11.05.2016 Views

PSC Annual Report 2013

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

สารจาก…<br />

นายสมพาศ นิลพันธ์<br />

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี<br />

ด้วยสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง<br />

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและมีความถี่มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาความขัดแย้งทางด้าน<br />

ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เกิดขึ้นในวงกว้าง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบให้สภาพปัญหา<br />

ความเดือดร้อนของประชาชน มีความรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี<br />

โดยศูนย์บริการประชาชนในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลมีความห่วงใยและตระหนัก<br />

ในภารกิจความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจึงได้มุ่งมั่นประสานการด าเนินการ<br />

กับทุกภาคส่วนเพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการดูแลแก้ไขด้วยความเป็นธรรม<br />

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ประชาชนแจ้งเรื่อง<br />

ร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑ ของศูนย์บริการประชาชน รวมทั้งสิ้น<br />

จ านวน ๑๐๓,๘๔๒ ครั้ง สามารถด าเนินการให้มีผลเป็นที่ยุติ ร้อยละ ๙๒ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มองค์กร<br />

ภาคประชาชนที่รวมกลุ่มยื่นข้อเรียกร้อง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนารูปแบบการยื่น<br />

ข้อเรียกร้อง รวมทั้งมีประเด็นปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งหลายกรณีจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา<br />

ในการแก้ไขปัญหา ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายรัฐมนตรีได้ประสานงาน<br />

และอ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มองค์กรภาคประชาชน เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อน<br />

เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยเร่งด่วน<br />

ในการนี้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชนได้ยึดหลัก<br />

ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร โดยมีเป้าหมายส าคัญเพื่อ “ประโยชน์สุขของประชาชน”<br />

โดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวมภายใต้คณะกรรมการ<br />

ไตรภาคีและผสานการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมทั้ง<br />

มีแผนบริหารความต่อเนื่องเป็นแนวทางรองรับการด าเนินงานที่<br />

ได้อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้ ผมเชื่อมั่นว่า<br />

ศูนย์บริการประชาชน จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาการให้บริการและการบริหารงานเพื่อให้ก้าวทันต่อ<br />

การเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองความต้องการใช้บริการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br />

นายสมพาศ นิลพันธ์<br />

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี


สารจาก … ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

ศูนย์บริการประชาชนมีอ านาจหน้าที่หลักในการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ<br />

กฎหมายและการด าเนินคดีแก่ประชาชน ที่มาขอความช่วยเหลือ ประสานเพื่อแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวก<br />

แก่องค์กรภาคประชาชนที่มาพบหรือชุมนุม ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาส าคัญเป็นกรณีเร่งด่วน<br />

รวมทั้งการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘<br />

และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

นอกเหนือจากภารกิจหลักข้างต้นแล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ศูนย์บริการประชาชน ได้รับมอบหมายภารกิจ<br />

ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้ด าเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ<br />

ดังเช่น คณะกรรมการประสานและติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ<br />

ค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) และคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น<br />

(ใน ปคอป.) คณะอนุกรรมการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.) (ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและ<br />

อุทกภัย (กบอ.)) นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการสร้างกลไกรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการ<br />

ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และคณะอนุกรรมการรวบรวมและจัดท า<br />

ระบบทะเบียน SMEs ที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ อีกทั้ง กระบวนงานการจัดการ<br />

เรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ยังได้รับการคัดเลือกให้น ามาจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสใน<br />

การปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส่วนราชการและจังหวัดจัดท า<br />

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หน่วยงานละ ๑ ข้อเสนอ ซึ่งศูนย์บริการประชาชน<br />

ได้ก าหนดให้มีการด าเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ยังมีภารกิจ<br />

ที่ส าคัญด้านอื่นๆ เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน<br />

ของกลุ่มมวลชน เป็นต้น ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย<br />

และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้<br />

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณบุคลากรของศูนย์บริการประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ<br />

และภาคเอกชน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานตามภารกิจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br />

รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่ให้การสนับสนุนผลักดันการปฏิบัติภารกิจของ ศบช. อย่างเต็มที่และที่ส าคัญต้องขอขอบคุณ<br />

ประชาชนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการยื่นเรื่องร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งแจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส ข้อมูล<br />

ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ศบช. จะได้พยายามด าเนินการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ<br />

ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อไป<br />

นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์<br />

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน


๑<br />

ข้อมูลทั่วไป<br />

ศูนย์บริการประชาชนเป็นส่วนราชการระดับสํานัก เดิมสังกัดสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี<br />

ภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการ ได้โอนกิจการบริหาร และอํานาจหน้าที่มาสังกัดสํานักงานปลัด<br />

สํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม<br />

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕<br />

อํานาจหน้าที่<br />

ศูนย์บริการประชาชนมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนี้<br />

๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นคําร้อง<br />

ต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อน<br />

ของประชาชน<br />

๒. ให้คําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและการดําเนินคดีแก่ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือและขอคําแนะนํา<br />

จากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี<br />

๓. ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอํานวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบหรือชุมนุมร้องเรียน<br />

ต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี<br />

๔. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสําคัญที่เป็นกรณีเร่งด่วน<br />

๕. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน<br />

พ.ศ. ๒๕๔๘<br />

วิสัยทัศน์<br />

๖. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย<br />

เป็นองค์กรกลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล และเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน<br />

ของประชาชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สุขและตอบสนองการมีส่วนร่วมของประชาชน<br />

ในการบริหารงานภาครัฐ


๒<br />

พันธกิจ<br />

๑. พัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ในทุกช่องทางให้เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

๒. พัฒนาระบบเครือข่ายให้เป็นศูนย์ประสานเร่งรัดติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน<br />

ของประชาชน<br />

๓. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง<br />

๔. พัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบ<br />

โครงสร้างส่วนราชการ<br />

ศูนย์บริการประชาชน มีการแบ่งโครงสร้างอย่างเป็นทางการเป็น ๓ ส่วน และ ๑ ฝ่าย ดังนี้<br />

เรื่องร้องทุกข์จากประชาชน<br />

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

ส่วนบริการ<br />

ประชาชน ๑<br />

ส่วนบริการ<br />

ประชาชน ๒<br />

ส่วนประสานมวลชล<br />

และประเมินผล<br />

ฝ่ายบริหารงาน<br />

ทั่วไป<br />

โดยที่โครงสร้างอย่างเป็นทางการเป็นโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัด<br />

สํานักนายกรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม<br />

และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้โครงสร้างอย่างเป็นทางการไม่สามารถ<br />

รองรับและตอบสนองการดําเนินภารกิจและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


๓<br />

ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในศูนย์บริการประชาชนใหม่ประกอบด้วย<br />

๖ ส่วน และ ๑ ฝ่าย ดังนี้<br />

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี<br />

รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี<br />

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน<br />

ส่วนดําเนินการ<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ ๑<br />

ส่วนดําเนินการ<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ ๒<br />

ส่วนประสานมวลชน<br />

และองค์กรประชาชน<br />

ส่วนนิติการ<br />

ส่วนการมีส่วนร่วม<br />

ของประชาชน<br />

ส่วนแผนและ<br />

ประเมินผล<br />

ฝ่ายบริหาร<br />

ทั่วไป


๔<br />

อัตรากําลัง<br />

ศูนย์บริการประชาชน มีอัตรากําลังทั้งสิ้น ๑๒๖ อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ ๔๙ อัตรา พนักงานราชการ<br />

๗๗ อัตรา<br />

อัตรากําลังข้าราชการ<br />

๑. ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ๑ อัตรา<br />

(ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน)<br />

๒. ตําแหน่งประเภทวิชาการ<br />

๒.๑ ระดับเชี่ยวชาญ ๑ อัตรา<br />

๒.๒ ระดับชํานาญการพิเศษ ๗ อัตรา<br />

๒.๓ ระดับชํานาญการ ๒๔ อัตรา<br />

๒.๔ ระดับปฏิบัติการ ๑๐ อัตรา<br />

๓. ตําแหน่งประเภททั่วไป<br />

๓.๑ ระดับชํานาญงาน ๕ อัตรา<br />

๓.๒ ระดับปฏิบัติงาน ๑ อัตรา<br />

รวม ๔๙ อัตรา


๕<br />

อัตรากําลังพนักงานราชการ<br />

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔๔ อัตรา<br />

- นิติกร ๑๘ อัตรา<br />

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา<br />

- เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ อัตรา<br />

- เจ้าพนักงานธุรการ ๓ อัตรา<br />

- เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ อัตรา<br />

- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๗ อัตรา<br />

รวม ๗๗ อัตรา


๖<br />

คณะผู้บริหาร ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี<br />

นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์<br />

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล<br />

รักษาการในตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน<br />

นายทศพร สุวรรณาภิรมย์ นายสมพงษ์ ไวถนอมสัตว์ นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นิติกรชํานาญการ<br />

ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 2 ผู้อํานวยการส่วนนิติการ


๗<br />

นายพันศักดิ์ เจริญ นางมาลินี ภาวิไล นายอิทธิพล ช่างกลึงดี<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ<br />

ผู้อํานวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ผู้อํานวยการส่วนแผนและประเมินผล ผู้อํานวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน<br />

นายรังสรรค์ ตั้งใจงาม<br />

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน<br />

รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


๘<br />

ส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 (สดร.1)<br />

นายทศพร สุวรรณาภิรมย์<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ<br />

ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 (สดร.1)<br />

นายอภัย เจริญมิตร<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ<br />

นางสาวสายชล กําเนิดบง<br />

นิติกรชํานาญการ<br />

นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นายขจรศักดิ์ นาคชัง<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ<br />

นายวิวัฒน์ วิธีเจริญ<br />

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน<br />

นางสาววราภรณ์ หินอ่อน<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสุภาภรณ์ กลิ่นขจร<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวนงนุช สายัณห์<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


๙<br />

นายเฉลิมพงษ์ ผิวดํา<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวรสริน กองเกิดสุข<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาววิยะดา ปัททะทุม<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวจุฑารัตน์ ธํารงธิติทัศ<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวยุวดี แก้วรัฐ<br />

นิติกร<br />

นายยศพงษ์ งามรัตนไพบูลย์<br />

นิติกร<br />

นางสาวสุธิดา บุตรสาธรรม<br />

นิติกร<br />

นางสาวรัตนาภรณ์ เนตรทอง<br />

นิติกร<br />

นางสาวศรสลัก อ่อนสําลี<br />

พนักงานบันทึกข้อมูล<br />

นางสาวรัชนีกร แสนทวีสุข<br />

พนักงานบันทึกข้อมูล


๑๐<br />

ส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 2 (สดร.2)<br />

นายสมพงษ์ ไวถนอมสัตว์<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ<br />

ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 2 (สดร.2)<br />

นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณราช<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นายจตุพร เณรนุ่ม<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นางสาวสมใจ บุญทวีกุล<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นางสาววันดี เรืองงาม<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นายมนัสพงศ์ ชูทาน<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ<br />

นางสาวอุทัยวรรณ พวกไธสง<br />

นิติกรปฏิบัติการ<br />

นางสาวอรชิสา นิพากรเมธ<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวอรนุช ปลื้มโต๊ะสะอาด<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นายขจร ป้อมคํา<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


๑๑<br />

นางสาวอัญญาภร อินทปัญญ์<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวรัตติยา สุทธิสติพล<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นายมานพ หรั่งสีสุทธิ์<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางชนาวลัย นิยมผล<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาววาสนา ธนะกูลบริภัณฑ์<br />

นิติกร<br />

นางสาวปาริชาติ ทองพันชั่ง<br />

นิติกร<br />

นางสาวจิณต์ภัษ กุลธนานนท์จรัส<br />

นิติกร<br />

นายศราวุธ โพธราม<br />

นิติกร<br />

นางสาวลดาทิพย์ อุส่าห์ดี<br />

เจ้าพนักงานธุรการ<br />

นางสาวอรัญญา วันเต๊ะ<br />

เจ้าพนักงานธุรการ


๑๒<br />

ส่วนนิติการ (สนก.)<br />

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร<br />

นิติกรชํานาญการ<br />

ผู้อํานวยการส่วนนิติการ (สนก.)<br />

นายปิติพงศ์ เลิศพิสุทธิ์โสภณ<br />

นิติกรชํานาญการ<br />

นายสุภิญญา ตาดี<br />

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน<br />

นางสาวนุชรี มุ่งหมาย<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาววรรณพร โพธิถาวรนันท์<br />

นิติกร<br />

นางสาวรพีพรรณ สุขสบาย<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

(ปคอป.)<br />

นางสาวศุทธินี ณ นคร<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

(ปคอป.)


