Views
2 years ago

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/4 March 2015

Brihaspati বৃহস্পতি is the First Bangla Newspaper of Mumbai (1999), India and the First Bangla Web Magazine of Mumbai (2014), India. This is the February 2015 issue of বৃহস্পতি Brihaspati.

¤õÒÑš[t¡ ³àW¢¡

¤õÒÑš[t¡ ³àW¢¡ 2015 Brihaspati Cultural Partner of Surtarang : Indian World Cultural Forum (IWCF), New Delhi, India. Publicity Associate of Surtarang : Brihaspati--The First Bangla Web Magazine of Mumbai, India. Surtarang (UK) is a pioneering broadcast in the United Kingdom as it only promotes pure Indian classical & semi classical music at its finest. IT IS PRESENTED BY MR SISTACHAR SARCAR & MRS MAITREYEE SARCAR OF WOLVERHAMPTON, UK ON FRIDAYS BETWEEN 5 & 7 PM GMT [between 21:30 hrs & 23:30 hrs IST] via www.surtarang.co.uk & www.gorgeouslive.co.uk YOU CAN ALSO LISTEN TO OUR BROADCASTS VIA OUR WEBSITE: www.surtarang.co.uk by clicking on Georgeouslive on the top of our Home page and LISTEN AGAIN by clicking on Mixcloud.com at the bottom left corner of our Home page. https://www.mixcloud.com/Maitreyeehffrsa/ Please visit our website http://www.surtarang.co.uk & our own channel, http://www.youtube.com/user/surtarang11,https://youtu.be/D7PpdDy84Vc, https:// youtu.be/XuXokW3kbfA,https://youtu.be/ga0snzQMt4k, https://youtu.be/ qBuqM2jzZd4 & let us have your feedback. SISTACHAR SARCAR & MAITREYEE SARCAR ------------------------------------------------------------------ 18 Surtarang (UK) taking Raga Music accross the World. Listen to live on 'Gorgeous Radio' on every Friday between 5 pm to 7 pm GMT.

