26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2006

Letnik II, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik II, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

poletje <strong>2006</strong><br />

Leonardo da Vinci in Da Vincijeva šifra<br />

intervju Werner Kuhfuss<br />

Splošni nauk o človeku<br />

Basni in pesmi<br />

Pravljica o gralu<br />

utrinki Rezija in izgubljena frulica<br />

Gledališke igre in dogodki


K A Z A L O<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

poletje <strong>2006</strong>, zaporedna št. 50<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: (01) 28 222 40<br />

Fax: (01) 28 222 41<br />

DŠ: 65714415<br />

ŽR: 50100-603-43421<br />

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Splet: www.waldorf.si<br />

Urednik: Davorin Peršič<br />

Uredniški odbor:<br />

Francka Imeri, Mohor Demšar, Primož Kočar,<br />

Breda Pavlič, Alja Venturini (fotografije)<br />

Sodelavci:<br />

Darja Brecelj, Jana Dagarin, Darja Zagorc,<br />

Lucija Florjanc Lukan, Jožica Trpin, Igor<br />

Velepič, Lidija Habinc Perko, učenci<br />

in dijaki WŠL<br />

Lektoriranje: Tatjana Kamenšek<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk<br />

Tisk:<br />

Cicero Begunje d.o.o.<br />

Stegne 21 c<br />

1000 Ljubljana<br />

Časopis izhaja štirikrat letno.<br />

Izšel je kot priloga revije Svitanje.<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Aktualno 4<br />

Da Vincijeva šifra 4<br />

Intervju 6<br />

Werner Kuhfuss 6<br />

Kallias šola 7<br />

Čez planke 8<br />

Ameriške sanje 8<br />

Literatura 9<br />

Splošni nauk o človeku 9<br />

Basni 11<br />

Pravljica o Gralu 12<br />

Parzival in jaz 13<br />

Pesmi 14<br />

4. razred 14<br />

Utrinki 15<br />

Maturanc 15<br />

Moliere: Žlahtni meščan 16<br />

Rezija in izgubljena frulica 17<br />

Ljubljanica, reka sedmih imen 18<br />

Veslanje po izvirih Ljubljanice 19<br />

Kralj Artur 20<br />

Osvajanje Primorske 20<br />

Enajstošolci na Dunaju 21<br />

Ekskurzija 9. razreda v Firence 22<br />

V gibanju 23<br />

Olimpijada petih razredov 23<br />

Darilo ob dnevu Zemlje 23<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

ISSN ISSN 1854-0430<br />

Najvišje<br />

Iščeš najvišje, največje? Tega te lahko nauči rastlina.<br />

Kar je brez lastne volje, bodi z voljo ti - to je to!<br />

Friedrich Schiller<br />

2 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


U V O D N I K<br />

<strong>Poletje</strong><br />

Davorin Peršič<br />

To je čas, ko nas narava vzame vase, ko nas topli<br />

večeri vabijo v gozd, jutra v hribe in v morje.<br />

Poleti se odkrijemo in med ljudmi se plete<br />

živahna atmosfera, sproščenost in večja odprtost ponudita<br />

priložnosti za druženje in skupinsko delo. Nasprotje zime<br />

lahko občutimo, če smo na to pozorni, sicer lahko letni čas<br />

zleti mimo nas neopaženo.<br />

Kar je bilo znotraj, se poleti<br />

pokaže zunaj in počasi bo spet<br />

prešlo v notranjost. Mnogi<br />

imamo radi poletje in če<br />

ga hočemo razumeti, ne<br />

moremo brez zime, ki pa<br />

mnogim ni tako všečna.<br />

Vendar tako kot ni<br />

avtomobila brez ideje<br />

o avtomobilu, ni<br />

poletja brez zime.<br />

Nekaj mora biti v<br />

notranjosti semena,<br />

če hoče seme vzkliti v<br />

zunanjost. In poletja ni<br />

brez zime. To je slika<br />

življenja, kulturnega<br />

in naravnega, v srednji<br />

Evropi, medtem ko je v<br />

tropskih ali polarnih krajih<br />

ta slika preobražena v drugo<br />

perspektivo.<br />

Narava v srednji Evropi kaže na kulturno oziroma<br />

duhovno vlogo srednje Evrope, ki jo tudi v tej številki<br />

Waldorfskih novic poskušamo ozavestiti. Vendar<br />

narava je nema sfinga, ki molči, in za razkritje njenih<br />

skrivnosti je potrebna notranja dejavnost človeka, šele<br />

takrat lahko skozi našo aktivnost narava govori – ter<br />

razkrije vlogo poletja za osebno življenje posameznika<br />

in razvoj človeškega duha.<br />

Igra, ki nam jo v intervjuju na kratko oriše Werner<br />

Kuhfuss, je ena izmed aktivnosti, s katero vadimo<br />

zavest za svet, ki se nam kaže v kulturi in naravi.<br />

Tudi življenje Leonarda da Vincija, ki ga na kratko<br />

skiciramo, je bilo prežeto z igro, skozi katero se je<br />

rojevala lepota, ki kot poletje ni mogla brez zime. Igro<br />

s svetom je vzel kot resnično in tako tudi ustvarjal<br />

najbolj vzvišene stvaritve umetnosti.<br />

Leonardo je feniks, ki se v lastnem ognju spoznanja<br />

tragično sežge, da se iz lastnega pepela ponovno<br />

rodi. Ta izjemna slika človeškega duha je tudi v<br />

jedru zgodb o svetem gralu, ki ga v obliki starih<br />

pozabljenih pravljic tudi objavljamo. Obenem<br />

lahko preberete tudi doživetje dijakinje, ki piše o<br />

Parzivalu, iskalcu in kralju svetega grala, ki ga je v<br />

slavnem epu oživel Wolfram von Eschenbach. Tudi<br />

on poveže sveti gral s feniksom, simbolom smrti<br />

in vstajenja. (To so le drobci, ki v poplavo gralskih<br />

govoričenj prinašajo duha.)<br />

Poleg drugega dela Splošnega nauka Rudolfa<br />

Steinerja objavljamo tudi dve komentirani<br />

basni, ki preko živalskih likov izjemno<br />

dobro opisujejo sodobnost in tudi<br />

mnogo ponujajo ... Ni nenavadno, da<br />

je bil tudi Leonardo velik ljubitelj<br />

in pisatelj nadčasnih basni.<br />

V najbolj posebnih podobah<br />

pa se izražajo risbe in pisni<br />

izdelki naših šolarjev in<br />

učiteljev. Tu je doživetje<br />

ameriške waldorfske šole,<br />

maturantski ples, igre,<br />

ekskurzije, športni<br />

dnevi ... in tudi<br />

pesem, ki si jo<br />

lahko zapojete.<br />

■ Matija Korošec, 10. razred<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 3


