26.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2012

Letnik VIII, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik VIII, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

K a z a l o<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

poletje <strong>2012</strong>, zaporedna št. 74<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: 01 28 222 40, fax: 01 28 222 41<br />

DŠ: 65714415, TR: 04302-0001018775<br />

Splet: www.waldorf.si, tajnistvo@waldorf.si<br />

Izdajatelj:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje<br />

Tel: 01 549 01 55, mobi: 031 725 909<br />

DŠ: 94313008, TR: 02031-0254286474<br />

Splet: www.svitanje.si, revija@svitanje.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Marina Nuvak, Igor Velepič, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš,<br />

Mario Čuletić<br />

OE MB Mateja Jobstl<br />

OE Celje Boštjan Štrajhar<br />

Sodelavci:<br />

Magda Mlekuž, Lidija Habinc Perko,<br />

Jana Dagarin, Marjeta Privšek,<br />

Vera Grobelšek, Jasna Soršak in<br />

učenci 7.r<br />

OE Maribor:<br />

Metka Wherry, Andreja Pliberšek,<br />

Elena Begant, prispevki 8.r<br />

Fotografije:<br />

Damjan Brajnik, Marina Nuvak, Arhiv WŠL<br />

Naslovnica:<br />

Damjan Brajnik<br />

Lektoriranje:<br />

Klemen Lah<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk, zzigc.net<br />

Kazalo 2<br />

Namesto uvodnika 3<br />

Konferenca: Skrivnost ustvarjalnosti 3<br />

Iz tujega tiska 6<br />

Vrnimo našim otrokom igro 6<br />

Puberteta pred desetim letom 9<br />

Zdravljenje duševne vročice otrok 11<br />

Utrinki 12<br />

Olimpijada ali čas brez vojne 12<br />

'Nobody messes around with us' 14<br />

Trnuljčica, prebudi se! 15<br />

Šolski vrt na barju 17<br />

Projekt barjanska njiva 18<br />

Med rogljički in plastičnimi kapicami 19<br />

OE Celje 19<br />

Pomembna so vprašanja, ne odgovori 19<br />

OE Maribor 21<br />

V waldorfski šoli je vel angleški veter 21<br />

Človek 22<br />

Moja prva epoha kemije 23<br />

Z Nobelovimi nagrajenci za mir 24<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov<br />

in knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem<br />

avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

2 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2012</strong><br />

Revijo sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport


N a m e s t o u v o d n i k a<br />

MEDNARODNA KONFERENCA<br />

SKRIVNOST<br />

USTVARJALNOSTI<br />

Sodobna družba pričakuje in zahteva ustvarjalnost<br />

na vseh področjih življenja.<br />

Glavni cilj šole bi torej moralo biti odkrivanje,<br />

prebujanje in spodbujanje ustvarjalnih zmožnosti<br />

mladega človeka.<br />

Pridružite se nam na predavanjih, umetniških<br />

nastopih, okrogli mizi in delavnicah,<br />

ki bodo osvetlili pomen ustvarjalnosti v izobraževalnem<br />

procesu.<br />

V četrtek, 13. septembra in<br />

v petek, 14. septembra <strong>2012</strong>,<br />

v Ljubljani.<br />

Svet poganja ustvarjalnost<br />

Ustvarjalnost, sposobnost ustvarjanja novih smiselnih<br />

oblik in vsebin, je danes odločilna sila, ki vpliva na<br />

vsa področja življenja, tako zasebna kot poslovna. V<br />

vseh vejah industrije, od mode, avtomobilizma do proizvodnje<br />

hrane, so najbolj uspešni tisti, ki imajo ideje,<br />

voljo in sposobnost, da te ideje udejanijo, in po¬gum<br />

za spremembe. Države, katerih državljani so sposobni<br />

izražati svojo notranjo ustvarjalno silo, so med najbolj<br />

uspešnimi v gospodarstvu, izobraževanju, kulturi in<br />

umetnosti, športu ...<br />

Največje in najzahtevnejše vprašanje v izobraževanju<br />

je, kako vzpodbujati ustvarjalnost tako pri učencih kot<br />

pri nas, učiteljih. Kako ustvariti prostor, kjer bo ustvarjalna<br />

sila lahko zacvetela? Končni cilj vsakega uči¬telja<br />

je, da s svojo lastno ustvarjalnostjo odpre prostor za<br />

ustvarjalnost učencev in razvoj njihovih talentov.<br />

Ko se spopadamo z zapletenim vprašanjem ustvarjalnosti<br />

in s tem, kakšno je njeno mesto v šolah, ne<br />

išče¬mo sijajnosti, ki ločuje nekaj izjemnih posameznikov<br />

od večine. Iščemo tisto, kar je moč najti v vsakem<br />

od nas – ustvarjalnost kot notranjo potrebo, vsakdanjo<br />

ustvarjalnost, ki daje življenju večji namen in smisel.<br />

Danes vedno bolje razumemo, da učenci lahko veliko<br />

pridobijo med poukom, ki vključuje umetnost.<br />

Umetnost pomaga pri razvijanju matematičnih spretnosti,<br />

pismenosti, sposobnosti odločanja in socialne<br />

prilagodljivosti. Verjamemo, da vsestransko umetniško<br />

udejstvovanje pripomore k razvoju ustvarjalnosti,<br />

uspešnosti v izobraževanju in razvoju poklicne poti ter<br />

k izpolnitvi in osmišljanju življenja.<br />

Na predavanjih, ki se bodo zvrstila v četrtek in petek,<br />

13. in 14. septembra <strong>2012</strong>, bodo ugledni mednaro¬dni<br />

strokovnjaki različnih pedagoških usmeritev osvetlili<br />

pomembnost raznolikih vidikov ustvarjalnosti. Na<br />

okrogli mizi bodo o ustvarjalnosti razpravljali znani<br />

Slovenci. Predstavljene bodo tudi umetniške vaje, ki<br />

bodo udeležencem služile kot praktičen primer umetniških<br />

dejavnosti v šolah.<br />

Mednarodna konferenca je namenjena vsem, ki se<br />

ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem od predšolskega<br />

obdobja do univerze: pedagoškim delavcem, svetovalnim<br />

delavcem, ustvarjalcem, poslovnežem, študentom<br />

pedagoških in umetniških študijev, staršem in vsem<br />

drugim, ki jih ta tematika zanima. Posebej zanimiva je<br />

tudi za vse tiste, ki sodelujejo pri oblikovanju programov<br />

izobraževanja strokovnih delavcev v vrtcih in šolah.<br />

Okvirni urnik konference<br />

Četrtek, 13. 9. <strong>2012</strong>, od 15:00 do 21:00<br />

14:00–15:00 prihod in registracija udeležencev<br />

15:00–15:05 dobrodošlica<br />

15:05–15:20 glasbena otvoritev konference<br />

Marimba kvartet<br />

(Petra Vidmar, Katarina Kukovič,<br />

Lovro Ašič, Vid Ušeničnik)<br />

15:20–16:30 predavanje: Napredni in cvetoči družbi<br />

naproti: ustvarjalnost v razredu,<br />

David Brierley<br />

16:30–17:00 odmor<br />

17:00–18:00 praktično delo: skupno slikanje,<br />

Mali Roald<br />

18:00–18 45 prigrizek<br />

18:45–20:00 predavanje: Kreativnost in zdravje,<br />

Martina Leibovici-Mühlberger<br />

20:00–21:00 umetniški program<br />

Petek, 14. 9. <strong>2012</strong>, od 9:00 do 18:45<br />

9:00–9:20 pevski nastop udeležencev seminarja<br />

za waldorfske pedagoge iz Zagreba<br />

in Ljubljane, vodi Mary Barratt-Due.<br />

9:20–9:30 povzetek prejšnjega dne<br />

9:30–10:15 predavanje: Prebujajoča kreativnost,<br />

Christopher Clouder<br />

10:15–10:45 odmor<br />

10:45–12:30 okrogla miza z vabljenimi gosti,<br />

vodi Manca Košir<br />

12:30–14:30 kosilo<br />

14:30–15:45 predavanje: Ustvarjalna etika,<br />

Manca Košir<br />

15:45–16:15 odmor<br />

16:15–17:30 predavanje: Kreativnost kot življenje<br />

samo, Leon Lojk<br />

17:45–18:45 zaključek z vsemi predavatelji<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2012</strong> 3


Predavatelji<br />

DAVID BRIERLEY (Norveška)<br />

Ima več kot 40 let izkušenj na področju izobraževanja na<br />

vseh nivojih, predvsem na področju poučevanja mladih in<br />

dela z učitelji. Je soustanovitelj Rudolf Steiner University College<br />

v Oslu, Škole za sutra v Zagrebu in Šole za življenje v<br />

Sloveniji ter gostujoči predavatelj na univerzah in pedagoških<br />

inštitutih po svetu, član Platforme za inovacije in izobraževanje<br />

fundacije Botin iz Španije, svetovalec organizacij, ki se zavzemajo<br />

za reformo izobraževalnih praks v skladu s sodobno<br />

potrebo po negovanju tistih sposobnosti, ki izvirajo iz vrednot<br />

človečnosti.<br />

CRISTOPHER CLOUDER (Velika Britanija)<br />

Univerzitetni in srednješolski učitelj, gostujoči predavatelj,<br />

predsednik združenja waldorfskih (Steinerjevih) šol Velike<br />

Britanije in Severne Irske, ustanovitelj in direktor ECSWE -<br />

Evropskega združenja waldorfskih (Steinerjevih) šol. Ima bogate<br />

izkušnje pri delu z otroki in za otroke s posebnimi potrebami.<br />

Je tudi avtor številnih knjig s področja pedagogike, za<br />

katere črpa gradivo iz svojih bogatih dolgoletnih izkušenj kot<br />

waldorfski učitelj. Kot predsednik mednarodne organizacije<br />

»Zavezništvo za otroštvo« (Alliance for Childhood) pa nastopa<br />

kot neutruden zagovornik pravice otrok do kvalitetnega in<br />

ustvarjalnega otroštva.<br />

MARTINA LEIBOVICI-MÜHLBERGER (Avstrija)<br />

Ginekologinja in porodničarka, doktorica psihosomatske<br />

in psihoterapevtske medicine s psihoterapevtsko licenco in<br />

licenco za socialno svetovanje, mediatorka, direktorica raziskovalno<br />

svetovalno izobraževalnega centra ARGE (Erziehungsberatung<br />

und Fortbildung GmbH) na Dunaju, ki se ukvarja<br />

z mladostniki in družinami, svetovalka številnih mednarodnih<br />

združenj, ki se ukvarjajo s človeškimi viri in sociokulturološkimi<br />

raziskavami.<br />

LEON LOJK (Slovenija)<br />

Psihoterapevt s slovensko in evropsko diplomo, senior inštruktor<br />

inštituta Williama Glasserja, ustanovitelj in dolgoletni<br />

predsednik Evropske zveze za realitetno terapijo in<br />

soustanovitelj Slovenske krovne zveze za psihoterapijo ter<br />

Slovenskega društva za realitetno terapijo. Zaslužen je za priznanje<br />

realitetne terapije kot znanstveno potrjene metode s<br />

strani Evropske zveze za psihoterapijo. Ima bogate izkušnje<br />

tako na področju raziskovanja in izobraževanja kot tudi na<br />

področju svetovalnega dela.<br />

MANCA KOŠIR (Slovenija)<br />

Dolgoletna predstojnica Katedre za novinarstvo in ustanoviteljica<br />

ter do upokojitve predavateljica predmeta Socialna<br />

in novinarska etika na Fakulteti za družbene vede Univerze<br />

v Ljubljani, avtorica šestnajstih znanstvenih, poljudnoznanstvenih<br />

in publicističnih knjig ter stotine člankov, ustanoviteljica<br />

ter predsednica Gibanja za trajnostni razvoj Slovenije,<br />

prostovoljka hospica, mama in waldorfska babica.<br />

Do začetka konference lahko pride do določenih<br />

sprememb v urniku. Vse morebitne spremembe bodo<br />

objavljene na spletni strani organizatorja. Hvala za<br />

razumevanje!<br />

Umetniški del<br />

DAG ASLAKSRUD (Norveška)<br />

Arhitekt, šolal se je na Akademiji za arhitekturo v<br />

Oslu. Svoje življenje je posvetil poučevanju, 25 let dela<br />

kot srednješolski razrednik in učitelj slikanja.<br />

MARY BARRATT-DUE (Norveška)<br />

Glasbena pedagoginja s 25-letnimi izkušnjami na področju<br />

učenja glasbe (klavir in zborovsko petje); izobraževala<br />

se je na Akademiji za glasbo v Oslu, ima znanja<br />

s področja evritmije in zdravilne evritmije, je docentka<br />

glasbe in giba na Rudolf Steiner University College v<br />

Oslu.<br />

MALI ROALD (Norveška)<br />

Sikarka in pedagoginja, izobraževala se je na Akademiji<br />

za umetnost in dizajn v Bergnu na Norveškem in<br />

v slikarski šoli v Goetheanumu v Švici. Docentka na<br />

Rudolf Steiner University College v Oslu, vodi študij<br />

umetnosti za učitelje.<br />

Prijave<br />

Prijave sprejemamo na elektronski naslov:<br />

waldorfska.sola-dogodki@waldorf.si ali po telefonu<br />

na številko 01 28 222 40 (od 8.00 do 14.30 ure).<br />

Kontaktna oseba je Karmen Bezgovšek.<br />

Pišite nam ali nas pokličite za vse podrobnejše informacije<br />

o konferenci. Prijavnica je objavljena na spletni<br />

strani www.waldorf.si.<br />

Poskrbljeno bo za konsekutivno prevajanje predavanj<br />

v tujih jezikih.<br />

Vse morebitne spremembe v programu konference<br />

bodo objavljene na spletni strani organizatorja<br />

Kotizacija<br />

Konferenco sofinancirata EU-program Jean Monnet<br />

in Zavod za šolstvo Republike Slovenije, zato vam lahko<br />

omogočimo ugodnejšo ceno: kotizacija za dvodnevno<br />

udeležbo na konferenci znaša 80 € in jo plačate ob<br />

prijavi na TRR SI56 3300 0000 5365 255, sklic 1309.<br />

Vsak udeleženec dobi potrdilo o udeležbi na<br />

konferenci.<br />

Možnost zgodnje prijave!<br />

Za prijavljene do 30. 7. <strong>2012</strong> znaša kotizacija za dvodnevno<br />

