26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2008

Letnik IV, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IV, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K a z a l o<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

poletje <strong>2008</strong>, zaporedna št. 58<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: (01) 28 222 40<br />

Fax: (01) 28 222 41<br />

DŠ: 65714415<br />

TR: 04302-0001018775<br />

E-pošta: tajnistvo@waldorf.si<br />

Splet: www.waldorf.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Marina Nuvak, Igor Velepič, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš<br />

Sodelavci:<br />

Godi Keller, Eva Zupan,<br />

Nadja Lazar, Darja Ipavec,<br />

Katra Aljančič, Janja Kokalj<br />

OE Maribor:<br />

Darja Žunič Lojen, Metka Udovič<br />

Fotografije:<br />

Petra Melik, Cene Avguštin,<br />

Arhiv WŠL<br />

Lektoriranje:<br />

Tatjana Kamenšek Klopčič,<br />

Betka Jamnik<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk<br />

Kazalo 2<br />

Uvodnik 3<br />

Med formo in svobodo 3<br />

Gostujoče pero 5<br />

Vprašanja staršev 5<br />

Vzgoja 6<br />

Dvanajsto leto življenja 10. del 6<br />

Posledice smiselne uporabe prstov 10<br />

Pastir skozi vrata zagrabi ovčico ... 12<br />

Ni dovolj reči "Žal mi je" 14<br />

Predšolski otrok in narava 15<br />

Ideje za poletne igre 16<br />

Utrinki 17<br />

Obisk kmetije, 1. razred 17<br />

Naša njiva, 3. razred 19<br />

Mednarodni poletni seminar 20<br />

OE Maribor 22<br />

Prvošolčki 22<br />

Otroci v popoldanskem varstvu 23<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

2 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong>


U v o d n i k<br />

Med formo in svobodo<br />

Iztok Kordiš<br />

Med formo in svobodo je naslov vsem znane knjige<br />

Betty Staley, ki smo jo prevedeno po delih<br />

objavljali v naši reviji. Govori seveda o vzgoji in<br />

pomembni vlogi ritma, forme in discipline pri razvoju<br />

zdrave osebnosti. Dandanes vedno več ljudi spoznava,<br />

da je permisivna vzgoja povzročiteljica mnogih težav<br />

moderne družbe. Pravilno postavljanje meja oblikuje<br />

osebnost. Seveda je pomemben način in seveda se<br />

predvsem mladostniki postavljanju meja upirajo.<br />

Kar je prav, saj s tem razvijajo sile volje, ki jim<br />

kasneje v življenju pomagajo uresničevati njihove<br />

zamisli in načrte.<br />

Uporništvo, zanikanje norm, dogovorov in pravil je zaščitna znamka mladostniškega<br />

obdobja, vendar tudi med odraslimi velikokrat srečamo odpor proti vsaki strukturi, češ da<br />

je omejujoča, da zavira ustvarjalnost in razvoj individualnosti. Spet drugi želijo red, pravila,<br />

postavljene norme, določila, definirane naloge. Kaj je torej prav, forma ali svoboda? Kakor<br />

prevelika strukturiranost in red zaradi reda duši življenje in ustvarjalnost pa pomanjkanje<br />

strukture vodi v kaos, kjer se preveč ljudi lahko izogiba odgovornosti, kjer imajo govorice,<br />

kuloarji, različne ''resnice'' preveliko moč in kjer se pod krinko svobode velikokrat skriva le<br />

osebna nezrelost.<br />

Ustvarjalnost je na robu, na meji med redom in kaosom, med formo in svobodo. Vsak<br />

verjetno pozna resnico, da je red dober služabnik in slab gospodar. In zato je seveda<br />

potrebno za vsako dobro organizirano družbo ali kolektiv najti pravo razmerje med pravili<br />

in svobodo, to razmerje pa je odvisno od sestave, od ljudi, ki delujejo v določeni organizaciji,<br />

njihovega zavedanja in predanosti delu.<br />

V mnogih waldorfskih šolah je pri nekaterih kolegih zelo prisoten odpor do vsake hierarhije,<br />

do šefov, pravil, do vsakega ''moram''. Stvari se tako poenostavljajo, da večina konča pri<br />

dveh shemah organizacije. Prvo predstavlja krog, kjer vsi enakopravni, samoupravno<br />

s konsenzom odločamo o vsaki stvari, drugi pa trikotnik, ki predstavlja hierarhijo, in<br />

kjer pridejo odločitve ''z vrha''. In seveda je hierarhična shema osovražena in nevredna<br />

waldorfske šole, čeprav je prva neučinkovita in se vsi pritožujejo nad neskončnimi debatami<br />

na konferencah, kjer se porabi neskončno časa, do pravih odločitev pa sploh ne pride, ali<br />

pride do njih prepozno in kjer velikokrat bolj kot moč argumentov prevlada argument moči<br />

oziroma glasnosti, odgovornosti pa ne prevzame nihče.<br />

Kje je napaka? Zakaj, verjetno nam vsem prijaznejši krog v praksi, predvsem v večjih<br />

kolektivih ni učinkovit? In zakaj je hierarhična shema tako osovražena? Mogoče najdemo<br />

odgovor že v samih shemah, krogu in trikotniku. Če smo pozorni, opazimo, da gre<br />

pravzaprav za dve različni perspektivi, trikotnik je pogled od strani, krog pa pogled z vrha.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong> 3


Kaj pa dobimo, če na krog pogledamo od strani - ravno črto. Dobimo torej skupino ljudi, ki<br />

nima pregleda nad celoto in se prepira in argumentira svoja stališča le s pozicije svojega dela,<br />

svojih interesov in ambicij. Tu seveda, kjub drugačni zasnovi vedno zmaga glasnejši, močnejši,<br />

bolj agresiven, ki potisne ostale navzdol in tako prej ali slej nastane osovraženi trikotnik.<br />

Kje je rešitev te večne bitke? Na čem je treba delati? Verjetno na razvoju zavesti, na razvoju<br />

sposobnosti, da se dvigneš nad svoj vrtiček in z razumevanjem in spoštovanjem pogledaš še<br />

kam drugam. Seveda je to najlažje pri najbližjem, pri nekom, ki se ukvarja s podobno stvarjo<br />

kot ti sam. Tako dobimo novo shemo, nizko krono ali nizek valj, kjer se združujejo skupine<br />

ljudi s podobnimi aktivnostmi, npr, skupine učiteljev tujih jezikov, naravoslovja, družboslova,<br />

skupine, ki se združujejo okrog skupnega projekta. Naslednja stopnja je pregled nad celoto, ko<br />

je vsak sposoben in voljan imeti pregled nad delovanjem cele organizacije, ko se lahko dvigne<br />

nad svoje vsakodnevde zadolžitve in objektivno presoja tudi druga področja. In šele takrat<br />

je lahko shema kroga učinkovita, šele takrat lahko govorimo o vodenju z vizijo. Veliko bolj<br />

primerna ponazoritev kot krog pa bi v tem primeru bil valj, oziroma visoka krona.<br />

Katera shema je torej pravilna, trikotnik, krog, črta, nizka krona, visoka krona ali valj? Katero<br />

vodenje je boljše, vodenje z nalogo, vodenje s projektom ali vodenje z vizijo?<br />

Kolektiv je sestavljen iz različnih ljudi, različnih sposobnosti, nagnjenj, želja, ambicij in<br />

motivov. Pomembno je, da vsak lahko najde svoje mesto, kjer lahko v vsakdanjem delu udejani<br />

in razvija svoje sposobnosti in prispeva k razvoju skupnosti. Svoje mesto in pristojnosti mora<br />

najti tako nekdo, ki uživa le v poučevanju svojega razreda ali svojega predmeta in ga prav nič<br />

ne zanima, kakšne spremembe zakonodaje se obetajo in kako izboljšati financiranje šole, kot<br />

nekdo, ki želi spremembo učnih načrtov srednje šole in boljšo medpredmetno povezavo, kakor<br />

tisti, ki želi bolj povezati vrtec, osnovno in srednjo šolo in širiti zavest o razvoju otroka. Vsi so<br />

pomembni, vsak na svojem področju. Pomembno pa je tudi, da spoštujemo prispevek vsakega,<br />

upoštevamo različnosti in podpiramo sodelovanje ter da so pristojnosti in odgovornosti jasno<br />