A K T U A L N O<br />

Davorin Peršič<br />

Leonardo da Vinci<br />

in Da Vincijeva<br />

šifra<br />

Leonardo da Vinci. Že njegovo ime nosi v sebi<br />

določeno moč. Zven in duševno razpoloženje,<br />

ki se pojavi, če počasi in glasno izgovorimo<br />

njegovo ime, lahko poslušalca navdušita. Še veliko bolj nas<br />

lahko prevzame lepota njegovih umetniških, znanstveni<br />

ali filozofskih del.<br />

Da Vincijevo ime se že lep čas množično pojavlja<br />

v naslovu kvaziumetniške knjige Dana Browna,<br />

ki so jo prodali že v več kot 40 milijonov izvodih,<br />

in tudi najnovejšega hollywoodskega spektakla z<br />

istoimenskim naslovom. Knjiga in film Da Vincijeva<br />

šifra nimata namena razlagati resnice, temveč le<br />

zabavati, čeprav avtor pred uvodom knjige pod<br />

naslovom Dejstva zapiše, da so "vsi opisi umetniških<br />

del, arhitekture, dokumentov in skrivnih obredov<br />

v tem romanu točni." 1 Buden bralec prav kmalu<br />

ugotovi, da so ta Dejstva že del fiktivnega romana.<br />

Resnicoljubnost torej ni v domeni tovrstne "umetnosti"<br />

in Leonardo da Vinci kot zgodovinska ali duhovna<br />

osebnost je v tem primeru le marketinško zakodirano<br />

ime, znamka, pod katero se prodajajo fantazmagorije<br />

o svetem gralu in teorije zarote.<br />

Najbolj nenavadno pri vsem je, da ljudje v takšnem<br />

številu berejo in se navdušujejo nad knjigo. Vzrokov je<br />

več in če naštejemo le nekatere: trilerski način pisanja,<br />

nenavadno velika založniška organizacija, prodaja<br />

skrivnostnega in skrivnega kot resnično … Med<br />

magneti pa je tudi iskanje odgovora na vsesplošno in<br />

resnično slutnjo o univerzalnemu Leonardu. Kdor se<br />

poskuša vsaj malo vživeti v življenje in delo Leonarda,<br />

ve, da je bil izjemna osebnost, ki je v svoji podobi<br />

sodobnemu človeku lahko resničen vir navdiha, slika<br />

izjemne notranje aktivnosti, ki na vsakem koraku<br />

stremi po resnici, lepoti in dobroti.<br />

Pri Brownovem izdelku, ki je le eden izmed<br />

simptomatičnih manifestacij potrošništva, pa se<br />

slutnja po spoznanju velike osebnosti uporabi<br />

za vzpodbujanje lažnega občutka, da zvemo za<br />

"Skrivnost", da končno spoznamo bistvo Leonarda,<br />

Zadnje večerje, Kristusa, svetega grala ... Brez<br />

napora je ravno nam dan vpogled v zakulisje in<br />

tako dobimo zmes dveh slabosti: dogmatizma in<br />

ignorance. Dogmatična slika, ki v sebi ne nosi<br />

znanstvene želje po spoznanju, se pretvori v kult, kjer<br />

gre za subjektivne projekcije (npr. da je eden izmed<br />

apostolov Marija Magdalena, ki naj bi bila Kristusova<br />

žena, in da je "iskanje svetega grala iskanje kraja,<br />

kjer poklekneš pred kostmi Marije Magdalene." 1 ) in<br />

vsakršna resničnost nam ostane skrita. Ignoranca do<br />

resničnosti pa nas v tem prepričanju le utrjuje.<br />

Prostora za spoznanje oziroma poznavanje ni. Kaj<br />

pa Leonardo pravi o spoznanju? "Velika ljubezen se<br />

namreč resnično rodi iz dobrega poznavanja stvari, ki<br />

jo ljubimo, če pa je ne boš poznal, jo boš lahko le malo<br />

ljubil, ali nič." 2 Tako pravi v svoji najbolj ohranjeni<br />

knjigi (Traktat o slikarstvu), ki je v slovenščino izšla<br />

istega leta kot Brownova Da Vincijeva šifra. Kljub<br />

temu da Leonardova knjiga, ki nikakor ni namenjena<br />

le slikarjem, sodobniku nudi neizmerno več vsebine,<br />

jo je v Sloveniji in tudi drugod prebralo neizmerno<br />

manj ljudi. Morda bi nekateri rekli, da so mnogi z<br />

Brownovo knjigo vsaj slišali za Leonarda ... Vendar<br />

se zdi, da je v mnogih primerih polresnica slabša od<br />

resnice.<br />

In kdo je bil Leonardo, ki se je 15. aprila 1452 rodil<br />

kot nezakonski sin povprečnim staršem v povprečnem<br />

okolju in do svojega štirinajstega leta ni znal ne<br />

pisati ne brati? Eden izmed najboljših glasbenikov<br />

svojega časa, slikar, kipar, anatom, botanik, tehnik,<br />

konstruktor, izumitelj, filozof, učitelj in človek<br />

prihodnosti ... Kot mladega fanta ga je oče pripeljal<br />

v uk slavnemu umetniku Verocchiu, ki je po znani<br />

anekdoti, za vedno odložil čopič, ko je videl, kako<br />

je njegov učenec Leonardo naslikal angela na sliko<br />

Kristusovega krsta, ki je danes na ogled v Firencah<br />

(Uffici).<br />

Skrivnostni genij je za seboj pustil le malo informacij<br />

o svojem življenju, vendar lahko poleg faktografskih<br />

dogodkov spoznamo tudi glavno potezo njegovega<br />

duha, ki v življenje sodobnika prinaša pronicljivo<br />

sliko o smislu človeštva. V Leonardu lahko vidimo<br />

izjemno sliko človeškega duha. S številnimi talenti<br />

in neizmernim zanimanjem je stremel po novih<br />

■ Avtoportret<br />

4 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


in novih spoznanjih in jih genialno upodabljal v<br />

svoji umetniških delih. Kot zaključek predavanja z<br />

naslovom Leonardova veličina na točki preobrata v<br />

nov čas Steiner poda naslednji opis:<br />

"Leonardovo dušo vidimo tako zdravo, tako<br />

zaobsegajočo, da lahko začutimo, ko Goethe iz svoje<br />

velike duše reče: ´Pravilno, lepo izgrajeno je kot<br />

vzgled stal nasproti človeštvu in kot ustreza zmožnost<br />

sprejemanja očesu in jasnost razumu, sta bila jasnost<br />

in razumnost, našemu umetniku popolnoma lastna.´<br />

Če hočemo te besede uporabiti za Leonarda – in te so<br />

uporabne – potem jih lahko uporabimo za mladega<br />

Leonarda, ki nam stopa telesno in duhovno nasproti<br />

kot svež, popoln, z veseljem do ustvarjanja, do sveta,<br />

obenem hrepeneč po svetu – človek popolnosti,<br />

vzor, rojen za osvajanje, človek, ki je rojen tudi za<br />

humor, ki ga je pokazal pri številnih priložnostih v<br />

svojem življenju. In potem poglejmo k risbi, ki naj<br />

bi in to upravičeno veljala, za njegov avtoportret 3 ;<br />

k staremu moškemu, v katerem so vrezane brazde<br />

številnih doživetji, veliko težkih, bolečih doživetji, ki<br />

nam s svojimi potezami okrog ust nakažejo celotno<br />

disharmonijo, v kateri končno vidimo osamljenega<br />

človeka, daleč stran od domovine, v azilu pri<br />

francoskem kralju, ki se še bojuje s svetovni obstojem,<br />

vendar samotno, zapuščeno, nerazumljeno, kljub<br />

ljubezni prijateljev, ki ga niso prenehali spremljati.<br />

Tako nam z Leonardom prihaja nasproti veličina<br />

duha, ki gre skozi številne bolečine in se poda v telo in<br />

ga najprej s popolnostjo oblikuje in potem zagrenjeno<br />

zapusti. Pogledamo lahko to obličje in čutimo samega<br />

genija človeštva, ki nas s tega človeškega obličja<br />

gleda nazaj. Da, začenjamo razumeti čas, čas večerne<br />

zarje, v kateri je živel Leonardo in čas, v katerem so<br />

živeli Kopernik, Kepler, Giordano Bruno, Galilei, s<br />

katerim vstopi neka nova jutranja zarja. Vidimo lahko<br />

omejenost in utesnjenost, ki jo je velika Leonardova<br />

duša morala doživeti. Razumemo obdobje in razumemo<br />

umetnike, ki stojijo za vsemi človeškimi sredstvi in<br />

končno tudi delujejo le s človeškimi sredstvi. Potem<br />

ko smo se duhovnoznanstveno poglobili, moramo<br />

uvesti naše celotno človeško razumevanje in se zazreti<br />

v Leonardovo obličje – in celotna narava časovnega<br />

obdobja nam iz tega obličja gleda nasproti. Da, iz teh<br />

zagrenjenih potez obraza nam nasproti gleda človeški<br />

duh, ki se najprej nagiba navzdol. Tako ga moramo<br />

spoznati, da lahko zopet spoznamo celotno velikost<br />

moči, ki je morala biti prisotna, da je lahko nastal<br />

Kopernik, Kepler, Galilei, Giordano Bruno.<br />

Resnično, šele takrat pridobimo pravo spoštovanje<br />

pred potjo in razvojem človeškega duha, ko tragiko<br />

prejšnjega obdobja zatona, ki jo občutimo do grmade<br />

Giordana Bruna, še poglobljeno preučimo s pogledom<br />

Leonardove duše, ki se čuti nemočno. Leonardova<br />

veličina nam bo jasna šele, ko bomo dobili slutnjo o<br />

tistem, česar ni zmogel. In s tem bi tudi rad zaključil<br />

današnje raziskovanje. Spada skupaj s tem, da je<br />

človeška duša lahko zadovoljna, da, osrečena ob<br />

pogledu na nepopolnost, in tudi ne najbolj osrečena<br />

ob pogledu na majhno, temveč na veliko nepopolnost,<br />

pri pogledu tistega ustvarjanja, ki zaradi svoje<br />

velikosti premine pri izvedbi. Zakaj pri preminulih<br />

močeh zaslutimo, da, na koncu ugledamo moči, ki se<br />

pripravljajo na prihodnost. In pri večerni zarji nam<br />

gre za slutnjo in upanje jutranje zarje.<br />

Za vedno mora naša duša človeški razvoj občutiti<br />

tako, da si rečemo, da vse nastajanje poteka tako, da<br />

vidimo: Tam, kjer se ustvarjeno pretvori v ruševino,<br />

tam vselej iz ruševin zacveti novo življenje." 4<br />

Kljub svojim velikim talentom in svoji vsestranskosti,<br />

je bil Leonardov odnos do sveta z vsakim letom bolj<br />

tragičen. Ko sta se z Michelangelom prvič srečala na<br />

ulici, ga je Leonardo povabil na pogovor o Božanski<br />

komedij, vendar ga je vzkipljivi mladi Michelangelo<br />

zavrnil in užalil na račun nedokončanega<br />

grandioznega bronastega konja, ki ga po večletnem<br />

delu ni ulil v Milanu. Leonardo kljub svoji moči in<br />

vplivu ni odgovoril. Ogromnega konja, ki ga je v glini<br />

že dokončal, pa ni ulil, ker je prišlo do vojne in so<br />

že zbrani bron porabili za topove. Glinastega konja<br />

so Francozi ob zasedbi uporabili za strelsko tarčo in<br />

uničili.<br />

Leonardo je znan, da je le težko popolnoma dokončal<br />

svoje delo. Eden izmed razlogov je bila prevelika<br />

študijska vnema, ki ga je vodila v vedno nove vsebine,<br />

ki so mu odvzele čas za dokončanje zastavljenega.<br />

Tako je bilo tudi s slavno fresko Zadnja večerja, za<br />

katero je dneve opazoval ljudi in iskal izraze za svoje<br />

like. Lahko je delal neprenehoma zelo dolgo, potem pa<br />

več ur le opazoval in naslikal le nekaj potez. Zgodilo se<br />

je, da ga dolgo ni bilo k sliki, potem pa je prihitel pred<br />

sliko in napravil nekaj manjših potez ter zopet odšel.<br />

Kljub pritiskom vseh vrst je ustvaril mojstrovino, ki<br />

danes ni senca svoje veličine le zaradi nenavadnih<br />

barv, ki jih je Leonardo izumljal, temveč tudi zaradi<br />

večstoletnega odklonilnega odnosa do freske, ki je<br />

bila izpostavljena slabim razmeram. Danes lahko le<br />

slutimo, kako lepo in pomembno je to delo, kjer je<br />

naslikanih 12 apostolov, 12 kvalitet, ki obkrožajo<br />

Kristusa v trenutku, ko pravi: "Nekdo izmed vas me<br />

bo izdal."<br />

Kako neobičajno je v sodobni družbi razumeti<br />

tragedijo, ki nosi v sebi klice prihodnosti, se pokaže<br />

tudi pri odnosu do Leonarda. Plehki "pozitivni" odnos<br />

do sveta počasi pelje v hollywoodsko poenostavitev<br />

duha, ki dolgoročno prinaša – ne tragedijo – temveč<br />

limonado a la Da Vincijeva šifra.<br />

1 Dan Brown, Da Vincijeva šifra, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2005, str. 5<br />

1 Dan Brown, Da Vincijeva šifra, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2005, str. 471<br />

2 Leonardo da Vinci, Traktat o slikarstvu, Studia humanitatis, Ljubljana,<br />

2005, str. 59<br />

3 Glej sliko Avtoportret<br />

4 Rudolf Steiner, Ergebnisse der Geistesforschung, Lionardos geistige Grösse<br />

am Wedepunkt zur neuren Zeit, Berlin, 13. februar 1913, Rudolf Steiner Verlag,<br />

Dornach, 1989, str. 379-81<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 5


