26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Zima 2007

Letnik III, številka 4 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik III, številka 4
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K A Z A L O<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

zima <strong>2007</strong>, zaporedna št. 56<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: (01) 28 222 40<br />

Fax: (01) 28 222 41<br />

DŠ: 65714415<br />

TR: 04302-0001018775<br />

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Splet: www.waldorf.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Marina Nuvak, Igor Velepič, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš<br />

Sodelavci:<br />

Branka Strmole Ukmar, David Brierley,<br />

Jan in Ingrid Thiesen, Astrid Bjonness,<br />

Staša Mavko, Godi Keller,<br />

Andrej Ornik, Stanka Žabkar,<br />

Matej Bezgovšek, Vida Talajić,<br />

Breda Pavlovič, Staša Petrovič<br />

Fotografije:<br />

Alja Venturini, Igor Velepič<br />

Lektoriranje:<br />

Klemen Lah, Betka Jamnik,<br />

Tatjana Kamenšek Klopčič<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Novo leto 3<br />

15. obletnica šole 4<br />

Ob 15. obletnici 4<br />

15. let z Waldorfsko šolo Ljubljana 5<br />

Snovanje srednje šole v Ljubljani 6<br />

10 let Waldorfskih novic 8<br />

Deseta obletnica Waldorfskih novic 8<br />

Gostujoče pero 10<br />

Dnevi topline 10<br />

Pomen otroške igre 2. del 11<br />

Dogodki 14<br />

Božični semenj 14<br />

Biovan na obisku na WšL 17<br />

OE Maribor 18<br />

Tuji jeziki v osnovni šoli 18<br />

Evritmija na WšM 20<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

2 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong>


U V O D N I K<br />

Novo leto<br />

Iztok Kordiš<br />

Če se ozremo nazaj v skoraj minulo leto, lahko<br />

vidimo, da je bilo šolstvo in napovedane<br />

spremembe šolske zakonodaje ena glavnih tem<br />

ne le pedagoških, ampak prav vseh medijev v Sloveniji.<br />

Temu primeren je bil tudi način obravnave, saj so se skoraj<br />

vse razprave v zvezi s tem spolitizirale. Potencirale so se<br />

stvari, ki z jasnim razmislekom o skupni viziji razvoja<br />

šolstva pri nas niso imele nobene zveze. Namesto da bi<br />

se v ospredje postavljali otroci in mladostniki ter skrb<br />

za ustvarjanje čim boljših možnosti za razvoj njihovih<br />

potencialov, se je večina razprav ukvarjala z obstojem in<br />

financiranjem privatne iniciative ter posledične ogroženosti<br />

sistema javnega šolstva. Povsem napačno interpretiran je<br />

bil že sam pojem – privatne šole. Tu je večina tudi za šolstvo<br />

sprejela pomen te besede iz gospodarstva, kjer je privatno<br />

– zasebno sinonim za brezkompromisno kopičenje imetja<br />

in bogatenje brez občutka za skupnost in socialo. Širil se je<br />

strah pred elitnimi zasebnimi šolami le za bogate.<br />

V primeru naše šole gre za nekaj povsem drugega.<br />

Kdor nas je obiskal le za kratek čas, ve, kako daleč<br />

smo od pridobitništva. Seveda je tudi denar potreben<br />

in seveda je pridobivanje dodatnih financ eden od<br />

namenov naših skupnih akcij, predvsem vsakoletnih<br />

bazarjev in v zadnjem času koncertov. Vsi vemo, da<br />

so bile te prireditve tudi v tem pogledu zelo uspešne.<br />

Samo v zadnjih letih smo z izkupičkom bazarjev<br />

med drugim uredili podest za srednješolce, nabavili<br />

peč za keramiko, šivalne stroje, uredili garderobe, …<br />

letos pa bomo kupili veliki klavir in končno uredili<br />

naravoslovno učilnico. Vsi pa se tudi zavedamo, da<br />

bazarjev, vsaj v taki obliki in obsegu, že zdavnaj ne bi<br />

bilo, če bi bil edini namen zbiranje denarja. Kdor je le<br />

malo sodeloval pri pripravah, ve, o čem govorim. Duh<br />

skupnega ustvarjanja, skupnega dela, sprejemanja<br />

in cenjenja različnosti, kjer vsak po svojih močeh<br />

in trenutnih sposobnostih in možnostih prispeva k<br />

uspehu skupnega projekta so kvalitete, ki jih gojimo<br />

na naši šoli in jih moramo še naprej gojiti, saj prav te v<br />

dobi neverjetnega razvoja in hitrih sprememb vse bolj<br />

potrebujemo.<br />

Šola je živ organizem, ki se nenehno oblikuje. S svojimi<br />

stremljenji po uresničitvi skupnega cilja ga oblikujemo<br />

vsi, ki v šoli delujemo. Tega ne more ustvariti en sam<br />

človek ali majhna skupina. Na waldorfsko šolo ne<br />

prideš samo učit, ampak moraš delovati na različnih<br />

področjih, tako pedagoških kot nepedagoških, z vsemi<br />

svojimi sposobnostmi in talenti, ki jih imaš. Tu pride<br />

do izraza naša različnost, ki skupnost krepi in bogati,<br />

zato je zelo pomembno, da to različnost sprejemamo in<br />

da drug drugemu priznavamo kvalitete, ki jih prinaša.<br />

Tudi nekdo, ki je zaposlen le četrtinsko, lahko v šolo<br />

prinese žar in veselje. So pa učitelji, ki aktivnosti, ki<br />

so del našega programa izvajajo izven šole. Upamo,<br />

da bo skupina, ki je to začela, zbrala dovolj poguma<br />

in moralne odgovornosti, da bo svoje delovanje in cilje<br />

odprla prostoru, kjer vsakodnevno živi, pedagoško<br />

deluje in si zagotavlja eksistencialno varnost. Upamo<br />

tudi, da te aktivnosti niso mišljene kot konkurenca<br />

temu prostoru, in da bo to dejanje proces odprte<br />

komunikacije s šolo.<br />

Waldorfska šola Ljubljana je v petnajstih letih obstoja<br />

zrasla v uspešno in spoštovano šolo, v katero se radi<br />

vračajo tudi učenci in dijaki, ki so šolanje že zaključili.<br />

Je šola, ki je s svojim delovanjem dala pomemben<br />

prispevek in marsikateri impulz za spremembe tudi<br />

v javnem šolstvu, kar je na letošnjem bazarju javno<br />

povedala tudi direktorica direktorata za osnovno šolstvo<br />

ga. Mojca Škrinjar, in ki tudi v waldorfskih krogih<br />

velja za eno najbolj uspešnih mladih waldorfskih šol.<br />

Vendar se zavedamo, da so pred nami še pomembne<br />

naloge. Iz mednarodnih raziskav in lastne prakse<br />

vemo, da se učenci danes hitro spreminjajo v svojih<br />

sposobnostih in navadah in da so učitelji vsakodnevno<br />

postavljeni pred nove in nove izzive. Zato je ena glavnih<br />

nalog šole v naslednjem in tudi vseh naslednjih<br />

letih skrb za ohranjanje in dvigovanje kvalitete<br />

poučevanja ter spremljanje razvoja posameznih<br />

učiteljev. Potrebujemo učitelje, ki se zavedajo potrebe<br />

po stalnem izpopolnjevanju in nadgrajevanju svojih<br />

pedagoških znanj in so zmožni odgovarjati potrebam<br />

otrok današnjega časa. Dobra waldorfska šola je tista,<br />

kjer je vedno možno opaziti dvig kvalitete delovanja.<br />

Drugi aspekt dobre šole je, da raste. V našem primeru<br />

to pomeni, da bomo dokončno uredili in adaptirali<br />

del šole v prizidku Streliške 12a in s tem ustvarili<br />

materialne pogoje za kvalitetno delo, saj so do sedaj<br />

urejeni prostori za tako obsežen program res premajhni.<br />

Hvaležni smo, da nas pri tem, v okviru svojih zmožnosti,<br />

podpirata tako država kot mesto. S svojim kvalitetnim<br />

delovanjem smo si pridobili tudi zaupanje mednarodne<br />

waldorfske skupnosti, ki nam je pri tem pripravljena<br />

pomagati. Seveda pa nas najbolj veseli, da v zadnjem<br />

času prihajajo ideje in predlogi za pomoč tudi s strani<br />

staršev. <br />

Želim vam mirne praznike in veliko osebnega<br />

zadovoljstva v prihajajočem letu 2008.<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong> 3