๑๓<br />

ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (สปอ.)<br />

นายพันศักดิ์ เจริญ<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ<br />

ผู้อํานวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (สปอ.)<br />

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์<br />

นิติกรชํานาญการ<br />

นายสาธิต สุทธิเสริม<br />

นิติกรชํานาญการ<br />

นางสาวสุวีรยา ทองพิทักษ์<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นางสาวรวีวรรณ บุญศิริธรรมชัย<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นายสารีหัน อิหม่ําเหม<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ<br />

นายพงษ์พันธ์ มูลมงคล<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ<br />

นางสาวนฎาพรรณ ภิโสรมย์<br />

นิติกรปฏิบัติการ<br />

นายปิยะพงค์ ไทยเสรีกุล<br />

นิติกรปฏิบัติการ<br />

นายเทอดศักดิ์ บัวทอง<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


๑๔<br />

นางสาวธัญกมล หมายถิ่นกลาง<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวชญาดา วรไวย<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นายรังสรรค์ สดสายทอง<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวสุทัตตา สุทัศน์กุล<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวจีรนันท์ นาคพัด<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นายชาย ชื่นชม<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวสุทธิดา ปานสง่า<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นายวัชเรนทร์ คําเครื่อง<br />

นิติกร<br />

นายธรรมฤทธิ์ ศักดิ์ทอง<br />

นิติกร<br />

นางสาวจุติพร มณีนิล<br />

นิติกร<br />

นายพงษ์ศักดิ์ พ่วงทรัพย์<br />

พนักงานบันทึกข้อมูล


๑๕<br />

ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสร.)<br />

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ<br />

ผู้อํานวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสร.)<br />

นางศรีสําอาง โกศาสตร์<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นางสาวธัชธร วงศ์คําจันทร์<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ<br />

นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ<br />

นายภูวนัย จันสุกศรี<br />

นิติกรปฏิบัติการ<br />

นายอรรถพล พรประสิทธิ์รัตนา<br />

นิติกรปฏิบัติการ<br />

นางสาวศรุดา นิยมพงษ์<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นายสมชาย พันธุ์สกุล<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นายนิคม ขําเถื่อน<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวกชณิภา ลาวลงเฆ่<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


๑๖<br />

นางสาวกนกอร เกษคํา<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวปรมาภรณ์ เนียมกุลรักษ์<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นายพรสุรักษ์ อารีราษฎร์<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวญาณี อมรขจรเดช<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวนันท์นภัส แสงแจ่ม<br />

นิติกร<br />

นายนิทัศน์ ชื่นชม<br />

นิติกร<br />

นางสาวดารณี สว่างศรี<br />

นิติกร<br />

นายสมศักดิ์ ทองประดับ<br />

นิติกร<br />

นางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์<br />

นิติกร<br />

นางสาวพรพรรณ เบญจภัทรากุล<br />

พนักงานบันทึกข้อมูล<br />

นางสาวสุกัญญา ไชยวารี<br />

พนักงานบันทึกข้อมูล


๑๗<br />

ส่วนแผนและประเมินผล (สผป.)<br />

นางมาลินี ภาวิไล<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ<br />

ผู้อํานวยการส่วนแผนและประเมินผล (สผป.)<br />

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นางกุลธิดา มาแจ้ง<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นางสาวทิพสุคนธ์ นีระพจน์<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นางสาวน้อมจิตร ทิพย์มณี<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นายสมเจตน์ ทับมา<br />

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br />

นางสาวจันทิมา เจริญสุข<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ<br />

นางสาวทุติยาภรณ์ เจริญผล<br />

เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ<br />

นายสิทธิชัย พัฒเย็น<br />

เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ<br />

นายภูเบศ อัศนียวงศ์<br />

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


๑๘<br />

นางสาวมนัฐดา หนชัย<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นายพสธร เกริกฤทธิ์<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวอัจจิมา แซ่ว่อง<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวอาริยา เรืองสรรงามสิริ<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวผุสดี จีนใจตรง<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาววิไลรัตน์ สมเพราะ<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวสุชาดา เผือกเจริญ<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวพรปรียา สมเพราะ<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นายเกษม สุขวิเศษ<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวศศิณัฏฐ์ แรงเพ็ชร์<br />

พนักงานบันทึกข้อมูล


๑๙<br />

ฝ่ายบริหารทั่วไป<br />

นายรังสรรค์ ตั้งใจงาม<br />

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน<br />

รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป<br />

นางวิมลรัตน์ ศรีเพ็ญ<br />

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน<br />

นางสาววรรณรักษ์ ภู่รักษ์<br />

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน<br />

นางประนอม กลิ่นหอม<br />

เจ้าหน้าที่ธุรการ<br />

b<br />

นางสาวจิราวรรณ กองสํารี<br />

เจ้าหน้าที่ธุรการ<br />

นายอัษฎายุธ ว่องวิริยะวงศ์<br />

เจ้าหน้าที่ธุรการ


๒๐<br />

ช่องทางการให้บริการ<br />

www.1111.go.th<br />

ตู้ ปณ.๑๑๑๑ ทําเนียบรัฐบาล กทม. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑


สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน<br />

๒๑


๒๒<br />

กระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ สายด่วนของรัฐบาล 1111 กรณีปกติ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ร้องเรียนทางโทรศัพท์ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑<br />

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)<br />

สรป ๔ ขั้นตอน ๑ จดบริการ รวมระยะเวลาดําเนินการ ๒ ชั่วโมง<br />

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔<br />

ประชาชนร้องเรียนผ่าน<br />

สายด่วนของรัฐบาล<br />

๑๑๑๑<br />

เจ้าหน้าที่รับสาย<br />

สอบถามรายละเอียด<br />

และบันทึกข้อมูล<br />

ในระบบฯ<br />

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล<br />

ข้อเท็จจริง<br />

- พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา<br />

- พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ<br />

การดําเนินการ<br />

เบื้องต้น<br />

ประสานหน่วยงาน<br />

ที่เกี่ยวข้องพิจารณา<br />

หรือรับทราบแล้วแต่กรณี<br />

ทางโทรศัพท์ / โทรสาร/<br />

Web Portal / e-mail และ<br />

บันทึกการดําเนินการ<br />

ในระบบฯ<br />

๒ ชั่วโมง


๒๓<br />

กระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดินทางมาร้องเรียนที่จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทําเนียบรัฐบาล กรณีปกติ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดินทางมาร้องเรียนที่จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทําเนียบรัฐบาล กรณีปกติ<br />

(ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน) และประสานส่งหน่วยงานทางโทรศัพท์ / โทรสาร /Web Portal / e-mail<br />

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาดําเนินการ ๑.๓๘ วันทําการ/เรื่อง<br />

ผู้ร้องเดินทางมา<br />

ร้องเรียนที่จุดบริการ<br />

ประชาชน ๑๑๑๑<br />

ทําเนียบรัฐบาล<br />

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓<br />

เจ้าหน้าที่<br />

ให้การต้อนรับ /<br />

รับและอ่าน<br />

คําร้อง<br />

เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ<br />

ฯ เพื่อบันทึกข้อมูล<br />

เรื่องร้องเรียน<br />

ในระบบฯ<br />

ตรวจสอบข้อมูล<br />

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ<br />

เรื่องร้องเรียน<br />

พิจารณาเรื่องและ<br />

หน่วยงานที่<br />

เกี่ยวข้อง<br />

ขั้นตอนที่ ๔<br />

ประสานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

พิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่กรณี<br />

ทางโทรศัพท์ /โทรสาร / Web Portal/<br />

e-mail และบันทึก<br />

การดําเนินการในระบบฯ<br />

แจ้งให้ผู้ร้องทราบการดําเนินการ<br />

เบื้องต้น และบันทึกการดําเนินการ<br />

ในระบบฯ<br />

๑.๕ ชั่วโมง<br />

๑.๕ ชั่วโมง<br />

๑ วันทําการ


๒๔<br />

กระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(เว็บไซต์ www.1111.go.th) กรณีปกติ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์<br />

(เว็บไซต์ www.1111.go.th) กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)<br />

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการระยะเวลาดําเนินการ ๓ วันทําการ/เรื่อง<br />

ขั้นตอนที่ ๑<br />

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔<br />

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องเรียนทาง<br />

ระบบอิเล็กทรอนิกส์<br />

ผ่านเว็บไซต์/e-mail<br />

ส่วน / ฝ่าย<br />

- อ่านเรื่อง<br />

- คัดแยกประเภทของเรื่อง<br />

- มอบหมายงาน<br />

เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบฯ<br />

เพื่อรับงาน อ่าน /<br />

บันทึกข้อมูล<br />

เรื่องร้องเรียนและ<br />

บันทึกข้อมูลในระบบฯ<br />

ตรวจสอบข้อมูล<br />

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ<br />

เรื่องร้องเรียน<br />

พิจารณาเรื่องและ<br />

หน่วยงานที่<br />

เกี่ยวข้อง<br />

ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผ่าน<br />

หรือรับทราบแล้วแต่กรณี ผ่านทางโทรศัพท์ /<br />

โทรสาร / Web Portal /e-mail และบันทึก<br />

การดําเนินการในระบบฯ<br />

แจ้งให้ผู้ร้องที่ร้องเรียนทราบ<br />

การดําเนินการเบื้องต้นและบันทึก<br />

การดําเนินการในระบบฯ<br />

๑ วันทําการ ๑ วันทําการ ๑ วันทําการ


๒๕<br />

กระบวนงาน: การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์กรณีปกติ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์<br />

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)<br />

ขั้นตอนที่ ๑<br />

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓<br />

- ผู้ร้องส่งเรื่องร้องเรียนที่เป็นหนังสือ<br />

รับจาก ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ นรม. รอง<br />

นรม. รมต.นร. อื่นๆ<br />

- ฝบท. คัดแยกเรื่องเข้าส่วน/ ฝ่าย<br />

ส่วน/ ฝ่าย<br />

- รับงานจาก ฝบท.<br />

- คัดแยกประเภทเรื่อง<br />

- มอบหมายงาน<br />

จนท. ตรวจสอบ<br />

ข้อมูลข้อเท็จจริง<br />

เกี่ยวกับ<br />

เรื่องร้องเรียน<br />

จนท. บันทึกข้อมูล<br />

เรื่องร้องเรียน<br />

ในระบบฯ<br />

๑ วันทําการ<br />

๑ วันทําการ


๒๖<br />

กระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์กรณีปกติ<br />

ระยะเวลาดําเนินการ ๑ วันทําการ (ต่อ)<br />

ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕<br />

ขั้นตอนที่ ๖<br />

- พิจารณาเรื่องร้องเรียน<br />

- ทําหนังสือตอบผู้ร้อง<br />

- เสนอผู้บังคับบัญชา<br />

ลงนาม<br />

- พิจารณาเรื่องร้องเรียน<br />

- ทําหนังสือส่งเรื่องให้<br />

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

- ทําหนังสือตอบผู้ร้อง<br />

- เสนอผู้บังคับบัญชา<br />

ลงนาม<br />

กรณีที่เป็นหนังสือ<br />

- ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทางโทรศัพท์ / โทรสาร /<br />

Web Portal / e-mail และบันทึกการดําเนินการในระบบฯ<br />

- ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม<br />

- บันทึกการดําเนินการ ในระบบฯ<br />

- ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม<br />

- บันทึกการดําเนินการ ในระบบฯ<br />

แจ้งให้ผู้ร้องที่ร้องเรียนทราบ<br />

การดําเนินการเบื้องต้นและบันทึก<br />

การดําเนินการในระบบฯ<br />

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ<br />

การดําเนินการเบื้องต้น<br />

ส่งหน่วยงาน<br />

ที่เกี่ยวข้องพิจารณา<br />

๕.๕ วันทําการ<br />

๑ วันทําการ


๒๗<br />

สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์บริการประชาชน<br />

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖<br />

ภารกิจด้านการประสานมวลชนและองค์กรประชาชน<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ดําเนินการประสานมวลชนและองค์กรประชาชน<br />

ที่มายื่นข้อเรียกร้อง ดังกรณีตัวอย่าง ดังนี้<br />

เดือนตุลาคม ๒๕๕๕<br />

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จํานวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน ขอให้แก้ไข<br />

ปัญหาของขบวนการฯ


วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข จํานวนประมาณ ๗๐๐ คน<br />

ขอให้บรรจุพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล เป็นข้าราชการตามแผนการดําเนินการด้านอัตรากําลังบุคลากร<br />

สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข และอนุมัติอัตราตําแหน่งข้าราชการ พลเรือนตั้งใหม่สําหรับสายงานพยาบาล<br />

วิชาชีพ<br />

๒๘<br />

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ เครือข่ายปฏิรูปพลังงานแห่งชาติ สภาธรรมาภิบาลสภา<br />

เครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง เครือข่ายประชาชนพิทักษ์พลังงาน จํานวนประมาณ ๕๐ คน ขอให้รัฐบาลพิจารณา<br />

ทบทวนการกําหนดราคาพลังงานและค่าไฟฟ้า รวมทั้งขอให้พิจารณาทบทวนการสัมปทานพลังงาน เพื่อให้ประชาชน<br />

ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศอย่างเป็นธรรม และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าว<br />

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕<br />

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) จํานวน ๕<br />

คน ขอคัดค้านมติ ครม. วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่มีมติเห็นชอบการบริจาคเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส<br />

จากโรงไฟฟ้าหนองจอกและโรงไฟฟ้าลานกระบือของ กฟผ. ให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จํานวนประมาณ ๓๐ คน ขอให้พิจารณาแต่งตั้งประธาน<br />

กรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย<br />

๒๙<br />

เดือนธันวาคม ๒๕๕๕<br />

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมรมทหารผ่านศึกวีรกรรมเราสู้ จํานวนประมาณ ๖๐ คน ขอให้พิจารณาช่วยเหลือจัดสรร<br />

ที่ดินทํากินและเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกชมรมทหารผ่านศึกวีรกรรมเราสู้<br />

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนประมาณ ๕๐ คน ขอให้พิจารณา<br />

ช่วยเหลือชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์จากโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชน<br />

ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ํากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท


๓๐<br />

เดือนมกราคม ๒๕๕๖<br />

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร และเขื่อนปากมูล<br />

จังหวัดอุบลราชธานี จํานวนประมาณ ๖๐ คน ขอให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อน<br />

ดังกล่าว<br />

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ชมรมพนักงานราชการครูผู้สอนแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๓๐ คน ขอให้พิจารณา<br />

ช่วยเหลือพนักงานราชการครูผู้สอนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยเสนอแนวทางให้ผู้มีประสบการณ์<br />

สอนอย่างต่ํา ๑๐ ปีขึ้นไป และมีใบประกอบวิชาชีพครูสมควรให้มีการถ่าย - ตัดโอน อัตรากําลังตําแหน่งพนักงาน<br />

ราชการเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตําแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไป


๓๑<br />

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖<br />

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กลุ่มโครงการ “เดินเท้าจากเขาหลวง สู่เมืองหลวง” รวมพลังชุมชน ขจัดสิ้นยาเสพติด<br />

จํานวนประมาณ ๕๐ คน ขอเสนอโครงการ “เดินเท้าจากเขาหลวง สู่เมืองหลวง” รวมพลังชุมชน ขจัดสิ้นยาเสพติด<br />

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี<br />

จํานวนประมาณ ๑๐๐ คน ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย<br />

ในพื้นที่อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


๓๒<br />

เดือนมีนาคม ๒๕๕๖<br />

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๘๐ คน ขอให้พิจารณาช่วยเหลือ<br />

เงินเพิ่มค่าอ้อยฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖<br />

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สหภาพแรงงาน เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน<br />

ขอให้ช่วยเหลือกรณีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน


วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ่มประชาชนผู้ประสบภัยกรณีน้ําทะเลเสีย สัตว์น้ําชายฝั่งตายในพื้นที่<br />

จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวนประมาณ ๕๐๐ คน ขอให้พิจารณาเร่งรัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีสัตว์น้ําชายฝั่งตาย<br />

ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม<br />

๓๓<br />

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี<br />

(สถานีราชปรารภ) จํานวนประมาณ ๑๐๐ คน ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม<br />

ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี บริเวณสถานีราชปรารภ เนื่องจากอาคารบ้านเรือนของกลุ่มฯ ที่ปรากฏในเอกสารตามแบบ<br />

