26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2007

Letnik III, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik III, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K A Z A L O<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

poletje <strong>2007</strong>, zaporedna št. 54<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: (01) 28 222 40<br />

Fax: (01) 28 222 41<br />

DŠ: 65714415<br />

TR: 04302-0001018775<br />

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Splet: www.waldorf.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Igor Velepič, Marina Nuvak, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš<br />

Sodelavci:<br />

Lucija Florjanc Lukan, Igor Velepič,<br />

Nadja Lazar, Martin Baker,<br />

Helena Biffio Zorko, Ira Zorko,<br />

Ana Krušič Kaplja, Alja Venturini,<br />

Alexander Willink, Darja Brecelj,<br />

dijaki 12.r. - Jaka Dijak, Maša Danijel,<br />

Maša Smonig, Anja Kolar, Ana Šafar,<br />

Matic Cotič, Katarina Rešek (9.r.),<br />

Jakob Peterlin (8.r.),<br />

učenci 5.r. - Jakob Ciuha, Urban Širca,<br />

Maruša Cizl, Tine Božnar<br />

Fotografije:<br />

Alja Venturini, Igor Velepič<br />

Lektoriranje:<br />

Klemen Lah<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

O zasebnem šolstvu 3<br />

Naš gost 4<br />

Poučevanje gibanja 4<br />

Vzgoja 5<br />

Dvanajsto leto življenja, 7. del 5<br />

O spanju 8<br />

Kotiček za mlade 10<br />

Praprotno seme 10<br />

Lepotica s pomarančami 10<br />

Alex se predstavi 11<br />

Utrinki 11<br />

Zaključna igra 8. razreda 11<br />

Firence 14<br />

Olimpijada na Dunaju 15<br />

Projekti 12. razreda 17<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

Nasvet zdravnice 18<br />

Homeopatija 18<br />

Seneni nahod 18<br />

OE Maribor 19<br />

Privilegiji 19<br />

Zaključne igre 20<br />

2 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong>


U V O D N I K<br />

O zasebnem<br />

šolstvu<br />

Iztok Kordiš<br />

Sprememba šolske zakonodaje je zadnje čase<br />

glavna tema ne le šolske, ampak celotne<br />

slovenske javnosti. Kaj bo prinesla nam? Bomo<br />

res bolj bogati, bomo res dobili več denarja kot javne šole,<br />

bo zasebno šolstvo res ogrozilo javno? Kaj je mišljeno pod<br />

zasebno šolstvo? Naslovi "Po novem brez šolnine tudi v<br />

zasebno šolo", "Revna javna in bogata zasebna šola", "100<br />

odstotno financiranje zasebnih šol"… nas kar silijo k misli,<br />

da bodo zdaj rešene vse naše težave in da se waldorfskim<br />

in drugim šolam, ki bodo delovale po posebnih pedagoških<br />

načelih, obetajo dobri časi. Pa bo tudi res tako?<br />

Tega danes ne ve nihče, preveč vprašanj je še<br />

odprtih, preveč dejavnikov, ki vplivajo na končno sliko,<br />

nedorečenih. Nekaj pa je gotovo. V novem šolskem letu<br />

sprememb še ne bo, kajti nova zakonodaja, kakršnakoli<br />

že bo, bo začela veljati šele s šolskim letom 2008/09,<br />

nekatera določila pa še precej kasneje.<br />

Waldorfska šola Ljubljana je sestavljena iz več enot,<br />

ki skupaj sicer tvorijo celoto, financirane pa so zelo<br />

različno. Za nekatere spremembe financiranja tudi<br />

po novem ne bo (vrtec), za nekatere pa sprememba<br />

oziroma sploh uvajanje financiranja ni odvisna od<br />

sprejetja nove zakonodaje, ampak od vpisa v razvid<br />

in podpisa prve pogodbe (glasbena šola, program<br />

otrok s posebnimi potrebami z nižjim izobrazbenim<br />

standardom). Največ sprememb se obeta v osnovni in<br />

srednji šoli. Upamo predvsem, da prehod na glavarino<br />

v osnovni šoli ne bo poslabšal trenutnega stanja, saj<br />

je tak način financiranja za vse šole, ki imajo le eno<br />

paralelko, zelo delikaten in je metodologija izračuna<br />

višine glavarine ključnega pomena.<br />

V OE Maribor in srednji šoli, kjer imamo že sedaj<br />

uveden sistem glavarine, pričakujemo izboljšanje že s<br />

samim dvigom iz dosedanjih 85 na 100%, predvsem<br />

pa z razvrstitvijo v kategorijo umetniških gimnazij ali<br />

v poseben razred šol s posebnimi pedagoškimi načeli.<br />

V vsakem primeru pa se moramo zavedati, da 100%<br />

pomeni le financiranje izvedbe programa, ne pa tudi<br />

kritja stroškov prostorov, investicijskega vzdrževanja<br />

in opreme učilnic.<br />

Bomo torej bolj revni ali bolj bogati? Seveda je tisto<br />

pravo bogastvo v nas, materialno pa bo odvisno<br />

predvsem od veliko malih podrobnosti, ki jih je<br />

potrebno še doreči in določiti. Morda pa je nedavni<br />

obisk ministra za šolstvo in šport, g. Milana Zvera, v<br />

naši šoli dobro znamenje.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong> 3


NA Š G O S T<br />

Poučevanje<br />

gibanja<br />

Martin Baker<br />

Šport, gibanje, vaje in aktivno preživljanje<br />

prostega časa so osrednje teme naše kulture, ki<br />

jim posvečamo tudi ogromno časa, denarja in<br />

ustvarjalnih naporov. A kaj je tisto, kar ljudi tako vleče h<br />

gibanju? Celo če se ga sami ne udeležujemo, nas gibanje<br />

večkrat privabi kot gledalce. Šport in industrija preživljanja<br />

prostega časa se po ustvarjanju prihodka po celem svetu<br />

uvrščata ob bok vojaški, naftni in avtomobilski industriji.<br />

Igre, vaje in gibanje so nam lahko v veliko zadovoljstvo.<br />

Počutimo se svobodnejše, pa kljub temu bolj povezane s<br />

svetom. Zanimivo je odkrivati, kako imajo vsi jeziki veliko<br />

besed, ki so na metaforičen način povezane z gibanjem in<br />

smerjo gibanja. Mislim, da obstaja neposredna povezava med<br />

našim mišljenjem oz. notranjim svetom ter svetom okoli nas.<br />

Če vas na primer prosim, da mi odgovorite naravnost, veste,<br />

da vas prosim za iskren in resnicoljuben odgovor, vendar<br />

sem uporabil prostorski izraz (naravnost), da sem to opisal.<br />

Obtoženec je klonil pod težo dokazov, je torej kriv, politiki pa<br />

se obračajo po vetru, se izmikajo neposrednemu izražanju<br />

resnice. Pri sprejemanju odločitev moramo pretehtati razloge<br />

za in proti. "Mislim, da je to enostranska odločitev". Tehtanje<br />

argumentov privede do pretehtane sodbe. Seznam prispodob<br />

je neskončen.<br />

Ta pojav pa ni značilen le za našo kulturo. Obstaja v vseh<br />

jezikih in je univerzalno človeški. Prostor okrog nas ima<br />

"kvaliteto", opise te kvalitete pa uporabljamo, da bi poudarili<br />

govorno ali pisno sporočilo, in to še preden sploh začnemo<br />

razmišljati, kako se gibljemo, medtem ko govorimo. Način,<br />

kako uporabljamo prostor, stojimo, sedimo, se gibljemo in<br />

gestikuliramo – vsak od teh elementov lahko predstavlja<br />

posebno obliko komunikacije. Ko smo veseli, smo vzneseni,<br />

kar izhaja iz korena nesti, čutimo se lažje, mogoče celo<br />

skačemo od veselja. Kadar smo žalostni, se čutimo potlačeni<br />

in si "težimo". V vseprisotnem simbolu smileyja :) so navzgor<br />

ali navzdol zavihani kotički ust dovolj, da v trenutku prenesejo<br />

sporočilo o zadovoljstvu ali žalosti, strinjanju ali nestrinjanju.<br />

V mnogih jezikih beseda težko opisuje tako fizični kot<br />

mentalni napor. Občutje zmagoslavja ali poraza je neločljivo<br />

povezano s prostorskima smerema "gor" in "dol". Med njima<br />

je prostor ravnodušja. Ni naključje, da pogled preko pokrajine<br />

na odmaknjeno, ravno obzorje vzbuja občutek miru in<br />

zadovoljstva. Del privlačnosti počitnic ob morju je prav gotovo<br />

v pomirjujoči razprostranjenosti obzorja.<br />

Kako drugače se počutimo v dramatični gorski pokrajini, ki<br />

s svojimi vrhovi in dolinami (vzponi in padci) na nas verjetno<br />

deluje bolj stimulativno in vznemirljivo. Horizontalna ravnina<br />

je tista, ki poudara naše občutenje enosti in notranjega miru.<br />

Konferenčna miza je ravnina, okrog katere se zberejo politiki<br />

ali pogajalci, okrogla miza kralja Arturja ali miza zadnje večerje<br />

pa sta močna simbola skupne človeške tradicije. Sodnik, ki<br />

uživa vsestransko spoštovanje, je tisti, ki je nepristranski.<br />

Ko pa pride trenutek odločitve, začnemo govoriti o navpični<br />

ravnini – sodna dvorana ima pokončne stebre, obleke sodnikov<br />

pogosto poudarjajo pokončnost, s kladivom pa sodnik udari,<br />

kot bi hotel poudariti, da je zadevi prišel do dna.<br />

Tudi naša izkušnja časa, ki je drugačna dimenzija, se izraža<br />

s prostorskimi pojmi. Gledamo "naprej" v prihodnost in se<br />

oziramo "nazaj" v preteklost, sedanjost pa doživljamo kot<br />

nekaj, kar je vmes. Proces, ki se odvija v času, lahko izražamo v<br />

korakih, na primer pri navodilih za uporabo: 1. korak:Vzemite<br />

dva vijaka iz zavojčka in ju pritrdite v označene odprtine. 2.<br />

korak: Vzemite lesene … itd. Govorimo o tem, kako se bo<br />

zadeva "odvijala" in kako bodo stvari potekale "naprej". Tako<br />

v teh prostorskih ravninah – v simetriji med levim in desnim,<br />

med zgoraj in spodaj, vodoravnim in navpičnim ter med<br />

naprej in nazaj – vidimo, da so izražene različne kvalitete. V<br />

simetriji se izražajo moralne vrednote, sprejemanje odločitev in<br />

sposobnost presojanja. V vodoravnem se izražajo ravnovesje,<br />

mir ter zmožnost vzpostavljanja odnosov s svetom in drugimi.<br />

V navpični ravnini leži moč sedanjosti, časa in zaznavanja<br />

procesov.<br />

Ko se premikamo, smo v nenehni igri s silami in pomeni<br />

prostora okoli nas. Izražamo se skozi gibanje, lahko pa tudi<br />

s spremembo gibanja spremenimo naše notranje počutje. Vsi<br />

poznamo zadovoljstvo, ki ga občutimo po primerni vadbi ali ko<br />

prvič pravilno izvedemo novo veščino, pa naj bo to premočrten<br />

let puščice, ki zadene tarčo v sredino, ali pa igra v skupini,<br />

kjer se vsi igralci tako dobro poznajo, da jim to omogoča<br />

čudovite podaje, natančen backhand udarec ali pa dobro<br />

izveden premet. Ko se gibljemo, torej ne izražamo le našega<br />

notranjega počutja, temveč tudi spreminjamo sami sebe, v<br />

tem pa leži bistvo navdušenja za rekreacijo (lat. re-creatio<br />

– ponovno stvarjenje) po celem svetu.<br />

Iz tega študija prostora in gibanja izhaja niz preprosti osnovnih<br />

vaj, ki ob redni vadbi prinesejo spremembo notranje in zunanje<br />

drže in načina gibanja. Te gibalne figure so evropskega izvora<br />

in so nastale v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, v zadnjih<br />