razdeljene. <br />

4 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong>


G o s t u j o č e p e r o<br />

Godi Keller<br />

Vprašanja staršev<br />

Na mojih seminarjih za starše v različnih deželah<br />

se mi vedno znova dogaja, da postavljajo starši<br />

zelo konkretna vprašanja o vzgoji svojih otrok.<br />

Potem seveda pričakujejo tudi konkreten odgovor. Vedno<br />

znova jih moram najprej malce razočarati ali vsaj strezniti,<br />

kajti pri vzgoji ni nikakršnih receptov, ki bi pripeljali do<br />

predvidljivih dogodkov. Vzgoja konec koncev ni mehanika,<br />

to pa je tudi že kar privilegij živega, ki navsezadnje ostane<br />

nepreračunljivo. A vendarle imamo pri tem dobre smernice,<br />

ki nam lahko pomagajo.<br />

Tako je pred nekaj časa k meni pristopila neka<br />

mati, ki je živela sama s svojim sinom. Fantič je imel<br />

sedem let in to je bilo potem verjetno tudi vse, kar<br />

sem uspel zvedeti o njem. Razen njegovega problema,<br />

seveda. Mati mi je razložila, da fant včasih nenadoma<br />

spet začne govoriti po otročje: prevzame zelo visok<br />

glas, začne sesljati in pove polovico stavka v načinu<br />

izgovorjave, ki je značilen za majhne otroke. To je mater<br />

zelo skrbelo. Toda celo, ko je fanta strogo okregala in<br />

mu tako rekoč prepovedala govoriti na tak način, on s<br />

tem ni hotel prenehati. Zakaj je tako, me je na koncu<br />

pogovora vprašala mati in želela vedeti, kaj bi pri tem<br />

pomagalo.<br />

Zgodba ni osamljena. Veliko staršev je doživelo<br />

podobno. Tudi sam sem imel priložnost opazovati tako<br />

obnašanje pri nekem šolarju. Torej bi bilo vabljivo<br />

tej mami odgovoriti iz moje lastne izkušnje. Ali pa na<br />

podlagi primerov, ki so opisani v strokovni literaturi.<br />

Ampak potem sem pogledal to mamo in pomislil na to,<br />

kako malo v resnici sploh vem o njej. In govoril naj bi<br />

ji o njenem otroku?! Vedno pogosteje se mi zgodi, da<br />

se srečam z nečim novim. Prevzet sem s skromnostjo,<br />

ki izvira iz paradoksa, da mi ljudje vedno znova, ko se<br />

srečam z njimi, postajajo nerazložljivi.<br />

Tako tej mami nisem postavil diagnoze ali dal terapije,<br />

ki bi v marsikaterem primeru držala ali se pokazala<br />

za učinkovito. Namesto tega sem ji svetoval, naj bo<br />

pozorna na določene okoliščine. Kdaj točno, to se pravi,<br />

v katerih okoliščinah njen fant govori kot otročiček?<br />

Se ji zdi, da se otrok pri tem dobro počuti ali deluje<br />

vznemirjen? Ali hoče s tem nekaj določenega doseči<br />

ali to naredi navzlic materini reakciji? Kako pa ona<br />

sama izraža svojo skrb in jezo? Zakaj reagira tako? Na<br />

kratko: priporočil sem gospe, naj podrobneje pogleda<br />

in bolje opazuje.<br />

Dobro, temeljito opazovanje je pri vprašanjih vzgoje<br />

pogosto odločilno in je neprimerno dragocenejše kot<br />

hiter odgovor na problem.<br />

Kmalu lahko razumemo, da je za dobro opazovanje<br />

potrebna vaja. Od hitrega, površinskega pogleda<br />

ali česa, kar ti je le priletelo v uho, do intenzivnega<br />

vsrkavanja in kompleksnih povezav, kjer so zaznane<br />

tako posameznosti kot tudi celoten pregled. To je<br />

nadaljnja pot.<br />

Posebna težava je v tem, da imajo naši čutni vtisi<br />

vedno v sebi tudi element interpretacije. Morda je celo<br />

nemogoče, da bi nekaj iz čutov delovalo na nas, ne da bi<br />

si pri tem to razlagali. Pri izobraževanju za waldorfske<br />

učitelje je to veliko področje za vajo. Ko nekdo, ki se<br />

izobražuje za učitelja, za nekega učenca reče, da je<br />

melanholičen, je to že interpretacija. Kajti kako on<br />

ve, ali ima učenec zares melanholičen temperament?<br />

Iz česa lahko to prepozna? Pri tem bi lahko študent<br />

odgovoril sledeče: "Učenec pogosto obupava, je večji del<br />

časa bled in ima žalostne oči." Torej, to so resnična,<br />

konkretna opazovanja, oznaka "melanholičen" pa je<br />

sporočala še nekaj drugega. Označevala je to, kako je<br />

študent obupavanje, bledo polt in žalostne oči razlagal.<br />

Dejstvo pa je, da se ta ista opazovanja lahko razlaga<br />

tudi drugače. Morda je otrok ravno ta dan doživel nekaj<br />

žalostnega in je drugače zelo vesel in lahak. Ali pa je bil<br />

le utrujen?<br />

Pri dobrem opazovanju se skušajmo kar se le da<br />

izogibati razlagi. Razlage so nekaj takega kot predsodki.<br />

Potegnejo se sklepi, ki smo jih zgradili iz prejšnjih<br />

izkušenj. Ti pa v novih primerih niso vedno pravilni.<br />

Mnogo let sem delal na neki šoli z nekim fantom, ki<br />

je imel downov sindrom. V igri se mu je nekega dne<br />

dogodilo, da je z majhnim kamnom razbil okno. Začuda<br />

je bila luknja v steklu popolnoma okrogla. Nekaj dni<br />

pozneje sem opazoval dva druga majhna fanta, ki sta si<br />

luknjo vedno znova ogledovala in očitno govorila o njej.<br />

Približal sem se in uspel ravno slišati enega od fantov,<br />

ki je otroško pametno drugemu rekel: "Ti, ali veš, da<br />

ko mongoloid (takrat se je še uporabljalo to trapasto<br />

označevanje) vrže kamen v okno, potem vedno nastane<br />

okrogla luknja."<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong> 5


V z g o j a<br />

Takšna sklepanja niso vedno tako komična, na žalost<br />

pa to tudi ni tako redko. To, kar so mi Slovenci povedali<br />

o Hrvatih, pa Hrvati o Slovencih, ali pa Norvežani o<br />

Švedih in kristjani o muslimanih, pogosto spominja na<br />

zgodbo o okrogli luknji. To so predsodki, ki so zgrajeni<br />

na trhli podlagi in iz malo izkušenj.<br />

In tako je tudi pri vzgoji otrok. To se ne dogaja le<br />

učiteljem, ampak ravno tako pogosto tudi staršem.<br />

Menijo, da otroka pravilno "razumejo", pri tem pa ne<br />

pogledajo natanko, kaj se v otroku resnično izraža.<br />

Imamo tri, štiri doživetja, v katerih je bil otrok pritisnjen<br />

k tlom z nalogo, potem pa mislimo, da je otrok len. Ko<br />

otroka naslednjič opazujemo v čisto drugačni situaciji,<br />

pa imamo že vnaprej pripravljeno sodbo. Nezavedno<br />

pričakujemo, da se naša oznaka "len" spet potrdi. Pri<br />

tem nič več ne opazujemo, ampak se le še oziramo za<br />

tem. To seveda povečuje verjetnost, da bomo to oznako<br />

tudi našli. Pogosto v pogovorih s starši naletim na<br />

takšne zaključke. Neka mati je bila prepričana, da njen<br />

otrok ni ravno nadarjen, in ga je zaradi tega skušala ves<br />

čas, čim bolj neopazno sicer, ostro podpirati. V vrtec je<br />

prišel neki otrok z listkom, na katerem je pisalo, ne<br />

samo da ne mara, ampak tudi ne prenaša zelenjavne<br />

juhe. Ko pa so otroci sami vzgojili peso in čebulo, ju<br />

pripravili in smeli tudi skuhati, je bila ta juha tudi<br />

temu otroku odlična in očitno od nje tudi ni zbolel.<br />

Biti zmožen opazovati brez predsodkov pomeni,<br />

da daš možnost samemu otroku. To pomeni, da<br />

pustimo odprto možnost, da lahko odkrijemo nekaj<br />

novega, nepričakovanega. V širšem smislu želim reči:<br />

opazovanje brez predsodkov dovoljuje drugim ljudem<br />

in stvarem okoli nas, da se razodenejo. In globlji smisel<br />

te opazovalne dejavnosti leži ravno v tem, da dovolim,<br />

da lahko nekaj od sveta sploh pride do nas, namesto<br />

da bi vedno nekaj vnašali v svet.<br />

Tisto, kar lahko tako od zunaj pride k nam, nam<br />

pogosto ponudi ključ do nekega novega, boljšega<br />

razumevanja npr. našega lastnega otroka. In<br />

ko boste naslednjič tudi vi pri vzgoji stali pred<br />

zagonetko, si jo podrobno poglejte. Vadite to.<br />

Obrestovalo se vam bo! <br />

prevod: Eva Zupan<br />

Hermann Koepke<br />

Dvanajsto leto<br />

življenja, vstop v<br />

puberteto 10. del<br />

Nepozabno doživetje<br />

Susanne je omenila tudi, da bi morala z Gottfriedovimi<br />

starši spregovoriti o negativnem vplivu besedil rock<br />

glasbe, ki jo najstniki poslušajo. V tej glasbi najdemo<br />

besedila, ki poveličujejo seks, nasilje in prikrit<br />

satanizem. Ko so posnetke tekstov preposlušali<br />

nazaj, so ugotovili, da se njihova vsebina vtiskuje v<br />

nezavedno. Glasovni tresljaji so tako spremenjeni, da<br />

jih z dnevno zavestjo človek sploh ne zazna. Tudi na<br />

tržišču videokaset je velika ponudba seksa, nasilja in<br />

satanizma.<br />

"V zvezi s tem vam moram povedati o nepozabnem<br />

doživetju. V neki družbi je neki moški zbujal mojo<br />

pozornost s svojim nenavadnim izrazom na obrazu. Kot<br />

bi njegove velike oči izžarevale samo dobroto in svetlobo<br />

ter istočasno jokale. Govorili smo o drogah. Končno se<br />

je oglasil on. Povedal je, da se je s svojim sinom zelo<br />

dobro razumel, z njim je lahko govoril o vsem. Nekega<br />

dne pa je opazil, da ga ne more več doseči. Notranjega<br />

odnosa ni bilo več. Kot je pozneje ugotovil, je bilo to v<br />

času, ko je sin začel v posteljo jemati walkman, da je<br />

zaspal z rock glasbo na ušesih. Nikoli ne bom pozabila<br />

izraza na obrazu tega moškega, ko je dodal: "In potem<br />

se je moj sin potopil v droge." Sedela sem v njegovi<br />

bližini in razumela, ko je zašepetal: "Ostalo mi je le še,<br />

da prosim zanj."<br />

Susanne je pred očmi spet zagledala sliko učencev<br />

iz sanj. Videla je prepad. "Strah ali ogorčenje nam<br />

ne pomagata naprej," je rekla Henriette. "Obstaja<br />

učinkovito sredstvo, da dvignemo nivo življenjske<br />

skupnosti. Če se boste odpravili na pot, da poiščete<br />

Gottfrieda, se bo, ko boste našli izgubljeno ovco, tega<br />

razveselil cel razred."<br />

Darilo za rojstni dan<br />

Po pogovoru s Henriette je bila Susanne kot prerojena.<br />

Nekaj ognja je preskočilo nanjo in jo gnalo pri<br />

pripravah na pouk. Njena misija ni bila več povezana<br />

z Gottfriedom in njegovo frizuro in hlačami, pač pa s<br />

fantom, ki se je stalno izogiba in vsako jutro stoji pred<br />

njo brez nalog. Ne, te slike ni več lovila. Preveč globoko<br />

v sebi se je odločila, zaslišala je krik po osvoboditvi, ki<br />

je že tisočkrat zazvenel v njej.<br />

6 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong>


Ko je prišel na vrsto Gottfried, je na mizo odložil<br />

vžigalnik, ki ga je potegnil iz hlačnega žepa. "Je črn,<br />

pravokoten, ima velik madež in položil sem ga." Susanne<br />

si ga je bolj natančno ogledala. Zeleni madež je bil<br />

trapez. Gottfried je urno obrnil vžigalnik, se nasmehnil<br />

in rekel: "Je črn, pravokoten in na tej strani je zelen<br />

trikotnik." Susanne se je nasmehnila in Gottfried je šel<br />

na svoje mesto.<br />

Ni minil dan, da si ne bi Susanne pred očmi še enkrat<br />

odvrtela dogodkov celega dne in bila pri tem posebej<br />

pozorna na Gottfriedovo obnašanje. Naslednji dan<br />

je želela uporabiti Henriettin nasvet glede kontrole<br />

zvezkov. Ko je vstopil v razred, je imel Gottfried pod<br />

roko šolsko torbo, v drugi roki pa je držal zvezek, ki ji<br />

ga je, žareč kot sonce, molil pod nos. Vzela je zvezek –<br />

še vedno je imel oslovska ušesa – kot darilo za rojstni<br />

dan.<br />

Po tej vaji je poskusila še drugo. Vsako jutro je kratek<br />

čas vadila črke stare pisave. Zaradi tega so se učenci<br />

bolj intenzivno povezali s pisanjem. Pazila je na to,<br />

da so črke slikali, in ko je videla Gottfrieda, kako je<br />

sodeloval, se je ponovno najavila na obisk pri njegovih<br />

starših.<br />

Ta fant ne sme povzročiti nobene nesreče in ne sme ga<br />

doleteti nesreča, saj se je povezala z njim, njegovo bitje<br />

je nosila s seboj. Veselila se je naslednjega šolskega<br />

dne, srečanja z Gottfriedom, trenutka, v katerem mora<br />

preskočiti silovit impulz.<br />

"Dobro jutro, Gottfried!" je svetlo zvenel njen glas in<br />

oči so se ji svetile. "Dobro jutro, gospa K.," je slišala<br />

odgovor, svoje ime, česar ni naredil še nikoli. Za<br />

trenutek je stal kot ukoreninjen, potem pa je pohitel<br />

na svoje mesto.<br />

Po jutranjem izreku je Susanne začela z vajo. Po<br />

predlogu iz razreda je deklica v zadnjem kotu na tla<br />

položila časopis in nanj položila celo skladovnico<br />

zvezkov. "Skladovnico zvezkov sem položila na časopis.<br />

Zvezki so zeleni in najvišji zvezek je okrašen z rdečim<br />

trakom. Izza zvezkov kuka časopis." Ko ji ni šlo naprej,<br />

ji je pomagal sošolec: "Zvezki so pravokotni in stena je<br />

pravokotna."<br />

"Dobro," ju je pohvalila Susanne, ki je bila vesela, da<br />

je sodeloval tudi Gottfried. Pouk se je začel v izjemnem<br />

vzdušju. Opazila je, da so učenci od vsega začetka<br />

sodelovali. Ko je bilo glavne ure konec, so tu in tam<br />

kazalci Susanni sporočali, da bi pospravili zvezke.<br />

Ker so vsi učenci razumeli vajo, je dva pozvala, naj do<br />

naslednjega dne premislita, kaj želita kam odložiti.<br />

Ponoven razgovor<br />

Gottfriedov oče je še nekaj časa držal v rokah časopis<br />

in rekel, da čaka na ženo. Dobro je čutila, kaj se je v<br />

njem dogajalo. Predobro se je spomnila razpoloženja,<br />

v kakršnem so se zadnjič poslovili. Razočaranje nad<br />

šolo in nad Gottfriedovim neuspehom je bilo še vedno<br />

prisotno in to se je kazalo v njegovi nejevolji. Toda za<br />

Susanne je bila prav ta slika zanjo nasprotnega in<br />

nenadnega sunka novo spoznanje: tako se je Gottfried<br />

ločil od svoje okolice, brez konkretne povezave z<br />

ostalimi. Zdaj je v njej odzvanjalo vriskajoče doživetje<br />

jutranjega pozdrava. V spominu se je ozrla na roko,<br />

ki ji je – brez vprašanja – ponujala zvezek. Gottfrieda<br />

je nosila v srcu. In tako je prekipevala: "Vaš sin mi je<br />

danes sam od sebe pokazal naloge, ki so bile pravilne,<br />

in pisava je bila lepa. Zelo sem se razveselila. Zbral se<br />

je."<br />

Ali zaradi dobre <strong>novice</strong> ali zato, ker je v tistem trenutku<br />

vstopila mama, je oče odložil časopis in začudeno gledal<br />

učiteljico, ko sta se njuna pogleda srečala. Pravzaprav<br />

je hotel nekaj reči, pa ga je žena prehitela.<br />

"Odkar sem mu skrila, pokvarila in vrgla stran<br />

walkman, vsaj posluša," je rekla mama in pozdravila<br />

učiteljico. "Tega bi se morala že prej spomniti. Tudi vi<br />

ste bili vedno proti takemu obilju glasbe. Zdaj dela.<br />

Sedi zgoraj in dela naloge, prej bi ob tem času poslušal<br />

glasbo."<br />

"Saj jo bo lahko spet slišal, ko si bo kupil nov<br />

walkman." Oče še ni končal.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong> 7


