07.03.2016 Views

Kulinarični sprehod po Medvodah

Kulinarični katalog medvoških ponudnikov!

Kulinarični katalog medvoških ponudnikov!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kulinaricni

sprehodpo

Medvodah

Kulinarični

sprehodpo

Medvodah


GostilnaBENCAK

GostilnaBencakjeenanajstarejšihgostilnvMedvodah,sajdeluježeodleta1923.Gostepostrežejov

velikem klimatiziranem prostoru,kjerjeprostorzavečjeskupine(do100oseb),patudizamanjše

zaključenedružbe.Nazunanjiterasi,kijevednobujnoocvetličena,jeprostorazadružbedo

50oseb.

GostilnaBencak

CestakomandantaStaneta1

1215Medvode

013612349

Ponedeljek-sobota:

7.00-23.00

Torek:7.00-12.00

Nedeljainprazniki:8.00-20.00


Kavarna4MAČKE

Vkavarniinslaščičarni4mačke,kisenahajavsamem centruMedvod,postrežejorazličnevrstekave,

čajev,toplihinhladnihnapitkov,odličnedomačetorte,najboljpasoznanipoodličnihpalačinkahin

manjšihprigrizkih.

Kavarna4mačke

Medvoškacesta1

1215Medvode

01-3617963

www.4macke.com

4macke@siol.net

Ponedeljek-petek:7.00-24.00

Sobota:7.00-01.00

Nedelja:8.00-01.00

Prazniki:8.00-24.00


PICABARHitri

PicabarHitrisenahajanamirnilokacijinaSeškoviulici(nasprotipolicije).Vprijetnem ambientuvas

prijaznoosebjepostrežezodličnimipicamiizkrušnepeči,svežimisolatamiintortiljami.Vpoletnih

mesecihvam jenavoljotuditerasa.

PicabarHitri

Seškova26/a

1215Medvode

01-3615050

www.picerija-hitri.si

picabarhitri@gmail.com

Ponedeljek-petek:

7.00-24.00

Sobota,nedelja,prazniki:

8.00-24.00


GOSTILNAPRIŠEFU

Rock’n’rolokusov,fuzijavrhunskostiindomačnostiterenkratnodoživetje–tojenajkrajšimoženopis

Gostilneprišefu,kijenastalavokviruresničnostnegašovaGostilnaiščešefa,kigajeustvarilaekipa

POPTV.JetudiprvaizmedgostilnvokvirublagovneznamkeGostilnaprišefuinjeploddomačega

znanjainustvarjalnosti.

Gostilnaprišefu

Verje9

1215Medvode

01-3611220

gostilna.voyo.si

Sreda-petek:

16.00-22.00

Sobota,nedelja:13.00-20.00

Ponedeljek,torek:zaprto


GostilnaMIHOVEC

Gostilnajeenaizmedredkihdružinskihgostiln,kijesamooskrbovanazvsozelenjavo,zeliščiinžitom iz

svojekmetije.Kulinarikasespreminjazletnimičasi,jetradicionalna,vendardrugačna.Vvečnamenski

dvoranisevrstijorazličnidogodkiodporokindružinskipraznovanjdoposlovnihdogodkov,kiso

multimedijskopodprti,vmanjšisobipasovslikahpredstavljenedružinskevezizJakobom Aljažem.

GostilnaMihovec

ZgornjePirniče54

1215Medvode

01-3623060/031684434

www.mihovec.com

gostilna.mihovec@siol.net

Sreda,četrtek:12.00-22.00

Petek,sobota:12.00-01.00

Nedelja:12.00-18.00

Ponedeljek,torek:zaprto


RestavracijaEVERGREEN

RestavracijaEvergreenjedelverigeKavalGroup.Postavljenajevidiličnonaravnookoljesredi

neokrnjenenaraveinjedelcelotnegakonceptaDinersGolf&CountryClubLjubljana,kigadopolnjuje

ssvojokulinaričnozgodbo.Njihovsloganje:hišakulinaričnihpresežkovvvsem zavse.

