2010 CADAQUES MINI PRINT INTERNATIONAL

miniprint

The catalogue of the 30th Mini Print International of Cadaqués 2010

30è

MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS

2010

Amb la col·laboració de:

Disseny de la portada: Clara Fort


Nanoart, Nanoprint

El nostre segle és el de la nanociència i el de la nanotecnologia. Tot i que la miniatura –o la concentració

de l’obra d’art en espais petitíssims– és tan antiga com l’home, el descobriment de nous camins

d’allò més reduït no ha finit encara.

L’art de la creació impresa –no necessàriament de la seva reproducció–, el que un dia conduí al cartell,

trobà també una expressió quan entrà en allò que Walter Benjamin anomenà l’art en l’era de la

reproducció mecànica. L’expressió elaborada pel gran crític mort malauradament i tràgica a Portbou,

a poques passes de Cadaqués, l’any 1940, hauria de trobar la seva materialització uns pocs decennis

després en la idea dels “miniprints”. Ara fa tres decennis en Pasqual Fort convocà un primer concurs

de Mini Gravats Internacional, únic al món. Mercè Barberà, la seva muller, en continuà la tasca després

del seu traspàs.

L’èxit extraordinari de la convocatòria anyal obeeix sens dubte a l’aguda intel·ligència i sensibilitat de

tots dos, però també a haver sabut tocar una fibra ultrasensible de la modernitat avançada: la nostra

consciència de que la grandària de l’obra no és un component decisiu que expliqui la seva qualitat.

Els milers i milers de concursants no s’hi presenten, al Mini Print Internacional, només per la facilitat

del transport, la manejabilitat de les obres o la cura relativament fàcil que se’n pugui tenir, sinó

també perquè responen a l’esperit del nostre temps. Aquest no ha polvoritzat del tot la dimensió

física. El cos humà hi imposa les lleis de la seva percepció del món: la nostra mà, els nostres ulls, són

dictadors de l’estètica, com l’oïda dicta el que podem definir o no com a música, combinada amb el

ritme de fons que perceben els nostres òrgans. Nogensmenys, ha relativitzat el que eren mides convencionals.

També ens ha redescobert el que en altres temps els miniaturistes medievals declaraven

com a la millor o més santa de les arts, com ho era la il·lustració dels llibres sagrats i ha redescobert la

importància sublim expressada en el més petit: els dibuixants i pintors otomans, o hindús o xinesos,

n’havien assolit l’expressió més alta. Els darrers, mercès al seu invent de la impremta –amb blocs de

fusta, entre d’altres materials– són antecessors antiquíssims dels miniprints cadaquesencs. I a fe que,

en alguns casos, els que s’hi exhibeixen any rera any a Cadaqués, recorden directament o se’n fan ressò,

de l’oriental invenció.

La vinculació del Mini Print amb la nanotecnologia i la nanociència d’avui en dia és ben planera. Els

dos avancen ensems, es donen la mà. Una font més de fascinació.

Sembla que avui no podem fer res que no vinculi el coneixement filosòfic al poètic, l’artístic al de

la ciència. Qui pot parlar doncs, avui, de desvinculació, de segregació i d’atomització en el si de la

civilització, pròpia de la modernitat avançada? Certament no ho trobareu en les obres que la Mercè

Barberà aplega amb tant d’encert a Cadaqués, vingudes de tot arreu del món, en una constant conversa

transnacional i translingüística, en l’aplec de gravats de petit format més gran del món, i en el racó

més blanc i equilibrat de casa nostra.

Salvador Giner

Sociòleg

President de l’Institut d’Estudis Catalans


Nanoarte, Nanoprint

Nuestro siglo es el de la nanociencia y el de la nanotecnología. Aunque la miniatura –o la concentración

de la obra de arte en espacios pequeñísimos– es tan antigua como el hombre, el descubrimiento

de nuevos caminos de lo más reducido no ha finalizado aún.

El arte de la creación impresa –no necesariamente de su reproducción–, el que un día condujo al cartel,

encontró también una expresión cuando entró en lo que Walter Benjamin denominó el arte en la

era de la reproducción mecánica. La expresión elaborada por el gran crítico muerto desgraciada y trágicamente

en Portbou, a pocos pasos de Cadaqués, el año 1940, habría de encontrar su materialización

unos pocos decenios después en la idea de los “miniprints”. Ahora hace tres decenios Pascual Fort

convocó un primer concurso de Mini Grabados Internacional, único en el mundo. Mercedes Barberá,

su mujer, continuó la tarea después de su deceso.

El éxito extraordinario de la convocatoria anual obedece sin duda a la aguda inteligencia y sensibilidad

de los dos, pero también a haber sabido tocar una fibra ultrasensible de la modernidad avanzada:

nuestra consciencia de que el tamaño de la obra no es un componente decisivo que explique su calidad.

Los miles y miles de concursantes no se presentan al Mini Print Internacional de Cadaqués únicamente

por la facilidad del transporte, la manejabilidad de las obras o el cuidado relativamente fácil

que se pueda tener de ellas, sino también porque responden al espíritu de nuestro tiempo. Este no ha

pulverizado del todo la dimensión física. El cuerpo humano le impone las leyes de su percepción del

mundo: nuestra mano, nuestros ojos, son dictadores de la estética, como el oído dicta lo que podemos

definir o no como música, combinada con el ritmo de fondo que perciben nuestros órganos. Por otro

lado, ha relativizado lo que eran tamaños convencionales. También nos ha redescubierto lo que en

otros tiempos los miniaturistas medievales declaraban como la mejor o más santa de las artes, como lo

era la ilustración de los libros sagrados y ha redescubierto la importancia sublime expresada en lo más

pequeño: los dibujantes y pintores otomanos, o hindúes o chinos, habían alcanzado su expresión más

alta. Los últimos, gracias a su invento de la imprenta –con bloques de madera, entre otros materiales–

son antecesores antiquísimos de los miniprints cadaquesenses. Y a fe que, en algunos casos, los que se

exhiben año tras año en Cadaqués, recuerdan directamente o se hacen eco, de la oriental invención.

La vinculación del Mini Print con la nanotecnología y la nanociencia de hoy en día es bien clara. Los

dos avanzan conjuntamente, se dan la mano. Una fuente más de fascinación.

Parece que hoy no podemos hacer nada que no vincule el conocimiento filosófico al poético, el artístico

al de la ciencia. ¿Quién puede, pues, hablar hoy de desvinculación, de segregación y de atomización

en el seno de la civilización, propia de la modernidad avanzada? Ciertamente no lo encontraréis en las

obras que Mercedes Barberá reúne con tanto acierto en Cadaqués, venidas de todas partes del mundo,

en una constante conversación transnacional y translingüística, en el agrupamiento de grabados de

pequeño formato más grande del mundo, y en el rincón más blanco y equilibrado de nuestra tierra.

Salvador Giner

Sociólogo

Presidente del Institut d’Estudis Catalans


Nanoart, Nanoprint

Ours is the century of nanoscience and nanotechnology. Even though the miniature –or the concentration

of a work of art in tiny spaces– is as old as mankind, the discovery of new ways towards

reduction has still not finalized.

The art of printed creation –not necessarily of the reproduction of art–, which once led to the poster,

also found a means of expression when it entered into what Walter Benjamin called art in the age

of mechanical reproduction. This expression by the great critic who, in 1940, died unfortunately and

tragically in Portbou, so near to Cadaques, would materialize some decades later in the idea of “miniprints”.

It is now thirty years since Pascual Fort convened a first competition of International Mini

Prints, unique in the world. His wife Mercedes Barberá continued the task after his decease.

The extraordinary success of the annual convocation is undoubtedly due to the intelligence and sensitivity

of both of them, but also to their knowing how to touch an ultrasensitive fibre of advanced modernity:

our consciousness that the size of a work is not a decisive component that explains its quality.

The thousands and thousands of competitors do not participate in the Mini Print International of

Cadaques only for the facility of transporting, manageability or the simplicity of caring for the works,

but also because they are responding to the spirit of our time. This has not completely pulverized

the physical dimension. The human body imposes on it the laws of its perception of the universe:

our hand, our eyes, are dictators of the aesthetic, just as the sense of hearing determines what we can

or cannot define as music, combined with the background rhythm that our organs perceive. On the

other hand it has made relative what were conventional sizes. It has also rediscovered for us what in

other times the medieval miniaturists declared to be the best or holiest of arts, like the illustrations

of sacred books and has rediscovered the sublime importance expressed in smallness: the Ottoman,

Hindu or Chinese draftsmen and painters had achieved its greatest expressiveness. The latter, thanks

to their invention of printing –with wooden blocks among other materials– are ancient antecedents

of the Cadaques miniprints. And truly, in some cases, those who exhibit year after year in Cadaques,

directly recall or echo, the oriental invention.

The Mini Print’s link with contemporary nanotechnology and nanoscience is clear. Both advance

together hand in hand. One more source of fascination.

Today it seems that we can do nothing that does not link philosophic knowledge with the poetic, the

artistic with that of science. Who can speak today of disconnection, segregation and atomization in

the heart of this civilization, characteristic of advanced modernity? Certainly you will not find it in

the works that Mercedes Barberá gathers together, with such success, in Cadaques. They come from

all parts of the world, in a constant transnational and transliguisitic conversation in the grouping of

small format prints that is the largest in the world and in the whitest and most balanced corner of

our land.

Salvador Giner

Sociologist

President of the Institute of Catalan Studies


COMITÈ D’HONOR

President:

Molt Hble. Sr. José Montilla – President de la Generalitat de Catalunya

Vicepresident:

Hble. Sr. Joan Manuel Tresserras – Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Vocals:

Sr. Daniel Giralt-Miracle – President Emèrit de l’Associació Catalana de Crítics d’Art

Sr. Arnau Puig – Acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi

MEMBRES DEL JURAT 2010

Reti Saks, Estònia

Merlyn Chesterman, Regne Unit

Leonardo Rial, Espanya

Mercedes Molleda, Espanya

Secretària del jurat: Mercè Fort

OBRES, TÈCNIQUES I ARTISTES PREMIATS

«Woodland – V» Manera negra i Aiguatinta James McCreary Irlanda

«Player with graphics – II» Aiguafort Nelly Sandeva Bulgària

«Peacock tunnel» Punta seca i Aiguatinta Junko Funada Japó

«Enigma» Col·lagrafia Eduardo López Cuba

«My doorstep – IV» Punta seca Jeanette Thorup Dinamarca

«Shadow – I» Art digital i Chine collée Kana Veradacha Tailàndia

Obres premiades a escala 100%


«Woodland – V» - Manera negra i Aiguatinta

JAMES McCREARY

Nascut a Dublín (Irlanda) el 1944, va treballar en el taller de vitralls de Harry Clarke entre 1960 i 1963. En el

període 1964-1978 va treballar com a muntador de tancaments metàl·lics per als treballs d’enginyeria estructural

de Smith & Pearson. El 1973 va estudiar aiguafort i litografia en el Graphic Studio Dublin, on va acabar

com a director del taller el 1980. El 1979 Mary Farl Powers y ell mateix van muntar el programa d’Artistes

Visitants en el Graphic Studio, que va introduir en el gravat a molts dels principals artistes d’Irlanda al llarg

dels últims trenta anys. Junt amb Mary Farl Powers i James O’Nolan va ser responsable de la inauguració de

la Graphic Studio Gallery a Cope Street 1988. James McCreary va ser director del taller del 1979 al 2000, i

membre del comitè 1975-2004. El 2005 se’l va convidar a ser membre d’Aosdána.

Des del 1974 fins a l’actualitat ha participat en nombroses exposicions individuals i col·lectives al seu país i

a l’estranger.

Premi del 30è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2010.


«Player with graphics – II» - Aiguafort

NELLY SANDEVA

Nascuda el 1952 a Sofia, Bulgària.

Graduada a l’Acadèmia d’Art N. Pavlovich en l’especialitat d’Il·lustració i Disseny de Llibres, treballa principalment

en el camp del disseny de llibres, com a pintora, assessora artística o secretària de responsabilitat a

tres revistes i tres diaris. Ha escrit diversos assaigs, dos dels quals van ser premiats el 2006.

Des del 1994 ha fet diverses exposicions individuals a Sofia i a París, i nombroses exposicions col·lectives, les

més recents a Bulgària, Macedònia i Espanya.

Premi del 30è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2010.


«Peacock tunnel» - Punta seca i Aiguatinta

JUNKO FUNADA

Nascuda el 1982 a Kyoto, Japó.

Amb una formació que ha comprès estades a Austràlia, França i Grècia, es va graduar en gravat a la Universitat

Seika de Kyoto (Japó) el 2005.

En els últims quatre anys ha celebrat deu exposicions individuals al Japó i ha participat en nombroses exposicions

col·lectives al Japó i a Corea. Des del 2002 ha rebut catorze premis de gravat, tant en concursos i

biennals nacionals com internacionals.

Premi del 30è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2010.


«Enigma» - Col·lagrafia

EDUARDO LÓPEZ

Eduardo Félix López Osorio va néixer el 1949 a Holguín, Cuba.

Formació

1967: Dibuix comercial, artístic i publicitari a l’Academia Interamericana. 1975: Arquitecte Projectista a

l’Escola d’Arquitectura de la Universidad de Oriente, Cuba. 1997: Història de l’Art i Arquitectura Cristiana,

Curs de Postgrau a Mèxic.

Exposicions i premis

• Premi de la Ciudad de Holguín en Arquitectura a la setmana de la cultura holguinera, gener de 1998. Obra:

Restauració de la Catedral San Isidoro d’Holguín.

• Participació en exposicions i events referits a les Arts Plàstiques en el període de 1998 al 2010 a Holguín.

• Premi del 30è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2010.


«My doorstep – IV» - Punta seca

JEANETTE THORUP

Nascuda el 1966 a Ringe, Dinamarca.

Membre de diferents estudis gràfics de Dinamarca i del grup d’artistes “Gray aera”, va iniciar la seva formació

el 1983 estudiant reproducció fotogràfica, va seguir amb el disseny gràfic i des del 1994 té el seu propi Estudi

de Disseny Gràfic.

Des del 1995 ha rebut diversos premis internacionals i ha exposat recentment a Mèxic, Dinamarca i Suècia.

Premi del 30è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2010.


«Shadow – I» - Art digital i Chine collée

KANA VERADACHA

Nascut el 1975 a Bangkok, Tailàndia.

Es va doctorar en Belles Arts a la Universitat Slipakorn de Tailàndia. Actualment és professor del programa

d’Art i Dissenys de Comunicació Visual a la facultat d’Humanitats i Ciències Socials de la Universitat Suan

Dusit Rajabhat.

Només en aquests tres últims anys ha participat en tretze exposicions a Tailàndia, Espanya, Itàlia, Japó, la

Xina i els Països Baixos.

Premi del 30è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2010.


El Mini Print Internacional de Cadaqués compleix

aquest any la 30a edició. L’alt nivell de les obres exposades,

la gran diversitat de tècniques emprades, la

quantitat de països representats, el reconeixement

de l’eficàcia de la seva organització per part de tants

artistes participants, són, entre molts factors, els que

han fet possible amb notable èxit la seva continuïtat.

Durant aquests anys han participat 8.071 artistes de

91 països, i per això podem assegurar que l’existència

del Mini Print és conegudíssima a tot el món per la

seva antiguitat i per la constància de les seves anuals

convocatòries.

L’Ajuntament de Cadaqués, representat pel seu alcalde

Joan Borrell, ha col·laborat en la celebració dels 30

anys d’existència del Mini Print amb un festiu sopar,

convidant als residents a Cadaqués que d’alguna manera

han contribuït a la seva continuïtat.

Escriptors de la presentació del catàleg, artistes guanyadors,

artistes participants, poetes, col·leccionistes

de miniprints, galeristes que fan possible la seva itinerància,

junt amb els que durant anys han col·laborat i

col·laboren en la seva organització, reunits en el Taller

Galeria Fort van realitzar un acte emotiu senzill i entranyable,

en el que no va faltar una emotiva menció

a Pascual Fort. La seva curiositat per saber què feien

els artistes gravadors d’arreu el va dur a crear el

Mini Print Internacional de Cadaqués ara fa 30 anys.

El desig de que el Mini Print perduri integrat dins

d’aquest acollidor i bellíssim poble que és Cadaqués

el manifesten no només els seus habitants sinó també

els milers d’artistes participants que durant aquests

trenta anys ens han visitat i que tantes vegades ens

han expressat que la imatge de Cadaqués ha quedat

vinculada a la seva memòria junt amb l’exposició del

Mini Print com a dues coses indissolubles.

Les exposicions individuals dels artistes guanyadors

de l’any passat solen ser visitades per col·leccionistes

i especialistes en obra gràfica, suscitant gran admiració

i interès. Han assistit a les seves inauguracions, i

exercit de jurat del 30è Mini Print: Reti Saks, d’Estònia;

Merlyn Chesterman, del Regne Unit; i Leonardo

Rial, de Vigo; amb els que hem compartit dies de

coneixement, simpatia i bon humor, deixant-nos un

record amistós i la promesa de tornar a Cadaqués una

altra vegada. No vam poder comptar amb la presència

de Verena Vernunft, Chikahide Saeki i Wojciech

Łuczak, però les seves obres van ser igualment molt

valorades.

Aquest any hem convidat com a membre del jurat a

Mercedes Molleda, catedràtica d’Història de l’Art, i

molt amablement ha acceptat. Els seus coneixements

artístics i tècnics i el seu entusiasme pel Mini Print

ens han acompanyat durant trenta anys i desitgem

que siguin molts més.

L’exposició ha viatjat de nou a Wingfield sota l’eficient

tutela de l’Ian Chance, artífex de l’èxit que aconsegueix

durant anys en aquest bell lloc d’Anglaterra.

Finalitzada l’exposició al Taller Galeria Fort de Cadaqués,

continua la seva itinerància a la Fundació

Tharrats d’Art Gràfic de Pineda de Mar, on rep les

visites d’artistes participants d’aquesta localitat i dels

tallers de gravat propers, exercint el Mini Print la seva

funció pedagògica i divulgativa. Sophie Cassard acull

a la seva galeria l’Etangd’Art de Bages, a 4 km de

Narbona, l’exposició del Mini Print per enèsima vegada.

La seva gran professionalitat ha fet possible que

la presència del Mini Print sigui esperada i desitjada

com un fet establert dins del món cultural del sud de

França.

