11.05.2016 Views

PSC Annual Report 2011

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

สารจากผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

ปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และภัย

ธรรมชาติอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลกระทบให้ประชาชนจํานวนมากได้รับ

ความเดื อดร้ อน ศู นย์ บริ การประชาชน สํ านั กงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

เพื่อยกระดับการให้บริการในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนได้ หลากหลายและเหมาะสมกั บสถานการณ์ ทั้ งนี้

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสําคัญ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เกิดมหาอุทกภัย ซึ่งก่อให้เกิด

ความเสียหายอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ในการนี้ รัฐบาลได้จัดตั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย (ศปภ.) โดยให้บริการรับเรื่องร้อง

ทุกข์และการขอความช่วยเหลือกรณีปัญหาอุทกภัยผ่านสายด่วน ๑๑๑๑ กด ๕

และได้มอบหมายให้ศูนย์บริการประชาชนเป็นหน่วยงานกลางในการประสานให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าว ซึ่งมี

ผู้ใช้บริการมากกว่า ๑.๘๕ ล้านครั้ง นอกจากนี้ ยังมีภารกิจสําคัญด้านอื่นๆ เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริ หารงานภาครั ฐ การกํ ากั บ ติ ดตาม และประเมิ นผล

การพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มมวลชน เป็นต้น

ในนาม ศูนย์บริการประชาชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

จะสามารถนําข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จากการประมวลผลของ

ศูนย์บริการประชาชน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป


สารบัญ

สารจากผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป

- อํานาจหน้าที่ ๔

- วิสัยทัศน์ ๔

- พันธกิจ ๔

- โครงสร้างส่วนราชการ ๕

- อัตรากําลัง ๖

- บุคลากร ๗

- ช่องทางการให้บริการ ๑๔

- แผนที่ทําเนียบรัฐบาล และสถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน ๑๕

ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๖

ส่วนที่ ๒

ภารกิจศูนย์บริการประชาชน

- การดําเนินการด้านประสานมวลชนและองค์กรประชาชน ๒๐

- การดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๙

- การร้องทุกข์และประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านช่องทางโทรศัพท์ ๑๑๑๑

- ภารกิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

- ภารกิจด้านความร่วมมือกับส่วนราชการอื่น (MOU)

- การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์

ภารกิจเชิงนโยบาย / ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

- การกํากับ ติดตาม และประเมินผล การพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา

- การแก้ไขปัญหากรณีการให้สัมปทานเหมืองแร่

- การแก้ไขปัญหาเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง กรณีการแก้ไขปัญหาสัญชาติ

- การแก้ไขปัญหาสภาเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน (สอส.) สภาประชาชน ๔ ภาค

ส่วนที่ ๓

กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๒

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔


ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์บริการประชาชนเป็นส่วนราชการระดับสํานัก เดิมสังกัดสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายหลังจากการ

ปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ ได้โอนกิจการบริหาร และอํานาจหน้าที่มาสังกัดสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ ศูนย์บริการประชาชนได้ให้ความสําคัญกับการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยปรับโครงสร้าง กระบวนการและเทคโนโลยี ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้สนองตอบความต้องการของ

ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อํานาจหน้าที่

ศูนย์บริการประชาชนมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนี้

๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม และการขอความช่วยเหลือที่มี

ผู้ยื่นคําร้องต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรวมทั้งปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน

๒. ให้คําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายและการดําเนินคดีแก่ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือและขอคําแนะนําจาก

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

๓. ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอํานวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบหรือชุมนุมร้องเรียนต่อ

นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

๔. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสําคัญที่เป็นกรณีเร่งด่วน

๕. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๖. ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

พ.ศ. ๒๕๕๒

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล และเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สุขและตอบสนองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานภาครัฐ

พันธกิจ

๑. พัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ในทุกช่องทางให้เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

๒. พัฒนาระบบเครือข่ายให้เป็นศูนย์ประสานเร่งรัดติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน

