26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Jesen 2006

Letnik II, številka 3 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik II, številka 3
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

jesen <strong>2006</strong><br />

uvodnik Ogledalo<br />

Pomen ročnih del<br />

Waldorfska šola Maribor<br />

Živeti za ideale<br />

Prvi šolski dan<br />

Glasba in gibanje<br />

utrinki Oglej (7. r)<br />

Balkanska turneja pevski zbor WšL<br />

Umetnostno-zgodovinska<br />

ekskurzija (12. r)


K A Z A L O<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

jesen <strong>2006</strong>, zaporedna št. 51<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: (01) 28 222 40<br />

Fax: (01) 28 222 41<br />

DŠ: 65714415<br />

ŽR: 50100-603-43421<br />

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Splet: www.waldorf.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Igor Velepič, Marina Nuvak, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš<br />

Sodelavci:<br />

Antonija H. Križaj, Bojan Popovič,<br />

Boštjan Štrajhar, Darko Sredič,<br />

Iča Marušič, Izidor Habjanič,<br />

Monika Černe, Nadja Lazar,<br />

Staša Vidmar, Vera Grobelšek<br />

Lektoriranje: Tatjana Kamenšek<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Vzgoja 4<br />

Dvanajsto leto življenja 4<br />

Pomen ročnih del v waldorfski šoli 7<br />

Prvi šolski dan 9<br />

1. razred 9<br />

9. razred 10<br />

Utrinki 11<br />

Oglej 11<br />

O vzgoji kot preventivni medicini 13<br />

Pesmi 14<br />

Glasba in gibanje 14<br />

Društvo Sončna pot 15<br />

Kam po osnovni šoli 15<br />

Izobraževanje za waldorfske učitelje 16<br />

V gibanju 17<br />

Gimnastika Bothmer 17<br />

Waldorfska šola Maribor 18<br />

Živeti za ideale 18<br />

Popotovanja 19<br />

Ekskurzija v Španijo 19<br />

Balkanska turneja 06 22<br />

Zgodba 24<br />

Zakaj človeški podplat ni raven 24<br />

2 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


U V O D N I K<br />

Izidor Habjanič, predsednik sveta zavoda<br />

Ogledalo<br />

Uvodnik v Novice je priložnost za poizkus,<br />

da se njihova vsebina postavi pred ogledalo<br />

časa, v katerem so nastale. To je seveda zgolj<br />

nedosegljiva želja … Nesporno je, da novic časa ne<br />

razumemo! Ne tisti, ki ta čas živimo, še manj tisti, ki si<br />

sodbo o njem oblikujejo pozneje, ko je ta podoba že bolj<br />

prepoznavna in na videz čitljiva.<br />

Novic je vedno veliko in vse se samozavestno nastavljajo<br />

kot prikupne in spogledljive kokete pred ogledalo časa.<br />

Večina novic iz našega spomina sicer izgine in to še<br />

hitreje, kot traja njih podoba v ogledalu trenutka. A<br />

vendar! Novice so koprenast, nepregleden klobčič niti,<br />

iz katerih čas splete novo podobo. In ta podoba je lažje<br />

prepoznavna, če dogodke kot <strong>novice</strong> zabeležimo.<br />

Lepa ali grda, vsaka zabeležena novica nas lahko<br />

bogati, ko si jo pozneje ogledujemo kot podobo v ogrlici<br />

časa. Bodisi kot prejeto darilo naših doživetij bodisi kot<br />

prejeto darilo preteklih izkušenj.<br />

Naša šola je del družbe in situacij v njej. Situacija<br />

šolstva v Sloveniji, razmere za razvoj zasebnega šolstva,<br />

nove iniciative in nova zakonodaja, naše še ne povsem<br />

rešene prostorske potrebe, vrsta težav in vrsta uspehov,<br />

naši varovanci v vrtcu, učenci, dijaki, vzgojitelji, učitelji<br />

in starši, vse to in vsi mi smo del polnega življenja<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana. Prepoznavnost tega življenja<br />

