28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V z g o j a o t r o k a<br />

Annejet Rumke<br />

Izobraževanje,<br />

ki povzroči<br />

pregorelost<br />

Pregorelost je zelo razširjena in moderna bolezen.<br />

Annejet Rumke, psihiatrinja z Nizozemske,<br />

opisuje, kako je vse zgodnejši in pogostejši pojav<br />

simptomov stresa pri odraslih, povezan z načinom, kako<br />

naša kultura obravnava otroke.<br />

Bodisi pri nogometu, glasbi ali pri plesu, geografiji<br />

postaja ob vse večjem pritisku po dosežkih pri vedno<br />

mlajših letih vse manj pomembno veselje, ki ga pri teh<br />

dejavnostih doživljamo. Te dosežke ves čas merimo z<br />

različnimi testi in izpiti. Vsakdo, ki novih normativov<br />

ne dosega, kaj hitro izpade iz skupine ali postanejo<br />

problem, s katerim se ves čas ukvarjajo starši in učitelji.<br />

Zaradi tega imajo mnogi otroci ves čas občutek, da<br />

je z njimi nekaj narobe. Tuhtanje, dvom vase in negativne<br />

misli vodijo v fizične reakcije na stres.<br />

Zaskrbljujoče je, da se simptomi, povezani z izčrpanostjo<br />

in stresom, pojavljajo pri vedno mlajši starosti.<br />

Glede na dejstvo, da se otroci še vedno v vseh pogledih<br />

razvijajo – razvoj možganov, imunskega sistema, navad<br />

in duševnih lastnosti – je toliko bolj pomembno, da zanje<br />

ustvarimo okolje, v katerem se lahko razvijejo biološki<br />

ritmi, življenjske sile, ki izgrajujejo telo in ščitijo<br />

dušo; tako da jim pomagamo, da se razvijajo v ozračju<br />

varnosti.<br />

Why children need fairy tales<br />

Neurobiological arguments for telling<br />

fairy tales<br />

Imagine that there was a magic potion which<br />

gets your child to sit still and listen attentively,<br />

which at the same time gives wings to his or her<br />

imagination and extends vocabulary, which additionally<br />

develops the capacity to put oneself in another person’s<br />

place and share their feelings, which also strengthens<br />

your child’s trust and allows him or her to look into<br />

the future with courage and confidence. Such a magic<br />

potion does, indeed, exist: it is the fairy tales which we<br />

tell or read to our children. Story lessons are the highest<br />

form of teaching. <br />

Do pregorelosti pride po daljšem obdobju. Zato je<br />

očitno, da je potrebno ugotoviti, do katere mere so<br />

ekonomske razmere in družinske okoliščine zadnjih<br />

tridesetih let vplivale na dvig števila otrok z vedenjskimi<br />

motnjami, kot je strah, težave s spanjem, hiperaktivnost,<br />

destruktivno vedenje in učne težave. Način,<br />

kako danes otroke obravnavamo, bi lahko bil povezan<br />

z vedno bolj pogostim in zgodnjim pojavom simptomov<br />

stresa pri odraslih.<br />

Čas za sanjarjenje in umetnost brezdelja<br />

Vedno pogosteje danes za otroke skrbijo odrasli in<br />

imajo manj prostega časa zase kot pred tridesetimi leti.<br />

Ves čas so zaposleni z mnogoterimi organiziranimi dejavnostmi,<br />

kot so športi in klubi kakor tudi televizija in<br />

računalniki.<br />

Kako zelo, je mogoče opaziti že pri otrocih v vrtcu.<br />

Dosti več jih spodbujajo in jim dajo manj časa za to,<br />

da bi zbrali svoje misli, manj imajo domišljije in lastne<br />

pobude za igro kot prejšnje generacije. Izginila je umetnost<br />

dolgočasenja, ki je do določene mere zdrava, ter<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!