udeležbo 60 €.<br />

V ceno je vštet prigrizek v četrtek in petek ter kosilo<br />

v petek, morebitna nočitev in parkirnina nista všteta<br />

v ceno.<br />

Veselimo se srečanja z vami! <br />

4 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2012</strong>


<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2012</strong> 5


I z t u j e g a t i s k a<br />

Lory Hough<br />

Einstein morda<br />

nikoli ni uporabljal<br />

spominskih kartic,<br />

je pa verjetno<br />

gradil trdnjave<br />

Vrnimo našim otrokom igro<br />

Ta naslov je na nek način skoraj smešen:<br />

predstavljajte si mladega Einsteina z divje<br />

plapolajočimi lasmi, kako materino ogrinjalo<br />

vrže preko stolov in se plazi podenj.<br />

Toda Elizabeth Goodenough se naslov ne zdi prav nič<br />

smešen. Današnja družba se trudi svoje otroke spremeniti<br />

v male Einsteine. Tako zelo jih zaposluje, da<br />

prosta igra, ki je pomembna za zdrav otrokov razvoj in<br />

ki je za gospo Goodenough sveta, zelo hitro izginja iz<br />

njihovega življenja.<br />

To lahko kaj hitro vidimo tudi sami, le nekoliko se<br />

popeljemo naokoli po deželi (Ameriki); okoli hiš skoraj<br />

ni več videti otrok.<br />

Zato je gospa Goodenough zbrala denar za projekt, ki<br />

ga je imenovala Kje se igrajo otroci? Del tega projekta<br />

je tudi dokumentarni film, ki ga bo mogoče videti jeseni,<br />

ter spremljevalna knjiga in internetna stran. Poleg<br />

tega želi v sodelovanju z nacionalno mladinsko organizacijo<br />

zastaviti nacionalni dialog glede tega problema.<br />

S projektom, ki je vzniknil iz njene knjige Skrivna mesta<br />

otroštva, želi dvigniti zavedanje javnosti, kako zelo<br />

pomembna je otroška igra. Poleg očitnega, da pomaga<br />

otrokom ostati v formi, pospešuje igra tudi kreativnost<br />

ter jih uči veščin, na primer zmožnosti sklepanja kompromisov<br />

in druženja.<br />

'Igra ima veliko oblik. Najbolje jo lahko opišemo kot<br />

spontano človekovo izražanje, ki je osnovano na domišljiji<br />

in občutku svobode,' pravi gospa Goodenough.<br />

'Otroci si izmišljajo alternativne miselne zveze v komunikaciji,<br />

vizualizaciji, gibanju in uporabi resničnih<br />

predmetov. Spoznavajo sprostitev in zaposlitev, spodbudo<br />

in mir. Čeprav se lahko igra razvije kjerkoli, tudi<br />

v zaprti celici, pa narava otroke naravno spodbuja, da<br />

uživajo v zaznavanju in občutenju, da živijo.'<br />

In gospa Goodenough, predavateljica na univerzi v<br />

Michiganu, ni osamljena v svojem spoznanju o tem,<br />

kako pomembno je vse to. Neštete naslovnice pozivajo<br />

k temu, naj se otrokom omogoči več igre in manj<br />

strukture. Obstaja tudi majhno, vendar rastoče število<br />

strokovnjakov za otroški razvoj, medicinskih raziskovalcev,<br />

načrtovalcev okolja in drugih vzgojiteljev, ki se<br />

ukvarjajo s tem problemom, ko skušajo preprečiti, da<br />

bi igra še naprej izginjala iz življenja otrok.<br />

Kako smo prišli tako daleč<br />

Verjetno ni presenetljivo, da je eden izmed največjih<br />

dejavnikov pri izginjanju igre industrija, ki se ukvarja<br />

z vzgojo dojenčkov, in je v mišljenje staršev programirala,<br />

da morajo, če hočejo preživeti v današnji globalni<br />

ekonomiji, biti otroci boljši, pametnejši in bolj delovni<br />

kot kdaj koli prej.<br />

'Ta občutek, da bo človek nekaj zamudil, to tekmovanje<br />

se začne že v času, ko je otrok še v maminem<br />

trebuhu,' pravi Goodenoughova. 'Odrasli so tako hitro<br />

zagrabili ta tempo. Kaj bo še prišlo?'<br />

V času, ko dobro vemo, kako delujejo možgani in ljudje,<br />

jemljejo starši svoje starševstvo zelo resno. Članek,<br />

objavljen leta 2001 v Atlantic Monthly, navaja: 'Vaš<br />

otrok je najpomembnejši umetniški projekt, ki se ga<br />

boste kdaj koli lotili.' Rezultat tega je, da so ti čudežni<br />

otroci do srednje šole ciljno usmerjeni 'otroci sistema',<br />

ki ves svoj čas preživijo pred računalniki.'<br />

6 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2012</strong>


Michael Meyerhoff v svoji knjigi Moč igre navaja: 'Odrasli<br />

morajo razumeti, da prosta igra ni izguba časa,<br />

temveč otrokom v resnici pomaga pri učenju. Povsem<br />

razumljivo je, da otroci, ki raziskujejo in eksperimentirajo<br />

skozi igro, gradijo močne temelje na vseh pomembnih<br />

področjih razvoja, vključno z inteligenco, jezikom,<br />

socialnimi veščinami in čustveno varnostjo'<br />

Profesor Paul Harris je nedavno v francoskem listu<br />

L'Infobourg povedal, da otrokova zmožnost pretvarjanja<br />

in domišljanja ni znak nezrelosti ali pomanjkanja<br />

logike. Prej postavlja temelje bolj zrelemu razmišljanju<br />

glede stališč drugega.<br />

Odkrito moramo povedati, da niso krivi le starši. Že<br />

dolgo so mimo časi brez kabelske televizije, ko si lahko<br />

gledal le štiri ali pet TV-postaj. Danes je zelo močen<br />

mik satelitske in kabelske televizije. (Neka nedavna<br />

raziskava je odkrila, da ima 69 % ameriških otrok od<br />

6.do 14.leta televizor v svoji spalnici.) Če dodamo še<br />

internet, TiVo in video igrice, večina otrok ne bo čutila<br />

potrebe po igri, posebno ne zunaj. Drugi dejavniki<br />

vključujejo širjenje zidanih površin, ki je iz mnogih<br />

sosesk umaknila gozdove in odprto pokrajino. Mnogi<br />

starši, tudi zaradi strahu pred nasiljem, v lepem vremenu<br />

nič več ne odprejo zadnjih vrat in ne rečejo otrokom,<br />

naj se vrnejo ob mraku (v zadnjih 25 letih se je<br />

povprečno domače okolje otrok iz predmestja zmanjšalo<br />

iz 1,5 km na 1 km). Tudi zaposleni starši imajo vse<br />

manj prostega časa.<br />

'Starši delajo dlje časa in zato otroci ne preživljajo<br />

več prostega časa na dvorišču,' pravi Goodenoughova.<br />

'Tudi če imajo športe na prostem, to ni isto, kot je tista<br />

globoka povezanost z zemljo. Ne gre za zunanji svet.'<br />

Ni časa za igro<br />

Ta povezanost z zemljo je odločilna, pravi Goodenoughova.<br />

Igra se gotovo lahko dogaja v prostoru – mladi<br />

Einstein, ki je iz maminega ogrinjala gradil utrdbo na<br />

primer, toda le spomini na dvorišče so tisti, ki resnično<br />

ostanejo.<br />

'Raziskava je pokazala, da ima v spominu ljudi igra<br />

na dvorišču dosti večjo vlogo, kot igra v prostoru, tudi<br />

če so ure preživete zunaj redkejše kot tiste notri.'<br />

To je še posebno pomembno danes: otroke ves čas<br />

prevažamo sem in tja v avtomobilih.<br />

'Tako pogosto ne gredo nikamor peš,' pravi Goodenoughova,<br />

ko govori o zamujenih priložnostih otrok, da bi<br />

uporabili vse svoje čute. 'Povsod jih vozimo z avti.'<br />

Po podatkih ameriškega centra za nadzor in preprečevanje<br />

bolezni je šlo leta 1969 peš v šolo 42 % otrok<br />

med 5 in 18 letom starosti, do leta 2001 pa je številka<br />

padla na 16 %. Vzroki, ki so za to navedeni, vključujejo<br />

oddaljeno bivanje od šol, ki so vedno pogosteje grajene<br />

na obrobjih mest, težave s prometom ter strah pred<br />

kriminalom.<br />

'Nihče ne želi, da bi na njegove otroke streljali ali jih<br />

ugrabili,' priznava Goodenoughova, toda 'to je tveganje,<br />

ki je v zadnjem desetletju v upadanju.'<br />

In vendar, kot pravi, 'Otroci preživijo preveč časa znotraj,<br />

posebno v šolah.'<br />

Znano je, da nekatere šole v Ameriki popolnoma ukinjajo<br />

odmore. Po podatkih strokovnjakov Združenja za<br />

zgodnje otroštvo na ministrstvu za šolstvu, je več kot<br />

40 procentov osnovnih šol odmor skrajšalo, ukinilo ali<br />

je pred tem, da ga ukine.<br />

'Videti je atrofijo odraslih, ki ne znajo uživati v času,<br />

preživetem v naravi, še posebno z otroki' pravi Goodenoughova.<br />

'Tisto, kar se je začelo kot zmožnost preživetja<br />

– gradnja zavetij in pot v svet – ne obstaja več. Vse,<br />

kar danes delamo, je mnogokrat umaknjeno iz sveta<br />

narave. Zato nekateri otroci rečejo, da bi raje ostali v<br />

prostoru, kjer imajo (energetske) izhode.'<br />

Nekateri otroci edini čas preživijo zunaj, na lokalnih<br />

igriščih, ki pa so, kot jih ona imenuje, neprijazne, betonska<br />

in plastična igrišča. Običajno imajo plezalo in<br />

gugalnico, vse na ravni površini. Težava je v tem, da<br />

takšne vrste prostor razvija le grobe motorične spretnosti,<br />

kot je ravnotežje in koordinacija. Zelo malo pa<br />

pripomore h kreativnosti in čutnemu raziskovanju.<br />

Ta osredotočenost na fizično seže daleč nazaj. Avtorica<br />

Susan Solomon, sodelavka projekta 'Kje se igrajo<br />

otroci', pravi, da je bilo, ko so v poznih osemdesetih<br />

letih19. stoletja uvedli igrišča na prostem, eno od<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2012</strong> 7


prepričanj, da 'ima fizična dejavnost, posebno nadzor<br />

nad mišicami, moralno dimenzijo, ki naj bi ustvarila<br />

boljše državljane.'<br />

Na koncu so takšna igrišča ukinjali, predvsem zaradi<br />

varnostnih razlogov. Leta 1999 je bilo zaradi poškodb<br />

na teh igriščih na urgenci zdravljenih 156 000 otrok.<br />

Temu dodajmo še kulturo pravnih tožb, ki smo ji priča,<br />

in načrtovanje takih igrišč se je spremenilo v eno samo<br />

omejevanje in previdnost.<br />

Goodenougova pravi, da so v kraju, kjer sama živi,<br />

pred kratkim, potem ko je nek osnovnošolec zaradi<br />

padca doživel pretres, ukinili sankanje med odmorom.<br />

Skrb pred nasiljem med vrstniki in pomanjkanje osebja,<br />

ki bi nadziralo učence, je šole prisililo, da so omejile<br />

uporabo igrišč.<br />

Vsa mesta pa seveda ne ukinjajo odmora in nekateri<br />

spoznavajo, kako pomembna je prosta igra. Celo New<br />

York City, kjer je obilje tradicionalnih igrišč, gradi nova<br />

igrišča, ki spodbujajo raziskovanje in domišljijo. Ti novi<br />

prostori bodo imeli, v skladu s teorijami o otrokovem<br />

razvoju, zaposlene izšolane ljudi, vodne naprave, pregrade<br />

in objekte z izhodom na odprto.<br />

'Igra za otroke ni ena od opcij; igra je tista, ki jim<br />

pomaga, da se učijo graditi skupnost, sodelovati z<br />

drugimi; ob igri se naučijo nekako vključiti svoj čut<br />

za ustvarjalnost,' je za New York Times povedal David<br />

Rockwell, ki načrtuje igrišča. 'Menimo, da je domišljija<br />

enako pomembna kot tek.'<br />

Zanimanje Goodenoughove se je porodilo leta 1990,<br />

ko je učila v Kaliforniji in je bila noseča z drugim sinom<br />

Willom. Nekega dne je med predavanjem okoljevarstvenika<br />

Rogerja Harta o odnosu otrok do okolja,<br />

začela razmišljati, kaj je tisto, kar otroke spodbudi, da<br />

najdejo svoje skrivne prostorčke, ki jih imenuje 'samo<br />

moj kotiček'.<br />

Nepozabno doživetje je, če si lahko stran od vsega sveta.<br />

Kotiček je lahko skromen – skrivališče v omari ali<br />

pod stolom, toda ta zmožnost, da kukaš ven in te nihče<br />

ne vidi, je zelo močna.<br />

Šest let pozneje, ko so bili na počitnicah na jezeru Pocono<br />

v Pensilvaniji, brez igrač ali televizije, sta z Willom<br />

neko popoldne gradila majhne kolibe iz praproti in lubja.<br />

Spet se je spomnila na skrivne kotičke. Preko poučevanja<br />

klasične literature in po razgovorih z drugimi<br />

ljudmi o njihovih spominih na otroštvo se je odločila,<br />

da zbere eseje, pesmi in kratke zgodbe pod naslovom<br />

Skrivni kotički otroštva. Prispevke je dobila tudi od Joyce<br />

Carol Oates in Roberta Colesa. Bila je presenečena,<br />

kako raznolika so bila ta literarna dela.<br />

'Mislila sem, da bodo imeli vsi enake spomine – odeja<br />

preko mize ali drevesna hišica, toda bili so različni,'<br />

pravi. 'Gre za to, da človek razvije čut, ki je tako enkraten,<br />

kot je on. Skrbi pa me, da otroku, če mu odvzameš<br />

izbiro, mu daš igračo, ki ima samo eno melodijo, ko<br />

potegneš vrvico, odstraniš domišljijo.'<br />

Na srečo je bilo njeno otroštvo, deloma po zaslugi gozda<br />

za hišo in zaradi družinskega običaja, da so cenili<br />

življenje zunaj, polno domišljije.<br />

'V naši družini je imel sprehod ali nočno opazovanje<br />

zvezd posvečeno mesto,' pravi.<br />

Ko zgubljamo ta občutek za posvečeno mesto in skupaj<br />

z njim za prosto igro, pravi, to za otroke pomeni<br />

spiralo navzdol, ki so jo dokazale tudi raziskave: začne<br />

se dvig stresa, porast diabetesa, debelosti. Otroci tudi<br />

nimajo več občutka za okolje.<br />

'V našem visoko programiranem komercialnem svetu<br />

izginja prosti čas in prostor. Otroci potrebujejo čas in<br />

prostor, kjer vsak dan ne bodo delali ničesar, da se bo<br />

tako lahko razvijal njihov pravi jaz.' <br />

Članek je bil objavljen v<br />

internetnih novičkah Waldorf today<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

