Ministerstwo Obrony Narodowej

marmaxfry

budzet2016

Ministerstwo Obrony Narodowej

Warszawa, luty 2016 r.


Podstawowe wskaźniki

makroekonomiczne na 2016 r.

Budżet państwa 2016

368,5 mld zł

313,8 mld zł

• Wydatki obronne w 2016 r. – 2,00% PKB

roku 2015

>

dochody

wydatki

• Średnioroczny wzrost cen towarów

i usług – 101,7%

• Waloryzacja emerytur i rent – 100,52%

Deficyt

54,7 mld zł

• Zakładane kursy walut:

• PLN\USD – 3,66 zł

• PLN\EURO – 4,03 zł

2


Priorytetowe cele

Priorytetowe

przedsięwzięcia

Cele działalności MON w 2016 r.

• Zwiększenie potencjału Sił Zbrojnych RP do wypełniania misji i realizacji zadań poprzez

zrównoważony rozwój rodzajów sił zbrojnych;

• Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP w obronie kraju;

• Zwiększenie zdolności resortu obrony narodowej w obszarze bezpieczeństwa

cybernetycznego i obrony cyberprzestrzeni;

• Wzmocnienie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych kraju do funkcjonowania

w razie zewnętrznego zagrożenia państwa w czasie wojny oraz utrzymywania zdolności do

realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej;

• Pogłębianie współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej na rzecz

wzmocnienia obronności państwa.

• Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP;

• Realizacja inwestycji budowlanych ze zwiększeniem nakładów w kompleksach

wojskowych na ścianie wschodniej;

• Wdrożenie nowych zasad służby wojskowej dla korpusu szeregowych

zawodowych;

• Realizacja pierwszego etapu tworzenia struktur obrony terytorialnej;

• Uzupełnienie materiałowe jednostek wojskowych do określonych

normatywów;

• Intensyfikacja szkolenia wojsk;

• Przygotowanie i organizacja Szczytu NATO w Warszawie.

3


Limit wydatków obronnych 2016 r.

35.898.740

w tys. zł

cz. 29 Obrona narodowa

Inne części budżetu państwa

35.453.215 445.525

w tym:

‣ 324.787 – Cz. 28 Nauka

‣ 24.200 – Cz. 20 Gospodarka (PMG)

‣ 96.538 – Inne części, w tym

szczyt NATO

4


Wydatki obronne

w mln zł

Wydatki

obronne

2015

(Ustawa Budżetowa)

2016

(Ustawa Budżetowa)

2016/2015

Cz. 29 Obrona

narodowa

Inne części

budżetu

32.518,1* 35.453,2 109,0%

296,9 445,5 109,4%

w tym:

OGÓŁEM 32.815,0 35.898,7 109,4%

Dział 750 – Administracja publiczna – 273,5 mln zł

752 – Obrona narodowa – 27.912,3 mln zł

753 – Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne – 6.616,0 mln zł

755 – Wymiar sprawiedliwości – 59,3 mln zł

803 – Szkolnictwo wyższe – 246,2 mln zł

851 – Ochrona zdrowia – 304,2 mln zł

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 41,7 mln zł

* bez kwoty 5.363,3 mln zł - wykup odroczonych płatności w ramach Programu „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w Samoloty

Wielozadaniowe”. 5


Struktura rodzajowa wydatków

Wydatki majątkowe

(CPR)

10.247.302

28,9%

Dotacje

1.100.703

3,1%

20,7%

w tys. zł

Świadczenia

(w tym emerytury)

7.340.855

Wydatki bieżące

w ramach CPR

2.302.111

6,5%

35.453.215

100%

17,4%

23,4%

Wydatki osobowe

8.281.553

Pozostałe wydatki na

utrzymanie jednostek

wojskowych i szkolenie

6.180.691

6


Struktura zadaniowa wydatków

(cz. 29 Obrona narodowa)