I N T E RV J U<br />

Davorin Peršič, Darja Zagorc<br />

Werner Kuhfuss<br />

Werner Kuhfuss, otroški vzgojitelj, rojen<br />

1931, ki živi v Freiburgu, je razvil vaje, ki<br />

nas seznanjajo z dogajanjem v ljudeh, v<br />

okoliški naravi in v vsakdanji družbi. Navdihnila ga je<br />

misel Friedricha Schillerja, po kateri je človek v polni meri<br />

človek, kadar se igra. Skupaj s svojo ženo Mervi Mansikkala<br />

in z mnogimi drugimi je ustanovil Kallias - Šolo skupnega<br />

gibanja v igri (Schule gemeinsamen Bewegungs im Spiel)<br />

in poučuje v različnih krajih Evrope.<br />

Vaje Kallias šole nagovorijo sposobnosti za<br />

prihodnost, ki danes v številnih ljudeh dremljejo, skozi<br />

voden skok, skozi gibanje skupine z dobro voljo pa se<br />

jih lahko vadi in doseže. Igra je zen srednjeevropskega<br />

duha. Kot je zen cvet budizma in vidi rešitev človeštva<br />

skozi rešitev posameznika, tako je igra v smislu<br />

srednjeevropskega Schillerja oblikovanje neskončne<br />

razvojne kali v vsakem posameznem človeku z njegovo<br />

otroškostjo, da bi si v socialnem življenju z drugimi in<br />

končno z vsemi, ki so dobre volje, prizadeval k razvoju<br />

in napredku kulture.<br />

Zakaj je igra za človeka tako pomembna?<br />

Po tem, ko je Schiller napisal »Pisma o estetski<br />

vzgoji človeka« (1794), je dobila »igra« natančno<br />

in življenjsko pomembno vlogo. Rudolf Steiner je<br />

ta pomen sprejel sto let kasneje v svojo »Filozofijo<br />

svobode« in igri dal miselno podlago. Človek, ki se<br />

igra, je človek prihodnosti, saj v življenjski situaciji<br />

začuti možnosti svojih moči in iz notranjega ravnotežja<br />

ravna svobodno, lahkotno in intiutivno – tako kot<br />

pristen otrok.<br />

zapeljevanja. Kdor poskuša brskati po internetu,<br />

doživi na netu veliko anonimno mrežo, ki se igra z<br />

nami in našo intuitivno sposobnost za prihodnost<br />

izsesava kot še nihče in nič do sedaj. Elektronika je<br />

karikatura Sampa, vodi pa človeka v nič, v tem ko<br />

lažno reši vse probleme, hkrati pa ustvarja nerešljive<br />

probleme. Če izklopimo elektriko, če izključimo<br />

računalnike, je človek čisto brez moči in prazen; vse<br />

je predal niču.<br />

Kako se danes pri otrocih kaže pomanjkanje<br />

igre?<br />

Otroci so danes polni notranjega poguma, a<br />

istočasno tudi strahu. Njihovo notranje vprašanje je:<br />

pokaži nam najmočnejšega gospodarja sveta, njemu<br />

bomo sledili. Če kot vzgojitelji nimamo nič več kot<br />

poceni moralo in nesproščene načine vedenja, potem<br />

otrok sledi fascinantnosti velikega anonimneža, pajku<br />

v mreži. Če kot odrasli sami vadimo Sampo moč in<br />

delamo otipljivo z njo na kulturi prihodnosti, bo lahko<br />

otrok pravega kralja sveta, Horusa, začutil. Strah se v<br />

tem primeru izgubi, na mesto fascinantnosti pa stopi<br />

zaupanje v moči razvoja sveta.<br />

V kakšnem odnosu je do igre šport?<br />

Dokler je šport igra, ki svobodno giblje ude, neguje<br />

veselje do gibanja in krepi moči, je dober in služi<br />

razvoju. Takoj ko stopi vanj častihlepje, želja po<br />

zmagi in predvsem: ko skozi trening postane telo<br />

enostransko nagovorjeno in otrdi, je človek na poti k<br />

posebej specializirani športni živali. Trening usmrti<br />

smisel za notranje ravnotežje moči, in ustvarja novo,<br />

Kaj je igra?<br />

Igra ni nič drugega kot že v otroku naložena duhovna<br />

izvorna spretnost, ki se pusti resnični vzgoji in<br />

samovzgoji šolati in razvijati. Polnost njenega pomena<br />

bo spoznana šele v prihodnosti. V finski mitologiji<br />

je bila imenovana Sampo, v egipčanski pa se nam<br />

predstavlja skozi modrega in otroškega Horusa.<br />

Kaj z igro vadimo?<br />

Če se malce igramo z jeziki, je igra – Spiel – Sampo<br />

– potenca semen človeštva in sveta. V igri vadimo<br />

zasnovo človekove sposobnosti k »vse zmoči in rešiti<br />

vse težavne naloge«.<br />

Kaj se danes pojavlja namesto igre pri otrocih in<br />

odraslih?<br />

Enoznačno so to danes elektronika, računalniki,<br />

internet, ki sposobnosti za igro iz posameznih<br />

ljudi in človeštva srkajo vase z neustavljivo močjo<br />

6 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


Kallias šola<br />

Tudi v našem prostoru že sedmo leto odzvanjajo<br />

plodovi dela Kallias šole. Krog seminaristov se iz leta v<br />

leto počasi širi. Nekateri smo postali redni udeleženci,<br />

vedno pa med nas pride kdo povsem na novo. Ker so igre<br />

v tem času dozorele in se pomnožile in vedno bolj kličejo<br />

k uporabi v praktičnem življenju, smo se začeli člani<br />

šole in redni seminaristi spraševati, kako jim pomagati,<br />

da bi se služeč človekovemu razvoji v prihodnosti širile<br />

med ljudi. S strani g. Kuhfussa je sočasno prišla želja,<br />

da svojo dosedanjo obliko potujočega šolanja na nek<br />

nov način oblikuje in preko poglobljene oblike študija<br />

in dela izkušnje in znanja o igrah začenja predajati<br />

dosedanjim zainteresiranim udeležencem seminarjev in<br />

tistim, ki bi jih takšno izobraževanje zanima.<br />

Lansko leto se je v času pred Božičem rodila ideja o<br />

mednarodnem srečanju vseh tistih dosedanjih članov<br />

Kallias šole širom po Evropi, ki bi želeli razmišljati o<br />

njeni novi obliki delovanja in ob tem izraziti tudi svoje<br />

ideje, želje in zamisli.<br />

■ Barbara Podgrajšek, 10. razred<br />

bolano veselje, ki človeka vodi proč od razvojnega<br />

ravnotežja. V bolezni in trpljenje, ki so jih bili skozi<br />

napore deležni športniki, se je potrebno poglabljati<br />

v času njihovih mladih letih in ne šele takrat, ko se<br />

njihova kariera zaključi. Doping je logična posledica<br />

vrhunskega športa za uspeh, za rezultate. Torej velja,<br />

da je potrebno najti take športne igre, pri katerih<br />

naj bi se razvijale moči tekmovalnosti, ob katerih pa<br />

bi vsi prisotni zmagali in izgubil le tisti, ki ne bi bil<br />

prisoten.<br />

Kje ste sami našli vir ustvarjalne moči za igro?<br />

Kar jaz sam doživljam in izkušam kot praizvor<br />

razvoja, izhaja iz že odgovorjenega. Samo človek, ki se<br />

igra, je lahko svoboden človek. In samo iz svobodnega<br />

čutenja in intiutivnega spoznanjem vseh notranjih in<br />

zunanjih moči bo možno delati na sedanji in prihodnji<br />

kulturi. Ob tem je spoznanje Heinricha Marianusa<br />

Deinharda (1821-1880) odločilno: »Igra je osvobojena,<br />

očiščena moč človekovega dela. Pristno delo je<br />

uporaba svobodnih človekovih moči v smiselnem in<br />

ustvarjalnem naporu proti uporu.«<br />

prevedla: Darja Zagorc<br />

Od 25. – 28. maja se je v Weimarju zbralo trideset ljudi<br />

iz šestih držav. Srečanje je bilo delovno v smislu igre,<br />

medsebojnega spoznavanja in iskanja oblike delovanja<br />

Kallias šole v prihodnje. Mesto nas je sprejelo v samo<br />

duhovno naročje dveh velikih ustvarjalcev umetnikov<br />

Goetheja in Schillerja, ki sta ob Steinerju g. Kuhfussu in<br />

njegovim sodelavcem pomagala k navdihu za nastanek<br />

in širjenje iger.<br />

Prisotni smo delili mnenje, da so igre in izkušnje, ki<br />

prihajajo za njimi v življenju kot posledica, nepogrešljive<br />

in plodovite, da nas oblikujejo in postajajo središčne v<br />

življenju večine rednih seminaristov. Tako smo potrdili<br />

potrebo po intenzivnejšem poglabljanju in študiju<br />

iger in vsebin, iz katerih so se skozi življenjsko delo g.<br />

Kuhfussa in njegovih sodelavcev igre razvile.<br />

G. Kuhfuss in ga. Mansikkala sta skozi razgovor in<br />

v pisni obliki na kratko predlagala šolanje za vse, ki<br />

bi intenzivneje pristopili k študiju. Skupina bo štela<br />

vsaj sedem do dvanajst članov, saj se igro »da učiti«<br />

le v povezavi z ostalimi in v skupini. Izobraževanje bo<br />

potekalo v obliki delovnih obiskov ob koncu tedna v<br />

kraju in deželi, kjer zainteresirani živijo. Sledili bodo<br />

študijski tedni, srečanja in izmenjave med študijskimi<br />

skupinami. Navedla sta tudi učno gradivo, ki ga bo<br />

potrebno vzporedno predelati. Najkasneje po treh letih<br />

se bo šolanje po zaključni študijski epohi zaokrožilo.<br />

Znani so že nekateri seminaristi, ki jih ta študij zanima<br />

in morda je med bralci še kdo, ki bi se skozi igro želel z<br />

nami učiti rasti in vzgajati. Nadaljnje informacije lahko<br />

dobite pri Davorinu Peršiču na WŠL.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 7


Č E Z P L A N K E<br />

Boštjan Štrajhar<br />

Ameriške sanje<br />

Slovenci smo začeli graditi stereotipe o Ameriki,<br />

če ne že prej, pa zagotovo po drugi svetovni<br />

vojni, ko smo dokaj množično začeli odhajati<br />

čez lužo "s trebuhom za kruhom." Skozi vsa ta leta nam<br />

je holivudska produkcija bolj ali manj uspešno vsiljevala<br />

stereotipe s "happy endom" in vsemi mogočimi zgodbami<br />

o uspehu, ki prihajajo onstran luže.<br />

Zadnja leta se podoba o Ameriki v Evropi spreminja.<br />

Kako delujejo waldorfske šole v srčiki kapitalizma,<br />

kjer je že stoletja najpomembnejši "zaključni račun"<br />

ne glede na vse ostale stranske učinke? Kakšne so<br />

waldorfske šole, oziroma kakšno je antropozofsko<br />

gibanje v Ameriki? Vsekakor nisem pristojen, da bi<br />

o tem avtonomno razpravljal, saj imam le skromne<br />

tri tedenske praktične izkušnje, ki so mi dale bežen<br />

vpogled v eno izmed mnogih ameriških waldorfskih<br />

šol. Kljub vsemu pa bi rad z bralci naših Novic podelil<br />

svoje mnenje o waldorfski šoli Monadnock, Keene, v<br />

državi New Hampshire v Ameriki.<br />

V ZDA je zelo veliko Steinerjevih šol, a so vse,<br />

glede na naše število učencev, manjše. Zadnja leta<br />

ZDA popolnoma financirajo t. i. "charter waldorfske<br />

šole", ki so posejane predvsem po Kaliforniji, za<br />

ceno sprejetja državnih učnih ter tudi nekaterih<br />

pedagoških pogojev. Velika večina šol pa se financira<br />

izključno s šolninami, ki so tudi za njihove plače<br />

visoke. V določenih krogih so waldorfske šole izredno<br />

cenjene. Tako samo podatek, da ogromno staršev<br />

zamenja službo in dom ter se preseli v okoliš, kjer je<br />

waldorfska šola, pove veliko. Nekateri starši imajo po<br />

več služb, da si lahko privoščijo takšno šolo, tisti, ki<br />

jim prihodki ne omogočajo minimalnega plačevanja<br />

šolnine, pa "oddelajo" svoj dolg z vzdrževalnimi deli,<br />

čiščenjem šole ... Šoli pa so se pred dvema letoma<br />

uresničile tudi "ameriške sanje", saj je oče neke<br />

deklice, ki obiskuje šolo, šoli za njen nadaljnji razvoj<br />

podaril 1.000.000 $. Močna povezanost staršev s šolo<br />

se odraža tudi pri učencih, kar se kaže v disciplini,<br />

redu in ostalih učnih procesih. Vse to gre zagotovo<br />

pripisati tudi kulturnim in drugim dejavnikom.<br />

Navade šolarjev se precej razlikujejo od naših. Tako<br />

v šoli nimajo kosil oziroma skupne jedilnice, vsi s<br />

seboj nosijo svojo malico, nimajo popoldanskega ali<br />

jutranjega varstva. Ob koncu osnovne šole nimajo<br />

eksternih izpitov, zato učitelji in starši s tem niso<br />

obremenjeni.<br />

Vsaka waldorfska šola ima svoj unikaten razvoj,<br />

ki ga ne gre primerjati z drugimi. V evolucijskih<br />

zgodovinah vsake šole pa lahko najdemo primerljive<br />

stopnje razvoja, ki stremijo k višjemu in boljšemu.<br />

Neumestno je prenašati delujoče navade neke šole<br />

iz popolnoma drugega okolja, z drugimi ljudmi in<br />

drugačnimi navadami, v novo okolje. Zagotovo pa je<br />

vredno prenesti vsa spoznanja.<br />

Z veseljem zaključujem, da je Waldorfska šola v<br />

Ljubljani ena izmed svetovnih waldorfskih šol s svojo<br />

identiteto, ki se razvija in raste.<br />

Učiteljica, ki me ni sprejela le v prvi razred, ampak<br />

tudi na svoj dom, je začela poučevati v waldorfskih<br />

šolah pred 27. leti. To šolsko leto je sprejela svojo<br />

četrto generacijo. Waldorfska šola Monadnock<br />

se imenuje po gori Monadnock, ki je s svojimi cca<br />

1000m najvišji hrib v okolici. Šola je bila ustanovljena<br />

v začetku sedemdesetih let. V vseh teh letih se je<br />

osnovna šola z vrtcem, ki ima približno 130 otrok,<br />

razvila v pravo damo v tridesetih letih, ki ima svojo<br />

zrelo privlačnost z mladostnim utripom, s pogledom<br />

zazrtim v prihodnost. V pogovorih sem hitro odkril, da<br />

je naša šola za ameriške waldorfske šole zelo velika.<br />

8 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


L I T E R AT U R A<br />

Rudolf Steiner<br />

Splošni nauk o<br />

človeku<br />

Prvo predavanje (2. del)<br />

Če otroka, ki se je vrasel v svet, opazujete z zadostno<br />

nepristranskostjo, boste tako res zaznali: tu v otroku<br />

je duh duše ali duša duha še nepovezana s telesnim<br />

telesom (Leibeskörper) ali telesom telesa (Körperleib).<br />

Naloga vzgoje, dojeta v duhovnem smislu, pomeni<br />

privesti duha duše v sozvočje s telesnim telesom ali<br />

telesom telesa. Priti morata v sozvočje drug z drugim,<br />

med seboj se morata uglasiti, saj se s tem, ko je otrok<br />

rojen v fizični svet, tako rekoč še ne ujemata. Naloga<br />

vzgojitelja in tudi učitelja je usklajevanje teh dveh<br />

členov.<br />

Zdaj poglejmo to nalogo nekoliko bolj konkretno. Med<br />

vsemi temi povezavami, ki jih ima človek z zunanjim<br />

svetom, je najpomembnejše dihanje. Toda dihati<br />

začnemo, šele ko vstopimo v fizični svet. Dihanje v<br />

materinem telesu je tako rekoč pripravljalno dihanje,<br />

človeka še ne poveže popolnoma z zunanjim svetom.<br />

S tistim, kar naj se v pravem smislu imenuje dihanje,<br />

začne človek šele, potem ko zapusti materino telo. To<br />

dihanje pomeni zelo, zelo veliko za človeško bitnost,<br />

kajti to dihanje že vsebuje celoten tročleni sistem<br />

fizičnega človeka.<br />

K členom tročlenega fizičnega človeka najprej štejemo<br />

presnavljanje. Ampak presnavljanje je na enem<br />

koncu tesno povezano z dihanjem; proces dihanja je<br />

presnovno povezan s cirkulacijo krvi. Cirkulacija krvi<br />

sprejme v človeško telo snovi iz zunanjega sveta, ki<br />

pridejo v telo po drugi poti, tako da je dihanje na eni<br />

strani povezano s celotnim presnovnim sistemom.<br />

Dihanje ima torej svoje lastne funkcije, vendar je po<br />

eni strani povezano s sistemom presnove.<br />

Po drugi strani je to dihanje povezano z živčnočutilnim<br />

življenjem človeka. S tem ko vdihujemo,<br />

neprestano potiskamo možgansko vodo v možgane; s<br />

tem ko izdihnemo jo izpustimo nazaj v telo. Tako ritem<br />

dihanja prenašamo na možgane. In kakor je dihanje na<br />

eni strani povezano s sistemom presnavljanja, tako je<br />

na drugi strani povezano z živčno-čutilnim življenjem.<br />

Lahko rečemo: dihanje je najpomembnejši posrednik<br />

med človekom, ki vstopi v fizični svet, in fizičnim<br />

zunanjim svetom. Ampak moramo se zavedati, da to<br />

dihanje vsekakor še ne poteka tako, kot mora polno<br />

potekati za vzdrževanje fizičnega življenja pri človeku.<br />

Po eni strani namreč ne: pri človeku, ki vstopi v fizični<br />

obstoj, še ni vzpostavljena prava harmonija, prava<br />

povezava med procesom dihanja in živčno-čutilnim<br />

procesom.<br />

Če opazujemo otroka, moramo glede na njegovo bitje<br />

reči: otrok se še ni naučil tako dihati, da bi dihanje na<br />

pravi način vzdrževalo živčno-čutilni proces. Tukaj gre<br />

spet za finejšo karakteristiko tistega, kar moramo storiti<br />

z otrokom. Človeško bitnost moramo najprej razumeti<br />

antropološko-antropozofsko. Najpomembnejši ukrepi v<br />

vzgoji se bodo tako skrivali v opazovanju vsega tistega,<br />

kar na pravi način organizira proces dihanja v živčnočutilni<br />

proces. V višjem smislu se mora otrok učiti,<br />

da v svojega duha sprejema tisto, kar mu je lahko<br />

podarjeno s tem, da je rojen za dihanje. Vidite, ta del<br />

vzgoje se bo nagibal k duhovno-duševnemu: s tem da<br />

dihanje harmoniziramo z živčno-čutilnim procesom,<br />

vnesemo duhovno-duševno v fizično življenje otroka.<br />

Grobo povedano bi lahko rekli: otrok notranje še ne<br />

zna pravilno dihati, in zato mora biti vzgoja v tem, da<br />

se nauči pravilno dihati.<br />

Ampak otrok še nečesa drugega ne zna pravilno in<br />

tega drugega se moramo lotiti, da bi s tem ustvarili<br />

soglasje med dvema členoma bitja, med telesom telesa<br />

(Körperleib) in duhovno dušo. To, česar otrok na začetku<br />

svojega obstoja ne zna pravilno – opazili boste, da se<br />

običajno zdi, da je to, kar moramo duhovno pudarjati,<br />

v nasprotju z zunanjim svetovnim redom –, to česar<br />

otrok ne zna, to je opravljati menjave med spanjem<br />

in budnostjo na način, ki ustreza človeškemu bitju.<br />

Vsekakor lahko rečemo, gledano na zunaj: otrok zna<br />

čisto dobro spati; spi veliko več kot človek v kasnejšem<br />

življenjskem obdobju, celo v življenje gre s spancem.<br />

– Toda tega, kar je spanju in budnosti notranji temelj,<br />

še ne zna. Otrok na fizični ravni doživi vse mogoče.<br />

Uporablja svoje ude, jé, pije in diha. Ampak s tem, ko<br />

na fizični ravni dela vse mogoče, s tem, ko izmenjuje<br />

spanje in budnost, ne more vsega tega, kar izkusi na<br />

fizični ravni – kar vidi z očmi, sliši z ušesi, izvršuje z<br />

rokami, kako brca z nožicami – tega, kar doživi na fizični<br />

ravni, ne more vnesti v duhovni svet, tam predelati in<br />

rezultat dela ponovno prinesti nazaj na fizično raven.<br />

Za njegovo spanje je značilno, da je to neko drugo<br />

spanje, kot je spanje odraslih. V spanju odraslih se<br />

predela predvsem to, kar človek izkusi v času med<br />

prebujenjem in potopitvijo v spanec. Otrok tega, kar<br />

izkusi med prebujenjem in potopitvijo v spanec, še ne<br />

zna vnesti v spanje in se zato v splošno ureditev sveta<br />

vživlja s spancem še tako, da v to ureditev sveta med<br />

spanjem ne prinese tistega, kar je na zunaj izkusil v<br />

fizičnem svetu. Zato se mora s pravilno potekajočo<br />

vzgojo pomagati, da se to, kar človek izkusi na fizični<br />

ravni, vnese v tisto, kar duh duše ali duša duha dela<br />

od potopitve v spanec do prebujenja. Kot učitelji in<br />

vzgojitelji otroka ne moremo naučiti prav ničesar o<br />

višjih svetovih. Kajti tisto, kar od višjih svetov pride<br />

v človeka, to pride v času od potopitve v spanec do<br />

prebujenja. Le čas, ki ga človek preživi na fizični ravni,<br />

lahko izkoristimo tako, da lahko to, kar mi delamo z<br />

njim, postopno vnaša v duhovni svet, s čimer lahko<br />

ponovno priteka moč nazaj v fizični svet, zato da je<br />

potem v fizičnem bivanju pravi človek.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 9


