PSC Annual Report 2013

085861315

สารจาก…

นายสมพาศ นิลพันธ์

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี

ด้วยสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและมีความถี่มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาความขัดแย้งทางด้าน

ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เกิดขึ้นในวงกว้าง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบให้สภาพปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน มีความรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

โดยศูนย์บริการประชาชนในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลมีความห่วงใยและตระหนัก

ในภารกิจความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจึงได้มุ่งมั่นประสานการด าเนินการ

กับทุกภาคส่วนเพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการดูแลแก้ไขด้วยความเป็นธรรม

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ประชาชนแจ้งเรื่อง

ร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ภายใต้ชื่อ ๑๑๑๑ ของศูนย์บริการประชาชน รวมทั้งสิ้น

จ านวน ๑๐๓,๘๔๒ ครั้ง สามารถด าเนินการให้มีผลเป็นที่ยุติ ร้อยละ ๙๒ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มองค์กร

ภาคประชาชนที่รวมกลุ่มยื่นข้อเรียกร้อง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนารูปแบบการยื่น

ข้อเรียกร้อง รวมทั้งมีประเด็นปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งหลายกรณีจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา

ในการแก้ไขปัญหา ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายรัฐมนตรีได้ประสานงาน

และอ านวยความสะดวกให้แก่กลุ่มองค์กรภาคประชาชน เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อน

เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยเร่งด่วน

ในการนี้ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชนได้ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร โดยมีเป้าหมายส าคัญเพื่อ “ประโยชน์สุขของประชาชน”

โดยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของส่วนรวมภายใต้คณะกรรมการ

ไตรภาคีและผสานการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมทั้ง

มีแผนบริหารความต่อเนื่องเป็นแนวทางรองรับการด าเนินงานที่

ได้อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้ ผมเชื่อมั่นว่า

ศูนย์บริการประชาชน จะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาการให้บริการและการบริหารงานเพื่อให้ก้าวทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงและสามารถตอบสนองความต้องการใช้บริการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมพาศ นิลพันธ์

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี


สารจาก … ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชน

ศูนย์บริการประชาชนมีอ านาจหน้าที่หลักในการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ

กฎหมายและการด าเนินคดีแก่ประชาชน ที่มาขอความช่วยเหลือ ประสานเพื่อแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวก

แก่องค์กรภาคประชาชนที่มาพบหรือชุมนุม ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาส าคัญเป็นกรณีเร่งด่วน

รวมทั้งการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราว ร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

นอกเหนือจากภารกิจหลักข้างต้นแล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ศูนย์บริการประชาชน ได้รับมอบหมายภารกิจ

ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้ด าเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ

ดังเช่น คณะกรรมการประสานและติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ

ค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) และคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น

(ใน ปคอป.) คณะอนุกรรมการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.) (ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและ

อุทกภัย (กบอ.)) นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการสร้างกลไกรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการ

ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และคณะอนุกรรมการรวบรวมและจัดท า

ระบบทะเบียน SMEs ที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ อีกทั้ง กระบวนงานการจัดการ

เรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ยังได้รับการคัดเลือกให้น ามาจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสใน

การปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส่วนราชการและจังหวัดจัดท า

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หน่วยงานละ ๑ ข้อเสนอ ซึ่งศูนย์บริการประชาชน

ได้ก าหนดให้มีการด าเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ นอกจากนี้ ยังมีภารกิจ

ที่ส าคัญด้านอื่นๆ เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของกลุ่มมวลชน เป็นต้น ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้

ในโอกาสนี้ ดิฉันขอขอบคุณบุคลากรของศูนย์บริการประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานตามภารกิจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่ให้การสนับสนุนผลักดันการปฏิบัติภารกิจของ ศบช. อย่างเต็มที่และที่ส าคัญต้องขอขอบคุณ

ประชาชนที่ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการยื่นเรื่องร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งแจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ ศบช. จะได้พยายามด าเนินการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์

ผู้อ านวยการศูนย์บริการประชาชนข้อมูลทั่วไป

ศูนย์บริการประชาชนเป็นส่วนราชการระดับสํานัก เดิมสังกัดสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการ ได้โอนกิจการบริหาร และอํานาจหน้าที่มาสังกัดสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

อํานาจหน้าที่

ศูนย์บริการประชาชนมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนี้

๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและการขอความช่วยเหลือที่มีผู้ยื่นคําร้อง

ต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน

๒. ให้คําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและการดําเนินคดีแก่ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือและขอคําแนะนํา

จากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

๓. ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอํานวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบหรือชุมนุมร้องเรียน

ต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

๔. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสําคัญที่เป็นกรณีเร่งด่วน

๕. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

พ.ศ. ๒๕๔๘

วิสัยทัศน์

๖. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เป็นองค์กรกลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล และเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สุขและตอบสนองการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารงานภาครัฐพันธกิจ

๑. พัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ในทุกช่องทางให้เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

๒. พัฒนาระบบเครือข่ายให้เป็นศูนย์ประสานเร่งรัดติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน

๓. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๔. พัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบ

โครงสร้างส่วนราชการ

ศูนย์บริการประชาชน มีการแบ่งโครงสร้างอย่างเป็นทางการเป็น ๓ ส่วน และ ๑ ฝ่าย ดังนี้

เรื่องร้องทุกข์จากประชาชน

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

ส่วนบริการ

ประชาชน ๑

ส่วนบริการ

ประชาชน ๒

ส่วนประสานมวลชล

และประเมินผล

ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป

โดยที่โครงสร้างอย่างเป็นทางการเป็นโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้โครงสร้างอย่างเป็นทางการไม่สามารถ

รองรับและตอบสนองการดําเนินภารกิจและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในศูนย์บริการประชาชนใหม่ประกอบด้วย

๖ ส่วน และ ๑ ฝ่าย ดังนี้

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน

ส่วนดําเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์ ๑

ส่วนดําเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์ ๒

ส่วนประสานมวลชน

และองค์กรประชาชน

ส่วนนิติการ

ส่วนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

ส่วนแผนและ

ประเมินผล

ฝ่ายบริหาร

ทั่วไปอัตรากําลัง

ศูนย์บริการประชาชน มีอัตรากําลังทั้งสิ้น ๑๒๖ อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ ๔๙ อัตรา พนักงานราชการ

๗๗ อัตรา

อัตรากําลังข้าราชการ

๑. ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง ๑ อัตรา

(ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน)

๒. ตําแหน่งประเภทวิชาการ

๒.๑ ระดับเชี่ยวชาญ ๑ อัตรา

๒.๒ ระดับชํานาญการพิเศษ ๗ อัตรา

๒.๓ ระดับชํานาญการ ๒๔ อัตรา

๒.๔ ระดับปฏิบัติการ ๑๐ อัตรา

๓. ตําแหน่งประเภททั่วไป

๓.๑ ระดับชํานาญงาน ๕ อัตรา

๓.๒ ระดับปฏิบัติงาน ๑ อัตรา

รวม ๔๙ อัตราอัตรากําลังพนักงานราชการ

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔๔ อัตรา

- นิติกร ๑๘ อัตรา

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา

- เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ อัตรา

- เจ้าพนักงานธุรการ ๓ อัตรา

- เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ อัตรา

- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๗ อัตรา

รวม ๗๗ อัตราคณะผู้บริหาร ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล

รักษาการในตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน

นายทศพร สุวรรณาภิรมย์ นายสมพงษ์ ไวถนอมสัตว์ นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นิติกรชํานาญการ

ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 2 ผู้อํานวยการส่วนนิติการนายพันศักดิ์ เจริญ นางมาลินี ภาวิไล นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ผู้อํานวยการส่วนแผนและประเมินผล ผู้อํานวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายรังสรรค์ ตั้งใจงาม

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 (สดร.1)

นายทศพร สุวรรณาภิรมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 1 (สดร.1)

นายอภัย เจริญมิตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

นางสาวสายชล กําเนิดบง

นิติกรชํานาญการ

นางสาวมีนา เหล่าหะเกียรติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นายขจรศักดิ์ นาคชัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวิวัฒน์ วิธีเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางสาววราภรณ์ หินอ่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสุภาภรณ์ กลิ่นขจร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนงนุช สายัณห์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนายเฉลิมพงษ์ ผิวดํา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรสริน กองเกิดสุข

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิยะดา ปัททะทุม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจุฑารัตน์ ธํารงธิติทัศ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวยุวดี แก้วรัฐ

นิติกร

นายยศพงษ์ งามรัตนไพบูลย์

นิติกร

นางสาวสุธิดา บุตรสาธรรม

นิติกร

นางสาวรัตนาภรณ์ เนตรทอง

นิติกร

นางสาวศรสลัก อ่อนสําลี

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวรัชนีกร แสนทวีสุข

พนักงานบันทึกข้อมูล


๑๐

ส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 2 (สดร.2)

นายสมพงษ์ ไวถนอมสัตว์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ 2 (สดร.2)

นางสาวฐิติรัตน์ สุวรรณราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นายจตุพร เณรนุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวสมใจ บุญทวีกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาววันดี เรืองงาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นายมนัสพงศ์ ชูทาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอุทัยวรรณ พวกไธสง

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอรชิสา นิพากรเมธ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรนุช ปลื้มโต๊ะสะอาด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายขจร ป้อมคํา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


๑๑

นางสาวอัญญาภร อินทปัญญ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรัตติยา สุทธิสติพล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายมานพ หรั่งสีสุทธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางชนาวลัย นิยมผล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววาสนา ธนะกูลบริภัณฑ์

นิติกร

นางสาวปาริชาติ ทองพันชั่ง

นิติกร

นางสาวจิณต์ภัษ กุลธนานนท์จรัส

นิติกร

นายศราวุธ โพธราม

นิติกร

นางสาวลดาทิพย์ อุส่าห์ดี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอรัญญา วันเต๊ะ

เจ้าพนักงานธุรการ


๑๒

ส่วนนิติการ (สนก.)

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร

นิติกรชํานาญการ

ผู้อํานวยการส่วนนิติการ (สนก.)

นายปิติพงศ์ เลิศพิสุทธิ์โสภณ

นิติกรชํานาญการ

นายสุภิญญา ตาดี

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางสาวนุชรี มุ่งหมาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรรณพร โพธิถาวรนันท์

นิติกร

นางสาวรพีพรรณ สุขสบาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ปคอป.)

นางสาวศุทธินี ณ นคร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(ปคอป.)


๑๓

ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (สปอ.)

นายพันศักดิ์ เจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน (สปอ.)

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์

นิติกรชํานาญการ

นายสาธิต สุทธิเสริม

นิติกรชํานาญการ

นางสาวสุวีรยา ทองพิทักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวรวีวรรณ บุญศิริธรรมชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นายสารีหัน อิหม่ําเหม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายพงษ์พันธ์ มูลมงคล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวนฎาพรรณ ภิโสรมย์

นิติกรปฏิบัติการ

นายปิยะพงค์ ไทยเสรีกุล

นิติกรปฏิบัติการ

นายเทอดศักดิ์ บัวทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


๑๔

นางสาวธัญกมล หมายถิ่นกลาง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชญาดา วรไวย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายรังสรรค์ สดสายทอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุทัตตา สุทัศน์กุล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจีรนันท์ นาคพัด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชาย ชื่นชม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุทธิดา ปานสง่า

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวัชเรนทร์ คําเครื่อง

นิติกร

นายธรรมฤทธิ์ ศักดิ์ทอง

นิติกร

นางสาวจุติพร มณีนิล

นิติกร

นายพงษ์ศักดิ์ พ่วงทรัพย์

พนักงานบันทึกข้อมูล


๑๕

ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสร.)

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสร.)

นางศรีสําอาง โกศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวธัชธร วงศ์คําจันทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายภูวนัย จันสุกศรี

นิติกรปฏิบัติการ

นายอรรถพล พรประสิทธิ์รัตนา

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวศรุดา นิยมพงษ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสมชาย พันธุ์สกุล

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนิคม ขําเถื่อน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกชณิภา ลาวลงเฆ่

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


๑๖

นางสาวกนกอร เกษคํา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปรมาภรณ์ เนียมกุลรักษ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพรสุรักษ์ อารีราษฎร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวญาณี อมรขจรเดช

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนันท์นภัส แสงแจ่ม

นิติกร

นายนิทัศน์ ชื่นชม

นิติกร

นางสาวดารณี สว่างศรี

นิติกร

นายสมศักดิ์ ทองประดับ

นิติกร

นางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์

นิติกร

นางสาวพรพรรณ เบญจภัทรากุล

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวสุกัญญา ไชยวารี

พนักงานบันทึกข้อมูล


๑๗

ส่วนแผนและประเมินผล (สผป.)