tridesetih letih pa njihova razširjenost in uporaba doživljata<br />

renesanso. Bothmer Movement International, mednarodno<br />

gibanje Bothmer, izvaja deset 700-urnih tečajev za učitelje v<br />

devetih evropskih državah s trenutno 200 učenci. Metoda se<br />

uporablja v šolah, pri izobraževanju odraslih, v zdravstvenem<br />

izobraževanju in fizioterapiji.<br />

Možnosti, ki izhajajo iz teh prizadevanj, so velike, saj vse<br />

večje število ljudi razume in uživa v tej zelo stimulativni in<br />

koristni obliki gibanja.<br />

Martin Baker že 32 let redno poučuje telesno vzgojo,<br />

gimnastiko ter gib, od leta 1990 pa izobražuje tudi<br />

učitelje. Živi in dela v Sussexu v Veliki Britaniji, redno<br />

pa potuje in vodi tečaje in delavnice ter predava.<br />

Za več informacij: office@bothmer-movement.co.uk<br />

prevod: Helena Biffio Zorko in Ira Zorko<br />

4 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong>


V ZG O J A<br />

Hermann Koepke<br />

Dvanajsto leto<br />

življenja, vstop v<br />

puberteto 7. del<br />

Dolžnost in samostojnost<br />

"Zelo sem vam hvaležna za besede o dvojni nalogi,<br />

pred katero stojijo učenci. Napori in telesni razvoj v<br />

tem obdobju lahko resnično delujejo nasprotno od<br />

tega, kar nameravamo, po drugi strani pa ne moremo,<br />

ko se pokažejo razpoloženja: ne maram, ne znam, ne<br />

da se mi, preprosto popustiti! Telo bo doživelo odpor,<br />

padlo je v resnost. Zatorej je posebej nujno, da otroke<br />

naučimo samostojnosti in dolžnosti. Dolžnosti je treba<br />

premagati, s tem je povezana tiha bolečina in to mora<br />

mladi človek spoznati, saj se ji ne more izogniti. Ni<br />

realno, da se človek, četudi v letih naših otrok, od jutra<br />

do večera le veseli. Če bi bilo tako, bi iz njih konec<br />

koncev postali nesposobni za življenje.<br />

V tej dobi je težko, posebej če stojimo pred velikim<br />

razredom, da bi se vedno ukvarjali z individualno<br />

situacijo posameznika. Pred kratkim mi je rekla neka<br />

mama, da je bila njena hčerka neznosna, dokler ni<br />

dobila menstruacije. Potem je spet postala miroljubna,<br />

družabna in prijetna deklica. Stremljenje k večjim<br />

uspehom njihove situacije ne olajša, marsikdaj se<br />

moramo situaciji prilagoditi. Po drugi strani pa si<br />

želimo več dejanj in navdušenja in bi radi, da bi ideali,<br />

ki v tem obdobju lahko vzplamtijo, goreli močneje. Toda<br />

izpolnitev vsega tega ni tako lahka!<br />

S tem je povezana dodatna težava, da danes<br />

obdobje predpubertete in pubertete v večini primerov<br />

sovpadata. Razlikujemo predpuberteto od dvanajstega<br />

do štirinajstega leta in puberteto, od štirinajstega<br />

do šestnajstega leta in adolescenco od šestnajstega<br />

do dvajsetega leta. S pospeševanjem so se časovni<br />

okvirji danes prekrili. Kot je bilo omenjeno, se v času<br />

predpubertete že začne pubertetni telesni razvoj, s<br />

čimer sovpada pripravljalni čas in mladostnik mora<br />

tako stopati po dva koraka naenkrat. Toda prav gotovo<br />

ne želim tarnati. Nasprotno! Po zaslugi sodelovanja<br />

s starejšo kolegico, ki je danes želela biti z nami, pa<br />

zaradi zdravstvenih razlogov ni mogla priti, sem našla<br />

povsem nove zasnove pouka in že veliko lepega doživela,<br />

o čemer sem danes tudi želela govoriti z vami."<br />

"Prosila bi, da še enkrat govorimo o tatvinah. V<br />

povezavi s čim jih vidite vi?" S temi besedami je neka<br />

mama prekinila Susanne.<br />

Izločanje in raztapljanje<br />

"Učence sem vprašala, zakaj so to storili in kot motiv<br />

se je pojavilo to, da so iskali napetost, da so hoteli<br />

vedeti, če bo šlo, če bodo zasačeni ali če so spretni kot<br />

odrasli. In mislim, da je bil z vsakim pohodom povezan<br />

skriti užitek ali pa določen občutek samozavesti. Imeli<br />

so občutek, da so že tako veliki, da gredo lahko preko<br />

avtoritete, preko reda. Na začetku večera se je nekdo<br />

spomnil naše pravljice o dobrem in zlu, v kateri lahko<br />

domišljava sekira podre drevo, drevo pa ji pove, da je<br />

njen ročaj narejen iz debla. S takim izločanjem nastane<br />

nekaj, kar je v pravljici opisano kot zlo. In to izločanje<br />

nam prihaja naproti v tatvinah. Če gledamo na drevo le<br />

z stališče tega, da rojeva plodove (in to bi rada dodala<br />

pravljici kot moje lastno razmišljanje), potem sicer res<br />

iz celote nekaj izloči, toda v sebi še vedno nosi celoto.<br />

K uničenju ne vodi izločanje, pač pa na nek način<br />

popuščanje.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong> 5


Učenec v tej starosti se sreča z marsičem. Po spolni<br />

zrelosti obstaja že plodnost, sprostijo pa se tudi sile,<br />

s pomočjo katerih se lahko posameznik izolira in se<br />

postavi vsemu skupaj nasproti. Pojav različnih oblik<br />

samostojnosti pogosto izvira iz dejanske samostojnosti."<br />

"Hočete s tem reči, da tudi tatvine spadajo v razvoj<br />

mladega človeka?" je izzivalno vprašal oče.<br />

Medtem ko je Susanne še premišljevala, je vskočila<br />

mama: "Mirno lahko rečemo, da tatvine in izvirni grehi<br />

spadajo k razvoju človeka, ne le našega otroka. To piše<br />

že v stari zavezi."<br />

"Tako je, da se človek – o priliki – izlušči iz dobrega.<br />

In ni nam treba pomisliti na vodo, zemljo ali zrak, ki ga<br />

onesnažujemo. To vidijo naši otroci," je ugotovil oče.<br />

Mišljenje, čutenje in volja<br />

"Novi mostovi, ki ljudi povezujejo s svetom, so spoznanja<br />

in to velja tudi za situacijo, v kateri so zdaj naši otroci,<br />

toda to je dolga pot," je nadaljevala Susanne. "Ko so bili s<br />

svetom povezani še prek posnemanja, je bila ta povezava<br />

direktna in tesna; zdaj pa so z njim povezani drugače<br />

- prek čutenja. Želeli bi jim pomagati, da bi zgradili<br />

mostove z mišljenjem, z ustvarjanjem lastnega mnenja.<br />

Napredujejo tudi glede na naše okolje, čeprav smo odrasli<br />

tisti, ki se ukvarjamo z njim. Navsezadnje lahko človek<br />

pride do svobode le preko svojih notranjih spoznanj, ki<br />

jih ni moč doseči, dokler si bitje, ki le posnema ali le<br />

doživlja. Le s spoznanjem lahko pridemo do resnice in<br />

v tem smislu lahko tatvine otrok nekaj pomenijo. S tem<br />

dobijo bolj jasen vpogled v same sebe, kot če ne bi šli<br />

preko te izkušnje."<br />

"Torej pomeni, da obsodimo dejanje, ne pa človeka," je<br />

Susannine besede podprl oče. "V otrocih kljub dogodkom,<br />

še vedno prepoznamo bitja, o katerih smo danes zvečer<br />

govorili."<br />

"In to je mnogokrat težko, a je kljub vsemu prav tako,"<br />

ga je podprla mama.<br />

Neobdelan kos lesa<br />

"Moja hči se je pred nekaj dnevi vrnila iz šole in se<br />

pritoževala nad lesorestvom. Ne mara ga preveč, toda<br />

tokrat je prav udrihala čezenj. Vedno moram na koncu<br />

pouka svojo skodelico potopiti v vodo, tako da je naslednjič<br />

vsa hrapava in spet lahko začnem brusiti znova. Vse spet<br />

od začetka, dokler ni povsem gladka. Toda učitelj potem<br />

zahteva, da jo spet potopim. Nesmisel! Naslednjič jo bom<br />

spet morala brusiti, ker bo vsa hrapava." Svetovala sem<br />

ji, da učitelja lesorestva vpraša, zakaj mora skodelico<br />

vedno znova močiti. To je storila, in potem mi je povedala,<br />

da les, ko je moker, nabrekne in tako pridejo na površje<br />

vse ravnine, ki jih ima. Če bi skodelo obrusila le enkrat,<br />

bi se sčasoma spremenila in postala hrapava in čudna.<br />

Če odmislimo, kako vesela sem bila, da ima sedaj učitelja<br />

lesorestva bolj v čislih, je bila to zame čudovita slika, kaj<br />

se v tej starosti z otroki dogaja. So kot neobdelan kos lesa,<br />

ki ga vedno znova močimo in brusimo. Kar se skriva v<br />

lesu, sili navzven in na tem lahko delamo. Veseli moramo<br />

biti vsake priložnosti, s pomočjo katere pridejo na plan<br />

grbine, ki jih lahko zbrusimo. Če bi ostale notri, bi bila to<br />

za kasnejši razvoj katastrofa. V tem smislu potrebujemo<br />

medsebojno razumevanje, potem lahko vsakdo od nas<br />

deluje zdravilno, tako doma kot v šoli."<br />

Po kratkem odmoru je vprašala mama: "Prej ste omenili,<br />

da vam je sodelovanje s starejšo kolegico dalo nove<br />

zasnove pouka in da ste ob tem doživeli veliko lepega.<br />

Rada bi vedela, kaj ste doživeli z otroki. Bi lahko kaj slišali<br />

še o tem?"<br />

Hoja, govor, mišljenje<br />

"Če opazujemo hojo otrok, opazimo, da je postala manj<br />

gotova kot je bila pred enim letom, lahko pa opazimo tudi<br />

– včasih le bežno – da pogosto postavljajo celo stopalo,<br />

da se s celim stopalom povezujejo z zemljo. Tega ptice<br />

npr. ne morejo, pa tudi kopitarji ali zveri, oni se dotikajo<br />

zemlje le s kremplji ali pa stojijo na prstih. Tudi pri<br />

otrocih obstaja čas, ko svoje noge tako obremenijo, da<br />

hodijo kot po prstih. Zdaj pa se stopalo vse bolj spušča<br />