Agraïm a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes

Culturales la seva col·laboració econòmica en

l’edició d’aquest catàleg i la seva comprensió de la

importància de la difusió internacional de l’art i dels

artistes a través del Mini Print.

Ens emocionen tantes felicitacions rebudes pel 30è

aniversari, però vull fer constar la meva admiració i

agraïment als artistes participants, doncs sense la creativitat

i bellesa de les seves obres el Mini Print no

hauria pogut existir durant tants anys.

Us esperem de nou amb energia i il·lusió!

Mercè Barberà i Rusiñol

Directora del Mini Print Internacional de Cadaqués


El Mini Print Internacional de Cadaqués cumple

este año la 30.ª edición. El alto nivel de las obras expuestas,

la gran diversidad de técnicas empleadas, la

cantidad de países representados, el reconocimiento

de la eficacia de su organización por parte de tantos

artistas participantes, son, entre muchos factores, los

que han hecho posible con notable éxito su continuidad.

Durante estos años han participado 8.071 artistas

de 91 países, por lo que podemos asegurar que la

existencia del Mini Print es conocidísima en todo el

mundo por su antigüedad y por la constancia de sus

anuales convocatorias.

El Ayuntamiento de Cadaqués, representado por su

alcalde Joan Borrell, ha colaborado en la celebración

de los 30 años de existencia del Mini Print con una

festiva cena, invitando a los residentes en Cadaqués

que de alguna manera han contribuido a su continuidad.

Escritores de la presentación del catálogo, artistas ganadores,

artistas participantes, poetas, coleccionistas

de miniprints, galeristas que hacen posible su itinerancia,

junto con los que durante años han colaborado

y colaboran en su organización, reunidos en el Taller

Galeria Fort realizaron un acto emotivo sencillo y entrañable,

en el que no faltó una emotiva mención a

Pascual Fort. Su curiosidad por saber qué hacían los

artistas grabadores de todo el mundo le llevó a crear el

Mini Print Internacional de Cadaqués ahora hace 30

años. El deseo de que el Mini Print perdure integrado

dentro de este acogedor y bellísimo pueblo que es

Cadaqués lo manifiestan no solo sus habitantes sino

también los miles de artistas participantes que durante

estos treinta años nos han visitado y que tantas

veces nos han expresado que la imagen de Cadaqués

ha quedado vinculada en su memoria junto a la exposición

del Mini Print como dos cosas indisolubles.

Las exposiciones individuales de los artistas ganadores

del año pasado acostumbran a ser visitadas por coleccionistas

y especialistas en obra gráfica, suscitando

gran admiración e interés. Han asistido a sus inauguraciones,

y ejercido de jurado del 30.º Mini Print: Reti

Saks, de Estonia; Merlyn Chesterman, de Inglaterra;

y Leonardo Rial, de España; con los que hemos compartido

días de conocimiento, simpatía y buen humor,

dejándonos un recuerdo amistoso y la promesa

de volver a Cadaqués de nuevo. No pudimos contar

con la presencia de Verena Vernunft, Chikahide Saeki

y Wojciech Łuczak, pero sus obras fueron igualmente

muy valoradas.

Este año hemos invitado como miembro del jurado a

Mercedes Molleda, catedrática de Historia del Arte,

y muy amablemente ha aceptado. Sus conocimientos

artísticos y técnicos y su entusiasmo por el Mini Print

nos han acompañado durante treinta años y deseamos

que sean muchos más.

La exposición ha viajado de nuevo a Wingfield bajo

la eficiente tutela de Ian Chance, artífice del éxito que

logra durante años en este bello lugar de Inglaterra.

Finalizada la exposición en el Taller Galeria Fort de

Cadaqués, continúa su itinerancia en la Fundació

Tharrats d’Art Gràfic de Pineda de Mar, en donde

recibe las visitas de artistas participantes de esta localidad

y de los talleres de grabado cercanos, ejerciendo

el Mini Print su función pedagógica y divulgativa. Sophie

Cassard acoge en su galería l’Etangd’Art de Bages,

a 4 km de Narbona, la exposición del Mini Print

por enésima vez. Su gran profesionalidad ha hecho

posible que la presencia del Mini Print sea esperada y

deseada como un hecho establecido dentro del mundo

cultural del sur de Francia.

Agradecemos a la Dirección General de Bellas Artes

y Bienes Culturales su colaboración económica en la

edición de este catálogo y su comprensión de la importancia

de la difusión internacional del arte y de los

artistas a través del Mini Print.

Nos emocionan tantas felicitaciones recibidas por el

30.º aniversario, pero quiero hacer constar mi admiración

y agradecimiento a los artistas participantes, pues

sin la creatividad y belleza de sus obras el Mini Print

no hubiera podido existir durante tantos años.

¡Os esperamos de nuevo con energía e ilusión!

Mercedes Barberá Rusiñol

Directora del Mini Print Internacional de Cadaqués


This year the Mini Print International of Cadaques

celebrates its 30th anniversary. The high quality of

the exhibited art, the great diversity of techniques,

the number of countries represented, the recognition

of its efficient organization by so many participating

artists are among the many factors that have made

possible its successful continuity. During this time

8,071 artists from 91 countries have participated. For

this we can be sure that the Mini Print is well known

throughout the world for its duration and for the

constancy of its annual shows.

The Town Hall, represented by its mayor Joan Borrell,

has cooperated in the celebration of the Mini Print’s

30 years of existence with a festive supper, inviting all

the Cadaques residents who have participated in one

way or another with its continuity.

Authors of the presentation in the catalogue, winning

and participating artists, miniprint collectors,

gallery directors who contribute to its itinerancy,

together with all those who have collaborated in its

organization, gathered in the Taller Galeria Fort for

a simple and affective act in which Pascual Fort was

emotionally recalled. His curiosity for knowing what

printmakers around the world were doing, led him

to create the Mini Print International of Cadaques

30 years ago. The desire for the Mini Print to remain

integrated into the beautiful, welcoming village of

Cadaques is confirmed by its inhabitants as well as by

the thousands of participating artists who have visited

us during these thirty years. They have often told us

how the image of Cadaques, together with the Mini

Print has remained indissoluble in their memory.

The solo shows of last year’s winning artists are visited

by collectors and printmaking specialists who

express their great admiration and interest. The following

artists have attended their openings and acted

as jurists for the 30th Mini Print: Reti Saks from Estonia;

Merlyn Chesterman from England; and Leonardo

Rial from Spain. We shared with them days

of knowledge, sympathy and good humour leaving us

with an amicable souvenir and the promise to return

to Cadaques. Verena Vernunft, Chikahide Saeki and

Wojciech Łukzak were unable to attend, but their

works were also highly esteemed.

Mercedes Molleda, art critic and professor of Art

History, was invited this year to be a member of the

jury and she kindly accepted. Her knowledge of art

and techniques and her enthusiasm for the Mini Print

has accompanied us for thirty years and we hope for

many more.

The show has again travelled to Wingfield under

the efficient direction of Ian Chance, promoter of its

success during many years in that beautiful English

village. After closing in the Taller Galeria Fort of

Cadaques, the show travels to the Tharrats Graphic

Art Foundation in Pineda de Mar where the local

participating artists as well as those from nearby

print workshops visit. Thus the Mini Print continues

to perform its pedagogical and popularizing function.

Sophie Cassard receives the Mini Print once again in

her gallery L’Étangd’Art in Bages, 4 kilometres north

of Narbonne. Because of her great professionalism

the Mini Print is awaited and desired as an established

cultural event in the south of France.

Many thanks to the Directorate-General for National

Fine Arts and Cultural Heritage of the Spanish

Ministry of Culture for its economic support in the

edition of this catalogue and for its understanding of

the importance of the international diffusion of art

and artists through the Mini Print.

The numerous congratulations received for the 30th

anniversary are very moving, but I want to state my

admiration and gratitude to the participating artists.

The Mini Print could not have existed for so many

years without the beauty and creativity of their work.

We await you again with energy and hopeful anticipation!

Mercedes Barberá Rusiñol

Director of the Mini Print International of Cadaques


30001 AUSTRÀLIA

Jolanta Ewart

Stones – II

Xilografia

30005 JAPÓ

Yoshiko Kiso

Marbles

Xilografia

30009 JAPÓ

Hideko Kunii

Seed – 1

Aiguafort

30013 JAPÓ

Ryo Natsukari

Ballerina no. 25

Aiguafort - Aiguatinta

30002 JAPÓ

Kazuko Kido

Sr. G

Manera negra

30006 JAPÓ

Akiko Hasegawa

Links – 1

Col·lagrafia

30010 FINLÀNDIA

Pia Feinik

Desert

Serigrafia

30014 ESPANYA

María Ángeles Pérez Gijón

Arraigo

Aiguafort - Aiguatinta

30003 FRANÇA

Armelle Magnier

Musicalement

Aiguafort - Punta seca - Chine collée

30007 ARGENTINA

Elba María Torres de Torres

Despertar

Calcografia

30011 ESPANYA

Paski Fort Llinàs

La llum

Aiguafort - Aiguatinta

30015 REGNE UNIT

Kay Robinson

Inner city living

Linòleum

30004 ESPANYA

Gérard de Brénnel

Symphonie Pastorale

Tècnica mixta

30008 ESPANYA

Montse Enrich Bastús

Compartimiento estanco – II

Monotip - Additives

30012 MÈXIC

Sara Waisburd

Gracia

Monotip

30016 BULGÀRIA

Ivo Yanakiev

Amistad

Tècnica mixta

: Obres finalistes


30017 SUÏSSA

Theres Steidel-Freuler

Trees - Emotion – IV

Art digital

30021 ESPANYA

Francisco Andrino Muñoz

Atardecer

Art digital

30025 ALEMANYA

Ursula Hülsewig

Lichtzeichen – 2

Art digital

30029 ISRAEL

Eli Diner

Dos palomas – II

Aiguafort - Aiguatinta

30018 ESPANYA

Núria Calsapeu

Peixos i colors

Lavament - Punta seca - Gofratge -

Rodet

30022 AUSTRÀLIA

Christina Cordero

Solitude

Vernís dur i tou - Aiguafort -

Aiguatinta - Mossegada oberta (3 pl)

30026 ESPANYA

Mary Carmen Ezcurra

Chakra 2

Punta seca - Monyeca

30030 CANADÀ

Jacqueline Plante

Tourmente

Litografia

30019 JAPÓ

Yoshifumi Watanabe

M & E – IV

Xilografia

30023 ESPANYA

François Maréchal Bissey

Mirón

Xilografia

30027 ILLES FÈROE

Rannvá Holm Mortensen

Gliding toys – III

Punta seca

30031 JAPÓ

Kazuhiro Tano

Landscape

Serigrafia

30020 ÀUSTRIA

Elisabeth Weratschnig-Hörwarter

Abendstern

Litografia

30024 ESPANYA

Enric Bardera

Geometría de las sombras I – Op. I

Art digital

30028 BULGÀRIA

Irma Vodeva

Tremor – I

Punta seca

30032 RÚSSIA

Svetlana Vedernikova

Eventide – IV

Gravat en cartró


30033 POLÒNIA

Wojciech Łuczak

Portrait with sleeping cat

Burí

30037 ESPANYA

David Sarasa Renedo

Ajedrez – IV

Aiguafort - Aiguatinta

30041 FINLÀNDIA

Kristiina Kellokoski

Dragon of space – II

Aiguafort - Aiguatinta

30045 SUÏSSA

Group LIGNA

Signs – II

Xilografia

30034 ESPANYA

Patricia Sicardi

S/T

Tècnica mixta

30038 ESPANYA

Izaskun Álvarez Gainza

Hondartza nuage

Monotip

30042 ARGENTINA

Graciela Buratti

Serie: “Piedras a la mar LXI...”

Calcografia

30046 BRASIL

Saura Cirlei da Silva Maschio

Detalhe III

Xilografia

30035 ESPANYA

Carme Boix Villalbos

Relleu

Aiguafort

30039 JAPÓ

Chiemi Itoi

Good dog – 4

Aiguafort - Manera negra

30043 ESPANYA

Luis Miguel Baquero Fernández

Dama con guitarra

Aiguafort - Aiguatinta -

Carborúndum

30047 EUA

Pam Skinner

Raven

Punta seca

30036 GRÈCIA

Iris Xilas Xanalatos

Sunset - in blue

Serigrafia manual

30040 MÈXIC

Miriam Libhaber

En los colores

Monotip

30044 ESPANYA

Lluïsa Jover

Es Cucurucú

Linòleum a planxa perduda

30048 COREA DEL SUD

Hye-Jeong Kwon

Monologue

Aiguafort - Linòleum


30049 ESPANYA

M. José Uriarte Mutos

Amanecer

Punta seca en metacrilat

30053 ESPANYA

Diana Ashdown

Winter birches

Calcografia sobre plàstic

30057 JAPÓ

Emiko Orai

A ball of wood

Aiguafort - Aiguatinta

30061 NORUEGA

Rolf Aamot

Star dust

Art digital

30050 MÈXIC

Christa Klinckwort

S/T

Monotip

30054 BULGÀRIA

Maria Duhteva

Impression – II

Aiguafort - Aiguatinta

30058 ESPANYA

Wendy Bird

Damselflies

Punta seca

30062 IRLANDA

Aoife Layton

S/T

Manera negra

30051 FINLÀNDIA

Leena Kaplas

On the ground – I

Fotogravat

30055 ESPANYA

Montserrat Benito Segura

Max a Cadaqués

Tècnica mixta

30059 ITÀLIA

Paola Nasso Grienti

Donna con cane

Aiguafort

30063 SUÏSSA

Raphael Rezzonico

Lámpara – 3

Punta seca

30052 SUÏSSA

Katharina Proch

Happening

Xilografia

30056 ISRAEL

Tamara Sorkin

Encircling

Litografia

30060 REGNE UNIT

Pat King

Window

Aiguafort - Col·lagrafia

30064 ESPANYA

Maite Escofet

S/T

Aiguafort - Aiguatinta


30065 ALEMANYA

Dietrich Gürtler

In the Apollo sanctuary – 2/4

Linòleum - Tècnica mixta

30069 IRLANDA

James McCreary

Woodland – V

Manera negra - Aiguatinta

30073 ITÀLIA

Luisa Tinazzi

Akakus – III

Punta seca (2 plx)

30077 ÀUSTRIA

Elmar Peintner

Konrad sitting

Aiguafort

30066 SUÏSSA

Hermann Bob Gelzer

2009 - 31

Xilografia

30070 FRANÇA

Margaret Dibdin

Heartfelt kiss

Aiguafort - Aiguatinta

30074 EUA

Chloe Dee Noble

Sakurando – Cherry fruit

Linòleum

30078 BRASIL

Esther Bianco

Reflexo vago

Gravat en metall

30067 ESPANYA

M. Ángeles Suñer Lefort

El último pigmeo – 1

Aiguafort - Aiguatinta

30071 RÚSSIA

Sergey Krasheninnikov

Fire – II

Linòleum

30075 BULGÀRIA

Ivan Bachvarov

Space – III

Aiguafort

30079 ARGENTINA

Eva Toker Jawerbaum

Del mar

Polímer - Incisió

30068 ESPANYA

Anna Carbonell Buira

Tri-bi

Sucre - Collage

30072 JAPÓ

Atsuko Yamaba

Various green

Punta seca - Aiguafort

30076 SUÏSSA

Eva Gallizzi

Body line – I

Xilografia

30080 ESPANYA

Aleix Mataró Garriga

Polígon

Linòleum


30081 SUÈCIA

Jan-Eric Bergström

Degas hallick

Punta seca

30085 CANADÀ

Jean Côté

www.3

Tècnica mixta

30089 ESPANYA

Rosa Mirambell

S/T

Monotip

30093 ESLOVÈNIA

Tomaž Gorjup

Time traces – III

Aiguafort

30082 JAPÓ

Yuuki Maki

Structure of unconsciousness – III

Xilografia

30086 GRÈCIA

Aria Komianou

Composition Nº 823

Linòleum

30090 AUSTRÀLIA

Maadi Einfeld

The collection – I

Collage de trossos de gravat

en col·lagrafa

30094 REGNE UNIT

Sarah Gordon

Sofa

Calcografia

30083 EUA

Xiao Ying Zhou

Metamorphosis – I

Calcografia

30087 JAPÓ

Ayaco Suzuki

Legend IV

Aiguafort - Manera negra

30091 ISRAEL

Nira Schwartz

Wave

Giclée - Collage

30095 ESPANYA

Montserrat Lacruz March

Ocell blau

Aiguafort - Aiguatinta

30084 ESPANYA

Santi Fort

Entre cañas

Art digital

30088 EUA

Harvey Breverman

Pettigrew

Calcografia

30092 PORTUGAL

Mary St. George

Salamanders / Sea

Aiguafort - Chine collée

30096 JAPÓ

Toshinori Tanuma

The captured colors HOL-185-76Y

Monotip - Chine collée


30097 FRANÇA

Brigitte Fournier

Le destin contourné

Aiguafort - Punta seca

30101 ISRAEL

Joseph Chaaltiel

Composition Nº4

Litografia

30105 ESPANYA

Josep Luque Mateu

L’ull crític

Aiguafort - Aiguatinta

30109 ITÀLIA

Graziella Conti Papuzza

Little musician

Aiguafort - Aiguatinta

30098 REGNE UNIT

Luce

Midnight

Aiguatinta - Carborúndum

30102 JAPÓ

Atsushi Matsuoka

Above the roof

Xilografia

30106 ESPANYA

Roser Ruiz Romero

Passejant pel meu jardí interior...