Einstein May Never Have Used<br />

Flashcards, But He Probably Built<br />

Forts<br />

Bringing play back into the lives of children<br />

In some ways, this headline is almost funny, the idea of a<br />

young Einstein, wild hair flying, throwing his mother’s<br />

quilt over a couple of chairs and crawling underneath.<br />

But to Elizabeth Goodenough, M.A.T.’71, a headline<br />

like this is not a joke. We’re a busy-by-design society<br />

that’s become so concerned with turning kids into baby<br />

Einsteins that something critical to childhood, something<br />

that Goodenough holds sacred, is fast becoming<br />

extinct: free play.<br />

She says that all you have to do is drive around American<br />

cities and towns to see for yourself; there are very<br />

few kids outside.<br />

This is why Goodenough raised money to start a project<br />

called Where do the Children Play? which includes<br />

a PBS documentary that will air in the fall, as well as<br />

a companion book and website. In addition, with a coalition<br />

of national children’s organizations, she hopes to<br />

start a national dialogue about the issue. The project,<br />

which grew out of her earlier book called Secret Spaces<br />

of Childhood, is aimed at raising public awareness<br />

about the critical importance of play. Beyond the obvious<br />

— play helps kids stay in shape — it also promotes<br />

creativity and teaches skills such as negotiating and<br />

how to be around others. <br />

8 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2012</strong>


I z t u j e g a t i s k a<br />

Elizabeth Weil<br />

Puberteta pred<br />

desetim letom<br />

Je to nova 'normalnost'?<br />

Trace Sioux je svojo 9-letno hčerko Ainsley<br />

odpeljala na preiskave, da bi ugotovili, kaj se<br />

je z deklico začelo dogajati. Že pri šestih letih<br />

so ji začele rasti sramne dlake. Zdravniki so naredili vse<br />

preiskave, vendar niso odkrili ničesar.<br />

Nato je zaskrbljena mati začela iskati odgovor pri alternativnih<br />

zdraviteljih. Poskusila je z zdravilom DIM<br />

(diindolylmethan), dodatkom, ki bi lahko pomagal, da<br />

se hormoni v telesu uravnovesijo. Iskala je sredstva za<br />

osebno nego, ki so veljala za naravna, organska, ki ne<br />

vsebujejo estrogenov, fitoestrogenov, ki delujejo na žleze<br />

z notranjim izločanjem.<br />

Svojo hčerko je odpeljala h kineziologu, neke vrste<br />

kiropraktiku. Ta je za diagnosticiranje zdravstvenih težav<br />

testiral moč njenih mišic.<br />

Povprašal jo je, s kakšnimi težavami sta prišli k njemu.<br />

Mati mu je povedala, da ima njena hči prezgodnjo<br />

puberteto, katere simptomi so sramne dlake, dlake pod<br />

pazduho, nekaj mozoljev okoli nosu in povečane prsne<br />

bradavice. Prav tako se povečujejo čustvene težave.<br />

Vsaka malenkost jo vznemiri, joče, a ne ve, zakaj. Obiskali<br />

sta že mnoge zdravnike, vendar nihče ni znal dati<br />

nasveta in zdelo se je, da so spremenili definicijo za to,<br />

kar naj bi bilo normalno.<br />

Po opravljenem pregledu je kiropraktik povedal, da je<br />

vse tako videti, kot da dekličini jajčniki še ne proizvajajo<br />

večje količine estrogena in da torej ta hormon ni<br />

njen, ampak prihaja iz okolja.<br />

V poznih osemdesetih letih je Marcia Herman-Gidden,<br />

takratna zdravnica na oddelku za pediatrijo na<br />

Duke University Medical Center, začela opažati, da je<br />

imelo neverjetno veliko 8-9 letnic že sramne dlake in<br />

povečane prsi. V tistem času je veljalo, da se pri deklicah<br />

puberteta začne pri enajstih letih. Vendar je ona<br />

opažala drugačne znake, zato je začela zbirati podatke<br />

in na koncu vodila raziskavo, ki je zajela 17 000 deklic.<br />

Odkrili so, da pri belopoltih deklicah prsi zrastejo povprečno<br />

pri 9,96 let, pri temnopoltih pa pri 8,87 letih.<br />

Nekaj let so se strokovnjaki prerekali glede tega, v kakšni<br />

meri so podatki verodostojni. Zdaj pa se večina<br />

njih strinja okoli enega: rast prsi se začne prej. Debata<br />

se je sedaj premaknila na vprašanje, kaj to pomeni.<br />

Puberteta pri deklicah zajema tri dogodke: rast<br />

prsi, rast sramnih dlak in prvo menstruacijo. Dogodki<br />

se običajno odvijajo v tem vrstnem redu in trajajo dve<br />

leti. Podatki pa kažejo na zmeden vzorec. Medtem ko<br />

se je pokazalo, da so povprečna leta za rast prsi od<br />

sedemdesetih let dalje znatno padla, so tista za prvo<br />

menstruacijo ostala precej konstantna. Zakaj bi se puberteta<br />

začela prej in končala približno ob istem času?<br />

Endokrinologi razdelijo te deklice v dve skupini: tiste<br />

s težavami, ki jih je mogoče diagnosticirati kot prezgodnjo<br />

puberteto, in tiste, katerih razvoj pač poteka na<br />

robu normalnega. Včasih je obstajal nekakšen razpon<br />

med normalnim in nenormalnim, danes pa tega ni več.<br />

Eden od načinov diagnosticiranja tako imenovanega<br />

normalnega in nenormalnega je x-slikanje okostja roke<br />

in določanje starost kosti. Ena resničnih nevarnosti<br />

pri deklicah s prezgodnjo puberteto je hitrejše staranje<br />

kosti. V puberteti tudi najbolj zrastejo, nakar se s<br />

koncem pubertete rast ustavi. To pomeni, da lahko deklica,<br />

ki ima svojo prvo menstruacijo pri desetih letih,<br />

hitreje neha rasti in je manjša kot genetsko identična<br />

deklica, ki dobi prvo menstruacijo pri trinajstih letih.<br />

Ena pacientk dr. Greenspanove je bila 6 1/2 letna<br />

deklica, katere starost kosti je bila devet let. Bila je<br />

najvišja v svojem razredu. Sramne dlake so ji začele<br />

rasti pri štirih letih. Nihče, tudi njeni zdravniki, niso<br />

verjeli, da je njena rast normalna. Tej deklici je zdravnica<br />

predpisala enkrat mesečno hormonsko injekcijo<br />

(Leuprolide), da bi tako zadržali napredovanje pubertete.<br />

Deklici so bile injekcije neprijetne, pa vendar nihče<br />

glede načina zdravljenja še pomišljal ni. Odstopanje<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2012</strong> 9


med njenim spolnim dozorevanjem in njenimi leti je<br />

bilo resnično preveliko.<br />

Nasprotno pa je pri Ainsley puberteta napredovala<br />

počasi, kar pomeni, da pri njej ni tako velike nevarnosti,<br />

da bi zastala v rasti ali da bi se pri njej razvil rak na<br />

dojkah. (Strokovnjaki zgodnje menstruacije povezujejo<br />

z rakom na dojkah, čeprav raziskovalci niso gotovi, ali<br />

je to zaradi daljše izpostavljenosti estrogenu, daljšega<br />

obdobja menstrualnih ciklusov ali pa morda nečesa<br />

drugega, kot na primer starosti, pri kateri deklica na<br />

hitro zraste.) Zato pri njej dr. Greenspanova, kljub pritisku<br />

staršev, ni predpisala hormona Leuprolida, saj<br />

ima ta možne stranske učinke – vključno z večjo nevarnostjo<br />

za osteoporozo in preveliko težo za deklice<br />

te starosti. Meni, da je dajanje teh zdravil pomembno<br />

etično vprašanje, kajti s tem daješ otroku sporočilo<br />

‘Nekaj je narobe s tvojim telesom’, namesto da bi ji<br />

dajali sporočilo ‘To je tvoje telo, poskusimo najti način,<br />

kako ga sprejeti’.<br />

S starši ima dr. Greenspanova dolge razgovore, med<br />

katerimi jim pokaže vse podatke. Ko enkrat preidejo<br />

fazo vznemirjenosti, le redko vztrajajo pri zdravilih, ki<br />

bi ustavila razvoj pubertete. Večina se nauči, kako obvladovati<br />

spremembe in pomagati svojim hčeram, da<br />

se prilagodijo.<br />

Neka mama je morala svojo hčerko opominjati, da je<br />

dobro, da se obnaša svojim letom primerno. 'Tako je,<br />

kot bi imel zelo velikega malčka, od katerega ljudje pričakujejo,<br />

da bo govoril že v stavkih. Ko gledajo mojo<br />

hčerko, govorijo: Poglej te ličnice! Mi pa jo moramo opominjati:<br />

Res si morda videti kot dvanajstletnica, vendar<br />

si stara le devet let. Prav je, da se tako tudi obnašaš.'<br />

Strokovnjaki pa še vedno ne vedo dosti o tem, kako<br />

zgodnja puberteta vpliva na duševnost deklic.<br />

In zakaj začnejo pri tolikih deklicah, ki nimajo nikakršnih<br />

zdravstvenih težav, tako zgodaj rasti prsi?<br />

Zdravniki ne vedo točno zakaj, odkrili pa so nekatere<br />

faktorje, ki k temu prispevajo.<br />

Pri deklicah s preveliko težo, se puberteta dosti pogosteje<br />

prične prej, kot pri tistih, ki so bolj suhe. Povezava<br />

med puberteto in indeksom telesne mase pa se<br />

začne že v zelo zgodnih letih – pri petih, treh letih ali pri<br />

devetih mesecih. Raziskovalci zdaj verjamejo, da pošlje<br />

maščobno tkivo telesu sporočilo, za začetek zorenja.<br />

Kot pravi Robert Lustig, profesor klinične pediatrije na<br />

univerzi v Kaliforniji, imajo debelejše deklice višji nivo<br />

hormona leptina, ki lahko vodi v zgodnjo puberteto,<br />

kar pa vodi v višji nivo estrogena in povzroča hitrejše<br />

fizično dozorevanje.<br />

Poleg tega so raziskave na živalih pokazale, da lahko<br />

izpostavljenost nekaterim okoljskim kemikalijam sproži<br />

zgodnejše dozorevanje telesa. Posebno zaskrbljujoče so<br />

snovi, ki vplivajo na endokrine žleze, kot so xeno-estrogeni.<br />

Ti delujejo kot steroidni hormoni in lahko spremenijo<br />

čas pubertete. Strokovnjaki iz znanih razlogov ne<br />

morejo izvajati študij, ki bi kazale na direkten vpliv teh<br />

kemikalij na otroke, zato pa so pozorni na tako imenovane<br />

‘naravne poskuse’, kot je tisti, ki se je leta 1973<br />

zgodil v Michiganu, kjer so govedo slučajno hranili z<br />

žitom, ki je bilo kontaminirano s tako kemikalijo, ki posnema<br />

estrogen PBB. Deklice, ki so jih rodile nosečnice,<br />

ki so uživale to meso in pile mleko teh krav, so dobile<br />

prvo menstruacijo občutno prej kot njihove vrstnice.<br />

Med starši in raziskovalci v Ameriki pa zbuja skrb še<br />

ena kemikalija, posnemovalka estrogena – BPA, ki je<br />

navzoča povsod. Triindevetdeset odstotkov Američanov<br />

ima v telesu sledi BPA. Prvič so jo uporabili kot sintetični<br />

estrogen leta 1930. V petdesetih letih so jo dajali<br />

v trdo plastiko. Od takrat dalje jo najdemo v mnogih<br />

proizvodih. Več kot pol milijona kilogramov je je na leto<br />

sproščene v okolje.<br />

Tudi stres v družini lahko sproži zgodnjo puberteto.<br />

Deklice, ki od zgodnje mladosti živijo brez biološkega<br />

očeta, imajo dvakrat več možnosti za prezgodnji začetek<br />

pubertete kot tiste z obema staršema. <br />

Članek je bil objavljen v New York Timesu in na internetni<br />

strani www.waldorftoday.com<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

Puberty Before Age Ten: A New 'Normal'?<br />

One day last year when her daughter, Ainsley, was 9, Tracee Sioux pulled her out of her elementary school in Fort Collins,<br />