doma in v svetu raste. Naša waldorfska šola v Ljubljani<br />

ni več osamljena v slovenskem prostoru. Imamo prve<br />

rezultate waldorfskega dela in šolanja v Mariboru,<br />

sledijo iniciative na Bledu, v Portorožu, Celju …<br />

V naši predanosti, biti odprt, širok in hkrati ohraniti<br />

identiteto, živimo polno življenje in po svojih močeh<br />

soustvarjamo svojo podobo. In kar dobimo kot dar za<br />

vse napore iskanja prave poti, je novo, polno življenje.<br />

Waldorfska šola Ljubljana.<br />

Waldorfska šola Ljubljana je že velika družina, ki<br />

zna tudi predano preverjati svojo pot, jo iskreno in v<br />

modrosti usmerjati po lastni vesti in po svojih močeh.<br />

Res smo vse večji, a tudi vse bolj izkušeni in modri. In<br />

to kot pomembno dejstvo ter veselo novico dodajam v<br />

šopek novic, ki sledijo uvodniku!<br />

Kot družina se z novim šolskim letom ponovno<br />

podajamo na pot druženja, v dneh, ko se bliža mihaelovo,<br />

naš prvi šolski praznik poguma, ki ga potrebuje človek<br />

v času, ko tema premaga svetlobo.<br />

Podajamo se na izbrano pot, na pred kratkim ponovno<br />

preverjano smer. Vsi člani naše waldorfske družine se<br />

složno podajamo na pot skrbi za naše varovance. Po<br />

diskusiji o pravkar izbrani smeri nadaljnjega razvoja<br />

šole, si odkrito gledamo v oči, pripravljeni na nove<br />

izzive na tej poti. Soglasno vzklikamo: Tempus ipsum<br />

affert consilium, v pripravljenosti, da še naprej odprto,<br />

predano iščemo našo pravo pot, ohranjamo identiteto<br />

in uspešno, polno življenje naše šole.<br />

Želim vam veliko uspeha ter veselih trenutkov<br />

druženja v novem šolskem letu ter seveda užitek in<br />

zabavo ob branju Novic.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 3


V ZG O J A<br />

Hermann Koepke<br />

Dvanajsto leto<br />

življenja, vstop v<br />

puberteto 4.del<br />

Flavte za različne starostne stopnje<br />

"Naj rečem nekaj še o glasbi. Z razredom ste lepo peli.<br />

Kmalu bo nastal problem z mutiranjem, kar pomeni,<br />

da bo vse manj fantov lahko pelo. V tej starosti pa<br />

je prav glasba izredno pomembna. Problema ne<br />

rešimo, če prenehamo peti, ker so glasovi vedno<br />

tanjši. Izhod je inštrument in predlagala bi flavte.<br />

Sama sem naredila takole: v prvih dveh razredih sem<br />

uporabljala pentatonično flavto, od tretjega do petega<br />

blokflavto ali c-flavto in od šestega naprej malo daljšo<br />

alt flavto, f-flavto. Glasbena literatura je zelo obširna,<br />

tudi za sedmi razred lahko najdete odlične večglasne<br />

stavke, napisane za flavto; obstajajo celo Mozartove in<br />

Beethovnove simfonije, predelane za flavto.<br />

Flavte se vedno bolj daljšajo, kar sovpada z dihanjem,<br />

ki postaja vedno globlje. Stalni spor med dihanjem in<br />

krvnim obtokom, značilen za obdobje drugih sedmih let<br />

življenja, lahko uskladimo s pihalnim instrumentom in<br />

to vsako jutro, saj flavte hitro pripravimo in pospravimo.<br />

Godala pustimo za orkester. S starši se dogovorite, da<br />

otroci doma instrument vsak dan vadijo.<br />

Vrniva se še k recitaciji. Smem vprašati, zakaj ste<br />

izbrali ravno to pravljico?" Susanne je pomislila:<br />

"Tema dobro in zlo je primerna po dogodkih v trgovini.<br />

Ko bodo znali umetniško povedati celo pravljico, jim<br />

bom zastavila vprašanje, če lahko z jasnimi mislimi<br />

pripovedujejo pogovor o zlu in dobrem v pravljici tako,<br />

da zlo prepoznajo kot izloček iz žive celote: odvzem<br />

ročaja sekire iz živega debla. In pri tem lahko doživijo<br />

spoznanje, da gre tatvina v smer zla. Za mnoge otroke<br />

je nemogoče, da bi prišli do takega vpogleda, če gledajo<br />

svoja dejanja, v katera so vpleteni. S tem primerom, ki<br />

vsebinsko ni direktno povezan s krajo v trgovini, lahko<br />

pripravim tla za vpogled v dejanje."<br />

Slika ali misel<br />

"Do tega sem prišla med epoho. Ko sem v šestem<br />

razredu začela z geometrijo, so bili sprva vsi učenci<br />

navdušeni nad lepoto geometrijskih oblik in so to<br />

tudi sami želeli risati. Na žalost pa se ta navdušenost<br />

ni obdržala. Slike so sčasoma pri nekaterih učencih<br />

postale nenatančne, navdušenje se je razkadilo in med<br />

tistimi, ki so še hoteli delati, so bili ravno tisti, ki so risali<br />

natančno. Postali so nemirni in površni. Prisiljena sem<br />

bila iskati nove poti. Tako sem se domislila napenjanja<br />

nitk. Mogoče bodo zaradi tega nekateri fantje bolj<br />

spretni."<br />

"Spomnite se ljubeznivega predrzneža, ki je pripomnil,<br />

kako napeto je to. Te in druge učence, ki niso bili<br />

več tako pri stvari, bi morali nagovoriti preko lepih<br />

geometrijskih oblik. Predolgo ste stopali po eni poti in<br />

zato niste mogli naprej. Druga smer je miselno delo."<br />

"Upam, da vam bo uspelo," je pristavila Henriette.<br />

"Zakaj, zakaj vas je tega strah?"<br />

"Če spoznajo namero, bodo postali razdraženi. Na to<br />

morate paziti.<br />

Še nekaj me zanima: Zakaj ste začeli z geometrijskimi<br />

formami in ne z napenjanjem niti?"<br />

4 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


Henriette je poiskala knjigo Živo mišljenje s pomočjo<br />

geometrije. "Vidite ta majhni enakostranični trikotnik?<br />

V njem se skrivajo rombi in trapezi. Najprej razložite<br />

pojem romb, slikovito: izgleda kot pohodni znak v gozdu,<br />

trapez pa kot cirkuška gugalnica, ki visi s kupole. Fantje<br />

bodo potem razpravljali o teh slikovnih predstavah.<br />

Potem postavite vprašanje: Koliko trikotnikov, rombov<br />

in trapezov lahko najdete?<br />

Poleg te naloge opazujte še kakšno zares lepo<br />

geometrijsko sliko, potem imate zares obe strani, ki<br />

spadata k pouku.<br />

Ko opazujete geometrijske oblike, se posvečate<br />

vtisom, občudujete, veselite se nad lepoto. Pa še drugo:<br />

premišljujete, se sprašujete, katere zakonitosti ima<br />

romb, katere trapez in koliko jih je na sliki. V sebi<br />

nekaj premikate, ste notranje aktivni.<br />

Enkrat je učenec bolj v okolici, drugič je bolj notranje<br />

dejaven. Pomembno je še nekaj - ko občudujemo lepo,<br />

to olajša našo dušo, jaz ostaja zunaj. Premišljevanje,<br />

predstave o zakonih, to je povezano z naporom, z<br />

določeno težo, kar potegne jaz noter. Govorimo o tem, da<br />

je računska naloga še lahka, težka ali celo pretežka.<br />

Če menjaje vpeljemo v pouk obe smeri, ne bo razred<br />

ne pretežak in zatohel ne prelahek in površen. Ko<br />

obračate krmilo, ostajate v vetru. Če samo prehajate<br />

od ene lepe forme k drugi, se elan izgubi."<br />

"Ne bi smela uvesti napenjanja nitk?"<br />

"Lahko, ampak v povezavi z miselnim delom. Ne<br />

pozabite: med poukom mora pihati 'močna sapa', z<br />

njeno pomočjo nastaja ravnotežje. Če to upoštevate,<br />

bodo tudi predmetni učitelji imeli manj težav z vašim<br />

razredom, sicer pa uravnotežate otroke z zunanjimi<br />

sredstvi in tako se lahko zgodi, da se barka prevrne."<br />

"Tega nasveta sem zelo vesela. Kaj si niste še nekaj<br />

zapisali, ko sem dvigala zvezke in hvalila in grajala dela<br />

otrok?"<br />

Henriette je preletela svoje zapiske. "Resnično ste<br />

opazili cel razred."<br />

Hvala in graja v odnosu do skupnosti<br />

"Hvala in graja sta naravni sestavini pouka in<br />

učenec pričakuje od učitelja jasne ocene svojega dela.<br />

Toda zelo moramo paziti, da ne poškodujemo sociale<br />

razredne skupnosti. Torej ne rečemo, da si A zaslužili<br />

pohvalo pred celim razredom, ampak rečemo: A moram<br />

pohvaliti, resnično dobro dela. S svojim delom pomaga<br />

tudi ostalim. Tako moram pohvaliti tudi vas, saj ste se<br />

od A naučili veliko!<br />

Glede graje imam izkušnjo, da je bolje, da jo otroku<br />

od dvanajstega leta naprej, lahko pa celo prej, izrečemo<br />

na štiri oči. Razumljivo je, da skušajo grajani svojo<br />

samozavest dokazati z jasno vidno ravnodušnostjo ali pa<br />

se pričnejo upirati. Predvsem moramo ugotoviti, zakaj<br />

učenec ne dela. Nima doma dovolj miru za delo, je kriva<br />

njegova enolična prehrana, mu težave dela zdravje,<br />

mogoče pot v šolo, prijatelji? In potem poskusimo najti<br />

ožine. Lahko se pogovorimo na štiri oči: "Jutri si bom<br />

ogledala tvoje risanje. Toda ne pozabi!"<br />

"In kako bi reagirali s stolom?"<br />

"Slišala sem samo pok, nisem pa videla okoliščin," je<br />

odgovorila Henriette.<br />

"Tudi meni so ušle, zato sem samo pobrala polomljene<br />

kose stola. Deklico in njeno sosedo sem mislila kasneje<br />

povprašati, kaj je bilo."<br />

"Mislim, da ste prav reagirali. Če bi po dveh urah<br />

glavne ure še na dolgo raziskovali, ne bi kaj dosti<br />

izvedeli, saj potrebujejo otroci odmor. Vsekakor je<br />

bolje, da v dvomljivih situacijah raje reagirate manj.<br />

Otrok, ki je v tej starosti deležen krivične obravnave,<br />

praviloma tega celo življenje ne pozabi! V tej starosti,<br />

ko otroci stopajo v zemeljsko zrelost, moramo vsako<br />

njihovo dejanje, vsako besedo položiti na zlato<br />

tehtnico. Napačna reakcija lahko razjezi celo razred,<br />

predvsem, če prevladujejo dekleta. V tej starosti so<br />

veliko bolj samostojne kot fantje in želijo to učitelju<br />

tudi pokazati.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 5


Včasih pozabimo kakšen dogodek raziskati in slediti<br />

motivaciji, zaradi katere se je nekaj pripetilo. Je bilo to<br />

npr. pomota, lahkomiselnost ali objestnost? Za vsako<br />

vrsto dejanja moramo različno ukrepati. Pomembno<br />

je še nekaj: ko zadevo preiskujemo, si narišemo sliko<br />

in v njej, če je natančna, hudodelca obdržimo kot<br />

akterja. Narišemo si njegovo sliko, ki jo on lahko vidi,<br />

s pomočjo katere lahko vidi sebe. Bistveno je, da gre<br />

za distanciranje. Na tak način ima raziskava – gledana<br />

s strani kazni – nekaj koristnega, zdravilnega. Dovolj<br />

sem govorila," se je opravičila Henriette. "Kako se zdaj<br />

počutite pri pouku?"<br />

"Končno čutim, da mi ni treba sami nositi tovora in<br />

dobila sem veliko poguma, da si postavim cilje. Za to<br />

sem zelo hvaležna. Res mi je postalo bolj jasno. Npr.<br />

to, kaj pomeni, da ne smem ostati pri dosežkih, tudi<br />

če je bil prisoten uspeh; kaj pomeni moja avtoritativna<br />

disciplina, recitiranje v zboru, umetnost pripovedovanja<br />

itn. Resnično verjamem, da mora dober učitelj, celo<br />

odličen učitelj, neizogibno zaiti v težave, če verjame,<br />

da lahko uči na isti način, medtem ko njegovi učenci<br />

dosežejo že novo razvojno stopnjo. Tako se sčasoma<br />

drug od drugega odtujijo."<br />

Šibkosti kot pomoči<br />

"Še nečesa sem se spomnila. Prej sem se oklepala<br />

svojih pomanjkljivosti in si vedno znova predstavljala,<br />

da so resnične. To šibkost sem v veliki meri premagala,<br />

posebej zato, ker je bil moj pouk tako dobro sprejet,<br />

tako od učencev kot od staršev. V zadnjem času pa se<br />

mi je spet pojavil dvom, in ko sem pri razlagi sklepnega<br />

računa doživela brodolom, so se spet pojavile moje<br />

pomanjkljivosti. Dobila sem občutek, da ne morem<br />

naprej. Ni to čudno, da se pri mladih pojavijo ti občutki,<br />

ko zaidejo v težave? Ko se pri njih poveča občutljivost,<br />

vse šibkosti v trenutku izginejo!<br />

Po drugi strani je doživljanje teh slabosti prebujajoče.<br />

To je pozitivna stran tega." Vprašujoče je pogledala<br />

Henriette in je nadaljevala: "Tako se pokaže, kako je za<br />

nekatere potrebna samovzgoja. Dobro je, če o tem, kar<br />

se dogaja v duši otroka pred izbruhom nove dimenzije,<br />

povemo staršem. To je neke vrste rojstvo, ki se zgodi z<br />

vstopom v zemeljsko zrelost."<br />

"In kako bi se te težke teme lotili s starši?" je povprašala<br />