he trobat: un perfum de colors

Collage - Litografia

30110 REGNE UNIT

Roger Limbrick

Winter wear – 4

Art digital

30099 ESPANYA

Josy Malagrida

Escorces – VI

Aiguafort - Aiguatinta - Collage

30103 FRANÇA

Naoko Tsurudome

La piste

Aiguafort

30107 SUÈCIA

Britt-Louise Sundell Nemes

Bird’s nest – II

Art digital

30111 CANADÀ

Sylvain Grondin

Save water - Save life – I

Tècnica mixta

30100 ISRAEL

Shoshanna Givon

String – 2

Aiguafort - Aiguatinta

30104 EUA

Beverly Ashcraft-Johnson

Nature reclaims her own

Manera negra - Art digital

30108 ESPANYA

Teresa Fernández Fuertes

Cartas a la memoria – II

Transferència

30112 FRANÇA

Jean Riedweg

12 avril

Burí i pa d’or


30113 ESPANYA

Perry Oliver

Tres culturas – VII

Aiguafort - Aiguatinta

30117 FRANÇA

Renaud Allirand

S/T

Aiguafort

30121 JAPÓ

Satomi Miyazawa

Performed balance

Aiguafort - Tècnica mixta

30125 IRLANDA

Joe Ryan

Tryptych – 1

Aiguafort - Aiguatinta

30114 REGNE UNIT

Louise Hayward

Brawne House, The Brandon Estate

Xilografia en plàstic - Chine collée

30118 ESPANYA

Leonardo Rial

S/T

Tècnica mixta - Gofratge

30122 NORUEGA

Marianne Gihle

Models

Aiguafort

30126 EUA

Robert Kennon

Vesuvins

Xilografia

30115 CANADÀ

Paul-Gilles Vaillancourt

Trio

Col·lagrafia

30119 FRANÇA

Sophie Wilbert

S/T

Aiguafort - Vernís tou - Chine collée

30123 SUÏSSA

Heinz-Peter Kohler

The garden

Punta seca

30127 JAPÓ

Yoriko Shimosaka

Tea for me

Aiguafort - Aiguatinta - Vernís tou

30116 NORUEGA

Dagfinn Bakke

Romance

Litografia

30120 IRLANDA

Killian Dunne

Gabriel

Aiguafort - Vernís dur

30124 CANADÀ

Carolyn Mount

S/T

Aiguafort - Doble chine collée

30128 ITÀLIA

Susanna Manghetti

Sei passi nel silenzio

Aiguafort - Aiguatinta


30129 FRANÇA

Denyse Lecomte

Lavande

Vernís tou - Aiguatinta - Collage

30133 ESPANYA

Eva Pujol Saborit

Entre murs – II

Col·lagrafia

30137 ESPANYA

Chantal Ferracci

Soufle

Aiguafort - Additives

30141 JAPÓ

Jun Maruyama

Catch the dream

Aiguafort

30130 JAPÓ

Chieko Sato

Connection D

Litografia

30134 JAPÓ

Hiroko Takata

S/T

Tècnica mixta

30138 JAPÓ

Yasuko Moriuma

Pandora

Manera negra

30142 ESPANYA

Ramon Llinés Camps

Continuarà – I

Manera negra - Collage

30131 ILLES ÅLAND

Nanna Sjöström

Gabriel

Fotogravat

30135 ESPANYA

Germán Aparicio Fernández

Astrum 02

Aiguafort

30139 ALEMANYA

Hilke E. Helmich

Campagna 13

Aiguafort

30143 PORTUGAL

Jose Barral

S/T

Tècnica mixta

30132 ISRAEL

Rina Vardy

Green/Red – IV

Aiguatinta

30136 JAPÓ

Yoshisuke Funasaka

My space and my dimension - M839

Xilografia

30140 ALEMANYA

Ina Seeberg

West-eastern Divan – III

Serigrafia

30144 ISRAEL

Lea Livne

Prevention of cruelty to animals

Aiguafort


30145 JAPÓ

Michisuke Aoki

Vision of M

Art digital

30149 ALEMANYA

Heidi Bayer-Wech

Relationship

Aiguafort - Aiguatinta

30153 TURQUIA

Gülnaz Ertan

K.2

Aiguafort - Aiguatinta

30157 ISRAEL

Clara Herscovici

Hommage à Louise Bourgeois – III

Punta seca - Chine collée

30146 ESPANYA

Empar Sesé Florensa

Bernat

Linòleum

30150 COREA DEL SUD

Kum Nam Baik

Recollection – II

Art digital

30154 JAPÓ

Natsuko Horiguchi

Sea world

Aiguafort

30158 ESPANYA

Mercè Montserrat Bartra

Flor

Manera negra

30147 ESPANYA

Roser Cros Font

La Caputxeta

Tècnica mixta

30151 SUÏSSA

Heidi Meier-Freuler

Maze – II

Xilografia

30155 ESPANYA

Mireia Fort

S/T

Monotip

30159 NORUEGA

Tove Krogh

White Italian

Aiguafort

30148 JAPÓ

Haruko Cho

B-cushion multi-4

Serigrafia

30152 POLÒNIA

Ewa Czober

Leaf 87 2010

Tècnica mixta - Art digital

30156 CUBA

Eduardo López

Enigma

Col·lagrafia

30160 JAPÓ

Hiroko Sato

Memory of the deep-sea (3)

Col·lagrafia de paper


30161 SÈRBIA

Mirko Molnar

The eye of the creator

Linòleum

30165 EUA

Waikit J. Ng

Kate B 03-05

Giclée

30169 ESPANYA

Joan Canals Carreras

Dues interrelacions

Punta seca - Aiguafort

30173 ESPANYA

Susana Català Sánchez

Dolor

Burí - Punta seca

30162 ESPANYA

Leus

2010

Aiguafort - Aiguatinta

30166 JAPÓ

Fumiko Miyazaki

The top needs the top

Litografia

30170 ALEMANYA

Ingrid Stotz

Spuren

Xilografia

30174 SUÏSSA

Claudia Hobi

Treia

Gofratges acolorits

30163 RÚSSIA

Djamilya Sultanova

Marine

Aiguafort

30167 ESPANYA

Eduard Huertos Barot

Falguera – 4

Aiguatinta al sucre i reserves amb

tòner - Chine collée

30171 JAPÓ

Maho Yamashita

Drift

Punta seca - Vernís tou

30175 ISRAEL

Monica Alon

Nude 1

Aiguafort

30164 JAPÓ

Maruo Yasui

Trace · C

Xilografia - Col·lagrafia

30168 JAPÓ

Tomiko Matsuno

Street of flower

Aiguafort

30172 ESPANYA

Sebastià Plans

Pedra – III

Art digital

30176 ESPANYA

Oriol Sàbat

Rostre

Linòleum


30177 JAPÓ

Kayoko Sawamura

Anywhere ‘10 – I

Aiguafort - Punta seca

30181 ESPANYA

Eva Fort

S/T

Aiguafort - Aiguatinta

30185 ITÀLIA

Silvia Borgogni

Italian dish

Monotip - Collage

30189 ISRAEL

Yosef Shemesh

Triple

Aiguafort - Aiguatinta

30178 ESPANYA

Norman Narotzky

The Gioconda smile

Art digital

30182 JAPÓ

Yasuko Tachi

Pulse from door

Serigrafia - Collage

30186 POLÒNIA

Mieczyslaw Dabrowski

X

Serigrafia - Relleu

30190 ÀUSTRIA

Brigitte Petry

Ice age – 2

Serigrafia

30179 FRANÇA

Irène Boisaubert

India (2)

Linòleum

30183 ITÀLIA

Claudio Onorato

S/T

Retallada

30187 JAPÓ

Masumi Yokoyama

Open the box...

Aiguafort - Aiguatinta

30191 JAPÓ

Risa Hirose

Hi rose #5

Xilografia

30180 POLÒNIA

Wojciech Jaguźny

City – IV

Art digital

30184 ESPANYA

Cecilia José

San Giusto

Punta seca

30188 ESPANYA

Marta Torres

S/T

Aiguafort - Chine collée

30192 ESPANYA

Maise Corral Tort

Venere tempus

Tècnica mixta


30193 ESPANYA

Cristina Capella Martí

Mapa (8)

Punta seca - Aiguafort

30197 LETÒNIA

Lolita Vorkale

The blue diva of aquarium

Aiguafort acolorit - Punta seca

30201 ESPANYA

Carme Granell Fort

Piano

Aiguafort - Aiguatinta

30205 REGNE UNIT

Merlyn Chesterman

Hot day

Xilografia

30194 JAPÓ

Yoko Hayashi

Humming bee

Aiguafort - Aiguatinta

30198 FRANÇA

Margot Maldonado Muñoz

Ventana V-5

Aiguatinta - Punta seca

30202 PORTUGAL

Ema Leandro

S/T

Tècnica mixta

30206 SÈRBIA

Risto Antunovic

Stange – V

Fotogravat

30195 ALEMANYA

Wolfgang Eckardt

Steel profile

Art digital

30199 JAPÓ

Yoshiko Fujita

Face - Ma

Xilografia

30203 FRANÇA

Marie-Claude Phenix

Messafère

Aiguafort - Gofratge

30207 JAPÓ

Akie Arikawa

Bluebell

Aiguafort - Aiguatinta

30196 JAPÓ

Karin Iwabuchi

High heel training #1

Serigrafia

30200 ESPANYA

Encarna Ferrer Castillejo

Los ángeles

Fotogravat

30204 JAPÓ

Kiko Ohno

Dawn

Aiguafort - Collage

30208 BRASIL

Paulo Roberto Lisboa

Cinco gatitos para cinco árboles

Vernís tou - Aiguafort - Aiguatinta


30209 PORTUGAL

Isabel Alves

S/T

Tècnica mixta

30213 ESPANYA

Ana Ruiz Segura

Cabacebra

Aiguafort - Aiguatinta

30217 REGNE UNIT

Jill Bennett

Window, Anti Paxos

Litografia

30221 IRLANDA

Rebecca Homfray

The roost

Xilografia

30210 PORTUGAL

Mary Hurst

Velvet night

Calcografia - Relleu

30214 ESPANYA

Francesc Soler Claveras

Una porta sense clau

Col·lagrafia

30218 ESPANYA

Margarida Alavedra Plà

Casetes de Port Lligat

Aiguafort - Aiguatinta

30222 PORTUGAL

Maria Moura

Cordeiro

Aiguafort - Punta seca

30211 EUA

Joyce Blunk

Abrazo de oro (Golden hug)

Linòleum

30215 ARGENTINA

Luis Bourband

Concierto

Serigrafia - Collage

30219 SUÈCIA

Margaretha Persson

Coming out

Col·lagrafia

30223 JAPÓ

Naomi Kasai

Rain drop – I

Punta seca - Col·lagrafia

30212 SUÏSSA

Pascal Mollard

Je veux mon papa

Punta seca

30216 ESPANYA

Jordi Güell

Gest d’ànima la rosa suspir

Punta seca

30220 JAPÓ

Takanori Iwase

Red rain

Litografia sense aigua

30224 ESPANYA

Camil·la Huisgen

Euphoria

Punta seca


30225 ALEMANYA

Marco Stanke

S/T

Serigrafia

30229 BULGÀRIA

Tanya Yordanova

Nature – I

Calcografia

30233 SUÈCIA

Öivind Harsem

Structur – I

Aiguafort

30237 ISRAEL

Rita Shulman

Spring

Aiguafort - Aiguatinta

30226 ESPANYA

Sònia Giravent Pallerola

Edith = Suite 2

Linòleum

30230 REGNE UNIT

Gill Speirs

Red by the blue

Litografia en pedra

30234 ESPANYA

Nona López Surroca

Revés, tros terra Cadaqués

Gofratge

30238 EUA

Gloria Fischer

Old studio – 1

Chine collée - Aiguafort

30227 JAPÓ

Keiko Nakashima

Days (6)

Litografia - Collage - Esmalt

30231 POLÒNIA

Tadeusz Ramik

ExL Ryszard Kowalewski

Aiguafort - Punta seca

30235 ÍNDIA

D. Satish Kumar

Up in the air

Punta seca

30239 JAPÓ

Junko Funada

Peacock tunnel

Punta seca - Aiguatinta

30228 FRANÇA

Cécile Meyer-Malinverno

La pomme

Burí

30232 ESPANYA

Pere Bellès

D4 ITG CCF

Linòleum

30236 ÀUSTRIA

Wernfried Poschusta

OT.

Linòleum

30240 ÀUSTRIA

Larissa Mayer-Hausner

Fischer’s fritze

Serigrafia


30241 ÍNDIA

S. Rajesh

S/T

Aiguafort

30245 BRASIL

Dórian Ribas Marinho

Lingua de sogra

Tècnica mixta

30249 ESPANYA

Felipe Lamadrid

La franja de Gaza

Tècnica mixta

30253 FRANÇA

Jean-Louis Cunin

Mégalithe – III

Vernís tou

30242 BULGÀRIA

Nelly Sandeva

Playar with graphics – II

Aiguafort

30246 JAPÓ

Miki Hatakeyama

Cross

Serigrafia

30250 FINLÀNDIA

Iria Čiekča Schmidt

Mamywata

Linòleum

30254 ALEMANYA

Margret Sander

Bild Nr. 307

Punta seca - Estergit - Dibuix

30243 ESPANYA

Nobuko Kihira

Serie vertical – Composición

Aiguafort - Paper jap.

30247 ESPANYA

Uli Pick

Essentia – .

Col·lagrafia

30251 ESPANYA

Dolors Lujan

S/T

Col·lagrafia - Punta seca

30255 JAPÓ

Miwa Fujisaki

Amu #1

Frottage

30244 ESPANYA

Roger Abella Castany

Estructura

Linòleum - Collage

30248 REGNE UNIT

Janet-Ferrier Robinson

Woodmouse

Xilografia - Punta seca

30252 EUA

Betty Wood

Allentown, PA

Aiguafort - Chine collée

30256 REGNE UNIT

Ivy Smith

Bride and groom

Linòleum


30257 FINLÀNDIA

Susanna Suikkari

Free kick

Aiguafort - Aiguatinta

30261 FRANÇA

Philippe Auriol

No me empecheras de sleep

Serigrafia amb acrílic i pans d’or

30265 REGNE UNIT

Christopher Moon

Fight

Aiguafort

30269 JAPÓ

Etsuko Ryu

Into it – II

Xilografia

30258 JAPÓ

Miyuki Toshima

Berry

Manera negra

30262 FRANÇA

Renée Micoulaud

Dimention silenciense

Aiguatinta

30266 CANADÀ

Julie Maas

Carnival world 2

Aiguafort - Chine collée

30270 FRANÇA

Nicole Nègre

Promesse

Gofratge - Vernís tou

30259 ESPANYA

Josep Lázaro (Leri)

La mesura

Aiguafort - Chine collée

30263 ITÀLIA

Fabrizio Pavolucci

Chicken 2

Punta seca

30267 DINAMARCA

Jeanette Thorup

My doorstep – IV

Punta seca

30271 ITÀLIA

Judit H. Fontana

Autumn

Aiguafort

30260 ESPANYA

Filo Fuentes

Cadaqués

Aiguatinta - Additives

30264 ESPANYA

Pia F. Wortham

Love in a mist

Monotip - Punta seca

30268 SUÏSSA

Montserrat van Thuyne-Daniel

S/T

Aiguafort - Paper jap.

30272 ESPANYA

Gabriel Sabanés Rius

Gerro amb flors

Sucre - Aiguafort


30273 JAPÓ

Megumi Kato

Form – ‘10 – Line I

Aiguafort

30277 REGNE UNIT

Ruth Barrett-Danes

Which way now?

Punta seca - Gravat en cartulina

30281 ESPANYA

Gloria Izquierdo Blasco

Enigma

Aiguatinta - Collage

30285 REGNE UNIT

Linda Nevill

Serve me the sky

Aiguafort

30274 PORTUGAL

Mel de G.

Infinito

Aiguafort - Punta seca

30278 SUÏSSA

Béatrice Mollard

Humus

Tècnica mixta

30282 ESPANYA

Roser Capdevila

S/T

Aiguafort

30286 MÈXIC

Emilio H. Rodríguez Montantes

Ofrenda

Linòleum

30275 JAPÓ

Tsuyoshi Yatake

Sorrow

Xilografia

30279 REGNE UNIT

Patricia Niemira

Furrowed fields

Col·lagrafia - Chine collée

30283 PORTUGAL

Isabel Gorman

S/T

Aiguafort - Punta seca

30287 FRANÇA

Philippe Grison

Rogoznica

Punta seca

30276 ESPANYA

Marta Balada Monclús

Històries humanes, sèrie B – II

Aiguafort - Aiguatinta

30280 UCRAÏNA

Vasil Fenchak

Separate reality

Aiguafort - Aiguatinta

30284 JAPÓ

Kudou Tadataka

Time 4

Tècnica mixta

30288 JAPÓ

Nobuyuki Nakajima

Given to speculation

Aiguafort


30289 ESPANYA

Josefa Torres de Funes

Seguint camí

Serigrafia

30293 EUA

Elizabeth Dove

Terrain

Calcografia - Fotogravat -

Chine collée

30297 CANADÀ

Patrick Bulas

Little world seven

Aiguafort

30301 ESPANYA

Andrea A. Garcia Sastre

Finestra al món

Monotip

30290 FRANÇA

Michel-André Martin

Fragile

Aiguafort

30294 NOVA ZELANDA

Steve Lovett

S/T

Serigrafia

30298 SUÈCIA

Klara Nagy

Wainting for

Punta seca

30302 JAPÓ

Toshihiko Iwabuchi

Kaleidoscope – vi

Aiguafort - Col·lagrafia

30291 REGNE UNIT

Sally Scott

2 lemons

Litografia

30295 UCRAÏNA

Alexandr Dvoriankin

Eva

Art digital

30299 ARGENTINA

Claudia Fernández Farjat

Mito forma

Gravat - Collage

30303 BULGÀRIA

Veselin Damyanov-Ves

Are you creative? – II

Tècnica mixta

30292 JAPÓ

Kyoshiro Takahashi

Umineko

Punta seca

30296 JAPÓ

Naomi Kubo

Hold the stone

Gravat en paper

30300 RÚSSIA

Ludmila Yuga

Bali, theatre – IV

Aiguafort - Aiguatinta

30304 LITUÀNIA

Monika Puzauskaite

Thyroid

Aiguafort


30305 ESPANYA

Bernabé Díaz Lirio

American lake

Aiguafort - Aiguatinta

30309 ROMANIA

Adrian Valentin Samson

Childhood – I

Tècnica mixta

30313 ÀUSTRIA

Sabine Potuschak

I like vegetarians – I

Serigrafia

30317 ESPANYA

Cecília Gorgues Solé

Papallona

Aiguafort - Aiguatinta

30306 REGNE UNIT

Malcolm Franklin

Embrace · 9

Litografia en pedra

30310 RÚSSIA

Evgeni L. Blumkin

Uneasy

Xilografia en color (Impr. digital)