นางมาลินี ภาวิไล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ผู้อํานวยการส่วนแผนและประเมินผล (สผป.)

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางกุลธิดา มาแจ้ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวทิพสุคนธ์ นีระพจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวน้อมจิตร ทิพย์มณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นายสมเจตน์ ทับมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวจันทิมา เจริญสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวทุติยาภรณ์ เจริญผล

เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสิทธิชัย พัฒเย็น

เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภูเบศ อัศนียวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


๑๘

นางสาวมนัฐดา หนชัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายพสธร เกริกฤทธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอัจจิมา แซ่ว่อง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอาริยา เรืองสรรงามสิริ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวผุสดี จีนใจตรง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววิไลรัตน์ สมเพราะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุชาดา เผือกเจริญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพรปรียา สมเพราะ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเกษม สุขวิเศษ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวศศิณัฏฐ์ แรงเพ็ชร์

พนักงานบันทึกข้อมูล


๑๙

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายรังสรรค์ ตั้งใจงาม

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

รักษาการในตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวิมลรัตน์ ศรีเพ็ญ

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางสาววรรณรักษ์ ภู่รักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางประนอม กลิ่นหอม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

b

นางสาวจิราวรรณ กองสํารี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอัษฎายุธ ว่องวิริยะวงศ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


๒๐

ช่องทางการให้บริการ

www.1111.go.th

ตู้ ปณ.๑๑๑๑ ทําเนียบรัฐบาล กทม. จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑


สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน

๒๑


๒๒

กระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ สายด่วนของรัฐบาล 1111 กรณีปกติ

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ร้องเรียนทางโทรศัพท์ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)

สรป ๔ ขั้นตอน ๑ จดบริการ รวมระยะเวลาดําเนินการ ๒ ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔

ประชาชนร้องเรียนผ่าน

สายด่วนของรัฐบาล

๑๑๑๑

เจ้าหน้าที่รับสาย

สอบถามรายละเอียด

และบันทึกข้อมูล

ในระบบฯ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

ข้อเท็จจริง

- พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา

- พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

การดําเนินการ

เบื้องต้น

ประสานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

หรือรับทราบแล้วแต่กรณี

ทางโทรศัพท์ / โทรสาร/

Web Portal / e-mail และ

บันทึกการดําเนินการ

ในระบบฯ

๒ ชั่วโมง


๒๓

กระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดินทางมาร้องเรียนที่จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทําเนียบรัฐบาล กรณีปกติ

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดินทางมาร้องเรียนที่จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทําเนียบรัฐบาล กรณีปกติ

(ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน) และประสานส่งหน่วยงานทางโทรศัพท์ / โทรสาร /Web Portal / e-mail

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาดําเนินการ ๑.๓๘ วันทําการ/เรื่อง

ผู้ร้องเดินทางมา

ร้องเรียนที่จุดบริการ

ประชาชน ๑๑๑๑

ทําเนียบรัฐบาล

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓

เจ้าหน้าที่

ให้การต้อนรับ /

รับและอ่าน

คําร้อง

เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ

ฯ เพื่อบันทึกข้อมูล

เรื่องร้องเรียน

ในระบบฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน

พิจารณาเรื่องและ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ ๔

ประสานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิจารณาหรือรับทราบแล้วแต่กรณี

ทางโทรศัพท์ /โทรสาร / Web Portal/

e-mail และบันทึก

การดําเนินการในระบบฯ

แจ้งให้ผู้ร้องทราบการดําเนินการ

เบื้องต้น และบันทึกการดําเนินการ

ในระบบฯ

๑.๕ ชั่วโมง

๑.๕ ชั่วโมง

๑ วันทําการ


๒๔

กระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(เว็บไซต์ www.1111.go.th) กรณีปกติ

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

(เว็บไซต์ www.1111.go.th) กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการระยะเวลาดําเนินการ ๓ วันทําการ/เรื่อง

ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องเรียนทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านเว็บไซต์/e-mail

ส่วน / ฝ่าย

- อ่านเรื่อง

- คัดแยกประเภทของเรื่อง

- มอบหมายงาน

เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบฯ

เพื่อรับงาน อ่าน /

บันทึกข้อมูล

เรื่องร้องเรียนและ

บันทึกข้อมูลในระบบฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน

พิจารณาเรื่องและ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผ่าน

หรือรับทราบแล้วแต่กรณี ผ่านทางโทรศัพท์ /

โทรสาร / Web Portal /e-mail และบันทึก

การดําเนินการในระบบฯ

แจ้งให้ผู้ร้องที่ร้องเรียนทราบ

การดําเนินการเบื้องต้นและบันทึก

การดําเนินการในระบบฯ

๑ วันทําการ ๑ วันทําการ ๑ วันทําการ


๒๕

กระบวนงาน: การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์กรณีปกติ

แผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)

ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓

- ผู้ร้องส่งเรื่องร้องเรียนที่เป็นหนังสือ

รับจาก ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ นรม. รอง

นรม. รมต.นร. อื่นๆ

- ฝบท. คัดแยกเรื่องเข้าส่วน/ ฝ่าย

ส่วน/ ฝ่าย

- รับงานจาก ฝบท.

- คัดแยกประเภทเรื่อง

- มอบหมายงาน

จนท. ตรวจสอบ

ข้อมูลข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน

จนท. บันทึกข้อมูล

เรื่องร้องเรียน

ในระบบฯ

๑ วันทําการ

๑ วันทําการ


๒๖

กระบวนงาน : การดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์กรณีปกติ

ระยะเวลาดําเนินการ ๑ วันทําการ (ต่อ)

ขั้นตอนที่ ๔ ขั้นตอนที่ ๕

ขั้นตอนที่ ๖

- พิจารณาเรื่องร้องเรียน

- ทําหนังสือตอบผู้ร้อง

- เสนอผู้บังคับบัญชา

ลงนาม

- พิจารณาเรื่องร้องเรียน

- ทําหนังสือส่งเรื่องให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ทําหนังสือตอบผู้ร้อง

- เสนอผู้บังคับบัญชา

ลงนาม

กรณีที่เป็นหนังสือ

- ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทางโทรศัพท์ / โทรสาร /

Web Portal / e-mail และบันทึกการดําเนินการในระบบฯ

- ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม

- บันทึกการดําเนินการ ในระบบฯ

- ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม

- บันทึกการดําเนินการ ในระบบฯ

แจ้งให้ผู้ร้องที่ร้องเรียนทราบ

การดําเนินการเบื้องต้นและบันทึก

การดําเนินการในระบบฯ

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

การดําเนินการเบื้องต้น

ส่งหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

๕.๕ วันทําการ

๑ วันทําการ


๒๗

สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์บริการประชาชน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ภารกิจด้านการประสานมวลชนและองค์กรประชาชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ดําเนินการประสานมวลชนและองค์กรประชาชน

ที่มายื่นข้อเรียกร้อง ดังกรณีตัวอย่าง ดังนี้

เดือนตุลาคม ๒๕๕๕

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จํานวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน ขอให้แก้ไข

ปัญหาของขบวนการฯ


วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข จํานวนประมาณ ๗๐๐ คน

ขอให้บรรจุพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล เป็นข้าราชการตามแผนการดําเนินการด้านอัตรากําลังบุคลากร

สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข และอนุมัติอัตราตําแหน่งข้าราชการ พลเรือนตั้งใหม่สําหรับสายงานพยาบาล

วิชาชีพ

๒๘

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ เครือข่ายปฏิรูปพลังงานแห่งชาติ สภาธรรมาภิบาลสภา

เครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง เครือข่ายประชาชนพิทักษ์พลังงาน จํานวนประมาณ ๕๐ คน ขอให้รัฐบาลพิจารณา

ทบทวนการกําหนดราคาพลังงานและค่าไฟฟ้า รวมทั้งขอให้พิจารณาทบทวนการสัมปทานพลังงาน เพื่อให้ประชาชน

ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศอย่างเป็นธรรม และมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าว

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) จํานวน ๕

คน ขอคัดค้านมติ ครม. วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่มีมติเห็นชอบการบริจาคเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส

จากโรงไฟฟ้าหนองจอกและโรงไฟฟ้าลานกระบือของ กฟผ. ให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จํานวนประมาณ ๓๐ คน ขอให้พิจารณาแต่งตั้งประธาน

กรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

๒๙

เดือนธันวาคม ๒๕๕๕

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมรมทหารผ่านศึกวีรกรรมเราสู้ จํานวนประมาณ ๖๐ คน ขอให้พิจารณาช่วยเหลือจัดสรร

ที่ดินทํากินและเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกชมรมทหารผ่านศึกวีรกรรมเราสู้

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนประมาณ ๕๐ คน ขอให้พิจารณา

ช่วยเหลือชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์จากโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชน

ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ํากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท


๓๐

เดือนมกราคม ๒๕๕๖

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร และเขื่อนปากมูล

จังหวัดอุบลราชธานี จํานวนประมาณ ๖๐ คน ขอให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อน

ดังกล่าว

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ชมรมพนักงานราชการครูผู้สอนแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๓๐ คน ขอให้พิจารณา

ช่วยเหลือพนักงานราชการครูผู้สอนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตําแหน่งครูผู้ช่วย โดยเสนอแนวทางให้ผู้มีประสบการณ์

สอนอย่างต่ํา ๑๐ ปีขึ้นไป และมีใบประกอบวิชาชีพครูสมควรให้มีการถ่าย - ตัดโอน อัตรากําลังตําแหน่งพนักงาน

ราชการเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตําแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไป


๓๑

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กลุ่มโครงการ “เดินเท้าจากเขาหลวง สู่เมืองหลวง” รวมพลังชุมชน ขจัดสิ้นยาเสพติด

จํานวนประมาณ ๕๐ คน ขอเสนอโครงการ “เดินเท้าจากเขาหลวง สู่เมืองหลวง” รวมพลังชุมชน ขจัดสิ้นยาเสพติด

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จํานวนประมาณ ๑๐๐ คน ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย

ในพื้นที่อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


๓๒

เดือนมีนาคม ๒๕๕๖

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๘๐ คน ขอให้พิจารณาช่วยเหลือ

เงินเพิ่มค่าอ้อยฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สหภาพแรงงาน เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน

ขอให้ช่วยเหลือกรณีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน


วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ่มประชาชนผู้ประสบภัยกรณีน้ําทะเลเสีย สัตว์น้ําชายฝั่งตายในพื้นที่

จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวนประมาณ ๕๐๐ คน ขอให้พิจารณาเร่งรัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีสัตว์น้ําชายฝั่งตาย

ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

๓๓

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี

(สถานีราชปรารภ) จํานวนประมาณ ๑๐๐ คน ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ช่วงตลิ่งชัน - มีนบุรี บริเวณสถานีราชปรารภ เนื่องจากอาคารบ้านเรือนของกลุ่มฯ ที่ปรากฏในเอกสารตามแบบ

ก่อสร้างเพื่อใช้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะต้องถูกเวนคืนตาม พ.ร.บ. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งจะทําให้กลุ่มฯ ได้รับความเดือดร้อนจึงขอให้พิจารณาหาแนวทางหรือวิธีการก่อสร้างแบบอื่น

ที่ทําให้กลุ่มฯ ไม่ต้องได้รับผลกระทบต่อไป

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ องค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๒,๕๐๐ คน

ได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้ากรณีขอให้แก้ไข พ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙


๓๔

เดือนเมษายน ๒๕๕๖

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๑๐๐ คน

ขอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นกรรมการ

ในคณะกรรมการประจําจังหวัดตามกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจําจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียน

รถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เครือข่ายรักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกล จํานวนประมาณ ๑๐๐ คน ขอให้พิจารณา

ดําเนินการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์เป็นวัดร้าง

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน ขอให้รัฐบาล

พิจารณาทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๓๕

เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จํานวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน ขอคัดค้านการนําเข้าเนื้อ

และชิ้นส่วนของสุกรจากสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เครือข่ายชาวนาทั่วประเทศไทย จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน ขอให้รัฐบาลพิจารณา

ทบทวนโครงการรับจํานําข้าวเปลือก

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จํานวนประมาณ ๕๐ คน สนับสนุนรัฐบาลที่ยังคงราคา

รับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท


เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย

จํานวนประมาณ ๗๐๐ คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทําเนียบรัฐบาล และไ ด้ส่งตัวแทนเพื่อยื่นหนังสือ

กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวและปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนาเกษตรกร

๓๖

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มผู้ประกอบการรถสองแถวรับจ้างสายตลาดปัฐวิกรณ์ - ตลาดมีนบุรี จํานวนประมาณ

๓๐ คน ขอความช่วยเหลือกรณีรถโดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ วิ่งทับเส้นทางรถสองแถวสายตลาดปัฐวิกรณ์ - ตลาดมีนบุรี

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๕๐ คน

ขอให้รัฐบาลนําข้อเสนอประเด็นการงดนําเข้าและยกเลิกแร่ใยหินเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี


๓๗

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย จํานวนประมาณ ๕๐ คน เสนอข้อเรียกร้อง

ให้รัฐบาลหยุดการขึ้นราคา LPG รวมถึงการพิจารณากําหนดราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในราคาที่เป็นธรรม และจัดการภาระ

หนี้สินของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงที่เกิดจากการนําเข้าก๊าซ LPG โดยให้ธุรกิจปิโตรเคมีจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื ้อเพลิง

ในราคาเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ กลุ่มศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ ด้านสิทธิประโยชน์ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ

(ศอ.สล.) จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน ขอให้พิจารณาสิทธิสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูล “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ประเภทลูกจ้างประจําฯ ผู้รับบําเหน็จรายเดือน

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๒๐๐ คน ขอให้พิจารณา

แก้ไขปัญหาของสภาคนพิการฯ กรณีการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และเสนอข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหา

การจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล


เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ กลุ่มสัมพันธ์เกษตรกรอีสาน (สพอ.) จํานวนประมาณ ๕๘ คน ขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหา

ฝายราศีไศล

๓๘

เดือนกันยายน ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ สภาปฏิรูปพลังงานไทย สภาธรรมาภิบาล

และเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย จํานวนประมาณ ๘๐ คน คัดค้านการขึ้นราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซกับ

ขอให้ยกเลิกกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงและหยุดการขึ้นราคาค่าพลังงานไฟฟ้าผันแปร (FT) เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดปทุมธานี จํานวนประมาณ

๔๐ คน ขอติดตามผลการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของกลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยพื้นที่ชุมชน

วัดคุณหญิงส้มจีน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย จํานวนประมาณ ๘๐๐ คน

ขอให้พิจารณาเร่งรัดดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีเร่งด่วน เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

๓๙

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ กลุ่มสมัชชาคนจน (สคจ.) จํานวนประมาณ ๗๐ คน ขอหารือรายละเอียด

ในเรื่องโครงสร้าง องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนเพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ชมรม อปท. อําเภอลาดยาว อําเภอแม่วงก์ อําเภอชุมตาบง อําเภอแม่เปิน จังหวัด

นครสวรรค์ จํานวนประมาณ ๑๒๐ คน ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดําเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัด

นครสวรรค์


ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย

การดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

๑. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

การดําเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ

(ปคอป.)

ความเป็นมา การดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู

ประชาธิปไตย โดยได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ได้รับทราบและรับข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ไปพิจารณาดําเนินการ

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว ในการนี้นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)

ในคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (คอป.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี

(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

เป็นเลขานุการ และผู ้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ปคอป. มีอํานาจหน้าที่พิจารณา

ข้อเสนอแนะของ คอป. ให้มีการดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ กลไกและวิธีการ

ส่งเสริมให้การเยียวยาและฟื้นฟู อย่างเหมาะสมเป็นธรรม เป็นไปตามหลักนิติธรรมและความเสมอภาค เพื่อนําไปสู่

ความปรองดองและความสมานฉันท์

กรอบการดําเนินการ ใน ๔ ประเด็นหลัก คือ

๑. การดําเนินงานเกี่ยวกับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่เหนือ

ความขัดแย้งทางการเมือง

๒. การดําเนินงานเกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาทางอาญาและการใช้หลักนิติธรรม/หลักยุติธรรมที่เหมาะสม

๓. การดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น

๔. การรณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์

๔๐


๔๑

ผลการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑. ปคอป. ได้ประสานขอความร่วมมือกับสํานักงานอัยการสูงสุดให้ตรวจสอบการแจ้งข้อหาและการดําเนินคดี

กับผู้ถูกกล่าวหาและจําเลยและให้ผู้ต้องหาและจําเลยสามารถต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และลดผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว

๒. ได้มีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง

(พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๓) โดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานเอกสารก่อนจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าว

๓. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ได้อนุมัติกรณีประธาน ปคอป. ขออนุมัติ

ในหลักการต่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดําเนินโครงการจัดเวทีเสวนา หาทางออกประเทศไทย

๔. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติสรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้

๔.๑ เห็นชอบให้ดําเนินโครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทยและอนุมัติงบประมาณ

เพิ่มเติมเพื่อดําเนินโครงการดังกล่าว

๔.๒ ให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบโครงการและงบประมาณของกระทรวงฯ หากมีการดําเนินการ

ในลักษณะเดียวกับโครงการจัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทย ก็ให้นํามาบูรณาการร่วมกับโครงการนี้

เพื่อมิให้เกิดความซ้ําซ้อน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในการนี้ ปคอป. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นหลายคณะ เพื่อให้การดําเนินการบรรลุตามเป้าหมาย

ที่กําหนด

การประชุมหารือเกี่ยวกับการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕


๔๒

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

การประชุมคณะอนุกรรมการกํากับทิศทางการดําเนินการจัดเวทีเสวนา (ในคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงาน

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) )

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕


๔๓

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


๔๔

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น (ในคณะกรรมการประสานและติดตามผล

การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) )

เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖


๔๕

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖


๔๖

๒. กิจกรรมข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

สืบเนื่องมาจากนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส่วนราชการและจังหวัดจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ หน่วยงานละ ๑ โครงการ โดยมอบหมายให้สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลัก

รับผิดชอบการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณากระบวนงานสร้างคุณค่าของ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรวม ๑๑ กระบวนงานแล้วมีมติคัดเลือกกระบวนงาน “การจัดการเรื่องร้องทุกข์”

ของศูนย์บริการประชาชนเพื่อจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งถึงแม้ว่า

กระบวนงานดังกล่าวจะเป็นกระบวนงานที่มีความเสี่ยงต่ําในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น หากแต่เป็นกระบวนงาน

ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนโดยตรงและมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อประชาชนสูง

ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน ได้กําหนดให้มีการดําเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการรวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๗ หลักสูตร

หลักสูตรที่ ๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

หลักสูตรที่ ๒ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


๔๗

หลักสูตรที่ ๓ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


๔๘

หลักสูตรที่ ๔ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕


๔๙

หลักสูตรที่ ๕ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖


๕๐

หลักสูตรที่ ๖ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


๕๑

หลักสูตรที่ ๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖


๕๒

ภารกิจด้านคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน

ศูนย์บริการประชาชนได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในฐานะกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

ในคณะกรรมการต่างๆ โดยมีตัวอย่างคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

ความเป็นมา สืบเนื่องจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ได้กําหนดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะในอดีตที่ผ่านมามีปัญหาหลายประการ

ที่ขัดขวางมิให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ เช่น ปัญหาความยากจน การขาดความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติ

ของกฎหมายและสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรม เป็นต้น ซึ่งประชาชนผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้แม้จะมีสิทธิในการ

ร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามรัฐธรรมนูญได้ให้หลักประกันไว้ แต่ในหลายกรณีไม่อาจได้รับความช่วยเหลือ

และได้รับการเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างดีเพียงพอและมีมาตรฐาน

เดียวกัน จึงได้มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อนําไปใช้เป็นกลไก

และมาตรการในการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับเรื่องราวร้องทุกข์การบรรเทาและเยียวยาความเดือดร้อน

ของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็น “มาตรฐานงานขั้นต่ํา” ของระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า ให้บุคคลมีสิทธิเสนอ

เรื่องราวร้องทุกข์และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยในระเบียบนี้ ได้กําหนดหลักเกณฑ์

ขั้นตอน และวิธีการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทาง

เดียวกันและกําหนดให้มีคณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และคณะกรรมการ

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจํากระทรวง

ในการนี้ คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖


๒. คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.) การปรึกษาหารือ

เกี่ยวกับแนวทางการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบ

และก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ของประเทศไทย

ความเป็นมา สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และเมื่อวันที่ ๑๘

มิถุนายน ๒๕๕๖ ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)

และรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)

ได้แต่งตั้งคณะกรรมอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.) โดยมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

(นายกมล สุขสมบูรณ์) เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าที่เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทก

ภัยของประเทศไทยตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

และให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ประมวลผล และสรุปรายงานการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนเสนอ กบอ. และแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ จึงมีการแต่งตั้งคณะทํางาน ดังนี้

๑.๑ คณะทํางานด้านบริหาร ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

๑.๒ คณะทํางานด้านวิชาการ ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

ได้มีการจัดกิจกรรมในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเตรียมดําเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา ดังนี้

๕๓


๕๔

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖


๕๕

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖


๕๖

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖


๕๗

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖


๕๘

การประชุมคณะทํางานด้านบริหารภายใต้คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖


๕๙

การประชุมคณะทํางานด้านวิชาการภายใต้คณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามภารกิจ

ของคณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

การประชุมหารือเพื่อพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามภารกิจของคณะอนุกรรมการจัดทําการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (อรป.)

ในคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.)

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖


๖๐

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีปัญหาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม

ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖


๘๑

กิจกรรม KM

ของศูนย์บริการประชาชน

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๖


๑. การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม

อรรถไกวัลวที

มีวาระการประชุมเพื่อบ่งชี้ความรู้ ระดมความคิดเห็นกําหนดองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรหรือองค์กรจําเป็นต้องมี

ในส่วนขององค์ความรู้ด้านการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ กําหนดได้ ๕ หัวข้อองค์ความรู้

๘๒


๒. การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP หัวข้อ “ปัญหาการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีหน่วยงาน

ไม่เข้าไปรับงาน และปัญหาการใช้งานอื่นๆ” และเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๘

มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑

๘๓

รูปภาพ ๒.๑ บรรยากาศในการประชุม CoP หัวข้อ “ปัญหาการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

กรณีหน่วยงานไม่เข้าไปรับงาน และปัญหาการใช้งานอื่นๆ”

รูปภาพ ๒.๒ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้ในเวทีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยถ่ายทอด

ประสบการณ์การทํางานเรื่องร้องทุกข์


๓. การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP หัวข้อ “แนวทางการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายเร่งด่วน

ของรัฐบาล” และหัวข้อ “แนวทางการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์โดยคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ร้อง ผู้ให้ข้อมูล

และผู้ที่เกี่ยวข้อง” เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑

๘๔

๔. การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP หัวข้อ “การรับและเจรจากับกลุ่มมวลชน” และเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ศบช.