"Ne bo," je zmagoslavno rekla mama, "v smeti sem<br />

vrgla tudi kasete. In če boš le enkrat dal denar za take<br />

stvari, boš ti kriv. Od takrat je povsem drug fant. Sam<br />

skrbi zase, sedi v sobi in vadi pisavo."<br />

"Zakaj pa sploh delate te vaje pisanja? Še latinice<br />

ne obvlada dobro. Zakaj se učite to staro pisavo, ki je<br />

sploh ne znamo več ne brati ne pisati?"<br />

"To bi lahko delali tudi pri računanju," je ugovarjal<br />

oče. Susanne mu je pritrdila, potem pa mu je skušala<br />

razložiti, zakaj je namensko ravnanje vrednejše od<br />

ravnanja, ki ne sledi dogajanju volje. "S tem se ustvari<br />

svoboda, jaz ni prevzet z namenom kot pri pisanju. Če<br />

bo Gottfried vzljubil to, kar dela zdaj, ga bo to močno<br />

okrepilo."<br />

Susanne se je nečesa domislila. "Seveda lahko to, kar<br />

delamo zdaj, delamo tudi na področju računanja. Sinu<br />

povejte število in izgovori naj ga v obratnem vrstnem<br />

redu. 27 je tako 72, 301 je 103, 528 825. Tudi tu se<br />

mora prisiliti, da si ustvari predstave."<br />

Nemarnost<br />

"Zdi se mi, da delate celo vrsto zanimivih vaj. Obstaja<br />

kaj proti nemarnosti? To posebej potrebuje," se je<br />

pozanimala mama.<br />

"Ta pisava je latinici tako podobna in hkrati tako<br />

različna od nje, da je prisiljen uporabiti vso svojo<br />

pozornost pri delu, drugače ne gre. Močno se mora<br />

povezati s tem, kar dela. In to mu je uspelo. S tem<br />

bo sčasoma mirnejši, celo bolj zdrav," je odgovorila<br />

Susanne.<br />

"Verjamem, da je mirnejši, saj nima več ves čas na<br />

ušesih glasbe," je zagotovila mama. "Lahko celo, da<br />

se eno dopolnjuje z drugim," je dodala Susanne, ki je<br />

videla, da oče ni zadovoljen.<br />

"V šoli naj bi se učili stvari, ki jih bodo pozneje v<br />

življenju potrebovali. Želim, da se moj sin nauči take<br />

stvari, da bo kaj znal, da bo lahko samostojno živel.<br />

Mogoče ima trenutno veselje do pisanja, toda kako mu<br />

bo to pozneje koristilo? Mislim, da mora obvladati našo<br />

pisavo, da mora vaditi lepopis, znati računati in se<br />

nasploh česa naučiti. Tako pa v šoli zapravlja čas!"<br />

Susanne je razumela očetovo prepričanje, skušala pa<br />

mu je razložiti smisel teh vaj.<br />

"Ob zadnjem obisku smo govorili med drugim tudi o<br />

tem, da se Gottfried malo uči, ker nima motivacije, da<br />

bi se lotil nalog ali da bi zares poslušal pri pouku, na<br />

kratko, nikoli se ni mogel notranje povezati s tem, kar<br />

je delal. In prav to zdaj vadi: šola svoj značaj. Pozornost<br />

mu bo prišla prav na vseh področjih, najprej pa jo mora<br />

zagrabiti za rep. To je razlog, zakaj vadimo to pisavo."<br />

"Obstaja knjižica z zelo koristnimi vajami Rudolfa<br />

Steinerja, ki jo rade volje posodim. Problem nemarnosti<br />

ni posebej omenjen, vsebuje pa vaje, ki se s tem<br />

ukvarjajo. Npr. vaja, pri kateri slikovito poročamo,<br />

kaj smo delali. To ni enostavno, če sedimo, hodimo ali<br />

žvečimo, je pa razmeroma enostavno pregledati, kako<br />

je napisano. To lahko delate skupaj z njim. Je pisal<br />

naravnost, je smer pisave enovita ali ni, lepa ali ne?<br />

Največ boste pridobili, če bo Gottfried lahko doživel,<br />

kako lepa je postala njegova pisava. Pogled nazaj,<br />

na nekaj, kar si storil, prebuja iskane sile. Lahko bi<br />

npr. tudi vprašali, kako izgleda njegova soba, če je<br />

pospravljena, če visijo v njej lepe slike itn. Kakšen vtis<br />

sedaj pušča njegova soba?"<br />

"Ogaben, zares ogaben!" se je razjezila mama.<br />

"To je zunanja slika sil, ki v njem delujejo. Da bo<br />

lahko pospravljal svojo sobo, bo moral urediti tudi<br />

svojo voljo."<br />

"To je res, sobo mora pospraviti in počistiti, če hoče<br />

ali ne. Kolikokrat sem to že rekla! Pa tega še vedno ne<br />

zmore sam," je nasprotovala mama.<br />

"Pomagajte mu, začutiti mora svojo voljo, ne vaše.<br />

Tako bi bilo, če bi mu vi pospravili sobo. Ker pa zna vse<br />

storiti sam, potrebuje le pomoč staršev. Skušnjava, da<br />

bi raje sami pospravili, ker gre hitreje in bolje, je velika.<br />

Toda misliti moramo na notranjo in ne na zunanjo<br />

spremembo. In Gottfriedu veliko bolj pomagamo, če se<br />

nauči urejati svojo okolico in ga pri tem le podpiramo.<br />

Nered je v tem primeru dragoceno delovišče za njegov<br />

jaz."<br />

"Če sem vas na roditeljskem sestanku prav razumel,<br />

ste rekli, da je pri fantih nered posledica ali pa<br />

predpostavka za novo mišljenje, ki se, drugače kot<br />

pri dekletih, odvija brez slik, kvazi abstraktno. Ne bi v<br />

tej starosti potemtakem tolerirali nekaj nereda?" se je<br />

pozanimal oče.<br />

8 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong>


"Nered sem tako predstavila, da lahko v njem<br />

vidimo izraz spremembe v mišljenju, od slikovitega do<br />

abstraktnega. Kot sem poskusila opisati, je ta novo<br />

pridobljena sposobnost abstraktnega mišljenja pogosto<br />

povezana z neke vrste neredom, posebno pri fantih. Dala<br />

sem primer vaje načrtovanja, s katero sem poskusila<br />

pokazati razliko. Dekleta so imela prednost pred fanti<br />

v tem, da so znala načrtovati. Fantje bi se lahko naučili<br />

od njih obvladovanja abstraktnih vtisov. Abstraktni<br />

vtisi ustvarijo kontrolo nad samim seboj, nemarnost<br />

pa ni nič drugega kot pomanjkanje samokontrole. Zato<br />

je zelo pomembno, da so fantje odgovorni za nered in<br />

da pospravijo. Urejeno okolje jim je v oporo. Tako je<br />

Gottfriedu omogočeno, če je potrebno, da se odpove<br />

želji."<br />

"Fant trenutno živi samo od želja, celo poželenj.<br />

Kako je s kajenjem? Ne kadi s sošolci? Če mu kajenje<br />

prepovem, bo kadil skrivaj," je poudaril oče.<br />

Susanne se je obotavljala z odgovorom, po eni strani<br />

ni hotela poseči v svobodo očeta, po drugi strani pa je<br />

pot vodila skozi šivankino uho v široko izgovarjanje.<br />

Ko je oče opazil, da se obotavlja z odgovorom, se je<br />

sam izgovoril: "Midva oba kadiva in to on vidi. In če mu<br />

midva govoriva, da je premajhen, da še raste, da naj še<br />

malo počaka, da odraste, najin zgled deluje negativno.<br />

To je lahko pomemben razlog, kajne?"<br />

Susanne je bila z očetovo odkritostjo vidno osvobojena:<br />

"Ena prej omenjenih vaj je ta, da se odpovemo majhni<br />

želji, ki prinaša le udobje, veselje ali užitek, torej<br />

ne povzroča škode, če si je ne uresničimo. To bi<br />

obvladovanje poželenj samo okrepilo."<br />

"Res je, to jaz zmorem. Toda ko rečem, naj kaj pusti,<br />

tisto stori in ugotovi, kako sem starokopiten, da gre<br />

življenje mimo mene, razumete?"<br />

"Rada bi se vrnila še enkrat na vaš primer: ko bi vaš<br />

sini videl, da oče manj kadi, bi to nanj naredilo vtis. Če<br />

se odpoveste želji, in to tako, da bo njemu jasno vidno<br />

(o tem ni potrebno govoriti naglas), potem je to zelo<br />

velikega pomena."<br />

Predstave in ideali<br />

"Ne vem, ali ste vi kdaj kadili, toda če si rečem, da<br />

ne bom več kadil in če si to še zapišem, potem bodo<br />

moje misli krožile samo okoli tega in sem izgubljen. K<br />

vragu!"<br />

"Med študijem sem tudi jaz kadila. Nehala sem, ko<br />

sem ugotovila, da ne bom imela moči voditi razreda<br />

in kaditi. To ravnanje me spominja na Kanta, ki je<br />

tatinskega služabnika, ki ga je sicer imel nadvse rad,<br />

odpustil, in ko je ugotovil, da žalosti ne more preboleti,<br />

je na steno obesil tablo z napisom: 'Služabnika moram<br />

pozabiti!' Toda tako preprosto ne gre! Človeška narava<br />

ima svoje muhe! Te moramo upoštevati!"<br />

"Seveda, v tem grmu tiči zajec! Ali obstaja kakšna<br />

tehnika?" se je nasmehnil oče.<br />

"To je težko. Odločitve volje zahtevajo, da se ločimo od<br />

njih. Tako je npr. pri idealih. Ideal je kot luč, proti kateri<br />

hodimo in nas vedno osvetljuje. Če pa kaj zatremo, je<br />

tako kot z žogo, ki jo potopimo v vodo. Takoj, ko jo<br />

spustimo, pride nazaj."<br />

"In kdaj ostane spodaj?"<br />

"Mislim, da ni prav, da jo potopimo, kar pomeni, da ni<br />

dobro zatreti želje. Mogoče moramo poiskati nekaj, kar<br />

je lepše in boljše od cigarete, in ta ideal si omogočimo,<br />

ko se pojavi želja po cigareti, ter z njim zasenčimo<br />

željo. Ideal je lahko to, da gremo na svež zrak, kjer ni<br />

zakajeno, lahko je to telesna aktivnost, izpolniti nas<br />

mora celega, sicer ne gre!"<br />

"Mislim, da za Gottfrieda obstaja ideal, da bi se<br />

odpovedal kajenju in postal zdrav človek!" je bila<br />

navdušena mama.<br />

"Mogoče zate, ti nisi strastna kadilka. Jaz pa se že<br />

med delom veselim cigarete!"<br />

"Zdaj se pa lahko veseliš Gottfrieda!"<br />

"Nehaj! Nič ne bi bilo narobe, če bi stvar malo omejil,<br />

žena pa povsem nehala." Starša sta se zasmejala.<br />

"Če to zares načrtujeta, potem ne nehajta nenadoma.<br />

Jaz sem naredila tako, da sem vsak dan pokadila<br />

cigareto manj, istočasno pa poskušala ideal doživljati<br />

vse močneje."<br />

Ozračje je po zadnjih besedah postajalo vse manj<br />

napeto. Vsi trije so bili bolj sproščeni in pogovor je tekel<br />

neprisiljeno. Susanne je pripovedovala o pouku in kako<br />

si je prizadevala, da bi v učencih vzbudila ideale. Mama<br />

je nekajkrat omenila posebno sinovo hojo. Hodil je kot<br />

junak s filmskega platna. Njegovi ideali so mogoče<br />

njegovi vzorniki.<br />

