Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Λιμενικών και Θαλάσσιων Έργων

ivanamou

«ΟΔΗΓΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ

ΜΑΝΣΗΣΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ και

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ»

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014


Σύνταξη:

ΒΕΝΤΗΡΗ 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 2107222160, 2107292349 – FAX: 2107250320

e-mail: marnet@otenet.gr

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Χαρ. Αντωνόπουλος


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-i-


0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Το 1999, η Μ.Ο.Δ. Α.Ε., είχε προχωρήσει στην έκδοση του «Οδηγού Ωρίμανσης ΛιμενικώνΈργων»,

με στόχο ο οδηγός να αποτελέσει ένα βοήθημα για όσους ασχολούνται είτε με τον σχεδιασμό είτε

με την υλοποίηση είτε με την παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων λιμενικών έργων.

Ο Οδηγός αυτός επικαιροποιήθηκε το Μάιο του 2009 για να συμπεριληφθούν οι τροποποιήσεις που

επήλθαν με το Ν.3316/05 για την ανάθεση μελετών και τους Ν.3669/08 και Ν.3263/2004 για τα

δημόσια έργα, αλλά και η εναρμόνιση Κοινοτικών Οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία (π.χ.

2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ).

Η ανάγκη υλοποίησης του μνημονιακού στόχου για τη «χαρτογράφηση» αρμοδιοτήτων –

συστηματοποίηση και απλοποίηση σταδίων ωρίμανσης και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων

έργων, οδήγησε στη νέα επικαιροποίηση των «Οδηγών Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων» της Μ.Ο.Δ.

Α.Ε., τμήμα των οποίων αποτελεί και ο παρών Οδηγός.

Κατά το χρονικό διάστημα 2009-2014, επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στο σχετικό νομοθετικό

πλαίσιο. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν κυρίως στην αλλαγή των διαδικασιών περιβαλλοντικής

αδειοδότησης των έργων σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011, αλλά και στη Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν.3852/2010).

Ο επικαιροποιημένος «Οδηγός Ωρίμανσης Λιμενικών Έργων, Έργων Ακτομηχανικής και λοιπών

Θαλασσίων ‘Έργων» στοχεύει να δώσει μία πλήρη εικόνα των διαδικασιών ωρίμανσης και να

βοηθήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, κεντρικές ή περιφερειακές, στην λήψη αποφάσεων και στην

συστηματοποίηση των ενεργειών τους για την προώθηση προς υλοποίηση των λιμενικών έργων εν

όψει και της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -1-


1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αντικείμενο του επικαιροποιημένου «Οδηγού Ωρίμανσης Λιμενικών Έργων, Έργων Ακτομηχανικής

και λοιπών Θαλασσίων Έργων» είναι:

η χαρτογράφηση των διαδικασιών/βημάτων και αρμοδιοτήτων, όπως διαμορφώθηκαν μετά

τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία, καθώς και η καταγραφή των

απαιτούμενων χρόνων υλοποίησης των διαδικασιών.

η αναλυτική καταγραφή και κατηγοριοποίηση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων

φορέων (λ.χ. αναθέτουσα αρχή, επίβλεψη, έγκριση μελετών, αδειοδοτήσεις, φορέας

λειτουργίας) ανά ομάδα έργων, με συμπλήρωση πίνακα αρμοδιοτήτων)

ο εντοπισμός των σημείων που δημιουργούν καθυστερήσεις και εμπλοκές και καταγραφή

προτάσεων απλοποίησης – βελτίωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Ο Οδηγός αποτελείται από δύο τεύχη. Στο Τεύχος Α’ δίνεται η χαρτογράφηση των διαδικασιών

ωρίμανσης των λιμενικών και Θαλάσσιων έργων για τις διάφορες περιπτώσεις των έργων, ενώ στο

Τεύχος Β’ παρουσιάζονται οι φάσεις/στάδια που δημιουργούν καθυστερήσεις και εμπλοκές στην

ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών ωρίμανσης και η διατύπωση προτάσεων για την επίλυση των

προβλημάτων αυτών.

Το παρόν Τεύχος Α’ του Οδηγού διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο 1 δίνονται

εισαγωγικές πληροφορίες για τη σύνταξη του Οδηγού. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται ο Γενικός

Σχεδιασμός και Προγραμματισμός των Λιμενικών και Θαλάσσιων έργων της χώρας. Στο Κεφάλαιο 3

δίνεται το συνολικό διάγραμμα ροής δραστηριοτήτων μελέτης/ωρίμανσης λιμενικών και θαλασσίων

έργων, σε συνάρτηση με τους αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, για κάθε κατηγορία έργου, ενώ το

διάγραμμα αυτό στο Κεφάλαιο 4 αναλύεται σε βάθος σε συνάρτηση με τους αρμόδιους

εμπλεκόμενους φορείς για κάθε κατηγορία λιμενικού έργου με διάκριση σε έργα «εντός» και

«εκτός» Ζώνης Λιμένα, καθώς και με διάκριση ανάλογα με τον αρμόδιο για την υλοποίηση του

έργου φορέα (τοπική ή περιφερειακή ή κεντρική υπηρεσία). Στο επόμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 5)

δίνεται η αναλυτική περιγραφή του συνόλου των παραπάνω διαδικασιών για κάθε κατηγορία

λιμενικού έργου. Στο Κεφάλαιο 6 δίνεται η αναλυτική καταγραφή και κατηγοριοποίηση των

αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων με παράλληλη συμπλήρωση Πίνακα Αρμοδιοτήτων.

Τέλος στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του συνόλου των

παραπάνω δραστηριοτήτων με διάκριση σε έργα «εντός» και «εκτός» Ζώνης Λιμένα, καθώς και με

διάκριση ανάλογα με τον αρμόδιο για την υλοποίηση του έργου φορέα (τοπική ή περιφερειακή ή

κεντρική υπηρεσία). Το Τεύχος Α’ συμπληρώνεται με την επισύναψη καταλόγου της

Νομοθεσίας/Νομολογίας που διέπει τις διαδικασίες, ευρετήριο κύριων όρων του Οδηγού και

κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης

των λιμενικών έργων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -1-


2

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ –

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

2.1. Κατάταξη Λιμένων

Οι λιμένες της Χώρας κατατάσσονται στις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.

8315.2/02/07/02-02-2007 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορικής

Ναυτιλίας και Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής:

Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος

Λιμένες Εθνικής Σημασίας

Λιμένες Μείζονος Ενδιαφέροντος (Διανομαρχιακού Επιπέδου)

Λιμένες Τοπικής Σημασίας (Νομαρχιακού Επιπέδου).

ΛΙΜΕΝΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Οργανισμός Λιμένα Α.Ε.)

2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Οργανισμός Λιμένα Α.Ε.)

3. ΒΟΛΟΣ (Οργανισμός Λιμένα Α.Ε.)

4. ΠΑΤΡΑ (Οργανισμός Λιμένα Α.Ε.)

5. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (Οργανισμός Λιμένα Α.Ε.)

6. ΚΑΒΑΛΑ (Οργανισμός Λιμένα Α.Ε.)

7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (Οργανισμός Λιμένα Α.Ε.)

8. ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Οργανισμός Λιμένα Α.Ε.)

9. ΚΕΡΚΥΡΑ (Οργανισμός Λιμένα Α.Ε.)

10. ΛΑΥΡΙΟ (Οργανισμός Λιμένα Α.Ε.)

11. ΡΑΦΗΝΑ (Οργανισμός Λιμένα Α.Ε.)

12. ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Οργανισμός Λιμένα Α.Ε.)

13. ΜΥΚΟΝΟΣ

14. ΜΥΤΙΛΗΝΗ

15. ΡΟΔΟΣ

16. ΣΟΥΔΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΛΙΜΕΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

1. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

2. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

3. ΘΗΡΑ

4. ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -1-


5. ΚΑΤΑΚΟΛΟ

6. ΚΟΡΙΝΘΟΣ

7. ΚΥΛΛΗΝΗ

8. ΚΩΣ

9. ΛΑΓΟΣ

10. ΠΑΡΟΣ

11. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

12. ΡΕΘΥΜΝΟ

13. ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ

14. ΣΥΡΟΣ

15. ΧΑΛΚΙΔΑ

16. ΧΙΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΙΜΕΝΕΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

1. ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

2. ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

3. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4. ΑΙΓΙΝΑ

5. ΑΙΓΙΟ

6. ΓΥΘΕΙΟ

7. ΘΑΣΟΣ

8. ΙΤΕΑ

9. ΚΥΜΗ

10. ΛΕΥΚΑΔΑ

11. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

12. ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

13. ΝΑΞΟΣ

14. ΝΑΥΠΛΙΟ

15. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ

16. ΠΑΤΜΟΣ

17. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

18. ΠΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

19. ΣΚΙΑΘΟΣ

20. ΣΚΟΠΕΛΟΣ

21. ΣΗΤΕΙΑ

22. ΣΠΕΤΣΕΣ

23. ΣΤΥΛΙΔΑ

24. ΤΗΝΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -2-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

25. ΥΔΡΑ

ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ)

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι οι υπόλοιποι λιμένες της Χώρας.

2.2. Περιβαλλοντική κατάταξη Λιμένων

Με τον Ν. 4014/2011 επανακαθορίστηκαν οι διαδικασίες που αφορούν στην περιβαλλοντική

αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων. Με την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012) όλα τα έργα και

οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση έχουν καταταγεί σε δυο

κατηγορίες (βλ. Πίνακα 1): την Α (η οποία υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2) και την Β και

σε 12 ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες.

Πίνακας 1. Κατάταξη λιμενικών έργων σε κατηγορίες (Παράρτημα ΙΙΙ της ΥΑ 1958/2012)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -3-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στην υποκατηγορία Α1 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να

προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ στην υποκατηγορία Α2

κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η κατηγορία Β περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που

χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

2.3. Γενικός Σχεδιασμός Έργων – Νομικό Πλαίσιο

Η αδειοδότηση των λιμενικών και θαλασσίων έργων κάθε είδους διέπεται από τα παρακάτω

νομοθετήματα και διατάξεις:

Ν.2971/01 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 46

παρ. 16 του Ν.3220/04 (ΦΕΚ 15/Α/2004) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των παρ. 9 και 10 του

άρθρου 27 του Ν.2971/01 (νομιμοποίηση αυθαίρετων λιμενικών έργων). Με το άρθρο 15 του

Ν.3554/07 (ΦΕΚ 80/Α/16.4.2007) έγινε περαιτέρω τροποποίηση των παραπάνω. Με τα άρθρα

44 και 61 του Ν. 4150/13 (ΦΕΚ 102/Α/29.04.2013) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων

14 και 18, που αφορούν στη διαδικασία γνωμοδοτήσεων για την παραχώρηση χρήσης

αιγιαλού και τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται πριν την έναρξη των κατασκευαστικών

εργασιών.

Ν.2932/01 (ΦΕΚ 145/Α/27.6.2001) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες

ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή

Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 35 του

Ν.3153/02 (ΦΕΚ 153/Α/19.6.2003) τροποποιήθηκε το άρθρο δέκατο ένατο του Ν.2932/01

(αφορά στην Σύσταση Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων).Με το άρθρο 207 του

Ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86/Α/11.04.2012) αντικαταστάθηκε το άρθρο 19 του Ν.2932/01 με την

εισαγωγή τροποποιητικών διατάξεων για την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων

και τροποποιήθηκε το άρθρο 21 του ίδιου Νόμου που αφορά στους Οργανισμούς Λιμένων.

Τελικά με το άρθρο 44 του Ν.4150/13 (ΦΕΚ 102/Α’/29.04.2013) αντικαταστάθηκε πλήρως το

άρθρο 19 του Ν.2932/01, το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του

Ν.4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α/14.04.2014) και αφορά στη λειτουργία της Ε.Σ.Α.Λ.

Ν.3044/02 (ΦΕΚ 197/Α/27.8.2002), άρθρο 14 (αφορά στον καθορισμό αρμοδιοτήτων

εκτέλεσης λιμενικών έργων). Τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.3153/02 (ΦΕΚ

153/Α/19.6.2003). Τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4150/2013 και εν συνεχεία με το

άρθρο 41 του Ν. 4256/14.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -4-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ν.2987/02 (ΦΕΚ 27/Α/21.2.2002) «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.959/1979 και ρύθμιση

άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», άρθρο 9 «Συντελεστές

Δόμησης στους λιμένες».

ΚΥΑ 8315.2/02/07 (ΦΕΚ 202/Β’/2007) «Κατάταξη Λιμένων»

Ν.2636/98 (ΦΕΚ 198/Α/27.8.1998), άρθρο 27, παρ. 4 (αφορά στη δημιουργία ράμπας

πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα)

Ν. 4256/14 (ΦΕΚ 92/Α’/14.04.2014), άρθρο 27 με το οποίο τροποποιείται η παρ. 5 του

άρθρου 14 του Ν. 2971/01 που αφορά στις πλωτές εξέδρες.

Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α’/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

ΥΑ 167563/13 (ΦΕΚ 964/Β/13) με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες και τα ειδικότερα

κριτήρια περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΦΕΚ 2436/Β/2013) για έργα και

δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)

ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/12) κατάταξης των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες/

υποκατηγορίες ανάλογα με τις δυνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις καθώς και σε

ομάδες ομοειδών έργων-δραστηριοτήτων .

ΥΑ 20741/12 (ΦΕΚ 1565/Β/12) τροποποίησης και συμπλήρωσης της ΥΑ 1958/12

ΥΑ 15277/12 (ΦΕΚ 1077/Β/12) με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την

ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ και στις ΠΠΔ της έγκρισης επέμβασης σε δάση-δασικές εκτάσεις

ΥΑ 21697/12 (ΦΕΚ 224/ΥΟΔΔ/12) συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής

Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ)

ΚΥΑ 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/12) για την ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για

την ανάρτηση των ΑΕΠΟ και των αποφάσεων ανανέωσης/τροποποίησης ΑΕΠΟ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -5-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για

έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ της υπ’ αριθμ. 1958/13−1−2012 απόφασης του

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα

με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

Εγκύκλιος για τη λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή

του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011).

Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και

συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Αʼ (ΦΕΚ 45/Β/15-1-2014).

Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και

δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του

ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας (ΦΕΚ 135/Β/27-1-2013).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -6-


3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

3. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η διαδικασία αδειοδότησης των λιμενικών και των πάσης φύσεως θαλασσίων έργων, σε συνδυασμό

με τις φάσεις των αναγκαίων μελετών, δίνεται στα διαγράμματα του κεφαλαίου 4 και περιγράφεται

στα κείμενα του κεφαλαίου 5 του παρόντος. Στις παραγράφους που ακολουθούν επισημαίνονται τα

κύρια σημεία της διαδικασίας αδειοδότησης και οι εμπλεκόμενοι φορείς, ανά κατηγορία λιμενικών

έργων, όπως αυτά ορίζονται με την ΚΥΑ 83152/02/07/02.02.2007 (ΦΕΚ 202/Β’/16.02.2007).

3.1. Λιμενικά και Θαλάσσια Έργα (γενικά)

Η διαδικασία αδειοδότησης των λιμενικών και θαλασσίων έργων προβλέπεται μέσα από το σύνολο

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με τον Ν. 4014/11 τα έργα και οι δραστηριότητες

κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Για τα νέα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφιστάμενων, η

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης μπορεί να γίνει σε δύο στάδια, πρώτα με τη θετική

γνωμοδότηση επί του Φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

(ΠΠΠΑ) και εν συνεχεία με την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων. Τα έργα και δραστηριότητες

κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α

Συγκεκριμένα η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα και δραστηριότητες της

κατηγορίας Α, τα οποία, ενδεικτικά, αφορούν στους λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής

σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος, καθώς επίσης σε λιμένες βιομηχανικού χαρακτήρα,

μεμονωμένα αγκυροβόλια, μεμονωμένες προβλήτες με έργα βαρύτητας και έργα προστασίας και

ανάπλασης ακτής, περιγράφεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) όταν με τα έργα τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του λιμένα:

i) Φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)

(προαιρετικά)

Υποβολή του συνταχθέντος ΠΠΠΑ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ

για έργα Α1 ή ΔΙΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα Α2).

Έλεγχος τυπικής πληρότητας ΠΠΠΑ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

Διαδικασία δημοσιοποίησης του ΠΠΠΑ και συγκεκριμένα:

‣ Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αποστέλλει τον φάκελο ΠΠΠΑ στην Επιτροπή

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας &

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -1-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αιγαίου προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με

την παρ. 8 του άρθρου 44 του Ν.4150/2013, η γνωμοδότηση της ΕΣΑΛ

υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται

στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4014/2011 κατά τη διαδικασία

περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

‣ Η ΕΣΑΛ πέραν της γνωμοδότησής της, ζητά τη γνώμη επί του ΠΠΠΑ του φορέα

διαχείρισης του έργου.

Υπογραφή θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης.

ii) Φάκελος ΜΠΕ

Υποβολή της συνταχθείσας ΜΠΕ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ

για έργα Α1 ή ΔΙΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα Α2).

Έλεγχος τυπικής πληρότητας ΜΠΕ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

Διαδικασία δημοσιοποίησης και διαβούλευσης της ΜΠΕ και συγκεκριμένα:

‣ Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αποστέλλει την ΜΠΕ στην Επιτροπή

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας &

Αιγαίου προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με

την παρ. 8 του άρθρου 44 του Ν.4150/2013, η γνωμοδότηση της ΕΣΑΛ

υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται

στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4014/2011 κατά τη διαδικασία

περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

‣ Η ΕΣΑΛ πέραν της γνωμοδότησής της, ζητά τη γνώμη επί της ΜΠΕ του φορέα

διαχείρισης του έργου.

‣ Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ενημερώσει ως προς τη ΜΠΕ το αρμόδιο

Περιφερειακό Συμβούλιο, αφ’ ενός για τη γνωμοδότησή του και αφ’ ετέρου

για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στην παρ. 5 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 1649/45/2014.

Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τον Υπουργό ΠΕΚΑ

(κατηγορία Α1) ή το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (κατηγορία Α2),

ύστερα από την αξιολόγηση και στάθμιση των γνωμοδοτήσεων και απόψεων επί της

ΜΠΕ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

2) για τις υπόλοιπες περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 40 του Ν.4256/2014:

i) Φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.)

(προαιρετικά)

Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης στην

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ή στην αρμόδια ΔΙΠΕΧΩΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -2-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έλεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ

Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για

γνωμοδότηση

Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης σε

χρονικό διάστημα

Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων

του φορέα διαχείρισης του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών

Υπογραφή θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ από Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος.

ii) Φάκελος ΜΠΕ

Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια

τεκμηρίωσης, από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας στην αρμόδια

περιβαλλοντική αρχή (ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ για κατηγορία Α1 και ΔΙΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης

Διοίκησης για κατηγορία Α2).

Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ.

Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης,

καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης.

Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και

απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης).

Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων

του φορέα διαχείρισης του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών, από την

αρμόδια υπηρεσία.

Έκδοση ΑΕΠΟ με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ ή του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από την αξιολόγηση και στάθμιση των

γνωμοδοτήσεων και απόψεων επί της ΜΠΕ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

Β) Για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β

Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β, υπάγονται αυτοδικαίως σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές

Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και

κατόπιν σχετικής δήλωσης του μελετητή ή του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Αν το έργο ή

η δραστηριότητα δεν λαμβάνει άδεια λειτουργίας, τότε υπάγεται σε ΠΠΔ με ευθύνη της αρμόδιας

υπηρεσίας περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Τέλος, για όλες τις κατηγορίες έργων, η οριστική μελέτη των λιμενικών έργων αποστέλλεται για

γνωμοδότηση στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και στο

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Εφορεία Προϊστορικών και

Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Εφορεία Βυζαντινών και Νεωτέρων Μνημείων). Μετά την θετική

γνωμοδότηση των παραπάνω φορέων εγκρίνεται η οριστική μελέτη και στη συνέχεια εκδίδεται:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -3-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝΓια έργα εντός Ζώνης Λιμένα, απόφαση εκτέλεσης των έργων από τον Γενικό Γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 18 Ν.2971/2001).

Για έργα εκτός Ζώνης Λιμένα, απόφαση παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και

παραλίας από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απόφαση

παραχώρηση δικαιώματος χρήσης θαλάσσιου χώρου και πυθμένα από τον Υπουργό

Οικονομικών (άρθρο 14 Ν.2971/2001).

Ειδικά για τους Οργανισμούς Λιμένων η διαδικασία αδειοδότησης ορίζεται στο άρθρο το άρθρο 46

του Ν.4150/13, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 του Ν.4256/14.

3.2. Ράμπες καθέλκυσης/ανέλκυσης μικρών σκαφών

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 5 του Ν.2636/98, το οποίο τροποποίησε την παρ. 22 του άρθρου 6

του Ν.2160/93, επιτρέπεται η δημιουργία σε κάθε παραθαλάσσιο οικισμό δήμου ή κοινότητας μέχρι

μιας ράμπας πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα. Το παραπάνω μπορεί να γίνει με

πρωτοβουλία και χρηματοδότηση φορέων του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα και φυσικών ή

νομικών προσώπων.

Για τη δημιουργία ράμπας απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η

οποία παρέχεται ύστερα από γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής.

3.3. Πλωτές εξέδρες για εποχιακή χρήση

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 του Ν.2971/01, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του

Ν.4256/2014 και με βάση την Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθμό

8220/13/14/19.06.2014 (ΦΕΚ 1651/Β/23.06.2014) και με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις

περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται η τοποθέτηση πλωτών εξεδρών

επιφανείας μέχρι 150 m² χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών.

Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτών εξεδρών εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,

μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του

Υπουργείο Τουρισμού για εξέδρες εντός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα ή του Γενικού Γραμματέα

Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείο Τουρισμού και της αρμόδιας Κτηματικής

Υπηρεσίας για εξέδρες εκτός Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα.

3.4. Έργα ναυτικών ομίλων

Για την κατασκευή ναυταθλητικών έργων επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης

αιγιαλού, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του Ν.2971/01 (δηλαδή με τις

γενικές διατάξεις περί παραχώρησης αιγιαλού για όλα τα λιμενικά και θαλάσσια έργα), με την

προϋπόθεση ότι οι μελέτες θα έχουν εγκριθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -4-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.5. Νομιμοποίηση λιμενικών έργων

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4150/13, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων

διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος θα πρέπει έως τον Απρίλιο

του 2015 να έχουν προβεί στην σύνταξη, την ολοκλήρωση ή την επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού

Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) για τους λιμένες ευθύνης τους.

Συγκεκριμένα τα μη νομίμως εκτελεσθέντα υφιστάμενα έργα, τα οποία βρίσκονται εντός

Οργανισμών Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων, θεωρούνται νόμιμα από το χρόνο έγκρισης από την

ΕΣΑΛ του παραπάνω Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του

λιμένα στο οποίο αυτά έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί και της αντίστοιχης Απόφασης Έγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων. Σε περίπτωση που η νομιμοποίηση αφορά κτιριακές εγκαταστάσεις εντός

της χερσαίας ζώνης λιμένα, αυτή διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)

και του άρθρου 16 παρ. 2δ του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

Αναφορικά με τα μη νομίμως εκτελεσθέντα υφιστάμενα λιμενικά έργα γενικώς, σήμερα δεν

υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο σε ισχύ με βάση το οποίο να δύναται να γίνει νομιμοποίηση αυτών.

Η σχετική προθεσμία για υποβολή αιτήσεων νομιμοποίησης (από φορείς του δημοσίου τομέα και

μόνον και όχι από ιδιώτες) έληξε στις 31.12.2013. Η δυνατότητα νομιμοποίησης μέχρι 31.12.2013

υφίστατο με βάση το άρθρο 226 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄).

Σημείωση: Στις διαδικασίες αδειοδότησης που περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια δεν έχει

συμπεριληφθεί η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης του Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένων

(Master Plan). Η διαδικασία αυτή είναι ανεξάρτητη και ουσιαστικά υποκαθιστά την εκπόνηση

προκαταρκτικών μελετών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.

