Revija Svitanje - Pomlad 2014

wsljubljana

Letnik X, številka 1

Kazalo

S V I T A N J E

Revija za negovanje kulture zavedanja

01 549 01 55

revija@svitanje.si

www.svitanje.si

GLAVNA IN ODGOVORNA UREDNICA:

Marina Nuvak

UREDNIŠKI ODBOR:

Breda Medvešček, Monika Brinšek,

Aci Urbajs

STROKOVNI SODELAVCI:

Matjaž Anžue, Marija Poljanec,

Maja Kolar, Elvira Devetak, Franc Vehar,

Brane Žilavec, Maja Šušteršič,

Kim Peavey, Thomas Cowan, Nick Thomas

SLIKOVNI MATERIAL:

Elvira Devetak, Breda Medvešček,

Marija Poljanec, Maja Šušteršič,

arhiv Parsival

PRELOM IN OBLIKOVANJE:

Žiga Vuk, zzigc.net

NASLOVNICA:

Breda Medvešček

JEZIKOVNI PREGLED:

Betka Jamnik

TISK: Rotosi d.o.o., Tomačevo 19, 1000 Ljubljana

tel.: 01 537 48 77, fax.: 01 537 48 46

IZDAJATELJ IN ZALOŽNIK:

PARSIVAL, zavod, Ljubljana

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje

Tel, fax: 01 549 01 55, mobi: 031 725 909

DŠ: 94313008, TR: 02031-0254286474

LETNA NAROČNINA: 20 €

V primeru, da posamezno društvo

naroči revijo za vse svoje člane,

znaša letna naročnina 12 € na člana

NAKLADA: 1000 izvodov

PRILOGA:

Waldorfske novice

časopis Waldorfske šole Ljubljana

2

Revijo sofinancira

Ministrstvo za šolstvo in šport

Vse pravice zadržane. Ponatis celote ali posameznih

delov je dovoljen le s pisnim dovoljenjem

uredništva.

ISSN 1854-1739

Uvodnik 3

Biodinamika v praksi 4

Po občnem zboru zveze bd društev 4

Vegetabilni preparati 5

Novosti v biodinamiki 6

Pri nas v Posavju že Ajda zori ... 7

Letošnja zima je bila usmiljena do čebelic 8

Pletje korenja 9

Medicina 11

Steinerjevo zdravilo za zdravljenje raka 11

Narava 13

Zelišča zdravja 13

'Golden milk' 14

Iniciative 15

'Narava nas uči' 15

Zakaj je antropozofska pot najtežja 16

Širimo obzorja 17

Antropozofski pogled na koledar Majev 21

Revijo SVITANJE lahko naročite:

• na elektronskih naslovih

revija@svitanje.si

www.svitanje.si/narocilo

Letna naročnina znaša 20 €.

www.svitanje.si


Uvodnik

Marina Nuvak

glavna in odgovorna urednica

Dragi bralci!

Res prihaja revija malce pozno

do vas, ampak ponuja veliko

zanimivih tem. Preden jih

napovem, bi rada poudarila,

da to leto revija začenja svoje deseto leto izhajanja. Kot

urednico me veseli, da se krog sodelavcev vztrajno širi.

Prispevke dobimo iz vedno več biodinamičnih društev,

od Zavoda Demeter in Zveze biodinamičnih društev,

kakor tudi od večine waldorfskih šol in vrtcev po Sloveniji.

Tako smo na pravi poti, da po devetih letih končno

vsi - s skupnimi močmi - ustvarjamo vseslovensko revijo,

ki bo pomagala širiti vse tisto bogato vedenje, ki ga je

človeštvu podal Rudolf Steiner. Morda si bo kdo mislil,

da ga peagogika ne zanima ali pa se bo spraševal, zakaj

brati o biodinamiki, če nima kmetije. Vendar danes za

nič, kar se tiče nas in naših potomcev, ne bi smeli reči,

da se nas ne tiče. Kajti po tej logiki bi tudi kmet lahko rekel:«

Jaz sem poljedelec, mene živinoreja in čebelarstvo

ne zanimata.« Ampak kot vemo, je Steiner svetoval, naj

bo vsaka kmetija popolna enota, nekak svet zase, ki je

zmožen oskrbeti samega sebe. In prav tako je z učiteljevim

delom na waldorfski šoli. Tudi on mora poskrbeti za

vzgojo in izobraževanje malčka, učenca in dijaka, vsakogar

na njegovim letom primeren način, tako da ne spodbuja

le intelektualnega, ampak da krepi njegovo voljo,

mišljenje in čutenje. Skratka, poskrbeti mora za razvoj

srčne inteligence, za katero je že dolgo znano, da je za

uspešno delovanje družbe najpomembnejša.

V tej številki revije lahko preberete:

- o aktivnostih, ki potekajo v Zvezi, kjer se je novo

vodstvo z veliko vnemo lotilo uresničevanja

ciljev, ki so si jih zadali, o čemer piše Matjaž

Anžur;

- o novem projektu za otroke in mlade'Narava nas

uči', s katerim nas seznanja Maja Kolar;

- zanimiv članek o t. i. vegetabilnih preparatih, ki

so plod raziskovanja Marije Thun; s tem prispevkom

je revijo obogatila gospa Marija Poljanec,

nekoč predsednica društva Ajda Posočje, zdaj pa

še vedno zelo aktivna raziskovalka na področju

biodinamike;

- kako so člani Ajde Goriška na seminarjih in

delavnicah nabirali nova znanja od kolegov iz

Italije in Avstrije, s čimer nas seznanja naša stalna

dopisnica, gospa Breda Medvešček;

- da je v društvu Ajda Posavje veliko navdušenja

nad biodinamiko in ekološke zavesti, ki nam jo

predstavlja njihova članica gospa Maja Šušteršič;

- o čebelah in kako so le-te preživele zimo, nam

sporoča naš čebela Vehar;

- zanimivo razmišljanje o tem, kako nas delo osvobaja

in malo bolj zahtevno branje, zakaj je antropozofska

pot spoznanja višjih svetov najtežja;

- vzpodbudne besede o beli omeli kot zdravilu in

o zdravilnosti kurkume;

- Elvira Devetak pa piše o pomladnih zeliščih

zdravja;

- o koledarju Majev v povezavi z napovedmi, da

naj bi bilo ob koncu leta 2012 konec sveta.

Želim vam lepe praznike in veliko toplih, pomladanskih

dni.

DAN IMPULZ ZA NABIRAMO

DAN IMPULZ ZA NABIRAMO

03.05. sobota cvet od 8 do 16 reg., kam., bald. 03.06. torek cvet do 10 reg., kam., bald.

04.05. nedelja cvet cel dan reg., kam., bald. 10.06. torek cvet do 18 reg., kam., bald.

05.05. ponedeljek cvet do 15 reg., kam., bald., kop. 18.06. sreda cvet cel dan reg., kam., bald.

06.05. torek cvet do 16 reg., kam., bald., kop. 19.06. četrtek cvet do 8 baldrijan

14.05. sreda cvet do 11 reg., kam., bald., kop. 22.06. nedelja plod cel dan rman

21.05. sreda cvet od 9 reg., kam., bald., kop. 23.06. ponedeljek plod cel dan rman

22.05. četrtek cvet cel dan reg., kam., bald., kop. 27.06 petek cvet cel dan reg., kam., bald.

24.05. sobota cvet od 8 reg., kam., bald., kop. 28.06 sobota cvet cel dan reg., kam., bald.

01.06. nedelja cvet cel dan reg., kam., bald. 29.06 nedelja cvet do 12 reg., kam., bald.

* reg. - regrat, kam. - kamilica, bald. - baldrijan, kop. - kopriva

3


Biodinamika

Po občnem zboru zveze

biodinamičnih društev

Matjaž Anžur

Po izvolitvi novega vodstva v lanskem letu se je

koncem marca tega leta prvič sestala na rednem

občnem zboru Zveza biodinamičnih društev.

Glede na pravila, ki jih sestavlja statut Zveze, so

polnopravna društva tista, ki plačajo članarino za

tekoče leto. In takih je v letošnjem letu devet. Prav

je, da jih navedemo. To je društvo iz Domžal, s

Koroške, iz Bele krajine, z Notranjske,s Posavja,

Štajerske,iz Sostra, z Gorenjske in Dolenjske. Kljub

velikim prizadevanjem, da bi bila vsa društva pod

eno streho v okviru Zveze, nam žal tega ni uspelo

storiti. Kakorkoli že pa ostaja usmeritev vodstva

Zveze še naprej združevalna in politika bo tudi v

bodoče zavzemala pozicijo privabiti k sodelovanju

vse, ki se v Sloveniji ukvarjajo z biodinamičnim

kmetovanjem in širitvijo te ideje.

Seveda je najpomembneje, kakšne naloge si je Zveza

naložila za tekoče leto. Predsednik zveze Boris Potočar

je občnemu zboru podal pisni predlog programa dela

za leto 2014. Med pomembnejšimi lahko izpostavimo

naslednje. Dolgo se že vleče neurejeno stanje na področju

zakonodaje, ki na koncu koncev danes ne omogoča

legalnega kmetovanja po biodinamičnih principih.

V razpravi je bila tako izpostavljena problematika

živalskih ovojnic za kompostne pripravke. Poročano

je bilo, da se sodeluje z VURS-om in da je pravilnik v

končni fazi izdelave. Kot član novega vodstva zveze

odslej koordinira to dejavnost Brane Brinšek. Druga

akutna problematika, k reševanju katere je potrebno

takoj pristopiti, pa je vprašanje skladiščenja oz. kompostiranja

gnoja. Za koordinatorja te problematike se

je javil Andrej Nose, ki bo skušal v prihodnosti na ministrstvu

uskladiti zakonodajo na tem področju. Ti dve

vprašanju sta trenutno najbolj aktualni, seveda pa nista

končni in lahko rečemo, da se je področje na podlagi

predpisov in zakonov šele pričelo resno obravnavati in

da nas v prihodnje čaka še veliko dela.

Zveza bo 7.6.2014 pristopila k vseslovenski akciji mešanja

preparata 500 v čast 90. obletnice Kmetijskega tečaja

po dr. Rudolfu Steinerju. Društva dobijo navodila

tudi za udeležbo na Steiner Expresu ob praznovanju v

Donjem Kraljevcu. To bo v letošnjem letu prav gotovo

največja skupna akcija vseh biodinamikov in ji je zato

potrebno posvetiti posebno pozornost.

Finančni načrt Zveze je prebrala Antonija Ločičnik.

Glede na to, da Zveza v zadnjih dveh letih ni bila finančno

aktivna, je narejen finančni načrt na osnovi

planirane dejavnosti in možnih virov financiranja. Planirani

prihodki (članarine in javni razpisi) naj bi bili v

višini 15.000 €. Dana denarna sredstva pa bi obenem

pomenila tudi ovire za aktivnosti same Zveze. Seveda

do takih sredstev ni lahko priti, so pa stimulans za aktivno

delovanje.

Nekatera društva so že dalj časa izražala željo po spremembi

statuta Zveze. Na izvršnem odboru je bil zadolžen

za koordinacijo Brane Brinšek. Vsem društvom

je poslal predlog sprememb Draga Purgaja. Razvila se

je pestra razprava z različnimi vidiki na posamezne

člene statuta; predvsem vloga Sveta društev, članstvo

v izvršnem odboru, odnosu društva-Zveza in Zveza

-društva, vlogi kmetov v Zvezi in nezainteresiranosti

vodstev društev in kmetov za pridobitev blagovne

znamke Demeter. Stališča so tako različna, da je bil

sprejet sklep, da se z razpravo in usklajevanjem stališč

nadaljuje na naslednjem občnem zboru.

Kakorkoli že - lahko zaključimo, da se delo Zveze pričenja

počasi konsolidirati, čeprav je še vedno kar nekaj

mimobežnih sil. Zato napišimo ob koncu, da upamo,

da bo naš naslednji zapis v Svitanju že v smislu: naredili

smo ...

4


v praksi

Vegetabilni preparati

Marija Poljanec

Vegetabilni preparati so nov in preizkušen dokaz

pokojne g. Marije Thun, da lahko pri izdelovanju

biodinamičnih preparatov živalske ovojnice

nadomestimo oziroma uporabimo ovojnice iz vej

dreves.

Začelo se je leta 2003, ko so - najprej v Veliki Britaniji,

nato pa domala po vsej Evropi - krave zbolele za

BSO (bolezen norih krav) in so bile le-te zaradi nevarnosti

prenosa bolezni na ljudi v ogromnem številu

usmrčene.

Ker smo že prej vedeli, da se organi zaradi nenaravne

krme spremenijo in je bilo tudi sicer veliko težav pri

nabavi le-teh, se je zaradi strogih veterinarskih ukrepov

vse poslabšalo oziroma zaostrilo.

V Štainerjevem času in še dolgo po njem teh problemov

ni bilo. Pravzaprav si je vsaka biodinamična

kmetija lahko sama priskrbela organe iz svojih živali.

Prepričana sem, da je marsikje to še vedno mogoče,

ne pa pri nas. Zato smo se prve objave o vegetabilnih

preparatih, ki jo je podala gospa Marija Thun, zelo

razveselili. Sama zase sem pomislila, da je to nekaj revolucionarnega

za obstoj biodinamike. Tudi glede na

vse podatke o preizkusih, ki jih je s svojimi soustvarjalci

opravila. Ob tem je treba opozoriti tudi na to, da

je prav način pridobivanja in izdelave preparatov iz

živalskih ovojnic marsikoga odvrnil od biodinamike

ali pa so ostali zgolj ekološki oziroma biološki kmetje.