na zemljo. To je iskanje lastnega stališča in nato razvoj<br />

lastnega dojemanja in samostojnosti. Ko to vidimo kot cilj<br />

nasprotni negotovi hoji, takrat doživimo pozitiven razvoj,<br />

nekaj lepega. Opazila sem, da se skupaj s spremembo v<br />

hoji – in s tem povezano spremembo gest – pojavijo tudi<br />

nove možnosti za pouk. Povedala vam bom primer.<br />

Veste, da imamo v razredu dva fanta po imenu Urs.<br />

Pokličem Ursa k tabli, in fant – najina pogleda sta se<br />

srečala – pogleda drugega Ursa in mu z gesto roke pokaže,<br />

da naj gre pred tablo on, sam pa obsedi na mestu. Drugi<br />

Urs pride k tabli. Igra gest je uspela. Kaj se s tem izraža?<br />

Gre za odkritje, da je gesta tudi jezik! Ko postane gesta<br />

vidni jezik, se odpre dramatičnost in vsak dan lahko vidim<br />

veselje ob odkritju, kako jim vse bolje uspeva vzpostavljati<br />

majhne dramatične dialoge. Veselijo se, da so osvojili<br />

novo področje jezika; ta dramatičen govor deluje na geste<br />

in hojo in daje mladim samozavest in siguren nastop.<br />

Ali pa vaš prejšnji primer: Ne čvekaj kar naprej! In odgovor:<br />

Saj ne čvekam kar naprej! Le poudarek je drugačen, pa<br />

se spremeni izvoren pomen. Poudarek spada k volji; če<br />

dobi stavek drug pomen, spada k mišljenju, oboje bo<br />

vaša hči zdaj osvojila. Telesna osnova za to leži v dihanju.<br />

Kot je bilo prej dihanje veliko bolj usklajeno z okoljem, je<br />

zdaj pri mami in hčeri popolnoma različno. Hčerka diha,<br />

da bi izgovorila isti stavek s svojim poudarkom, povsem<br />

drugače kot mama. Hči torej sama vodi svoje dihanje, ga<br />

osamosvaja, da pridejo njene sile volje in njene misli do<br />

izraza. Spet se lahko le veselimo, saj se v tem skriva to, da<br />

zavzema svoje stališče.<br />

6 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong>


Kakorkoli, ko zavzemajo učenci svoja stališča, lahko<br />

dajejo tudi izjave – in celo s prepričanjem – ki so popolnoma<br />

subjektivne.<br />

"Lahko pa pogoljufajo in stvar obrnejo tako, da ni več<br />

prava," je pripomnila neka mama. "Zdaj mi je popolnoma<br />

jasna zadeva s čistilci. Moja hči se je razburila, da mora<br />

vedno ona ostati po pouku in pomesti razred, medtem<br />

pa je bila v veleblagovnici. To je predrznost, neskončna<br />

nesramnost!"<br />

Močno razburjenje mame je prešlo v jasen odmor.<br />

"Sporazumevanje, druženje je bilo prej v razredu lažje.<br />

Govorili so en jezik," je nadaljevala Susanne. "Zdaj pa se<br />

vsak spopada s svojim lastnim jezikom o tem, kar ga teži.<br />

Za ceno lastnega stališča, lastnega mnenja sprva plačuje<br />

z nepopolnostjo, z nesramnostjo, z neposlušnostjo ali<br />

pa celi z lažmi, toda mi ne smemo prezreti, kaj se lahko<br />

zgodi.<br />

Z ozirom na mišljenje nastaja sedaj pomembna razlika<br />

med fanti in puncami. Doživela sem tole: dva fanta sta<br />

prišla k meni in na vsak način sta hotela vedeti, kako<br />

lahko iz ene točke izven kroga položimo dve tangenti<br />

na krog, toda nista hotela vedeti približno, zanimalo ju<br />

je načrtovanje, kako bi to narisala. Ta naloga je sicer še<br />

pretežka, a toliko časa sta prosila in mi smo že govorili<br />

o Talesovem izreku, da sem jima pokazala. Medtem ko<br />

smo razmiplali, se je razred razdelil: skoraj vsi fantje so<br />

z nenavadnim zanimanjem zrli proti tabli, medtem ko<br />

je večina deklet gledala z manjšim zanimanjem. Od ene<br />

sem celo slišala: "Tega ne razumem, jaz tega ne znam."<br />

Nekateri fantje so skokovito predlagali pot načrtovanja.<br />

"Še eno premico, ravno, ne, ne tako, pa še en krog …"<br />

in nastal je pravi čudež, saj so fantje-sodelovala je ena<br />

sama deklica- iznašli konstrukcijo, ki sem jo po njihovih<br />

navodilih risala na tablo. Ko smo bili že skoraj gotovi, so<br />

proti tabli naenkrat pogledala tudi dekleta. Tabelska slika<br />

jih je zanimala. Pozvala sem jih, naj poskusijo še sami<br />

in pobrisala tablo. Takrat se je zgodilo nekaj osupljivega:<br />

dekleta so bila tista, ki so mi prva pokazala risbo v zvezku<br />

in to popolnoma pravilno. Pokukala sem v zvezke k fantom<br />

in videla, da so jo ucvrli mimo – zmotili so se, začeli znova<br />

in na koncu s pomočjo deklet risbo dokončali.<br />

Takšna geometrijska naloga je sestavljena iz dveh delov:<br />

iz narisanega, iz slike, in iz tistega, kar ni slika, kar je<br />

razmišljanje, s katerim do slike pridemo. Drugi del je<br />

potrebno ponotranjiti, saj dokler ne uzremo slike, o njej<br />

ne moremo razmišljati. Premišljevanje fantom bolj leži<br />

kot dekletom. Pri takih nalogah fantje razvijajo sile jaza.<br />

Številne deklice pa živijo z jazom bolj na strani zaznavanja.<br />

Tako se zgodi, da pri tako imenovanem abstraktnem<br />

mišljenju trdijo, da ne znajo, in da nič ne razumejo.<br />

Kaj se lahko iz tega naučimo? Vidimo, da je cena za nove<br />

korake mišljenja neke vrste izguba, izguba slikovnega<br />

zaznavanja. To nam razjasni tisto, kar sem že prej omenila:<br />

fant, ki dobro misli in računa, ne najde ključa od doma,<br />

ki leži pred njim in ima v svoji sobi pravi nered. Ta primer<br />

je primer izgube slikovnega zaznavanja. Pri vaši hčerki, ki<br />

ste jo prej omenili, je drugače, ona ne zna dobro računati,<br />

oče ji mora pomagati. Ne mara golega mišljenja in ima<br />

pa taka deklica največkrat lepo pospravljeno sobo, s<br />

punčkami in medvedki in fotografijami, vse zelo slikovito.<br />

Seveda ni naravno, da bi kultivirali nered ali pa ne-željopo-računanju.<br />

Toda poglejmo drugače in presodimo, če<br />

se s tem, ko se fantje in dekleta skupaj učijo in skupaj<br />

delajo, lahko drug od drugega kaj naučijo.<br />

Mišljenje se mora razviti do te mere abstraktnega, sicer<br />

lahko v poznejšem življenju slike delujejo z magično silo in<br />

hromijo lastne sodbe. Bati se moramo hudiča z rožički in<br />

gnojnimi vilami, kot se ga boje otroci. Za kritikami učencev<br />

ali nerganjem se mogoče skriva le počasno odpadanje<br />

prevzetih slik, s pomočjo katerih lahko nastajajo nova,<br />

lastna mnenja?<br />

In zakaj se zlomijo stara prijateljstva in se ustvarijo nova?<br />

Omenjeno je že bilo, da so se ustvarile nove skupine in<br />

skupinice, ki medsebojno tekmujejo in se brusijo. Stara<br />

razredna skupnost ne obstaja več. Močnejša nagnjenja<br />

so za tistega, ki vodi razred, pogosto polna presenečenj<br />

in ugank.<br />

V katero smer se giblje razvoj bi vam rada pokazala na<br />

primeru pri pouku zgodovine. V šestem razredu bomo<br />

obravnavali rimsko cesarstvo, ki razpada. Istočasno<br />

vstopa v svetovno zgodovino nekaj povsem novega, to je<br />

krščanstvo. Naleteli bomo na podobo Benedikta , ki je v<br />

svoji mladosti študiral rimsko pravo in je videl, kako so<br />

vandali vstopili v Rim, morili in kako ni bilo nikogar, ki<br />

bi jih opozoril na zakone. Zakon je le še črka. Benedikt<br />

prekine študij. Z vojsko (med sabo so se klicali bratje) se<br />

premakne na hrib in tam ustanovi prvi samostan. Namesto<br />

zunanjih zakonov postavijo samostanske zakone, saj<br />

gredo bratje po poti Jezusa, h gospodarju usode.<br />

Mogoče nam bo ta epoha pomagala, da bomo v šestem<br />

razredu krizo skupnega življenja, ki se ob preobratu<br />

skoraj vedno zgodi, lahko premagali. Nastala bo nova<br />

razredna skupnost, mogoče celo na višji stopnji. Ljubi<br />

starši, ti aforizmi nam bodo pokazali, da imajo vse težave,<br />

na katere bodo učenci naleteli globlji pomen.<br />

(se nadaljuje)<br />

prevod: Nadja Lazar<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong> 7


V ZG O J A<br />

Povzeto po članku v časopisu Kindling<br />

O spanju<br />

Videnje nekega očeta<br />

Moj dober prijatelj me je nekoč presenetil z<br />

izjavo, da se najbolj približa temu, da bi videl<br />

angele zvečer, ko stopi v spalnico svojih otrok.<br />

Ta prijatelj nikoli ni dajal vtisa, da bi se kakor koli zanimal<br />

za 'spritualno'. Še danes se zdi, da so mnogi ljudje, ki<br />

imajo sicer dokaj trd, materialistični pogled na življenje, ob<br />

pogledu na spečega otroka zmožni občutiti čudež svetega.<br />

Kot nasprotje smrti, ostaja spanje ena neznank našega časa,<br />

ki ga znanost s svojimi modernimi metodami še zdaleč ne<br />

zna opisati, kaj šele razumeti.<br />

Znanstveniki svoje študije spanja osredotočijo na<br />

pulze iz elektrod, nameščenih na glave 'laboratorijskih<br />

pacientov'. Pomanjkljivosti te znanstvene metode<br />

je zlahka je mogoče opaziti, saj je neotipljivo naravo<br />

spanja nemogoče opisati z omejeno, otipljivo naravo<br />

fizike. Osebno lahko jamčim, da bomo, če bomo šli v<br />

smeri metafizične znanosti, naleteli na težave. Kako bi<br />

lahko razumeli in izkusili spanje ter dali smisel temu<br />

integralnemu delu našega življenja? Na prvi pogled se<br />