RestavracijaEvergreen

Smlednik200

1216Smlednik

05-9211743/031353982

www.evergreen-restavracija.si

evergreen@kaval-group.si

Ponedeljek-nedelja:

8.00-22.00


OkrepčevalnicaSTARIGRAD

OkrepčevalnicaStarigradsenahajatikpodsmledniškim Starim gradom,kistojinavzpetiniblizu

Zbiljskegajezera.Zgraduječudovitrazglednaokoliškanaseljaterpoljashribi.Dosamegagraduvodita

tako glavnavoznapot,kottuditrim steza(pešpot).Ob potinagrad sevzpenja14kapelic

Križevegapota.

OkrepčevalnicaStarigradSmlednik

Smlednik100

1216Smlednik

01-3627333

marijan.ribic.sp@gmail.com

Ponedeljek-petek:

13.00-18.00

Sobota,nedelja:

9.00-18.00


GostilnaZORMAN

GostilnaZormankotdružinskagostilnaobratujeodleta1965.Obiskovalcem vsedo15.urenudidopet

različnihdnevnopripravljenihmalic.Njihovahranajedomačegaizvora,kijevezananaletničas.

GostilnaZorman

Valburga29

1216Smlednik

01-3627037/041375404

alenkazr@siol.net

Ponedeljek-petek:

7.00-23.00

Sobota:9.00-23.00

Nedelja:zaprto


OkrepčevalnicaVILI

Vsencahdreves,nedalečstranodrekeSave,seobvhoduvkampSmledniknahajaokrepčevalnicaVili.

Lokalsestavljatanotranjiprostorinsalon,kisprejmetado30gostov.Vpoletnem časuselahkona

zunanjiterasiohladitevnaravnigabrovisenciin okrepčatespijačo terrazličnimiprigrizki.

OkrepčevalnicaVili

Dragočajna14/a

1215Medvode

01-3627113

www.vili.si

info@vili.si

Ponedeljek-nedelja:

8.00-24.00

ZIMSKIDELOVNIČAS:

Ponedeljek-nedelja:10.00-24.00


OkrepčevalnicaSIDRO

VokrepčevalniciSidro,kiležiobobaliZbiljskegajezera,vam postrežejozraznovrstnimiribjimijedmi,

jedminažlico,sladicami,topliminapitkiinosvežilnimipijačami.Novostvponudbisovikendkosila.

V okoliciselahkosprehoditevčudovitinaravi,alipasidanpopestritezigranjem minigolfa.

OkrepčevalnicaSidro

Zbiljskadobrava

1215Medvode

040300003

www.agrobar.si

sidro.piknik@gmail.com

Ponedeljek-petek:10.00-23.00

Sobota,nedelja:9.00-23.00

ZIMSKIDELOVNIČAS:

Torek-petek:12.00-22.00

Sobota,nedelja:10.00-22h

Ponedeljek:zaprto


BistroDOTIK

BistroDotikjenaobrežjuZbiljskegajezera.Nudivam pestroizbirojedi:pice,solate,testenine,

morskejediindomačesladice:domačetorte,palačinkeinsadnosladolednivrt.

BistroDotik

Zbilje31/a

1215Medvode

01-3613795

www.dotik-zbilje.si

bistro.dotik@gmail.com

Ponedeljek-nedelja,prazniki:

9.00-24.00


GostiščeJEZERO

GostiščeJezerosenahajavneposrednibližiniZbiljskegajezera.Vprijetnem ambientuspogledom na

jezerskoidilobostelahkouživalivizbranihjedehinpijačah,seprepustiliromantičnim trenutkom ob

sojusveč,alipasepoveseliliskupajzosebjem.

GostiščeJezero

Zbilje30

1215Medvode

01-3618001/041999000

www.gostisce-jezero.si

logar.gregor@gmail.com

Torek-sobota:

11.00-22.00

Nedelja:11.00-20.00

Ponedeljek:zaprto


OkrepčevalnicaSTAN

OkrepčevalnicaStansenahajavzavetjugozda.Gostom nudipestroponudbodomačihsladic,sendvičev

inčokolade.SpozornostjopripravljajokavoIly,postrežejozdobrim čajem alikozarcem izbranegavina.