"Pomembno je, da si učenci sami izberejo svoje<br />

junake, ki jim bodo sledili na poti k zmagi. Mnogokrat<br />

sem opazila, da s svojimi junaki in junakinjami nisem<br />

zadela tistega, kar živi v otrocih.<br />

Dobro je, da v družini govorite o ljudeh, ki niso šolani,<br />

pa so imeli visoke ideale in so se zato trdo borili. Nisem<br />

očarana nad stotinkami, ki so na svetovnih prvenstvih<br />

tako pomembne, če pa si za vzor vzameš športnika, sta<br />

vzor obvladovanje telesa in disciplina volje, in to brez<br />

kaplje alkohola in brez cigaretnega dima."<br />

"Mislite, da je lahko v idolih tudi kaj dobrega?" je<br />

dvomila mama.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong> 9


V z g o j a<br />

Za in proti<br />

"Zakaj pa ne!" je Susanne spontano nasprotovala. Vse<br />

je odvisno od tega, ali imamo pred očmi obe strani, za<br />

in proti. Potem lahko otrok sam pretehta in pride do<br />

lastnega mnenja. Drugače bi vsilili naše mnenje, ki<br />

bi bilo praviloma odklonjeno, četudi bi bilo dobro, o<br />

čemer sploh ne želimo dvomiti."<br />

"Seveda ne, težava je v tem, da sploh ne premišljuje,<br />

on ve, kaj hoče!"<br />

"To je ena stran. Res pa je, da se loti veliko stvari in<br />

jih ne zaključi, kar pomeni, da mu zmanjka motivacije.<br />

Ravno motivacija se ustvarja s pomočjo razmišljanja<br />

za in proti.<br />

Pred kratkim smo to doživeli pri naših osmih razredih.<br />

Po naključju sta oba razreda, en za drugim, prenočila v<br />

isti koči in učenci obeh so hoteli videti sončni vzhod. V<br />

enem so se vsi učenci, tudi šibkejši, odpravili na pohod<br />

in vzdržali do vrha, v drugem razredu pa je dvourno<br />

hojo do vrha zmogla le peščica. Lahko ugotovimo, da<br />

je učitelj, čigar razred je vzdržal do vrha, pot do vrha<br />

postavil pod vprašaj. Učenci in učenke so se morali<br />

odločiti, ali gredo ali ne. Potem jim je dal še en dan<br />

časa, da premislijo, kako se bodo odločili. Odločili so se<br />

soglasno in so enodušno zdržali do vrha."<br />

"Tako je nastala druga oblike volje. Vsak od njih se<br />

je lahko povezal z akcijo. Tudi midva morava kdaj kaj<br />

takega poskusiti," je menila mama.<br />

"Mislim, da je prav, da smer pogovora o za in proti<br />

obrnemo proti glasbi. Rade volje vama pustim še dva<br />

spisa, ki se ukvarjata s to tematiko. Potem bo vsak<br />

ukrep nekaj drugega in ne bo se zgodilo tako hitro,<br />

česar se vaš mož tako boji."<br />

"Mislim, da morava poskusiti še drugače. Kaj<br />

menite, naj Gottfried pusti šolo?" je vprašala mama.<br />

"Ga želite vzeti iz šole?" je spoznala Susanne in ni<br />

mogla skriti presenečenja.<br />

"Premišljevala sva, da bi bilo mogoče bolje, če bi ga<br />

trdneje prijeli. Lahko pa se zgodi, da se bo uprl. Zato<br />

bova še malo počakala, da vidiva, če se bo popravil in<br />

če bo zagon držal."<br />

Zdaj je Susanne vedela, da je veliko odvisno od tega,<br />

kakšen odnos je med starši in njo. Če bi starši v resnici<br />

samo čakali in se ne bi zavzeli za sina, bi bil Gottfried<br />

v še večji nevarnosti. Pred očmi mora imeti že naslednji<br />

pogovor, obisk na domu. Prebuditi hoče navdušenje za<br />

vzgojo Gottfrieda. <br />

(se nadaljuje)<br />

prevod: Nadja Lazar<br />

Inteligenca rok<br />

Ernst-Michael Kranich<br />

Posledice smiselne<br />

uporabe prstov<br />

Preden nadaljujemo z obravnavo, moramo omeniti<br />

mnenje fiziologije o pomenu sporočil, ki prihajajo<br />

od organov za tip in od čuta za gibanje v možgane.<br />

Če ta sporočila ne prihajajo v možgane, ker je ustrezno<br />

področje v vijugi za centralno brazdo poškodovano, potem<br />

je zaznava v odgovarjajočem delu telesa sprva le okrnjena.<br />

Poškodba terja poleg tega "omrtvelost, pri kateri ostaja<br />

mišična moč ohranjena, upravljanje z udi pa je vendarle<br />

močno zmanjšano, tako da bolnik s tisto roko ali nogo pri<br />

takšnem izpadu kinestetičnih občutkov ni več zmožen<br />

izvajati nobenih samovoljnih gibanj" (Lurija 1996, str. 171).<br />

Obstajajo še druge okvare, ki kažejo na podobne primere<br />

(ibd.).<br />

Človek lahko okrepi spretnost svojih rok in prstov,<br />

ko postane zaradi vaj gibalnega občutka bolj senzibilen<br />

in gibljiv. To pripelje do razširitve ustreznega področja<br />

v postcentralnem polju. S tem pa še nismo v celoti<br />

prikazali pomembnosti teh dogajanj. Ko začne občutek<br />

za gibanje močneje vplivati na možgane, se to tiče<br />

tudi zakonitosti v poteku gibanja. Zadnje čase so<br />

začeli različni raziskovalci rokam pripisovati še neko<br />

novo funkcijo poleg tistih, ki so jih poznali do sedaj.<br />

Ameriški nevrolog Frank R. Wilson zagovarja stališče,<br />

da je bil pojav človeške roke v evoluciji odločilen faktor<br />

za razvoj možganov in miselnih funkcij pri človeku<br />

(Wilson 2000).<br />

Poznani finski nevrofiziolog Matti Bergström je trdil,<br />

da ima smiselna uporaba prstov še posebej velik vpliv<br />

na razvoj umskega razumevanja. Če ne poskrbimo<br />

za vajo otrokovih prstov in ustvarjalnega mojstrstva<br />

otrokovih ročnih mišic, s tem izgubimo priložnost za<br />

razvoj otrokovega razumevanja, za miselne povezave<br />

stvari. S tem se prepreči razvoj njegovih estetskih in<br />

ustvarjalnih moči. V to smer kažejo tudi naslednja<br />

opažanja Howarda Gardnerja: "Psihologi so v zadnjih<br />

letih odkrili in poudarili tesno povezavo med uporabo<br />

telesa in razvojem drugih spoznavnih moči" (Gardner<br />

1994, str. 193). Gardner omeni, da je po mnenju<br />

angleškega psihologa Frederica Barletta mišljenje<br />

odvisno od istih načel kot pojav fizičnih sposobnosti, to<br />

je od praktične inteligence.<br />

S tem se izkažejo ideje Dr. Rudolfa Steinerja iz<br />

dvajsetih let prejšnjega stoletja o pomenu ročnega<br />

dela in spretnosti prstov za še kako aktualne.<br />

V enem od svojih predavanj za pedagoge pravi:<br />

10 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong>


Sprednji možgani so med drugim tudi organ za<br />

dojemanje kompleksnih duhovnih povezav. Lahko<br />

bi celo rekli, da inteligenca rok na svoji poti čez<br />

postcentralno polje v nadaljnja področja možganov<br />

vpliva na to, kako se tu tvorijo predstave in misli.<br />

Kaj to konkretno pomeni? Dejstva so pogosto med<br />

seboj povezana brez notranje povezave. Predpostavi se<br />

npr. pri kemiji, da z združitvijo vodika in kisika nastane<br />

voda. Sedaj bi morali razumeti, kako ob vzajemnem<br />

delovanju iz lastnosti in moči kisika in vodika sledijo<br />

lastnosti in moči vode. Tu se namesto resnične razlage<br />

poda model molekul vode. Drug primer je, ko se<br />

opazuje, kako pod določenim vplivom sonca (različna<br />

toplota in dolžina dneva) rastline gradijo liste. Pokazali<br />

naj bi, kako se pri povečanem delovanju svetlobe in<br />

toplote zgodijo procesi preobrazbe listov. To bi morali<br />

razložiti iz stopenj v razvoju rastline, ne pa iz hormonov<br />

in določenih genov. Lahko bi naštevali še razne primere<br />

iz drugih področij in tudi iz vsakodnevnih misli, pri<br />

katerih se pojasnila pri bolj natančnem pregledu<br />

izkažejo za prazne trditve.<br />

"Danes se jih veliko sploh ne zaveda, kaj pomeni za<br />

zdravo mišljenje in zdravo logiko to, če zna človek<br />

plesti" (Dr. Rudolf Steiner, GA 306, str. 142). V drugem<br />

predavanju prav tako o pouku ročnih del navaja:<br />

"Našega razuma ne razvijamo s tem, da se kar takoj<br />

lotimo intelektualnega izobraževanja. Tisti, ki nerodno<br />

premika svoje prste, ima tudi neroden razum. Nima<br />

prožnih idej in misli. Tisti pa, ki redno giblje svoje<br />

prste, ima tudi prožne misli in ideje. Lahko se spusti<br />

v bistvo stvari. Ko bi ljudje to vedeli, ne bi nikoli<br />

podcenjevali tega, da je bilo fizično telo človeka razvito<br />

s tem namenom, da bi se iz celotnega obvladovanja rok<br />

fizičnega človeka razvil razum" (Rudolf Steiner, GA 301,<br />

str. 80). Želeli bi narediti še korak naprej v tej smeri.<br />

S pomočjo čuta za gibanje sledimo gibom rok in<br />

prstov. S tem ozavestimo potek gibanja, ki ga je zbudila<br />

volja. Videli smo, da je potek gibanja pri dejavnosti,<br />

kot je npr. kvačkanje ali pletenje, prežet in določen z<br />

razumom. Sledenje posameznih gibov, ki so razumsko<br />

določeni, občutimo v čutu za gibanje. Tako ima<br />

dojemljivost čuta za gibanje, kot je bilo opisano, nek<br />

zelo močan vpliv na zadnji del možganov. Razum pri<br />

pletenju in kvačkanju najdemo v dojemljivosti. Ta je<br />

očitno odločujoči faktor pri širitvi ustreznega področja<br />

v postcentralnem polju. Tako spoznavamo pomembno<br />

dejstvo, da inteligenca rok in prstov pomembno vpliva<br />

na razširitev tega področja v možganih. Pri tem ne<br />

smemo pozabiti, da je to področje v odnosu tudi z<br />

ostalimi področji v možganih, še posebej z določenimi<br />

področji v temenskem in senčnem režnju, pa tudi s<br />

čelnim režnjem. To je fizično-fiziološka podlaga za vse<br />

različne predstavne in miselne procese.<br />

Opazimo lahko, da nezadostno mišljenje vedno znova<br />

prenagljeno povezuje dejstva in misli. Miselni tok ni<br />

voden iz notranje logike. Le- ta je prekinjen in pri tem<br />

je nanj navezano nekaj, kar nima nobene notranje<br />

povezave s prejšnjim. Nasprotno temu pa v mišljenju<br />

poiščemo notranje logične posledice po očitnih<br />

povezavah.<br />