zdi nasprotujoče vprašati se, ali se lahko med spanjem<br />

zavedamo, čeprav smo to zavest v naših sanjah bežno<br />

že doživeli.<br />

Spanje lahko pojmujemo kot neke vrste potovanje;<br />

saj rečemo 'lahko noč', kot da bi se odpravil na pot.<br />

Prav tako kot se 'izgubimo', ko zaspimo, zaupamo, da<br />

se bomo 'našli', ko se ponovno prebudimo; in ne le to,<br />

našli bomo tudi vse naše drage. To zaupanje smo dobili<br />

iz izkušnje, ko se je naše fizično telo in naša zmožnost<br />

razmišljanja po dobrem spancu osvežilo in okrepilo.<br />

Spanec je veliki zdravilec, ne le za fizične težave<br />

ampak tudi za čustva, ki so bila prizadeta. Težave<br />

dostikrat vidimo čisto v drugačni luči - bolj celostno in<br />

premišljeno, potem ko jih prespimo.<br />

Vsi starši bodo naštevali podobne preizkušnje, skozi<br />

katere so šli v nočeh brez spanja ali slabega spanja.<br />

Kako pomembno je kvalitetno spanje, se zavemo šele<br />

potem, ko nam je onemogočeno. S to situacijo se po<br />

navadi srečamo po rojstvu prvega otroka, ko se moramo<br />

navaditi na življenje z manj spanja in posledično z<br />

utrujenostjo, preutrujenostjo in nižjo storilnostjo. In<br />

takšni moramo skrbeti za spanec in prehrano našega<br />

podmladka. Oboje je dvoje različnih vidikov otrokovega<br />

osnovnega prehranjevanja, čeprav se staršem<br />

dostikrat zdi kvaliteta hrane in prehranjevanja mnogo<br />

pomembnejša od kvalitetnega spanja.<br />

Zaužitje, prebavljanje in izločanje je gotovo pomemben<br />

proces v prehranjevalnem krogu. Čeprav je le malokdo<br />

med nami zmožen opisati, kaj se med spanjem dogaja,<br />

pa lahko vidimo, da je tudi ta proces trojen. Sestavljen<br />

je iz priprave, spanja (ki je tudi samo sestavljeno iz<br />

treh delov) in prebujanja ali obnovitve. Glede kvalitete<br />

hrane in njene priprave imamo starši dostikrat toge<br />

predstave in procedure. Ritem in rednost dnevnih<br />

obrokov postaneta pomembna in otroci morajo urejeno<br />

sedeti ob mizi, dostikrat tudi v družbi drugih ljudi,<br />

ločeni od vsakdanjega hrupa in aktivnosti. Hrano<br />

pripravljamo previdno, krožnike in mizo dostikrat tudi<br />

umetniško okrasimo. Spoznavamo kako pomembna je<br />

dobra prebava, dobra prehrana in zdravje in razvoj sta<br />

odvisna od tega, kaj in kako jemo. Ali bi lahko rekli,<br />

da je dobro spanje prav tako odvisno od priprave in še<br />

pomembneje od tega, katere dnevne dogodke in kako<br />

jih odnesemo s seboj (zaužitje) v spanje?<br />

Čas za spanje pa je splošno znana težava staršev,<br />

ki si prizadevajo svoje otroke dobro vzgajati. Njihova<br />

utrujenost, ob preutrujenem otroku, ali otroku, ki je<br />

zaradi zunanjih dogodkov ves iz sebe – prihajanje in<br />

odhajanje starejših bratov in sester, nepričakovani<br />

obiski – vse to moti mir v prostoru, kjer naj bi se otrok<br />

na spanje dobro pripravil. Tudi sam sem imel z mojimi<br />

otroki precej spalnih scen, zato bi želel le skromno<br />

nakazati nekaj svojih opažanj v zvezi s pripravo na<br />

spanje. Zdi se, da je osnovni cilj, posebno za otroka, ki se<br />

spanja boji, rednost in ritem. Zame je največji izziv pred<br />

spanjem vzbuditi razpoloženje, ki pospeši potovanje iz<br />

polne budnosti v območje budnega sanjarjenja. Premik<br />

iz dnevnih prostorov v spalnico, mnogokrat najbolj<br />

težaven prvi korak, lahko olajšamo tako, da naredimo<br />

iz tega domiselno igro – čoln ali vlak, ki odhaja na pot<br />

in se prebija po hodnikih in stopnišču.<br />

8 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong>


Najlepši način, da ga pospremimo v svet sanjarjenja<br />

je, da mu zapojemo uspavanko. Zdi se, da zadostuje še<br />

tako preprosto petje, čeprav sem sam ugotovil, da pri<br />

mojih otrocih to ni bilo več mogoče, ko so bili enkrat v<br />

drugem razredu. Nekako se zdi, da se začno sebe preveč<br />

zavedati in se jim zdi, da je takšno petje primerno samo<br />

za dojenčke in vrtčevske otroke. Primerna, mirna zgodba<br />

pred spanjem, ki jo po možnosti vemo na pamet, otroku<br />

prav tako pomaga, da se iz grobega fizičnega sveta<br />

umakne v sanjavo domišljijsko pokrajino. Ker sem sam<br />

to težko vzdrževal s petjem, sem se zatekel k branju<br />

knjige. Izbira knjige je seveda pomembna in dostikrat<br />

se mi zdi, da knjige, ki jih berem, niso primerne za<br />

starost otrok. Včasih postane očitno, da vsebina ni<br />

ustrezna, morda je preveč čustvena, grozna in brutalna<br />

ali včasih, kot je v sodobnih otroških knjigah navada,<br />

precej banalna in brez domišljije. Prepričan sem, da<br />

nam lahko tukaj s svojimi priporočili pomaga naša<br />

razredničarka in s tem dopolni učenje v šoli.<br />

Realnost našega časa je, da gre večina otrok (upamo<br />

da ne otroci iz waldorfskih šol) spat potem, ko so si<br />

ogledali vrsto televizijskih programov, včasih celo<br />

dve do tri ure. Argumenti glede škodljivosti gledanja<br />

televizije so se pojavili v waldorfskih krogih. Sedaj, ko<br />

je moj najstarejši otrok star 10 let, se mi ne zdi prav nič<br />

pomembno, da bi v hišo prinesel televizijo. Sprašujem<br />

se, kakšno razpoloženje in kakšne slike želimo, da<br />

odnesejo naši otroci s seboj, v spanje? Ali lahko televizija<br />

poskrbi za nekaj, kar bi pozitivno vplivalo na prehod<br />

v spanec? Po mojih izkušnjah televizija, posebno pri<br />

mlajših otrocih, ne poživi aktivnega notranjega življenja<br />

domišljije. Še več, močne zunanje čutne podobe,<br />

značilne za televizijo, lahko mnogokrat zasenčijo bolj<br />

pretanjene, občutljive vtise iz razrednega pouka in<br />

žive vtise dejanskega sveta, sveta dejanj. Neprijetna je<br />

misel, da otroka danes uspavajo s pomočjo kaset ali<br />

televizije.<br />

Pred kratkim sem slišal, da je waldorfska pedagogika<br />

znana po tem, da prižiga ogenj in ne po polnjenju<br />

veder*. Kako čudovito gledanje na to pedagogiko –<br />

ogenj s svojo nepredvidljivostjo in negotovostjo, njegovo<br />

notranje življenje in obilna energija. Ali naša pedagogika<br />

poskuša dati našim otrokom bežen pogled na svobodo?<br />

Kadar nam waldorfski učitelji pripovedujejo, da se<br />

učenje resnično dogaja šele v spanju, se moramo<br />

kot starši čutiti nekako odgovorni in odigrati svoj del<br />

vloge v tej skupni vzgoji naših otrok. Našo ljubezen in<br />

nego potrebujejo tako pri spanju kot pri prebujanju in<br />

dnevnem sanjarjenju.<br />

Pripis:<br />

Ta članek sem napisal pred štirinajstimi leti, ko so<br />

bili najini otroci stari od šest do deset let in bila je prav<br />

posebna izkušnja, ko sem ga pred kratkim prebral in<br />

podoživel tiste čase, ko so bile vse najine misli in vsa<br />

energija usmerjene navznoter, da v domu ustvariva toplo,<br />

varno zatočišče. Meje je toliko teže varovati, ko dosežejo<br />

otroci obdobje adolescence. Spalni vzorci in ritem so<br />

moteni, posebno ob vikendih, ko se dogajajo zabave in<br />

skoraj obvezno prenočevanje s prijatelji. Zanimivo je,<br />

da to obdobje napoveduje čas, ko potrebujejo otroci več<br />

spanja in to v glavnem radi počnejo tako, da prespijo<br />

cele dopoldneve in celo popoldneve. Kot večina staršev,<br />

sem moral tudi jaz napredovati od pomirjanja otrok, da<br />

spijo do osvajanja tehnik prebujanja mladostnikov ....<br />

čisto nasprotna aktivnost v tako kratkem razdobju. To<br />

mi tudi osvetljuje, skozi kakšne izzive gredo družine,<br />

pri katerih otrocih je velika razlika v letih, kako v domu<br />

ustvariti različne spalne pristope in ritme.<br />

* W.B.Yeats: "izobraževanje ni polnjenje vedr ampak<br />

prižiganje ognja."<br />

pripravila: Marina Nuvak<br />

Mnogokrat sem presenečen, koliko nemira danes<br />

otroci prenesejo, ne da bi se prebudili. Ta zmožnost je<br />

pri otrocih različna – razgovori z obiskovalci v spalnici,<br />

prižiganje in ugašanje luči, ko otrok močno spi in se le<br />

redko sploh premakne. To nas opominja, kako zelo je<br />

otrok 'zapustil' svoje telo in se odpravil na potovanje v<br />

spanec. Mnogokrat sem se spraševal, do kakšne mere je<br />

stanje, v kakršnem postelja in posteljnina zjutraj kažeta<br />

na kvaliteto spanja, ali neke vrste nožni odtis spanja.<br />

Prebujanje otrok starši nekako laže prenašamo, morda<br />

zato, ker smo tudi sami zjutraj zasanjani in normalno<br />

nismo razpoloženi za pretirano čutno vzpodbudo. Pri<br />

mojih otrokih sem opazil precejšnjo spremembo po<br />

dobrem nočnem spanju – včasih s svežo živahnostjo in<br />

nepričakovano budnost, drugič spet počasno, dremavo,<br />

lenobno razpoloženje. Mnogokrat nastane težka<br />

situacija, ko se počasno, sanjajoče gibanje spopade s<br />

potrebo, da pridemo pravočasno v šolo! To je lahko še<br />

posebno težko za vrtčevske otroke.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong> 9


