RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

Od Redakcji

Editorial Note

Dymitr Doktór

Redaktor Naczelny

Chief Editor

@DymitrDoktor

Bezpłatny magazyn / Free of charge magazine

Redaktor naczelny / Editor-in-chief

Dymitr Doktór

d.doktor@outsourcingandmore.pl

Zespół / Editorial team

Kamila Cyranowicz

Opracowanie graficzne i skład DTP

Dariusz Skuza

Reklama / Advertising

reklama@outsourcingandmore.pl

Wydawca / Published by

RIPOSTA Doktór S.J.

ul. Dolna 21b/40

00-773 Warszawa

www.riposta.pl

Adres redakcji / Editorial address

RIPOSTA Doktór S.J.

ul. Dolna 21b/40

00-773 Warszawa

T: +48 22 213 02 45

F: +48 22 213 02 49

redakcja@outsourcingandmore.pl

www.outsourcingandmore.pl

Druk / Print

Drukarnia Jantar

Obsługa prawna / Legal support

„Chudzik i Wspólnicy”

Prenumerata i dystrybucja /

Subscriptions

Bezpłatna prenumerata po uprzedniej

rejestracji na stronie www.outsourcingandmore.pl

Outsourcing&More is bimonthly free

of charge magazine. See the website

www.outsourcingandmore.pl

for more details

Wybrane zdjęcia pochodzą z serwisu

shutterstock.com / Selected photos come

from shutterstock.com website

Nakład / Circulation

3000 egz. / copies

AUTORZY / AUTHORS: Wiktor Doktór • Grzegorz

Burtan • Marta Wujek • Kamila Cyranowicz • Sylwia

Piechnik • Loredana Niculae • Katarzyna Psyta •

Nina Bocheńska• Dinko Svetopetric • Oliver Berks •

Jacek Kapica • Anna Ładosz • Bartłomiej Zagrodnik •

Anna Wicha • Anna Mielczarek • Paweł Iżyński

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kopiowanie, reprodukcja bez pisemnej zgody

Redakcji nie jest dozwolona

/ All rights reserved. No copying, reproduction

or photocopying allowed without written consent

of the publisher.

Redakcja nie odpowiada za treść reklam

i ogłoszeń / The views expressed

in this publication as well as the content

of the adverts are not necessarily those

of the editor.

Szanowni Czytelnicy,

Rok 2016 już na dobre rozkręcił się w biznesie,

a wraz z nim branża outsourcingu

i nowoczesnych usług dla biznesu. W wydaniu

Outsourcing&More, które trzymacie Państwo

w rękach, jak zwykle postaraliśmy się zebrać

informacje bieżące, praktyczne, ciekawe

i edukujące.

Tym razem postawiliśmy na dwa mocne

wywiady. W pierwszym z nich naszym rozmówcą

jest Loredana Niculae, Prezes NNC

Services, z którą rozmawiamy o rumuńskim

i europejskim rynku usług IT i outsourcingu.

Drugiego wywiadu udzielił nam Oliver Berks

Dyrektor Generalny Usług Outsourcingowych

HP Global Business Center.

Wśród wielu publikacji postanowiliśmy

położyć nieco większy nacisk na kwestie

Dear Readers,

2016 has already rapidly started in business

and the same did the outsourcing industry

and modern business services. In the current

edition of the Outsourcing&More magazine,

as usual, we have collected practical, interesting

and educational news for you.

This time we have published two important

interviews. In the first of them we speak with

Loredana Niculae, the CEO of NNC Services.

We are discussing the Romanian and European

IT and outsourcing market. The second

interview has been run with Oliver Berks the

General Director of Outsourcing Services in HP

Global Business Center.

Among many publications we have decided

to put a little bigger attention to IT and human

informatyczne i związane z zarządzaniem

kadrami. W tym obszarze warto zapoznać się

z publikacją Connectis_ poświęconą usługom

typu Managed Service.

Po raz pierwszy podejmujemy w magazynie

problematykę dotyczącą ceł i wymiany

handlowej. To bardzo ciekawy element

międzynarodowej gospodarki stale ulegający

przekształceniom. O zmianach, jakie w tym

obszarze wchodzą w życie, informują nas

eksperci ze STTAS Europe.

Zapraszam do lektury oraz do zobaczenia

na konferencjach, w które nadchodzące

tygodnie będą mocno obfitować. Outsourcing

&More jak zwykle z dumą patronuje najważniejszym

z nich. ⎔

resources topics. In this area it is worth to get

familiar with the publication of Connectis_

describing Managed Services.

First time ever in Outsourcing&More magazine

we are also describing the subject of customs

procedures and trade exchange. This is very

interesting element of the international

economy which is developing all the time. About

the most recent changes in this area we are

being informed by experts from STTAS Europe.

Enjoy reading and hope to see you on conferences

and summits which are going to be

organized in coming weeks. Outsourcing&More,

as usual, is proud to promote the most

important industry events and you can meet

our team over there. ⎔

PARTNERZY / PARTNERS

OUTSOURCING&MORE | March-April 2016

3

Similar magazines