Kaj je sedaj ta pletenju lastna inteligenca? Tu nastaja<br />

neka pravilno povezana pletenina, pri izdelovanju<br />

katere gibe svojih rok in prstov usmerjamo na tak<br />

način, da je vsaka naslednja petlja notranje povezana s<br />

prejšnjo, ker je tudi povlečena skozi prejšnjo. Inteligenca<br />

pletenja živi v izjemno spretnih finomotoričnih gibih,<br />

skozi katere je vsak novi člen celote po pravilu povezan<br />

z ostalimi členi. Kaj se zgodi, ko ta inteligenca vpliva<br />

na možgane in s tem na mišljenje? Zbudi se želja, da bi<br />

tudi v mišljenju vsak korak naredili v notranji povezavi<br />

s prejšnjim korakom. Priznava se le to, kar je resnično<br />

razumljeno, ker je dosežena očitna povezava z ostalim.<br />

Če se takšno mišljenje imenuje zdravo, ker je preseglo<br />

svojo notranjo slabost, potem se lahko reče tudi, da<br />

imajo ročna dela zelo pomembno vlogo pri duhovnem<br />

razvoju otrok. Kajti ko otrok kvačka, plete ali se uči<br />

neke druge praktične spretnosti, postajajo njegove<br />

roke inteligentne. In iz inteligence rok izhaja delovanje,<br />

skozi katerega se lahko misli zdravo razvijajo. <br />

prevod: Eva Zupan<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong> 11


V z g o j a<br />

Eva Jentschura<br />

Pastir skozi vrata<br />

zagrabi ovčico ...<br />

Pouk ročnega dela v prvem in<br />

drugem razredu na kasselski<br />

waldorfski šoli<br />

Na koncu prvega šolskega leta, ko mali učenci<br />

pokažejo pletene igračke, ki so jih sami naredili, lahko<br />

le zaslutimo, kaj vse so se otroci na tej poti naučili.<br />

Z veliko obeti in v napetem pričakovanju pridejo po<br />

jesenskih počitnicah, ko so se že nekoliko vživeli v<br />

šolski vsakdan in novo družbo, k pouku ročnih del.<br />

Pouk se v kasselski waldorfski šoli izvaja v posebni<br />

sobi za ročna dela, tako da so otroci že od vsega<br />

začetka potopljeni v posebno delovno atmosfero. Tukaj<br />

lahko vidijo izdelke učencev višjih razredov (oh ja, to<br />

se bom jaz tudi enkrat učil); tu visijo načrti za delo,<br />

ki ga bodo v prihodnosti naredili (kaj pa bo iz tega<br />

nastalo?); na steni lahko vidijo volno, ki je pobarvana<br />

z rastlinskimi barvami; včasih na mizi leži tudi kup<br />

različnih materialov ali pa tam na naslednjo uro čaka<br />

pripravljena košara z izdelki učencev iz višjih razredov.<br />

Učenci prvega razreda sedijo na stolih v krogu. Doživljajo<br />

se, svoji starosti primerno, kot skupina. V sredini stoji<br />

mizica, pokrita s svileno tkanino različnih barv, in<br />

šopek iz rož, ki rastejo v tem letnem času. V času, ko<br />

se učenci učijo pletenja, je to pastirska mizica. Na njej<br />

je iz velikih korenin, kamnov in storžev izoblikovana<br />

pokrajina, na njej je pastir – fantič (naš Janezek) in<br />

dva ovčarska psa. Tu je tudi ovčarski voz. V naslednjih<br />

urah se tej druščini pridružijo še ovčice, ki jih naredijo<br />

iz nepredene volne in s prsti izoblikovana volnena nit,<br />

iz katere naredijo ograjo.<br />

Ura se začne z verzom s podobami iz pravljičnega<br />

sveta, ki so povezane z delom, po tem pa vadimo in<br />

izboljšujemo spretnosti skozi igre s prsti. Otroci<br />

obožujejo te igre s prsti in so do dna duše zadovoljni,<br />

ko obvladajo tudi najtežje. Zelo priljubljeno je tudi<br />

prepletanje prstov. Pri tem leži desni kazalec na levem<br />

palcu in se potem levi kazalec premakne k desnemu<br />

palcu. To se nadaljuje z vsemi prsti in se ob tem govori,<br />

ponavlja verz M. Garffa:<br />

Sedel je star pastir Očak,<br />

je pletel in kadil tobak.<br />

Od ovce volno je jemal,<br />

ime ji je Marička dal.<br />

Je nogavice pletel rad,<br />

v večernem miru, dolgobrad.<br />

Takoj po vsaj dveh prstnih igrah pripovedujemo<br />

"Janezkovo zgodbo", ki govori o njegovih doživetjih<br />

pri pastirju in njegovi ženi. Seveda si dogodke sami<br />

izmislimo in vsebino povežemo z delom, ki ga takrat<br />

opravljamo (npr. Janezek je pozabil pravilno in<br />

temeljito zapreti vrata ovčje ograde: s tem učencem<br />

lahko razložimo robno petljo pri zaključku, ki postane<br />

tako posebno pomembna). Otroci te podobe sprejmejo<br />

z velikim veseljem, saj so hrana za dušo in spodbujajo<br />

domišljijo. V kratkih nadaljevanjih doživi naš Janezek<br />

delo pastirja ovac in pomaga pri delu z volno – zgodba<br />

volnene niti se začne pri striženju ovac, nadaljuje<br />

se pri pranju volne, predenju, barvanju in pletenju<br />

ter se zaključi pri dokončani jopici, ki jo je potem<br />

mogoče obleči. Tako z delom in dejavnostjo učitelj<br />

pridobi zaupanje in avtoriteto pri otroku. Ko zbudimo<br />

domišljijo, otrok zlahka zbudi tudi hotenje do dela.<br />

Sedaj bi tudi v resnici rad nekaj naredil. Čudovito je,<br />

kako si lahko otrok neposredno ogleda, ali je pravilno<br />

ali napačno naredil svoj izdelek. In ta velika radost,<br />

ko je dokončana prva samostojno spletena vrvica,<br />

ki se vsakič znova zazdi kot darilo. Tako se oblikuje<br />

otrokovo zaupanje v lastne sposobnosti. Osemnajst<br />

otrok naenkrat pobira zanke ali se uči plesti. Za to res<br />

potrebujemo pomoč. Ta pomoč so podobe in ritmični<br />

verzi, kot je npr. ta pri pletenju:<br />

Pastir skozi vrata (gremo v zanko)<br />

zagrabi ovčico (nit ovijemo s pletilko),<br />

popelje jo skozi (ovito nit pripeljemo skozi zanko)<br />

in zapre hišo (snamemo spleteno zanko).<br />

Kako se otroci trudijo to narediti! Vsak pride v<br />

naročje učiteljice ročnih del, ona pa mu lahko v miru<br />

in s posebno, njemu namenjeno pozornostjo še enkrat<br />

pokaže vse korake dela.<br />

12 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong>


In če se slučajno potem še vedno noče posrečiti, ob<br />

vztrajnem ponavljanju verza, ki voljo kot začarano<br />

odpelje v prstke, delo uspe. Drugi pa se naučijo<br />

potrpežljivo počakati, saj vedo, da bodo tudi oni na<br />

enak način deležni pomoči.<br />

Občutek za lepo oblikujemo skozi barvno skladje<br />

izdelkov, igro z barvnimi klopkami volne, ki so v<br />

različnih odtenkih, skozi oblikovanje izdelka, ki ga<br />

načrtujemo s pomočjo naslikanih načrtov. Čut za lepo<br />

je udeležen tudi, ko imamo opravka z materialom. Med<br />

izdelovanjem slike iz volne lahko otroci občutijo, kako<br />

drugače se mora ravnati s temi vlakni kot s sukano<br />

volneno nitjo. Bombažna nit je popolnoma drugačna na<br />

otip kot svilena nit, pri kateri lahko otrok doživi čudovito<br />

lep lesk, ob katerem sliši o dolgi poti svilene niti od<br />

metulja prek kokona do nitke, ki jo drži v roki. Tako<br />

lahko na naraven način dobijo izkušnje z materialom.<br />

Dobijo tudi spoštovanje do dela, ki tiči za tem. Otroci<br />

se učijo tudi, katere barve lepše pridejo do izraza ob<br />

drugih barvah. Pri pletenju je zelo lepo vaditi pletenje<br />

volnenih žogic, pri katerih je vsako rebro spleteno iz<br />

druge barve. Otroci tukaj sami izberejo barve. Zelo<br />

pomaga naša rastlinsko pobarvana volna, pri kateri<br />

so odtenki precej rahlejši in jih otrok lahko zazna. Z<br />

nenehnim ponavljanjem mu omogočimo, da zares<br />

doume in se nauči tehnike pletenja. Tako si pridobi<br />

zaupanje v lastne sposobnosti in s tem samozavest.<br />

Ve, da bo v naslednjih letih vadil toliko časa, dokler ne<br />

bo tistega pravilno obvladal. Tako je otrok pomirjen in<br />

zadovoljen, notranje je miren.<br />

V drugem razredu se na začetku leta plete punčka.<br />

Na nekaterih šolah pletejo palčke, pletene živalice<br />

(piščančke, kokoške, peteline, mucke ... ).<br />

Kasneje se otroci učijo kvačkati. "Zakaj niso najprej<br />

kvačkali in potem pletli; to gre vendar precej lažje?"<br />

pogosto sprašujejo starši. Vendar vemo, da spretnejše<br />

pletilje pletejo, ne da bi delo točno pogledale. Kakor da<br />

bi pri tem opravilu sanjale. Pri kvačkanju pa moraš zelo<br />

natančno pogledati, kam boš zabodel kvačko. Morda<br />

zaradi tega marsikateri otrok raje plete kot kvačka.<br />

Pri kvačkanju najprej nakvačkamo niz verižnih petelj.<br />

Vsaka petlja je privezana na drugo in otroci vedno<br />

napeto opazujejo, kako dolga je že veriga. Te verižice<br />

vseh učencev v razredu povijemo v povodec, ki ga<br />

uporabljamo za igro v pustnem času.<br />

Ko izdelujejo prijemalko za lončke za svojo punčko<br />

(to je majhen kvadrat 10x10), se otroci pri kvačkanju<br />

naučijo priključevanja. Seveda tudi tukaj dobijo<br />

navodila skozi zgodbe. Kvačka je pri nas račka, ki si<br />

s potapljanjem v vodo išče hrano. Delati morajo zelo<br />

natančno, na koncu vsake vrstice še enkrat prešteti,<br />

ali so še vedno vse petlje tu. Z dodajanjem kvačkajo<br />

viseče mreže iz lokov verižnih petelj za svoje punčke.<br />

Na drugih šolah delajo tudi mreže za žoge ali vrečke za<br />

nakupovanje. Izdelujejo tudi kvačkane etuije za flavto<br />

iz več barv. Na koncu šolskega leta pa nastajajo še<br />

barvno oblikovani mošnjički ali prijemalke za lonce.<br />

V drugem razredu je pripovedna snov drugačna. V<br />

času, ko se pletejo punčke, poslušajo otroci na začetku<br />

ure ruske pravljice o Wassilissi. To so ene izmed redkih<br />

pravljic, v katerih igrajo punčke pomembno vlogo.<br />

Namesto pripovedi otroci včasih rešujejo uganke in<br />

pri različnih igrah šolajo čute, ker morajo zelo budno<br />

gledati poslušati in misliti. Nato se pove zgodba o<br />