Susanne.<br />

(se nadaljuje)<br />

prevod: Nadja Lazar<br />

.<br />

6 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


V ZG O J A<br />

povzeto po reviji Renewal<br />

Pomen ročnih del<br />

v waldorfski šoli<br />

Ročna dela predstavljajo pomemben element v<br />

waldorfskem izobraževanju, saj jih razumemo<br />

kot dopolnilo k intelektualnemu in čustvenemu<br />

razvoju ter razvoju volje pri otroku. V prvem razredu se<br />

naučijo pletenja, v kasnejših letih šolanja tudi kvačkanja,<br />

ročnega šivanja, pletenja s tankimi iglami, vezenja s<br />

križnim vbodom, obdelovanja lesa in šivanja oblek s<br />

šivalnim strojem. Predstavljamo vam povzetek knjige, ki<br />

je izšla pod naslovom: Z voljo razvita inteligenca: ročna<br />

dela in uporabna umetnost v waldorfskih šolah, avtorjev<br />

Davida Mitchella in Patricie Livingston. Napisana je sicer<br />

predvsem za učitelje, vendar bo zanimiva za vse tiste, ki jih<br />

zanima izobraževanje in razvoj otroka.<br />

Roke so enkraten in čudovit del človeškega telesa, ki<br />

nam pomaga do pomembnih in dalekosežnih izkušenj.<br />

Zato moramo učitelji poskušati pomagati otrokom, da<br />

se zavedó svojih rok in velikih darov, ki jih le-te dajejo<br />

njim in drugim. Da bi lahko naredili veliko čudovitih<br />

del, morajo postati spretne, senzitivne in močne. Slepi<br />

ljudje spoznajo svet skozi svoje roke, vendar se večina<br />

ljudi ne zaveda znanja, ki si ga lahko pridobimo, če<br />

z občutkom uporabljamo roke. Pomislite na umetnost<br />

in glasbo! Pomislite, kaj nas fizično delo in dnevne<br />

zadolžitve naučijo. Pomislite na rokovanje in kaj lahko<br />

iz njega o drugi osebi razberemo.<br />

Ročna dela in spretnosti moramo poučevati na<br />

umetniški način in z domišljijo, tako da vzpodbudimo<br />

otroke k ustvarjanju originalnih vzorcev, polnih barv<br />

in ustvarjalnih oblik. Naučiti se morajo novih načinov<br />

uporabe barv ter izdelave vzorcev, ki nakazujejo<br />

praktično uporabo izdelka. Rudolf Steiner je navedel<br />

mnogo načinov, kako to doseči. Zelo pomembno je<br />

slikanje in risanje form. Delo z barvami in izkušnje,<br />

kako se pri slikanju prelivajo ena v drugo, vplivajo na<br />

vse, kar otroci delajo tako pri urah ročnih del kakor<br />

tudi izven njih, ter vzgajajo umetniško in domišljijsko<br />

rast tudi pri njihovem razmišljanju.<br />

Želimo, da otroci delajo stvari, ki jih imajo radi in<br />

pri katerih uživajo. Želimo, da delajo spretno in pri<br />

tem povečujejo svoj umetniški čut. Ročna dela naj bi<br />

bila pomirjujoča in zabavna ter hkrati ustvarjalna,<br />

vključevala pa naj bi tudi močno delovanje volje. Nič se<br />

ne zgodi, če ne uporabiš rok in se ne lotiš dela!<br />

Delo, kjer preoblikujejo zemeljske materiale, vzbuja<br />

pri njih dobro počutje in notranjo rast. Dopolnjuje<br />

druge predmete v šoli ter pomaga v izobraževanje vnesti<br />

ravnovesje in celovitost.<br />

Pri zrelem umetniku se ročna dela in spretnosti<br />

spremenijo v uravnoteženo delovanje mišljenja, čutenja<br />

in volje. Volja je tisti del nas, ki najbolj spi. Ročna dela<br />

lahko v zgodnjih letih nežno prebudijo in vzgojijo voljo.<br />

Zakaj je to tako pomembno?<br />

Volja je predvsem povezana z razmišljanjem.<br />

Resnična naloga vsakega waldorfskega učitelja je<br />

pomagati otrokom, da začno razmišljati jasno in z<br />

domišljijo, da postanejo človeška bitja, ki lahko gredo<br />

v kateri koli poklic ali na katero koli delovno področje z<br />

novimi, kreativnimi idejami – idejami, ki jih ob vstopu<br />

v enaindvajseto stoletje nujno potrebujejo. Celoten<br />

waldorfski učni načrt vodi otroke v tej smeri, začenši z<br />

vrtcem, kjer kreativna igra stimulira pri otroku notranje<br />

sile, ki se pozneje aktivirajo v kreativnem razmišljanju<br />

odraslega.<br />

Skozi lepoto, barve in obliko pomagajo ročna dela<br />

voditi otroka od igre k domišljijskemu razmišljanju v<br />

kasnejših letih, tvorijo neke vrste most med obema. Pri<br />

tem prebujanju igrajo roke pomembno vlogo. Aktivnost<br />

prstov izzove čutila, ki povezujejo otroka s svetom in<br />

njegovo celotno miselno življenje se začne premikati.<br />

Ročna dela so poučevali v vseh razredih vse od<br />

ustanovitve prve waldorfske šole. Rudolf Steiner je<br />

vztrajal pri tem, da fantje in dekleta pri vseh urah<br />

delajo skupaj. V tem je bil daleč pred svojim časom.<br />

Leta 1919 je bilo nezaslišano, da bi fantje delali ročna<br />

dela. Rudolf Steiner je vztrajal pri teh novostih, ker<br />

kot je rekel, 'ročna dela vodijo k zvišanju zmožnosti<br />

razsojanja'. Pri ročnih delih uporabljamo mnoga čutila<br />

– vid, tip, usklajeno gibanje itd. Čutila sprejmejo<br />

različne vtise sveta in jih združijo skupaj, da oblikujejo<br />

sodbo. Roke nas globlje in bliže povežejo s svetom in<br />

nam torej pomagajo globlje razumeti človeštvo.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 7


Ročna dela nam pomagajo pri prebujanju, opažanju<br />

podrobnosti. Nedavne raziskave so pokazale, da<br />

uporaba rok odpre nevrološke poti, ki bi drugače zamrle.<br />

Lahko bi rekli, da je vaja ročnih del pri malih otrocih<br />

priprava na razmišljanje, in bolj ko vključujemo lepoto<br />

in čutenje, bolj kreativno bo njihovo razmišljanje.<br />

Pri urah ročnih del se hkrati dogaja mnogo stvari.<br />

Seveda najprej želimo, da se otroci naučijo praktičnih<br />

spretnosti, da se naučijo uporabiti orodja, da skrbijo za<br />

orodja in druge materiale, ki jih uporabljajo. Želimo pa<br />

tudi, da si otroci ustvarijo sliko, kaj bi radi naredili, da<br />

ustvarijo svoje vzorce in da projekt dejansko izvedejo.<br />

Rezultat bo čudovit, dobro narejen izdelek. Na koncu<br />

je najbolj prijetno to, da praktični rezultat svojega dela<br />

dejansko vidimo. To resnično gradi samozavest. Zato<br />

moramo skrbeti, da otroci izdelujejo takšne izdelke,<br />

ki se jih lahko naučijo izdelati sami, da ni nobenih<br />

'skritih' korakov, ki bi jih lahko naredil le učitelj. Za<br />

doseganje takšnih ciljev potrebujejo nekateri otroci več<br />

pomoči in vzpodbude kot drugi, a moder učitelj jih bo<br />

znal voditi tako, da ne bo uničil njihove samozavesti in<br />

občutka, da je cilj mogoče doseči. Samozavest pri enem<br />

predmetu se prenese na drugi predmet. Aktiviranje<br />

volje krepi sposobnosti pri vseh predmetih.<br />

Pri učenju ročnih del so neizmerne terapevtske<br />

možnosti. Waldorfski učitelji se morajo truditi razumeti<br />

pogled Rudolfa Steinerja na razvijajočega se otroka<br />

– to je stalno delo nas vseh. Učitelj se mora naučiti<br />

delati z vsako starostno skupino na njej primeren<br />

način, proučevati mora različne tipe otrok in razumeti<br />

ter delati z različnimi temperamenti. Otroke moramo<br />

poznati tako dobro, da vidimo, kaj točno vsak od njih<br />

potrebuje. Koliko pomoči bo nekoga vzpodbudilo; pri<br />

kom je treba vztrajati, da popravi delo, ki je slabo in<br />

površno narejeno; kako obravnavati melanholika, ki je<br />

perfekcionist? Pri nekaterih otrocih je pomembno, da<br />

se zavedo tega, kako delajo.<br />

S tem, ko vidijo, kaj vse je mogoče narediti z nekaj<br />

enostavnimi materiali, se pri otrocih razvija domiselnost.<br />

Danes doma nimajo več priložnosti, da bi se spoznali<br />

z mnogimi enostavnimi opravili. Mnogokrat nimajo<br />

pojma, kako prišiti gumb. Ko se nauči "magičnega<br />

trika", kako vpeljati vrvico v vrečko, je otrok navdušen.<br />

Potem ga reševanje drugih problemov še bolj zanima.<br />

Naravni materiali, ki jih pri urah ročnih del<br />

uporabljamo, nam nudijo priložnost, da vpeljemo<br />

otroke v svet ekologije in družabnega življenja. Ob<br />

uporabi teh materialov spoznajo volno, bombaž in<br />

mnoga druga vlakna. Učijo se o tem, od kod ti materiali<br />

izvirajo, o naravnih barvilih, s katerimi jih barvamo, in<br />

o tem, kako so ljudje pripomogli pri njihovem razvoju<br />

in njih uporabi. Do vsega, kar nam narava da, in do<br />

sodelovanja človeštva z naravo gojimo spoštovanje.<br />

Če je le mogoče, uporabljamo pri urah le naravne<br />

materiale. Dotik svile ali volne je čisto nekaj drugega<br />

kot dotik sintetičnih materialov. Otroci v naših vrtcih<br />

to dobro vedo!<br />

V prvem razredu, ko uporabljajo čudovito volno,<br />

lahko govorimo o ovci. V bližini waldorfske šole v Great<br />

Barringtonu, Massachusetts, je ovčja farma. Mnogi<br />

otroci gredo vsak dan mimo te farme in opazujejo<br />

ovce, kako se jim postopoma debeli dlaka. Potem pa<br />

nenadoma nekega dne opazijo, da so ovce postrižene<br />

– precej pretresljiva izkušnja, vendar je to priložnost,<br />

da se pogovarjamo o tem, kako ovce radodarno dajejo<br />

volno za naše pletene šale; ali pa govorimo o rokodelcih,<br />

ki jo za nas spredejo niti. Otroci v prvem razredu vedo<br />

iz pravljic, kako "magično" je predenje, in še vedno<br />

zadržijo tisti občutek začudenja ob predenju slamnate<br />

bilke v zlato. Lahko govorimo tudi o drevesih, iz katerih<br />

so narejene naše lesene igle. Naučijo se ceniti te darove<br />

in jih ne zanemarjajo. Takšni in podobni razgovori se<br />

nadaljujejo v višje razrede. Spreminjajo se glede na<br />

njihova leta, spretnosti, ki se jih naučijo, in materiale,<br />

ki jih uporabljajo. Ko bo prišel pravi čas, se bomo<br />

pogovarjali tudi o moderni tehnologiji.<br />

Vse to jim pomaga, da vzpostavijo zvezo z okoljem,<br />

premostijo prepad, ki ga ustvarja moderni svet, v<br />

katerem pride vse na nek abstrakten način iz trgovin.<br />

Narejeno je iz nepredstavljivih materialov, ki se zdijo<br />

brez vrednosti in ki se jih zlahka znebimo. Skozi ure<br />

ročnih del si pridobijo realno znanje o svetu narave in<br />

spoštovanje do njega ter se zavedo ekoloških težav, ki<br />

se v našem modernem svetu pojavljajo. V mladih tako<br />

spodbujamo nove perspektive in resnično socialno<br />

zavest.<br />

prevedla in priredila: Marina Nuvak<br />

8 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


PRV I Š O L S K I D A N<br />

1. razred<br />

Boštjan Štrajhar<br />

Leta 2000 je bila rojena večina generacije, ki je z<br />

letošnjim šolskim letom vstopila v prvi razred na<br />

Waldorfski šoli Ljubljana. Tistega leta, ko so se rojevali<br />

"naši prvošolci", sem na Emerson Collegu v Angliji<br />

razmišljal, kako ogromna je odgovornost učiteljev do<br />

otrok, družbe, navsezadnje do sveta. Vzgajamo nove<br />

generacije, otroke, ki bodo v prihodnosti nosili ter sejali<br />

tudi učiteljevega duha.<br />

V prvi razred je vstopilo 25 otrok, od tega 9 deklet.<br />

Otroci so res vstopili v šolo, na nas pa je, da ne pozabimo,<br />

kako pomembno je biti otrok in imeti otroštvo, da ne<br />

pozabimo, da otroci niso pomanjšani odrasli, ter jim<br />

omogočimo otroštvo, ki je prepleteno z igro, gibanjem<br />

in umetnostjo.<br />

Osmi razred nas je prav lepo sprejel in pospremil do<br />

odra, kjer smo bili v središču pozornosti, kakršne še<br />

nismo bili vajeni. Bliskavice so utripale, starši in učitelji<br />

so bili ponosni, vsi ostali pa so nam peli "Široka pot<br />

je pred teboj ...". Prva pot nas je peljala po stopnicah<br />

navzgor v naš prvi razred, kjer se nam je začel odkrivati<br />

svet. Stopati smo začeli po poti, ki je podobna že<br />

prehojenim potem, a kljub temu je ta edinstvena in<br />

naša pot, na kateri bomo živeli in se učili za življenje.<br />

Pred nami je široka pot, polna lepot in izzivov.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 9


PRV I Š O L S K I D A N<br />

9. razred<br />

Monika Černe<br />

V petek, 1. septembra, se je za sedemindvajset dijakov (21 deklet in 7 fantov) devetega razreda <strong>Waldorfske</strong> šole<br />