4150/2013, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής

σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος υποχρεούνται έως τον Απρίλιο του 2015 να έχουν προβεί

στην σύνταξη, την ολοκλήρωση ή την επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και της

Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα αρμοδιότητάς τους 1 . Στη συνέχεια για την έγκριση,

αναθεώρηση και επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης θα

πρέπει να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ). Οι μελέτες αυτές

(Master Plan) συνοδεύονται από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (στις

περιπτώσεις των λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας), εκτός και αν πρόκειται να

ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Ν. 4014/2011 (υποβολή ΜΠΕ).

1 Η παραπάνω προθεσμία για τους Οργανισμούς Λιμένων που λειτουργούν με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρίας

έληξε τον Απρίλιο 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -5-


4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 38/05 του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ, οι Μελέτες Λιμενικών Έργων (παράκτια έργα, έργα

ανοικτής θάλασσας, υποθαλάσσια έργα αγωγών κλπ) εκπονούνται στη γενική τους περίπτωση σε

τέσσερις φάσεις (βλ. Διάγραμμα 4.1):

Φάση 1 η : Προγραμματισμός και Προετοιμασία Έργου

Φάση 2 η : Λειτουργικός Σχεδιασμός Έργου

Φάση 3 η : Γεωμετρικός Σχεδιασμός Έργου

Φάση 4 η : Κατασκευαστικός Σχεδιασμός Έργου

Εκτός από τη γενική περίπτωση, διακρίνονται άλλες τέσσερις περιπτώσεις οι οποίες παρουσιάζονται

συνοπτικά στα Διαγράμματα 4.2 έως 4.5 και αφορούν στη διαδικασία μελέτης και αδειοδότησης με

παράλειψη ενδιάμεσων σταδίων.

Στα Διαγράμματα 4.6 έως 4.10 αποτυπώνεται η πλήρης σειρά των προαπαιτούμενων διαδικασιών

για κάθε περίπτωση ώστε ένα Λιμενικό Έργο να είναι ώριμο για δημοπράτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -1-


ΦΑΣΗ 1η

ΦΑΣΗ 2η

ΦΑΣΗ 3η

ΦΑΣΗ 4η

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1η περίπτωση: Διαδικασία παρ.1 και ακολούθως παρ. 5β του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΕΠΟΜΕΝΗΣ

ΦΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π.Π.Π.Α.

(προαιρετικά)

ΘΕΤΙΚΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Π.Π.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ &

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΦΑΣΗΣ

Μ.Π.Ε.

ή Π.Π.Δ

ΕΓΚΡΙΣΗ Μ.Π.Ε.

ΕΚΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΟΡΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


ΦΑΣΗ 2η

ΦΑΣΗ 1η

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2η περίπτωση: Διαδικασία παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΦΑΣΗ 1η

ΦΑΣΗ 2η

ΦΑΣΗ 3η

ΦΑΣΗ 4η

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3η περίπτωση: Διαδικασία παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΕΠΟΜΕΝΗΣ

ΦΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π.Π.Π.Α.

(προαιρετικά)

ΘΕΤΙΚΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Π.Π.Π.Α.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Μ.Π.Ε. ή Π.Π.Δ.

ΕΓΚΡΙΣΗ Μ.Π.Ε.

ΕΚΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΟΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


ΦΑΣΗ 1η

ΦΑΣΗ 2η

ΦΑΣΗ 3η

ΦΑΣΗ 4η

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

4η περίπτωση: Διαδικασία παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΕΠΟΜΕΝΗΣ

ΦΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Π.Π.Π.Α.

(προαιρετικά)

ΘΕΤΙΚΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Π.Π.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ &

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΦΑΣΗΣ

Μ.Π.Ε. ή Π.Π.Δ.

ΕΓΚΡΙΣΗ Μ.Π.Ε.

ΕΚΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΟΡΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


ΦΑΣΗ 1η

ΦΑΣΗ 2η

ΦΑΣΗ 3η

ΦΑΣΗ 4η

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

5η περίπτωση: Διαδικασία των παρ.5γ και 5δ του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Π.Π.Π.Α.

(προαιρετικα)

ΘΕΤΙΚΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Π.Π.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ &

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΦΑΣΗΣ

Μ.Π.Ε. ή Π.Π.Δ.

ΕΓΚΡΙΣΗ Μ.Π.Ε.

ΕΚΔΟΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΟΡΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ (ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΛΟΙΠΟΙ

Δραστηριότητα

Φάση 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Φάση 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Φάση 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Φάση 4η:ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

[1.1.1]

Προετοιμασία Φακέλου Έργου:

- Τεύχος τεχνικών δεδομένων

- Τεκμηρίωση σκοπιμότητας

- Κατάλογος των απαιτούμενων μελετών,

ερευνητικών εργασιών & υπηρεσιών

- Απαιτούμενη δαπάνη για

Προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών ,

ερευνών και υπηρεσιών & για την

κατασκευή του έργου

[1.1.2]

Έγκριση τευχών

Προκήρυξης

Μελέτης

[1.1.3]

Προκήρυξη

Μελέτης.

Αξιολόγηση των

ενδιαφερομένων

μελετητών

[1.1.4]

Επιλογή 3-5

Αναδόχων

μελετητών.

Υπογραφή

σύμβασης

[1.2.3]

Βαθμολόγηση & ανάδειξη

του Αναδόχου εκπόνησης

των υπολοίπων

αντικειμένων της

παρούσας Φάσης καθώς

και της επόμενης

[1.2.4β]

- Γνωμοδότηση του

αρμόδιου Τεχνικού

Συμβουλίου για τις

μελέτες 1.2.2α

- Έγκριση των μελετών

1.2.2α

[1.2.5]

Υπογραφή σύμβασης

εκπόνησης των μελετών

της επόμενης φάσης & των

υπολειπόμενων

αντικειμένων της

παρούσας φάσης

[1.2.7]

Έγκριση και διαβίβαση Π.Π.Π.Α. με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια

τεκμηρίωσης

i) Έργα και δραστηριότητες

υποκατηγορίας Α1

Ε.Υ.ΠΕ. /Υ.ΠΕ.Κ.Α.

ii) Έργα και δραστηριότητες

υποκατηγορίας Α2

αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.

Έγκριση και παραλαβή των μελετών,

ερευνών & εργασιών 1.3.1

[1.3.5α]

Έγκριση της Μ.Π.Ε., για έργα και

δραστηριότητες κατηγορίας Α

[1.3.5γ]

Συγκέντρωση εγγράφων και μελετών

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και

Τεχνικών Μελετών

[1.3.6β]

Ένταξη του έργου στο

προγραμματικό

σχεδιασμό του φορέα

[1.3.6α]

Επικαιροποίηση του

Φακέλου τεχνικών

δεδομένων

[1.3.6]

Προκήρυξη και ανάθεση

των μελετών της επόμενης

Φάσης

Υπογραφή της σύμβασης

εκπόνησης της επόμενης

Φάσης

Έγκριση των μελετών 1.4.1 & 1.4.2

Σύνταξη Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού

Σχεδιασμού (εάν προκύψουν

διαφοροποιήσεις από ΑΕΠΟ)

[1.3.1α]

[1.2.1]

Έλεγχος &

Ενημέρωση

Τοπογραφικών

και

Βυθομετρικών

υποβάθρων

[1.2.2]

Σύνταξη μελετών πρώτου σταδίου, ήτοι:

α) Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων και πρώτα στάδια

μελετών των έργων χερσαίων χώρων, εφόσον απαιτούνται για τη

λειτουργία των λιμενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά,

τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δικτύων, υδραυλικά)

β) Γεωλογική, ακτομηχανική & ιζηματολογική αναγνώριση παράκτιας

ζώνης

γ) Έκθεση αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραμέτρων

δ) Σύνταξη Προγράμματος αναγκαίων Ερευνών και Εργασιών

[1.2.6]

Σύνταξη Π.Π.Π.Α. (προαιρετικά)

για έργα και δραστηριότητες

κατηγορίας κατηγορίας Α

[1.2.8]

Μελέτη οικονομικής

σκοπιμότητας (εφόσον

απαιτείται)

Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες

α) Τοπογραφικές - βυθομετρικές αποτυπώσεις

β) Εκτέλεση υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεις

γ) Σύνταξη πάσης φάσεως μαθηματικών ομοιωμάτων

δ) Εκτέλεση ακτομηχανικής έρευνας και σύνταξη

ακτομηχανικής μελέτης (εφόσον απαιτηθούν)

[1.3.1β]

Ερευνητικές εργασίες

α) Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών

Ερευνών

β) Κατασκευή φυσικού ομοιώματος

γ) Εκτέλεση των πάσης φύσεως ρευματομετρήσεων,

κυματομετρήσεων

δ) Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, ανίχνευσης τοξικών,

βαριών μετάλλων κ.λ.π. (εφόσον απαιτηθούν)

[1.3.2]

Σύνταξη Προμελετών

Σύνταξη για κάθε επιμέρους έργο της

αντίστοιχης Προμελέτης (ή του κατά

περίπτωση αμέσως επόμενου σταδίου

μελέτης σε σχέση με αυτό της Φάσης 2

(Λειτουργικός Σχεδιασμός)

[1.3.3]

Σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών

Λήψεως Υλικών (εφόσον απαιτείται)

[1.3.4α]

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργου

ή δραστηριότητας κατηγορίας Α

Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

[1.3.5β]

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργου ή

δραστηριότητας κατηγορίας Β

Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

(εντός NATURA

[1.4.1]

Οριστική μελέτη λιμενικών έργων

α. Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, οδικών, υδραυλικών,

κυκλοφοριακών κτιριακών και Η/Μ έργων και εγκαταστάσεων

β. Μελέτες Εφαρμογής όπου προβλέπονται από τις κείμενες

διατάξεις (π.χ. για κτιριακά και Η/Μ έργα και εγκαταστάσεις

κ.λ.π.)

[1.4.2]

Μελέτη ΣΑΥ & ΦΑΥ

[1.4.3]

Σύνταξη Κτηματολογίου

και Πράξεων αναλογισμού

(εφόσον απαιτείται)

[1.4.4]

Σύνταξη Φακέλου

Πολεοδομικής Αδείας

[1.4.5]

Σύνταξη και έγκριση Τευχών

Δημοπράτησης για τη

Δημοπράτηση του Έργου

Ε.Σ.Α.Λ.

Ε.Σ.Α.Λ.

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων (μόνο

για ιχθυόσκαλες και λιμένες

αλιευτικών σκαφών)

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Ναυτιλίας και

Αιγαίου

(εάν η μελέτη αφορά στην τροποποίηση των

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του λιμένα)

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση

- Περιφέρεια

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Ναυτιλίας και

Αιγαίου

[1.2.7]

Θετική γνωμοδότηση Π.Π.Π.Α.

Για έργα και δραστηριότητες Α1

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων (μόνο για

ιχθυόσκαλες και λιμένες αλιευτικών

σκαφών)

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

(εάν η μελέτη αφορά στην τροποποίηση των

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του λιμένα)

Για έργα και δραστηριότητες Α2

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση

- Περιφέρεια

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

[1.3.5β]

Έκδοση πράξης υπαγωγής σε Π.Π.Δ.

απο οικεία ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. ή

Περιφερειάρχη (εντός NATURA) , για

έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β

[1.3.5α]

Έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων, για

έργα και δραστηριότητες

κατηγορίας Α

Λήψη των απαιτούμενων

γνωμοδοτήσεων και έγκριση των

τεχνικών μελετών της 1.3.2:

- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

Γνωμοδοτήσεις:

- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

- Απόφαση Εκτέλεσης έργων από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

(έργα εντός Ζώνης Λιμένα)

ή

- Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

και θαλάσσιου πυθμένα από Υπουργείο Οικονομικών (έργα

εκτός Ζώνης Λιμένα)

Δημόσιος Διάλογος (προαιρετικά)

Οργανισμοί Λιμένων

Περιφερειακό Συμβούλιο και

Δημόσια Διαβούλευση


ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ (ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΛΟΙΠΟΙ

Δραστηριότητα

Φάση 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

Φάση 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

[2.1.1]

Προετοιμασία Φακέλου Έργου:

- Τεύχος τεχνικών δεδομένων

- Τεκμηρίωση σκοπιμότητας

- Κατάλογος των απαιτούμενων μελετών,

ερευνητικών εργασιών & υπηρεσιών

- Απαιτούμενη δαπάνη για

Προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών ,

ερευνών και υπηρεσιών & για την

κατασκευή του έργου

[2.1.2]

Έγκριση τευχών

Προκήρυξης

Μελέτης

[2.1.3]

Προκήρυξη

Μελέτης.

Αξιολόγηση των

ενδιαφερομένων

μελετητών

[2.1.4]

Επιλογή 3-5

Αναδόχων

μελετητών.

Υπογραφή

σύμβασης

[2.2.3]

Βαθμολόγηση & ανάδειξη

του Αναδόχου εκπόνησης

των υπολοίπων

αντικειμένων της

παρούσας Φάσης καθώς

και της επόμενης

[2.2.1]

Έλεγχος &

Ενημέρωση

Τοπογραφικών

και

Βυθομετρικών

υποβάθρων

[2.2.2]

Σύνταξη μελετών πρώτου σταδίου, ήτοι:

α) Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων και πρώτα στάδια

μελετών των έργων χερσαίων χώρων, εφόσον απαιτούνται για τη

λειτουργία των λιμενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά,

τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δικτύων, υδραυλικά)

β) Γεωλογική, ακτομηχανική & ιζηματολογική αναγνώριση παράκτιας

ζώνης

γ) Έκθεση αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραμέτρων

δ) Σύνταξη Προγράμματος αναγκαίων Ερευνών και Εργασιών


ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ (ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΛΟΙΠΟΙ

Δραστηριότητα

Φάση 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Φάση 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Φάση 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Φάση 4η:ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

[3.1.1]

Προετοιμασία Φακέλου Έργου:

- Τεύχος τεχνικών δεδομένων

- Τεκμηρίωση σκοπιμότητας

- Κατάλογος των απαιτούμενων μελετών,

ερευνητικών εργασιών & υπηρεσιών

- Απαιτούμενη δαπάνη για

Προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών ,

ερευνών και υπηρεσιών & για την

κατασκευή του έργου

[3.1.2]

Έγκριση τευχών

Προκήρυξης

Μελέτης

[3.1.3]

Προκήρυξη

Μελέτης.

Αξιολόγηση των

ενδιαφερομένων

μελετητών

[3.1.4]

Επιλογή 3-5

Αναδόχων

μελετητών.

Υπογραφή

σύμβασης

[3.2.3]

Βαθμολόγηση & ανάδειξη

του Αναδόχου εκπόνησης

των υπολοίπων

αντικειμένων της

παρούσας Φάσης καθώς

και της επόμενης

[3.2.4β]

- Γνωμοδότηση του

αρμόδιου Τεχνικού

Συμβουλίου για τις

μελέτες 3.2.2α

- Έγκριση των μελετών

3.2.2α

[3.2.5]

Υπογραφή σύμβασης

εκπόνησης των μελετών

της επόμενης φάσης & των

υπολειπόμενων

αντικειμένων της

παρούσας φάσης

[3.2.7]

Έγκριση και διαβίβαση Π.Π.Π.Α. με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια

τεκμηρίωσης

i) Έργα και δραστηριότητες

υποκατηγορίας Α1

Ε.Υ.ΠΕ. /Υ.ΠΕ.Κ.Α.

ii) Έργα και δραστηριότητες

υποκατηγορίας Α2

αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.

Έγκριση και παραλαβή των μελετών,

ερευνών & εργασιών 3.3.1

[3.3.4α]

Έγκριση της Μ.Π.Ε., για έργα και

δραστηριότητες κατηγορίας Α

[3.3.4γ]

Συγκέντρωση εγγράφων και μελετών

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και

Τεχνικών Μελετών

Έγκριση των μελετών 3.4.1 & 3.4.2

Σύνταξη Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού

Σχεδιασμού (εάν προκύψουν

διαφοροποιήσεις από ΑΕΠΟ)

[3.2.1]

Έλεγχος &

Ενημέρωση

Τοπογραφικών

και

Βυθομετρικών

υποβάθρων

[3.2.2]

Σύνταξη μελετών πρώτου σταδίου, ήτοι:

α) Αναγκαίες τεχνικές μελέτες (Προμελέτη κτιριακών και λοιπών χερσαίων

έργων)

β) Έκθεση αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραμέτρων

γ) Σύνταξη Προγράμματος αναγκαίων Ερευνών και Εργασιών

[3.2.6]

Σύνταξη Π.Π.Π.Α. (προαιρετικά)

για έργα και δραστηριότητες

κατηγορίας κατηγορίας Α

[3.3.1]

Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες

Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών

Ερευνών

(εφόσον απαιτηθούν)

[3.3.2]

Σύνταξη Οριστικών μελετών

Σύνταξη για κάθε επιμέρους έργο της

αντίστοιχης οριστικής μελέτης

[3.3.3α]

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργου

ή δραστηριότητας κατηγορίας Α

Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

[3.3.3β]

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργου ή

δραστηριότητας κατηγορίας Β

Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

(εντός NATURA

[3.4.1]

Μελέτες εφαρμογής για τα κτιριακά

και λοιπά χερσαία έργα

[3.4.2]

Μελέτη ΣΑΥ & ΦΑΥ

[3.4.3]

Σύνταξη Κτηματολογίου

και Πράξεων αναλογισμού

(εφόσον απαιτείται)

[3.4.4]

Σύνταξη Φακέλου

Πολεοδομικής Αδείας

[3.4.5]

Σύνταξη και έγκριση Τευχών

Δημοπράτησης για τη

Δημοπράτηση του Έργου

Ε.Σ.Α.Λ.

Ε.Σ.Α.Λ.

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων (μόνο

για ιχθυόσκαλες και λιμένες

αλιευτικών σκαφών)

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Ναυτιλίας και

Αιγαίου

(εάν η μελέτη αφορά στην τροποποίηση των

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του λιμένα)

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση

- Περιφέρεια

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Ναυτιλίας και

Αιγαίου

[3.2.7]

Θετική γνωμοδότηση Π.Π.Π.Α.

Για έργα και δραστηριότητες Α1

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων (μόνο για

ιχθυόσκαλες και λιμένες αλιευτικών

σκαφών)

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

(εάν η μελέτη αφορά στην τροποποίηση των

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του λιμένα)

Για έργα και δραστηριότητες Α2

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση

- Περιφέρεια

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

[3.3.4β]

Έκδοση πράξης υπαγωγής σε Π.Π.Δ.

απο οικεία ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. ή

Περιφερειάρχη (εντός NATURA) , για

έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β

[3.3.4α]

Έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων, για

έργα και δραστηριότητες

κατηγορίας Α

Γνωμοδοτήσεις:

- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- Απόφαση Εκτέλεσης έργων από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

(έργα εντός Ζώνης Λιμένα)

ή

- Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

και θαλάσσιου πυθμένα από Υπουργείο Οικονομικών (έργα

εκτός Ζώνης Λιμένα)

Δημόσιος Διάλογος (προαιρετικά)

Οργανισμοί Λιμένων

Περιφερειακό Συμβούλιο και

Δημόσια Διαβούλευση


ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ (ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΛΟΙΠΟΙ

Δραστηριότητα

Φάση 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Φάση 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Φάση 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Φάση 4η:ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

[4.1.1]

Προετοιμασία Φακέλου Έργου:

- Τεύχος τεχνικών δεδομένων

- Τεκμηρίωση σκοπιμότητας

- Κατάλογος των απαιτούμενων μελετών,

ερευνητικών εργασιών & υπηρεσιών

- Απαιτούμενη δαπάνη για

Προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών ,

ερευνών και υπηρεσιών & για την

κατασκευή του έργου

[4.1.2]

Έγκριση τευχών

Προκήρυξης

Μελέτης

[4.1.3]

Προκήρυξη

Μελέτης.

Αξιολόγηση των

ενδιαφερομένων

μελετητών

[4.1.4]

Επιλογή 3-5

Αναδόχων

μελετητών.

Υπογραφή

σύμβασης

[4.2.3]

Βαθμολόγηση & ανάδειξη

του Αναδόχου εκπόνησης

των υπολοίπων

αντικειμένων της

παρούσας Φάσης καθώς

και της επόμενης

[4.2.4β]

- Γνωμοδότηση του

αρμόδιου Τεχνικού

Συμβουλίου για τις

μελέτες 4.2.2α

- Έγκριση των μελετών

4.2.2α

[4.2.6]

Έγκριση και διαβίβαση Π.Π.Π.Α. με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια

τεκμηρίωσης

i) Έργα και δραστηριότητες

υποκατηγορίας Α1

Ε.Υ.ΠΕ. /Υ.ΠΕ.Κ.Α.

ii) Έργα και δραστηριότητες

υποκατηγορίας Α2

αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.

Έγκριση και παραλαβή των μελετών,

ερευνών & εργασιών 4.3.1

[4.3.4α]

Έγκριση της Μ.Π.Ε., για έργα και

δραστηριότητες κατηγορίας Α

[4.3.4γ]

Συγκέντρωση εγγράφων και μελετών

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και

Τεχνικών Μελετών

Έγκριση των μελετών 4.4.1 & 4.4.2

Σύνταξη Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού

Σχεδιασμού (εάν προκύψουν

διαφοροποιήσεις από ΑΕΠΟ)

[4.3.1α]

[4.2.1]

Έλεγχος &

Ενημέρωση

Τοπογραφικών

και

Βυθομετρικών

υποβάθρων

[4.2.2]

Σύνταξη μελετών πρώτου σταδίου, ήτοι:

α) Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων και πρώτα στάδια

μελετών των έργων χερσαίων χώρων, εφόσον απαιτούνται για τη

λειτουργία των λιμενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά,

τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δικτύων, υδραυλικά)

β) Γεωλογική, ακτομηχανική & ιζηματολογική αναγνώριση παράκτιας

ζώνης

γ) Έκθεση αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραμέτρων

δ) Σύνταξη Προγράμματος αναγκαίων Ερευνών και Εργασιών

[4.2.5]

Σύνταξη Π.Π.Π.Α. (προαιρετικά)

για έργα και δραστηριότητες

κατηγορίας κατηγορίας Α

[4.2.7]

Μελέτη οικονομικής

σκοπιμότητας (εφόσον

απαιτείται)

Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες

α) Τοπογραφικές - βυθομετρικές αποτυπώσεις

β) Εκτέλεση υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεις

γ) Σύνταξη πάσης φάσεως μαθηματικών ομοιωμάτων

δ) Εκτέλεση ακτομηχανικής έρευνας και σύνταξη

ακτομηχανικής μελέτης (εφόσον απαιτηθούν)

[4.3.1β]

Ερευνητικές εργασίες

α) Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών

Ερευνών

β) Κατασκευή φυσικού ομοιώματος

γ) Εκτέλεση των πάσης φύσεως ρευματομετρήσεων,

κυματομετρήσεων

δ) Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, ανίχνευσης τοξικών,

βαριών μετάλλων κ.λ.π. (εφόσον απαιτηθούν)

[4.3.2]

Σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών

Λήψεως Υλικών (εφόσον απαιτείται)

[4.3.3α]

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργου

ή δραστηριότητας κατηγορίας Α

Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

[4.3.4β]

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργου ή

δραστηριότητας κατηγορίας Β

Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

(εντός NATURA

[4.4.1]

Οριστική μελέτη λιμενικών έργων

α. Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, οδικών, υδραυλικών,

κυκλοφοριακών κτιριακών και Η/Μ έργων και εγκαταστάσεων

β. Μελέτες Εφαρμογής όπου προβλέπονται από τις κείμενες

διατάξεις (π.χ. για κτιριακά και Η/Μ έργα και εγκαταστάσεις

κ.λ.π.)