ก่อสร้างเพื่อใช้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะต้องถูกเวนคืนตาม พ.ร.บ. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์<br />

พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งจะทําให้กลุ่มฯ ได้รับความเดือดร้อนจึงขอให้พิจารณาหาแนวทางหรือวิธีการก่อสร้างแบบอื่น<br />

ที่ทําให้กลุ่มฯ ไม่ต้องได้รับผลกระทบต่อไป<br />

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ องค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๒,๕๐๐ คน<br />

ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้ากรณีขอให้แก้ไข พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙


๓๔<br />

เดือนเมษายน ๒๕๕๖<br />

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๑๐๐ คน<br />

ขอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นกรรมการ<br />

ในคณะกรรมการประจําจังหวัดตามกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจําจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียน<br />

รถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖<br />

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เครือข่ายรักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกล จํานวนประมาณ ๑๐๐ คน ขอให้พิจารณา<br />

ดําเนินการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์เป็นวัดร้าง<br />

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖<br />

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาล<br />

แห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน ขอให้รัฐบาล<br />

พิจารณาทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๓๕<br />

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖<br />

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จํานวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน ขอคัดค้านการนําเข้าเนื้อ<br />

และชิ้นส่วนของสุกรจากสหรัฐอเมริกา<br />

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เครือข่ายชาวนาทั่วประเทศไทย จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน ขอให้รัฐบาลพิจารณา<br />

ทบทวนโครงการรับจํานําข้าวเปลือก<br />

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖<br />

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จํานวนประมาณ ๕๐ คน สนับสนุนรัฐบาลที่ยังคงราคา<br />

รับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท


เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย<br />

จํานวนประมาณ ๗๐๐ คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทําเนียบรัฐบาล และไ ด้ส่งตัวแทนเพื่อยื่นหนังสือ<br />

กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวและปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู<br />

และพัฒนาเกษตรกร<br />

๓๖<br />

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มผู้ประกอบการรถสองแถวรับจ้างสายตลาดปัฐวิกรณ์ - ตลาดมีนบุรี จํานวนประมาณ<br />

๓๐ คน ขอความช่วยเหลือกรณีรถโดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ วิ่งทับเส้นทางรถสองแถวสายตลาดปัฐวิกรณ์ - ตลาดมีนบุรี<br />

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๕๐ คน<br />

ขอให้รัฐบาลนําข้อเสนอประเด็นการงดนําเข้าและยกเลิกแร่ใยหินเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี


๓๗<br />

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖<br />

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย จํานวนประมาณ ๕๐ คน เสนอข้อเรียกร้อง<br />

ให้รัฐบาลหยุดการขึ้นราคา LPG รวมถึงการพิจารณากําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในราคาที่เป็นธรรม และจัดการภาระ<br />

หนี้สินของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่เกิดจากการนําเข้าก๊าซ LPG โดยให้ธุรกิจปิโตรเคมีจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื ้อเพลิง<br />

ในราคาเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ<br />

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ กลุ่มศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ ด้านสิทธิประโยชน์ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ<br />

(ศอ.สล.) จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน ขอให้พิจารณาสิทธิสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูล “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”<br />

ประเภทลูกจ้างประจําฯ ผู้รับบําเหน็จรายเดือน<br />

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๒๐๐ คน ขอให้พิจารณา<br />

แก้ไขปัญหาของสภาคนพิการฯ กรณีการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และเสนอข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหา<br />

การจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล


เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ กลุ่มสัมพันธ์เกษตรกรอีสาน (สพอ.) จํานวนประมาณ ๕๘ คน ขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหา<br />

ฝายราศีไศล<br />

๓๘<br />

เดือนกันยายน ๒๕๕๖<br />

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ สภาปฏิรูปพลังงานไทย สภาธรรมาภิบาล<br />

และเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย จํานวนประมาณ ๘๐ คน คัดค้านการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซกับ<br />

ขอให้ยกเลิกกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและหยุดการขึ้นราคาค่าพลังงานไฟฟ้าผันแปร (FT) เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน<br />

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดปทุมธานี จํานวนประมาณ<br />

๔๐ คน ขอติดตามผลการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของกลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยพื้นที่ชุมชน<br />

วัดคุณหญิงส้มจีน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๘๐๐ คน<br />

ขอให้พิจารณาเร่งรัดดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีเร่งด่วน เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน<br />

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)<br />

๓๙<br />

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มสมัชชาคนจน (สคจ.) จํานวนประมาณ ๗๐ คน ขอหารือรายละเอียด<br />

ในเรื่องโครงสร้าง องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนเพื่อเป็นข้อมูล<br />

ประกอบการพิจารณาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป<br />

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ชมรม อปท. อําเภอลาดยาว อําเภอแม่วงก์ อําเภอชุมตาบง อําเภอแม่เปิน จังหวัด<br />

นครสวรรค์ จํานวนประมาณ ๑๒๐ คน ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดําเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัด<br />

นครสวรรค์


ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย<br />

การดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล<br />

๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย<br />

การดําเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงาน<br />

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ<br />

(ปคอป.)<br />

ความเป็นมา การดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู<br />

ประชาธิปไตย โดยได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ได้รับทราบและรับข้อเสนอแนะ<br />

ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ไปพิจารณาดําเนินการ<br />

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงาน<br />

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)<br />

ในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (คอป.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี<br />

(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)<br />

เป็นเลขานุการ และผู ้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ปคอป. มีอํานาจหน้าที่พิจารณา<br />

ข้อเสนอแนะของ คอป. ให้มีการดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ กลไกและวิธีการ<br />

ส่งเสริมให้การเยียวยาและฟื้นฟู อย่างเหมาะสมเป็นธรรม เป็นไปตามหลักนิติธรรมและความเสมอภาค เพื่อนําไปสู่<br />

ความปรองดองและความสมานฉันท์<br />

กรอบการดําเนินการ ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ<br />

๑. การดําเนินงานเกี่ยวกับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือ<br />

ความขัดแย้งทางการเมือง<br />

๒. การดําเนินงานเกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาทางอาญาและการใช้หลักนิติธรรม/หลักยุติธรรมที่เหมาะสม<br />

๓. การดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น<br />

๔. การรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์<br />

๔๐


๔๑<br />

ผลการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖<br />

๑. ปคอป. ได้ประสานขอความร่วมมือกับสํานักงานอัยการสูงสุดให้ตรวจสอบการแจ้งข้อหาและการดําเนินคดี<br />

กับผู้ถูกกล่าวหาและจําเลยและให้ผู้ต้องหาและจําเลยสามารถต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และลดผลกระทบที่จะ<br />

เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว<br />

๒. ได้มีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง<br />

(พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓) โดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานเอกสารก่อนจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว<br />

๓. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ได้อนุมัติกรณีประธาน ปคอป. ขออนุมัติ<br />

ในหลักการต่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดําเนินโครงการจัดเวทีเสวนา หาทางออกประเทศไทย<br />

๔. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้<br />

๔.๑ เห็นชอบให้ดําเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทยและอนุมัติงบประมาณ<br />

เพิ่มเติมเพื่อดําเนินโครงการดังกล่าว<br />

๔.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบโครงการและงบประมาณของกระทรวงฯ หากมีการดําเนินการ<br />

ในลักษณะเดียวกับโครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย ก็ให้นํามาบูรณาการร่วมกับโครงการนี้<br />

เพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน<br />

ในการนี้ ปคอป. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นหลายคณะ เพื่อให้การดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย<br />

ที่กําหนด<br />

การประชุมหารือเกี่ยวกับการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ<br />

ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)<br />

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕


๔๒<br />

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖<br />

การประชุมคณะอนุกรรมการกํากับทิศทางการดําเนินการจัดเวทีเสวนา (ในคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงาน<br />

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) )<br />

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕


๔๓<br />

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕<br />

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


๔๔<br />

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น (ในคณะกรรมการประสานและติดตามผล<br />

การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) )<br />

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕<br />

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖


๔๕<br />

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖<br />

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖


๔๖<br />

๒. กิจกรรมข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ<br />

สืบเนื่องมาจากนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส่วนราชการและจังหวัดจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง<br />

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หน่วยงานละ ๑ โครงการ โดยมอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก<br />

รับผิดชอบการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณากระบวนงานสร้างคุณค่าของ<br />

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรวม ๑๑ กระบวนงานแล้วมีมติคัดเลือกกระบวนงาน “การจัดการเรื่องร้องทุกข์”<br />

ของศูนย์บริการประชาชนเพื่อจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งถึงแม้ว่า<br />

กระบวนงานดังกล่าวจะเป็นกระบวนงานที่มีความเสี่ยงต่ําในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น หากแต่เป็นกระบวนงาน<br />

ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนโดยตรงและมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสีย<br />

ต่อประชาชนสูง<br />

ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน ได้กําหนดให้มีการดําเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ<br />

ปฏิบัติราชการรวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๗ หลักสูตร<br />

หลักสูตรที่ ๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

หลักสูตรที่ ๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘<br />

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


๔๗<br />

หลักสูตรที่ ๓ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐<br />

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


๔๘<br />

หลักสูตรที่ ๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง<br />

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕


๔๙<br />

หลักสูตรที่ ๕ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙<br />

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖


๕๐<br />

หลักสูตรที่ ๖ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน<br />

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


๕๑<br />

หลักสูตรที่ ๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙<br />

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖


๕๒<br />

ภารกิจด้านคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในฐานะกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ<br />

ในคณะกรรมการต่างๆ โดยมีตัวอย่างคณะกรรมการ ดังนี้<br />

๑. คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ความเป็นมา สืบเนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ได้กําหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาหลายประการ<br />

ที่ขัดขวางมิให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ เช่น ปัญหาความยากจน การขาดความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติ<br />

ของกฎหมายและสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรม เป็นต้น ซึ่งประชาชนผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้แม้จะมีสิทธิในการ<br />

ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามรัฐธรรมนูญได้ให้หลักประกันไว้ แต่ในหลายกรณีไม่อาจได้รับความช่วยเหลือ<br />

และได้รับการเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างดีเพียงพอและมีมาตรฐาน<br />

เดียวกัน จึงได้มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อนําไปใช้เป็นกลไก<br />

และมาตรการในการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับเรื่องราวร้องทุกข์การบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อน<br />

ของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็น “มาตรฐานงานขั้นต่ํา” ของระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ระเบียบดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า ให้บุคคลมีสิทธิเสนอ<br />

เรื่องราวร้องทุกข์และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยในระเบียบนี้ ได้กําหนดหลักเกณฑ์<br />

ขั้นตอน และวิธีการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทาง<br />

เดียวกันและกําหนดให้มีคณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และคณะกรรมการ<br />

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจํากระทรวง<br />

ในการนี้ คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖


๒. คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.) การปรึกษาหารือ<br />

เกี่ยวกับแนวทางการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบ<br />

และก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย<br />

ของประเทศไทย<br />

ความเป็นมา สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๑๘<br />

มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)<br />

และรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)<br />

ได้แต่งตั้งคณะกรรมอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.) โดยมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี<br />

(นายกมล สุขสมบูรณ์) เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัด<br />

สํานักนายกรัฐมนตรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน<br />

เกี่ยวกับโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทก<br />

ภัยของประเทศไทยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘<br />

และให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ประมวลผล และสรุปรายงานการรับฟังความคิดเห็น<br />

ของประชาชนเสนอ กบอ. และแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย<br />

ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบ<br />

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย<br />

และมีประสิทธิภาพ จึงมีการแต่งตั้งคณะทํางาน ดังนี้<br />

๑.๑ คณะทํางานด้านบริหาร ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)<br />

๑.๒ คณะทํางานด้านวิชาการ ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)<br />

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)<br />

ได้มีการจัดกิจกรรมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเตรียมดําเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ<br />

ทรัพยากรน้ํา ดังนี้<br />

๕๓


๕๔<br />

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)<br />

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖<br />

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖


๕๕<br />

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖<br />

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖<br />

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖


๕๖<br />

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖<br />

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖


๕๗<br />

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖<br />

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖


๕๘<br />

การประชุมคณะทํางานด้านบริหารภายใต้คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)<br />

ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)<br />

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖<br />

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖


๕๙<br />

การประชุมคณะทํางานด้านวิชาการภายใต้คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)<br />

ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)<br />

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖<br />

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามภารกิจ<br />

ของคณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)<br />

ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)<br />

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖<br />

การประชุมหารือเพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน<br />

ตามภารกิจของคณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)<br />

ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)<br />

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖


๖๐<br />

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีปัญหาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม<br />

ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่จังหวัดภูเก็ต<br />

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖


๘๑<br />

กิจกรรม KM<br />

ของศูนย์บริการประชาชน<br />

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี<br />

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๖


๑. การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม<br />

อรรถไกวัลวที<br />

มีวาระการประชุมเพื่อบ่งชี้ความรู้ ระดมความคิดเห็นกําหนดองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรหรือองค์กรจําเป็นต้องมี<br />

ในส่วนขององค์ความรู้ด้านการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ กําหนดได้ ๕ หัวข้อองค์ความรู้<br />

๘๒


๒. การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP หัวข้อ “ปัญหาการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีหน่วยงาน<br />

ไม่เข้าไปรับงาน และปัญหาการใช้งานอื่นๆ” และเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘<br />

มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑<br />

๘๓<br />

รูปภาพ ๒.๑ บรรยากาศในการประชุม CoP หัวข้อ “ปัญหาการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

กรณีหน่วยงานไม่เข้าไปรับงาน และปัญหาการใช้งานอื่นๆ”<br />

รูปภาพ ๒.๒ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้ในเวทีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยถ่ายทอด<br />

ประสบการณ์การทํางานเรื่องร้องทุกข์


๓. การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP หัวข้อ “แนวทางการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายเร่งด่วน<br />

ของรัฐบาล” และหัวข้อ “แนวทางการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์โดยคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ร้อง ผู้ให้ข้อมูล<br />

และผู้ที่เกี่ยวข้อง” เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑<br />

๘๔<br />

๔. การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP หัวข้อ “การรับและเจรจากับกลุ่มมวลชน” และเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยน<br />

เรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ศบช.<br />

รูปภาพ ๔.๑ บรรยากาศในการประชุม CoP หัวข้อ “การรับและเจรจากับกลุ่มมวลชน”<br />

รูปภาพ ๔.๒ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้ในเวทีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ โดยถ่ายทอด<br />