1 5 . O B L E T N I C A Š O L E<br />

Branka Strmole Ukmar<br />

Ob 15. obletnici<br />

Le še nekaj dni nas loči do novega leta. Vzdušje<br />

na šoli je predpraznično in vrvi od pričakovanja<br />

praznikov in stvari, ki jih je potrebno še pred tem<br />

opraviti, dokončati. Za nami je uspešen in dobro obiskan<br />

božični semenj, zvezda stalnica, ki nas spremlja že vse od<br />

začetka ustanovitve naše šole.<br />

Ni pa bazar edina stalnica, ki je z nami že petnajst<br />

let. Še dosti pomembnejša stalnica so ljudje, s katerimi<br />

se prav zaradi šole srečujemo že vsa ta leta ali še dlje.<br />

To so starši, ki že petnajst let vsako jutro pošiljajo<br />

svoje otroke v Waldorfsko šolo Ljubljana, učitelji, ki<br />

skupaj delamo že petnajst let, kolegi iz tujine, ki s šolo<br />

sodelujejo že petnajst let.<br />

Prav te dni je pri nas na obisku naš dragi Christof<br />

Wiechert, ki je bil prvi in dolgoletni mentor šoli. Veliko<br />

smo se od njega naučili, prejeli marsikatero pohvalo in<br />

slišali tudi kritiko. Z njegovo pomočjo so se nam odprla<br />

mnoga waldorfska vrata, še posebno v zadnjih letih, ko<br />

je postal vodja pedagoške sekcije v Dornachu.<br />

Malo pred njim sta bila na delovnem obisku šole<br />

Ingrid in Jan Thisen. Tudi onadva sta z nami že vseh<br />

petnajst let. Na prvi šolski dan, 1. 9. 1992, ki ga je<br />

pospremila nevihta, sta Jan in Christof skupaj izpod<br />

istega dežnika z odobravajočim pogledom opazovala<br />

četico 56 učencev, ki je prestopala prag šolskih vrat.<br />

Z njima je bila tudi Magda Maier. Izvrstna učiteljica<br />

tujih jezikov, ki je predajala svoje znanje in izkušnje<br />

našim učiteljem, pa tudi učiteljem javnih šol. Med<br />

počitnicami sta se z njo srečevali dve naši dijakinji, ki<br />

sta bili v bližini Stuttgarta na opravljanju socialnega<br />

praktikuma. Magda, še vedno zelo živahna in delovna,<br />

se je že davno odločila, da se po svojem 70. rojstnem<br />

dnevu preseli v antropozofski dom za starejše občane.<br />

Ko smo že pred zaključkom osnovnošolskega<br />

izobraževanja prve generacije učencev pripravljali<br />

program waldorfske srednje šole, nam je pri iskanju<br />

odgovorov na marsikatero dilemo pomagala Astrid<br />

Bjonness, ki je potem prevzela tudi mentorstvo nad<br />

srednjo šolo in bila tudi prva tuja učiteljica, ki je<br />

prevzela poučevanje enega dela epohe. V zadnjem<br />

času pa je Astrid s svojimi kolegi z Norveške veliko<br />

pripomogla k organizaciji mednarodnih seminarjev za<br />

waldorfske učitelje, ki se jih udeležujejo tudi učitelji<br />

naše šole. Omeniti moram tudi Sarah Kane, ki je bila<br />

pri nas prav pred nedavnim in je tako učiteljem kot<br />

tudi dijakov v teh letih svojega obiskovanja naše šole<br />

pripomogla k globljim dramskim izkušnjam.<br />

■ Prvi šolski dan pred 15. leti<br />

Še vrsto waldorfskih pedagogov, ki so pomembno<br />

vplivali na delo šole in nam posebno v prvih letih dali<br />

potrebna znanja pa tudi samozavest, da se približamo<br />

idealu, ki ga nosi waldorfska pedagogika, bi lahko<br />

našteli. Ne moremo pa mimo prvega učitelja, ki je z<br />

nami sodeloval še pred nastankom waldorfske šole<br />

Rona Jarmana, sijajnega učitelj matematike. Prav on je<br />

pripomogel, da je našo iniciativo podprl Evropski svet<br />

waldorfskih šol in prav on nam je pomagal naše šolske<br />

oblasti prepričati, da za nami stoji celotno waldorfsko<br />

gibanje. Pomagal pa je še pri eni stvari – razčiščevanju o<br />

tem, kakšno waldorfsko šolo potrebujemo v Sloveniji.<br />

Ali šolo, katere jedro bodo tvorili samo otroci, ki<br />

so predhodno obiskovali waldorfski vrtec, ki je bil<br />

ustanovljen tri leta prej, ali pa potrebujemo centralno<br />

šolo, ki bo vrata na stežaj odprla tudi tistim, ki bolj<br />

malo vedo o filozofiji, iz katere izhaja waldorfska<br />

pedagogika, jih je pa prepričal program, ki razvija, kot<br />

temu na kratko pravimo, glavo, srce in roke.<br />

4 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong>


1 5 . O B L E T N I C A Š O L E<br />

Ron Jarman je podprl prav koncept odprte, velike šole,<br />

ki se bo povezala z okoljem, v katerem deluje in bo s tem<br />

vplivala tudi nanj. Sedaj po petnajstih letih delovanja<br />

lahko mirno rečemo, da je bila takšna odločitev prava.<br />

To dokazujejo potrditve, ki jih je šola prejela s strani<br />

Ministrstva za šolstvo in šport ter Zavoda za šolstvo. To<br />

dokazuje vmeščenost šole v krog ostalih šol in predvsem<br />

mesta Ljubljana. To dokazuje tudi waldorfska šola v<br />

Mariboru in iniciativi za waldorfski šoli na Gorenjskem<br />

in Primorskem.<br />

Prav gotovo pa to dokazujejo tudi starši, ki nas<br />

spremljajo že vseh petnajst let. In pa tudi tisti starši, ki<br />

svoje mladostnike od vsepovsod po Sloveniji podprejo v<br />

njihovi želji, da se vpišejo na našo srednjo šolo. Nekateri<br />

bivši starši v našo šolo pošiljajo že svoje vnuke, otroke<br />

svojih starejših otrok, ki niso mogli obiskovati naše<br />

šole, ker je pač še ni bilo. In nekega dne, upamo, bodo<br />

svoje otroke v našo šolo poslali tudi naši bivši učenci.<br />

Šola tako ni samo prostor, kjer učenci in dijaki dobijo<br />

novo znanje, razvijejo spretnosti in spoznajo svoje<br />

sposobnosti in interese, temveč je prostor, v katerem<br />

se je stkala vrsta medčloveških vezi, prijateljstev in<br />

partnerstev. Je prostor, v katerem se lahko srečujejo<br />

različnosti in se medsebojno obogatijo. Je prostor, kjer<br />

se lahko naučim več o sebi in o drugem. Je prostor,<br />

kjer lahko skupaj ustvarjamo in gradimo.<br />

V petnajstih letih je bilo že veliko narejenega in<br />

izgrajenega. Pot ni šla vedno samo navzgor, bili so<br />

tudi težji trenutki, ko za nekaj časa nismo našli<br />

skupnega jezika znotraj naše skupnosti ali ko so nas<br />

nekateri od zunaj hoteli proglasiti za sekto, ki izrablja<br />

otroke. V takih situacijah je vedno zmagala težnja k<br />

idealu waldorfske šole, ki zagotavlja široko odprtost<br />

in dostopnost, ki omogoča otrokom in mladostnikom,<br />

da lahko resnično vstopijo v svet samozavestno in<br />

odgovorno. In k takšnemu idealu moramo stremeti še<br />

naprej. Tako učitelji, od tistih, ki smo na šoli že od<br />

njene ustanovitve, do tistih, ki so se nam pridružili<br />

pred kratkim, kot starši, ki šoli dnevno zaupajo svoje<br />

otroke. V tem stremljenju nas lahko podpirajo tudi<br />

tisti, ki bodo nekoč postali del našega kolektiva in jim<br />

je poučevanje v waldorfski šoli zaenkrat samo močna<br />

želja, ki jo uresničujejo z izobraževanjem v seminarju<br />

za waldorfske učitelje.<br />

Matične knjige naše šole vsebujejo približno 550<br />

osnovnošolcev in 300 srednješolcev, od tega 125 tistih,<br />

ki so iz osnovne šole nadaljevali šolanje pri nas, za<br />

prihodnje šolsko leto je na informativni vpis za prvi<br />

razred prijavljenih 39 prvošolcev.<br />

Veliko dela nas še čaka. Veliko novih srečanj in veliko<br />

lepih trenutkov. <br />

Članka zaradi časovne stiske nismo uspeli lektorirati.<br />

Bralcem in avtorici se iskreno opravičujemo<br />

in prosimo za razumevanje.<br />

Ingrid in Jan Thiesen<br />

Petnajst let z<br />

Waldorfsko šolo<br />

Ljubljana<br />

Na Bledu – na državni šoli – se je na delavnicah<br />

slikanja, glasbe, biodinamičnega kmetovanja,<br />

antropozofske medicine, waldorfske<br />

pedagogike, alternativnega bančništva, na koncertih in<br />

predavanjih zbralo od 200 do 300 ljudi. Med udeleženci<br />

srečava veliko odprtih in navdušenih ljudi. Pogovarjamo<br />

se in razpravljamo, posebno o waldorfski pedagogiki.<br />

Waldorfska šola Ljubljana še ni začela delovati, a tukaj<br />

srečava učitelje, ki se pripravljajo, ki razmišljajo o takšni<br />

šoli. Prav tako srečava veliko zainteresiranih staršev.<br />

Tako pohajkujemo po čudovitih škofjeloških hribih in<br />

se pogovarjamo. Na avtobusih, ki udeležence festivala<br />

vozijo od enega čudovitega kraja Slovenije do drugega, si<br />

izmenjujemo znanje in izkušnje, ki smo si jih pridobili z<br />

delom na waldorfskih šolah.<br />

Med ljudmi, ki jih tukaj srečamo, so tudi Branka,<br />

Vera, Maja, Staša. Imava občutek, da se bo zgodilo<br />

nekaj pomembnega.<br />

Ozračje je tako napolnjeno z energijo in obljubami<br />

za bodočnost – ne le med udeleženci festivala Idriart,<br />

ampak v vsej mladi neodvisni državi Sloveniji.<br />

In nekega čudovitega sončnega dne septembra<br />

1992 se odprejo vrata šole. Dva razreda – okoli 50<br />

otrok –, srečni in delavni starši, vznemirjeni učitelji<br />

in pomembni gostje z ministrstva in iz waldorfskega<br />

gibanja v tujini. Prva waldorfska šola v bivši Jugoslaviji.<br />

Iniciatorji (učitelji in njihovi pomočniki) se zberejo<br />

še na predvečer prvega šolskega dne. Christopher<br />

Wiechert nas spomni na pomembnost trenutka in na<br />

veliko odgovornost, ki jo z ustanavljanjem take šole<br />

ustanovitelji prevzamejo. Začutiti je prisotnost neke<br />

višje sile in vemo, da je iniciativa dovolj močna, da se<br />

bo lahko uspešno razvijala.<br />

Isti večer (ali morda naslednjega dne) se vremenske<br />

razmere dramatično spremenijo. Neurje, dež, črni<br />

oblaki, ki kakor da odgovarjajo praznovanju odprtja<br />

šole. Že dostikrat sva doživela, da se je ob zelo<br />

pomembnih dogodkih nebo odzvalo. To je dober znak!!<br />

Vse od začetka sva spremljala razvoj te šole. Vsako<br />

leto sva srečevala učitelje in skupaj z njimi reševala<br />

pedagoška vprašanja.<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong> 5


1 5 . O B L E T N I C A Š O L E<br />

Astrid Bjonness<br />

Snovanje srednje<br />

šole v Ljubljani<br />

Pozimi pred približno desetimi leti sem pozno<br />

ponoči iz Splita pripotovala v Ljubljano, da tam<br />

le prenočim in naslednje jutro odpotujem dalje<br />

na Norveško. Na železniški postaji me je pričakala Branka<br />

Strmole in me odpeljala do bližnjega stanovanja.<br />

■ Letošnji prvi šolski dan<br />

Šolo sva obiskala tudi z višjimi razredi naše šole<br />