K O T I Č E K Z A M L A D E<br />

Praprotno seme<br />

Med zelišča, ki imajo včasih čudno moč, da nam utegnejo<br />

v mnogih rečeh pomagati ali škodovati ali prihodnjo srečo ali<br />

nesrečo prerokovati, spada tudi praprot. Cela rastlina pa za to<br />

ni dobra, porabiti se more le seme. Praprotno seme ima namreč<br />

svojo moč ravno ob kresu, ko je dan najdaljši in noč najkrajša.<br />

Poslušaj, kaj se je nekoč pripetilo.<br />

Neki gospodar je imel hlapca. Vroč dan je bil; kosila sta ves<br />

dan na travniku in zvečer že trudna prišla domov. Po večerji<br />

ukaže gospodar hlapcu, naj oba vola žene na pašo, ker gredo<br />

drugi dan po seno na najdaljni travnik. Hlapec uboga, čeravno<br />

ne prerad, ker bi rajši šel spat. Komaj pride na travnik, kamor<br />

je vola nagnal na pašo, že truden sede na kamen in zadremlje.<br />

Ko se zbudi, ne vidi več volov. Hitro skoči na noge in ju gre<br />

iskat. Dolgo je že hodil in ves truden je že bil od kratkega spanja,<br />

še bolj pa od slabega pota. Preklinjal je in grozil, da bo vola<br />

pretepel, ker sta se mu skrila. Ali kmalu ju je zapazil v svoje<br />

veliko veselje v neki dolinici, ko sta med praprotjo mirno ležala<br />

in prežvekovala. Nalahko stopi bliže in se pripravlja, da bi ju<br />

najbolj pretepel. Ves pa se prestraši, ko zasliši glas starejšega<br />

vola, ki je govoril mlajšemu te besede:<br />

"Blagor tebi, tovariš, ki boš še dolgo časa živel in si še dobro<br />

klajo pri gospodarju služil, jaz pa bom moral že prihodnjo jesen<br />

poginiti in moje meso bodo ljudje pojedli, kakor je njihova<br />

navada." Žalostno je izrekel to mlajšemu prijatelju in debela<br />

solza se mu je udrla po licu. – "Prihodnjo pomlad pa," je govoril<br />

dalje, "boš ti z novim tovarišem oral za repo, ko pa boste že<br />

nekaj brazd na njivi zorali, se bo izpod brazde prikazala velika<br />

in strašna kača. Udrla jo bo za gospodarjem, ki bo ravno plužil,<br />

in ga bo smrtno pičila v nogo."<br />

"Pa kaj, ali se mu ne bo moglo pomagati?" vpraša mlajši vol.<br />

"Nihče drug mu ne bo mogel pomagati kot le hlapec," reče<br />

dalje stari vol. "Hlapec bi mu pomagal, ča bi kači, brž ko se<br />

bo pokazala, z gorjačo pravo pot do gospodarja pokazal. Toda<br />

vstaniva in pojdiva domov, hlapec naju že išče in gorje nama,<br />

če naju dobi."<br />

O knjigi<br />

Lepotica s<br />

pomarančami<br />

Jakob Peterlin, 8. r<br />

Lepotica s pomarančami je zgodba. Kot pri vsaki<br />

zgodbi so tudi tu prisotni nepomembni ali pa delno<br />

nepomembni detajli, jedro - osrednja misel ter<br />

dejstvo ali dogodek, okoli katerega se zgodba vrti in pogosto<br />

tudi navdihne avtorja ter mu da besede in voljo, da ga zapiše.<br />

Jedro je v tem primeru ljubezen Georgovega očeta do Lepotice<br />

s pomarančami, kasneje Georgove mame. Georg in hkrati bralec<br />

začne odkrivati to ljubezensko odisejado skozi dnevnik takrat<br />

že preminulega očeta, ki ga je Georg dobil v roke pri štirinajstih<br />

letih. Poleg ljubezenskih zapletov je v dnevniku nemalokrat<br />

omenjen še Hublov teleskop.<br />

Zakaj ravno teleskop in ne mikroskop ali daljnogled?<br />

Teleskop, še posebej Hublov, simbolizira oči človeštva, ki<br />

počasi, kos za kosom začenjajo čutiti, kaj se skriva v tej neskončni<br />

črnini, črnini vesolja.<br />

Zakaj ravno vesolja in ne oceanov ali zemlje?<br />

Vesolje je neskončna, lepa in vsemogočna stvaritev, ki jo<br />

človeštvo sprejema le po kakšen planet ali zvezdo hkrati.<br />

Enako je z ljubeznijo. Tudi to je neskončna in lepa stvaritev, ki<br />

jo človek sprejema malo naenkrat, dan za dnem, a se vseeno<br />

kaže vsakič znova v svoji polni neskončni veličini.<br />

Ko to izreče, vstaneta in gresta proti domu. Hlapec je šel mirno<br />

in pohlevno za njima, še dotakniti se ni upal nobenega.<br />

Ko se je približala jesen, je gospodar res prodal starega vola.<br />

Prihodnjo pomlad, ko so za repo orali, se je vse zgodilo<br />

natančno tako, kakor je govoril stari vol na kresni večer. Kača<br />

je prilezla izpod brazde ter jo udarila za gospodarjem z odprtim<br />

gobcem. Ali hlapec je dobro pazil nanjo in ji z gorjačo razbil<br />

glavo. Ko je gospodar videl, kako čudno ga je hlapec rešil,<br />

povpraša ves zavzet hlapca, od kod je on to vedel. Ta pa je vse<br />

povedal, kar sta se vola pogovarjala. Vendar pa ni hlapec čisto<br />

nič vedel, kako da je on ravno takrat slišal vola govoriti. – Nič<br />

ni vedel, da se mu je bilo praprotno seme usulo v škornje, ko bi<br />

bil pa to vedel, bi ne bil nič slišal.<br />

■ Založba Vale Novak<br />

10 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong>


K O T I Č E K Z A M L A D E<br />

Alexander, nekdanji waldorfski učenec<br />

Alex se predstavi<br />

Lucija Florjanc Lukan, razredničarka<br />

Zaključna igra<br />

8. razreda<br />

Če leta gospodovega 1790, ko je Anton Tomaž<br />

Linhart spisal eno izmed najstarejših dramskih<br />

besedil v slovenščini Ta veseli dan ali Matiček<br />

se ženi, do uprizoritve ni prišlo, pa se je to prav gotovo<br />

zgodilo zadnjega dne velikega travna leta današnjega, v<br />

Viteški dvorani <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana.<br />

Odlike te komedije so v živahnem, ves čas napetem dejanju,<br />

v jasno in dosledno orisanih značajih, med katerimi so ženski<br />

prav tako mojstrsko podani kot moški ter v vedrem humorju,<br />

sočnosti, živahnosti in slikovitosti dialoga v dokaj čistem<br />

gorenjskem narečju.<br />

Ime mi je Alexander Willink. Star sem 21 let in sem zaključil<br />

13. razred waldorfske šole na JV Anglije. Potem sem odšel<br />

naravnost na poslovno univerzo v Ameriko, kjer sem se kmalu<br />

naveličal, zato sem odšel na potovanje. Ravno sedaj sem pripotoval<br />

iz Anglije v Španijo in nato v Slovenijo. Ne vem, kako dolgo bom<br />

ostal tukaj, a imam to srečo, da lahko sproti načrtujem. Trenutno<br />

iščem, kaj zanimivega in zabavnega bi lahko počel. V štirinajstih dneh<br />

sem se naučil oblikovanja internetnih strani in sem do sedaj delal na<br />

oblikovanju internetne strani za učiteljico klavirja v Španiji: www.<br />

dianabaker.net.<br />

Opazil sem, da so vsi moji sošolci, ki so zaključili šolo ob istem času kot<br />

jaz, začeli slediti svoje interese, kar ne pomeni nujno univerzo. Eden je<br />

na Kitajskem, kjer proučuje tai-či, drugi je v Angliji in bo postal poklicni<br />

kuhar, spet drugi študira v Londonu astrofiziko itd. Mislim, da je to<br />

povsem drugače kot v drugih šolah, kjer je navada, da gredo naravnost<br />

na univerzo, ker ne vedo, kaj jih veseli. To čutim, da je tisto, kar sem<br />

pomembnega dobil prek waldorfske pedagogike. Najtežja ovira za<br />

večino ljudi po šoli je, da nehajo skrbeti, kaj bo v prihodnosti in ostanejo<br />

aktivni pri stvareh, v katerih uživajo. Tako ostaneš odprt za priložnosti,<br />

ki se ti pokažejo.<br />

Ko sem zadnjič tukaj v Sloveniji gledal igro tretjega razreda, sem se<br />

spomnil na čase, ko sem v šoli tudi sam sodeloval v različnih predstavah.<br />

Spomnim se, da sem se v tistih dneh počutil, kot da sem najpomembnejši<br />

člen te igre. Toda ko sedaj gledam nazaj, spoznavam, da mi je sodelovanje<br />

v teh igrah dalo veliko znanja o tem, kako komunicirati z ljudmi tako<br />

v razredu kot širše. Nekaj prav posebnega navda človeka, ko opazuje<br />

skupino tako mladih otrok, ki tako trdo delajo skupaj.<br />

Na mojih potovanjih vedno bolj opažam, da običajem slog življenja,<br />

kjer konča človek najprej šolo in nato univerzo, ni za vsakogar, posebno<br />

ne za tako mlade ljudi. Hej! Najpomembneje je da človek, medtem ko<br />

počne stvari, ki jih rad počne, uživa. Poslovna šola, na katero sem hodil<br />

je bila zelo dobra, vendar me ni učila tistega, kar je najpomembnejše, to<br />

je komunicirati z ljudmi. Na katero koli področje se človek poda, povsod<br />

je najbolj pomembna njegova spodobnost sodelovanja in skozi njo se<br />

lahko nauči vse, kar pri svojem poslu potrebuje.<br />

Kot odrsko delo je precej zahtevno, zato so ga v preteklosti<br />

redkeje uprizarjali. Kadar pa ga izvajajo, zbuja občudovanje<br />

in navdušenje.<br />

In tako je bilo tudi je bilo tudi na Waldorfski šoli Ljubljana z<br />

'osmarčki' v tem lepem majskem večeru. V graščini, postavljeni<br />

v gorenjskem podeželskem okolju, so se uspešno prelevili in<br />

vživeli v vloge grajske gospode in osebe meščanskega razreda,<br />

zbudili občudovanje in navdušili občinstvo.<br />

Z izvrstno igro in odličnimi igralci smo se tako brez časovnega<br />

stroja skupaj za približno dve uri vrnili v dogajanje več kot<br />

dvesto let nazaj, v konec 18.stoletja, uživali v komičnih<br />

zapletih in razpletih, se zabavali in ob sočnih dialogih in<br />

monologih večkrat dodobra nasmejali.<br />

Poleg dobrega sodelovanja med učenci je bilo v dvorani moč<br />

čutiti, da so se zelo dobro identificirali z vlogami, ki so jih<br />

igrali, še posebej z njihovimi značajskimi potezami ter njihovim<br />

družbenim položajem v takratni dobi razsvetljenstva na<br />

Slovenskem. Razsvetljence je družila ljubezen do slovenskega<br />

jezika in iskrena želja, da bi kulturne zaklade in znanstvena<br />

spoznanja približali ljudem v domačem, razumljivem jeziku.<br />

Tako je komedijo Ta veseli dan ali Matiček se ženi za polno<br />

doživetje nujno brati kot zgodovinski dokument o boju<br />

Slovencev za priznanje temeljnih narodnih pravic.<br />

Čeprav predstavlja rdeča nit dogajanja v sami zgodbi resno<br />

življenjsko vprašanje, namreč vprašanje zakonske zvestobe,<br />

pa ga ta komedija rešuje na kaj lahkoten način.<br />

Še dobro, da v prizoru, ko Matiček izpoveduje svojo ljubezen<br />

Nežki, med drugim pove tudi resnico, da v ljubezni preveč še<br />

zadosti ni.<br />

In to si velja zapomniti!<br />

Ampak, nikar me ne jemljite preresno, kajti to je dolgočasno. Uživajte<br />

življenje, tako kot ga sami želite.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong> 11