OkrepčevalnicaStan

Zbiljskacesta8

1215Medvode

01-3611915

www.okrepcevalnica-stan.si

info@okrepcevalnica-stan.si

Ponedeljek-četrtek:

7.30-22.00

Petek,sobota:7.30-do23.00

Nedeljainprazniki:9.00-22.00


GostilnicaAROMA

GostilnicainpicerijaAromavam vprijetnem ambientuponujapesterizborjedizavseokuse:rižote,

testenine,zrezke,hišnespecialitete,lignje,solatnekrožnikeinpice.Pripravljajotudidnevnedomače

sladice,posebejpriporočajogrmadoAromazjagodamiindomačitiramisu.

GostilnicainpicerijaAroma

Gorenjskacesta56

1215Medvode

031388555

www.go-aroma.com

info@go-aroma.com

Ponedeljek-petek:

6.30-22.00

Sobota:8.00-22.00

Nedelja:10.00-20.00


GostiščeNAKLANCU

Zgodovinagostiščasegavdaljnoleto1907,kojebilanjegovaosnovnadejavnostoskrbamimoidočih

potnikovinnjihovihkonj.Sprenovogostiščavletu2009sejeohraniladolgoletnatradicionalna

notranjostgostilne,kiomogočagostom prijetnopočutjeinuživanjegurmanskihspecialitet.

GostiščeinpenzionNaklancu

Gorenjskacesta13

1215Medvode

01-3618255

www.naklancu.com

info@naklancu.com

Ponedeljek-nedelja:

7.00-22.00


PicerijaKOCKA

PicerijaKockajebilapredkratkim prenovljena.Ponašasezlepim ambientom vnotranjosti,sprostorno

jedilnicoinrazglednim podaljškom terase,namenjenim tudikadilcem inljubiteljem kave.Pozimi

ustvarjaromantičnovzdušjevnotranjostiteraseogenjvodprtem kaminu.

PicerijainbarKocka

Finžgarjeva18

1215Medvode

041628777/041629777

www.picerijainbarkocka.si

marija.roman@perne.com

Ponedeljek-petek:

6.00-22.00

Sobota,nedelja:

7.00-22.00


KonobaBONACA

KonobaBonacajepravadomačadalmatinskakonoba,sprijetnim ambientom indomačnostjo.Vlokalu

vasresničnorazvajajossvežimiribami,školjkami,škampiinjagnetino,kijopripravljavrhunskimojster

Milenkossinom Markom.Lokalimaličnesepareje,kivam obnežnihzvokihklapskihpesmipričarajo

pridihmorjainDalmacije.

KonobaBonaca

CestanaSvetje44

1215Medvode

041651838

www.konoba-bonaca.si

poljak.bonaca@gmail.com

Torek-sobota:

12.00-23.00

Nedelja:12.00-20.00

Ponedeljek:zaprto


OkrepčevalnicaPEPINO

OkrepčevalnicaPepinojemajhna,prijetnaokrepčevalnica,kinudiraznetopleinhladnenapitkealkoholnein

brezalkoholne.Gostom postrežejo zokusnimipicami,odličnimijedmizžarain

sladicami.

OkrepčevalnicaPepino

Rakovnik20

1215Medvode

01-3617841

Ponedeljek-sobota:

6.00-22.00

Nedeljainprazniki:zaprto


HišakulinarikeJEZERŠEK

HišakulinarikeJezeršekjevodilnopodjetjevSlovenijinapodročjucateringa.Ugodnalega,bližina

glavnega mesta in hkratiidilična neokrnjena narava,uvrščajo Hišo kulinarike Jezeršek med

priljubljenaprizoriščazaorganizacijonajrazličnejšihprireditevindogodkovspogostitvami.

HišakulinarikeJezeršek

Sora1/a

1215Medvode

01-3619421

www.jezersek.si

gostinstvo@jezersek.si

Objektjezaprtega

tipainnamenjenskupinam,

zatojepotrebna

rezervacijavnaprej!


TURISTIČNAKMETIJALegastja

TurističnakmetijaLegastjasenahajavprelepidolini,nedalečstranodMedvod,vtihem,svežem in

prijetnem naravnem okolju.Kmetijaimadolgotradicijo.Ljudjejopoznajožeoddrugesvetovnevojne

naprej,kojebilaležganjarna.DanesjoodličnovodigospodarJanizženoKristino.

