26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Pomlad 2006

Letnik II, številka 1 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik II, številka 1
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

april <strong>2006</strong><br />

intervju Annemarie Ehrlich<br />

Temna stran televizije<br />

Splošni nauk o človeku<br />

Večeri med zvezdami<br />

utrinki Človeška duša je kot voda<br />

Pesmi<br />

Gledališke igre in dogodki


K A Z A L O<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

april <strong>2006</strong>, zaporedna št.49<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: (01) 28 222 40<br />

Fax: (01) 28 222 41<br />

DŠ: 65714415<br />

ŽR: 50100-603-43421<br />

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Splet: www.waldorf.si<br />

Urednik: Davorin Peršič<br />

Uredniški odbor:<br />

Francka Imeri, Mohor Demšar, Primož Kočar,<br />

Breda Pavlič, Alja Venturini (fotografije)<br />

Sodelavci:<br />

Darja Brecelj, Boštjan Štrajhar, Jana Dagarin,<br />

Vera Grobelšek, Jana Kokalj, Bojan Popovič,<br />

Igor Velepič, učenci in dijaki WŠL<br />

Lektoriranje: Tatjana Kamenšek<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk<br />

Tisk:<br />

Cicero Begunje d.o.o.<br />

Stegne 21 c<br />

1000 Ljubljana<br />

Časopis izhaja štirikrat letno.<br />

Izšel kot priloga revije Svitanja.<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Ideal 3<br />

Intervju 4<br />

Annemarie Ehrlich 4<br />

Nevarnosti televizije 7<br />

Temna stran ekrana 7<br />

Televizija pri otrocih 9<br />

Nevarnost za otroka 9<br />

Kako TV oblikuje naš značaj 10<br />

Literatura 11<br />

Splošni nauk o človeku 11<br />

Pesmi 13<br />

Človek 13<br />

Večeri med zvezdami 14<br />

Nepričakovana intimnost 14<br />

Utrinki 16<br />

Človeška duša je kot voda 16<br />

Iz pouka zgodovine 18<br />

Medvedek Godrnjavček 19<br />

Igra v 3. razredu 19<br />

Zaključni projekti 06 20<br />

Nova pridobitev šole 21<br />

Mozartov večer 21<br />

Pokojnikigra 10. razreda 22<br />

Foto iskrica 22<br />

V gibanju 23<br />

Bothmer gimnastika 23<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

ISSN ISSN 1854-0430<br />

Ključ<br />

Če hočeš spoznati samega sebe, glej, kako delajo drugi.<br />

Če hočeš razumeti druge, poglej v svoje lastno srce.<br />

Friedrich Schiller, Votivtafeln<br />

2 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong>


U V O D N I K<br />

Ideal<br />

Davorin Peršič<br />

Iz hrastovega semena vedno nastane hrast, iz<br />

brezovega breza in ne recimo vrba. Lahko bi rekli,<br />

da vsak hrast, vsaka breza ali vrba raste po svojem<br />

idealu. Ideal hrasta se uresniči v vsakem posameznem<br />

hrastu. Ideal breze v vsaki posamezni brezi. In vendar<br />

vidimo, da breza ni enaka brezi. Vsaka breza je drugačna,<br />

celo vsak brezov list se razlikuje od drugega in vendar<br />

ima vsaka breza nekaj skupnega z vsako drugo brezo. To<br />

je ideal. Kljub dejanski razliki med posameznimi brezami,<br />

je tako v vsaki brezi zastopan in uresničen ideal breze. V<br />

vsakem hrastu ideal hrasta. V vsaki vrtnici ideal vrtnice.<br />

Kaj je pri idealu pomembno? To, da ni mrtva ideja.<br />

Ideal je živ in kot tak se v vsakem trenutku uresničuje<br />

drugače. Hrast, ki raste stoletja, je v vsakem trenutku<br />

drugačen. Vedno se spreminja, vedno se preobraža (iz<br />

veje v kal, v list, v plod) in vedno raste. Njegova rast je<br />

odvisna od sonca, vode, prostora, prsti ... Vendar na<br />

svoj način vedno uresniči ideal hrasta.<br />

Iz mrtvih idej pa lahko nastanejo le mrtve stvari. In<br />

tudi to je dobro, saj potrebujemo tudi mrtve stvari,<br />

ki ostajajo več let iste. Posamezen avto ali telefon<br />

se ne spreminjata. Popolnoma drugače bi bilo, če bi<br />

ljudje z mrtvimi idejami vodili rast hrastov. Ko bi bili<br />

hrasti izdelani, se ne bi spreminjali, temveč bi ostali<br />

nepremično isti, dokler ne bi postopoma razpadli. Kot<br />

rastline iz umetne mase.<br />

Vse tehnične stvari v sebi na nek način nosijo nekaj<br />

mrtvega, nekaj, kar sili k fizičnemu razpadanju,<br />

medtem ko vse žive stvari prežema nekaj živega, ki<br />

fizično neprestano razvija. Problem nastane, ko se<br />

mrtve ideje polastijo živega. Mrtve ideje prav tako kot<br />

ideal enotijo, vendar ne dopuščajo posameznosti in<br />

razvoja.<br />

Do bolečin pride, če iz mrtvih idej nastane ideologija.<br />

Ta poskuša živega človeka, skupnost živih ljudi<br />

poenotiti v nek sistem, po katerem naj bi deloval.<br />

Enakost naj bi bila tista, s katero naj bi dosegli srečo<br />

... To ne gre ne v teoriji ne v praksi. Človek je živo<br />

bitje, ki zase in za skupnost potrebuje živ ideal, da<br />

lahko živi v skladu s svojim bistvom. Zdi se, da hrast<br />

brez svoje volje postane hrast, breza breza ... Pri<br />

človeku pa gre najbrž za to, da mora hoteti postati<br />

svoj ideal. In želja ni dovolj. Če hoče živeti v skladu<br />

sam s sabo, mora ideal tudi spoznavati in ga v sebi in<br />

v svoji delih uresničevati. In če ga ne? Potem deluje<br />

v skladu z najbolj priročno ideologijo, z mrtvimi<br />

idejami, ki so prisotne v njegovem okolju. Ne ostane<br />

mu nič tretjega.<br />

■ Eva, 8. razred<br />

Vsi medčloveški odnosi so nekaj živega. Odnosi v<br />

družini, med prijatelji, med sodelavci, med učitelji in<br />

učenci, med sosedi ... vedno rastejo in se razvijajo –<br />

ne poljubno, temveč iz živega prepleta posameznosti,<br />

ki zorijo na polju človeškega. Ti odnosi so kot živi<br />

organizmi (organizacije) in kjerkoli se pojavi šablona,<br />

da "uredimo odnose", to ne bo prineslo pravih sadov.<br />

Pri mrtvih idejah, šablonah vedno nekaj izpade: to je<br />

posameznik.<br />

Če hočemo "urediti" medsebojne odnose, se lahko<br />

srečamo le na skupnem polju človeškega ideala. Bolj<br />

ko ga spoznavamo, bolj notranje bogati postajamo in<br />

bolj kot smo bogati, več hočemo podarjati in bolj znamo<br />

delati skupaj. "Vsak posameznik – lahko rečemo – nosi<br />

po svoji zasnovi in določenosti v sebi čistega idealnega<br />

človeka in uglasiti se z njim, z njegovo nespremenljivo<br />

celoto v vseh njenih raznoterostih, je velika naloga<br />

njegovega bivanja." (Schiller) In kako se uglasiti s<br />

svojim človeškim idealom, s katerim bi plemenitili<br />

človeštvo? To vsebino nosi v sebi impulz človeške<br />

(anthropos) modrosti (sophos) – antropozofije.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong> 3