UT R I N K I<br />

Igor Velepič<br />

Umetnostno-zgodovinska<br />

ekskurzija po Ljubljani<br />

Šesto metrov<br />

v šestih urah<br />

11. razred<br />

28. maj <strong>2007</strong> od 8. do 14. ure<br />

Zarana (ob 8.00) smo se skoraj vsi zbrali pred cerkvijo<br />

Sv. Jakoba. Dva Petra sta jo družno primahala pozneje,<br />

ker sta pozabila, da se ne dobimo v šoli …<br />

Najprej smo si ogledali Herkulov vodnjak (kjer naj<br />

bi včasih stala lipa zelena iz Povodnega moža) in se<br />

spomnili srednjeveške členitve Ljubljane na Stari, Novi<br />

in Mestni trg.<br />

Potem smo šli v notranje dvorišče Stiškega dvorca<br />

(nekdanje mestno bivališče opata) oz. Akademije za<br />

glasbo (zvoki inštrumentov iz učilnic).Ustavili smo<br />

se pred Gruberjevo palačo (Arhiv RS) na Zvezdarski<br />

ulici.<br />

Nata smo obiskali znamenitega goslarja g. Vilima<br />

Demšarja v njegovem ateljeju na Žabjaku. Že v<br />

predprostoru nam je pokazal, kako se na inštrumentih<br />

pozna prehod iz gotike (viola da gamba, šilaste oblike)<br />

v barok (polovinski in celinski violončelo, zaobljene<br />

oblike). Potem nam je razložil in pokazal pot od lesa<br />

do plemenitega tona. Deležni smo bili izletov v fiziko,<br />

kemijo, estetiko, etimologijo, geografijo … Precej časa<br />

smo posvetili Cremoni in mojstrskim delavnicam:<br />

Amati, Guarneri in Stradivari. Izvedeli smo marsikaj<br />

o Ex libris-ih, akustiki, materialih in lepilih, predvsem<br />

pa nam je g. Demšar na violino tudi lepo zaigral.<br />

Nato smo prečkali Ljubljanico in se ustavili pri<br />

Zoisovi piramidi (slovenska Davincijeva šifra) nasproti<br />

Fakultete za arhitekturo. Ob Srednji šoli za oblikovanje<br />

smo opazili spomenik edinemu nobelovcu slovenskega<br />

rodu (Fritz Pregl za kemijo). Ogledali smo si tudi<br />

dvorišče Križank (in cerkev) s portretom Jožeta Plečnika<br />

in njegovim napisom na fasadi ("Minljiv si, le tvoja dela<br />

spominjajo nate").<br />

Zašli smo seveda tudi v Muzikalije, koder imajo zelo<br />

veliko not, knjig o glasbi, nosilcev zvoka … Tisti, ki jih<br />

to še ni zanimalo, naj le vidijo, kam bodo hodili kupovat<br />

note za svoje otroke. V isti zgradbi domuje tudi Društvo<br />

slovenskih skladateljev, a smo jim z obiskom prizanesli.<br />

Simona Gregorčiča na vogalu te zgradbe nismo zlahka<br />

prepoznali, Napoleona pa tudi ne takoj.<br />

V NUK-u nas je pričakala predstojnica glasbenega<br />

oddelka (nekateri smo imeli občutek, da smo peš<br />

prilezli na vrh nebotičnika) ga. Simona Moličnik – Šivec.<br />

Poučila nas je o pomembnosti institucije kot je NUK in<br />

nam pokazala nekaj dragocenosti. V belih rokavicah<br />

je razprla raritetne librete, ki jih hrani NUK, edini<br />

ohranjeni izvod ene od Lutrovih pesmaric, originalno<br />

izdajo zbranih del (Opus musicum) Jakoba Gallusa<br />

Carniolusa in od Beethovna poslan prepis njegove<br />

šeste simfonije. Uvedla nas je tudi v sliko slovenskih<br />

skladateljev Saše Šantla, katero smo si potem ogledali<br />

v SF.<br />

Pogledali smo si tudi NUKovo zakajeno, a zelo lepo<br />

urejeno kavarno Marko Mušič.<br />

Na Vegovi smo potem videli zgradbe Srednje glasbene<br />

in baletne šole, Glasbene matice in Jazz oddelka na<br />

SGBŠ. Ob cesti smo opazili kolonado spominskih<br />

portretov:<br />

Davorin Jenko, Stevan Mokranjac, p. Hugolin Sattner,<br />

Jakob Petelin Gallus, Vatroslav Lisinski, Benjamin<br />

Ipavec, Anton Foerster, Emil Adamič.<br />

Videli smo tudi najstarejši ohranjeni zidani del obzidja<br />

(polkrožni stražni stolp).<br />

Nato so nas že čakali v Slovenski filharmoniji. Tam<br />

smo si ogledali veliko dvorano s štirimi napleskanimi<br />

muzami in orglami za zaveso. V mali dvorani smo videli<br />

veliki original prej omenjene Šantlove slike slovenskih<br />

skladateljev (Gallus, Hren, Krek, Kogoj, Osterc…) in<br />

dva krilna klavirja (Stainway in Bösendorfer), na zadnji<br />

steni pa je bila še slika filharmonikov Zmaga Modica. V<br />

avli smo videli še nekaj muz na vratih (peskano steklo)<br />

in portret Gustava Mahlerja, ki je dve leti služboval v<br />

Ljubljani ter nekaj drugih kuriozitet.<br />

■ Za Križankami<br />

12 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong>


Naslednja znamenitost je bila Makalonca, kjer so nas<br />

jako prijazno počastili s sokovi in kapučini… Kratek<br />

počitek in malica.<br />

V Frančiškansko cerkev smo vstopili od zadaj, tako<br />

da smo videli kapele za oltarjem in imeli lep pogled na<br />

velike orgle in na male orgle ob oltarju. Na koru smo bili<br />

žal brez prof. Miklavčiča, ki bo predstavitev zgodovine<br />

orgel za nas pripravil kdaj pozneje, tako da smo le<br />

malce zaznali specifike tega mogočnega inštrumenta<br />

s tremi manuali in pedali (nekateri so bili še najbolj<br />

navdušeni nad ekranom ob igralniku).<br />

Potem smo si šli pogledat eno skrito koncertno<br />

dvorano (pokrito notranje dvorišče glavne pošte) koder<br />

smo tudi zapeli Magnificat (dvo- in več) glasno).<br />

■ Glasbene dragocenosti NUKa<br />

■ Orgle frančiškanske cerkve ■ Atelje Vilima Demšarja<br />

Naslednja postaja je bila nova knjižnica Otona<br />

Župančiča, kjer smo si ogledali glasbeni oddelek z<br />

bogato zbirko zgoščenk, knjig o glasbi, not, dvd-jev.<br />

Štiri nadstropja višje smo se posedli v dvoranico,<br />

kjer smo si ogledali video o zgodovini temperirane<br />

uglasitve avtorja Howarda Goodala. Zgodba je tekla od<br />

lave, vzhodne glasbe, Pitagore (ki prisluhne kovačem),<br />

uglaševanja kozarcev… pa do vpliva harmonike na<br />

romunsko cigansko glasbo.<br />

Končali smo v načrtovanem času, malce pred drugo<br />

uro, sodelovanje je bilo (razen v bližini cd-jev in dvdjev)<br />

skoraj vzorno, ostal nam je pa še obisk studijev v<br />

RTV hiši in AGRFT-ja.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong> 13


UT R I N K I<br />

Firence<br />

Katarina Rešek, 9.r<br />

Pred šolo, ob petih zjutraj. Vsi zaspani in neučakani<br />

smo se nekaj minut po peti odpeljali z avtobusom<br />

proti lepi Italiji. Seveda smo več kot pol poti spali, a<br />

se je tudi našel čas za pogovarjanje, smejanje, petje in gledanje<br />

filma o družini Medici.<br />

Po dolgi, dolgi poti smo končno prispeli v kamp v Firencah in se<br />

namestili. Postavili smo šotore in nato – dež. Lilo je kot iz škafa,<br />

tekli smo proti avtobusu in bili v strahu za naše šotore. Kmalu<br />

se je vreme razvedrilo in odpravili smo se v mesto. Ogledali<br />

smo si toliko stvari: Davida (da, pravcatega Davida), kupolo,<br />

svetišče... in seveda smo tudi nekaj narisali ter naisali nekaj<br />

dejstev. Umetnost je v Firencah res čudovita! Toliko kipov, slik,<br />

veličastnih stavb ... noro!<br />

Zvečer smo prišli v kamp, povečerjali, se še enkrat sestali in<br />

odšli spat.<br />

Drugi dan smo se zgodaj – ob sedmih zjutraj zbudili, pozajtrkovali<br />

in se zopet odpravili v mesto. Obiskali smo samostan, galerijo<br />

Uffizi, hišo premožnega meščana (iz renesanse, seveda) in še<br />

mnogo, mnogo... Seveda smo tudi te narisali in si kaj zapisali.<br />

Ni mi bilo jasno in še zmeraj mi ni, kako so lahko ustvarili tako<br />

natančne in lepe umetnine v takšnih velikostihv (nekatere so<br />

res enormne). Odšli smo tudi na most Ponte Vechio, ki bi ga<br />

lahko imenovali tudi zlati most. Toliko zlata in dragih kamnov na<br />

kupu. Imeli smo tudi prosti čas in samostojno raziskali Firence in<br />

seveda ... trgovine, stojnice, tržnico. Zapravili smo nekaj denarja<br />

in se zopet zbrali ter odšli v kamp. Omeniti moram, da so Firence<br />

drage kakor žafran. Torej, v kampu standarden proces – večerja,<br />

'sestanek' in spanec. Kar nekaj ljudi je zbolelo, saj je bilo vreme<br />

precej muhasto.<br />

Zadnji dan ... bujenje ob sedmih. Pospravili smo šotore,<br />

pozajtrkovali in odšli še na zadnjo 'turo'. Najprej smo se ustavili<br />

na razgledni točki (kjer so prodajali pol cenejše spominke kot<br />

v Firencah), kjer je lep razgled na strehe Firenc. Potem smo<br />

se odpravili v Piso. Tam smo si ogledali cerkev in krstilnico ter<br />

seveda poševni stolp (in res je poševen, če ste mislili, da je<br />

optična prevara – ni). Nato smo to seveda narisali. Ko smo to<br />

opravili, smo z avtobusom odšli proti morju. Ker smo imeli res<br />

(pre)malo časa za kopanje, nas je večina odšla po kosilo, ki smo<br />

ga stežka našli, saj imajo Italijani 'siesto' (od 14h do 16h trgovine<br />

ne delajo), štirje sošolci pa so le uživali v italijanskih vodah. Ko<br />

smo se najedli in nekateri nakopali, je bil čas, da gremo domov.<br />

Dolga vožnja, prispeli smo okoli polnoči in odšli domov, da bi se,<br />

utrujeni, naspali. A spanec ni trajal predolgo, saj smo naslednji<br />

dan že sedeli za šolskimi klopmi.<br />

14 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong>


UT R I N K I<br />

Učenci 5. razreda<br />

Olimpijada na<br />

Dunaju<br />

Dunaj<br />

Ko smo po naporni vožnji končno prispeli na Dunaj, sem gledal<br />

z odprtimi usti.<br />

Ustavili smo se blizu prelepe stare in ogromne rumene palače,<br />

kamor so se cesarji in cesarice za kratek čas prišli odpočit. Zdaj<br />

sta palača in park v lasti države. Palača se imenuje Schönbrun.<br />

Vse je lepo ohranjeno in v dobrem stanju. Par krasijo lepi kipi,<br />

rastline s Kitajske, palme, čudoviti drevoredi, kjer so drevesa<br />

čisto natančno oddaljena drug od drugega, vsi so izredno<br />

skrbno striženi. Nekdo se je moral zelo potruditi, da je tak red,<br />

sem pomislil. Na sredini drevoreda je bil star vodnjak.<br />

Po sprehodu in ogledu parka smo šli v živalski vrt. Bilo je zelo<br />

lepo popoldne na Dunaju in to gotovo ni bil moj zadnji obisk<br />

tega mesta.<br />

Olimpiada<br />

Jakob Ciuha<br />

Okoli šeste ure zjutraj je naš tabor oživel. Zaslišalo se je prvo<br />

govorjenje. Tudi Katarina in jaz sva se že pripravljali za zajtrk.<br />

Po njem je prišla na vrsto OLIMPIADA, na katero smo se že<br />

dolgo pripravljali. Meščani desetih različnih polisov smo tekli<br />

1600 m dolg maraton, po katerem sem sopihala kot lokomotiva,<br />

štafete, "šprint" in skakali v višino in dolžino. Nogi, ki sta se<br />

utrudili pri maratonu, me pri skoku v višino nista hoteli ubogati<br />

in še višje skočiti. Pri rokoborbi sem tekmovala z Aljo, nato pa<br />

še z Nežo, zmeraj je bil rezultat: neodločeno. Tekme rokoborbe<br />

so se mi zdele še najbolj napete zaradi spremljave bobnov. Na<br />

šolskem dvorišču so nam podelili majice, diplome in medalje.<br />

Prva disciplina je bila maraton. Ni bil tako naporen. Na startu<br />

smo dobili sporočila in jih nesli do cilja. Naslednja disciplina je bil<br />

skok v daljino ali pa višino. Izpadel sem pri predzadnji višinski<br />

preizkušnji. V "šprintu" sem bil kar dober. Dvakrat sem zmagal.<br />

Sledila sta met diska ali met kopja. Pri metu kopja so nekatere<br />

druge šole metale slabo. Mnogi iz našega razreda so bili med<br />

najuspešnejšimi. Zadnja disciplina je bila štafeta. Veliko štafet<br />

je bilo do zadnjega metra neodločenih. Vzdušje je bilo odlično.<br />

Publika nas je spodbujala s klici in ploskanjem.<br />

Po končanem tekmovanju smo se odpravili na slavnostno<br />

podelitev medalj in diplom. Dobili smo tudi majice. Z veselimi<br />

občutki smo se vrnili domov.<br />

Olimpiada<br />

Urban Širca<br />

Na Dunaju smo šli najprej v živalski vrt, kjer smo občudovali<br />

živali. Potem smo se zapeljali do šole, kjer je bila pozneje<br />

olimpiada. A ko smo postavili šotore, je že začelo deževati. Šli<br />

smo na večerjo, nato pa imeli srečanje v razredu. Iz šole smo šli<br />

v šotore in zaspali.<br />

Ob šesti uri zjutraj smo že vstali. Takoj po zajtrku je bil trening.<br />

Med odmorom smo šli na kosilo, potem pa smo spet trenirali<br />

in tekli maraton - dva kroga. Zvečer je bil slovesen Grški večer.<br />

Zaigrali smo odlomek iz naše igre Čudež v Avlidi.<br />

Zadnji dan je bila OLIMPIADA. V grških oblačilih smo se dobro<br />

počutili. Ko smo končali, smo šli na podelitev kolajn. Po kosilu<br />

smo z vozičkom prvo prtljago hitro pripeljali na avtobusno<br />

postajo, potem pa odpeljali po novo. Takrat pa so se ravno<br />

vkrcavali Avstrijci. Po pomoti so odpeljali še naše potovalke. K<br />

sreči so to opazili, se vrnili in nam predali "izgubljeno prtljago".<br />

Odpeljali smo se na Dunaj. V centru mesta je bilo na ulicah<br />

zelo zanimivo. Šli smo tudi na sladoled, potem pa se odpeljali<br />

v Ljubljano pred šolo. Tam so nas čakali starši. Srečno in srečni<br />

smo se vrnili domov.<br />

Tine Božnar<br />

Po odličnem kosilu smo se odpeljali na ogled Dunaja, ki je zelo<br />

veliko mesto.<br />

Maruša Cizl<br />

Olimpiada<br />

Na dan olimpijskih iger smo zgodaj vstali. Tresli smo se od<br />

mraza in šli na zajtrk. Približevalo se je slovesno tekmovanje.<br />

Oblekli smo tunike, se prepasali in šli k svojim polisom.<br />

Naš polis - Helos je bil prvi v vrsti. Odkorakali smo na travnik.<br />

Predstavniki vseh polisov so postavili svoje zastave. Zadonele<br />

so fanfare in igre so bile odprte.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong> 15