รูปภาพ ๔.๑ บรรยากาศในการประชุม CoP หัวข้อ “การรับและเจรจากับกลุ่มมวลชน”

รูปภาพ ๔.๒ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้ในเวทีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ โดยถ่ายทอด

ประสบการณ์การทํางานเรื่องร้องทุกข์


๕. การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ CoP หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์”

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑

๘๕

๖. การจัดกิจกรรมการทบทวนการปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนงาน AAR แก่ผู้ที่นําความรู้ที่ได้ไปใช้

ในการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑


๘๖

การจัดรวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1. ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (เว็บไซต์ของศูนย์บริการประชาชน www.psc.opm.go.th)

2. KM Corner (มุมหนังสือความรู้) /แฟ้มข้อมูลความรู้ /บอร์ดประชาสัมพันธ์

3. สารานุกรมเสรีออนไลน์ สปน. (OPM Wiki)


๘๗

การดําเนินโครงการ

โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. พ ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศูนย์บริการประชาชนได้จัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ

ของเจ้าที่ศูนย์บริการประชาชน ณ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการใหบริการแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน สร้างความนระหนักในการ

ให้ความสําคัญของการทํางานเป็นทีม และร่วมเรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพบรรยากาศการสัมมนาโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าที่ศูนย์บริการประชาชน

ณ โรงแรม ชาโตเดอ เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีกิจกรรม ดังนี้


๘๘


๘๙

สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นต่อนายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผ่านช่องทางต่างๆ สรุปประเด็นสําคัญได้ ดังนี้

๑. สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชน จําแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ ๑๑๑๑

(๔ ช่องทาง)

สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑ / ไปรษณีย์ / โทรสาร

เว็บไซต์ www.1111.go.th จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑


๙๐

ลําดับ

ที่

ช่องทางการติดต่อ

จํานวนการติดต่อ

(ครั้ง)

ร้อยละ

๑ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ๘๓,๑๔๓ ๘๐.๐๖

๒ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร ๙,๔๖๗ ๙.๑๒

๓ เว็บไซต์ (www.1111.go.th) ๙,๓๔๖ ๙.๐๐

๔ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ๑,๘๘๖ ๑.๘๒

รวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๘๔๒ ๑๐๐.๐๐

จากตารางแสดงสถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๘๔๒ ครั้ง โดยผ่านช่องทางสายด่วน

ของรัฐบาล ๑๑๑๑ มากที่สุด รองลงมา คือ ช่องทางตู้ ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย์/โทรสาร ช่องทางเว็บไซต์

(www.1111.go.th) และช่องทางจุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ตามลําดับ


๒. จํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น เรียงตามลําดับประเภทเรื่องหลักที่มีการร้องทุกข์/

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด

๙๑

๓๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐


ร้องทุกข์

เสนอความคิดเห็น

ลําดับที่

ประเภทเรื่อง ร้องทุกข์

(จํานวนเรื่อง)

เสนอความคิดเห็น

(จํานวนเรื่อง)

๑ สังคมและสวัสดิการ ๒๙,๙๙๕ ๔,๐๘๘ ๓๔,๐๘๓

๒ การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๘,๙๙๑ ๑๕๒ ๙,๑๔๓

๓ การเมือง-การปกครอง ๒,๖๕๔ ๕,๔๒๓ ๘,๐๗๗

๔ เศรษฐกิจ ๔,๕๓๒ ๑,๗๒๗ ๖,๒๕๙

๕ กฎหมาย ๑,๗๑๒ ๗๑๑ ๒,๔๒๓

๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑,๙๐๖ ๓๒๓ ๒,๒๒๙

รวมทั้งสิ้น ๔๙,๗๙๐ ๑๒,๔๒๔ ๖๒,๒๑๔

จากตารางแสดงจํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นรวม ๖๒,๒๑๔ เรื่อง จําแนกเป็นการร้องทุกข์ จํานวน ๔๙,๗๙๐ เรื่อง

และเสนอความคิดเห็น จํานวน ๑๒,๔๒๔ เรื่อง

รวม


๓. จํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น จําแนกตามประเภทเรื่องหลักที่มีการร้องทุกข์/

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด

๙๒

ลําดับที่ ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง จํานวนเรื่อง ร้อยละ

๑ สังคมและสวัสดิการ

สาธารณูปโภค ๑๓,๙๖๗

(๑)

สังคมเสื่อมโทรม ๙,๑๗๕

(๒)

๒๒.๔๕

๑๔.๗๕

สวัสดิการสงเคราะห์ ๒,๓๕๖ ๓.๗๙

การพนัน ๑,๙๓๗ ๓.๑๑

ปัญหาแรงงาน ๑,๐๗๒ ๑.๗๒

สาธารณสุข ๙๕๓ ๑.๕๓

ปัญหาที่ดิน ๙๒๒ ๑.๔๘

จัดระเบียบสังคม ๘๙๒ ๑.๔๓

การศึกษา ๗๖๔ ๑.๒๓

สถานภาพของบุคคล ๕๓๙ ๐.๘๗

ปัญหาที่อยู่อาศัย ๕๒๒ ๐.๘๔

ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ๓๓๙ ๐.๕๕

สิทธิมนุษยชน ๒๔๑ ๐.๓๙

ประกันสังคม ๒๒๐ ๐.๓๕

หลักประกันสุขภาพ ๑๔๕ ๐.๒๓

การกีฬา ๓๙ ๐.๐๖

รวม ๓๔,๐๘๓ ๕๔.๗๘

๒ การร้องเรียนกล่าวโทษ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓,๔๙๕

(๔)

๕.๖๒


๙๓

การประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒,๘๓๐

(๕)

๔.๕๕

การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ๒,๘๑๘ ๔.๕๓

รวม ๙,๑๔๓ ๑๔.๗๐

๓ การเมือง-การปกครอง

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและ

โครงการของรัฐ

๔,๙๗๕

(๓)

๘.๐๐

การใช้อํานาจของหน่วยงานของรัฐ ๑,๗๙๐ ๒.๘๘

การเมือง ๗๕๕ ๑.๒๑

ปัญหาความมั่นคง ๕๓๘ ๐.๘๖

สถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๙ ๐.๐๓

รวม ๘,๐๗๗ ๑๒.๙๘

๔ เศรษฐกิจ

ปัญหาหนี้สิน ๑,๕๔๘ ๒.๕๐

การเกษตร ๑,๒๖๗ ๒.๐๔

รายได้ ๑,๑๕๖ ๑.๘๖

การค้า ๗๔๙ ๑.๒๐

การลงทุน ๔๗๙ ๐.๗๗

การเงิน ๔๕๖ ๐.๗๓

การคลัง ๒๗๖ ๐.๔๔

ราคาพลังงาน ๒๖๔ ๐.๔๒

อุตสาหกรรม ๖๔ ๐.๑๐

รวม ๖,๒๕๙ ๑๐.๐๖

๕ กฎหมาย

การกระทําความผิดอาญา ๑,๐๒๗ ๑.๖๕

การเสนอและตรากฎหมาย ๕๖๔ ๐.๙๑

การบังคับตามกฎหมาย ๔๘๖ ๐.๗๘

การใช้สิทธิหรือข้อพิพาทระหว่างเอกชน ๓๔๖ ๐.๕๖

รวม ๒,๔๒๓ ๓.๙๐


๙๔

๖ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ปัญหาน้ําผิวดิน ๙๙๑ ๑.๕๙

ปัญหาในพื้นที่ป่า ๓๗๘ ๐.๖๑

ปัญหาของเสีย ๓๑๐ ๐.๕๐

สัตว์ป่าและพืชป่า ๑๕๗ ๐.๒๕

คุณภาพอากาศและเสียง ๑๐๖ ๐.๑๗

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙๒ ๐.๑๕

คุณภาพน้ํา ๘๙ ๐.๑๔

ทรัพยากรธรณี ๔๒ ๐.๐๗

ปัญหาน้ําบาดาล ๔๐ ๐.๐๖

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ๒๔ ๐.๐๔

รวม ๒,๒๒๙ ๓.๕๘

รวมทั้งสิ้น ๖๒,๒๑๔ ๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หมายถึง ลําดับที่ที่มีจํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ๕ ลําดับแรก

จากตารางแสดงจํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น ในประเภทเรื่องต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๖๒,๒๑๔ เรื่อง โดยร้องทุกข์/

เสนอความคิดเห็น ในประเภทเรื่องหลักด้านสังคมและสวัสดิการมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการร้องเรียนกล่าวโทษ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ และด้านการเมือง – การปกครอง ตามลําดับ

สําหรับประเภทเรื่องรองที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ สาธารณูปโภค รองลงมา

คือ สังคมเสื่อมโทรม การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ และการประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามลําดับ

ส่วนประเภทเรื่องย่อยที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน

การบริการขนส่งทางบก น้ําประปา และโทรศัพท์ รองลงมาคือ เหตุเดือดร้อนรําคาญ และการแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับนโยบายของรัฐในประเด็นที่หลากหลาย เช่น โรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนครูปริญญาตรี

๑๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอจ่ายเพิ่มเงินเดือนให้แก่ครูได้ จึงขอให้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน

ให้สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนดังกล่าว ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติการแต่งกาย

และทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากเห็นว่าโรงเรียนเข้มงวดกับทรงผมนักเรียนอยู่แล้ว ขอให้มีมาตรการ

ในการควบคุมดูแลรักษาการใช้แท็บเล็ตของโครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทย ขอให้ยกเลิกนโยบายการปรับเพิ่ม

อัตราค่าผ่านทางพิเศษ และขอให้ปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass) ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ของรัฐในสังกัดกระทรวง และการประพฤติตนไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นต้น


๔. จํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและผลการดําเนินการของหน่วยงาน (ไม่รวมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและจังหวัด) เรียงตามลําดับหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น

มากที่สุด

๙๕

รวม

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ลําดับที่ หน่วยงาน

จํานวน

(เรื่อง) ร้อยละ

จํานวน

(เรื่อง) ร้อยละ

จํานวน

(เรื่อง) ร้อยละ

ดําเนินการจนได้

ข้อยุติ

จํานวน

(เรื่อง) ร้อยละ

รอผลการพิจารณา

จํานวน

(เรื่อง) ร้อยละ

๑ กระทรวง ๑๔,๔๓๖ ๕๑.๘๓ ๑๐,๑๙๔ ๗๐.๖๒ ๔,๒๔๒ ๒๙.๓๘ ๒,๙๒๒ ๖๘.๘๘ ๑,๓๒๐ ๓๑.๑๒

๑.๑ กระทรวงมหาดไทย ๒,๓๙๓ ๘.๕๙ ๑,๗๘๓ ๗๔.๕๑ ๖๑๐ ๒๕.๔๙ ๔๖๑ ๗๕.๕๗ ๑๔๙ ๒๔.๔๓

๑.๒ กระทรวงศึกษาธิการ ๑,๕๐๓ ๕.๔๐ ๑,๐๔๒ ๖๙.๓๓ ๔๖๑ ๓๐.๖๗ ๓๒๒ ๖๙.๘๕ ๑๓๙ ๓๐.๑๕

๑.๓ กระทรวงสาธารณสุข ๑,๓๖๐ ๔.๘๘ ๑,๑๓๙ ๘๓.๗๕ ๒๒๑ ๑๖.๒๕ ๑๑๒ ๕๐.๖๘ ๑๐๙ ๔๙.๓๒

๑.๔ กระทรวงคมนาคม ๑,๓๐๓ ๔.๖๘ ๑,๐๔๑ ๗๙.๘๙ ๒๖๒ ๒๐.๑๑ ๑๗๐ ๖๔.๘๙ ๙๒ ๓๕.๑๑

๑.๕ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ๑,๒๙๕ ๔.๖๕ ๗๕๔ ๕๘.๒๒ ๕๔๑ ๔๑.๗๘ ๔๒๖ ๗๘.๗๔ ๑๑๕ ๒๑.๒๖

๑.๖ กระทรวงการคลัง ๑,๑๕๙ ๔.๑๖ ๗๘๖ ๖๗.๘๒ ๓๗๓ ๓๒.๑๘ ๒๖๘ ๗๑.๘๕ ๑๐๕ ๒๘.๑๕

๑.๗ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

๘๕๗ ๓.๐๘ ๓๗๗ ๔๓.๙๙ ๔๘๐ ๕๖.๐๑ ๒๙๘ ๖๒.๐๘ ๑๘๒ ๓๗.๙๒

๑.๘ กระทรวงแรงงาน ๘๕๑ ๓.๐๖ ๕๒๑ ๖๑.๒๒ ๓๓๐ ๓๘.๗๘ ๒๐๗ ๖๒.๗๓ ๑๒๓ ๓๗.๒๗

๑.๙ กระทรวงพาณิชย์ ๘๔๕ ๓.๐๓ ๖๘๔ ๘๐.๙๕ ๑๖๑ ๑๙.๐๕ ๑๐๘ ๖๗.๐๘ ๕๓ ๓๒.๙๒

๑.๑๐ กระทรวงอุตสาหกรรม ๖๕๑ ๒.๓๔ ๖๐๑ ๙๒.๓๒ ๕๐ ๗.๖๘ ๓๙ ๗๘.๐๐ ๑๑ ๒๒.๐๐

๑.๑๑ สํานักนายกรัฐมนตรี ๕๔๔ ๑.๙๕ ๓๘๖ ๗๐.๙๖ ๑๕๘ ๒๙.๐๔ ๙๑ ๕๗.๕๙ ๖๗ ๔๒.๔๑

๑.๑๒ กระทรวงทรัพยากร ๔๕๖ ๑.๖๔ ๒๔๘ ๕๔.๓๙ ๒๐๘ ๔๕.๖๑ ๑๖๑ ๗๗.๔๐ ๔๗ ๒๒.๖๐

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑๓ กระทรวงพลังงาน ๓๒๕ ๑.๑๗ ๒๖๗ ๘๒.๑๕ ๕๘ ๑๗.๘๕ ๔๒ ๗๒.๔๑ ๑๖ ๒๗.๕๙