I N T E RV J U<br />

Annemarie<br />

Ehrlich<br />

Davorin Peršič<br />

Annemarie Ehrlich, ki je vodila evritmijo na<br />

večdnevnih pripravah učiteljev WŠL za<br />

letošnje šolsko leto, je ena izmed svetovno<br />

znanih evritmistk. S svojimi izkušnjami, rojena je bila leta<br />

1926 v Berlinu, in aktivnim življenjem z antropozofijo, ki<br />

jo je udejanjala v pedagoški, umetniški in zadnjih več kot<br />

dvajset let predvsem v socialni evritmiji, je svojevrstna<br />

oseba, ki suvereno in z velikim nagovorom vodi evritmijo<br />

z vodilnimi kadri največjih svetovnih podjetij, osebjem<br />

v bolnišnicah, učitelji, evritmisti ali s skupinami, ki jih<br />

evritmija zanima.<br />

V svojem življenju je vsakršna dela, od dekliških<br />

zadolžitev do dela, ki ga opravlja danes, sprejemala<br />

kot "Dobre vaje za male deklice." V tej skromnosti,<br />

vendar z velikim pogumom in energičnostjo, z<br />

izostrenim občutkom za ljudi in s prodornim miselnim<br />

vpogledom, je eden redkih človeških svetilnikov<br />

današnjega časa in prihodnosti.<br />

Intervju je potekal med večernim odmorom na<br />

pripravah učiteljev WŠL v koči Planinka na Pohorju,<br />

23. avgusta 2005. V njeni skrbno urejeni sobi je<br />

pogovor, kljub intenzivnemu delu za prihajajoče leto,<br />

potekal v mirnem in prijetnem vzdušju.<br />

Kaj je smisel ali cilj vaših delavnic?<br />

Da ljudje izkusijo, da je človeško bitje lahko v sebi<br />

in hkrati v okolici, da lahko med svojo notranjostjo<br />

in okolico najdejo ravnotežje. Mislim, da je to najbolj<br />

posebna stvar, ki jo evritmija nudi. To je mogoče<br />

videti že v besedah. Največ besed ima samoglasnike<br />

in soglasnike. S samoglasniki izrazimo svoje<br />

razpoloženje (Če na primer rečemo: aaa ... Ali: eee<br />

...), medtem ko so soglasniki bolj okolica, oblikovalci<br />

besede. V besedi sta oba elementa: prvi prihaja od<br />

zunaj in drugi od znotraj. Torej: Moj jaz v okolici.<br />

Je danes potreba, da ljudje razvijejo ta odnos?<br />

Mislim da, saj je ogromno ljudi, ki so pregoreli in<br />

tako nimajo ravnotežja. Bili so povlečeni iz svoje<br />

notranjosti, življenje jih je potegnilo ven iz samih sebe<br />

in zato so pregoreli. Če uspeš priti do odnosa, ko si<br />

lahko sam s sabo in zavesten tistega, kar je okrog<br />

tebe, potem si lahko bolj zdrav.<br />

Imate veliko izkušenj in srečujete zelo različne<br />

ljudi. Kaj mislite oziroma kaj vidite v družbi? Gre<br />

za kakšno spremembo?<br />

Od takrat, ko sem bila v službi v šolah, torej 40 let<br />

nazaj, do danes, sem pri otrocih opazila spremembe.<br />

Takrat smo delali veliko vaj, da so lahko otroci prišli<br />

ven. In danes je ravno obratno. Otroci so tako zunaj,<br />

da jim moramo pomagati, da pridejo k sebi. To je<br />

velika sprememba. To se v družbi čuti, saj vsi vtisi, ki<br />

jih dobimo od reklam, televizije, prometa ... Na otroke<br />

delujejo kot napad od zunaj in tako otroci živijo samo<br />

zunaj sebe. Zato jih moramo pripeljati do samih sebe.<br />

To je zame največja sprememba. V resnici je ravno<br />

obratno kot pred 40 leti.<br />

Kje je mesto evritmije danes? V umetnosti? Kot<br />

pomoč za nove medčloveške odnose?<br />

Glede umetnosti ne morem ničesar reči, saj mislim,<br />

da smo ravno zdaj povsod v takšni krizi, da ne vem,<br />

kako se bo razvila. Ampak evritmija v socialnem<br />

življenju ima veliko možnost, saj lahko z njo nastane<br />

vidno tisto, kar živi med ljudmi. Tako nastane vidno,<br />

če skupina dela skupaj ali če delamo sami. Mislim, da<br />

je naloga evritmije pokazati ljudem, da lahko delajo<br />

skupaj, in tudi pomagati jim ozavestiti, da morajo<br />

delati skupaj. Na številnih seminarjih začnem tako,<br />

da vsak dela sam zase in čez nekaj časa se lahko<br />

zavejo, kaj je okrog njih in kako lahko srečajo drugega,<br />

medtem ko delajo. Mislim, da je zelo pomembna stvar<br />

za kulturo, da moraš biti buden, medtem ko delaš. Ne<br />

gre za to, da mislimo, medtem ko sedimo, temveč da<br />

prebudimo zavest, medtem ko delamo.<br />

To je novo in mislim, da moramo narediti nov korak<br />

v razvoju. Naprej ne moremo taki kot smo sedaj. Zdaj<br />

smo obtičali. Mislim, da vsi ljudje, ki se ukvarjajo s<br />

tem, kaj je razvoj, vidijo, da moramo narediti nekaj<br />

novega, ker smo obtičali. Smo na koncu.<br />

Kako vidite odnos med<br />

evritmijo in Rudolfom<br />

Steinerjem?<br />

Brez Rudolfa Steinerja ni<br />

evritmije. Tako enostavno.<br />

On jo je razvil oziroma jo<br />

posvetíl, tako da govor<br />

ali jezik, ki ga govorimo,<br />

ni le v nas, v naših ustih<br />

in v glasilkah, temveč da<br />

lahko to tudi prevedemo v<br />

gibanje. In mislim, da je to<br />

nekaj posebnega, da lahko<br />

tisto, kar je v nas nevidno,<br />

postane vidno preko<br />

evritmije. In to je njegovo<br />

delo; brez njega tega ne bi<br />

mogli najti oziroma jaz tega<br />

ne bi mogla najti. Bodimo<br />

natančni: jaz tega ne bi<br />

mogla najti.<br />

Kaj mislite, zakaj je bila<br />

evritmija iznajdena?<br />

/.../ Moja osebna vizija<br />

4 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong>


kaj se bo zgodilo, in nenadoma postanejo aktivni. To<br />

se zgodi in ni potrebno, da sem sama tako aktivna,<br />

jaz moram dati le impulze, da lahko delajo. Zato me<br />

ne izčrpa, iz vaje dobim moč. Moj čas brez vodenja<br />

evritmije je precej bolj utrujajoč kot čas, ko vodim<br />

seminar za seminarjem.<br />

■ Annemarie Ehrlich<br />

Evritmija v socialnem življenju ima veliko<br />

možnost, saj lahko z njo nastane vidno tisto,<br />

kar živi med ljudmi<br />

je, da je Rudolf Steiner dal evritmijo, da lahko<br />

spremenimo naše mišljenje. In to v obdobju, ko vsi<br />

vemo, da smo na koncu analitičnega mišljenja. Naše<br />

mišljenje mora preiti v gibanje. Ravno tako se otrok<br />

najprej giblje, nato lahko govori in šele potem, ko se<br />

je že naučil govoriti, lahko tudi misli. Govorjenje je<br />

notranje gibanje in misli so še bolj notranje kot govor,<br />

zato mislim, da se moramo kot odrasli spet gibati,<br />

vendar zavestno, da spravimo mišljenje v gibanje.<br />

Mislim, da je to tako enostavno. To lahko vidimo pri<br />

otroku, pri vsakemu otroku se zgodi in to moramo<br />

sedaj narediti po zavestni poti. Hoditi na novo, gibati<br />

se na novo, vendar – zavestno. To spremeni naše<br />

notranje navade govora in jaz mislim tudi: mišljenja.<br />

Vedno.<br />

Kako delate čez dan zase? Kako se pripravite na<br />

vodenje seminarja?<br />

Veliko hodim in vedno, ko hodim, mislim na<br />

seminar, ki prihaja. Hoja mi zelo pomaga, da pridem<br />

do jasnih idej, do novih idej, do novih vizij za pomoč<br />

v tej ali oni situaciji. To je ena stvar, ki jo počnem.<br />

Potem so tu vaje za vodenje samega sebe, ki jih delam<br />

pogosto. In če pogledam nase, je najpomembnejša<br />

stvar, odkar sem postala starejša, da sem v trenutku.<br />

Da sem prisotna v trenutku in ne da razmišljam, kaj<br />

bo naslednji teden ali kaj je bilo pred 14 dnevi. Biti<br />

resnično v trenutku. Mislim, da tako ostaneš zdrav.<br />

Z evritmijo ali brez nje. Moje življenje je zelo bogato<br />

življenje, saj me ljudje vedno sprašujejo in jaz lahko<br />

dam odgovor. Le če dva ali trije vprašajo v istem<br />

trenutku, ne morem. Vendar če vprašajo leto vnaprej,<br />

potem je to že mogoče.<br />

In delo z ljudmi ti daje moč. To te ne izčrpa. Izvajati<br />

evritmijo z drugimi. Saj čutiš njihovo navdušenje in<br />

njihovo toplino. Tako posebno je. Stojijo in čakajo,<br />

Kot učiteljica evritmije na waldorfski šoli ste<br />

poučevali od 1. do 12. razreda. Kakšna je bila vaša<br />

izkušnja v tem času?<br />

Mislim, da bodo ljudje rekli, da sem od nekdaj<br />

deloholik. Toda vedno sem imela veliko energije in<br />

evritmija me je nosila. Torej, ko sem čez teden učila,<br />

sem imela družino in zvečer sem rekla svojemu možu:<br />

"Zdaj bi rada šla vadit." In bil je zelo začuden: "Saj si<br />

delala cel dan, vadila si cel dan." "Že, ampak ne zase."<br />

Tako sem največkrat zvečer zase vadila eno uro. To<br />

mi daje energijo in me ne utruja. Vendar mislim, da<br />

sem nekaj posebnega.<br />

In kako dolgo ste delali za waldorfsko šolo?<br />

Približno 20 let. 15 let v eni šoli, vmes sem bila na<br />

porodniški, in potem še v eni šoli, kjer sem pomagala<br />

pri uvedbi evritmije. No, nekaj časa sem se vozila<br />

en dan v tednu v Amsterdam in imela 7 razredov v<br />

enem dnevu in zvečer umetniško vajo ... To je bilo<br />

popolnoma noro. Ampak, da ... To je bilo življenje.<br />

Ste na šoli delali z učitelji?<br />

Ne, z učitelji nisem delala. V tistem času ne. Ne<br />

spomnim se, da bi. Delala sem z razredi, ampak nikoli<br />

ne s pol razreda, vedno s celim razredom.<br />

Cel razred, koliko otrok je bilo to?<br />

Trideset, štirideset ...<br />

Štirideset?<br />

Da, ampak le pri manjših otrocih. Vem, da sem v<br />

petem razredu delala s 45 otroki. Ampak sem imela<br />

veliko dvorano. Veliko dvorano z odrom. Ko sem delala<br />

z velikimi otroki, sem vedno stala na odru. Dvorana<br />

je bila polna, vendar so vedeli, da vidim vse. V višjih<br />

razredih jih je bilo 30 ali 35.<br />

Ne več?<br />

Ha, ha ... Ne, ne več. Ampak vedno cel razred. A<br />

da sem imela vse, sem dvorano resnično potrebovala.<br />

Drugače tega ne bi mogla.<br />

Ste imeli, ko ste končali s poučevanjem evritmijie<br />

na waldorfski šoli, stike z waldorfskimi šolami kot<br />

učitelj za učitelje?<br />

Da, veliko let sem imela seminarje za učitelje v Den<br />

Haagu, ampak le enkrat tedensko. Veliko povezav<br />

z waldorfskimi šolami sem imela, ker smo z učitelji<br />

delali veliko gibalnih iger za otroke, če niso imeli<br />

evritmije ali če so potrebovali jutranje vaje, preden so<br />

začeli z delom. To sem delala za celo Nizozemsko. Čez<br />

vikende smo to delali v različnih krajih.<br />

V času, ko sem bila učiteljica, sem organizirala<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong> 5