[4.4.2]

Μελέτη ΣΑΥ & ΦΑΥ

[4.4.3]

Σύνταξη Κτηματολογίου

και Πράξεων αναλογισμού

(εφόσον απαιτείται)

[4.4.4]

Σύνταξη Φακέλου

Πολεοδομικής Αδείας

[4.4.5]

Σύνταξη και έγκριση Τευχών

Δημοπράτησης για τη

Δημοπράτηση του Έργου

Ε.Σ.Α.Λ.

Ε.Σ.Α.Λ.

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων (μόνο

για ιχθυόσκαλες και λιμένες

αλιευτικών σκαφών)

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Ναυτιλίας και

Αιγαίου

(εάν η μελέτη αφορά στην τροποποίηση των

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του λιμένα)

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση

- Περιφέρεια

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Ναυτιλίας και

Αιγαίου

[4.2.6]

Θετική γνωμοδότηση Π.Π.Π.Α.

Για έργα και δραστηριότητες Α1

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων (μόνο για

ιχθυόσκαλες και λιμένες αλιευτικών

σκαφών)

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

(εάν η μελέτη αφορά στην τροποποίηση των

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του λιμένα)

Για έργα και δραστηριότητες Α2

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση

- Περιφέρεια

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

[4.3.4β]

Έκδοση πράξης υπαγωγής σε Π.Π.Δ.

απο οικεία ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. ή

Περιφερειάρχη (εντός NATURA) , για

έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β

[4.3.4α]

Έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων, για

έργα και δραστηριότητες

κατηγορίας Α

Γνωμοδοτήσεις:

- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

- Απόφαση Εκτέλεσης έργων από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

(έργα εντός Ζώνης Λιμένα)

ή

- Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

και θαλάσσιου πυθμένα από Υπουργείο Οικονομικών (έργα

εκτός Ζώνης Λιμένα)

Δημόσιος Διάλογος (προαιρετικά)

Οργανισμοί Λιμένων

Περιφερειακό Συμβούλιο και

Δημόσια Διαβούλευση


ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ (ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΛΟΙΠΟΙ

Δραστηριότητα

Φάση 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ Φάση 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Φάση 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Φάση 4η:ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

[5.1.1]

Προετοιμασία Φακέλου Έργου:

- Τεύχος τεχνικών δεδομένων

- Τεκμηρίωση σκοπιμότητας

- Κατάλογος των απαιτούμενων μελετών,

ερευνητικών εργασιών & υπηρεσιών

- Απαιτούμενη δαπάνη για

Προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών ,

ερευνών και υπηρεσιών & για την

κατασκευή του έργου

[5.1.2]

Έγκριση τευχών

Προκήρυξης

Μελέτης

[5.1.3]

Προκήρυξη

Μελέτης.

Αξιολόγηση των

ενδιαφερομένων

μελετητών

[5.1.4]

Επιλογή 3-5

Αναδόχων

μελετητών.

Υπογραφή

σύμβασης

[5.2.3]

- Γνωμοδότηση του

αρμόδιου Τεχνικού

Συμβουλίου για τις

μελέτες 5.2.2α

- Έγκριση των μελετών

5.2.2α

[5.2.5]

Έγκριση και διαβίβαση Π.Π.Π.Α. με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια

τεκμηρίωσης

i) Έργα και δραστηριότητες

υποκατηγορίας Α1

Ε.Υ.ΠΕ. /Υ.ΠΕ.Κ.Α.

ii) Έργα και δραστηριότητες

υποκατηγορίας Α2

αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.

Έγκριση και παραλαβή των μελετών,

ερευνών & εργασιών 5.3.1

[5.3.5α]

Έγκριση της Μ.Π.Ε., για έργα και

δραστηριότητες κατηγορίας Α

[5.3.5γ]

Συγκέντρωση εγγράφων και μελετών

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και

Τεχνικών Μελετών

Έγκριση των μελετών 5.4.1 & 5.4.2

Σύνταξη Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού

Σχεδιασμού (εάν προκύψουν

διαφοροποιήσεις από ΑΕΠΟ)

[5.3.1α]

[5.2.1]

Έλεγχος &

Ενημέρωση

Τοπογραφικών

και

Βυθομετρικών

υποβάθρων

[5.2.2]

Σύνταξη μελετών πρώτου σταδίου, ήτοι:

α) Προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων και πρώτα στάδια

μελετών των έργων χερσαίων χώρων, εφόσον απαιτούνται για τη

λειτουργία των λιμενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά,

τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δικτύων, υδραυλικά)

β) Γεωλογική, ακτομηχανική & ιζηματολογική αναγνώριση παράκτιας

ζώνης

γ) Έκθεση αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραμέτρων

δ) Σύνταξη Προγράμματος αναγκαίων Ερευνών και Εργασιών

[1.2.6]

Σύνταξη Π.Π.Π.Α. (προαιρετικά)

για έργα και δραστηριότητες

κατηγορίας κατηγορίας Α

[5.2.6]

Μελέτη οικονομικής

σκοπιμότητας (εφόσον

απαιτείται)

Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες

α) Τοπογραφικές - βυθομετρικές αποτυπώσεις

β) Εκτέλεση υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεις

γ) Σύνταξη πάσης φάσεως μαθηματικών ομοιωμάτων

δ) Εκτέλεση ακτομηχανικής έρευνας και σύνταξη

ακτομηχανικής μελέτης (εφόσον απαιτηθούν)

[5.3.1β]

Ερευνητικές εργασίες

α) Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών

Ερευνών

β) Κατασκευή φυσικού ομοιώματος

γ) Εκτέλεση των πάσης φύσεως ρευματομετρήσεων,

κυματομετρήσεων

δ) Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, ανίχνευσης τοξικών,

βαριών μετάλλων κ.λ.π. (εφόσον απαιτηθούν)

[5.3.2]

Σύνταξη Προμελετών

Σύνταξη για κάθε επιμέρους έργο της

αντίστοιχης Προμελέτης (ή του κατά

περίπτωση αμέσως επόμενου σταδίου

μελέτης σε σχέση με αυτό της Φάσης 2

(Λειτουργικός Σχεδιασμός)

[5.3.3]

Σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών

Λήψεως Υλικών (εφόσον απαιτείται)

[5.3.4α]

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργου

ή δραστηριότητας κατηγορίας Α

Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

[5.3.4β]

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργου ή

δραστηριότητας κατηγορίας Β

Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)

και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

(εντός NATURA

[5.4.1]

Οριστική μελέτη λιμενικών έργων

α. Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, οδικών, υδραυλικών,

κυκλοφοριακών κτιριακών και Η/Μ έργων και εγκαταστάσεων

β. Μελέτες Εφαρμογής όπου προβλέπονται από τις κείμενες

διατάξεις (π.χ. για κτιριακά και Η/Μ έργα και εγκαταστάσεις

κ.λ.π.)

[5.4.2]

Μελέτη ΣΑΥ & ΦΑΥ

[5.4.3]

Σύνταξη Κτηματολογίου

και Πράξεων αναλογισμού

(εφόσον απαιτείται)

[5.4.4]

Σύνταξη Φακέλου

Πολεοδομικής Αδείας

[5.4.5]

Σύνταξη και έγκριση Τευχών

Δημοπράτησης για τη

Δημοπράτηση του Έργου

Ε.Σ.Α.Λ.

Ε.Σ.Α.Λ.

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων (μόνο

για ιχθυόσκαλες και λιμένες

αλιευτικών σκαφών)

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Ναυτιλίας και

Αιγαίου

(εάν η μελέτη αφορά στην τροποποίηση των

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του λιμένα)

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση

- Περιφέρεια

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Ναυτιλίας και

Αιγαίου

[5.2.5]

Θετική γνωμοδότηση Π.Π.Π.Α.

Για έργα και δραστηριότητες Α1

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων (μόνο για

ιχθυόσκαλες και λιμένες αλιευτικών

σκαφών)

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

(εάν η μελέτη αφορά στην τροποποίηση των

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του λιμένα)

Για έργα και δραστηριότητες Α2

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση

- Περιφέρεια

- Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

- ΥΠΕΚΑ

- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

- Υπουργείο Υποδομών,

Μεταφορών και Δικτύων

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

[5.3.5β]

Έκδοση πράξης υπαγωγής σε Π.Π.Δ.

απο οικεία ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. ή

Περιφερειάρχη (εντός NATURA) , για

έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β

[5.3.5α]

Έκδοση Περιβαλλοντικών Όρων, για

έργα και δραστηριότητες

κατηγορίας Α

Γνωμοδοτήσεις:

- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

- Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

- Απόφαση Εκτέλεσης έργων από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

(έργα εντός Ζώνης Λιμένα)

ή

- Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

και θαλάσσιου πυθμένα από Υπουργείο Οικονομικών (έργα

εκτός Ζώνης Λιμένα)

Δημόσιος Διάλογος (προαιρετικά)

Οργανισμοί Λιμένων

Περιφερειακό Συμβούλιο και

Δημόσια Διαβούλευση


5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Οι διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών λιμενικών έργων διαφοροποιούνται σύμφωνα

με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν.3316/05, δηλαδή αν θα εκπονηθούν όλα τα στάδια μελέτης

(προκαταρκτική, προμελέτη, οριστική) ή κάποια από αυτά. Τα βασικά κριτήρια είναι:

(α) αν το έργο είναι σύνθετο, πολύπλοκο ή όχι

(β) αν υπάρχουν στοιχεία από προγενέστερες μελέτες (λιμενικών ή και λοιπές υποστηρικτικές), τα

οποία μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να «επιταχυνθεί» η διαδικασία.

Διακρίνονται οι εξής πέντε περιπτώσεις:

1 η περίπτωση:

Διαδικασία παρ.1 και ακολούθως παρ. 5β του άρθρου 5 του Ν.3316/05

Η περίπτωση αυτή αφορά σε μελέτες σύνθετων έργων που επιδέχονται εναλλακτικές λύσεις και

περιέχονται στο φάκελο του έργου επαρκή τεχνικά στοιχεία (ιδιαίτερα μελέτες προηγούμενων

σταδίων). Αρχικά ανατίθενται με την ίδια προκήρυξη η προκαταρκτική μελέτη και η προμελέτη

(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 3316/2005) και στη συνέχεια, με άλλη προκήρυξη,

η οριστική μελέτη (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3316/2005).

Οι μελέτες λιμενικών έργων που υπάγονται στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνουν τις ακόλουθες

τέσσερις φάσεις:


Φάση 1 η : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

1.1.1. Προετοιμασία Φακέλου Έργου

Η διαδικασία για σύναψη σύμβασης μελέτης προϋποθέτει τη δημιουργία φακέλου έργου, με

μέριμνα της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο φάκελος του έργου

συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα στάδια έγκρισης των μελετών και ακολουθεί το έργο

έως την οριστική παραλαβή του και περιλαμβάνει:

α) Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου που περιλαμβάνει:

i) Τεχνική περιγραφή του προς μελέτη έργου με τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά

ii) Τη βυθομετρία και την τοπογραφία της θέσης του έργου και της παρακείμενης παράκτιας

ζώνης ενδιαφέροντος

iii) Περιγραφή των τοπικών συνθηκών, των ιδιαιτεροτήτων του έργου και της ευρύτερης

περιοχής, καθώς και αναφορά στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες

δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -1-


iv)

ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τις όποιες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την

προώθηση της μελέτης

v) Ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου που κατά την εκτίμηση του Κ.τ.Ε. απαιτούνται

για την υλοποίηση αυτού και θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των

προεκτιμώμενων αμοιβών.

β) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

γ) Πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών

δ) Απαιτούμενη δαπάνη για : - τις εκτιμώμενες αμοιβές μελετών ερευνών και υπηρεσιών

- την κατασκευή του έργου

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Εργοδότης

‣ Προϊσταμένη Αρχή

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 4

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

1.1.2 Έγκριση τευχών προκήρυξης μελέτης

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τα αντίστοιχα συμβατικά τεύχη που

περιλαμβάνουν το Φάκελο Έργου και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Προϋπόθεση για την έναρξη της

διαδικασίας ανάθεσης οριστικής μελέτης είτε μεμονωμένα είτε με άλλα στάδια μελετών είναι η

ένταξη του έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό του φορέα.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

1.1.3 Προκήρυξη μελέτης και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων μελετητών

Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:

α) ο Κύριος του Έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα

β) το αντικείμενο της μελέτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -2-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

γ) η κατηγορία πτυχίου και η αντίστοιχη τάξη που απαιτούνται για κάθε επί μέρους

μελέτη της σύμβασης

δ) η προεκτιμώμενη αμοιβή της προμελέτης

ε) ο αριθμός των υποψηφίων που θα επιλεγούν (από 3 έως 5)

στ)

η κατ’ αποκοπή αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης

ζ) ο πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου

η) η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

θ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία καθώς και οι προϋποθέσεις

συμμετοχής στη διαδικασία

ι) τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και η σειρά ισχύος τους

ια)

ιβ)

ιγ)

ιδ)

ιε)

ιστ)

ιζ)

ιη)

η προθεσμία παράδοσης της προκαταρκτικής μελέτης

τα κριτήρια επιλογής στη διαδικασία ανάθεσης των προκαταρκτικών μελετών και της

προμελέτης

τα κριτήρια ανάθεσης των προκαταρκτικών μελετών και της προμελέτης και ο

συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου

η προθεσμία παράδοσης της προμελέτης

η προθεσμία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής των

τευχών και λοιπών στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς για τη προμελέτη και η απαιτούμενη

εγγύηση συμμετοχής

τα προς ανάθεση στάδια και οι προδιαγραφές της μελέτης

η δυνατότητα υποβολής και εναλλακτικής προσφοράς στο στάδιο της προκαταρκτικής

μελέτης.

Η ανάθεση της προκαταρκτικής μελέτης γίνεται στους υποψηφίους που υποβάλλουν την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την ανάθεση υποβάλλεται

τεχνική προσφορά, η οποία περιλαμβάνει:

α) Τεχνική έκθεση (εκτίμηση του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, ανάλυση

των επί μέρους ζητημάτων και προτεινόμενες λύσεις)

β) Το οργανόγραμμα με την ομάδα μελέτης και τον συντονιστή της (κατανομή ευθυνών

μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε

εκπονηθείσες μελέτες)

γ) Πρόταση μεθοδολογίας (γενικό πρόγραμμα εκπόνησης μελέτης, κατάτμηση σε

δραστηριότητες, εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της μελέτης και

χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται η χρονική κλιμάκωση των δραστηριοτήτων)

Τα κριτήρια ανάθεσης της προκαταρκτικής μελέτης κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας είναι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -3-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

α) η πληρότητα και η διεξοδικότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου

της μελέτης

β) η αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης

γ) η πληρότητα και η αξιοπιστία της μεθοδολογίας

δ) η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράμματος

Οι φάκελοι των υποψηφίων υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Αρχή που

διεξάγει τον διαγωνισμό μέχρι την καθορισμένη από την προκήρυξη ημέρα και ώρα κατά την οποία

συνεδριάζει δημοσίως η Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι ελέγχονται για την πληρότητα και αποκλείονται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις

προϋποθέσεις συμμετοχής, καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής.

Κατά του πρακτικού επιλογής και ανάθεσης υποβάλλονται ενστάσεις στον Πρόεδρο της Επιτροπής

Διαγωνισμού, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της κατάταξης των τεχνικών

προσφορών των υποψηφίων. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μετά από γνώμη

της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής οι τεχνικές προσφορές αξιολογούνται, βαθμολογούνται και

οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Επιτροπή Διαγωνισμού

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 6 μήνες

1.1.4 Επιλογή 3-5 Αναδόχων και υπογραφή σύμβασης

Ο αριθμός των υποψηφίων στους οποίους θα ανατεθούν οι προκαταρκτικές μελέτες κυμαίνεται

μεταξύ τριών και πέντε.

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης συνάπτεται η σύμβαση (άρθρο 23 Ν. 3316/2005)

εκπόνησης προκαταρκτικής μελέτης (εκπόνηση και κατάθεση της μελέτης και των στοιχείων που

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -4-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

συγκροτούν τη τεχνική προσφορά για την εκπόνηση της προμελέτης και την οικονομική τους

προσφορά).

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Επιτροπή Διαγωνισμού

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρα 4,6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες


Φάση 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους υποστηρικτικές και κύριες μελέτες, έρευνες και εργασίες με

τα αντίστοιχα στάδιά τους:

1.2.1 Έλεγχος και ενημέρωση των τοπογραφικών – βυθομετρικών υποβάθρων

Ελέγχονται τα τοπογραφικά και βυθομετρικά υπόβαθρα που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενα

στάδια ως προς την επάρκειά τους για τις απαιτήσεις της μελέτης προς εξασφάλιση της αξιοπιστίας

της.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

1.2.2 Σύνταξη τεχνικών μελετών πρώτου σταδίου, αναγνωριστικών εκθέσεων & προγράμματος

υποστηρικτικών μελετών και ερευνών

Συγκεκριμένα:

α) Σύνταξη του πρώτου σταδίου των αναγκαίων τεχνικών μελετών, ήτοι του σταδίου της

Προκαταρκτικής μελέτης των λιμενικών έργων καθώς και του πρώτου, κατά τις οικείες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -5-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

κατηγορίες σταδίου μελετών χερσαίων χώρων που απαιτούνται για τη λειτουργία των

λιμενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δίκτυα εφόσον

απαιτούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και προβλέπονται στην προκήρυξη)

β) Εκτέλεση γεωλογικής, ακτομηχανικής και μακροσκοπικής ιζηματολογικής αναγνώρισης της

παράκτιας ζώνης (ή/και συλλογή στοιχείων από άλλες πηγές

γ) Σύνταξη έκθεσης αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραμέτρων στις μελέτες 1.2.2α

με βάση τα διατιθέμενα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία

δ) Σύνταξη Προγράμματος Υποστηρικτικών Μελετών, Ερευνών και Εργασιών Σύνταξη

Προγράμματος των τεκμηριωμένα απαραιτήτων υποστηρικτικών μελετών, συμπληρωματικών

εργασιών και ερευνών

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/18.10.06

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

1.2.3 Βαθμολόγηση και ανάδειξη του Αναδόχου εκπόνησης των υπολοίπων αντικειμένων της

παρούσας φάσης καθώς και της επόμενης

Οι υποψήφιοι καταθέτουν τεχνική και οικονομική προσφορά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας

ανάθεσης της προμελέτης.

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους

της πρόσκλησης και συνοδεύεται από επαρκώς τεκμηριωμένο προϋπολογισμό της τεχνικής

λύσης που προκρίνει ο υποψήφιος και της εναλλακτικής λύσης

Η αναλυτική οικονομική προσφορά περιλαμβάνει την ανάλυση των επί μέρους αμοιβών για:

i) τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών

εργασιών πάσης φύσεως

ii) την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών

iii) την εκπόνηση της Προμελέτης

iv) την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αν απαιτείται)

v) κάθε άλλη αμοιβή προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις

Τα κριτήρια ανάθεσης της προμελέτης είναι:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -6-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

α) η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς (πληρότητα της διερεύνησης εναλλακτικής λύσης

και χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης) με βαρύτητα 85%

β) οικονομική προσφορά του υποψηφίου, με βαρύτητα 15%

Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών ανοίγονται σε δημόσια συνεδρίαση σε καθορισμένη

ημέρα και ώρα. Οι φάκελοι αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια

που προαναφέρθηκαν.

Η βαθμολογία των φακέλων των τεχνικών προσφορών ανακοινώνεται στους υποψηφίους οι

οποίοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού μέσα

σε διάστημα 10 ημερών. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μετά από

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται μετά την οριστικοποίηση του πίνακα

βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής

Διαγωνισμού. Η Επιτροπή εξετάζει και βαθμολογεί τις προσφορές που κρίνει αποδεκτές,

σταθμίζοντας τη βαθμολογία τους με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και

υποβάλλει στην Προϊσταμένη Αρχή το πρακτικό με εισήγηση για τον υποψήφιο που

υπέβαλλε την πιο συμφέρουσα προσφορά.

Κατά του πρακτικού υποβάλλονται ενστάσεις στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μετά

από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Επιτροπή Διαγωνισμού

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 4 μήνες

1.2.4 Γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου και εγκρίσεις μελετών

Με την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής για την ανάθεση της προμελέτης, εγκρίνεται ταυτόχρονα

και η προκαταρκτική μελέτη με τις υποστηρικτικές μελέτες που την συνοδεύουν μετά από γνώμη

του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, όταν αυτή προβλέπεται.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Τεχνικό Συμβούλιο

Σχετική Νομοθεσία:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -7-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

1.2.5 Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης των μελετών της επόμενης φάσης (Γεωμετρικού

Σχεδιασμού – Προμελέτης), καθώς και των υπολειπόμενων αντικειμένων της παρούσας

φάσης

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

1.2.6 Σύνταξη Φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

(ΠΠΠΑ) (προαιρετικά)

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της κατηγορίας Α δύναται να ζητήσει γνωμοδότηση της

αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού

Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), πριν την υποβολή ΜΠΕ. Ο Μελετητής συντάσσει τον σχετικό

φάκελο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ και τον υποβάλλει στον φορέα του έργου, με τα

συνοδευτικά έγγραφα ή/και σχέδια τεκμηρίωσης.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν.4014/11

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΥΑ οικ 170225/20.01.2014

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -8-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.2.7 Διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης του ΠΠΠΑ:

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της κατηγορίας Α διαβιβάζει τον υποβληθέντα φάκελο

ΠΠΠΑ με τα συνοδευτικά έγγραφα ή/και σχέδια τεκμηρίωσης στις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές.

Συγκεκριμένα:

i) Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1:

α) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης στην

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ.

β) Έλεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ εντός δέκα εργάσιμων ημερών.

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα μόνο

αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η

υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων

προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου.

γ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για

γνωμοδότηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου

πληρότητας.

δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης σε

χρονικό διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών από την αποστολή και

δημοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ.

ε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν

απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών εντός είκοσι

εργάσιμων ημερών.

στ) Σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ (ή αρνητικής) απόφασης εντός είκοσι

εργάσιμων ημερών ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώμη οι συναρμόδιοι

φορείς της άνω δ΄ υποπερίπτωσης.

ζ) Υπογραφή θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής απόφασης από Γενικό

Διευθυντή Περιβάλλοντος.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

ii) Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2:

α) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης στην

αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

β) Έλεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα μόνο

αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -9-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων

προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου.

γ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για

γνωμοδότηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου

πληρότητας.

δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης σε

χρονικό διάστημα είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και

δημοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ.

ε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν

απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών εντός δεκαπέντε

εργάσιμων ημερών.

στ) Σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ (ή αρνητικής) απόφασης εντός

δεκαπέντε εργάσιμων ημερών ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώμη οι

συναρμόδιοι φορείς της άνω δ΄ υποπερίπτωσης.

ζ) Υπογραφή θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής απόφασης από Διευθυντή

Περιβάλλοντος.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4150/13, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του

Ν.4256/14, για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

(ΠΠΠΑ) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση των Λιμενικών

Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά

(σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιμένα),

απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

Η γνωμοδότηση αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, βλ στάδιο

1.3.5.i(4) και 1.3.5.ii (4).

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

‣ ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ή ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

‣ Γνωμοδοτούντες φορείς ή ΕΣΑΛ/Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 4014/11

‣ Ν.4150/13

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΚΥΑ οικ 1649/45/14.01.2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -10-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.2.8 Σύνταξη μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας του έργου

Συντάσσεται από τον Ανάδοχο, εφόσον απαιτείται, και προβλέπεται από την Προκήρυξη.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

Φάση 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδιά

τους:

1.3.1 Υποστηρικτικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες

Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες:

α) Τοπογραφική – βυθομετρική αποτύπωση της περιοχής του έργου, στις κατάλληλες κατά

περίπτωση κλίμακες. Κτηματογραφική αποτύπωση εκτελείται μόνον εφόσον απαιτούνται

απαλλοτριώσεις

β) Εκτέλεση των πάσης φύσεως υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεων (εφόσον

απαιτούνται)

γ) Σύνταξη των πάσης φύσεως μαθηματικών ομοιωμάτων (εφόσον απαιτούνται).