Ljubljana začelo novo poglavje v obdobju šolanja.<br />

Po nikoli dovolj dolgih počitnicah so se srečali že znani obrazi, med sabo veselo klepetali, nekateri so se že obračali<br />

po novih sošolcih, drugi pa so le zadržano opazovali dogajanje. Večina se nas je zbrala pred šolo, nekateri pa so kar<br />

sami našli matično učilnico in nas pričakali v njej.<br />

Led smo skušali prebiti v evritmijski učilnici in si z igricami skušali zapomniti čim več novih imen. Sledil je sprejem<br />

v jedilnici, kjer so nas pričakali dijaki ter učitelji. Kakor je že tradicija, je vsak poleg dobrodošlice prejel sončnico in<br />

nato smo, skupaj z gospo Nemček, pomočnico razrednika, odšli v razred, kjer nas je pričakala slastna torta. Vzdušje<br />

je bilo zelo sproščeno, dijaki so se že pomešali in zelo kmalu so delovali kot celota.<br />

Sedaj smo skupaj že tri tedne, vsak dan se srečujemo pri epohi zgodovine. Dijaki so delavni, radi sodelujejo, polni<br />

so zamisli in idej. To pa je verjetno tudi najboljša popotnica za gimnazijska leta.<br />

Vtisi dijakov<br />

Martin: 1. šolski dan je bil zelo zabaven. Najprej<br />

smo se spoznavali. V redu se mi je zdelo, da smo<br />

začeli šele ob 10.00. Vsi sošolci so se mi zdeli dokaj<br />

v redu in so takšni še sedaj.<br />

Simona: Nad šolo sem bila prijetno presenečena,<br />

še posebno v primerjavi z mojo staro šolo. Sprejem<br />

je bil zanimiv, čeprav so me sončnice in zbor malo<br />

zmedli. Dvomim, da je kakšen dijak na drugih šolah<br />

dobil rožico v pozdrav.<br />

Monika: Bila sem zelo raztresena in živčna. Prišla<br />

sem 5 minut do desetih, a so bili vsi že zbrani v<br />

učilnici. Spoznala sem svoje nove sošolce in sošolke<br />

in ugotovila, da nisem edina, ki živi v dijaškem domu.<br />

Všeč mi je bilo, da smo dobili sončnico in da smo jedli<br />

torto. Na začetku je bilo malce čudno, a sem se potem<br />

privadila.<br />

Katarina: Nazadnje, ko sem pisala o prvem šolskem dnevu,<br />

sem bila v 1. razredu. No, hja, sedaj pa prvi letnik. V bistvu sta<br />

si bila dneva nekoliko podobna. Takrat so nas učenci sprejeli z<br />

znamenitim "prvčki črvčki", tokrat pa starejši dijaki s "frrr frrr". Bila<br />

sem (na moje presenečenje) čisto sproščena. Na šolskem dvorišču<br />

sem spoznala nekaj novih sošolcev. Potem smo odšli v učilnico,<br />

se usedli v krog in pričeli "ritual" spoznavanja. Ko smo se dovolj<br />

dobro spoznali, smo odšli v jedilnico, kjer so nas zelo prijazno<br />

sprejeli starejši dijaki in profesorji. Ko sem zagledala sončnice,<br />

moje najljubše rože, ki so bile namenjene nam, sem se res zelo<br />

razveselila. Potem pa še pesem starejših dijakov. Super. Nato smo<br />

odšli v razred, kjer smo se še nekaj pogovorili in odšli domov.<br />

1. šolski dan je bil zame nekaj zelo novega, drugačnega in predvsem<br />

nadvse prijeten dogodek.<br />

Alja: Fino je bilo, da se je šola začela šele ob 10.00. Bila sem dokaj<br />

nestrpna. Najprej sem se pozdravila s starimi prijateljicami, potem pa<br />

smo se začeli spoznavati z novimi sošolci. Bilo je veliko novih imen in<br />

težko si je bilo vse zapomniti. Na splošno je bilo kar dobro in upam,<br />

da se bomo dobro razumeli. Mislim, da smo dobro začeli novo šolsko<br />

leto.<br />

Luka: Bilo je super. Torta je bila zelo dobra. Bil sem vesel, da sem spoznal veliko novih prijateljev.<br />

10 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


PO P O T O V A N J A<br />

Oglej<br />

Urška Nered, 7. r<br />

Prvi teden pouka smo šli v šolo v naravi. Morali<br />

bi iti že na koncu 6. razreda, ampak je odpadlo,<br />

zato smo šli zdaj. Šli smo v Oglej (Aquileia). To je<br />

majhen kraj z veliko baziliko, nekaj trgovinicami, kampom,<br />

starim rečnim pristaniščem iz rimskih časov in mnogimi<br />

drugimi rimskimi ostanki.<br />

Oglej je bil ustanovljen leta 183 pr. n. št. Sčasoma<br />

se je razvil v drugo najpomembnejše rimsko mesto na<br />

italijanskem škornju in postal sedež patriarha. Tam<br />

je bilo včasih veliko rečno pristanišče na reki Natissi.<br />

Danes so vidni ostanki pomolov, privezov in stopnic,<br />

po sredini rečne struge pa je speljan nasip, da si lahko<br />

stvari ogledamo. Tedaj je bilo to mesto z 200 000<br />

prebivalci, danes pa jih ima le okrog 3 000.<br />

Ljudje so se zbirali v pristanišču in na forumu v njegovi<br />

bližini, katerega stebre, ki so deloma obnovljeni, lahko<br />

vidimo še danes. Tam se je odvijala prodaja, ljudje so si<br />

izmenjavali <strong>novice</strong> in izrekali obsodbe.<br />

V 4. stol. n. št. so začeli graditi baziliko, ki stoji še<br />

danes. Njena tla prekrivajo mozaiki, ki so prav tako iz<br />

4. stoletja.<br />

Leta 432 so Oglej napadli Huni, ki jih je vodil Atila.<br />

Prebivalci so se zatekli na otok Gradež, saj Huni niso<br />

znali plavati in voditi čolnov.<br />

Prvi dan smo postavili šotore in si ogledali mesto.<br />

Zvečer smo šli na koncert in na sladoled. V kampu pa<br />

smo precej časa preživeli ob bazenu.<br />

V torek smo se že zjutraj odpeljali na izlet s kolesi.<br />

Najprej smo si ogledali naravni rezervat ob izlivu Soče.<br />

Tam živita 302 vrsti ptic in kamarški konji. Potem<br />

smo šli do izliva Soče in nato do morja. Skoraj nihče<br />

se ni kopal, saj je bila voda za to prenizka in dno ni<br />

bilo ravno prijetno na dotik (blato). Od morja smo šli<br />

naravnost v kamp, kjer smo si privoščili kopanje in<br />

zvečer še sladoled.<br />

■ Ina Zupanc, 7. r<br />

V sredo smo se po zajtrku odpravili do bazilike. Najprej<br />

smo risali njen zvonik, nato pa mozaike, ki prekrivajo<br />

tla. To smo počeli do večera, vmes pa smo se povzpeli<br />

na zvonik in šli v kamp na kosilo.<br />

Naslednji dan smo se z avtobusom že zjutraj odpeljali<br />

v Gradež. Vkrcali smo se na ladjico in si z njenega krova<br />

dve uri ogledovali laguno, ki je posejana z majhnimi<br />

otočki, na katerih stojijo ljubke hiške z lepo urejenimi<br />

vrtovi. Vsem so bile na prvi pogled všeč. Ko smo se<br />

vrnili, smo si šli najprej ogledat cerkev, ki smo jo nato<br />

še narisali. No, nekateri smo risali hiše.<br />

Klub Waldorf Astoria<br />

Z<br />

veseljem<br />

vam sporočamo, da se bodo v naslednjih dneh iz pritličja šole začele širiti prijetne vonjave.<br />

Odpiramo namreč Klub Waldorf Astoria. Vsako jutro, med odmori in po pouku, bo klub odprt in postregli<br />

vam bomo s kavo, kavnimi napitki, čaji ter s specialitetami naših slaščičarskih mojstrov. Klub Waldorf<br />

Astoria bo odprt tudi ob vseh prireditvah v šoli. Poleg tega bomo imeli tudi sami zanimiv program prireditev.<br />

Klub Waldorf Astoria se nahaja v prenovljenih in simpatično opremljenih prostorih ob nekdanjem vhodu v šolo.<br />

Prisrčno vas vabimo, da nas obiščete!<br />

Gašper Habjanič, Stanka Žabkar<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 11