Gospa Marija Thun je poskrbela, da se tudi glede tega

pomisleka laže odločamo. A razjasnila je tudi pomisleke

glede prehranske kvalitete in regenerativne sposobnosti

preparatov, ki zorijo v ovojnicah vej dreves, o

enakovrednosti učinkov preparatov v živalskih ovojnicah

in povzema, da so v vseh variantah enakovredni

oziroma celo boljši.

Tudi na pomisleke, ali živalsko astralnost z vegetabilnimi

preparati sploh lahko nadomestimo ali ne, kar se

vedno znova postavlja pod vprašaj, je Thunova odgovorila:

'Zemljo moramo vzeti kot celoto z njenim fizičnim

telesom, na katerega od zunaj deluje etersko telo

preko toplotnega etra, svetlobnega etra, kemičnega

etra in etra življenja. Etri se manifestirajo v elementu

toplote, svetlobe in zraka, v vodnem in zemeljskem

elementu. Planetarni sistem sodi k astralnemu telesu

zemlje in ga najdemo v drevju, kot bi bil v njem utelešen.

Čeprav so drevesa rastline, torej eterična bitja,

je v njihovih ovojnicah učinkovala astralnost planetov,

kar bi lahko pomenilo celo stopnjevanje učinka. V primerjavi

z živalskimi ovojnicami se je to potrdilo. Pravi,

da je s to dodatno možnostjo narejen še en korak pri

oživljanju zemlje'.

V našem društvu smo bili tega veseli in smo se odločili,

da poizkusimo nov način, saj smo Mariji Thun

popolnoma zaupali. Začetek je bil kar težak, toda odločili

smo se , da bomo, kolikor se le da, dosledni in se

držali navodil. Že v začetku se je našla skupina zelo

prizadevnih članov, ki so dali od sebe vso moč in tudi

strokovnost, tako da smo bili že prvo leto prijetno presenečeni.

Najprej nad tem, kar se da videti - to je lep

izgled in večjo količino. Šele kasneje, pri prvih izdelavah

gnoja po Mariji Thun, smo se prepričali , da tudi

odlično delujejo.

Še vedno se učimo, tudi glede točnih datumov izdelave,

ki navadno sovpadajo z datumi opozicij planetov in

dreves, ki jim pripadajo. Tako se je letos zgodilo, da je

v koledarju označena samo ena opozicija oziroma ugoden

dan za kamilični preparat, ki zori v veji macesna

in tako kot kamilica tudi macesen pripada Merkurju.

Za rmanov preparat, ki sicer pripada brezi in planetu

Venera, je označen samo datum zakopa. Za vse ostale

preparate pa ni nobene ugodne opozicije niti datuma

za izdelavo. Priznam, da sem si določitve datumov za

izdelavo preparatov že od vsega začetka vzela k srcu

5


iodinamika

in kot časten napotek za plan dela društva. Zato sem se

ob letošnjem neugodnem položaju planetov oziroma

neobstoječih opozicijah za ostale preparate znašla pred

dilemo, ali naj del preparatov nadomestimo z živalskimi

ovojnicami ali obstaja še kakšna druga možnost.

Vzela sem v roke vse setvene koledarje od leta 2009

dalje in primerjala datume ter spoznala, da ni vselej

ugodnih opozicij, v glavnem pa so. Istočasno pa sem

tudi ugotovila, da vsi datumi ustrezajo datumu saditvi

dreves in sem za vse ostale preparate določila datume

po tem ključu.

Nazadnje pa sem se vprašala, zakaj se ne ravnamo po

zodiaku pri živalskih ovojnicah, čeprav gre samo za

dve živali, kravo in jelena. Upošteva se samo nabiranje

cvetov ob določenem času, čeprav zodiak imenujemo

tudi živalski krog. Mogoče pa je to tisti višji nivo prehranske

in regenerativne sposobnosti teh novih preparatov

– kdo ve? Tako se lahko vprašamo tudi, kaj bi

biodinamiki brez setvenega koledarja? Kako bi, razen

z gnojem iz roga in kremenom, oživljali zemljo brez

gnoja po M. Thun, ki tako skrivnostno oživljajoče deluje

in nenazadnje mi tudi verjamemo, da izničuje radioaktivnost,

saj je bilo to že potrjeno po katastrofi v

Črnobilu.

Mislim, da bi morali pomisliti, da Marija Thun ni bila

le velika praktična strokovnjakinja, ampak tudi globoko

razsvetljena. Zemlja ji je gotovo hvaležna, bodimo

ji tudi mi.

Ajda Goriška

Novosti v biodinamiki

Breda Medvešček

V letu 2013 smo si goriški biodinamiki nabirali znanje

in izkušnje tudi od strokovnjakov iz Italije in Avstrije.

Naša svetovalka za biodinamiko se je udeležila osemdnevnega

seminarja o biodinamični pridelavi oljk, ki

je bil v centru italijanskega združenja bioloških in biodinamičnih

pridelovalcev in potrošnikov AGRI.BIO v

San Sebastianu (Piemonte). Nekaj naših članov je sodelovalo

tudi na delavnici avstrijskega strokovnjaka za

kompostne preparate Michaela Pfeiferja v Radovljici

(predavatelja je v Slovenijo povabil dr. Matjaž Turinek,

za organizacijo delavnic na Gorenjskem in Koroškem

pa sta poskrbeli društvi Ajda Gorenjska in Ajda Koroška).

Konec novembra pa je naše društvo na dvodnevnem

seminarju gostilo strokovnjaka za biodinamiko,

dr. Fabia Primavero, ki deluje tudi v italijanskem združenju

AGRI. BIO. Tudi sekcija naših vinogradnikov in

vinarjev zelo pozorno sledi domačim in tujim izkušnjam

in novostim biodinamične pridelave v panogi.

Vsa omenjena izobraževanja so nam omogočila, da

smo lahko primerjali naše delovne prakse s tistimi, ki

se uporabljajo v sredinah z bistveno daljšo tradicijo biodinamične

pridelave, kot je naša.

Nova znanja in izkušnje, ki so si jih naši člani pridobili

od tujih strokovnjakov, so botrovala uvedbi nekaterih

novosti oz. poskusni izdelavi nekaterih preparatov.

Lotili smo se izdelave kar treh preparatov, ki jih doslej

še nismo poznali: preslice iz roga, gline iz sapnika in

žvepla iz roga, ki smo ga izdelali iz drobno zmlete kamnine

žvepla. Spremembo smo uvedli tudi pri pripravi

naših preparatov v mehkih živalskih ovojnicah za

zakop - te smo pred zakopom namreč še dodatno zaščitili

tako, da smo jih položili še v keramično posodo s

pokrovom, posodi smo zarezali, da je vsebina dobila

stik z zemljo, skozi zareze pa smo posodi lahko tudi

povezali z vrvjo. Posoda tako ščiti ovojnico pred poškodbami,

ki jih lahko povzročijo živali, in jo zavaruje

pred ekstremnimi vremenskimi vplivi.

Poleg tega smo proučili tudi nekaj drugih primerov

tujih praks pri hrambi preparatov. Gre za shranjevanje

v pokritih bakrenih posodah, ki so seveda položene v

zaboj, obložen s šoto. V italijanskem centru na primer

hranijo zaboje s preparati v posebni slamnati hiški, v

bližini katere ni nobenih virov elektromagnetnih sevanj

(električni vodi in postaje, oddajniki). Avstrijski

6


v praksi

Vrtičkarji vseh dežel, združimo se!

Pri nas v Posavju že

Ajda zori, že Ajda zori,

že Ajda zori ...

Maja Šušteršič

Drobljenje kremena v prah med stekli

strokovnjak pa je na primer poudaril pomen vlažnosti

shranjenih preparatov (gnoj iz roga, preparat M.T.).

Seveda tujih izkušenj v naše delo ne nameravamo uvajati

brez poskusnih testiranj na manjših pridelovalnih

površinah - še posebej v primerih, ko gre za preparate,

ki jih doslej še nismo uporabljali. Upamo, da se bodo

vsi novi preparati tudi v naših razmerah dobro obnesli,

saj bi v tem primeru njihova uporaba imela predvsem

za velike biodinamične pridelovalce (vinarje, sadjarje

pa tudi večje zelenjadarje) neprecenljivo vrednost.

Poraba pripravka žvepla iz roga bi bila veliko manjša,

kot je poraba nebiodinamičnega pripravka, saj gre pri

pripravi biodinamičnih škropiv za tako rekoč homeopatske

količine porabljenega pripravka, kar pomeni

za pridelke in okolje še dodatno varnost. Znatna splošna

korist bo tudi zaradi uporabe preslice iz roga, ker

bo s tem prihajalo do manjše porabe rastline preslice.

Vedeti je treba, da se rastišča preslice tako kot rastišča

koprive v zadnjih letih na območjih našega društva

precej krčijo in jih je treba zato varovati pred pretiranim

nabiranjem, nekatera pa so tudi precej oddaljena,

kar pogojuje dodatne stroške za prevoz in predstavlja

onesnaževanje okolja. Seveda bomo še vedno uporabljali

tudi čaj iz preslice, le da bo v določenih primerih,

posebno pri velikih nasadih, bolj smiselna uporaba

preparata. Žveplo iz roga bo uporabno predvsem za

varstvo rastlin v sadjarstvu in vinogradništvui. Uporaba

gline iz sapnika, izdelane po recepturi Huga Erbeja,

pa naj bi harmonizirala delovanje koreninskega sistema

z ostalimi funkcijami rastline. (O Hugu Erbeju, vsestransko

dejavnemu, a premaloj poznanemu učencu

Rudolfa Steinerja, bomo morali v Svitanju v prihodnje

kaj več zapisati.)

Naj za konec poudarim, da v tem zapisu še zdaleč ni

vsega, kar je bilo na omenjenih izobraževanjih slišano

in videno; še marsikateri utrinek in podatek bo našel

pot do celovitih idej in načrtov v dejavnostih našega

društva.

Prirejen naslov začetnih verzov znane ljudske pesmi

gotovo lahko označuje tudi delovanje našega društva

za biološko-dinamično gospodarjenje, Ajda Posavje.

V Sloveniji preko 500 članov uresničuje poslanstvo

društva Ajda Vrzdenec v sekcijah oz. delovnih skupnostih,

organiziranih po teritorialnem ali interesnem

principu, s skupnim ciljem: populariziranje biološkodinamičnega

kmetovanja in vrtnarjenja, sadjarstva,

živinoreje, čebelarstva ter drugega dela z naravo po

principih vedenj antropozofije (znanost o ljudski

modrosti).

Skrb za zdravje in za odgovorno ravnanje do narave

je tudi v Posavju prinesla nove možnosti pridelave

zdrave hrane po biodinamičnih načelih. In kako se je

pravzaprav začelo? Tudi naš primer potrjuje, koliko

mej lahko premakne v svojem miljeju posameznik. Gospa

Majda Hriberšek je denimo ob bolezni spoznala,

da v hipermarketih ne more več kupovati hrane, zato

sta se s partnerjem Janezom Košarjem (danes predsednik

društva) odločila, da bosta na Žigarskem vrhu pri

Sevnici poskusila vrtnariti po biodinamični metodi. In

tako so na njuno delovno kmetijo začeli prihajati somišljeniki,

znanci in prijatelji ... Skupina se je večala,

zato so pred štirimi leti ustanovili društvo, ki šteje danes

že preko 150 rednih članov.

Veseli smo, da so med nami tudi kmetje in večji pridelovalci

hrane, saj se zavedamo pomena uživanja

kvalitetne hrane, kot tudi širjenja biodinamičnega

gospodarjenja.

7


iodinamika

Vrtičkarji in kmetje se izobražujemo na strokovnih

predavanjih, sodelujemo pri izdelovanju biološko-dinamičnih

preparatov, izmenjujemo semena, sadike in

tako poglabljamo znanja sonaravne metode pridelovanja

hrane.

Člani si torej vse pripravke, potrebne za rast svojih

rastlin, napravimo sami. Načeloma si te pripravke lahko

izdela vsak posameznik, saj je na voljo kar nekaj

literature. Vendar je delo v skupini lažje, ker se delo,

kot je nabiranje zelišč, izdelovanje pripravkov, gnoja in

številnih preparatov porazdeli in tako lahko vsak član

prispeva po svojih močeh. Društvo Ajda Posavje se aktivno

vključuje tudi na področje ukrepov proti gensko

spremenjeni hrani na nivoju države

Dr. Jan van Aken, strokovnjak s področja genskega

inženiringa pri Greenpeace International, je zapisal:

'Igranje genetske rulete z lastnimi prehranskimi pridelki

je kot igranje ruske rulete s potrošniki in javnim

zdravjem.' Biodinamiki v Posavju se zavedamo odgovornosti

do sebe in okolice, zato smo veseli slehernega

posameznika, ko se nam pridruži.

Bistvo, ki je očem skrito, se nam kaže v najpreprostejših

opravilih na vrtu, stikih z naravo, predvsem pa z

lastnimi, živimi pridelki.

In zorimo ...

Letošnjo zimo se je

narava usmiljeno vedla

do čebelic

Franc Vehar

Spoštovani bralci in spoštovane bralke mojih

prispevkov, lepo pozdravljeni v tem pomladanskozimskem

času.

Kot čebelar že triinštirideset let opazujem ,kaj se dogaja

v naravi in kako se čebelice prilagajajo razmeram v

njej. Vedno znova ugotavljam, da je narava na zemlji

pravični gospodar. Vsako človeško zlo proti njej kaznuje

.Človeka vztrajno opozarja, naj se ne poigrava

z zakoni narave in naj preneha z vmešavanjem v zemeljski

red.