Colo., and drove her an hour south, to Longmont, in hopes of finding a satisfying reason that Ainsley began growing pubic<br />

hair at age 6.<br />

Fed up with mainstream physicians, Tracee began pursuing less conventional options. She tried giving Ainsley diindolylmethane,<br />

or DIM, a supplement that may or may not help a body balance its hormones.<br />

None of this stopped Ainsley’s body from maturing ahead of its time. That afternoon, Tracee and Ainsley visited the<br />

office of Jared Allomong, an applied kinesiologist. Applied kinesiology is a 'healing art' sort of like chiropractic. Practitioners<br />

test muscle strength in order to diagnose health problems; it’s a refuge for those skeptical and weary of mainstream<br />

medicine.<br />

Finally, he asked Ainsley to sit up. 'It doesn’t test like it’s her own estrogens,' Allomong reported to Tracee, meaning<br />

he didn’t think Ainsley’s ovaries were producing too many hormones on their own. 'I think it’s xeno-estrogens, from the<br />

environment,' he explained. 'And I think it’s stress and insulin and sugar.' <br />

10 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2012</strong>


I z t u j e g a t i s k a<br />

John Payne<br />

Zakaj si razprave o ritalinu<br />

postavljajo napačno vprašanje<br />

Zdravljenje duševne<br />

vročice otrok s<br />

poenostavljanjem<br />

Starši po vsem svetu se zavedajo, da nekaj ni v<br />

redu. Njihov starševski instinkt jim govori, da<br />

so danes otroci in družinsko življenje v vse večji<br />

stiski.<br />

In res, otroci doživljajo krizo, so žrtve nenapovedane<br />

vojne otroštvu, utapljajo se v čutnem cunamiju. In ker<br />

svoje otroke ljubimo, smo zaskrbljeni in iščemo rešitve,<br />

zanemarimo pa glas v naši glavi, ki nam govori,<br />

da je nekaj zelo narobe, če svojega otroka vsako jutro<br />

pozdravljamo s tabletko, ki mu bo pomagala. Nekaj je<br />

resnično narobe. Pa ne z otroki. Ti so čudoviti, nadarjeni<br />

in domiselni, kot so vedno bili. Od njih pričakujemo,<br />

da se bodo prilagodili vsem spremembam, ki so se<br />

v njihovem okolju zgodile, da bodo prenesli vedno več<br />

spodbud in stresa.<br />

V desetletjih svojega dela s starši po vsem svetu sem<br />

srečal na tisoče sijajnih otrok z nenavadnimi, posebnimi<br />

talenti, ki jih je povozil stres, in tako prišel do zelo<br />

preprostega zaključka: nadarjen otrok + stres = motnja<br />

ali, kot jo sam imenujem, duševna vročica. Vsak od<br />

staršev že ve, kako otroka pozdraviti, kadar ima običajno,<br />

fizično vročico, kakor tudi, kako pozdraviti duševno<br />

vročico. Ni se nam potrebno ničesar učiti, obiskati<br />

specialista ali brskati po internetu. Svojo starševsko<br />

modrost posvetimo srcu in razumu našega otroka; naredimo<br />

tisto, kar normalno naredimo, kadar se dvigne<br />

vročina. Prav tako kot lahko nakopičen stres vodi k<br />

problemom, lahko tudi nakopičena poenostavljenost in<br />

ravnotežje popelje otroka v smeri nadarjenosti.<br />

Nadarjen otrok + poenostavljanje = nadarjenost.<br />

Poglejmo tri faze zavedanja in zdravljenja obeh vročic:<br />

1. faza: Opazimo, da nekaj ni v redu<br />

Nekateri starši prisegajo, da lahko dobesedno vonjajo<br />

vročico svojih otrok, da lahko čutijo, da posebno živčno<br />

stanje povzroči vročico. Kadar je otrok pod stresom, je<br />

na robu duševne vročice. Zaradi tega lahko čuti čustven<br />

pritisk, je strt ali vznemirjen. Dostikrat je pametno, da<br />

se o takem obnašanju posvetujemo s ‘strokovnjaki’,<br />

lahko pa odgovor poiščemo tudi v sebi in otroku, tako<br />

kot to storimo pri vročici, ki jo že poznamo.<br />

1. faza: Umirimo otrokovo življenje<br />

Takoj, ko termometer potrdi naš sum, vemo, kaj storiti.<br />

Zastremo okna, otroku pripravimo ležišče na kavču,<br />

skuhamo kakšno preprosto juho, ga razbremenimo<br />

vseh obveznosti, ki so na njegovem urniku. Kakšno<br />

olajšanje. Celi družini to koristi. Da bi pri svojem otroku<br />

zaznali duševno vročico, moramo biti zelo pozorni<br />

na naš notranji termometer, tisti, ki nam pove, kdaj<br />

otrok ne deluje več tako kot običajno. Ne ženite ga preveč,<br />

poenostavite njegovo življenje in medtem dovolite<br />

družini, da si nekoliko odpočije od vseh pritiskov, brez<br />

katerih samo mislimo, da ne moremo živeti: vseh napadov<br />

zunanjih medijev, prenatrpanih urnikov, sladke,<br />

procesirane hrane. Nikoli ne pričakujemo, da se bo<br />

otrok, kadar je fizično bolan, pozdravil tako, da še naprej<br />

živi kot običajno, pa vendar se obotavljamo doma<br />

narediti spremembe, ki lahko koristijo našemu preobremenjenemu<br />

otroku. Zakaj?<br />

3. faza: Ostanemo ob otroku<br />

Večini staršev ni potrebno povedati, naj ostanejo z<br />

bolnim otrokom. Potreba po tem je instinktivna. Žal pa<br />

smo se v naši kulturi naučili spregledati vzrok problema,<br />

kadar nam otroci pripovedujejo, da so kako drugače<br />

ranjeni. Potem ko odstranimo vsakršno možnost<br />

medicinskega vprašanja, otroci z duševno vročico ne<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2012</strong> 11


U t r i n k i<br />

potrebujejo nobenega drugega mnenja ali profesionalne<br />

pomoči, potrebujejo nas. Povsem naravno morajo<br />

počivati v družbi svojih staršev. Da pozdravimo duševno<br />

vročico, lahko traja dlje kot pri gripi, a končni rezultat<br />

bo isti: ponovno zdravje in osvežen stik. S tem, ko<br />

smo ob našem vročičnem otroku, spoznavamo njega in<br />

njegove potrebe in spodbudimo imunski sistem naše<br />

celotne družine, da je imuna pred boleznimi sveta s<br />

prevelikim številom spodbud in vročice.<br />

Nedvomno je boleče in neprijetno gledati, kako naš<br />

otrok trpi. Ker nas zajame panika, se obrnemo po pomoč<br />

navzven. Vendar vodi zdravljenje duševne vročice<br />

doma, namesto duševne motnje nekje v neki pisarni, v<br />

bolj trdne vezi med starši in otroci ter v manj razlogov<br />

za skrb in zdravljenje z zdravili. Navsezadnje še vedno<br />

niso povsem znani stranski učinki teh zdravil. In moja<br />

raziskava, pilotska študija, ki sem jo vodil v letu 2000,<br />

ko sem testiral, kako deluje režim poenostavljanja na<br />

otroke z diagnozo ADHD, je pokazala, da je 68 % otrok<br />

v štirih mesecih prešlo iz klinične nefunkcionalnosti v<br />

klinično funkcionalnost.<br />

Na koncu je pred nami vedno izbira. Starši se morajo<br />

odločiti, ali verjamejo, da je otroštvo priložnost pospešene<br />

bogatitve ali počasi razvijajočih se izkušenj. Ali<br />

se zmoremo dovolj dolgo izklopiti iz virusnega sveta,<br />

da omogočimo motnjam otrok, da se pretočijo nazaj v<br />

njihove prirojene talente, pripravljene, da se ponudijo<br />

svetu v svojem lastnem ritmu, na svoj lasten način?<br />

Potrebujemo vso pomoč, ki jo je mogoče dobiti, to<br />

pa ne pomeni, da bi še karkoli ‘dodali’ – pomeni manj<br />

‘obremenitve’.<br />

Ta članek je bil objavljen v Huffington Postu in na<br />

internetni strani www.waldorftoday.com. Kim John<br />

Payne je avtor knjige Simplicity Parenting. Več o njem<br />

in njegovem delu na internetni strani simplicityparenting.com.<br />

<br />

prevod: Marina Nuvak<br />

Why the Ritalin Debate Is Asking the Wrong Question<br />

Healing Our Kids’ Soul Fever With<br />

Simplicity<br />

Parents across the country know something is<br />

wrong. All the hovering, anxiety, medicating, and<br />

overscheduling is giving voice to that parental instinct<br />

that knows when our kids and family life are in trouble.<br />

And it’s true, our kids are in crisis, victims of an undeclared<br />

war on childhood, drowning in a sensory tsunami,<br />

and because we love them so much, we worry, and<br />

we search for solutions, ignoring the voice in our heads<br />

telling us that something’s off when we greet our kids<br />

every morning with a pill to fix them. Indeed, something<br />

is wrong. But it’s not our kids. Our kids are as beautiful,<br />

feisty, gifted, and quirky as they have always been.<br />

What’s changed is their environment, and the levels of<br />

stimulation 12 <strong>Waldorfske</strong> and stress <strong>novice</strong> we expect poletje them <strong>2012</strong> to integrate. <br />

Magda Mlekuž<br />

Waldorfska olimpijada v<br />

Schonavu<br />

Olimpijada ali čas<br />

brez vojne<br />

Prvotno so jih organizirali v stari Grčiji, konec<br />

19. stoletja pa je zamisel oživil francoski baron<br />

Pierre de Coubertin. Dokument v o začetkih<br />

antičnih olimpijskih iger se ni ohranil, obstajajo pa številne<br />

legende o njihovem začetku. Po eni od njih naj bi bile<br />

prve igre povezane z antičnim grškim pojmom ἐκεχειρία<br />

(ekeicheiria) ali olimpijskim premirjem. Prve zabeležene<br />

igre so se odvijale v Olimpiji leta 776 pr. n. št., vendar<br />

pa so s precejšnjo gotovostjo igre prirejali tudi pred tem.<br />

Igre so bile krajevnega značaja, edina disciplina, v kateri<br />

so se tekmovalci pomerili, pa je bil tek na stadionu.<br />

Olimpijáda so športni dogodek, ki se odvija vsako četrto<br />

leto. 'Olimpijada' v resnici pomeni štiriletno obdobje, ki se<br />

konča z olimpijskimi igrami ali pa tudi ne.<br />

Ena izmed kulturno zgodivinskih epoh v petem razredu<br />

je stara Grčija. Zgodovina je predmet, ki vse učence<br />

povleče, saj je predstavljen skozi zgodbo, pesem, evritmijo,<br />

slikanje, recitacijo in prav vsi učenci najdejo v<br />

šolskem delu nekaj za svojo dušo. Najdejo globlji praspomin,<br />

ki ga s posebno toploto prenesejo v svoje šolsko<br />

delo. Ples hasaposerviko, ki smo ga letošnje leto<br />

predstavili tako za šolski praznik šoli kot na grškem<br />

večeru v Schonavu ima svojo vlogo in nalogo pri učencih.<br />

Začetek vaje je bil težak predvsem za fante. Noge<br />

niso bile lahkotne in igrive, temveč zelo težke in okorne.<br />

Še težjo prepreko je tako za fante kot punce pomenila<br />

postavitev v nizu dekle, fant, dekle. Bili so kar malo nesrečni.<br />

Dekleta zato, ker fantje niso bili tako lahkotni,<br />

fantje ker so se počutili bolj izpostavljene. Kako srečni<br />

so bili, ko sem naposled obdržala postavitev, ki nam jo<br />

je predlagala učiteljica plesa, ga. M. Koderman. Vsi v<br />

en glas so spraševali, če sem to naredila, da bi bili veseli.<br />

Toda olimpijada in veliko otrok iz waldorfskih šol<br />

iz Avstrije, Slovaške, Hrvaške, Madžarske je pred nas<br />

postavilo nove zahteve.<br />

Od četrtka do sobote smo bila v eni izmed učilnic šole<br />

v Schonavu. Prespali smo na tleh ene izmed učilnic<br />

šole in se po napornem dnevu preizkusili v treningu<br />

maratona, naslednji dan pa še v ostalih disciplinah.<br />

Travnik pred šolo in bližnji gozdiček sta bila prostor<br />

za druženje s mariborskimi otroki. Tisti, ki je obvladal<br />

nemščino, pa je bil popolnoma sproščen in navezoval<br />

stike vsepovsod. Na predvečer olimpijskih iger smo v<br />

kulturnem programu zopet zaplesali in občinstvo nam<br />

je zopet skandiralo.