Tako bo najprej vsa dejavnost poučevanja in vzgoje<br />

usmerjena k res visokemu področju, k poučevanju<br />

pravilnega dihanja in k poučevanju pravilnega ritma v<br />

izmenjavi spanca in budnosti. Seveda bomo pri vzgoji<br />

in poučevanju spoznali takšne vedenjske ukrepe, pri<br />

katerih ne gre za dresuro dihanja ali dresuro spanca<br />

in budnosti. Vse to bo v ozadju. To, kar bomo spoznali,<br />

bodo konkretni ukrepi. Ampak vse do temeljev se<br />

moramo zavedati tega, kar počnemo. Tako se bomo<br />

morali zavedati, ko bomo nekega otroka poučevali ta<br />

ali oni učni predmet, da v eni smeri delujemo bolj na<br />

vnašanje duše duha v fizično telo in v drugi smeri bolj<br />

na vnašanje telesnega telesa v dušo duha.<br />

Ne podcenjujemo pomena tega, kar je bilo zdaj<br />

povedano, kajti ne boste postali dobri vzgojitelji in<br />

učitelji, če boste gledali zgolj na to, kaj delate, in ne<br />

boste gledali na to, kar ste. Antropozofsko orientirano<br />

duhovno znanost imamo dejansko iz razloga, da<br />

uvidimo pomenljivost dejstva, da človek v svetu ne<br />

deluje samo skozi to, kar dela, temveč predvsem skozi<br />

to, kar on je. Velika razlika je, dragi prijatelji, ali gre v<br />

šoli skozi vrata učilnice k večjemu ali manjšemu številu<br />

učencev eden ali drugi učitelj. Velika razlika je, in ta<br />

se ne skriva zgolj v tem, da je nek učitelj spretnejši pri<br />

tem, kako izvede zunanje pedagoške prijeme, kot drugi;<br />

temveč najpomembnejša razlika, ki učinkuje pri pouku,<br />

izvira iz tega, kakšna je miselna usmeritev učitelja v<br />

vsem času njegovega bivanja, kako učitelj v vsem času<br />

svojega bivanja usmerja svoje misli, ki jih prenese s<br />

seboj skozi vrata učilnice. Učitelj, ki se ukvarja z mislimi<br />

o nastajajočem človeku, deluje na učence čisto drugače,<br />

kakor učitelj, ki o vsem tem ne ve ničesar, ki svojih<br />

misli nikdar ne usmerja k temu. Kajti kaj se zgodi v<br />

trenutku, ko premišljujete o takšnih mislih, to pomeni,<br />

ko začenjate vedeti, kakšen kozmični pomen ima ta<br />

proces dihanja in njegova preobrazba v vzgoji, kakšen<br />

kozmični pomen ima ritmični proces med spanjem in<br />

budnostjo? V trenutku, ko imate takšne misli, se nekaj<br />

v vas bojuje proti vsemu, kar je goli duh osebnosti. V<br />

tem trenutku so se pridušile vse inštance, na katerih<br />

temelji duh osebnosti; izbrisano je nekaj tega, kar je<br />

ravno v človeku najbolj prisotno s tem, da je fizični<br />

človek.<br />

In s tem ko živite v tej pridušitvi in vstopite v učilnico,<br />

se preko notranjih sil zgodi, da se vzpostavi odnos med<br />

učenci in vami. Lahko se zgodi, da so zunanja dejstva<br />

sprva v nasprotju s tem. Pridete v šolo in pred seboj<br />

imate morda pobaline in pobalinke, ki se vam smejijo.<br />

Tako močno se morate okrepiti s takšnimi mislimi, kot<br />

jih hočemo negovati tu, da se na to smejanje sploh ne<br />

boste ozirali, da ga boste sprejeli kot zunanje dejstvo,<br />

hočem reči kot dejstvo, da se je med tem, ko ste šli<br />

brez dežnika na sprehod, nenadoma ulilo. Gotovo je to<br />

neprijetno presenečenje. Toda človek običajno razlikuje<br />

med tem, da se mu smejijo in tem, da ga je, ko je bil na<br />

sprehodu brez dežnika, presenetil dež. Med tema dvema<br />

stvarema ne smemo delati razlike. Razviti moramo<br />

tako močne misli, da se ta razlika ne bo ustvarila, da<br />

■ Ajda, 9. razred<br />

bomo to smejanje sprejeli kot ploho. Če smo prežeti s<br />

temi mislimi in imamo pravo vero v njih, potem nas bo<br />

doletelo to, kar morda nastopi šele čez osem dni, morda<br />

šele čez štirinajst, morda šele kasneje – pa če se nam<br />

otroci še tako smejijo: da z otroki vzpostavimo odnos, ki<br />

si ga želimo. Četudi pride do odpora, moramo vzpostaviti<br />

ta odnos s tem, kar naredimo iz samih sebe. Predvsem<br />

si moramo najprej ozavestiti prvo pedagoško nalogo, da<br />

moramo najprej sami narediti nekaj iz sebe, da vlada<br />

miselna, da vlada notranja spiritualna povezava med<br />

učiteljem in otroci in da v razred vstopimo z zavestjo:<br />

Ta spiritualna povezava je tu, ne zgolj besede, opomini,<br />

ki jih posredujem otrokom, spretnost pri pouku bo tu.<br />

To vse so zunanjosti, ki jih moramo zagotovo negovati;<br />

ampak ne bomo jih negovali pravilno, če ne bomo kot<br />

temeljnega dejstva vzpostavili celotnega odnosa med<br />

mislimi, ki izpolnjujejo nas same in med dejstvi, ki se<br />

morajo med poukom odviti na telesu in duši otrok. Naša<br />

celotna drža pri pouku ne bi bila popolna, če v sebi ne<br />

bi nosili zavesti: človek se je rodil; s tem mu je bila dana<br />

možnost, da stori tisto, česar ni mogel v duhovnem svetu.<br />

Vzgajati in poučevati moramo, da dihanju šele damo<br />

pravo harmonijo za duhovni svet. Človek ni mogel na<br />

isti način izvrševati ritmične izmenjave med budnostjo<br />

in spancem v duhovnem svetu kot v fizičnem svetu. S<br />

poukom in vzgojo moramo ta ritem urediti tako, da se v<br />

človeku na pravi način telesno telo ali telo telesa vključi<br />

duha duše ali dušo duha. To je nekaj, česar seveda<br />

nimamo pred seboj kot neke abstrakcije in naj bi jo kot<br />

tako uporabili neposredno pri pouku, temveč nas mora<br />

obvladovati kot misel o človeški bitnosti.<br />

To sem vam hotel povedati v tem uvodu in jutri bomo<br />

začeli z dejansko pedagogiko.<br />

prevedla: Bernarda Šmit in Primož Kočar<br />

10 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


L I T E R AT U R A<br />

Basni<br />

Rudolf Steiner<br />

Basni so eden izmed virov modrosti, ki<br />

razkrivajo človeške lastnosti in nam osvetljujejo<br />

vsakodnevno resničnost. Pedagoško so najbolj<br />

primerne v zgodnjih šolskih letih, lahko pa so izvrstne<br />

podobe za katerokoli kasnejše leto življenja. V spodnjih<br />

dveh odlomkih objavljamo dve Lessingovi basni, ki so<br />

ju komentirali in osvetlili Rudolf Steiner in učitelji na<br />

prvem seminarju za waldorfske učitelje. Presojo o njuni<br />

sodobnosti prepuščamo bralcem.<br />

Preberimo Lessingovo basen.<br />

Konj in bik<br />

Davorin Peršič<br />

Na ognjenem konju je ponosno vihral drzen fant.<br />

Divji bik zakliče konju: "Sramota! Nikoli ne bi pustil,<br />

da me vodi kak fantè!" "Vendar," odločno odvrne konj,<br />

"v kakšno čast bi mi bilo, če bi s sebe vrgel mladega<br />

fanta?"<br />

Rudolf Steiner (ko vsi preberejo): Najbrž boste, glede<br />

na to, da ste jo že tolikokrat slišali, imeli občutek, da<br />

je napisana tako, kot so bile napisane basni in tudi<br />

veliko drugih stvari v 18. stoletju. Imamo občutek,<br />

da kot veliko stvari v tistem času niso povsem<br />

dokončane.<br />

Rudolf Steiner še enkrat prebere basen in potem<br />

reče: Zdaj, v 20. stoletju, bi lahko to basen nadaljeval<br />

recimo takole:<br />

Bikova čast! In če bi iskal čast, pri kateri bi trmasto<br />

vztrajal, to ne bi bila čast konja, temveč oslovska<br />

čast.<br />

Tako bi povedali v današnjem času. Potem bi otroci<br />

takoj opazili, da obstajajo tri časti: bikova, konjska<br />

in oslovska čast. Bik bi vrgel fanta s sebe, konj ga<br />

v svojem viteštvu mirno nosi naprej in osel trmasto<br />

stoji, ker v tem vidi svojo čast.<br />

Sedmi seminarski pogovor, Stuttgart, 28. avgust 1919, v Erziehungskunst,<br />

Seminarbesprehungen und Lehrplanvortragäge, predavanja za učitelje ob<br />

odprtju <strong>Waldorfske</strong> šole (Menschenkunde und Erziehungskunst, Dritter Teil),<br />

Rudolf Steiner Verlag, Dornach, 1994, str. 73<br />

Še ena Lessingova basen:<br />

Hrast<br />

Neke viharne noči je besen severni veter pokazal<br />

moč nad vzvišenim hrastom. Zdaj je ta iztegnjeno<br />

ležal in številni nizki grmi so polomljeno ležali pod<br />

njim. Lisica, ki svojega brloga ni imela daleč stran,<br />

je naslednji dan to videla. "Kakšno drevo!" je zavpila.<br />

"Nikdar si ne bi mislila, da je zraslo tako visoko!"<br />

V čem je morala basni?<br />

T.: Da se šele ob človeški smrti opazi, kako velik je<br />

bil človek.<br />

H.: Da majhni ljudje vidijo velikega človeka šele, ko<br />

je podrt.<br />

Rudolf Steiner: Vendar zakaj je uporabljena lisica,<br />

ki je zvita?<br />

H.: Ker se lisičja zvitost vzvišenosti drevesa ne more<br />

približati.<br />

Rudolf Steiner: V katerem stavku je glede na lisičjo<br />

zvitost morala basni? – "Nikdar si ne bi mislila, da je<br />

zraslo tako visoko!"<br />

■ Ajda Hribernik, 9. razred<br />

Lisica nikoli ni pogledala navzgor. Vedno ga je<br />

gledala le spodaj, hodila je le pod njim in tam je drevo<br />

zavzemalo le malo prostora. Kljub svoji zvitosti je<br />

videla le tisti obseg, ki se vidi spodaj.<br />

Osmi seminarski pogovor, Stuttgart, 29. avgust 1919, v Erziehungskunst,<br />

Seminarbesprehungen und Lehrplanvortragäge, predavanja za učitelje ob<br />

odprtju <strong>Waldorfske</strong> šole (Menschenkunde und Erziehungskunst, Dritter Teil),<br />

Rudolf Steiner Verlag, Dornach, 1994, str. 89<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 11