V zadnjih dveh mesecih sem dobil na moj internetni

naslov veliko pošte z zastrašujočo vsebino .V sporočilih

nas obveščajo, kaj delajo znanstveniki na področju

genske tehnike in na področju mikro valov umetno

vsiljenih v naravno okolje.

Ne čudim se, da je narava pobesnela in pokazala, da bo

vrnila udarec človeštvu za vse predrzne poskuse ,ki si

jih dovoli zoper njo.

Ko se ozrem na živalski svet, vidim, da mu je v marsičem

prizanešeno. Kljub lanskoletni poletni suši,je narava

dovolila, da je vegetacija bujno uspevala v poznopoletnem

in jesenskem času.

Čebelice so dobile dovolj nektarja in peloda za jesenski

razvoj družin. Tudi zimsko zalogo so si skoraj v celoti

zagotovile. Predvsem pri čebelarjih, ki niso bili lakomni

na med in jim niso pobrali skoraj vso zalogo medu.

Ker so čebelarji hiteli prazniti zaloge iz panjev, je narava

preskrbela medičino, ki se je zelo hitro kristalizirala

v satju, tako da čebelarji niso zmogli oropati čebeljih

družin. V panjih je ostalo veliko medičine strjene. Celice

v satju so bile do 2/3 napolnjene s kristaliziranim

medom. Ostalo pa je bil normalno tekoč med.

Ob pričetku novembra sem bil zaskrbljen nad tako zalogo

hrane v panjih, ker je kristaliziran med neprimeren

za normalno prezimovanje čebel, če je zima mrzla

in dolga. Letos je narava poskrbela, da so čebelice lahko

pogosteje izletavale in praznile črevesje in to jih je

ohranilo v dobri življenjski kondiciji. Porabile pa so

zato veliko hrane.

8


v praksi

Delo osvobaja - razmislek

Pletje korenja

Kim Peavey

Čebelarji, ki so čebelicam pustili majhne zimske zaloge

hrane, bodo sedaj morali dodajati hrano, če hočejo obdržati

žive čebelje družine.

Pred nami je odločilen mesec marec. Če bo mrzel tako,

da čebelice ne bodo izletavale, bo veliko čebeljih družin

pomrlo zaradi griže, ker se bodo pokakale kar v

panju. V takem primeru se okužba hitro širi in veliko

čebelic umre.

Da bi čebelarji preprečili katastrofo, predlagam,da naj

bi vsaki čebelji družini podarili do 1 liter čajne mešanice

. Čaj naj vsebuje cvetje pelina, rmana in kamilice. Čaj

moramo skuhati ločeno vsako vrsto posebej. Pustimo

15 minut, da se izločijo energije iz cvetja v vodo in nato

ohlajeno sladkamo z medom. Med mora biti iz zdravih

čebeljih družin . Če takega medu nimamo, potem

je bolje dodati v čaj navaden sladkor. Čaj dodamo čebelicam

v pitalnike, ko se že večeri, da ne povzročimo

ropanja sosednih družin.

Letošnjo pomlad moramo spremljati razvoj varoe v panjih,

zato ker je bila zalega v panjih skoraj neprekinjeno

in je imela varoa dobre pogoje za razmnoževanje. Zaradi

tihega ropanja se je varoa prenašala iz čebelnjaka

v čebelnjak . Do poletja je možen hiter razvoj parazita.

Kdor ne bo pravočasno zatiral varoe, bo doživel veliko

razočaranje že koncem meseca maja.

Čebelarji poskrbite, da bodo čebelice imele na razpolago

dovolj pitne vode, po možnosti v šotnih napajalnikih

na sončni legi.

Priporočam, da pogosto obiskujete čebelnjake, ker z

obiskom sporočate čebelicam, da vam je mar, kaj se z

njimi godi in se bodo bolje razvijale. Seveda če bodo

izpolnjeni tudi vsi drugi pogoji za razvoj družin.

V upanju na dobro pomladno pašo čebel vas lepo

pozdravljam.

Naj medi!

Odstranjujem plevel. To rada počnem. Najraje

plevem korenje – previdno ločujem korenje od

plevela. Na kolenih sem, čisto pri tleh, in lahko

vonjam ravno prav vlažno zemljo, da je pletje

enostavno, ter ostrejši duh vršičkov korenja. Tukaj

je dobra lega za korenje. Sončen dan je, rahel vetrič

pihlja in vse naokrog žvrgolijo lastovke, ki gradijo

svoja gnezda. Dolgo delam in se pomikam vzdolž

vrste ... veselo plevem.

Tem drobcenim korenčkom čudovito zelene barve dajem

dovolj prostora in zraka. Kmalu sem prijetno žejna.

Zato si privoščim kratek odmor, da popijem nekaj požirkov

vode in da uživam v tej modrini neba.

Med kratkim odmorom opazujem, kako daleč po gredi

s korenjem sem že prišla. Od tridesetih metrov sem jih

oplela morda šest. Presneto! Še veliko dela imam. In se

spet lotim dela. Toda zdaj postaja vroče in začne me

grabiti lakota. Skupaj s plevelom izpulim nekaj korenčkov.

Ups.

Le kje je zdaj tisti vetrič? Pojavi se mrčes, kolena me

začno boleti. Prijeten občutek lakote in žeje se naenkrat

spremeni v neprijetnega. Po pomoti izpulim še nekaj

korenčkov. Godrnjam; 'Sovražim korenje. Sovražim

pletje.' Imam še okoli 24 m za opleti. Zdaj se mi to zdi

neskončno trpinčenje.

Obupujem. Usedem se na potko. Od tod se zdi vse skupaj

še huje. Vrste se zdijo daljše in plevela več.

Nato pa se domislim: 'Šla bom na zgodnje kosilo! Ampak

saj kosilo še ni pripravljeno. Morala bi ga skuhati.

Če bom plela še nekaj časa, bo mogoče moj sodelavec

na sosednji njivi prej zaključil z brananjem s konji in bo

šel pripravit kosilo. Zdaj se tudi spomnim, da je kuhinja

polna umazane posode. Mogoče bo skuhal kosilo in

pomil posodo. Kar še malo bom plela.

In tako plevem še nekaj časa in presenetljivo, zdi se mi,

da mi gre delo bolj gladko od rok, bolj natančna sem in

bolj učinkovita. Uspelo mi je premagati steno odpora

do pletja. Zdaj sem 'eno' s korenjem, žuželkami, plevelom

in dnevom. Bolečina se umakne. Lakota preneha.

Predala sem se opravilu in zdaj le plevem. Ne želim

ne hiteti ne zavlačevati z delom neskončno dolgo. Nad

9


iodinamika

delom nisem ne navdušena niti nimam odpora. Zgolj

sem. Zdaj sem pletje, sem fizično delo, sem prepoteno

telo, ki se pripogiba, obrača, je močno, ritmično, boleče,

godrnja in je nerodno – vse to sem. Moje delo je ustvarjalno

in lepo. Moje delovanje na svet, ustvarjanje reda iz

kaosa, preko dolgih, čistih, nekoliko ukrivljenih zelenih

vrst, je delavno in tudi lepo, otipljivo in zadovoljujoče.

Ko sem najbližje zemlji, s telesom najbolj upognjena k

svojemu delu, sem tudi najbolj svobodna. Disciplina dela

najprej sprosti moje telo in nato moje misli, nazadnje pa

mojega duha ... očisti in odpre jih. Kot je Polly Berrien

Berends navedla v svoji knjigi Popoln otrok/Popolni starši:

'Pri vsakem prizadevanju je največja mera svobode

odvisna od največje mere pokorščine temeljnemu redu

bivanja. Pokorščina pomeni istovetnost – sami sebi ne

nasprotujemo, nismo ločeni od sebe.'

Fizično delo me ohranja odprto do istovetnosti. Ohranja

me tudi pošteno, saj vem, da je moje 'bitje' odvisno od

blata, dežja, sončne svetlobe, komposta in semen. Delo

me ohranja v kondiciji, zdravo in aktivno. Ohranja me

odgovorno, saj vem, da bodo brez mojega dela konji lahko

lačni, rastline pa bodo ovenele in odmrle. Omogoča

mi tudi, da grem v svet. Človek bi lahko rekel, da me delo

osvobaja, tako fizično, mentalno, moralno, duhovno in

finančno.

To zadnje je zame najbolj presenetljivo: misliti, da je osvobajanje

lahko tudi finančno. Pa vendar večina slovarjev

besedo 'redeem' definira v zvezi z denarjem. Latinski izvor

besede je 'nazaj odkupiti'. Če pomislimo na osvobajanje

fizičnega dela kot finančno, kaj potem vabimo nazaj,

kaj odkupujemo nazaj, kaj izpuščamo na prostost?

Fizično delo je samo po sebi nevtralno področje. V kontekstu

dela, v sistemih, kjer je to prisotno, se šele pojavi

vprašanje osvobajanja. Ali bi bilo moje delo in njegovi

učinki plodno in lepo, če ne bi bila tudi dobrega zdravja,

da lahko pokleknem in dolge ure plevem, in če ne bi vedela,

da bom prav kmalu imela novo opravilo: sajenje, žetev

ali nego konjev, pisanje ali pripravljanje kosila? In da se

lahko veselim kosila, da imam kuhinjo, v kateri ga lahko

pripravim, partnerja, s katerim ga bom použila, nato pa

imela priložnost, da jem, sedim in malo počivam, se pogovarjam

o kmetiji in o najinem življenju ter o najini viziji

glede vsega in v dobro celega sveta.

Usmerjanje samega sebe, raznolikost, pomen, zdravje, odnosi,

počitek, hrana, zavetje, vse to je pomembno za naše

fizično delo, za njegovo vrednost, njegovo zmožnost zadovoljevanja

in njegovo učinkovitost.

Tudi integriteta dela je pomembna. Svoje korenje plevem

iz svobodne volje, ker imam dobre odnose s svojo zemljo,

s hrano, z ljudmi, s katerimi in za katere delam. To delam

zaradi širše vizije, vizije o dobrem svetu. Fizično delo

v svojem pravem kontekstu ali pravem odnosu postane

odrešilno.

Ko si predstavljamo odrešilnost našega dela, bomo morda

videli dve strani istega kovanca. Na eni strani odrešilnost

našega nepravičnega ekonomskega, kulturnega, socialnega

in političnega sistema. Druga stran kovanca pa odkrije

idejo, da je fizično delo tisto, ki nam omogoči, da uspevamo,

ki nas osvobaja.

Osvobajanje ima opraviti tudi z izvrševanjem zaveze, ki

si jo je človek dal. Zavezani smo delu in stalnemu naporu

za prave odnose pri našem delu. Nadarjeni smo in rešuje

nas lepota dela, svetost v materiji z božjo sposobnostjo, da

utelesimo duha. In vse to se zgodi prav tukaj v blatu in v

bolečini, v zelenem in modrem, v plevelu in korenčkih.

Članek je bil objavljen v reviji Lilipoh.

prevedla Marina Nuvak

10

Reflections on The Redemption of Labor

Weeding the Carrots

I’m weeding the carrots. I love it. It’s my favorite kind

of weeding - a careful delicate separation of carrots and

weeds. I’m on my knees, close to the ground, and I can

smell the just-moist-enough-for-easy-weeding earth and

the sharper scent of the carrot tops. I’ve got a good stand

of carrots here. I’ve got a sunny breezy day and the tree

swallows warbling all around, building their nests. I

work and work down the row ... weed and weed ... happy.

I’m moving right along, making lots of space and air for

these tiny, brilliantly green carrots. Soon I am pleasantly

thirsty so I take a little break for a drink of water and to

enjoy the blue, blue sky.

Accidentally, during my little break, I notice how far I’ve

come down the bed of carrots. Out of the eight hundred

feet, I’ve weeded maybe one hundred and fifty. Dang!

There’s a lot more to go ... Oh, well. I get back to work.

Be now, it’s getting a little hotter and I’m getting a little

hungry. I pull up a few carrots along with the weeds.

Whoops.


Medicina

Viscum Schwenk

Steinerjevo zdravilo za

zdravljenje raka

Thomas Cowan, MD

Uvod

Kot mnogi že veste, sem bil okoli 30 let povezan z antropozofsko

medicino, ki jo je v zgodnjem obdobju 20.stoletja

ustanovil Rudolf Steiner, oče biodinamičnega kmetovanja,

waldorfskih šol, evritmije (načina gibanja)in

mnogih drugih pobud. Zelo verjetno pa je bil njegov najvišji

dosežek v praktičnem smislu ta, da je rastlino belo

omelo (latinsko: viscum album) vpeljal kot zdravilo za

rakava obolenja. Trenutno je kot zdravilo za raka v uporabi

šest 'zaščitnih znamk' bele omele, najpogostejša in

najbolj razširjena pa je Iscador (imenovana iscar v ZDA).

Iscador, ki je trenutno v uporabi, je, kot lahko ocenimo

po izredno velikih količinah prodaje, verjetno najuspešnejše

naravno zdravilo. Ocenjeno je, da pol milijona pacientov

po vsem svetu, kot del svojega obsežnega režima

zdravljenja raka, jemlje neke vrste belo omelo. Nobeno

drugo naravno zdravilo ni bilo tako dobro raziskano ali

imelo toliko pozitivnih študij kot različni pripravki bele

omele.