Wutzlu, malem hišnem duhcu, ki živi pri neki družini,<br />

ji pomaga ali pa tudi izvaja različne norčije. Pripoved je<br />

vedno pred delom, nikoli med delom, kajti otroci morajo<br />

biti takrat popolnoma zbrani in zatopljeni v svoje delo.<br />

V kasselski waldorfski šoli imamo pouk ročnih del<br />

dvakrat tedensko po petinštirideset minut, vendar<br />

vedno zvoni prekmalu. V teh razredih so ročna dela<br />

mnogim učencem najljubši predmet. Tako vidijo, kaj so<br />

se že naučili in koliko lepih stvari, ki jih tudi v resnici<br />

lahko uporabijo, že znajo izdelati ter jih lahko ponosno<br />

odnesejo tudi domov.<br />

V prvem in drugem šolskem letu so pri pouku ročnih<br />

del pomembne naslednje stvari:<br />

- otroci naj bi vadili in oblikovali čute,<br />

predvsem čut za lepo,<br />

- otrokom naj bi omogočili rast zaupanja<br />

v lastne sposobnosti,<br />

- vadili naj bi spretnost prstov in z njo<br />

sposobnost mišljenja,<br />

- osredotočenost na delo,<br />

- naučili naj bi se skrbnega ravnanja z materiali,<br />

- vzpostavil naj bi se odnos zaupanja<br />

med otrokom in odraslimi,<br />

- učvrstilo naj bi se socialno sožitje<br />

v procesu dela. <br />

O avtorici: Eva Jentschura je učiteljica otrok in bodočih<br />

učiteljev v Kasselu.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong> 13


V z g o j a<br />

Ni dovolj reči<br />

"Žal mi je"<br />

Kako pomagati otrokom, da se naučijo<br />

sočustvovati, se soočati s posledicami, se<br />

opravičiti?<br />

Predstavljajte si, da ste stari sedem let in ste v<br />

gozdu blizu šole pravkar lep čas gradili najlepši grad<br />

na svetu. Stene so tako visoke kot najvišje drevo in<br />

trdne kot gora; strop je pobarvan z nebesno modrino;<br />

globina jarka presega vašo višino, v njem je vse polno<br />

krokodilov. Nobenemu zmaju ali velikanu ali sovražni<br />

vojski ne bo uspelo ogroziti te dobro oblikovane<br />

trdnjave. Nato se podaste na roparski pohod po svetu,<br />

da bi s seboj pripeljali princesko ali dve. Ko se vrnete,<br />

z grozo opazite, kako vaš sošolec ravno vleče stran del<br />

vaše stene, da bi naredil svoj grad, drugi pa zakoplje<br />

vanj in uniči tisto, kar je od njega še ostalo. Planete v<br />

jok in stečete k učiteljici, ki oba sošolca pokliče k sebi<br />

in zahteva od njiju, da se opravičita.<br />

Enemu od njiju je morda res žal za to dejanje. Deloval<br />

je spontano in nepremišljeno. Ko vidi sošolca v solzah,<br />

spozna, kako krivično je ravnal, in želi si, da tega ne bi bil<br />

naredil. Drugi učenec pa se morda ne čuti prav nič krivega.<br />

Pa vendar, da se izogne kazni, izgovori besede 'Žal mi je'.<br />

En učenec torej svoje dejanje resnično obžaluje, drugi pa,<br />

ki razumsko zazna, da bo najbolje, da se zlaže, svojega<br />

dejanja v resnici ne obžaluje. Nihče, ki to dogajanje opazuje,<br />

ne more z gotovostjo vedeti, kateri otrok je kateri.<br />

Odrasli dostikrat kar rutinsko zahtevamo od otrok,<br />

da se opravičijo. Opravičilo lahko ali pa tudi ne pomeni<br />

obžalovanje; vendar je to v očeh odraslih mnogokrat nujno<br />

potreben korak za spravo, za celjenje ran in uravnoteženje<br />

situacije. Otroci, ki se nočejo opravičiti, morajo mnogokrat<br />

ostati po pouku v šoli, dokler ne popustijo. Večina otrok se<br />

do petega leta starosti avtomatično opraviči, bodisi takoj,<br />

ko so nekoga prizadeli, ali pa potem, ko to od njih zahteva<br />

odrasla oseba. Vedo, da se to od njih pričakuje in da se<br />

bodo potem, ko se bodo opravičili, lahko spet igrali dalje.<br />

Avtomatično opravičilo je nekaj, kar smo mnogi prinesli<br />

v naše odraslo življenje. Včasih ga, tako kot mnogi otroci,<br />

izrečemo brez resničnega obžalovanja in se torej zatečemo<br />

v laž. Z drugimi besedami, pričakujemo, da bodo rane<br />

zacelile besede, da bodo popravile situacijo, ki smo jo<br />

s svojim obnašanjem ogrozili. Pričakujemo tudi, da bo<br />

naše opravičilo sprejeto z razumevanjem, oproščenjem in<br />

spravo.<br />

14 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong>


V z g o j a<br />

Pa vendar se z besedami 'Žal mi je', tudi če jih mislimo<br />

zares, vsega na svetu ne da več popraviti. Kljub<br />

obžalovanju se moramo še vedno soočiti s posledicami<br />

naših dejanj. Pričakovati enak odnos, kot smo ga imeli<br />

pred dejanjem, je nerealno. Resnična sprava zahteva<br />

predanost, trdo delo in zavedanje v mislih in dejanjih<br />

obeh vpletenih.<br />

In če si ponovno pogledamo situacijo, opisano v prvem<br />

odstavku. Odrasli hočemo, da otrok čuti resnično<br />

obžalovanje za svoje nepravilno dejanje. Pa to zanj ni<br />

enostavno. Potrebna je refleksija, kar ni enostavno niti<br />

za nas, odrasle. Ali jo smemo potem pričakovati od<br />

otrok? Kadar jo od njih zahtevamo, jih prisilimo, da<br />

bodisi lažejo ali da se uprejo.<br />

Bolj kot formalno opravičilo, je za otroka pomembno<br />

spoznanje, da se mora za popravo posledic njegovega<br />

slabega ravnanja potruditi. En način, kako to doseči, je,<br />

da skušamo vzpostaviti prvotno stanje. V izmišljenem<br />

primeru na začetku članka bi vse tri otroke poslali, da<br />

skupaj ponovno zgradijo grad.<br />

Prvotnega stanja pa se mnogokrat seveda ne da<br />

vzpostaviti, zato lahko mislimo in delujemo le s pogledom<br />

v prihodnost. Običajno je potrebno zagotovilo, da se<br />

določena situacija v našem življenju ne bo ponovila.<br />

To se nanaša tako na prizadetega otroka kakor tudi na<br />

storilca dejanja.<br />

Zato moramo, ko v takih konfrontacijah posredujemo,<br />

vprašati prizadetega otroka: "Bi se bolje počutil, če<br />

bi ti Peter rekel, da se bo potrudil, da tega ne bo več<br />

naredil?" Otroci se na tako vprašanje vedno dobro<br />

odzovejo. Potem moramo vprašati otroka, ki je prizadel<br />

svojega vrstnika: "Misliš, da bi lahko rekel Maji, da se<br />

boš potrudil, da tega ne bi več naredil?" Tudi v tem<br />

primeru je po navadi odziv dober. Dostikrat se otroka<br />

primeta za roke in odskakljata nazaj na igrišče.<br />

Čez nekaj minut se moramo sprehoditi mimo njiju<br />

ter prisluhniti in ju opazovati, da se prepričamo, ali<br />

se lepo igrata. Če se prepirata ali če je videti, da je<br />

eden nesrečen, ker mora slediti navodilom drugega,<br />

moramo igro preusmeriti. Če lepo sodelujeta, ju brez<br />

besed pogledamo v oči in se vsakemu nasmehnemo.<br />

Oba potrebujeta potrditev, da je bil spor razrešen, da ju<br />

imamo še vedno radi, da sta še vedno del skupine.<br />

Pri učenju, kako sodelovati z drugimi ljudmi,<br />

potrebujejo otroci pomoč odgovornih odraslih, ki jih<br />

imajo radi. Kadar se skupina otrok skupaj vrsto let uči<br />

in skupaj dela – kot je to na waldorfskih šolah – lahko<br />

socialno veliko pridobijo, saj skozi njihovo odraščanje<br />

narašča med njimi raznolikost in globina medsebojnega<br />

sodelovanja. To, kar se tukaj naučijo, odnesejo s sabo v<br />

življenje, kar pa bogati tudi celotno skupnost. <br />

prevedla in priredila: Marina Nuvak<br />

Janja Kokalj<br />

Predšolski otrok in<br />

narava, to je zame<br />

del celote<br />

Predšolski otrok in narava, to je zame neka celota.<br />

Kako naravo doživeti v waldorfskem vrtcu, ko<br />

se ne odločamo za načrtno, namerno opazovanje<br />

le-te?<br />

V tem modernem času tudi odrasli prevečkrat mislimo,<br />

da moramo otroke na vse, še tako majhne podrobnosti<br />

v naravi, opozoriti. Mogoče več ne zaupamo naravnemu<br />

razvoju otroštva?<br />

Živimo v mestu, naravo v najširšem pomenu besede pa<br />

potrebujemo vsi, zato jo skušamo na tak ali drugačen<br />

način čim bolj doživeti. Kako skušamo to uresničiti v<br />

našem vrtcu?<br />

Tako, da smo ne glede na vreme – v vseh letnih časih<br />

– vsak dan vsaj nekaj časa zunaj.<br />

Tako, da se vsaj enkrat na teden za dalj časa<br />

zatečemo v gozdiček na grajski grič, kjer se otroci lahko<br />

prosto igrajo – tekajo, skačejo, plezajo ... se nadihajo<br />

svežega zraka ..., se svobodno igrajo, preizkušajo svoje<br />

spretnosti, pogum, iznajdljivost, ustvarjalnost ... Brez<br />

razlaganja, govorjenja skušamo doživeti, začutiti,<br />

izkusiti čim več različnih 'elementov' narave (zemljo,<br />

zrak, vodo ...), slišati naravne zvoke oziroma zvoke<br />

narave (ptičje petje, pokanje vejic, šumenje vetra,<br />

šuštenje listja, škrebljanje dežja ...), na svoji koži<br />

izkusiti različno silo vetra.<br />

Za doživetje ognja, večjih voda pa se moramo od vrtca<br />

še malo bolj oddaljiti. In tu nam na pomoč priskočijo<br />

starši, za 'samostojno šolo v naravi' smo predšolski<br />

otroci, starostno mešane skupine, še premladi. Da<br />

pa del tega le izkusimo, se skupaj s starši odpeljemo<br />

na celodnevni izlet vsaj dvakrat v letu, ob različnem<br />

letnem času. Za otroke je to veliko, močno doživetje.<br />

Predšolski otroci se ob starših na eni in vzgojitelju na<br />

drugi strani počutijo bolj varne, zato so ob vzajemni<br />

vzpodbudi svojih vrstnikov tudi bolj radovedni, bolj<br />

pogumni ... Še bolj sproščeno raziskujejo in še globlje<br />

doživljajo naravo okoli sebe.<br />

Sproščeno druženje potegne v svoj vrtinec tako<br />

otroke kot tudi starše. Otroci na osnovi posnemanja<br />

doživljajo elemente socializacije in komunikacije ter s<br />

tem čustveno in socialno zorijo.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong> 15