Potem smo se odpravili na plažo, kjer smo tri ure<br />

uživali v vodi in se s fanti obmetavali z mivko in blatom.<br />

V vodi je bilo veliko morske trave, ki je pekla, in školjk.<br />

Po plaži smo šli na pico. Moja je bila dobra, Ina in Zala<br />

P. pa nad svojo nista bili preveč navdušeni. Ko smo se<br />

najedli, smo imeli eno uro prostega časa in lahko smo<br />

se sprehajali po ulicah, si ogledovali trgovinice in si<br />

privoščili sladoled. Potem smo šli na koncert v cerkev.<br />

Ker smo bili nemirni, smo hitro odšli ven. Zato smo<br />

skoraj eno uro čakali avtobus, ki nas je okrog 23.30<br />

pripeljal v Oglej. V pižamah smo se potem do enih igrali<br />

'flašo resnice'.<br />

V petek zjutraj smo spakirali in se z avtobusom<br />

odpeljali proti Trstu. Ustavili smo se na gradu Miramar,<br />

ki je sicer majhen, a razkošen. Nekateri smo obiskali<br />

tudi tropski park, kjer smo hodili med kolibriji, pelikani,<br />

kraljevimi žerjavi, metulji in veliko vrstami drugih ptic.<br />

Videli smo tudi kakaduja, ki se je drl: "Ciao, ciao!!!"<br />

Bilo je super! Po tem smo se odpravili proti Ljubljani.<br />

■ Patricija Eržen, 7. r<br />

Največji vtis je name naredil bazen, ker brez njega ta<br />

šola v naravi niti slučajno ne bi bila tako dobra! Zelo<br />

mi je bilo všeč tudi to, da smo sami kuhali in hodili v<br />

trgovino, ter to, da smo lahko sami hodili po Gradežu.<br />

Tudi vožnja z ladjico je bila eden najboljših delov.<br />

■ Zala Avguštin, 7. r<br />

12 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


UT R I N K I<br />

Staša Vidmar<br />

Konferenca Kolisko v Järni:<br />

O vzgoji kot<br />

preventivni<br />

medicini<br />

V<br />

Järni na Švedskem je v letošnjem avgustu<br />

potekalo mednarodno srečanje, imenovano po<br />

zdravniku in učitelju prve waldorfske šole v<br />

Stuttgartu, Eugenu Kolisku (1893- 1939) .Vsaka štiri leta se na<br />

konferenci zdravniki, učitelji, vzgojitelji in različni terapevti<br />

teden dni družijo v okviru predavanj in dopolnjujočih<br />

delavnic, ki naj jim pomagajo pri razumevanju odnosa med<br />

medicino in vzgojo.<br />

Doslej so ta srečanja potekala tako, da so vsako četrto<br />

leto udeleženci z vsega sveta pripotovali na izbrano<br />

celino, tokrat pa je nastala bogata mreža te vrste<br />

srečanj, ki so potekala skozi vse leto na različnih celinah<br />

in so se na srečanja selili tudi predavatelji. Konferenca<br />

Kolisko je s tem pridobila pridih lokalne obarvanosti.<br />

Olimpijski ogenj je bil prižgan januarja v Indiji, kjer<br />

so zaključili z mislijo, da tisto, kar oni vedo, mi znamo<br />

narediti. Ogenj je potoval naprej v Tajvan, z zaključnim<br />

komentarjem, da lahko medicina z antropozofijo zgradi<br />

most med staro kitajsko in moderno medicino. Aprila je<br />

bil ogenj v Južni Afriki in na Filipinih, junija v Ukrajini,<br />

julija v Avstraliji in Mehiki in nazadnje v Evropi, v Järni<br />

in Parizu.<br />

Jutranje delo se je začenjalo s petjem in izrekom<br />

Rudolfa Steinerja v različnih jezikih udeležencev:<br />

Nekoč v davnih časih,<br />

je v dušah posvečenih<br />

živela misel, globoka in silna,<br />

da po naravi,<br />

vsak je bolan.<br />

In vzgajanje je pomenilo toliko kot zdravljenje,<br />

ki naj otroku v zorenju in rasti<br />

prinaša zdravje za življenje v polni človečnosti.<br />

Kaj potrebujejo otroci današnjega časa, da<br />

se bodo razvili v svobodne in ustvarjalne<br />

posameznike?<br />

Mnogi vidiki modernega življenja slabijo otrokove<br />

življenjske sile in ogrožajo njihovo fizično in duševno<br />

zdravje. Otroci so izpostavljeni nenehnemu pritekanju<br />

vtisov, s katerimi ne morejo vzpostaviti povezav. To<br />

vodi v razdražljivost in razkroj njihovega notranjega<br />

življenja. Zato, da bi te razmere spoznali, je potrebno<br />

razvijati razumevanje razmerij in povezav med vzgojo,<br />

zdravjem in boleznijo. Otroci potrebujejo hrano za svoje<br />

duhovno in duševno življenje, da se bodo zoperstavili<br />

pritiskom, ki jih doživljajo okrog sebe.<br />

Naloga vzgoje je, da otrokom daje glede na njihovo<br />

starost in njihove okoliščine primerno odpornost in<br />

čvrstost, da se bodo razvijali in da bodo kos izzivom<br />

današnjega časa.<br />

Razgibani učitelji<br />

Vsi učitelji smo včeraj dobili v svoje mape list, na katerem je pisalo:<br />

NUJNO OBVESTILO<br />

Na osnovnošolski konferenci smo zaradi varnostnih razlogov sklenili naslednje:<br />

Pred vhodom v šolo ni dovoljeno plezanje po drogovih.<br />

Dovoljeno je izključno guganje na najnižjem drogu, vendar ne z glavo navzdol.<br />

Še posebej ni dovoljeno, da se skače s klopi na drogove.<br />

Prosimo, da se dogovorjenega vsi dosledno držimo.<br />

Srečno in lep ter uspešen sončen dan!<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 13


PE S M I<br />

Breda Pavlovič<br />

Glasba in gibanje<br />

Do devetega leta starosti (do tako rado poimenovanega<br />

Rubikona) je otrok v poslušanju kot umetnik – plesalec.<br />

Njegovemu bitju je vseeno, če mu rečemo: "Bodi miren!<br />

Bodi tiho!"<br />

Ni zavesten v poslušanju, temveč sliši tako, da<br />

gibanju, ki sodi k slišanemu, sledi telesno in organsko.<br />

Organsko je pri tem mišljeno vse do dihalnega in<br />

živčnega sistema, ki se tudi oblikujeta pod temi vtisi.<br />

Zato se otroci, manjši kot so, umirijo skozi gibanje;<br />

gibanje, ki vodi od zunaj v krog, in najdejo v centru<br />

svoj mir.<br />

Res je, da slišimo šele takrat, ko se naše telo umiri. To<br />

je tudi naš želen pedagoški cilj, ki je lahko uresničen<br />

šele, ko zmoremo otroka pripeljati iz okolice (vesolja)<br />

v telesnost in mir. Takrat šele lahko pride do čistega<br />

duševnega doživetja glasbe v otroku.<br />

Zato petje v prvem, drugem in tretjem razredu poteka<br />

v glavnem v krogu in najlažje je, če je pospremljeno z<br />

gibanjem.<br />

14 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


D R U Š T V O S O N Č N A P O T<br />

Darko Sredić, društvo Sončna pot<br />

Kam naj gre<br />

otrok s posebnimi<br />

potrebami po<br />

osnovni šoli<br />

Skušal se bom vživeti v mladostnika s posebnimi<br />

potrebami, ki zaključuje waldorfsko osnovno<br />

šolo. Stara družba se bo razšla. Sošolke in sošolci<br />

se odločajo za srednje šole, ki ustrezajo njihovim interesom<br />

in zmožnostim. Zaveda se, da na waldorfsko gimnazijo ne<br />

bo mogel iti. Razmišlja o svoji prihodnosti. Kakšno izbiro<br />

ima? Kam bo šel? Sprašujem se, ali se zaveda, kaj hoče,<br />

kaj zmore in kako naj svoje želje in namene uresniči. Tri<br />

leta sem na waldorfski šoli poučeval mladino s posebnimi<br />

potrebami in vem, da imajo - kljub vsem svojim oviram in<br />

nezmožnostim - svoje sanje, svoje upe in svoje namene...<br />

skratka želijo si samostojnega življenja.<br />

Ena od temeljnih misli Rudolfa Steinerja, utemeljitelja<br />

waldorfske pedagogike, je: "Ni se treba spraševati, kaj<br />

mora človek v neki obstoječi socialni ureditvi vedeti<br />

in znati, temveč katera so človekova nagnjenja in kaj<br />

se v njem lahko razvije? Potem bo šele mogoče, da<br />

bodo z vedno novimi generacijami v družbeno ureditev<br />

dotekale nove sile. Potem bo v tej ureditvi živelo vedno<br />

to, kar ljudje, ki vstopajo vanjo, naredijo iz sebe, ne<br />

pa to, kar hoče obstoječa socialna ureditev narediti iz<br />

njih."<br />

Ali ta načela veljajo tudi za waldorfsko zdravilno<br />

pedagogiko in delo z otroki, mladino in odraslimi s<br />

posebnimi potrebami? Ali naj iščemo in podpiramo<br />

nagnjenja in namene, ki se v njih lahko razvijejo? Ali<br />

bo njihovo delo in življenje dotok nove sile za družbo ali<br />

pa bodo sebi in družbi bolj v breme?<br />

V društvu Sončna pot, v katerem smo združeni tako<br />

starši otrok s posebnimi potrebami kot tudi učitelji iz<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole ter drugi zainteresirani in podporni<br />

člani, imamo namen na temeljih waldorfske zdravilne<br />

pedagogike, antropozofske medicine in socialne<br />

pedagogike uresničiti tri dolgoročne cilje:<br />

- center za poklicno izobraževanje in delovno<br />

usposabljanje mladine s posebnimi potrebami<br />

(CPIDU). V mislih imamo izobraževanje, ki bi jim<br />

bilo pisano na kožo in bi podprlo njihova nagnjena,<br />

da bo v njih in v družbeni ureditvi živelo to, kar<br />

hočejo in zmorejo narediti iz sebe;<br />

- varstveno-delavno skupnost, kjer bi tisti mladi<br />

ljudje, ki ne bi bili sposobni samostojno poklicno<br />

delati in živeti, imeli varno okolje, v katerem<br />

bi lahko svoje sposobnosti in znanja smiselno<br />

uporabljali in se razvijali kot osebnosti in kot<br />

družbena bitja;<br />

- izobraževanje za kadre, ki bi bili strokovno<br />

usposobljeni voditi takšno šolo in skupnost.<br />

Veseli smo, da je ena od konkretnih pobud za<br />

uresničitev programa za poklicno izobraževanje in<br />

delovno usposabljanje mladine s posebnimi potrebami<br />

po osnovni šoli prišla od gospe dr. Andreje Barle<br />

Lakota, ki je direktorica Urada za razvoj šolstva pri<br />

Ministrstvu za šolstvo in šport. Spodbudila nas je, da<br />

javno predstavimo svoj predlog programa poklicnega<br />

izobraževanja in delovnega usposabljanja za mladino s<br />

posebnimi potrebami.<br />

Konec pomladi <strong>2006</strong> smo pripravili delovno<br />

verzijo takšnega programa. V skladu s predhodnim<br />

dogovorom z gospo Barle smo pripravili učne načrte<br />

splošnoizobraževalnih in vzgojno-umetniških<br />

predmetov. Poklicni del izobraževanja in praktičnega<br />

dela pa bi se izvajal v sodelovanju z ustreznimi<br />

poklicnimi šolami. Izhajali smo iz nemškega učnega<br />

načrta za waldorfsko šolo za otroke s posebnimi<br />

potrebami na srednješolski stopnji, ki so ga sestavili<br />

gospa M. Etterich in sodelavci po naročilu delovne<br />

skupine šol z zdravilno pedagogiko na antropozofski<br />

podlagi v kraju Baden-Württemberg. Vsebine teh<br />

učnih načrtov smo prilagodili glede na učne načrte<br />

splošnoizobraževalnih predmetov v nižjem poklicnem<br />

izobraževanju v Sloveniji, predvsem pri slovenščini,<br />

zgodovini, zemljepisu in strokovnem računstvu.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 15