¤õÒÑš[t¡ ³àW¢¡ 2015 Brihaspati ¹Î>à¤àÎ>à ¤× ¹A¡ì³¹ [\쮡 \º "à>à Jà¤àì¹¹ ®¡à“¡à¹ ¤àR¡à[º¹ ëÒòìκP¡[º¡ú ëÎÒü ëÒòìκP¡[º¹ ®¡à“¡à¹ã¹à, ">¸ìƒ¹*--[¤ìÅÈt¡ >tå¡> šø\ì@µ¹ ¤àR¡à[º-[\Ô๠šø[t¡ [A¡[e¡; ÎƒÚ ÒìÚ ƒå’&A¡i¡à A¡àÚƒà-A¡à>å> [ƒ &ÒüJàì> l¡ü\àØl¡ A¡ì¹> t¡àÒìº ">¸¹à* &A¡iå¡ ³åJ ¤ƒºàìt¡ ëšì¹ ëÎÒü l¡üƒà¹[W¡ìv¡¹ ®¡à“¡à¹ã¹ >àì³ ‹>¸ ‹>¸ A¡¹ìt¡ šàì¹>¡ú ‘¹Î>à¤àÎ>à’ šõË¡à[i¡ "àš>à샹Òü, &Jàì> [ºJå>-- ®¡à“¡à¹ Jà[º Ҥ๠®¡Ú ë>Òü--š[¹¤ìt¢¡ ®¡’ì¹* l¡ük¡ìt¡ šàì¹ ÒÚìt¡à¡ú l¡üƒà¹ìW¡t¡à ®¡à“¡à¹ã샹 ">åì¹à‹, ">åNøÒ A¡ì¹ ëºJ๠Îàì= "àš>๠&A¡[i¡ á[¤ "¤Å¸Òü \åØØìØl¡ ëƒì¤>¡ú &¤} 䱤 Òìº "àš>๠ѬÒìÑz ¹àÄ๠Îàì= š‡ý¡[t¡¹ ‹à¹à[¤¤¹oã ÎÒ &A¡[i¡ ‘[®¡[l¡ìÚà’ šàk¡àìº ‘¤õÒÑš[t¡’¹ ‘[®¡[l¡ìÚà’ šøA¡àìŹ [¤ìÅÈ ¤¸¤Ñ‚àÚ t¡à Τ๠ƒõ[Ê¡ìKàW¡¹ Òìt¡ šà칡ú ëÎÒüÎìU "àš>๠¹àÄ๠‘[®¡[l¡ìÚà’[i¡ &³>[A¡ ‘Òül¡ü[i¡l¡ü¤’-&* šøW¡à[¹t¡ Òìt¡ šà칡ú ëºJà, á[¤ * ‘[®¡[l¡ìÚà’ šàk¡à> &Òü [k¡A¡à>àÚ-- brihaspatinews@gmail.com "=¤à Brihaspati, Shriniketan Ground Floor, 15A Station Road, Sion, Mumbai 400022. "àì³¹ "àW¡à¹ "[¹[@ƒt¡à "[‹A¡à¹ã l¡üšA¡¹o-- 2 ëA¡[\ Aò¡àW¡à "à³, ÎìÈ¢¹ ët¡º 500 Nøà³, Ç¡A¡ì>à ºS¡à¹ Pò¡ìØl¡à "à@ƒà\ ³ìt¡à, ÎìÈ¢ 200 Nøà³, 7 ¤Øl¡ W¡à³W¡ >å>, š[¹³ào³ìt¡à Òºåƒ * [®¡[>K๠ëƒØl¡ A¡àš &¤} Îà³à>¸ "àìJ¹ P¡Øl¡¡ú šøoàºã-- "àì³¹ "òà[i¡ ¤à¹ A¡ì¹ [>ìÚ ëáài¡ iå¡A¡ì¹à A¡¹ç¡>¡ú ÎìÈ¢ Pò¡ìØl¡à A¡ì¹ ¹àJå>¡ú t¡à¹š¹ >å>, Òºåƒ, [®¡[>Kà¹, ët¡º, ºS¡à¹ Pò¡ìØl¡à * ÎìÈ¢ Pò¡ìØl¡à [ƒìÚ "àì³¹ iå¡A¡ì¹àP¡ìºà &A¡ÎìU &A¡i¡à ¤Øl¡ šàìy ®¡àìºà A¡ì¹ [³[ÅìÚ [>>¡ú γÑz [³Åøo ë³Åà¤à¹ š¹ Aò¡àìW¡¹ \àì¹ ®¡’ë¹ 1 Îœ¡àÒ ë¹ìJ [ƒ>¡ú 1 Îœ¡àÒ š¹ ë=ìA¡ Jà*Úà Ç¡¹ç¡ A¡¹ç¡>¡ú &Òü "àW¡à¹ 1 ¤á¹ š¢”z ®¡àìºà =àA¡ì¤¡ú 19

Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/7 June 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/3 February 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/2 January 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/8 July 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/3 December 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/11 August 2016
Most Erotic Experience of Mumbai Escorts Are Waiting For You
Mettavalokanaya Buddhist Magazine - December 24, 2015
Mettavalokanaya Buddhist Magazine - March 22, 2016
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 2/1 October 2015
Brihaspati বৃহস্পতি Bangla Magazine 1/1 October 2014
Old Age Care in Mumbai
Old Age Care in Mumbai
BEAUTIFUL GOA ESCORTS AND MUMBAI ESCORTS
MGT 380 Week 4 DQ 1 Following
COM 310 Week 4 DQ 1 / com310dotcom
HUM 111 Week 5 DQ 1, DQ 2, DQ 3 and DQ 4
CRJ 301 Week 4 DQ 1 Goals of Juvenile Confinement / crj301dotcom
CRJ 301 Week 4 DQ 1 Goals of Juvenile Confinement (New)
Reddit list