V z g o j a<br />

Niso pa opazovani le starši. Tudi oni lahko opazujejo<br />

svojega otroka, kako se znajde v skupini, s kom in na<br />

kakšen način oz. kako se z njimi igra, s čim se igra,<br />

kako sprejema nove izzive oz. kako se z njimi spoprime,<br />

kakšne so njegove reakcije, ko ni več sam in edini,<br />

kako sodeluje na skupnem izletu. V naravi lahko starši<br />

spoznajo svojega otroka v drugi luči, spoznajo njegove<br />

prijatelje.<br />

V waldorfskem vrtcu – na osnovi naših izkušenj – ne<br />

iščemo vedno novih krajev za izlet. Prav zaradi tega,<br />

da vse elemente narave lažje in temeljiteje doživimo,<br />

odidemo na nam že znani kraj. To da otrokom neki<br />

občutek varnosti, sproščenosti, da laže zazna, opazi<br />

spremembe okoli sebe.<br />

Kaj se je v času, ko nas ni bilo, spremenilo, zgodilo?<br />

Ali je letos več kostanja ali manj? Ali je več gob? Morda<br />

je nekdo posekal drevo, morda je voda izbrala drugo<br />

pot ali je slap presahnil, morda je samo drug letni čas<br />

ali pa drugačno vreme.<br />

Ideje za<br />

poletne<br />

igre<br />

Nadja Lazar<br />

Poletni dnevi so dolgi, vroči,<br />

in če jih še ne preživljamo ob<br />

morju, jezeru ali reki, ki nas<br />

prijetno hladijo in nam dajejo tisoč in eno<br />

idejo za igro, si lahko počitniške dneve popestrimo s<br />

preprostimi, včasih že pozabljenimi igrami in igračami. Se<br />

še spomnite, mamice in očki, kako smo se igrali s frnikolami,<br />

jih zbirali in izgubljali?<br />

Oči, ušesa, nosnice, tudi usta so 'na široko odprta'.<br />

Tako izkušnjo poznamo z Jezerskega, kjer smo imeli<br />

ob enakem času pred tremi leti pravo vroče poletje, lani<br />

pa nas je presenetil sneg in mraz (skoraj zima), letos je<br />

bilo aprilsko vreme z dežjem in soncem, v zraku pa je<br />

bil močan vonj po borovcih. Doživetje in spominjanje je<br />

bilo med starši in otroki še zelo živo.<br />

Če je le možno, prižgemo na izletu tudi kres oziroma<br />

večji ogenj, ki nas vse vedno znova očara s svojo<br />

čarobnostjo, kajti v času 'elektrike' le še redko kje<br />

'srečamo živ ogenj'.<br />

Priprava, zlaganje vej in drv močno pritegne celo<br />

skupino. Imamo pravo delovno vzdušje. Prvi plamenčki<br />

in kasneje ogenj pa prižgo 'iskrice' v vseh otroških<br />

očeh.<br />

Ko se prvo navdušenje poleže, pa je tu zopet element<br />

socializacije, ko 'ogenj' združi ljudi okrog sebe ob<br />

prepevanju, pečenju dobrot v žerjavici ... skratka,<br />

doživimo 'toploto druženja' – tako fizično kot tudi<br />

duševno/duhovno. Smo del celote. V tem druženju je<br />

še nekaj prvinskega.<br />

Sami lahko izdelamo "mostičke" za frnikolanje iz<br />

kartonske škatle, lahko pa tudi iz zanimivo oblikovanih<br />

vej ali korenin, lesene ali kar iz kamenčkov in skal<br />

na prostem. Odprtine za steklene kroglice so lahko<br />

različno velike. Lahko pa se igramo tudi tako, da v tla<br />

naredimo majhno luknjico, vsi igralci stopijo za kaka 2<br />

m oddaljeno črto in mečejo frnikole proti luknji. Kdor<br />

prvi zadane luknjo, ima pravico vzeti frnikolo ven iz<br />

luknje in z razdalje ene dlani od luknje zbijati frnikole<br />

soigralcev. Če jih zadane, je frnikola njegova.<br />

V trgovinah z dobrimi igračami so naprodaj leseni<br />

elementi, kot nekakšne drsalnice za frnikole, ki jih<br />

sami sestavljamo in preoblikujemo.<br />

Taka doživetja nas povezujejo skozi celo leto in si<br />

seveda želimo ponovnega snidenja ... ob novem ognju,<br />

na novem izletu. <br />

Zelo zanimive igrače so tudi t. i. "utrinki", ki jih sami<br />

sešijemo iz svilenega ali kakšnega drugega lahkega<br />

blaga, jih pobarvamo in obtežimo z mivko ali kakšnim<br />

drugim zrnjem, zašitim v blago.<br />

16 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong>


U t r i n k i<br />

1. razred<br />

Obisk kmetije<br />

Katra Aljančič<br />

Otrokom, ki poleti praznujejo rojstni dan, lahko<br />

sešijemo svilen trak za v lase. Kos svile pobarvamo,<br />

sešijemo po daljšem robu, vanj vstavimo elastiko,<br />

lahko pa privežemo še kakšen tanek svilen trakec, ki<br />

plapola zadaj.<br />

Kako čudovita igrača! Ta trak je krasen, ko zaplapola<br />

v zraku in otroci bodo z veseljem tekali z njim naokrog.<br />

Z njim se radi igrajo otroci vseh starosti.<br />

Spretni očetje lahko mlajšim otrokom izdelajo "šivalni<br />

strojček". V kos lesa izvrtamo luknje, v lesen moznik<br />

pritrdimo barvit trak, ali pa izrezljamo debelo leseno<br />

šivanko, s katero otrok polni luknjice in šiva.<br />

Pa še povabilo za vse starše: že poleti lahko začnemo<br />

z zbiranjem zanimivih materialov, iz katerih bomo jeseni<br />

izdelovali igrače ali okraske za venčke. Kamne zanimivih<br />

oblik, veje ali korenine, različne plodove, posušene<br />

cvetove ali klasja različnih vrst žit, suhe leskove veje<br />

in kolute drevesnih debel, naši obiskovalci pa bodo z<br />

veseljem kupili tudi kozarček dobre domače marmelade<br />

ali stekleničko sadnega sirupa. <br />

Prijeten in prisrčen dan smo preživeli v mesecu<br />

juniju, ko smo se s prvošolci odpravili na prvo<br />

daljšo vožnjo, raziskovat Slovenijo. Za otroke je<br />

bila vsaka stvar tisti dan zelo posebna. Bili so polni energije<br />

in pričakovanj.<br />

Prvo veselje je bilo že ob tem, da se ne bomo<br />

peljali z mestnim avtobusom, ampak kar s pravim,<br />

potovalnim.<br />

In smo se res. Proti Notranjski, v kraj Dane, na<br />

ekološko kmetijo Kandare.<br />

Odprtih rok, nasmejana ter v delovni vnemi nas je<br />

pričakala družina Kandare, da nas popelje naokrog.<br />

Zgodilo se je, da je konj ravno izgubil podkev, in tako<br />

smo si imeli priložnost ogledati, kako se konju zamenja<br />

čevelj. Bilo je polno vprašanj in velikih oči. Ali konja res<br />

ne bo nič bolelo, ko bo gospodar vzel žebelj in kladivo v<br />

roke? Tudi mi smo dobili podkev ter orodje, s katerim<br />

se opravi to delo, na ogled, v roke.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong> 17


Nato pa smo se lahko brezskrbno odpravili na vožnjo<br />

z lojtrnikom, ki je bila nadvse zabavna, ko nas je<br />

premetavalo sem ter tja. Za vse čisto nekaj novega,<br />

posebnega. Med polji, mimo reke, čez most nad izsušeno<br />

reko, preko gozda, po ravnini in malce navzdol nas je<br />

peljala pot (z dvema konjema). Vmes nam je eden izmed<br />

gospodarjev kmetije odgovarjal na pisana (raznolika)<br />

vprašanja ter nas opozarjal na drobne zanimivosti okoli<br />

nas. Tako smo naredili velik krog.<br />

Na kmetiji nas je že čakala gospa, da nam razkaže<br />

celotno kmetijo.<br />

Ogledali smo si prostore v hiši, videli slike ljudi, ki so<br />

živeli na kmetiji, in prisluhnili zgodovini kmetije.<br />

In kaj vse se dogaja v kleti? Kaj raste iz krompirja? Kaj<br />

je shranjeno v košari? In kaj v seniku? Kako nastane<br />

gnoj? In kakšna gnezda lastovic poznamo?<br />

Pot nam je prekrižal mali mucek, ki so ga vse roke želele<br />

stisniti k sebi. Tudi krava je bila nadvse zanimiva. Že<br />

vajena otroških rok se je mirno pasla naprej. Čudovito<br />

doživetje za otroke.<br />

Kljub vsem zanimivostim na kmetiji so želodci postajali<br />

lačni in gospa nam je postregla z enolončnico ter<br />

domačimi žemljicami in štrudlom. V pomoč sta ji bila<br />

dva dijaka naše šole, ki sta svoj drugi dan preživljala<br />

na praksi na kmetiji.<br />

Vse je bilo še bolje kot v šoli in šlo v slast tem našim<br />

ustom. Pri tem nam je pomagalo lepo okolje, čarobna<br />

miza pod hruškami in svež zrak.<br />

Utrujeni, polni vtisov smo se vračali proti Ljubljani. V<br />

šoli so nasmehi na obrazih kar žareli. In celo naslednji<br />

dan, kajti bilo je nekaj posebnega.<br />

Koliko veselja in zadovoljstva znajo otroci pokazati ob<br />

čisto drobnih, lepih stvareh. <br />

18 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong>


U t r i n k i<br />

3. razred<br />

Naša njiva<br />

Breda Pavlovič<br />

Danes smo poželi ječmen. Bil je vroč junijski dan,<br />

počitnice so se že začele in zato sta le Izabela<br />

in Jošt pogumno zamahovala s srpom. Na njivi<br />

zori še rž in pira. Misli pa me povedejo na začetek šolskega<br />

leta ...<br />

Tretji razred je oktobra pričel z delom na vrtu in<br />

njivi. Tako majhni so prijeli za motike in včasih bi<br />

kateri zamenjal vrt raje za peskovnik. Vendar smo<br />

se z delom vedno bolj povezovali. Na mizici letnih<br />

časov je bila tehtnica, s katero smo poskušali izmeriti<br />

naša dobra dela, vse, za kar so se otroci prav zares<br />

potrudili. In kamenčki so se množili, a tehtnica se<br />

sploh ni premaknila! Na drugi strani je ležal precej<br />

težek kamen, ki ga je bilo treba premagati. Delali<br />

so, pomagali staršem, v šoli učiteljem, sošolcem ...<br />

Tehtnica pa komaj, da se je premaknila. Videti je bilo,<br />

da bodo otroci izgubili voljo, interes!<br />

Potem pa smo nekega oktobrskega dne odšli delat<br />

na njivo. Treba jo je bilo pripraviti za sejanje. Ni bila<br />

zorana, kmet jo je le malo zrahljal, potem pa smo jo<br />

prekopali z motikami. Trdo delo je bilo to in otroci so<br />

se ga zelo pogumno lotili. Malokdo je priznal, da je<br />

utrujen, in tako smo zemljo pripravili za setev. Na nebu<br />

pa so se začeli zbirati oblaki, bil je čas za odhod nazaj<br />

v šolo, pripravljal se je dež.. Dež pa bo razmočil težko<br />

zemljo in ker je bilo napovedano deževje še za naslednji<br />

dan, smo se odločili, da posejemo žito takoj. Vsak je<br />

sejal in zemljo poškropil z bio-dinamičnim preparatom,<br />

ki so ga zmešali, vsak otrok je imel to izkušnjo.<br />

Proti avtobusu smo odhajali utrujeni, a veseli. Kljub<br />

hitenju smo avtobusu lahko le pomahali in čakajoč<br />

na naslednjega, so otroci sami začeli peti. Začelo je<br />

deževati in tisti, ki so imeli pelerine ali dežnike, so<br />

z njimi pokrili ostale, ki so bili brez, in nihče se ni<br />

pritoževal, bili smo tako srečni in zadovoljni. Avtobus<br />

je kmalu prišel, z neba pa se je res ulilo. Posedli smo in<br />

ko sem hodila od enega do drugega, sem lahko slišala<br />

res lepe pogovore.<br />

Eden je bil takšen: "Kaj ko bi imeli robote, ki bi jim<br />

lahko rekel: Sezuj me! in bi to naredil in vse ostale<br />

stvari, pa ne bi bilo treba nič delati." In nekdo se je<br />

priključil še z naštevanjem opravil, ki bi mu jih naložili.<br />

Nato sem jim rekla: "Ampak, ali bi bili zato bolj srečni<br />

in zadovoljni? Tukaj vidim cel razred otrok, zelo<br />

utrujenih od pravega dela in pomembnega opravila, in<br />

vsi prepevajo, videti so srečni in zadovoljni!"<br />

Njihove očke so zasijale in takoj so hiteli pritrjevati.<br />

Zaskrbljeni starši so nas čakali z dežniki na postaji<br />

in nas pospremili v šolo, a kljub dežju se otrokom ni<br />

preveč mudilo. Bilo jim je lepo.<br />

Naslednji dan sem ob jutranjih novicah povedala,<br />

da so tokrat vsi prislužili kamenček za dobro delo, in<br />

ga položila na tehtnico. Posoda na drugi strani se je<br />

dvignila in naša dobra dela so premagala vse slabosti!<br />

Iz otroških ust se je zaslišal ubran in glasen Jeeee! V<br />

meni pa občutek neizmerne sreče zaradi te spontanosti<br />

in resničnega veselja, ki smo ga vsi skupaj občutili.<br />

In zaradi takšnih trenutkov vem, da je prav, kar delam<br />

in za kar se trudim. <br />

ZAHVALA<br />

Delo 3. razreda je tudi skrb za šolski vrt.<br />

V okviru tega smo obiskali<br />

drevesnico Pro horto v Črnučah.<br />

Videli smo kako sami vzgajajo sadike, kje jih presajajo<br />

in s kakšno zavzetostjo skrbijo za njih.<br />

Gospe Strgar bi se radi zahvalili za<br />

lepo predstavitev in podarjene sadike rož.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong> 19