30314 MÈXIC

M. Dolores Romero Dávila

Hombre sabio – III

Aiguafort - Aiguatinta

30318 JAPÓ

Minae Takada

Secret bookshelf

Aiguafort - Punta seca - Aiguatinta

30307 EUA

Monica Jacobs

Catapult

Monogravat - Relleu

30311 ESPANYA

Adela Muiños

Máscara

Punta seca

30315 MÈXIC

Marissela Esqueda

Tuna

Aiguafort - Aiguatinta

30319 MÈXIC

Mónica Romero Dávila

Huevos en sintaxis

Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée

30308 JAPÓ

Noriko Yida

Waiting for spring

Col·lagrafia

30312 MÈXIC

Claudia Ivónne Martínez Aguirre

Soledad

Punta seca

30316 MÈXIC

Roberto L. Mantilla (ROMAN)

...en el desierto

Monotip

30320 TAIWAN

Hyun-Jin Kim

Silhouette

Linòleum


30321 URUGUAI

Pedro Hiriart Arrospide

Muñeca triste

Xilografia

30325 MÈXIC

Patricia Figueroa

Cuarto de suspiros

Monotip

30329 FINLÀNDIA

Heidi Lehtola

Goblin hugs tree

Aiguafort - Aiguatinta

30333 ALEMANYA

Roland Schaller

Femme fatale

Aiguafort

30322 ESPANYA

Monique Lamotte Mats

S/T

Aiguatinta - Punta seca

30326 ESPANYA

Conxita Grancha Arauzo

Estrella negra

Col·lagrafia

30330 MÈXIC

Leticia Sánchez Mata

S/T

Monotip

30334 ESPANYA

Concha Ávila

S/T

Tècnica mixta i polivinil

30323 LÍBAN

Mirella Aprahamian

Urbania – III

Col·lagrafia

30327 JAPÓ

Keiko Yukimoto

Black cat

Manera negra

30331 LUXEMBURG

Serge Koch

Sound of nature – I

Art digital

30335 ÀUSTRIA

Irene Stursa

Duo – 1

Linòleum i material

30324 BÒSNIA i HERCEGOVINA

Mirko Zorko

Bridge – I

Tècnica mixta

30328 ESPANYA

Josep M. Portet Dot

Arrecada

Aiguafort - Chine collée

30332 ESPANYA

Ros Vila Altimir

El retorn

Punta seca

30336 MÈXIC

Janette Husny

S/T

Monotip


30337 EUA

Michele Winkler

Coffee (from the Mec series)

Fotogravat de vàries planxes

30341 BÒSNIA i HERCEGOVINA

Ivana Ćavar

Pietà

Aiguafort

30345 GRÈCIA

Maria Giannakopoulou

Magical picture – IV

Xilografia

30349 URUGUAI

Ignacio Márquez

Escarabajo

Xilografia

30338 FRANÇA

Michele Morvan

Meditation – I

Punta seca

30342 JAPÓ

Yosico Mori

Chinese bellflower

Aiguafort - Aiguatinta

30346 PAÏSOS BAIXOS

Tieneke van Montfort

Turtle

Relleu i buit

30350 MÈXIC

Marilupe Ruiz

Torre San Antonio

Monotip

30339 ALEMANYA

Verena Wendel

Blinded by the light

Serigrafia

30343 PAÏSOS BAIXOS

Sonja Reedijk

Hosta leaves – IV

Aiguafort

30347 CROÀCIA

Emina Pughel

Discocut – IV

Tècnica mixta

30351 AUSTRÀLIA

Jan Palethorpe

Turtle

Aiguafort - Chine collée

30340 MÈXIC

Renata Gerlero Estrada

S/T

Monotip

30344 XILE

M. Isabel Dávila Losada

Mi cocina de campo

Aiguafort - Aiguatinta

30348 ESPANYA

Perla Estrada + Teresa Gironés

Máscara – IV

Tècnica mixta

30352 MÈXIC

Liliana Rizo Dewet

Otoño

Aiguafort - Aiguatinta


30353 EUA

Ellen Peckham

Cloud spirit

Aiguafort

30357 DINAMARCA

Jette Asdis Ewerlöf

The selected – 1

Fotogravat (2 planxes)

30361 ÍNDIA

Chandra Sheaker

S/T

Aiguatinta - Punta seca

30365 RÚSSIA

Regina Bugleeva

House

Linòleum

30354 ESPANYA

Susana Valdés Casas

I la barca va

Sucre - Chine collée

30358 BRASIL

Maria Regina Pinto Pereira

Mar – I

Aiguafort - Aiguatinta

30362 ESPANYA

Pilar Garcerá Castelló

Otoño

Linòleum

30366 REGNE UNIT

Elizabeth Stuart Smith

Chinese jug

Linòleum

30355 URUGUAI

Rosalba Correa Caraffa

Gorda primavera

Xilografia

30359 JAPÓ

Naotsugu Hashimoto

Innocent – 2010 A

Monotip

30363 CROÀCIA

Tihana Grzanić

···· ····

Linòleum

30367 MÈXIC

Fernanda Reyna

Silla

Monotip

30356 ESPANYA

Carme Garcés i Brusés

El pescador

Linòleum

30360 MÈXIC

Raffaella Bianchi Beltrami

Reacción

Monotip

30364 MÈXIC

Christine Aebi-Ochsner

S/T

Monotip

30368 FRANÇA

François Laude

La petite écuyère

Aiguafort


30369 BULGÀRIA

Kalina Kraleva

Forest

Aiguafort - Punta seca - Aiguatinta -

Vernís tou

30373 PORTUGAL

Ana Galvão

Ecos

Aiguafort - Aiguatinta - Col·lagrafia

30377 CROÀCIA

Antonija Gudelj

The profil

Tècnica mixta

30381 REGNE UNIT

Jose Suarez Varela

Running with ball

Linòleum

30370 VENEÇUELA

Francisca María Asunción

Suelo ardiente

Art digital

30374 CROÀCIA

Valentina Ŝuljić

Essence of Mediterran

Aiguatinta - Reserva - Aiguafort

30378 JAPÓ

Yoko Furuta

A peace of night

Col·lagrafia - Punta seca

30382 MÈXIC

Dina

Alcance

Monotip

30371 EUA

Octavian Pacurar

Lady in red

Art digital

30375 URUGUAI

Javier Hernández

Geométrico – I

Xilografia

30379 MÈXIC

Beatriz Borrego Hinojosa

Serie Colores

Monotip

30383 CROÀCIA

Petra Cuitan

Forest – I

Linòleum - Gofratge

30372 ESPANYA

Carmen Romero Afán

Laberintos de conciencia

Linòleum - Gofratge

30376 PAÏSOS BAIXOS

Pieter Ploeger

Restless furniture – 1

Xilografia

30380 BRASIL

Cristina Carvalheira

Confronto

Aiguafort - Aiguatinta

30384 ESPANYA

Carmen Garcia Velasco

Pareja – I

Aiguafort acolorit


30385 COREA DEL SUD

Inkyung Seo

The blessing – No. 1

Ganivet sobre cartró

30389 URUGUAI

Sonia Marta Otero

Tenis rotos

Xilografia

30393 BÒSNIA i HERCEGOVINA

Darko Dugandžić

Transparent

Tècnica mixta

30397 PORTUGAL

Maria Teresa Jorge

S/T

Tècnica mixta

30386 SUÈCIA

Gerd Brandes

Good news

Art digital

30390 RÚSSIA

Ilia Pazderin

Still life

Linòleum

30394 SUÈCIA

Abdulkareem Sadoon

Home

Col·lagrafia

30398 FINLÀNDIA

Sari Mantila

Grrr...

Aiguafort - Aiguatinta - Relleu

30387 ESLOVÈNIA

Gordana Zirojević - Kiki

Space

Tècnica mixta digital

30391 FINLÀNDIA

Saara Tikkanen

Pause

Linòleum

30395 NORUEGA

Lena Akopian

Places in your mind – III

Art digital acolorit a mà

30399 UCRAÏNA

Ajk Piercc + Tee Kho!

14, 02, 10

Tècnica mixta

30388 FINLÀNDIA

Kyösti Miettinen

On the pink sheet

Aiguafort - Aiguatinta

30392 ARGENTINA

Aída Ferraris

Llegan olas

Linòleum

30396 RÚSSIA

Mikhail Parshikov

Lines 3

Serigrafia

30400 URUGUAI

Lídice Stankervicaite

Composición

Xilografia


30401 SUïSSA

Dadi Wirz

Balimo – II

Xilografia

30405 EUA

Hertha O. Horwitz

Flashpoints

Gofratge

30409 URUGUAI

Fernanda Paulette

Muro familia Nº2

Xilografia

30413 ESPANYA

Carme Tarrés Pomareda

Vista des dels olivars

Aiguafort al sucre

30402 JAPÓ

Itsuji Hirata

Boiler design (A)

Art digital

30406 JAPÓ

Yoko Hato

Hat

Aiguafort - Manera negra

30410 POLÒNIA

Anna Trojanowska

Forma - III

Litografia en marbre

30414 REGNE UNIT

Arvon Wellen

Hotel room

Tècnica mixta

30403 ROMANIA

Alina Teleman

Street

Punta seca

30407 ARGENTINA

Pipa Estefanell

Líneas de huesos – III

Planxa solar - Incisió al paper

30411 EUA

Lauren Hall

Irrisistance

Aiguafort - Aiguatinta - Punta seca -

Chine collée

30415 REGNE UNIT

Colin Gillespie

Rainmen

Linòleum

30404 MÈXIC

José Roberto Hernández Hernández

El poder del hombre

Aiguafort - Aiguatinta - Vernís tou

30408 MÈXIC

Alan Gorodzinsky Kerik

La force

Monotip

30412 JAPÓ

Michiko Inukai

Dancing in the sky

Aiguatinta al lavament

30416 REGNE UNIT

Joseph J. Field

Japanese motted red

Linòleum - Chine collée


30417 PORTUGAL

Anabela Mendes Lopes

S/T

Tècnica mixta

30421 ESPANYA

Albert Granell Fort

S/T

Aiguafort

30425 BRASIL

Claudia Gonçalves

Elena

Linòleum

30429 PORTUGAL

Clarisse Airoso

Persona – III

Tècnica mixta

30418 FINLÀNDIA

Laina Koskela

Choice – I

Aiguafort - Aiguatinta

30422 CANADÀ

Agathe Piroir

Van Dyck

Aiguafort

30426 URUGUAI

Raul Cattelani

El pez

Xilografia

30430 SÈRBIA

Maja Vasić Katić

Shadow

Linòleum

30419 ESLOVÈNIA

Mihael Perčič

Beetlejuice, beetlejuice, beetlejuice

– VI

Punta seca - Aiguafort

30423 FRANÇA

Micheline Doucet-Carriere

Seule

Aiguafort - Collage

30427 JAPÓ

Akiko Sugihara

A route

Aiguafort

30431 FINLÀNDIA

Hannele Salminen

Green grass

Burí - Aiguatinta

30420 GRÈCIA

Yannis Stefanakis

The cloud

Aiguafort - Aiguatinta - Linòleum

30424 NORUEGA

Randi Werge Bøyesen

Deer

Aiguafort acolorit

30428 ESPANYA

Raymond Zorrilla i Carceller

Algallarens

Aiguatinta - Transferència

30432 EUA

Leigh Craven

S/T

Aiguafort - Aiguatinta - Punta seca


30433 BÈLGICA

Liliane Bil

Nouchica

Aiguafort

30437 PORTUGAL

Helena Cardoso

Ostra

Tècnica mixta

30441 ESPANYA

Montserrat Badia i Batlle

L’àngel

Punta seca - Collage

30445 ESPANYA

Pilar Martín Herrero

Naturaleza 2

Aiguafort - Aiguatinta

30434 BULGÀRIA

Ivan Ninov

Space XXXXXVII

Punta seca

30438 JAPÓ

Sawa Horio

A fountain

Aiguatinta - Punta seca

30442 PORTUGAL

Nim

S/T

Tècnica mixta

30446 BRASIL

Carla Meneghetti

Lila – I

Linòleum

30435 ROMANIA

Lia-Maria Bîra

Rememorare

Punta seca

30439 URUGUAI

Isabel Easton

Máscara – II

Xilografia

30443 ESPANYA

Isabel Sanjuan Gómez

Cruce de caminos

Aiguatinta

30447 FRANÇA

Jean-Michel Vincent

S/T

Aiguafort

30436 FRANÇA

Jean-Jacques Lecoq

Le verre et l’escargot

Manera negra

30440 RÚSSIA

Shuanna Sunkoeva

Ex libris

Aiguafort - Aiguatinta

30444 JAPÓ

Etsuko Kubota

Stroll weather

Aiguafort - Aiguatinta - Vernís tou

30448 BAHRAIN

Jamal Abdul Rahim

S/T

Fotogravat


30449 TAIWAN

Debbie Pea-Chian Lee

Blotches

Aiguafort en planxa solar

30453 PORTUGAL

Maria Celeste Alves

S/T

Tècnica mixta

30457 JAPÓ

Kinichi Maki

Bicycle crossing (images through a

glass bead)

Xilografia - Linòleum - Digital

30461 MOLDÀVIA

Victoria Mihalachi

Red

Art digital

30450 ESLOVÈNIA

Sabina Šiler Hudoklin

Straza pri Novem Mestu

Aiguafort acolorit

30454 ESPANYA

Anna-Mercè Puig Alabern

Convulsió

Monotip - Collage

30458 ESPANYA

Ilich Roimeser Xirgo

Mudanza

Aiguafort

30462 FRANÇA

Béa Nevoux

Mémoires

Burí - Aiguafort - Aiguatinta -

Chine collée

30451 UCRAÏNA

Volodymyr Chornobay

Break wing

Serigrafia

30455 ARGENTINA

Verónica Soncini

Núcleo vital

Additives - Collage

30459 PUERTO RICO

Wareco Martínez Díaz

Desigualdad – II

Art digital - Monotip

30463 DINAMARCA

Else Strandsbjerg Haakonsson

Bird on earth

Burí

30452 URUGUAI

Olga Bacigalupo

Soñando

Xilografia

30456 FRANÇA

Philippe Morin

Chez Elle

Aiguafort - Aiguatinta

30460 EUA

Amaryllis Siniossoglou

Nº 203

Fotogravat

30464 ESPANYA

Maite Núñez Luque

Menina

Planxa perduda


30465 MÈXIC

Guadalupe Morazúa

Ave – II

Monotip

30469 KOSOVO

Shyqri Nimani

Epic mood

Tècnica mixta

30473 JAPÓ

Chiaki Takemoto

Ton!

Xilografia

30477 ROMANIA

Alexandra Maria Ilie

Illusions

Aiguafort

30466 POLÒNIA

Zbigniew Jóźwik

Vegetable impressions – I

Linòleum

30470 JAPÓ

May Utsui

Waver

Aiguafort

30474 POLÒNIA

Przemysław Michałowski

Red play

Linòleum

30478 POLÒNIA

Graźyna Kulikowska-Antczak

Rays – IV

Manera negra

30467 ESPANYA

Rosa Figueras Casanovas

Patagònia – I

Aiguafort - Aiguatinta - Viscositats

30471 REGNE UNIT

Annette G. McIntosh

Tranquil water

Serigrafia - Impr. digital

30475 ROMANIA

Colceru Ciprian

Lines and gray

Art digital

30479 BIELORÚSSIA

Alena Semchyshyn

Abstraction

Aiguafort

30468 ESPANYA

Antonio José Barrientos Ruiz

Bajondillo - Priego de Córdoba

Aiguafort - Aiguatinta

30472 POLÒNIA

Jakub Godziszewski

S/T

Punta seca

30476 RÚSSIA

Masha Belaya

Prison

Linòleum

30480 ISRAEL

Tami Shkedi

Women in a woman

Serigrafia


30481 JAPÓ

Shigeaki Yokoyama

Flamenco

Litografia - Impr. digital

30485 ROMANIA

Dorothea Hirjoi

Fire

Monotip

30489 KOSOVO

Alban Nimani

Elevator

Tècnica mixta

30493 RÚSSIA

Kira Petushkova

Alhambra – I

Aiguafort - Aiguatinta

30482 CROÀCIA

Noel Šuran

Homework – IV

Gofratge

30486 SUÏSSA

Heinz Allemann

Pace

Xilografia - Digital

30490 ESPANYA

Daniel Llin Soler

Zuric

Aiguafort - Aiguatinta

30494 JAPÓ

Masaaki Sugita

Sticket jet - Woman in warrior’s

costume

Aiguafort - Aiguatinta - Burí

30483 SUÏSSA

Susan Mézquita

Wash & dry

Linòleum - Chine collée

30487 CUBA

Josvel Vázquez Prat

Mis noches sin ti

Linòleum

30491 DINAMARCA

Charlotte Hanmann

Brazos de amor

Serigrafia

30495 ESPANYA

Concepció Matamoros i Viñas

Transformació - Pedra nº 2

Col·lagrafia

30484 CUBA

Julio C. Peña Peralta

Serie esquelesutra: Mira hueco – II

Aiguafort

30488 TXÈQUIA

Zdeněk Kučera

Defor 13

Art digital

30492 ROMANIA

Ovidiu Petca

The Vinci girl

Art digital

30496 FRANÇA

Jacqueline Allwood

Lula

Litografia


30497 JAPÓ

Itaru Iwahashi

Koro koro

Punta seca - Aiguatinta

30501 BIELORÚSSIA

Karina Kharaneka

Letter

Linòleum - Litografia

30505 ROMANIA

Dan Boar

Mechanical forme’s – II

Linòleum

30509 AUSTRÀLIA

Susan Rushforth

Estuarine changes – I

Xilografia

30498 ESPANYA

Anna Arqués i Guillamet

Sinapsi

Aiguafort - Lavament - Chine collée

30502 CANADÀ

Patrick Desgreniers

Hibiscus

Aiguafort - Sucre - Chine collée

30506 UCRAÏNA

Marina Rosljakova

Romance

Monotip

30510 UCRAÏNA

Oksana Hrynenko

Deeply

Linòleum

30499 ARGENTINA

María Laura Pacitti

Vida

Xilografia

30503 ISRAEL

Hanna Sperling

Good bye

Serigrafia

30507 KOSOVO

Agim Salihu

The dawn – III

Aiguatinta - Punta seca

30511 EUA

Don Becktel

Filigree

Planxa solar - Gofratge - Collage

30500 MÈXIC

Iola Benton

S/T

Monotip

30504 ISRAEL

Aída Stolar

Rhythm

Aiguafort - Aiguatinta

30508 COREA DEL SUD

Myung-Jin Lee

I love my identity (anatomy version)

Manera negra - Mossegada profunda

30512 JAPÓ

Hat Yamashiro

Natsu (summer)

Mossegada profunda


30513 ESPANYA

Isabel Indarte Boyero

Gotas en cala

Manera negra

30517 EUA

Ralph Slatton

Apologetics

Aiguafort - Aiguatinta

30521 FINLÀNDIA

Taina Rantala

II From the series:

“The happy women”

Fotogravat

30525 MÈXIC

Miguel A. Otero Méndez

Colas y bocas

Dibuix - Collage - Fotogravat -

“Roll-up”

30514 XILE

Marylin C. Bronfman

“...y sombras llena.”