๑.๑๔ กระทรวงกลาโหม ๒๗๖ ๐.๙๙ ๑๘๙ ๖๘.๔๘ ๘๗ ๓๑.๕๒ ๕๗ ๖๕.๕๒ ๓๐ ๓๔.๔๘

๑.๑๕ กระทรวงยุติธรรม ๒๕๗ ๐.๙๒ ๑๑๖ ๔๕.๑๔ ๑๔๑ ๕๔.๘๖ ๙๗ ๖๘.๗๙ ๔๔ ๓๑.๒๑

๑.๑๖ กระทรวงการต่างประเทศ ๑๒๕ ๐.๔๕ ๘๒ ๖๕.๖๐ ๔๓ ๓๔.๔๐ ๒๑ ๔๘.๘๔ ๒๒ ๕๑.๑๖


๙๖

๑.๑๗ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

๙๒ ๐.๓๓ ๖๘ ๗๓.๙๑ ๒๔ ๒๖.๐๙ ๑๘ ๗๕.๐๐ ๖ ๒๕.๐๐

๑.๑๘ กระทรวงวัฒนธรรม ๗๑ ๐.๒๕ ๕๒ ๗๓.๒๔ ๑๙ ๒๖.๗๖ ๑๕ ๗๘.๙๕ ๔ ๒๑.๐๕

๑.๑๙ กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา

๑.๒๐ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

๖๑ ๐.๒๒ ๔๗ ๗๗.๐๕ ๑๔ ๒๒.๙๕ ๘ ๕๗.๑๔ ๖ ๔๒.๘๖

๑๒ ๐.๐๔ ๑๑ ๙๑.๖๗ ๑ ๘.๓๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒ หน่วยงานอื่น ๗,๘๑๘ ๒๘.๐๗ ๖,๕๑๔ ๘๓.๓๒ ๑,๓๐๔ ๑๖.๖๘ ๗๘๓ ๖๐.๐๕ ๕๒๑ ๓๙.๙๕

๒.๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๖,๔๒๖ ๒๓.๐๗ ๕,๕๕๓ ๘๖.๔๑ ๘๗๓ ๑๓.๕๙ ๔๗๘ ๕๔.๗๕ ๓๙๕ ๔๕.๒๕

๒.๒ สํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์และ

กิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ

๒.๓ สํานักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร

๓๖๑ ๑.๓๐ ๓๒๒ ๘๙.๒๐ ๓๙ ๑๐.๘๐ ๓๑ ๗๙.๔๙ ๘ ๒๐.๕๑

๑๖๑ ๐.๕๘ ๑๕๔ ๙๕.๖๕ ๗ ๔.๓๕ ๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙

๒.๔ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๑๕๕ ๐.๕๖ ๑๐๙ ๗๐.๓๒ ๔๖ ๒๙.๖๘ ๒๙ ๖๓.๐๔ ๑๗ ๓๖.๙๖

๒.๕ สํานักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ

๒.๖ สํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด

๑๔๒ ๐.๕๑ ๗๔ ๕๒.๑๑ ๖๘ ๔๗.๘๙ ๔๗ ๖๙.๑๒ ๒๑ ๓๐.๘๘

๑๑๗ ๐.๔๒ ๑๑๐ ๙๔.๐๒ ๗ ๕.๙๘ ๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙

๒.๗ สภาทนายความ ๖๓ ๐.๒๓ ๙ ๑๔.๒๙ ๕๔ ๘๕.๗๑ ๓๘ ๗๐.๓๗ ๑๖ ๒๙.๖๓

๒.๘ ศูนย์อํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒.๙ สํานักงานกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ

๒.๑๐ สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย

๒.๑๑ กองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร

๕๖ ๐.๒๐ ๑๕ ๒๖.๗๙ ๔๑ ๗๓.๒๑ ๓๓ ๘๐.๔๙ ๘ ๑๙.๕๑

๔๖ ๐.๑๗ ๑๗ ๓๖.๙๖ ๒๙ ๖๓.๐๔ ๒๔ ๘๒.๗๖ ๕ ๑๗.๒๔

๔๒ ๐.๑๕ ๙ ๒๑.๔๓ ๓๓ ๗๘.๕๗ ๑๖ ๔๘.๔๘ ๑๗ ๕๑.๕๒

๓๕ ๐.๑๓ ๒๗ ๗๗.๑๔ ๘ ๒๒.๘๖ ๔ ๕๐.๐๐ ๔ ๕๐.๐๐


๙๗

๒.๑๓ สํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง

๒.๑๔ สํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ

๓๓ ๐.๑๒ ๓๒ ๙๖.๙๗ ๑ ๓.๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๒๙ ๐.๑๐ ๑๔ ๔๘.๒๘ ๑๕ ๕๑.๗๒ ๑๒ ๘๐.๐๐ ๓ ๒๐.๐๐

๒.๑๕ สํานักงานอัยการสูงสุด ๑๕ ๐.๐๕๔ ๑ ๖.๖๗ ๑๔ ๙๓.๓๓ ๑๑ ๗๘.๕๗ ๓ ๒๑.๔๓

๒.๑๖ สํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

๑๒ ๐.๐๔ ๘ ๖๖.๖๗ ๔ ๓๓.๓๓ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๑๗ สํานักงานศาลยุติธรรม ๑๒ ๐.๐๔ ๙ ๗๕.๐๐ ๓ ๒๕.๐๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓

๒.๑๘ สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน)

๒.๑๙ สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงาน

๘ ๐.๐๒๙ ๒ ๒๕.๐๐ ๖ ๗๕.๐๐ ๑ ๑๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓

๗ ๐.๐๒๕ ๔ ๕๗.๑๔ ๓ ๔๒.๘๖ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๐ สํานักพระราชวัง ๗ ๐.๐๒๕ ๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๑ สํานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.๒๒ สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา

๖ ๐.๐๒๒ ๕ ๘๓.๓๓ ๑ ๑๖.๖๗ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๖ ๐.๐๒๒ ๖ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๓ แพทยสภา ๔ ๐.๐๑๔ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐

๒.๒๔ สํานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

๔ ๐.๐๑๔ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๕ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๔ ๐.๐๑๔ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๖ สภากาชาดไทย ๔ ๐.๐๑๔ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๗ สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

๒.๒๘ ธนาคารพาณิชย์จด

ทะเบียนในประเทศ

๔ ๐.๐๑๔ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๔ ๐.๐๑๔ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐

๒.๒๙ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๓ ๐.๐๑๑ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐


๙๘

๒.๓๐ สํานักราชเลขาธิการ ๓ ๐.๐๑๑ ๑ ๓๓.๓๓ ๒ ๖๖.๖๗ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๑ ศาลปกครอง ๒ ๐.๐๐๗ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๒ องค์การกระจายเสียงและ

แพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย

๒.๓๓ สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ

๒ ๐.๐๐๗ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๔ สํานักจุฬาราชมนตรี ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๕ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

(องค์การมหาชน)

๒.๓๖ สํานักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์

๒.๓๗ สํานักงานสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๘ ศาลรัฐธรรมนูญ ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๙ สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ

๒.๔๐ สํานักงานคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมาย

๒.๔๑ สภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒.๔๒ สํานักงานคณะกรรมการ

กลางอิสลามแห่ง

ประเทศไทย

๒.๔๓ ราชตฤณมัยสมาคมแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

๓ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๕,๕๙๖ ๒๐.๑๐ ๓,๔๓๑ ๖๑.๓๑ ๒,๑๖๕ ๓๘.๖๙ ๑,๗๒๘ ๗๙.๘๒ ๔๓๗ ๒๐.๑๘

ในกํากับกระทรวง

๓.๑ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๑,๘๔๐ ๖.๖๐๖ ๕๗๘ ๓๑.๔๑ ๑,๒๖๒ ๖๘.๕๙ ๑,๐๐๗ ๗๙.๗๙ ๒๕๕ ๒๐.๒๑

ในกํากับ

กระทรวงการคลัง


๙๙

๓.๑.๑ ธนาคารออมสิน ๖๗๗ ๒.๔๓ ๑๒๘ ๑๘.๙๑ ๕๔๙ ๘๑.๐๙ ๔๕๓ ๘๒.๕๑ ๙๖ ๑๗.๔๙

๓.๑.๒ ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร

๓.๑.๓ สํานักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล

๓.๑.๔ ธนาคารกรุงไทย จํากัด

(มหาชน)

๓.๑.๕ ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินภาค

ประชาชน

๔๓๙ ๑.๕๘ ๒๒๔ ๕๑.๐๓ ๒๑๕ ๔๘.๙๗ ๑๕๗ ๗๓.๐๒ ๕๘ ๒๖.๙๘

๑๘๓ ๐.๖๖ ๑๐๘ ๕๙.๐๒ ๗๕ ๔๐.๙๘ ๖๒ ๘๒.๖๗ ๑๓ ๑๗.๓๓

๑๕๐ ๐.๕๔ ๔๐ ๒๖.๖๗ ๑๑๐ ๗๓.๓๓ ๑๐๒ ๙๒.๗๓ ๘ ๗.๒๗

๑๔๖ ๐.๕๒ ๘ ๕.๔๘ ๑๓๘ ๙๔.๕๒ ๙๑ ๖๕.๙๔ ๔๗ ๓๔.๐๖

๓.๑.๖ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๑๐๓ ๐.๓๗ ๒๔ ๒๓.๓๐ ๗๙ ๗๖.๗๐ ๗๒ ๙๑.๑๔ ๗ ๘.๘๖

๓.๑.๗ กองทุนเงินให้กู้ยืม

๕๓ ๐.๑๙ ๒๕ ๔๗.๑๗ ๒๘ ๕๒.๘๓ ๑๔ ๕๐.๐๐ ๑๔ ๕๐.๐๐

เพื่อการศึกษา

๓.๑.๘ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย

๓.๑.๙ ธนาคารอิสลามแห่ง

๔๙ ๐.๑๘ ๔ ๘.๑๖ ๔๕ ๙๑.๘๔ ๓๗ ๘๒.๒๒ ๘ ๑๗.๗๘

๒๐ ๐.๐๗ ๖ ๓๐.๐๐ ๑๔ ๗๐.๐๐ ๑๓ ๙๒.๘๖ ๑ ๗.๑๔

ประเทศไทย

๓.๑.๑๐ กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ

๓.๑.๑๑ ธนาคารเพื่อการส่งออก

และนําเข้าแห่งประเทศ

ไทย

๑๒ ๐.๐๔ ๘ ๖๖.๖๗ ๔ ๓๓.๓๓ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐

๒ ๐.๐๐๗ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

๓.๑.๑๒ โรงงานยาสูบ ๒ ๐.๐๐๗ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๑.๑๓ บริษัท บริหารสินทรัพย์

สุขุมวิท จํากัด

๓.๑.๑๔ บริษัทบริหารสินทรัพย์

กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด

๓.๑.๑๕ บรรษัทประกันสินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาดย่อม

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๑.๑๖ องค์การสุรา ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐


๑๐๐

๓.๒ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๑,๕๑๓ ๕.๔๔ ๑,๑๐๖ ๗๓.๑๐ ๔๐๗ ๒๖.๙๐ ๓๗๓ ๙๑.๖๕ ๓๔ ๘.๓๕

ในกํากับ

กระทรวงมหาดไทย

๓.๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๖๔๙ ๒.๓๓ ๔๓๘ ๖๗.๔๙ ๒๑๑ ๓๒.๕๑ ๑๙๒ ๙๑.๐๐ ๑๙ ๙.๐๐

๓.๒.๒ การประปาส่วนภูมิภาค ๔๐๑ ๑.๔๔ ๓๑๙ ๗๙.๕๕ ๘๒ ๒๐.๔๕ ๗๙ ๙๖.๓๔ ๓ ๓.๖๖

๓.๒.๓ การไฟฟ้านครหลวง ๓๒๕ ๑.๑๗ ๒๓๕ ๗๒.๓๑ ๙๐ ๒๗.๖๙ ๘๓ ๙๒.๒๒ ๗ ๗.๗๘

๓.๒.๔ การประปานครหลวง ๑๓๘ ๐.๕๐ ๑๑๔ ๘๒.๖๑ ๒๔ ๑๗.๓๙ ๑๙ ๗๙.๑๗ ๕ ๒๐.๘๓

๓.๓ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๑,๒๖๓ ๔.๕๓๕ ๑,๑๔๖ ๙๐.๗๔ ๑๑๗ ๙.๒๖ ๗๑ ๖๐.๖๘ ๔๖ ๓๙.๓๒

ในกํากับกระทรวง

คมนาคม

๓.๓.๑ องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ

๗๙๗ ๒.๘๖ ๗๖๗ ๙๖.๒๔ ๓๐ ๓.๗๖ ๒๑ ๗๐.๐๐ ๙ ๓๐.๐๐

๓.๓.๒ การรถไฟแห่งประเทศไทย ๒๐๑ ๐.๗๒ ๑๖๗ ๘๓.๐๘ ๓๔ ๑๖.๙๒ ๑๙ ๕๕.๘๘ ๑๕ ๔๔.๑๒

๓.๓.๓ การทางพิเศษแห่งประเทศ

ไทย

๙๔ ๐.๓๔ ๗๙ ๘๔.๐๔ ๑๕ ๑๕.๙๖ ๕ ๓๓.๓๓ ๑๐ ๖๖.๖๗

๓.๓.๔ บริษัท ขนส่ง จํากัด ๙๑ ๐.๓๓ ๗๖ ๘๓.๕๒ ๑๕ ๑๖.๔๘ ๑๐ ๖๖.๖๗ ๕ ๓๓.๓๓

๓.๓.๕ บริษัท ท่าอากาศยานไทย

จํากัด (มหาชน)