ประสบการณ์การทํางานเรื่องร้องทุกข์


๕. การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์”<br />

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑<br />

๘๕<br />

๖. การจัดกิจกรรมการทบทวนการปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนงาน AAR แก่ผู้ที่นําความรู้ที่ได้ไปใช้<br />

ในการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑


๘๖<br />

การจัดรวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br />

1. ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (เว็บไซต์ของศูนย์บริการประชาชน www.psc.opm.go.th)<br />

2. KM Corner (มุมหนังสือความรู้) /แฟ้มข้อมูลความรู้ /บอร์ดประชาสัมพันธ์<br />

3. สารานุกรมเสรีออนไลน์ สปน. (OPM Wiki)


๘๗<br />

การดําเนินโครงการ<br />

โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ<br />

ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน<br />

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. พ ๒๕๕๖<br />

เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศูนย์บริการประชาชนได้จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ<br />

ของเจ้าที่ศูนย์บริการประชาชน ณ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์<br />

เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการใหบริการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สร้างความนระหนักในการ<br />

ให้ความสําคัญของการทํางานเป็นทีม และร่วมเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ<br />

ภาพบรรยากาศการสัมมนาโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าที่ศูนย์บริการประชาชน<br />

ณ โรงแรม ชาโตเดอ เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา<br />

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรม ดังนี้


๘๘


๘๙<br />

สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรี<br />

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผ่านช่องทางต่างๆ สรุปประเด็นสําคัญได้ ดังนี้<br />

๑. สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชน จําแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑<br />

(๔ ช่องทาง)<br />

สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ / ไปรษณีย์ / โทรสาร<br />

เว็บไซต์ www.1111.go.th จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑


๙๐<br />

ลําดับ<br />

ที่<br />

ช่องทางการติดต่อ<br />

จํานวนการติดต่อ<br />

(ครั้ง)<br />

ร้อยละ<br />

๑ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ๘๓,๑๔๓ ๘๐.๐๖<br />

๒ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร ๙,๔๖๗ ๙.๑๒<br />

๓ เว็บไซต์ (www.1111.go.th) ๙,๓๔๖ ๙.๐๐<br />

๔ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ๑,๘๘๖ ๑.๘๒<br />

รวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๘๔๒ ๑๐๐.๐๐<br />

จากตารางแสดงสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖<br />

ประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๘๔๒ ครั้ง โดยผ่านช่องทางสายด่วน<br />

ของรัฐบาล ๑๑๑๑ มากที่สุด รองลงมา คือ ช่องทางตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร ช่องทางเว็บไซต์<br />

(www.1111.go.th) และช่องทางจุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ตามลําดับ


๒. จํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น เรียงตามลําดับประเภทเรื่องหลักที่มีการร้องทุกข์/<br />

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด<br />

๙๑<br />

๓๕,๐๐๐<br />

๓๐,๐๐๐<br />

๒๕,๐๐๐<br />

๒๐,๐๐๐<br />

๑๕,๐๐๐<br />

๑๐,๐๐๐<br />

๕,๐๐๐<br />

๐<br />

ร้องทุกข์<br />

เสนอความคิดเห็น<br />

ลําดับที่<br />

ประเภทเรื่อง ร้องทุกข์<br />

(จํานวนเรื่อง)<br />

เสนอความคิดเห็น<br />

(จํานวนเรื่อง)<br />

๑ สังคมและสวัสดิการ ๒๙,๙๙๕ ๔,๐๘๘ ๓๔,๐๘๓<br />

๒ การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๘,๙๙๑ ๑๕๒ ๙,๑๔๓<br />

๓ การเมือง-การปกครอง ๒,๖๕๔ ๕,๔๒๓ ๘,๐๗๗<br />

๔ เศรษฐกิจ ๔,๕๓๒ ๑,๗๒๗ ๖,๒๕๙<br />

๕ กฎหมาย ๑,๗๑๒ ๗๑๑ ๒,๔๒๓<br />

๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑,๙๐๖ ๓๒๓ ๒,๒๒๙<br />

รวมทั้งสิ้น ๔๙,๗๙๐ ๑๒,๔๒๔ ๖๒,๒๑๔<br />

จากตารางแสดงจํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖<br />

ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นรวม ๖๒,๒๑๔ เรื่อง จําแนกเป็นการร้องทุกข์ จํานวน ๔๙,๗๙๐ เรื่อง<br />

และเสนอความคิดเห็น จํานวน ๑๒,๔๒๔ เรื่อง<br />

รวม


๓. จํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น จําแนกตามประเภทเรื่องหลักที่มีการร้องทุกข์/<br />

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด<br />

๙๒<br />

ลําดับที่ ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง จํานวนเรื่อง ร้อยละ<br />

๑ สังคมและสวัสดิการ<br />

สาธารณูปโภค ๑๓,๙๖๗<br />

(๑)<br />

สังคมเสื่อมโทรม ๙,๑๗๕<br />

(๒)<br />

๒๒.๔๕<br />

๑๔.๗๕<br />

สวัสดิการสงเคราะห์ ๒,๓๕๖ ๓.๗๙<br />

การพนัน ๑,๙๓๗ ๓.๑๑<br />

ปัญหาแรงงาน ๑,๐๗๒ ๑.๗๒<br />

สาธารณสุข ๙๕๓ ๑.๕๓<br />

ปัญหาที่ดิน ๙๒๒ ๑.๔๘<br />

จัดระเบียบสังคม ๘๙๒ ๑.๔๓<br />

การศึกษา ๗๖๔ ๑.๒๓<br />

สถานภาพของบุคคล ๕๓๙ ๐.๘๗<br />

ปัญหาที่อยู่อาศัย ๕๒๒ ๐.๘๔<br />

ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ๓๓๙ ๐.๕๕<br />

สิทธิมนุษยชน ๒๔๑ ๐.๓๙<br />

ประกันสังคม ๒๒๐ ๐.๓๕<br />

หลักประกันสุขภาพ ๑๔๕ ๐.๒๓<br />

การกีฬา ๓๙ ๐.๐๖<br />

รวม ๓๔,๐๘๓ ๕๔.๗๘<br />

๒ การร้องเรียนกล่าวโทษ<br />

เจ้าหน้าที่ของรัฐ<br />

ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓,๔๙๕<br />

(๔)<br />

๕.๖๒


๙๓<br />

การประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒,๘๓๐<br />

(๕)<br />

๔.๕๕<br />

การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ๒,๘๑๘ ๔.๕๓<br />

รวม ๙,๑๔๓ ๑๔.๗๐<br />

๓ การเมือง-การปกครอง<br />

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและ<br />

โครงการของรัฐ<br />

๔,๙๗๕<br />

(๓)<br />

๘.๐๐<br />

การใช้อํานาจของหน่วยงานของรัฐ ๑,๗๙๐ ๒.๘๘<br />

การเมือง ๗๕๕ ๑.๒๑<br />

ปัญหาความมั่นคง ๕๓๘ ๐.๘๖<br />

สถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๙ ๐.๐๓<br />

รวม ๘,๐๗๗ ๑๒.๙๘<br />

๔ เศรษฐกิจ<br />

ปัญหาหนี้สิน ๑,๕๔๘ ๒.๕๐<br />

การเกษตร ๑,๒๖๗ ๒.๐๔<br />

รายได้ ๑,๑๕๖ ๑.๘๖<br />

การค้า ๗๔๙ ๑.๒๐<br />

การลงทุน ๔๗๙ ๐.๗๗<br />

การเงิน ๔๕๖ ๐.๗๓<br />

การคลัง ๒๗๖ ๐.๔๔<br />

ราคาพลังงาน ๒๖๔ ๐.๔๒<br />

อุตสาหกรรม ๖๔ ๐.๑๐<br />

รวม ๖,๒๕๙ ๑๐.๐๖<br />

๕ กฎหมาย<br />

การกระทําความผิดอาญา ๑,๐๒๗ ๑.๖๕<br />

การเสนอและตรากฎหมาย ๕๖๔ ๐.๙๑<br />

การบังคับตามกฎหมาย ๔๘๖ ๐.๗๘<br />

การใช้สิทธิหรือข้อพิพาทระหว่างเอกชน ๓๔๖ ๐.๕๖<br />

รวม ๒,๔๒๓ ๓.๙๐


๙๔<br />

๖ ทรัพยากรธรรมชาติ<br />

และสิ่งแวดล้อม<br />

ปัญหาน้ําผิวดิน ๙๙๑ ๑.๕๙<br />

ปัญหาในพื้นที่ป่า ๓๗๘ ๐.๖๑<br />

ปัญหาของเสีย ๓๑๐ ๐.๕๐<br />

สัตว์ป่าและพืชป่า ๑๕๗ ๐.๒๕<br />

คุณภาพอากาศและเสียง ๑๐๖ ๐.๑๗<br />

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙๒ ๐.๑๕<br />

คุณภาพน้ํา ๘๙ ๐.๑๔<br />

ทรัพยากรธรณี ๔๒ ๐.๐๗<br />

ปัญหาน้ําบาดาล ๔๐ ๐.๐๖<br />

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ๒๔ ๐.๐๔<br />

รวม ๒,๒๒๙ ๓.๕๘<br />

รวมทั้งสิ้น ๖๒,๒๑๔ ๑๐๐.๐๐<br />

หมายเหตุ : (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หมายถึง ลําดับที่ที่มีจํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ๕ ลําดับแรก<br />

จากตารางแสดงจํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖<br />

ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น ในประเภทเรื่องต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๖๒,๒๑๔ เรื่อง โดยร้องทุกข์/<br />

เสนอความคิดเห็น ในประเภทเรื่องหลักด้านสังคมและสวัสดิการมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการร้องเรียนกล่าวโทษ<br />

เจ้าหน้าที่ของรัฐ และด้านการเมือง – การปกครอง ตามลําดับ<br />

สําหรับประเภทเรื่องรองที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ สาธารณูปโภค รองลงมา<br />

คือ สังคมเสื่อมโทรม การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่<br />

ของรัฐ และการประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามลําดับ<br />

ส่วนประเภทเรื่องย่อยที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน<br />

การบริการขนส่งทางบก น้ําประปา และโทรศัพท์ รองลงมาคือ เหตุเดือดร้อนรําคาญ และการแสดงความคิดเห็น<br />

เกี่ยวกับนโยบายของรัฐในประเด็นที่หลากหลาย เช่น โรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนครูปริญญาตรี<br />

๑๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอจ่ายเพิ่มเงินเดือนให้แก่ครูได้ จึงขอให้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน<br />

ให้สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนดังกล่าว ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติการแต่งกาย<br />

และทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากเห็นว่าโรงเรียนเข้มงวดกับทรงผมนักเรียนอยู่แล้ว ขอให้มีมาตรการ<br />

ในการควบคุมดูแลรักษาการใช้แท็บเล็ตของโครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทย ขอให้ยกเลิกนโยบายการปรับเพิ่ม<br />

อัตราค่าผ่านทางพิเศษ และขอให้ปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่<br />

ของรัฐในสังกัดกระทรวง และการประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นต้น


๔. จํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและผลการดําเนินการของหน่วยงาน (ไม่รวมองค์กรปกครอง<br />

ส่วนท้องถิ่นและจังหวัด) เรียงตามลําดับหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น<br />

มากที่สุด<br />

๙๕<br />

รวม<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

ลําดับที่ หน่วยงาน<br />

จํานวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

จํานวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

จํานวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

ดําเนินการจนได้<br />

ข้อยุติ<br />

จํานวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

รอผลการพิจารณา<br />

จํานวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

๑ กระทรวง ๑๔,๔๓๖ ๕๑.๘๓ ๑๐,๑๙๔ ๗๐.๖๒ ๔,๒๔๒ ๒๙.๓๘ ๒,๙๒๒ ๖๘.๘๘ ๑,๓๒๐ ๓๑.๑๒<br />

๑.๑ กระทรวงมหาดไทย ๒,๓๙๓ ๘.๕๙ ๑,๗๘๓ ๗๔.๕๑ ๖๑๐ ๒๕.๔๙ ๔๖๑ ๗๕.๕๗ ๑๔๙ ๒๔.๔๓<br />

๑.๒ กระทรวงศึกษาธิการ ๑,๕๐๓ ๕.๔๐ ๑,๐๔๒ ๖๙.๓๓ ๔๖๑ ๓๐.๖๗ ๓๒๒ ๖๙.๘๕ ๑๓๙ ๓๐.๑๕<br />

๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข ๑,๓๖๐ ๔.๘๘ ๑,๑๓๙ ๘๓.๗๕ ๒๒๑ ๑๖.๒๕ ๑๑๒ ๕๐.๖๘ ๑๐๙ ๔๙.๓๒<br />