δ) Διερεύνηση των ακτομηχανικών διεργασιών, ιζηματομετρήσεων, μετρήσεων

στερεομεταφοράς κλπ. και σύνταξη ακτομηχανικής μελέτης (εφόσον απαιτείται). Μπορούν

να εκτελεσθούν είτε στα πλαίσια σύμβασης–«πλαίσιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόσον

ορίζεται στην προκήρυξη.

Ερευνητικές εργασίες

ε) Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών Ερευνών, οι οποίες μπορούν να

εκτελούνται στα πλαίσια σύμβασης–«πλαίσιο», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην

Προκήρυξη.

στ) Κατασκευή φυσικού ομοιώματος (εφόσον απαιτείται)

ζ) Εκτέλεση των πάσης φύσεως ρευματομετρήσεων, κυματομετρήσεων κλπ. (εφόσον

απαιτούνται)

η) Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, ανίχνευσης τοξικών, βαρέων μετάλλων κλπ. (εφόσον

απαιτούνται).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -11-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ακολουθούν οι διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής υποστηρικτικών μελετών και ερευνητικών

εργασιών

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

1.3.2 Σύνταξη Προμελετών

Σύνταξη για κάθε επιμέρους έργο της αντίστοιχης Προμελέτης (ή του κατά περίπτωση αμέσως

επόμενου σταδίου μελέτης σε σχέση με αυτό της Φάσης 2, του Λειτουργικού Σχεδιασμού).

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

1.3.3 Σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών Λήψης Υλικών (εφόσον απαιτείται)

Η σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών Υλικών (εφόσον απαιτείται), στοχεύει μετά από σχετική

έρευνα πεδίου στον εντοπισμό διαθέσιμων και κατάλληλων λατομικών χώρων, χερσαίων και

θαλάσσιων δανειοθαλάμων, πυθμένιων αποθέσεων για λήψη λεπτόκοκκων υλικών ή αλίευση

ογκολίθων, προσδιορισμό κατάλληλων χώρων διαθέσεως προϊόντων της εργολαβίας (θαλάσσιων

και χερσαίων), μεθοδολογία μεταφοράς και απόθεσής τους κλπ. Η σχετική έρευνα θα μπορεί να

εκτελείται είτε στα πλαίσια σύμβασης–«πλαίσιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόσον ορίζεται στην

Προκήρυξη.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -12-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.3.4 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

α) Για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α εκπονείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ.

β) Τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά

υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Τα ανωτέρω έργα ή

δραστηριότητες, αναλόγως του είδους τους, υπάγονται αυτοδικαίως σε ΠΠΔ, με ευθύνη της

αρμόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του

μελετητή ή του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν. 4014/11

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΥΑ οικ 170225/20.01.2014

‣ ΚΥΑ οικ 1649/45/14.01.2014

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

1.3.5 Διαδικασίες έγκρισης

α) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα κατηγορίας Α

i) Για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Α1:

1) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης,

από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

(ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ).

2) Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από

την ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ

σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις

ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των

υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη

πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον

επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση

πεδία και στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -13-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

3) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και

δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο

εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

4) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και

απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστημα

σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.

5) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία εντός

είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου

(4).

6) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός

είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (5) βάσει της

αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν

έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

7) Έκδοση ΑΕΠΟ με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια

αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του

προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά

την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 4 μήνες

ii) Για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Α2:

1) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης

από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

(ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

2) Έλεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την

ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ σε

ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί

η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων

προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας

αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει με

έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και

στοιχεία.

3) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και

δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο

εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -14-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

4) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και

απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστημα

τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.

5) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία εντός

είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου

(4).

6) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός

δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (5) βάσει της

αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν

έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

7) Έκδοση ΑΕΠΟ με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή απόφασης

απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές

επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές

ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την

αντιστάθμισή τους.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4150/13, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του

Ν.4256/14, για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

(ΠΠΠΑ) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση των Λιμενικών

Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά

(σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιμένα),

απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

Η γνωμοδότηση αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, βλ στάδιο

1.3.5.i(4) και 1.3.5.ii (4).

β) Έκδοση πράξης υπαγωγής σε ΠΠΔ για τα έργα κατηγορίας Β

Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β υπάγονται αυτοδικαίως σε ΠΠΔ με ευθύνη της αρμόδιας

υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του μελετητή ή του

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Αν το έργο ή η δραστηριότητα δεν λαμβάνει άδεια

λειτουργίας, τότε υπάγεται σε ΠΠΔ με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της

Περιφέρειας.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -15-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

γ) Συγκέντρωση εγγράφων και μελετών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Τεχνικών Μελετών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, δηλαδή της

έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α) ή της έκδοσης πράξης

υπαγωγής σε ΠΠΔ (για έργα κατηγορίας Β), συγκεντρώνονται στον φορέα του έργου, όλα τα

απαραίτητα έγγραφα και μελέτες (περιβαλλοντικές και τεχνικές). Το σύνολο των εγγράφων αυτών

διαβιβάζεται αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση. Ακολουθεί η έγκριση της προμελέτης του έργου.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

‣ Συναρμόδιοι φορείς (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ή ΔΙΠΕΧΩΣ Περιφέρειας κατά περίπτωση)

‣ Γνωμοδοτούντες φορείς ή ΕΣΑΛ

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν. 4014/11

‣ Ν.4150/13

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΚΥΑ οικ 170545/20.09.2013

‣ ΥΑ οικ 1649/45/14.01.2014

Σημειώσεις:

- Η παραπάνω διαδικασία περιβαλλοντικής αδειδότησης (ΠΠΠΑ / ΜΠΕ) αφορά σε νέα έργα ή

δραστηριότητες κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφιστάμενων.

- Για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α, που αφορούν στην τροποποίηση, βελτίωση,

εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενου έργου, το οποίο δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς

όρους ή έχει κατασκευαστεί κατά παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων,

προκειμένου να εκδοθεί ΑΕΠΟ απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) του ΥΠΕΚΑ για έργα ή δραστηριότητες υποκατηγορίας

Α1 ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα ή δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2.

- Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες

περιοχές του δικτύου NATURA, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις

σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων

προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων: α) για έργα κατηγορίας Α

υποβάλλεται, ως τμήμα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια, κατά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -16-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

περίπτωση, Υπηρεσία, και β) για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ειδική οικολογική αξιολόγηση

στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

1.3.6 Προκήρυξη για την ανάθεση Οριστικής μελέτης, επιλογή Αναδόχου και υπογραφή

σύμβασης

Προκήρυξη και ανάθεση των μελετών της επόμενης Φάσης 4 (Κατασκευαστικού Σχεδιασμού

του έργου). Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:

α) ο Κύριος του Έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα

όργανα

β) το αντικείμενο της μελέτης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια και οι προδιαγραφές

της μελέτης

γ) η κατηγορία πτυχίου που απαιτείται για κάθε επί μέρους μελέτη της

σύμβασης και η αντίστοιχη τάξη

δ) η προεκτιμώμενη από την υπηρεσία αμοιβή των προς ανάθεση σταδίων της

μελέτης

ε) ο πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου

στ) η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης (ανοικτή ή κλειστή), η προθεσμία και ο

τρόπος υποβολής των προσφορών, η διεύθυνση που γίνεται η αποστολή

καθώς και ο τρόπος κοινοποίησης των εγγράφων της διαδικασίας

ζ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά

στοιχεία, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς καθώς και ο τρόπος

σύνταξης της οικονομικής προσφοράς

η) τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και η σειρά ισχύος τους

θ) η προθεσμία παράδοσης της μελέτης

ι) η προθεσμία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής

των τευχών και λοιπών στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ια) τα κριτήρια επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης της μελέτης

ιβ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

ιγ) στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας τον αριθμό των υποψηφίων που

προτίθεται να καλέσει για την υποβολή προσφορών (μεταξύ 5 και 10)

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής

καταθέτοντας προσφορά που περιλαμβάνει:

α) υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 15 και τα λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα

με τα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 3316/05

β) φάκελο τεχνικής προσφοράς

γ) φάκελο οικονομικής προσφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -17-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά. Για το σκοπό της ανάθεσης υποβάλλονται τεχνικές και

οικονομικές προσφορές.


Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει:

α) Τεχνική έκθεση στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του επικαιροποιημένου

φακέλου του έργου

β) Οργανόγραμμα με την ομάδα μελέτης και τον συντονιστή της

γ) Έκθεση με περιγραφή της μεθοδολογίας

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς :

Συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης και περιλαμβάνει τις αμοιβές

για:

I) την εκπόνηση των μελετών

II) τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων

ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως

ενώ δεν περιλαμβάνει αμοιβές για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών που

ανατίθενται με ιδιαίτερη σύμβαση.

Τα κριτήρια ανάθεσης οριστικών μελετών είναι τα εξής:

α) η πληρότητα και η αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της

μελέτης

β) η οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης

γ) η οικονομική προσφορά

Στην περίπτωση που η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης είναι μικρότερη των

εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000€) στα κριτήρια ανάθεσης περιλαμβάνεται

υποχρεωτικά και η γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών του τόπου εκτέλεσης του προς μελέτη

έργου.

Μετά την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και την επιλογή των καταλληλότερων,

μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού μέσα σε προθεσμία 5 ημερών. Επί

των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής μέσα σε

προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους.

Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται οι

οικονομικές προσφορές.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές και εισηγείται την

ανάθεση της σύμβασης στον υποψήφιο που υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά

με στάθμιση της βαθμολογίας των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

Κατά του πρακτικού μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εντός 5 εργάσιμων ημερών. Επί των

ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή με την γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -18-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υπογραφή της σύμβασης εκπόνησης της επόμενης Φάσης 4 (Κατασκευαστικού Σχεδιασμού

του έργου)

Ένταξη του έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό του φορέα (άρθρο 4, §3, Ν.3316/2005)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Συναρμόδιοι φορείς

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρα 4,7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν. 3010/2002

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 6 μήνες


Φάση 4η: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες:

1.4.1 Μελέτες:

α) Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, οδικών, υδραυλικών, κυκλοφοριακών, κτιριακών και

Η/Μ έργων και εγκαταστάσεων

β) Μελέτες εφαρμογής όπου προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (π.χ. για τα κτιριακά και

Η/Μ έργα και εγκαταστάσεις κλπ)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

1.4.2 Σύνταξη Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας

(Φ.Α.Υ.)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -19-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

1.4.3 Σύνταξη Κτηματολογίου και Πράξεων αναλογισμού (εφόσον απαιτείται)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

1.4.4 Σύνταξη Φακέλου Πολεοδομικής Αδείας

Ο Φάκελος συντάσσεται από τον Ανάδοχο για όλα τα προβλεπόμενα κτιριακά έργα και

εγκαταστάσεις

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

1.4.5 Διαδικασίες έγκρισης

Έγκριση των μελετών των παραγράφων 1.4.1 και 1.4.2

Οι μελέτες της παραγράφου 1.4.1 και 1.4.2 διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς για

γνωμοδότηση (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και Υπουργείο

Πολιτισμού και Αθλητισμού). Μετά από θετική γνωμοδότησή τους, εγκρίνονται από τον

φορέα υλοποίησης του έργου.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου

ή δραστηριότητας στο στάδιο της οριστικής μελέτης, ο φορέας του έργου ή της

δραστηριότητας δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλει Φάκελο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -20-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, με τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται

σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και,

επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Ο φάκελος αυτός

αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ.

Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών

Διαδικασίες πρόσκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις)

Μετά την έγκριση των τεχνικών μελετών και πριν τις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου,

απαιτείται η έκδοση:

α) Απόφασης Εκτέλεσης Έργων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για έργα εντός Ζώνης

Λιμένα, ή

β) Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου πυθμένα για την εκτέλεση έργων, από τον

Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Υπουργείο Οικονομικών αντίστοιχα,

για έργα εκτός Ζώνης Λιμένα.

Διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου και έγκριση

αυτών

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

‣ Πολεοδομία

‣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Υπουργείο Οικονομικών κατά περίπτωση

‣ ΓΕΝ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν. 2971/01

‣ Ν. 4014/11

‣ Ν. 4150/13

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 5 μήνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -21-


2η περίπτωση:

ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαδικασία παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3316/05

Η περίπτωση αυτή αφορά σε μελέτες για τις οποίες ο κύριος του έργου αναθέτει μεμονωμένα την

προκαταρκτική μελέτη. Για την περίπτωση αυτή απαιτείται προσαρμογή της προκήρυξης της

παραγράφου 2 του άρθρου 6 και εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3-6 του ίδιου

άρθρου του Ν.3316/05.

Στην περίπτωση αυτή οι ανάδοχοι υποβάλλουν τις προκαταρκτικές

μελέτες και τα επιπλέον στοιχεία του φακέλου της τεχνικής προσφοράς χωρίς οικονομική

προσφορά.

Οι μελέτες λιμενικών έργων που υπάγονται στην δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνουν τις ακόλουθες

δύο φάσεις:


Φάση 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

2.1.1. Προετοιμασία Φακέλου Έργου

Η διαδικασία για σύναψη σύμβασης μελέτης προϋποθέτει τη δημιουργία φακέλου έργου, με

μέριμνα της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο φάκελος του έργου

συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα στάδια έγκρισης των μελετών και ακολουθεί το έργο

έως την οριστική παραλαβή του και περιλαμβάνει:

α) Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου που περιλαμβάνει:

i) Τεχνική περιγραφή του προς μελέτη έργου με τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά

ii) Τη βυθομετρία και την τοπογραφία της θέσης του έργου και της παρακείμενης παράκτιας

ζώνης ενδιαφέροντος

iii) Περιγραφή των τοπικών συνθηκών, των ιδιαιτεροτήτων του έργου και της ευρύτερης

περιοχής, καθώς και αναφορά στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες

δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου

iv) Τις όποιες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την

προώθηση της μελέτης

v) Ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου που κατά την εκτίμηση του Κ.τ.Ε. απαιτούνται

για την υλοποίηση αυτού και θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των

προεκτιμώμενων αμοιβών.

β) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

γ) Πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών

δ) Απαιτούμενη δαπάνη για : - τις εκτιμώμενες αμοιβές μελετών ερευνών και υπηρεσιών

- την κατασκευή του έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -22-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Εργοδότης

‣ Προϊσταμένη Αρχή

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 4

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

2.1.2 Έγκριση τευχών προκήρυξης μελέτης

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τα αντίστοιχα συμβατικά τεύχη που

περιλαμβάνουν το Φάκελο Έργου και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

2.1.3 Προκήρυξη μελέτης και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων μελετητών

Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:

α) ο Κύριος του Έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα

β) το αντικείμενο της μελέτης

γ) η κατηγορία πτυχίου και η αντίστοιχη τάξη που απαιτούνται για κάθε επί μέρους

μελέτη της σύμβασης

δ) ο αριθμός των υποψηφίων που θα επιλεγούν (από 3 έως 5)

ε) η κατ’ αποκοπή αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης

στ) ο πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου

ζ) η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

η) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία καθώς και οι προϋποθέσεις

συμμετοχής στη διαδικασία

θ) τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και η σειρά ισχύος τους

ι) η προθεσμία παράδοσης της προκαταρκτικής μελέτης

ια) τα κριτήρια επιλογής στη διαδικασία ανάθεσης της προκαταρκτικής μελέτης

ιβ) τα κριτήρια ανάθεσης της προκαταρκτικής μελέτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -23-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ιγ)

ιδ)

η προθεσμία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής των

τευχών και λοιπών στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

τα προς ανάθεση στάδια και οι προδιαγραφές της μελέτης.

Η ανάθεση της προκαταρκτικής μελέτης γίνεται στους υποψηφίους που υποβάλλουν την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την ανάθεση υποβάλλεται

τεχνική προσφορά, η οποία περιλαμβάνει:

α) Τεχνική έκθεση (εκτίμηση του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, ανάλυση

των επί μέρους ζητημάτων και προτεινόμενες λύσεις)

β) Το οργανόγραμμα με την ομάδα μελέτης και τον συντονιστή της (κατανομή ευθυνών

μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε

εκπονηθείσες μελέτες)

γ) Πρόταση μεθοδολογίας (γενικό πρόγραμμα εκπόνησης μελέτης, κατάτμηση σε

δραστηριότητες, εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της μελέτης και

χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται η χρονική κλιμάκωση των δραστηριοτήτων)

Τα κριτήρια ανάθεσης προκαταρκτικής μελέτης κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας είναι:

α) η πληρότητα και η διεξοδικότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου

της μελέτης

β) η αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης

γ) η πληρότητα και η αξιοπιστία της μεθοδολογίας

δ) η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράμματος

Οι φάκελοι των υποψηφίων υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην

Αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό μέχρι την καθορισμένη από την προκήρυξη μέρα και ώρα

κατά την οποία συνεδριάζει δημοσίως η Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι ελέγχονται για την πληρότητα και αποκλείονται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις

προϋποθέσεις συμμετοχής, καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής.

Κατά του πρακτικού επιλογής και ανάθεσης υποβάλλονται ενστάσεις στον Πρόεδρο της

Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της κατάταξης

των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη

Αρχή μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής οι τεχνικές προσφορές αξιολογούνται,

βαθμολογούνται και οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -24-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Επιτροπή Διαγωνισμού

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρα 4,6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 6 μήνες

2.1.4 Επιλογή 3-5 Αναδόχων και υπογραφή σύμβασης

Ο αριθμός των υποψηφίων στους οποίους θα ανατεθούν οι προκαταρκτικές μελέτες

κυμαίνεται μεταξύ τριών και πέντε.

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης συνάπτεται η σύμβαση (άρθρο 23 Ν. 3316/2005)

εκπόνησης προκαταρκτικής μελέτης.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Επιτροπή Διαγωνισμού

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρα 4,6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

Φάση 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους υποστηρικτικές και κύριες μελέτες, έρευνες και εργασίες με

τα αντίστοιχα στάδιά τους:

2.2.1 Έλεγχος και ενημέρωση των τοπογραφικών – βυθομετρικών υποβάθρων

Ελέγχονται τα τοπογραφικά και βυθομετρικά υπόβαθρα ως προς την επάρκειά τους για τις

απαιτήσεις της μελέτης προς εξασφάλιση της αξιοπιστίας της

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -25-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

2.2.2 Σύνταξη τεχνικών μελετών πρώτου σταδίου, αναγνωριστικών εκθέσεων & προγράμματος

υποστηρικτικών μελετών και ερευνών

Συγκεκριμένα:

α) Σύνταξη του πρώτου σταδίου των αναγκαίων τεχνικών μελετών, ήτοι του σταδίου της

Προκαταρκτικής μελέτης των λιμενικών έργων καθώς και του πρώτου, κατά τις οικείες

κατηγορίες σταδίου μελετών χερσαίων χώρων που απαιτούνται για τη λειτουργία των

λιμενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δίκτυα εφόσον

απαιτούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και προβλέπονται στην προκήρυξη)

β) Εκτέλεση γεωλογικής, ακτομηχανικής και μακροσκοπικής ιζηματολογικής αναγνώρισης της

παράκτιας ζώνης (ή/και συλλογή στοιχείων από άλλες πηγές)

γ) Σύνταξη έκθεσης αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραμέτρων στις μελέτες 2.2.2α

με βάση τα διατιθέμενα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία

δ) Σύνταξη Προγράμματος Υποστηρικτικών Μελετών, Ερευνών και Εργασιών Σύνταξη

Προγράμματος των τεκμηριωμένα απαραιτήτων υποστηρικτικών μελετών, συμπληρωματικών

εργασιών και ερευνών

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/18.10.06

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας:3 μήνες

2.2.3 Βαθμολόγηση προκαταρκτικών μελετών

Οι υποψήφιοι καταθέτουν τεχνική για τη διεξαγωγή της διαδικασίας βαθμολόγησης των

προκαταρκτικών μελετών.

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους

της πρόσκλησης και συνοδεύεται από επαρκώς τεκμηριωμένο προϋπολογισμό της τεχνικής

λύσης που προκρίνει ο υποψήφιος και της εναλλακτικής λύσης.

Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών ανοίγονται σε δημόσια συνεδρίαση σε καθορισμένη

ημέρα και ώρα. Οι φάκελοι αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια της

προκήρυξης.

Η βαθμολογία των φακέλων των τεχνικών προσφορών ανακοινώνεται στους υποψηφίους οι

οποίοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -26-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

σε διάστημα 10 ημερών. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μετά από

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Επιτροπή Διαγωνισμού

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 4 μήνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -27-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

3η περίπτωση:

Διαδικασία παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.3316/05

Η περίπτωση αυτή αφορά σε μελέτες κτιριακών έργων και έργων διαμόρφωσης ή ανάπλασης

ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων. Στην περίπτωση αυτή η προμελέτη και τα μετά από αυτή

στάδια της μελέτης ανατίθενται με εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 14 του

άρθρου 6 του Ν.3316/05.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να τύχει εφαρμογής, κατόπιν απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής που

εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, ιδίως αν η μελέτη κρίνεται

πρωτότυπη ή παρίσταται επείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσής της.


Φάση 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

3.1.1 Προετοιμασία Φακέλου Έργου

Η διαδικασία για σύναψη σύμβασης μελέτης προϋποθέτει τη δημιουργία φακέλου έργου, με

μέριμνα της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο φάκελος του έργου

συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα στάδια έγκρισης των μελετών και ακολουθεί το έργο

έως την οριστική παραλαβή του και περιλαμβάνει:

α) Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου που περιλαμβάνει:

i) Τεχνική περιγραφή του προς μελέτη έργου με τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά

ii) Τη τοπογραφία της θέσης του έργου

iii) Περιγραφή των τοπικών συνθηκών, των ιδιαιτεροτήτων του έργου και της ευρύτερης

περιοχής, καθώς και αναφορά στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και άλλες

δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου

iv) Τις όποιες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για την

προώθηση της μελέτης

v) Ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου που κατά την εκτίμηση του Κ.τ.Ε. απαιτούνται

για την υλοποίηση αυτού και θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των

προεκτιμώμενων αμοιβών.

β) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

γ) Πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών

δ) Απαιτούμενη δαπάνη για : - τις εκτιμώμενες αμοιβές μελετών ερευνών και υπηρεσιών

- την κατασκευή του έργου

Εμπλεκόμενοι φορείς:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -28-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

‣ Εργοδότης

‣ Προϊσταμένη Αρχή

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 4

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

3.1.2 Έγκριση τευχών προκήρυξης μελέτης

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τα αντίστοιχα συμβατικά τεύχη που

περιλαμβάνουν το Φάκελο Έργου και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Προϋπόθεση για την έναρξη της

διαδικασίας ανάθεσης οριστικής μελέτης είτε μεμονωμένα είτε με άλλα στάδια μελετών είναι η

ένταξη του έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό του φορέα.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

3.1.3 Προκήρυξη μελέτης και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων μελετητών

Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:

α) ο Κύριος του Έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα

β) το αντικείμενο της μελέτης

γ) η κατηγορία πτυχίου και η αντίστοιχη τάξη που απαιτούνται για κάθε επί μέρους

μελέτη της σύμβασης

δ) η προεκτιμώμενη αμοιβή της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής

ε) ο αριθμός των υποψηφίων που θα επιλεγούν (από 3 έως 5)

στ) η κατ’ αποκοπή αμοιβή της προμελέτης

ζ) ο πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου

η) η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

θ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία καθώς και οι προϋποθέσεις

συμμετοχής στη διαδικασία

ι) τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και η σειρά ισχύος τους

ια) η προθεσμία παράδοσης της προμελέτης

ιβ) τα κριτήρια επιλογής στη διαδικασία ανάθεσης των προμελετών και της οριστικής

μελέτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -29-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ιγ)

ιδ)

ιε)

ιστ)

ιζ)

ιη)

τα κριτήρια ανάθεσης των προμελετών και της οριστικής μελέτης και ο συντελεστής

βαρύτητας κάθε κριτηρίου

η προθεσμία παράδοσης της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής

η προθεσμία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής των

τευχών και λοιπών στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς για την οριστική μελέτη και η

απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής

τα προς ανάθεση στάδια και οι προδιαγραφές της μελέτης

η δυνατότητα υποβολής και εναλλακτικής προσφοράς στο στάδιο της προμελέτης.