šolski festival za celotno Nizozemsko, kjer smo imeli<br />

evritmijo od 1. so 12. razreda, da bi videli razvoj<br />

otroka in evritmije. Bilo je res razburljivo, saj so iz<br />

različnih mest prišli avtobusi z otroki in starši. Bilo je<br />

zelo veliko ljudi, približno 400. Bil je pravi festival, ki<br />

sem ga delala tri ali štiri leta. In to je zelo pomagalo<br />

pri razvoju evritmije v šoli. Starši so lahko videli,<br />

kako drugače se tretješolec giblje od šestošolca, ali<br />

devetošolca, ali dvanajstošolca. Imeli smo vse razvojne<br />

korake in za starše je bilo zelo zanimivo.<br />

Niste o vašem razvoju evritmije, o vajah, ki ste<br />

jih razvili, nikoli napisali knjige?<br />

Tega ne bom nikoli naredila. Zdaj sem napisala<br />

svojo biografijo in tam je nekaj vaj. Mislim, da če<br />

daješ recepte, odvzameš lastno aktivnost evritmista.<br />

Mislim, da smo na tej točki, v tej krizi z evritmijo,<br />

ker se učimo iz knjig. In to ne oživi. Zato evritmijo<br />

dajem vsakomur, vsak jo lahko uporablja, vendar<br />

naredite iz nje svojo vajo in ne berite, kako mora biti.<br />

Biti resnično v trenutku. Mislim, da tako<br />

ostaneš zdrav.<br />

Ne more biti tako ali tako, saj je vsaka situacija lahko<br />

drugačna. In to je življenje, drugače je proti njemu.<br />

Je to neke vrste zaupanje v vsakega<br />

posameznika?<br />

Da. Mislim, da so moje vaje na nek način temeljne<br />

vaje, iz katerih lahko razvijete veliko različnih stvari.<br />

Ni jih potrebno izvajati tako. Poskusite v sebi najti<br />

vir, ki prekipeva, od koder lahko vedno izvira.<br />

Mislim, da je najbolj posebna stvar, ki jo delam,<br />

ko ljudi učim, da delam zelo majhne korake. Veliko<br />

ljudi med nami dela prevelike korake, ki jim ljudje<br />

ne morejo slediti. In meni gre za to, da odrasli ljudje<br />

delajo vaje sami in ne da posnemajo. In tisto, kar<br />

lahko ljudi navduši, je, da lahko sledijo skozi sebe in<br />

ne le visijo na učitelju. In zato potrebujemo zelo, zelo<br />

majhne korake. Vendar tega ni tako lahko razviti.<br />

Ali imate kot mama, kot babica, kot prababica<br />

kakšen nasvet za starše tega časa?<br />

Resnica je, da ne dajem nasvetov v lastni družini.<br />

Kakšno besedo rečem le, če me zanjo zaprosijo.<br />

Drugače ne dajem nasvetov. Ne. Mislim, da morajo<br />

iti svojo pot, in opazila sem, da gredo svojo pot. In<br />

mislim, da je tako prav. Ne morem jim pomagati v<br />

njihovem življenju. Le če me zaprosijo, in včasih<br />

me, potem imamo pogovor in to je zelo lepo. Ampak<br />

nasvetov ne dajem.<br />

Biti prababica je zame zelo posebna stvar. Posebno<br />

z najstarejšima pravnukinjama, ki imata 12 in 10 let<br />

imam zelo tesen stik, saj sta 10 let živeli v moji hiši.<br />

Mlajša je tudi tam rojena. Z mlajšimi pravnuki, ki jih<br />

ne vidim pogosto, nimam tako tesnega stika. Ampak<br />

videti, kako drugačni so danes otroci od otrok v mojem<br />

času ... Zelo drugačni so in zato ne dajem nasvetov,<br />

kako jih vzgajati, saj je danes popolnoma drugačen<br />

čas. Ne le čas, tudi otroci so tako drugačni. Prihajajo<br />

s takšno modrostjo in jaz sem prav začudena, kaj vse<br />

vidijo, kaj sprašujejo ...<br />

Bi nam lahko povedali kakšen primer?<br />

Najstarejša piše pesmi. Ampak ne o rožicah in<br />

naravi, ampak o spominu, mislih, o smrti in včasih<br />

ljubezni. Včasih o svoji mlajši sestri. Veliko je stvari,<br />

o katerih piše in ki jih jaz sama v taki starosti nikoli<br />

ne bi pisala. Veliko bolj so povezani s tistim, kar se<br />

dogaja po svetu, preko televizije. Vedo, kaj se v svetu<br />

dogaja, in na nek način potem to nosijo s seboj. Ona<br />

piše pesmi in tako lahko gre preko tega. In zaradi vseh<br />

vtisov ne ostane ohromljena. Vendar te generacije so<br />

popolnoma, popolnoma drugačne.<br />

Bi rekli, da so bolj zbujeni? Da se prej zbudijo?<br />

Absolutno.<br />

Lahko slišimo, da je to, kar se otrokom dogaja,<br />

naravna stvar in da moramo otrokom dati, kar<br />

zahtevajo. Na drugi strani pa slišimo o zaščiti, da<br />

bi morali otroke odmakniti od ...<br />

Da, mislim, da jih moramo zaščititi, vendar ne na<br />

otročji način. Oni so tu in zdaj. Jaz jim nikoli ne bi<br />

povedala za vse težave svojega ali našega življenja, za<br />

zakonske ali finančne probleme ... Ampak ko pridejo<br />

z vprašanjem, jim moraš odgovoriti. Kolikor se le da,<br />

pa jih je potrebno zaščititi pred televizijo in kinom ...<br />

Zakaj mislite, da imajo te slike tako močan vpliv?<br />

Otroci so nad njimi zelo navdušeni.<br />

Mislim, da so slike vedno zanimive za otroke.<br />

Pokažite jim lepe knjige, pripovedujete jim zgodbe<br />

... in zadovoljni bodo. Ne morem si predstavljati, da<br />

imajo otroci lahko radi slike Walta Disneya. Pojdite v<br />

naravo, naj stvari izkušajo ... zgradite jim hišico na<br />

drevesu. Naj tam prespijo kakšno noč. Nekje zunaj.<br />

Moramo jim posvečati pozornost in to je za njih<br />

vrednejše kot sedeti pred televizijo in gledati, kaj se<br />

tam godi. Delati morajo veliko stvari.<br />

Najlepša hvala za odgovore.<br />

Prosim (smeh) ...<br />

Želel sem vas vprašati, kakšen je vaš odnos do<br />

pravnukov. Mar ni zanimivo, da se tako oddaljene<br />

generacije srečujejo? Mislim, da je za obe strani<br />

to lahko nekaj posebnega.<br />

6 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong>


NE V A R N O S T I T E L E V I Z I J E<br />

Davorin Peršič<br />

Temna stran<br />

ekrana<br />

Vloga televizije, radia, računalnika ... v<br />

vsakdanjem življenju v zadnjih desetletjih<br />

postavlja sodobnemu človeku veliko vprašanj.<br />

Tehnične pridobitve so postale del vsakdana in tako ali<br />

drugače jih uporabljamo skoraj vsak, če ne prav vsak<br />

dan. Povprečno je mladostnik, včasih že otrok, z uporabo<br />

tovrstne tehnike zelo zaseden in dnevna večurna uporaba<br />

le-te nanj gotovo vpliva.<br />

Znanstvene raziskave (konkretne primere navajajo<br />

ostali članki na to temo) kažejo na fiziološke,<br />

psihološke in sociološke probleme, ki se pojavijo<br />

pri dolgotrajni uporabi. Prav gotovo pa lahko tudi<br />

sami, z nepristranskim opazovanjem in natančnim<br />

razmislekom, pridemo do vplivov in posledic, ki jih<br />

ima.<br />

V tem članku bomo poskusili osvetliti negativni vpliv<br />

televizije na sodobnega človeka, predvsem otroka in<br />

mladostnika. Pri tem nas zanima vsebina informacij<br />

in tudi način, kako te informacije pridejo do ljudi,<br />

ter kakšen vpliv ima tovrsten način sprejemanja<br />

informacij.<br />

Morda ste pri gledanju televizije kdaj opazili, da<br />

je vaša pozornost oziroma vaša zavest v nekoliko<br />

posebnem stanju. To se najbolj pokaže, če gledate<br />

televizijo dlje časa. Zgodi se, da nekaj doživljate, vendar<br />

ste na nek način vseeno pasivni. Tej delni budnosti<br />

bi lahko rekli budno sanjanje. To lahko opazite, če<br />

na primer pri gledanju filma o življenju rož naenkrat<br />

spremenite svoje zanimanje in ga preusmerite v neko<br />

drugo dejavnost – na primer opazovanje rože, ki jo<br />

imate v vazi. Brez posebni naporov boste ugotovili, da<br />

obstaja velika razlika.<br />

Budno sanjanje lahko tudi izmerimo kot zmanjšano<br />

aktivnosti v možganih. Naša pozornost je med<br />

gledanjem gibljivih slik, ki nam vzbudijo vtis, da se<br />

na platnu ali ekranu odvija precej več, kot le igra<br />

svetlobe in oblik, zelo drugačna od gledanja običajne<br />

resničnosti. Kljub temu da vemo, da so to le svetlobne<br />

igre, se vživimo v njih, kot da pred nami res stojijo<br />

živali, marsovci, ljudje ali človeška trupla. Ob gledanju<br />

televizije navadno doživljamo močneje, kot če bi o<br />

tem le brali, poslušali, gledali igro ali fotografije. In<br />

to doživljanje pride bolj ali manj "samo od sebe", brez<br />

kakšne posebne notranje aktivnosti. Če pogledamo<br />

otroke, ki se dnevno izgrajujejo in rastejo s tovrstnim<br />

vživljanjem v gibljive slike, lahko predvidimo in na<br />

žalost tudi opazujemo posledice.<br />

Redno budno sanjanje oz. gledanje televizije lahko<br />

povzroči preveliko budnost, preveliko sanjavost in<br />

še največkrat nepravilno kombinacijo budnosti in<br />

sanjanja. Ruši se osnoven odnos do resničnosti.<br />

Skrajnost, ko otrok dejansko ne loči med streljanjem<br />

s puško v filmih in v šoli, je skrajnost, vendar so<br />

tisto, kar se odvija pri večini otrok, ki redno gledajo<br />

televizijo, isti procesi v manjšem obsegu.<br />

Kaj se dogaja pri vživljanju v slike na ekranu?<br />

Identifikacija na različnih ravneh. Poglejmo nazoren<br />

primer: Z videospoti je televizija dosegla srca<br />

mladostnikov, ki se z dogajanjem v videospotih očitno<br />

identificirajo. Ne le s posnemanjem v oblačenju,<br />

vedenjem, temveč tudi globlje. V mladostniškem<br />

in otroškem času ljudje iščemo duševne ideale in<br />

fascinirani s skrbno izbranimi in posnetimi gibljivimi<br />

slikami, lahko hitro izberemo idole. Zvezde na ekranih<br />

s svojo dodelanostjo in intenzivnostjo presežejo<br />

resnične zvezde. Skozi nezavedno ali delno zavestno<br />

identifikacijo mladostniki doživljajo čustvena<br />

doživetja, ki jih navdajo s samozavestjo, z zanosom,<br />

pogumom. Osnovno gibalo za uspeh videospotov je,<br />

da čustveno nagovorijo mladostnika, da podžigajo<br />

njihove strasti. Poleg identifikacije z idolom mlade<br />

pritegne tudi izzivanje elementarnih instinktov. Zopet<br />

se preko istovetenja njihovi elementarni instinkti na<br />

nek poseben način sprostijo in počutijo se boljše,<br />

prerojeno, poživljeno. Eden izmed najbolj močnih<br />

elementarnih instinktov, na katere v vidospotih igrajo<br />

je erotika. Z očitnimi namigi spodbujajo neosebno<br />

seksualnost, povezavo nasilja in seksualnosti in<br />

podobno. In v čem je problem?<br />

Po teh silnih doživetjih, ponotranjenih slikah<br />

mladi gledalci ostanejo prazni in prerešetani s<br />

pretiranimi čustvenimi izstrelki, ki nimajo dosti<br />

opraviti s svetom, v katerega se vsak<br />

dan zbudijo.<br />

Praksa kaže, da gre pri tem za veliko čustveno laž.<br />

S stališča otroka ali mladostnika bi ji lahko rekli<br />

tudi zmota. Po teh silnih doživetjih in ponotranjenih<br />

slikah mladi gledalci ostanejo prazni in prerešetani<br />

s pretiranimi čustvenimi izstrelki, ki nimajo dosti<br />

opraviti s svetom, v katerega se vsak dan zbudijo.<br />

Njihovo duševnost zajame frustracija, saj jim televizija<br />

vzpodbudi pretirane želje, ki jih lahko uresničujejo le<br />

idoli na ekranih. Tisti, ki so svojo duševnost gradili<br />

tako, da so prekomerno črpali, v srečanju z "resnično<br />

resničnostjo" lahko naletijo na probleme, ki se kažejo<br />

v nesamozavesti, nezmožnosti navezovanja socialnih<br />

odnosov, pomanjkanju koncentracije, izbruhih<br />

agresije, depresivnosti, zatekanju v droge ... Vse to<br />

so velika poglavja, ki jih pomaga gojiti televizija. Še<br />

zdaleč ni edini razlog, vendar s svojimi vsebinami<br />

omogoča večji razmah teh duševnih bolezni.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong> 7