๑.๔ กระทรวงคมนาคม ๑,๓๐๓ ๔.๖๘ ๑,๐๔๑ ๗๙.๘๙ ๒๖๒ ๒๐.๑๑ ๑๗๐ ๖๔.๘๙ ๙๒ ๓๕.๑๑<br />

๑.๕ กระทรวงเกษตรและ<br />

สหกรณ์ ๑,๒๙๕ ๔.๖๕ ๗๕๔ ๕๘.๒๒ ๕๔๑ ๔๑.๗๘ ๔๒๖ ๗๘.๗๔ ๑๑๕ ๒๑.๒๖<br />

๑.๖ กระทรวงการคลัง ๑,๑๕๙ ๔.๑๖ ๗๘๖ ๖๗.๘๒ ๓๗๓ ๓๒.๑๘ ๒๖๘ ๗๑.๘๕ ๑๐๕ ๒๘.๑๕<br />

๑.๗ กระทรวงการพัฒนาสังคม<br />

และความมั่นคงของมนุษย์<br />

๘๕๗ ๓.๐๘ ๓๗๗ ๔๓.๙๙ ๔๘๐ ๕๖.๐๑ ๒๙๘ ๖๒.๐๘ ๑๘๒ ๓๗.๙๒<br />

๑.๘ กระทรวงแรงงาน ๘๕๑ ๓.๐๖ ๕๒๑ ๖๑.๒๒ ๓๓๐ ๓๘.๗๘ ๒๐๗ ๖๒.๗๓ ๑๒๓ ๓๗.๒๗<br />

๑.๙ กระทรวงพาณิชย์ ๘๔๕ ๓.๐๓ ๖๘๔ ๘๐.๙๕ ๑๖๑ ๑๙.๐๕ ๑๐๘ ๖๗.๐๘ ๕๓ ๓๒.๙๒<br />

๑.๑๐ กระทรวงอุตสาหกรรม ๖๕๑ ๒.๓๔ ๖๐๑ ๙๒.๓๒ ๕๐ ๗.๖๘ ๓๙ ๗๘.๐๐ ๑๑ ๒๒.๐๐<br />

๑.๑๑ สํานักนายกรัฐมนตรี ๕๔๔ ๑.๙๕ ๓๘๖ ๗๐.๙๖ ๑๕๘ ๒๙.๐๔ ๙๑ ๕๗.๕๙ ๖๗ ๔๒.๔๑<br />

๑.๑๒ กระทรวงทรัพยากร ๔๕๖ ๑.๖๔ ๒๔๘ ๕๔.๓๙ ๒๐๘ ๔๕.๖๑ ๑๖๑ ๗๗.๔๐ ๔๗ ๒๒.๖๐<br />

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br />

๑.๑๓ กระทรวงพลังงาน ๓๒๕ ๑.๑๗ ๒๖๗ ๘๒.๑๕ ๕๘ ๑๗.๘๕ ๔๒ ๗๒.๔๑ ๑๖ ๒๗.๕๙<br />

๑.๑๔ กระทรวงกลาโหม ๒๗๖ ๐.๙๙ ๑๘๙ ๖๘.๔๘ ๘๗ ๓๑.๕๒ ๕๗ ๖๕.๕๒ ๓๐ ๓๔.๔๘<br />

๑.๑๕ กระทรวงยุติธรรม ๒๕๗ ๐.๙๒ ๑๑๖ ๔๕.๑๔ ๑๔๑ ๕๔.๘๖ ๙๗ ๖๘.๗๙ ๔๔ ๓๑.๒๑<br />

๑.๑๖ กระทรวงการต่างประเทศ ๑๒๕ ๐.๔๕ ๘๒ ๖๕.๖๐ ๔๓ ๓๔.๔๐ ๒๑ ๔๘.๘๔ ๒๒ ๕๑.๑๖


๙๖<br />

๑.๑๗ กระทรวงเทคโนโลยี<br />

สารสนเทศและการสื่อสาร<br />

๙๒ ๐.๓๓ ๖๘ ๗๓.๙๑ ๒๔ ๒๖.๐๙ ๑๘ ๗๕.๐๐ ๖ ๒๕.๐๐<br />

๑.๑๘ กระทรวงวัฒนธรรม ๗๑ ๐.๒๕ ๕๒ ๗๓.๒๔ ๑๙ ๒๖.๗๖ ๑๕ ๗๘.๙๕ ๔ ๒๑.๐๕<br />

๑.๑๙ กระทรวงการท่องเที่ยวและ<br />

กีฬา<br />

๑.๒๐ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ<br />

เทคโนโลยี<br />

๖๑ ๐.๒๒ ๔๗ ๗๗.๐๕ ๑๔ ๒๒.๙๕ ๘ ๕๗.๑๔ ๖ ๔๒.๘๖<br />

๑๒ ๐.๐๔ ๑๑ ๙๑.๖๗ ๑ ๘.๓๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒ หน่วยงานอื่น ๗,๘๑๘ ๒๘.๐๗ ๖,๕๑๔ ๘๓.๓๒ ๑,๓๐๔ ๑๖.๖๘ ๗๘๓ ๖๐.๐๕ ๕๒๑ ๓๙.๙๕<br />

๒.๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๖,๔๒๖ ๒๓.๐๗ ๕,๕๕๓ ๘๖.๔๑ ๘๗๓ ๑๓.๕๙ ๔๗๘ ๕๔.๗๕ ๓๙๕ ๔๕.๒๕<br />

๒.๒ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

กิจการกระจายเสียง<br />

กิจการโทรทัศน์และ<br />

กิจการโทรคมนาคม<br />

แห่งชาติ<br />

๒.๓ สํานักงานเลขาธิการสภา<br />

ผู้แทนราษฎร<br />

๓๖๑ ๑.๓๐ ๓๒๒ ๘๙.๒๐ ๓๙ ๑๐.๘๐ ๓๑ ๗๙.๔๙ ๘ ๒๐.๕๑<br />

๑๖๑ ๐.๕๘ ๑๕๔ ๙๕.๖๕ ๗ ๔.๓๕ ๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙<br />

๒.๔ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๑๕๕ ๐.๕๖ ๑๐๙ ๗๐.๓๒ ๔๖ ๒๙.๖๘ ๒๙ ๖๓.๐๔ ๑๗ ๓๖.๙๖<br />

๒.๕ สํานักงานพระพุทธศาสนา<br />

แห่งชาติ<br />

๒.๖ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

ป้องกันและปราบปราม<br />

ยาเสพติด<br />

๑๔๒ ๐.๕๑ ๗๔ ๕๒.๑๑ ๖๘ ๔๗.๘๙ ๔๗ ๖๙.๑๒ ๒๑ ๓๐.๘๘<br />

๑๑๗ ๐.๔๒ ๑๑๐ ๙๔.๐๒ ๗ ๕.๙๘ ๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙<br />

๒.๗ สภาทนายความ ๖๓ ๐.๒๓ ๙ ๑๔.๒๙ ๕๔ ๘๕.๗๑ ๓๘ ๗๐.๓๗ ๑๖ ๒๙.๖๓<br />

๒.๘ ศูนย์อํานวยการบริหาร<br />

จังหวัดชายแดนภาคใต้<br />

๒.๙ สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน<br />

และชุมชนเมืองแห่งชาติ<br />

๒.๑๐ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

กํากับและส่งเสริมการ<br />

ประกอบธุรกิจประกันภัย<br />

๒.๑๑ กองอํานวยการรักษา<br />

ความมั่นคงภายใน<br />

ราชอาณาจักร<br />

๕๖ ๐.๒๐ ๑๕ ๒๖.๗๙ ๔๑ ๗๓.๒๑ ๓๓ ๘๐.๔๙ ๘ ๑๙.๕๑<br />

๔๖ ๐.๑๗ ๑๗ ๓๖.๙๖ ๒๙ ๖๓.๐๔ ๒๔ ๘๒.๗๖ ๕ ๑๗.๒๔<br />

๔๒ ๐.๑๕ ๙ ๒๑.๔๓ ๓๓ ๗๘.๕๗ ๑๖ ๔๘.๔๘ ๑๗ ๕๑.๕๒<br />

๓๕ ๐.๑๓ ๒๗ ๗๗.๑๔ ๘ ๒๒.๘๖ ๔ ๕๐.๐๐ ๔ ๕๐.๐๐


๙๗<br />

๒.๑๓ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

การเลือกตั้ง<br />

๒.๑๔ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

ป้องกันและปราบปรามการ<br />

ทุจริตในภาครัฐ<br />

๓๓ ๐.๑๒ ๓๒ ๙๖.๙๗ ๑ ๓.๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐<br />

๒๙ ๐.๑๐ ๑๔ ๔๘.๒๘ ๑๕ ๕๑.๗๒ ๑๒ ๘๐.๐๐ ๓ ๒๐.๐๐<br />

๒.๑๕ สํานักงานอัยการสูงสุด ๑๕ ๐.๐๕๔ ๑ ๖.๖๗ ๑๔ ๙๓.๓๓ ๑๑ ๗๘.๕๗ ๓ ๒๑.๔๓<br />

๒.๑๖ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

ป้องกันและปราบปราม<br />

การทุจริตแห่งชาติ<br />

๑๒ ๐.๐๔ ๘ ๖๖.๖๗ ๔ ๓๓.๓๓ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒.๑๗ สํานักงานศาลยุติธรรม ๑๒ ๐.๐๔ ๙ ๗๕.๐๐ ๓ ๒๕.๐๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓<br />

๒.๑๘ สํานักงานรับรอง<br />

มาตรฐานและประเมิน<br />

คุณภาพการศึกษา<br />

(องค์การมหาชน)<br />

๒.๑๙ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

กํากับกิจการพลังงาน<br />

๘ ๐.๐๒๙ ๒ ๒๕.๐๐ ๖ ๗๕.๐๐ ๑ ๑๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓<br />

๗ ๐.๐๒๕ ๔ ๕๗.๑๔ ๓ ๔๒.๘๖ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒.๒๐ สํานักพระราชวัง ๗ ๐.๐๒๕ ๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒.๒๑ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ<br />

๒.๒๒ สํานักงานเลขาธิการ<br />

วุฒิสภา<br />

๖ ๐.๐๒๒ ๕ ๘๓.๓๓ ๑ ๑๖.๖๗ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๖ ๐.๐๒๒ ๖ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒.๒๓ แพทยสภา ๔ ๐.๐๑๔ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐<br />

๒.๒๔ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

พิเศษเพื่อประสานงาน<br />

โครงการอันเนื่องมาจาก<br />

พระราชดําริ<br />

๔ ๐.๐๑๔ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒.๒๕ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔ ๐.๐๑๔ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒.๒๖ สภากาชาดไทย ๔ ๐.๐๑๔ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒.๒๗ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

กํากับหลักทรัพย์และ<br />

ตลาดหลักทรัพย์<br />

๒.๒๘ ธนาคารพาณิชย์จด<br />

ทะเบียนในประเทศ<br />

๔ ๐.๐๑๔ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๔ ๐.๐๑๔ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐<br />

๒.๒๙ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๓ ๐.๐๑๑ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐


๙๘<br />

๒.๓๐ สํานักราชเลขาธิการ ๓ ๐.๐๑๑ ๑ ๓๓.๓๓ ๒ ๖๖.๖๗ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒.๓๑ ศาลปกครอง ๒ ๐.๐๐๗ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒.๓๒ องค์การกระจายเสียงและ<br />

แพร่ภาพสาธารณะแห่ง<br />

ประเทศไทย<br />

๒.๓๓ สํานักงานกองทุน<br />

สนับสนุนการสร้างเสริม<br />

สุขภาพ<br />

๒ ๐.๐๐๗ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒.๓๔ สํานักจุฬาราชมนตรี ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒.๓๕ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว<br />

(องค์การมหาชน)<br />

๒.๓๖ สํานักงานทรัพย์สิน<br />

ส่วนพระมหากษัตริย์<br />

๒.๓๗ สํานักงานสภาที่ปรึกษา<br />

เศรษฐกิจและสังคม<br />

แห่งชาติ<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒.๓๘ ศาลรัฐธรรมนูญ ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒.๓๙ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

วิจัยแห่งชาติ<br />

๒.๔๐ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

ปฏิรูปกฎหมาย<br />

๒.๔๑ สภาวิชาชีพบัญชี<br />

ในพระบรมราชูปถัมภ์<br />

๒.๔๒ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

กลางอิสลามแห่ง<br />

ประเทศไทย<br />

๒.๔๓ ราชตฤณมัยสมาคมแห่ง<br />

ประเทศไทย ในพระบรม<br />

ราชูปถัมภ์<br />

๓ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๕,๕๙๖ ๒๐.๑๐ ๓,๔๓๑ ๖๑.๓๑ ๒,๑๖๕ ๓๘.๖๙ ๑,๗๒๘ ๗๙.๘๒ ๔๓๗ ๒๐.๑๘<br />

ในกํากับกระทรวง<br />

๓.๑ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๑,๘๔๐ ๖.๖๐๖ ๕๗๘ ๓๑.๔๑ ๑,๒๖๒ ๖๘.๕๙ ๑,๐๐๗ ๗๙.๗๙ ๒๕๕ ๒๐.๒๑<br />

ในกํากับ<br />

กระทรวงการคลัง


๙๙<br />

๓.๑.๑ ธนาคารออมสิน ๖๗๗ ๒.๔๓ ๑๒๘ ๑๘.๙๑ ๕๔๙ ๘๑.๐๙ ๔๕๓ ๘๒.๕๑ ๙๖ ๑๗.๔๙<br />

๓.๑.๒ ธนาคารเพื่อการเกษตร<br />

และสหกรณ์การเกษตร<br />

๓.๑.๓ สํานักงานสลากกินแบ่ง<br />

รัฐบาล<br />

๓.๑.๔ ธนาคารกรุงไทย จํากัด<br />

(มหาชน)<br />

๓.๑.๕ ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการ<br />

แก้ไขปัญหาหนี้สินภาค<br />

ประชาชน<br />

๔๓๙ ๑.๕๘ ๒๒๔ ๕๑.๐๓ ๒๑๕ ๔๘.๙๗ ๑๕๗ ๗๓.๐๒ ๕๘ ๒๖.๙๘<br />

๑๘๓ ๐.๖๖ ๑๐๘ ๕๙.๐๒ ๗๕ ๔๐.๙๘ ๖๒ ๘๒.๖๗ ๑๓ ๑๗.๓๓<br />

๑๕๐ ๐.๕๔ ๔๐ ๒๖.๖๗ ๑๑๐ ๗๓.๓๓ ๑๐๒ ๙๒.๗๓ ๘ ๗.๒๗<br />

๑๔๖ ๐.๕๒ ๘ ๕.๔๘ ๑๓๘ ๙๔.๕๒ ๙๑ ๖๕.๙๔ ๔๗ ๓๔.๐๖<br />

๓.๑.๖ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๑๐๓ ๐.๓๗ ๒๔ ๒๓.๓๐ ๗๙ ๗๖.๗๐ ๗๒ ๙๑.๑๔ ๗ ๘.๘๖<br />

๓.๑.๗ กองทุนเงินให้กู้ยืม<br />

๕๓ ๐.๑๙ ๒๕ ๔๗.๑๗ ๒๘ ๕๒.๘๓ ๑๔ ๕๐.๐๐ ๑๔ ๕๐.๐๐<br />

เพื่อการศึกษา<br />

๓.๑.๘ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ<br />

ขนาดกลางและขนาดย่อม<br />

แห่งประเทศไทย<br />

๓.๑.๙ ธนาคารอิสลามแห่ง<br />

๔๙ ๐.๑๘ ๔ ๘.๑๖ ๔๕ ๙๑.๘๔ ๓๗ ๘๒.๒๒ ๘ ๑๗.๗๘<br />

๒๐ ๐.๐๗ ๖ ๓๐.๐๐ ๑๔ ๗๐.๐๐ ๑๓ ๙๒.๘๖ ๑ ๗.๑๔<br />

ประเทศไทย<br />

๓.๑.๑๐ กองทุนบําเหน็จบํานาญ<br />

ข้าราชการ<br />

๓.๑.๑๑ ธนาคารเพื่อการส่งออก<br />

และนําเข้าแห่งประเทศ<br />

ไทย<br />

๑๒ ๐.๐๔ ๘ ๖๖.๖๗ ๔ ๓๓.๓๓ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐<br />