L I T E R AT U R A<br />

Anica Nikolič<br />

Pravljica o Gralu<br />

V<br />

danes skoraj neznani knjigi je Anica Nikolič<br />

leta 1927 objavila deset resnično lepih pravljic<br />

o svetem Gralu, ki nosijo veliko večjo težo<br />

resničnosti in umetnosti kot sodobne šiki-miki uspešnice.<br />

Priredila in v slovenščino jih je prevedla po francoskih<br />

virih, ki najbrž sežejo v zgodnji srednji vek. Za vse, ki še<br />

rastejo, objavljamo prvo.<br />

Pravljica o Gralu<br />

Davorin Peršič<br />

Ko je Odrešenik sveta visel na Golgoti na križu, so<br />

žalovali vsi pravičniki, kristjani in pogani. Med njimi<br />

je bil tudi blag in pošten mož, Jožef iz Arimateje, ki je<br />

zelo ljubil Izveličarja 1 , čeprav ni bil kristjan.<br />

Ta mož je poprosil Pilata, naj mu podari truplo<br />

mrtvega Jezusa, da ga pokoplje. Pilat je ugodil Jožefovi<br />

prošnji in ko je videl, kako zelo spoštuje Arimatejec<br />

mrtvega Preroka, mu je dejal: "Prijatelj, danes zjutraj<br />

mi je prinesel neki žid skodelo, iz katere je zajemal<br />

tvoj Jezus, ko je zadnjikrat večerjal s svojimi učenci.<br />

Če hočeš, ti skodelo rad poklonim v spomin." Po teh<br />

besedah je izročil Jožefu prelepo skledo iz rezane<br />

zelene jašme 2 . Jožef jo hvaležno sprejme ter ginjen<br />

odhiti na Golgoto, da pokoplje Jezusa.<br />

Dolgo so potovali in pred njimi so nosili možje skrinjo,<br />

ki je hranila dragoceno posodo z Odrešenikovo krvjo.<br />

In glej, čudo – potovali so in potovali, a nikdar niso<br />

bili trudni, in ko je prišel čas obeda in večerje, je bila<br />

miza pogrnjena in vsi so bili siti in vsi so imeli piti,<br />

ne da bi kuhali in pekli in trošili novce. In čeprav so<br />

hodili dolgo, dolgo, dneve in noči in tedne, je bila njih<br />

obutev vedno cela in navzlic solncu in dežju in vetru<br />

njih oblačila vedno lepa in snažna.<br />

Med potom so se ustavljali v mestih in vaseh,<br />

pomagali bolnikom, učili nevedneže, krščevali<br />

pogane, kajti Jožef in vse sorodstvo so se med tem že<br />

pokristjanili. Jožefov najstarejši sin Jožefej je bil celo<br />

že škof, in zelo pobožen mož, ki je delal tudi čudeže.<br />

Ko so tako prehodili že mnogo zemlje, so prišli<br />

nekega večera, bilo je v soboto, do širokega morja. Tu<br />

je bilo konec poti. Visoke skale so oklepale obrežje na<br />

desni in na levi, pred potniki pa je ležalo neizmerno<br />

morje in vse nebeške zvezde so se lesketale v njem.<br />

Škof Jožefej je velel nosačem svete skrinje, naj<br />

stopijo v vodo in naj hodijo pogumno preko morja,<br />

kamor jih bo vodila čudotvorna skodela. Nosači so<br />

res stopili na valove in glej, hodili so po njih kakor po<br />

suhi zemlji.<br />

A ko je snemal Jezusovo truplo s križa in ga povijal v<br />

mehko platno, so sveže rane krvavele in poln usmiljenja<br />

je prestrezal Jožef dragocene kaplje v skodelo, ki jo je<br />

pravkar prejel od Pilata. Ko je bilo truplo povito, ga je<br />

pokopal, skodelo iz jašme z Odrešenikovo krvjo pa je<br />

odnesel v svojo hišo in jo skrbno shranil.<br />

Ko je Jezus že zdavnaj od mrtvih vstal in v nebesa<br />

šel, je Jožev zaslišal nekoč skrivnosten glas, ki je dejal:<br />

"Jožef, ti dobro veš, da te sovražijo židje. Strežejo ti po<br />

življenju, da bi dobili v roko skodelo iz zelene jašme,<br />

v kateri hraniš sveto kri. Zato vstani in se pripravi,<br />

da greš odtod na daljno pot proti zapadu. S seboj ne<br />

jemlji prav ničesar, ne živeža, ne denarja, ne obutve,<br />

ne platna, ne obleke. S seboj pa vzemi ženo in otroke<br />

in vse svoj rod do sedmega kolena. Izteši tudi skrinjo<br />

iz lesa v obliki ladje, vanjo postavi dragoceno posodo z<br />

Odrešenikovo krvjo ter jo s seboj odnesi v tujo zemljo,<br />

kamor ti bo sama kazala pot."<br />

Jožef Arimatejec je ubogal skrivnostni glas in storil,<br />

kakor mu je velel. Iztesal je iz lesa skrino v obliki<br />

ladje, postavil vanjo skledo iz zelene jašme, povabil<br />

vse sorodstvo na daljno potovanje in krenil brez<br />

novcev, živil in prtljage na pot proti zapadu.<br />

■ Ana Marija Kolenc, 11. razred<br />

12 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


L I T E R AT U R A<br />

Tedaj je slekel Jožefej srajco 3 , jo razprostrl po vodi,<br />

in plavala je, ne da bi se zmočila ali potopila. Zdaj je<br />

velel očetu Jožefu, naj stopi na srajco, in tudi pod<br />

njegovo nogo se ni udalo belo platno niti za las. Za<br />

očetom je stopil še sam Jožefej na čudni brod, ki ga<br />

je nosil kakor splav.<br />

Tedaj je povabil škof še vso sorodstvo. In na plavajoče<br />

platno so stopili vsi po vrsti, mati, bratje, sestre, tete,<br />

ujci, strici, bratranci in sestrične, do sedmega kolena<br />

vsi. In čim več jih je prihajalo, mož in žena, dečkov<br />

in deklet, tembolj je rastlo platno, rastlo, rastlo, se<br />

razprostiralo po temni vodi na desno in levo, naprej,<br />

nazaj in naokrog, dokler ni sprejelo vseh, ki so<br />

spremljali sveto skrinjo.<br />

Ko so bili vsi vkrcani, in ni niti eden več ostal na<br />

bregu, je pravkar jutranje solnce razlilo svoje prve<br />

žarke po morski gladini. Srebrni valovi so se rahlo<br />

dvigali in odšumeli, škof Jožefej pa je prijel en rokav<br />

srajce, a drugega je potisnil v roke očetu Jožefu. Tedaj<br />

je zapihal vetrič, se uprl v čudna jadra, jih napel in<br />

srajca – ladja se je zazibala in splavala po morju v ono<br />

smer, kamor so nosili sveto posodo.<br />

In tako so se vozili zopet dneve in noči in nihče ni bil<br />

nikdar lačen, nikdar žejen, nikdar bolan, ne bojazljiv.<br />

Vsi so bili zelo zadovoljni in veseli in so se ljubili med<br />

seboj.<br />

Po dolgem potovanju širom morja so nekega dne<br />

uzrli suho zemljo. Tja na obal jih je vodila skrinja,<br />

tja so krenili nosači, zapustili morsko pot in stopili<br />

na kopno. Za njim je pristal platneni brod, Jožef in<br />

Jožefej sta izpustila rokava, se izkrcala in za njima je<br />

stopalo na zemljo vse sorodstvo, mati, bratje, sestre<br />

in sestrične, do sedmega kolena vsi. In kakor so se<br />

izkrcavali tako se je srajca krčila, se zmanjševala, in<br />

ko je skočil na obalo poslednji stric, ni bila srajca prav<br />

nič večja kot tedaj, ko jo je slekel Jožefej in položil na<br />

morje. In ker je bila povsem suha in lepo gladka, jo je<br />

kar pobral in oblekel in vsi so krenili naprej v deželo,<br />

ki so ji dejali Sinja Bretanja.<br />

Na primernem kraju so si sezidali domove, in v<br />

najlepši hiši sta stanovala Jožef in Jožefej, in v<br />

najlepšo sobo sta postavila skrinjo, v kateri je bila<br />

posoda z Odrešenikovo krvjo. Skrbno sta jo čuvala in<br />

vse sorodstvo jima je pomagalo, tako da nihče drugi<br />

ni izvedel, kje se nahaja, nihče ni znal, kot vodi pot<br />

do nje.<br />

Urška Polončič, 11. r<br />

Parzival in jaz<br />

Zgodba o Parzivalu ter iskanje svetega grala,<br />

popolnosti in resnice je že zelo stara. Izvira<br />

namreč iz srednjega veka. Junak pooseblja razvoj<br />

človekove osebnosti od norčka do plemenitega viteza.<br />

S svojimi prigodami te enostavno prisili k razmišljanju.<br />

Zgodba je nenavadno sodobna, zato ni čudno, da se je<br />

moral avtor večino časa skrivati.<br />

Parzival je zame pravzaprav prispodoba. Ne vidim<br />

ga kot dejanskega junaka, pač pa kot prispodobo za<br />

človekov razvoj, pa tudi za potrebe in hrepenenja.<br />

Parzival hrepeni po tem, po čemer hrepeni večina.<br />

Hrepeni po resnični ljubezni, prijateljstvu, časti<br />

in resnici. Najbolj pa hrepeni po časti in bojih (…).<br />

Svoje življenje posveti reševanju napak iz mladosti<br />

in posledično iskanju svetega grala. Sveti gral pa<br />

pooseblja spoznanje, neko božjo resnico, ki je znana<br />

le redkim izbrancem. In ravno v tem je čar te zgodbe.<br />

Človek, ki bi lahko imel vse, se odloči, da najprej<br />

reši svojo čast ter popravi napake, zato se odpravi<br />

na iskanje nečesa, česar pravzaprav ni mogoče najti.<br />

Ravno to iskanje pa mu pomaga na poti do neke<br />

skrite resnice, ki nam jo avtor podaja zavito v zgodbo.<br />

Iskanje Parzivala oblikuje, ga vrača h koreninam. Iz<br />

zgodbe se da po mojem veliko naučiti, če le znaš brati<br />

med vrsticami. Ravno to je tisto, kar mi je pri knjigi<br />

tako zelo všeč. Lahko jo jemlješ kot zgodbo, lahko pa<br />

se iz nje tudi nekaj naučiš. Jaz osebno sem šele skozi<br />

zgodbo videla, kako pomembno je preprosto vedeti,<br />

kaj hočeš in ostati zvest samemu sebi. Čim ubogaš<br />

nasvete drugih bolj kot svoje lastne nagibe in slutnje,<br />

slej nastradaš.<br />

Težko mi je pisati o Parzivalu in tem, kaj pomeni<br />

zame. Če bi, bi verjetno popisala celo knjigo. Na<br />

kratko pač ne znam povedati vsega, kar mislim. Naj<br />

povzamem le, da je zgodba o Parzivalu zame zgodba o<br />

razvoju človekove osebnosti v vseh pogledih.<br />

Vsi pa, ki so jo čuvali, so bili vedno srečni, polni<br />

zemskega in rajskega veselja. ker so si bili v svesti, da<br />

vsa njih sreča izvira iz svete. čudotvorne posode, so jo<br />

imenovali posode božje milosti ali "sveti Gral".<br />

1 Zveličarja<br />

2 jaspis<br />

3 A. Nikolič sicer uporablja za srajco izraz košulja.<br />

■ Ajda Žagar, 9. razred<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 13


PE S M I<br />

Breda Pavlovič<br />

Vloga pesmi pri<br />

vzgoji<br />

Za otroka je v času od predšolskega obdobja do<br />

vključno 3. razreda najbolj primerna »pentatonična«<br />

glasba. Mlajši kot je, bolj naj se približa t. i. »kvintnemu«<br />

vzdušju. To je najbolj primerno njegovemu razvoju in<br />

temu se poskušamo bolj ali manj približati tudi na<br />

naši waldorfski šoli.<br />

Pri delu z majhnimi otroki mora učitelj še posebej<br />

paziti, kaj je to »muzikalično po meri otroka«. Tako<br />

je dihanje in glasbeno gibanje v tej starosti dosti bolj<br />

gibljivo kot kasneje, ko zrastejo. Tudi njihova tonska<br />

višina je prilagodljiva, rahlo netočna, vendar je ne<br />

smemo označiti za netočno.<br />

Zato je razumljivo, da vsaka dokončna notacija<br />

poraja vprašanje, kako dopustiti tudi v notnem zapisu<br />

določeno odprtost.<br />

Pri petju z otroki sem opazila, da so na začetku<br />

začudeni nad tonsko višino in pesmicami, vendar jim<br />

kaj kmalu to ne povzroča več težav.<br />

Večji problem je v starejših, ker ne znamo otroke<br />

obvarovat pred glasbo, ki se nam vsiljuje. Tako<br />

hranimo otroka z agresivnostjo, seksualnostjo, kičem<br />

in največkrat slabim okusom.<br />

Ja, v katerem domu pa danes še slišimo petje? Zato<br />

vas vabim k petju s tole pesmico:<br />

Volk<br />

Ko volkec se skoti,<br />

pri mamici leži.<br />

ko volkec hodit zna,<br />

se z drugimi igra.<br />

Ko volkec v krdelu je,<br />

z drugimi lovit gre.<br />

ko volkec zraste,<br />

samico si poišče.<br />

ko mladički se skotijo,<br />

se življenja veselijo.<br />

Ko volk mladičke dobi,<br />

življenjski krog se zavrti.<br />

Pes<br />

Laris Eržen, 4. r<br />

Pes laja<br />

in nam včasih ponagaja.<br />

Kost rad ima<br />

in nikomur je ne da!<br />

Z repkom pomiglja<br />

in rad nas ima.<br />

V utici prebiva,<br />

v njej se včasih skriva,<br />

od gospodarja hrano dobiva.<br />

Zdaj pesmice je konec,<br />

ker psu je padel lonec.<br />

Veverica<br />

Neža Jakofčič, 4. r<br />

Veverica Mica je bila<br />

kuharska kraljica.<br />

njena najljubša jed:<br />

potica in krvavica.<br />

Ko okusila je, kaj je to pica,<br />

vzkliknila je: "Oooo, to je veselica!"<br />

Katarina Novak, 4. r<br />

Pajek<br />

Pajek v kotu stoji,<br />

mreža čaka, da plen ulovi.<br />

Ena muha prileti<br />

in se v mrežo zaleti.<br />

Pajek nič ne reče,<br />

tudi muhe ne speče,<br />

ampak jo da v usta<br />

in jo kar takoj pohrusta.<br />

Maruša Cizl, 4. r<br />

Pajek<br />

Paiek ima dlačice,<br />

ne pa kakšne mačice.<br />

Na vsaki strani štiri noge ima,<br />

vesel z njimi mrežo plesti zna.<br />

Pajkov je več vrst,<br />

a vseh ni dobro dati na prst,<br />

saj med njimi so strupeni,<br />

če te pičijo si v karanteni.<br />

Nekateri so veliki,<br />

drugi majhni,<br />

tretji siti.<br />

Mrčes in muhe imajo radi,<br />

tako zajtrk, kosilo, večerjo<br />

si vsak pajek pripravi.<br />

Alja Bernik, 4. r<br />

14 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


UT R I N K I<br />

Maturanc<br />

I. V. & J. T.<br />

Objavljamo žalostno, pa hkrati veselo vest, da<br />

so naši ljubki letošnji dvanajstošolci sklenili<br />

svoj družabni del waldorfske srednješolske<br />

kariere z elitnim, pravzaprav eminentnim maturantskim<br />

plesom, ki se je imel goditi v soboto, 20. maja tega leta<br />

v slavnostni dvorani <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana od osme<br />

