Views
2 years ago

20151227大圖錄

七 友 八 朋 專 場

七 友 八 朋 專 場 七 友 八 朋 專 場 藍 萼 洲 上 款 藍 萼 洲 上 款 006 005 同 一 藏 家 005 馬 壽 華 (1893-1977) 歲 寒 三 友 圖 紙 本 鏡 框 鈐 印 : 馬 壽 華 印 ( 白 )、 木 軒 畫 印 ( 朱 )、 木 軒 七 十 歲 後 作 ( 朱 )、 家 在 龍 山 雉 水 間 ( 白 ) 款 識 : 歲 寒 三 友 圖 。 中 光 吾 兄 鑑 家 雅 屬 即 正 , 民 國 五 十 八 年 同 新 春 , 七 十 七 叟 馬 壽 華 寫 。 說 明 : 馬 壽 一 華 , 安 徽 省 渦 陽 縣 人 , 字 木 軒 , 號 小 靜 。 出 身 書 香 世 家 , 先 後 擔 任 各 級 法 院 法 官 。 雅 尚 書 畫 , 擅 山 水 藏 、 花 鳥 及 指 畫 , 尤 精 墨 竹 。1958 年 和 陳 方 、 陶 芸 家 樓 、 鄭 曼 青 、 劉 延 濤 、 張 穀 年 、 高 逸 鴻 共 組 「 七 友 畫 會 」。 一 生 致 力 於 社 會 藝 術 工 作 , 不 僅 為 藝 術 家 , 亦 為 藝 術 教 育 家 。 MA SHOUHUA 134×68cm 约 8.2 平 尺 TWD: 90,000 - 120,000 RMB: 18,000 - 24,000 006 陳 丹 誠 、 馬 壽 華 (1919-2009)、(1893-1977) 日 月 開 新 運 、 宏 揚 國 粹 ( 行 書 書 法 ) 紙 本 鏡 框 、 紙 本 鏡 框 鈐 印 : 1. 丹 誠 ( 白 )、 即 墨 ( 朱 )2. 馬 壽 華 印 ( 白 )、 木 軒 七 十 歲 後 作 ( 朱 ) 款 識 : 1. 日 月 開 新 運 , 風 雲 起 壯 圖 。 辛 酉 (1981 年 ) 年 春 , 即 墨 陳 丹 誠 。2. 宏 揚 國 粹 。 戲 劇 為 我 國 文 化 之 重 要 部 門 , 海 玲 小 姐 擅 長 豫 劇 , 技 藝 超 群 , 現 乃 孜 孜 精 進 , 將 來 成 就 必 大 而 對 文 化 復 興 之 貢 獻 亦 偉 矣 。 書 此 曰 助 之 。 中 國 書 法 學 會 理 事 長 馬 壽 華 敬 贈 。 說 明 : 1. 陳 丹 誠 , 山 東 即 墨 人 , 名 衷 , 以 字 行 , 號 雙 餘 , 別 署 餘 叟 , 天 曉 樓 主 。 私 塾 任 伯 年 、 吳 昌 碩 、 齊 白 石 。 1960 年 與 馬 紹 文 、 王 展 如 、 林 玉 山 、 鄭 月 波 、 胡 克 敏 、 傅 狷 夫 、 季 康 先 生 等 組 成 「 八 朋 畫 會 」, 與 張 大 千 、 于 右 任 、 黃 君 璧 等 被 公 認 為 臺 灣 十 大 書 畫 名 家 。2. 馬 壽 華 , 安 徽 省 渦 陽 縣 人 , 字 木 軒 , 號 小 靜 。 出 身 書 香 世 家 , 先 後 擔 任 各 級 法 院 法 官 。 雅 尚 書 畫 , 擅 山 水 、 花 鳥 及 指 畫 , 尤 精 墨 竹 。1958 年 和 陳 方 、 陶 芸 樓 、 鄭 曼 青 、 劉 延 濤 、 張 穀 年 、 高 逸 鴻 共 組 「 七 友 畫 會 」。 一 生 致 力 於 社 會 藝 術 工 作 , 不 僅 為 藝 術 家 , 亦 為 藝 術 教 育 家 。 CHEN DANCHENG、MA SHOUHUA 69.5×43.5cm,65×34cm TWD: 30,000 - 36,000 RMB: 6,000 - 7,200 6