in ljubljanski učenci so prišli k nam na Dansko. Na<br />

seminarjih, ki jih je prirejala Kortina za učitelje državnih<br />

šol, sva predavala in vodila delavnice in vedno sva bila<br />

navdušeno sprejeta.<br />

Trenutno vodiva seminar za učitelje v Ljubljani, še<br />

vedno pa z užitkom vstopiva v razrede, kjer srečava<br />

učence, ne da jih le pozdraviva, ampak jih tudi učiva.<br />

Hvaležna sva, ker sva lahko v teh 16 letih srečevala<br />

vse te starše, otroke in učitelje. Vedno so nas z veseljem<br />

sprejeli in danes čutiva, da je Slovenija najin drugi dom.<br />

V veliko zadovoljstvo nama je seveda, ko gledava, kako<br />

je šola zrastla in kako dobro je vpeta v mesto Ljubljana<br />

ter v celotno deželo Slovenijo.<br />

Upava, da bodo odgovorni za šolo (odgovornost, ki jo<br />

želiva tudi sama prevzeti – kjerkoli lahko) ostali vedno<br />

povezani z duhom časa, ki temelji na živi povezavi z<br />

notranjimi močmi waldorfskega duha, da jih bodo vodili<br />

dalje posamezniki, ki si želijo spoznanja o človeku v<br />

waldorfskih metodah.<br />

Mnogo je razlogov za to, da šoli za njeno 15.<br />

obletnico čestitava – pri tem misliva na otroke, starše<br />

in učitelje. <br />

prevod: Marina Nuvak<br />

Tako sva pozno ponoči hodili in med potjo me je uspela<br />

prepričati, da novorojena waldorfska šola v Sloveniji<br />

potrebuje nekoga, ki bo pomagal pri nastajanju srednje<br />

šole. Odločili so se, da čez dve leti, ko prva generacija<br />

zaključi 8. razred, nadaljujejo z 9. razredom.<br />

Takrat sem bila na enoletnem študijskem dopustu<br />

(sabatiklu) in čutila sem, da imam dovolj časa, da<br />

lahko v okviru waldorfskega gibanja prevzamem<br />

različne obveznosti. Takrat sem na Norveškem delala<br />

kot učitelj na srednji šoli že 15 let, vodila sem norveško<br />

zvezo waldorfskih šol in bila že nekaj let predstavnica<br />

Norveške v Evropskem združenju waldorfskih šol<br />

(ECSWE). Na teh srečanjih sva se z Branko tudi<br />

srečevali. Kot predstavnica male in edine waldorfske<br />

šole v Sloveniji je dajala vtis, da je ženska močne<br />

volje.<br />

Tisto zimsko noč sem ji obljubila, da bom pomagala<br />

pripraviti učitelje za srednjo šolo. To je bil začetek precej<br />

intenzivnega šestletnega sodelovanja. V teh letih sem<br />

obiskala Slovenijo enajstkrat in tukaj preživela vsega<br />

skupaj približno dva in pol meseca, ko sem najprej<br />

delala z učitelji in učitelji v seminarju, imela razgovore,<br />

delavnice in opazovanja.<br />

Ves čas je bilo milijon vprašanj in pogovarjali smo<br />

se, poslušali, razmišljali, sanjarili, ponovno vprašali in<br />

potem potegnili zaključke. Zelo pogosto so se zaključki<br />

pokazali kot napačni ali neprimerni in znova smo jih<br />

spreminjali.<br />

Oblikovali smo kolegij srednješolskih učiteljev in<br />

skupaj smo delali vsakokrat, ko sem prišla na obisk.<br />

Imeli smo vikend in poletne seminarje ter srečanja<br />

med tednom. Ljudje so prišli in odšli in prišli so spet<br />

drugi. Počasi se je oblikovala skupina, ki naj bi tvorila<br />

srednješolski kolegij <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana.<br />

Čez nekaj let smo se odločili, da poskusim učiti<br />

v razredu. Pouk naj bi potekal v angleškem jeziku,<br />

zraven pa naj bi vedno bil učitelj, ki bi pomagal tistim,<br />

ki pomoč potrebujejo. Zame je bil to velik izziv – pa tudi<br />

za dijake.<br />

6 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong>


Pozneje mi je eden med njimi povedal, da je profesor<br />

literature in da je pri moji uri zelo užival. Rekel je, da je<br />

pri tisti uri o Dostojevskem izvedel nekaj novega.<br />

■ Prvi šolski dan 2003<br />

Od staršev sem izvedela, da so se nekateri dijaki<br />

bali, da ne bodo razumeli, a kako zelo je bila večina<br />

presenečena, ko so razumeli skoraj vse!<br />

Gledala sem ta velik razred pred seboj, nekateri so<br />

izgledali mnogo starejši kot učenci 9. razreda, nekateri<br />

mlajši, v glavnem pa jih je bilo veliko podobnih mojim<br />

dijakom na Norveškem. In enako je bilo njihovo<br />

navdušenje za človekove pravice, pravico in revolucijo.<br />

Skupaj smo doživeli francosko revolucijo, z vsemi<br />

njenimi grozotami in fanatizmom, pa tudi otroški jok,<br />

izgubo privilegijev in padec monarhije. Potem sem jim<br />

pripovedovala o Henriku Ibsenu, njegovem otroštvu<br />

in njegovi prvi službi v drogeriji v majhnem mestu<br />

na Norveškem, o njegovi ljubezenski aferi z deklo<br />

in nazadnje o njegovem uspehu, ki ga je dosegel s<br />

pisanjem dram. Predelali smo Peer Gynta in prebirali<br />

odlomke iz "Sovražniki naroda" - v slovenskem jeziku.<br />

Čudovite ure, ko so dijaki brali različne vloge in smo<br />

vsi bili "narod". Zelo močno smo doživeli tudi trenutek,<br />

ko smo predelali Napoleona in ko naj bi dijaki napisali<br />

esej o tem, kako bi bilo biti vojak v Napoleonovi vojski.<br />

Kako jasno so si predstavljali vojne grozote, kakšno<br />

jasno predstavo so imeli o življenju v vojski, ki se je<br />

odpravljala na pohod v Moskvo! Neki dijak je napisal,<br />

da sedaj pa razume, kaj pomeni vojna in da v vojni ni<br />

nič veličastnega in častnega. Zelo močno je bilo čutiti,<br />

da so nekateri izmed teh mladostnikov imeli sorodnike,<br />

ki so bili pred kratkim v vojni, in da je bila vojna tako<br />

blizu njih.<br />

Predelali smo tudi 1. svetovno vojno, v 10. in 11.<br />

razredu smo govorili o Dostojevskem in Nietzscheju. V<br />

razredu so bili pogosto obiskovalci; poleg precejšnjega<br />

števila učiteljev, ki so sedeli v zadnji vrsti, so včasih<br />

prišli tudi uradni predstavniki vlade. Nekoč je prišla<br />

delegacija iz Črne gore pogledat waldorfsko šolo. V moj<br />

razred so prišli ravno v trenutku, ko sem pripovedovala<br />

o Nietzschejevem obisku javne hiše v Colognu. Prišla<br />

je cela ekipa z video kamero in v uradni opravi.<br />

Nadaljevala sem s poukom, oni pa so kar ostali in<br />

ostali. Rečeno je bilo, da bodo ostali le pet minut, ostali<br />

pa so do konca ure.<br />

Počasi je šola zrasla v 12 oz. 13-letno šolo z vsemi<br />

razredi. Imeli so prostorske težave in videla sem<br />

mnoge stavbe, na katere so računali. Šola, na kateri<br />

je gostovala srednja šola, je imela lep razgled na hribe,<br />

vendar ni bilo prijetno deliti prostore z drugimi in želja<br />

po lastni šoli je rasla. Takrat me je zelo skrbel močan<br />

akademski pritisk na učitelje in učence. Kako izvajati<br />

waldorfsko pedagogiko, če se je potrebno naučiti toliko<br />

dejstev in številk? To je nekaj, kar me še vedno skrbi:<br />

kako naj si ta srednja šola vzame čas za čudenje in<br />

raziskovanje, ne da bi se utopila v veliki količini<br />

faktografskega znanja? To je vprašanje, s katerim je<br />

potrebno ves čas delati.<br />

Sedaj pa me pogled na šolo razveseli. To poletje smo v<br />

tej stavbi preživeli zelo prijeten teden v družbi približno<br />

50 učiteljev iz sedmih držav. Uživali smo lahko v njeni<br />

prostornosti, v čudoviti dvorani spodaj, kjer smo<br />

imeli obroke, v razredih, kjer smo imeli delavnice in<br />

predavanja ter v njeni lokaciji v bližini centra mesta,<br />

poleg tržnice. Vendar ni opaziti velike spremembe le<br />

na sami stavbi, tudi učitelji so 'zrasli'; vprašanja, o<br />

katerih smo govorili pred petimi, šestimi leti, so danes<br />

za njih realnost, sedaj vedo, kaj sem tedaj mislila in<br />

imajo znanje, ki ga pred desetimi leti, ko smo začeli<br />

sodelovati, niso mogli imeti.<br />

Waldorfska šola Ljubljana je sedaj stara 15 let.<br />

Zmožna je stati na svojih nogah, otroštvo je mimo,<br />

prihaja pa težko obdobje adolescence.<br />

Še vedno se čutim močno povazana s to šolo in vesela<br />

sem, da vse tako kaže, da bo v Sloveniji nastalo še več<br />

takih šol. To je nekaj, kar potrebujejo povsod, in naloga<br />

ljubljanskih učiteljev je, da pokažejo drugim, kako<br />

ustanoviti waldorfsko šolo. Želim jim uspešno pot! <br />

prevod: Marina Nuvak<br />

■ Maturantska parada 2004<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong> 7


1 0 L E T WA L D O R F S K I H N O V I C<br />

Deseta obletnica<br />

Waldorfskih novic<br />

Ljubljana<br />

Pomembno obletnico svojih prvih začetkov pa v<br />

decembru mesecu praznujemo tudi ustvarjalci<br />

Waldorfskih novic. Minilo je namreč deset let,<br />

odkar je izšla prva, skromna – na listu A3 formata! - številka<br />

tega glasila.<br />

Starši v takratnem Svetu staršev, katerega predsednik<br />

je bil današnji direktor šole Iztok Kordiš, smo bili zelo<br />

aktivni pri načrtovanju izgradnje novega objekta, ki<br />

smo si ga zelo želeli. O dogajanju je bilo potrebno redno<br />

obveščati vse starše. In padla je ideja, da bi bilo dobro<br />

izdajati neke vrste glasilo. Ne vem, kako je že to bilo,<br />

a kar naenkrat sem se znašla na mestu urenice, ob<br />

sodelovanju nekaterih ljudi, ki tudi danes sodelujejo<br />

pri snovanju revije - Iztok Kordiš, Betka Jamnik, Nadja<br />

Lazar.<br />

Ker sem se kot mama zavedala pomanjkanja prevodov<br />

s področja waldorfske pedagogike, sem poskrbela, da<br />

smo že drugo številko popestrili tudi s takimi članki.<br />

Zanje so z veseljem poskrbeli učitelji. Dokaj preprosto<br />

izdelano glasilo, ki smo ga lepili skupaj in fotokopirali,<br />

se je ob pomoči nekaterih staršev kaj kmalu razvilo<br />

v pravo tiskano revijo na 30 straneh. Pri njenem<br />

snovanju sem sodelovala do leta 2001, nato pa so z<br />

delom nadaljevali učitelji.<br />

Spomladi leta 2005 pa smo v manjši skupini začeli<br />

izdajati vseslovensko revijo Svitanje, v kateri smo želeli<br />

povezati vse iniciative, ki kakorkoli udejanjajo ideje<br />

Rudolfa Steinerja. V njej smo začeli objavljati članke s<br />

področja biodinamičnega kmetovanja, antropozofije in<br />

s področja waldorfske pedagogike. Prvo leto so se nam<br />

pridružili biodinamiki. Že drugo leto pa so v okviru<br />

revije spet zaživele <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>. Tretje leto so<br />