ure zvečer pa do poznih jutranjih ur (menda so upoštevali<br />

zgolj nasvet, da naj pridejo domov zgodaj …), vmes pa<br />

se je godilo toliko zanimivih programov in prigod, da so<br />

člani živega ansambla, ki je na prireditvi špilou, dejali,<br />

da še niso nikoli tako malo igrali na časovno enoto; so<br />

pa se taisti vseeno izkazali z igranjem za živahen ples<br />

še po tretji uri zjutraj, ko je kakopak večina slavljencev<br />

bila še daleč od kakšne omaganosti. Pa bi bili upravičeno<br />

zmatrani glede na to,da so se tako potrudili s programom,<br />

katerega so pripravili za prijatelje, učitelje, starše in ostalo<br />

žlahto.<br />

Po oblekah so se ozirali že na začetku šolskega leta<br />

v evropskih modnih prestolnicah, tako da je bil izgled<br />

maturantov temu primerno nobl oziroma šik! In tako<br />

so večer pričeli v jako raznolikih toaletah dekoriranih<br />

s ponosnimi nasmehi, ko so s svečami po rdeči<br />

preprogi vstopili v skoraj nabito dvorano. So zapeli<br />

obvezno himno Gaudeamus igitur kot se spodobi,<br />

potlej so se pa še izkazali s četvorko in ostalimi<br />

standardnimi… in manj standardnimi plesi. Lično<br />

pripravljena in najbrž zelo okusna hrana v razpašnih<br />

količinah pa je čakala in čakala in čakala na kakšno<br />

pavzo med programom… Po treh urah smo le prišli<br />

do prvega hoda jedi. Vmes pa smo bili deležni še<br />

navdahnjenega govora g. Kordiša, ter pa ganljivega<br />

ozrtja na skupaj prehojeno pot od mene. Tudi Jan<br />

se je izkazal z metaforo o sončnicah in nas učitelje<br />

pocrkljal s prisrčno zahvalo za skoraj že minulo delo.<br />

Starši so radoživo prepevali in veselo palčkovali, jim<br />

je pri celi prigodi očitno nekaj zelo ustrezalo …<br />

»Učitelji smo bli pa najboljši!« (J. T.).<br />

»Bilo je zelo lepo, nikoli še tko.« (M. Če.).<br />

»Kako to mislš? Ja, fajn!« (I. K.)<br />

»Hja, lepo.« (B. S. U.)<br />

»V mislih sem biu zraven.« (D. P.)<br />

»Joj, krasno, sam sm bla mal prehlajena.« (M. Ča.)<br />

»Sm tok slabe vole. A sam en stauk nej bi povedala?!« (B. Šm.)<br />

»Je blo super, sm se ful naplesala!!« (D. B.)<br />

»Na kerem maturancu?« (A. Kr.)<br />

»Aja, na plesu, kako da je blo? A je nujno odgovorit?<br />

Men se j zdelo mal neorganizirano.« (A. Kl.)<br />

»Ja, prima!« (M. M. K.)<br />

»Sem bla s petarčki na olimpijadi… So mi vsi rekli, da<br />

je blo zlo fajn.« (T. P.)<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>1515


NA O D R U<br />

8. razred<br />

Moliere:<br />

Žlahtni meščan<br />

Francka Imeri<br />

Učenci 8.r. <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana imamo za<br />

seboj izredno lepo in plodno šolsko leto. Šola<br />

jadranja v Izoli septembra, zaključne projektne<br />

naloge januarja, nacionalno preverjanje znanja maja,<br />

zaključna igra, valeta in zaključni izlet 'objem Slovenije' v<br />

juniju so popestrili tudi sicer poglobljeno delo pri pouku.<br />

Po končanih NPZ 9. maja so učenci prejeli besedilo<br />

igre, ki so ga na podlagi predstavitve izbrali. Po hitrem,<br />

tihem branju smo besedilo brali po vlogah in po enem<br />

tednu so učenci v dogovoru s sošolci izbrali vloge.<br />

Začeli smo z vajami po prizorih. Spoznanje, da<br />

učenje besedila na pamet ni na prvem mestu, je bilo<br />

za večino pravo odkritje. »Kaj pa je tisto najbolj važno?<br />

Kaj je naše glavno delo?« smo se spraševali. Odkrivali<br />

smo nov svet umetnosti izražanja skozi besedo, gib<br />

in kretnjo ter skozi glas. Kmalu pa se nam je moč<br />

gledališkega dela razkrila še na novo. Skrivnost<br />

dobre igre na odru je morda v razumevanju vzrokov<br />

in posledic, poznavanju miselnega toka (rdeča nit) in<br />

dogajanja?! To pomeni, da mora igralec dobro poznati,<br />

kaj se z njim in drugimi dogaja prej in potem, da bi<br />

lahko izrazil miselno in čustveno stanje v danem<br />

prizoru. Le tako lahko zaživijo odnosi in postanejo<br />

vidni, gib in kretnja postaneta živa in igralec lahko<br />

oblikuje svoj govor.<br />

Bolj ko so se učenci poglabljali, bolj se jim je<br />

razodevala širina Molierovega dela. Vedno bolj so<br />

dojemali, da je priložnost vabljiva, a zahtevna. Eni<br />

so se odzvali pogumno, navdušeno, drugi plašno in<br />

so bežali pred soočenjem v učenje besedila na pamet<br />

ali v nedelo.<br />

Doživetja z vaj so nepozabna. Koliko smeha, koliko<br />

nepozabnih drobnih dogodkov!<br />

V soboto, 3. junija, ko smo se zbrali v šoli na<br />

celodnevni vaji, smo prvič pripeljali besedilo od začetka<br />

do konca. Evina babica nam je ob pomoči deklet<br />

skuhala okusno kosilo, poskrbeli smo za dobro voljo<br />

in doživeli nepozaben dan – šolo na drugačen način.<br />

V nedeljo, 4. junija, smo s skupino staršev postavili<br />

sceno, v torek, 6. junija, smo prvič igrali v kostumih,<br />

v sredo smo pred učenci 5., 6., in 7. razreda prvič<br />

odigrali igro brez prekinitev in odkrili, kako dolga je<br />

ter kako težko je igralcem, če nekdo ne ve, kaj mora<br />

povedati. Odkrili smo, da potrebujemo šepetalce in<br />

da je njihovo delo izredno zahtevno (poslušati igralca,<br />

v njegovih besedah najti smisel, ki je v originalnem<br />

besedilu ter pomagati, če se zatakne). Ves čas smo<br />

vadili tudi glasbene in plesne vložke. Skupaj smo se<br />

odločili, da se zvečer na premieri jaz kot razrednik<br />

in režiser odmaknem od odra. Kakšen pogum so za<br />

to odločitev morali zbrati otroci in koliko zaupanja v<br />

njih jaz, vemo le mi. In odločitev je bila pravilna.<br />

Čeprav je predstava trajala dve uri, smo uspeli z<br />

jasno izreko nekaterih, plesom in glasbo ter otroško<br />

simpatičnimi napakami držati pozornost in do solz<br />

nasmejati gledalce.<br />

In ko sem jih opazovala, sem videla, da so začeli<br />

igrati. Srečna sem za te trenutke in čestitam vsem<br />

učencem za njihove dosežke.<br />

Hvala vsem učencem, staršem, ga. Maletin, g.<br />

Velepiču in ga. Venturini za tako lepo izkušnjo.<br />

16 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


PO P O T O V A N J A<br />

Darja Brecelj<br />

Rezija in<br />

izgubljena frulica<br />

Rezijo in njene ljudi sem spoznala že v ranem<br />

otroštvu, vendar naše srečanje ni bilo srečanje<br />

iz oči v oči, nisem je namreč najprej videla,<br />

ampak sem jo najprej slišala. Po radiu, na programu Rai,<br />

radio Trst A. In ne samo slišala, ampak tudi poslušala<br />

– cele dneve. Tata je v svoji delavnici, v dnevni sobi,<br />

kuhinji in spalnici vedno poslušal te Tržačane, Furlane in<br />

Rezijane, ki jih ni bilo prav nič razumeti. IN to je poslušal<br />

naglas. Petje – dretje, pripovedovanje pravljic, pogovori<br />

v živo z nekimi starimi babami, ki se niso mogle nehati<br />

smejati … teh ljudi nisem prenašala, nisem mu mogla, že<br />

potem kot najstnica, dopovedati, da so čudni. Ali sem s<br />

tem mislila tudi tuji? Ne vem.<br />

Danes se je to moje zavračanje prelevilo – kot grdi<br />

raček – v ljubezen, in ne samo da sama poslušam<br />

Rezijane (po Radiu trst A), tudi svoje dijake sem začela<br />

navduševati nad Rezijo, obiskali smo jo in vrnili se<br />

bomo, če ne prej, za pustno rajanje.<br />

Enajsti razred je močno zdesetkan komaj zapolnil<br />

nekaj zadnjih in srednjih vrst avtobusa, zapustili<br />

smo ljubljansko sonce in se začeli ovijati s primorsko<br />

megleno tančico. V Furlaniji je bila 'preja' že zelo<br />

gosta in ko smo se ustavili v Pušji vasi, nas je<br />

skrivnostna oblačnost pospremila v davno leto 1976.<br />

Vas je bila tega leta zaradi katastrofalnega potresa<br />

zravnana s tlemi. Ostalo je nekaj stebrov in nekaj<br />

obzidja. Po nekaj letih so se osiroteli vaščani skupaj<br />

s strokovnjaki lotili obnove. Vsak kamen posebej so<br />

oštevilčili, cela polja so bila posejana s »temi kamni«,<br />

vsak je bil v svoji vrsti, in nato so vas v slabem letu<br />

zgradili znova. Če nam naš vodič, gospod Janko<br />

Žigon (še en Primorec zaljubljen v Rezijo), o potresu<br />

ne bi nič povedal, potem posledic potresa sploh ne bi<br />

opazili. Vas je bila obnovljena, kot da se nič ni zgodilo.<br />

Kamen res vse prenese?<br />

Končno Rezija – Prato di Resia. Globlje kot smo<br />

prodirali v njeno med visoke gore skrito zatočišče,<br />

več slovenskih besed smo prepoznali – na hišah,<br />

kulturnem domu, smerokazih ... Pozdravili smo jo s<br />

pesmijo, naslovljeno gori Ćanin, slovensko Kaninu.<br />

Ana, Maja in Martina so nas naučile več pesmi, pa<br />

ne samo to.<br />

Ko wo na warh mi pridawa,<br />

ko wo na warh mi pridawa,<br />

nu ta no së pogledawa,<br />

nu ta no së pogledawa ...<br />

Peli smo bolj plaho, vendar nismo hoteli nehat – vse<br />

do prihoda v vas Osojane. Po poti nas je v nasprotno<br />

smer pozdravljala Bela, tudi Bila – reka, ki že tisočletja<br />

vsa zelena in modra teče po belih skalah, ne da bi<br />

jih umazala. Ob vhodu v naravovarstveni park nas je<br />

pričakal nepozabni Alessandro in njegova pomočnica.<br />

Z nami je govoril tekoče slovensko, kar pa niti ni tako<br />

samoumevno. Rezijani živijo v italijanskem kulturnem<br />

in političnem prostoru, zato jim je slovenščina precej<br />

tuja. Seveda razen nekaterim kulturnim delavcem, kot<br />

sta recimo Luisa Negro, pravljičarka in raziskovalka,<br />

in naš Alessandro. Povedal mi je namreč, da vodi<br />

tedensko oddajo o Reziji, in to na Radiu Trst A!<br />

No, potem bo pa še zabavno. Znan glas – nepoznan<br />

obraz.<br />

V sobi, namenjeni manjšim kulturnim dogodkom,<br />

smo se ob fotografijah iz Rezije prepustili hudomušnim<br />

zgodbam o preteklosti Rezije, izvedeli smo, kako so<br />

si gradili hiše, kje so preživljali poletje, kje so pasli<br />

drobnico, kako so si popestrili nedelje in praznike,<br />

kako je vse to ostalo v ljudeh živo še danes. Vse to<br />

po rozajanskö. Smo, smo razumeli, ampak našemu<br />

učitelju ni bilo dovolj, naučiti smo se morali tudi kontat<br />

po rozajanskö. Priznam, da je šteti v rezijanščini še<br />

težje kot v francoščini. Dijaki so kar hitro dojeli, kako<br />

koristna je lahko poštevanka.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 17