kultura osebnosti vzpostavlja igralca. Igralca samega<br />

sebe. Za introvertiranega otroka je pomembno, kakšen<br />

je v svoji intimi in ne od vtisa, ki ga naredi na druge. Za<br />

tiste, ki v svojih dejanjih izkazujejo osebo, šteje predvsem<br />

to kakšen vtis naredijo na druge.<br />

Ja neverjetna klenost se kaže v otrocih iz Ljubljane,<br />

veselje do gibanja, ki ga ni bilo zaznati pri vseh. Bili<br />

smo tudi leto mlajši, kajti večina waldorfskih otrok<br />

izven Slovenije gre leto pozneje v šolo. Prav tako sem<br />

pomislila, da so v današnjem času le redke preizkušnje,<br />

ki zahtevajo popolno samostojnost otrok. Ko jo<br />

izkusijo, so sami nase ponosni, da so to zmogli.<br />

Vera v otroka, v tisto najboljše, kar je v njem in kar še<br />

lahko postane, jim daje neverjetna krila.<br />

Dragi starši, odslej ste pomembni kot tisti, ki skrbite<br />

za zatočišče, v katerega se lahko vrne, da si nabere<br />

novih moči, za nov zagon, za nov podvig . Kleni otroci<br />

zmorejo sami, rabijo samo vašo veselo pričakovanje<br />

snidenja, sprejemanja ter miru v zatočišču. <br />

Tako je odpadel še en oklep nelagodja, sezidan iz<br />

občutka nerodnosti in sramu. Letošnje leto je bilo v<br />

programu veliko plesov in na koncu smo zaplesali vsi<br />

skupaj – tudi učitelji. Vsak dan takšnega druženja smo<br />

pridno zaspali ob grških zgodbah že ob enaindvajseti<br />

uri.<br />

Že je bila tu sobota. Veliki dan, velika preizkušnja.<br />

Čisto vsak je moral ' stati na svojih nogah' in se preizkusiti<br />

v maratonu, štafeti, rokoborbi, vožnji z vozom ter<br />

dveh izbranih disciplinah. Ni šlo za tekmo posameznika<br />

z množico. Šlo je za tekmo s samim sabo.<br />

'Se zmorem pobrati, čeprav so me med maratonom<br />

podrli in poteptali, bom obstal v tem občutju in se počutil<br />

žrtev? Zmorem sama, čisto sama, čeprav bodo<br />

starši navijali zame? Brat mi je svetoval, da treniram z<br />

zmanjšano močjo in vse pokažem na dan tekme. Vem,<br />

da sem občutljiva na sonce in se znam zaščititi. Kako<br />

lahko šola polepša življenje otrok! Preizkusite se v<br />

šprintu tudi vodje polisa,' vse to so stavki, ki mi še zdaj<br />

odzvanjajo v glavi.<br />

Preizkusili so se vsi ekstravertirani in introvertirani<br />

otroci. Tisti, ki jih zlahka prezremo v običajnem življenju,<br />

ker niso glasni, ti največkrat združujejo nežnost in<br />

tiho moč. Ter oni drugi, ki jih lažje sprejemamo, ker so<br />

glasni in opazni, kar naša kultura šteje za uspešnejše.<br />

Pri enih vlada bolj značaj pri drugih osebnost. Ta nova<br />

Waldorf Olympic games in Schonau<br />

Olimpic games or the time without the war<br />

Originally they were organised in Old Greece and at the end of the 19th century French barron Pierre de Coubertin revived<br />

the idea. Documents about the beginnings of the antique Olympic games are not preserved but there are several legends<br />

about their origin. Regarding one of them the games were related to old Greek term ἐκεχειρία (ekeicheiria) or olympic<br />

cease-fire.The first recorded games were in Olympia in 776 b.c ... <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2012</strong> 13


U t r i n k i<br />

Lidija Habinc Perko<br />

mentorica in učiteljica angleščine v 7.r<br />

'Nobody, I mean<br />

nobody messes<br />

around with us'<br />

Sredi maja je letošnji sedmi razred pripravil<br />

razredno igro v angleščini z naslovom A Grimm<br />

Night for Christian Andersen avtorice Sue<br />

Gordon.<br />

Uprizoritev igre je bila plod dvomesečnega prizadevnega<br />

dela učencev in mentorjev. Igra v tujem jeziku je<br />

kar krepak zalogaj in utegne biti dolgotrajen proces od<br />

prvega branja besedila, seznanjanja z vsebino, utrjevanja<br />

pravilne izgovorjave in intonacije do takrat, ko se<br />

je besedilo že vtisnilo v spomin in ga je potrebno ponotranjiti<br />

in ustrezno interpretirati. Rezultat številnih<br />

porabljenih ur pa je neprecenljiv. Vsi vemo, kako težko<br />

je včasih 'v življenje' spraviti misel. Že oblikovana se<br />

zatakne v grlu. V igri pa jezik steče, jezikovni vzorci se<br />

vtisnejo v spomin, besedišče se oplemeniti, na koncu<br />

učenci malodane poznajo besedilo vseh soigralcev.<br />

Ob tem bi bilo potrebno omeniti še, kako pomembne<br />

so igre za razvoj otroka. Razredne igre, ki so sestavni<br />

del waldorfskega učnega načrta, so zagotovo eden od<br />

vrhunskih dosežkov učencev v tekočem šolskem letu.<br />

Vključujejo vse otroke v razredu in jih umetniško in socialno<br />

povezujejo. Umetnost pravilne artikulacije besed<br />

in ekspresivnega izražanja zahteva pozornost vsakega<br />

posameznika. Glasba, evritmija in ples pa povezujejo<br />

in prepletajo besedno tkivo ter mu dajejo povsem nove<br />

razsežnosti. Igre poglabljajo razumevanje temeljnih tem<br />

v posameznih razredih. Otroci postanejo stari Grki, in<br />

Rimljani, Vikingi ali celo volkovi, zmaji, svetniki, znane<br />

zgodovinske osebnosti in še in še. Zdravilni učinki<br />

prevzemanja vlog so neprecenljivi. Plašen in vase zazrt<br />

otrok lahko prevzame lik hrupnega zabavljača in seveda<br />

tudi obratno.<br />

Igre otroke zabavajo, navdihujejo, poučujejo in jih<br />

tudi preoblikujejo. Med igralci in besedilom igre se<br />

spletajo čarobne vezi. Opazujemo lahko, kako se igralci<br />

povezujejo z občinstvom in med seboj, ko ustvarjajo<br />

prepričljivo predstavo za gledalce. Nič kolikokrat smo<br />

učitelji v učencih zaznali velike spremembe v času, ko<br />

smo pripravljali igro. Videli smo, kako so pridobivali<br />

samozavest, občudovanje, odobravanje in sprejetost<br />

med vrstniki. Videli smo, kako so v sebi odkrili moč in<br />

pogum za nastopanje in občutek za sočloveka. Skozi<br />

vsa ta umetniška prizadevanja so se učenci naučili ceniti<br />

drug drugega.<br />

In kako so igro doživljali učenci<br />

sami?<br />

'Naš razred je to leto pripravil angleško igro. Pripravljati smo<br />

se začeli po zimskih počitnicah. Najprej smo prebrali tekst, da<br />

smo si lahko razdelili vloge. Večina nas je bila z izbiro zadovoljna.<br />

Nato smo se morali besedilo naučiti. Začele so se govorne vaje,<br />

saj smo veliko besed narobe izgovarjali. Ko nas je večina besedilo<br />

obvladala, smo začeli vaditi v Lila dvorani, saj je bil oder veliko<br />

časa zaseden. Ker nismo vedeli, kaj naj naredimo z rokami, smo<br />

v roke dobili rekvizite. Teden dni pred predstavitvijo, smo začeli<br />

vaditi na odru. Težave smo imeli s pretihim govorjenjem. Prišli so<br />

nas gledat tudi starši, da so potem lahko naredili sceno in manjkajoče<br />

kostume. Z nami je zadnji teden delal tudi Gašper Tič in<br />

nam z nasveti pomagal izboljšati naše igranje. Hvala! V nedeljo,<br />

tri dni pred nastopom, so naši starši postavili sceno, mi pa smo v<br />

ponedeljek prvič oblekli kostume. V sredo, 23.5., je nastopil veliki<br />

dan. Dopoldne smo nastopili pred učenci naše šole. Bili smo v<br />

redu, le malo glasnejši bi lahko bili. Zato pa smo bili fenomenalni<br />

na naši večerni predstavi za starše. Ta igra je bila zame čudovita<br />

izkušnja, saj mi je dala vedeti, kako pomembno je razumevanje<br />

angleščine.'<br />

Anaja Kos<br />

'Priprave na igro so bile dolge in naporne, a vseeno prijetne.<br />

Na igro smo se pripravljali približno dva meseca in pol. Na začetku<br />

smo vadili samo z branjem besedila, kmalu pa smo se besedilo<br />

morali naučiti na pamet. Nekateri so se ga naučili hitro,<br />

drugi pa zelo pozno. Zadnjih štirinajst dni smo začeli vaditi na<br />

odru. Vendar tam velikokrat ni bilo prostora, ker so istočasno<br />

potekale še druge aktivnosti. Zame je bila igra dobra izkušnja in<br />

mislim, da nam je uspela.'<br />

Barbara Klemenčič<br />

V razredu smo se odločili, da bomo začeli z igro. Jaz sem bil<br />

TV presenter 1, Jošt Verbič pa je bil TV presenter 2 v sceni The<br />

Emperor's new clothes. Ko se igra začne, sem na svojem stolu<br />

in čakam. Po zaključku prologa pojemo pesem Andersen is my<br />

name. Spet čakam. Na oder prideta brata Grimm. Ko reče Jacob<br />

'Nobody, I mean nobody messes around with us', pojemo<br />

14 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2012</strong>


U t r i n k i<br />

pesem Grimm brothers. Tako čakam do najinega prizora. Imam<br />

malo treme, a nama uspe. Tako počakam do konca, ko gremo<br />

vsi skupaj na oder in zapojemo še zadnjo pesem Plenty to go round.<br />

Ko se igra konča, se priklonimo in luči se prižgejo. Gledalci<br />

v dvorani se pričnejo pogovarjati in nekateri odhajati. Po igri je<br />

bilo veliko hrane. Ko smo se nasitili, smo odšli še v razred, kjer<br />

smo se še malo družili.<br />

Leon Modic<br />

Meni osebno je bila igra zelo všeč, vloga, ki sem jo imela, pa<br />

tudi, saj imam rada pravljico o Grdem račku. Besedila se mi ni<br />

bilo težko naučiti in sem ga znala že med bralnimi vajami. Prizori<br />

so se mi zdeli zelo smešni. Od časa do časa sem se zelo vživela<br />

v vlogo. Kostume, sceno in rekvizite so nam naredili starši in bili<br />

so tako dobri, da bi jaz v tekstu raje rekla, da bom kljun obdržala<br />

takšen, kot je, saj mi je bil zelo všeč. Čeprav se mi je zdelo, da par<br />

stvari ni bilo v redu, smo pred starši super odigrali.'<br />

Izabela Tominšek<br />

Kot razredničarka sem letos spremljala igro bolj sproščeno,<br />

saj sem morala skrbeti samo za to, da so zadnji<br />

mesec lahko vadili. Tako sem morala prilagoditi snov<br />

in organizirati pouk na drugačen način ter vzpodbujati<br />

oziroma miriti posamezne igralce, pobirati liste tekstov<br />

ter včasih koga tudi 'okregati', ker še zmeraj ni znal besedila<br />

en teden pred nastopom. Seveda je bilo potrebno<br />

skrbeti tudi za kostume in rekvizite, da so zmeraj našli<br />

pot na obešalnik oziroma na pravo mesto in se niso izgubili.<br />

Moram priznati, da me je teden pred nastopom,<br />

ko smo igro prvič postavili na oder, pošteno skrbelo.<br />

Glasbo smo komaj začeli vaditi, ples z rdečimi čeveljci<br />

še ni bil sestavljen, brata Grimm pa sta svojega začela<br />

plesati dva dni pred predstavo. Vendar poznam učence<br />

in vem, kaj zmorejo, zato sem si vsako jutro znova<br />

rekla, danes bo precej bolje – in res je bilo. Najbolje<br />

nam je uspelo ravno pravi trenutek, pred starši. Hvala<br />

tudi staršem, ki so se ponovno izkazali tako s pripravo<br />

scene kot tudi z dobro organiziranostjo pri iskanju in<br />

izdelavi kostumov ter rekvizitov ter na koncu z bogato<br />

pogostitvijo. <br />

Jasna Soršak, razredničarka<br />

Jana Dagarin<br />

Trnuljčica, prebudi<br />

se!<br />

Ogrnimo se v nevidni plašč in vstopimo v 1. b razred.<br />

Učiteljica pripoveduje pravljico Trnuljčica in otroci<br />

jo poslušajo tiho, zbrano, nekateri z odprtimi usti.<br />

Drugi dan pripovedujejo, kaj se je v pravljici dogodilo. Tretji<br />

dan v času slovenščine vstopi pravljica v verzih v ritmični<br />

krog. Tam naša igra zori, raste v besedilu in rajanju. Učenci<br />

govorijo vse besedilo skupno ob gibanju, ki se spreminja, nekaj<br />

dodajamo, drugo opuščamo. Košara postane zibelka, punčka<br />

iz cunj Trnuljčica…<br />

Ko prinesem krone in blago, učenci izbirajo, katero vlogo<br />

bodo odigrali. Beležim, da se vsi izmenjajo v vseh vlogah.<br />

No, vsi fantje niso bili Trnuljčice. Izkušnja doživetja različnih<br />

vlog je spodbudila učenje besedila, ki so se ga hitro<br />

naučili in je krepilo otrokovo voljo. Povezani s skupnim<br />

delom so prvošolci umetniško zoreli. Postali so ptički, viteza,<br />

jezna vila, dobre vile, princ, princeska, kralj, kraljica,<br />

žabica. Teden pred predstavo so izvedeli, kaj bo kdo predstavljal<br />

na prireditvi. Učitelj presodi, zakaj bi bila neka vloga<br />

dobra za otroka. Je otrok občutljiv, sramežljiv, sočuten,<br />

krepak, koleričen? Ga bo vloga krepila ali umirila? Bo prvošolec<br />

v igri sošolcu v pomoč in podporo?<br />

In naša predstava? Dan pred šolskim praznikom smo,<br />

14. 5.. Ura je 17. Vstopili smo v pravljični svet. Drugačni,<br />

čarobni. Za spremstvom vil in vilinčkov stopata kralj<br />

in kraljica, skače žabica, letajo ptički, hodi predica in čisto<br />

na koncu prijaha princ z vitezoma. Slovesen prihod<br />

prvošolcev. Nežni zvoki triangla, metalofona, lir in glasovi<br />

naših pevcev nas ponesejo v daljno deželo. Z njihovimi rokami<br />

ustvarjen grad s trnovim grmom nas sprejme v svoje<br />

prostore in pustimo se toku, ki nas odnaša s prizora v<br />

prizor.<br />

'Davno nekoč sta živela kralj in kraljica,<br />

ki nista otrok imela in sta si dete močno želela …'<br />

'Nobody, I mean nobody messes<br />

around with us'<br />

In the mid-May our 7th grade prepared an English<br />

language class-play entitled 'A Grimm Night for<br />

Christian Andersen', written by Sue Gordon.<br />

Students and their mentors invested good two months<br />

of hard work into it. A play in a foreign language is always<br />

a big challenge and at the same time a long-term<br />

process, spanning from the first readings, content debates,<br />

pronunciation and intonation rehearsals to the point<br />

when the text, now an integral part of our inner-self, is<br />

well anchored into memories and what is left is the matter<br />

of the right interpretation. But the result of numerous<br />

hours spent on this immense task is priceless ... <br />

Vrtimo se v čarobnem krogu, v vrtincu skrivnostnega<br />

sveta. Vsi učenci znajo pravljico in pripovedujejo vse besedilo.<br />

Verzi in izbrane besede spodbudijo doživljanje.<br />

'Kraljica prekrasna, mila in jasna!<br />

Še preden minilo bo leto in dan,<br />

kraljično, hčerko, boš rodila,<br />

želja se ti bo izpolnila.'<br />

Čudovito. Ostaja upanje, da se nam želja uresniči. Kralj<br />

in kraljica sta končno dobila dete. Nam se uresničuje želja,<br />

da smo prisotni v pravljici. Pravljični junaki zapojejo<br />

zasanjano, toplo:<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2012</strong> 15


