. Harmonogram oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu

rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych form wychowania

przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych,

określa Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów Nr 16/2016 oraz

Nr 17/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.

2. Terminy rekrutacji do klas I gimnazjów, określi Małopolski

Kurator Oświaty.

3. Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2015/ 2016 w danym

przedszkolu publicznym korzystały z wychowania przedszkolnego,

składają do dyrektora tego przedszkola deklarację o kontynuowaniu

wychowania przedszkolnego przez ich dziecko

w tym samym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017,

w nieprzekraczalnym terminie od 22 do 29 lutego 2016 r.

4. Rodzice pozostałych dzieci składają wniosek o przyjęcie

dziecka do przedszkola, wniosek może być złożony nie więcej

niż do 3 wybranych publicznych przedszkoli, określonych

w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego przedszkola.

5. Szczegółowe informacje o rekrutacji do placówek publicznych

oraz dokumenty do pobrania, będą dostępne od 1 marca 2016

r. na stronach internetowych oraz w sekretariatach poszczególnych

placówek.

6. Kolejność złożenia wniosku nie ma wpływu na przyjęcie

dziecka do przedszkola.

7. Dane kontaktowe placówek znajdują się na stronie: www.gzeas.zabierzow.org.pl

Sztuczne lodowisko na Rynku w Zabierzowie!

Codziennie czynne w godzinach 9:00 - 21:00

Od 9.00 do 14.00 zorganizowane grupy dzieci i modzie#y

szkolnej z Gminy Zabierzów maj! darmowy wst$p na lodowisko

(wypo#yczenie y#ew i kasku ochronnego – 7z). Bilety: ulgowy

- 5 z, normalny 7 z.

Informacje pod nr tel. 662 909 889, 515 589 145

Budujemy, remontujemy

Zakończono rekultywację stawu w Zelkowie, obejmującą oczyszczanie

i umacnianie brzegów faszyną a także wyłożenia dna stawu żwirem.

Położono też ok. 35 m chodnika. Ze względu na niskie temperatury

w styczniu, napełnianie stawu wodą przełożono na wczesną wiosnę. Staw

ten zajmuje powierzchnię ok. 20 arów, a średnia głębokość wody wyniesie

ok. 1 metra.

W parku w Bolechowicach w pobliżu stawu położono

ok. 400 m chodnika. Rozpoczęto I etap zagospodarowania działki położonej

powyżej stawu z przeznaczeniem jej na teren rekreacyjny.

Zdemontowano stare, szpecące słupy, odnowiono zasilanie elektryczne

działki, wykonano odwodnienie i betonowe podpory, na których zostaną

położone ławeczki.

Ze względu na niskie temperatury w pierwszych dniach stycznia, prace

rozpoczęte przy remoncie ulicy Kamiennej w Zabierzowie jak również inne

roboty drogowe zostały przeniesione na następne tygodnie lub miesiące,

w zależności od warunków atmosferycznych. Obecnie Gmina Zabierzów

skupiła uwagę na zimowym utrzymaniu ulic, dróg i placów, posypując je

w razie potrzeby solą i żwirkiem.

Podwójny rekord WOŚP w Zabierzowie!

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zebrał 50 037, 04 zł.

To rekordowa kwota zebrana dotychczas w naszej gminie. W ub. roku do puszek wolontariuszy trafiło prawie 42 tys. zł, w 2014 roku – ponad

48 tys. zł, w 2013 – ponad 44 tys. zł. Wśród 69 wolontariuszy uczestniczących w tegorocznym finale WOŚP - najwięcej, bo aż 4 747, 55 zł

zebrała gimnazjalistka z Zespołu Szkół w Rząsce Gabriela Baster. To także rekordowa kwota, bo do tej pory nikomu nie udało się tyle zebrać,

choć finały WOŚP odbywają się w gminie Zabierzów od wielu lat.

Finał odbywał się w sali widowiskowej SCKiP. Od godz. 16-tej do 19-tej trwały koncerty i występy artystyczne: koncert zespołu Contra,

pokaz taneczny Szkoły Tańca Frygi – Drygi, zumba show, pokaz sekcji kung – fu z Więckowic i występy Klubów Seniora. Seniorzy zorganizowali

też „kawiarenkę babuni”, a za kawę, herbatę i ciasta płaciło się datkami wrzucanymi do puszki, podobnie - za nabyte na kiermaszu

wyroby ceramiczne oraz drewniane świeczniki, miski i karmniki dla ptaków. Cegiełki na rzecz WOŚP – bilety wstępu po 5 zł brały udział

w losowaniu. Co drugi bilet wygrywał np. pizzę, maskotkę lub karnet na basen.

Dodatek do „Znad Rudawy” - Miesięcznika Gminy Zabierzów. Adres Redakcji: SCKiP Gminy Zabierzów,

ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów. Redaktor Naczelny: Witold Ślusarski. Informacje zawarte w dodatku pochodzą z Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów.

Redakcja tekstów Lucyna Drelinkiewicz.Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres e-mail: dodatek@zabierzow.org.pl lub telefonicznie 12 283 07 50.

Similar magazines