UT R I N K I<br />

Mednarodno srečanje<br />

12. razredov Waldorfskih šol<br />

v Dornachu, Švica<br />

Connect <strong>2007</strong><br />

Goetheanum - velika arhitekturna skulptura je center<br />

antropozofskega društva in sedež visoke šole za<br />

duhovno znanost.<br />

Prvi Goetheanum je Rudolf Steiner zasnoval in izgradil v začetku<br />

20. stoletja. Zgrajen je bil iz lesa, streha je bila narejena iz dveh<br />

kupol, ki sta se stikali in zlivali druga v drugo. Na žalost je prvi<br />

Goetheanum kaj kmalu po izgradnji zgorel. To je Steinerja zelo<br />

potrlo, saj je bil prvi Goetheanum njegov delovni in raziskovalni<br />

prostor. Dve leti po tem dogodku je Steiner začel snovati načrte<br />

za nov Goetheanum, tokrat betonski. Izgradnje ni dočakal.<br />

Tako je po njegovih načrtih zgrajena samo zunanjost. Stavba<br />

je zunaj siva, znotraj pa zelo slikovita, kar naj bi bilo primerljivo<br />

s človekom, kjer so lepota, občutki in karakter skriti v njegovi<br />

notranjosti.<br />

Matic Cotič, 12.r<br />

Aprila leta <strong>2007</strong> so se dijaki 12. razreda naše šole<br />

udeležili tretjega mednarodnega srečanja waldorfskih<br />

šol iz celega sveta. Konferenco Connect <strong>2007</strong> organizira<br />

Mladinska sekcija v Dornachu. Srce konference je<br />

srečanje preko petsto mladih iz različnih držav. V<br />

zanimivo zastavljenem programu so se lahko seznanili<br />

s perečimi temami, kot so segrevanje ozračja, genska<br />

tehnologija, problem zdrave prehrane, droge itd. Na<br />

delavnicah so se spopadli s praktičnimi izivi, s plesom,<br />

slikanjem, s snemanjem filma o genski tehnologiji,<br />

gledališčem, medicino, kmetijstvom itd. Ob večerih<br />

smo si ogledali dve gledališki predstavi waldorfskih<br />

šol iz Nemčije in Nizozemske. Zborovskemu koncertu,<br />

ki so ga pripravili Belgijci, so se pridružili tudi naši<br />

dijaki, dijaki iz Argentine in s Češke. V prostem času<br />

smo veliko plesali in peli glasbo z vseh koncev sveta.<br />

Na poti nazaj so se nam pridružili dijaki <strong>Waldorfske</strong><br />

šole iz Liera, iz Belgije, ki so svojo zaključno ekskurzijo<br />

nadaljevali po Sloveniji in na Hrvaškem. Bili so gostje<br />

na domovih naših dijakov in učiteljev.<br />

Za vse je bila konferenca edinstvena izkušnja, polna<br />

zanimivih obrazov in doživetij.<br />

Alja Venturini<br />

16 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong>


UT R I N K I<br />

Projekti<br />

12. razreda<br />

Dijaki 12. razreda<br />

Dvanajstošolci so tudi letos ustvarili zelo zanimive<br />

projekte, kar nekaj jih je bilo izjemnih. Nekateri<br />

dijaki so tudi sami ocenili svoje delo in povedali, kaj<br />

so se v tem dragocenem času naučili.<br />

Naslov moje projektne naloge je Dom: varnost in udobje.<br />

Preučeval sem naš dom - natančneje avtomatizacijo le-tega.<br />

Raziskal sem, kako se lahko v njem čim bolj udobno in nenaporno<br />

živi. Pogledal pa sem na dom tudi iz vidika varnosti. Kako dom<br />

spremeniti v varno kletko, ki nam znotraj nje ponuja visoko raven<br />

bivanja. Naučil sem se uporabiti in montirati avtomatizacijski<br />

sistem, veliko sem se naučil o varnosti in varovanju, ukvarjal pa<br />

sem se tudi s pojmovanjem zasebnosti in raziskal njene meje.<br />

Jaka Dijak<br />

V svojem projektu sem obravnavala Downov sindrom.<br />

Osredotočila sem se predvsem na vključevanje otrok s tem<br />

sindromom v redne oddelke razredov ter na zgodbe družin s<br />

takimi otroki.<br />

Naučila sem se veliko novega in koristnega, predvsem za<br />

razumevanje tega problema s strani družbe.<br />

Iskala sem morebitne rešitve oz. napotke za ostale, ki nimajo<br />

DS, vendar so kakor koli s temi otroki v stiku.<br />

Maša Danijel<br />

V svojem projektu sem se naučila, kako zahteven je prevajalski<br />

poklic, izboljšala sem znanje slovenskega jezika. Spoznala sem,<br />

da se ne prevaja dobesedno, ampak glede na pomen stavka,<br />

misli, glede na učinek, ki ga ima nek izraz. Raziskala sem tudi<br />

rimsko zgodovino in se z njo zbližala. Spoznala sem vse glavne<br />

voditelje in njihova dela. Naučila sem se, da je za takšno delo<br />

potrebno precej truda. Včasih sem že skoraj obupala, vendar sem<br />

z bratovo pomočjo in pomočjo staršev svoj projekt dokončala.<br />

Anja Kolar<br />

V svojem projektnem delu z naslovom Konstrukcija in<br />

servisiranje deske sem raziskala različne konstrukcije deske, za<br />

praktični del projekta sem izdelala leseno sredico deske. Naučila<br />

sem se tudi servisiranja desk. Naučila sem se, kako se različne<br />

vrste desk, glede na konstrukcijo in vrsto deske, servisira.<br />

Maša Smonig<br />

Za svojo projektno nalogo sem si izbrala nalogo z naslovom<br />

Orientalski ples. V teoretičnem delu sem opisala zgodovino tega<br />

plesa, raziskala sem, od kod izvira, kaj je bilo včasih značilno zanj<br />

in kako se je razvijal do dandanes.<br />

Kot praktični del naloge je bil tečaj, kjer sem se učila plesati<br />

trebušni ples. Na tečaj sem hodila sicer pol leta, vendar pa sem se<br />

naučila osnov plesa dokaj hitro, tako sem lahko na predstavitvi<br />

odplesala svojo lastno koreografijo.<br />

Ples nasploh obožujem, vendar je trebušni ples nekaj<br />

posebnega, ker se v njem izražam kot ženska. Uporabila sem<br />

lahko svoje znanje in ga nadgradila. Naučila sem se ne samo<br />

plesati, ampak tudi biti pogumna, ko je bilo treba zamigati z<br />

boki. Izjemna izkušnja!<br />

Ana Šafar<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong> 17


NA S V E T Z D R AV N I C E<br />

Ana Krušič Kaplja, dr. med.<br />

Homeopatija<br />

Similia similibus curantor<br />

Ana Krušič Kaplja, dr. med.<br />

Nasvet zdravnice<br />

Seneni nahod<br />

Homeopatija, zdravljenje z zelo majhno količino<br />

snovi, ki bi v večjih koncentracijah pri zdravem<br />

človeku povzročile enake bolezenske znake,<br />

kot jih ima oboleli, je zelo učinkovita metoda.<br />

Živimo v času, ko se znanost vse bolj oddaljuje od<br />

modrosti. Izgubljamo posluh za naravo in njene zakone.<br />

Naše sozvočje z okoljem se ruši, zato je ogroženo tudi<br />

naše ravnovesje.<br />

S tem in naslednjimi prispevki bi vas rada seznanila z<br />

zanimivo, dvesto let staro umetnostjo zdravljenja.<br />

Kaj je homeopatija?<br />

Homeopatija je medicinski sistem, ki izboljšuje naše<br />

zdravje tako, da vzpodbudi lastne naravne sposobnosti<br />

zdravljenja. Homeopatija se ne ukvarja z boleznijo,<br />

ampak z bolnikom – to je zdravljenje po meri človeka.<br />

Za zdravljenje se uporabljajo močno razredčene<br />

rastlinske, živalske in mineralne snovi, ki bi pri zdravem<br />

človeku, dane v veliki količini, povzročile prav take<br />

spremembe, kot jih ima tisti, ki ga želimo zdraviti.<br />

Osnovni principi homeopatije so:<br />

- Zakon podobnosti, ki pravi, da se podobno zdravi<br />

s podobnim (Similia similibus curator).<br />

- Zakon potenciranja, ki pravi, da mora biti zdravilo<br />

potencirano, kar pomeni, da osnovno substanco<br />

redčimo in pretresamo, pri tem pa se sprošča<br />

energija (Einsteinova teza: Materija je zgoščena<br />

energija).<br />

- Zakon individualizacije, to je zdravljenje po meri<br />

človeka.<br />

Ime homeopatija izhaja iz grške besede homoios,<br />

kar pomeni podoben. Že Hipokrat (47-377 pr.n.št) in<br />

Paracelsus (1493 - 1541) sta poznala ta naravni zakon<br />

in sta vedela, da se podobno zdravi s podobnim.<br />

Stara indijska modrost pravi: Vzemi trn, da boš izdrl<br />

trn iz prsta, potem pa zavrzi oba.<br />

Med našimi ljudmi pa kroži rek: Klin se s klinom<br />

zbija.<br />

(se nadaljuje)<br />

Seneni nahod je civilizacijska bolezen, tako kot<br />

mnoge druge. Človekov imunski sistem je<br />

vedno bolj obremenjen. Nanj vpliva vedno več<br />

kemijskih dodatkov v hrani, kemikalije v gospodinjstvu,<br />

radio in druge medijske povezave, elektični smog, cepiva<br />

in drugo. Vse to je vzrok, da človek na normalne dražljaje,<br />

kot je na primer cvetni prah, premočno reagira.<br />

Konstitucijsko zdravljenje je edina možnost izboljšanja<br />

posledic senenega nahoda. Sledeča zdravila vam bodo<br />

pomagala le v skrajno akutni situaciji:<br />

Sabadilla C5<br />

Oči so rdeče obrobljene, otekle, solzijo se. Vse te<br />

težave se poslabšajo na svežem zraku.<br />

V ospredju težav je izrazito kihanje z jedkim in<br />

pekočim izcedkom iz nosu. Preostale sluznice<br />

so suhe in pečejo. Bolnik je na splošno zelo<br />

nemiren.<br />

Arundo C5<br />

Srbenje v očeh, v ušesnih votlinah in dlesnih.<br />

Bolijo tudi korenine las. Sekrecija iz nosu je<br />

najprej tekoča, pozneje zelena.<br />

Arsenicum jodatum C5<br />

Nos je poln vodene in jedke sekrecije, ki na sluznici<br />

nosu povzroča rane. Brisanje nosa spremlja<br />

močna pekoča bolečina.<br />

Ščegetanje v nosu in kihanje.<br />

Euphrasia C5<br />

Očesna veznica in veke so otečene, pordele, pečejo<br />

in srbijo.<br />

Solze so ostre in vroče. Po drugi strani je sicer<br />

obilna sekrecija iz nosu blaga.<br />

Pollen C30<br />

Potencirani cvetni prah se pri senenem nahodu<br />

in drugih alergijah na zgornjih dihalih uporablja<br />

kot nosoda. Priporoča se jemanje 4 tedne pred<br />

pričetkom kritičnega časa in to 1 x dnevno.<br />

18 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong>


O E M A R I B O R<br />

Andrej Rakovič, ravnatelj<br />

Privilegiji<br />

Nedelja zvečer. Od oktobra 2006 do junija <strong>2007</strong> katerakoli<br />

v času šolskih aktivnosti. Cartanje z družino se počasi<br />

zaključuje in v prve vrste se vračajo razmišljanja o<br />