'To milo Vaše detece<br />

umrlo ne bo – naj živi.<br />

V sen globok se bo potopilo,<br />

čez sto let spet se bo zbudilo.'<br />

Grad je obdal trnjev grm, ki ni nikogar spustil naprej.<br />

Trnuljčica se je v globok sen potopila in se nato čez sto<br />

let zbudila. Prišel je pravi čas, takrat so se trnjeve veje<br />

razmaknile …<br />

Kraljična nemo v stolpu spi,<br />

kraljevič pred njo stoji.<br />

'Kraljična! Lepa deklica!<br />

Roko svojo dajem ti,<br />

ki naj iz sna te prebudi.<br />

Spala dolgih si sto let,<br />

v življenje se povrni spet!'<br />

Deklica široko odpre oči,<br />

na dvoru prebude se vsi.<br />

Trnuljčico, jutranjo zarjo,<br />

kraljevič več ne izpusti,<br />

z njo se novega dneva veseli…<br />

Srečni zdaj na dvoru so vsi,<br />

saj poroka se slavi.<br />

'Trgamo cvetke, nežne in rosne.<br />

V šopke jih vežemo,<br />

za praznik jih sipljemo;<br />

mali deklici srečo želimo.'<br />

Da, tudi mi želimo srečo našim otrokom. Vile podeljujejo<br />

darove. Naših otrok in nas naj se dotaknejo.<br />

'Podarjamo ti dar čiste lepote,<br />

večne zvestobe in vere močne,<br />

prisrčne hvaležnosti, globoke ponižnosti,<br />

svetlega upanja in dar marljivosti.<br />

Želimo ti jasno modrost, iskreno ljubezen,<br />

pravo dobroto. Podarjamo ti velik pogum!'<br />

Je komu od staršev uspelo obvarovati svojega otroka<br />

pred vsemi ovirami? Še kralju ni uspelo preprečiti, da se<br />

Trnuljčica ne bi zbodla s preslico, kar ji je namenila užaljena<br />

trinajsta vila. K sreči se najde še rešitev. Dvanajsta<br />

vila je takole omilila prerokbo:<br />

Oddahnili smo se. Srečen konec. Aplavz. Cvetje v obliki<br />

sneženih kep je razveselilo otroke. Še pogostitev, kot<br />

se spodobi ob tako lepem, veselem zaključku.<br />

Pravljična igra Trnuljčica je bila kot krona skupnega<br />

dela vsega razreda; učencev, učiteljev in tudi staršev.<br />

Učenci so postali igralci, učitelji so vodili proces, starši<br />

so sodelovali pri sceni in oblačilih ter krasni zakuski.<br />

Vsebina je bila povezana s poukom, v prvem razredu je<br />

to čutenje pravljice, ki je pomembna za razvojno stopnjo<br />

učencev. Vsi učenci so se učili celotno igro, saj so<br />

premladi, da bi bili čisto sami postavljeni pred občinstvo.<br />

Dogajanje se je odvijalo v krogu, kar je povezovalo<br />

prvošolce in jim dajalo zavetje. Otroci so začutili govor,<br />

rime in verze, zvočnost besed. Učiteljice smo bile pozorne<br />

na svojo artikulacijo in izrazno ponazoritev, ker se to<br />

odslikava v učencih. Glasba je tkala celoto in evritmijski<br />

dodatki so prispevali k lepoti gibanja. Kot rajalno<br />

igro so prvošolci Trnuljčico uprizorili še pri nemščini z<br />

ga. Dovč. V maju so spoznali angleško različico pri ga.<br />

Perko in se z njo predstavili na šolskem prazniku. <br />

Sleeping beauty, wake up!<br />

Let's hide under the coat of invisibility and enter the 1st Class. The teacher is telling a fairy tale about the Sleeping beauty<br />

and the children are quiet, absorbed into listening, some of them open-mouthed. The next day they retell what had<br />

happened in the story. On the third day during the Slovenian lesson the fairy tale enters into the rhythm-circle in a versed<br />

form. There it grows in lines and movements. The pupils recite the text while moving, everything is due to changes: something is<br />

added, something taken away. A basket becomes a cradle; a doll is now a Sleeping beauty ... <br />

16 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2012</strong>


U t r i n k i<br />

Vera Grobelšek<br />

Šolski vrt na barju<br />

Lahko bi rekli, da se nam je uresničil pregovor:<br />

'Kdor išče, ta najde.' Vsa leta bivanja v strogem<br />

mestnem jedru smo sanjali o prostoru, kjer bi se<br />

otroci lahko srečali z delom na zemlji. Sanje so se uresničile,<br />

saj nam je družina Šerjak, ki ima v naši šoli dva otroka,<br />

odstopila cel hektar zemlje na Barju. Lokacija je idealna,<br />

pred njihovim domom ustavi mestni avtobus, a prostor<br />

kjer se razprostira 'naša zemlja' je ob gozdu sredi oaze<br />

barjanskega miru.<br />

Kot razredničarka osmega razreda sem že od začetka<br />

šolskega leta iskala prostor, kjer bi otroci lahko z<br />

golimi rokami zagrizli v nekaj, s silnimi močmi, ki se<br />

pretakajo v njih in jih mnogokrat ovirajo pri, za njih<br />

'monotonem' šolskem delu, nekaj ustvarili in doživeli<br />

radost ob premagovanju naporov in grajenju novega.<br />

Barje nam je ponudilo prav to. Potrebno je bilo zgraditi<br />

lopo za orodje, prostor, kjer bomo shranjevali obleko<br />

in tudi majhen prostor za sanitarije, saj ne smemo<br />

pozabiti, da se nahajamo sredi Krajinskega parka<br />

Ljubljansko barje. K oblikovanju idej za gradnjo smo<br />

vključili Tomasa Kolenka, ki ima že veliko izkušenj<br />

pri gradnji lesenih igral. Pripravili smo načrt, v katerem<br />

smo upoštevali prostor, zato smo se odločili, da<br />

bomo zgradili nekakšno kolišče. V petih dneh trdega<br />

dela od jutra do večera nam je uspelo zaključiti osnovo<br />

za podest in lopo za orodje, ostalo bomo nadaljevali<br />

septembra. Otroci so bili izvrstni, lahko rečem, da sem<br />

čez noč opazila prave fante in dekleta. Kljub vročini,<br />

utrujenosti in napornemu delu je bil to najlepši del našega<br />

šolskega leta, saj je bilo poleg obveznosti tudi dovolj<br />

prostora za večerne klepete, popoldanska kopanja,<br />

športne igre in spoznavanja drug drugega.<br />

Res je, na njivi je bilo v tej vročini zares težko. Še dobro,<br />

da sta nam pomagali dve slušateljici seminarja za<br />

waldorfske učitelje, ki že imata nekaj izkušenj s svojih<br />

vrtov, na katerih preizkušata znanja biodinamike in<br />

sta jih pripravljeni deliti z nami.<br />

Takoj naslednji dan po našem zaključku, so v gozdiček<br />

prišli prvošolci in tu praznovali rojstni dan učenke.<br />

Otroci so brezskrbno in radostno tekali po gozdičku ter<br />

našli zabavo na vsakem koraku. Mi učitelji spodbujamo<br />

taka preprosta praznovanja sredi narave in brez<br />

animacij odraslih. Narava sama nagovori in otroci ji<br />

še znajo prisluhniti. Starši, sedaj imate možnost. To je<br />

prostor naše skupnosti, tam ni moje ali tvoje, mogoče<br />

je to del našega učenja za drugačno bodočnost. <br />

Nekaj njihovih utrinkov:<br />

'S prijatelji smo ugotovili, da več rok več naredi. Ko smo vsi<br />

poprijeli za delo je vse teklo hitreje.' Den<br />

'Nič hujšega od vročine. Naloga je bila, da smo dolge hlode nesli<br />

več sto metrov daleč do delovišča. Tako smo po dva in dva<br />

nesli hlod. Vsi smo bili veseli, ko smo se bližali cilju. S sošolcem<br />

sva pospešila, da bo trpljenja hitreje konec. Moč pa sva izgubila,<br />

ko sva videla gospoda Tomasa, ki je hiteč nosil debelo deblo.<br />

Sam!' Primož<br />

' Odšli smo z dobrim občutkom, ker smo naredili nekaj koristnega.<br />

Tam je bil mir pred zgodovino in še posebej pred matematiko.'<br />

Matija<br />

' Najhujše je bilo delo na njivi, ker je sonce tako pripekalo, da te<br />

je kar topilo.' Lucija<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2012</strong> 17