se nam pri snovanju le-teh pridružili tudi kolegi iz OE<br />

Maribor, ki so svoj čas prav tako izdajali svoje glasilo,<br />

o katerem vam bo kaj več napisala Breda Pavlovič,<br />

sedaj učiteljica na ljubljanski šoli, včasih pa urednica<br />

mariborskih Novic.<br />

Veseli me, da smo uspeli povezati toliko iniciativ, saj<br />

lahko revijo s skupnimi močmi še bolj bogatimo – v<br />

zadovoljstvo vseh, tako staršev obeh šol, članov vseh<br />

društev Ajda po Sloveniji in tudi širše javnosti.<br />

Naš krog pa še zdaleč ni zaprt. Odprti smo, da se nam<br />

pridružijo vse antropozofske iniciative po Sloveniji! <br />

Maribor<br />

Marina Nuvak<br />

Bilo je davnega leta 1993. V Mariboru smo starši<br />

otrok prvega waldorfskega vrtca skupaj z vzgojiteljicami<br />

ter Andrejem in Ireno Fištravec ustanovili Društvo<br />

prijateljev waldorfske pedagogike Maj. In kmalu se je<br />

iz tega rodilo tudi prvo izobraževanje za waldorfske<br />

učitelje v Mariboru.<br />

■ Prva številka Waldorfskih novic<br />

Naše želje so bile velike, saj smo želeli svojim otrokom<br />

nuditi najboljše, kar poznamo – tako kot vsi starši na<br />

svetu. Ta želja, da bi obiskovali waldorfsko šolo, je bila<br />

dovolj velika, da smo dolgo vztrajali, tudi potem, ko so<br />

naši otroci že hodili v državno osnovno šolo.<br />

Naša dejavnost je bila poleg pripravljanja praznovanja<br />

praznikov skupaj z vrtcem tudi izdajanje waldorfskih<br />

Novic. Prva številka je bila v celoti vrtčevska in v njem<br />

sem kot srečna mama opisovala svoja občutja pri<br />

opažanju lepih navad iz vrtca (čeprav je rekla teta Petra<br />

enako – lepe navade od doma …).<br />

In potem so počasi začele nastajati, naše Novice,<br />

najprej z doživetji v vrtcu, na seminarjih, prevodi,<br />

našimi lastnimi aktivnostmi ...<br />

8 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong>


Potem pa zopet prelom, konec javnih del, moj odhod<br />

v Ljubljano in tako sedaj pišem te vrstice kot učiteljica<br />

in mama dveh srednješolcev na Waldorfski šoli<br />

Ljubljana.<br />

V Mariboru pa je kmalu zatem zrasla waldorfska<br />

šola kot podružnica ljubljanske. Pred nekaj dnevi smo<br />

z zborom staršev in učiteljev nastopili na njihovem<br />

božičnem semnju. Lepo je bilo srečati vse stare<br />

prijatelje, znance, težko prepoznati otroke, ki tako hitro<br />

rastejo (le mi ostajamo v spominih isti) in prehitro je<br />

minil kratko odmerjen čas …<br />

Pohiti, zamujamo (saj veste, naša že legendarna<br />

gostovanja so nabita z nastopi in koncerti …).<br />

■ Naslovnica 32. številke Waldorfskih novic<br />

Želim vam in nam, da bi še dolgo brali takšne Novice,<br />

v katerih se srečujemo, spoznavamo, veselimo in<br />

vzpodbujamo…Da bi se spomnili, kako lepo in tudi<br />

težko je bilo včasih na začetku, kako ni zmeraj lahko,<br />

da nekaj nastane in kako hitro se lahko zgodi, da<br />

tega več ni… Tako kot je potrebna vzpodbuda in nega<br />

vsakemu otroku na njegovi poti, jo potrebuje tudi sad<br />

našega dela.<br />

Zato želim Novicam še veliko plodnih let! <br />

Breda Pavlovič<br />

Dokler nismo leta 1999 ustanovili Zavod za razvoj<br />

waldorfske pedagogike in uspeli pridobiti sredstva<br />

preko javnih del.<br />

Takrat se je naša dejavnost okrepila, nastale so<br />

Sončne urice (waldorfska "mala" šola), rodilo se je<br />

drugo izobraževanje za waldorfske učitelje, ponovno je<br />

zaživel vrtec (prvi, ki je deloval v okviru javnih vrtcev,<br />

je ugasnil l. 1998).<br />

Šole še vedno ni bilo, Novice pa so imele vedno več<br />

za povedati. Od začetka do sedaj, ko so se mariborske<br />

Novice nekako združile z ljubljanskimi, se nas je pri<br />

urejanju zvrstilo kar nekaj: Viktorija Kovačič, Petra<br />

Mohorič, Irena Polak in Andrej Fištravec, Iča Marušič,<br />

moja malenkost (upam, da nisem koga izpustila),<br />

seveda ob veliki pomoči vseh aktivnih članic društva<br />

(dooolgo je bil Andrej Fištravec edini aktivni član in<br />

obenem predsednik društva, dokler se ni "razmnožil"<br />

in imajo zdaj tri Andreje).<br />

■ Kazalo 32. številke Waldorfskih novic<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong> 9