๒ ๐.๐๐๗ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐<br />

๓.๑.๑๒ โรงงานยาสูบ ๒ ๐.๐๐๗ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๓.๑.๑๓ บริษัท บริหารสินทรัพย์<br />

สุขุมวิท จํากัด<br />

๓.๑.๑๔ บริษัทบริหารสินทรัพย์<br />

กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด<br />

๓.๑.๑๕ บรรษัทประกันสินเชื่อ<br />

อุตสาหกรรมขนาดย่อม<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๓.๑.๑๖ องค์การสุรา ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐


๑๐๐<br />

๓.๒ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๑,๕๑๓ ๕.๔๔ ๑,๑๐๖ ๗๓.๑๐ ๔๐๗ ๒๖.๙๐ ๓๗๓ ๙๑.๖๕ ๓๔ ๘.๓๕<br />

ในกํากับ<br />

กระทรวงมหาดไทย<br />

๓.๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๖๔๙ ๒.๓๓ ๔๓๘ ๖๗.๔๙ ๒๑๑ ๓๒.๕๑ ๑๙๒ ๙๑.๐๐ ๑๙ ๙.๐๐<br />

๓.๒.๒ การประปาส่วนภูมิภาค ๔๐๑ ๑.๔๔ ๓๑๙ ๗๙.๕๕ ๘๒ ๒๐.๔๕ ๗๙ ๙๖.๓๔ ๓ ๓.๖๖<br />

๓.๒.๓ การไฟฟ้านครหลวง ๓๒๕ ๑.๑๗ ๒๓๕ ๗๒.๓๑ ๙๐ ๒๗.๖๙ ๘๓ ๙๒.๒๒ ๗ ๗.๗๘<br />

๓.๒.๔ การประปานครหลวง ๑๓๘ ๐.๕๐ ๑๑๔ ๘๒.๖๑ ๒๔ ๑๗.๓๙ ๑๙ ๗๙.๑๗ ๕ ๒๐.๘๓<br />

๓.๓ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๑,๒๖๓ ๔.๕๓๕ ๑,๑๔๖ ๙๐.๗๔ ๑๑๗ ๙.๒๖ ๗๑ ๖๐.๖๘ ๔๖ ๓๙.๓๒<br />

ในกํากับกระทรวง<br />

คมนาคม<br />

๓.๓.๑ องค์การขนส่งมวลชน<br />

กรุงเทพ<br />

๗๙๗ ๒.๘๖ ๗๖๗ ๙๖.๒๔ ๓๐ ๓.๗๖ ๒๑ ๗๐.๐๐ ๙ ๓๐.๐๐<br />

๓.๓.๒ การรถไฟแห่งประเทศไทย ๒๐๑ ๐.๗๒ ๑๖๗ ๘๓.๐๘ ๓๔ ๑๖.๙๒ ๑๙ ๕๕.๘๘ ๑๕ ๔๔.๑๒<br />

๓.๓.๓ การทางพิเศษแห่งประเทศ<br />

ไทย<br />

๙๔ ๐.๓๔ ๗๙ ๘๔.๐๔ ๑๕ ๑๕.๙๖ ๕ ๓๓.๓๓ ๑๐ ๖๖.๖๗<br />

๓.๓.๔ บริษัท ขนส่ง จํากัด ๙๑ ๐.๓๓ ๗๖ ๘๓.๕๒ ๑๕ ๑๖.๔๘ ๑๐ ๖๖.๖๗ ๕ ๓๓.๓๓<br />

๓.๓.๕ บริษัท ท่าอากาศยานไทย<br />

จํากัด (มหาชน)<br />

๓.๓.๖ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน<br />

แห่งประเทศไทย<br />

๓.๓.๗ การท่าเรือแห่งประเทศ<br />

ไทย<br />

๓.๓.๘ บริษัท การบินไทย จํากัด<br />

(มหาชน)<br />

๓.๔ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๓๗ ๐.๑๓ ๒๗ ๗๒.๙๗ ๑๐ ๒๗.๐๓ ๔ ๔๐.๐๐ ๖ ๖๐.๐๐<br />

๓๖ ๐.๑๓ ๒๕ ๖๙.๔๔ ๑๑ ๓๐.๕๖ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๕ ๐.๐๑๘ ๔ ๘๐.๐๐ ๑ ๒๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒ ๐.๐๐๗ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐<br />

๕๕๐ ๑.๙๗ ๓๗๗ ๖๘.๕๕ ๑๗๓ ๓๑.๔๕ ๑๖๓ ๙๔.๒๒ ๑๐ ๕.๗๘<br />

ในกํากับกระทรวง<br />

เทคโนโลยีสารสนเทศ<br />

และการสื่อสาร<br />

๓.๔.๑ บริษัท ทีโอที จํากัด<br />

(มหาชน)<br />

๓๒๘ ๑.๑๘ ๑๘๘ ๕๗.๓๒ ๑๔๐ ๔๒.๖๘ ๑๓๘ ๙๘.๕๗ ๒ ๑.๔๓


๑๐๑<br />

๓.๔.๒ บริษัท ไปรษณีย์ไทย<br />

จํากัด<br />

๓.๔.๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม<br />

จํากัด (มหาชน)<br />

๓.๕ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๒๐๗ ๐.๗๔ ๑๗๘ ๘๕.๙๙ ๒๙ ๑๔.๐๑ ๒๑ ๗๒.๔๑ ๘ ๒๗.๕๙<br />

๑๕ ๐.๐๕ ๑๑ ๗๓.๓๓ ๔ ๒๖.๖๗ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑๗๑ ๐.๖๑๔ ๗๙ ๔๖.๒๐ ๙๒ ๕๓.๘๐ ๔๖ ๕๐.๐๐ ๔๖ ๕๐.๐๐<br />

ในกํากับกระทรวง<br />

การพัฒนาสังคมและ<br />

ความมั่นคงของมนุษย์<br />

๓.๕.๑ การเคหะแห่งชาติ ๑๖๗ ๐.๖๐ ๗๘ ๔๖.๗๑ ๘๙ ๕๓.๒๙ ๔๓ ๔๘.๓๑ ๔๖ ๕๑.๖๙<br />

๓.๕.๒ สถาบันพัฒนาองค์กร<br />

ชุมชน (องค์การมหาชน)<br />

๓.๖ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๔ ๐.๐๑๔ ๑ ๒๕.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑๔๕ ๐.๕๒๑ ๙๓ ๖๔.๑๔ ๕๒ ๓๕.๘๖ ๒๖ ๕๐.๐๐ ๒๖ ๕๐.๐๐<br />

ในกํากับกระทรวง<br />

สาธารณสุข<br />

๓.๖.๑ สํานักงานหลักประกัน<br />

สุขภาพแห่งชาติ<br />

๓.๖.๒ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน<br />

แห่งชาติ<br />

๓.๗ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๑๔๒ ๐.๕๑ ๙๐ ๖๓.๓๘ ๕๒ ๓๖.๖๒ ๒๖ ๕๐.๐๐ ๒๖ ๕๐.๐๐<br />

๓ ๐.๐๑๑ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๓๑ ๐.๑๒ ๑๑ ๓๕.๔๘ ๒๐ ๖๔.๕๒ ๑๙ ๙๕.๐๐ ๑ ๕.๐๐<br />

ในกํากับ<br />

กระทรวงกลาโหม<br />

๓.๗.๑ องค์การสงเคราะห์ทหาร<br />

ผ่านศึก ในพระบรม<br />

ราชูปถัมภ์<br />

๓.๘ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๓๑ ๐.๑๒ ๑๑ ๓๕.๔๘ ๒๐ ๖๔.๕๒ ๑๙ ๙๕.๐๐ ๑ ๕.๐๐<br />

๓๐ ๐.๑๐๗ ๑๐ ๓๓.๓๓ ๒๐ ๖๖.๖๗ ๙ ๔๕.๐๐ ๑๑ ๕๕.๐๐<br />

ในกํากับ<br />

กระทรวงศึกษาธิการ<br />

๓.๘.๑ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

ส่งเสริมสวัสดิการและ<br />

สวัสดิภาพครู และ<br />

บุคลากรทางการศึกษา<br />

๓.๘.๒ สํานักงานเลขาธิการคุรุ<br />

สภา<br />

๑๕ ๐.๐๕๔ ๔ ๒๖.๖๗ ๑๑ ๗๓.๓๓ ๖ ๕๔.๕๕ ๕ ๔๕.๔๕<br />

๑๔ ๐.๐๕ ๖ ๔๒.๘๖ ๘ ๕๗.๑๔ ๒ ๒๕.๐๐ ๖ ๗๕.๐๐


๑๐๒<br />

๓.๘.๓ สถาบันส่งเสริมการสอน<br />

วิทยาศาสตร์และ<br />

เทคโนโลยี<br />

๓.๙ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๒๒ ๐.๐๗๙ ๑๒ ๕๔.๕๕ ๑๐ ๔๕.๔๕ ๘ ๘๐.๐๐ ๒ ๒๐.๐๐<br />

ในกํากับ<br />

กระทรวงพลังงาน<br />

๓.๙.๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง<br />

๑๕ ๐.๐๕๔ ๖ ๔๐.๐๐ ๙ ๖๐.๐๐ ๗ ๗๗.๗๘ ๒ ๒๒.๒๒<br />

ประเทศไทย<br />

๓.๙.๒ บริษัท ปตท. จํากัด<br />

(มหาชน)<br />

๓.๑๐ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๗ ๐.๐๒๕ ๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๙ ๐.๐๓๒ ๘ ๘๘.๘๙ ๑ ๑๑.๑๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

ในกํากับกระทรวง<br />

การท่องเที่ยวและกีฬา<br />

๓.๑๐.๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย ๖ ๐.๐๒๑ ๕ ๘๓.๓๓ ๑ ๑๖.๖๗ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๓.๑๐.๒ การท่องเที่ยวแห่ง<br />

๓ ๐.๐๑๑ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

ประเทศไทย<br />

๓.๑๑ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๙ ๐.๐๓๒ ๔ ๔๔.๔๔ ๕ ๕๕.๕๖ ๑ ๒๐.๐๐ ๔ ๘๐.๐๐<br />

ในกํากับกระทรวงเกษตร<br />

และสหกรณ์<br />

๓.๑๑.๑ องค์การสวนยาง ๔ ๐.๐๑๔ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐<br />

๓.๑๑.๒ สํานักงานกองทุน<br />

สงเคราะห์การทําสวนยาง<br />

๓.๑๑.๓ องค์การตลาดเพื่อ<br />

เกษตรกร<br />

๓.๑๒ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๔ ๐.๐๑๔ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐<br />

๙ ๐.๐๓๒ ๗ ๗๗.๗๘ ๒ ๒๒.๒๒ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐<br />

ในกํากับกระทรวง<br />

อุตสาหกรรม<br />

๓.๑๒.๑ สํานักงานคณะกรรมการ<br />

ส่งเสริมการลงทุน<br />

๕ ๐.๐๑๘ ๔ ๘๐.๐๐ ๑ ๒๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐


๑๐๓<br />

๓.๑๒.๒ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง<br />

ประเทศไทย<br />

๓.๑๓ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

ในกํากับ<br />

สํานักนายกรัฐมนตรี<br />

๓.๑๓.๑ บริษัท อสมท จํากัด<br />

(มหาชน)<br />

๓.๑๔ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๔ ๐.๐๑๔ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

ในกํากับกระทรวง<br />

ทรัพยากรธรรมชาติและ<br />

สิ่งแวดล้อม<br />

๓.๑๔.๑ องค์การอุตสาหกรรมป่า<br />

ไม้<br />

๓.๑๕ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

ในกํากับกระทรวง<br />

พาณิชย์<br />

๓.๑๕.๑ องค์การคลังสินค้า ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๓.๑๖ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน<br />

ในกํากับ<br />

กระทรวงวิทยาศาสตร์<br />

และเทคโนโลยี<br />

๓.๑๖.๑ สํานักงานพัฒนา<br />

วิทยาศาสตร์และ<br />

เทคโนโลยีแห่งชาติ<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

รวมทั้งสิ้น ๒๗,๘๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๐,๑๓๘ ๗๒.๓๑ ๗,๗๑๒ ๒๗.๖๙ ๕,๔๓๔ ๗๐.๔๖ ๒,๒๗๘ ๒๙.๕๔<br />

จากตารางแสดงจํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖<br />

หน่วยงานต่างๆ ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๒๗,๘๕๐ เรื่อง โดยเรียงตามลําดับ<br />

จากหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด ได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รองลงมา คือ กระทรวงมหาดไทย<br />

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม ตามลําดับ


๑๐๔<br />

สําหรับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชน<br />

กรุงเทพ รองลงมา คือ ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการ<br />

ประปาส่วนภูมิภาค ตามลําดับ<br />

๕. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/<br />

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ๕ ลําดับแรก (แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก)<br />

ลําดับ<br />

ที่<br />

กระทรวง/หน่วยงาน ประเด็นเรื่อง<br />

๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ<br />

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญจากเสียง กลิ่นเหม็นจากบ้านเรือน ร้านอาหาร สถานบันเทิง และวัยรุ่นมั่วสุม<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด การปฏิบัติตามกฎจราจร และปรับปรุงการปล่อยสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก<br />

- ขอให้จัดสรรเจ้าหน้าที่ตํารวจลงตรวจพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย<br />

ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจําหน่าย และเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ ใบกระท่อม<br />

และกัญชา<br />

บ่อนการพนัน โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบเปิด และเล่นการพนันประเภทไพ่ ไฮโล ตู้ม้า ตู้สล็อต<br />

หวยจับยี่กี น้ําเต้าปูปลา โต๊ะสนุ๊กเกอร์ และพนันฟุตบอล<br />

๒ กระทรวงมหาดไทย<br />

การเสนอ และตรากฎหมาย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเสนอความคิดเห็นกรณีคัดค้านเนื้อหาของร่างกฎหมายที่แก้ไข<br />

วาระการดํารงตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ดํารงตําแหน่งคราวละ ๕ ปี<br />

บัตรประจําตัวประชาชน โดยส่วนใหญ่ ขอให้พิจารณาเร่งดําเนินการออกบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์<br />

(Smart Card) ให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ<br />

สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้<br />

- ขอให้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วนจ่ายตามจริง<br />

แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท<br />

- ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ๕,๐๐๐ บาท กรณีรายชื่อตกหล่น<br />

๓ กระทรวงศึกษาธิการ การแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- โรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนครูปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอจ่ายเพิ่ม<br />

เงินเดือนให้แก่ครูได้ จึงขอให้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนให้สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนดังกล่าว


๑๐๕<br />

- ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติ การแต่งกายและทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจาก<br />