Kaj je o beli omeli rekel Rudolf Steiner

V zgodnjih 20-ih letih je Steiner pokazal na neverjetno

podobnost življenjskih navad bele omele in raka: bela

omela je primitivna, nediferencirana (med koreninami,

steblom in listi), pradavna rastlina, ki zavzame svojega

gosta (različna drevesa, na katerih raste) in raste ne oziraje

se na letne čase, temperaturo ali katere koli zunanje

pogoje. Ima neusmiljeno, napadalno, nediferencirano

rast, dokler z drevesom ne doseže nekakšnega 'soglasja'

in vzpostavi z njim harmonično zvezo, ki je v korist

obema. Steiner je izpostavil, da bela omela ni le rak, ki

raste v naravi, ampak tudi kaže pacientu, kako vzpostaviti

to harmonično zvezo z rakom ter ga tako narediti

neškodljivega. Moderne študije različnih pripravkov

bele omele kažejo, da ti rakavim bolnikom dvignejo temperaturo,

jim pomagajo utrditi zdrave ritme, stimulirajo

in uravnavajo imunske reakcije ter selektivno uničijo rakaste

celice, medtem ko pustijo zdrave celice neprizadete.

Steiner je napovedal, da bo sčasoma, ob upoštevanju

natančnih kompleksnih navodil, ki jih je dal za predelavo

bele omele v zdravilo, ta preparat omogočil, da bo

kirurški nož stvar preteklosti. Očitno do tega še ni prišlo.

Razvoj Viscum Schwenka

Nekje v sredini 20.stoletja, ko so antropozofski zdravniki

ugotovili, da je Iscador posebno zdravilo za raka, vendar

še ni nadomeščalo kirurškega noža, so začeli raziskovati,

kako izboljšati formulo, da bi se približali Steinerjevim

napotkom. Eden vodilnih zdravnikov Alexander Leroi je

začel sodelovati s Theodorjem Schwenkom, ki je bil znan

po tem, da je delal na očiščevanju in 'oživljanju' vode. Z

delom na toku in gibanju vode je lahko izredno stopnjeval

raznolikost živih sistemov in na koncu iznašel to, kar

danes poznamo kot pretočne kalupe, ki jih zaradi njegovih

estetskih lastnosti in zmožnosti prečiščevanja vode

uporabljajo po vsem svetu. S pomočjo majhne skupine

zdravnikov, ki so jo zanimala vprašanja bele omele in

pretočnih modelov, je Theodor Schwenk 20 let ustvarjal

tehnike za predelavo bele omele v zdravilo natančno

po Steinerjevih navodilih. Dvajsetletnemu raziskovanju

je sledilo še 20 let dela s pacienti, da izboljšajo njegovo

delovanje v dejanski negi pacientov.

Uporaba danes

Zadnje desetletje uporablja majhna skupina zdravnikov

v Evropi to novo zdravilo, ki se imenuje Viscum

Schwenk, kot temeljno zdravilo za zdravljenje raka in

avtoimunskih bolezni. Postopno so sestavili protokol,

vodila in navodila, ob zavedanju, da je uporaba tega

zdravila dovolj kompleksna, da zahteva od zdravnika

pravo povezavo s celotno antropozofsko medicino. To

ni zdravilo za masovno proizvodnjo, toda zelo verjetno

je to Steinerjevo pomembno darilo in navdih medicini.

Schwenk, ki je verjetno več kot kdorkoli drug vedel o

raziskavah s potenciranjem in energijsko dinamiko fizične

substance, je trdil, da je s sledenjem Steinerjevim navodilom

v resnici sodeloval pri kreiranju tipa substance,

ki ni obstajala nikoli prej. Podrobnosti o tem so kompleksne,

toda možnoisti in vpogledi so globoki.

Mnogi pacienti v Evropi so bili zdravljeni z Vicum

Schwenk zdravilom in zdravniki, s katerimi sem se pogovarjal,

pravijo, da je to najbolj koristno zdravilo, kar

jih uporabljajo; pacienti se počutijo bolje, imajo manj

bolečin, bolje spijo, njihovo življenje je kvalitetnejše in

v nekaterih primerih doživijo zmanjšanje teže svojega

11


antropozofska

tumorja. Zaradi teh razlogov se zdi, da je prišel pravi

čas, da to zdravilo ponudim svojim pacientom, občasno

kot samostojno zdravilo, pogosteje pa v povezavi z

njihovim ostalim zdravljenjem, kot je konvencionalen Iscador,

nizke količine naltrexona, operacija, pankreasovi

encimi, hormoni ali karkoli drugega, kar se zdi za pacienta

primerno.

Zakaj je mogoče to zdravilo dobiti kot donacijo

S tem prispevkom želim na kratko seznaniti svoje bralce

in paciente, ne le da ta terapija obstaja, ampak tudi

tako rekoč glede njenih edinstvenih finančnih pogojev.

Steiner je pogosto govoril o potrebi po spremembi naše

ekonomske stvarnosti. Vztrajal je, da bi morali pacientom

dati potrebno terapijo ne glede na njihove finančne

zmožnosti. Zdravja ne prodajamo, dajemo darila iz sveta

narave, da pomaga človeku, ki je bolehen in prestrašen.

Steiner je na splošno govoril o potrebi po tem, kar bi

lahko danes imenovali ekonomija daril in dejansko dal

natančna navodila, kako bi ta lahko izgledala. Viscum

Schwenk, ki je zasedel posebno mesto v antropozofski

medicini, naj ne bi 'prodali' nobenemu pacientu. Dajali

so ga brezplačno vsem, ki so zanj prosili. To prakso bi

rad nadaljeval.

Naš načrt

Trenutno (op.prev.: članek je bil napisan leta 2010) Viscum

Schwenk izdeluje ena lekarna v Nemčiji, ki uporablja

natančna navodila, ki jih je dal Schwenk. Pakiran

je v doze po več ampul različnih potenc in tipov, ki jih je

potrebno dati kot podkožne injekcije (prav tako kot običajni

Iscador), vsak dan z občasnimi premori, odvisno

od situacije. Zdravniki lahko to od lekarne odkupijo in

trenutni strošek za mesečno količino zdravila za vsakega

pacienta je 100 $. Želeli bi omogočiti, da bi ta lahko nabavil

dovolj zdravila za približno 10 pacientov za en mesec.

Ustanovili bomo 'viscum fond', račun, na katerega lahko

prispeva vsakdo, bodisi pacient, ki dobiva zdravilo, bodisi

nekdo, ki preprosto želi podpreti ta projekt. Ko bo

fond narastel, bo mogoče kupiti več zdravila in zdraviti

večje število pacientov. Če v fond ne bomo dobili nobenih

donacij, ga bomo na koncu ukinili. Če nanj priteče

veliko več denarja, bomo ta denar porabili za to, da podobno

naredimo še z drugimi zdravili, ki jih uporabljamo,

verjetno strodival ali nizki odmerek naltrexona. Naš

cilj je, da zdravimo vse, ki to potrebujejo, ne glede na

njihovo plačilno sposobnost.

Morda nam bo tako uspelo sprostiti veliko moč, ki jo ima

denar na medicino in ga bomo lahko prosto dajali tistim,

ki ga potrebujejo, ter tako ustvarili skupnost, v kateri

imajo vsi lahko srečo.

Donacija

Enkratne donacije: lahko nakažemo preko Paypala (rumen

gumb - donacija), lahko pošljete ček na spodnji naslov

ali nam po telefonu ali elektronski pošti sporočite

številko kreditne kartice.

Mesečne donacije: pokličite našo pisarno in določite mesečni

znesek, ki bi ga radi darovali. Tudi z zelo majhnimi

mesečnimi zneski, če bo le-teh veliko, bomo zelo verjetno

lahko vzdrževali ta program in ga še dopolnjevali!

Paciente, ki dobivajo viscum, prosimo, da to prošnjo za

donacijo pošljejo tudi svojim prijateljem in znancem, ki

bi bili pripravljeni pomagati, da bo to zdravilo na zalogi.


Thomas Cowan MD

Sklad Viscum Schwenk

661 Chenery St. San Francisco

CA 94131 415-334-1010

prevedla Marina Nuvak

12

Viscum Schwenk

Rudolf Steiner’s Cancer Remedy

An Introduction

As many of you know, I have been associated for about 30

years with Anthroposophical medicine, which was founded

in the early part of the 20th Century by Rudolf Steiner,

the father of biodynamic agriculture, Waldorf schools, Eurythmy

(a form of movement), and many other endeavors.

Arguably his crowning achievement in the practical sense

was the introduction of the plant misletloe (Latin: viscum

album) for use as a cancer medicine. Six ‘brands’ of mistletoe

are now used as cancer medicine, and the most common

and popular is iscador (called iscar in the United States).

Iscador is probably the most successful natural medicine

in current use, as judged by the amount that is used and

its widespread distribution. It is estimated that half a million

patients worldwide use some form of mistletoe as part of

their comprehensive cancer regimen. No other natural cancer

medicine has been as well researched or had as many positive

studies as the various mistletoe preparations.

Rudolf Steiner on Mistletoe

In the early 1920s, Steiner pointed out the remarkable similarities

of the life habits of mistletoe and cancer: mistletoe is a

primitive, undifferentiated (between roots, stem and leaves),

ancient plant that invades its host (the various trees on which

it grows), and grows without regard to seasons, temperature

or seemingly any outer conditions. It is relentless, invasive,

undifferentiated growth until it comes to an ‘agreement’

with the tree and comes to establish a harmonious relationship

with the tree that is beneficial to both. .


Narava

Zelišča zdravja

Elvira Devetak

Sušenje ni priporočljivo, saj izgubi ves okus, bolje ga je

sesekljati in zamrzniti. Peteršiljev sok blaži srbečico pikov

insektov.

Regrat – grenkoba, ki nas razstruplja

Ta 'plevel' z rumenimi cvetovi z značilnimi 'lučkami',

ki nastanejo po cvetenju, je poznan tudi kot dober

diuretik. V ljudski medicini je kralj za razstrupljevanje.

Priporočljiv je kot stimulator žolča in razstruplja jetra.

Regrat nabiramo, ko še nima razvitega cveta. Pripravljamo

svežega ali kuhanega. Posušene liste regrata

uporabljamo čez leto za pripravo razstrupljevalnega

napitka, ki ga pijemo zjutraj na tešče.

Regratove popke konzerviramo v kisu kot kapre, medtem ko

cvetove uporabljamo za popestritev pomladanske solate.

Rukola, peteršilj, regrat, kopriva ... in še in še, da jih

ne bi vseh naštevala, to so zelišča zdravja. Poglejmo

si nekaj zdravilnih lastnosti posamezne zeli.

Rukola je koncentracija energije

Rukola z ozkimi listi je bolj pekoča, širokolistna pa je

bolj 'sladka'. Solati daje okus in ščiti imunski sistem,

glede na to da pripada isti družini kot je zelje, in sicer

družini križnic. Vsebuje veliko antioksidanotov, kot je

provitamin A, vitamin C in fenole. Zelo okusna je tudi

kuhana, če jo dodamo testeninam v zadnjem trenutku

kuhe ali pa sladki zelenjavi, kot sta na grah ali krompir.

V hladilniku je slabo obstojna, ker je nagnjena h

gnitju. Najboljše je, da jo damo v kozarec z vodo kot

cvetlični šopek ali pa jo imamo kot lončnico na balkonu.

Tako bo rukola vedno sveža na dosegu.

Stari Rimljani so jo poznali pod imenom eruca salax, lussuriosa,

in jo zaradi njenih lastnosti uporabljali kot afrodizijak.

Peteršilj nadomestilo proti utrujenosti

Peteršilj imamo lahko kot koncentrat aktivnih principov

proti pomladanski utrujenosti, ker vsebuje od vitamin

C do železa, od bakra do folatov, zato je dobro

uživati svežega. Zelo priporočljiva je uporaba korena,

ki je bogat z aromatičnimi in koristnimi snovmi.

Kopriva – velika ženska prijateljica

Bogata z železom in klorofilom, torej zelo dobra proti

slabokrvnosti. Vsebuje calcio in silicij za krepitev kosti

in las, je alkalična in razstrupljevalna. Kopriva je zdravilna

rastlina za ženske ne glede na starost. Nabiramo

najbolj mehke dele vršičke koprive, najboljše po dežju.

V prehrani jo uporabljamo za pripravo juhe, rižote, testenin

in frtalje. Koprivo uporabljamo tudi kot dopolnilo

mineralnih soli za krmljenje živali.

Čaj iz koprive lahko pijemo za razstrupljevanje, uporabljamo

ga tudi pri umivanju las in mastni koži, tako da obema povrne

naraven sijaj.

Integralni riž s koprivo in limono

Sestavine: 250 g koprive-vršički, 2 korenčka, 1 čebula,

3-4 žlice oljčnega olja, 320 g integralnega riža in 1 žlička

ekološke limonine lupine

Priprava: koprivo dobro operemo, nato jo kuhamo v

posodi z malo vode 5 minut. Precedimo in pustimo, da

se ohladi, nato jo ožamemo in grobo sesekljamo. Olupimo

korenje, zrežemo na majhne kocke in kuhamo

nad soparo 5 minut. Nato sesekljamo čebulo, damo v

kozico z oljem in pražimo na blagem ognju približno

10 minut. Čebuli dodamo že skuhan riž in popražimo,

nato dodamo koprivo in korenje ter zalijemo z jušno

osnovo tako, da dobimo gostoto kot pri pripravi običajne

rižote. Na koncu dodamo eno žličko nastrgane

limonine lupine, po želji lahko dodamo še parmezan.