Če si to občutljivo področje pogledamo bolj natančno,<br />

lahko vidimo, da pri gledanju televizije pravzaprav<br />

vadimo določen odnos do sveta. Kakšna vadba je to?<br />

Je to vadba za resnično življenje? Za jasno mišljenje?<br />

Za močno voljo? Za občutek? Ne, ravno obratno. Z<br />

gledanjem televizije vadimo:<br />

• Pasivno sprejemanje, ki vodi v brezvoljnost. Pri<br />

gledanju televizije smo fizično popolnoma neaktivni,<br />

kljub temu da se nam dogajajo (doživljamo!) najbolj<br />

neverjetne stvari. Z nič volje se istovetimo z junaki,<br />

ki dosegajo najvišje vrhove, čutimo moč bogatih,<br />

potujemo v neznane svetove, se zaljubljamo,<br />

sovražimo, zmagujemo v športih in vojnah ... Tega<br />

se globoko v sebi navadimo in posledično nam je<br />

vsak napor, kjer moramo dejansko vpreči svojo voljo,<br />

odveč.<br />

Ne gre za to, da bi televizijo demonizirali,<br />

temveč nasprotno: da bi ji v svetu dali svoje<br />

mesto.<br />

• Usmerjen načina mišljenja. V obliki mode in<br />

trendov v glasbi, oblačenju, govoru, obnašanju<br />

... postajamo vodljivi bolj ali manj sofisticiranim<br />

oblikam potrošništva. Kljub temu da imamo –<br />

politično korektno – še vedno na izbiro več možnosti,<br />

je to največkrat le izbira med nepotrebnimi stvarmi.<br />

Vsakodnevno ponavljanje istih neumnosti se v praksi<br />

pokaže kot neverjetno učinkovit način: velika večina<br />

ljudi, da ne govorimo o otrocih, ki so tu posebno<br />

izpostavljeni, začne to ponavljati in se obnašati v<br />

skladu z "navodili". Stvari, ki jih ne potrebujejo,<br />

so ne lepem nujno potrebne. Ob zavestnem branju<br />

vsebin, ki jih dnevno poslušamo v popularni glasbi,<br />

reklamah, oddajah ali filmih, se lahko vprašamo,<br />

kako je mogoče, da vse to res vsak dan poslušamo.<br />

• Površinsko prebujenost. Doživetje gibljive slike, ki<br />

največkrat do banalnosti poenostavi resničnost, nam<br />

daje občutek, da res vemo, kako je bilo v srednjem<br />

veku, kako je v tropskem pragozdu ... Posebno otroci<br />

se s televizijo zaradi pestrosti vsebin intelektualno<br />

zgodaj zbudijo, vendar ostanejo lačni. Vsebine in slike,<br />

ki jih dobijo, ne zmorejo umestiti v smiselno celoto, v<br />

svojo vsakdanjo izkušnjo sveta ... V svojih duševnih<br />

globinah ne ločijo med televizijo in resničnostjo. Tudi<br />

če jim dopovedujemo, da so to filmi, filmski triki,<br />

montaže, hipoteze ... je moč doživetja gibljive slike<br />

večja in otrok gradi na njej.<br />

• Duševno otopelost. Umetna filmska kri in tekoči<br />

trak svetovnih tragedij, za katere zvemo med reklamo<br />

za pralni prašek in zmagami naših športnikov, nam<br />

otopi naše čustvovanje. Zaradi silnih duševnih šokov<br />

postanemo neobčutljivi, medtem ko nam televizijski<br />

karakterji s svojimi zaigranimi vzorci reagiranja<br />

poenostavljajo in usmerjajo čustvene reakcije.<br />

Zaradi prevelike izpostavljenosti duševnemu trušču<br />

in surovosti ne zmoremo prisluhniti glasu finih in<br />

kompleksnih čustev. Podobno se dogaja z ustvarjalno<br />

ali umetniško domišljijo, za katero v predvajanih<br />

vsebinah v glavnem ni prostora.<br />

• Odpor do narave. Resnična narava je daleč stran<br />

od t.i. vzgojno-izobraževalnih oddaj o naravi. Ob<br />

gledanju prelepih slik dokumentarnih serij kmalu<br />

pozabimo, da je v naravi lahko zelo vroče, mrzlo,<br />

mokro, umazano, polno žuželk, da so konji velike<br />

živali in da kozorogov ali orlov v njihovem življenjskem<br />

okolju mogoče ne bomo srečali ... Da so stvari v naravi<br />

elementarno nepredvidljive. V naravi se moramo znati<br />

okolju odpreti ... Medtem ko je televizija neverjetna<br />

naprava za zapiranje vase.<br />

• Odpor do soljudi. Ob gledanju televizije se zapiramo<br />

vase in četudi je pred televizijo ali v kinu več ljudi,<br />

so vsi s svojo pozornostjo pripeti na ekran. Gledalcu<br />

tako ni potreben nihče. Nihče od njega ne zahteva<br />

kakšne socialne ali duševne aktivnosti. Za nikogar<br />

ni pomembno, kako se bo obnašal, medtem ko bo<br />

gledal. Je opazovalec, ki ni odgovoren za nič. V večini<br />

življenjski situaciji je seveda drugače, saj ne moremo<br />

le opazovati, kaj se bo zgodilo. Moramo reagirati,<br />

poseči v odnos, se izpostaviti ... Z gledanjem televizije<br />

se, posebno otroci, hitro navadijo na neaktivnost<br />

ali neprimerno aktivnost, saj težko upoštevajo, da<br />

svet od njih zahteva gibljivost v odnosih (raznoliko<br />

in kompleksno duševno-socialno aktivnost). Vajeni<br />

le sebe, težko sprejemamo druge. V drugih vidimo le<br />

svoje lastne slike in kaj hitro pride razočaranje.<br />

• Fiziološko pasivnost. Ko gledamo televizijo, običajno<br />

mirujemo in kljub naši budnosti naše telo postopoma<br />

prehaja v stanje spanja. Od čutil, možganov, do<br />

prebavnega sistema vse prehaja v pasivnost, ki je<br />

sicer prisotna le med spanjem. In ne potrebujemo<br />

zdravnika, da bi zvedeli, da tako televizija za naše<br />

fizično telo ne deluje zdravo.<br />

Ne gre za to, da bi televizijo demonizirali, temveč<br />

nasprotno: da bi ji v svetu dali svoje mesto. Hitro bi<br />

našteli pozitivne lastnosti, vendar se zdi, da se ne<br />

zavedamo dovolj dobro naštetih vplivov in posebno<br />

njene neprimernost za otroke.<br />

V današnji družbi ji dajemo mesto, ki ji ne gre. Če<br />

samo pogledamo urejenost sodobnega bivalnega<br />

okolja, bomo videli, da stoji televizija na dominantnem<br />

mestu v dnevni sobi, v spalnici, otroški sobi. In<br />

vprašanje je, kako visoko je število ur gledanja<br />

televizije v primerjavi s številom ur pogovora med<br />

ljudmi. Gotovo ni enostavno omejiti gledanja televizije,<br />

vendar bi to marsikoga v resnici osrečilo.<br />

8 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong>


NE V A R N O S T I T E L E V I Z I J E<br />

Rainer Patzlaff<br />

Kaj povzroča<br />

televizija pri<br />

otrocih<br />

Procesi dozorevanja možganov in funkcij<br />

organov vsekakor potrebujejo čas. Delno se<br />

zavlečejo daleč v prva šolska leta in so lahko,<br />

kot vedno bolj nazorno kažejo novejše raziskave, občutno<br />

moteni z nekontroliranim gledanjem televizije.<br />

Delo, 8. marec 2005<br />

Zakaj sta<br />

televizija in<br />

računalnik nevarna<br />

za otroka?<br />

Zato je nujno, da se seznanimo z določenimi<br />

dejstvi, ki jih moramo v interesu otrok jemati resno.<br />

(Postman, 1983) Na primer dejstvo, da televizija, če<br />

je starši strogo ne nadzorujejo, otrokom v znatnem<br />

obsegu onemogoči neposreden in aktivno oblikovan<br />

stik s svetom. Ni redkost, da danes otroci gledajo<br />

televizijo 30 do 40 ur na teden (Glogauer, 1993). V<br />

ZDA imajo otroci pri vpisu v šolo v povprečju za sabo<br />

10.000 ur televizije.<br />

Medtem ko sedijo pred ekrani, jih naprava prisili v<br />

umetno, otroku popolnoma tujo gibalno togost, ki se<br />

začne z visoko stopnjo ohromitve nezavedne aktivnosti<br />

očesa (Patzlaff, 1995) in od tam naprej zajame celo<br />

telo. "Gibalni zastoj" imenujejo zdravniki podhladitev;<br />

boljše poimenovanje bi lahko bilo: preprečevanje<br />

aktivnosti. Merljivo se izraža celo v zmanjšanju<br />

aktivnosti možganskega valovanja (Scheuerle, 1998)<br />

in v nenadni zmanjšani aktivnosti prebavnega<br />

sistema (Klesges, 1993). K temu moramo dodati<br />

tudi odsotnost vsakršne interakcije z dogajanjem<br />

na ekranu, ki otroke ne le navaja na držo distance,<br />

neudeleževanja, temveč jih vzgaja tudi v potrošniško<br />

orientiran odnos do sveta.<br />

Tudi dobro posneti filmi o živalih, otroške oddaje<br />

itd. ne odtehtajo teh slabosti. Pomemben kriterij za<br />

odločitev staršev glede otrokove uporabe televizije<br />

je tudi, ali so otroci neodvisno od televizije sposobni<br />

lastne aktivnosti, ali lahko razvijejo bogate interese<br />

in ali se jih redno navaja na ustvarjalno delo. Kajti<br />

potem je strah, da podležejo vrtincu televizije, občutno<br />

manjši.<br />

prevedel: Davorin Peršič<br />

(Was Fernsehen bei Kindern bewirkt je poglavje članka:<br />

Waldorpadagogik und Medien? iz knjige: Die Zukunft der<br />

Waldorfschule, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei<br />

Hamburg, 2000, str.: 148)<br />

"Pozor, zaslon!" se glasi naslov najnovejše knjige<br />

uglednega nemškega raziskovalca možganov<br />

Manfreda Spitzerja, nevrologa in psihiatra,<br />

vodje univerzitetne klinike za psihiatrijo in centra za<br />

nevrologijo in učenje v Ulmu. V njej govori o dokazano<br />

škodljivemu vplivu televizije in računalnikov na otroke.<br />

Televizijo gledajo že zelo mali otroci, vendar morajo<br />

otroški možgani zgraditi strukturo iz izkušenj. Malčki ne<br />

morejo povezovati informaciji z zaslona in iz zvočnikov.<br />

Razvijejo se nejasne strukture. Veliko bolje je, kadar<br />

otroci skušajo svet z vohanjem, okušanjem, tipanjem.<br />

Vsako gledanje televizije otrok v letih, ko hodijo v vrtec,<br />

je zato zelo škodljivo, je izjavil Spitzer v pogovoru za<br />

nemški tednik Focus.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong> 9


On sam ima pet otrok, pa nobenega televizorja.<br />

Imenitno jim gre. Pogosto sliši, da bodo otroci brez<br />

televizorja postali obstranci. Raziskave kažejo ravno<br />

nasprotno: več ko otroci gledajo televizijo, bolj so<br />

družabno zadržani. Trditev, da morajo otroci gledati<br />

televizijo, kolikor jih je volja, je kratko in malo<br />

napačna, trdi Spitzer. Televizija jih poneumlja in jih<br />

dela nepazljive. Kdor trdi nasprotno, ne upošteva<br />

nedvoumnih rezultatov raziskav. Kot žalostni primer<br />

nevednosti na tem področju navaja nemško zvezno<br />

centralo za politično izobraževanje.<br />

"Drži, da nemalo medijskih znanstvenikov nima<br />

pomislekov glede televizije in računalnikov. Pri<br />

tem pač gre za velike denarje in nekatere ljudi je<br />

mogoče kupiti. Enako je v preteklosti počela tobačna<br />

industrija, da bi zasejala dvom o škodljiv osti kajenja.<br />

Nekateri se obotavljivo izmotavajo, češ da je raziskav<br />

še premalo, da bi si mogli ustvariti pravo podobo.<br />

Pri tem pa so podatki že zdaj nesporni. Zgovorni so<br />

tudi poskusi, ki so jih doslej opravili: v eni šoli so<br />

zmanjšali čas gledanja televizije in učencem namesto<br />

tega ponudili kaj drugega, na drugi šoli pa ne. Čez pol<br />

leta so otroke ocenili in opazili, da so bili tisti, ki so<br />

manj gledali televizijo, manj nasilni do drugega.<br />

Spitzer tudi ni prijatelj računalnikov v šolah.<br />

Računalniki ovirajo ustvarjalnost in učenje, pravi.<br />

Otroci se učijo predvsem od ljudi, v šoli s čustvenim<br />

odnosom do učitelja. Tako imenovano elektronsko<br />

učenje je stranpot. Na temelju opravljenih študij<br />

Spitzer trdi, da bodo "zaslonski mediji" leta 2020<br />

v Nemčiji "ubili" dodatnih 40.000 ljudi, tisti, ki so<br />

v otroštvu pogosto sedeli pred zaslonom. Ubili jih<br />

bodo z boleznimi, kakor so infarkt, rak na pljučih,<br />

diabetes. K tem je treba prišteti še nekaj sto dodatnih<br />

umorov. Zaradi premalo gibanja in preobilice hrane<br />

pred zaslonom bodo ljudje predebeli, to pa je bližnjica<br />

k nekaterim boleznim. Ker je vsebina gledanega<br />

čedalje bolj nasilna, se veča tudi agresivnost mladih<br />

gledalcev. Spitzerjevo glavno priporočilo je uveljavitev<br />

davka na nasilne scene: za vsako nasilno dejanje,<br />

ki bi ga pokazali na televiziji, bi obdavčili filmsko<br />

produkcijo in jo tako spodbudili, da bi se poskusila<br />

znajti brez tega.<br />

Delo, 18. april 2005<br />

Kako televizija<br />

oblikuje naš značaj<br />

Peter Winterhoff – Spurk, 59-letni profesor<br />

medijske psihologije na univerzi v Saarbrücknu<br />

v Posarju, ne gleda televizije, odkar se mu je<br />

pokvarila. Pa je prav nič ne pogreša, ravno nasprotno,<br />

brez nje živi še bolj: več bere, več se ukvarja s športom in<br />

gre pogosteje v gledališče. poklicno se ukvarja z analizo<br />

televizije in vprašanjem, kako ljudje ravnamo z njo.<br />

Pred kratkim je izšla njegova knjiga Hladna srca s<br />

podnaslovom Kako televizija oblikuje naš značaj. V<br />

njej razlaga, kako televizija spreminja značaj družbe.<br />

Čedalje hitrejši živčni dražljaji postavljajo gledalca v<br />

trajno čustveno izjemno stanje. Sodeč po številnih<br />

študijah, ki jih je proučil, povzroča gledanje televizije<br />

tisto, kar klinični psihologi imenujejo histrio – z<br />

latinskim izrazom za igralca, glumača. Histriotipi so<br />

čustveno vsiljivi in postavljaški ljudje, kratkotrajno<br />

vzburljivi, pripravljeni zapeljevati, vendar tudi spolno<br />

nepotešeni, k temu pa egocentrični in labilni. Požrešni<br />

gledalci televizije razmišljajo impresionistično,<br />

delujejo nestalno in neomajno iščejo naslednji, nov<br />

dražljaj, ki jim ga pošilja televizija. Rojake ima za<br />

zasvojene s televizijo. Povprečen Nemec jo gleda tri in<br />

pol ure na dan. To pomeni pet šolskih ur, pri čemer<br />

manj izobraženi gledajo največ. Otroci delavcev jo<br />

gledajo dvakrat več kot otroci intelektualcev. Televizija<br />

je domači vzgojitelj naše družbe, pravi Winterhoff<br />

– Spurk. Slabo razpoloženi gledajo televizijo več<br />

kot dobro razpoloženi. Nekateri se celo pogovarjajo<br />

s televizijski igralci kot z dobrimi znanci. Ker so<br />

razčustvovane nadaljevanke tako uspešne, jim jih<br />

televizijske družbe dobavljajo čedalje več. Gledalec<br />

nato zahteva čedalje močnejši odmerek čustev in<br />

zaznav in to je začaran krog. (...)<br />

Deklice bi smele sesti pred računalnik pri dvanajstih<br />

letih, fantje še pozneje. Televizije naj otroci sploh ne<br />

bi gledali do desetega, dvanajstega leta, pozneje pa ne<br />

več kakor uro na dan.<br />

10 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong>


L I T E R AT U R A<br />

Rudolf Steiner<br />

Splošni nauk o<br />

človeku<br />

Prvo predavanje (1. del)<br />

Dragi prijatelji, naši nalogi bomo kos samo,<br />

če nanjo ne bomo gledali zgolj kot na<br />

intelektualno-udobno, temveč kot na v<br />

najvišjem smislu moralno-duhovno; tako boste razumeli,<br />

da se s tem, ko danes začenjamo to delo, najprej zavemo<br />

povezave, ki jo bomo že spočetka z našim delovanjem<br />

vzpostavili z duhovnimi svetovi.<br />

Pri takšni nalogi se moramo zavedati, da ne delamo<br />

kot zgolj na fizičnem nivoju živeči ljudje; takšen<br />

način zastavljanja nalog se je posebej razširil ravno v<br />

zadnjih stoletjih in je ljudi izpolnil skoraj kot eden in<br />

edini. Zaradi takšnega dojemanja nalog je iz pouka in<br />

vzgoje nastalo to, kar naj bi popravili prav z nalogo,<br />

ki si jo postavljamo. Zato se bomo na začetku te naše<br />

pripravljalne dejavnosti ovedli, kako v posameznostih<br />

vzpostavljamo povezavo z duhovnimi silami, po<br />

naročilu in mandatu katerih bo moral tako rekoč<br />

delati sleherni izmed nas. Zato vas prosim, da te<br />

uvodne besede razumete kot neke vrste priprošnjo k<br />

tistim silam, ki naj bi imaginirujoče, inspirirujoče in<br />

intuitirujoče stale za nami, s tem ko prevzemamo to<br />

nalogo.<br />

Materializem je poleg ostalega prinesel še to,<br />

da ljudje nimajo zavesti o posebnih nalogah<br />

nekega posebnega časa.<br />

Dragi prijatelji! Naša dolžnost je, da občutimo<br />

pomembnost naše naloge. To bomo storili, če bomo<br />

vedeli, da je tej šoli naložena posebna naloga. In tu<br />

bomo naše misli resnično konkretizirali, oblikovali jih<br />

bomo tako, da se bomo zavedali, da se s to šolo izvaja<br />

nekaj posebnega. To pa bomo storili samo, če tega,<br />

kar je bilo storjeno z ustanovitvijo te šole, ne bomo<br />

prestavili v vsakdanje, temveč bomo na to gledali kot<br />

na praznik svetovne ureditve. V tem smislu bi rad kot<br />

prvo dopustil, da izrečem tu v imenu dobrega duha,<br />

ki naj vodi človeštvo iz stiske in bede, v imenu tega<br />

dobrega duha, ki naj vodi človeštvo na višjo stopnjo<br />

razvoja v pouku in vzgoji, najsrčnejšo zahvalo tistim<br />

dobrim duhovom, ki so našemu dragemu gospodu<br />

Moltu dali dobre misli, da v tej smeri in na tem<br />

mestu naredi za nadaljnji razvoj človeštva to, kar je<br />

storil z Waldorfsko šolo. Vem, da se zaveda, da lahko<br />

danes tisto, kar lahko storimo za to nalogo, storimo<br />

le s šibkimi močmi. Tako on vidi to stvar; ampak<br />

ravno zaradi tega, ker mi, združeni z njim, občutimo<br />

veličino te naloge in trenutek, v katerem se bo začela,<br />

kot svečan, postavljen v svetovni red, bo lahko s<br />

pravo močjo deloval med nami. S tega stališča,<br />

dragi prijatelji, hočemo začeti naše delovanje. Na<br />

vse nas hočemo gledati kot na človeške bitnosti, ki<br />

jih je karma postavila na mesto, na katerem se ne<br />

bo zgodilo nekaj običajnega, temveč se mora zgoditi<br />

nekaj, kar bo pri sodelujočih vključevalo občutek<br />

svečanega svetovnega trenutka. Tisto, kar bom<br />

moral povedati neposredno po tej današnji svečani<br />

otvoritvi, bo povedano na koncu našega tečaja, ko se<br />

bo marsikaj razjasnilo, ko bomo še v bolj konkretnem<br />

smislu stali pred nalogo, ki si jo zadajamo danes.<br />

Dragi prijatelji, prvo, s čimer hočemo začeti, morajo<br />

biti razlage o naši pedagoški nalogi, razlage, h<br />

katerim vam želim danes povedati neke vrste uvod.<br />

Naša pedagoška naloga se bo morala razlikovati od<br />

pedagoških nalog, ki si jih je človeštvo postavljalo<br />

do sedaj. Ne bo se razlikovala zaradi tega, ker bi v<br />

domišljavi ošabnosti menili, da naj bi se z nami tako<br />

rekoč začela nova pedagoška svetovna ureditev,<br />

temveč, ker nam je iz antropozofsko usmerjene<br />

duhovne znanosti jasno, da bodo razvojne epohe<br />

človeštva, ki si bodo sledile, temu človeštvu postavljale<br />

vedno nove naloge. Človeštvo je imelo drugačno<br />

nalogo v prvi, spet drugačno v drugi, vse do naše pete<br />

poatlantske razvojne epohe. Je pač tako, da tisto,<br />

kar mora človeštvo v neki razvojni epohi storiti, temu<br />

človeštvu prodre do zavesti šele potem, ko se je ta<br />

razvojna epoha že začela.<br />

Razvojna epoha, v kateri smo danes, se je začela sredi<br />

15. stoletja. Šele danes prihaja tako rekoč iz duhovnih<br />

temeljev spoznanje, kaj je pravzaprav potrebno storiti<br />

v povezavi z vzgojno nalogo znotraj te naše epohe. Do<br />

sedaj so ljudje, četudi so pedagoško delali z najboljšo<br />

voljo, še vedno delovali v smislu stare vzgoje, v smislu<br />

tiste iz četrte poatlantske razvojne epohe. Veliko bo<br />

odvisno od tega, da se znamo že vnaprej naravnati na<br />

našo nalogo in se naučimo razumeti, da si moramo<br />

za naš čas dati čisto določeno usmeritev; usmeritev,<br />

ki ni pomembna zaradi tega, ker bi veljala absolutno<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong>111