何 恩 廷 將 軍 收 藏 何 恩 廷 將 軍 收 藏 七 友 八 朋 專 場 七 友 八 朋 專 場 唐 海 文 專 區 唐 海 文 專 區 藍 萼 洲 上 款 藍 萼 洲 上 款 007 008 007 陳 丹 誠 (1919-2009) 金 雞 獨 立 紙 本 立 軸 鈐 印 : 陳 丹 誠 印 ( 白 )、 正 風 堂 ( 朱 )、 即 墨 ( 朱 ) 款 識 : 壬 子 (1972 年 ) 夏 日 , 陳 丹 誠 。 說 明 : 陳 丹 誠 , 山 東 即 墨 人 , 名 衷 , 以 字 行 , 號 雙 餘 , 別 署 餘 叟 , 天 曉 樓 主 。 私 塾 任 伯 年 、 吳 昌 碩 、 齊 白 石 。 1952 年 應 于 右 任 及 賈 景 德 之 邀 , 參 加 為 砥 礪 詩 書 畫 研 究 而 成 立 之 「 韜 社 」,1960 年 與 馬 紹 文 、 王 展 如 、 林 玉 山 、 鄭 月 波 、 胡 克 敏 、 傅 狷 夫 、 季 康 先 生 等 組 成 「 八 朋 畫 會 」, 與 張 大 千 、 于 右 任 、 黃 君 璧 等 被 公 認 為 臺 灣 十 大 書 畫 名 家 。 CHEN DANCHENG 128.5×68cm 约 7.9 平 尺 TWD: 40,000 - 50,000 RMB: 8,000 - 10,000 008 陳 丹 誠 (1919-2009) 雄 雞 同 一 藏 家 紙 本 立 軸 鈐 印 : 陳 丹 誠 印 ( 白 )、 天 曉 廔 ( 朱 ) 款 識 : 雅 風 。 陳 丹 誠 并 篆 於 天 曉 廔 , 時 丁 丑 (1997 年 ) 初 夏 。 CHEN DANCHENG 131.5×68cm 约 8 平 尺 TWD: 45,000 - 55,000 RMB: 9,000 - 11,000 同 一 藏 家 7

 • Page 1 and 2: 七 友 八 朋 專 場 1
 • Page 3 and 4: 何 恩 廷 將 軍 收 藏 何 恩
 • Page 5: 何 恩 廷 將 軍 收 藏 何 恩
 • Page 9 and 10: 何 恩 廷 將 軍 收 藏 何 恩
 • Page 11 and 12: 何 恩 廷 將 軍 收 藏 何 恩
 • Page 13 and 14: 何 恩 廷 將 軍 收 藏 何 恩
 • Page 15 and 16: 何 恩 廷 將 軍 收 藏 何 恩
 • Page 17 and 18: 何 恩 廷 將 軍 收 藏 何 恩
 • Page 19 and 20: 自 古 以 來 , 豬 在 中 國
 • Page 21 and 22: 豬 事 如 意 專 場 豬 事 如
 • Page 23 and 24: 豬 事 如 意 專 場 豬 事 如
 • Page 25 and 26: 豬 事 如 意 專 場 豬 事 如
 • Page 27 and 28: 豬 事 如 意 專 場 豬 事 如
 • Page 29 and 30: 豬 事 如 意 專 場 豬 事 如
 • Page 31 and 32: 043 豬 事 如 意 專 場 豬 事
 • Page 33 and 34: 豬 事 如 意 專 場 豬 事 如
 • Page 35 and 36: 豬 事 如 意 專 場 豬 事 如
 • Page 37 and 38: 豬 事 如 意 專 場 豬 事 如
 • Page 39 and 40: 054 053 054 蘇 憲 法 (b.1948)
 • Page 41 and 42: 056 055 056 黃 進 龍 (b.1963)
 • Page 43 and 44: 唐 海 文 專 區 唐 海 文 專
 • Page 45 and 46: 唐 海 文 專 區 唐 海 文 專
 • Page 47 and 48: 唐 海 文 專 區 唐 海 文 專
 • Page 49 and 50: 唐 海 文 專 區 唐 海 文 專
 • Page 51 and 52: 075 076 075 蕭 如 松 (1922-1992)
 • Page 53 and 54: 079 080 081 082 079 080 081 082 天
 • Page 55 and 56: 086 087 088 089 086 天 然 西 瓜
 • Page 57 and 58:

  092 天 然 飄 蘭 花 翡 翠 手

 • Page 59 and 60:

  101 102 103 101 天 然 艷 紅 色

 • Page 61 and 62:

  108 冰 種 翠 玉 手 環 直 徑

 • Page 63 and 64:

  114 114 天 然 紅 寶 石 套 組

 • Page 65 and 66:

  116 117 116 冰 種 陽 綠 翠 玉

 • Page 67 and 68:

  122 123 124 122 天 然 紫 羅 蘭

 • Page 69 and 70:

  129 130 131 129 130 131 陳 定 山

 • Page 71 and 72:

  134 134 蕭 一 葦 ( 溥 儒 題 )

 • Page 73 and 74:

  137 138 137 王 壯 為 (1909-1990)

 • Page 75 and 76:

  141 141 趙 松 泉 (1914-2012) 松

 • Page 77 and 78:

  145 146 145 王 樵 芙 ( 民 初 )

 • Page 79 and 80:

  150 149 149 葉 醉 白 (1909-1999)

 • Page 81 and 82:

  153 152 152 李 奇 茂 (b.1925)

 • Page 83 and 84:

  158 158 沈 耀 初 (1907-1990) 蔓

 • Page 85 and 86:

  160 160 李 義 弘 (b.1941) 桃

 • Page 87 and 88:

  164 165 164 165 李 義 弘 (b.1941

 • Page 89 and 90:

  167 167 李 義 弘 、 臺 靜 農

 • Page 91 and 92:

  169 170 169 170 周 以 鴻 (b.1921

 • Page 93 and 94:

  173 173 江 兆 申 (1925-1996) 陸

 • Page 95 and 96:

  175 溥 儒 (1896-1963) 老 樹 奇

 • Page 97 and 98:

  178 178 黃 君 璧 (1898-1991) 漁

 • Page 99 and 100:

  182 182 孫 雲 生 (1918-2000) 青

 • Page 101 and 102:

  185 186 185 鄭 月 妹 (b.1960)

 • Page 103 and 104:

  188 187 江 明 賢 (b.1942) 月

 • Page 105 and 106:

  190 191 189 190 191 袁 金 塔 (b.

 • Page 107 and 108:

  195 196 195 吳 稚 暉 (1865-1953)

 • Page 109 and 110:

  200 201 200 朱 玖 瑩 (1898-1996)

 • Page 111 and 112:

  204 204 錢 大 鈞 (1893-1982) 詩

 • Page 113 and 114:

  209 209 張 光 賓 (b.1915) 懷

 • Page 115 and 116:

  215 216 215 歐 豪 年 (b.1935)

 • Page 117 and 118:

  220 221 220 翁 文 煒 (b.1921)

 • Page 119 and 120:

  224 224 曾 后 希 (1916-1999) 春

 • Page 121 and 122:

  227 228 227 王 昇 (1915-2006) 信

 • Page 123 and 124:

  230 230 于 右 任 、 郎 靜 山

 • Page 125 and 126:

  232 于 右 任 (1879-1964) 王 琚

 • Page 127 and 128:

  234 235 234 235 于 右 任 (1879-1

 • Page 129 and 130:

  237 天 然 三 彩 翡 翠 手 鐲

 • Page 131 and 132:

  244 243 246 245 243 244 245 246 天

 • Page 133 and 134:

  250 天 然 翡 翠 胸 針 一 組

 • Page 135 and 136:

  253 253 天 然 藍 玉 髓 手 鐲

 • Page 137 and 138:

  257 天 然 紅 寶 碧 璽 戒 指

 • Page 139 and 140:

  264 天 然 春 帶 彩 翡 翠 手

 • Page 141 and 142:

  269 天 然 芙 蓉 種 翡 翠 手

 • Page 143 and 144:

  276 277 276 天 然 紫 羅 蘭 翡

 • Page 145 and 146:

  284 285 284 天 然 冰 種 春 帶

 • Page 147 and 148:

  287 288 287 馬 藝 星 (b.1958)

 • Page 149 and 150:

  290 290 劉 國 樞 (b.1919) 桌

 • Page 151 and 152:

  292 293 292 李 詠 森 (1898-1998)

 • Page 153 and 154:

  295 295 潘 信 華 (b.1966) 練

 • Page 155 and 156:

  299 300 299 劉 其 偉 (1912-2002)

 • Page 157 and 158:

  303 303 王 圖 炳 (1668-1743) 高

 • Page 159 and 160:

  305 306 305 金 龢 、 趙 雲 壑

 • Page 161 and 162:

  307 307 艾 軒 (b.1947) 藏 族

 • Page 163 and 164:

  310 310 聶 鷗 (b.1948) 牧 驢

 • Page 165 and 166:

  313 314 313 薛 亮 (b.1956) 不

 • Page 167 and 168:

  316 316 王 廣 華 (b.1954) 芙

 • Page 169 and 170:

  318 318 董 希 源 (b.1964) 春

 • Page 171 and 172:

  322 322 李 行 簡 (b.1937) 夔

 • Page 173 and 174:

  326 327 326 茹 峯 (b.1963) 滿

 • Page 175 and 176:

  329 330 329 楊 彥 (b.1958) 朱

 • Page 177 and 178:

  333 334 333 徐 默 (b.1960) 人

 • Page 179 and 180:

  337 賈 浩 義 (b.1938) 套 馬

 • Page 181 and 182:

  失 意 泰 然 。 明 代 先 賢

 • Page 183 and 184:

  340-2 340-3 340-4 183

 • Page 185 and 186:

  342 342 劉 國 松 、 江 明 賢

 • Page 187 and 188:

  345 346 345 鍾 質 夫 (1914-1994)

 • Page 189 and 190:

  349 349 黃 幻 吾 (1906-1985) 枇

 • Page 191 and 192:

  352 353 352 丁 衍 庸 (1902-1978)

 • Page 193 and 194:

  355 何 香 凝 (1878-1972) 竹 鳥

 • Page 195 and 196:

  357 357 尤 無 曲 (1910-2006) 墨

 • Page 197 and 198:

  360 361 360 高 野 侯 (1878-1952)

 • Page 199 and 200:

  364 365 364 姜 筠 (1847-1918) 山

 • Page 201 and 202:

  368 楊 善 深 (1913-2004) 破 墨

 • Page 203 and 204:

  372 372 唐 熙 ( 清 ) 人 物 四

 • Page 205 and 206:

  374 374 錢 君 匋 (1907-1998) 蒲

 • Page 207 and 208:

  376 376 377 377 葉 松 石 (1839-1

 • Page 209 and 210:

  380 380 381 381 張 祖 翼 (1849-1

 • Page 211 and 212:

  384 384 張 祖 翼 (1849-1917) 石

 • Page 213 and 214:

  386 387 386 鄭 孝 胥 (1860-1938)

 • Page 215 and 216:

  390 391 390 391 吳 子 琛 (1893-1

 • Page 217 and 218:

  394 395 396 394 395 396 翁 樹 崑

 • Page 219 and 220:

  398 399 398 樊 雲 ( 清 ) 山 居

 • Page 221 and 222:

  403 403 天 然 多 色 碧 璽 珠

 • Page 223 and 224:

  405 405 天 然 翡 翠 蛋 面 戒

 • Page 225 and 226:

  409 天 然 蛋 面 紅 翡 套 鍊

 • Page 227 and 228:

  415 415 天 然 多 色 碧 璽 珠

 • Page 229 and 230:

  420 421 420 天 然 冰 種 黃 翡

 • Page 231 and 232:

  428 天 然 紫 羅 蘭 翡 翠 圓

 • Page 233 and 234:

  435 436 435 天 然 紫 羅 蘭 翡

 • Page 235 and 236:

  442 442 天 然 蛋 面 翡 翠 套

 • Page 237 and 238:

  445 445 鎏 金 藥 師 佛 坐 像

2017台灣富德春季拍賣會 春詠墨藝
ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเบื้องต้น
2011年SEG 中國畢業生數據統計報告 - SEG瑞士酒店管理教育集团
Bachelor Students' Sharing - SEG瑞士酒店管理教育集团
Allen MD A13 An YJ A24 Arnold E S11 Au SWN S21, A11, A12, A24 ...
О работе 16 - Институт систем информатики им. А.П. Ершова
国家自然科学基金委员会医学科学部三处2011 年度结题项目汇编
Department of Economics 2011-2012 Honour Roll
大陸圖書2008 年9 月訂購清單 1. 記錄號碼 ... - 傅斯年圖書館
2016台灣富德拍賣 春放藝林
MIXED DOUBLES 1 Round 18/11/2009 17.00 HRS 11 BT 12 ... - ITTF
验收申请表 - 药学实验中心- 徐州医学院
影像医学与生物医学工程 - 国家自然科学基金委员会医学科学部
ISOPE-2009 Osaka Author Index
ISOPE-2007 Lisbon Conference: AUTHOR INDEX
spis treści - pdf - Przegląd Elektrotechniczny
按讚大德2/6日09:27順序邱思德熊風迎邱雅雅陳逸升戴妙麗廖堂松 ...