U t r i n k i<br />

Marjeta Privšek<br />

Projekt barjanska<br />

njiva<br />

Že konec meseca maja smo z učenci 8.b razreda<br />

obiskali travnik na Barju, na katerem nastaja<br />

šolska njiva. Posadili smo krompir, ki nam ga je<br />

velikodušno odstopila družina Rogelj z ekološke kmetije<br />

Kovač iz Kranja; kar na zemljo, nato pa smo ga pokrili s<br />

senom. Krompir že veselo raste, očitno mu barjanska tla in<br />

klima zelo ugajata.<br />

V drugi polovici junija smo za sajenje pridelkov pripravili<br />

še preostali del njive. Kolobarjenje, eno temeljnih<br />

pravil, ki jih upošteva biodinamika, zahteva, da na<br />

isti gredi ne sadimo ves čas istih rastlin ampak si iz<br />

sezone v sezono sledijo rastline z različnimi lastnostmi<br />

in zahtevami. Na ta način poskrbimo, da naša njiva neprestano<br />

ohranja v sebi snovi, ki so nujno potrebne za<br />

dobro rast rastlin in njihovo odpornost proti boleznim<br />

in škodljivcem. Kolobarjenje ni preprosto opravilo, za<br />

najboljše rezultate ga je treba skrbno načrtovati tudi<br />

nekaj let v naprej. Upoštevati pa moramo tudi kako rastline<br />

vplivajo ena na drugo, katere rade skupaj uspevajo<br />

in se dopolnjujejo, katere pa se med seboj ne marajo.<br />

Tudi mi smo naredili načrt katere rastline bomo<br />

letos posadili in kako se bodo potem lahko pridelki zvrstili<br />

v naslednjih letih. Ker pa smo se tega letos lotili prvič,<br />

preganjal pa nas je tudi čas, smo si skušali stvari<br />

čim bolj poenostaviti. Njivo smo razdelili na pet delov.<br />

Na prvem delu bomo jeseni posadili trajnice: slastne<br />

maline, ribez, borovnice pa še kakšne zdravilna zelišča,<br />

morda začimbe. Ostale štiri dele smo razdelili na štiri<br />

grede, dolge 45 metrov in široke 1 meter z vmesnimi<br />

prostori, po katerih lahko hodimo in brez težav obdelujemo<br />

zemljo – odlična ideja gospe Vere … Pripravili<br />

smo gredo za cvet, za korenino, za plod in za list. Poleg<br />

krompirja smo posadili še fižol, buče, brstični in glavnati<br />

ohrovt, zelje, malo pozneje, ob primernem času pa<br />

bomo posejali še črno redkev in rdečo peso. Grede smo<br />

obdali z zaščitno ograjo, da nam mladih rastlinic ne<br />

bodo pozobale živali. Upamo, da srne ne bodo prekmalu<br />

ugotovile, da ograjo lahko z lahkoto preskočijo …<br />

Pri delu se nam je za nekaj uric pridružil tudi 7. razred,<br />

na svojo gredo so posadili buče hokaido in posejali<br />

sončnice. Osmi razred je bil prezaposlen z gradnjo<br />

hišice v gozdu in zato jim ni ostalo kaj dosti časa za<br />

opravila na njivi. Kljub temu so pomagali pri sajenju<br />

fižola, pripravili so nešteto kolov za ograjo in nekaj prekel<br />

za fižol, vsak pa je posadil tudi svojo sadiko zelja.<br />

Jeseni pa bomo videli, kdo bo pridelal največjo zeljnato<br />

glavo.<br />

Pri skrbi za naše rastline bomo upoštevali nekaj<br />

osnovnih načel biodinamike. Trudili se bomo, da bomo<br />

rastline negovali v skladu z njihovimi naravnimi ritmi.<br />

Tako bodo ostale zdrave, ne bodo jih napadali škodljivci<br />

in na koncu bomo pobrali okusen pridelek. Pomagali<br />

si bomo z rastlinskimi biodinamičnimi pripravki,<br />

naredili bomo kompostnike in tudi v naseldnjih letih<br />

načrtovali pridelke v skladu s kolobarjem. <br />

18 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2012</strong>


U t r i n k i<br />

Waldorfski šolarji so obiskali<br />

proizvodni obrat Pekarne Pečjak<br />

Med rogljički,<br />

jeklom in<br />

plastičnimi kapicami<br />

mag. Boštjan Štrajhar,<br />

ravnatelj <strong>Waldorfske</strong> šole Celje<br />

Pomembna so<br />

vprašanja in ne<br />

odgovori<br />

Prvo leto <strong>Waldorfske</strong> šole Celje<br />

TRZIN – Kako rogljiček vzhaja? Kateri stroj ga<br />

napolni in s čim? Kako hitro zamrzne in zakaj?<br />

Povejte še kaj! Tako je vrvelo v proizvodnem<br />

obratu Pekarne Pečjak v Trzinu, ko so jih obiskali učenci<br />

tretjega razreda Waldorske šole Ljubljana.<br />

Obisk proizvodnje Pekarne Pečjak je zagotovo nekaj<br />

posebnega, saj zaradi strogih higienskih standardov<br />

in varnosti hrane vsak obisk zahteva posebne ukrepe<br />

za zaposlene in obiskovalce. Waldorfski šolarji so si ta<br />

izlet zaslužili v nagradni igri in so si pred vhodom v<br />

proizvodnjo z veseljem nadeli zaščitne halje, kapice in<br />

zaščito za obuvala. Proizvodnjo zamrznjenih izdelkov<br />

in jajčnih testenin so si ogledali v okviru spoznavanja<br />

različnih poklicev, kot je povedal direktor Pekarne Pečjak<br />

Silvester Pečjak, pa jih je zanimalo prav vse.<br />

'Otroci so z zanimanjem opazovali, kako hitijo izdelki<br />

po proizvodnih linijah in v zamrzovalne komore, nato<br />

pa na pakirne linije in v škatle. Pokazali smo jim detektorje<br />

kovin, ki skrbijo, da v izdelke ne zaide prav nič nepričakovanega,<br />

sodoben način pranja proizvodnih linij,<br />

ki omogoča neprekinjeno skrb za higieno, in še marsikaj,'<br />

je pojasnil Silvester Pečjak, ki je hkrati priznal,<br />

da v takih obiskih, čeprav so za podjetje dodatna skrb,<br />

vedno zelo uživa, saj rad predstavi vrhunsko znanje in<br />

tehnologijo, ki sta združena v trzinskem proizvodnem<br />

obratu.<br />

Otroci so na koncu izdelke seveda lahko tudi poskusili.<br />

Morda je bil med sladkosnedi tudi kak bodoči tehnolog,<br />

ki ga bo prav obisk Pekarne Pečjak usmeril na<br />

izbrano poklicno pot. <br />

Ljudje si med primarnimi nalogami v življenju<br />

želimo izgraditi občutek varnosti. Posledično<br />

je narava našega uma takšna, da si želi stvari<br />

podrediti na tak način, da jih (navidezno) razume. Želeli bi<br />

razumeti sebe in svet.<br />

'Razum, še posebej pa znanost kot njegova najbolj sistematična<br />

in izpiljena oblika se stalno trudita ujeti dogajanje<br />

okrog nas, ga uvrstiti v predale, ga povezati s<br />

preteklostjo in napovedati, kaj bo sledilo.' 1 Če so stvari<br />

kompleksnejše in jih ne razumemo, se navadno zadovoljimo<br />

z razlago, da so stvari naključne, torej posledica<br />

med seboj vzročno nepovezanih dejanj. Večkrat zaradi<br />

notranje stiske, ki se ob nerazumevanju določenih<br />

situacij pojavi, te seciramo do te mere, da jih na koncu<br />

nekako le razumemo – a s tem, ko smo jih razčlenili,<br />

smo izgubili celoto. Jasno je, da so naši sklepi o univerzumu<br />

določeni in omejeni z domišljijo. Si lahko zamislimo<br />

drugače? Kaj pa, če se vse skupaj ni naključje,<br />

temveč je vse 'na ključ'?<br />

Danes prevladuje mnenje, da je znanost posledica<br />

evolucijskega razvoja uma in kot taka, do sedaj najvišja<br />

oblika mišljenja, išče vzročno-logične povezave in<br />

vzroke za vso pojavnost na materialnem in duševnem<br />

nivoju. Znanost pa kljub tej visoki umestitvi ne poseduje<br />

vsega vedenja o svetu, v katerem živimo. 'Zato tudi<br />

človekova želja po razumevanju samega sebe in 'sveta',<br />

ki je sicer gonilna sila njegovih spoznavnih prizadevanj<br />

in je institucio nalizirana v veliki meri tudi v znanstvenih<br />

interpretacijah družbene in naravne resničnosti, ni absolutna<br />

- sama želja po razumevanju 'sveta' in aktualna<br />

spoznavna prizade vanja ne pomenijo tudi njene popolne<br />

uresničitve.' 2<br />

Spoznanja znanosti so tako le delna spoznanja o svetu<br />

in se bodo med evolucijo, kot so se vse do današnjega<br />

časa, nadgrajevala. Očitno pa obstaja še nekaj več kot<br />

znanost kot jo pozna večina ljudi, saj ta šele tisočletja<br />

kasneje prihaja do spoznanj, do katerih so posamezniki<br />

prišli preko t.i. neznanstvenih metod, bolje rečeno<br />

preko duhovne znanosti. 'Kvantno Enost (oziroma t.i.<br />

soprežemanje) je danes veliko bolj primerno razumeti v<br />

holističnem smislu Plotina (3. st.) kot pa v smislu filozofskega<br />

atomizma (tj., prepričanja v mnoštvo ločenih<br />

gradnikov).' 3 Tudi waldorfski pedagoški pristop, čeprav<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2012</strong> 19


O E C e l j e<br />

star že skoraj 100 let, je presenetljivo skladen s sodobnim<br />

razvojem kognitivnih znanosti, ki odkrivajo. kako<br />

se otroci učijo in razumevajo snov (dr. Paul DeHurd,<br />

profesor znanstvene vzgoje, Univerza v Stanfordu).<br />

Glede na posameznikovo ozaveščenost si človek postavlja<br />

vprašanja in išče odgovore nanje. Nekateri iščejo<br />

odgovore v religiji, drugi v znanosti, vsi pa na trenutke<br />

tudi v svojih konstruktih, prepričanjih. Navadno le<br />

stežka prenašamo vprašanja, večinoma si želimo odgovorov.<br />

Če jih ne najdemo, si zaradi občutka varnosti<br />

skonstruiramo svoje.<br />

Vprašanja si zastavljamo tudi zelo tipično, kot na primer:<br />

Kako nasititi lačne? Vendar pa bi se nekateri odgovori<br />

glasili precej drugače, če bi se drugače vprašali:<br />

Ali je na svetu dovolj hrane za vse ljudi? (R. Steiner)<br />

Včasih so stvari preveč enostavne, da bi jih videli.<br />

Da bi spregledali, moramo spremeniti način gledanja,<br />

kar je težko, saj nas družba ves čas usmerja, kako<br />

naj gledamo - razmišljamo, mi pa se ob tem pozabimo<br />

vprašati, zakaj naj bi tako gledali - razmišljali.<br />

Če želimo prodreti v samo srčiko človeškega bitja<br />

in sveta, če se želimo na holističen način približati<br />

izvornim temeljem človeka kot duševnega bitja, ki bi<br />

nam omogočilo celovitejši pogled na življenje in svet,<br />

če želimo najti odgovore na aktualno krizo vrednot, si<br />

moramo znati postaviti prava vprašanja ter jih znati<br />

nositi v sebi več časa tudi neodgovorjena. Pri iskanju<br />

odgovorov se moramo zavedati tudi lastnih omejitev,<br />

lastnih zmot oziroma gonov jaza, ki nas 'obvladujejo'.<br />

Prav zaradi tega mehanizma skrbi zase, se ljudje včasih<br />

zavestno motimo in kljub uvidom, da je to tako, se<br />

neradi spreminjamo, saj je s tem ogrožena naša veljavnost.<br />

Uvid v svoje napake nam lahko poruši naš osebni<br />

svet ali vsaj lastno pomembnost v njem.<br />

V objekt preučevanja vnaša vsak posameznik oziroma<br />

znanstvenik na določeni družbeni oziroma osebni ravni<br />

razvito človeško mišljenje. Tako je npr. Michelangelova<br />

slika Kristusa v Sikstinski kapeli v Rimu nastala<br />

v času, ko se je pravno državno življenje najmočneje<br />

razmahnilo. Če bi slika nastala v času starih vzhodnjaških<br />

teokracij, bi Kristus delil milost, bil bi Bog sveta,<br />

ki obdaruje in blagoslavlja, tako pa je veliki pravnik<br />

sveta, ki dobro plačuje in hudo kaznuje. Vsa slika je<br />

pravniška, je odsev časa, v katerem je bila rojena. 4<br />

Na vsa vprašanja in probleme se tako v različnih časovnih<br />

obdobjih oz. kulturah odgovarja času primerno<br />

20 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2012</strong>


O E M a r i b o r<br />

in išče trenutnim razmeram primerne rešitve. Prav<br />

tako se v postmoderni na celoten svet in na vsa dogajanja,<br />

ki so z njim povezana, gleda skozi na današnji<br />

ravni razvito človeško mišljenje. 5<br />

To mišljenje izjemno favorizira služenje čustvenim<br />

potrebam po varnosti in fizični ljubezni skozi stik z ljubezenskim<br />

objektom. Ponuja tudi primerno svobodo<br />

pri izražanju libidinalnih želja brez krivde. Vse teorije<br />

(znanstvene in neznanstvene), ki propagirajo našteto,<br />

so v današnjem času prav zaradi tega popularne. Pod<br />

pretvezo duhovnosti, nežnosti, ljubezni in razumevanja,<br />

permisivna vzgoja z vsemi svojimi negativnimi vplivi<br />

danes kot še nikoli v preteklosti triumfira v šolah in<br />

doma.<br />

Če bi Waldorfska šola v Celju bila plod zgolj logičnoanalitičnega<br />

poslovnega načrta, če bi pričakovali pred<br />

odprtjem šole odgovore na vsa vprašanja, ki smo jih<br />

imeli, potem šole v Celju zagotovo nikoli ne bi bilo. Narejeni<br />

so prvi koraki v nove dimenzije, v stvarnost, ki<br />

jo ne samo teoretiziramo, temveč jo učitelji skupaj s<br />

starši in učenci dejansko živimo. Živimo vrednote, o<br />

katerih mnogi govorijo, in tako prispevamo svoj delček<br />

v mozaiku spreminjanja sveta. Prišli smo do prvih večjih<br />

vprašanj: Kako ob t. i. 'finančni krizi' do dovolj velikih<br />

šolskih prostorov, ki bodo služili vsem prihajajočim<br />

generacijam? Ali nas lahko to vprašanja navdaja z občutki<br />

strahu, negotovosti? Seveda lahko, a če vemo, da<br />

imamo za seboj starše, učitelje, otroke in vse ostale, ki<br />

si želijo vrednote waldorfske šole, če vemo, da življenje<br />

ni zgolj to, kar lahko vidimo in izmerimo, potem nas<br />

nikakor ne more biti strah. <br />

1 Kordeš U.: Od resnice k zaupanju, Ljubljana, SH, 2004, str. 9<br />

2 Fištravec A.: Transformacije socioloških konstrukcij resničnosti:<br />

Antropozofsko razumevanje družbe dr. Rudofla Steinerja, doktorska<br />

disertacija, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta,<br />

Maribor, 1998 str. 10<br />

3 B. D' Espagnat Veiled Reality (An analysis of present – day quantum<br />

mechanical concepts) str.402.Addison-Wesley, Reading<br />

(MA)<br />

4,5 Steiner R. 1996: Threefold Social Order, Canterbury, New Economy<br />

Publications, Canterbury UK, str. 36<br />

Questions are the Ones that<br />

Count, not Answers<br />

The First Year of Waldorf School of Celje<br />

The most important task that we people set ourselves<br />

in life is, to build a sense of security. Consequently,<br />

the nature of our mind is such that we would like<br />

to submit things in such a way that we would (seemingly)<br />

understand them. We’d like to understand ourselves and the<br />

world. 'Reason, particularly science as its most systematic and<br />

polished form, is constantly struggling to capture events, to put<br />

them into drawers, to connect them with past and to predict what<br />

is going to follow.' If things are more complex and we do not<br />

understand them, we are generally satisfied with the explanation<br />

that they are random, therefore a result of casually unrelated<br />

actions. ... <br />

Metka Wherry<br />

V waldorfski šoli<br />

v Mariboru je vel<br />

angleški veter<br />

Sedmi razred waldorfske šole v Mariboru je<br />

na čudovit sončen pomladanski popoldan<br />

pripravil pravo angleško čajanko – English Tea<br />

Party. Učenke in učenci so se z razredno učiteljico gospo<br />

Andrejo Pliberšek in učiteljico angleščine gospo Josipo<br />

Žilič Hozjan zbrali ob treh popoldne in čakali na prihod<br />

glavnega svetovalca čajanke - gospoda Chrisa Wherrya,<br />

pravega Angleža in njegove družine. Mize so ob našem<br />

prihodu že bile slavnostno pogrnjene, na vsaki mizi so<br />

bile postavljene skodelice za čaj, sladkornice in vrčki za<br />

mleko. Čajniki so čakali, da jih napolnijo z vročim čajem<br />

iz daljnih krajev. Na steni je visel ročno izdelan plakat<br />

o Veliki Britaniji. V jedilnici šole je zavel angleški veter.<br />

Govorilo se je samo angleško.<br />

V kuhinji je čakalo delo. Skupaj smo zavihali rokave<br />

in začeli. Skupina fantov je že kuhala jajca, druga<br />

skupina je bila pripravljena, da začne z maslom mazati<br />

štirikotne kose kruha, na drugem koncu kuhinje<br />

so dekleta lupila kumarice. Chris je prevzel peko<br />

sconesov, majhnih kolačkov, ki ne smejo manjkati<br />

na angleški čajanki. Pomočniki so mu odmerili sestavine<br />

in motrili vsak njegov gib. Narezano maslo in<br />

moko s pecilnim praškom je treba s prav posebnim<br />

občutkom povezati. Le konice prstov lahko mečkajo<br />

in spojijo sestavini. Za pravi okus mora biti skleda<br />

porcelanasta. No, tudi kovinska je bila dobra. Dolijemo<br />

mleka in nežno zamesimo testo. Učenci so<br />

mojstrsko oblikovali majhne okrogle kolačke, ki so<br />

v pečici narasli in se zapekli v slastno krhke prave<br />

angleške scones. Polovico smo jih naredili s sirom in<br />

pečene namazali z maslom, druga polovica pa je bila<br />

za sladokusce. Te smo le prerezali in servirali z jagodno<br />

marmelado in stepeno sladko smetano. A joj, ne<br />

moremo najti vilic za mešalec za smetano. Iznajdljivi<br />

učenci takoj najdejo rešitev. Na roke jo bomo stepli.<br />

Dvomljivo sem gledala v veliko skledo smetane,<br />

a vztrajni učenci so smetano z ročno metlico spremenili<br />

v čvrsto stepeno sladko smetano. Na drugem<br />

koncu kuhinje je tekla končna izdelava sendvičev.<br />

Učenci so jih polnili z nadevom iz jajc in kreše, druga<br />

vrsta sendvičev je dobila v svoja nedrja kumarice,<br />

narezane na kolobarje, čisto tako, kot mora biti<br />

po angleški tradiciji. Še skorjo smo jim obrezali, jih<br />

razpolovili po diagonali v trikotnike in bili so nared,<br />

zloženi na krožnik v stolpiče.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2012</strong> 21