za celotno človeštvo v njegovem razvoju, temveč ker<br />

naj bi veljala ravno za naš čas. Materializem je poleg<br />

ostalega prinesel še to, da ljudje nimajo zavesti o<br />

posebnih nalogah nekega posebnega časa. Kot prvo<br />

vas prosim, da sprejmete, da imajo posebni časi svoje<br />

posebne naloge.<br />

V vzgojo in pouk boste morali prevzeti otroke,<br />

vsekakor otroke neke določene starosti, in ob tem<br />

boste morali pomisliti na to, da sprejemate te otroke,<br />

potem ko so v prvem obdobju svojega življenja šli<br />

skozi vzgojo staršev, ki je bila morda napačna. To,<br />

kar hočemo, bo popolnoma izpolnjeno šele takrat,<br />

ko bomo kot človeštvo enkrat tako daleč, da bodo<br />

tudi starši razumeli, da so današnjemu človeštvu<br />

že v prvem obdobju vzgoje postavljene posebne<br />

naloge. Mnoge stvari, ki so bile zgrešene v prvem<br />

življenjskem obdobju, lahko, ko dobimo otroke v šolo,<br />

še izboljšamo.<br />

Popolnoma se moramo prežeti z zavestjo, iz katere<br />

kot posamezniki dojemamo naš pouk in našo vzgojo.<br />

Manj kot razmišljamo o tem, da vzgajamo<br />

otroka, še preden ugleda luč sveta, in bolj<br />

ko mislimo na to, da moramo sami živeti<br />

ustrezno pravilno življenje, toliko bolje bo to<br />

za otroka.<br />

S tem ko se posvetite svoji nalogi, ne pozabite, da<br />

je celotna današnja kultura, vse do duhovnih sfer,<br />

usmerjena na egoizem človeštva. Nepristransko<br />

opazujte duhovno področje, ki se mu danes predaja<br />

človek, opazujte religiozno področje in se vprašajte,<br />

ali ni naša kultura ravno na religioznem področju<br />

usmerjena v egoizem ljudi. Ravno za pridigo današnjega<br />

časa je tipično, da hoče pridigar na človeka učinkovati<br />

v egoizmu. Vzemite prav tisto, kar se človeka najgloblje<br />

dotakne: vprašanje nesmrtnosti, in pomislite, da je<br />

danes skoraj vse, celo v pridigah, usmerjeno k temu,<br />

da se človeka dotakne tako, da svoj egoizem načrtuje<br />

za nadčutno. Zaradi egoizma ima človek gon po tem,<br />

da praga smrti ne prestopi brez bistva, temveč da<br />

ohrani svoj jaz. To je, pa čeprav še tako prefinjen,<br />

egoizem. Na ta egoizem danes v najširšem obsegu<br />

apelira religiozna veroizpoved, kadar gre za vprašanje<br />

nesmrtnosti. Zato ta religiozna veroizpoved ljudem<br />

govori predvsem tako, da večinoma pozabi en konec<br />

našega zemeljskega obstoja in se ozira samo na drugi<br />

konec tega obstoja, da se razmišlja predvsem o smrti<br />

in se pozablja na rojstvo.<br />

Čeprav stvari niso izrečene tako jasno, so vendar<br />

osnova za to. Živimo v času, v katerem se je treba v<br />

vseh sferah bojevati proti temu pozivu k človeškemu<br />

egoizmu, če naj ljudje ne bi na poti zatona kulture,<br />

po kateri gredo danes, vse bolj tonili. Vedno bolj se<br />

bomo morali zavedati drugega konca človeškega<br />

razvoja znotraj zemeljskega obstoja: rojstva. V<br />

svojo zavest bomo morali sprejeti dejstvo, da se<br />

človek dolgo časa razvija med smrtjo in ponovnim<br />

rojstvom, da pride do točke, ko za duhovni svet tako<br />

rekoč umre, ko v duhovnem svetu živi pod takimi<br />

pogoji, da tam ne more več živeti, ne da bi prešel v<br />

drugo obliko obstoja. To drugo obliko obstoja dobi<br />

tako, da se obda s fizičnim in eteričnim telesom.<br />

Tistega, kar naj bi dobil s tem, ko se obda s fizičnim<br />

in eteričnim telesom, ne bi mogel dobiti, če bi se v<br />

ravni črti razvijal naprej samo v duhovnem svetu.<br />

S tem, ko smemo zaradi tega otroka od njegovega<br />

rojstva gledati zgolj s fizičnimi očmi, se hočemo pri<br />

tem zavedati, da je tudi to nadaljevanje. In nočemo<br />

gledati samo tega, kar človeški obstoj izkusi po smrti,<br />

torej duhovnega nadaljevanja fizičnega; hočemo<br />

si ozavestiti, da je fizično bivanje tu nadaljevanje<br />

duhovnega, da moramo z vzgojo nadaljevati tisto, za<br />

kar so brez našega prisostvovanja poskrbela višja<br />

bitja. Če se bomo zavedali: "Tu, v tem človeškem bitju<br />

moraš ti s svojim delovanjem nuditi nadaljevanje za<br />

tisto, kar so višja bitja storila pred rojstvom," bo to<br />

dalo našemu vzgojnemu in izobraževalnemu sistemu<br />

pravo razpoloženje.<br />

Danes, ko smo ljudje v svojih mislih in občutkih<br />

izgubili povezavo z duhovnimi svetovi, se pogosto na<br />

abstrakten način sprašuje po nečem, kar dejansko kot<br />

vprašanje v odnosu do duhovnega dojemanja sveta<br />

nima pravega smisla. Postavlja se vprašanje, kako<br />

naj se izvaja tako imenovana predrojstvena vzgoja.<br />

Veliko ljudi je, ki danes jemljejo stvari abstraktno;<br />

če vzamemo stvari konkretno, na določenih področjih<br />

ne moremo spraševati na poljuben način. Enkrat sem<br />

omenil primer: na cesti vidimo kolesnice. Vprašamo<br />

lahko: Od kod so? – Voz se je peljal tod. – Zakaj se<br />

je peljal voz? – Ker so tisti, ki so sedeli v njem, hoteli<br />

priti do nekega določenega kraja. – Zakaj so hoteli<br />

priti do nekega določenega kraja? – V dejanskosti se<br />

postavljanje vprašanj enkrat preneha. Če ostanemo<br />

v abstraktnem, lahko kar naprej sprašujemo: zakaj?<br />

Kar naprej lahko vrtimo kolo vprašanj. Konkretno<br />

mišljenje vedno najde nek zaključek, abstraktno<br />

mišljenje pa z mislijo teka okoli brez konca kakor<br />

kolo. Tako je tudi z vprašanji, ki se postavljajo o<br />

področjih, ki nam niso tako blizu. Ljudje premišljujejo<br />

o vzgoji in sprašujejo o predrojstveni vzgoji. Ampak,<br />

dragi prijatelji, pred rojstvom je človek še v varstvu<br />

bitnosti, ki so nad fizičnim. Tem moramo prepustiti<br />

neposredne posamezne povezave med svetom in<br />

posameznim bitjem. Zato predrojstvena vzgoja še<br />

nima naloge za otroka samega. Predrojstvena vzgoja<br />

12 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong>


PE S M I<br />

je lahko le nezavedna posledica tistega, kar opravljajo<br />

starši, še posebej mati. Če se mati do rojstva obnaša<br />

tako, da sama v sebi izraža to, kar je v pravem smislu<br />

moralno in intelektulno pravilno, potem bo to, kar<br />

ona naredi v svoji nadaljnji samovzgoji, samo od sebe<br />

prešlo na otroka. Manj kot razmišljamo o tem, da<br />

vzgajamo otroka, še preden ugleda luč sveta, in bolj<br />

ko mislimo na to, da moramo sami živeti ustrezno<br />

pravilno življenje, toliko bolje bo to za otroka. Vzgoja<br />

se lahko začne šele, ko je otrok dejansko vključen v<br />

svetovno ureditev fizične ravni in to se zgodi, ko začne<br />

otrok dihati zunanji zrak.<br />

Ko otrok vstopi na fizično raven, se moramo zavedati,<br />

kaj se je za otroka dejansko zgodilo pri prehodu iz<br />

duhovne na fizično raven. Vidite, tedaj se moramo<br />

pred vsemi stvarmi najprej ovesti, da je človeško bitje<br />

dejansko sestavljeno iz dveh členov. Preden človeško<br />

bitje stopi na fizično Zemljo, pride do povezave med<br />

duhom in dušo; duhom, v kolikor pod tem razumemo<br />

tisto, kar je danes v fizičnem svetu še popolnoma<br />

skrito in kar antropozofsko-duhovnoznanstveno<br />

imenujemo: duhovni človek, življenjski duh in duh<br />

sam. S temi tremi členi bitja človeka je tako, da so<br />

tako rekoč prisotni v nadčutni sferi, do katere se<br />

moramo zdaj prebiti in med smrtjo in novim rojstvom<br />

že stojimo v neki povezavi z duhovnim človekom,<br />

življenjskim duhom in duhom samim. Moč, ki izhaja<br />

iz tega trojstva, prežema duševno človeka: dušo<br />

zavesti, dušo razuma in dušo čutenja.<br />

In če bi opazovali človeško bitje, ki se pripravlja,<br />

potem ko je prešlo obstoj med smrtjo in novim<br />

rojstvom, da sestopi v fizični svet, bi našli ravno<br />

pravkar karakterizirano duhovno povezano z<br />

duševnim. Človek stopa tako rekoč kot duhovna<br />

duša ali duševni duh iz višje sfere v zemeljski obstoj.<br />

Obda se z zemeljskim obstojem. Prav tako lahko<br />

karakteriziramo ta drugi člen bitja, ki se združi s<br />

pravkar označenim. Lahko rečemo: tam spodaj na<br />

Zemlji se duhovni duši prinese nasproti tisto, kar<br />

nastane v procesu fizičnega dedovanja. Duhovni duši<br />

ali duševnemu duhu se zdaj približa telesno telo ali telo<br />

telesa tako, da sta ponovno povezani dve trojnosti. Pri<br />

duhovni duši so združeni duhovni človek, življenjski<br />

duh in duh sam z duševnim, ki je sestavljeno iz<br />

duše zavesti, duše razuma in duše čutenja. Ti so<br />

med seboj povezani in se morajo pri sestopu v fizični<br />

svet povezati s telesom čutenja ali astralnim telesom,<br />

eteričnim telesom, fizičnim telesom. Ampak ta so<br />

spet povezana najprej v materinem telesu, kasneje<br />

v fizičnem svetu s tremi kraljestvi fizičnega sveta, z<br />

mineralnim, rastlinskim in živalskim, tako da sta<br />

tudi tukaj medsebojno povezani dve trojnosti.<br />

Prevedel: Primož Kočar<br />

Predavanje je bilo namenjeno prvemu izobraževanju<br />

učiteljev za Waldorfsko šolo v Stuttgartu, 21. avgust 1919.<br />

Človek<br />

Človek gleda vse povsod,<br />

z očmi vidi pravo pot.<br />

Človek voha vse povsod<br />

z nosom voha rože,<br />

zvonček in žafran,<br />

to oznanja nam pomlad.<br />

Človek posluša vse povsod,<br />

z ušesi sliši petje ptic,<br />

šum morja in pogovor doma.<br />

Človek čuti vse,<br />

karkoli okoli njega gre.<br />

Lea Slapar, 4. r<br />

Človek ima nos, oči,<br />

pa še usta za povrhu,<br />

ker rad smrči.<br />

Ko bi kaj slišal rad,<br />

potreboval bo še ušesa.<br />

Skočil bo v mrzlo kad,<br />

a moker zdaj bo le obraz,<br />

ki v nosek mu je mraz.<br />

Ko pa juho še poje,<br />

mu vprašanja po glavi roje:<br />

"Zakaj potrebujem trebuh,<br />

roke, noge ter telo?"<br />

"Seveda, ker jih rabimo."<br />

Katarina Novak, 4. r.<br />

Glej, človek na nogah stoji,<br />

z glavo misli in kriči.<br />

Tu so usta, jezik, nos, oči.<br />

Z usti stalno blebeta,<br />

z nosom vedno okrog vohlja.<br />

V glavi misli vse rojijo<br />

in možgani jih gojijo.<br />

Elena Lunder, Živa Kukman, 4. r<br />

Človek včasih<br />

v glavi zamisel rodi,<br />

z rokami jo naredi.<br />