Η ανάθεση της προμελέτης γίνεται στους υποψηφίους που υποβάλλουν την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την ανάθεση υποβάλλεται τεχνική

προσφορά, η οποία περιλαμβάνει:

α) Τεχνική έκθεση (εκτίμηση του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, ανάλυση

των επί μέρους ζητημάτων και προτεινόμενες λύσεις)

β) Το οργανόγραμμα με την ομάδα μελέτης και τον συντονιστή της (κατανομή ευθυνών

μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε

εκπονηθείσες μελέτες)

γ) Πρόταση μεθοδολογίας (γενικό πρόγραμμα εκπόνησης μελέτης, κατάτμηση σε

δραστηριότητες, εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της μελέτης και

χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται η χρονική κλιμάκωση των δραστηριοτήτων)

Τα κριτήρια ανάθεσης της προμελέτης κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας είναι:

α) η πληρότητα και η διεξοδικότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου

της μελέτης

β) η αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης

γ) η πληρότητα και η αξιοπιστία της μεθοδολογίας

δ) η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράμματος

Οι φάκελοι των υποψηφίων υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην

Αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό μέχρι την καθορισμένη από την προκήρυξη μέρα και ώρα

κατά την οποία συνεδριάζει δημοσίως η Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι ελέγχονται για την πληρότητα και αποκλείονται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις

προϋποθέσεις συμμετοχής, καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής.

Κατά του πρακτικού επιλογής και ανάθεσης υποβάλλονται ενστάσεις στον Πρόεδρο της

Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της κατάταξης

των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη

Αρχή μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -30-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής οι τεχνικές προσφορές αξιολογούνται,

βαθμολογούνται και οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Επιτροπή Διαγωνισμού

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρα 4,6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 6 μήνες

3.1.4 Επιλογή 3-5 Αναδόχων και υπογραφή σύμβασης

Ο αριθμός των υποψηφίων στους οποίους θα ανατεθούν οι προμελέτες κυμαίνεται μεταξύ

τριών και πέντε.

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης συνάπτεται η σύμβαση (άρθρο 23 Ν. 3316/2005)

εκπόνησης της προμελέτης (εκπόνηση και κατάθεση της μελέτης και των στοιχείων που

συγκροτούν τη τεχνική προσφορά για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης και της μελέτης

εφαρμογής και την οικονομική τους προσφορά)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Επιτροπή Διαγωνισμού

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρα 4,6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες


Φάση 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους υποστηρικτικές και κύριες μελέτες, έρευνες και εργασίες με

τα αντίστοιχα στάδιά τους:

3.2.1 Έλεγχος και ενημέρωση των τοπογραφικών υποβάθρων

Ελέγχονται τα τοπογραφικά υπόβαθρα που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενα στάδια ως προς την

επάρκειά τους για τις απαιτήσεις της μελέτης προς εξασφάλιση της αξιοπιστίας της

Εμπλεκόμενοι φορείς:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -31-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

3.2.2 Σύνταξη τεχνικών μελετών πρώτου σταδίου, αναγνωριστικών εκθέσεων & προγράμματος

υποστηρικτικών μελετών και ερευνών

Συγκεκριμένα:

α) Σύνταξη του πρώτου σταδίου των αναγκαίων τεχνικών μελετών, ήτοι του σταδίου της

προμελέτης των κτιριακών και λοιπών χερσαίων έργων

β) Σύνταξη έκθεσης αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραμέτρων στις μελέτες 3.2.2α

με βάση τα διατιθέμενα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία

γ) Σύνταξη Προγράμματος τυχόν Υποστηρικτικών Μελετών, Ερευνών και Εργασιών Σύνταξη

Προγράμματος των τεκμηριωμένα απαραιτήτων υποστηρικτικών μελετών, συμπληρωματικών

εργασιών και ερευνών

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/18.10.06

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

3.2.3 Βαθμολόγηση και ανάδειξη του Αναδόχου εκπόνησης των υπολοίπων αντικειμένων της

παρούσας φάσης καθώς και της επόμενης

Οι υποψήφιοι καταθέτουν τεχνική και οικονομική προσφορά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας

ανάθεσης της οριστικής μελέτης.

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους

της πρόσκλησης και συνοδεύεται από επαρκώς τεκμηριωμένο προϋπολογισμό της τεχνικής

λύσης που προκρίνει ο υποψήφιος και της εναλλακτικής λύσης

Η αναλυτική οικονομική προσφορά περιλαμβάνει την ανάλυση των επί μέρους αμοιβών για:

i) τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών

εργασιών πάσης φύσεως

ii) την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών

iii) την εκπόνηση της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -32-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

iv) την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αν απαιτείται)

v) κάθε άλλη αμοιβή προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις

Τα κριτήρια ανάθεσης της οριστικής μελέτης είναι:

α) η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς (πληρότητα της διερεύνησης εναλλακτικής

λύσης και χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης)

β) οικονομική προσφορά του υποψηφίου

Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών ανοίγονται σε δημόσια συνεδρίαση σε καθορισμένη

ημέρα και ώρα. Οι φάκελοι αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια

που προαναφέρθηκαν.

Η βαθμολογία των φακέλων των τεχνικών προσφορών ανακοινώνεται στους υποψηφίους οι

οποίοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού μέσα

σε διάστημα 10 ημερών. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μετά από

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται μετά την οριστικοποίηση του πίνακα

βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής

Διαγωνισμού. Η Επιτροπή εξετάζει και βαθμολογεί τις προσφορές που κρίνει αποδεκτές,

σταθμίζοντας τη βαθμολογία τους με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και

υποβάλλει στην Προϊσταμένη Αρχή το πρακτικό με εισήγηση για τον υποψήφιο που

υπέβαλλε την πιο συμφέρουσα προσφορά.

Κατά του πρακτικού υποβάλλονται ενστάσεις στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μετά

από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Επιτροπή Διαγωνισμού

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 4 μήνες

3.2.4 Γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου και εγκρίσεις μελετών

Με την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής για την ανάθεση της προμελέτης, εγκρίνεται ταυτόχρονα

και η προκαταρκτική μελέτη με τις υποστηρικτικές μελέτες που την συνοδεύουν μετά από γνώμη

του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, όταν αυτή προβλέπεται.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Τεχνικό Συμβούλιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -33-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

3.2.5 Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης των μελετών της επόμενης φάσης (Γεωμετρικού

Σχεδιασμού – Οριστικής μελέτης), καθώς και των υπολειπόμενων αντικειμένων της

παρούσας φάσης

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

3.2.6 Σύνταξη Φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

(ΠΠΠΑ) (προαιρετικά)

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της κατηγορίας Α δύναται να ζητήσει γνωμοδότηση της

αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού

Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), πριν την υποβολή ΜΠΕ. Ο Μελετητής συντάσσει τον σχετικό

φάκελο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ και τον υποβάλλει στον φορέα του έργου, με τα

συνοδευτικά έγγραφα ή/και σχέδια τεκμηρίωσης.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν.4014/11

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΥΑ οικ 170225/20.01.2014

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -34-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.2.7 Διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης του Π.Π.Π.Α.

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της κατηγορίας Α διαβιβάζει τον υποβληθέντα φάκελο

ΠΠΠΑ με τα συνοδευτικά έγγραφα ή/και σχέδια τεκμηρίωσης στις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές.

Συγκεκριμένα:

i) Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1:

α) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης στην

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ.

β) Έλεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ εντός δέκα εργάσιμων ημερών.

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα μόνο

αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η

υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων

προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου.

γ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για

γνωμοδότηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου

πληρότητας.

δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης σε

χρονικό διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών από την αποστολή και

δημοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ.

ε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν

απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών εντός είκοσι

εργάσιμων ημερών.

στ) Σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ (ή αρνητικής) απόφασης εντός είκοσι

εργάσιμων ημερών ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώμη οι συναρμόδιοι

φορείς της άνω δ΄ υποπερίπτωσης.

ζ) Υπογραφή θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής απόφασης από Γενικό

Διευθυντή Περιβάλλοντος.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

ii) Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2:

α) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης στην

αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας

Περιφέρειας.

β) Έλεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα μόνο

αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -35-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων

προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου.

γ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για

γνωμοδότηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου

πληρότητας.

δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης σε

χρονικό διάστημα είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και

δημοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ.

ε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν

απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών εντός δεκαπέντε

εργάσιμων ημερών.

στ) Σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ (ή αρνητικής) απόφασης εντός

δεκαπέντε εργάσιμων ημερών ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώμη οι

συναρμόδιοι φορείς της άνω δ΄ υποπερίπτωσης.

ζ) Υπογραφή θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής απόφασης από Διευθυντή

Περιβάλλοντος.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4150/13, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του

Ν.4256/14, για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

(Π.Π.Π.Α.) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση των

Λιμενικών Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά

χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του

λιμένα), απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Λιμένων. Η γνωμοδότηση αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, βλ

στάδιο 3.2.7.i(δ) και 3.2.7.ii (δ).

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

‣ ΕΥΠΕ.ΥΠΕΚΑ ή ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.

‣ Γνωμοδοτούντες φορείς ή ΕΣΑΛ

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 4014/11

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΚΥΑ οικ 1649/45/14.01.2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -36-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


Φάση 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδιά

τους:

3.3.1 Υποστηρικτικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες

Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών Ερευνών (αν απαιτούνται), οι οποίες

μπορούν να εκτελούνται στα πλαίσια σύμβασης – «πλαίσιο», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην

Προκήρυξη.

Ακολουθούν οι διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής των ερευνητικών εργασιών

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

3.3.2 Σύνταξη Οριστικών μελετών

Σύνταξη για κάθε επιμέρους έργο της αντίστοιχης οριστικής μελέτης

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

3.3.3 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

α) Για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α εκπονείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ.

β) Τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά

υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Τα ανωτέρω έργα ή

δραστηριότητες, αναλόγως του είδους τους, υπάγονται αυτοδικαίως σε ΠΠΔ, με ευθύνη της

αρμόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του

μελετητή ή του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -37-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν. 4014/11

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΥΑ οικ 170225/20.01.2014

‣ ΚΥΑ οικ 1649/45/14.01.2014

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

3.3.4 Διαδικασίες έγκρισης

α) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα κατηγορίας Α

i) Για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Α1:

1) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης,

από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

(ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ).

2) Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από

την ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ

σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις

ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των

υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη

πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον

επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση

πεδία και στοιχεία.

3) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και

δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο

εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

4) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και

απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστημα

σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.

5) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία εντός

είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου

(4).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -38-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

6) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός

είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (5) βάσει της

αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν

έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

7) Έκδοση ΑΕΠΟ με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια

αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του

προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά

την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 4 μήνες

ii) Για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Α2:

1) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης

από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

(ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

2) Έλεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την

ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ σε

ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί

η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων

προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας

αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει με

έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και

στοιχεία.

3) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και

δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο

εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

4) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και

απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστημα

τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.

5) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία εντός

είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου

(4).

6) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός

δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (5) βάσει της

αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν

έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -39-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

7) Έκδοση ΑΕΠΟ με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή απόφασης

απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές

επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές

ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την

αντιστάθμισή τους.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4150/13, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του

Ν.4256/14, για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

(Π.Π.Π.Α.) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση των

Λιμενικών Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά

χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του

λιμένα), απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Λιμένων. Η γνωμοδότηση αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, βλ

στάδιο 3.3.4.i(4) και 3.3.4.ii (4).

β) Έκδοση πράξης υπαγωγής σε Π.Π.Δ. για τα έργα κατηγορίας Β

Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β, υπάγονται αυτοδικαίως σε ΠΠΔ, με ευθύνη της αρμόδιας

υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του μελετητή ή του

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Αν το έργο ή η δραστηριότητα δεν λαμβάνει άδεια

λειτουργίας, τότε υπάγεται σε ΠΠΔ με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της

Περιφέρειας.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

γ) Συγκέντρωση εγγράφων και μελετών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Τεχνικών Μελετών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, δηλαδή της

έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α) ή της έκδοσης πράξης

υπαγωγής σε Π.Π.Δ.( για έργα κατηγορίας Β), συγκεντρώνονται στον φορέα του έργου, όλα τα

απαραίτητα έγγραφα και μελέτες (περιβαλλοντικές και τεχνικές). Το σύνολο των εγγράφων αυτών

διαβιβάζεται αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση. Ακολουθεί η έγκριση της προμελέτης του έργου.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

‣ Συναρμόδιοι φορείς (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ή ΔΙΠΕΧΩΣ Περιφέρειας κατά περίπτωση)

‣ Γνωμοδοτούντες φορείς ή ΕΣΑΛ

Σχετική Νομοθεσία:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -40-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν. 4014/2011

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΚΥΑ οικ 170545/20.09.2013

‣ ΥΑ οικ 1649/45/14.01.2014

Σημειώσεις:

- Η παραπάνω διαδικασία περιβαλλοντικής αδειδότησης (ΠΠΠΑ / ΜΠΕ) αφορά σε νέα έργα ή

δραστηριότητες κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφιστάμενων.

- Για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α, που αφορούν στην τροποποίηση, βελτίωση,

εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενου έργου, το οποίο δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς

όρους ή έχει κατασκευαστεί κατά παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων,

προκειμένου να εκδοθεί ΑΕΠΟ απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) του ΥΠΕΚΑ για έργα ή δραστηριότητες υποκατηγορίας

Α1 ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα ή δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2.

- Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες

περιοχές του δικτύου NATURA, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις

σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων

προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων: α) για έργα κατηγορίας Α

υποβάλλεται, ως τμήμα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια, κατά

περίπτωση, Υπηρεσία, και β) για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ειδική οικολογική αξιολόγηση

στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.


Φάση 4η: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες:

3.4.1 Μελέτες:

Μελέτες εφαρμογής για τα κτιριακά και λοιπά χερσαία έργα.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -41-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.4.2 Σύνταξη Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας

(Φ.Α.Υ.)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

3.4.3 Σύνταξη Κτηματολογίου και Πράξεων αναλογισμού (εφόσον απαιτείται)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας:1 μήνας

3.4.4 Σύνταξη Φακέλου Πολεοδομικής Αδείας

Ο Φάκελος συντάσσεται από τον Ανάδοχο για όλα τα προβλεπόμενα κτιριακά έργα και

εγκαταστάσεις

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

3.4.5 Διαδικασίες έγκρισης

Έγκριση των μελετών των παραγράφων 3.4.1 και 3.4.2

Οι μελέτες της παραγράφου 3.4.1 και 3.4.2 διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς για

γνωμοδότηση (ΓΕΝ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού). Μετά από θετική γνωμοδότησή τους, εγκρίνονται από τον φορέα υλοποίησης

του έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -42-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου

ή δραστηριότητας σε στο στάδιο της οριστικής μελέτης, ο φορέας του έργου ή της

δραστηριότητας δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλει Φάκελο

Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, με τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται

σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και,

επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Ο φάκελος αυτός

αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ.

Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών

Διαδικασίες πρόσκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις)

Μετά την έγκριση των τεχνικών μελετών και πριν τις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου,

απαιτείται η έκδοση:

α) Απόφασης Εκτέλεσης Έργων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για έργα εντός Ζώνης

Λιμένα, ή

β) Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου πυθμένα για την εκτέλεση έργων, από τον

Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Υπουργείο Οικονομικών αντίστοιχα,

για έργα εκτός Ζώνης Λιμένα.

Διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου και έγκριση

αυτών

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

‣ Πολεοδομία

‣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Υπουργείο Οικονομικών κατά περίπτωση

‣ ΓΕΝ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν. 2971/01

‣ Ν. 4014/11

‣ Ν. 4150/13

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 5 μήνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -43-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

4η περίπτωση:

Διαδικασία παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.3316/05

Σε περιπτώσεις όπου η φύση της κατηγορίας της μελέτης το επιτρέπει και ο κύριος του έργου

εκτιμά ότι με τη σύνταξη της προκαταρκτικής μελέτης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

βοηθητικών μελετών και ερευνών θα καταστεί σαφής ο προσδιορισμός του τεχνικού

αντικειμένου της μελέτης, είναι δυνατή η ενιαία προκήρυξη προκαταρκτικής και οριστικής

μελέτης, με παράλειψη του ενδιάμεσου σταδίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η

διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 3316/05 και ως προμελέτη ορίζεται αντίστοιχα η οριστική μελέτη.

Οι μελέτες λιμενικών έργων που υπάγονται στην τέταρτη περίπτωση περιλαμβάνουν τις ακόλουθες

τέσσερις φάσεις:


Φάση 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

4.1.1 Προετοιμασία Φακέλου Έργου

Η διαδικασία για σύναψη σύμβασης μελέτης προϋποθέτει τη δημιουργία φακέλου έργου, με

μέριμνα της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο φάκελος του έργου

συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα στάδια έγκρισης των μελετών και ακολουθεί το έργο

έως την οριστική παραλαβή του και περιλαμβάνει:

α) Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου που περιλαμβάνει:

i) Τεχνική περιγραφή του προς μελέτη έργου με τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά

ii) Τη βυθομετρία και την τοπογραφία της θέσης του έργου και της παρακείμενης

παράκτιας ζώνης ενδιαφέροντος

iii) Περιγραφή των τοπικών συνθηκών, των ιδιαιτεροτήτων του έργου και της ευρύτερης

περιοχής, καθώς και αναφορά στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και

άλλες δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου

iv) Τις όποιες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για

την προώθηση της μελέτης

v) Ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου που κατά την εκτίμηση του Κ.τ.Ε.

απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού και θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό

των προεκτιμώμενων αμοιβών.

β) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

γ) Πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών

δ) Απαιτούμενη δαπάνη για : - τις εκτιμώμενες αμοιβές μελετών ερευνών και υπηρεσιών

- την κατασκευή του έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -44-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Εργοδότης

‣ Προϊσταμένη Αρχή

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 4

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

4.1.2 Έγκριση τευχών προκήρυξης μελέτης

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τα αντίστοιχα συμβατικά τεύχη που

περιλαμβάνουν το Φάκελο Έργου και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Προϋπόθεση για την έναρξη της

διαδικασίας ανάθεσης οριστικής μελέτης είτε μεμονωμένα είτε με άλλα στάδια μελετών είναι η

ένταξη του έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό του φορέα.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

4.1.3 Προκήρυξη μελέτης και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων μελετητών

Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:

α) ο Κύριος του Έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα

β) το αντικείμενο της μελέτης

γ) η κατηγορία πτυχίου και η αντίστοιχη τάξη που απαιτούνται για κάθε επί μέρους

μελέτη της σύμβασης

δ) η προεκτιμώμενη αμοιβή της οριστικής μελέτης

ε) ο αριθμός των υποψηφίων που θα επιλεγούν (από 3 έως 5)

στ) η κατ’ αποκοπή αμοιβή της προκαταρκτικής μελέτης

ζ) ο πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου

η) η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

θ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία καθώς και οι προϋποθέσεις

συμμετοχής στη διαδικασία

ι) τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και η σειρά ισχύος τους

ια) η προθεσμία παράδοσης της προκαταρκτικής μελέτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -45-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ιβ) τα κριτήρια επιλογής στη διαδικασία ανάθεσης των προκαταρκτικών μελετών και της

οριστικής μελέτης

ιγ) τα κριτήρια ανάθεσης των προκαταρκτικών μελετών και της οριστικής μελέτης και ο

συντελεστής βαρύτητας κάθε κριτηρίου

ιδ) η προθεσμία παράδοσης της οριστικής μελέτης

ιε) η προθεσμία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής των

τευχών και λοιπών στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ιστ) ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς για την οριστική μελέτη και η

ιζ)

απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής

τα προς ανάθεση στάδια και οι προδιαγραφές της μελέτης

ιη) η δυνατότητα υποβολής και εναλλακτικής προσφοράς στο στάδιο της προκαταρκτικής

μελέτης.

Η ανάθεση της προκαταρκτικής μελέτης γίνεται στους υποψηφίους που υποβάλλουν την

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

τεχνική προσφορά, η οποία περιλαμβάνει:

Για την ανάθεση υποβάλλεται

α) Τεχνική έκθεση (εκτίμηση του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, ανάλυση

των επί μέρους ζητημάτων και προτεινόμενες λύσεις)

β) Το οργανόγραμμα με την ομάδα μελέτης και τον συντονιστή της (κατανομή ευθυνών

μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε

εκπονηθείσες μελέτες)

γ) Πρόταση μεθοδολογίας (γενικό πρόγραμμα εκπόνησης μελέτης, κατάτμηση σε

δραστηριότητες, εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της μελέτης και χρονοδιάγραμμα

που παρουσιάζεται η χρονική κλιμάκωση των δραστηριοτήτων)

Τα κριτήρια ανάθεσης της προκαταρκτικής μελέτης κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας είναι:

α) η πληρότητα και η διεξοδικότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου

της μελέτης

β) η αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης

γ) η πληρότητα και η αξιοπιστία της μεθοδολογίας

δ) η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράμματος

Οι φάκελοι των υποψηφίων υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην

Αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό μέχρι την καθορισμένη από την προκήρυξη μέρα και ώρα

κατά την οποία συνεδριάζει δημοσίως η Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι ελέγχονται για την πληρότητα και αποκλείονται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις

προϋποθέσεις συμμετοχής, καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής.

Κατά του πρακτικού επιλογής και ανάθεσης υποβάλλονται ενστάσεις στον Πρόεδρο της

Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της κατάταξης

των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη

Αρχή μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -46-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής οι τεχνικές προσφορές αξιολογούνται,

βαθμολογούνται και οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Επιτροπή Διαγωνισμού

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρα 4,6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 6 μήνες

4.1.4 Επιλογή 3-5 Αναδόχων και υπογραφή σύμβασης

Ο αριθμός των υποψηφίων στους οποίους θα ανατεθούν οι προκαταρκτικές μελέτες

κυμαίνεται μεταξύ τριών και πέντε.

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης συνάπτεται η σύμβαση (άρθρο 23 Ν. 3316/2005)

εκπόνησης προκαταρκτικής μελέτης (εκπόνηση και κατάθεση της μελέτης και των στοιχείων

που συγκροτούν τη τεχνική προσφορά για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης και την

οικονομική τους προσφορά)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Επιτροπή Διαγωνισμού

Μελετητές

‣ Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρα 4,6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

Φάση 2 η : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους υποστηρικτικές και κύριες μελέτες, έρευνες και εργασίες με

τα αντίστοιχα στάδιά τους:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -47-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

4.2.1 Έλεγχος και ενημέρωση των τοπογραφικών – βυθομετρικών υποβάθρων

Ελέγχονται τα τοπογραφικά και βυθομετρικά υπόβαθρα που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενα

στάδια ως προς την επάρκειά τους για τις απαιτήσεις της μελέτης προς εξασφάλιση της αξιοπιστίας

της

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

4.2.2 Σύνταξη τεχνικών μελετών πρώτου σταδίου, αναγνωριστικών εκθέσεων & προγράμματος

υποστηρικτικών μελετών και ερευνών

Συγκεκριμένα:

α) Σύνταξη του πρώτου σταδίου των αναγκαίων τεχνικών μελετών, ήτοι του σταδίου της

Προκαταρκτικής μελέτης των λιμενικών έργων καθώς και του πρώτου, κατά τις οικείες

κατηγορίες σταδίου μελετών χερσαίων χώρων που απαιτούνται για τη λειτουργία των

λιμενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δίκτυα εφόσον

απαιτούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και προβλέπονται στην προκήρυξη)

β) Εκτέλεση γεωλογικής, ακτομηχανικής και μακροσκοπικής ιζηματολογικής αναγνώρισης της

παράκτιας ζώνης (ή/και συλλογή στοιχείων από άλλες πηγές

γ) Σύνταξη έκθεσης αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραμέτρων στις μελέτες 4.2.2α

με βάση τα διατιθέμενα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία

δ) Σύνταξη Προγράμματος Υποστηρικτικών Μελετών, Ερευνών και Εργασιών Σύνταξη

Προγράμματος των τεκμηριωμένα απαραιτήτων υποστηρικτικών μελετών, συμπληρωματικών

εργασιών και ερευνών

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/18.10.06

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -48-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

4.2.3 Βαθμολόγηση και ανάδειξη του Αναδόχου εκπόνησης των υπολοίπων αντικειμένων της

παρούσας φάσης καθώς και της επόμενης

Οι υποψήφιοι καταθέτουν τεχνική και οικονομική προσφορά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας

ανάθεσης της οριστικής μελέτης.