1 - Francisco de Quevedo

Aiguafort - Aiguatinta

30518 FINLÀNDIA

Anna Sihvonen

Suprising intentions

Punta seca - Carborúndum

30522 ISRAEL

Tamar Asas

Were here and they gone

Punta seca - Aiguatinta

30526 ESPANYA

Peter Kadrmas

Blau

Tècnica mixta

30515 ESPANYA

Rita del Río Rodríguez

Caballito de San Jorge

Aiguafort

30519 GRÈCIA

Markos Kambanis

Composition

Col·lagrafia

30523 EUA

Aneta Kolodziejczyk

World trade

Aiguafort - Punta seca - Chine collée

30527 COLÒMBIA

Juan Carlos Rivero Cintra

Eco

Linòleum a planxa perduda

30516 ESPANYA

Marta G. Santa María

Juego – I

Fotogravat

30520 COREA DEL SUD

Youngt Hui Han

To mother

Monotip

30524 FINLÀNDIA

Anu Sukanen

Old eagle-owl and I

Tècnica mixta

30528 ALEMANYA

Sil Jurkowei

Die Antwort der Engel

Art digital


30529 ESPANYA

Manuel Fernando Mancera

El festejo MMX

Aiguafort - Aiguatinta - Gofratge

30533 ITÀLIA

Giancarlo Rossi

Field

Punta seca - Plexiglàs

30537 ESPANYA

Gloria Santacruz Tarjuelo

Aromas de armonía

Monotip - Art digital il·luminat

30541 NORUEGA

Marianne Amundsen

Float

Linòleum

30530 LUXEMBURG

Helga Françoise Brinkmann

Allee

Art digital

30534 ESPANYA

Joaquim Bel Llorens

Àngel

Aiguafort

30538 SÍRIA

Azza Abo Rebieh

Women

Punta seca - Aiguatinta

30542 ESPANYA

Celia Vara

Sur la côte sud-est de l’Espagne

Fotogravat - Chine collée -

Punta seca

30531 JAPÓ

Shino Matsuura

Hissatsu-Shigotonin

Art digital

30535 ESPANYA

MasauR

Urbanitas – II

Xilografia - Chine collée

30539 ARGENTINA

María Pumar

S/T de la sèrie “Barquito de papel”

Fotogravat - Chine collée

30543 CROÀCIA

Josip Mijić

Postojanost (Consistència)

Tècnica mixta

30532 ESPANYA

Marta Lloret i Joan

S/T

Aiguafort

30536 GRÈCIA

Katerina Xarchopoulou

Best friend

Linòleum

30540 FRANÇA

Pierre Jonquières

Oc

Litografia (mitja tinta, gravat, ploma,

llapis)

30544 CANADÀ

Peter Boyadjieff

Allegories: Oxygen – V

Art digital


30545 POLÒNIA

Dorota Hauswirt

From the cicle “7 sins”: Greed

Art digital

30549 ISRAEL

Dafna Sartiel

Balcon

Aiguafort - Aiguatinta (2 planxes)

30553 ESPANYA

M. José Gimeno Oliva

Barcas

Aiguafort - Aiguatinta - Sucre

30557 ESPANYA

Montserrat Ansótegui

Mis raíces – 4

Tècnica mixta

30546 ARGENTINA

Aníbal Jorge Sotelo Maciel

Ad libitum – I

Xilografia

30550 FRANÇA

Laurence Rafii-Coquillard

Instant potentiel – La danse

Art digital

30554 AUSTRÀLIA

Gaye Paterson

Zellige 4

Aiguatinta

30558 ARGENTINA

María Fernández Rivas

Equilibrio

Aiguafort - Aiguatinta

30547 ESPANYA

Mireia Canillo i Marín

La mar blava – 1

Punta seca - Collage

30551 CANADÀ

Marie-France Bertrand

De la sèrie “Trajectoires”: #4

Art digital - Chine collée

30555 ESPANYA

Araceli M. Aparicio

Bodegón

Linòleum

30559 JAPÓ

Brendan Sarsfield

Quern

Gofratge de monogravats

30548 ALEMANYA

Lothar Olschewski

Pressung – III

Aiguafort

30552 EUA

Geo Sipp

The soldier

Vitrografia

30556 ESLOVÈNIA

Taja Ivancic

Chairs

Linòleum

30560 PORTUGAL

Fernanda Marinho

Homenagem a Magritte

Serigrafia


30561 FINLÀNDIA

Outi Pennanen

Dona, gos i rata morta sota la llum

de la lluna

Aiguafort

30565 ESLOVÈNIA

Olga Kolenc

In the outburst

Tècnica mixta

30569 SUÏSSA

Zanat Nova

Sous les corneilles

Punta seca amb pintura acrílica

30573 EUA

Betty Harmon

What

Aiguafort

30562 EUA

Mary Oestereicher Hamill

Navajo cross directions

Tècnica mixta

30566 EUA

Idaherma Williams

Windows

Art digital

30570 ESPANYA

Amira Méndez Batarse

Xochikopali navi

Col·lagrafia

30574 SUÏSSA

Coralie Hirschi

Eve

Punta seca - Carborúndum

30563 XINA

Jenny Wu

Tiger dolls

Manera negra

30567 ROMANIA

Georgeta Gherghinoiu

Dreaming – I

Punta seca

30571 EUA

Ewa Taryma-Myslinski

“Martha Graham” 4 Dance

Linòleum

30575 ARGENTINA

Marisú Olivera

Plenilunio

Planxa solar

30564 AUSTRÀLIA

Danielle Creenaune

Pino nieve – I

Gravat - Monotip - Chine collée

30568 COREA DEL SUD

Dong-Ho Kang

Memory – IV

Aiguafort

30572 ALEMANYA

Ilse Plapp

Vergittert

Aiguafort

30576 ESLOVÈNIA

Žarko Vrezec

Shadow valley – 4

Art digital


30577 COREA DEL SUD

Jin-Su Jang

Larme

Mossegada profunda

30581 MÈXIC

Adriana Flores

Cinco

Tècnica mixta

30585 EUA

Carrie A. Dyer

Where Fletcher is kept

Art digital

30589 JAPÓ

Keiko Kobayasi

Nostalgia – II-I

Aiguatinta

30578 ESPANYA

Francesc Casanellas Bassols

Paisatge imaginari

Punta seca

30582 COLÒMBIA

Juan Diego Mantilla Mendoza

Sr. fontanero

Aiguafort

30586 CANADÀ

Nobuyo Iwasaki

Rice burger rhapsody “up-up-up”

Tècnica mixta - Monotip

30590 COLÒMBIA

Julio César Rodríguez Jaimes

Bodegón

Manera negra

30579 COLÒMBIA

Gerson Eduardo Forero Tauta

Serie de chicas – Nº 3

Punta seca

30583 FINLÀNDIA

Ilona Huolman

Poet

Relleu - Monotip

30587 MÈXIC

Martha Bolio

S/T

Monotip - Linòleum

30591 MÈXIC

Grizelda Tamez García

Lucha de tortugas

Aiguafort - Aiguatinta

30580 KOSOVO

Enver Rakovica

Dashurisë

Tècnica mixta

30584 MÈXIC

Mayte Amezcua

Huellas – II

Monotip - Transferència

30588 COLÒMBIA

Lina Orozco Múnera

S/T

Punta seca

30592 REGNE UNIT

Bella Peralta

Moon babe

Xilografia


30593 COLÒMBIA

Marta Lucía de Bedout

Paisaje celeste, paisaje marino

Monotip

30597 XILE

Carlos Araneda

Autoretrato

Tècnica mixta

30601 COLÒMBIA

Caterina Raimondi Sierra

Muñeca

Linòleum

30605 COLÒMBIA

Andrea Suwald

Quetzalcuatl

Aiguafort

30594 COLÒMBIA

Alejandro García Restrepo

Estudios para una anatomía

imaginaria

Punta seca

30598 COLÒMBIA

Valentina Canseco-Jerez

S/T

Punta seca

30602 SUÈCIA

Agneta Östlund

Fulion – II

Fotogravat

30606 ARGENTINA

María Cristina Fasah

Recorridos – II

Art digital

30595 EUA

M. Wayne Dyer

Hindenberg

Art digital

30599 BRASIL

Joana Passos

Mangue

Aiguafort - Roleu

30603 NORUEGA

Greta Bergan Borge

Nature – XIV

Aiguafort

30607 BRASIL

A. Pereira da Silva

Lunar

Xilografia - Monotip

30596 EUA

Fletcher H. Dyer

Bail out

Art digital

30600 EUA

Ethan A. Rice

Donna : #7

Xilografia - Chine collée

30604 FRANÇA

Magali Keraudren

La faille

Aiguafort - Aiguatinta - Monotip

30608 COLÒMBIA

Pilar Esteban Rodríguez

Port de la Selva

Punta seca


30609 ESLOVÈNIA

Ivan Mrsnik

Cosmic garden

Tècnica mixta

30613 UCRAÏNA

Alexander Smorodin

Solar hares

Manera negra

30617 ROMANIA

Mara Diaconu

Capre in Egipt

Punta seca

30621 POLÒNIA

Barbara Niścior

Landscape

Art digital

30610 MÈXIC

Sara Méndez Fabre

Intruso

Monotip

30614 FRANÇA

Claire Illouz

Deux poires

Aiguatinta - Punta seca

30618 CANADÀ

Odile Loulou

Bleu

Aiguafort - Estergit

30622 NORUEGA

Odd Melseth

The painter and his model

Fotogravat

30611 MÈXIC

Sara Hernández-Pons

S/T

Monotip

30615 URUGUAI

Brenda Silveira Echeverría

Bodegón con frutas

Xilografia

30619 EUA

Ernest Milsted

Isle de Jean Charles – 2

Fotogravat - Chine collée - Relleu

30623 TAILÀNDIA

Kana Veradacha

Shadow – I

Art digital - Chine collée

30612 XILE

Francisca Monreal

Matapiojo

Punta seca - Burí

30616 VENEÇUELA

Beatriz Nones

Dónde está el periquito?

Art digital

30620 GRÈCIA

Rena Kalogeropoulou

Synthesis

Linòleum

30624 ESLOVÀQUIA

Barbora Paulovičová

Epiphany

Aiguafort - Aiguatinta


30625 JAPÓ

Mayuki Enoki

Even the smallest things – 1

Fotogravat

30629 COLÒMBIA

María Isabel Plata Rosas

Indagando

Aiguafort - Aiguatinta

30633 ÍNDIA

Aishwaryan K

Gienes: Semnopithecus

Punta seca - Incisió

30637 JAPÓ

Zhuang Man

The riverside village

Manera negra

30626 UCRAÏNA

Anastasya Chechilova

In free flight

Linòleum

30630 ARGENTINA

Gonzalo Sebastián Jorge

Espectador-ex-espectador

Xilografia

30634 POLÒNIA

Monika Łukowska

Lines

Litografia en pedra

30638 UCRAÏNA

Helen Tkach

Star for friends

Aiguafort

30627 JAPÓ

Seiko Katsuo

Circulate 3

Aiguafort

30631 JAPÓ

Yoshiko Tachibana

Message (#)

Aiguafort - Tècnica mixta - Monotip

30635 COLÒMBIA

Ángela Patricia Rodríguez H.

Primero

Aiguafort

30639 POLÒNIA

Paulina Sobierajska

Outside

Linòleum

30628 NORUEGA

Restiel Marqvardsen

Wharfside shed

Aiguatinta - Xilografia

30632 BRASIL

Paulo Symões

Juego D

Chine collée - Aiguatinta

30636 PUERTO RICO

José A. Rivera Morales (JARM)

Dormitando en su entorno el bebé

marioneta

Xilografia

30640 BULGÀRIA

Daniela Maksimova Popova

Folio

Gravat


30641 UCRAÏNA

Vitaley Shnitko

Pompey running

Art digital

30645 RÚSSIA

Victor Korjakin

Final

Linòleum

30649 BRASIL

Juliana Zelner

O grito

Aiguafort - Punta seca

30653 ESPANYA

Gustavo Sorlino

Un niño bajo la luna

Aiguafort - Aquarel·la

30642 BÈLGICA

Charles van Gisbergen

Serbia – III

Aiguafort

30646 ROMANIA

Ana Giulia Delcea

Atmosphere red

Art digital

30650 VENEÇUELA

Dumalva Herrera Seidel (DuDú)

Soy espíritu

Art digital

30654 CUBA

María de los Ángeles Vidal Martínez

La palma en mis ojos

Linòleum

30643 POLÒNIA

Alicja Snoch-Pawlowska

Order 2

Monogravat - Impr. digital

30647 RÚSSIA

Mariayt Magomaeva

Ex libris

Aiguafort

30651 POLÒNIA

Justyna Ciećka

Joanna

Art digital

30655 PAÏSOS BAIXOS

Rinus Groenendaal

+ zee

Xilografia

30644 UCRAÏNA

Aleksandra Limanskaya

Black and white winter

Art digital

30648 POLÒNIA

Joanna Dudek

No-closeness – I

Art digital

30652 ROMANIA

Stefania Loredana Muscalu

Halls of frozen north

Art digital

30656 DINAMARCA

Hanne Sie

Nordic portal – 3

Art digital


30657 VENEÇUELA

David Kamal

El muerto en incendio

Collage - Impr. Digital

30661 RÚSSIA

Natalia Startseva

Jazz

Art digital

30665 ROMANIA

Sergiu Mihai Zegrean

The portal

Art digital

30669 ROMANIA

Marius Horațiu Sângeorzan

Bizantine memories – I

Art digital

30658 MÈXIC

Irina Messianu

Visión

Aiguafort - Aiguatinta

30662 RÚSSIA

Yury Koledin

The winter walk

Aiguafort

30666 RÚSSIA

Asiyat Kamilova

Ex libris

Aiguafort - Aiguatinta

30670 UCRAÏNA

Kateryna Bortsova

Chess

Art digital

30659 RÚSSIA

Lena Kharitonova

The confusion

Tècnica mixta

30663 BRASIL

José Angelo Rodrigues

S/T

Xilografia

30667 POLÒNIA

Patrycja Wojtczak

Rain

Litografia

30671 SÈRBIA

Katarina Dragutinović-Roccella

Nude

Art digital

30660 POLÒNIA

Mariusz Dziak

Faces – IV

Linòleum

30664 ÍNDIA

Naveen Kumar A.

Silver

Aiguafort - Gofratge

30668 UCRAÏNA

Irina Rud-Volga

The traditions of Ukrainian

wedding - Korovay

Linòleum

30672 RÚSSIA

Andrey Gonchar

The shed

Aiguafort


30673 CROÀCIA

Melinda Kostelac

Night fly

Col·lagrafia

30677 POLÒNIA

Krystyna Szwajkowska

Lonely people – A

Litografia

30681 ALEMANYA

Norman Gebauer

S/T

Aiguatinta

30674 UCRAÏNA

Nadya Onyschenko

Words to each other

or we belong together

Tècnica mixta

30678 RÚSSIA

Vladimir Zuev

Listening to Joe Cocker - Across

from midnight

Vernís tou - Punta seca - Col·lagrafia

30682 ESPANYA

Mauricio Sbarbaro

S/T

Xilografia

30675 ROMANIA

Iosif Mihailo

Endeavor No 3

Art digital

30679 COREA DEL SUD

Min-Kyeong Park

Phenomenon – II

Punta seca

30683 ARGENTINA

Daniel Dino

Sol y abismo

Gofratge

30676 ESPANYA

Gloria Albors Tronchoni

Rosa-rosae

Linòleum

30680 BULGÀRIA

Veliko Marinchevski

Hedge shades – 3 (three birds)

Aiguafort - Aiguatinta

Obres participants a escala 40%


ÍNDEX DE PARTICIPANTS, PER PAÏSOS

En negreta, els 10 finalistes; en gris, els 6 guanyadors.

ALEMANYA

30065 Dietrich Gürtler

30149 Heidi Bayer-Wech

30139 Hilke E. Helmich

30572 Ilse Plapp

30140 Ina Seeberg

30170 Ingrid Stotz

30548 Lothar Olschewski

30225 Marco Stanke

30254 Margret Sander

30681 Norman Gebauer

30333 Roland Schaller

30528 Sil Jurkowei

30025 Ursula Hülsewig

30339 Verena Wendel

30195 Wolfgang Eckardt

ARGENTINA

30392 Aída Ferraris

30546 Aníbal Jorge Sotelo Maciel

30299 Claudia Fernández Farjat

30683 Daniel Dino

30007 Elba María Torres de Torres

30079 Eva Toker Jawerbaum

30630 Gonzalo Sebastián Jorge

30042 Graciela Buratti

30215 Luis Bourband

30606 María Cristina Fasah

30558 María Fernández Rivas

30499 María Laura Pacitti

30539 María Pumar

30575 Marisú Olivera

30407 Pipa Estefanell

30455 Verónica Soncini

AUSTRÀLIA

30022 Christina Cordero

30564 Danielle Creenaune

30554 Gaye Paterson

30351 Jan Palethorpe

30001 Jolanta Ewart

30090 Maadi Einfeld

30509 Susan Rushforth

ÀUSTRIA

30190 Brigitte Petry

30020 Elisabeth Weratschnig-Hörwarter

30077 Elmar Peintner

30335 Irene Stursa

30240 Larissa Mayer-Hausner

30313 Sabine Potuschak

30236 Wernfried Poschusta

BAHRAIN

30448 Jamal Abdul Rahim

BÈLGICA

30642 Charles van Gisbergen

30433 Liliane Bil

BIELORÚSSIA

30479 Alena Semchyshyn

30501 Karina Kharaneka

BÒSNIA i HERCEGOVINA

30393 Darko Dugandžić

30341 Ivana Ćavar

30324 Mirko Zorko

BRASIL

30607 A. Pereira da Silva

30446 Carla Meneghetti

30425 Claudia Gonçalves

30380 Cristina Carvalheira

30245 Dórian Ribas Marinho

30078 Esther Bianco

30599 Joana Passos

30663 José Angelo Rodrigues

30649 Juliana Zelner

30358 Maria Regina Pinto Pereira

30208 Paulo Roberto Lisboa

30632 Paulo Symões

30046 Saura Cirlei da Silva Maschio

BULGÀRIA

30640 Daniela Maksimova Popova

30028 Irma Vodeva

30075 Ivan Bachvarov

30434 Ivan Ninov

30016 Ivo Yanakiev

30369 Kalina Kraleva

30054 Maria Duhteva

30242 Nelly Sandeva

30229 Tanya Yordanova

30680 Veliko Marinchevski

30303 Veselin Damyanov-Ves

CANADÀ

30422 Agathe Piroir

30124 Carolyn Mount

30030 Jacqueline Plante

30085 Jean Côté

30266 Julie Maas

30551 Marie-France Bertrand

30586 Nobuyo Iwasaki

30618 Odile Loulou

30297 Patrick Bulas

30502 Patrick Desgreniers

30115 Paul-Gilles Vaillancourt

30544 Peter Boyadjieff

30111 Sylvain Grondin

COLÒMBIA

30594 Alejandro García Restrepo

30605 Andrea Suwald

30635 Ángela Patricia Rodríguez H.