Človek včasih si zaželi<br />

in v gozd urno odhiti.<br />

V gozdu malo se razmiga,<br />

da mu ni pretežka briga.<br />

Matevž Mramor, 4. r<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong> 13


VE Č E R I M E D Z V E Z D A M I<br />

Darja Brecelj<br />

Nepričakovana<br />

intimnost<br />

V<br />

Sloveniji živi veliko ljudi, ki smo jim, ne da bi<br />

sami to hoteli, k imenu in priimku dodali še eno<br />

kratko besedico – zvezde. To smo jim dodali<br />

zaradi njihovega dela, ustvarjalnosti oz. vseslovenske<br />

slave. O njih govorimo, kot da jih poznamo že dolgo let,<br />

kot da so nam vse to, kar o njih vemo, sami ugotoviti. Zdi<br />

se nam težko, kar koli novega o njih povedati. O Vladu<br />

Kreslinu recimo že veliko vem, imam skoraj vse njegove<br />

plošče, in ko izide nova ali ko grem na kak njegov koncert,<br />

poslušam, pohvalim ali skritiziram, uživam in življenje<br />

gre lepo naprej. Ne vem, kaj vse se za tem 'sadom' skriva.<br />

Trud? Potreba po zaslužku? Vztrajanje? Obupavanje?<br />

Ljubezen do svojega poklica?<br />

No, ta radovednost je bila tudi ena od sprožilk<br />

Večerov med zvezdami, ki so pomagale, da so se dijaki<br />

zaradi teh in mnogih drugih vprašanj lahko od blizu,<br />

iz oči v oči srečali z zvezdami slovenskega neba.<br />

Naj povem, da v izbor naših gostov ne pridejo zvezde<br />

v tem vsakdanjem pomenu besede (zvezda ≠ slavna<br />

osebnost). Pod besedico zvezda razumem človeka, ki<br />

se v svojem poklicu trudi z vsemi močmi in daje vse<br />

od sebe, da bi bil ta naš svet in z njim tudi mi lepši<br />

in boljši. To so ljudje, ki živijo med nami neslišno in<br />

neopazno in ponavadi za to besedico nočejo slišati.<br />

Tudi nekaterim srednješolcem je ponavadi čudno,<br />

ker za to zvezdo niso še nikoli slišali.<br />

Začel je s svojo prvo pesmijo, ki jo je napisal neke<br />

samotne noči, ko mu je bilo 16 let. Takrat je sanjal<br />

o krilih, o želji, da bi bil ptica. Glas je zadonel po<br />

prostoru, brez ozvočenja je bilo slišati, kot da smo v<br />

kakšni cerkvi. S Tatjano sva se spogledali, čutiti je bilo<br />

ptico in njena umetnost letenja je bila osupljiva. Sašo<br />

je govoril sam, ni potreboval vprašanj, pripovedoval<br />

je zgodbo svojega življenja in pel o težkih in svetlih<br />

trenutkih prehojene poti. Peli smo z njim, kar smo<br />

znali, učenci in starši so spraševali o Prešernu, o<br />

mukah pevčevega poklica, o življenju na tujem, o<br />

londonski glasbi …<br />

Zanimivo je bilo njegovo srečanje s Prešernom,<br />

skoraj sovaščanom, pripovedoval nam je o njegovi<br />

drugačnosti, posebnosti, o njegovem pogumu, ki ga<br />

je prelil v poezijo, ki so jo neizobraženi Slovenci takrat<br />

tako težko sprejemali. Slovo je bilo hkrati povabilo,<br />

naj pride ob letu osorej spet. Dijaki se od navdušenih<br />

in ganjenih mamic niso kaj dosti razlikovali. Pohvalili<br />

so njegov glas, njegovo pripovedno moč, pesmi, ki jih<br />

še niso slišali, predvsem pa to, da so ga lahko 'brali<br />

kot odprto knjigo'.<br />

Drugič – Rožmarinke<br />

Prvič – Aleksander Mežek<br />

Moj strah je bil seveda upravičen: Kdo sploh še<br />

posluša Mežka? Siva pot in Julijine solze so že ljudske,<br />

izročilo naših hipijskih dedkov in babic. Srednješolci<br />

in nekateri osnovnošolci so bili dobro obveščeni,<br />

nagrada za razred, ki bo prišel v največjem številu, je<br />

bila mamljiva. Nepričakovano: zmagal je osmi razred.<br />

Ko je Sašo pred koncertom pogledal skozi špranjico v<br />

vratih, je rekel: "Sej to ne bo koncert, to bo … kako bi<br />

rekel … srečanje."<br />

Za Rožmarinke sem prvič slišala na Emi, spoznale<br />

smo se pa kar nekaj let po tem dogodku. Prevzela<br />

me je njihova zgodba, njihova 'mlada' preteklost,<br />

zaznamovana z desetletnim trudom, z izobraževanjem<br />

v času poletnih počitnic, čutiti je bilo dolgoletno<br />

prijateljstvo, usklajevanje, strast do glasbe, celo<br />

prilagajanje družinskemu poklicu … Skupaj so že 13<br />

let, poznane pa približno dve leti. Na Emi so dosegle<br />

po volji občinstva drugo mesto, in to s pesmijo, ki<br />

ni imela besedila, le eno samo besedico, in sicer:<br />

"Tišina."<br />

Dvorana waldofske šole je bila naenkrat zelo velika,<br />

stolov preveč. Tako Rožmarinkam kot tudi nam je<br />

bilo malce nerodno, potem pa je Tina, prva violina, s<br />

par besedami dijake in vse ostale posedla v prve štiri<br />

vrste. Bližina nas je takoj povezala in sprostili smo<br />

napete mišice. Glasba je napolnila še zadnje kotičke<br />

praznine med nami. Slišali smo Brahmsa, Bacha,<br />

Joplina, slovenske ljudske in pesmi, pa tudi take,<br />

14 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong>


napisane samo zanje. Govorili smo o glasbi, o jeziku,<br />

ki ga je tako težko prevajati, o skupnem, timskem<br />

delu, o samih začetkih njihovega kvareteta, o očetu<br />

Tine in Katje, ki je imel sam tak kvartet in napisal<br />

večino njihovih skladb. Počaščeni smo bili, da je bil<br />

med občinstvom tudi on.<br />

Lahko rečem, da je bila tokrat (kot že velikokrat)<br />

glasba močnejša od besed. Ko je bil čas za vprašanja,<br />

so se dijakom zavezali jeziki, Rožmarinke ničesar niso<br />

mogle spraviti iz njih. Ugotavljam, da je težko postaviti<br />

dobro, konstruktivno vprašanje. Moraš se izpostaviti,<br />

nekaj novega pogruntati, vsega tega se je treba učiti.<br />

To zadrego, ko nihče ničesar ne vpraša, smo lahko<br />

konkretno občutili tudi na letošnjih predstavitvah<br />

projektov 12. razreda. Vprašanja, ki se v nas porajajo,<br />

so odmev, odziv, ogledalo drugega, ki nam govori, poje,<br />

pleše …<br />

Tretjič – Pino Mlakar<br />

Začelo se je s pismom, ki sem ga tako sanjaško, po<br />

starem, napisala z nalivnikom, slepo upala, da ga bo<br />

naslovnik uslišal, kot otroka Božiček, dala v kuverto<br />

in ga s tresočo roko odvrgla v ta rumen nabiralnik.<br />

Kdo danes sploh še uporablja nabiralnike!<br />

Gospod, ki sem mu napisala to pismo, je velik<br />

človek, izjemnega duha, že samo če poznaš njegove<br />

knjige, veš, da bo treba z njim, tako kot je rekel Igor,<br />

kot s porcelanom. Če pa poslušaš koga, ki ga je videl<br />

plesati, potem si prepričan, da je Pino Mlakar človek,<br />

za katerega se ti zdi, da so vsi pridevniki tako šibki,<br />

nepomenljivi, nemočni. In če ne poznaš niti knjig<br />

niti njegovih posnetkov, si mogoče kdaj videl katero<br />

od fotografij njega ali njegove žene Pie. Ona v skoku<br />

visoko nad zemljo, kot da je pravkar vzletela. Ujeti in<br />

ohraniti v sebi trenutek te lahkosti ni lahko.<br />

Drugega marca letos je Pino Mlakar dopolnil 99 let,<br />

imel je več kot petsto baletnih nastopov v tujini in<br />

Jugoslaviji, s svojo ženo Pio sta takoj po kapitulaciji<br />

Nemčije podpisala pogodbo z državno opero v<br />

Münchnu, kjer sta plesala Lok, zgodbo o ljubezni med<br />

moškim in žensko. Še pred tem sta plesala v Zürichu,<br />

Belgiji, po vsej Evropi. Bil je zelo dober prijatelj z<br />

Edvardom Kocbekom, z njim je prepešačil skoraj celo<br />

Italijo, od Barija do rapalske meje ob našem Posočju.<br />

Še vedno zna na pamet njegove pesmi, spominja se ga s<br />

sklonjeno glavo in težkimi grekimi besedami: "Kocbek,<br />

ja, on ... on je imel težko živlejne."<br />

Dobila sem pismo. Majhno, s tresočo roko napisano,<br />

zmrazilo me je po telesu: Pino Mlakar! Previdno sem<br />

ga odprla in prebrala. Tudi meni se je zatresla roka in<br />

zaskelelo me je v očeh. Hoče se srečati z nami, vendar<br />

moramo mi k njemu. "Sem namreč nebogljen starec."<br />

V tej krhki pisavi sem razbrala neustavljivo moč, željo<br />

po tem, da bi delil z nami svoje življenjske sadove, da bi<br />

nas poslušal in nam govoril.<br />

Dijaki 11. razreda so prebrali njegovo knjigo Srečne<br />

zgodbe bolečina, o kateri smo se pred obiskom skupaj<br />

pogovarjali. Pripeljati sem jih smela samo pet, zato je<br />

bilo vse to delo prostovoljno – in prišlo jih je 6. Do cilja<br />

(obisk 6. marca v ponedeljek popoldne) so se prebili<br />

trije: Katja, Nuša in Matic.<br />

Pričakal nas je na hodniku, vesel in odprtih rok.<br />

Katarina Lisec mu je dala v dar svoj zadnji akvarel,<br />

sonce, nebo in komaj vidno zelenje pod njima. Bil je<br />

ganjen. "Kar objel bi jo …" Sliko je postavil na zofo ob<br />

meni, tako da je sedela z nami v krogu in se z nami<br />

pogovarjala.<br />

Nismo točno vedeli, kaj bi ga radi vprašali, čeprav<br />

smo imeli polne listke zapiskov. Ko stojiš pred takim<br />

človekom, vsa vprašanja naenkrat izginejo. Pogovor<br />

je stekel kot reka po strugi, ko spustiš jez, ni se nas<br />

dalo ustaviti. Čudili smo se drug drugemu, on našemu<br />

zanimanju, mi njegovemu ognju in zagonu, ki ga še vedno<br />

ohranja pri polnem plamenu. Že devetindevetdeset let.<br />

Pogovarjali smo se o umetnosti, o njeni moči, ki te<br />

povleče v svoj tok, da cele dneve delaš in ustvarjaš, ne<br />

da bi kdo o tvojih bližnjih verjel vate. Pripovedoval nam<br />

je o Pii in o njunem odnosu, in kar je najbolj poudarjal,<br />

je bila beseda etos (in ne eros), poštenost. To naj bi<br />

bil odgovor na moje vprašanje, kaj je njun odnos tako<br />

dolgo ohranjalo pri tistem pravem življenju. Poštenost<br />

in iskrenost je temelj, na katerem lahko mirno gradiš<br />

svojo hišo.<br />

Govoril je o plesu, ki mu pomeni isto kot molitev, kot<br />

tisto najsvetejše. Ko sem ga opazovala, kako nesrečen<br />

kaže na svoja nemočna kolena in na tihem žaluje za<br />

svojim telesom, s katerim je vsa ta leta izražal lepoto<br />

Najvišjega, sem bila na tihem hvaležna, da ga je prav<br />

to telo s svojo močjo in vzdržljivostjo pripeljalo tako<br />

daleč.<br />

Končali smo z recitiranjem Kocbeka in Župančiča, z<br />

Gregorčičevo Soči, z Rilkejevo pesmijo Herbst. "To … to<br />

so na videz tako majhne, kratke besede, ki zrcalijo celo<br />

življenje …" In naj končam s Kocbekom.<br />

Sem in sem bil in nikoli ne bom prenehal biti. Amen.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong> 15