๓.๓.๖ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย

๓.๓.๗ การท่าเรือแห่งประเทศ

ไทย

๓.๓.๘ บริษัท การบินไทย จํากัด

(มหาชน)

๓.๔ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๓๗ ๐.๑๓ ๒๗ ๗๒.๙๗ ๑๐ ๒๗.๐๓ ๔ ๔๐.๐๐ ๖ ๖๐.๐๐

๓๖ ๐.๑๓ ๒๕ ๖๙.๔๔ ๑๑ ๓๐.๕๖ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๕ ๐.๐๑๘ ๔ ๘๐.๐๐ ๑ ๒๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒ ๐.๐๐๗ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๕๕๐ ๑.๙๗ ๓๗๗ ๖๘.๕๕ ๑๗๓ ๓๑.๔๕ ๑๖๓ ๙๔.๒๒ ๑๐ ๕.๗๘

ในกํากับกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

๓.๔.๑ บริษัท ทีโอที จํากัด

(มหาชน)

๓๒๘ ๑.๑๘ ๑๘๘ ๕๗.๓๒ ๑๔๐ ๔๒.๖๘ ๑๓๘ ๙๘.๕๗ ๒ ๑.๔๓


๑๐๑

๓.๔.๒ บริษัท ไปรษณีย์ไทย

จํากัด

๓.๔.๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม

จํากัด (มหาชน)

๓.๕ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๒๐๗ ๐.๗๔ ๑๗๘ ๘๕.๙๙ ๒๙ ๑๔.๐๑ ๒๑ ๗๒.๔๑ ๘ ๒๗.๕๙

๑๕ ๐.๐๕ ๑๑ ๗๓.๓๓ ๔ ๒๖.๖๗ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑๗๑ ๐.๖๑๔ ๗๙ ๔๖.๒๐ ๙๒ ๕๓.๘๐ ๔๖ ๕๐.๐๐ ๔๖ ๕๐.๐๐

ในกํากับกระทรวง

การพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์

๓.๕.๑ การเคหะแห่งชาติ ๑๖๗ ๐.๖๐ ๗๘ ๔๖.๗๑ ๘๙ ๕๓.๒๙ ๔๓ ๔๘.๓๑ ๔๖ ๕๑.๖๙

๓.๕.๒ สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน (องค์การมหาชน)

๓.๖ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๔ ๐.๐๑๔ ๑ ๒๕.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑๔๕ ๐.๕๒๑ ๙๓ ๖๔.๑๔ ๕๒ ๓๕.๘๖ ๒๖ ๕๐.๐๐ ๒๖ ๕๐.๐๐

ในกํากับกระทรวง

สาธารณสุข

๓.๖.๑ สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

๓.๖.๒ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ

๓.๗ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๑๔๒ ๐.๕๑ ๙๐ ๖๓.๓๘ ๕๒ ๓๖.๖๒ ๒๖ ๕๐.๐๐ ๒๖ ๕๐.๐๐

๓ ๐.๐๑๑ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓๑ ๐.๑๒ ๑๑ ๓๕.๔๘ ๒๐ ๖๔.๕๒ ๑๙ ๙๕.๐๐ ๑ ๕.๐๐

ในกํากับ

กระทรวงกลาโหม

๓.๗.๑ องค์การสงเคราะห์ทหาร

ผ่านศึก ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

๓.๘ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๓๑ ๐.๑๒ ๑๑ ๓๕.๔๘ ๒๐ ๖๔.๕๒ ๑๙ ๙๕.๐๐ ๑ ๕.๐๐

๓๐ ๐.๑๐๗ ๑๐ ๓๓.๓๓ ๒๐ ๖๖.๖๗ ๙ ๔๕.๐๐ ๑๑ ๕๕.๐๐

ในกํากับ

กระทรวงศึกษาธิการ

๓.๘.๑ สํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

๓.๘.๒ สํานักงานเลขาธิการคุรุ

สภา

๑๕ ๐.๐๕๔ ๔ ๒๖.๖๗ ๑๑ ๗๓.๓๓ ๖ ๕๔.๕๕ ๕ ๔๕.๔๕

๑๔ ๐.๐๕ ๖ ๔๒.๘๖ ๘ ๕๗.๑๔ ๒ ๒๕.๐๐ ๖ ๗๕.๐๐


๑๐๒

๓.๘.๓ สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

๓.๙ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒๒ ๐.๐๗๙ ๑๒ ๕๔.๕๕ ๑๐ ๔๕.๔๕ ๘ ๘๐.๐๐ ๒ ๒๐.๐๐

ในกํากับ

กระทรวงพลังงาน

๓.๙.๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

๑๕ ๐.๐๕๔ ๖ ๔๐.๐๐ ๙ ๖๐.๐๐ ๗ ๗๗.๗๘ ๒ ๒๒.๒๒

ประเทศไทย

๓.๙.๒ บริษัท ปตท. จํากัด

(มหาชน)

๓.๑๐ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๗ ๐.๐๒๕ ๖ ๘๕.๗๑ ๑ ๑๔.๒๙ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๙ ๐.๐๓๒ ๘ ๘๘.๘๙ ๑ ๑๑.๑๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ในกํากับกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา

๓.๑๐.๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย ๖ ๐.๐๒๑ ๕ ๘๓.๓๓ ๑ ๑๖.๖๗ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๑๐.๒ การท่องเที่ยวแห่ง

๓ ๐.๐๑๑ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ประเทศไทย

๓.๑๑ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๙ ๐.๐๓๒ ๔ ๔๔.๔๔ ๕ ๕๕.๕๖ ๑ ๒๐.๐๐ ๔ ๘๐.๐๐

ในกํากับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

๓.๑๑.๑ องค์การสวนยาง ๔ ๐.๐๑๔ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐

๓.๑๑.๒ สํานักงานกองทุน

สงเคราะห์การทําสวนยาง

๓.๑๑.๓ องค์การตลาดเพื่อ

เกษตรกร

๓.๑๒ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๔ ๐.๐๑๔ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๙ ๐.๐๓๒ ๗ ๗๗.๗๘ ๒ ๒๒.๒๒ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

ในกํากับกระทรวง

อุตสาหกรรม

๓.๑๒.๑ สํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน

๕ ๐.๐๑๘ ๔ ๘๐.๐๐ ๑ ๒๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐


๑๐๓

๓.๑๒.๒ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย

๓.๑๓ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

ในกํากับ

สํานักนายกรัฐมนตรี

๓.๑๓.๑ บริษัท อสมท จํากัด

(มหาชน)

๓.๑๔ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๔ ๐.๐๑๔ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ในกํากับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๓.๑๔.๑ องค์การอุตสาหกรรมป่า

ไม้

๓.๑๕ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ในกํากับกระทรวง

พาณิชย์

๓.๑๕.๑ องค์การคลังสินค้า ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๑๖ รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงาน

ในกํากับ

กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

๓.๑๖.๑ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๒๗,๘๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๐,๑๓๘ ๗๒.๓๑ ๗,๗๑๒ ๒๗.๖๙ ๕,๔๓๔ ๗๐.๔๖ ๒,๒๗๘ ๒๙.๕๔

จากตารางแสดงจํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

หน่วยงานต่างๆ ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๒๗,๘๕๐ เรื่อง โดยเรียงตามลําดับ

จากหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด ได้แก่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รองลงมา คือ กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงคมนาคม ตามลําดับ


๑๐๔

สําหรับรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ รองลงมา คือ ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการ

ประปาส่วนภูมิภาค ตามลําดับ

๕. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ๕ ลําดับแรก (แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก)

ลําดับ

ที่

กระทรวง/หน่วยงาน ประเด็นเรื่อง

๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญจากเสียง กลิ่นเหม็นจากบ้านเรือน ร้านอาหาร สถานบันเทิง และวัยรุ่นมั่วสุม

- ขอให้แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด การปฏิบัติตามกฎจราจร และปรับปรุงการปล่อยสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก

- ขอให้จัดสรรเจ้าหน้าที่ตํารวจลงตรวจพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจําหน่าย และเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ ใบกระท่อม

และกัญชา

บ่อนการพนัน โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบเปิด และเล่นการพนันประเภทไพ่ ไฮโล ตู้ม้า ตู้สล็อต

หวยจับยี่กี น้ําเต้าปูปลา โต๊ะสนุ๊กเกอร์ และพนันฟุตบอล

๒ กระทรวงมหาดไทย

การเสนอ และตรากฎหมาย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเสนอความคิดเห็นกรณีคัดค้านเนื้อหาของร่างกฎหมายที่แก้ไข

วาระการดํารงตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ดํารงตําแหน่งคราวละ ๕ ปี

บัตรประจําตัวประชาชน โดยส่วนใหญ่ ขอให้พิจารณาเร่งดําเนินการออกบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์

(Smart Card) ให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ

สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วนจ่ายตามจริง

แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

- ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ๕,๐๐๐ บาท กรณีรายชื่อตกหล่น

๓ กระทรวงศึกษาธิการ การแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- โรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนครูปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอจ่ายเพิ่ม

เงินเดือนให้แก่ครูได้ จึงขอให้ปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนให้สอดคล้องกับการปรับเงินเดือนดังกล่าว


๑๐๕

- ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงกําหนดความประพฤติ การแต่งกายและทรงผมของนักเรียนและนักศึกษา เนื่องจาก

เห็นว่าโรงเรียนเข้มงวดกับทรงผมนักเรียนอยู่แล้ว

- ขอให้มีมาตรการในการควบคุมดูแลรักษาการใช้แท็บเล็ตของโครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทย

- เห็นด้วยกับนโยบายโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล

- ไม่เห็นด้วยกับนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

- ขอให้ปรับปรุงคุณภาพนมโรงเรียน

หลักสูตรการศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้ตรวจสอบกรณีการเรียกเก็บค่าบํารุงการศึกษา ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สูง

- ขอให้ส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้ถูกต้องเหมาะสม และการจัดการศึกษาเพื่อเด็กพิการที่มีปัญหาทางพฤติกรรม

และทางอารมณ์

ค่าตอบแทนพิเศษ โดยส่วนใหญ่ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครู

เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการภารโรง

๔ กระทรวงสาธารณสุข

ร้องเรียนการให้บริการของบุคลากรทางการแพทย์ โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของบุคลากรทาง

การแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย เจ้าหน้าที่แผนกฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่แผนกทะเบียน เจ้าหน้าที่

แผนกทันตกรรม และเจ้าหน้าที่แผนกเภสัชกรรม เป็นต้น

ระบบการให้บริการของสถานพยาบาล และการรักษาพยาบาล โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

- ขอให้เพิ่มจํานวนบุคลากรทางการแพทย์ และขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ไม่สามารถเบิกได้

๕ กระทรวงคมนาคม

ถนน โดยส่วนใหญ่ ชอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน บาทวิถี สะพานลอยข้ามแยก สะพานข้ามแม่น้ํา และสะพาน

กลับรถ

การบริการขนส่งทางบก และการบริการรถสาธารณะ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) พนักงานขับรถตู้ และพนักงานขับรถ

โดยสารประจําทาง

- ขอให้พิจารณาเพิ่มรอบการเดินรถ และเพิ่มจํานวนรถตู้/รถโดยสารประจําทาง

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพรถโดยสารประจําทาง และสัญญาณไฟจราจร/ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร

- ขอให้ยกเลิกนโยบายการปรับเพิ่มอัตราค่าผ่านทางพิเศษ และขอให้ปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass)

- ขอให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสกับรถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที

- ขอให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสําหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง


๖. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด ๕ ลําดับแรก (แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก

๑๐๖

ลําดับ

ที่

รัฐวิสาหกิจ ประเด็นเรื่อง

๑ องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ

การบริการขนส่งทางบก และการบริการรถสาธารณะ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานขับรถตู้โดยสาร

- ขอให้ปรับปรุงตารางการเดินรถ เพิ่มจํานวนรถ และขยายเส้นทางเดินรถโดยสารประจําทาง

- ขอให้ปรับปรุงและตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจําทางให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร

ร้องเรียนการให้บริการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวกในการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๓๔๘