'Frtalja' iz čičerike in regrata

Sestavine za 4 osebe: 180 g čičerikine moke, 100 g regrata,

1 žlička timijanovih listkov (po želji), oljčno olje, sol,

poper

13


narava in zdravje

Priprava: čičerikino moko presejemo v posodo in jo

postopoma s 400 ml vode vmešamo v testo. Dodamo

2-3 žlice olja, malo popra in soli, nato maso pokrijemo

in pustimo počivati eno uro. Masi dodamo ročno natrgan

regrat in timijan po želji.Vlijemo jo v dobro pomaščeno

segreto ponev, pečemo približno 10 minut na

eni strani, nato frtaljo obrnemo in pečemo še 10 minut.

Za nežnejši okus regratovo grenkobo ublažimo tako,

da polovico regrata nadomestimo s 50 g špinače.

Maslo Maître d'hôtel

Sestavine: šopek peteršilja, 3 stroki česna, 250 g ekološkega

masla

Priprava: opran in posušen peteršilj damo v sekljalnik,

dodamo še česen in zmešamo. Dodamo na koščke narezano

maslo (sobna temperatura), sol in poper, vse

skupaj dobro zmešamo, da dobimo homogeno maso.

Nato damo maso na peki papir in zavijemo v podolgovato

okroglo obliko. Tako pripravljeno maslo uporabljamo

za mazanje toplega kruhka ali kot dodatek k

ostalim jedem. Hranimo ga v hladilniku tri tedne.

Integralne testenine s pestom iz rukole

Sestavine za eno osebo: 60 g integralnih testenin (linguine)

ali druge vrste testenin, 100 g skute, šopek rukole,

malo olja, limonin sok, 1 žlička mandljev ali pinjol

Priprava: testenine skuhamo. Med tem časom zrežemo

na kocke 100 g skute iz pečice, nato zmiksamo šopek

oprane in grobo zrezane rukole z malo olja in limoninega

soka. Skuto vmešamo v pesto rukole v posodi

in dodamo testenine, ne preveč odcejene, potresemo

mandlje ali pinjole.

Kurkuma, koren zdravja

'Golden milk'

Elvira Devetak

Šaman Levon Ohai uči havajsko medicino zdravilnih

zelišč. Svoje znanje podaja na različnih delavnicah in

seminarjih. Ohai je prelomil staro šamansko pravilo,

ki govori, da se vedenje o medicinski rabi zdravilnih

rastlin iz ekvatorialnega gozda ne razkriva tujcem.

Svoje dejanje opravičuje s tem, da s svojim početjem

želi preprečiti uničevanje teh gozdov, v katerih uspevajo

zdravilne rastline. Za to je potrebno vedenje o tem

načinu zdravljenja širiti in ozaveščati, da so te rastline

nenadomestljive. Še posebej poudarja pomembnost in

bogastvo eni korenini, ki je osnova za celotno havajsko

medicino, to je Curcuma longa, v havajščini 'olena'. Seznam

motenj in bolezni, ki jih je ta rastlina sposobna

zdraviti, je neskončen. V PubMed Helath National Library

of Medicine se najdejo številne znanstvene objave,

ki kurkumi pripisujejo sledeče lastnosti: je antioksidant

za preprečevanje razvoja kandide in ostalih

gliv, zaščita pred sončnimi žarki, zaviralec razvoja sive

mrene, pripomoček proti bolečinam pri artritisu in luskavici,

očiščevalec krvi, zaščita jeter. V članku navajajo,

da je kurkuma najbolj močna protivnetna rastlina,

ki jo najdemo v naravi.

Tisoč načinov uporabe - sveža ali v prahu

Vozljasta korenina kurkume nas spominja na ingver,

lupina je rjave barve, meso pa oker briljantne barve,

bogato z barvilnimi substancami, ki obarvajo v rumeno

barvo vse, kar se je dotakne. Najučinkovitejša je

sveža, vendar je v Sloveniji še nisem zasledila, sem pa

srečo poizkusila v Italiji, kjer sem jo našla. Svežo naribamo

v solato ali ožamemo v centrifugi.

V prodaji je posušena kurkuma v prahu. Odlična je kot

začimba pri rižotah, fižolovi juhi in kot dodatek arome

svežim sirom. Zelo dobro se raztopi v olju in jedem

podari eksotično in ostro aromo.

Golden milk (zlato mleko) - sladko naravno

zdravljenje proti bolečinam v sklepih

Golden milk je slastna pijača na osnovi kurkume in

cimeta, bogata z naravnimi aktioksidanti, ki izboljšujejo

gibčnost sklepov. Kaže, da pomaga pri zdravljenju

bolečine v hrbtenici z 'mazanjem' hrbtenice in s tem

zmanjšuje vnetja.

14


Iniciative

'Narava nas uči'

dr. Maja Kolar

V želji, da bi otroke, mladostnike in druge

zainteresirane občane naučili pridelovanja zdrave

hrane in hkrati skrbeli za ohranjanje naravnega

ravnovesja, so župani treh gorenjskih občin

(Kranjske Gore, Jesenic in Radovljice) soglasno

podprli projekt z naslovom 'Narava nas uči'. Glavni

nosilec projekta je občina Radovljica, izvajalec je

RAGOR (Razvojna agencija zgornje Gorenjske),

njegov strokovni podizvajalec je Demeter, Zavod za

biološko-dinamično gospodarjenje. Direktor Franc

Zavodnik in Maja Kolar sva idejni vodji in vodiva

strokovni del projekta, Aleš Jezeršek je skrbnik vrtov.

Kako pripravimo Golden milk?

Sestavine

Za osnovo, ki jo hranimo v hladilniku: 50 g kurkume v

prahu, 120 ml vode.

Za dnevno količino: 1 skodelica riževega mleka (lahko

uporabimo tudi druga rastlinska 'mleka'), ½ žličke

osnove iz kurkume in vode, 1 žlička akacijevega ali

cvetličnega medu, 1 žlička sladkega mandljevega olja

za prehrano (lahko tudi druga olja, npr. oljčno olje),

konica žličke cimeta v prahu.

Priprava osnove: vodo in kurkumo segrejemo v lončku

na nizkem ognju, mešamo toliko časa, da nastane

gosta masa, podobna zobni pasti (kuhamo približno 2

- 3 minute). Odstavimo in pustimo, da se ohladi, maso

damo v steklen kozarček in zapremo, količina bo zadostovala

za 40 dni.

Priprava dnevnega napitka: riževo mleko nalijemo v

lonček, dodamo ½ žličke kurkumine 'osnove', tako

pripravljeno segrejemo na želeno temperaturo. Prelijemo

v skodelico in dodamo med, mandljevo olje in

potresemo s cimetom. Dobro premešamo in užijemo.

Veliki učitelji yoge priporočajo uživanje napitka 40

dni zapored za ohranjanje prožnosti sklepov, lahko pa

nam postane ta napitek kot okusna in zdravilna vsakodnevna

navada.

V okviru projekta sta vzpostavljena dva učna vrtova v

Radovljici in Kranjski Gori. Namen projekta je aktivno

spodbujati otroke, osnovnošolce, mlade, brezposelne,

vrtičkarje, občane k pridelavi zdrave hrane, vključiti

kmetije v izobraževalne cikluse in z učenjem biodinamičnega

obdelovanja zagotoviti pridelavo visokokakovostne

hrane.

Otroci iz Waldorfskega vrtca Čebelica, osnovnošolci

(Waldorfska šola OE Radovljica, OŠ Anton Tomaž

Linhart, Anton Janša), CUDV (Center za usposabljanje,

delo in varstvo Matevž Langus), dijaki Biotehniškega

centra Naklo se na vrtu že srečujejo in obdelujejo svoj

del vrta. Starejši otroci in študentje pomagajo pri sestavljanju

kolobarja in načrtovanju delovnih aktivnosti po

koledarju Marie Thun. Semena za projekt so prispevali

gorenjski Demeter kmetje, semenarska hiša Arcoiris iz

Italije in društvo za biološko-dinamično gospodarjenje

Pomurje, za kar smo jim izjemno hvaležni. Na osnovni

šoli Anton Tomaž Linhart poteka biodinamični krožek.

Poudarek je na sejanju in sajenju avtohtonih rastlin. V

jeseni smo že zasejali različna žita, posadili sadovnjak

z različnimi sadnimi vrstami (jablane, hruške, slive,

češnje) in jagodičevje (jagode, ribez, maline, robide)

in okrasni del vrta predvsem za privabljanje koristnih

organizmov. Otroci so si na svoje vrtičke posejali motovilec,

česen, zimski tolščak. Površine smo poškropili

z biodinamičnimi preparati (gnoj iz roga, preparat iz

kravjeka po Mariji Thun, preparat iz njivske preslice ali

preparat 508). Pripravili smo kompostni kup, ki smo

ga preparirali s kompostnimi preparati. Vse uporabljene

preparate je prispevalo društvo Ajda Gorenjska.

15


Širimo obzor

Osnove antropozofije

Zakaj je antropozofska

pot spoznavanja višjih

svetov najtežja

Brane Žilavec

Zimsko obdobje smo namenili izobraževanjem iz biodinamike.

Ajda Gorenjska je za občane sodelujočih občin

izvedla začetne tečaje biodinamike. Obisk je bil izjemno

velik. V Radovljici smo že tudi izvedli prvo praktično

srečanje, kjer smo sodelujočim predstavili način dela na

vrtu, pomagali pri načrtovanju kolobarja in jim dali napotke

za delo na vrtu v mesecu aprilu. Pokazali smo jim,

kako naj zmešajo in poškropijo gnoj iz roga.

Otroci so za svoje vrtičke že ustvarili hotele za koristne

organizme in posejali bob ter grah. Posadili so tudi sadike

jagod.

S študenti Biotehniškega centra Naklo smo naredili kromatografsko

analizo vrtnih tal, posejali ozimno in jaro

rž, da bomo opazovali, kako se rastline razvijajo, če so

posejane v različnih časovnih obdobjih. Odmerili smo

si tudi testni del vrta, kamor smo že posejali avtohtone

sorte starih žit za pridelavo semena. Pričeli smo tudi s

sejanjem rastlin v toplo gredo.

Površine smo tudi v spomladanskem času poškropili s

preparatom iz njivske preslice, gnojem iz roga in preparatom

iz kravjeka po Mariji Thun. Komposta na površine

nismo dodajali, ker smo ga sestavili tik pred zimo in še

ni dozorel.

V prihodnjih dneh pričnemo s postavitvijo skalnjaka

za zelišča, urejanjem učilnice na prostem, postavitvijo

vzorčne visoke grede in začetnimi spomladanskimi deli

v Kranjski Gori. Vsi skupaj pa se že veselimo kulinaričnih

užitkov ob prvih pridelkih. Vabljeni na obisk!

Hotel za insekte

Morda ste že sami izkusili, kako naporno je

razumevanje vsebin Steinerjevih knjig in predavanj

ali pa ste morda celo slišali mnenja nekaterih

antropozofov, kako so Steinerjeve razlage že zastarele

in bi sedaj potrebovali nekaj novega, bolj sodobnega

in razumljivega. Takšna in podobna mnenja so

rezultat pomanjkljivega poznavanja razlogov, ki

so v ozadju težav, ki jih prinaša študij duhovne

znanstvene literature in izvajanje vaj, ki omogočajo

razvoj organov za zaznavanja duhovnega sveta.

V zahodnih državah je na duhovnem področju velika

ponudba knjig in tečajev, ki obljubljajo velike rezultate

z malo truda, v stilu Sedem lahkih korakov do odprtja

zavesti k tvojemu lastnemu angelu 1 in podobno.

Tovrstne ponudbe ne bi obstajale, če ne bi bilo dovolj

zanimanja s strani ljudi, ki iščejo odgovore na velika

vprašanja življenja.

Vendar ti ljudje niti ne pomislijo, kako nesmiselne so

tovrstne obljube, kajti življenje samo nas uči, da stvari

niso tako enostavne. Če bi bilo vprašanje pravilnega

duhovnega razvoja zgolj vprašanje, kako hitro nam bo

uspelo odpreti vrata v duhovne svetove, potem bi bilo

najbolje poseči po tistih drogah, ki omogočijo instantna

duhovna doživetja. Vendar vemo, da je ta pot polna

nevarnosti in da je redno uživanje mamil izredno

škodljivo za zdravje človeka. Ta primer nam nakazuje,

da se pri izbiri poti v višje svetove ne smemo prepustiti

zgolj našim željam, temveč je potrebno upoštevati še

marsikaj drugega. Življenje samo zahteva od nas, da

se neprestano učimo. Že ‘kot otroci se moramo najprej

naučiti, kako razviti sposobnosti za doseganje znanja o

fizičnem svetu in potem s tem neprenehoma nadaljevati.

Pridobitev znanja je pogojena z duhovnim naporom.

Narava nam sama od sebe ne razkrije modrosti in

zakonov, ki ji pripadajo; mi sami si moramo pridobiti

poznavanje te modrosti in teh zakonov. Vso človeško

prizadevanje po znanju navsezadnje vsebuje aktivno

doseganje modrosti in svojstvenih zakonitosti, ki so v

16


ja

ozadju stvari, na podlagi izkušenj, ki jih sprejemamo

pasivno.’ 2

Vendar obstajajo tudi ‘ljudje, ki obtičijo na nivoju današnje

civilizacije in tako dejansko priznajo, da obstajajo

mnoge nepremostljive meje do znanja. Takšna ugotovitev

jih pomiri, vendar to istočasno pomeni, da se ne

želijo prebuditi iz materialističnega spanca. Če želimo

doseči duhovni svet na način, ki ustreza današnjim časom,

potem se moramo truditi v naši notranjosti s pomočjo

duševnih vaj prav na tej točki, kjer drugi ljudje

trčijo ob meje znanja. Vzporedno s tem, ko si prizadevamo

za razumevanje idej duhovne znanosti, se nam

korak za korakom odpira pogled v duhovni svet. V ta

namen moramo vzeti to, kar nam ponuja antropozofija,

na način, kot je podajana v knjigah in predavanjih,

kajti to ima svoj namen.’ 3

To pomeni, da je Steiner pisal in predaval na način,

ki od nas zahteva napor pri razumevanju vsebine,

s posebnim namenom. Zato je tudi izjavil: ‘Ljudje so

pogosto poudarjali, kako strašno težavna je antropozofija.