เห็นว่าโรงเรียนเข้มงวดกับทรงผมนักเรียนอยู่แล้ว<br />

- ขอให้มีมาตรการในการควบคุมดูแลรักษาการใช้แท็บเล็ตของโครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทย<br />

- เห็นด้วยกับนโยบายโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล<br />

- ไม่เห็นด้วยกับนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก<br />

- ขอให้ปรับปรุงคุณภาพนมโรงเรียน<br />

หลักสูตรการศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ตรวจสอบกรณีการเรียกเก็บค่าบํารุงการศึกษา ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สูง<br />

- ขอให้ส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมาะสม และการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการที่มีปัญหาทางพฤติกรรม<br />

และทางอารมณ์<br />

ค่าตอบแทนพิเศษ โดยส่วนใหญ่ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครู<br />

เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการภารโรง<br />

๔ กระทรวงสาธารณสุข<br />

ร้องเรียนการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของบุคลากรทาง<br />

การแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย เจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน เจ้าหน้าที่<br />

แผนกทันตกรรม และเจ้าหน้าที่แผนกเภสัชกรรม เป็นต้น<br />

ระบบการให้บริการของสถานพยาบาล และการรักษาพยาบาล โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข<br />

- ขอให้เพิ่มจํานวนบุคลากรทางการแพทย์ และขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้<br />

๕ กระทรวงคมนาคม<br />

ถนน โดยส่วนใหญ่ ชอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน บาทวิถี สะพานลอยข้ามแยก สะพานข้ามแม่น้ํา และสะพาน<br />

กลับรถ<br />

การบริการขนส่งทางบก และการบริการรถสาธารณะ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) พนักงานขับรถตู้ และพนักงานขับรถ<br />

โดยสารประจําทาง<br />

- ขอให้พิจารณาเพิ่มรอบการเดินรถ และเพิ่มจํานวนรถตู้/รถโดยสารประจําทาง<br />

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพรถโดยสารประจําทาง และสัญญาณไฟจราจร/ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร<br />

- ขอให้ยกเลิกนโยบายการปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางพิเศษ และขอให้ปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass)<br />

- ขอให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสกับรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที<br />

- ขอให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสําหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง


๖. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/<br />

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ๕ ลําดับแรก (แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก<br />

๑๐๖<br />

ลําดับ<br />

ที่<br />

รัฐวิสาหกิจ ประเด็นเรื่อง<br />

๑ องค์การขนส่งมวลชน<br />

กรุงเทพ<br />

การบริการขนส่งทางบก และการบริการรถสาธารณะ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานขับรถตู้โดยสาร<br />

- ขอให้ปรับปรุงตารางการเดินรถ เพิ่มจํานวนรถ และขยายเส้นทางเดินรถโดยสารประจําทาง<br />

- ขอให้ปรับปรุงและตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจําทางให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร<br />

ร้องเรียนการให้บริการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวกในการให้บริการ<br />

ของเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๓๔๘<br />

๒ ธนาคารออมสิน<br />

หนี้สินนอกระบบ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้<br />

- ขอความช่วยเหลือนําหนี้สินนอกระบบเข้าสู่ระบบของธนาคารออมสิน<br />

- ขอความช่วยเหลือจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ํา<br />

ขออนุมัติสินเชื่อ และทุนในการประกอบอาชีพ โดยส่วนใหญ่ ขอสินเชื่อเพื่อนําไปเป็นทุนประกอบอาชีพ<br />

และปลูกสร้างที่อยู่อาศัย<br />

๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค<br />

ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง<br />

- ขอให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสูงเกินจริง และขอให้ปรับปรุงระบบการจัดส่งใบแจ้งเตือนการชําระค่าไฟฟ้า<br />

- ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง หม้อแปลง เสา สายไฟฟ้า<br />

ร้องเรียนการให้บริการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวก<br />

ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการตัดมิเตอร์ไฟ<br />

และเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์หมายเลข ๑๑๒๙<br />

๔ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ<br />

สหกรณ์การเกษตร<br />

การแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี<br />

ดังนี้<br />

- ขอให้พิจารณาเร่งจ่ายเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรังและนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖<br />

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร


๑๐๗<br />

หนี้สิน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้<br />

- ขอความช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br />

- ขอความช่วยเหลือนําหนี้สินนอกระบบเข้าสู่ระบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร<br />

- ขอความช่วยเหลือจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ํา<br />

๕ การประปาส่วนภูมิภาค<br />

น้ําประปา โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาน้ําประปาไม่ไหล ไหลอ่อน และคุณภาพน้ําประปา<br />

- ขอให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าน้ําประปาสูงเกินจริง และขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการนําส่งเอกสารใบแจ้งหนี้<br />

ค่าน้ําประปา<br />

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา และติดตั้งมิเตอร์<br />

ร้องเรียนการให้บริการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวก<br />

ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์หมายเลข ๑๖๖๒<br />

๗. จํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและผลการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)<br />

และจังหวัด โดยเรียงตามลําดับจาก อปท. และจังหวัดที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/<br />

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด<br />

รวม<br />

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

ลําดับ<br />

ที่<br />

อปท./จังหวัด<br />

จํานวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จํานวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ รวม ร้อยละ<br />

จํานวน<br />

(เรื่อง)<br />

ดําเนินการ<br />

จนได้ข้อยุติ<br />

ร้อยละ<br />

รอผลการพิจารณา<br />

จํานวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

๑ กรุงเทพมหานคร ๒,๘๕๖ ๒๐.๐๑ ๒,๐๕๐ ๗๑.๗๘ ๘๐๖ ๒๘.๒๒ ๖๓๘ ๗๙.๑๖ ๑๖๘ ๒๐.๘๔<br />

๒ จังหวัดปทุมธานี ๗๑๙ ๕.๐๔ ๕๒๑ ๗๒.๔๖ ๑๙๘ ๒๗.๕๔ ๑๖๗ ๘๔.๓๔ ๓๑ ๑๕.๖๖<br />

๓ จังหวัดนนทบุรี ๖๕๒ ๔.๕๗ ๔๙๔ ๗๕.๗๗ ๑๕๘ ๒๔.๒๓ ๑๒๒ ๗๗.๒๒ ๓๖ ๒๒.๗๘<br />

๔ จังหวัดสมุทรปราการ ๕๐๑ ๓.๕๑ ๔๓๓ ๘๖.๔๓ ๖๘ ๑๓.๕๗ ๕๐ ๗๓.๕๓ ๑๘ ๒๖.๔๗<br />

๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔๘๘ ๓.๔๒ ๓๔๘ ๗๑.๓๑ ๑๔๐ ๒๘.๖๙ ๑๑๒ ๘๐.๐๐ ๒๘ ๒๐.๐๐<br />

๖ จังหวัดนครราชสีมา ๓๘๔ ๒.๖๙ ๒๘๔ ๗๓.๙๖ ๑๐๐ ๒๖.๐๔ ๙๖ ๙๖.๐๐ ๔ ๔.๐๐<br />

๗ จังหวัดชลบุรี ๓๓๑ ๒.๓๒ ๒๖๕ ๘๐.๐๖ ๖๖ ๑๙.๙๔ ๕๑ ๗๗.๒๗ ๑๕ ๒๒.๗๓


๑๐๘<br />

๘ จังหวัดขอนแก่น ๒๙๐ ๒.๐๓ ๑๘๕ ๖๓.๗๙ ๑๐๕ ๓๖.๒๑ ๑๐๑ ๙๖.๑๙ ๔ ๓.๘๑<br />

๙ จังหวัดนครปฐม ๒๘๕ ๒.๐๐ ๑๖๑ ๕๖.๔๙ ๑๒๔ ๔๓.๕๑ ๑๑๔ ๙๑.๙๔ ๑๐ ๘.๐๖<br />

๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ ๒๖๒ ๑.๘๔ ๑๗๗ ๖๗.๕๖ ๘๕ ๓๒.๔๔ ๘๒ ๙๖.๔๗ ๓ ๓.๕๓<br />

๑๑ จังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๘ ๑.๘๑ ๑๘๑ ๗๐.๑๖ ๗๗ ๒๙.๘๔ ๖๘ ๘๘.๓๑ ๙ ๑๑.๖๙<br />

๑๒ จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๔๖ ๑.๗๒ ๑๓๗ ๕๕.๖๙ ๑๐๙ ๔๔.๓๑ ๑๐๕ ๙๖.๓๓ ๔ ๓.๖๗<br />

๑๓ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๒๙ ๑.๖๐ ๑๒๓ ๕๓.๗๑ ๑๐๖ ๔๖.๒๙ ๑๐๓ ๙๗.๑๗ ๓ ๒.๘๓<br />

๑๔ จังหวัดอุบลราชธานี ๒๒๗ ๑.๕๙ ๑๓๘ ๖๐.๗๙ ๘๙ ๓๙.๒๑ ๘๓ ๙๓.๒๖ ๖ ๖.๗๔<br />

๑๕ จังหวัดสระบุรี ๒๒๒ ๑.๕๕ ๑๖๙ ๗๖.๑๓ ๕๓ ๒๓.๘๗ ๓๖ ๖๗.๙๒ ๑๗ ๓๒.๐๘<br />

๑๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๑๗ ๑.๕๒ ๑๔๓ ๖๕.๙๐ ๗๔ ๓๔.๑๐ ๗๐ ๙๔.๕๙ ๔ ๕.๔๑<br />

๑๗ จังหวัดสุรินทร์ ๒๑๕ ๑.๕๑ ๑๓๑ ๖๐.๙๓ ๘๔ ๓๙.๐๗ ๘๓ ๙๘.๘๑ ๑ ๑.๑๙<br />

๑๘ จังหวัดอุดรธานี ๒๐๘ ๑.๔๖ ๑๔๓ ๖๘.๗๕ ๖๕ ๓๑.๒๕ ๖๑ ๙๓.๘๕ ๔ ๖.๑๕<br />

๑๙ จังหวัดพิษณุโลก ๒๐๓ ๑.๔๒ ๑๒๙ ๖๓.๕๕ ๗๔ ๓๖.๔๕ ๖๕ ๘๗.๘๔ ๙ ๑๒.๑๖<br />

๒๐ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๐๒ ๑.๔๒ ๑๔๘ ๗๓.๒๗ ๕๔ ๒๖.๗๓ ๔๓ ๗๙.๖๓ ๑๑ ๒๐.๓๗<br />

๒๑ จังหวัดสงขลา ๑๙๓ ๑.๓๕ ๑๓๘ ๗๑.๕๐ ๕๕ ๒๘.๕๐ ๓๕ ๖๓.๖๔ ๒๐ ๓๖.๓๖<br />

๒๒ จังหวัดศรีสะเกษ ๑๘๙ ๑.๓๒ ๑๑๘ ๖๒.๔๓ ๗๑ ๓๗.๕๗ ๖๖ ๙๒.๙๖ ๕ ๗.๐๔<br />

๒๓ จังหวัดสมุทรสาคร ๑๘๕ ๑.๓๐ ๑๓๓ ๗๑.๘๙ ๕๒ ๒๘.๑๑ ๔๖ ๘๘.๔๖ ๖ ๑๑.๕๔<br />

๒๔ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๘๑ ๑.๒๗ ๑๒๒ ๖๗.๔๐ ๕๙ ๓๒.๖๐ ๔๔ ๗๔.๕๘ ๑๕ ๒๕.๔๒<br />

๒๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๗๙ ๑.๒๕ ๑๑๒ ๖๒.๕๗ ๖๗ ๓๗.๔๓ ๖๒ ๙๒.๕๔ ๕ ๗.๔๖<br />

๒๖ จังหวัดกาญจนบุรี ๑๕๘ ๑.๑๑ ๑๐๑ ๖๓.๙๒ ๕๗ ๓๖.๐๘ ๕๑ ๘๙.๔๗ ๖ ๑๐.๕๓<br />

๒๗ จังหวัดลพบุรี ๑๕๗ ๑.๑๐ ๗๗ ๔๙.๐๔ ๘๐ ๕๐.๙๖ ๖๙ ๘๖.๒๕ ๑๑ ๑๓.๗๕<br />

๒๘ จังหวัดเชียงราย ๑๕๒ ๑.๐๖ ๙๓ ๖๑.๑๘ ๕๙ ๓๘.๘๒ ๕๑ ๘๖.๔๔ ๘ ๑๓.๕๖<br />

๒๙ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๕๑ ๑.๐๖ ๑๐๒ ๖๗.๕๕ ๔๙ ๓๒.๔๕ ๔๘ ๙๗.๙๖ ๑ ๒.๐๔<br />

๓๐ จังหวัดราชบุรี ๑๕๐ ๑.๐๕ ๑๐๙ ๗๒.๖๗ ๔๑ ๒๗.๓๓ ๓๐ ๗๓.๑๗ ๑๑ ๒๖.๘๓<br />

๓๑ จังหวัดปราจีนบุรี ๑๔๔ ๑.๐๑ ๙๗ ๖๗.๓๖ ๔๗ ๓๒.๖๔ ๓๑ ๖๕.๙๖ ๑๖ ๓๔.๐๔<br />

๓๒ จังหวัดพิจิตร ๑๔๐ ๐.๙๘ ๙๓ ๖๖.๔๓ ๔๗ ๓๓.๕๗ ๔๓ ๙๑.๔๙ ๔ ๘.๕๑<br />

๓๓ จังหวัดชัยภูมิ ๑๓๑ ๐.๙๒ ๘๔ ๖๔.๑๒ ๔๗ ๓๕.๘๘ ๔๖ ๙๗.๘๗ ๑ ๒.๑๓


๑๐๙<br />

๓๔ จังหวัดสกลนคร ๑๒๗ ๐.๘๙ ๗๗ ๖๐.๖๓ ๕๐ ๓๙.๓๗ ๔๗ ๙๔.๐๐ ๓ ๖.๐๐<br />

๓๕ จังหวัดกําแพงเพชร ๑๒๓ ๐.๘๖ ๘๗ ๗๐.๗๓ ๓๖ ๒๙.๒๗ ๓๔ ๙๔.๔๔ ๒ ๕.๕๖<br />

๓๖ จังหวัดสุโขทัย ๑๒๒ ๐.๘๕ ๗๘ ๖๓.๙๓ ๔๔ ๓๖.๐๗ ๔๓ ๙๗.๗๓ ๑ ๒.๒๗<br />

๓๗ จังหวัดระยอง ๑๒๑ ๐.๘๕ ๙๒ ๗๖.๐๓ ๒๙ ๒๓.๙๗ ๒๓ ๗๙.๓๑ ๖ ๒๐.๖๙<br />

๓๘ จังหวัดมหาสารคาม ๑๑๙ ๐.๘๓ ๗๒ ๖๐.๕๐ ๔๗ ๓๙.๕๐ ๔๕ ๙๕.๗๔ ๒ ๔.๒๖<br />

๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๑๔ ๐.๘๐ ๗๒ ๖๓.๑๖ ๔๒ ๓๖.๘๔ ๔๑ ๙๗.๖๒ ๑ ๒.๓๘<br />