๒ ธนาคารออมสิน

หนี้สินนอกระบบ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอความช่วยเหลือนําหนี้สินนอกระบบเข้าสู่ระบบของธนาคารออมสิน

- ขอความช่วยเหลือจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ํา

ขออนุมัติสินเชื่อ และทุนในการประกอบอาชีพ โดยส่วนใหญ่ ขอสินเชื่อเพื่อนําไปเป็นทุนประกอบอาชีพ

และปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า

- ขอให้แก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง

- ขอให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสูงเกินจริง และขอให้ปรับปรุงระบบการจัดส่งใบแจ้งเตือนการชําระค่าไฟฟ้า

- ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง หม้อแปลง เสา สายไฟฟ้า

ร้องเรียนการให้บริการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวก

ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการตัดมิเตอร์ไฟ

และเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์หมายเลข ๑๑๒๙

๔ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร

การแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี

ดังนี้

- ขอให้พิจารณาเร่งจ่ายเงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรังและนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖

- ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร


๑๐๗

หนี้สิน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอความช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- ขอความช่วยเหลือนําหนี้สินนอกระบบเข้าสู่ระบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

- ขอความช่วยเหลือจัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ํา

๕ การประปาส่วนภูมิภาค

น้ําประปา โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาน้ําประปาไม่ไหล ไหลอ่อน และคุณภาพน้ําประปา

- ขอให้ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าน้ําประปาสูงเกินจริง และขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการนําส่งเอกสารใบแจ้งหนี้

ค่าน้ําประปา

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปา และติดตั้งมิเตอร์

ร้องเรียนการให้บริการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่ ขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวก

ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานการประปาส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์หมายเลข ๑๖๖๒

๗. จํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและผลการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

และจังหวัด โดยเรียงตามลําดับจาก อปท. และจังหวัดที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/

เสนอความคิดเห็นมากที่สุด

รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ลําดับ

ที่

อปท./จังหวัด

จํานวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จํานวน

(เรื่อง)

ร้อยละ รวม ร้อยละ

จํานวน

(เรื่อง)

ดําเนินการ

จนได้ข้อยุติ

ร้อยละ

รอผลการพิจารณา

จํานวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

๑ กรุงเทพมหานคร ๒,๘๕๖ ๒๐.๐๑ ๒,๐๕๐ ๗๑.๗๘ ๘๐๖ ๒๘.๒๒ ๖๓๘ ๗๙.๑๖ ๑๖๘ ๒๐.๘๔

๒ จังหวัดปทุมธานี ๗๑๙ ๕.๐๔ ๕๒๑ ๗๒.๔๖ ๑๙๘ ๒๗.๕๔ ๑๖๗ ๘๔.๓๔ ๓๑ ๑๕.๖๖

๓ จังหวัดนนทบุรี ๖๕๒ ๔.๕๗ ๔๙๔ ๗๕.๗๗ ๑๕๘ ๒๔.๒๓ ๑๒๒ ๗๗.๒๒ ๓๖ ๒๒.๗๘

๔ จังหวัดสมุทรปราการ ๕๐๑ ๓.๕๑ ๔๓๓ ๘๖.๔๓ ๖๘ ๑๓.๕๗ ๕๐ ๗๓.๕๓ ๑๘ ๒๖.๔๗

๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔๘๘ ๓.๔๒ ๓๔๘ ๗๑.๓๑ ๑๔๐ ๒๘.๖๙ ๑๑๒ ๘๐.๐๐ ๒๘ ๒๐.๐๐

๖ จังหวัดนครราชสีมา ๓๘๔ ๒.๖๙ ๒๘๔ ๗๓.๙๖ ๑๐๐ ๒๖.๐๔ ๙๖ ๙๖.๐๐ ๔ ๔.๐๐

๗ จังหวัดชลบุรี ๓๓๑ ๒.๓๒ ๒๖๕ ๘๐.๐๖ ๖๖ ๑๙.๙๔ ๕๑ ๗๗.๒๗ ๑๕ ๒๒.๗๓


๑๐๘

๘ จังหวัดขอนแก่น ๒๙๐ ๒.๐๓ ๑๘๕ ๖๓.๗๙ ๑๐๕ ๓๖.๒๑ ๑๐๑ ๙๖.๑๙ ๔ ๓.๘๑

๙ จังหวัดนครปฐม ๒๘๕ ๒.๐๐ ๑๖๑ ๕๖.๔๙ ๑๒๔ ๔๓.๕๑ ๑๑๔ ๙๑.๙๔ ๑๐ ๘.๐๖

๑๐ จังหวัดเชียงใหม่ ๒๖๒ ๑.๘๔ ๑๗๗ ๖๗.๕๖ ๘๕ ๓๒.๔๔ ๘๒ ๙๖.๔๗ ๓ ๓.๕๓

๑๑ จังหวัดนครสวรรค์ ๒๕๘ ๑.๘๑ ๑๘๑ ๗๐.๑๖ ๗๗ ๒๙.๘๔ ๖๘ ๘๘.๓๑ ๙ ๑๑.๖๙

๑๒ จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๔๖ ๑.๗๒ ๑๓๗ ๕๕.๖๙ ๑๐๙ ๔๔.๓๑ ๑๐๕ ๙๖.๓๓ ๔ ๓.๖๗

๑๓ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๒๙ ๑.๖๐ ๑๒๓ ๕๓.๗๑ ๑๐๖ ๔๖.๒๙ ๑๐๓ ๙๗.๑๗ ๓ ๒.๘๓

๑๔ จังหวัดอุบลราชธานี ๒๒๗ ๑.๕๙ ๑๓๘ ๖๐.๗๙ ๘๙ ๓๙.๒๑ ๘๓ ๙๓.๒๖ ๖ ๖.๗๔

๑๕ จังหวัดสระบุรี ๒๒๒ ๑.๕๕ ๑๖๙ ๗๖.๑๓ ๕๓ ๒๓.๘๗ ๓๖ ๖๗.๙๒ ๑๗ ๓๒.๐๘

๑๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒๑๗ ๑.๕๒ ๑๔๓ ๖๕.๙๐ ๗๔ ๓๔.๑๐ ๗๐ ๙๔.๕๙ ๔ ๕.๔๑

๑๗ จังหวัดสุรินทร์ ๒๑๕ ๑.๕๑ ๑๓๑ ๖๐.๙๓ ๘๔ ๓๙.๐๗ ๘๓ ๙๘.๘๑ ๑ ๑.๑๙

๑๘ จังหวัดอุดรธานี ๒๐๘ ๑.๔๖ ๑๔๓ ๖๘.๗๕ ๖๕ ๓๑.๒๕ ๖๑ ๙๓.๘๕ ๔ ๖.๑๕

๑๙ จังหวัดพิษณุโลก ๒๐๓ ๑.๔๒ ๑๒๙ ๖๓.๕๕ ๗๔ ๓๖.๔๕ ๖๕ ๘๗.๘๔ ๙ ๑๒.๑๖

๒๐ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๐๒ ๑.๔๒ ๑๔๘ ๗๓.๒๗ ๕๔ ๒๖.๗๓ ๔๓ ๗๙.๖๓ ๑๑ ๒๐.๓๗

๒๑ จังหวัดสงขลา ๑๙๓ ๑.๓๕ ๑๓๘ ๗๑.๕๐ ๕๕ ๒๘.๕๐ ๓๕ ๖๓.๖๔ ๒๐ ๓๖.๓๖

๒๒ จังหวัดศรีสะเกษ ๑๘๙ ๑.๓๒ ๑๑๘ ๖๒.๔๓ ๗๑ ๓๗.๕๗ ๖๖ ๙๒.๙๖ ๕ ๗.๐๔

๒๓ จังหวัดสมุทรสาคร ๑๘๕ ๑.๓๐ ๑๓๓ ๗๑.๘๙ ๕๒ ๒๘.๑๑ ๔๖ ๘๘.๔๖ ๖ ๑๑.๕๔

๒๔ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๘๑ ๑.๒๗ ๑๒๒ ๖๗.๔๐ ๕๙ ๓๒.๖๐ ๔๔ ๗๔.๕๘ ๑๕ ๒๕.๔๒

๒๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๗๙ ๑.๒๕ ๑๑๒ ๖๒.๕๗ ๖๗ ๓๗.๔๓ ๖๒ ๙๒.๕๔ ๕ ๗.๔๖

๒๖ จังหวัดกาญจนบุรี ๑๕๘ ๑.๑๑ ๑๐๑ ๖๓.๙๒ ๕๗ ๓๖.๐๘ ๕๑ ๘๙.๔๗ ๖ ๑๐.๕๓

๒๗ จังหวัดลพบุรี ๑๕๗ ๑.๑๐ ๗๗ ๔๙.๐๔ ๘๐ ๕๐.๙๖ ๖๙ ๘๖.๒๕ ๑๑ ๑๓.๗๕

๒๘ จังหวัดเชียงราย ๑๕๒ ๑.๐๖ ๙๓ ๖๑.๑๘ ๕๙ ๓๘.๘๒ ๕๑ ๘๖.๔๔ ๘ ๑๓.๕๖

๒๙ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๕๑ ๑.๐๖ ๑๐๒ ๖๗.๕๕ ๔๙ ๓๒.๔๕ ๔๘ ๙๗.๙๖ ๑ ๒.๐๔

๓๐ จังหวัดราชบุรี ๑๕๐ ๑.๐๕ ๑๐๙ ๗๒.๖๗ ๔๑ ๒๗.๓๓ ๓๐ ๗๓.๑๗ ๑๑ ๒๖.๘๓

๓๑ จังหวัดปราจีนบุรี ๑๔๔ ๑.๐๑ ๙๗ ๖๗.๓๖ ๔๗ ๓๒.๖๔ ๓๑ ๖๕.๙๖ ๑๖ ๓๔.๐๔

๓๒ จังหวัดพิจิตร ๑๔๐ ๐.๙๘ ๙๓ ๖๖.๔๓ ๔๗ ๓๓.๕๗ ๔๓ ๙๑.๔๙ ๔ ๘.๕๑

๓๓ จังหวัดชัยภูมิ ๑๓๑ ๐.๙๒ ๘๔ ๖๔.๑๒ ๔๗ ๓๕.๘๘ ๔๖ ๙๗.๘๗ ๑ ๒.๑๓


๑๐๙

๓๔ จังหวัดสกลนคร ๑๒๗ ๐.๘๙ ๗๗ ๖๐.๖๓ ๕๐ ๓๙.๓๗ ๔๗ ๙๔.๐๐ ๓ ๖.๐๐

๓๕ จังหวัดกําแพงเพชร ๑๒๓ ๐.๘๖ ๘๗ ๗๐.๗๓ ๓๖ ๒๙.๒๗ ๓๔ ๙๔.๔๔ ๒ ๕.๕๖

๓๖ จังหวัดสุโขทัย ๑๒๒ ๐.๘๕ ๗๘ ๖๓.๙๓ ๔๔ ๓๖.๐๗ ๔๓ ๙๗.๗๓ ๑ ๒.๒๗

๓๗ จังหวัดระยอง ๑๒๑ ๐.๘๕ ๙๒ ๗๖.๐๓ ๒๙ ๒๓.๙๗ ๒๓ ๗๙.๓๑ ๖ ๒๐.๖๙

๓๘ จังหวัดมหาสารคาม ๑๑๙ ๐.๘๓ ๗๒ ๖๐.๕๐ ๔๗ ๓๙.๕๐ ๔๕ ๙๕.๗๔ ๒ ๔.๒๖

๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๑๔ ๐.๘๐ ๗๒ ๖๓.๑๖ ๔๒ ๓๖.๘๔ ๔๑ ๙๗.๖๒ ๑ ๒.๓๘

๔๐ จังหวัดภูเก็ต ๑๐๕ ๐.๗๓ ๘๓ ๗๙.๐๕ ๒๒ ๒๐.๙๕ ๑๘ ๘๑.๘๒ ๔ ๑๘.๑๘

๔๑ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๐๐ ๐.๗๐ ๖๔ ๖๔.๐๐ ๓๖ ๓๖.๐๐ ๓๔ ๙๔.๔๔ ๒ ๕.๕๖