PO P O T O V A N J A<br />

Šola v naravi<br />

Lucija Florjanc Lukan<br />

Ljubljanica,<br />

reka sedmih imen<br />

In po učenju pride še zabava. Rezijani z izražanjem<br />

veselja nimajo nobenih težav, lahko plešejo tudi po<br />

tri noči zapored, ob pustovanju celo po cel teden.<br />

Značilno za njihov ples je, da se med sabo sploh ne<br />

dotikajo, no, lahko bi rekla, da drug drugega oplazijo.<br />

Estetsko dovršena koreografija, tako preprosta, tako<br />

njihova. Alessandro in Lucia sta seveda povabila tudi<br />

nas in nas naučila korake, obrate, ploskati in topotati<br />

z nogami. Neverjetno, kako blažilno vpliva na človeka,<br />

da udarja z nogo ob tla, ta udarec je kot neke vrste<br />

vrhunec plesa, gonilni motiv celega gibanja. Rezijo<br />

smo srečali v teh slikovitih, navihanih ljudeh, in takoj<br />

smo jo vsi vzljubili. Nekateri znova.<br />

Napotili smo se v Solbico, kjer smo si ogledali muzej<br />

brusačev (Rezijani so dobili svoje ime po poklicu, ki<br />

so ga opravljali - brusili so nože, in to po vsej Evropi.<br />

Domov so prihajali le enkrat, dvakrat na mesec). Na<br />

poti tja smo se oglasili pri gospe Luisi Negro, in kar<br />

tako, namesto sladice po kosilu – dobili pravljico.<br />

Rezijansko. O petelinčku, ki je izgubil svojo frulico<br />

– piščalko in zaposlil vse kokoši svojega kokošnjaka<br />

z iskanjem te nesrečne frulice. In so jo našle? Niso.<br />

Če boste kdaj videli kokoši, kako brskajo po pesku,<br />

zemlji, vsem mogočem, se spomnite, da še danes<br />

iščejo izgubljeno petelinčkovo frulico.<br />

Hvaležni smo bili njeni zgodbi, da nam je bilo kar<br />

težko tako na vratih odvihrati naprej. Vendar nam je<br />

zaupala pomembno skrivnost: da se v Ljubljani drugo<br />

leto začne tečaj rezijanščine. Jezik je tako sočen,<br />

tako svetel in hkrati skrivnosten, domač in hkrati<br />

tuj, nerazumljiv. Po ogledu muzeja smo se povzpeli<br />

na hrib, kjer so za božič imeli žive jaslice in od koder<br />

je nad vasjo s pomočjo posebniih napeljav razsvetlila<br />

nebo skoraj prava zvezda repatica. V krogu smo še<br />

enkrat zapeli gori Ćaniniwi, tokrat močno, skupaj<br />

z vetrom. Zapeli smo tudi beneško pesem in z njo<br />

pozdravili dolino.<br />

Oj božime tele dolince, ker vas moram zapustit ...<br />

Spletle so se nevidne svilene nitke med nami in<br />

to deželo, temi ljudmi, s starimi nonicami na ulici,<br />

s katerimi smo se morali na žalost pogovarjati v<br />

italijanščini, ker nas niso čisto nič razumele, s<br />

kokoškami in pravljicami … Pustili smo sledi za sabo,<br />

da bomo vedeli, kam se vrniti.<br />

Vsaka reka je nekaj posebnega, svojevrsten<br />

fenomen pa je reka Ljubljanica, posebnost<br />

slovenskega kraškega sveta. Njeno porečje<br />

obsega večji del slovenskega kraškega sveta, po kraških<br />

kamninah pa se igrivo prikazuje in izginja. Njene vode<br />

se sedemkrat pojavijo na površju in sedemkrat zamenja<br />

svoje ime, skriti pa se ne more. Ko zapusti kraško območje<br />

Notranjske, odnese s seboj vsako leto več kot 250.000<br />

ton raztopljenega apnenca. Nastajajo zanimive naravne<br />

pojavnosti: hribi se nižajo, doline se višajo, tla se udirajo.<br />

Nastajajo jame, vodoravne in navpične, velike in majhne,<br />

vse pa predstavljajo skrivnostne poti skozi zemeljsko<br />

skorjo. Izviri in studenci pa so kot srečen konec v tej<br />

čudoviti pravljici, ki je mnogim ljudem še nepoznana in<br />

ravno zato zelo topla in prijetna.<br />

Tako nekako se je pričela tudi naša zgodba, ko smo<br />

se za pet dni podali na popotovanje po tej prelepi poti.<br />

Začeli smo ga pri vasi Prezid na Hrvaškem, od koder<br />

smo se peš podali proti prvem izviru Trbuhovica. Bolj,<br />

ko smo se bližali, vse bolj je bilo jasno, da potoka<br />

Trbuhovica ne bomo videli na površju. Kasneje smo<br />

izvedeli, da potok Trbuhovica le ob izjemno visoki<br />

vodi teče po polju, zato smo bili zaradi nizke količine<br />

padavin prikrajšani za ta del. Preveč misli namenjenih<br />

dežnim kapljam pa se nam je še isto noč in naslednji<br />

dan močno maščevalo.<br />

Tako smo prvo in drugo noč namesto v šotorih<br />

preživeli na skednju. Prvi dan smo obiskali prav<br />

posebno jamo Golobina, kjer smo se v popolni temi<br />

prebijali skozi in za povrhu imeli še zanimiv pogovor<br />

o bližnjem srečanju z medvedom. Naše veslanje smo<br />

morali drugi dan zaradi človeške nemoči proti naravi<br />

prestaviti na naslednji dan, obiskali pa smo Križno<br />

jamo in se podrobno seznanili s Cerkniškim jezerom.<br />

Druga noč na skednju je bila zaradi družbe nočnih<br />

obiskovalcev (polhov, podgan in netopirjev) prav<br />

popestrena. Še dobro, da je nekaj pogumnih deklic<br />

razbijalo tišino z glasnim petjem, drugače bi nenehno<br />

razmišljali o obisku naših nočnih obiskovalcev in<br />

nastala bi prava panika.<br />

Pogum je bil poplačan in naslednje jutro se je počasi<br />

prikazalo sonce. Ta dan smo veliko hodili v okolici<br />

Rakovega Škocjana, popoldan dolgo veslali po Unici,<br />

zvečer pa postavili šotore in preizkušali vse vrste<br />

toplih oblačil, ki smo jih imeli s seboj.<br />

18 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


PO P O T O V A N J A<br />

Četrti dan je bil kljub že dobro utrjenim mišicam<br />

najbolj zahteven. Ta dan smo v šestih urah prehodili<br />

približno 20 km, od tega nekaj tudi skozi Mrzlo in<br />

Vranjo jamo, nato pa prišli do Močilnika in od tam<br />

popoldan še aktivno veslali, postavili šotore in popadali<br />

v spalne vreče ter od utrujenosti hitro zaspali.<br />

Kljub temu, da smo bili samo še nekaj dni nazaj<br />

na hrvaški strani, pa je bil pred nami zadnji dan<br />

našega popotovanja, ko smo ob lepem vremenu in<br />

polni energije iz Vrhnike močno veslali do Ljubljane.<br />

Pri tromostovju smo iz čolnov ponovno vstopili v<br />

popolnoma drug svet, nam znan vsakdan, se osvežili<br />

s sladoledom, potem pa pri Kajak kanu klubu v<br />

Ljubljani sklenili našo šolo v naravi in s starši, ki so<br />

nas prišli počakat na končno postajo, na družinskem<br />

pikniku zaključili naše popotovanje. Najbolj pogumni<br />

starši so se z veseljem pridružili kratki vožnji s<br />

kanujem in preizkusili veslaške sposobnosti svojih<br />

otrok. Proti večeru pa smo se utrujeni, vendar srečni,<br />

da nam je tudi ta šola v naravi lepo uspela, odpravili<br />

k mehkim in toplim posteljam naproti.<br />

Ana Perič, 7. r<br />

Veslanje po sedmih izvirih Ljubljanice<br />

Po tem, ko smo v začetku šolskega leta prehodili Pohorje, smo sedaj ubrali bolj vodeno pot. Odpravili smo se na<br />

veslanje po sedmih izvirih Ljubljanice.<br />

Čeprav nas je v glavnem, spremljalo oblačno, deževno in precej mrzlo vreme, nam to ni pokvarilo lepih trenutkov,<br />

veselega vzdušja in prijetnega druženja. Tudi dokaj naporna hoja in veslanje od Prezida, Vrhnike, Dolenje vasi,<br />

Rakovega Škocjana, Barja in nazaj do Ljubljane ter spolzke jame nam niso mogli priti do živega. Naše veselje in<br />

sreča mladosti sta se samo še stopnjevali.<br />

Bivanje v naravi v poznih pomladnih dneh je res nekaj posebnega. Cvetoča polja, gozdovi, živalce, ki iščejo<br />

zavetja za svoje bodoče potomce, žuboreči potoki, reke in jezera, vzbudijo v vsakem človeku čudovite občutke, ki<br />

so res nekaj posebnega.Vsa ta veličina življenja se prenaša tudi na ljudi in jih polni z neznansko energijo.<br />

Eden od dogodkov, ki je bil zares nekaj posebnega, je bil obisk jame Golobina. To je kraj, kjer reka Obrh ponikne<br />

in se ponovno pojavi na površju pod istim imenom pri Cerkniškem jezeru. V jamo smo se odpravili kar peš, saj je<br />

bila blizu kmetije, kjer naj bi prenočili to noč. Primerno smo se oblekli, vzeli vsak svojo svetilko in se podali jami<br />

naproti. Bila je vlažna in spolzka, vendar smo imeli primerno opremo, ki nas je obvarovala pred poškodbami.<br />

Strop jame je bil nizek, zato smo se morali pošteno skloniti. Kljub previdnosti pa smo dobili kar nekaj manjših<br />

bušk. Na koncu jame je bil en meter globok kanal, ki je vodil do jezera v notranjosti jame. Gospod, ki nas je<br />

vodil po jami, nam je povedal, da ga je nekoč preplaval njegov brat. Nato pa smo se odpravili proti izhodu jame,<br />

pravzaprav smo morali del izhoda najti kar sami. S sošolcem Janom sva našla nekakšen rov, ki je spominjal<br />

na pot do izhoda. Medtem ko sva se plazila po vseh štirih, sva zagledala tri bele netopirje, ki niso bili nič kaj<br />

prikupni, zato sva malce pohitela in prišla v dokaj velik odprt prostor. Spominjal je na nekakšen pravljičen gozd<br />

groze. Kmalu so prišli še ostali iz našega razreda. Povzpeli smo se po leseni lestvi in nadaljevali pot po gozdu proti<br />

domačiji Kandare, kjer smo tudi prenočili.<br />

Ta šola v naravi mi bo ostala v lepem spominu.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 19