G O S T U J O Č E P E R O<br />

Godi Keller<br />

Dnevi topline<br />

Včasih so dnevi kot glasbena dela. Vznikne tema,<br />

ki se pozneje vedno znova pojavlja v variacijah,<br />

kot da bi se morala preizkusiti v vseh različnih<br />

življenjskih obdobjih. Približno takšen dan sem imel sredi<br />

novembra.<br />

Živo srebro v termometru se je ustavilo nekje okrog<br />

nič stopinj, ko sem zjutraj hodil vzdolž Gradaščice.<br />

Na njenem obrežju so se šopirile račke, da bi s to<br />

držo lahko vsaj malo zadržale svojo toploto. Ljudje so<br />

togo hodili mimo v svojih debelih plaščih. Na vodi so<br />

odsevale semaforske luči, v zelenih ali rdečih pasovih.<br />

Predbožično vzdušje.<br />

Kot v otroških letih sem se čudil tujemu. Nehote so<br />

se mi premikala usta, ko sem poskušal razvozljati<br />

nenavadne napise ulic: Mencingerjeva, Finžgarjeva ali<br />

celo Slovenskih kmečkih uporov. Tukaj se je moj jezik<br />

zavozljal. A vendarle: po dveh tednih so tudi te besede<br />

postale zaupnejše, toplejše, celo nekoliko domače. In že<br />

sem vedel: pogrešal jih bom, ko se bom po dogovorjenem<br />

času moral vrniti na Norveško, kjer sem postavil svoj<br />

'šotor'.<br />

Ljudje hitro poženemo korenine. In tisti med nami,<br />

ki smo nekoliko brezdomni, jih v nova tla poženemo<br />

še lažje in hitreje kot staroselci, ki ostanejo vezani na<br />

rodno grudo. Naše korenine pa iz zemlje ne črpajo vodo,<br />

temveč toploto. Kajti slabo je življenje brez toplote.<br />

In toplota je čakala name tudi na drugi strani<br />

ljubljanskega Grajskega griča. Tam, na Streliški 12, so<br />

me drug za drugim z nasmehom pozdravljali učenci in<br />

učitelji, še posebej prijazno vsi tisti, s katerimi sem že<br />

smel sodelovati. Nekatere med njimi sem že nekoliko<br />

bolje spoznal. Vedel sem za njihova veselja in skrbi, o<br />

katerih so mi kdaj prej pripovedovali in s tem sem dobil<br />

nekoliko občutek, da sem tudi jaz del te skupnosti.<br />

Tudi to daje občutek toplote, tako v zbornici kot v<br />

učilnici. In brez toplote se ne učimo dobro.<br />

Uro kasneje. Biologija v devetem razredu. Ta dan smo<br />

govorili o mesečnem ciklusu v spolnem življenju ženske.<br />

V maternici se po vsaki menstruaciji naredi gnezdo za<br />

prihajajoče jajčece, narejeno iz hranljivo bogate plasti.<br />

Ta tvorba ni samo materialne narave, temveč pomeni<br />

tudi dvig temperature, ki pa pri naslednji krvavitvi hitro<br />

pade za pol stopinje. Tudi tukaj vidimo. Brez toplote ne<br />

more nastati novo življenje. - In toplota je bila tudi<br />

tema tega dne.<br />

Pozneje, popoldan, sem imel razgovore. Z učenci<br />

in učitelji. Pogosto je šlo za osebna vprašanja, ki ne<br />

spadajo v ta članek. Ampak ravno ta dan sem opazil,<br />

kako pogosto tičijo vzroki za mnoge konflikte, strahove<br />

in skrbi v vsakdanjem življenju v pomanjkanju topline.<br />

Vedno znova je tako: ljudje se počutijo odrinjene,<br />

odvrnjene, nerazumljene, medtem ko si želijo biti<br />

vključeni, sprejeti in obravnavani resno. In vse ima<br />

predzgodovino. Poslušam zgodbe iz preteklosti, ki pa<br />

se ne da več spremeniti. Preteklost je mimo, je mrtva,<br />

mrzla. Živeti moramo v sedanjosti, tu in zdaj, gledati<br />

naprej in ukrepati. Kajti življenje je sveže 'blago'. Samo<br />

ta trenutek je resnično toplo.<br />

Privilegij prišleka: ni obremenjen, nima predzgodovine.<br />

Zato mi vsakdo pripoveduje svojo zgodbo in pri tem<br />

misli: Njemu bom lahko dopovedal, da imam prav.<br />

Kot "nevtralnež" vendar mora uvideti, da imam prav.<br />

Uvidim in si mislim: Vsak misli, da dela dobro. A to je<br />

naivno.<br />

Za prišleka je vsakdo, ki stopi pred njega, človek poln<br />

možnosti. Njegove oči gledajo vsakega odprto. Drugače<br />

ni mogoče, saj njegov pogled ni zamegljen s predsodki,<br />

on ne ocenjuje, ne kategorizira. Zanj ima vsakdo<br />

možnost, da se spremeni. In jaz mislim: Vsak se lahko<br />

spremeni. Tudi to zveni naivno, ampak ni. Kajti to je<br />

edino, kar lahko reši razmerje, bodisi med učiteljem in<br />

njegovim učencem ali pa med življenjskimi sopotniki.<br />

Predsodek pomeni, da imamo drug o drugem dokončno<br />

oblikovano mnenje, da izžarevamo "jaz-vem-kdo-si-ti".<br />

Lep je občutek, da ne vem toliko. Sem sredi petdesetih<br />

in še enkrat sme biti vse novo. Učence v devetem razredu<br />

pogosto vprašam: kdo ste, kaj vas zaposluje, o čem<br />

sanjate. In oni presenetijo. Kaj jim je najpomembnejše?<br />

Družina, odgovori večina. V ospredju torej ne stoji več<br />

težnja po svobodi, temveč po varnosti, toplini. In na<br />

moje vprašanje, kaj je najvažnejše, kar so doživeli ob<br />

koncu tedna so odgovorili: prijatelji, gostje, obiski in<br />

ponovno družina.<br />

10 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong>


G O S T U J O Č E P E R O<br />

Toplota ima nasprotni pol. Vendar to ni mraz. Mraz<br />

pomeni namreč manj toplote, neko drugo stopnjo<br />

toplote. Pravi nasprotni pol toplote je oblika ali<br />

struktura. S polaritetami je pač tako, da ena ne more<br />

obstajati brez druge. Ne bi vedeli, kaj je dobro, če ne<br />

bi poznali hudega. Pa tudi svetlobo razumemo šele v<br />

kontrastu s temo. Tako je toplota (toplina) odvisna od<br />

oblike. V medsebojnih odnosih se otroci učijo olike.<br />

To so pravila in ureditve, ki delajo svet po eni strani<br />

razumljivega in preglednega, po drugi strani pa mu<br />

podeljujejo tisto varnost in sigurnost, brez katere se<br />

toplota (toplina) sploh ne bi mogla razviti.<br />

Povsod, kjer živijo ljudje, nastajajo red in strukture,<br />

razdelitve vlog, hierarhije in pravila obnašanja.<br />

Včasih se lahko spremenijo v floskule ali mrtve<br />

konvencije, za posameznike so lahko usodne. Če sploh<br />

in v kakšni meri to delajo, pa je odvisno od tega, kolikor<br />

je tam topline. Toplina se obnaša v odnosu do struktur<br />

odrešujoče, poživljajoče in s tem osvežujoče.<br />

Tako je tudi v ideološkem svetu. Če so ljudje zelo<br />

prepričani, kako je v duhovni resničnosti, kaj bogovi<br />

in njihovi preroki vidijo kot pravično oz. nepravično,<br />

katera je prava pot do dobrega, potem pogosto izgubijo<br />

istočasno tudi svojo toplino. To okolica občuti prav<br />

kot pomanjkanje toplote in poimenuje fanatizem ali<br />

fundamentalizem. Fanatizem lahko spoznamo po tem,<br />

da iz njega prihaja na dan tako dobro kot slabo, vendar<br />

v pretirani obliki. Dobro se kaže v želji, da bi pravilno<br />

razmišljali in delali, zlo pa v netoleranci do drugače<br />

mislečih, v okamenelem razmišljanju o pravovernosti.<br />

Fanatizem skriva svoje rogove v nebesih in svoje<br />

kremplje v peklu.<br />

Včasih je potrebno, da obliko spremenimo v kaos, da<br />

razgradimo jasne strukture, da damo ljudem oporo,<br />

ker se bo sicer njihova toplina razblinila v nič. Pri vzgoji<br />

gre pogosto za to.<br />

Včasih je potrebno, da naredimo ravno nasprotno.<br />

Vse preveč zlahka stagnirajo procesi, otrdijo oblike,<br />

se ohladijo odnosi. Vedno znova jih moramo pogreti<br />

in oživljati. Veliko humorja, veliko ljubezni do ljudi in<br />

veliko strpnosti spada zraven.<br />

Tukaj, na Waldorfski šoli v Ljubljani, sem se srečal<br />

z vsem, kar sem opisal zgoraj, vsem dobrim, pa tudi<br />

problematičnim. Od zunaj ni več kaj dodati, kajti vse<br />

sposobnosti in tendence so prisotne. Vsak pa naj sam<br />

zase presodi, kaj v življenju najbolj potrebuje.<br />

Kot majhen pozdrav v tem adventnem času mi je več<br />

do tega, da toplini izrečem hvalnico.<br />

Vsem učencem, staršem in sodelavcem šole želim<br />

tople božične dni. <br />

prevod: Staša Petrovič<br />

David Brierley<br />

Pomen<br />

otroške igre 2. del<br />

Radost obvladovanja<br />

in estetska dimenzija igre<br />

Z<br />

igro se razvijajo fizično-motorične sposobnosti<br />

otroka. Starši lahko opazujejo otrokova<br />

prizadevanja in napore od kobacanja do<br />

vzravnane pokončne drže, poskakovanja, skakanja in<br />

plezanja. To so progresivni zavestni gibi in vključujejo<br />

različne stopnje obvladovanja. Ko nekaj dosežeš in premagaš<br />

ovire svojega lastnega telesa, si ponosen, srečen in tvoja<br />

samozavest raste. Vaja, ki ima večkrat obliko obreda, daje<br />

zaupanje vase potem, ko je obvladana. Taka gibanja imajo<br />

pogosto tudi estetsko dimenzijo. Norveški raziskovalec in<br />

humanist Fridtjof Nansen v svoji knjigi " Na smučeh čez<br />

Grenlandijo" opisuje skrito naravo takih gibov: "Nič ni za<br />

oko prijetnejšega od ritmičnega poskoka v zraku". To je<br />

bilo mogoče uvideti tudi v antičnih olimpijskih igrah, kjer<br />

je bilo najbolj pomembno prikazati lepoto v obvladovanju<br />

gibov telesa, ki je bilo obenem v sozvočju z okolico. V<br />

slovenski, kakor tudi v drugih kulturah, lahko to vidimo<br />

v tradicionalnih gibih ob glasbi za otroke in v ljudskih<br />

plesih.<br />

V osnovi poznamo dve vrsti gibov. Prvim bi lahko<br />

rekli, da so pasivni, kjer spodbuda prihaja od zunaj<br />

kakor pri nežnem zibanju zibke ali gibanje gugalnice.<br />

Pri drugi vrsti gibov prihaja spodbuda iz notranjosti<br />

in vključuje aktivni impulz volje. Menim, da so te<br />

aktivnosti danes pomembnejše, kot so bile kdajkoli v<br />

preteklosti, ker otroka, ki raste in se razvija, osvobajajo<br />

zakonov težnosti. Lahkost je pomemben dejavnik v<br />

vsaki igri, ki vsebuje gibanje navzgor in je v skladu<br />

s smerjo rasti. Rastemo vendar navzgor, ne navzdol.<br />

Motiv vsakega vzgajanja je rast (rastline vzgajamo ...).<br />

Srečni smo, kadar tako kot otroci občutimo ta element<br />

levitacije (dviganja v zrak, lebdenja). Ganjeni smo ne<br />

samo v zunanjem pogledu, ampak tudi v naših dušah.<br />

Friedrich Schiller je to izrazil v svojem delu " Osvobojen<br />

teže telesa".<br />

Vsi smo gotovo že doživeli izkušnjo, da smo zavihteli v<br />

zrak dete in pri tem slišali veselo vzklikanje ter prošnjo,<br />

da dejanje ponovimo. Mnogi smo že videli nekoliko<br />

večjega otroka v parku na gugalnici. V igri je vedno<br />

prisotno gibanje. V telesnem gibanju se ganemo z nekega<br />

mesta (ganiti se, biti ganjen). V vzgoji in izobraževanju<br />

pomeni premikanje napredovanje, razvijanje. Gibanje<br />

človeka se močno razlikuje od gibanja živali.<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong> 11