30601 Caterina Raimondi Sierra

30579 Gerson Eduardo Forero Tauta

30527 Juan Carlos Rivero Cintra

30582 Juan Diego Mantilla Mendoza

30590 Julio César Rodríguez Jaimes

30588 Lina Orozco Múnera

30629 María Isabel Plata Rosas

30593 Marta Lucía de Bedout

30608 Pilar Esteban Rodríguez

30598 Valentina Canseco-Jerez

COREA DEL SUD

30568 Dong-Ho Kang

30048 Hye-Jeong Kwon

30385 Inkyung Seo

30577 Jin-Su Jang

30150 Kum Nam Baik

30679 Min-Kyeong Park

30508 Myung-Jin Lee

30520 Youngt Hui Han

CROÀCIA

30377 Antonija Gudelj

30347 Emina Pughel

30543 Josip Mijić

30673 Melinda Kostelac

30482 Noel Šuran

30383 Petra Cuitan

30363 Tihana Grzanić

30374 Valentina Ŝuljić

CUBA

30156 Eduardo López

30487 Josvel Vázquez Prat

30484 Julio C. Peña Peralta

30654 María de los Ángeles Vidal M.

DINAMARCA

30491 Charlotte Hanmann

30463 Else Strandsbjerg Haakonsson

30656 Hanne Sie

30267 Jeanette Thorup

30357 Jette Asdis Ewerlöf

ESLOVÀQUIA

30624 Barbora Paulovičová

ESLOVÈNIA

30387 Gordana Zirojević - Kiki

30609 Ivan Mrsnik

30419 Mihael Perčič

30565 Olga Kolenc

30450 Sabina Šiler Hudoklin

30556 Taja Ivancic

30093 Tomaž Gorjup

30576 Žarko Vrezec

ESPANYA

30311 Adela Muiños

30421 Albert Granell Fort

30080 Aleix Mataró Garriga

30570 Amira Méndez Batarse


30213 Ana Ruiz Segura

30301 Andrea A. Garcia Sastre

30498 Anna Arqués i Guillamet

30068 Anna Carbonell Buira

30454 Anna-Mercè Puig Alabern

30468 Antonio José Barrientos Ruiz

30555 Araceli M. Aparicio

30305 Bernabé Díaz Lirio

30224 Camil·la Huisgen

30035 Carme Boix Villalbos

30356 Carme Garcés i Brusés

30201 Carme Granell Fort

30413 Carme Tarrés Pomareda

30384 Carmen García Velasco

30372 Carmen Romero Afán

30317 Cecília Gorgues Solé

30184 Cecilia José

30542 Celia Vara

30495 Concepció Matamoros i Viñas

30334 Concha Ávila

30326 Conxita Grancha Arauzo

30193 Cristina Capella Martí

30137 Chantal Ferracci

30490 Daniel Llin Soler

30037 David Sarasa Renedo

30053 Diana Ashdown

30251 Dolors Lujan

30167 Eduard Huertos Barot

30146 Empar Sesé Florensa

30200 Encarna Ferrer Castillejo

30024 Enric Bardera

30181 Eva Fort

30133 Eva Pujol Saborit

30249 Felipe Lamadrid

30260 Filo Fuentes

30578 Francesc Casanellas Bassols

30214 Francesc Soler Claveras

30021 Francisco Andrino Muñoz

30023 François Maréchal Bissey

30272 Gabriel Sabanés Rius

30004 Gérard de Brénnel

30135 Germán Aparicio Fernández

30676 Gloria Albors Tronchoni

30281 Gloria Izquierdo Blasco

30537 Gloria Santacruz Tarjuelo

30653 Gustavo Sorlino

30458 Ilich Roimeser Xirgo

30513 Isabel Indarte Boyero

30443 Isabel Sanjuan Gómez

30038 Izaskun Álvarez Gainza

30534 Joaquim Bel Llorens

30216 Jordi Güell

30289 Josefa Torres de Funes

30259 Josep Lázaro (Leri)

30105 Josep Luque Mateu

30328 Josep M. Portet Dot

30099 Josy Malagrida

30169 Joan Canals Carreras

30118 Leonardo Rial

30162 Leus

30043 Luis Miguel Baquero Fernández

30044 Lluïsa Jover Armengol

30067 M. Ángeles Suñer Lefort

30553 M. José Gimeno Oliva

30049 M. José Uriarte Mutos

30192 Maise Corral Tort

30064 Maite Escofet

30464 Maite Núñez Luque

30529 Manuel Fernando Mancera

30218 Margarida Alavedra Plà

30014 María Ángeles Pérez Gijón

30276 Marta Balada Monclús

30516 Marta G. Santa María

30532 Marta Lloret i Joan

30188 Marta Torres

30026 Mary Carmen Ezcurra

30535 MasauR

30682 Mauricio Sbarbaro

30158 Mercè Montserrat Bartra

30547 Mireia Canillo i Marín

30155 Mireia Fort

30322 Monique Lamotte Mats

30008 Montse Enrich Bastús

30557 Montserrat Ansótegui

30441 Montserrat Badia i Batlle

30055 Montserrat Benito Segura

30095 Montserrat Lacruz March

30243 Nobuko Kihira

30234 Nona López Surroca

30178 Norman Narotzky

30018 Núria Calsapeu

30176 Oriol Sàbat

30011 Paski Fort Llinàs

30034 Patricia Sicardi

30232 Pere Bellès

30348 Perla Estrada + Teresa Gironés

30113 Perry Oliver

30526 Peter Kadrmas

30264 Pia F. Wortham

30362 Pilar Garcerá Castelló

30445 Pilar Martín Herrero

30142 Ramon Llinés Camps

30428 Raymond Zorrilla i Carceller

30515 Rita del Río Rodríguez

30244 Roger Abella Castany

30332 Ros Vila Altimir

30467 Rosa Figueras Casanovas

30089 Rosa Mirambell

30282 Roser Capdevila i Valls

30147 Roser Cros Font

30106 Roser Ruiz Romero

30084 Santi Fort

30172 Sebastià Plans

30226 Sònia Giravent Pallerola

30173 Susana Català Sánchez

30354 Susana Valdés Casas

30108 Teresa Fernández Fuertes

30247 Uli Pick

30058 Wendy Bird

EUA (Estats Units d’Amèrica)