I G R A<br />

Igra 7. razreda<br />

Kralj Artur<br />

Lidija Habinc Perko<br />

Osvajanje<br />

Primorske<br />

Davorin Peršič<br />

Briti ječijo pod težo saškega meča,<br />

nadnje se zgrinjajo svinčeni oblaki brezupa.<br />

Težo saškega meča smo občutili tudi mi, ko smo<br />

si letošnje šolsko leto v 7. razredu privoščili<br />

zajeten zalogaj - igro King Arthur v angleškem<br />

jeziku. Včasih so se tudi nad nas zgrnili svinčeni oblaki<br />

brezupa, ko besedilo ni in ni šlo gladko. Študij igre, ki<br />

smo ji namenili dva meseca, nas je zelo lepo povezal, kajti<br />

takšno delo je celovit proces, ki zajema prva, negotova<br />

spoznavanja z besedilom, ki je v tujem jeziku in nas<br />

postopoma vodi v doživljanje in oživljanje oseb. Ko se<br />

je končno vse zlilo v celoto, je vsak posameznik poznal<br />

igro do potankosti. To spoznanje je bilo vredno vsega<br />

truda, tudi tistih »zamujenih« ur rednega pouka, saj<br />

Kralj Artur s svojimi vitezi okrogle mize v tem razredu še<br />

vedno živi. Ne mine angleška ura, da učenci v medsebojni<br />

komunikaciji ne bi uporabljali citatov iz te igre.<br />

Naj jih duh viteštva spremlja še dolgo.<br />

Z<br />

devetim razredom smo na dvodnevnem<br />

športnem dnevu odkrili izjemno pokrajino<br />

med zaledjem kraškega roba, Hrastovljami<br />

in Ankaranom. Z zgodnjim vlakom smo se pripeljali v<br />

Prešnico (pri Kozini), kjer smo po prijetni poti kmalu prišli<br />

do kraškega roba. Od tam je pogled ujel istrske vasi, ki so<br />

rasle sredi zelenih gričev in ob belih cestah, ki so vodile<br />

do živo modrega morja, so vse bolj polno rasla obdelana<br />

polja in vinogradi.<br />

Na mogočnih stenah smo preizkušali svoje plezalske<br />

sposobnosti in večina je dijakov je med ostrim<br />

kamnom, razpokami in vrtoglavim pogledom v globino<br />

našla pot do razveseljivega vrha. Pred nami je bila še<br />

dolga pot in preko Marčevega hriba smo se spustili v<br />

Podpeč do kmetije, kjer so nas čakali konji, pripravljeni<br />

za počasen sprehod. Vreme, pokrajina in ljudje smo<br />

bili prijetno umirjeni, vendar v spletu okoliščin je<br />

dijakinja padla s konj, kar je vse zelo vznemirilo. Na<br />

srečo se je vse končalo le z modricami.<br />

Kmalu smo prišli v živopisano cerkev Sv. trojice<br />

v Hrastovljah. Po zelo kratkem vodstvu, ki ga je<br />

dopolnila izredna svetloba zahajajočega sonca, smo<br />

se odpravili proti kulturnemu domu v Kubedu. Na<br />

tej poti, ki se je počasi a vztrajno vse bolj dvigovala<br />

in vedno bolj daljšala, smo prvič naleteli na meje<br />

naših moči. Vendar so bile to le trenutne slabosti in<br />

po topli večerji se je pokazala sveža moč. Fantje so jo<br />

v glavnem vložili v nogometno zmago nad domačini,<br />

dekleta so jo preobrazila v pogovore.<br />

Iz gostoljubnega Kubeda, smo se po krepkem zajtrku<br />

in rednim obiranjem češenj obrnili proti zahodu in se<br />

skozi svež primorski gozd približevali morju. Ampak<br />

drugi dan je bilo sil manj in večina je morala vložiti<br />

zadnje kaplje, da smo dosegli Tinjan, vas, ki stoji na<br />

zadnjem hribu pred morjem. Tam je bila malica in<br />

še dve uri nas je ločilo od Ankarana. Čez Škofije in<br />

Hrtvatine smo prišli na sončno obalo. Voda je bila<br />

zelo sveža, vendar to ni ustavilo nekaterih fantov<br />

in deklet, ki jih je po pripovedovanju le še slika<br />

osvežilnega morja držala pokonci.<br />

Vsaka ekskurzija, vsako potovanje je posebna slika<br />

velikega potovanja, je slika življenja, kjer se v odnosu<br />

do narave, soljudi in sebe učimo vedno novih in novih<br />

korakov. V tej vaji je nam uspelo.<br />

20 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


PO P O T O V A N J A<br />

Igor Velepič<br />

Enajstošolci na<br />

Dunaju<br />

V<br />

petek, 2. 6. <strong>2006</strong>, smo se za sklep epohe<br />

zgodovine umetnosti kot vsako leto za štiri<br />

dni odpravili v cesarsko mesto Dunaj (Bog<br />

ohrani, Bog obvari, nam cesarja, Avstrijo …). Tokrat<br />

(bilo nas je 24 dijakov in trije učitelji, ena dijakinja pa<br />

žal ni mogla z nami) smo sicer pot nameravali obogatiti<br />

še z obiskom Esterhazy-jeve palače in Budimpešte, a<br />

so se stvari drugače iztekle. Že lani, ko smo družno<br />

obiskali München, se je letošnji enajsti razred izkazal s<br />

svojo vzdržljivostjo, zanimanjem, prisrčnostjo in dobro<br />

voljo (s pridihom prepoznavne začimbe permanentne<br />

jamrajočnosti nekaterih …).<br />

Glavna rdeča nit ekskurzije je bila tokrat glasba, zato<br />

smo si kakopak ogledali »Haus der Musik«, dvorane<br />

v Musikvereinu, predkoncilski obred latinske maše<br />

v Hofburški kapeli z Dunajskimi dečki (Schubertova<br />

Maša v F-duru), prisluhnili pa smo tudi prvima<br />

deloma (Kyrie in Gloria) Mozartove Misse Solemnis<br />

v Auguštinski cerkvi, koncertu pihalnega orkestra<br />

ameriških študentov v Votivkirche … Glavni glasbeni<br />

dogodek pa je bil obisk Dunajske državne opere,<br />

kjer smo prisluhnili scensko malce modernizirani<br />

interpretaciji Puccinijeve opere Manon Lescaut<br />

(junakinje tragično razpete med srcem in razkošjem).<br />

Ta opera je sicer skladateljevo zgodnje delo, a večino<br />

nas je izvedba, tako kot tudi monumentalna zgradba<br />

v celoti navdušila.<br />

Doslej smo z drugimi generacijami enajstošolcev<br />

poslušali Carmen, Traviato, Othella in Čarobno<br />

piščal.<br />

Kot uvod v jesensko ekskurzijo smo si ogledali nekaj<br />

arhitekture in galerij: Kunsthaus, Hudertwasser<br />

haus, Kunsthistorisches Museum, palačo Belvedere,<br />

Plečnikovo Zaherlovo palačo, MuseumsQuartier,<br />

Cesarske muzeje, Zakladnico in grobnico<br />

Habsburžanov. Seveda smo obiskali tudi Štefanovo<br />

katedralo, dve železniški postaji, se ustavili ob<br />

Donauturmu in v spletu okoliščin zavili tudi v Prater.<br />

Prizadevali smo si tudi za ogled musicala Romeo<br />

in Julija, pa nam ni uspelo. Spali smo na eni od<br />

dunajskih waldorfskih šol (Pötzleinsdorf), ki so jo za<br />

nas prijazno ogreli, saj so bili dnevi - oz. predvsem noči<br />

- kaj hladni. Tuši so bili pa vseeno preveč osvežilni …<br />

Ker so bili prazniki, se z učenci te šole nismo srečali,<br />

smo jim pa malce zavidali umeščenost njihove šole<br />

med livade in parke, pa tudi prostorno zgradbo, ki<br />

je bila nekdaj nekakšen dvorec. Vreme je bilo skoraj<br />

aprilsko, razen zadnji dan, ko nas je že od ranega<br />

jutra ožarjalo praznično sonce (Binkoštni ponedeljek<br />

je v Avstriji namreč velik praznik!).<br />

Zadnji dan smo obiskali tudi islamsko mošejo.<br />

Pripeljali smo se pred zgradbo, se znotraj sezuli ter<br />

se posedli po preprogah, potem pa z občudujočo<br />

zbranostjo uro in pol poslušali gospoda , ki nam<br />

je razložil marsikaj o Islamu, muslimanih, njihovi<br />

kulturi in običajih. Sodeč tudi po vprašanjih dijakov,<br />

so se z nemščino zelo dobro znašli, predvsem pa smo,<br />

mislim da vsi, občudujoče poslušali prevod gospe<br />

Maletin.<br />

V ponedeljek smo zvečer nekako pravočasno prišli<br />

domov, hvaležni šoferju Vojku za prilagodljivost in<br />

zabavnost, dijaki so bili blago utrujeni a pravzaprav<br />

polni izrazov navdušenja nad doživetim, s še več<br />

zaupanja in vere v poslanstvo naše šole pa smo prišli<br />

domov tudi učitelji, saj je pravo veselje stati ob strani<br />

tako prisrčno razigrani, zvedavi in prijetni druščini v<br />

odgovorno življenje postavljajočih se mladostnikov.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 21


PO P O T O V A N J A<br />

Neithan, 9. r<br />

Ekskurzija 9.<br />

razreda v Firence<br />

Naš razred se je v sredo, 31. 5. <strong>2006</strong> podal na<br />

ekskurzijo v Firence. Tja smo odšli z avtobusom<br />

firme Frelih, ki si zaradi pomanjkanja prostora<br />

za vse noge in vsa trupla pet zvezdic res ni zaslužil.<br />

Naslednjo ploho neodobravanj je ta izlet požel, ko je naš<br />

razred izvedel za nečloveško uro odhoda – 5:00 zjutraj,<br />

a ta se je na dan odhoda zaradi nekaterih posameznikov<br />

jasno zavlekla toliko, da smo odšli šele pribl. ob 5:45.<br />

Na avtobusu se je prve pol ure odvijal pogovor, po<br />

tem dokaj kratkem pogovoru pa je ves avtobus razen<br />

šoferja in nekaterih drugih (redkih) osebkov 'pomrl'.<br />

Naslednji pomemben dogodek je bil odkritje žoge, ki<br />

je zaposlovala moški del razreda večino odmorov. Ko<br />

smo prišli v Firence smo odšli v Museo del bargello,<br />

kjer smo si, predvsem, ogledali grškega boga Bakhusa<br />

oz. Dioniza in pa boga Merkurja. Tam smo se usedli<br />

in narisali ali Dioniza ali Merkurja. (...)<br />

Naslednji dan smo navsezgodaj zjutraj bili brutalno<br />

zbujeni brez simpatije do našega stokanja ali<br />

prošenja, saj smo imeli zajtrk. Ne smem pozabiti<br />

omeniti zajtrka, saj je bil kruh verjetno od prejšnjega<br />

dne, kar je le dodalo k njegovi žlahtni trdoti (tu<br />

verjetno velja rek, da kar plačaš, to dobiš), zraven pa<br />

je bil kos masla, ki niti ni bil star, niti slab (začuda)<br />

in skoraj užitno marmelado, katere starost verjetno<br />

presega leto prve svetovne vojne. Po hrani sodeč je<br />

pod hostlom nek bunker, ki izvira iz prve svetovne<br />

vojne in iz tam črpajo zaloge hrane. Po zajtrku smo<br />

pospravili šotore in pripravili šoferja, da je naredil<br />

resen prekršek, da nam ni bilo treba preveč hoditi.<br />

Odšli smo v galerijo Accademia, kjer smo si ogledali<br />

Michelangelove ujetnike in, smisel tega potovanja,<br />

Davida. Original je bil presenetljivo natančen in<br />

z pribl. nad štirimi metri zelo mogočen. Ko smo<br />

narisali kar smo hoteli smo odšli ven. Zopet smo<br />

odšli do kupole, nas je zopet rešila vrsta, dolga kot<br />

vrsta v Harrodsu. Kasneje smo odpotovali do mosta<br />

Ponte Vecchio, kjer smo imeli dve uri prostega časa.<br />

Zatem pa smo si še odšli ogledati kapelo Medičejcev.<br />

Po ogledu smo se odpravili do Marine di Masse, kjer<br />

smo vstopili v hostel. Ob desetih so se odšli tisti, ki<br />

so želeli se kopati. Za kopanjem je bila večerja, ko<br />

je imela Nina Grbič rojstni dan. Večerja je bila zelo<br />

kvalitetna in dobra. Potem smo odšli 'spat'.<br />

Tretji dan smo odšli v Carraro, kjer smo si ogledali<br />

kamnolom v srcu gore, 400 metrov od vsakega začetka<br />

in 250 metrov od vrha gore. Iz kamnoloma smo odšli<br />

v mesto, kjer smo hoteli iti na pizzo, a je bila siesta<br />

in nič ni bilo odprto. Hoteli so nam 'uturiti' le pašto<br />

z paradižnikom, a smo se spuntali in odšli. Jest smo<br />

odšli na avtocesto v tako imenovani autogrill. Tam so<br />

bili sendviči ali krompir z mesom. Po kosilu pa smo<br />

odšli naravnost domov.<br />

22 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


V G I B A N J U<br />

Mohor Demšar<br />

Olimpiada petih<br />

razredov<br />

Ker je peti razred v znamenju Grčije, naj<br />

vam opišem waldorfsko olimpiado, ki se je<br />

konec maja že osmo leto odvijala na Dunaju,<br />

pravzaprav v predmestju Dunaja, v kraju Schönau.<br />

Na prelepem travniku smo se zbrali peti razredi<br />

štirinajstih šol iz Slovenije, Hrvaške, Slovaške in<br />

Avstrije. Res je pravi raj okolica šole v Schönau,<br />

saj je tam toliko travnikov, da je več sto učencev in<br />

nekaj ducatov spremljevalcev lahko postavilo svoje<br />

šotore in še je ostal ogromen travnik, ki je bil posebej<br />

namenjen olimpijskim disciplinam: maratonu, teku<br />

štafet, šprintu, rokoborbi, metanju kopja, metanju<br />

diska, skokom v daljino ter skokom v višino.<br />

Četrtek je bil namenjen zbiranju in mi smo ta dan<br />

izkoristili za obisk živalskega vrta. Petek smo cel dan<br />

vsi vadili vse discipline, v soboto pa je bil tekmovalni<br />

dan, kjer je bila lepota prav tako pomembna kot<br />

hitrost, moč, najpomembnejše je bilo, da je vsak dal<br />

res vse od sebe. Večina se je res potrudila na vso moč<br />

in marsikdo je naslednji dan večji del dneva prespal.<br />

V soboto popoldne smo okusili še kanček pravega<br />

mestnega utripa in jo mahnili proti domu v glavnem<br />

kar zadovoljni. Krasno je, da je vseh štiriindvajset<br />

učenk in učencev doživelo to olimpiado, ki je niti<br />

nočni dež ni uspel pokvariti, saj je čez dan vedno<br />

posijalo sonce.<br />

Vsaka šola je imela svoje predstavnike razdeljene v<br />

deset grških polisov, mestnih državic, kot razred pa<br />

smo taborili in hodili jest. Tako so se otroci pomešali<br />

med sabo in dva naša fanta sta kar hitro imela polno<br />

občudovalk iz Avstrije.<br />

Darilo ob<br />

praznovanju dneva<br />

Zemlje<br />

Za Waldorfsko šolo Ljubljana je bila sreda, 19.<br />

aprila, ko je bilo praznovanje dneva Zemlje,<br />

še posebej pomembna. Poleg zanimivega<br />

pogleda na podnebne spremembe, vzroke in posledice<br />

teh sprememb, ki jih je predstavila dr. Lučka Kajfež<br />

Bogataj z Biotehnične fakultete, je direktor Iztok Kordiš<br />

iz rok predsednika Lions kluba Ljubljana Emona, g. Aleša<br />

Slavca, prejel ček v vrednosti 1.700.000,00 SIT. Sredstva so<br />

namenjena nakupu športne opreme.<br />

To je pomemben korak k izboljšanju pogojev za<br />

športno vzgojo, saj se trenutno večji del tega predmeta<br />

izvede v naravi, na grajskem griču ali na Golovcu.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 23


Valovanje<br />

Ah, to je tisto valovanje,<br />

ki ponese me v spanje.<br />

Ah, to je tisti šum,<br />

ki vliva mi pogum.<br />

Ah, to je tista lepota,<br />

ki v meni postane dobrota.<br />

Urša Zupanc, 8. razred

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!