Pri živalih je, v nasprotju z rastlino, ki je trdno<br />

ukoreninjena v svojo podlago, stalno prisotno<br />

neustavljivo prizadevanje po premikanju.<br />

Otroci so navdušeni nad gibanjem in simpatija<br />

majhnih otrok do živali temelji na njihovi ljubezni<br />

do gibanja in premikanja. Rousseau je trdil, da je to<br />

zunanje, igrivo gibanje osnova za notranje gibanje<br />

pozneje v otroštvu in v obdobju odraslosti.<br />

Ali drugače povedano: igra je osnova fantazije,<br />

domišljije, ustvarjalnega duha in volje do pomnjenja.<br />

Za ustvarjalno domišljijo je potreben nadzor volje.<br />

To pa je spet odvisno od občutka svobode skupaj z<br />

obvladovanjem samega sebe, kar se razvija v prosti igri<br />

v vrtčevskem obdobju.<br />

To pomeni, da pot, ki vodi k individualizirani<br />

ustvarjalnosti v zgodnji šolski dobi, deluje kot zaščita<br />

proti močni in pogosto prevladujoči zunanji stimulaciji,<br />

ki obstreljuje mladostnika. Osnovo za razvijanje višjih<br />

mentalnih sposobnosti zagotavljajo aktivno delujoče<br />

neodvisne sile volje, ki so izkusile vadenje proste<br />

igre v otroštvu in v prvih letih waldorfskega šolanja<br />

uporabljeno metodologijo. Jean-Jacques Rousseau<br />

je poudaril, da odsotnost proste igre v otroških letih<br />

negativno vpliva na intelektualni razvoj mladostnika.<br />

Rousseau ne dvomi, ko svoje mnenje izrazi krepkimi<br />

besedami: Otrok se bo razvil v " parfâit imbécile, un<br />

automat, une statue immobile et presque insensible"<br />

(op. prev.: popolnega bebca, avtomat, negiben kip in bo<br />

skoraj brez občutkov).<br />

Moderne raziskave o razvoju spomina so spet<br />

pokazale, da je urjenje v igri pomembno za poznejši<br />

razvoj spomina. Spominjanje vključuje mentalni<br />

proces pri katerem je volja aktivirana, da ustvari slike,<br />

nove predstave. Ob Faustu je Goethe zabeležil, da je<br />

igra pomembna za mišljenje. Mišljenje vključuje igro<br />

z mislimi. Charles Dickens je izražal podobne misli ob<br />

ustvarjanju svojega vrhunskega dela David Copperfield:<br />

"Vse to ne bi bilo mogoče, če večine svojega otroštva ne<br />

bi bil preživel na naročju igre."<br />

Kakšno je stanje danes? Mnogi starši bi bili<br />

zaskrbljeni, če bi se njihov otrok pet ur igral sam, kot<br />

se je igral Dickens. Toda Dickens pravi, da med igro ni<br />

bil nikoli sam. Samote ne smemo nikoli zamenjevati z<br />

osamljenostjo. Dickens je imel ob sebi ves čas nevidne<br />

prijatelje, nikoli se ni počutil samega. Ti nevidni<br />

soigralci so pozneje postali odrasli in zaživeli v njegovih<br />

romanih kot živi značaji. Ti značaji so postali njegovi<br />

osebni prijatelji in so bili ves čas z njim.<br />

Domišljijski značaj igre<br />

in njen pomen za spomin<br />

Če pogledamo mentalne vidike igre, nam to v spomin<br />

prikliče dve imeni: Herberta Spencerja in Friedricha<br />

Schillerja. Za oba so osrednji elementi igre radost, vaja<br />

in volja. Prvi element, radost in toplina ugodja, je bil<br />

pogosto spregledan. Danes, ko je v otroške spalnice vdrl<br />

hlad računalniških iger, pa je to še posebno pomemben<br />

dejavnik.<br />

V zgodnjem obdobju vzgoje in izobraževanja v<br />

waldorfski šoli, je igra bistveni element še posebej v<br />

vrtcu, kjer si vzgojitelj trajno prizadeva poglabljati<br />

študij fenomenologije igre v odnosu do različnih stopenj<br />

mentalnega in telesnega razvoja rastočega otroka. V<br />

waldorfskem pristopu je osrednja predpostavka, da<br />

je radost duhovna aktivnost, bistvena za oblikovanje<br />

in stvarjenje nove predstavne podobe, ki povezuje<br />

notranje ideje z zunanjo realnostjo.<br />

Pablo Neruda se spominja: "V svoji hiši sem zbiral<br />

majhne in velike igrače, brez katerih ne morem živeti.<br />

Otrok, ki se ne igra, ni otrok, toda človek, ki se nikoli<br />

ne igra, bo za vedno izgubil otroka, ki je nekoč živel v<br />

njem in ga bo vedno obžalujoče pogrešal. Tudi svojo<br />

hišo sem zgradil kot igračo, v kateri se od jutra do<br />

večera igram." 1<br />

Od 1981 do 1997 se je količina časa, ki ga otroci<br />

porabijo za organizirane športne dejavnosti povečala<br />

za 27 %. Šport je s svojimi pravili organizirana igra.<br />

Poudarek je na tekmovalnosti in vadbi. Leta 2004 je<br />

Univerza Berkeley v Kaliforniji ugotovila, da otroci<br />

preživijo povprečno 3,1 uro pred televizijo, kar je<br />

devetkrat več časa, kot ga porabijo za igro.<br />

Ločnice otroštva postajajo vedno ožje. Vedno več je<br />

območij za igre, t. i. varovanih igrišč s pripomočki, ki<br />

otrokom povedo, kaj naj delajo, medtem ko število igrišč<br />

za "prosto" igro upada. V obdobju med 1970-1990 se<br />

je v ZDA prostor za "proste igre" devetletnikov zmanjšal<br />

na eno devetino.<br />

12 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong>


Ameriška študija kaže, da 41 % vseh otrok v starosti<br />

med 8. in 11. letom skrbi za lastno varnost in da se v<br />

svojih soseskah ne počuti varno. 2<br />

Glasbeni element igre<br />

Naslednja kvaliteta igre je, da je to prostovoljna<br />

aktivnost. Pomeni, da vsebuje element svobode. Občutek<br />

svobode je osnova za radost v igri. Igra se lahko začne<br />

ali konča kadarkoli, po potrebi. Ni nobenih dolžnosti<br />

in obveznosti. Igro pogosto dojemamo kot nasprotje<br />

resnosti. A to ne drži, igra je v resnici zelo resna zadeva,<br />

ki je hkrati osvobojena teže, povezane z resnostjo.<br />

Schillerjeve misli o teh zadevah zato oskrbujejo temelje<br />

zgodnjemu izobraževanju v waldorfski šoli. V svojem<br />

slavnem delu "O človeški estetiki ..." (1795), govori o<br />

nuji, gonilni sili po igranju, ki oskrbuje estetski element<br />

v človeku. Med igranjem so čutila povzdignjena na višji<br />

nivo, torej lahko govorimo o " veščini igranja".<br />

Beseda igrati je sinonim za dejavnost v glasbi. Obe<br />

dejavnosti, igra in glasba, sta svobodni manifestaciji<br />

ustvarjalnosti. Zato je tudi Aristotel ugotovil, da igra in<br />

glasba skupaj oblikujeta osnovo vsakega izobraževanja.<br />

Cilj igre je nekoč bil prebuditi čut za moralno. Platon je<br />

dejal, da to odpira občutljivost za kozmično, duhovno. "<br />

Igrati se, pomeni dati izraz veselju," pravi Shakespeare<br />

v enem od svojih sonetov. Schiller v svojem 14. pismu<br />

izpostavi, da je prirojeni instinkt za igro tisti oblikujoči<br />

del v umetnosti, ki ga lahko vidimo v primeru spontane<br />

potrebe po okraševanju. Vsi smo se že kdaj zdolgočaseno<br />

pogovarjali po telefonu, s pisalom v roki. Pred nami se je<br />

na papirju brez posebnega zavestnega napora pojavila<br />

množica okrasnih oblik. Tako nezavedno izražanje<br />

lahko primerjamo z aktivnostjo v zgodnjem otroštvu, ki<br />

odseva napor in igrivo ustvarjalnost duha, brez nekega<br />

cilja ali naloge.<br />

Glasba in igra<br />

Razveseljujoče je, da se je v zadnjih nekaj letih obnovilo<br />

zanimanje za vrednost igre v psihološkem in vzgojnoizobraževalnem<br />

mišljenju. Odkrivamo lahko renesanso<br />

zanimanja za moralni in ustvarjalni vidik igre. Hkrati<br />

pa je med tvorci vzgojno-izobraževalne politike politična<br />

zavest še odsotna. Žal v večjih evropskih državah<br />

prevladuje trgovsko-ekonomska moč: čas je denar.<br />

Na vseh področjih so najpomembnejši rezultati, tudi<br />

v izobraževanju. Kljub temu je pozitivno znamenje,<br />

da še nikoli doslej ni bilo toliko ljudi, ki bi jim glasba<br />

pomenila tako pomemben del življenja. Eden od razlogov<br />

je gotovo dostopnost glasbenih posnetkov. Toda hkrati<br />

še nikoli ni bilo toliko poslušalstva v opernih hišah in<br />

koncertnih dvoranah po svetu kot danes.<br />

Zaradi svoje osebno neposredne, bogate impresivnosti<br />

je imela glasba vedno najodličnejši položaj med<br />

umetnostmi. Na svetu ni kulture brez igre in glasbe.<br />

Obe sta zagotavljali in še vedno zagotavljata celostno<br />

komunikacijo. Glasba nam daje moč povzdignjene<br />

inspiracije, ki ni samo individualna, ampak tudi<br />

socialna. Mnogi smo že doživeli posebno vzdušje v<br />

koncertni dvorani, ko pustimo trivialnost vsakdanjika<br />

za seboj in se znajdemo bližje življenju samemu. To<br />

je nekakšna nirvana, podobno kot se otrok znajde v<br />

prosti igri. Ko mine obdobje tipičnega spontanega<br />

igranja, postane tok glasbe vitalnega pomena, tako kot<br />

v učnem načrtu waldorfske šole.<br />

Igra in življenje<br />

Ustvarjalnost je odvisna od obeh miselnih procesov,<br />

zavednega in nezavednega. Friedrich Nietzsche, Rudolf<br />

Steiner in Carl-Gustav Jung, so spodbujali estetska<br />

doživljanja, da se zgradi osnova za čut za notranje<br />

vrednote pri posamezniku. Čarobnost igre nima<br />

materialnega interesa, vendar je kljub temu sveta<br />

realnost.<br />

Verjamem, da pri vseh ljudstvih, zlasti v deželah s<br />

ponosno ljudsko tradicijo, obstaja soglasje o tem, da<br />

naj bi bila kultura igranja skrbno varovana in da mnoge<br />

igrače, ki so danes otrokom dosegljive, siromašijo<br />

inventivnost in ustvarjalno naravo proste igre. Mnogi<br />

starši in stari starši lahko pritrdijo besedam angleškega<br />

filozofa Johna Ruskina: "Igra je nujna zato, da nas<br />

osreči."<br />

Resnobnost in pogosto tudi strahovi, ki so v moderni<br />

družbi vse bolj prevladujoči, potrebujejo na drugi strani<br />

uravnoteženost s sprostitvijo igrivosti, da bi se lahko<br />

ustvaril prostor za razreševanje velikih problemov, s<br />

katerimi se družba sooča danes. Igra je vsekakor zelo<br />

resna zadeva, navsezadnje je najzgodnejše znamenje<br />

duševnih motenj nezmožnost igranja.<br />

Danes je celovitost jaza pogosto motena zaradi<br />

razprščenosti zavesti moderne dobe. Odraslost je<br />

tako ločena od otroškega spomina in s tem tudi od<br />

sposobnosti predstavljanja. Z ohranitvijo otroške<br />

igrivosti zadržimo gladko in tekočo misel in čutenje,<br />

spontanost, celovitost in osebnostno pristnost. Preden<br />

se oblikuje železna veriga življenjskih izkušenj v naši<br />

biografiji, je otroška igra pomembno izhodišče za<br />

poznejše kvalitetno bivanje.<br />

Einstein: Prenašati otroške občutke v sile odraslosti,<br />

izmenjevati in sestavljati otroško čudenje novostim<br />

s pojavnostjo, ki se zdi morda v štiridesetih letih<br />

vsakdanja domačnost- to je značaj genija. <br />

Opombe<br />

1. Neruda, Pablo: I confess I have lived. Rhodos,<br />

Copenhagen 1974<br />

2. Taylor Research & consulting 2003<br />

prevod: Staša Mavko<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong> 13


D O G O D K I<br />

za organizacijski odbor Stanka Žabkar in Marina Nuvak<br />

Božični semenj<br />

Zahvala<br />

Božični semenj je za nami. Bilo je lepo in uspelo<br />

nam je. Iskrena hvala vam, dragi starši, učitelji,<br />

dijaki in učenci, ki ste s svojim delom in dobro<br />

voljo pričarali dan poln doživetij, veselja in prazničnega<br />

vzdušja!<br />

Hvala tudi vsem zunanjim gostom in sodelavcem, ki<br />

so na različne načine prispevali k temu, da je bil naš<br />

semenj še bolj uspešen.<br />

Slovenski vojski se zahvlajujemo, ker je že drugo leto<br />

za naše obiskovalce pripravila okusne tople obroke.<br />

Hvala županu Zoranu Jankoviću, ki nas je letos<br />

ponovno obiskal in ob tej priložnosti prispeval 500 €<br />

za naš novi klavir.<br />

Hvala družini Musič za njen prispevek za klavir v<br />

znesku 300 €.<br />

Seveda pa hvala tudi vsem staršem in sorodnikom,<br />

ki ste, ne le s svojim delom, ampak tudi z nakupi<br />

omogočili, da smo semenj ugodno zaključili.<br />

Hvala tudi vsem našim obiskovalcem, ki so s svojim<br />

obiskom prispevali, da je bilo vzdušje na semnju veselo<br />

in živo.<br />

Iz izkupička bomo letos plačali novi klavir ter opremili<br />

naravoslovno učilnico. <br />

Sejem je odprl direktor Iztok Kordiš,<br />

ponovno pa je bil med nami tudi ljubljanski<br />

župan Zoran Jankovič (zgoraj)<br />

Obiskala nas je tudi direktorica direktorata<br />

za OŠ ga. Mojca Škrinjar (levo)<br />

Prodaja je šla dobro od rok (spodaj)<br />

14 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong>


Za kulturni program je poskrbela naša<br />

glasbena šola (spodaj)<br />

ter naša nekdanja dijakinja, violončelistka<br />

Alja Mandič (zgoraj)<br />

Znane osebnosti so v sredo pred semnjem<br />

pletle venčke za prodajo na semnju (desno)<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong> 15