๔๒ จังหวัดลําปาง ๙๔ ๐.๖๖ ๖๒ ๖๕.๙๖ ๓๒ ๓๔.๐๔ ๓๑ ๙๖.๘๘ ๑ ๓.๑๓

๔๓ จังหวัดนครพนม ๘๙ ๐.๖๒ ๕๙ ๖๖.๒๙ ๓๐ ๓๓.๗๑ ๒๙ ๙๖.๖๗ ๑ ๓.๓๓

๔๔ จังหวัดกระบี่ ๘๘ ๐.๖๒ ๔๘ ๕๔.๕๕ ๔๐ ๔๕.๔๕ ๓๑ ๗๗.๕๐ ๙ ๒๒.๕๐

๔๕ จังหวัดนครนายก ๘๘ ๐.๖๒ ๕๗ ๖๔.๗๗ ๓๑ ๓๕.๒๓ ๒๘ ๙๐.๓๒ ๓ ๙.๖๘

๔๖ จังหวัดเลย ๘๔ ๐.๕๙ ๖๖ ๗๘.๕๗ ๑๘ ๒๑.๔๓ ๑๗ ๙๔.๔๔ ๑ ๕.๕๖

๔๗ จังหวัดสระแก้ว ๘๔ ๐.๕๙ ๔๕ ๕๓.๕๗ ๓๙ ๔๖.๔๓ ๓๔ ๘๗.๑๘ ๕ ๑๒.๘๒

๔๘ จังหวัดอ่างทอง ๘๔ ๐.๕๙ ๕๗ ๖๗.๘๖ ๒๗ ๓๒.๑๔ ๒๔ ๘๘.๘๙ ๓ ๑๑.๑๑

๔๙ จังหวัดชัยนาท ๘๑ ๐.๕๗ ๔๘ ๕๙.๒๖ ๓๓ ๔๐.๗๔ ๒๘ ๘๔.๘๕ ๕ ๑๕.๑๕

๕๐ จังหวัดชุมพร ๘๑ ๐.๕๗ ๖๒ ๗๖.๕๔ ๑๙ ๒๓.๔๖ ๑๘ ๙๔.๗๔ ๑ ๕.๒๖

๕๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๘๐ ๐.๕๖ ๕๙ ๗๓.๗๕ ๒๑ ๒๖.๒๕ ๑๗ ๘๐.๙๕ ๔ ๑๙.๐๕

๕๒ จังหวัดยโสธร ๗๙ ๐.๕๕ ๔๕ ๕๖.๙๖ ๓๔ ๔๓.๐๔ ๓๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๕๓ จังหวัดพะเยา ๗๗ ๐.๕๔ ๔๔ ๕๗.๑๔ ๓๓ ๔๒.๘๖ ๓๒ ๙๖.๙๗ ๑ ๓.๐๓

๕๔ จังหวัดนราธิวาส ๗๗ ๐.๕๔ ๔๖ ๕๙.๗๔ ๓๑ ๔๐.๒๖ ๓๐ ๙๖.๗๗ ๑ ๓.๒๓

๕๕ จังหวัดตรัง ๗๗ ๐.๕๔ ๕๔ ๗๐.๑๓ ๒๓ ๒๙.๘๗ ๒๑ ๙๑.๓๐ ๒ ๘.๗๐

๕๖ จังหวัดแพร่ ๗๓ ๐.๕๑ ๕๙ ๘๐.๘๒ ๑๔ ๑๙.๑๘ ๑๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๕๗ จังหวัดอุทัยธานี ๗๒ ๐.๕๐ ๕๗ ๗๙.๑๗ ๑๕ ๒๐.๘๓ ๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๕๘ จังหวัดมุกดาหาร ๗๒ ๐.๕๐ ๓๒ ๔๔.๔๔ ๔๐ ๕๕.๕๖ ๔๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๕๙ จังหวัดสิงห์บุรี ๖๘ ๐.๔๘ ๔๕ ๖๖.๑๘ ๒๓ ๓๓.๘๒ ๑๙ ๘๒.๖๑ ๔ ๑๗.๓๙


๑๑๐

๖๐ จังหวัดเพชรบุรี ๖๖ ๐.๔๖ ๕๐ ๗๕.๗๖ ๑๖ ๒๔.๒๔ ๑๑ ๖๘.๗๕ ๕ ๓๑.๒๕

๖๑ จังหวัดจันทบุรี ๖๖ ๐.๔๖ ๓๘ ๕๗.๕๘ ๒๘ ๔๒.๔๒ ๒๐ ๗๑.๔๓ ๘ ๒๘.๕๗

๖๒ จังหวัดอํานาจเจริญ ๖๕ ๐.๔๖ ๔๔ ๖๗.๖๙ ๒๑ ๓๒.๓๑ ๒๐ ๙๕.๒๔ ๑ ๔.๗๖

๖๓ จังหวัดตาก ๖๑ ๐.๔๓ ๔๐ ๖๕.๕๗ ๒๑ ๓๔.๔๓ ๑๗ ๘๐.๙๕ ๔ ๑๙.๐๕

๖๔ จังหวัดปัตตานี ๕๙ ๐.๔๑ ๓๓ ๕๕.๙๓ ๒๖ ๔๔.๐๗ ๒๑ ๘๐.๗๗ ๕ ๑๙.๒๓

๖๕ จังหวัดพัทลุง ๕๙ ๐.๔๑ ๔๓ ๗๒.๘๘ ๑๖ ๒๗.๑๒ ๑๕ ๙๓.๗๕ ๑ ๖.๒๕

๖๖ จังหวัดพังงา ๕๐ ๐.๓๕ ๓๖ ๗๒.๐๐ ๑๔ ๒๘.๐๐ ๑๑ ๗๘.๕๗ ๓ ๒๑.๔๓

๖๗ จังหวัดน่าน ๔๗ ๐.๓๓ ๒๓ ๔๘.๙๔ ๒๔ ๕๑.๐๖ ๒๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๖๘ จังหวัดหนองบัวลําภู ๔๗ ๐.๓๓ ๓๑ ๖๕.๙๖ ๑๖ ๓๔.๐๔ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๖๙ จังหวัดยะลา ๔๓ ๐.๓๐ ๒๑ ๔๘.๘๔ ๒๒ ๕๑.๑๖ ๑๖ ๗๒.๗๓ ๖ ๒๗.๒๗

๗๐ จังหวัดสตูล ๓๙ ๐.๒๗ ๒๗ ๖๙.๒๓ ๑๒ ๓๐.๗๗ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๗๑ จังหวัดหนองคาย ๓๖ ๐.๒๕ ๑๖ ๔๔.๔๔ ๒๐ ๕๕.๕๖ ๑๘ ๙๐.๐๐ ๒ ๑๐.๐๐

๗๒ จังหวัดสมุทรสงคราม ๓๖ ๐.๒๕ ๒๑ ๕๘.๓๓ ๑๕ ๔๑.๖๗ ๑๒ ๘๐.๐๐ ๓ ๒๐.๐๐

๗๓ จังหวัดลําพูน ๓๕ ๐.๒๕ ๒๐ ๕๗.๑๔ ๑๕ ๔๒.๘๖ ๑๒ ๘๐.๐๐ ๓ ๒๐.๐๐

๗๔ จังหวัดตราด ๒๗ ๐.๑๙ ๑๕ ๕๕.๕๖ ๑๒ ๔๔.๔๔ ๙ ๗๕.๐๐ ๓ ๒๕.๐๐

๗๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๑ ๐.๑๕ ๑๓ ๖๑.๙๐ ๘ ๓๘.๑๐ ๘ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๗๖ จังหวัดระนอง ๒๑ ๐.๑๕ ๑๔ ๖๖.๖๗ ๗ ๓๓.๓๓ ๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗

๗๗ จังหวัดบึงกาฬ ๑๒ ๐.๐๘ ๒ ๑๖.๖๗ ๑๐ ๘๓.๓๓ ๙ ๙๐.๐๐ ๑ ๑๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น

๑๔,๒๗


๑๐๐.๐


๙,๗๙๖ ๖๘.๖๓

๔,๔

๗๘

๓๑.๓๗ ๓,๘๗๕ ๘๖.๕๓ ๖๐๓ ๑๓.๔๗

จากตารางแสดงจํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดต่างๆ ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น รวมทั้งสิ้น ๑๔,๒๗๔ เรื่อง

โดยเรียงตามลําดับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ได้รับการประสานงานมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

รองลงมาคือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลําดับ


๘. ประเด็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดที่ได้รับการประสานงาน

มากที่สุด ๕ ลําดับแรก (แสดงเฉพาะประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก)

๑๑๑

ลําดับ

ที่

อปท./จังหวัด ประเด็นเรื่อง

๑ กรุงเทพมหานคร

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล น้ําเน่าเสีย

สถานประกอบการ บ้านเรือน ร้านอาหาร สุนัขจรจัด วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถบรรทุกดิน การเลี้ยงสัตว์ และการเผาขยะ

- ขอให้แก้ไขปัญหาการวางจําหน่ายสินค้า การติดตั้งป้ายโฆษณาบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร

- ขอให้กําจัดวัชพืช/ผักตบชวา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ก่อสร้างถนน สะพานลอยคนข้าม สะพานกลับรถ สะพานข้ามคลอง ทางม้าลาย และบาทวิถี

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ํา ขุดลอกท่อ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณถนน

- ขอให้ติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์การจราจร ป้ายหรือสัญญาณไฟเตือนการซ่อมแซมถนน และไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง

สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วนจ่ายตามจริง

แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และเสียหายทั้งหลังจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

- ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ๕,๐๐๐ บาท กรณีรายชื่อตกหล่น

๒ จังหวัดปทุมธานี

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากน้ําเน่าเสีย สถานประกอบการ

ร้านอาหาร บ้านเรือน และการเผาขยะ

- ขอให้แก้ไขปัญหาการวางจําหน่ายสินค้า การติดตั้งป้ายโฆษณาบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ก่อสร้างถนน บาทวิถี สะพานลอยคนข้าม สะพานและจุดกลับรถ

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายแสดงสัญลักษณ์การจราจร ป้ายการซ่อมแซมถนน

และไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง

สวัสดิการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินที่เสียหายบางส่วนจ่ายตามจริง

แต่ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และเสียหายทั้งหลังจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท


๑๑๒

- ขอให้เร่งพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ๕,๐๐๐ บาท กรณีรายชื่อตกหล่น

๓ จังหวัดนนทบุรี

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล บ้านเรือน

สถานประกอบการ อู่ซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก การเลี้ยงสัตว์ สุนัขจรจัด และการเผาขยะ

- ขอให้แก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน การวางจําหน่ายสินค้า การติดตั้งป้ายโฆษณาบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ก่อสร้างถนน บาทวิถี สะพานลอยคนข้าม ทางม้าลาย และฝาท่อระบายน้ํา

- ขอให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง ป้ายหรือสัญญาณไฟเตือนการซ่อมแซมถนน

ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจําหน่ายและเสพยาเสพติด ประเภทยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา

๔ จังหวัดสมุทรปราการ

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล บ้านเรือน สุนัขจรจัด

การเลี้ยงสัตว์ และการเผาหญ้า

- ขอให้แก้ไขปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาบนบาทวิถี สิ่งก่อสร้างรุกล้ําการสัญจรบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม/ก่อสร้างถนน บาทวิถี สะพานลอยคนข้าม และสะพานช้ามคลอง

- ขอให้ติดตั้งป้ายหรือสัญญาณไฟเตือนการซ่อมแซมถนน

ยาเสพติด โดยส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเบาะแสการลักลอบจําหน่ายและเสพยาเสพติดประเภทยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา

และใบกระท่อม

๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เหตุเดือดร้อนรําคาญ โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นกรณี ดังนี้

- ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล ฟาร์มเลี้ยงสุกร/ไก่

ร้านอาหาร บ้านเรือน สถานประกอบกิจการ รถบรรทุก สุนัขจรจัด และการเผาขยะ

- ขอให้กําจัดผักตบชวาในคูคลอง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง

ถนน โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ดังนี้

- ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม /ก่อสร้างถนน และสะพานลอยคนข้าม

- ขอให้ติดตั้งป้ายหรือสัญญาณไฟเตือนการซ่อมแซมถนน

น้ําประปา โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องทุกข์กรณี ขอให้แก้ไขปัญหาน้ําประปาหมู่บ้านไม่ไหล ไหลอ่อน และคุณภาพ

น้ําประปา

-------------------------------------------------------------


ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

นายสมพาศ นิลพันธ์ ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี

นางสุปราณี จันทรัตนวงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

คณะผู้จัดทํา

นางมาลินี ภาวิไล ผู้อํานวยการส่วนแผนและประเมินผล

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางกุลธิดา มาแจ้ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวทิพสุคนธ์ นีระพจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นางสาวน้อมจิตร ทิพย์มณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ

นายสมเจตน์ ทับมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายสิทธิชัย พัฒเย็น เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพสธร เกริกฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมนัฐดา หนชัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ศูนย์บริการประชาชน

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๑๒๗๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๓๕๘

http://www.psc.opm.go.th

E-mail: psc@opm.go.th

More magazines by this user
Similar magazines