šoli. O naši, Waldorfski šoli Maribor. V času pouka se naša šola<br />

vsak ponedeljek zjutraj prepoji s prav tistim waldorfskim duhom,<br />

o katerem sem nekoč samo prebiral in si ga vizualiziral v duši.<br />

Nekoč. Sedaj ga lahko vdihujem in si z njim rišem nasmeh. V<br />

resničnem življenju, z dušo in s telesom. In kar je še lepše, to lahko<br />

počnem vsak dan. To je privilegij.<br />

Začetek šolskega leta je bil žal drugačen. Bil je tak, kot ne<br />

bi smel biti, še posebej grenak za pionirje naše šole, starše 3.<br />

razreda. Zaradi naših notranjih slabosti smo jim nehote vsadili<br />

bojazni, dvome, grenkobo, tesnobo in še kaj… predvsem pa<br />

nezaupanje. Te trenutke in slike bi najraje zbrisal iz spomina,<br />

a jih iz vsaj dveh razlogov ne bom. Eden sliši na ime opomin.<br />

Da nam bo vsem članom kolektiva resnično v opomin, da so<br />

takšne slabosti nedopustne, pa četudi so posledica poporodnih<br />

slabosti.<br />

Drugi razlog, da bodo tisti trenutki in slike ostale v spominu,<br />

je še pomembnejši. Gre za pripravljenost, željo in v bistvu za<br />

zahtevo staršev, da nadaljujemo. Ne glede na naše slabosti<br />

so starši izrazili jasno stališče, da želijo nadaljevati. Pa ne<br />

zaradi zaupanja v nas, le tega smo jim takrat skorajda v celoti<br />

zapravili, temveč zaradi zaupanja v waldorfsko pedagogiko.<br />

Ti starši, pionirji naše šole, so na ta način pokazali svojo<br />

prepričanje in ljubezen do waldorfske pedagogike. Globoko<br />

spoštovanje je beseda, ki ne izraža vseh čustev do njih. Gre<br />

za privilegij. Privilegij, da je tudi in predvsem zaradi njih naša<br />

šola nastala in ostala.<br />

V času od oktobra 2006 do junija <strong>2007</strong> smo doživeli tudi<br />

odhode otrok iz naše šole. Simona je odšla zaradi globjih<br />

razlogov, ne le zaradi velike oddaljenosti šole do njenega doma,<br />

Bor nas je zapustil zaradi selitve v Novo Mesto, Tilen zaradi<br />

dvomov staršev glede temeljnih načel waldorfske pedagogike.<br />

Vseh teh odhodov si nismo želeli, a so del življenja na vsaki<br />

šoli, tudi na waldorfski. Najglobje pa se je v nas vtisnila žalost<br />

in bolečina ob odhodu dveh sestric na koncu šolskega leta.<br />

Lea in Zoe sta se skupaj z mamico odselili v Nemčijo. V njunih<br />

očkah smo že v času pouka velikokrat zaznali notranjo stisko<br />

in slovo je bilo še toliko težje. Veliko dobrih in lepih misli<br />

njunih učiteljic, sošolcev in sošolk ter velika pripravljenost<br />

staršev pri pomoči za njihov lepši nov začetek je prav tako<br />

privilegij. Privilegij spoznanja, da smo resnično povezani kot<br />

ena velika družina in da si znamo pomagati.<br />

A kot so sestavni del življenja vsake šole odhodi, tako so tudi<br />

prihodi. Prišla sta dva nova sončka. Iz ljubljanske waldorfske<br />

šole se nam je, prav tako zaradi selitve, pridružila Tara.<br />

Drugi sonček pa je svojim staršem kar sam pojasnil, da mu<br />

je srček namignil, da bi se nam rad pridružil. Temu sončku<br />

je ime Veronika. Obema in seveda njunim staršem še enkrat<br />

iz srca: »Dobrodošli«. Da so takšni prihodi velik privilegij za<br />

celotno šolo, ni potrebno posebej poudarjati. Prepričan sem in<br />

verjamem, da bomo takšnih privilegijev še deležni in to vsako<br />

leto.<br />

Tudi kolektiv naše šole se je, pa čeprav minimalno, v tem<br />

času dopolnil. Začutila in ponudila v pomoč se nam je Mateja,<br />

ki sedaj ne pomaga le pri administrativnih opravilih, temveč<br />

kot bodoča waldorfska učiteljica priskoči v pomoč tudi v<br />

pedagoškem procesu. Nujno smo potrebovali tudi gospodarja<br />

naše šole ali po domače hišnika. Sedaj nam pomaga Leo in<br />

veseli nas, da smo skupaj. Prišla pa je tudi ga. Marinka, ki<br />

nam pomaga v kuhinji.<br />

Če bi besedam marljivost, vestnost in pozitivna naravnanost<br />

moral podati skupni imenovalec, bi ga poimenoval preprosto<br />

Marinka. Ne maram pretiravanj, a vem, da govorim v imenu<br />

celotnega kolektiva: »Mateja, Leo in Marinka, zelo smo veseli,<br />

da sodelujemo in želimo, da se naše sodelovanje še nadaljuje<br />

in poglobi«.<br />

Naši waldorfski družini se je v letošnjem letu pridružila tudi<br />

Darja, učiteljica bodočega prvega razreda. Kot vse kaže, bo<br />

rojstvo našega bodočega člana družine, našega novega prvega<br />

razreda, zaznamovano s presežniki in to tako glede števila<br />

otrok, kot glede dejstva o kar šestih, morda celo sedmih otrok<br />

v tem razredu, ki bodo na naši šoli že imeli brateca ali sestrico,<br />

pa vse do, za nas ponosnega podatka, da prihaja učiteljica<br />

Darja k nam kot dosedanja docentka iz ene od mariborskih<br />

fakultet. Za našo majhno šolo so ta dejstva vsekakor izjemen<br />

privilegij. In tudi zate Darja iz srca: »Dobrodošla«.<br />

Naši predmetni učitelji oziroma učiteljice ter razvojna<br />

pedagoginja (in še marsikaj drugega): Tinka, Andrej, Vida,<br />

Darka in Nada. O vsakem izmed njih bi lahko spisal povest o<br />

dobrih ljudeh, a bom kratek in predvidljiv. Za waldorfsko šolo<br />

je privilegij, da ste tu, z nami oziroma da ste nepogrešljiv del<br />

družine naše waldorfske šole.<br />

In seveda še in predvsem ter »last but not least«, naše razredne<br />

učiteljice Iča, Mojca in Ana. Človek redko sreča ljudi s toliko<br />

srčnosti in ljubezni do otrok, do svojega dela. Zaradi njih so<br />

mi redne tedenske pedagoške konference dajale neprimerno<br />

več kot številna t.i. strokovna predavanja ali seminarji iz<br />

nekih drugih, enobarvnih in brezčutnih časov.<br />

Ob njihovih nedvomnih strokovnih kvalitetah in znanju je<br />

v njihovem delu tako zelo vidna strast, ljubezen in duhovna<br />

vera v plemenitost njihovega poslanstva. Sicer pa, mar ni ta<br />

njihova ljubezen več kat vidna v očeh in v veselju vseh naših<br />

otrok na šoli? Seveda je, le da se nam nekatere stvari včasih<br />

zdijo same po sebi umevne. A niso. In za naše otroke pa tudi za<br />

vse nas je ta njihova ljubezen enkraten in čudovit privilegij.<br />

Vse opisano pa pomeni le to, da so se korenine naše šole od<br />

lanskega oktobra do letošnjega junija tako učvrstile, poglobile<br />

in razširile, da lahko, navkljub vsem prihajajočim izzivom,<br />

ki se jih zavedamo in jih pričakujemo, zelo samozavestno<br />

zatrdim: »Waldorfska šola Maribor je dokončno tukaj, z nami<br />

in v nas«. Brez ljubezni staršev in učiteljev ter vseh, ki ste<br />

pripomogli k njenemu obstoju, si tako samozavestnih trditev<br />

ne bi upal izreči. A ravno zaradi vseh naštetih privilegijev, ki<br />

sem jih bil deležen v teh mesecih, je takšna trditev le logičen<br />

zaključek enega lepših življenjskih doživetij, katera naj kar<br />

trajajo in trajajo.<br />

Za vse naštete privilegije se Vam vsem skupaj iz srca<br />

zahvaljujem in Vas z nagajivo željo, da bi katerega od naštetih<br />

privilegijev ali pa kratko malo drug drugega, do ponovnega<br />

snidenja vsaj malce pogrešali, lepo pozdravljam. Hvala.<br />

WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong> 19


O E M A R I B O R<br />

Zaključne igre<br />

Zaključna igra 3. razreda<br />

Dolgo sem razmišljala in iskala, katero igro bi postavili<br />

na oder kot zaključno igro v našem 3. razredu. Preteklo<br />

leto smo se spoznavali in najboljši občutek sem imela<br />

pri močnih socialnih vsebinah, ki bi nagovarjale otroke<br />

tako, da bi jih združile v homogeno skupnost, v kateri<br />

je moč pozabiti samo na lastne težave. Tako je nastal<br />

"Mucin dom". Delo je pesnitev, ljubka in pisana na<br />

kožo živalim, ki jo igrajo, hkrati pa je dovolj realna,<br />

da ni dvoma o tem, da se kaj takega ne dogaja okrog<br />

nas vsak dan. Nekdo izgubi dom, najde se nekdo, ki<br />

mu pomaga in pomaga mu ravno nekdo, s katerim je<br />

brezdomec nadvse grdo ravnal. Otroci doživljajo takšno<br />

igro še bolj doživeto kot mi, odrasli. Nagovarjajo jih<br />

krivice in lepota preobrata, ki se zgodi, ko je okrog vse<br />

tako žalostno in temno. Luna Bela, Lana, Danaja, Filip,<br />

Lan, Gabriel, Matevž, Gašper in Istok so svojo vlogo<br />

vzeli zelo resno, kot pravi učenci tretjega razreda. In<br />

povem vam, zelo sem ponosna nanje in uživam v delu<br />

z njimi.<br />

Iča Marušič, učiteljica 3. razreda<br />

Zaključna igra 2. razreda<br />

Zaključna igra 2. razreda se je dogajala globoko v<br />

gozdu, tam, kjer jež skrbno varuje svoj domek in tam,<br />

kjer volk, medved in divja svinja ravnajo prav nasprotno.<br />

Seveda lisica, takšna, kot pač je, zna zase vedno dobro<br />

poskrbeti. Zgodbica Branka Čopića se nas je vseh zelo<br />

dotaknila. Z veseljem in velikim navdušenjem smo se<br />

pripravljali na igro. Duh vznemirjenja in notranjega<br />

nemira, ki nas je še posebej preveval na dan predstave,<br />

se je, ko je stekla prva beseda, kar izgubil v prostoru.<br />

Otroci so zelo doživeto odigrali prizore in odpeli pesmice.<br />

Bili so kot blagoslovljeni, kot se je izrazila ena izmed<br />

mamic. Moram priznati, da sem bila na svoje otroke<br />

resnično ponosna.<br />

Mojca Budja, učiteljica 2. razreda<br />

Zaključna igra 1. razreda<br />

Otroci 1. razreda so pripravljali igro iz naravoslovja.<br />

Starši so pomagali pri izdelavi kostumov. Na pisane<br />

haljice so naslikali vijolico, regrat, kačo, sonce, veter,<br />

gnome, brezo, jelko, koprivo, vraga… In tako se je<br />

narava igrala s starši ob slikanju kostumov, v igrici pa<br />

se bo igral z nastopajočimi in gledalci. Otrokom se je -<br />

preko njihovih vlog v igri - narava še bolj približala.<br />

Ana Lonec, učiteljica 1. razreda<br />

20 WALDORFSKE NOVICE, POLETJE <strong>2007</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!