Z gospo Barle smo dogovorjeni, da se v drugi polovici<br />

septembra <strong>2006</strong> spet srečamo, da predstavimo našo<br />

iniciativo in predloge in da se dogovorimo za nadaljnje<br />

korake. Upamo, da nam bo do začetka oktobra uspelo<br />

naš program PIDU in vsebino srečanja z gospo Barle<br />

predstaviti na spletni strani društva Sončna pot<br />

www.soncnapot.uni.cc. Do tedaj lahko zainteresirani<br />

dobite naš program PIDU, če nam sporočite vaš<br />

el. naslov na začasni elektronski naslov društva<br />

darko.sredic1@guest.arnes.si.<br />

V društvu se zavedamo, da brez strokovnih kadrov<br />

našega programa PIDU ne bo mogoče izpeljati. Zato<br />

z veseljem sporočamo, da se vsi, ki ste zainteresirani<br />

za študij waldorfske zdravilne pedagogike in socialne<br />

terapije na antropozofskih osnovah in se še niste<br />

udeležili enega od prejšnjih šolanj na WŠL, lahko že<br />

letos vključite v novi ciklus izobraževanj iz waldorfske<br />

pedagogike. V okviru tega izobraževanja bo v šol.<br />

letu 2007/08 možno izbirati med izobraževanjem za<br />

osnovnošolskega učitelja ali za zdravilnega pedagoga in<br />

socialnega terapevta na antropozofskih osnovah. Tisti,<br />

ki ste se šolanja iz waldorfske pedagogike že udeležili,<br />

pa se temu študiju lahko priključite v šolskem letu<br />

(2007/08).<br />

Pred nami je priložnost, da mladostniku s posebnimi<br />

potrebami olajšamo odgovor na dilemo: "Kam naj grem<br />

po OŠ?" V društvu Sončna pot vabimo vse poklicane,<br />

da se nam na naši poti pridružite. Več nas bo in bolj<br />

bomo med sabo sodelovali, več bo sonca na naši skupni<br />

poti in na poti naših otrok, mladeničev in mladenk.<br />

Vera Grobelšek<br />

Novo<br />

izobraževanje za<br />

waldorfske učitelje<br />

Novo nastala iniciativa za ustanovitev waldorfske<br />

šole na Bledu in z njo povezane nove potrebe so<br />

nas vzpodbudile k odločitvi, da v Waldorfski<br />

šoli Ljubljana organiziramo nov ciklus izobraževanja za<br />

waldorfske učitelje.<br />

Seminar bo namenjen predvsem poučevanju v<br />

waldorfski osnovni šoli. V prvem letu bosta večji del<br />

daljših vikendov vodila Jan in Ingrid Thiesen, izkušena<br />

waldorfska učitelja z Danske, s katerima sodelujemo že<br />

od ustanovitve naše šole.<br />

Potrudili se bomo, da bomo vključili čim bolj raznolik<br />

spekter predavateljev, ki nam bodo pomagali poiskati<br />

prave odgovore na pedagoška vprašanja, ki nam jih<br />

zastavljajo otroci današnjega časa.<br />

Izobraževanje bo sestavljeno iz desetih daljših<br />

vikendov, ki trajajo od petka zvečer do nedelje opoldan,<br />

desetih krajših vikendov, ki potekajo v petek zvečer<br />

in soboto dopoldan, ter enotedenskega poletnega<br />

skupnega dela.<br />

Prijavljena je pestra skupina različnih starosti in<br />

poklicnih usmeritev, z veseljem pa še vedno sprejmemo<br />

tiste, ki bi se iz kakršnih koli razlogov radi vključili v<br />

naše delo.<br />

Dodatne informacije lahko dobite pri ga. Stanki na<br />

tel. št. 040 415 883 ali po elektronski pošti<br />

waldorfska.sola@email.si<br />

Teme izobraževanja v prvem šolskem letu<br />

- kaj je waldorfska pedagogika<br />

- kaj pomeni biti waldorfski učitelj<br />

- razvoj otroka, starostna obdobja<br />

- temperamenti – poznavanje in upoštevanje<br />

temperamentov v vsakodnevnem poučevanju<br />

- delo z biografijo<br />

- delo s knjigo – R. Steiner - Vzgoja otroka v luči<br />

duhovne znanosti<br />

- nauk o človeku<br />

- razumevanje antropozofije<br />

- razvoj zavesti skozi zgodovino človeštva<br />

- glasbeni razvoj otroka<br />

- pomen praznikov – odzven narave v človekovi<br />

duši in odsevanje tega v razredu<br />

- oblikovanje govora<br />

- pripovedovanje zgodb<br />

- slikanje<br />

- slikanje na tablo<br />

- risanje<br />

- risanje form<br />

- ročna dela<br />

- igranje na liro in pentatonično flavto<br />

- petje, glasbena abeceda<br />

- evritmija<br />

- gimnastika Bothmer<br />

16 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


V G I B A N J U<br />

Bojan Popovič, koordinator seminarja<br />

Gimnastika<br />

Bothmer<br />

nove izkušnje o<br />

gibanju in prostoru<br />

Pod vodstvom Martina Bakerja, mednarodno<br />

uveljavljenega predavatelja gimnastike Bothmer,<br />

se septembra v Sloveniji prvič začenja 4-letno<br />

šolanje.<br />

Šolanje v obliki štiriletnega seminarja (letno 9<br />

vikendov in 2 intenzivni petdnevni srečanji) omogoča<br />

poglobljen vpogled v bogastvo Steinerjevega učnega<br />

načrta in njegovih praktičnih aplikacij pri razvoju<br />

mladostnikov - od 7-letnika do 18-letnika - s pomočjo<br />

igranja, usmerjenih iger, gimnastike in športa. Med<br />

šolanjem se bodo udeleženci naučili tudi številnih<br />

drugih aktivnosti, ki širijo naše razumevanje prostora<br />

in gibanja. Te aktivnosti vključujejo evritmijo, petje,<br />

oblikovanje gline, projektivno geometrijo, risanje form,<br />

anatomijo in fiziologijo ter temelje duhovne znanosti,<br />

na katerih temelji filozofija seminarja.<br />

Tisti, ki ste se že prijavili za redno obiskovanje<br />

seminarja, boste vsa navodila v zvezi s šolanjem prejeli<br />

na prvem srečanju osebno od gospoda Bakerja.<br />

Po uspešno izpeljanem majskem uvodnem srečanju se<br />

v petek, 22. septembra <strong>2006</strong>, ob 18. uri na Waldorfski<br />

šoli Ljubljana začenja prvi vikend seminar, ki otvarja<br />

4-letno šolanje gimnastike Bothmer. Na waldorfskih<br />

šolah širom po svetu sta gimnastika Bothmer in<br />

prostorska dinamika bistveni del programa športne<br />

vzgoje, ki predstavlja pomemben del v celotnem učnem<br />

procesu teh šol. Tokrat si bo izkušnje in nova znanja<br />

mogoče pridobiti na celovitem šolanju, ki bo prvič<br />

potekalo v Sloveniji.<br />

Dogovorjeni termini za <strong>2006</strong><br />

22.–24. september,<br />

27.–29. oktober,<br />

24.–26. november<br />

(na prvih treh srečanjih bo<br />

predavatelj g. Martin Baker) in<br />

15.–17. december<br />

(predavatelj g. Stephan Thilo).<br />

V imenu organizatorjev vas v pričakovanju<br />

skorajšnjega srečanja športno pozdravljam.<br />

VABILO<br />

na rekreacijo za starše in učitelje<br />

Vabimo vse starše in učitelje na rekreacijo,<br />

ki bo vsak ponedeljek in sredo od 19 00 do 20 00 ure<br />

v telovadnici Fakultete za šport<br />

Obsegala bo raztezne vaje, splošno vadbo in specialno pripravo za tek na smučeh,<br />