30460 Amaryllis Siniossoglou

30523 Aneta Kolodziejczyk

30573 Betty Harmon

30252 Betty Wood

30104 Beverly Ashcraft-Johnson

30585 Carrie A. Dyer

30074 Chloe Dee Noble

30511 Don Becktel

30293 Elizabeth Dove

30353 Ellen Peckham

30619 Ernest Milsted

30600 Ethan A. Rice

30571 Ewa Taryma-Myslinski

30596 Fletcher H. Dyer

30552 Geo Sipp

30238 Gloria Fischer

30088 Harvey Breverman

30405 Hertha O. Horwitz

30566 Idaherma Williams

30211 Joyce Blunk

30411 Lauren Hall

30432 Leigh Craven

30595 M. Wayne Dyer

30562 Mary Oestereicher Hamill

30337 Michele Winkler

30307 Monica Jacobs

30371 Octavian Pacurar

30047 Pam Skinner

30517 Ralph Slatton

30126 Robert Kennon

30165 Waikit J. Ng

30083 Xiao Ying Zhou

FINLÀNDIA

30518 Anna Sihvonen

30524 Anu Sukanen

30431 Hannele Salminen

30329 Heidi Lehtola

30583 Ilona Huolman

30250 Iria Čiekča Schmidt

30041 Kristiina Kellokoski

30388 Kyösti Miettinen

30418 Laina Koskela

30051 Leena Kaplas

30561 Outi Pennanen

30010 Pia Feinik

30391 Saara Tikkanen

30398 Sari Mantila

30257 Susanna Suikkari

30521 Taina Rantala

FRANÇA

30003 Armelle Magnier

30462 Béa Nevoux

30097 Brigitte Fournier

30228 Cécile Meyer-Malinverno

30614 Claire Illouz

30129 Denyse Lecomte

30368 François Laude

30179 Irène Boisaubert

30496 Jacqueline Allwood

30112 Jean Riedweg

30436 Jean-Jacques Lecoq

30253 Jean-Louis Cunin

30447 Jean-Michel Vincent

30550 Laurence Rafii-Coquillard

30604 Magali Keraudren

30070 Margaret Dibdin

30198 Margot Maldonado Muñoz

30203 Marie-Claude Phenix

30290 Michel-André Martin


30338 Michele Morvan

30423 Micheline Doucet-Carriere

30103 Naoko Tsurudome

30270 Nicole Nègre

30261 Philippe Auriol

30287 Philippe Grison

30456 Philippe Morin

30540 Pierre Jonquières

30117 Renaud Allirand

30262 Renée Micoulaud

30119 Sophie Wilbert

GRÈCIA

30086 Aria Komianou

30620 Rena Kalogeropoulou

30036 Iris Xilas Xanalatos

30536 Katerina Xarchopoulou

30345 Maria Giannakopoulou

30519 Markos Kambanis

30420 Yannis Stefanakis

ILLES ÅLAND

30131 Nanna Sjöström

ILLES FÈROE

30027 Rannvá Holm Mortensen

ÍNDIA

30633 Aishwaryan K

30361 Chandra Sheaker

30235 D. Satish Kumar

30664 Naveen Kumar A.

30241 S. Rajesh

IRLANDA

30062 Aoife Layton

30069 James McCreary

30125 Joe Ryan

30120 Killian Dunne

30221 Rebecca Homfray

ISRAEL

30504 Aída Stolar

30157 Clara Herscovici

30549 Dafna Sartiel

30029 Eli Diner

30503 Hanna Sperling

30101 Joseph Chaaltiel

30144 Lea Livne

30175 Monica Alon

30091 Nira Schwartz

30132 Rina Vardy

30237 Rita Shulman

30100 Shoshanna Givon

30522 Tamar Asas

30056 Tamara Sorkin

30480 Tami Shkedi

30189 Yosef Shemesh

ITÀLIA

30183 Claudio Onorato

30263 Fabrizio Pavolucci

30533 Giancarlo Rossi

30109 Graziella Conti Papuzza

30271 Judit H. Fontana

30073 Luisa Tinazzi

30059 Paola Nasso Grienti

30185 Silvia Borgogni

30128 Susanna Manghetti

JAPÓ

30207 Akie Arikawa

30006 Akiko Hasegawa

30427 Akiko Sugihara

30072 Atsuko Yamaba

30102 Atsushi Matsuoka

30087 Ayaco Suzuki

30559 Brendan Sarsfield

30473 Chiaki Takemoto

30130 Chieko Sato

30039 Chiemi Itoi

30057 Emiko Orai

30444 Etsuko Kubota

30269 Etsuko Ryu

30166 Fumiko Miyazaki

30148 Haruko Cho

30512 Hat Yamashiro

30009 Hideko Kunii

30160 Hiroko Sato

30134 Hiroko Takata

30497 Itaru Iwahashi

30402 Itsuji Hirata

30141 Jun Maruyama

30239 Junko Funada

30196 Karin Iwabuchi

30177 Kayoko Sawamura

30031 Kazuhiro Tano

30002 Kazuko Kido

30589 Keiko Kobayasi

30227 Keiko Nakashima

30327 Keiko Yukimoto

30204 Kiko Ohno

30457 Kinichi Maki

30284 Kudou Tadataka

30292 Kyoshiro Takahashi

30171 Maho Yamashita

30164 Maruo Yasui

30494 Masaaki Sugita

30187 Masumi Yokoyama

30470 May Utsui

30625 Mayuki Enoki

30273 Megumi Kato

30412 Michiko Inukai

30145 Michisuke Aoki

30246 Miki Hatakeyama

30318 Minae Takada

30255 Miwa Fujisaki

30258 Miyuki Toshima

30223 Naomi Kasai

30296 Naomi Kubo

30359 Naotsugu Hashimoto

30154 Natsuko Horiguchi

30288 Nobuyuki Nakajima

30308 Noriko Yida

30191 Risa Hirose

30013 Ryo Natsukari

30121 Satomi Miyazawa

30438 Sawa Horio

30627 Seiko Katsuo

30481 Shigeaki Yokoyama

30531 Shino Matsuura

30220 Takanori Iwase

30168 Tomiko Matsuno

30302 Toshihiko Iwabuchi

30096 Toshinori Tanuma

30275 Tsuyoshi Yatake

30138 Yasuko Moriuma

30182 Yasuko Tachi

30378 Yoko Furuta

30406 Yoko Hato

30194 Yoko Hayashi

30127 Yoriko Shimosaka

30019 Yoshifumi Watanabe

30199 Yoshiko Fujita

30005 Yoshiko Kiso

30631 Yoshiko Tachibana

30136 Yoshisuke Funasaka

30342 Yosico Mori

30082 Yuuki Maki

30637 Zhuang Man

KOSOVO

30507 Agim Salihu

30489 Alban Nimani

30580 Enver Rakovica

30469 Shyqri Nimani

LETÒNIA

30197 Lolita Vorkale

LÍBAN

30323 Mirella Aprahamian

LITUÀNIA

30304 Monika Puzauskaite

LUXEMBURG

30530 Helga Françoise Brinkmann

30331 Serge Koch

MÈXIC

30581 Adriana Flores

30408 Alan Gorodzinsky Kerik

30379 Beatriz Borrego Hinojosa

30312 Claudia Ivónne Martínez Aguirre

30050 Christa Klinckwort

30364 Christine Aebi-Ochsner

30382 Dina

30286 Emilio H. Rodríguez Montantes

30367 Fernanda Reyna

30591 Grizelda Tamez García

30465 Guadalupe Morazúa

30500 Iola Benton

30658 Irina Messianu

30336 Janette Husny

30404 José Roberto Hernández Hdez.

30330 Leticia Sánchez Mata

30352 Liliana Rizo Dewet

30314 M. Dolores Romero Dávila


30350 Marilupe Ruiz

30315 Marissela Esqueda

30587 Martha Bolio

30584 Mayte Amezcua

30525 Miguel A. Otero Méndez

30040 Miriam Libhaber

30319 Mónica Romero Dávila

30325 Patricia Figueroa

30360 Raffaella Bianchi Beltrami

30340 Renata Gerlero Estrada

30316 Roberto L. Mantilla (ROMAN)

30611 Sara Hernández-Pons

30610 Sara Méndez Fabre

30012 Sara Waisburd

MOLDÀVIA

30461 Victoria Mihalachi

NORUEGA

30116 Dagfinn Bakke

30603 Greta Bergan Borge

30395 Lena Akopian

30541 Marianne Amundsen

30122 Marianne Gihle

30622 Odd Melseth

30424 Randi Werge Bøyesen

30628 Restiel Marqvardsen

30061 Rolf Aamot

30159 Tove Krogh

NOVA ZELANDA

30294 Steve Lovett

PAÏSOS BAIXOS

30376 Pieter Ploeger

30655 Rinus Groenendaal

30343 Sonja Reedijk

30346 Tieneke van Montfort

POLÒNIA

30643 Alicja Snoch-Pawlowska

30410 Anna Trojanowska

30621 Barbara Niścior

30545 Dorota Hauswirt

30152 Ewa Czober

30478 Graźyna Kulikowska-Antczak

30472 Jakub Godziszewski

30648 Joanna Dudek

30651 Justyna Ciećka

30677 Krystyna Szwajkowska

30660 Mariusz Dziak

30186 Mieczyslaw Dabrowski

30634 Monika Łukowska

30667 Patrycja Wojtczak

30639 Paulina Sobierajska

30474 Przemysław Michałowski

30231 Tadeusz Ramik

30180 Wojciech Jaguźny

30033 Wojciech Łuczak

30466 Zbigniew Jóźwik

PORTUGAL

30373 Ana Galvão

30417 Anabela Mendes Lopes

30429 Clarisse Airoso

30202 Ema Leandro

30560 Fernanda Marinho

30437 Helena Cardoso

30209 Isabel Alves

30283 Isabel Gorman

30143 Jose Barral

30453 Maria Celeste Alves

30222 Maria Moura

30397 Maria Teresa Jorge

30210 Mary Hurst

30092 Mary St. George

30274 Mel de G.

30442 Nim

PUERTO RICO

30636 José A. Rivera Morales (JARM)

30459 Wareco Martínez Díaz

REGNE UNIT

30471 Annette G. McIntosh

30414 Arvon Wellen

30592 Bella Peralta

30415 Colin Gillespie

30265 Christopher Moon

30366 Elizabeth Stuart Smith

30230 Gill Speirs

30256 Ivy Smith

30248 Janet-Ferrier Robinson

30217 Jill Bennett

30381 Jose Suarez Varela

30416 Joseph J. Field

30015 Kay Robinson

30285 Linda Nevill

30114 Louise Hayward

30098 Luce

30306 Malcolm Franklin

30205 Merlyn Chesterman

30060 Pat King

30279 Patricia Niemira

30110 Roger Limbrick

30277 Ruth Barrett-Danes

30291 Sally Scott

30094 Sarah Gordon

ROMANIA

30309 Adrian Valentin Samson

30477 Alexandra Maria Ilie

30403 Alina Teleman

30646 Ana Giulia Delcea

30475 Colceru Ciprian

30505 Dan Boar

30485 Dorothea Hirjoi

30567 Georgeta Gherghinoiu

30675 Iosif Mihailo

30435 Lia-Maria Bîra

30617 Mara Diaconu

30669 Marius Horațiu Sângeorzan

30492 Ovidiu Petca

30665 Sergiu Mihai Zegrean

30652 Stefania Loredana Muscalu

RÚSSIA

30672 Andrey Gonchar

30666 Asiyat Kamilova

30163 Djamilya Sultanova

30310 Evgeni L. Blumkin

30390 Ilia Pazderin

30493 Kira Petushkova

30659 Lena Kharitonova

30300 Ludmila Yuga

30647 Mariayt Magomaeva

30476 Masha Belaya

30396 Mikhail Parshikov

30661 Natalia Startseva

30365 Regina Bugleeva

30071 Sergey Krasheninnikov

30440 Shuanna Sunkoeva

30032 Svetlana Vedernikova

30645 Victor Korjakin

30678 Vladimir Zuev

30662 Yury Koledin

SÈRBIA

30671 Katarina Dragutinović-Roccella

30430 Maja Vasić Katić

30161 Mirko Molnar

30206 Risto Antunovic

SÍRIA

30538 Azza Abo Rebieh

SUÈCIA

30394 Abdulkareem Sadoon

30602 Agneta Östlund

30107 Britt-Louise Sundell Nemes

30386 Gerd Brandes

30081 Jan-Eric Bergström

30298 Klara Nagy

30219 Margaretha Persson

30233 Öivind Harsem

SUÏSSA

30278 Béatrice Mollard

30174 Claudia Hobi

30574 Coralie Hirschi

30401 Dadi Wirz

30076 Eva Gallizzi

30045 Group LIGNA

30151 Heidi Meier-Freuler

30486 Heinz Allemann

30123 Heinz-Peter Kohler

30066 Hermann Bob Gelzer

30052 Katharina Proch

30268 Montserrat van Thuyne-Daniel

30212 Pascal Mollard

30063 Raphael Rezzonico

30483 Susan Mézquita

30017 Theres Steidel-Freuler

30569 Zanat Nova

TAILÀNDIA

30623 Kana Veradacha


TAIWAN

30449 Debbie Pea-Chian Lee

30320 Hyun-Jin Kim

TURQUIA

30153 Gülnaz Ertan

TXÈQUIA

30488 Zdeněk Kučera

UCRAÏNA

30399 Ajk Piercc + Tee Kho!

30644 Aleksandra Limanskaya

30613 Alexander Smorodin

30295 Alexandr Dvoriankin

30626 Anastasya Chechilova

30638 Helen Tkach

30668 Irina Rud-Volga

30670 Kateryna Bortsova

30506 Marina Rosljakova

30674 Nadya Onyschenko

30510 Oksana Hrynenko

30280 Vasil Fenchak

30641 Vitaley Shnitko

30451 Volodymyr Chornobay

URUGUAI

30615 Brenda Silveira Echeverría

30409 Fernanda Paulette

30349 Ignacio Márquez

30439 Isabel Easton

30375 Javier Hernández

30400 Lídice Stankervicaite

30452 Olga Bacigalupo

30321 Pedro Hiriart Arrospide

30426 Raul Cattelani

30355 Rosalba Correa Caraffa

30389 Sonia Marta Otero

VENEÇUELA

30616 Beatriz Nones

30657 David Kamal

30650 Dumalva Herrera Seidel (DuDú)

30370 Francisca María Asunción

XILE

30597 Carlos Araneda

30612 Francisca Monreal

30344 M. Isabel Dávila Losada

30514 Marylin C. Bronfman

XINA

30563 Jenny Wu


MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS

NOTES PER A LA HISTÒRIA

La primera vegada que es va celebrar el Mini Gravat Internacional de Cadaqués, va ser l’any

1981 - Participació: 192 artistes de 33 països. Membres del Jurat: Lanfranco Bombelli (Itàlia), Richard Hamilton

(Anglaterra), Laurence Barker (EUA), R. Santos Torroella i Glòria Moure (Espanya). Obres premiades: «Record mirall»

Gustau Carbó Berthold (Espanya). «Atarax» Michael Lasuchin (URSS). «Les bois de Versilles» Ursula Neubauer

(França). «Angela» Peter Ford (Anglaterra). «C. Work» Makoto Iwamura (Japó). «Selfportrait painting a straight line»

Hans Reinhard Szymansky (Alemanya). «Wind Wave» Humio Tomita (Japó). «S/T» Gerard Steffe (Àustria). “Mic-

Mac” George Krallis (Grècia). «Beso Fallido» Bárbara Alvarado (EUA). «Rose, Minnie and Sadie» Tilya Helfield

(Canadà). «Reflet nº11» Diane de Montbrone (França). Exposicions: Cadaqués, Galeria Réné Mètras de Barcelona,

Galeria Sant Jordi de Girona.

1982 - Participació: 322 artistes de 35 països. Membres del Jurat: G. Carbó Berthold (Espanya), Diane de Montbrone

(França), Tylia Helfield (Canadà) i Joan Josep Tharrats (Espanya). Obres premiades: «Sin Misterio» Carlos Macià

(Cuba). «Fortuna IV» W. Wolfsmoon (Noruega). «Pylon VI» William Atkinson (Anglaterra). «La Notte» Carmelo

Nino Trovato (Itàlia). «Wild Hair» William Schade (EUA). «S/T» Luis Paz (Colòmbia). «La Ballena de Bruegel» M.

Assumpció Raventós (Espanya). «Dama China» J. A. Hernández (Mèxic). «At Play» Myrna Bercovitch (Canadà).

«Folding Square» Eijo Okubo (Japó). «Living Landscape» Norman Narotzky (Espanya). «Sheep Street» J. William

Winkelman (Anglaterra). Exposicions: Cadaqués, itinerant per Terrassa, Tarragona, Vic, Lleida i Girona, organitzat pel

Departament d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya. A la galeria Réné Mètras de Barcelona es van presentar

les obres dels participants catalans i, simultàniament, a la Galeria del Taller Galeria Fort de Barcelona, les obres dels

participants estrangers.

1983 - Participació: 614 artistes de 45 països. Membres del Jurat: C. Nino Trovato (Itàlia), M. A. Raventós (Espanya),

M. Bercovitch (Canadà) i N. Narotzky (Espanya). Obres premiades: «Groc» Daniel Argimon (Espanya). «Vestimenta»

Saul Bauman (Israel). «Return to Luchinver» Molly Bullick (Irlanda). «La Larga Espera» Ramírez Cacho (Espanya).

«S/T» Sheila Klarke (Anglaterra). «Treeman» Walter Krump (EUA.) «The Topiarist» Rod Ewins (Austràlia). «Love

Pavilion» Kevin Jackson (Anglaterra). «Figure II» Yuji Hiratsuka (Japó). «Meeting» William Moeselaar (Països

Baixos). «Zoo» Stanko Vrtovec (Iugoslàvia). «2 Figures» Jesús Carles Villalonga (Espanya). Exposicions: Cadaqués,

Barcelona, Biennal d’Osca i Galeria Seiquer a Madrid.

1984 - Participació: 458 artistes de 38 països. Membres del Jurat: Daniel Argimon (Espanya), S. Bauman (Israel),

R. Cacho (Espanya), K. Jackson (Anglaterra), Y. Hiratsuka (Japó) i J. C . Villalonga (Espanya). Obres premiades:

«Cat Dreams» Sylvia Sue (EUA). «Erotic III» J. A. Pérez de Arenaza (Espanya). «Pine Needles» Theodora Varnay

Jones (EUA). «Disappearance-B» Kenji Ishii (Japó). «Round Trip» Katsunori Hammanishi (Japó). «In Black» Tatsuro

Tsubamoto (Japó). «Two and half swimmers» Elspelth Lamb (Escòcia). «Danzatore Celeste» Giancarlo Stacul (Itàlia).

«Nouage-Poupie 01» Akemi Noguchi (Japó). «Amor» Ana Miguel (Brasil). «S/T» Paul Dumont (Bèlgica). «La Bòveda»

Teresa Gancedo (Espanya). Exposicions: Cadaqués, Barcelona, València, Esparraguera, Valls, Girona i Tàrrega.

1985 - Participació: 629 artistes de 45 països. Membres del Jurat: T. Varnay Jones (EUA), G. C. Stacul (Itàlia), A.

Noguchi (Japó) i T. Gancedo (Espanya). Obres premiades: «Zum Tee Bei Stefanie» Herbert Just (Àustria). «Notes and

Notes» Chanina Noifeld (Israel). «Eternal World» Osamu Saito (Japó). «Line C» Young Sook Sang (Corea). «Personatge»

Maria Elena Paredes (Espanya). «Ledge II» Ewa Sarad (Polònia). «Space 15» Maksymilian Snoch (Polònia).

«Gull 31» Koichi Suihara (Japó). «Story II» Ewa Vlasàkova (Txecoslovàquia). «Espejo» Paiva Raposo (Portugal).

«Hacia Castilla» Alfonso Ayuso (Espanya). «Postmodernidad» Carlos Mauricio Falgueras (Espanya). Exposicions:

Cadaqués, Barcelona, València, Esparraguera, Tarragona, Manresa, Tremp i Girona.

1986 - Participació: 652 artistes de 43 països. Membres del Jurat: O. Saito (Japó), M. E. Paredes (Espanya), K.

Sugihara (Japó), E. Vlasàkova (Txecoslovàquia), P. Raposo (Portugal) i A. Ayuso (Espanya). Obres premiades:

«Rove motrice de noir» Akira Abé (França). «Whale Song» Paul L. Stewart (EUA). «Gris Llum I» Marta Montcada

(Espanya). «505» Simon Winch (Anglaterra). «Figures and Dreams» Victor Hafseld (Noruega). «The Spring and


Wind» Yanawitya Kunchaethong (Tailàndia). «Teatrino fatto di niente» Marina Ziggiotti (Itàlia). «Ronda a la Turca»

Aysegul Izer (Iugoslàvia). «House I» Kent Attilio Matricardi (EUA). «Arlequín» Paco Aguilar (Espanya). «Packing

Man» Tomakazu Kataoka (Japó). «Bird» Kaoru Matsuda (Japó). Exposicions: Cadaqués, Lleida, Igualada i València.

Per primera vegada, el Mini Gravat Internacional de Cadaqués es va exposar als EUA, a la Northeastern University

of Boston i al Principat d’Andorra.

1987 - Participació: 633 artistes de 47 països. Membres del Jurat: M. Montcada (Espanya), Y. Kunchaethong (Tailàndia)

i P. Aguilar, (Espanya). Obres premiades: «Dino’s Rescue» David Bacigalupi (EUA). «Diagram» Martin E.

Baeyens (Bèlgica). «Buffalo» Jack Cassady (Canadà). «2nd Thought» Peter Cunliffe (Anglaterra). «A Fisherman’s

Hapiness – IV» Dagffin Bakke (Noruega). «People L» Cecilia Frisendhal (Suècia). «Bags World» Mashiro Kawakubo

(Japó). «1, 2, 3, ...S» Hegedus Laszlo (Hongria). «Confessions of a Martyr» Pam Longobardi (EUA). «S/T» Pedro

Maruna (Espanya). «Pequeña Suite I» Mabel Rublí (Argentina). «Bull» Klaudij Tutta (Iugoslàvia). Exposicions: Cadaqués.

Centre Permanent d’Artesania de la Generalitat a Barcelona, i al Montserrat College de Beverly (EUA). Taula

rodona per la normalització lingüística de les diverses tècniques d’estampació al català, hi col·labora el Departament

de Lingüística de la Universitat de Barcelona i el TERMCAT.

1988 - Participació: 506 artistes de 36 països. Membres del Jurat: Kenneth W. Bushnell i Helen Gilbert, Professors

d’Art de la Universitat de Hawaii, Honolulu (EUA); Marie José Capy, Editions Universelles, Toulouse (França); Louise

Lavoie Maheux, President Atalier Presse Papier, Trois Rivieres, Quebec (Canadà); Josep Iglesias del Marquet, Vicepresident

de l´Associació Catalana de Crítics d’Art (Espanya); Mel Ramos, Artista (EUA). Obres premiades: «Myself»

Joan E. Popovich-Kutscher (EUA). «Robert Duncan» Harvey Breverman (EUA). «Magic Series - The Birds» Jean

Duncan (Irlanda). «Retrato Compuesto de Julio Caro Baroja» Héctor Carrión (Espanya). «Viva Picasso + Jacqueline»

Yoram Lilach (Israel). «She Laid Down» Kawabe Isshu (Japó). «Alberta Hunter» Marsha Sweet (EUA). «Dijalog – I»

Miodrad Mladjovic (Iugoslàvia). «The Glass Veranda Marble» Joop Vegter (Països Baixos). «Feest - Festa» Frank

Rosen (Països Baixos). «Portrait of the Artist» Svozilik Jaromir (Suècia). «Nautilus M.S.V.» Kotaro Suzuki (Japó).

Exposicions: Cadaqués. Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu, cedida per l’Ajuntament de Barcelona. Es crea

el “TRAVELLING SHOW”, que es va exposar a: Fundation Collioure, Chateau Royal, Collioure i Galerie des Editions

Universelles, Tolouse (França). Korea Design Center Seoul i Hanaru Gallery, Seül (Corea).

1989 - Participació: 625 artistes de 47 països. Membres del Jurat: Hector Carrión i Pedro Maruna (Espanya), Pam

Longobardi (EUA), Jack Cassady (Canadà), David Bacigalupi (EUA), Joop Vegter (Països Baixos) i Cecilia Frisendhal

(Suècia). Obres premiades: «Acrobatic Etude» Igor Podolchak (URSS). «Sunrise on 13th Street» Donna Moran (EUA).

«Come On» Kyöto Mawatari (Japó). «Mariposas Negras» Christine Helmerich (Espanya). «Grilled Ham Platter» Frederica

Tomas (Canadà). «Paper Entwinet in Wood» Koji Ikuta (Japó). Exposicions: Cadaqués. El “Travelling Show”

es va exposar a: Museo Nacional de la Estampa, Ciutat de Mèxic; Sala del Silenzio, Comune di Bologna, Bolonya

(Itàlia); «Festival Internacional de Teatro», Manizales (Colòmbia).

1990 - Participació: 685 artistes de 48 països. Membres del Jurat: Federica Tomas (Canadà), Koji Ikuta (Japó), Jean

Duncan (Irlanda), Yoram Lilach (Israel), Donna Moran (EUA), Jaromir Svozilik (Suècia), Frank Rosen (Països Baixos),

Marsha Sweet (EUA). Obres premiades: «The Brothers» Andrey Shabunin (URSS). «Poliptyc 12» Janni Konstantinovski

(Polònia). «Au bain Marie» Magrit Willens (Països Baixos). «Cuerdas que cantan» Danae Sala (Mèxic). «S/T»

David Wolff (EUA). «After Moon I-90» Cho Min (Corea). Exposicions: Cadaqués. Museu d’Art de Sabadell. Capella

de Sant Joan, Vilafranca del Penedès. Museu del Suro, Palafrugell. Portal de Pardo, El Vendrell. Serveis Territorials,

Tortosa. Galeria d’Art Farners, Santa Coloma de Farners. Palau de l’Abadia, Sant Joan de les Abadesses. Castell de

la Bisbal, La Bisbal.

1991 - Participació: 660 artistes de 43 països. Membres del Jurat: Danae Sala (Mèxic). Santo Catanuto (Itàlia). David

Wolff (EUA). Obres premiades: «Cross Break» Erling Gustafsson (Suècia). «Prinzip Hoffnung» Alfred Traugott

(Alemanya). «S/T» Ilija Knezevic (Iugoslàvia). «Imoayan» Patricia de la Fuente (Mèxic). «DF-3a» Leszek Kiljanski

(Polònia). «The Magic Flute» Shail Choyal (Índia). Exposicions: Cadaqués. Hankyu Department Store, Osaka. Gallery

Oishi, Gallery Fukuda i Palus, Fukuoka. Daimaru Department Store, Kochi. Nipponbashi Takashimaya Interior


Gallery, Tokyo. Matsuyama Frame Shop, Sapporo. Miyai Frame Shop, Otaru. Tsuda Frame Glass, Muroran. Bungadoh,

Hakodate. Tomamidoh, Tomakomai. Sasati Gallery, Kushiro (Japó).

1992 - Participació: 623 artistes de 45 països. Membres del Jurat: Patricia de la Fuente (Mèxic), Erling Gustafsson

(Suècia) i Shail Choyal (Índia). Obres premiades: «Prelude III» Britta Kjaerulff (Dinamarca). «Umarmungen I»

Marion Elias (Àustria). «Znak» Adam Olejnizak (Polònia). «Sérénité» Mikio Watanabe (Japó). «View 92-SS1» Akira

Tokuda (Xina). «Form II» Park Soo-Ok (Corea). Exposicions: Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield

(Regne Unit).

1993 - Participació: 518 artistes de 47 països. Membres del Jurat: Britta Kjaerulff (Dinamarca), Mikio Watanabe

(Japó) i Simon Fletcher (Anglaterra). Obres premiades: «Contingut Creat» Dolors Bosch i Agustí (Espanya). «Hot Line

II» Ingrid Schubert (Alemanya). «Work U-46» Ryuichi Sugino (Japó). «Fear of Unknown - I» Rumen Petrov Nistorov

(Bulgària). «Corteccia» Sonia Foschi (Itàlia). «Shrine I» Christopher John Denton (Anglaterra). Exposicions: Cadaqués.

Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Certamen d’Arquitectura de la Vila de Canet de Mar.

1994 - Participació: 687 artistes de 58 països. Membres del Jurat: Dolors Bosch (Espanya), Ingrid Schubert (Alemanya),

Sonia Foschi (Itàlia) i Christopher Denton (Anglaterra). Obres premiades: «Recollection - 940141» Kum Nam

Baik (Corea). «Billiards» Leonid Zikeev (Israel). «Pensieri» Sandro Bracchitta (Itàlia). «Yesterday» Jukka Vänttinen

(Suècia). «White crow» Romanyshyn Roman (Ucraïna). «XXX» Robert Jancovic (Eslovàquia). Exposicions: Cadaqués.

Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Certamen d’Arquitectura de la Vila de Canet de Mar. The

Art Center, Seül (Corea del Sud).