To je dejstvo, ki ima veliko vlogo v antropozofski

literaturi. Ko sem izvedel, da je bila moja knjiga

Teozofija pretežavna za začetnike, sem moral ljudem

pogosto dati enak odgovor: Ne bi smela biti nič lažja.

V antropozofiji to ni preprosto vprašanje sporočanja

ustreznih resnic v knjigah in predavanjih; to je vprašanje,

na kakšen način so le te napisane in povedane.’ 4

To ni tako presenetljivo, če vemo, da je v starodavnih

misterijskih centrih ‘moral biti vsakdo – preden

je bil sposoben prejeti iniciacijo – temeljito pripravljen;

priprava, ki jo je moral prestati pred vstopom v

misterije, je bila v tistih časih vedno izjemno zahtevna

in natančna. V resnici ljudje nimajo prave predstave

o strogosti in težavnosti priprav v starih misterijskih

centrih in se zato v strahu povlečejo nazaj pred tem,

kar dejansko zahteva notranji razvoj.’ 5

Čeprav je današnja pot v duhovni svet drugačna, je

zanjo še vedno nujna ustrezna priprava. ‘Z namenom,

da bi bil posameznik sposoben najti svojo pot v duhovnem

svetu, je potrebno zahtevno in sistematično

šolanje, ker v duhovnem svetu obstaja vedno možnost

prevare oziroma iluzije. Še posebno pomembno je, da

se vzdržimo oblikovanja sodbe o tem, kar zaznavamo

v duhovnem svetu, tako dolgo, kot je možno.’ 6

Ko vstopimo v duhovne svetove, srečamo tam bitja in

pojave, ki so popolnoma drugačni od tega, kar smo navajeni.

Zatorej se moramo na to ustrezno pripraviti s

pomočjo opisov, ki so na voljo v antropozofski literaturi.

‘Antropozofska duhovna znanost govori o tistih

svetovih, ki so za sedaj skriti pred zunanjim čutnimi

zaznavami in tudi pred razumom, ki je povezan s temi

čutnimi zaznavami. Duhovna znanost govori predvsem

o vsem, kar je povezano z večnim vidikom človeške

duše. O območjih, v katera želi prodreti antropozofsko

videnje sveta, rečemo, da se lahko dosežejo

samo, če človek stopi preko praga zavesti. To pomeni,

da mora biti korak preko praga izveden zavestno, če

želimo pridobiti znanje o teh nadčutnih sferah. Kajti

ljudje prehajamo preko tega praga vsakič, ko zaspimo.

O tem pragu, ki ga prestopamo vsak dan, pravimo, da

je varovan s čuvarjem praga. S tem priznavamo, da je

ta duhovna sila tako resnična, kot so resnični ljudje,

ki jih srečujemo. Čuvar praga se imenuje zato, ker v

sedanjem obdobju človeškega razvoja obstaja resnična

potreba, da so ljudje zaščiteni pred vstopom v duhovne

svetove, če niso ustrezno pripravljeni.

To je prav gotovo pomembno dejstvo, da mora biti to,

kar bi morali ljudje ceniti nad vsem drugim, nekaj, s

čimer so povezani z najglobljimi koreninami svojega

obstoja in brez katerega bi trpeli pomanjkanje prave

človeške vrednosti – to je duhovni svet – da mora biti

le ta dandanes prikrit pred njimi. To dejstvo je globoko

povezano s celotnim namenom človeškega razvoja.

Ljudje ne bi bili sposobni razviti svoje prave narave

med potekom evolucije, če ne bi imeli možnosti, da

sami razvijajo in pridobijo moč, s katero se lahko približajo

duhovnemu svetu. Če bi jih k temu vodila zgolj

podarjena milost iz duhovnega sveta, potem bi mogoče

bili vzvišena duhovna bitja, vendar ne bi bili človeška

bitja v resničnem smislu te besede. V tem primeru

ne bi bili bitja, ki dosežejo svojo lastno pot k temu, kar

je najbolj vrednega v njih. Kajti biti resnični človek pomeni

biti iniciator razvoja svojih lastnih vrednot. Če bi

stopili preko praga nepripravljeni, bi to povzročilo nekakšno

izgorevanje človeškega bitja, neke vrste zatrtja

17


širimo

njegovega bistva. V primerjavi s tem pa se lahko to, kar

duhovna znanost podaja o človeku in duhovnem svetu,

dojame s pomočjo običajnega razumevanja. Povsem

možno je, da razumemo to, kar se mora obelodaniti

o povezavah med človekom in duhovnimi svetovi

s pomočjo duhovne znanosti.’ 7

V ta namen ‘ni dovolj, da si prizadevamo na splošen način

k duhovnemu; to prizadevanje k duhovnemu mora

biti konkretno in resnično na vsakem življenjskem področju.

Mi moramo vstopiti v resnično komunikacijo z

dejanj brez sposobnosti razumevanja motivov, ki so v

ozadju vesoljnega razvoja.

‘Sedaj gledamo v prihodnost človeštva, ki jo pripravlja

kultura duhovne znanosti in ki bo mnogo bogatejša,

kot je sedanje življenje človeka. Seveda, človek bo potreboval

to obogatitev iz duhovnega sveta. Vendar je

današnje fizično telo drugačno od tistega, ki smo ga

posedovali v preteklosti. Dandanes je le-to primerno

samo za posredovanje fizičnih misli – misli, ki pridejo

v obstoj na fizičnem nivoju. Vendar si moramo obenem

18

bitjem sveta, z bitjem in resničnostjo celotnega vesolja.

Človek dandanes nima doživetij kozmičnih vplivov

in zato ker nima teh izkušenj, nima doživetij resnične

duhovnosti. Le takrat ko smo sposobni postaviti stvari

v njihove celotne kozmične povezave, se naučimo

prodreti skozi kopreno narave do duhovnih sil, ki so

v njenem ozadju.

Sedaj je že precej let, odkar je možno znotraj antropozofskega

gibanja preučevati in natančno prepoznavati

težave, ki se lahko pojavijo v prizadevanju za duhovno

življenje. Lahko zveni precej banalno, če nekdo opiše

v nekaj kratkih besedah naravo tovrstnih težav. Le-te

so bile enostavno posledica dejstva, da so tisti, ki so si

prizadevali za duhovno znanje na tem ali onem področju,

želeli narediti stvari preveč lahke, preveč udobne

za njih same. Vendar obstajajta samo dve možnosti: Ali

je duhovna pot zahtevna ali pa to sploh ni nobena pot!

Duhovni razvoj ne more biti pridobljen s pomočjo lahke

ali udobne poti. Popolnoma resno se moramo zavedati

splošnega in pogosto ponavljanega pravila, da je

bistvo duhovnega razvoja v premagovanju ovir, ki se

pojavljajo v procesu, ko človek prerašča samega sebe.’ 8

To je cena za našo svobodo. Kajti vstop v duhovni svet

bi nam lahko bil podarjen s strani višjih duhovnih

hierarhij, vendar bi bili potem samo slepi izvrševalci

pridobivati misli o duhovnem svetu s pomočjo duhovne

znanosti. Ker bo fizično telo postajalo vedno šibkejše,

bo vedno manj znanja o duhovnem svetu, ki ga

bo možno pridobiti na fizičnem nivoju. Ker vse, kar

je fizično, izvira iz duhovnega, bo hrepenenje duše po

resnični povezavi z duhovnim svetom postajalo vedno

močnejše.

V starih časih je to, kar je bilo danega človeku preko

njegove fizične narave, sijalo v njegovi duši kot posledica

delovanja fizičnega telesa, in na ta način je človek

postal jasnoviden. Sedaj lahko rečemo: Prišel je čas prehoda,

ko bodo ljudje postopoma spoznavali duhovne

stvari na ta način, da se bodo morala ta znanja pridobivati

iz duhovnega sveta. Zato si moramo pridobiti

vedenje o poti, ki vodi v duhovni svet preko antropozofije.

Ne smemo se izogibati težavam in neprijetnostim,

ki jih lahko duša občuti, ko išče korak za korakom

znanje o tem, kar se dogaja v duhovnih svetovih.

Morda je zelo neudobno v zadostni meri prenapenjati

naš intelekt, naše moči razumevanja, naš občutek za

resnico; vendar se moramo soočiti s to neprijetnostjo.

Antropozofsko gibanje obstaja v ta namen. Antropozofija

mora postopoma povzročiti, da uvidimo: Človeške

duše se s pomočjo ponovljenih zemeljskih življenj

gibljejo naprej in se na ta način spreminjajo; in sedaj


obzorja

živimo v obdobju, ko morajo ljudje vstopati v duhovne

svetove z razumevanjem. Ne bi bilo prav, če ne bi

še posebno v antropozofskem združenju obstajalo naraščajoče

razumevanje za dejstvo, da človek, ki še ni

izkusil duhovne znanosti in ki še vedno poseduje stare

jasnovidne moči, ki izvirajo iz telesa, ne more biti na

višji stopnji kot tisti, ki se z intelektualnimi idejami in

razumevanjem le-teh uči o tem, kar se lahko sporoča

o duhovnih svetovih. Ljudje so tako zlahka zavedeni

na stranpoti z njihovim občutkom za udobje in ne poskušajo

uporabljati svojih duševnih sposobnosti v zadostni

meri in na ta način izboljšati svoje moči zaznavanja

in opazovanja. Vendar je logično, da se te moči

morajo izuriti, če želimo živeti v duhu antropozofije;

ampak človeštvo je zlahka zavedeno v to, da ne vlaga

dovolj naporov. Prav zares lahko slišimo celo takšne

izjave: To, kar se poskuša narediti razumljivo o duhovnih

svetovih, ni to, kar zares iščemo; to ne naredi vtisa

na nas. Mi želimo izkusiti nedoumljivo.

Ljudje so mnogo bolj nagnjeni k temu, da sprejmejo to,

kar se ne more razumeti, kot pa da bi si prizadevali,

da bi iskali to, kar se lahko duhovno razume. To vodi

do tega, da obstaja nekaj, kar bi lahko poimenovali kot

popolno nerazumevanje resnične duhovne naloge sedanjega

časa. Če se pojavi nekdo, ki ima naravne psihične

moči brez antropozofskega urjenja, potem tovrstni

ljudje rečejo, da je le-ta oseba zelo čudovita in ji

nadenejo svetniški sij okoli njene glave. Potem rečejo:

Ker ne vemo, od kod izvirajo njegove moči in ker ni

bil izurjen s pomočjo duhovne znanosti in zato ni vložil

nobenega napora, so njegove moči tako dragocene.

Skozi njega se v našem svetu objavlja drugačen svet.

Prav zares, antropozofsko gibanje ne bo doseglo svojega

cilja, če se ta predsodek ne bo hitro odpravil.

Mnogokrat slišimo, da mora biti ta ali oni posameznik

reinkarnacija velike osebnosti, ker ima posebne kaotične

psihične moči, za katere ni bilo potrebno nobenega

dela v sedanjem življenju s pomočjo resnično aktivnega

in truda polnega duševnega življenja. Vendar bi se

morali raje zavedati, da je človek, ki kaže tovrstne notranje

psihične moči, zaostala duša; duša, ki je ostala v

prejšnjem obdobju razvoja in ki se mora zato dvigniti

in razviti v sedanjem obdobju s pomočjo duhovne

znanosti.’ 9

Sedaj nam je lahko bolj razumljivo, zakaj je antropozofska

pot v duhovni svet tako zahtevna, kajti ‘odprtje

našega duhovnega očesa in duhovnega ušesa za

duhovni svet s pomočjo določenih vrst vaj ni dovolj,

da bi bili sposobni razumeti, kaj se resnično dogaja v

razvoju sveta. To nam zgolj omogoči, da vidimo, kaj

obstaja v duhovnem, da se zavemo, da so tam raznovrstna

duhovna bitja. Poleg tega moramo biti sposobni

razločevati, kakšne vrste duhovnih bitij sodelujejo v

svetovnem razvoju. Mi nismo sposobni prepoznati, ali

duhovno bitje, ki ga vidimo, spodbuja ali zavira naš

razvoj. 10 Če razvijemo jasnovidne sposobnosti, ne da bi

si pridobili razumevanje pogojev za pravilen človeški

razvoj, potem ne bomo nikoli sposobni razločiti, katere

vrste duhovna bitja srečujemo. Potemtakem mora biti

jasnovidnost vedno v spremljavi s sposobnostjo nedvoumne

ocene tega, kar zaznavamo v nadčutnem svetu.