Η τεχνική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους

της πρόσκλησης και συνοδεύεται από επαρκώς τεκμηριωμένο προϋπολογισμό της τεχνικής

λύσης που προκρίνει ο υποψήφιος και της εναλλακτικής λύσης

Η αναλυτική οικονομική προσφορά περιλαμβάνει την ανάλυση των επί μέρους αμοιβών για

:

i) τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών

εργασιών πάσης φύσεως

ii) την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών

iii) την εκπόνηση της οριστικής μελέτης

iv) την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (αν απαιτείται)

v) κάθε άλλη αμοιβή προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις

Τα κριτήρια ανάθεσης της οριστικής μελέτης είναι:

α) η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς (πληρότητα της διερεύνησης εναλλακτικής λύσης

και χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης)

β) οικονομική προσφορά του υποψηφίου

Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών ανοίγονται σε δημόσια συνεδρίαση σε καθορισμένη

ημέρα και ώρα. Οι φάκελοι αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια

που προαναφέρθηκαν.

Η βαθμολογία των φακέλων των τεχνικών προσφορών ανακοινώνεται στους υποψηφίους οι

οποίοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού μέσα

σε διάστημα 10 ημερών. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μετά από

γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίζονται μετά την οριστικοποίηση του πίνακα

βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής

Διαγωνισμού. Η Επιτροπή εξετάζει και βαθμολογεί τις προσφορές που κρίνει αποδεκτές,

σταθμίζοντας τη βαθμολογία τους με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και

υποβάλλει στην Προϊσταμένη Αρχή το πρακτικό με εισήγηση για τον υποψήφιο που

υπέβαλλε την πιο συμφέρουσα προσφορά.

Κατά του πρακτικού υποβάλλονται ενστάσεις στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού

μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μετά

από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Επιτροπή Διαγωνισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -49-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 4 μήνες

4.2.4 Γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου και εγκρίσεις μελετών

Με την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής για την ανάθεση της προμελέτης, εγκρίνεται ταυτόχρονα

και η προκαταρκτική μελέτη με τις υποστηρικτικές μελέτες που την συνοδεύουν μετά από γνώμη

του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, όταν αυτή προβλέπεται.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Τεχνικό Συμβούλιο

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

4.2.5 Σύνταξη Φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

(ΠΠΠΑ) (προαιρετικά)

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της κατηγορίας Α δύναται να ζητήσει γνωμοδότηση της

αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού

Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), πριν την υποβολή ΜΠΕ. Ο Μελετητής συντάσσει τον σχετικό

φάκελο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ και τον υποβάλλει στον φορέα του έργου, με τα

συνοδευτικά έγγραφα ή/και σχέδια τεκμηρίωσης.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν.4014/11

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΥΑ οικ 170225/20.01.2014

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -50-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

4.2.6 Διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης του ΠΠΠΑ

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της κατηγορίας Α διαβιβάζει τον υποβληθέντα φάκελο

ΠΠΠΑ με τα συνοδευτικά έγγραφα ή/και σχέδια τεκμηρίωσης στις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές.

Συγκεκριμένα:

i) Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1:

α) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης στην

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ.

β) Έλεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ εντός δέκα εργάσιμων ημερών.

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα μόνο

αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η

υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων

προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου.

γ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για

γνωμοδότηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου

πληρότητας.

δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης σε

χρονικό διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών από την αποστολή και

δημοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ.

ε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν

απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών εντός είκοσι

εργάσιμων ημερών.

στ) Σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ (ή αρνητικής) απόφασης εντός είκοσι

εργάσιμων ημερών ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώμη οι συναρμόδιοι

φορείς της άνω δ΄ υποπερίπτωσης.

ζ) Υπογραφή θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής απόφασης από Γενικό

Διευθυντή Περιβάλλοντος.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

ii) Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2:

α) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης στην

αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας

Περιφέρειας.

β) Έλεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα μόνο

αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η

υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων

προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -51-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

γ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για

γνωμοδότηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου

πληρότητας.

δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης σε

χρονικό διάστημα είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και

δημοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ.

ε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν

απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών εντός δεκαπέντε

εργάσιμων ημερών.

στ) Σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ (ή αρνητικής) απόφασης εντός

δεκαπέντε εργάσιμων ημερών ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώμη οι

συναρμόδιοι φορείς της άνω δ΄ υποπερίπτωσης.

ζ) Υπογραφή θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής απόφασης από Διευθυντή

Περιβάλλοντος.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4150/13, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του

Ν.4256/14, για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

(Π.Π.Π.Α.) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση των

Λιμενικών Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά

χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του

λιμένα), απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Λιμένων. Η γνωμοδότηση αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, βλ

στάδιο 4.2.6.i(δ) και 4.2.6.ii (δ).

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

‣ ΕΥΠΕ.ΥΠΕΚΑ ή ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.

‣ Γνωμοδοτούντες φορείς ή ΕΣΑΛ

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 4014/11

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΚΥΑ οικ 1649/45/14.01.2014

4.2.7 Σύνταξη μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας του έργου

Συντάσσεται από τον Ανάδοχο, εφόσον απαιτείται, και προβλέπεται από την Προκήρυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -52-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

Φάση 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδιά

τους:

4.3.1 Υποστηρικτικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες

Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες:

α) Τοπογραφική – βυθομετρική αποτύπωση της περιοχής του έργου, στις κατάλληλες κατά

περίπτωση κλίμακες. Κτηματογραφική αποτύπωση θα εκτελείται μόνον εφόσον απαιτούνται

απαλλοτριώσεις

β) Εκτέλεση των πάσης φύσεως υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεων (εφόσον

απαιτούνται)

γ) Σύνταξη των πάσης φύσεως μαθηματικών ομοιωμάτων (εφόσον απαιτούνται).

δ) Διερεύνηση των ακτομηχανικών διεργασιών, ιζηματομετρήσεων, μετρήσεων

στερεομεταφοράς κλπ. και σύνταξη ακτομηχανικής μελέτης εφόσον απαιτείται. Μπορούν να

εκτελεσθούν είτε στα πλαίσια συμβάσεως – «πλαίσιο» είτε από τον Ανάδοχο εφόσον ορίζεται

στην προκήρυξη.

Ερευνητικές εργασίες

ε) Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών Ερευνών, οι οποίες μπορούν να

εκτελούνται στα πλαίσια σύμβασης – «πλαίσιο», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην

Προκήρυξη.

στ) Κατασκευή φυσικού ομοιώματος (εφόσον απαιτείται)

ζ) Εκτέλεση των πάσης φύσεως ρευματομετρήσεων, κυματομετρήσεων κλπ. (εφόσον

απαιτούνται)

η) Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, ανίχνευσης τοξικών, βαρέων μετάλλων κλπ

Ακολουθούν οι διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής υποστηρικτικών μελετών και ερευνητικών

εργασιών

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -53-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

4.3.2 Σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών Λήψης Υλικών (εφόσον απαιτείται)

Η σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών Υλικών, εφόσον απαιτείται, θα στοχεύει μετά από σχετική

έρευνα πεδίου στον εντοπισμό διαθέσιμων και κατάλληλων λατομικών χώρων, χερσαίων και

θαλάσσιων δανειοθαλάμων, πυθμένιων αποθέσεων για λήψη λεπτόκοκκων υλικών ή αλίευση

ογκολίθων, προσδιορισμό κατάλληλων χώρων διαθέσεως προϊόντων της εργολαβίας (θαλάσσιων

και χερσαίων), μεθοδολογία μεταφοράς και απόθεσής τους κλπ. Η σχετική έρευνα θα μπορεί να

εκτελείται είτε στα πλαίσια συμβάσεως – «πλαίσιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόσον ορίζεται στην

Προκήρυξη.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

4.3.3 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

α) Για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α εκπονείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ.

β) Τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης Μ.Π.Ε. αλλά

υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.). Τα ανωτέρω έργα ή

δραστηριότητες, αναλόγως του είδους τους, υπάγονται αυτοδικαίως σε Π.Π.Δ., με ευθύνη της

αρμόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του

μελετητή ή του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -54-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν. 4014/11

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΥΑ οικ 170225/20.01.2014

‣ ΚΥΑ οικ 1649/45/14.01.2014

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

4.3.4 Διαδικασίες έγκρισης

α) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα κατηγορίας Α

i) Για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Α1:

1) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης,

από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

(ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ).

2) Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από

την ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ

σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις

ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των

υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη

πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον

επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση

πεδία και στοιχεία.

3) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και

δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο

εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

4) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και

απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστημα

σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.

5) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία εντός

είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου

(4).

6) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός

είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (5) βάσει της

αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν

έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

7) Έκδοση ΑΕΠΟ με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια

αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -55-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά

την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 4 μήνες

ii) Για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Α2:

1) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης

από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

(ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

2) Έλεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την

ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ σε

ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί

η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων

προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας

αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει με

έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και

στοιχεία.

3) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και

δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο

εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

4) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και

απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστημα

τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.

5) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία εντός

είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου

(4).

6) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός

δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (5) βάσει της

αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν

έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

7) Έκδοση ΑΕΠΟ με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή απόφασης

απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές

επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές

ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την

αντιστάθμισή τους.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -56-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4256/14 για την αποδοχή του Προκαταρκτικού

Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση των Λιμενικών Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2,

από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα

που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιμένα), απαιτείται η προηγούμενη θετική

γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η γνωμοδότηση αυτή υποκαθιστά

τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, βλ στάδιο 4.3.4.i(4) και 4.3.4.ii (4).

β) Έκδοση πράξης υπαγωγής σε Π.Π.Δ. για τα έργα κατηγορίας Β

Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β, υπάγονται αυτοδικαίως σε ΠΠΔ, με ευθύνη της αρμόδιας

υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του μελετητή ή του

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Αν το έργο ή η δραστηριότητα δεν λαμβάνει άδεια

λειτουργίας, τότε υπάγεται σε ΠΠΔ με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της

Περιφέρειας.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

γ) Συγκέντρωση εγγράφων και μελετών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Τεχνικών Μελετών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, δηλαδή της

έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α) ή της έκδοσης πράξης

υπαγωγής σε Π.Π.Δ.( για έργα κατηγορίας Β), συγκεντρώνονται στον φορέα του έργου, όλα τα

απαραίτητα έγγραφα και μελέτες (περιβαλλοντικές και τεχνικές). Το σύνολο των εγγράφων αυτών

διαβιβάζεται αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση. Ακολουθεί η έγκριση της προμελέτης του έργου.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

‣ Συναρμόδιοι φορείς (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ή ΔΙΠΕΧΩΣ Περιφέρειας κατά περίπτωση)

‣ Γνωμοδοτούντες φορείς ή ΕΣΑΛ

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν. 4014/2011

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΚΥΑ οικ 170545/20.09.2013

‣ ΥΑ οικ 1649/45/14.01.2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -57-


Σημειώσεις:

ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

- Η παραπάνω διαδικασία περιβαλλοντικής αδειδότησης (ΠΠΠΑ / ΜΠΕ) αφορά σε νέα έργα ή

δραστηριότητες κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφιστάμενων.

- Για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α, που αφορούν στην τροποποίηση, βελτίωση,

εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενου έργου, το οποίο δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς

όρους ή έχει κατασκευαστεί κατά παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων,

προκειμένου να εκδοθεί ΑΕΠΟ απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) του ΥΠΕΚΑ για έργα ή δραστηριότητες υποκατηγορίας

Α1 ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα ή δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2.

- Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες

περιοχές του δικτύου NATURA, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις

σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων

προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων: α) για έργα κατηγορίας Α

υποβάλλεται, ως τμήμα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια, κατά

περίπτωση, Υπηρεσία, και β) για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ειδική οικολογική αξιολόγηση

στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Φάση 4 η : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες:

4.4.1 Μελέτες:

α) Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, οδικών, υδραυλικών, κυκλοφοριακών, κτιριακών και

Η/Μ έργων και εγκαταστάσεων

β) Μελέτες εφαρμογής όπου προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (π.χ. για τα κτιριακά και

Η/Μ έργα και εγκαταστάσεις κλπ)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνας

4.4.2 Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας

(Φ.Α.Υ.)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -58-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

4.4.3 Σύνταξη Κτηματολογίου και Πράξεων αναλογισμού (εφόσον απαιτείται)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

4.4.4 Σύνταξη Φακέλου Πολεοδομικής Αδείας

Ο Φάκελος συντάσσεται από τον Ανάδοχο για όλα τα προβλεπόμενα κτιριακά έργα και

εγκαταστάσεις

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

4.4.5 Διαδικασίες έγκρισης

Έγκριση των μελετών των παραγράφων 4.4.1 και 4.4.2

Οι μελέτες της παραγράφου 4.4.1 και 4.4.2 διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς για

γνωμοδότηση (ΓΕΝ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού). Μετά από θετική γνωμοδότησή τους, εγκρίνονται από τον φορέα υλοποίησης

του έργου.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου

ή δραστηριότητας σε στο στάδιο της οριστικής μελέτης, ο φορέας του έργου ή της

δραστηριότητας δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλει Φάκελο

Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, με τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -59-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και,

επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Ο φάκελος αυτός

αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ.

Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών

Διαδικασίες πρόσκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις)

Μετά την έγκριση των τεχνικών μελετών και πριν τις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου,

απαιτείται η έκδοση:

α) Απόφασης Εκτέλεσης Έργων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για έργα εντός Ζώνης

Λιμένα, ή

β) Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου πυθμένα για την εκτέλεση έργων, από τον

Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Υπουργείο Οικονομικών αντίστοιχα,

για έργα εκτός Ζώνης Λιμένα.

Διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου και έγκριση

αυτών

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

‣ Πολεοδομία

‣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Υπουργείο Οικονομικών κατά περίπτωση

‣ ΓΕΝ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν. 2971/01

‣ Ν. 4014/11

‣ Ν. 4150/13

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 5 μήνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -60-


5η περίπτωση:

ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαδικασία των παρ.5γ και 5δ του άρθρου 5 του Ν.3316/05

Σε περιπτώσεις μικρών ή απλών έργων ή έργων χωρίς αβεβαιότητες ως προς την τεχνική λύση

καθώς επίσης και περιπτώσεις έργων που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά προγράμματα με

περιοριστικές προθεσμίες απορρόφησης, είναι δυνατή η προκήρυξη της πλήρους μελέτης ή επί

μέρους σταδίων αυτής με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 7 του Ν.3316/05.

Οι μελέτες λιμενικών έργων που υπάγονται στην πέμπτη περίπτωση περιλαμβάνουν τις ακόλουθες

τέσσερις φάσεις:


Φάση 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

5.1.1 Προετοιμασία Φακέλου Έργου

Η διαδικασία για σύναψη σύμβασης μελέτης προϋποθέτει τη δημιουργία φακέλου έργου, με

μέριμνα της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο φάκελος του έργου

συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα στάδια έγκρισης των μελετών και ακολουθεί το έργο

έως την οριστική παραλαβή του και περιλαμβάνει:

α) Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου που περιλαμβάνει:

i) Τεχνική περιγραφή του προς μελέτη έργου με τα κύρια λειτουργικά του χαρακτηριστικά

ii) Τη βυθομετρία και την τοπογραφία της θέσης του έργου και της παρακείμενης

παράκτιας ζώνης ενδιαφέροντος

iii) Περιγραφή των τοπικών συνθηκών, των ιδιαιτεροτήτων του έργου και της ευρύτερης

περιοχής, καθώς και αναφορά στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές και

άλλες δεσμεύσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου

iv) Τις όποιες υποστηρικτικές μελέτες (γεωλογικές, γεωτεχνικές κ.λπ.) που απαιτούνται για

την προώθηση της μελέτης

v) Ποσοτικά στοιχεία του φυσικού αντικειμένου που κατά την εκτίμηση του Κ.τ.Ε.

απαιτούνται για την υλοποίηση αυτού και θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό

των προεκτιμώμενων αμοιβών.

β) Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

γ) Πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών

δ) Απαιτούμενη δαπάνη για : - τις εκτιμώμενες αμοιβές μελετών ερευνών και υπηρεσιών

- την κατασκευή του έργου

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Εργοδότης

‣ Προϊσταμένη Αρχή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -61-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 4

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

5.1.2 Έγκριση τευχών προκήρυξης μελέτης

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τα αντίστοιχα συμβατικά τεύχη που

περιλαμβάνουν το Φάκελο Έργου και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Προϋπόθεση για την έναρξη της

διαδικασίας ανάθεσης οριστικής μελέτης είτε μεμονωμένα είτε με άλλα στάδια μελετών είναι η

ένταξη του έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό του φορέα.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

5.1.3 Προκήρυξη μελέτης και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων μελετητών

Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:

α) ο Κύριος του Έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα

β) το αντικείμενο της μελέτης

γ) η κατηγορία πτυχίου και η αντίστοιχη τάξη που απαιτούνται για κάθε επί μέρους

μελέτη της σύμβασης

δ) η κατ’ αποκοπή αμοιβή των προς ανάθεση σταδίων της μελέτης

ε) ο πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου

ζ) η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

η) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία καθώς και οι προϋποθέσεις

συμμετοχής στη διαδικασία

θ) τα τεύχη που συνοδεύουν την προκήρυξη και η σειρά ισχύος τους

ι) η προθεσμία παράδοσης της μελέτης

ια) τα κριτήρια επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης της μελέτης και ο συντελεστής

βαρύτητας κάθε κριτηρίου

ιβ) η προθεσμία και ο τρόπος πρόσβασης στο φάκελο του έργου και παραλαβής των

τευχών και λοιπών στοιχείων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ιγ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -62-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ανάθεση της μελέτης γίνεται στον υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά. Για την ανάθεση υποβάλλεται τεχνική προσφορά, η οποία

περιλαμβάνει:

α) Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη (εκτίμηση του γενικού και ειδικού

αντικειμένου της μελέτης, ανάλυση των επί μέρους ζητημάτων και προτεινόμενες

λύσεις)

β) Το οργανόγραμμα με την ομάδα μελέτης και τον συντονιστή της (κατανομή ευθυνών

μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης της σε

εκπονηθείσες μελέτες)

γ) Πρόταση μεθοδολογίας (γενικό πρόγραμμα εκπόνησης μελέτης, κατάτμηση σε

δραστηριότητες, εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της μελέτης και χρονοδιάγραμμα

που παρουσιάζεται η χρονική κλιμάκωση των δραστηριοτήτων)

Τα κριτήρια ανάθεσης της μελέτης κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας είναι:

α) η πληρότητα και η αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της

μελέτης

β) η οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης

γ) η οικονομική προσφορά

Οι φάκελοι των υποψηφίων υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην

Αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό μέχρι την καθορισμένη από την προκήρυξη μέρα και ώρα

κατά την οποία συνεδριάζει δημοσίως η Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι φάκελοι ελέγχονται για την πληρότητα και αποκλείονται όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τις

προϋποθέσεις συμμετοχής, καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής.

Κατά του πρακτικού επιλογής και ανάθεσης υποβάλλονται ενστάσεις στον Πρόεδρο της

Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση.

Επί των

ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής οι τεχνικές προσφορές αξιολογούνται,

βαθμολογούνται και οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρα 4,6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 6 μήνες

5.1.4 Υπογραφή σύμβασης

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης συνάπτεται η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -63-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Προϊσταμένη Αρχή

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρα 4,6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

Φάση 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους υποστηρικτικές και κύριες μελέτες, έρευνες και εργασίες με

τα αντίστοιχα στάδιά τους:

5.2.1 Έλεγχος και ενημέρωση των τοπογραφικών – βυθομετρικών υποβάθρων

Ελέγχονται τα τοπογραφικά και βυθομετρικά υπόβαθρα που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενα

στάδια ως προς την επάρκειά τους για τις απαιτήσεις της μελέτης προς εξασφάλιση της αξιοπιστίας

της

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

5.2.2 Σύνταξη τεχνικών μελετών πρώτου σταδίου, αναγνωριστικών εκθέσεων & προγράμματος

υποστηρικτικών μελετών και ερευνών

Συγκεκριμένα:

α) Σύνταξη του πρώτου σταδίου των αναγκαίων τεχνικών μελετών, ήτοι του σταδίου της

Προκαταρκτικής μελέτης των λιμενικών έργων καθώς και του πρώτου, κατά τις οικείες

κατηγορίες σταδίου μελετών χερσαίων χώρων που απαιτούνται για τη λειτουργία των

λιμενικών έργων (οδοποιία, κυκλοφοριακά, τεχνικά, κτιριακά, Η/Μ δίκτυα εφόσον

απαιτούνται κατά την κρίση της Υπηρεσίας και προβλέπονται στην προκήρυξη)

β) Εκτέλεση γεωλογικής, ακτομηχανικής και μακροσκοπικής ιζηματολογικής αναγνώρισης της

παράκτιας ζώνης (ή/και συλλογή στοιχείων από άλλες πηγές)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -64-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

γ) Σύνταξη έκθεσης αιτιολόγησης των επιλεγεισών γεωτεχνικών παραμέτρων στις μελέτες 5.2.2α με

βάση τα διατιθέμενα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία

δ) Σύνταξη Προγράμματος Υποστηρικτικών Μελετών, Ερευνών και Εργασιών Σύνταξη

Προγράμματος των τεκμηριωμένα απαραιτήτων υποστηρικτικών μελετών, συμπληρωματικών

εργασιών και ερευνών

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητές

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/18.10.06

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

5.2.3 Γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου και εγκρίσεις μελετών

Με την απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής για την ανάθεση της προμελέτης, εγκρίνεται ταυτόχρονα

και η προκαταρκτική μελέτη με τις υποστηρικτικές μελέτες που την συνοδεύουν μετά από γνώμη

του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου, όταν αυτή προβλέπεται.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Τεχνικό Συμβούλιο

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

5.2.4 Σύνταξη Φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

(ΠΠΠΑ) (προαιρετικά)

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της κατηγορίας Α δύναται να ζητήσει γνωμοδότηση της

αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού

Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), πριν την υποβολή ΜΠΕ. Ο Μελετητής συντάσσει τον σχετικό

φάκελο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ και τον υποβάλλει στον φορέα του έργου, με τα

συνοδευτικά έγγραφα ή/και σχέδια τεκμηρίωσης.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -65-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν.4014/11

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΥΑ οικ 170225/20.01.2014

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

5.2.5 Διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης του Π.Π.Π.Α.

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της κατηγορίας Α διαβιβάζει τον υποβληθέντα φάκελο

ΠΠΠΑ με τα συνοδευτικά έγγραφα ή/και σχέδια τεκμηρίωσης στις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές.