O E M a r i b o r<br />

Ura se je približevala peti, gostje angleške čajanke,<br />

starši in sorodniki učencev so se že zbirali. Čajanko<br />

so učenci odprli z angleško pesmijo, nakar so se posedli<br />

okrog velike mize in nam pripovedovali o nastanku<br />

čudovite navade pitja čaja, podučili so nas o lepih manirah<br />

na čajanki in o navadah v Angliji povprašali tudi<br />

glavnega gosta čajanke Chrisa Wherrya. Očaran nad<br />

pridnostjo in iznajdljivostjo otrok jim je Chris natrosil<br />

cel koš komplimentov. Pohvalil je njihovo znanje angleščine<br />

in nas vse naučil, da sladkor ni the sugar, ampak<br />

le sugar. Učenci so v bogatem programu pokazali, da je<br />

angleščina del njih in da jo znajo dobro uporabljati. <br />

An English breeze on<br />

Waldorf school Maribor<br />

It was a beautiful sunny afternoon in spring when the<br />

7th class at the Waldorf school Maribor prepared a real<br />

English Tea Party. Students had gathered at the school<br />

with their class teacher Ms. Andreja Plibersek and their English<br />

teacher Ms. Josipa Žilič Hozjan at 3 p.m. and waited for the<br />

master advisor of the tea party to come – Mr. Chris Wherry, a real<br />

English gentleman accompanied by his family. The tables were<br />

already decorated according to the special occasion with tea cups,<br />

sugar bowls and milk jug, the tea pots waited to be filled with the<br />

hot tea from countries far away ... <br />

Človek<br />

V<br />

8. razredu smo letos pri<br />

biologiji spoznavali človeka.<br />

Ob koncu epohe smo ustvarjali<br />

verze. Učenci so delali v skupinah.<br />

Človek bitje je, ki živi in se smeji,<br />

po žilah se mu pretaka kri,<br />

ki se pretaka tako,<br />

da srce jo potiska skozi telo.<br />

Človek stoji, ker hrbet ga drži,<br />

v njegovi glavi ves čas vprašanje leži,<br />

kako nastali smo mi.<br />

Smo precej čudna rasa,<br />

vsak je čisto svojega stasa.<br />

Človeška rasa dva spola ima,<br />

drug brez drugega ne bi obstajala<br />

Gabriel, Matevž<br />

Človek je nekaj, kar živi,<br />

sestavljen je iz mesa in krvi.<br />

Ko se udari, ga zaboli,<br />

ko mu je kaj smešno, se zasmeji.<br />

Na žalost človek ne živi večno,<br />

a dosti trenutkov preživi srečno.<br />

Od kod prihaja sreča, tega ne vemo,<br />

ne vemo niti, kako se je zavemo,<br />

a zavemo se ne samo čustev, tudi<br />

sebe,<br />

in mraza, ko nas zebe.<br />

Vroče je, ko začutimo toploto<br />

ali pa začutimo samoto.<br />

V človeku pa organi ležijo,<br />

možgani jim naloge delijo.<br />

Oviti smo v največji organ,<br />

ki se obnavlja dan na dan.<br />

Uganite, kako mu je ime,<br />

stare ljudi pa zobje bole.<br />

Danaja, Istok<br />

Človek je bitje, ki življenje živi<br />

in ga z veseljem z drugimi deli.<br />

Le v človeku je iz organov<br />

sestavljena,<br />

najimenitnejša tovarnica.<br />

Organi glavni, ki ti dajo vetra,<br />

so pljuča, srce in jetra.<br />

Vsak ve, če svojega telesa ne<br />

posluša,<br />

kar hitro bolezen lahko okuša.<br />

Eni se zdravo prehranjujejo,<br />

energijo za lepše življenje kupujejo.<br />

Ker vsak si lepše življenje želi,<br />

smo dobili oči.<br />

Valentina, Luna Bela, Lana<br />

The 8th grade has concentrated on human during this years' Biology epoch and before the end tried in groups to<br />

express themselves in verses. <br />

22 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2012</strong>


O E M a r i b o r<br />

Andreja Pliberšek, razredna učiteljica 7.r.<br />

Moja prva epoha<br />

kemije<br />

Sedmošolci so ob zaključku epohe kemije<br />

praznovali svoje znanje tudi z esejem wMoja<br />

prva epoha kemije'. Nekaj misli iz njihovih<br />

zapisov:<br />

....Kemija mi je dala zelo veliko, saj jaz ne vem zelo veliko ...<br />

Zanimivo je, da korenine, ki so pod zemljo, dajo pri gorenju več<br />

pepela in dima, cvetovi in listi, ki so bliže Soncu, pa več plamena:<br />

svetlobe in toplote... David<br />

...včasih so imeli ljudje doma odprta ognjišča, danes pa imamo<br />

ogenj vedno nekje 'zaprt'... Sarah Hana<br />

...Vedno sem prišel rad v šolo, ker sem vedel, da bodo novi poskusi.<br />

Kemijo bi imel še kakšna dva meseca ... Jan<br />

... Pri epohi kemije (komaj zdaj vidim) sem se naučila zelo veliko.<br />

Naučila sem se na tanko prisluhniti snovem in ugotovila, da<br />

je vsaka snov za nekaj dobra ... Veronika<br />

... Prva epoha kemije me je navdušila za to zanimivo in malo<br />

nevarno vedo... Pritegnil me je tudi ogenj, ki v kemiji veliko pomeni;<br />

ko neko stvar damo v ogenj, se dogaja cel proces, preden<br />

snov sploh zagori ... Aljaž<br />

... Pri gorenju rastlin nastaja toplota, svetloba, ogljikov dioksid,<br />

pepel. Prav te stvari pa rastline potrebujejo za rast ... Jaka<br />

... Moja prva epoha kemije mi je odprla v svet še druge – kemijske<br />

oči. Zdaj vidim, da me spremlja na vsakem koraku... Naučila<br />

me je, da neka na videz nedolžna reč sploh ni nedolžna, samo da<br />

pride v stik, npr. z vodo ali pa z ognjem ... Zastavila mi je veliko<br />

vprašanj in mi odgovorila na veliko odgovorov. En takšen velik<br />

odgovor je, kje mi sploh živimo: v eni sami veliki kemiji. Kemija<br />

je vsepovsod... Pilar<br />

... Nisem vedel, da je kemija tako zabavna. Najbolj so mi bile<br />

všeč kisline in baze... Želim si, da bi naredili še kakšen kristal, ker<br />

so bili tisti na kroni zelo lepi ... Tija<br />

...Zanimivo: ogenj, kisline, baze, indikatorji. Vsega je toliko.<br />

Zelo zanimivo, a hkrati nevarno; a za nas je bilo varno ... Miha<br />

… Naučila sem se zelo veliko izrazov in prej nisem vedela, da<br />

obstaja toliko različnih soli. Ko zdaj berem, kakšen napis na vodi,<br />

ki ima minerale, mi prej ni bilo nič jasno, zdaj pa razumem... Kemijo<br />

lahko uporabljamo za dobre stvari, če pa je ne znamo uporabljati,<br />

pa lahko nastane velika katastrofa... Chiara<br />

… Kemija je bila zame zelo težka epoha. Ima zelo težke poskuse<br />

– no, nekatere... tudi o kristalizaciji ne bom nikoli pozabila.<br />

Kristali so lepi, vsak je drugačne oblike. Če jih obrneš na svetlobo,<br />

se svetijo ... Jana<br />

...Vsak kemik mora gledati z 'znova rojenimi očmi'. Vsaj pri nekaterih<br />

poskusih. Pri drugih pa spet mora povezovati vse prejšnje<br />

poskuse s tem ali z novo reakcijo. Zato se mi zdi zdaj kemija<br />

umetnost. Kemija se nam na prvi pogled zdi nekaj umetnega,<br />

nenaravnega. Ko pa se poglobimo vanjo, vidimo in se naučimo,<br />

da so vsi ti pojavi povezani z naravo, Zemljo, vesoljem?... Mojka<br />

... Kemija mi je dala veliko razmišljati: na začetku, kaj sploh je,<br />

in potem, za kaj se uporablja. Kemija ni samo slabo, ampak obratno...<br />

Gregor<br />

...Kemija je bila zame nekaj novega. Zelo je zanimiva. Skrivnostna,<br />

ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo... Zoja<br />

... Meni je kemija zelo všeč, ampak škoda, da še nikoli ni prišlo<br />

do majhne eksplozije … Nik<br />

...Pri prvi epohi kemije sem se naučila kar veliko stvari. Npr. že<br />

pri gorenju in ognju mi je bilo zelo zanimivo, da je ogenj nekaj<br />

čarobnega in nekaj nam zdaj nerazumljivega in neodkritega ...<br />

Tara<br />

... Ogenj je lahko zelo prijetna stvar. Lahko pa tudi nevarna.<br />

Ogenj je zelo čarobna stvar. Sara<br />

...je bila zelo zanimivo doživetje skozi nevarne, malo manj nevarne,<br />

kratke ali dolge, težke, lahke ampak vedno zanimive poskuse,<br />

ki smo jih opravljali vsak dan... Linna<br />

... Naučila sem se veliko novega in zanimivega... da sveča ni<br />

tako enostavna, kot se zdi, ampak ima plamen več delov. Zanimivo<br />

je, da je pepel bazičen in dim kisel, čeprav sta oba produkta<br />

gorenja, pa vsak sodi v svojo smer. In kako lahko ogljikov dioksid<br />

poliješ čez plamen, da ga zaduši ... Anika <br />

My First Chemistry Epoch<br />

The seventh graders had celebrated their knowledge at the end of the Chemistry epoch also with an essay 'My First<br />

Chemistry Epoch'. Here are some of their thoughts:<br />

…Chemistry gave me a lot as I do not know much…It is interesting that roots which are hidden in the<br />

soil give more ash and smoke by burning while flowers and leaves that are nearer the sun give more flame: light<br />

and warmth… David <br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2012</strong> 23


O E M a r i b o r<br />

Elena Begant<br />

ravnateljica OE Maribor<br />

Srečanje z<br />

Nobelovimi<br />

nagrajenci za mir<br />

Med 17. in 19. majem letos je v okviru Maribora –<br />

Evropske kulturne prestolnice <strong>2012</strong> potekalo<br />

srečanje Nobelovih nagrajencev za mir, ki<br />

so se ga udeležili njegova svetost dalajlama, dr. Rigoberta<br />

Menchu in dr. Muhamaad Yunus ter dr. Lučka Kajfež.<br />

Učenci <strong>Waldorfske</strong> šole Maribor so imeli čast biti večkratno<br />

zastopani v tridnevnem dogodku, poimenovanem 'Maribor<br />

za mir'.<br />

Najprej kot avtorji risbic, ki so jih prispevali za mednarodni<br />

projekt 'Pieces for Peace/Koščki za mir', ki ga<br />

je v Sloveniji za CITYarts iz New Yorka organizirala nevladna<br />

organizacija Center za državljansko vzgojo, potem<br />

pa še dvakrat kot nastopajoči.<br />

V torek, 17. maja, so učenci drugega razreda z gospo<br />

Mihec zapeli ob otvoritvi svetovne razstave otroških izdelkov,<br />

ki se je v Mariboru ustavila prav za to priložnost<br />

na svoji poti med Berlinom in olimpijskim Londonom.<br />

Otroci so tako navdušili veleposlanika ZDA v Sloveniji,<br />

gospoda Josepha Mussomelija, da si je zaželel obiskati<br />

našo šolo in se naši učenki Valentini Glavica osebno<br />

zahvaliti za predano protokolarno darilo – digitalno kopijo<br />

njene risbice, 'koščka miru' iz Slovenije v tej pomembni<br />

svetovni razstavi, ki obiskuje najpomembnejše<br />

kraje na svetu. Pohvalil je tudi vse nastopajoče otroka<br />

in se pozanimal, ali bi na obisk lahko pripeljal tudi svojega<br />

sedemletnega sina, kar smo z veseljem sprejeli.<br />

Velika priložnost za srečanje z Nobelovimi nagrajenci<br />

pa je bila dana četrtemu in petemu razredu v spremstvu<br />

razredničark, gospe Resinovič Seničar in gospe<br />

Žunič Lojen. Ravnateljica gospe Begant je – kot del<br />

organizacijske ekipe – z veliko diplomacije uspela dobiti<br />

dovoljenje izjemno zahtevnih varnostnih služb za<br />

prisotnost tolikšnega števila otrok in obeh 'potencialno<br />

nevarnih oseb' v zgradbi SNG. Ob prihodu dalajlame in<br />

ostalih visokih gostov je bil ves trud poplačan: učenci<br />

so s slovensko narodno pesmijo in angleško pesmico,<br />

zapeto v kanonu, očarali goste, ki so se jim zahvalili s<br />

stiski rok in nato s pohvalnimi besedami občudovali<br />

razstavo otroških risb. Ostali so spomini, fotografije in<br />

nepozaben občutek ob srečanju z temi tako skromnimi,<br />

a za človeštvo nadvse pomembnimi ljudmi. <br />

Več fotografij na www.waldorf-mb.si, www.eip-cdv.si<br />

in www.mariborforpeace.si, spletna razstava otroških del<br />

65-tih držav pa na www.cityarts.org/Pieces-for-Peace/<br />

view-artworks/<br />

24 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2012</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!