๔๐ จังหวัดภูเก็ต ๑๐๕ ๐.๗๓ ๘๓ ๗๙.๐๕ ๒๒ ๒๐.๙๕ ๑๘ ๘๑.๘๒ ๔ ๑๘.๑๘<br />

๔๑ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๐๐ ๐.๗๐ ๖๔ ๖๔.๐๐ ๓๖ ๓๖.๐๐ ๓๔ ๙๔.๔๔ ๒ ๕.๕๖<br />

๔๒ จังหวัดลําปาง ๙๔ ๐.๖๖ ๖๒ ๖๕.๙๖ ๓๒ ๓๔.๐๔ ๓๑ ๙๖.๘๘ ๑ ๓.๑๓<br />

๔๓ จังหวัดนครพนม ๘๙ ๐.๖๒ ๕๙ ๖๖.๒๙ ๓๐ ๓๓.๗๑ ๒๙ ๙๖.๖๗ ๑ ๓.๓๓<br />

๔๔ จังหวัดกระบี่ ๘๘ ๐.๖๒ ๔๘ ๕๔.๕๕ ๔๐ ๔๕.๔๕ ๓๑ ๗๗.๕๐ ๙ ๒๒.๕๐<br />

๔๕ จังหวัดนครนายก ๘๘ ๐.๖๒ ๕๗ ๖๔.๗๗ ๓๑ ๓๕.๒๓ ๒๘ ๙๐.๓๒ ๓ ๙.๖๘<br />

๔๖ จังหวัดเลย ๘๔ ๐.๕๙ ๖๖ ๗๘.๕๗ ๑๘ ๒๑.๔๓ ๑๗ ๙๔.๔๔ ๑ ๕.๕๖<br />

๔๗ จังหวัดสระแก้ว ๘๔ ๐.๕๙ ๔๕ ๕๓.๕๗ ๓๙ ๔๖.๔๓ ๓๔ ๘๗.๑๘ ๕ ๑๒.๘๒<br />

๔๘ จังหวัดอ่างทอง ๘๔ ๐.๕๙ ๕๗ ๖๗.๘๖ ๒๗ ๓๒.๑๔ ๒๔ ๘๘.๘๙ ๓ ๑๑.๑๑<br />

๔๙ จังหวัดชัยนาท ๘๑ ๐.๕๗ ๔๘ ๕๙.๒๖ ๓๓ ๔๐.๗๔ ๒๘ ๘๔.๘๕ ๕ ๑๕.๑๕<br />

๕๐ จังหวัดชุมพร ๘๑ ๐.๕๗ ๖๒ ๗๖.๕๔ ๑๙ ๒๓.๔๖ ๑๘ ๙๔.๗๔ ๑ ๕.๒๖<br />

๕๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๘๐ ๐.๕๖ ๕๙ ๗๓.๗๕ ๒๑ ๒๖.๒๕ ๑๗ ๘๐.๙๕ ๔ ๑๙.๐๕<br />

๕๒ จังหวัดยโสธร ๗๙ ๐.๕๕ ๔๕ ๕๖.๙๖ ๓๔ ๔๓.๐๔ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๕๓ จังหวัดพะเยา ๗๗ ๐.๕๔ ๔๔ ๕๗.๑๔ ๓๓ ๔๒.๘๖ ๓๒ ๙๖.๙๗ ๑ ๓.๐๓<br />

๕๔ จังหวัดนราธิวาส ๗๗ ๐.๕๔ ๔๖ ๕๙.๗๔ ๓๑ ๔๐.๒๖ ๓๐ ๙๖.๗๗ ๑ ๓.๒๓<br />

๕๕ จังหวัดตรัง ๗๗ ๐.๕๔ ๕๔ ๗๐.๑๓ ๒๓ ๒๙.๘๗ ๒๑ ๙๑.๓๐ ๒ ๘.๗๐<br />

๕๖ จังหวัดแพร่ ๗๓ ๐.๕๑ ๕๙ ๘๐.๘๒ ๑๔ ๑๙.๑๘ ๑๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๕๗ จังหวัดอุทัยธานี ๗๒ ๐.๕๐ ๕๗ ๗๙.๑๗ ๑๕ ๒๐.๘๓ ๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๕๘ จังหวัดมุกดาหาร ๗๒ ๐.๕๐ ๓๒ ๔๔.๔๔ ๔๐ ๕๕.๕๖ ๔๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๕๙ จังหวัดสิงห์บุรี ๖๘ ๐.๔๘ ๔๕ ๖๖.๑๘ ๒๓ ๓๓.๘๒ ๑๙ ๘๒.๖๑ ๔ ๑๗.๓๙


๑๑๐<br />

๖๐ จังหวัดเพชรบุรี ๖๖ ๐.๔๖ ๕๐ ๗๕.๗๖ ๑๖ ๒๔.๒๔ ๑๑ ๖๘.๗๕ ๕ ๓๑.๒๕<br />

๖๑ จังหวัดจันทบุรี ๖๖ ๐.๔๖ ๓๘ ๕๗.๕๘ ๒๘ ๔๒.๔๒ ๒๐ ๗๑.๔๓ ๘ ๒๘.๕๗<br />

๖๒ จังหวัดอํานาจเจริญ ๖๕ ๐.๔๖ ๔๔ ๖๗.๖๙ ๒๑ ๓๒.๓๑ ๒๐ ๙๕.๒๔ ๑ ๔.๗๖<br />

๖๓ จังหวัดตาก ๖๑ ๐.๔๓ ๔๐ ๖๕.๕๗ ๒๑ ๓๔.๔๓ ๑๗ ๘๐.๙๕ ๔ ๑๙.๐๕<br />

๖๔ จังหวัดปัตตานี ๕๙ ๐.๔๑ ๓๓ ๕๕.๙๓ ๒๖ ๔๔.๐๗ ๒๑ ๘๐.๗๗ ๕ ๑๙.๒๓<br />

๖๕ จังหวัดพัทลุง ๕๙ ๐.๔๑ ๔๓ ๗๒.๘๘ ๑๖ ๒๗.๑๒ ๑๕ ๙๓.๗๕ ๑ ๖.๒๕<br />

๖๖ จังหวัดพังงา ๕๐ ๐.๓๕ ๓๖ ๗๒.๐๐ ๑๔ ๒๘.๐๐ ๑๑ ๗๘.๕๗ ๓ ๒๑.๔๓<br />

๖๗ จังหวัดน่าน ๔๗ ๐.๓๓ ๒๓ ๔๘.๙๔ ๒๔ ๕๑.๐๖ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๖๘ จังหวัดหนองบัวลําภู ๔๗ ๐.๓๓ ๓๑ ๖๕.๙๖ ๑๖ ๓๔.๐๔ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๖๙ จังหวัดยะลา ๔๓ ๐.๓๐ ๒๑ ๔๘.๘๔ ๒๒ ๕๑.๑๖ ๑๖ ๗๒.๗๓ ๖ ๒๗.๒๗<br />

๗๐ จังหวัดสตูล ๓๙ ๐.๒๗ ๒๗ ๖๙.๒๓ ๑๒ ๓๐.๗๗ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๗๑ จังหวัดหนองคาย ๓๖ ๐.๒๕ ๑๖ ๔๔.๔๔ ๒๐ ๕๕.๕๖ ๑๘ ๙๐.๐๐ ๒ ๑๐.๐๐<br />

๗๒ จังหวัดสมุทรสงคราม ๓๖ ๐.๒๕ ๒๑ ๕๘.๓๓ ๑๕ ๔๑.๖๗ ๑๒ ๘๐.๐๐ ๓ ๒๐.๐๐<br />

๗๓ จังหวัดลําพูน ๓๕ ๐.๒๕ ๒๐ ๕๗.๑๔ ๑๕ ๔๒.๘๖ ๑๒ ๘๐.๐๐ ๓ ๒๐.๐๐<br />

๗๔ จังหวัดตราด ๒๗ ๐.๑๙ ๑๕ ๕๕.๕๖ ๑๒ ๔๔.๔๔ ๙ ๗๕.๐๐ ๓ ๒๕.๐๐<br />

๗๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๑ ๐.๑๕ ๑๓ ๖๑.๙๐ ๘ ๓๘.๑๐ ๘ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๗๖ จังหวัดระนอง ๒๑ ๐.๑๕ ๑๔ ๖๖.๖๗ ๗ ๓๓.๓๓ ๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗<br />

๗๗ จังหวัดบึงกาฬ ๑๒ ๐.๐๘ ๒ ๑๖.๖๗ ๑๐ ๘๓.๓๓ ๙ ๙๐.๐๐ ๑ ๑๐.๐๐<br />

รวมทั้งสิ้น<br />

๑๔,๒๗<br />

๔<br />

๑๐๐.๐<br />

๐<br />

๙,๗๙๖ ๖๘.๖๓<br />

๔,๔<br />

๗๘<br />

๓๑.๓๗ ๓,๘๗๕ ๘๖.๕๓ ๖๐๓ ๑๓.๔๗<br />

จากตารางแสดงจํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖<br />

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดต่างๆ ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๑๔,๒๗๔ เรื่อง<br />

โดยเรียงตามลําดับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร<br />

รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลําดับ


๘. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ได้รับการประสานงาน<br />

มากที่สุด ๕ ลําดับแรก (แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก)<br />

๑๑๑<br />

ลําดับ<br />

ที่<br />

อปท./จังหวัด ประเด็นเรื่อง<br />

๑ กรุงเทพมหานคร<br />

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล น้ําเน่าเสีย<br />

สถานประกอบการ บ้านเรือน ร้านอาหาร สุนัขจรจัด วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถบรรทุกดิน การเลี้ยงสัตว์ และการเผาขยะ<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการวางจําหน่ายสินค้า การติดตั้งป้ายโฆษณาบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร<br />

- ขอให้กําจัดวัชพืช/ผักตบชวา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม<br />

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ก่อสร้างถนน สะพานลอยคนข้าม สะพานกลับรถ สะพานข้ามคลอง ทางม้าลาย และบาทวิถี<br />

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ํา ขุดลอกท่อ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณถนน<br />

- ขอให้ติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์การจราจร ป้ายหรือสัญญาณไฟเตือนการซ่อมแซมถนน และไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง<br />

สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้<br />

- ขอให้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วนจ่ายตามจริง<br />

แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และเสียหายทั้งหลังจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท<br />

- ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ๕,๐๐๐ บาท กรณีรายชื่อตกหล่น<br />

๒ จังหวัดปทุมธานี<br />

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากน้ําเน่าเสีย สถานประกอบการ<br />

ร้านอาหาร บ้านเรือน และการเผาขยะ<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการวางจําหน่ายสินค้า การติดตั้งป้ายโฆษณาบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร<br />

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ก่อสร้างถนน บาทวิถี สะพานลอยคนข้าม สะพานและจุดกลับรถ<br />

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายแสดงสัญลักษณ์การจราจร ป้ายการซ่อมแซมถนน<br />

และไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง<br />

สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้<br />

- ขอให้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วนจ่ายตามจริง<br />

แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และเสียหายทั้งหลังจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท


๑๑๒<br />

- ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ๕,๐๐๐ บาท กรณีรายชื่อตกหล่น<br />

๓ จังหวัดนนทบุรี<br />

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล บ้านเรือน<br />

สถานประกอบการ อู่ซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก การเลี้ยงสัตว์ สุนัขจรจัด และการเผาขยะ<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน การวางจําหน่ายสินค้า การติดตั้งป้ายโฆษณาบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร<br />

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ก่อสร้างถนน บาทวิถี สะพานลอยคนข้าม ทางม้าลาย และฝาท่อระบายน้ํา<br />

- ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง ป้ายหรือสัญญาณไฟเตือนการซ่อมแซมถนน<br />

ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจําหน่ายและเสพยาเสพติด ประเภทยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา<br />

๔ จังหวัดสมุทรปราการ<br />

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล บ้านเรือน สุนัขจรจัด<br />

การเลี้ยงสัตว์ และการเผาหญ้า<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาบนบาทวิถี สิ่งก่อสร้างรุกล้ําการสัญจรบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร<br />

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน บาทวิถี สะพานลอยคนข้าม และสะพานช้ามคลอง<br />

- ขอให้ติดตั้งป้ายหรือสัญญาณไฟเตือนการซ่อมแซมถนน<br />

ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจําหน่ายและเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา<br />

และใบกระท่อม<br />

๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา<br />

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้<br />

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล ฟาร์มเลี้ยงสุกร/ไก่<br />

ร้านอาหาร บ้านเรือน สถานประกอบกิจการ รถบรรทุก สุนัขจรจัด และการเผาขยะ<br />

- ขอให้กําจัดผักตบชวาในคูคลอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง<br />

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้<br />

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ก่อสร้างถนน และสะพานลอยคนข้าม<br />

- ขอให้ติดตั้งป้ายหรือสัญญาณไฟเตือนการซ่อมแซมถนน<br />

น้ําประปา โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้แก้ไขปัญหาน้ําประปาหมู่บ้านไม่ไหล ไหลอ่อน และคุณภาพ<br />

น้ําประปา<br />

-------------------------------------------------------------


ที่ปรึกษา<br />

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี<br />

นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี<br />

นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

คณะผู้จัดทํา<br />

นางมาลินี ภาวิไล ผู้อํานวยการส่วนแผนและประเมินผล<br />

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นางกุลธิดา มาแจ้ง<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นางสาวทิพสุคนธ์ นีระพจน์<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นางสาวน้อมจิตร ทิพย์มณี<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ<br />

นายสมเจตน์ ทับมา<br />

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ<br />

นายสิทธิชัย พัฒเย็น เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ<br />

นายพสธร เกริกฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

นางสาวมนัฐดา หนชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน<br />

ศูนย์บริการประชาชน<br />

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี<br />

ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐<br />

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๒๗๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๓๕๘<br />

http://www.psc.opm.go.th<br />

E-mail: psc@opm.go.th

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!