UT R I N K I<br />

11. razred<br />

Človeška duša<br />

je kot voda<br />

Odlomki iz spisov na temo<br />

Goethejeve pesmi<br />

"Človeška duša je kot voda, zato ker je vedno nemirna.<br />

Tako kot voda, nikoli ne miruje. Včasih se sicer zdi,<br />

da je popolnoma pri miru, toda ko pogledamo bolje,<br />

ugotovimo, da se premika, čeprav le malo. Tako se<br />

lahko tudi človeška duša zdi, kot da ne počne ničesar,<br />

pa vendar se v njej dogaja marsikaj. In tako kot voda,<br />

ki nikoli ne presahne, tudi človeška duša nikoli ne<br />

neha biti, vendar se dviga in spušča, vstaja in pada,<br />

izgine in se znova pojavi ..." (Maša D.)<br />

"Vsaka človeška duša je nekaj čisto posebnega.<br />

Mogoče zato primerjava z vodo, saj je le-ta lahko<br />

mirna, počasna ali pa divja, hitra, razburkana.<br />

Tako je tudi duša včasih mirna. Odvisno od vsake<br />

posamezne duše. Duša se skozi čas izoblikuje, tudi<br />

spreminja, na kar vpliva, predvsem na začetku,<br />

okolica. Potem postane bolj "stabilna", čeprav še<br />

vedno precej občutljiva in ranljiva. S časom se<br />

spreminja in ni vedno enaka. Nekatere najtrdnejše<br />

misli in prepričanja za vedno ostanejo v njej, čeprav<br />

so občasno mogoče malce zamegljene." (Ana H.)<br />

"Človeška duša je kot voda. To si lahko razlaga vsak<br />

po svoje. Pomeni lahko na primer nekakšen krog<br />

oziroma potek našega življenja. Nekje se vse začne;<br />

nato konča; a nadaljuje se življenje v drugačni obliki."<br />

(Ilona P.)<br />

"Vsak ima svojo predstavo in mišljenje o posmrtnem<br />

svetu. Mislim, da vsak človek drugače razmišlja in si<br />

naredi svojo sliko o nam neznanem svetu. Jaz osebno<br />

verjamem, da duša nikoli ne umre, da umre samo<br />

telo, duša pa se seli in telesa v telo in uživa vsakič<br />

drugačno plat življenja. (...) Duša je nevidno telo, ki<br />

potuje po poti, ki se nikoli ne konča." (Jan P.)<br />

"Tako kot je ta življenjska tekočina pomembna za<br />

svet, je tudi človeška duša vir oživljenega človeškega<br />

telesa. Obnaša se kot voda. (...) Ko duša zapusti telo,<br />

zapusti zemljo in odide v nebo in se nato zopet kot<br />

dež v kapljah vrne in kaplja v nova telesa. Tam živi<br />

dalje in podoživi ponovni ciklus duševnega življenja.<br />

Duše živijo in ostajajo podobne, menja se le njeno<br />

okolje, tako kot pri vodi." (Jaka D.)<br />

"Nato duša končno pride v nebesa, voda v nebo.<br />

(...) Znova se rodi in njena pot je enaka vsem dušam<br />

■ Dann, 5. razred<br />

pred njo in vsem vodam, ki so naredile to pot od neba<br />

do zemlje in nazaj. To se pri duši in vodi ponavlja ...<br />

večno. S tem, ko gre duša znova in znova skozi to<br />

pot, se duša uči, kako premagovati ovire in težave, ki<br />

se ji pojavljajo v življenju. Tako se tudi človek z leti<br />

uči, kako premagovati ovire in težave. Uči se, kako<br />

biti kos usodi, ki jo muči in tolče po njej. Duša skozi<br />

pot spoznava, kakšno je življenje. Spoznava lepe,<br />

dobre strani in slabe, grde strani, ki jih duša doživi<br />

na zemlji. Pozna vse plati poti." (Tjaša M.)<br />

"Človeška duša je unikatna. Vsaka duša je nekaj<br />

posebnega in prav vsaka ima nek značaj. Na začetku je<br />

čista kot solza, pravična kot log, svetla kot sonce, lepa<br />

kot mavrica in upravičena do vsega. Po nekem času<br />

se vsaka človeška duša začne izoblikovati ... nekatere<br />

v dobre, prijazne dušice, nekatere v slabe, umazane<br />

človeške duše. (...) Človeško dušo primerjamo z vodo<br />

zato, ker je vedno, ko pride v novo telo čista ... kot<br />

voda ... vse se začne znova ... se stara ... gre naprej,<br />

se dopolnjuje ... in ko gre ven in ko pride spet v mlado<br />

telo, izgubi vsa prejšnja doživljanja in je čista ... kot<br />

voda. In res je, človeška duša je kot voda, kroži po<br />

telesih, voda pa po ozračju ... človeška duša gre iz<br />

telesa v telo, voda pa iz neba na zemljo in nazaj! (Anja<br />

K.)<br />

"Duša potrebuje telo, da se preko njega izraža. Telo<br />

je le ogrodje. Tako je duša, ko človek, žival, živo bitje<br />

umre, zbegana, se išče, saj se čuti izgubljeno in ne<br />

najde več mesta v tem svetu. V naslovu je rečeno<br />

16 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong>


"človeška duša je kot voda", res, voda je zelo dobra<br />

primera za dušo. Voda je lahko čista, da se v njej<br />

odseva jasnina neba, lahko je globoka, plitka, mirna,<br />

lahko pa je tudi kalna, divja, razburkana ... Prav tako<br />

je tudi z dušo. Ko pride na svet, je nemirna, želi si<br />

nazaj, saj ji je vse tuje, potem se mora uveljaviti v tem<br />

novem svetu. To je v Goethejevi pesmi lepo povedano:<br />

"čer ob čeri mu nasprotuje, nevoljno peni se po<br />

stopinjah v brezno ..." Tu vidimo, da je duša pred<br />

veliko izkušnjo, so stvari – čeri, ki ji nasprotujejo, ona<br />

pa se mora postaviti zase. Ko ji to uspe, se pokaže v<br />

svoji najlepši lepoti, je čista in mirna." (Katja K.)<br />

"Ko se človek rodi, je njegova duša čista, brez<br />

greha. Je kot voda, ki vrh gora preide na površje in<br />

si vesela udira svojo pot pod nogami. (...) Enako kot<br />

voda izhlapeva in se vrača na zemljo, imamo tudi mi<br />

trenutke očiščevanja. Ko se voda izlije v morje, naša<br />

duša odide v drugi svet. To se zgodi v trenutku, ko<br />

voda izpari in odide v nebo. Na dnu morja pa ostanejo<br />

kristali, suhi deli naših duš. Ostanejo kot nekakšni<br />

grehi, ki smo jih v življenju naredili. Tako duša oz.<br />

voda postane čista in je pripravljena, da spet pade<br />

na zemljo in ta duša dobi novo telo. Tako se krog<br />

večnosti nikoli ne prekine." (Nuša K.)<br />

"Mogoče je Goethe s tem mislil tako, da duša sprva<br />

pride v telo, ko se otrok oz. človek rodi, nato pa, ko<br />

spet umre, gre duša ven ter spet v drugo, na novo<br />

rojeno telo. Tako kot voda (dež) pada na zemljo ter<br />

čez čas spet presahne – se vrne v nebo; se ves čas<br />

ponavlja." (Ana Marija K.)<br />

"Človeška duša je na nebu čista kot voda. Ko dobi<br />

neko nalogo in ko napoči njen čas odpotuje na Zemljo<br />

čista, brez izkušenj in polna ljubezni. Na Zemlji si<br />

izbere telo, v katerem živi vklenjena, dokler telo ne<br />

odmre. Takrat ugasne življenje človeka in izteče se<br />

čas, ki ga je imela duša na voljo, da izpolni nalogo, ki<br />

ji je bila dana.<br />

Duša je na Zemlji postavljena pred številne<br />

preizkušnje, ki jih iz dneva v dan prinaša življenje.<br />

Lahko se skali, lahko pa ostane tudi tako čista, kot<br />

je bila, preden je prišla na Zemljo. Ko se njen čas<br />

izteče, se vrne nazaj na nebo, kjer čaka na razsodbo<br />

in na novo nalogo, ki jo bo morala izpolni na svojem<br />

naslednjem popotovanju na Zemlji.<br />

Jaz verjamem, da se vsaka duša vrne na Zemljo<br />

večkrat. Ko se vrne na nebo, pozabi vse dobre in<br />

slabe stvari, ki jih je storila v zadnjem življenju na<br />

Zemlji. Ko je znova poslana na Zemljo, se ji zgodi to,<br />

kar je naredila slabega drugim in tako se iz življenja<br />

v življenje izpopolnjuje, da na koncu doseže prvotno<br />

čistost in postane del neke celote, ki živi večno v<br />

ljubezni in harmoniji." (Maja J.)<br />

■ Nika, 8. razred<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong> 17


UT R I N K I<br />

Iz pouka<br />

zgodovine<br />

Robert Oven<br />

8. razred<br />

Robert Oven mlad fant je bil,<br />

ko se je v tovarni zaposlil.<br />

Delal je od jutra pozno v noč,<br />

za tako delo je moral imeti moč.<br />

Nekoč pa videl je, kako obogatiš,<br />

kako polne žepe denarja dobiš.<br />

Od takrat denar je shranjeval<br />

in, ko ga je dovolj zbral,<br />

je lastnik treh predilnih strojev postal.<br />

S svojim delom ni obogatel,<br />

a je sloves poštenjaka in zanesljivega človeka imel.<br />

Kmalu je dobro plačano službo sprejel.<br />

Ko je na Škotsko sklepat posle za delodajalca odšel,<br />

se je poročil in odtlej tam živel.<br />

Po tastovi smrti je lastnik mnogo predilnic in tkalnic postal,<br />

in se spraševal, kaj bi revnim delavcem lahko dal.<br />

Najprej jim je stanovanje preuredil<br />

in jih v čistoči živeti naučil.<br />

Imena lenih in prizadevnih pri delu je na tablo zapisoval<br />

in jih potem razobesil, da jih je vsak lahko bral.<br />

Zato so ljudje bolj marljivi bili,<br />

da ne bi bili kot lenuhi zapisani.<br />

Tudi šole za otroke delavcev je ustanovil,<br />

kjer kaznovati otroke s telesno kaznijo<br />

prepovedan način je bil.<br />

Trgovine je ustanovil,<br />

kjer je delavec stvari bolj poceni dobil.<br />

Fond za bolniško je osnoval,<br />

in za vse skupaj denar svoj dodal.<br />

Otrok pred 10-im letom v njegovo tovarno ni smel,<br />

da ne bi preveč trpel.<br />

Žal pa Owna nihče posnemati ni hotel,<br />

čeprav si je on zelo prizadeval in si tega želel.<br />

Španija in Nizozemska<br />

Karel V. je živel,<br />

katoliške je vere bil.<br />

Želel vsem je tako,<br />

da prepirov med verami ne bi bilo.<br />

Imel pa je sinova dva,<br />

posestvo hotela sta oba.<br />

Vsak bi se veselil<br />

nad tem, kar Filip II. je dobil,<br />

Španijo, Holandijo si v last je pridobil.<br />

Urša Zupanc<br />

A sovražil protestante je,<br />

Res hotel vse pobiti je.<br />

Ker hotel rok si mazat ni,<br />

polsestro Margareto v Holandijo pusti.<br />

Toda protestante vse,<br />

katolik Vilijem branil je.<br />

Margareta mu je obljubila,<br />

da svoja dejanja bo opustila.<br />

A to prevara je bila,<br />

nista je poslušala.<br />

Vilijem pobegnil je,<br />

njegov prijatelj pa verjel ji je.<br />

Margareta je sklicala 20000 španskih vojakov,<br />

samih korenjakov.<br />

Logično, da zmagali so,<br />

Holandci pa pobegnili so.<br />

S svojo pametjo<br />

v Leydnu so borili se,<br />

pomagala jim narava je.<br />

Holandija je republika postala,<br />

Vilijema za protektorja izbrala.<br />

Peter Veliki<br />

Peter gledal zaostalo Rusijo je,<br />

med delavce po Evropi pomešal se je.<br />

S tem, kar med ljudmi se je naučil,<br />

je rusko ljudstvo podučil.<br />

Da novo Rusijo bi ustanovil,<br />

se za dobre mojstre je boril.<br />

Iz cele Rusije je delavce pripeljal,<br />

da je Sant Petersburg zgradil.<br />

Ljudje z golimi rokami so delali,<br />

se zelo namučili.<br />

Sant Petersburg postal prekrasen je,<br />

zanj mnogo ljudi umrlo je.<br />

Velika Britanija<br />

Bili sta ločeni, otoški dve sosedi,<br />

v sporih stalnih so potekali jim dnevi.<br />

Pritoževali Škoti so se nad Angleži,<br />

mučni dnevi so bili jim v lastni jezi.<br />

Manire protestantske in angleške,<br />

Škotom niso bile prav nič všečne.<br />

Vojne bitke Škote so precej slabile,<br />

zato drugačne niti so<br />

za njihov narod se odvile.<br />

Odrešeni skrbi za red in spravo,<br />

sklenili Škoti so z Angleži spravo.<br />

Danaja Koren<br />

Lana Urbančič-Rak<br />

Ajda Cehner<br />

18 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong>


I G R E<br />

Vera Grobelšek, Primož Kočar<br />

Medvedek<br />

Godrnjavček<br />

v 2. razredu<br />

Bostjan Štrajhar<br />

Igra v 3. razredu<br />

Narava drugega razreda je raziskovanje<br />

polarnosti, raziskovanje dveh nasproti si<br />

stoječih strani ene zakonitosti. Kam vodi<br />

enostransko razvijanje sposobnosti nam najlepše kaže<br />

živalski svet, zato smo si kot pripovedno gradivo za<br />

letošnjo zaključno igro izposodili pripoved Marije<br />

Jezernik Medvedov Godrnjavček. Navzven se je igra<br />

razdelila med dva razreda. Vsak razred si je zadal nalogo<br />

uprizoriti en del zgodbe. Po treh tednih priprav in vaj sta<br />

razreda prvikrat stopila skupaj na oder, da odigrata vsak<br />

svoj del predstave.<br />

Prvi del je pokazal na čudež, ki se zgodi sredi zime:<br />

rojstvo. Igralci pa so morali v poetičnem vzdušju<br />

prikazati, kako se znajo preleviti iz živali (ptičkov)<br />

glasnikov prihajajočih, v živali botre – zaščitnike<br />

novorojenih.<br />

Iz milih in nežnih višav, pospremljenih s peto<br />

pesmijo, se je dogajanje preselilo v zgodnjo pomlad,<br />

v lisičjo šolo na Zeleni trati. Tu so morali igralci vso<br />

pozornost usmeriti v pripoved, katere vsebina je<br />

slikala na eni strani zasanjano prostodušnost in na<br />

drugi strani nezavedno privoščljivost.<br />

Naj še enkrat izkoristiva prostor in otrokom izrečeva<br />

pohvalo, staršem pa se še enkrat zahvaliva, da smo<br />

lahko skupaj odkrivali lepoto v iskanju preprostosti<br />

pri izdelavi kostumov. Ob koncu pa še zahvala ge.<br />

Darji Zagorc in g. Igorju Velepiču, ki sta vsak s svoje<br />

strani znala priskočit na pomoč v skladu s potrebami<br />

vsakega razreda posebej.<br />

V<br />

letošnjem letu so otroci v tretjem razredu<br />

osemletke vadili in uprizorili staro<br />

svetopisemsko zgodbo Stvarjenje. Simbolika<br />

igre jim je pomagala pri ponovnem odkrivanju in<br />

ustvarjanju identitete, saj so ravno zdaj v obdobju<br />

rubikona, ko se njihovo do zdaj "nebeško" dojemanje<br />

sveta spreminja. Prav lahko se počutijo, kot da so izgnani<br />

iz enosti (nebes) v svet, kjer se je potrebno znova najti,<br />

kjer se jim marsikaj ne zdi pravično.<br />

Otroci so se na vajah preizkusili v igranju različnih<br />

vlog. Z vlogo, ki so jo igrali na premieri, so se<br />

seznanili šele nekaj dni pred premiero. To jim je<br />

omogočalo razvijanje različnih kvalitet. V sam<br />

proces so bili močno vključeni tudi nekateri starši,<br />

ki so pomagali pri šivanju kostumov ter postavljanju<br />

scene. Kostumi in scena so bili zasnovani tako, da so<br />

s svojo preprostostjo omogočali poudarek imaginacije<br />

in samega igranja. Otroci so ves čas z veseljem in<br />

navdušenjem vadili igro in se učili besedilo.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong> 19