Συγκεκριμένα:

i) Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1:

α) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης στην

ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ.

β) Έλεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ εντός δέκα εργάσιμων ημερών.

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα μόνο

αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η

υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων

προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου.

γ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για

γνωμοδότηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου

πληρότητας.

δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης σε

χρονικό διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών από την αποστολή και

δημοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ.

ε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν

απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών εντός είκοσι

εργάσιμων ημερών.

στ) Σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ (ή αρνητικής) απόφασης εντός είκοσι

εργάσιμων ημερών ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώμη οι συναρμόδιοι

φορείς της άνω δ΄ υποπερίπτωσης.

ζ) Υπογραφή θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής απόφασης από Γενικό

Διευθυντή Περιβάλλοντος.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

ii) Για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -66-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

α) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης στην

αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας

Περιφέρειας.

β) Έλεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα μόνο

αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η

υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων

προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου.

γ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για

γνωμοδότηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου

πληρότητας.

δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης σε

χρονικό διάστημα είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και

δημοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ.

ε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν

απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών εντός δεκαπέντε

εργάσιμων ημερών.

στ) Σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ (ή αρνητικής) απόφασης εντός

δεκαπέντε εργάσιμων ημερών ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώμη οι

συναρμόδιοι φορείς της άνω δ΄ υποπερίπτωσης.

ζ) Υπογραφή θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής απόφασης από Διευθυντή

Περιβάλλοντος.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4150/13, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του

Ν.4256/14, για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

(ΠΠΠΑ) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση των Λιμενικών

Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά

(σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιμένα),

απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

Η γνωμοδότηση αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, βλ στάδιο

5.2.5.i(δ) και 5.2.5.ii (δ).

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

‣ ΕΥΠΕ.ΥΠΕΚΑ ή ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.

‣ Γνωμοδοτούντες φορείς ή ΕΣΑΛ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -67-


Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 4014/11

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

‣ ΚΥΑ οικ 1649/45/14.01.2014

5.2.6 Σύνταξη μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας του έργου

Συντάσσεται από τον Ανάδοχο, εφόσον απαιτείται, και προβλέπεται από την Προκήρυξη.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 6

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

Φάση 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επί μέρους κύριες και υποστηρικτικές μελέτες με τα αντίστοιχα στάδιά

τους:

5.3.1 Υποστηρικτικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες

Υποστηρικτικές μελέτες και εργασίες:

α) Τοπογραφική – βυθομετρική αποτύπωση της περιοχής του έργου, στις κατάλληλες κατά

περίπτωση κλίμακες. Κτηματογραφική αποτύπωση θα εκτελείται μόνον εφόσον απαιτούνται

απαλλοτριώσεις

β) Εκτέλεση των πάσης φύσεως υποθαλάσσιων αυτοψιών και αποτυπώσεων (εφόσον

απαιτούνται)

γ) Σύνταξη των πάσης φύσεως μαθηματικών ομοιωμάτων (εφόσον απαιτούνται).

δ) Διερεύνηση των ακτομηχανικών διεργασιών, ιζηματομετρήσεων, μετρήσεων

στερεομεταφοράς κλπ. και σύνταξη Ακτομηχανικής μελέτης εφόσον απαιτείται. Μπορούν να

εκτελεσθούν είτε στα πλαίσια σύμβασης – «πλαίσιο» είτε από τον Ανάδοχο εφόσον ορίζεται

στην προκήρυξη.

Ερευνητικές εργασίες

ε) Εκτέλεση του Προγράμματος Γεωτεχνικών και Γεωλογικών Ερευνών, οι οποίες μπορούν να

εκτελούνται στα πλαίσια σύμβασης – «πλαίσιο», εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην

Προκήρυξη.

στ) Κατασκευή φυσικού ομοιώματος (εφόσον απαιτείται)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -68-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ζ) Εκτέλεση των πάσης φύσεως ρευματομετρήσεων, κυματομετρήσεων κλπ. (εφόσον

απαιτούνται)

η) Μετρήσεις ποιότητας νερού, ρύπων, ανίχνευσης τοξικών, βαρέων μετάλλων κλπ

Ακολουθούν οι διαδικασίες έγκρισης και παραλαβής υποστηρικτικών μελετών και ερευνητικών

εργασιών

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

5.3.2 Σύνταξη Προμελετών

Σύνταξη για κάθε επιμέρους έργο της αντίστοιχης Προμελέτης (ή του κατά περίπτωση αμέσως

επόμενου σταδίου μελέτης σε σχέση με αυτό της Φάσης 2 (του Λειτουργικού Σχεδιασμού)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

5.3.3 Σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών Λήψης Υλικών (εφόσον απαιτείται)

Η σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών Υλικών, εφόσον απαιτείται), θα στοχεύει μετά από σχετική

έρευνα πεδίου στον εντοπισμό διαθέσιμων και κατάλληλων λατομικών χώρων, χερσαίων και

θαλάσσιων δανειοθαλάμων, πυθμένιων αποθέσεων για λήψη λεπτόκοκκων υλικών ή αλίευση

ογκολίθων, προσδιορισμό κατάλληλων χώρων διαθέσεως προϊόντων της εργολαβίας (θαλάσσιων

και χερσαίων), μεθοδολογία μεταφοράς και απόθεσής τους κλπ. Η σχετική έρευνα θα μπορεί να

εκτελείται είτε στα πλαίσια συμβάσεως – «πλαίσιο», είτε από τον Ανάδοχο εφόσον ορίζεται στην

Προκήρυξη.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -69-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

5.3.4 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

α) Για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α εκπονείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΚΑ.

β) Τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης Μ.Π.Ε. αλλά

υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.). Τα ανωτέρω έργα ή

δραστηριότητες, αναλόγως του είδους τους, υπάγονται αυτοδικαίως σε Π.Π.Δ., με ευθύνη της

αρμόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του

μελετητή ή του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν. 4014/11

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΥΑ οικ 170225/20.01.2014

‣ ΚΥΑ οικ 1649/45/14.01.2014

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

5.3.5 Διαδικασίες έγκρισης

α) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα κατηγορίας Α

i) Για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Α1:

1) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης,

από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

(ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ).

2) Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από

την ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ

σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις

ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των

υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη

πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -70-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση

πεδία και στοιχεία.

3) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και

δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο

εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

4) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και

απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστημα

σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.

5) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία εντός

είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου

(4).

6) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός

είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (5) βάσει της

αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν

έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

7) Έκδοση ΑΕΠΟ με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια

αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του

προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά

την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 4 μήνες

ii) Για τα έργα και τις δραστηριότητες κατηγορίας Α2:

1) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης

από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή

(ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).

2) Έλεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την

ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ σε

ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί

η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων

προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας

αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει με

έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και

στοιχεία.

3) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και

δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο

εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -71-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

4) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και

απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστημα

τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.

5) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ΄ αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία εντός

είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου

(4).

6) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός

δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (5) βάσει της

αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν

έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

7) Έκδοση ΑΕΠΟ με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή απόφασης

απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές

επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές

ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την

αντιστάθμισή τους.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4150/13, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του

Ν.4256/14, για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

(ΠΠΠΑ) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση των Λιμενικών

Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά

(σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιμένα),

απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.

Η γνωμοδότηση αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών, βλ στάδιο

5.3.5.i(4) και 5.3.5.ii (4).

β) Έκδοση πράξης υπαγωγής σε Π.Π.Δ. για τα έργα κατηγορίας Β

Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β, υπάγονται αυτοδικαίως σε ΠΠΔ, με ευθύνη της αρμόδιας

υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του μελετητή ή του

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Αν το έργο ή η δραστηριότητα δεν λαμβάνει άδεια

λειτουργίας, τότε υπάγεται σε ΠΠΔ με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της

Περιφέρειας.

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -72-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

γ) Συγκέντρωση εγγράφων και μελετών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Τεχνικών Μελετών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, δηλαδή της

έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α) ή της έκδοσης πράξης

υπαγωγής σε Π.Π.Δ.( για έργα κατηγορίας Β), συγκεντρώνονται στον φορέα του έργου, όλα τα

απαραίτητα έγγραφα και μελέτες (περιβαλλοντικές και τεχνικές). Το σύνολο των εγγράφων αυτών

διαβιβάζεται αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση. Ακολουθεί η έγκριση της προμελέτης του έργου.

‣ *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

‣ Συναρμόδιοι φορείς (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ ή ΔΙΠΕΧΩΣ Περιφέρειας κατά περίπτωση)

‣ Γνωμοδοτούντες φορείς ή ΕΣΑΛ

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν. 4014/2011

‣ ΥΑ 1958/13.01.2012

‣ ΚΥΑ οικ 170545/20.09.2013

‣ ΥΑ οικ 1649/45/14.01.2014

Σημειώσεις:

- Η παραπάνω διαδικασία περιβαλλοντικής αδειδότησης (ΠΠΠΑ / ΜΠΕ) αφορά σε νέα έργα ή

δραστηριότητες κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφιστάμενων.

- Για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α, που αφορούν στην τροποποίηση, βελτίωση,

εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενου έργου, το οποίο δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς

όρους ή έχει κατασκευαστεί κατά παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων,

προκειμένου να εκδοθεί ΑΕΠΟ απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) του ΥΠΕΚΑ για έργα ή δραστηριότητες υποκατηγορίας

Α1 ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έργα ή δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2.

- Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες

περιοχές του δικτύου NATURA, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις

σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων

προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων: α) για έργα κατηγορίας Α

υποβάλλεται, ως τμήμα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια, κατά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -73-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

περίπτωση, Υπηρεσία, και β) για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ειδική οικολογική αξιολόγηση

στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.


Φάση 4η: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους μελέτες:

5.4.1 Μελέτες:

α) Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, οδικών, υδραυλικών, κυκλοφοριακών, κτιριακών και Η/Μ

έργων και εγκαταστάσεων

β) Μελέτες εφαρμογής όπου προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (π.χ. για τα κτιριακά και Η/Μ

έργα και εγκαταστάσεις κλπ)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 3 μήνες

5.4.2 Σύνταξη Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας

(Φ.Α.Υ.)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

5.4.3 Σύνταξη Κτηματολογίου και Πράξεων αναλογισμού (εφόσον απαιτείται)

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -74-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.4.4 Σύνταξη Φακέλου Πολεοδομικής Αδείας

Ο Φάκελος συντάσσεται από τον Ανάδοχο για όλα τα προβλεπόμενα κτιριακά έργα και

εγκαταστάσεις

Εμπλεκόμενοι φορείς:

‣ Μελετητής

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας

5.4.5 Διαδικασίες έγκρισης

Έγκριση των μελετών των παραγράφων 5.4.1 και 5.4.2

Οι μελέτες της παραγράφου 5.4.1 και 5.4.2 διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς για

γνωμοδότηση (ΓΕΝ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού). Μετά από θετική γνωμοδότησή τους, εγκρίνονται από τον φορέα υλοποίησης

του έργου.

Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου

ή δραστηριότητας σε στο στάδιο της οριστικής μελέτης, ο φορέας του έργου ή της

δραστηριότητας δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλει Φάκελο

Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, με τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται

σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και,

επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Ο φάκελος αυτός

αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ.

Έκδοση Πολεοδομικών Αδειών

Διαδικασίες πρόσκτησης ζώνης κατάληψης έργων (απαλλοτριώσεις)

Μετά την έγκριση των τεχνικών μελετών και πριν τις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου,

απαιτείται η έκδοση:

α) Απόφασης Εκτέλεσης Έργων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για έργα εντός Ζώνης

Λιμένα, ή

β) Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου πυθμένα για την εκτέλεση έργων, από τον

Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το Υπουργείο Οικονομικών αντίστοιχα,

για έργα εκτός Ζώνης Λιμένα.

Διαδικασίες σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του έργου και έγκριση

αυτών

Εμπλεκόμενοι φορείς:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -75-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

‣ Διευθύνουσα Υπηρεσία

‣ Πολεοδομία

‣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή Υπουργείο Οικονομικών κατά περίπτωση

‣ ΓΕΝ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Σχετική Νομοθεσία:

‣ Ν. 3316/2005, άρθρο 7

‣ Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 38/15.11.05

‣ Ν. 2971/01

‣ Ν. 4014/11

‣ Ν. 4150/13

*Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 5 μήνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -76-


6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Δίδεται η αναλυτική καταγραφή και κατηγοριοποίηση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων

φορέων για κάθε ομάδα έργων. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν:

στην κυριότητα των έργων

στην αρμοδιότητα υλοποίησης των έργων, και

στη χρήση των έργων

Οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον επισυναπτόμενο

Πίνακα Αρμοδιοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 -1-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.1. Αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3044/02 (ΦΕΚ Α/197/27.8.2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο

44 Ν.3153/03 (ΦΕΚ Α/153/19.6.2003) και εν συνεχεία με το άρθρο 207 του Ν.4072/12, η

αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων στους λιμένες της Χώρας έχει ως ακολούθως:

ΕΡΓΟ

Λιμενικά έργα Εθνικού Επιπέδου (μελέτηκατασκευή),

προϋπολογισμού δαπάνης

δημοπράτησης άνω των 10.000.000 ευρώ,

πλέον Φ.Π.Α.

Λιμενικά έργα και έργα υποδομής και

επιδομής εντός Ζώνης Λιμένα των δέκα

Οργανισμών Λιμένος, προϋπολογισμού

δαπάνης δημοπράτησης κάτω των 3.000.000

ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Αλιευτικά καταφύγια εντός Ζώνης Λιμένα

των δέκα Οργανισμών Λιμένος,

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού

Λιμενικά έργα και έργα υποδομής και

επιδομής εντός Ζώνης Λιμένα, μη Εθνικού

Επιπέδου, προϋπολογισμού δαπάνης

δημοπράτησης άνω των 3.000.000 ευρώ,

πλέον Φ.Π.Α.

Λιμενικά έργα και έργα υποδομής και

επιδομής εντός Ζώνης Λιμένα των Λιμενικών

Ταμείων, μη Εθνικού Επιπέδου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων ή η Περιφέρεια, μετά από Κ.Υ.Α.

των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου

Οι δέκα Ανώνυμες Εταιρίες (Οργανισμοί

Λιμένος Α.Ε.)

Οι δέκα Ανώνυμες Εταιρίες (Οργανισμοί

Λιμένος Α.Ε.)

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων ή η Περιφέρεια, μετά από απόφαση

του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και

Δικτύων ή η Περιφέρεια ή ο Δήμος ή το

Λιμενικό Ταμείο, μετά από απόφαση του

Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 -2-


ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ*

Α/Α

Είδος έργου (ενδεικτικά)

κύριος έργου/ αναθέτουσα αρχή επίβλεψη** έγκριση (για μελέτες)** αδειοδότηση

φορέας λειτουργίας

(αρμοδιότητες συντήρησης)

Παρατηρήσεις

(ασάφειες θεσμικού πλαισίου κλπ)

1 Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος

περιβαλλοντικές μελέτες

ΥΠΟΜΕΔΙ/Δνση Λιμενικών Έργων

και Έργων Αεροδρομίων

ΥΠΟΜΕΔΙ/Δνση Λιμενικών

Έργων και Έργων Αεροδρομίων

ή Τεχνική Υπηρεσία Λιμενικού

Ταμείου

ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Οι ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. αναθέτουν και

επιβλέπουν τις μελέτες έργων αρμοδιόητάς

τους χωρίς εμμπλοκή του ΥΠΟΜΕΔΙ

προκαταρκτική ΥΠΟΜΕΔΙ/Δνση Λιμενικών Έργων

μελέτη/προμελέτη/οριστική μελέτη και Έργων Αεροδρομίων

ΥΠΟΜΕΔΙ/Δνση Λιμενικών

Έργων και Έργων Αεροδρομίων

ή Τεχνική Υπηρεσία Λιμενικού

Ταμείου

λοιπές υποστηρικτικές μελέτες

ΥΠΟΜΕΔΙ/Δνση Λιμενικών Έργων

και Έργων Αεροδρομίων

ΥΠΟΜΕΔΙ/Δνση Λιμενικών

Έργων και Έργων Αεροδρομίων

ή Τεχνική Υπηρεσία Λιμενικού

Ταμείου

έργο (εκτέλεση) με ανάλυση ανά

ΥΠΟΜΕΔΙ/Δνση Λιμενικών Έργων

ύψος προϋπολογισμού, όπου

και Έργων Αεροδρομίων

απαιτείται

Οργανισμοί Λιμένων ή Λιμενικά

Ταμεία

συντήρηση

Οργανισμοί Λιμένων ή Λιμενικά

Ταμεία

2 Λιμένες Εθνικής Σημασίας

περιβαλλοντικές μελέτες

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ ή ΠΕΧΩΣ

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

προκαταρκτική

μελέτη/προμελέτη/οριστική μελέτη

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

λοιπές υποστηρικτικές μελέτες

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

έργο (εκτέλεση) με ανάλυση ανά

ύψος προϋπολογισμού, όπου

απαιτείται

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

3 Λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος

συντήρηση

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

περιβαλλοντικές μελέτες

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

προκαταρκτική

μελέτη/προμελέτη/οριστική μελέτη

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

λοιπές υποστηρικτικές μελέτες

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

έργο (εκτέλεση) με ανάλυση ανά

ύψος προϋπολογισμού, όπου

απαιτείται

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

συντήρηση

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

4 Λιμένες τοπικής σημασίας

περιβαλλοντικές μελέτες

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

προκαταρκτική

μελέτη/προμελέτη/οριστική μελέτη

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

λοιπές υποστηρικτικές μελέτες

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

έργο (εκτέλεση) με ανάλυση ανά

ύψος προϋπολογισμού, όπου

απαιτείται

συντήρηση

Έργα ακτομηχανικής (προστασία

5 ακτής, προσαμμωτικά κλπ)

Περιφέρεια

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά)

περιβαλλοντικές μελέτες

Περιφέρεια

ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ ή ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση και

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπουργείο Οικονομικών

Εργα ακτομηχανικής εκτελούνται κατά κανόνα

από τις Περιφέρειες.

προκαταρκτική μελέτη/προμελέτη κλπ

Περιφέρεια

οριστική μελέτη

Περιφέρεια

έργο (εκτέλεση) Περιφέρεια Περιφέρεια

συντήρηση

Περιφέρεια

Υποθαλάσσιοι αγωγοί και καλώδια

5

περιβαλλοντικές μελέτες

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-

Αποχετευσης ή Περιφέρεια

ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και

Υπουργείο Οικονομικών

Αφορούν κρίως αγωγούς διάθεσης

επεξεργασμένων λυμάτων

προκαταρκτική

μελέτη/προμελέτη/οριστική μελέτη

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-

Αποχετευσης ή Περιφέρεια

λοιπές υποστηρικτικές μελέτες

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-

Αποχετευσης ή Περιφέρεια

έργο (εκτέλεση) με ανάλυση ανά

ύψος προϋπολογισμού, όπου

απαιτείται

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-

Αποχετευσης ή Περιφέρεια

συντήρηση

Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-

Αποχετευσης ή Περιφέρεια


ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ*

Α/Α

Είδος έργου (ενδεικτικά)

κύριος έργου/ αναθέτουσα αρχή επίβλεψη** έγκριση (για μελέτες)** αδειοδότηση

φορέας λειτουργίας

(αρμοδιότητες συντήρησης)

Παρατηρήσεις

(ασάφειες θεσμικού πλαισίου κλπ)

6 Πλωτοί προβλήτες

περιβαλλοντικές μελέτες

προκαταρκτική

μελέτη/προμελέτη/οριστική μελέτη

λοιπές υποστηρικτικές μελέτες

έργο (εκτέλεση) με ανάλυση ανά

ύψος προϋπολογισμού, όπου

απαιτείται

συντήρηση

7 Αλιευτικοί λιμένες/καταφύγια

περιβαλλοντικές μελέτες

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά) ή Δήμοι

ΠΕΧΩΣ Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και

Υπουργείο Οικονομικών

Δεν υπάρχει σαφής ορισμός αλιευτικού λιμένα/

αλιευτικού καταφυγίου

προκαταρκτική

μελέτη/προμελέτη/οριστική μελέτη

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά) ή Δήμοι

λοιπές υποστηρικτικές μελέτες

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά) ή Δήμοι

έργο (εκτέλεση) με ανάλυση ανά

ύψος προϋπολογισμού, όπου

απαιτείται

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά) ή Δήμοι

συντήρηση

Περιφέρεια ή Λιμενικά Ταμεία

(Δημοτικά ή Νομαρχιακά) ή Δήμοι

* Ο φορέας προσδιορίζεται σε επίπεδο νομικού προσώπου και όπου απαιτείται αρμόδιας υπηρεσίας π.χ. Περιφέρεια /Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.

** Προσδιορίζεται στις περιπτώσεις που είναι διαφορετικός από τον κύριο του έργου


7

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η χρονική διάρκεια των κύριων και επιμέρους

δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την ωρίμανση ενός λιμενικού έργου.

Οι χρόνοι που αναφέρονται είναι ενδεικτικοί και αποτελούν εκτιμήσεις από την μέχρι σήμερα

εμπειρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 -1-


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1η περίπτωση: Διαδικασία παρ.1 και ακολούθως παρ. 5β του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΜΗΝΕΣ

ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3

ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΦΑΣΗ 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

1.1.1 Προετοιμασία Φακέλου Έργου

1.1.2 Έγκριση τευχών προκήρυξης μελέτης

1.1.3 Προκήρυξη μελέτης και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων

μελετητών

1.1.4 Επιλογή 3-5 Αναδόχων και υπογραφή σύμβασης

ΦΑΣΗ 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

1.2.1 Έλεγχος και ενημέρωση των τοπογραφικών - βυθομετρικών

υποβάθρων

1.2.2 Σύνταξη τεχνικών μελετών πρώτου σταδίου, αναγνωριστικών

εκθέσεων και προγράμματος υποστηρικτικών μελετών και ερευνών

1.2.3 Βαθμολόγηση και ανάδειξη του Αναδόχου εκπόνησης των

υπολοίπων αντικειμένων της παρούσας φάσης καθώς και της επόμενης

1.2.4 Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου και εγκρίσεις μελετών

1.2.5 Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης των μελετών της επόμενης φάσης,

καθώς και των υπολειπόμενων αντικειμένων της παρούσας φάσης

1.2.6 Σύνταξη Φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού

Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) (προαιρετικά)

1.2.7 Διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης του Π.Π.Π.Α.