1995 - Participació: 727 artistes de 59 països. Membres del Jurat: Leonid Zikeev (Israel), Sandro Bracchitta (Itàlia)

i Robert Jancovic (Polònia). Obres premiades: «Toro y mujer» Oliver (Espanya). «Anytime» Anne Dykmans (Bèlgica).

«Visage U (Undulation) 1» Toshio Yoshizumi (Japó). «Invisible-I-’95" Alamgir (Canadà). «Y.Ó.» Nobuko Kihira

(Espanya). «La Creation II» Park Jeong-Ho (França). Exposicions: Joensuun Taidemuseo, Joensuu (Finlàndia). Taller

Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Ateneu de Canet de Mar. Galeria

L’Etangd’Art, Bages (França).

1996 - Participació: 759 artistes de 56 països. Membres del Jurat: Anne Dykmans (Bèlgica). Oliver (Espanya).

Nobuko Kihira (Espanya). Xavier Barral (Espanya). Obres premiades: «Corrida III» Tzvetan Georgiev Kazandjiev

(Bulgària). «Nau III» Ester Turró Mayne (Espanya). «Polidrome» Francine Simonin (Suïssa). «Time-Collapse 12»

Bodil Brems (Dinamarca). «Room» Arvon Wellen Flemings (Anglaterra). «Running Oxe II» Ji-Xin Shong (Xina). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Ateneu de Canet

de Mar. Galeria L’Etangd’Art, Bages (França). Museu de Sant Joan, Lleida.

1997 - Participació: 816 artistes de 61 països. Membres del Jurat: Tzvetan Georgiev Kazandjiev (Bulgària), Ester

Turró Mayne (Espanya), Francine Simonin (Suïssa), Xavier Barral (Espanya), Bodil Brems (Dinamarca) i Arvon Wellen

Flemings (Anglaterra). Obres premiades: «A View» Toshimi Kitano (Japó). «Livre d’or» Marina Mayer (Bèlgica).

«Re I» Lars Holmström (Finlàndia). «Window to paradise 2» Angela Rolim (Brasil). «Window» A. Balasubramaniam

(Índia). «The sunset» Bladimir Basmanov (Rússia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival

Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Ateneu de Canet de Mar. Galeria L’Etangd’Art, Bages (França).

1998 - Participació: 816 artistes de 54 països. Membres del Jurat: Toshimi Kitano (Japó), Marina Mayer (Bèlgica),

Lars Holmström (Finlàndia), Angela Rolim (Brasil) i A. Balasubramaniam (Índia). Obres premiades: «S/T» Marie

Christine Dargent. «Embrace» Noboru Sawai (Canadà). «Dotik IV» Zarko Vrezec (Eslovènia). «Sakontasun» Oscar

Alonso Usun (Espanya). «The evening in winter» Shigeki Tomura (Japó). «Bild nr. 223/98» Margret Sander (Alemanya).

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria Article

26, Barcelona. Galeria L’Etangd’Art, Bages (França).

1999 - Participació: 747 artistes de 55 països. Membres del Jurat: Noboru Sawai (Canadà), Marie Dargent (França),

John Brunton (Anglaterra) i Francesc Todó (Espanya). Obres premiades: «Arpege II» Christina Cordero (Austràlia).

«Footsteps» M. H. Paik (EUA). «Flying licence» Hannu Hyrske (Finlàndia). «West» Nicola Murray (Escòcia). «Tour-


mente» Eliane Gervasoni (Suïssa). «Spectrum-R-1» Takasuke Nakayama (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort,

Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França).

2000 - Participació: 615 artistes de 49 països. Membres del Jurat: Christina Cordero (Austràlia), Eliane Gervasoni

(Suïssa), Nicola Murray (Escòcia) i Takasuke Nakayama (Japó). Obres premiades: «S/T» Catherin Bolle (Suïssa).

«Gold looking cow» Hanne Christoffersen (Dinamarca). «S/T» Germán Aparicio (Espanya). «Game nº II» Robert Brun

(Eslovàquia). «Geography-Freezing Point / III» Yoshio Imamura (Japó). «A» Egidijus Rudinskas (Lituània). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art,

Bages (França).

2001 - Participació: 667 artistes de 50 països. Membres del Jurat: Catherine Bolle (Suïssa), Hanne Christoffersen

(Dinamarca), Yoshio Imamura (Japó) i Egidijus Rudinskas (Lituània). Obres premiades: «Non» Ann Kerstina Nielsen

(Dinamarca). «Love» Stanislaw Swieca (Polònia). «Entropía II» Alejandra Bagolini (Argentina). «Arctic labyrinth I»

Liisa Malkamo (Finlàndia). «L’un l’autre» Daniel Clochey (França). «Shade – I» Mieko Urusido (Japó). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art, Bages

(França).

2002 - Participació: 630 artistes de 47 països. Membres del Jurat: Ann Kerstina Nielsen (Dinamarca), Stanislaw

Swieca (Polònia), Mieko Urusido (Japó) i Liisa Malkamo (Finlàndia). Obres premiades: «Secret Writing 2» Sebastiao

Pedrosa (Brasil). «The 6th Elegy» Maria Nichita (Romania). «S/T» Elvyra Katalina Kriauciunaite (Lituània). «G-1090»

Anna Vilarrúbias (Espanya). «Spacebox two» Roger Limbrick (Anglaterra). «Studio» Stephane Zaech (Suïssa). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art,

Bages (França).

2003 - Participació: 651 artistes de 51 països. Membres del Jurat: Sebastiao Pedrosa (Brasil), Maria Nichita (Romania),

Elvyra Katalina Kriauciunaite (Lituània), Anna Vilarrubias (Espanya) i Roger Limbrick (Anglaterra). Obres

premiades: «Origin of colony 02-7» Masaaki Ohya (Japó). «Secret» Micheline Doucet Carriere (França). «Jardines

interiores IV» Gloria Santacruz Tarjuelo (Espanya). «Fabel 3» Ase Anda (Noruega). «Bozicna zvezda» Berko (Eslovènia).

«El volcán» Christian Zsagar (Alemanya). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts

& Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França).

2004 - Participació: 603 artistes de 52 països. Membres del Jurat: Masaaki Ohya (Japó), Micheline Doucet-Carriere

(França), Ase Anda (Noruega) i Berko (Eslovènia). Obres premiades: «Moon Walk» Mary Hurst (Anglaterra). «Emerge

03-IV» Shogo Muto (Japó). «Doors I've passed through IV» Todor Genkov Ovcharov (Bulgària). «D5 PEF GAL»

Pere Bellès i Gras (Espanya). «Sinfonia #5» Gustavo Möller (Mèxic). «Tectonic-in movement-0403» Won-Seuk Jang

(Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria

L’Etangd’Art, Bages (França).

2005 - Participació: 616 artistes de 48 països. Membres del Jurat: Todor Ovcharov (Bulgària), Mary Hurst (Anglaterra),

Pere Bellès i Gras (Espanya) i Shogo Muto (Japó). Obres premiades: «En cuanto» Anna Maria David (Espanya).

«Latifundia I» Caroline Ford (França). «Time of year – 1» Kiyo Wada (Japó). «Armonia» Viviana Moncayo (Itàlia).

«Torso» Rais Gaitov (Rússia). «Stop Bush (1)» Jamal Abdul Rahim (Bahrain). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.

Wingfield Festival Arts & Music, Wingfield (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França).

2006 - Participació: 658 artistes de 50 països. Membres del Jurat: Caroline Ford (França), Kiyo Wada (Japó), Viviana

Moncayo (Itàlia), Anna M. David (Espanya), Rais Gaitov (Rússia) i Jamal Abdul Rahim (Bahrain). Obres premiades:

«S/T» Maja Poljak (Sèrbia). «B» Tanya Azarova (Rússia). «Mazo» Roland Schaller (Alemanya). «Espai» Joan Canals

Carreras (Espanya). «Mi casa – IV» Célia Bragança (Portugal). «Horizon» Danielle Creenaune (Austràlia). Finalistes:

«Ambient» Clara Baylina Cabré (Espanya). «Retornada» Cristina Garcia Tena (Espanya). «Breating of wood’s - A»

Akihiro Tomoda (Japó). «Serie sensaciones - El silencio» Teresa Fernández Fuertes (Espanya). «Pencil» Fumie Kagoshima

(Japó). «Essentia ∂» Uli Pick (Alemanya). «Element» Tadeusz Ramik (Polònia). «Untitled-3» N. Leelavathy

(Índia). «Germinado» A. Pereira da Silva (Brasil). «Boreas» Jordi Solé Sellarès (Espanya). Exposicions: Taller Galeria

Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne Unit). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França).


2007 - Participació: 654 artistes de 51 països. Membres del Jurat: Maja Poljak (Sèrbia), Joan Canals (Espanya),

Célia Bragança (Portugal), Danielle Creenaune (Austràlia) i Roland Schaller (Alemanya). Obres premiades: «3 archi

di cerchio» Lanfranco Bombelli (Itàlia). «Sreća» Josip Mijić (Croàcia). «I’ll be there» Kiko Ohno (Japó). «Subiendo»

Míriam Cantera Arranz (Espanya). «Color-full mind – IV» Yun-Jung Seo (Corea). «Space net» Leena Kaplas (Finlàndia).

Finalistes: «Dream of the glass» Minae Takada (Japó). «Solace» Ivančo Talevski (Macedònia). «Aspudden 2»

Peter Wiklund (Suècia). «II círculos» Luz González de la Torre (Espanya). «Gluttony» Chiemi Itoi (Japó). «The cow

– A» Ryo Saitoh (Japó). «S/T» Leonardo Rial Otero (Espanya). «First snow #2» Linda Jules (Canadà). «S/T» Heather

Huston (Canadà). «Velmo Poeta» Jussara T. G. Pires (Brasil). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Farleys Yard

Trust, Chiddingly (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’Art,

Bages (França).

2008 - Participació: 661 artistes de 55 països. Membres del Jurat: Josip Mijić (Croàcia), Kiko Ohno (Japó) i Míriam

Cantera Arranz (Espanya). Obres premiades: «Porous #29» Eunice Kim (EUA). «Bubbles – II» Claudia Hobi

(Suïssa). «Réminiscence 08-10-4» Sadao Sakurai (Japó). «Allegories: Oxygen» Peter Boyadjieff (Canadà). «S/T» Maria

Ribeiro (Portugal). «Vague et mémoire» Gérard de Brénnel (Espanya). Finalistes: «Interacción» Isabel Sanjuan Gómez

(Espanya). «Game» Nino Injia (Geòrgia). «Innocent – 2008 B» Naotsugu Hashimoto (Japó). «After Gaudi – IV» Red

O’Neill (Irlanda). «Magic – 3» Mieczyslaw Dariusz Dabrowski (Polònia). «Morning passages – II» Dobroslava Kelsey

Brodakova (Txèquia). «Estuarine mist – IV» Susan Rushforth (Austràlia). «Ha» Alice Zwarts (Canadà). «Pollastre»

Margarita Feixas (Espanya). «In the sea – 1» Michiko Inukai (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.

Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria

L’Etangd’Art, Bages (França).

2009 - Participació: 664 artistes de 49 països. Membres del Jurat: Gérard de Brénnel (Espanya), Sadao Sakurai (Japó),

Peter Boyadjieff (Canadà), Claudia Hobi (Suïssa) i Maria Ribeiro (Portugal). Obres premiades: «S/T» Leonardo Rial

(Espanya). «Autumn» Merlyn Chesterman (Regne Unit). «Meditations about winter – 2» Wojciech Łuczak (Polònia).

«Toast – I» Chikahide Saeki (Japó). «Hands just right 3» Reti Saks (Espanya). «Markierungen XVIII» Verena Vernunft

(Alemanya). Finalistes: «Límite do dia» Ana Galvão (Portugal). «Escape» Vicky Gruyters (Bèlgica). «El árbol que

lloraba noes» Yolanda Spínola Elías (Espanya). «S/T» Concha Ávila (Espanya). «The vernal trousseau – I» Zhuang

Man (Japó). «Plants – I» Naomi Kasai (Japó). «Seis de agosto» Ana María Velásquez (Colòmbia). «Red kimono» Merijean

Morrissey (Canadà). «S/T» Isabel Sanjuan Gómez (Espanya). «Days (1)» Keiko Nakashima (Japó). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Barns, Suffolk (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar

(Barcelona). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França).

2010 - Participació: 683 artistes de 59 països. Membres del Jurat: Reti Saks (Estònia), Merlyn Chesterman (Regne

Unit), Leonardo Rial (Espanya) i Mercedes Molleda (Espanya). Obres premiades: «My doorstep – IV» Jeanette Thorup

(Dinamarca). «Woodland – V» James McCreary (Irlanda). «Enigma» Eduardo López (Cuba). «Playar with graphics

– II» Nelly Sandeva (Bulgària). «Peacock tunnel» Junko Funada (Japó). «Shadow – I» Kana Veradacha (Tailàndia).

Finalistes: «Drift» Maho Yamashita (Japó). «Space XXXXXVII» Ivan Ninov (Bulgària). «Days (6)» Keiko Nakashima

(Japó). «Innocent – 2010 A» Naotsugu Hashimoto (Japó). «Epic Mood» Shyqri Nimani (Kosovo). «Eco» Juan

Carlos Rivero Cintra (Colòmbia). «Seed – 1» Hideko Kunii (Japó). «Equilibrio» María Fernández Rivas (Argentina).

«Brawne House, the Brandon Estate» Louise Hayward (Regne Unit). «Time traces – III» Tomaž Gorjup (Eslovènia).

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Barns, Suffolk (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic,

Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’Art, Bages (França).


COL·LABORADORS

AFTERIMAGE, Rochester, EUA.

AMARANT, Gent, Bèlgica.

AMERICAN ARTIST, Marion, EUA.

ART, Guia mensual de les Arts a Catalunya i Balears.

ART & METIERS DU LIVRE, París, França.

ART MAGAZINE, Regne Unit.

ART NEXUS #31, EUA.

ART OPORTUNITIES MONTHLY, Califòrnia, EUA.

ART PAPERS, Atlanta, EUA.

ARTE EN COLOMBIA, Colòmbia.

ARTIST NEWSLETTER, Regne Unit.

BBC, Radio Suffolk, Regne Unit.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE PARIS, França.

BILD-PUNKT, Àustria

BK INFORMATION JOURNAL, Països Baixos.

BONART, Girona.

BX, Rússia.

CENTRE DE GRAVURE DE CÉRET, França

CIRCA ART MAGAZINE, Irlanda.

CLARIN, Buenos Aires, Argentina.

CLUB DEL GRABADO, Montevideo, Uruguai.

COURRIER DES METIERS D’ART, França.

CULTURA / NEW SYSTEM. Madrid.

CYAN, Madrid.

DALA-DEMOKRATEN, Dalecarlia, Suècia.

DE WITTE RAAF, Gent, Bèlgica.

DIARI DE GIRONA, Girona.

EAST ANGLIAN DAILY TIMES, Regne Unit.

EASTERN DAILY PRESS, Regne Unit.

EL PAIS, Barcelona.

EL PUNT, Girona

EMPORDÀGUIA, Girona.

«ETC» MAGAZINE, Japó.

EXHIBITION DIRECTORY, Demar, N.Y., EUA.

FESTIVAL DE CADAQUÉS, Cadaqués.

FORMAS PLASTICAS, Madrid.

FR3, Television, França

GACETA DE BELLAS ARTES, Madrid.

GRAFICA D’ARTE, Milà, Itàlia.

GRAPHEION, Regne Unit.

HAND PAPERMAKING NEWSLETTER, EUA.

HELL RAISER, Mother Jones Magazine, Napa, EUA.

IDEA, Tòquio, Japó.

IL GIORNALE DELL’ARTE, Faenza, Itàlia.

INTERNATIONAL BIENNIAL OF GRAPHIC ART, LJUBLJANA, Eslovènia.

LEISURE PAINTER, Regne Unit.

L’INDEPENDANT, França.

MAGENTA, Buenos Aires, Argentina.

MAIN-POST, Würzburg, Alemanya.

MAIN-ECHO, Aschaffenburg, Alemanya.

MALASPINER BULLETIN, Vancouver, Canadà.

MALASPINER PRINTMAKERS SOCIETY, Canadà.

McCLAIN’S PRINTMAKING SUPPLIES, Oregon, EUA.

MIDI LIBRE, França.

NEWSPRINT, Print Club of Philadelphia, EUA.

NORDISK EXLIBRIS TIDSSKRIFT, Dinamarca.

NOUVELLES DE L’ESTAMPE, França.

NOVUM, Gebraushsgrafik, München, Alemanya.

OAC NEWS, Japó.

OLE! Magazine, França.

OLEO Y MARMOL, Argentina.

PRINT COLLECTORS NEWSLETTER, Austràlia.

PRINT NEWS, San Francisco, EUA.

PRINTMAKERS HAND BOOK.

PRINTMAKING TODAY, Regne Unit.

PRINTWORKS MAGAZINE, en línia, Regne Unit.

RÀDIO PINEDA, Pineda de Mar, Barcelona.

RADIO NARBONNE MÉDITERRANÉE, França.

REVISTART, Barcelona.

R.N.M. Radio Narbonne Mediterranee, França.

SETMANARI CAFÈAMBLLET, Blanes.

SETMANARI DE L’EMPORDÀ, Alt Empordà, Girona.

SOL IXENT, Cadaqués

SOUTHWEST ART, Houston, EUA.

THE ARTIST, Kent, Regne Unit.

THE ATLANTA ART PAPERS, EUA.

THE PRINT COLLECTION NEWSLETTER, N.Y., EUA.

THE PRINTMAKER, Canadà.

VEDEMACUM BEELDEDE KUNST, Bèlgica.

VISUAL ARTS ONTARIO MAGAZINE, Canadà.

WORLD PRINT COUNCIL, San Francisco, EUA.

INTERNATIONAL EXHIBITION OF GRAPHIC ART AND POSTER, KHARKOV, Polònia.

JOURNAL OF THE PRINT WORLD, Meredith, EUA.

KULTUR POLITIK, Alemanya.

KULTURA, Sofia, Bulgària.

KUNSTECHO’S, Alemanya.

KUNTS-BULLETIN, Kriens, Suïssa.

KUNTSFORUM INTERNATIONAL, Alemanya.

KUNTSHANWERRK & DESIGN, Alemanya.

LA VANGUARDIA, Barcelona.

LANDELIJK OVERLEG GRAFISCHE ATELIERS, Països Baixos.

L’ART MÊME, Suïssa.

More magazines by this user
Similar magazines