PRE D S TAV I T E V P R O J E K T O V<br />

Igor Velepič<br />

Zaključni projekti<br />

dvanajstošolcev 06<br />

Dijaki 12. razreda <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana so<br />

se na začetku marca izpostavili z izdelanimi<br />

projekti. To pomeni, da so kronali svoje<br />

šolanje z neke vrste srednješolsko diplomo; s tehtnim in<br />

resnim delom na področju, ki so si ga sami izbrali in ki<br />

naj bi predstavljalo njihovo pristno voljo in interes. Teme<br />

projektov so bile zelo raznolike, pri nekaterih so celo<br />

nakazovale nadaljnje študije oziroma poslanstva.<br />

Vsak se je po svojih močeh potrudil, v pomoč pa<br />

naj bi jim tudi bilo bdenje mentorjev, tutorjev, gospe<br />

razredničarke, staršev in drugih ljudi, ki so jim pri<br />

izdelavi projektov pripomogli.<br />

V četrtek, 2. marca, ob 17. uri se je po vseh<br />

pripravah začel prvi del predstavitve projektov pred<br />

polno dvorano poslušalcev. Po zelo lepem nagovoru<br />

ge. razredničarke Jožice Trpin je Anja Bošnjak kot<br />

prva vse prisotne fascinirala s svojimi cirkuškimi<br />

veščinami - predvsem z žongliranjem in vožnjo na<br />

monociklu. Veselje je bilo videti tudi njene učence,<br />

katere je podučila v teh spretnostih. Nika Slokar je<br />

napisala knjigo z naslovom "Ker te ni", v kateri je<br />

obravnavala iskanja, radosti in tegobe mladostnikov<br />

na prehodu iz osnovne v srednjo šolo. Leon Kržišnik<br />

nas je skušal uvesti v skrivnosti elektronske<br />

glasbe, posebej pa se je potrudil z dvema lastnima<br />

eksperimentalnima skladbama. Matic Di Batista nam<br />

je zelo sistematično razložil razvoj električne kitare,<br />

za praktični del pa je skupaj s prijatelji pripravil<br />

demonstracijski nastop priredb klasičnih skladb<br />

(Bach in Vivaldi) za električno kitaro. Ena priredba<br />

je bila tudi njegova avtorska. Blaž Klinar nas je<br />

suvereno uvedel v svet oljke in oljčnega olja. Vse<br />

nas je še posebej navdušil z izvrstno degustacijsko<br />

pogostitvijo. Sanja Kordiš je sama izdelala violino in<br />

nanjo tudi zaigrala. Zaigrala je tudi s svojima sestrama<br />

v klavirskem triu. Tanja Lukman je slikala v tehniki<br />

akril na platno (prejšnji večer je bilo svečano odprtje<br />

razstave njenih platen ter slik Petre Vučko in Katje<br />

Kadivec). Upodobila je štiri temperamente in nam cel<br />

proces tudi lepo predstavila. Jan Bele in Žiga Kržič<br />

sta skupaj ustvarila akvarij. Pridobitev je dragocena<br />

za vso šolo, saj je pogosto akvarij oz. življenje v njem<br />

deležno velike pozornosti vseh mimoidočih. Jošt Car<br />

je prišel na oder oblečen kot partizan, saj je bilo<br />

predmet njegove obravnave prav partizanstvo in<br />

NOB. Za praktični del je imel v taisti opravi tudi pouk<br />

s to snovjo v desetem razredu letos. Nikolina Cindrič<br />

je predstavila začetke opere, sama pa se je izpostavila<br />

z izvrstnim pevskim nastopom ob spremljavi klavirja.<br />

To je bila tudi zadnja predstavitev ta dan.<br />

Naslednji dan so se predstavitve začele pol ure bolj<br />

zgodaj. Anja Skobir in Miha Vrbančič sta predstavila<br />

svoje delo in vaje pri pripravi na gledališko igro "Sobo<br />

oddam". Ta je bila pred navdušeno publiko izvedena<br />

že nekaj dni prej. Tadeja Kumer je raziskala razvoj<br />

country glasbe in primer te zvrsti glasbe tudi zapela<br />

s sošolko. Maja Žgavc je zelo jasno in ilustrativno<br />

razložila, kako in kdaj je nastal klavir, je pa tudi<br />

sama napisala in izvedla nekaj avtorskih skladb<br />

za klavir, eno od njih pa je zaigrala že na odprtju<br />

posrečene razstave fotografij Lucije Ružič dva večera<br />

prej. Lucija je namreč predstavila njeno raziskovanje<br />

na področju digitalne fotografije. Ana Dolgan je svoje<br />

šolanje glasu predstavila zbranim v teoriji in praksi,<br />

saj je njen praktični del več pevskih nastopov.<br />

Janko Rošker in Vanja Marolt sta si za temo izbrala<br />

predelavo partizanskih pesmi. Vanji je bil predvsem<br />

izziv naučiti se igranja na bobne in igranja v skupini,<br />

Janko pa je iz partizanskih napevov skušal ustvariti<br />

nove revolucionarne udarne komade. Jona K. Jurečič<br />

si je za obravnavano področje izbral znanstveno<br />

fantastiko, zadal pa si je tudi nalogo, da bo napisal<br />

ZF knjigo. Nekako je zamešal cilj in metodo dela, a<br />

se je pogumno izpostavil z opravičilom sošolcem in z<br />

metaforo o pustnem sprenevedanju in o pepelnici kot<br />

o možnemu novemu začetku. Marsikoga je presunil<br />

tudi s svojo priložnostno osebno izpovedno pesmijo.<br />

Teja Đuragič se je lotila kreiranja oblačil. Njena<br />

zanimiva predstavitev se je zaključila z modno revijo<br />

lastnih avtorskih kreatorskih dosežkov.<br />

Hvala dvanjstošolcem in dvanajstošolkam za ves<br />

trud, poglobljeno delo in povečini izvrstne rezultate<br />

svojih prizadevanj. Vsak posebej je šel svojo pot in<br />

bil na njej odličen. To ni bilo delo za nekoga ali za<br />

nekaj, temveč zase. Delo na projektu je lahko dober<br />

kapital oz. popotnica pri nadaljnjem poklicnem ali pa<br />

akademskem udejstvovanju.<br />

Upamo, da vam je bila to dobra šola, da se namreč<br />

lahko svobodno za nekaj odločiš, karkoli (a bodi<br />

po želji srca), potem pa v tem vztrajaš, premaguješ<br />

ovire in težave v lastnem bentenju in tuhtanju,<br />

celo obžalovanju, vztrajaš ob kritikah in spodbudah<br />

drugih ter stvar pripelješ do konca. Do točke, ko<br />

se z veseljem, celo ponosom, ozreš na pot za sabo.<br />

ČESTITAMO!<br />

20 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong>


O B O B L E T N I C I<br />

Igor Velepič<br />

Mozartov večer<br />

V<br />

dvorani <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana je bil v<br />

sredo, 25. januarja <strong>2006</strong> ob 18. uri Mozartov<br />

večer ob 250. obletnici skladateljevega rojstva.<br />

Predstavila sta se zbor in orkester vseh dijakov naše šole.<br />

Posamezne točke programa je povezovalo besedilo o<br />

življenju in delu Wolfganga Amadeusa Mozarta ter nekaj<br />

prebranih pisem taistega skladatelja.<br />

Orkester pod vodstvom mentorice Marine Čado je<br />

na začetku zaigral Romunske plese Bele Bartoka.<br />

Kasneje je orkester spremljal nastop plesnega krožka<br />

(mentorica Alja Venturini), katerega članice so<br />

gracilno odplesale menuet. Ana Dolgan in Nikolina<br />

Cindrič sta zapeli odlomek iz Čarobne piščali. Zbor<br />

vseh dijakov in dijakinj pod vodstvom Igorja Velepiča<br />

pa je odpel nekaj Mozartovih motivov: Land der Berge<br />

(sedaj himna Republike Avstrije), Kleine Nachtmusik<br />

(motiv iz Male nočne glasbe) in Das klinget (motiv<br />

iz Čarobne piščali). Ob klavirju je solistki in zbor<br />

izvrstno spremljala pianistka Ana Josimovska.<br />

Nova pridobitev<br />

šole<br />

Večer je izzvenel z izvedbo Mozartove skladbe<br />

Laudate Dominum. Pri tej skladbi se je kot solistka<br />

posebej izkazala gostja Barbara Tišler ob spremljavi<br />

dijaškega orkestra in zbora dijakov in dijakinj,<br />

okrepljenega s Pevskim zborom staršev in učiteljev<br />

naše šole. Večer je dostojno, z zadnjo skladbo pa že<br />

kar monumentalno počastil praznik glasbe, Mozartov<br />

rojstni dan.<br />

V<br />

sredo 12.04. bomo umetniško predstavitev<br />

srednje šole zaključili z otvoritvijo novega<br />

šolskega kluba – kavarne in čitalnice,<br />

za katero sicer še vztrajno iščemo pravo ime. Nova<br />

pridobitev je namenjena dijakom, učiteljem in<br />

staršem, tako za druženje kot za razstave, tu nas bo<br />

zbudila najboljša jutranja Illy kavica, poskrbeli pa<br />

bomo tudi za potešitev lakote s slastnimi prigrizki.<br />

Za notranjo ureditev so poskrbele pridne roke našega<br />

hišnika g. Petra in g. Mustafe ter g. Mirana, piko na i pa so<br />

z lepimi mozaiki na starih mizah dodali dijaki 11. razreda<br />

pod vodstvom gospe Venturini. Kavarna bo poskusno<br />

odprta od 7.30 do 16.30 ure, po enomesečni dobi pa bomo<br />

na osnovi obiska določili najprimernejši odpiralni čas.<br />

Toplo vabljeni, da nas čimprej obiščete!<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong> 21


NA O D R U<br />

Sara Kern, 10. razred<br />

Pokojnik<br />

igra 10. razreda<br />

Ko je režiser Ljupčo Todorovski – Upa prvič<br />

prišel v razred, nam je na svoj originalnoenergičen<br />

način dal vedeti, da bo to dobra<br />

igra. Potem se je počasi začelo.<br />

Imeli smo bralne vaje, ki jim ni bilo videti konca.<br />

Bilo je kričanje, silna čustva, rjovenje, ogromno<br />

teksta, pot, ki je tekel v potokih … In sredi vsega tega<br />

je nekaterim celo uspelo spati. Sem in tja je po zraku<br />

priletel tudi kak sumljiv predmet (namenjen komu<br />

od tistih, ki so namesto spanja izbrali kako glasnejšo<br />

dejavnost). Skratka, bilo je fajn.<br />

Ko bralnim vajam še kar ni bilo videti konca, do<br />

premiere pa je manjkalo le še par tednov, je bil režiser<br />

še vedno trdno prepričan, da nam bo uspelo. Končno<br />

smo igro postavili na oder.<br />

Delali smo intenzivno, hitro, šle so sobote, bilo<br />

je še več kričanja, še več čustev in še več rjovenja<br />

(predvsem za tiste, ki so se spretno izmikali učenju<br />

besedila) … Na koncu je iz vsega tega res nastala ena<br />

dobra igra, na katero smo lahko ponosni.<br />

Ja, bilo je težko. In hkrati super. Zaključni aplavz<br />

odtehta vse.<br />

Foto iskrica<br />

“<br />

Mesimo, mesimo<br />

gladko testo,<br />

hlebec kruha<br />

tole bo.<br />

“<br />

Kdor si zaželi priti med nas, ga z veseljem pozdravimo na Zvonarski 3 v Ljubljani.<br />

Več informacij lahko dobite na tel.: (01) 251 65 72<br />

22 WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong>


V G I B A N J U<br />

Bothmer Movement International<br />

Od kod in<br />

zakaj Bothmer<br />

gimnastika<br />

V<br />

Ljubljano prihaja Martin Baker, mednarodno<br />

uveljavljen predavatelj Bothmer Gimnastike,<br />

ki bo na majskih uvodnih dneh predstavil<br />

osnovno filozofijo in elemente Bothmer gimnastike.<br />

Udeležba na predstavitvenih dnevih je brezplačna in<br />

predstavlja uvod v 4 letno celovito šolanje.<br />

Botmer gimnastika ®<br />

Grof von Bothmer je razvil temeljne vaje v<br />

sodelovanju z Rudolfom Steinerjem v 20-ih letih<br />

prejšnjega stoletja. Pri tem je izhajal iz poglobljenega<br />

razumevanja načinov gibanja prostorskih sil okoli<br />

človeškega telesa in skozi njega. Bothmer gimnastika<br />

je predstavljala temelj učnega načrta prve <strong>Waldorfske</strong><br />

šole v Stuttgartu. Vaje sledijo razvijajoči se zavesti<br />

rastoče osebe in jo krepijo v različnih stopnjah razvoja.<br />

Odraslim pa vaje Bothmer gimnastike pomagajo<br />

okrepiti odnos do telesa in bolje naseljevati prostor<br />

okoli sebe.<br />

Prostorska dinamika ®<br />

Prostorska dinamika® je veda o gibanju, ki jo je<br />

v zadnjih 30 letih razvil Jaimen McMillan. Vsebuje<br />

metodo analize gibanja in prostorsko usmerjene<br />

vaje, ki ne le večajo spretnost gibanja, temveč tudi<br />

pripomorejo k boljšemu razumevanju dinamičnega<br />

odnosa med gibanjem, človekom in svetom.<br />

Izobraževanje<br />

Prostorska zavest otrok se razlikuje od odraslih.<br />

Otroci živijo v svoji domišljiji, so lahki in se pri igri<br />

gibajo brez težav. V njihovem gibanju je zaznati<br />

srečo, saj so se sposobni povsem zatopiti v aktivnost.<br />

Počasi in načrtno se iz tega «raja» pomikajo proti<br />

bolj izoblikovanemu in koncentriranemu odnosu do<br />

sveta in prostora okoli sebe. Na tej poti se njihova<br />

zavest o gibanju spreminja in učitelj, ki te preskoke<br />

zavesti prepozna, jim zna ob pravem času pomagati<br />

na ustrezen način.<br />

Cilj šolanja<br />

Šolanje v obliki štiri-letnega seminarja (letno 9<br />

vikendov in 2 intenzivni pet dnevni srečanji) omogoča<br />

poglobljen vpogled v bogastvo Steinerjevega učnega<br />

načrta in njegovih praktičnih aplikacij pri razvoju<br />

mladostnikov - od 7-letnika do 18-letnika - s pomočjo<br />

igranja, usmerjenih iger, gimnastike in športa. Med<br />

šolanjem se bodo udeleženci naučili tudi številnih<br />

drugih aktivnosti, ki širijo naše razumevanje prostora<br />

in gibanja. Te aktivnosti vključujejo evritmijo, petje,<br />

oblikovanje gline, projektivno geometrijo, risanje<br />

form, anatomijo in fiziologijo, ter temelje duhovne<br />

znanosti, na katerih temelji filozofija seminarja.<br />

Zaradi omejenega števila udeležencev na Uvodnih<br />

dnevih vas prosimo, da svojo udeležbo sporočite<br />

najkasneje do srede, 10. maja <strong>2006</strong>.<br />

Osvojite nova znanja o gibanju in prostoru!<br />

Izkoristite priložnost in se udeležite brezplačnega predstavitvenega seminarja<br />

Bothmer gimnastike pod vodstvom mednarodno priznanega predavatelja Martina Bakerja.<br />

Uvodni seminar: Ljubljana, 12. - 14. maj <strong>2006</strong><br />

Začetek ekskluzivnega 4 letnega šolanja z mednarodnimi predavatelji septembra <strong>2006</strong>.<br />

Prvič v Sloveniji!<br />

Informacije:<br />

Bojan Popovič in Iztok Kordiš<br />

Bothmer Movement International, Waldorfska šola Ljubljana, Streliška 12, Ljubljana<br />

Elektronska pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Telefon: 01 282 22 40<br />

WALDORFSKE NOVICE, POMLAD <strong>2006</strong> 23


Valovanje<br />

Ah, to je tisto valovanje,<br />

ki ponese me v spanje.<br />

Ah, to je tisti šum,<br />

ki vliva mi pogum.<br />

Ah, to je tista lepota,<br />

ki v meni postane dobrota.<br />

Urša Zupanc, 8. razred

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!