TurističnakmetijaLegastja

Trnovec9

1215Medvode

01-3611142

kozjek.j@gmail.com

Torek-petek:12.00-22.00

Sobota,nedelja,prazniki:

9.00-22.00

Ponedeljek:zaprto


TurističnakmetijaROBEŽ

TurističnakmetijaRobežležinaprijetniplaninskiplanotimedKatarino,vobjemuGrmadeinnad

dolinoLočnice.Oblepotahinobpetjupticlahkohitropozabitenavsakdanjitempoživljenjainse

vrneteknaravi.DružinaKračman,kiskrbizaposestvo,vam boobprijaznihbesedahpostreglazodlično

hrano,predvsem zdomačimispecialitetami.

TurističnakmetijaRobež

Trnovec31

1215Medvode

01-3614064

robez@volja.net

Sobota,nedelja,prazniki:

12.00-18.00

Zaskupinesejemožno

dogovorititudimedtednom.


TurističnakmetijaGONTE

TurističnakmetijaGonteleživPolhograjskem hribovjumedGrmadoin Toščem in jeidealno

izhodiščezakrajšeindaljšeizlete.Gostjesešeposebejradivračajonadomačetradicionalnedobrote,

pripravljenepostarihreceptih.

TurističnakmetijaGonte

Setnica9

1215Medvode

01-3614563

klavdija.secnik@gmail.com

Sobota,nedelja,prazniki:

9.00-20.00

Medtednom obpredhodni

rezervaciji.


GostilnaDOBNIKAR

DružinaDobnikarsponosom nadaljujedolgoletnotradicijogostilnevkrajuTopol(Katarinanad

Ljubljano).Odleta1980pavsedodaneszdelom vgostilninadaljuježetretjageneracijaDobnikarjevih

Antonov.SkupajzženoMiro,sinovomaTonijem inRokom tersnahoMojcoskušajozdružititradicijoin

modernepristopevgostinstvu.

GostilnaDobnikar

Topol1

1215Medvode

01-3612910

www.gostilna-dobnikar.com

info@gostilna-dobnikar.com

Pon.,tor.,sr.,petek:11.00-21.00

Sobota:8.00-21.00

Nedelja,prazniki:8.00-19.00

Četrtek:zaprto


GostiščePR’JUR

GostiščePr‘Jurje250letstaragostilna,kijekljubobnoviohranilaintimnostindomačnostpravevaške

gostilne.Vdvehsobahjeprostoraza110gostov,naletnem vrtuza50innapokritem gankuza30

gostov.

GostiščePr’Jur

TopolpriMedvodah14

1215Medvode

01-3611085/041796086

gostilna.wix.com/prjur

nevakrsinar@gmail.com

Sobota,nedelja,prazniki:

8.00-22.00

Medtednom odprto

podogovoru.


GostilnaBELŠAK

GostilnaBelšakodleta1997domujevprostorihSlavkovegadoma.Stavbosomeddrugosvetovnovojno

zgradilinemškivojakiinjouporabljalikotkaravlo,kerjepoobronkihhribovpotekalamejamed

NemčijoinItalijo.PovojnisojovlastprevzelimedvoškiplaninciinjopoimenovalipoSlavku

Čarmanu.Sedajgostilnaposlujekotdružinskopodjetje,ponujadomačoinsezonskohrano.

GostilnaBelšak

GoloBrdo8

1215Medvode

01-3611242

www.gostilnabelsak-slavkovdom.si

info@gostilnabelsak-slavkovdom.si

Torek-nedelja:

11.00 -21.00

Ponedeljek:zaprto


Kmečkiturizem BORMES

Kmečkiturizem Bormesjekmetijastradicijo(1867).Vlokalusprejmejodo60gostov.Imajoletnivrtv

sencidreves,igrala za najmlajše,gostjepa uživajo tudiv pogledu na neokrnjeno naravo v

neposrednibližini.

Kmečkiturizem Bormes

GoloBrdo9

1215Medvode

01-3612795

ursa_krusec@gmail.com

Četrtek-sobota:

12.00-21.00

Nedelja,prazniki:10.00-20.00

Ponedeljek,torek,sreda:zaprto

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!