dodatek

elzbietaburtan

dodatek

Co to jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ?

Z uwagi na kontrowersje wokół planowanego punktu selektywnego

zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Rudawa

przybliżamy mieszkańcom Gminy Zabierzów charakterystykę

i zasady funkcjonowania PSZOK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym

wykonawca ma świadczyć usługę polegającą na przyjmowaniu od

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, selektywnie

wysegregowanych odpadów. Odbiór odpadów od mieszkańców

prowadzony jest w ramach ponoszonej przez mieszkańców

opłaty za gospodarowanie odpadami. To ustawa nakłada na gminy

obowiązek uwzględnienia w modelu odbioru odpadów „punktu selektywnego

zbierania odpadów komunalnych”. Zgodne z przepisami gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Najważniejszą jednak w punkcie wyjścia kwestią wydaje się ustalenie,

co to w ogóle takiego w rozumieniu ustawy jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Otóż chodzi o miejsce, do którego mogą Państwo przekazywać pewne wyselekcjonowane rodzaje odpadów komunalnych. W drugiej zaś

kolejności, odpady wywożone są na składowiska – „wysypiska”, poza teren gminy. Sposób skonstruowania takiego punktu oraz jego wyposażenie

powinno być oczywiście dopasowane do przewidzianych do zbierania w nim

rodzajów odpadów.

Z prawnego punktu widzenia, PSZOK powinien sprostać odpowiednim wymaganiom

przy jego lokalizowaniu i funkcjonowaniu. Po pierwsze należy zauważyć, że

obowiązek tworzenia takich punktów jest kierowany do gmin, a więc gmina musi go

wykonać. Punkt selektywnego zbierania powinien być zlokalizowany w określonym

miejscu i w odpowiedni sposób wyposażony.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powinien być zlokalizowany

na placu o powierzchni umożliwiającej rozmieszczenie kontenerów oraz swobodny

dostęp do nich pojazdom odbierającym odpady. Teren powinien być monitorowany lub

przynajmniej zamykany w porze nocnej oraz ogrodzony. Powinno tu także znajdować

się pomieszczenie dla obsługi. „Dobrowolne punkty gromadzenia odpadów selektywnie

zbieranych” działają w systemie „dostarcz” – do punktów tych mieszkańcy mogą

przynosić, dowozić różnego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych.

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK- u można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne

(pochodzące z własnych gospodarstw domowych), w szczególności zaś:

‣ PAPIER: opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, zeszyty, reklamówki

papierowe.

‣ TWORZYWA SZTUCZNE: odpady z tworzyw sztucznych i metali tj. puste

butelki i opakowania plastikowe po: napojach, kosmetykach i środkach czystości, plastikowe

nakrętki, folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania stalowe i aluminiowe,

opakowania typu tetrapak, miski, wanienki, meble ogrodowe, duże zabawki,

butelki, puszki, kartony powinny być zgniecione, bez nakrętek, bez zawartości.

‣ SZKŁO OPAKOWANIOWE: butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po

kosmetykach.

‣ SZKŁO INNE: odpadowe szkło inne niż opakowaniowe (szkło okienne, samochodowe,

lustra).

‣ GRUZ – odpady z remontów budowalnych i rozbiórkowych

‣ ODPADY ZIELONE: odpady z części roślin pochodzące z ogrodów (liście,

trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów), części roślin (łodygi, kwiaty).

‣ OPONY: zużyte opony z pojazdów osobowych oraz zużyte opony rowerów,

wózków itp.

‣ WIELKOGABARYTY: odpady wielkogabarytowe: szafa, stół, kanapa, wykładzina,

dywan itp.

‣ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY: zużyte urządzenia

elektryczne i elektroniczne

‣ ODPADY NIEBEZPIECZNE tj.: opakowania zawierające resztki farb i lakierów,

rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, oraz opakowania po aerozolach.

Pracownik PSZOK-u ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać

zdrowiu lub życiu ludzi.

Planowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce, które ma służyć mieszkańcom oraz zapewniać możliwość

szybkiego i wygodnego pozbycia się niepotrzebnych im odpadów komunalnych – powstających w gospodarstwach domowych.

Utworzenie PSZOK-u ma na celu optymalizację funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a przede wszystkim

ma służyć mieszkańcom Gminy Zabierzów.

Similar magazines