Funkcja Nazwa funkcji Projekt

budżetu

w tys. zł

2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 35.813

3 Edukacja, wychowanie i opieka 434.570

9 Kultura i dziedzictwo narodowe 121.819

10 Nauka polska 126.477

11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic 27.474.804

13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny 6.893.885

14 Rynek pracy 12.057

16 Sprawy obywatelskie 32.181

18 Sprawiedliwość 22.890

20 Zdrowie 298.719

OGÓŁEM 35.453.215

7


6.157,8 mln zł

Udział wydatków majątkowych

w budżecie MON

8.190,3 mln zł

10.247,3 mln zł

2015

2016

2014

2013

12.764,2 mln zł*

22,0%

Zrealizowane

26,2%

Planowane

34,4% 28,9%

* w tym 5.363,3 mln zł - wykup odroczonych płatności w ramach Programu „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w Samoloty

Wielozadaniowe”.

8


Wydatki osobowe

OGÓŁEM – 8.282 mln zł

Uposażenia

6.013 mln zł

Wynagrodzenia

2.269 mln zł

Średnie miesięczne uposażenie (wynagrodzenie):

4.494 zł (brutto) Służba cywilna – 3.768 zł (brutto)

Pozostali pracownicy – 3.140 zł (brutto)

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej: 4.055 PLN

9


Liczebność żołnierzy

(cz. 29 Obrona narodowa)

LIMIT STANÓW

ŚREDNIOROCZNYCH

ŻOŁNIERZY

124.350

101.500

20.000

2.850

• Żołnierze zawodowi

• Narodowe Siły

Rezerwowe

• Kandydaci na żołnierzy

zawodowych

10


Struktura stanów osobowych żołnierzy

POZOSTAŁE

29.623

MARYNARKA WOJENNA

6.924

OGÓŁEM:

101.500

SIŁY POWIETRZNE

16.221

WOJSKA LĄDOWE

48.732

11


Siły Zbrojne RP w misjach zagranicznych

300 żołnierzy

i pracowników wojska

KOSOWO – KFOR

50 żołnierzy

i pracowników wojska

BOŚNIA i HERCEGOWINA – EUFOR/MTT

200 żołnierzy

i pracowników wojska

AFGANISTAN – RSM

2 żołnierzy

REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA

OBSERWATORZY

10 żołnierzy

EUMM GRUZJA

Misje UE

89,9 mln zł

0,25 %

budżetu MON

Misje NATO

OGÓŁEM: 562 żołnierzy i pracowników wojska

12


Dodatkowe źródła finansowania

Fundusz Modernizacji

Sił Zbrojnych RP (FMSZ)

PLANOWANE PRZYCHODY:

Przychody

Pozostałość z

2015 r.

Razem

60,3 mln zł

170,1 mln zł

230,4

mln zł

PLANOWANE WYDATKI:

191,0 mln zł

Finansowanie zadań z obszaru

modernizacji technicznej SZ RP,

związane z zakupami nowoczesnego

UiSW, głównie na zabezpieczenie

potrzeb Wojsk Specjalnych.

13


Wydatki obronne Polski na tle innych państw

2000

1800

1600

1400

1200

1000

(w przeliczeniu na jednego mieszkańca w USD)

931

1822

800

600

400

200

271

464

0

Źródło: The Military Balance 2015

POLSKA NATO EUROPEJSKIE

KRAJE

NATO

USA

14


Wydatki obronne Polski na tle innych państw

450

400

350

300

250

(w przeliczeniu na jednego żołnierza w tys. USD)

247

405

200

150

105

133

100

50

0

POLSKA

NATO

EUROPEJSKIE

KRAJE

NATO

USA

Źródło: The Military Balance 2015

15


Wydatki obronne Polski na tle innych państw

Ceny roku 2010

4

(udział wydatków obronnych w PKB)

3,62

3,5

3

2,5

2,12

2,42

2

1,5

1,43

1

0,5

0

POLSKA

NATO

EUROPEJSKIE

KRAJE

NATO

USA

Źródło: Tablice statystyczne NATO 2015

16

More magazines by this user
Similar magazines