16 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong><br />

Božični koncert je bil tudi letos zelo dobro<br />

obiskan. Zboru staršev in učiteljev <strong>Waldorfske</strong><br />

šole Ljubljana se je pridružilo kar nekaj solistov,<br />

ki so navdušili občinstvo


D O G O D K I<br />

Matej Bezgovšek<br />

Biovan na obisku<br />

na waldorfski šoli<br />

Zelo sem vesel, da je podjetje Biovan lahko<br />

sodelovalo pri tako prijetnem dogodku, kot je<br />

božični semenj waldorfske šole. Ko pišem ta<br />

članek, sem še vedno poln pozitivnih vtisov iz Ljubljane,<br />

kjer smo v soboto, 1. decembra, preživeli čudovit dan.<br />

Velika pohvala pa gre tudi mariborski waldorfski šoli, ki<br />

smo jo obiskali v soboto, 8. decembra. Ko človek doživi<br />

dan v krogu prijetnih ljudi, ki jim iz oči sveti posebna<br />

energija in se je ne da opisati z besedami, si zaželi, da bi<br />

bilo več takšnih sobot. Kdor vidi srečo v otroških očeh, ki<br />

brezskrbno raziskujejo in jim veselje prekriva obraz, ta se<br />

kmalu zaveda, da waldorfski način delovanja pozitivno<br />

vpliva ne samo na otroke, pač pa utrjuje tudi vez med starši<br />

in otroki, ki v današnji hitri vožnji skozi življenje niti ni<br />

pravilo.<br />

Lepo je bilo videti vse te starše in otroke, ki so skupaj<br />

preživljali soboto. Težko z besedami opišem občutke,<br />

zato vsem toplo priporočam, da to ob kakšni drugi<br />

priložnosti sami doživite. Vsem še enkrat velika pohvala<br />

za odlično organizacijo in izbor dogodkov. Med drugim mi<br />

bo še posebej ostalo v spominu prečudovito predavanje<br />

ga. Mete Vrhunc z naslovom Gensko spremenjene<br />

rastline, ki je na meni prav zagotovo pustilo še poseben<br />

pečat. Da ne omenim ostalih predavanj in dejavnosti,<br />

ki so popestrili kulturni program in dali prav posebno<br />

noto dogodku, ki si zasluži veliko pohvalo.<br />

Verjetno se sprašujete, kdo je Biovan. To je pravzaprav<br />

otrok, ki se je rodil nekje pred enim letom z namenom,<br />

da naredi za prebivalce Slovenije nekaj dobrega. Preden<br />

je Vanja zbolela, je živela povsem običajno, torej<br />

brezskrbno življenje in ni niti slutila, kako ti bolezen<br />

lahko spremeni prioritete v življenju. Ni se zavedala,<br />

da je sreča pravzaprav zrak, ki ga dihamo, da je sreča,<br />

ker lahko greš sam po stopnicah, pravzaprav je sreča<br />

že to, ker čutiš, lahko govoriš, ali pa samo pogledaš<br />

naključnega soseda in ga vljudno pozdraviš.<br />

Šele ko sam doživiš trenutek resnice in se zaveš, da<br />

niti ni vse odvisno od nas, pač pa mati narava verjetno<br />

že ima razloge za takšne in drugačne dogodke, ki se<br />

nam zgodijo v življenju, takrat veš, da smo v bistvu zelo<br />

majhni, nebogljeni. Ko se zaveš, da živiš zaradi sebe<br />

in ne za druge, pač pa v sožitju z drugimi, takrat se<br />

ti odprejo vrata v povsem nov svet. Takrat se še kako<br />

zavedaš narave okrog sebe, ptičk, ki žvrgolijo svojo<br />

pesem, reke, ki teče … Vse to in še več je pravzaprav<br />

vedno z nami, ampak malenkosti, ki nas obdajajo, se le<br />

redko zavemo, pa čeprav je to naše največje bogastvo.<br />

Vanja je to začutila, ko jo je nepričakovano zadela<br />

bolezen, tako da čez noč ni čutila nog. Zdravniki so tavali<br />

v temi in pravzaprav nihče ni vedel, kaj je narobe. Sumili<br />

so multiplo sklerozo, pa to in ono bolezen. Diagnoze ni<br />

bilo. Vanja je takrat samoiniciativno raziskovala razne<br />

vire, kjer bi lahko primerjala svoje simptome. Kasneje<br />

se je izkazalo, da je imela vnetje hrbtenjače in to je bil<br />

tudi razlog za spremembo načina življenja. Pravzaprav<br />

sva kasneje ugotavljala, da se je to moralo zgoditi, saj<br />

je obema spremenilo življenje. Takrat sva spoznala, da<br />

je v življenju pomembno vse kaj drugega kot le utrip<br />

vsakdanjika. Takrat je Vanja spoznala ljudi, ki so na<br />

neki način oblikovali najino sedanjost. Biovan je torej<br />

najin otrok, ki je zagledal luč sveta z namenom, da<br />

spreminja prehranjevalne navade, saj se mnogi ne<br />

zavedajo, da je poleg obvladovanja stresa prav način<br />

prehranjevanja eden izmed pomembnih dejavnikov pri<br />

ohranjanju našega zdravja.<br />

Biovan je nastal spontano, saj je na slovenskem tržišču<br />

primanjkovalo kvalitetnih bio in demeter prehrambenih<br />

artiklov, ko smo najprej zase iskali nekaj najkvalitetnejše<br />

prehrane. Biovan je na slovenskem tržišču zastopnik<br />

nemškega podjetja Naturata-Spielberger, ki je vodilni<br />

proizvajalec in ponudnik visoko kvalitetne naravne<br />

hrane (bio/demeter). Kar tri četrtine produktov je<br />

demeter kvalitete, njihova ponudba pa obsega testenine,<br />

riž, jušne osnove, olja, oreščke, suho sadje, kosmiče,<br />

moko, čokolado, kavo, sladila, začimbe, dišave, kakav,<br />

vročo čokolado, proizvode iz paradižnika, balzamični<br />

kis, semena … Prav tako zastopamo švicarsko podjetje<br />

Holle, ki ima tradicijo že od leta 1933 in je vodilni<br />

proizvajalec naravne otroške hrane ter ima večino<br />

produktov demeter kvalitete. Takšna hrana je zdrava<br />

in varna, gensko nespremenjena, brez dodatkov soli,<br />

sladkorja, umetnih arom, barvil, konzervansov in<br />

kadar je potrebno, tudi brez glutena.<br />

Ponudba Holle obsega mleko 1, 2 in 3 ter kozje<br />

mleko, mlečne žitne kašice, žitne kašice brez mleka,<br />

sadno-žitne kašice brez mleka, pirin prepečenec in<br />

pirine piškote za dojenčke, čaj za dojenčke ter sadne<br />

in zelenjavne kozarčke. Žitna otroška hrana Holle je<br />

proizvedena iz celih žitnih zrn. To pomeni, da se ne<br />

uporabi samo zmleti del zrna, ampak tudi kalček in<br />

dragocena lupina.<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong> 17


O E M A R I B O R<br />

Tako so uporabljene naravne vsebine žit, kot<br />

so beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe in tudi<br />

mineralne snovi in vitamini. Prav tako se ohranijo tudi<br />

pomembne balastne snovi za izboljšanje prebave. Za<br />

Holle žitno prehrano so polnovredna žita predelana<br />

v lahko prebavljivo in dojenčku primerno obliko. Ko<br />

pride žitni škrob v stik s toploto in vlago, je dostopen<br />

za dojenčkov organizem, ki še raste. Iz polnovrednega<br />

žita nastanejo najbolj fini, enostavno topljivi kosmiči.<br />

S sestavinami, ki so napisane v receptih, se lahko in<br />

enostavno pripravijo stekleničke in kašasti obroki, ki so<br />

usklajeni z razvojem vašega dojenčka. Zelo pomembna<br />

prednost je in bo individualna priprava hrane.<br />

To pomeni bazo za pripravo stekleničk in kašic iz<br />

dostopnih žit biološko-dinamične kvalitete (demeter).<br />

Kvaliteta nadaljnih dodatkov, kot so sadje, mleko ali<br />

zelenjava, je odvisna od izbire matere. Mame same<br />

izberejo, katere sestavine bo užival njihov otrok (in ne<br />

industrija). Tako lahko npr. zaradi dokazane otrokove<br />

alergije posamezne sestavine nadomestite z drugimi.<br />

Zastopamo pa tudi nemško podjetje Lubs, ki ponuja<br />

sadne tablice, ter avstrijsko podjetje Bio-egger, ki je<br />

ponudnik bio bonbonov, njihov najbolj znan produkt<br />

so bio medvedki brez želatine, barvil, konzervansov in<br />

drugih dodatkov. Več o produktih si lahko preberete<br />

na www.biovan.si, kakršna koli vprašanja pa lahko<br />

pošljete na info@biovan.si in z veseljem vam bomo<br />

odgovorili.<br />

V veliko veselje nam bo, če bo Biovan uspel zadovoljiti<br />

tudi vaše potrebe po zdravem načinu prehranjevanja.<br />

Biovan je Vanji v najtežjih trenutkih vlival dodatne moči<br />

in upanje, s katerim je našla največji zaklad za srečno in<br />

zdravo življenje. Midva sva spremenila način življenja,<br />

sedaj se veliko gibava, pozitivno razmišljava in se<br />

izogibava stresu, še posebej pa se zdravo prehranjujeva.<br />

V kolikor sem z najino zgodbo komurkoli dal dodatne<br />

moči, da prebrodi kakšno težavo, če sem mogoče komu<br />

odprl oči in pomagal odgovoriti na kakšno vprašanje<br />

ali pa sem mlajšim bralcem nakazal pot k svobodi, ki<br />

sva jo z Vanjo tudi s pomočjo Biovana našla, bova oba<br />

zelo vesela. V kolikor ima kdo kakršno koli vprašanje<br />

v zvezi z vnetjem hrbtenjače ("transverzalni mielitys"),<br />

lahko tudi kontaktira Vanjo in z veseljem bo delila svoje<br />

izkušnje s komerkoli.<br />

Tuji jeziki v<br />

osnovni šoli<br />

Dva tuja jezika že od<br />

1. razreda dalje<br />

Andrej Ornik<br />

Dandanes si že skoraj vsi starši želijo, da bi<br />

njihov otrok znal govoriti vsaj en tuj jezik. Ta<br />

potreba se je od 1970. leta dalje že tako močno<br />

razvila, da se lahko soočamo celo z določenimi socialnimi<br />

zaprekami, če se ne znamo vsaj nekoliko pogovarjati v<br />

angleškem jeziku.<br />

Kdaj je najboljši trenutek, da se začnemo učiti tujega<br />

jezika? Že v 50-ih in 60-ih letih prejšnjega stoletja<br />

so nevropsihološke raziskave pokazale, da otroci, ki<br />

se začnejo pred 10. letom starosti učiti tujih jezikov,<br />

veliko lažje najdejo dostop do njih, kakor otroci,<br />

ki se tega lotijo kasneje. Ko otrok pride v šolo, je v<br />

uporabi materinega jezika postal že tako gotov, da si<br />

je ustvaril dobro podlago za razmišljanje, govorjenje in<br />

komuniciranje. V tem obdobju so vsi govorni organi (od<br />

grla do konice jezika) še zelo plastični in odprti.<br />

V tem času zvenijo vsi glasovi, toni in melodije tujega<br />

jezika v otrokovem ušesu na zelo igriv in melodičen<br />

način, otrok pa v sebi še vedno nosi tudi ogromno sil<br />

posnemanja, ki mu omogočajo lahkotno učenje jezika.<br />

Danes so prednosti zgodnjega poučevanja tujih jezikov<br />

nesporno priznane in tako že na mnogih državnih šolah<br />

takšno učenje tudi izvajajo.<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole pa se lahko na področju zgodnjega<br />