primerno za vse starosti, tako za ženske kot moške<br />

Prvo srečanje bo 2.10.<strong>2006</strong><br />

Za prijave in informacije pokličite: 041 456 895 Iztoka Kordiša<br />

ali pošljite elektronsko sporočilo na naslov: iztok.kordis@guest.arnes.si<br />

Vabljeni!<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 17


WA L D O R F S K A Š O L A M A R I B O R<br />

Iča Marušič<br />

Živeti za ideale<br />

Maribor ima šolo. Imamo stavbo s štirimi<br />

učilnicami, imamo jedilnico in kuhinjo,<br />

prostor je za pisarno in majhno zbornico.<br />

Imamo tri prekrasne razrede in tri pogumne razredne<br />

učitelje. Imamo dragocene starše, ki se srčno zavzemajo<br />

za našo pedagogiko in imamo njihove otroke, dragulje v<br />

kroni naše pedagogike. Imamo! Zveni tako preprosto,<br />

ko se zloži mozaik skupnega dela v waldorfskem vrtcu<br />

in dolgotrajnega prizadevanja ljudi za waldorfsko šolo.<br />

Zavest o tem, da "imeti" pomeni sprejeti odgovornost za<br />

vse, kar žari, ohranjati ta žar in ga ljubeče negovati v trdno<br />

skupnost ljudi zaupanja in spoštovanja.<br />

Na začetku je bila vsebina, ki nas je očarala, brez<br />

nje ne bi bilo vzpodbud in brez nje ne bi bilo sile, ki<br />

bi jo želela postaviti na zemljo, v Maribor, jo zasidrati<br />

v prostoru. Več kot deset let se trudimo, da bi lahko<br />

zares pričeli delati, da bi ideali ostali še nad nami in<br />

bi nas na ta prečudovit način vabili, da jim sledimo.<br />

Zametki dela so se pričeli v vrtcu, ki je konec tisočletja<br />

postavil temelje waldorfske pedagogike v Mariboru<br />

z devetnajstimi otroki. Danes imamo tri vrtčevske<br />

skupine, dva heterogena oddelka in majhen jaslični<br />

oddelek. Naš vrtec žari navzven vse tisto, kar naše<br />

vzgojiteljice in vzgojitelj delajo. Resnična skrb za otroke,<br />

skrb sodelavcev za dobre in jasne medsebojne odnose,<br />

pripravljenost preoblikovati in učiti se, so temelji, ki<br />

so jih postavili naši vzgojitelji. Poskušajo slediti idealu,<br />

vendar ne na račun otrok, sodelavcev, staršev in okolja.<br />

Vztrajnost rásti predvsem ob lastnih spremembah, ki<br />

jih okolje krepi, in razumeti, da različnost videnj in<br />

mišljenj pomeni kreativnost in vzpodbudo za vse, kar<br />

delamo. Če primerjam naš vrtec z otrokom, potem je že<br />

zapustil materin eterski ovoj in prihajajo vanj nove sile<br />

druge sedemletke.<br />

S šolo smo želeli začeti še pred vrtcem. Zanjo smo<br />

potrebovali veliko večjo kritično maso pozitivnih<br />

naravnanosti, da je v okolju, v katerem živimo,<br />

pritegnila ljudi, ki so pomagali prebiti trde zidove<br />

nezaupanja. Prvo leto je projekt s šestimi otroki slonel<br />

na zanesenosti in pogumu učiteljice in prav takega<br />

entuziazma staršev. Drugo leto smo gostovali v vrtcu in<br />

se medsebojno sestavljali. Leto ni bilo lahko. Neprestani<br />

opomini, da ideala ne moreš prenesti iz duhovnega<br />

sveta na zemljo, preden ga nisi tudi sam dodobra<br />

zaživel, so bili tisti, zaradi katerih smo se lotevali<br />

predvsem načina iskanja jasne oblike medsebojnega<br />

dela. Ker smo različni in vsak na svoj način dojemamo<br />

in razumemo napisano, kar se kasneje dogaja tudi<br />

z delovanjem samim, je jasna odgovornost in jasna<br />

struktura šole tista, ki lahko poveže različnost. Kar za<br />

nekoga pomeni težavo, je za drugega resnična lahkost in<br />

užitek, zato sprejeti razumevanje drugačnega pogleda<br />

z isto odgovornostjo krepi medsebojne odnose. Kmalu<br />

smo ugotavljali, da zahtevamo več od drugih, kakor<br />

smo resnično pripravljeni dajati sami, in tudi to, da<br />

napake sodelavcev izkoristimo sebi v prid. Kako torej<br />

do idealov, če nismo zreli, da bi živeli tročlenost, da bi<br />

postavili šolo tako, kot si je v idealu zamislil R. Steiner?<br />

Šola je živ organizem, ki je lahko tudi bolan in ob<br />

trenutkih bolehnosti prevzamejo vlogo zdravitelja tega<br />

organizma tudi drugi organi, morda celo antibiotiki.<br />

Kakšna je torej rešilna formula ob krizi organizma? Naj<br />

živi in ne životari, če srce ne prenese naporov in se<br />

želi ustaviti, pomeni, da organizem potrebuje počitek,<br />

da pride nazaj k sebi in ne sile, ki ga vleče navzven.<br />

Mir in pogled vase lahko razodeneta pomen bolezni.<br />

In če zopet primerjam šolo z otrokom, sedaj razumem,<br />

da smo v obdobju nosečnosti, ki bo trajala 9 let, čez<br />

katera bomo morali vsi skupaj, da bo dete, ki se bo<br />

rodilo, zdravo in krepko.<br />

Zakaj ta tema o idealu? Zato, ker je v očeh naših otrok<br />

zapisano vse tisto, kar preživljamo mi, s katerimi si<br />

delijo ta prostor. Zato, ker sodimo o vsem, kar nismo<br />

mi sami, in ker radi verjamemo, da ideal že živimo, pa<br />

nam življenje pokaže, da smo komaj na začetku poti.<br />

Počasi in s potrpežljivostjo se mariborska iniciativa<br />

prebija skozi nosečniške težave prvih treh mesecev. Če<br />

ne bi verjeli, da so težave blagoslov in dober pokazatelj<br />

hitrosti napredka, bi večina nas, ki smo skupaj, že<br />

zapustila skupnost. Tisti, ki smo ostali, si medsebojno<br />

zaupamo, se občudujemo in se ne presojamo.<br />

Zaupamo, da bomo ob lastnem padcu deležni pomoči,<br />

saj sodelavci odgovorno opravljajo svoje delo in ne<br />

zahtevajo priboljškov ali posebnosti. Družijo nas<br />

ideali, ki jih bomo, tako verjamemo, lahko zaživeli v<br />

prihodnosti.<br />

18 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


PO P O T O V A N J A<br />

Jaka Dijak, 12. r | foto: Alja Venturini<br />

12. razred<br />

Ekskurzija v<br />

Španijo<br />

Urgentno poročilo<br />

Po 19 dneh, 5160 prevoženih kilometrih in po<br />

osemnajstih bolj nenaspanih kot prespanih nočeh<br />

smo se pred nekaj urami ravnokar vrnili nazaj v<br />

Slovenijo. Ko se človek ozira nazaj in razmišlja, kje vse je<br />

bil, se marsičesa ne more spomniti. Kot da bi vse nepozabno<br />

doživetje padlo v črno luknjo, v katero gledam trenutno<br />

tudi sam. Težko se je spomniti vseh mogočnih stavb, ki<br />

so jih ustvarile najbolj razvite civilizacije sveta, težko se<br />

je spomniti rasno natrpanih množic, ki ves čas bežijo po<br />

dolgih ulicah velemest. Skratka, v glavi zmešaš vse: mesta,<br />

muzeje, kiparje, slikarje, slike, dogodke ... Da se začneš<br />

vsega dobro zavedati, potrebuješ nekaj časa, da se umiriš in<br />

premelješ dogodke in si jih počasi začneš zapisovati v svojo<br />

knjigo življenja.<br />

A vendar ...<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 19


■ Maja Jakovljevič, 12. r<br />

30. 8. se odpeljemo iz Ljubljane. Nihče ne ve točno,<br />

kam gremo in kaj nas čaka. 31. 8. prispemo v Pariz.<br />

Vsi polni energije se namestimo na waldorfski šoli<br />

malo ven iz mesta. Nato pa štiridnevno cepetanje po<br />

velemestu s skicirkami v roki. Vse gre tako hitro. Vsaki<br />

stavbi poskušamo posvetiti čim več pozornosti, a kljub<br />

temu letamo od ene do druge. Iz mesta skušamo izžeti<br />

čim več podob, ki smo jih do sedaj spremljali le preko<br />

medijev in smo o njih lahko le sanjali. Pariz – enkratno<br />

doživetje ogromnega gnezda, v katerem se kujejo<br />

smernice mnogih narodov.<br />

Pot nas vodi naprej na jug Francije, čez Pireneje<br />

naprej v Španijo. Najprej mesto Pamplona, od koder<br />

poskušamo naslednji dan pot nadaljevati nekaj<br />

kilometrov peš in vsaj malo začutiti romarje, ki romajo<br />

v Santiago de Compostella. Naprej nas pot vodi v<br />

Bilbao, malo industrijsko mestece. Tu živimo v hostlu<br />

tik ob morju. Težko se je upreti lepim peščenim plažam,<br />

toplemu morju, visokim atlantskim valovom ter seveda<br />

zabavi. Naprej pa v Barcelono, eno izmed večjih mest<br />

Španije. Mesto popolnoma drugačne duše, arhitekture,<br />

ljudi, miselnosti.<br />

20 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


Dalje gremo v Carcassonne. Srednjeveško mestece na<br />

gričku, obkroženo z obrambnima zidovoma in stolpi,<br />

ki se ga hvala bogu ni dotaknila kakšna sodobna roka<br />

arhitekta. Ozke ulice, napolnjene s turisti, na vseh<br />

straneh vse mogoče trgovine, napolnjene z raznim<br />

blagom, ki te vabi s svojo zapeljivostjo, vonjem ali pa<br />

zgolj preprostostjo.<br />

Nato pa Avignon. Nekdaj papeška prestolnica. Danes<br />

pa dokaj zanimivo ne tako veliko mestece, obdano z<br />

obzidjem ter prečudovito reko z otokom, čez katero je<br />

včasih potekal most, dolg kar 900 m. Tu preživimo še<br />

zadnje noči.<br />

Zadnji dan pa še kot pika na i Monaco. Mesto polno<br />

slave, glamurja, denarja, dragih jaht in avtomobilov.<br />

A kljub temu ne tako veliko, v hrib rastoče mesto, na<br />

jugu obdano s Sredozemskim morjem.<br />

Tako se s kančkom žalosti zaradi konca odpeljemo<br />

domov, počasi že siti ogledov, cerkva, samostanov,<br />

muzejev in vsemogočih podatkov o arhitekturi in o<br />

raznem, ki se ti prelivajo iz desnega konca možganov v<br />

levega in ki jih poskušaš vsaj približno povezati v neko<br />

smiselno celoto. A kljub vsemu je bil izlet odličen in<br />

nikomur ni žal, da se ga je udeležil, tako da si upam v<br />

imenu vseh reči: Hvala!<br />

■ Nuša Kerin, 12. r<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 21


PO P O T O V A N J A<br />

Igor Velepič<br />

Pevski zbor staršev in učiteljev<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

