RUMUNIA / ROMANIA –

andreagrindeanu

21GRFOG

pisami celnymi oraz odpowiedzialności prawnej,

co było skrupulatnie sprawdzane przez organy celne.

Obecne wymagania dla AEO zostały utrzymane w UKC,

natomiast zostały dodane również nowe wymogi.

Wiążą się one z możliwością stosowania zabezpieczenia

generalnego w obniżonej wysokości do 50%

lub 30% lub nawet zwolnieniem z zabezpieczenia.

Kryteria przyznawania statusu AEO pod rządami

nowego UKC będą obejmować:

a) brak poważnego naruszenia lub powtarzających

się naruszeń przepisów prawa

celnego i przepisów podatkowych, w tym brak

skazania za poważne przestępstwo karne związane

z działalnością gospodarczą wnioskodawcy;

b) wykazanie przez wnioskodawcę, iż posiada

on wysoki poziom kontroli swoich operacji

i przepływu towarów będzie on zapewniony

poprzez system zarządzania ewidencją handlową,

a w stosownych przypadkach również poprzez ewidencję

transportową, co umożliwi przeprowadzanie

właściwych kontroli celnych;

c) wypłacalność uznaje się ją za udowodnioną,

gdy wnioskodawca ma korzystną sytuację finansową,

pozwalającą mu na wypełnianie zobowiązań,

stosownie do rodzaju prowadzonej przez niego

działalności gospodarczej.

Pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego

w wysokości obniżonej do 50% lub 30% kwoty

referencyjnej będzie mogło zostać udzielone jedynie

wówczas, gdy wnioskodawca dowiedzie, iż spełnia warunki

prawnej zgodności, wypłacalności finansowej

i odpowiedzialności biznesowej. Musi on również zapewnić,

iż odpowiedni pracownicy zostali poinstruowani

o obowiązku powiadamiania organów celnych

w każdym przypadku wykrycia trudności związanych

z przestrzeganiem przepisów. Wiąże się z tym

również ustanowienie procedur powiadamiania

organów celnych o wystąpieniu takich trudności,

co stanowi wymóg po stronie pracodawcy.

Jeżeli chodzi o całkowite zwolnienie z obowiązku złożenia

zabezpieczenia, wnioskodawca będzie musiał

dowieść, iż spełnia wszystkie warunki określone

dla obniżenia zabezpieczenia do wysokości 50%

i 30%. Dodatkowo, będzie musiał umożliwić organowi

celnemu uzyskanie fizycznego dostępu do swoich

systemów rachunkowych i handlowych. Ponadto,

będzie on zobowiązany do zastosowania odpowiednich

środków bezpieczeństwa zmierzających do zapewnienia

ochrony swojego systemu komputerowego

przed nieupoważnionym dostępem.

Kolejną kwestią wartą poruszenia są zmiany

w zakresie dostępnych procedur celnych. Mając

na uwadze cel wprowadzenia nowego UKC, jakim

jest wzrost efektywności transakcji celnych oraz ich

uproszczenie, 12 obecnie istniejących procesów

zostało scalonych do 8, a te zostały ujęte w 6 procedurach

celnych. Są to:

a) dopuszczenie do obrotu,

b) procedury specjalne, w ramach których jest:

ԠԠ

tranzyt, w tym zewnętrzny i wewnętrzny,

ԠԠ

składowanie, w tym w składach

celnych i wolnych obszarach celnych,

ԠԠ

szczególne przeznaczenie, obejmujące

odprawę czasową i końcowe przeznaczenie,

ԠԠ

przetwarzanie, obejmujące

uszlachetnianie czynne i bierne,

c) wywóz.

Uproszczenie procedur celnych ma znaczenie

dla liczby czynności administracyjnych oraz

przejrzystości prawa i ułatwienia jego stosowania.

Z tego względu przewidziano możliwość uzyskania

jednego pozwolenia na stosowanie kilku procedur

specjalnych dla różnych operacji gospodarczych.

Wejście w życie nowego kodeksu celnego niesie

za sobą wiele zmian nie tylko w zakresie procedur

celnych oraz zmian dla podmiotów posiadających status

AEO. Wśród zmian o dużym znaczeniu dla przedsiębiorców,

można również wymienić te w zakresie

czasowego składania towarów. Od 1 maja br. towary

będą mogły być składowane przez okres do

90 dni, przy czym do tej pory był to okres 20-dniowy.

Ponadto, UKC wprowadza skrócenie ważności Wiążącej

Informacji Taryfowej. Od tej pory, decyzja ta będzie

ważna zamiast 6 lat 3 lata. Kolejna zmiana,

którą warto omówić, jest zmiana w zakresie składania

deklaracji celnej. Będzie można ją złożyć na

30 dni przed przybyciem towaru i przedstawieniem

organom celnym.

Jak zostało to przedstawione powyżej, wejście

w życie Unijnego Kodeksu Celnego oraz aktów

mu towarzyszących, w znaczny sposób zmieni

kształt istniejącej wymiany towarowej z udziałem

krajów UE. Jedynie podmioty, które przeprowadzają

operacje celne w zgodzie z obowiązującymi

przepisami, będą uprawnione do skorzystania

z wielu udogodnień wynikających z UKC.

Z tego powodu, przedsiębiorstwa powinny rozważyć

pozyskanie certyfikatu Autoryzowanego Operatora

Ekonomicznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości

związanych z wejściem w życie nowych przepisów,

zapraszamy do kontaktu ze STTAS Europe na adres:

sttas-eu@sttas.com. ⎔

OUTSOURCING&MORE | March-April 2016

53

Similar magazines