V preteklosti to ni bilo potrebno, v današnjem času

pa je to nujen pogoj.’ 11

Če primerjamo načine spoznavanja v fizičnem in duhovnem

svetu, potem lahko vidimo, da je v obeh primerih

potrebno, da imamo poleg čutnih zaznav tudi

ustrezne misli in ideje, ki omogočijo razumevanje tega,

kar zaznavamo. Kar se razlikuje, je, da za zaznavanje

fizičnega sveta potrebujemo fizična čutila, medtem ko

za zaznavanje duhovnega sveta potrebujemo duhovna

čutila. Poleg tega obstaja še ena pomembna razlika: Fizični

svet nam je najprej dostopen preko čutil. Za to ne

potrebujemo posebnega napora; za kar se moramo truditi,

je razvoj misli in idej, ki nam omogočijo razumevanja

tega, kar nam je dano. Za spoznanje duhovnega

sveta je proces obrnjen; najprej moramo razviti ustrezne

misli in ideje s pomočjo študija duhovne znanosti

in šele potem se nam lahko varno odprejo duhovne oči

in ušesa. Kajti v primeru, da bi nam bilo odprtje duhovnih

čutil podarjeno brez našega truda v pridobivanju

ustreznega razumevanja duhovnih svetov, bi bili

izpostavljeni velikim nevarnostim. Na primer, ‘kadar

spi, človek zapusti svoje fizično in eterično telo in se

s svojim astralnim telesom in Jazom v resnici razširi

preko celotnega vesolja – preko vsega, kar pripada našemu

vesolju.’ 12 Razlog, zakaj se tega ne zavedamo, je

v tem, da obstaja posebna nevarnost, če bi se to dogajanje

odvijalo zavestno.’Ta nevarnost se lahko najbolje

opiše na sledeči način: tisti, ki izkusi razširitev preko

celotnega vesolja in pri tem ne izgubi zavesti, kadar

zaspi, temveč obdrži svojo zavest, tako da lahko zaznava

duhovni svet s pomočjo inštrumenta, ki ga sestavljajo

njegovo astralno telo in ego, je potem soočen

z nevarnostjo, ki je kot mogočna zaslepitev, podobna

kot če bi poskusili gledati direktno v Sonce. Vendar

je v tem primeru človek zaslepljen z ogromno veličastnostjo

in osuplostjo, ki ju povzroči ta vtis’ 13 videnja

celotne vesoljske panorame.

Z drugimi besedami povedano, človek nima ustreznih

pojmov, ki bi mu omogočili, da bi dojel strahotno pestrost

višjih duhovnih svetov. V skrajnih primerih lahko

takšna izkušnja povzroči izgubo razuma. Zato je mnogo

bolje, da se v duhovne svetove odpravimo po daljši,

vendar bolj varni poti. Vendar je ta pot tudi najtežja,

19


širimo

ker zahteva nenehen razvoj lastnega razumevanja duhovnega

sveta v vsej njegovi pestrosti in večplastnosti.

Ljudje se zlahka predajo iluziji, da so najvišji duhovni

dosežki možni z malo truda, medtem ko nas življenje

uči, da mora tisti, ki želi priti na najvišje gore sveta,

vložiti v to zelo veliko napora. Zato je ‘prva in najbolj

pomembna stvar, da se naučimo načina razmišljanja

in da spoznamo notranje zakone in nagibe misli. Kajti

napake mišljenja se vrinejo celo med najbolj sijajnimi

misleci in povzročijo, da dolgo časa ne vidimo, kje leži

šibka točka njihovega dokazovanja. To nas ne bo presenetilo,

ko ugotovimo, kako resnično težavno je za

ljudi, da dosežejo jasnost na področju misli. V vsakdanjem

življenju bo človek, ki se želi malce pobahati,

izjavil, da je razmišljanje lahko. Vendar ni lahko, kajti

resnično mišljenje vedno zahteva prehod od pasivnih

do gibljivih misli’ 14 – misli, ki se ne ustavijo pri togih

definicijah bitij in pojavov.

Zatorej nas ne bi smelo začuditi, da so ‘določene zahteve

naslovljene na tiste, ki želijo začeti s študijem duhovne

znanosti in da to nikakor ni lahko! Dandanes

lahko najdemo zagovornike prenove duha, ki razlagajo

ljudem, da je dovolj, da se namestijo na ležišče in

se sprostijo, in potem se bo višji Jaz, bog in bogvekaj

podobnega prebudilo v njih in potem ne bo potrebe,

da bi se spoprijemali s temi groznimi koncepti, ki jih

prinaša antropozofsko usmerjena duhovna znanost.

Edino, kar potrebujejo, je poslušati lastni notranji glas

in se pasivno predati; potem se bo prikazal sam višji

mistični Jaz in človek bo občutil in izkusil prisotnost

boga v samem sebi.

Obstajajo celo državniki, ki raje poslušajo tovrstne

duhovne učitelje, ki jim priporočajo takšno lahko pot

do višjega Jaza, namesto da bi poslušali nauke duhovne

znanosti. Ljudje raje poslušajo takšne ljudi kot

pa tiste, ki jim govorijo o trnovi poti, ki je pred njimi,

če hočejo razumeti nalogo duše zavesti, in da morajo

ljudje izkusiti drug drugega skozi element toplote,

skozi občutenje barve, skozi dihanje – da morajo 'prebaviti’drug

drugega. Z namenom, da bi dosegli razumevanje

teh stvari, je potrebno pogoltniti celo knjižnico

knjig – kar je najbolj neudoben obet! Ljudem je to

pričakovanje neprijetno, zelo neprijetno! To stanje pa

ne sme biti vzrok za pesimizem; bolje je, če ga vzamemo

za klic k odločni akciji, ki bo omogočila, da se bo

naše znanje prelilo v dejanja.’ 15 In to se vsekakor ne bo

zgodilo, ne da bi v to vložili vso potrebno energijo v

dolgoročno prizadevanje za dosego visokih idealov

človeškega razvoja.

Opombe:

1 Letak: Working with Angels, The White Eagle Lodge

2 Steiner, The Inner Nature of Man and Our Life between Death and

Rebirth, Vienna, 12.04.1914

3 Steiner, Earthly Knowledge and Heavenly Wisdom, Dornach, 4.02.1923

4 Steiner, The Effects of Esoteric Development, The Hague, 20.03.1913

5 Steiner, World History and the Mysteries in the Light of Anthroposophy,

Dornach, 27.12.1923

6 Steiner, Foundations of Esotericism, Berlin, 18.10.1905

7 Steiner, Old and New Methods of Initiation, Mannheim, 19.01.1922

8 Steiner, Course for Young Doctors, Dornach, 6.01.1924

9 Steiner, How the Spiritual World Interpenetrates the Physical, Cassel,

10.05.1914

10 Eden ključnih antropozofskih uvidov je, da poleg duhovnih bitij, ki

vodijo človeški razvoj v pravi smeri, obstajajo tudi duhovna bitja,

ki zavirajo ta razvoj na razne načine. Obstoj teh bitij omogoča našo

svobodo, vendar je njihov vpliv povezan z velikim številom nevarnosti,

ki se jim lahko izognemo, če smo seznanjeni z njimi.

11 The Spiritual Guidance of the Individual and Humanity, Anthroposophic

Press, Hudson, USA, 1992

12, 13 Steiner, The Gospel of St. Matthew, Berne, 5.09.1910

14 Steiner, Human and Cosmic Thought, Berlin, 20.01.1914

15 Steiner, From Symptom to Reality in Modern History, Dornach,

26.10.1918

20

Why is Anthroposophical Path

to the Higher Worlds the Most

Difficult One

In order to be able to find one’s way in the

spiritual world a severe and systematic

schooling is necessary, because there is always

possibility of deception. Esoteric development

is not to be obtained along and easy or

comfortable path.

We must take in complete and solemn earnestness

the general and often repeated statement, that it is

a matter of overcoming difficulties, of man growing

out of and beyond himself. We must gain knowledge

of the path which leads into the spiritual world through

anthroposophy. We must not evade the difficulties

and inconveniences which a soul may feel when

it seeks step by step for knowledge of what happens

in the spiritual worlds. It is perhaps very uncomfortable

to strain our intellect, our powers of reason, our

sense of truth, sufficiently; but we must face this inconvenience.

The anthroposophical movement exists

for this. Thus, clairvoyance must always be accompanied

by a clear assessment of what we perceive in

the supersensible world.


obzorja

Antropozofski pogled

na koledar Majev

Nick Thomas

Predavanje na srečanju antropozofskega

združenja na Irskem

Antropozofsko razumevanje majevskih prerokb

To je tema, ki jo že nekaj časa raziskujem. Če boste raziskovali

na internetu, boste našli mnoge temačne internetne

strani z različnimi prerokbami. Na neki strani

na primer majevski sveti mož odklanja vsako misel o

tem, da bi Maji sploh karkoli prerokovali in kasneje

bom poskusil to pojasniti. Drugi ljudje so si vsekakor

dali veliko opravka s tem, da so dajali prerokbe, ki so

slonele na majevskem koledarju, ki ga sam jemljem

resno, kajti ljudstvo Majev je imelo okoli leta 600 pred.

n. št. visoko razvito civilizacijo. Skupaj z Olmeki in

Azteki in drugimi narodi so Maji živeli več tisoč let,

višek pa je njihova kultura dosegla med leti 200/300

n. št. in 800/900 n. št., potem pa je izginila. Zakaj je ta

civilizacija izginila in kaj je bil vzrok za to, je za naše

znanstvenike velika skrivnost.

Maji so razvili sistem, po katerem so lahko z neverjetno

natančnostjo napovedali astronomske dogodke. Leto

2012 je zadnje leto njihovega tako imenovanega 'dolgoročnega

izračuna'. Vedno so se zavedali možnosti, da

lahko na Zemlji pride do velikih sprememb, in ker se

njihov koledar doglega štetja konča z decembrom leta

2012, prevladuje mnenje, da bi lahko pričakovali, da se

bo nekaj zgodilo. Prerokovanje je eno najtežjih opravil,

ki ga ljudje imamo. Prvi izziv je, da postaviš prave

datume. Leta 1950 sem bil v internatu v Nemčiji in 15.

avgusta naj bi bilo konec sveta. Lahko si predstavljate,

kako smo fantje stali in čakali na konec sveta! Toda

nekdo je izmeril piramido z napačnim metrom in tako

se to ni zgodilo! Koliko prerokb v starem testamentu je

bilo prepoznanih v času, ko so se zgodile? Kot vemo,

dokaj malo. Kadar slišimo prerokbo, jo radi interpretiramo

po svoje, glede na naš nivo evolucije ter po navadi

na povedano pripnemo napačno miselno podobo.

Zato prerokbo spregledamo in jo prepoznamo šele po

tistem, ko se je uresničila. Leta 2012 smo se ukvarjali s

tem, ali se bodo prerokbe iz koledarja Majev in drugih

virov uresničile.

Za nas antropozofe je pomembno, da teh stvari ne

spregledamo. Zelo enostavno je reči: 'Bil sem na internetu

in to, kar sem našel, je kup nesmisla, to bom

zanemaril.' Včasih imamo v našem gibanju težavo,

kako ravnati z duhovnimi izjavami ali napovedmi.

Pojavijo se ljudje, ki so jasnovidni, vendar je njihov

obstoj v družbi zelo kratek, nato pa ponovno izginejo.

Katoliška cerkev ne mara živečih svetnikov, dosti preveč

nadležni so. Potem ko so mrtvi, so v redu. Tudi mi

imamo nekako podobne težave. Predstavljajmo si, da

nekdo vstopi v našo sobo in začne govoriti v stilu Rudolfa

Steinerja, z enakim jasnovidnim poznavanjem in

enako zmožnostjo opisovanja duhovnega sveta. Verjetno

bi mu rekli, naj gre kam, kjer se bo tega znebil.

Samo pogledati moramo, kako se godi takim ljudem,

ki danes živijo, na primer Judith von Halle, in težave,

ki se pojavljajo okoli take osebe. Sam sebe tako kot druge

imam za odgovorne, da o takih osebah enostavno

nimamo nobenih podatkov, saj je težko vedeti, kako se

s tako osebo povezati. Toda spomnimo se na misterijske

drame in Teodoro, ki na začetku nenadoma vstane

in spregovori iz te druge zavesti ter tako ljudem ob

sebi prinese neke vrste Kristusovo razodetje. Rudolf

Steiner je to postavil kot nekakšen arhetip tistega, kar

bi od take osebe lahko pričakovali in kako bi se lahko

na tak dogodek odzvali. V preteklosti sem naletel na

mnogo trditev in sem vedno poskušal ostati odprt, da

vidim, kakšen fenomen se bo z dotično osebo pokazal.

Ponavadi nam fenomen začne sam govoriti in človek

lahko pride do neke ocene in pomembno je, da vsega

preprosto ne zavržemo, zato ker 'je gospod doktor rekel'

to ali ono, temveč raje poslušamo. Tudi sam sem

delal napake ter spodbujal in zagovarjal ljudi, ki so se

kasneje pokazali kot goljufi. Toda čutil sem, da raje

21


širimo

delam napako na ta način, kot da bi jo naredil s tem, ko

bi rekel: 'Ne, to se mene ne tiče.'

In tako me je torej zanimalo, kaj bi se lahko leta 2012

zgodilo. Leta 1998 so mnogi pričakovali, da bo Kalifornija

zdrsnila v morje; to je bilo seveda tri krat 666, in ko

se to ni zgodilo, so bili zelo razočarani. To bi dokazalo

tisto, kar je 'rekel godpod doktor', toda ni se zgodilo.

Kar je Rudolf Steiner pravzaprav napovedal za leto

1998, se je zgodilo že 40 let prej. Manifestiralo se je v

2.svetovni vojni z velikim spopadom med Luciferjem

in Arimanom. Bilo je precej podobno s časom dva krat

666 in s templarji; pokončani so bili pred dejanskim datumom,

zato je potrebno biti res previden. Pa vendar,

kljub povedanemu, gledam v leto 2012 prav zaradi neverjetne

natančnosti Majev in njihove zmožnosti izračunavanja,

ki se lahko kosa z vsem, kar znamo danes.

