RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

W ostatnich latach liczba cudzoziemców przybywających do Polski znacząco się zwiększyła.

Wzrost zainteresowania naszym krajem może być wynikiem poprawy kondycji

polskiego rynku pracy. To już nie tylko Polacy wyjeżdżają za pracą do krajów Europy

Zachodniej, dla wielu osób, szczególnie zza wschodniej granicy, przyjazd do

Polski jest szansą na lepsze życie.

Katarzyna Psyta

aplikant radcowski

w Kancelarii Prawnej

"Chudzik i Wspólnicy \

Radcowie Prawni"sp.p.

www.chudzik.pl

Zdecydowana większość cudzoziemców przyjeżdża

do Polski nie mogąc uprzednio znaleźć

pracy w swoim kraju, a także często nie mając

podstawowej wiedzy o polskim porządku prawnym.

Cudzoziemcy niekiedy podejmują duże ryzyko i rozpoczynają

pracę na „czarno”, nie zdając sobie sprawy

z konsekwencji swego zachowania. Zarówno z korzyścią

dla cudzoziemca jak i państwa go przyjmującego,

jest aby obowiązujące przepisy w sposób możliwie

najbardziej precyzyjny i jasny regulowały kwestie

dotyczące legalizacji pobytu, a także zatrudnienia

cudzoziemców.

Przepisy, które regulują kwestie legalnego

zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski

dzielą, co do zasady, cudzoziemców na obywateli

państw Unii Europejskiej oraz państw pozostałych,

przyjmując wobec każdej z grup odmienne unormowania.

Najbardziej uproszczone procedury obowiązują

w sytuacji zatrudnienia cudzoziemca, jeśli ten

pochodzi z jednego z krajów Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdyż państwa

unijne gwarantują swoim członkom swobodny

przepływ pracowników. Z punktu widzenia pracodawcy,

sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana,

gdy pracownikiem ma zostać osoba pochodząca spoza

Unii Europejskiej.

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców

w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy¹, ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r.

o cudzoziemcach² oraz rozporządzenia wykonawcze.

Poza wskazanymi w ustawie odrębnościami, każdy

cudzoziemiec, chcący podjąć zatrudnienie na terytorium

Polski, musi spełnić szereg warunków. Określone

obowiązki, za które grożą przewidziane ustawą sankcje,

ciążą również na podmiocie powierzającym wykonywanie

pracy cudzoziemcy - pracodawcy.

Po pierwsze, należy zauważyć, że aby cudzoziemiec

mógł zgodnie z prawem wykonywać powierzoną

mu pracę niezbędny jest jego legalny pobyt

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

i to tylko taki tytuł pobytowy, który uprawnia

do wykonywania pracy na terytorium RP, określony

w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Po drugie, podmiot powierzający wykonywanie

pracy cudzoziemcowi jest obowiązany uzyskać dla nie-

32

OUTSOURCING&MORE | marzec-kwiecień 2016

Similar magazines