Views
2 years ago

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/1 October 2015

Brihaspati বৃহস্পতি is the First Bangla 'Web' Magazine of Mumbai, India. It was formed to propagate Bangla language in Mumbai, Navi Mumbai and Thane districts of Maharashtra state, India.

¤õÒÑš[t¡ s s

¤õÒÑš[t¡ s s ¤õÒÑš[t¡ "ìC¡à¤¹¡ 2015 "KС 2015 s 2015 2015 Brihaspati Brihaspati October 2015 ‘¤õÒÑš[t¡’-ët¡ [¤`¡àš> 냤๠šòàW¡[i¡ ³èº [¤ìÅÈâ«! 1¡ú [¤`¡àš>[i¡ Ç¡‹åÒü Ñ‚à>ãÚ ³å[Ê¡ì³Ú šàk¡A¡ìƒ¹ ³ì‹¸Òü Îã³à¤‡ý¡ >à ë=ìA¡ Îà¹à [¤ìÅ« šøW¡à[¹t¡ ÒÚ ! 2¡ú "àš>๠[¤`¡àš>[i¡ Ç¡‹åÒü ëºJà * [Ñ‚¹ [W¡ìy¹ ³à‹¸ì³ ëƒJàì>๠Kt¡à>åK[t¡A¡ ¤¸¤Ñ‚๠³ì‹¸Òü Îã³à¤‡ý¡ >à ë¹ìJ ‘ëi¡[º[®¡Å>’-&¹ ³ìt¡à ‘[®¡[l¡ìÚà’¹ ³à‹¸ì³* ³à>åìȹ A¡àìá ìš]ìá ëƒ*Úà àÚ¡!! 3¡ú ‘¤õÒÑš[t¡’¹ ì ëA¡à> Î}J¸à A¡³šìÛ¡ &A¡ ¤á¹ šøA¡à[Åt¡ =àìA¡, t¡àÒü &A¡[i¡ Î}J¸àÚ [¤`¡àš> [ƒìº "”zt¡ &A¡ ¤á¹ ‹ì¹ ëÎÒü Î}J¸à[i¡ Jåºìº "àš>๠[¤`¡àš>[i¡ šàk¡A¡ ëƒJìt¡ šàì¤>¡ú íƒ[>A¡, Îàœ¡à[ÒA¡ ¤à ³à[ÎA¡ š[yA¡à¹ ³ìt¡à A¡³ γìÚ t¡à ¤à[t¡º ÒìÚ àì¤ >à¡!!! 4¡ú ‘¤õÒÑš[t¡’ [¤>à³è캸 šØl¡à àÚ &¤} Î[k¡A¡ ‘[º}A¡’ ¤à ‘Òü-[k¡A¡à>à’ \à>à >à =àA¡ìº* ‘P¡Kôº ÎàW¢¡’ A¡¹ìº* šà*Úà àÚ ¤ìº &¹ šàk¡A¡ Î}J¸à * ¤¸à[œ¡ Ç¡‹å³ày [A¡áå ³å[Ê¡ì³Ú NøàÒA¡ ¤à ëyû¡t¡à¹ ³ì‹¸Òü Îã³à¤‡ý¡ >Ú¡ú t¡àÒü šø[t¡ ³åÒèìt¢¡Òü ‘¤õÒÑš[t¡’¹ šàk¡A¡ Î}J¸à ë¤ìØl¡ W¡ìºìá¡!!!! 5¡ú ‘¤õÒÑš[t¡’ët¡ šøA¡à[Åt¡ "àš>๠‘[®¡[l¡ìÚà’-[¤`¡àš>[i¡ Ç¡‹å ë ‘¤õÒÑš[t¡’ët¡Òü ìƒJà àì¤ t¡à-Òü >Ú--"àš>๠[¤`¡àš>[i¡ ‘¤õÒÑš[t¡’¹ šàÅàšà[Å ‘Òül¡ü[i¡l¡ü¤’-&* šøW¡à[¹t¡ Òìt¡ =àA¡ì¤ !!!!! íƒ[>A¡ áàšà š[yA¡àÚ "àš>๠[¤`¡àšì>¹ "àÚå ³ày 1 [ƒ>, ³à[ÎA¡ áàšà š[yA¡àÚ ³ày 1 ³àΡú ‘¤õÒÑš[t¡’ët¡ t¡à A¡³šìÛ¡ 1 ¤á¹ !!!!!! "à¤à¹ t¡à [i¡[®¡-¹ ³ìt¡à W¡º³à>* Òìt¡ šàì¹ !!!!!!! "๠A¡ã W¡àÒü ?! 24 ?!¡

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/2 January 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/3 December 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/11 August 2016
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/4 March 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/3 February 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/7 June 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/8 July 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/1 October 2014