Balkanska turneja<br />

<strong>2006</strong><br />

Beograd, Negotin, Sofija, Ohrid, Tirana,<br />

Skadar, Durmitor, Lovčen, Sv. Štefan,<br />

Dubrovnik, Trogir<br />

Naš zbor deluje že sedmo leto in za nami je mala<br />

množica nastopov in koncertov in tudi turnej.<br />

Imamo krepke base, blagozvočne tenorje,<br />

prisrčne alte in prijetne soprane, nekaj baritonov in vse<br />

manj kvaritonov. Vaje so vsak torek ob sedmi uri v zgornji<br />

dvorani naše šole in bognedaj de bi tudi glihkaršnje prilike<br />

ne izrabili za iskreno povabilo vsem vam, da se nam<br />

pridružite!<br />

Vendar je ključni namen tega zapisa vendarle poročilo<br />

s fronte.<br />

Naše turneje so že tradicionalno smeli pevsko-potovalni<br />

podvigi! Predlani smo šli v Estonijo, lani v Francijo, letos<br />

pa smo se odpravili na turnejo po balkanskih deželah,<br />

ki smo jo imenovali "ULTRABALKAN TOUR <strong>2006</strong>".<br />

Celo leto smo pridno vadili in se v soboto, 24.<br />

junija, z avtobusom odpravili proti Beogradu. Bilo<br />

nas je kakih trideset duš, nekateri pa so se pojavili<br />

še na poti. Z nami je šel prvi dan tudi Jan Ciglenečki<br />

(brat naše violinistke Žive), ki nam je bil tudi dober<br />

vodič po Beogradu. Med drugim smo si podrobneje<br />

ogledali hram sv. Save, Hišo cvetja in sedež beograjske<br />

nadškofije s povsem novim mozaikom p. Ivana Marka<br />

Rupnika. A najlepši je bil ogled Plečnikove cerkve,<br />

kjer smo sprva načrtovali koncert, a smo to v spletu<br />

okoliščin spremenili v priložnostni nastop, saj nas je<br />

dva dni pozneje čakal zares pomemben koncert v Sofiji.<br />

Šli pa smo zvečer poslušat koncert danskega organista<br />

Daniela Brunna v katoliški katedrali. Temu je seveda<br />

sledil razpašen obisk Skadarlije, od koder smo se vrnili<br />

zelo zgodaj (zjutraj). Nedeljo smo začeli z zajtrkom<br />

in – ne boste verjeli – s pevskimi vajami. Potem smo<br />

zapustili Beograd in se popeljali ob veličastni Donavi do<br />

Đerdapa. Tam nas je že čakal naš kulturni ambasador<br />

Marinko Pintar v družbi lokalnih velmož! Razkazali<br />

so nam hidrocentrale, pomembne utrdbe in ostanke<br />

Trajanovega mostu čez Donavo iz rimskih časov.<br />

Nato so nas popeljali še po Negotinu s poudarkom na<br />

bogatem muzeju in na obisku hiše skladatelja Stevana<br />

Mokranjca. Negotin je bil prav zaradi njega svojčas<br />

zborovska prestolnica Jugoslavije, sedaj pa si zopet<br />

pridobiva ta ugled z izvrstno organizacijo zborovskih<br />

dogodkov in festivala.<br />

Mi smo imeli koncert na dvorcu Kneza Todorčeta.<br />

Pripravili so nam še posebno presenečenje, saj nam je<br />

lokalna vokalna zasedba slovenskega društva najprej<br />

zapela tri slovenske pesmi. Potem smo odpeli naš<br />

celotni koncert, na koncu pa so se nam zahvalili tako<br />

organizator – Kulturni centar Negotin kot tudi Slovenska<br />

kulturna skupnost Timoške krajine "Ivan Cankar",<br />

ki nas je slovesno imenovala za svojega "častnega<br />

kolektivnega člana". Podelitev je z ganljivim govorom<br />

pospremil njihov predsednik Miroslav Piljušič. V polno<br />

zasedenem avditoriju so sedeli raznoteri poslušalci -<br />

od popov do lokalnih politikov in gospodarstvenikov.<br />

Večer smo nadaljevali v Rajcu (ki je znan po vinogradih<br />

in bogatih zidanicah), kjer so nam priredili neke vrste<br />

privatno Gućo. Izvrstne folklorne skupine, odlični<br />

inštrumentalisti (trube, harmonike, gajde) s frulašem,<br />

ki je v času rajnke Jugoslavije redno igral Titu in<br />

njegovim državniškim gostom (npr. cesarju Haileju<br />

Selasiju), ognjemet ... Še ob treh zjutraj so prinašali<br />

nove jedi na mize …<br />

22 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong>


Do večera smo morali biti že v Skadru, saj nas je tam<br />

čakal zahteven samostojen koncert, ki pa se je izkazal za<br />

pravzaprav najlepšega na celi poti. Tod je vse organiziral<br />

in uredil p. Robert Dolinar, arhitekt in filozof, ki že dve<br />

leti poučuje na privatni gimnaziji v Skadru in nas je<br />

očaral s svojo zaljubljenostjo v Albanijo. Izvedeli nismo<br />

za noben zbor, ki bi že kadarkoli nastopal v Albaniji,<br />

in smo tudi zato bili nekako skeptični, kako bomo s<br />

slovensko glasbo med domorodci sprejeti, a je bil to<br />

dogodek čez vse! Že med koncertom v izjemno veliki<br />

cerkvi je bilo vzdušje krasno in odziv publike prisrčno<br />

navdušen, na druženju po koncertu pa smo še sploh<br />

bili deležni tudi njihovih pesmi in ganljivih zahval.<br />

Naslednji dan nas je pot vodila skozi Pirot v glavno<br />

mesto Bolgarije. Ker smo prezrli, da imajo uro časovnega<br />

zamika, smo skoraj zamudili priliko za vajo v povsem<br />

prenovljeni mogočni katoliški katedrali. Koncert smo<br />

imeli skupaj z danskim državnim mladinskim pevskim<br />

zborom, vse skupaj pa je snemal bolgarski nacionalni<br />

radio. Prepeli smo ves sakralni program, med koncertom<br />

pa je tudi Daniel, ki je ves čas potoval z nami, zaigral na<br />

orgle. Naslednje jutro smo si podrobno ogledali center<br />

Sofije in kosili v eminentni tradicionalni restavraciji.<br />

Pot nas je nato vodila v Rilski samostan.<br />

Le-ta je utelešena zbranost, mogočnost in lepota.<br />

V njem smo, v nedrju bolgarskega visokogorja, tudi<br />

prenočili. Zjutraj smo si naredili še etnozajtrk in<br />

odpotovali proti Makedoniji. Ustavili smo se v vasici,<br />

kjer je bil doma Dragi, eden od naših pevcev. Deležni<br />

smo bili neizmerne gostoljubnosti, čeprav smo prišli<br />

povsem nenapovedano! Bilo je prav presunljivo in smo<br />

pred njihovo povsem novo cerkvijo tudi zanosno zapeli.<br />

Nadaljevali smo pot skozi celo Makedonijo in se ustavili<br />

v Ohridu. Gospa Marina Čado, ki izhaja iz izjemno<br />

cenjene ohridske družine, nam je preskrbela apartmaje<br />

v samem starem centru tega očarljivega mesta, kar je<br />

bil užitek že sam po sebi. Naslednji dan nismo imeli<br />

nobenega nastopa, ampak smo šli do Sv. Nauma, se<br />

peljali s čolni, plavali in se sončili, šli na sprehod do<br />

največjih ohridskih znamenitosti, si privoščili burek (ki<br />

mu ne najdeš para) in jogurt v Palmi, se sprehajali po<br />

bazarju … Spanja za marsikoga to noč skoraj ni bilo …<br />

Naslednje jutro smo se odpravili do albanske meje in<br />

vsi smo težko pričakovali prve vtise iz te skrivnostne<br />

dežele. Dežela je res kontroverzna. A vendar se je precej<br />

stereotipov mimogrede sesulo. V Tirani smo bili sprejeti<br />

na najvišjem nivoju. Imeli smo priložnostni nastop v<br />

strogem centru Tirane med drugim tudi za uglednega<br />

člana albanskega parlamenta, za namestnika ministra<br />

za kulturo oz. nasploh za prijatelje naše gostiteljice,<br />

izvrstne organizatorice, predstavnice Cetisa v Tirani,<br />

gospe Vere Radič.<br />

Robert nas je naslednji dan peljal pogledat utrdbo<br />

"Rozafa" in po samem mestu, mi pa smo morali še<br />

naprej, saj so nas zvečer že čakali na Durmitorju. Že<br />

vožnja skozi glavno mesto Črne gore v te neskončne<br />

višave je bila impresivna, sprejem na vrhu Durmitorja<br />

pa že prav nadrealističen! Temperatura je v šestih<br />

urah padla za dvajset stopinj. Domorodci so prepevali<br />

na vse pretege ob spremljavi gusel ali brez, mi pa smo<br />

tudi vmes zapeli nekaj slovenskih, saj je bil večer<br />

tudi mišljen kot srečanje dveh kultur. Gostija je bila<br />

kakopak izborna! Naslednje jutro smo bili deležni<br />

izvrstnega polnomastnega zajtrka. Odličnega kajmaka<br />

je bilo toliko, da so nam ga pripravili za pot in smo ga<br />

navdušeno jedli še dva dni. Potem smo šli skozi Žabjak<br />

in po kanjonu Tare in Morače ter se povzpeli na Lovčen<br />

in si ogledali Meštrovičev Njegošev monumentalni<br />

mavzolej. Prespali smo v Budvi, si naslednje dopoldne<br />

ogledali Sv. Štefan, nadaljevali pot do Dubrovnika, spet<br />

prespali v čarobnem Trogiru … ter sklenili potovanje v<br />

eni od dolenjskih gostiln.<br />

To je sedaj poročilo v nekam telegrafskem slogu, saj se<br />

nam je toliko dežel odstrlo, toliko ljudi razkrilo in toliko<br />

stvari zgodilo, da bi lahko o tem še pisali in pisali in<br />

pisali … Hvaležni smo vsem, ki so nam pri organizaciji<br />

pomagali, ki so nas poslušali, ki so ves čas turneje<br />

pogrešali, starše oz. domače, kateri so bili z dobro<br />

mislijo z nami … Seveda so načrti za naslednje sezone<br />

še bolj smeli, saj se s tako krasno pojočo druščino<br />

zmore karkoli.<br />

Osebno pa sem še posebej hvaležen pevkam in pevcem<br />

za trdo delo, prislovično vedrino, potrpljenje, korajžo in<br />

zaupanje!<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2006</strong> 23


Ko so se bili<br />

Zlodeji izneverili<br />

Bogu in jo pobrisali<br />

na Zemljo, so s seboj<br />

odnesli tudi Sonce, ki ga<br />

je zlodji cesar potem nabodel<br />

na sulico in si ga nadel na pleča.<br />

Toda Zemlja se je pritožila Bogu, da<br />

se bo od Sonca čisto zažgala. Zato je<br />

Bog poslal svetega nadangela Mihaela, ki<br />

naj bi Zlodeju na nek način odvzel Sonce.<br />

Sveti nadangel Mihael je stopil na Zemljo<br />

in se spoprijel z zlodjim cesarjem. Toda<br />

ta je takoj opazil kam oni meri, zato se ga<br />

je varoval.<br />

Nekoč, ko sta se skupaj sprehajala, sta<br />

prišla do morja. Pripravila sta se, da bi<br />

se v njem okopala. Zato je Zlodej zabodel<br />

Sonce s sulico v Zemljo. Po krajšem<br />

kopanju je sveti nadangel Mihael dejal:<br />

"Pojdiva se potapljat, da vidiva, kateri od<br />

naju se potopi bolj globoko!"<br />

Srbska legenda<br />

Zakaj človeški<br />

podplat ni raven<br />

Zlodej se je strinjal in sveti nadangel Mihael se je potopil<br />

in prinesel med zobmi pesek z morskega dna. Zdaj je bil<br />

na vrsti Zlodej. Ker se je bal, da bi mu nadangel Mihael<br />

medtem izmaknil sonce, se je hotel zavarovati. Pljunil je<br />

na Zemljo in iz njegove sline je nastala sraka, ki naj bi<br />

mu varovala Sonce, dokler se ne bo dvignil iz globine in<br />

prinesel med zobmi pesek z morskega dna.<br />

Kakor hitro pa je Vrag izginil v vodi, je sveti Mihael<br />

napravil v zraku znamenje križa in morje je v hipu<br />

prekril devet laktov debel led. Nadangel Mihael je hitro<br />

zgrabil Sonce in se dvignil z njim k Bogu.<br />

Sraka je vreščala na vse pretege. Ko je Zlodej slišal<br />

sračji glas, je takoj uganil, kaj se dogaja. Zato se je hitro<br />

obrnil nazaj. Toda zgoraj je zadel ob ledeno skorjo in<br />

spoznal, da ne more ven. Še enkrat je pohitel nazaj k<br />

morskemu dnu, zgrabil velik kamen in z njim prebil led.<br />

Začel je loviti nadangela Mihaela. Ta je z eno nogo že<br />

dosegel nebesa. Zlodej pa je zgrabil njegovo drugo nogo<br />

ter mu s kremplji iz podplata odtrgal velik kos mesa.<br />

Tako ranjem je sveti Mihael stopil pred Boga in mu<br />

izročil Sonce. Jokajoč je potožil o svoji bolečini in rekel:<br />

"Kaj naj storim zdaj – o, Bog – tako iznakažen?"<br />

Gospod Bog je odvrnil: "Hvala ti za Sonce! --- Zaradi<br />

podplata pa bodi kar miren. Naj te to ne žalosti. Odslej<br />

naj imajo ljudje vsi neravne podplate."<br />

Tako se je zgodilo in tako je ostalo.<br />

priredila: Antonija H. Križaj

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!