1.2.8 Σύνταξη μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας του έργου

ΦΑΣΗ 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

1.3.1 Υποστηρικτικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες

1.3.2 Σύνταξη Προμελετών

1.3.3 Σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών Λήψης Υλικών (εφόσον

απαιτείται)

1.3.4 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

1.3.5 Διαδικασίες έγκρισης

1.3.6 Προκήρυξη Οριστικής μελέτης, επιλογή Αναδόχου και υπογραφή

σύμβασης

ΦΑΣΗ 4η: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.4.1 Μελέτες

1.4.2 Σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

1.4.3 Σύνταξη Κτηματολογίου και Πράξεων αναλογισμού (εφόσον

απαιτείται)

1.4.4 Σύνταξη Φακέλου Πολεοδομικής Αδείας

1.4.5 Διαδικασίες έγκρισης

Σημείωση: στα στάδια 1.2.6 και 1.3.5 έχει ληφθεί υπόψη η δυσμέστερη

χρονικά περίπτωση

Φάση 1η: Προγραμματισμός και Προετοιμασία Έργου

Φάση 3η: Γεωμετρικός Σχεδιασμός Έργου

51 ΜΗΝΕΣ

Φάση 2η: Λειτουργικός Σχεδιασμός Έργου

Φάση 4η: Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2η περίπτωση: Διαδικασία παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΜΗΝΕΣ

ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΦΑΣΗ 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

2.1.1 Προετοιμασία Φακέλου Έργου

2.1.2 Έγκριση τευχών προκήρυξης μελέτης

2.1.3 Προκήρυξη μελέτης και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων μελετητών

2.1.4 Επιλογή 3-5 Αναδόχων και υπογραφή σύμβασης

ΦΑΣΗ 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

2.2.1 Έλεγχος και ενημέρωση των τοπογραφικών - βυθομετρικών

υποβάθρων

2.2.2 Σύνταξη τεχνικών μελετών πρώτου σταδίου, αναγνωριστικών

εκθέσεων και προγράμματος υποστηρικτικών μελετών και ερευνών

2.2.3 Βαθμολόγηση προκαταρκτικών μελετών

17 ΜΗΝΕΣ

Φάση 1η: Προγραμματισμός και Προετοιμασία Έργου

Φάση 2η: Λειτουργικός Σχεδιασμός Έργου


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.3

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3η περίπτωση: Διαδικασία παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΜΗΝΕΣ

ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΦΑΣΗ 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

3.1.1 Προετοιμασία Φακέλου Έργου

3.1.2 Έγκριση τευχών προκήρυξης μελέτης

3.1.3 Προκήρυξη μελέτης και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων μελετητών

3.1.4 Επιλογή 3-5 Αναδόχων και υπογραφή σύμβασης

ΦΑΣΗ 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

3.2.1 Έλεγχος και ενημέρωση των τοπογραφικών - βυθομετρικών

υποβάθρων

3.2.2 Σύνταξη τεχνικών μελετών πρώτου σταδίου, αναγνωριστικών εκθέσεων

και προγράμματος υποστηρικτικών μελετών και ερευνών

3.2.3 Βαθμολόγηση και ανάδειξη του Αναδόχου εκπόνησης των υπολοίπων

αντικειμένων της παρούσας φάσης καθώς και της επόμενης

3.2.4 Γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων φορέων και εγκρίσεις μελετών

3.2.5 Υπογραφή σύμβασης εκπόνησης των μελετών της επόμενης φάσης,

καθώς και των υπολειπόμενων αντικειμένων της παρούσας φάσης

3.2.6 Σύνταξη Φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών

Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) (προαιρετικά)

3.2.7 Διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης του Π.Π.Π.Α.

ΦΑΣΗ 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

3.3.1 Υποστηρικτικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες

3.3.2 Σύνταξη Οριστικών μελετών

3.3.3 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

3.3.4 Διαδικασίες έγκρισης

ΦΑΣΗ 4η: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

3.4.1 Μελέτες

3.4.2 Σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

3.4.3 Σύνταξη Κτηματολογίου και Πράξεων αναλογισμού (εφόσον απαιτείται)

3.4.4 Σύνταξη Φακέλου Πολεοδομικής Αδείας

3.4.5 Διαδικασίες έγκρισης

Σημείωση: στα στάδια 3.2.6 και 3.3.4 έχει ληφθεί υπόψη η δυσμέστερη

χρονικά περίπτωση

Φάση 1η: Προγραμματισμός και Προετοιμασία Έργου

Φάση 3η: Γεωμετρικός Σχεδιασμός Έργου

45 ΜΗΝΕΣ

Φάση 2η: Λειτουργικός Σχεδιασμός Έργου

Φάση 4η: Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.4

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

4η περίπτωση: Διαδικασία παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΜΗΝΕΣ

ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΦΑΣΗ 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

4.1.1 Προετοιμασία Φακέλου Έργου

4.1.2 Έγκριση τευχών προκήρυξης μελέτης

4.1.3 Προκήρυξη μελέτης και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων μελετητών

4.1.4 Επιλογή 3-5 Αναδόχων και υπογραφή σύμβασης

ΦΑΣΗ 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

4.2.1 Έλεγχος και ενημέρωση των τοπογραφικών - βυθομετρικών

υποβάθρων

4.2.2 Σύνταξη τεχνικών μελετών πρώτου σταδίου, αναγνωριστικών εκθέσεων

και προγράμματος υποστηρικτικών μελετών και ερευνών

4.2.3 Βαθμολόγηση και ανάδειξη του Αναδόχου εκπόνησης των υπολοίπων

αντικειμένων της παρούσας φάσης καθώς και της επόμενης

4.2.4 Γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων φορέων και εγκρίσεις μελετών

4.2.5 Σύνταξη Φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών

Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) (προαιρετικά)

4.2.6 Διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης του Π.Π.Π.Α.

4.2.7 Σύνταξη μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας του έργου

ΦΑΣΗ 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

4.3.1 Υποστηρικτικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες

4.3.2 Σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών Λήψης Υλικών (εφόσον

απαιτείται)

4.3.3 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

4.3.4 Διαδικασίες έγκρισης

ΦΑΣΗ 4η: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4.4.1 Μελέτες

4.4.2 Σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

4.4.3 Σύνταξη Κτηματολογίου και Πράξεων αναλογισμού (εφόσον απαιτείται)

4.4.4 Σύνταξη Φακέλου Πολεοδομικής Αδείας

4.4.5 Διαδικασίες έγκρισης

Σημείωση: στα στάδια 4.2.6 και 4.3.4 έχει ληφθεί υπόψη η δυσμέστερη

χρονικά περίπτωση

Φάση 1η: Προγραμματισμός και Προετοιμασία Έργου

Φάση 2η: Λειτουργικός Σχεδιασμός Έργου

Φάση 3η: Γεωμετρικός Σχεδιασμός Έργου

Φάση 4η: Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου

42 ΜΗΝΕΣ


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.5

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

5η περίπτωση: Διαδικασία των παρ.5γ και 5δ του άρθρου 5 του Ν.3316/05

ΜΗΝΕΣ

ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΦΑΣΗ 1η: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

5.1.1 Προετοιμασία Φακέλου Έργου

5.1.2 Έγκριση τευχών προκήρυξης μελέτης

5.1.3 Προκήρυξη μελέτης και αξιολόγηση των ενδιαφερομένων μελετητών

5.1.4 Υπογραφή σύμβασης

ΦΑΣΗ 2η: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

5.2.1 Έλεγχος και ενημέρωση των τοπογραφικών - βυθομετρικών

υποβάθρων

5.2.2 Σύνταξη τεχνικών μελετών πρώτου σταδίου, αναγνωριστικών εκθέσεων

και προγράμματος υποστηρικτικών μελετών και ερευνών

5.2.3 Γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων φορέων και εγκρίσεις μελετών

5.2.4 Σύνταξη Φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών

Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) (προαιρετικά)

5.2.5 Διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης του Π.Π.Π.Α.

5.2.6 Σύνταξη μελέτης Οικονομικής Σκοπιμότητας του έργου

ΦΑΣΗ 3η: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

5.3.1 Υποστηρικτικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες

5.3.2 Σύνταξη Προμελετών

5.3.3 Σύνταξη Έκθεσης Διερεύνησης Πηγών Λήψης Υλικών (εφόσον

απαιτείται)

5.3.4 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

5.3.5 Διαδικασίες έγκρισης

ΦΑΣΗ 4η: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

5.4.1 Μελέτες

5.4.2 Σύνταξη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

5.4.3 Σύνταξη Κτηματολογίου και Πράξεων αναλογισμού (εφόσον απαιτείται)

5.4.4 Σύνταξη Φακέλου Πολεοδομικής Αδείας

5.4.5 Διαδικασίες έγκρισης

Σημείωση: στα στάδια 5.2.5 και 5.3.4 έχει ληφθεί υπόψη η δυσμέστερη

χρονικά περίπτωση

Φάση 1η: Προγραμματισμός και Προετοιμασία Έργου

Φάση 3η: Γεωμετρικός Σχεδιασμός Έργου

40 ΜΗΝΕΣ

Φάση 2η: Λειτουργικός Σχεδιασμός Έργου

Φάση 4η: Κατασκευαστικός Σχεδιασμός του Έργου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

1. Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

2. Ν.2971/01 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»

3. Ν.3554/07 (ΦΕΚ 80/Α/16.4.2007), άρθρο 15 (αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 15

του Ν.2971/01)

4. Ν.2932/01 (ΦΕΚ 145/Α/27.6.2001) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες

ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής -

Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρίες και άλλες διατάξεις»

5. Ν.3044/02 (ΦΕΚ 197/Α/27.8.2002), άρθρο 14 (αφορά στον καθορισμό αρμοδιοτήτων

εκτέλεσης λιμενικών έργων)

6. Ν.3153/02 (ΦΕΚ 153/Α/19.6.2003), άρθρα 35 και 44 (αφορούν στην τροποποίηση του

άρθρου δεκάτου ενάτου του Ν.2932/01 και του άρθρου 14 του Ν.3044/02, αντίστοιχα)

7. Ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86/Α’/11.04.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα

εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων

και αλιείας και άλλες διατάξεις».

8. Ν. 4150/13 (ΦΕΚ 102/Α’/29.04.2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και

Αιγαίου και άλλες διατάξεις».

9. Ν.4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α’/14.04.2014) «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις».

10. Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209/Α’/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

11. ΥΑ 167563/13 (ΦΕΚ 964/Β/2013) με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες και τα

ειδικότερα κριτήρια περιβαλλοντικής αδειοδότησης

12. Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΦΕΚ 2436/Β/2013) για έργα και

δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -1-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

13. ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012) κατάταξης των έργων και δραστηριοτήτων σε

κατηγορίες/ υποκατηγορίες

ανάλογα με τις δυνητικές περιβαλλοντικές τους

επιπτώσεις καθώς και σε ομάδες ομοειδών έργων-δραστηριοτήτων .

14. ΥΑ 20741/12 (ΦΕΚ 1565/Β/2012) τροποποίησης και συμπλήρωσης της ΥΑ 1958/12

15. ΥΑ 15277/12 (ΦΕΚ 1077/Β/2012) με την οποία εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την

ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ και στις ΠΠΔ της έγκρισης επέμβασης σε δάση-δασικές

εκτάσεις

16. ΥΑ 21697/12 (ΦΕΚ 224/ΥΟΔΔ/2012) συγκρότησης του Κεντρικού Συμβουλίου

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ)

17. ΚΥΑ 21398/12 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) για την ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού

τόπου για την ανάρτηση των ΑΕΠΟ και των αποφάσεων ανανέωσης/τροποποίησης

ΑΕΠΟ.

18. Υ.Α. 1958/13−1−2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/2012) Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας

Α΄.

19. Εγκύκλιος για τη λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε

εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α/209/ 2011).

20. Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και

συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την

περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Αʼ (ΦΕΚ

45/Β/15-1-2014).

21. Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων

και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με

το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας

(ΦΕΚ 135/Β'/27-1-2013).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -2-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

22. Ν.2987/02 (ΦΕΚ 27/Α/21.2.2002) «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.959/1979 και

ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», άρθρο

9 «Συντελεστές Δόμησης στους λιμένες»

23. Ν.2636/98 (ΦΕΚ 198/Α/27.8.1998), άρθρο 27, παρ. 4 (αφορά στη δημιουργία ράμπας

πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα)

24. Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως με τον

Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ

96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και

άλλες διατάξεις»

25. ΥΑ 8220/131/14 (ΦΕΚ 1651/β’/23.06.2014) «Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνεια

μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον

αιγιαλό, για εποχιακή χρήση»

26. ΚΥΑ 69269/5387 (ΦΕΚ 678/Β/25.10.1990)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ -3-


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

EΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Στα κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά και δίνεται μια σύντομη επεξήγηση των κυριότερων

όρων του παρόντος Οδηγού.

Αιγιαλός

Είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις

μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της

Παραλία

Είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε

σε πλάτος μέχρι και πενήντα (5) μέτρα από την οριογραμμή του

αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τη

θάλασσα και αντίστροφα

Λιμένας

Είναι η ζώνη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και εξοπλισμό , που

επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και

σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή

και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και

οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές

Λιμενικά Έργα

Είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή μερικώς στον αιγιαλό, την

όχθη, την παραλία ή την παρόχθια ζώνη, μέσα στην θάλασσα,

στον πυθμένα της θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώς

και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων

αυτών ή που προβλέπονται από τις διατάξεις περί Λιμενικών

Ταμείων

Ανάδοχος Εργολήπτης

Ο Εργολήπτης (φυσικό πρόσωπο ή εργοληπτική επιχείρηση), στον

οποίο έχει ανατεθεί με Σύμβαση η κατασκευή ενός έργου

Ανάδοχος Μελετητής

Ο Μελετητής (φυσικό πρόσωπο ή μελετητική εταιρεία), στον

οποίο έχει ανατεθεί με Σύμβαση η μελέτη ενός έργου

Διευθύνουσα Υπηρεσία ή

Επιβλέπουσα Υπηρεσία

Η Τεχνική υπηρεσία του Φορέα Κατασκευής του Έργου που είναι

αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της

κατασκευής του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ -1-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ)

Περιφερειακή Υπηρεσία (σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα), που

αποτελείται από 3 τμήματα, το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, το

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος και το Τμήμα Εργαστηρίων.

Είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και την μελέτη έργων,

καθώς και την εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης και την έγκριση

των μελετών των έργων αυτών, και για την εκτέλεση

δειγματοληψιών και τον έλεγχο καταλληλότητας των εδαφών και

των υλικών κατασκευής των εκτελουμένων έργων. Έχει τοπική

αρμοδιότητα ολόκληρη την περιφέρεια και έδρα την έδρα της

Περιφέρειας.

Διεύθυνση Περιβαλλοντικού

Σχεδιασμού

Μία από τις 3 Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής, με αρμοδιότητες που κατανέμονται στα τμήματα: 1)

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 2) Νερών, 3) Διαχείρισης

Στερεών Αποβλήτων, 4) Γενικών Περιβαλλοντικών θεμάτων, 5)

Εργαστηρίων και 6) Εξοπλισμού και Ελέγχου

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και

Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣ)

Περιφερειακή Υπηρεσία που ανήκει οργανικά στη Γενική

Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Είναι αρμόδια για τον έλεγχο και

έγκριση των ΜΠΕ και την έκδοση των ΑΕΠΟ. Έχει τοπική

αρμοδιότητα ολόκληρη την περιφέρεια και έδρα την έδρα της

Περιφέρειας.

Διεύθυνση Χωροταξίας

Μία από τις 3 Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής, με αρμοδιότητες που κατανέμονται στα τμήματα: 1)

Γενικής χωροταξικής πολιτικής και σχεδιασμού, 2) Χρήσεων γης

και χωρικής οργάνωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, 3)

Δικτύων και συστημάτων τεχνικής υποδομής, 4) οικιστικής δομής,

5) Μελέτης ζωνών ειδικού σχεδιασμού και 6) Μελέτης στοιχείων

δημογραφικής, οικοδομικής και κοινωνικής ανάλυσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ -2-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εγκύκλιος

Πράξη της Διοίκησης που εξαντλεί την δεσμευτική ισχύ της μέσα

στα πλαίσια της Διοίκησης.

Oι εγκύκλιοι διακρίνονται σε ερμηνευτικές και κανονιστικές.

Τις ερμηνευτικές εγκυκλίους τις εκδίδουν οι ιεραρχικώς

προϊστάμενοι των διαφόρων υπηρεσιακών σχηματισμών του

κράτους και των ΝΠΔΔ (π.χ. Υπουργοί, Νομάρχες, Γενικοί

Γραμματείς, Διοικητές), κατά την άσκηση του προληπτικού

ιεραρχικού ελέγχου. Με τις κανονιστικές εγκυκλίους καθορίζονται

καθήκοντα των ιεραρχικώς υφισταμένων υπαλλήλων έναντι των

προϊσταμένων τους

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου

Προκειμένου για δημόσια έργα, είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό

πρόσωπο του δημοσίου τομέα, για λογαριασμό του οποίου

καταρτίζεται η Σύμβαση ή κατασκευάζεται το έργο

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)

Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται με συνυπογραφή από δύο ή

περισσότερους Υπουργούς - όταν εμπίπτει στην αρμοδιότητα

περισσοτέρων από ένα Υπουργών - κατ’ εξουσιοδότηση σχετικού

νόμου

Δημοτικό και Νομαρχιακό Λιμενικό

Ταμείο

Δημοτικά ή Νομαρχιακά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που

συνιστώνται με Προεδρικά Διατάγματα και αντικαθιστούν τα

υφιστάμενα Λιμενικά Ταμεία. Εποπτεύονται τα μεν Δημοτικά από

το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης, τα δε Νομαρχιακά από το Υπουργείο Ναυτιλίας

και Αιγαίου. Είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη για την εύρυθμη

λειτουργία των λιμένων της χώρας. Διοικούνται τα μεν Δημοτικά

από Διοικητικό Συμβούλιο, τα δε Νομαρχιακά από Λιμενικές

Επιτροπές, ο αριθμός των μελών των οποίων ποικίλει.

Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική εργασία και

έρευνα που αποσκοπεί στην εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων

σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, ώστε στο

πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου, να

καταστεί ευχερής και αποτελεσματική η προσπάθεια για την

αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

με την αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των

έργων και δραστηριοτήτων

Νόμος

Στην γενική του μορφή ορίζεται ως “η αναφερόμενη στο μέλλον

γενική και αφηρημένη ρύθμιση της κοινωνικής ζωής”.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ -3-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Περιβαλλοντικοί Όροι (ΠΟ)

Όροι για την προστασία του περιβάλλοντος, η έγκριση των οποίων

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση αδείας

πραγματοποίησης ορισμένων νέων έργων ή εκσυγχρονισμό ή

επέκταση ή μετεγκατάσταση υφισταμένων έργων ή

δραστηριοτήτων. Για την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για

ορισμένες κατηγορίες έργων, απαιτείται υποβολή Μελέτης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η έγκριση των Περιβαλλοντικών

Όρων χορηγείται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ ή του Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά περίπτωση.

Πρότυπες Περιβαλλοντικές

Δεσμεύσεις

Πρόκειται για πρότυπους περιβαλλοντικούς όρους που αφορούν

έργα κατηγορίας Β΄ και έχουν εκδοθεί από το ΥΠΕΚΑ ώστε να

αποφεύγεται η σύνταξη και έγκριση ΜΠΕ και η έκδοση ΑΕΠΟ για

μικρού μεγέθους και σημασίας έργα.

Τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 3 ης Ομάδας

«Λιμενικά Έργα» του παραρτήματος III της Υ.Α. 1958/13.1.2012,

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αφορά τα ακόλουθα έργα και

δραστηριότητες:

- Μεμονωμένες προβλήτες

- Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών

- Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής

- Πλωτά φράγματα προστασίας ακτών από ρύπανση

- Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας

Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα

Αρχή

Η Αρχή ή Υπηρεσία ή Όργανο του Φορέα Κατασκευής του Έργου

που εποπτεύει την κατασκευή του έργου και ιδίως αποφασίζει για

κάθε μεταβολή των όρων της Σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής,

όπου αυτό ορίζεται από τον Ν.1418/84 και τα Προεδρικά

Διατάγματα που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ -4-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τεύχη Δημοπράτησης

Κείμενα που συνοδεύουν την Τεχνική Μελέτη ενός Έργου, και στα

οποία καθορίζεται πλήρως το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο

της Σύμβασης, καθώς και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι

του Εργοδότη.

Τα Τεύχη Δημοπράτησης διακρίνονται σε:

1) Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής

2) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών*

3) Τεύχος Τιμολογίου Μελέτης

4) Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς

5) Τεύχος Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων

6) Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων

7) Τεύχος Προϋπολογισμού Μελέτης

8) Τεύχος Διακήρυξης Δημοπρασίας

*Με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273/17.07.2012 (ΦΕΚ

2221/Β’/30.07.2012) εγκρίθηκαν 440 Ελληνικές Τεχνικές

Προδιαγραφές με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια

έργα

Υπουργική Απόφαση (ΥΑ)

Πράξη της Εκτελεστικής Εξουσίας με την οποία ένας Υπουργός

κοινοποιεί τις αποφάσεις του επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του

Ωρίμανση Έργου

Διαδικασία που διατρέχει τις φάσεις ενός Έργου/Ενέργειας από τη

σύλληψη του σχεδίου μέχρι την έναρξη της υλοποίησης και

περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την πλήρη

προπαρασκευή του έργου, προκειμένου να υπάρξει απρόσκοπτη

υλοποίησή του

Ωριμότητα

Όρος που προσδιορίζει τη φάση ωρίμανσης ενός Έργου

Διακριτά στάδια ωριμότητας ενός Έργου μπορεί να είναι, π.χ. η

έκδοση μίας Υπουργικής Απόφασης για την ίδρυση Οργανισμού

που θα αναλάβει την υλοποίηση του Έργου ή η υπογραφή μίας

Σύμβασης με τον Φορέα Υλοποίησης ή η έγκριση της Οριστικής

Μελέτης ενός Έργου, κλπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ -5-


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Α/Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1 Υπουργείο

Δ/νση Λιμενικών Σεβαστουπόλεως 1 και

Υποδομών,

Έργων και Έργων Φειδιππίδου,

Μεταφορών και Αεροδρομίων (τέως 115 26 Αθήνα

Δικτύων

Δ4)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

/email

210 7790059

2 Υπουργείο

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και

Κλιματικής

Αλλαγής

2 Υπουργείο

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και

Κλιματικής

Αλλαγής

3 Υπουργείο

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και

Κλιματικής

Αλλαγής

4 Υπουργείο

Ναυτιλίας και

Αιγαίου

Δ/νση Χωροταξίας Αμαλιάδος 17,

115 23 Αθήνα

Ειδική Υπηρεσία

Περιβάλλοντος

Δ/νση

Περιβαλλοντικού

Σχεδιασμού

Γενική Γραμματεία

Λιμένων,

Λιμενικής Πολιτικής

και Ναυτιλιακών

Επενδύσεων

Λεωφ. Αλεξάνδρας 11,

114 73 Αθήνα

Πατησίων 147,

112 51 Αθήνα

Ακτή Βασιλειάδη,

Πύλη Ε1-Ε2

18 510 Πειραιάς

213 1515000

210 6417857

210 8650053

210 8650334

210 8650476

210 4064157

ipro@yen.gr

5 Υπουργείο

Ναυτιλίας και

Αιγαίου

Δ/νση Λιμενικής

Πολιτικής

Γενική Γραμματεία

Λιμένων,

Λιμενικής Πολιτικής

και Ναυτιλιακών

Επενδύσεων

Ακτή Βασιλειάδη,

Πύλη Ε1-Ε2

18 510 Πειραιάς

210 4164155

manpap@yen.gr

6 Υπουργείο

Ναυτιλίας και

Αιγαίου

Δ/νση Λιμενικών

Υποδομών

Γενική Γραμματεία

Λιμένων,

Λιμενικής Πολιτικής

και Ναυτιλιακών

Επενδύσεων

Ακτή Βασιλειάδη,

Πύλη Ε1-Ε2

18 510 Πειραιάς

210 4146401-413

dolela@yen.gr

Δ/νση Οργάνωσης,

Λειτουργίας &

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ -1-


ΟΔΗΓΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

7 Υπουργείο

Πολιτισμού και

Αθλητισμού

8 Υπουργείο

Πολιτισμού και

Αθλητισμού

Εκμετάλλευσης

Λιμένων

Δ/νση

Προϊστορικών και

Κλασσικών

Αρχαιοτήτων

Εφορία Εναλίων

Αρχαιοτήτων

Μπουμπουλίνας 20-22,

106 82 Αθήνα

Καλλισπέρη 30,

117 42 Αθήνα

210 8201262

2108201662

dpkar@culture.gr

210 9235105

210 9239038

210 9247249

eena@culture.gr

9 Υπουργείο Εθνικής

Άμυνας/Γενικό

Επιτελείο Ναυτικού

10 Υπουργείο

Οικονομικών

Διεύθυνση

Α/2-Τμήμα ΙVβ

Δ/νση Δημοσίων

Κτημάτων

Γενικό Επιτελείο

Ναυτικού

115 62 Χολαργός

Πειραιώς και

Κολωνού 2,

104 37 Αθήνα

210 6551900

210 5230751

210 5230976

210 5231506

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ -2-


Αθήνα, Ιούνιος 2014

Ο Συντάξας

Similar magazines