Kaj je torej dejansko napovedano? Predvsem pride

takrat do galaktične formacija planetov, ki se zgodi le

vsakih 26 000 let. To se je zgodilo ob koncu leta 2012

in je astronomsko pravilno. Naša galaksija, ogromen

konglomerat zvezd, ima čudovito spiralno formo. Ima

tudi neke vrste lastno ravnino z megličastim 'globom'

v centru. Včasih so astronomi verjeli, da je naša galaksija

edina v vesolju in da smo v centru, toda postopno,

z bolj zmogljivimi teleskopi, so se ti globi pokazali

kot veliki sklopi zvezd. Potem pa smo odkrili, da

to ni naša galaksija, ampak da smo v galaksiji. Naša

galaksija je ravnina s spiralnimi rokami. Galaktične

ravnina tvori v odnosu do našega akvatorja in galaktičnega

pola ter galaktičnega centra nekakšen kot. Če

to leto (op. prev. 2012) pogledamo sonce ob zimskem

solsticiju, bo v konjunkciji z galaktičnim centrom, kar

se zgodi zelo redko. To je eno astronomskih dejstev o

tem letu, zaradi katerega so ljudje vznemirjeni. Da vidim,

če je to zanimivo ali ne, sem naredil nekaj izračunov

in ugotovil, da je bilo leta 2011 sonce v galaktični

ravnini 22. decembra; leta 2012 je bilo to 21. decembra;

leta 2013 znova 21. decembra. Če pa pogledamo nazaj

v leto 4000 pr. n. št., je bilo enako 21. januarja. In če

pogledamo, kako bo leta 4000 n. št., bo podobna situacija

6. decembra. Ta konjunkcija se je torej v 4000 letih

prestavila z 21. januarja na 21. december in v letu 2012

je sovpadala z zimskim solsticijem.

Vredno si je zapomniti, da se ta dolgoročni izračun

premika naokoli po zodiaku in traja za premik ekvinokcija.

Včasih je premik akvinokcija trajal skoraj 26

000 let. Naslednji pa se bo zgodil v samo 23 000 letih,

saj se v sončnem sistemu vse spreminja. Z duhovnega

stališča je sončni sistem živ in hitrost, s katero se

planeti v odnosu drug do drugega gibajo, se nekoliko

spreminja.

Neka prerokba pravi, da se bo magnetno polje Zemlje

to leto (2012) premaknilo , in da bi se lahko magnetno

polje celo obrnilo. Dobro moramo premisliti, kaj to res

pomeni. Iz preteklosti vemo, da je bil severni magnetni

pol v drugih legah, pravzaprav zelo daleč premaknjen

od tega, kjer je zdaj. Lahko bi se zgodilo, da (proporcionalno

gledano) bi tenka skorja Zemlje, ki leži na

zemeljskem plašču, lahko rotirala v odnosu na ostalo

Zemljo. Rotacija Zemlje je kot ogromen giroskop na

nebu, zelo težko je doseči, da bi se zemljina os premaknila,

kajti kot ogromen giroskop teži k temu, da ostaja

stabilna, toda za to tenko plast skorje, na kateri živimo,

in ki omogoča našo čudovito biosfero, je znano,

da je dostikrat izvedla nenadne pretrese v povezavi s

preostalo zemljo. To vemo iz vzorcev, ki smo jih vzeli

iz jedra in analizirali. Magnetno polje se je večkrat kaotično

obrnilo in tudi sam severni pol se je premaknil,

tako da vemo, da je skorja v odnosu do Zemlje več kot

enkrat v zelo dolgem obdobju poskočila. To je ena misel,

kaj bi se lahko zgodilo to leto (2012).

Einstein je naredil nekaj izračunov glede nabiranja

ledu na Antarktiki. Skrbelo ga je, da bi, če bi se nabralo

preveč ledu, prišlo do tako imenovane dinamične

nestabilnosti v rotaciji. Ste že vozili avto, pri katerem

kolesa niso dobro centrirana? Ko vozimo počasi, ropoče.

Če peljemo hitrje, dosežemo hitrost, ko se to lahko

umiri. Einstein je vedel, da bi Zemlja lahko doživela

spet enega teh premikov. Si lahko predstavljate, kako

bi bilo in koliko ljudi bi preživelo? Koliko mest? Koliko

česarkoli? Vse bi bilo odvisno od tega, ali bi se to

zgodilo počasi ali hitro. Toda kar naj bi se zgodilo, bolj

v obliki potresa, je, da je zemeljska skorja pripeta na

plašč, z nalaganjem napetosti in pritiska pa se bo vejetno

nenadoma prelomila. Kar bom rekel, bi se lahko

slišalo čudno, namreč da je tu ena dobra stran globalnega

ogrevanja, kajti to pomeni, da se je nalaganje ledu

na Antarktiki ustavilo in se alarmantno umika. Tako je

torej globalno ogrevanje verjetno preprečilo tisto, kar

je tako skrbelo Einsteina.

Druge prerokbe so povečanje števila naravnih razdejanj,

katastrof, masovnih uničenj, ekonomskega kolapsa

in tako dalje. Videli smo, kako blizu pravemu

problemu smo prišli v Evropi ob bankrotu Grčije, ki je

skoraj zavrnila pomoč. V mnogih pogledih smo ob nedavnih

tornadih, ki so divjali po Ameriki ter povzročali

ogromno škode in opustošenja ter na Japonskem ob

še enem potresu 7. stopnje, že kar na noževem rezilu.

Nova Zelandija je doživela zelo resen potres, ki je po

svoji grozoti zasenčil dogodke na Japonskem. Te stvari

se dogajajo, ali imajo kaj opraviti z letom 2012, je nekaj,

kar moramo pustiti odprto.

22


obzorja

Mnogi pripisujejo preroške zmožnosti Nostradamusu,

ki je živel od 1503 do 1566 in je očitno imel neko mero

jasnovidnosti. Živel je v času, ko je bila cerkev izjemno

močna. Če si naredil karkoli, kar je bilo v nasprotju s

cerkvijo, si lahko izgubil življenje, tako da je svoje napovedi

napisal precej previdno v nejasnih štirivrstičnih

kiticah. Kitica, ki naj bi se nanašala na leto 2012,

gre takole:

'Po velikih nevšečnostih je za človeštvo pripravljena še

večja.

Veliki mehanizem obnovi stoletja.

Dež, kri, mleko, lakota, jeklo in kuga.

Na nebu ogenj se pojavi, bleščeči predmet poleti.'

stranpoti je, ko nekdo stoji na prehodu ne kot riba in

kot ptič; to imenujem deželo pravljičnega gradu: duhovno

zaznavaš bolj kot bi bilo v sanjah. Dobijo čudovito

izdelano obliko toda še vedno so zelo fizične

slike, namesto slik, katerih oblika in drama je simbol

nečesa drugega, pa vendar jih vzamemo za resnične.

Na primer, sanjal sem, da sedim v avionu in se pogovarjam

z nekom poleg sebe. Pogledal sem stran in ko

sem pogledal nazaj, sva se pogovarjala na ladji. To se

je zgodilo v eni sekundi in se mi takrat ni zdelo prav

nič problematično. Šele ko sem se zbudil, sem pomislil,

kako neumno je to bilo. Človek ima simbolične sanje in

slika simbola sploh ni pomembna, nepomembno je, ali

je to avion ali ladja. Pomembno v sanjah je, kaj se dogaja

med mano in drugo osebo, drama. Zunanje slike

Za leteči predmet pravijo, da naj bi bil komet Nibiru, ki

bo zadel Zemljo, veliki mehanizem, ki obnovi stoletja,

pa naj bi bil izračun, ki se zaključi ob koncu leta 2012

in na začetku naslednjega. Osebno se mi datum ne zdi

prav dokončen ali sploh verjeten. Ne dvomim, da je

Nostradamus napovedal nekaj in prav lahko se nanaša

na to leto, toda mislim, da je vse prej kot dokončno.

Pri teh stvareh mora biti človek previden. Rudolf Steiner

je rekel, da obstajajo, ko pride nekdo pred prehod

v duhovni svet, tri različne oblike stranpoti. Ena

je nekaj takega, česar bi se veselila večina ljudi, celoten

duhovni svet se pokaže kot ogromen barvni film

in človek stoji zunaj ter uživa v pogledu. To je Steiner

imenoval vizionarska jasnovidnost. Relativno enostavno

jo je prebuditi, če se dobro ne pazi na človekovo pot

duhovnega učenja: ostane udobno na tej strani prehoda

in ima vizijo druge strani, ki je po navadi varljiva in

prevzame, po zaslugi Luciferja, zelo privlačno obliko.

Druga oblika stranpoti je, kjer na nek način pokukaš

skozi prehod na drugo stran zavese ter iz duhovnega

sveta ukradeš nekaj, na kar še nisi pripravljen. Ta

vrsta stranpoti privede do prerokb in te so skoraj vedno

prerokbe sodnega dne, kajti po zaslugi Arimana

ima človek takšno izkušnjo. Ariman rad okrasi svoje

napovedi in odkritja s strahom in nevšečnostmi. Sumim

na to, da je imel Nostradamus opraviti s takšne

vrste pristopom k prehodu. Tretji način pristopa ali

so le kontekst, v katerem se sanje dogajajo. Tako je z

mnogimi teh prerokb, človek mora paziti na slike. Slike

same so prav lahko domišljijsko okolje, toda človek

hoče videti dramo.

Veliko knjig sem prebral in knjiga avtorjev Adrian Gilbert

in Maurice Cotterell, Majevske prerokbe, mi je bila

v veliko pomoč. Maurice Cotterell je bil znanstvenik.

Če bi sam napisal knjigo, je nikoli nihče ne bi prebral.

Saj veste kako je, ko znanstveniki napišejo knjigo.

Adrian Gilbert pa je pisec, ki zna pisati knjige, ki jih

ljudje berejo. Razultat sodelovanja teh dveh je berljiva

knjiga, ki je bila vredna truda. Cotterell je bil v mornarici

radijski operater. Če ima človek rad morje, je to

čudovito delo. Ima majhno udobno radijsko kabino in

na voljo kar veliko časa. V prostem času je opazoval

ljudi na ladji in se vedno bolj zavedal, kako zelo ustrezajo

svojemu zodiakalnemu znamenju. Ko je človek v

zaprtem okolju, ga vržejo skupaj z ljudmi, ki jim ne

more ubežati. Če ne more ubežati ljudem, s katerimi

se ne razume, se pojavijo njegove naravne lastnosti,

ki so drugače nekoliko prikrite, tako kot pri pijanem

človeku, pri katerem se krasno pokaže temperament;

koleriki postanejo nasilni, sangviniki srečni, melanholiki

sentimentalni in jokajo ob svojem pivu, medtem

ko flegmatiki, hm, za njih ne bi vedeli, da so sploh kaj

23


obzorja

popili! Pijača prinese na plano temprament. Napete situacije

naredijo podobno.

Cotterell je to zelo natančno opazoval. Začel je verjeti,

da je astrologija resnična ali vsaj delno resnična. Prav

tako ga je zanimalo sonce ter zveza med soncem in njegovim

magnetnim poljem ter temi ljudmi in njihovimi

značaji.

Spremembe v Zemljinem okoliškem magnetnem polju

se pojavijo posebno v času močnih sončnih peg. Te

pošljejo na Zemljo veliko nabitih delcev, ki povzročijo,

da njeno magnetno polje divje tava. Zanje vemo, da

zmedejo energijske postaje, kar nikakor ni zanemarljiv

pojav. Ko je opazoval cikluse sončevih peg, je Cotterell

odkril nekaj dokaj zanimivega. Odkril je, da lahko

menjajoča se polja delujejo na značaj ljudi in celo na to,

kako se v naravi človeka izrazi DNK. Zlasti je odkril,

da sončno sevanje deluje na plodnost preko spreminjajočih

se magnetnih polj, ki vplivajo na hormone

in bioritem. V svoji knjigi je šel v kar nekaj tehničnih

podrobnosti, vključno z vplivom melatonina, estrogena

in progesterona, ter odkril precej izrazite vplive na

tvorbo teh hormonov in vpliv na plodnost.

Na soncu sta dve vrsti magnetnega polja. Eno je podobno

tistemu običajnega magneta s severnim in južnim

polom; drugo je bolj zapleteno, saj ima štiri pole.

Za samo razumevanje, kako lahko takšno polje obstaja,

potrebujemo precej kompleksno matematiko. Ta magnetna

polja se med seboj povezujejo na ritmični osnovi.

Ko je to opazoval, je odkril nenavadno povezavo

med načinom, kako se ritmi solarnih magnetnih polj s

časom razlikujejo, ter glavnim številom, ki so ga odkrili

Maji v južni in zahodni Mehiki. Prej sem omenil vzpon

njihove civilizacije in nenaden propad. Cotterell je bil

mnenja, da je način, kako so se magnetna polja Zemlje

vrstila v tistem času, vodil v upad njihove plodnosti,

poleg tega pa so porabili preveč vode, saj je število prebivalcev

naraslo preko meja normalnega. Misli, da jih

je izbrisala kombinacija padca rodovitnosti ter pomanjkanja

vode, kar je blizu najboljši predpostavki, kar sem

jih kdaj slišal glede vzroka za propad majevske civilizacije.

Maji niso imeli nobene tehnologije niti kolesa,

pa vendar je bilo njihovo znanje o astronomiji prav

tako globoko kot naše.

Se nadaljuje.

prevedla Marina Nuvak

24

More magazines by this user
Similar magazines