U t r i n k i<br />

Igor Velepič in Darja Brecelj Ipavec<br />

Mednarodni poletni<br />

seminar za waldorfske pedagoge<br />

V srcu Evrope,<br />

v srcu mesta -<br />

učitelj s srcem<br />

Waldorf International Summer School,<br />

WISS – že sedmo leto, letos drugič v<br />

Ljubljani<br />

Letos je bila Waldorfska šola Ljubljana drugič<br />

gostiteljica že sedme Poletne šole za waldorfske<br />

pedagoge, ki jo organizirajo norveški predavatelji<br />

pod okriljem Rudolf Steiner University College-a.<br />

Udeleženci so zastopali večino držav Srednje Evrope –<br />

Madžarsko, Litvo, Latvijo, Češko, Romunijo, Slovenijo, pa<br />

tudi Belgijo, Dansko in Veliko Britanijo.<br />

"Čeprav je težko, moraš najti moč v srcu, da z njo<br />

odkriješ talent prav v vsakem otroku. Ljudje smo<br />

kot seme, ki v temi počaka na zimo, dež, sonce. Ko<br />

se otopli, seme vzkali in raste počasi navzgor. In<br />

iz enega samega se rodi stotero drugih. In iz teh<br />

semen lahko spečemo kruh za mnoge."<br />

Lili, razredničarka na waldorfski šoli v Romuniji<br />

Seminar je postal že tradicionalen, saj večini učiteljev<br />

pomeni poklon ali darilo ob koncu šolskega leta.<br />

Njegov namen je, izobraževati in navduševati učitelje,<br />

ki si želijo pri svojem poučevanju srečati in nagovoriti<br />

otroka. Učiteljem pomaga, da razvijajo veščine, ki<br />

so potrebne za tak način dela. S svojim bogatim in<br />

raznolikim programom smo bili napolnjeni z novimi<br />

močmi: zjutraj smo poslušali predavanja, sodelovali<br />

v skupinskih pogovorih na izbrane teme, ustvarjali<br />

predstavo (letos z lutkami), poslušali in sooblikovali<br />

biografije znanih ljudi, kuhali, peli in plesali z glasbo<br />

vseh pričujočih narodnosti.<br />

Prijateljske vezi so se tako močno prepletle, da nihče<br />

ne razmišlja o tem, da bi prenehali s sodelovanjem,<br />

medsebojnim izobraževanjem in navdihovanjem.<br />

Letos nas je nagovorila ugotovitev raziskave, da je<br />

veliko svetovno znanih znanstvenikov in izumiteljev<br />

odraščalo brez posebne vzgoje, nekateri niso znali<br />

ne pisati ne brati. Naš predavatelj David Brierley je<br />

poudaril, da so ti geniji imeli neko neopisljivo, implicitno<br />

modrost, ki so jo pridobili – ne iz učbenikov, knjig –<br />

ampak s pomočjo izjemne povezanosti z naravo in s<br />

posebnim odnosom do ljudi v svoji okolici. Ali nam to v<br />

današnjem času kaj pove? Zbrali smo vtise udeležencev<br />

ob zaključku šole. <br />

"Močno si želim, da bi se ta poletna šola<br />

nadaljevala, ne samo v državah, kjer si to lahko<br />

privoščijo, ampak predvsem tam, kjer jo najbolj<br />

potrebujejo. Ker ljubljansko šolo spremljam že od<br />

začetka, vem, da ima vsak tak seminar pozitiven<br />

učinek, ne glede na to, koliko učiteljev se ga udeleži.<br />

Upam, si trditi, da vse storjeno in povedano nekako<br />

ostane v zraku, v stenah, kot pečat."<br />

Jan Thiesen, waldorfski srednješolski učitelj na Danskem<br />

20 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong>


"To je bil teden poln navdiha. Vsi učitelji so<br />

bili ustvarjalni, prepustili so se svoji domišljiji<br />

in delali. Ko človek dopusti domišljiji prosto pot,<br />

zlahka odkrije svoje talente, zlahka najde tudi<br />

talente v svojih otrocih. Prihodnost je v domišljiji in<br />

ustvarjanju – iz ničesar!"<br />

Tone Lunde, soorganizatorka poletne šole<br />

"Zame kot predavatelja je ta poletna šola poseben<br />

izziv, čeprav vedno pridem v Slovenijo kot na počitnice.<br />

Na tem seminarju lahko vidite, da so waldorfske šole<br />

del mednarodnega gibanja. Ne dogaja se samo doma,<br />

v mojem mestu. Učitelji to počnejo po vseh državah<br />

Evrope in sveta. Poučujejo iste stvari kot jaz, zato si<br />

lahko izmenjamo izkušnje, skupaj rešujemo težave,<br />

pripravljamo se na nove izzive. Nima vsakdo te možnosti.<br />

Lahko rečem – gorimo za isti plamen."<br />

Kari Frid, soorganizatorka poletne šole<br />

"S posebnim veseljem se vračam v to čudovito<br />

mesto, ustvarja vzdušje, kjer se lahko srečujemo<br />

ljudje iz različnih držav. Ljubljana je geografsko v<br />

središču Evrope, pa tudi sama šola je srcu mesta,<br />

kar omogoča nam vsem stike z drugimi, tako s<br />

someščani kot tudi z ljudmi drugih narodnosti.<br />

Za naše delo je to izjemno pomembno. Ti učitelji<br />

trdo delajo skozi vse leto. Kljub temu vsak od njih<br />

prinese dovolj svoje gorečnosti, da lahko delamo v<br />

prijateljskem, toplem ozračju. Ravno to bi učitelji<br />

radi prinesli v razred. In vsi vemo, da nobena rast<br />

ni mogoča brez topline."<br />

David Brierley, Oslo<br />

"Čudim se, kako je možno, da imajo ljudje iz tako<br />

različnih kultur toliko skupnega? Sposobni so ustvariti<br />

popoln, sklenjen krog, ki se lahko širi. Letos so se na<br />

novo pridružili tudi Romuni in dopolnili to celoto. Zdi<br />

se mi, kot da se mi uresničujejo sanje: delati skupaj<br />

in ustvarjati tako vzdušje! Dogaja se. Vedno sem si<br />

želela pomagati državam, ki so začenjale na novo.<br />

Tako smo povabili učitelje k nam, na Norveško. 'To bo<br />

enkrat, največ dvakrat.' Vendar se je impulz širil hitro,<br />

naslednji so nas povabili Hrvati, nato Latvijci, tokrat že<br />

drugo leto Slovenci. Nihče od učiteljev noče odnehati.<br />

Drugo leto nas, upajmo, gostijo Čehi. Težko se bo ločiti,<br />

vsi komaj čakamo, da se zopet srečamo. In sreča je<br />

srečevati se v Ljubljani, imate čudovito šolo, hvala za<br />

vaše gostoljubje."<br />

Astrid Bjönness, začetnica in voditeljica poletne šole<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong> 21


OE Ma r i b o r<br />

razredna učiteljica 1. razreda dr. Darja Žunič Lojen<br />

Prvošolčki<br />

Letos obiskuje prvi razred v Mariboru dvajset<br />

otrok: devet deklic in enajst dečkov. Ko sem<br />

prvi dan vsakega od njih poklicala po imenu in<br />

so se ločevali od svojih staršev, sem občudovala njihovo<br />

odločnost, s katero so zakorakali proti meni, čeprav so<br />

obrazi kazali, kako težko jim je.<br />

Bili so tihi, ko je stekla prva šolska ura. Le nekaj se<br />

jih je že poznalo iz vrtca, večina pa ni poznala nikogar.<br />

Vendar se je to kmalu spremenilo. In ko jih pogledam<br />

zdaj, proti koncu leta; kakšna sprememba! Že na zunaj<br />

se jim vidi, da so pravi šolarji. Zrasli so, na njihovih<br />

obrazih so vidne spremembe in spremenili so se tudi<br />

notranje.<br />

Ne morem verjeti, da je prvo leto že za nami. Ko samo<br />

pomislim na prve ure risanja oblik, na palčka Vriska,<br />

ki nam je pomagal spoznavati svet okrog nas, pa na<br />

Župančičevo Pokonci izpod korenin, ki so jo otroci<br />

odigrali kot zaključno igro in zdaj na koncu še prve<br />

črke, ki so jih že tako željno čakali.<br />

Otroci v tem razredu so razigrani, glasni, a tudi tihi,<br />

znajo pokazati navdušenje in znajo drug drugega<br />

potolažiti. Ja, to so "moji" otroci: Adriana, Ališka, Aneta,<br />

Benjamin, Blaž, Dominika, Enej, Izak, Jaka, Jakob<br />

in še en Jakob, Julija, Jure, Katarina, Lan Taona,<br />

Mihaela, Mojca, Sara, Tine in Žan, ti otroci so me izbrali<br />

za svojo razredno učiteljico. Hvala vam! Hvala tudi moji<br />

pomočnici, gospe Resinovič, ki je otrokom in meni vse<br />

leto stala ob strani. <br />

■ Zaključna igra, 1. r<br />

■ Zaključna igra, 2. r<br />

22 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong>


OE Ma r i b o r<br />

MIŠI V HIŠI<br />

V naši hiši se zbirajo miši,<br />

hladilnik nam odprejo,<br />

pa ven vse pojejo.<br />

V naši hiši je hudo,<br />

ker miši ves dan cvilijo.<br />

Mačko smo kupili,<br />

da miši bi spodili.<br />

Ker maček bil je len,<br />

miši niso bile za njega plen.<br />

Čeprav miška majhno glavo ima,<br />

mačko ukaniti zna.<br />

4. razred <strong>Waldorfske</strong> šole Maribor<br />

Metka Udovič, wald. pedag.<br />

Otroci v<br />

popoldanskem<br />

varstvu<br />

Mlada mariborska waldorfska šola ima štiri<br />

razrede. Otroci, ki obiskujejo našo šolo,<br />

prihajajo iz Maribora in njegove širše okolice.<br />

Zaradi bivalne razkropljenosti in zaposlenosti staršev ostaja<br />

veliko otrok v popoldanskem varstvu. Otroci tako preživijo<br />

večji del dneva v šoli. Zato je še kako pomembno, da se<br />

waldorfska pedagogika smiselno nadaljuje.<br />

Steinerjeva waldorfska pedagogika ne temelji na<br />

svobodni vzgoji, temveč na vzgoji za svobodo. To je<br />

seveda pomembno tako pri učnem procesu kot tudi<br />

v prosto dejavnem času, ki ga otroci preživijo v šoli.<br />

Idealno pa je, kjer se takšen proces nadaljuje tudi v<br />

domačem okolju. To, da vsakega otroka opazimo v<br />

njegovi enkratnosti in mu sledimo na poti razvoja ter<br />

ga pri tem usmerjamo, pa zahteva od nas odraslih<br />

veliko budnost.<br />

Učitelji delujemo z lastnimi vzgledi, ki jih neposredno<br />

prenašamo na otroke. Z zdravim avtoritativnim<br />

nastopom, v katerem ni prostora za ambicije, ki se<br />

manifestirajo v izživljanju lastne moči in veljave, ampak<br />

temelji na osebnostnem razvoju tistega, ki vzgaja.<br />

V mariborski waldorfski šoli se varstvo začne po<br />

zaključku pouka posameznega razreda. Učitelji<br />

varstva otroke prevzamemo v varstvenem kotičku in<br />

jih pospremimo na kosilo. Nekateri otroci gredo že<br />

pred kosilom domov. Po dogovoru s starši je varstvo<br />

organizirano do 16.30. Po kosilu otroci prvega in<br />

drugega razreda prisluhnejo pravljici (20 min.). S tem,<br />

da se otroci po kosilu umirijo, želimo ustvariti blag<br />

prehod med notranjo dinamiko (presnova) in zunanjo<br />

dinamiko, ki jo otroci doživljajo v prosti igri.<br />

V varstvu otrok smo učitelji predvsem vzgojitelji. To<br />

pomeni, da otroku pomagamo utrditi njegov socialni<br />

položaj tako, da se čuti sprejetega v okolju, kjer se<br />

nahaja, in da se razvija v moralno in socialno odgovorno<br />

osebo do sebe in sveta.<br />

Naš način delovanja temelji na principu vodene proste<br />

igre. To pomeni, da si otroci sami izbirajo, katere igre<br />

se bodo igrali. Naloga šole in učiteljev pa je, da jim<br />

ponudimo možnosti za takšne igre, preko katerih se<br />

bodo lahko dobro razvijali.<br />

■ Zaključna igra, 4. r<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong> 23


K temu sodijo naravni materiali in igrače, preko katerih<br />

se razvija pri otrocih predvsem čut za tip, ki je močno<br />

povezan s čutom za življenje. Ta pa ustvarja povezave z<br />

razvojem čuta za mišljenje, ki se začne oblikovati okrog<br />

devetega leta. Pri vodeni prosti igri je učitelj miselno in<br />

čutno prisoten tudi, kadar ni zraven. Otroci to občutijo<br />

in se počutijo varne. Ob tem pa prav tako potrebujejo<br />

fizično prisotnost učitelja, ki se nevsiljivo vklopi v<br />

njihovo igro in zna v pravem trenutku tudi izstopiti.<br />

V naši šoli imamo dovolj velik zunanji prostor za igro<br />

otrok. Ker je šola še v razvoju, nimamo vsega, kar bi<br />

želeli imeti za kvalitetno igro otrok, pa vendar nam<br />

sedanje stanje omogoča preproste igre v zavetju velikih<br />

brez in grmičkov. Prostor je obdan z živo mejo, ki nas<br />

varuje pred urbanim okoljem. Naša tendenca je, da smo<br />

z otroki veliko zunaj. Kadar nam vremenske razmere to<br />

onemogočajo, se preselimo v varstveni prostor znotraj<br />

šole. Ob večjem številu otrok in omejenosti prostora se<br />

moramo učitelji in otroci še kako potruditi, da zmoremo<br />

svoje življenjske sile obvladovati in jih kultivirati.<br />

Kot učiteljica varstva bom svojo pripoved zaključila s<br />

pesmijo, ki sem jo v nekem trenutku morala zapisati.<br />

POLJUB<br />

Kaj vse bi dala za en sam poljub,<br />

tako enostaven,<br />

tako spontan<br />

in željen.<br />

Brez pridiha po veljavi,<br />

brez ostankov zasvojenosti,<br />

brez okusa po begu.<br />

En sam poljub,<br />

žejen ljubezni,<br />

en sam poljub,<br />

tako preprost,<br />

da ga ne more izmaličiti nobena vojna.<br />

Dala bi ga sebi.<br />

Kdo deli takšne poljube?<br />

Otrok z vso svojo iskrenostjo.<br />

Ko sem to pesem pisala nisem vedela, da bom od otrok<br />

v šoli deležna takšnih poljubov. Skrivajo se v pogledu,<br />

v dotiku, v besedi, v joku, v smehu … Sprejemam jih z<br />

vso odgovornostjo.<br />

Zadnji verz mi narekuje, da tudi sama v sebi poiščem<br />

tega otroka, ga ozavestim in pošljem v Svet. <br />

■ Delo na vrtu, 3. r<br />

24 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2008</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!