poučevanja tujih jezikov pohvalijo že z 80 leti bogatih<br />

izkušenj, kajti že od ustanovitve prve <strong>Waldorfske</strong><br />

šole v Stuttgartu leta 1919 se vsi waldorfski učenci<br />

že od prvega razreda dalje učijo dveh tujih jezikov.<br />

Na Waldorfski šoli Maribor sta to angleški in nemški<br />

jezik.<br />

Rudolf Steiner, waldorfska šola, demeter so<br />

povezovalne točke, ki združujejo nekaj dobrega za<br />

sočloveka. Veseli me, da je bil tudi Biovan deležen<br />

prijetne družbe, saj smo se kot ponudniki demeter<br />

artiklov počutili v vaši družbi prijetno. Tudi Biovan,<br />

prijatelj zdravega prehranjevanja, si je za cilj postavil<br />

narediti nekaj za dobro ljudi in v tem smo si enaki.<br />

Sreča je v malih stvareh … <br />

18 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong>


Pri tujem jeziku učenci najprej pišejo tekste, ki so se<br />

jih naučili ustno v prvih treh razredih in se jih ob tem<br />

hkrati učijo tudi brati.<br />

Ob koncu tretjega razreda tako povprečno nadarjen<br />

otrok obvlada najpomembnejše glasove dveh tujih<br />

jezikov, ima varen občutek za stavčno melodijo tujih<br />

jezikov. Pozna tudi veliko otroških pesmi, rim, rekov,<br />

prstnih ter ostalih iger iz dveh tujih jezikov. Na ta način<br />

otroci pridobijo podlago za miselni preboj v tuj jezik, ki<br />

nato sledi od 5. razreda dalje.<br />

Pri učenju tujih jezikov se na waldorfskih šolah zelo<br />

močno naslanjamo na dejstvo, kako se otroci učijo<br />

maternega jezika. Majhen otrok se materinščine nauči<br />

zelo igrivo, tako da posluša govor okrog sebe in nato<br />

poskuša te besede posnemati, pri čemer igrajo zelo<br />

pomembno vlogo večkratne ponovitve. In tako kot se<br />

majhen otrok že na samem začetku sooči s celovitostjo<br />

materinščine, tako naj se tudi prvošolec okopa v obilju<br />

novega jezika. Tako vodilna metodično didaktična<br />

misel ne sledi nujno principu od lažjega besedišča k<br />

težjemu.<br />

Naslednja zelo pomembna točka pouka pa je<br />

gibanje. Če je govorjenje povezano z gibanjem, potem<br />

to ne ustreza samo otroški želji po gibanju, ampak<br />

pomeni tudi veliko olajšanje za spomin sam. Bolj kot<br />

so govorna dejanja povezana z gibanjem telesa, lažje<br />

lahko otroci reproducirajo besede in govor. Skrivnost,<br />

zakaj se ljudje, ko bivajo v tujini, toliko lažje naučijo<br />

tujega jezika, se skriva v veliki meri v dejstvu, da lahko<br />

ljudje v tamkajšnji situaciji govorjenje in delovanje na<br />

zelo živ način povežejo, in tako besed ter struktur ne<br />

sprejemajo skozi branje nekega učbenika. Podobno pa<br />

želimo doseči tudi pri otrocih.<br />

Na Waldorfski šoli v Mariboru se pri našem delu v<br />

1.,2. in 3. razredu prav tako poskušamo držati zgoraj<br />

opisanih načel. Pouk nemškega jezika poteka dvakrat<br />

tedensko po pol ure, enako pa se godi tudi z angleškim<br />

jezikom. Tuje jezike se učimo skozi celotno šolsko<br />

leto. Delo večinoma poteka v krogu, kajti to omogoča<br />

učitelju, da zelo dobro občuti vsakega otroka posebej<br />

in se mu lahko tako zelo hitro prilagodi in ga lažje vodi.<br />

Naše ure so sestavljene iz treh glavnih delov. Vsako<br />

učno uro pričnemo z ritmičnih delom, kjer ogromno<br />

pojemo, se učimo raznih prstnih iger, rajamo in<br />

podobno. Otrokom so še posebej všeč rajalne igre,<br />

ki vsebujejo nekaj več "akcije", in kjer lahko otroci<br />

bolj izživijo svojo potrebo po gibanju. Nadalje nas pri<br />

pouku nemščine velikokrat obišče tudi prijazni škrat<br />

Butzeman, ki nas nauči ogromno zanimivih stvari;<br />

predvsem kako se predstaviti, povedati, koliko smo<br />

stari ali pa kje smo doma. Kot si najverjetneje lahko<br />

mislite, je Butzeman najbolj všeč otrokom prvega<br />

razreda. Ritmičnemu delu sledi osrednji del učne ure,<br />

v katerem vsak mesec obravnavamo novo učno temo.<br />

Tako se učimo o vremenu, o šoli, družini, hrani, živalih,<br />

oblačilih, spoznavamo barve in se učimo šteti.. Ob tem<br />

se vedno zelo zabavamo, veliko smejemo, še posebej ob<br />

kakšni zanimivi in seveda tudi poučni igri. Ob koncu<br />

našega srečanja se vedno poslovimo s pesmico in drug<br />

drugemu zaželimo prijeten dan. <br />

Do konca tretjega razreda polnijo ure tujih jezikov<br />

raznovrstni reki, rime, pesmi, plesi v krogu in igre,<br />

kakor tudi razne scene iz vsakdanjega življenja, ki<br />

otrokom pomagajo z vsemi čuti občutiti tuj jezik<br />

– vse aktivnosti pa potekajo izključno ustno. Pri tem<br />

kognitivni procesi niso toliko v ospredju, temveč gre<br />

predvsem za občutenje novega jezikovnega sveta. Na<br />

vse načine pa moramo poizkusiti, da se v prvih treh<br />

letih izognemo in prevelikemu prevajanju, kajti vsi<br />

preveliki intelektualni postopki motijo nezavedno<br />

osvajanje tujega jezika. S četrtim razredom pa se to<br />

spremeni, kajti pisava je osvojena in prve slovnične<br />

strukture postanejo del pouka materinega jezika.<br />

WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong> 19


O E M A R I B O R<br />

Evritmija na<br />

Waldorfski šoli v<br />

Mariboru<br />

Vida Talajić<br />

Specifičnost <strong>Waldorfske</strong> šole v Mariboru je, da se<br />

učenci že od prvega razreda učijo tri tuje jezike:<br />

angleški, nemški in hrvaški jezik. Angleški in<br />

nemški pri pouku teh predmetov, hrvaški jezik pa skozi<br />

proces pri pouku evritmije. V prvem razredu učenci s svojimi<br />

zdravimi silami posnemanja sledijo pripovedovanim<br />

pravljicam, stkanih v verze in spremljanih z evritmijskimi<br />

gibi. Včasih razredna učiteljica "prevede" del ali samo<br />

besedo, za katero meni, da je učenci ne razumejo (lopticažogica,<br />

patuljak-palček, div-velikan).<br />

V drugem in tretjem razredu skoraj ne potrebujejo<br />

več prevoda. Zasluga gre predvsem deklici v drugem<br />

in njenem bratu v tretjem, ki poznata ta jezik preko<br />

svojega očeta in otrokom vedno razložita, če česa ne<br />

razumejo. Pogosto se zgodi, da drugi otroci že intuitivno<br />

uganejo pomen besede ter skušajo drug drugemu<br />

razložiti pomen.<br />

To šolsko leto imamo nov, dobro uglašen klavir,<br />

kar je velika sreča, ter veliko učilnico za evritmijo in<br />

glasbo. Žal se bomo morali naslednje šolsko leto od<br />

nje posloviti, ker bo v njem prebival novi prvi razred.<br />

Tako bomo imeli evritmijo zopet tako kot preteklo leto,<br />

v enem od razredov.<br />

Najpomembneje je, da učenci radi prihajajo k pouku<br />

evritmije, vsi v prelepih evritmijskih oblekah, ki jih je<br />

velikodušno zašila gospa Zorko, mama učenca tretjega<br />

razreda. Učenci pri evritmiji z veseljem sodelujejo pri<br />

imaginativnem procesu preobrazbe palčka v princa,<br />

vile v princeso,zajca v raco,…starejši pa že obvladajo<br />

zahtevnejše gibe in oblike ter glasovne in glasbene<br />

evritmijske naloge. V veliko veselje so jim tudi nove<br />

bakrene palice, ki so jih v februarju za njih izdelali<br />

učitelji in starši.<br />

Tudi meni je v veliko veselje, da lahko sodelujem v tem<br />

čudovitem procesu izgradnje in se znova čudim, kako<br />

blagodejnoin osvežujoče deluje evritmija na učenca<br />

skozi celoten pedagoški proces.<br />

Izredno pomembno se mi zdi, da evritmija "živi" tudi<br />

na naših pedagoških konferencah. Vsak četrtek se<br />

učitelji za 20 min. srečamo v umetniškem procesu,<br />

ki nas združuje na nekem drugem nivoju ter nam da<br />

moč, da lažje rešujemo pedagoška in druga vprašanja<br />

in zahteve, ki jih pred nas postavlja šolski vsakdan.<br />

Ob četrtkih se že drugo leto srečuje tako imenovana<br />

evritmijska skupina Vidar, ki je to šolsko leto<br />

sestavljena iz devetih članov – staršev in učiteljev šole<br />

ter študentov waldorfskega izobraževanja. Vsak teden<br />

imamo eno uro glasovne in eno uro glasbene evritmije.<br />

Tako je mogoče vsak četrtek med šesto in pol deveto uro<br />

zvečer slišati vesele zvoke glasbe, poezijo v hrvaškem<br />

jeziku ter skupno napisane pesmi v slovenščini s<br />

hrvaškim naglasom, seveda pa tudi ropot ob padanju<br />

bakrenih palic in veliko smeha. <br />

20 WALDORFSKE NOVICE, ZIMA <strong>2007</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!