๓. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยยึดประชาชน

เป็นศูนย์กลาง

๔. พัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบ

โครงสร้างส่วนราชการ


ศูนย์บริการประชาชน มีการแบ่งโครงสร้างอย่างเป็นทางการเป็น ๓ ส่วน และ ๑ ฝ่าย ดังนี้

เรื่องร้องทุกข์จากประชาชน

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

ส่วนบริการประชาชน ๑

ส่วนบริการประชาชน ๒ ส่วนประสานมวลชน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

และประเมินผล

โดยที่โครงสร้างอย่างเป็นทางการเป็นโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้โครงสร้างอย่างเป็นทางการ

ไม่สามารถรองรับและตอบสนองการดําเนินภารกิจและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในศูนย์บริการประชาชนใหม่ประกอบด้วย

๖ ส่วน และ ๑ ฝ่าย ดังนี้

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน

ส่วนดําเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์ ๑

ส่วนดําเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์ ๒

ส่วนดําเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์ ๓

ส่วนประสานมวลชน

และองค์กรประชาชน

ส่วนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

ส่วนแผนและ

ประมวลผล

ฝ่ายบริหารทั่วไป


อัตรากําลัง

ศูนย์บริการประชาชน มีอัตรากําลังทั้งสิ้น ๑๒๖ อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ ๔๙ อัตรา พนักงานราชการ ๗๗ อัตรา

อัตรากําลังข้าราชการ

๑. ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง (ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน) ๑ อัตรา

๒. ตําแหน่งประเภทวิชาการ

๒.๑ ระดับเชี่ยวชาญ ๑ อัตรา

๒.๒ ระดับชํานาญการพิเศษ ๗ อัตรา

๒.๓ ระดับชํานาญการ ๒๔ อัตรา

๒.๔ ระดับปฏิบัติการ ๑๐ อัตรา

๓. ตําแหน่งประเภททั่วไป

๓.๑ ระดับชํานาญงาน ๕ อัตรา

๓.๒ ระดับปฏิบัติงาน ๑ อัตรา

อัตรากําลังพนักงานราชการ

รวม ๔๙ อัตรา

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔๔ อัตรา

- นิติกร ๑๘ อัตรา

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา

- เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ อัตรา

- เจ้าพนักงานธุรการ ๓ อัตรา

- เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒ อัตรา

- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๗ อัตรา

รวม ๗๗ อัตรา

(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕)


ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน

นายสมพาศ นิลพันธ์

ผู้อํานวยการศูนย์บริการประชาชน

นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน


นายทศพร สุวรรณาภิรมย์

ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑

นายสมพงษ์ ไวถนอมสัตว์

ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๒

นายอภัย เจริญมิตร

ผู้อํานวยการส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๓

นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล

ผู้อํานวยการส่วนประสานมวลชน

และองค์กรประชาชน

นายอิทธิพล ช่างกลึงดี

ผู้อํานวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางมาลินี ภาวิไล

ผู้อํานวยการส่วนแผนและประเมินผล

นางศรีสําอาง โกศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


บุคลากร

ส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑

ส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๒


ส่วนดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๓

ส่วนประสานมวลชนและองค์กรประชาชน


ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนแผนและประเมินผล


ฝ่ายบริหารทั่วไป


ช่องทางการให้บริการ

สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑

www.1111.go.th

ตู้ ปณ.๑๑๑๑ ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๒ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑


แผนที่ทําเนียบรัฐบาล

สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน ภายในทําเนียบรัฐบาล


ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ ๔ ช่องทาง

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่เดินทางมาร้องเรียนที่จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทําเนียบรัฐบาล

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน) และประสานส่งหน่วยงานทางโทรศัพท์ / โทรสาร /Web Portal / e-mail

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๑.๓๘ วันทําการ / เรื่อง

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๔

ผู้ร้องเดินทางมาร้องเรียน

ที่จุดบริการประชาชน

๑๑๑๑

ทําเนียบรัฐบาล

เจ้าหน้าที่

ให้การต้อนรับ / รับ

และอ่าน

คําร้อง

เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบฯ

เพื่อบันทึกข้อมูลเรื่อง

ร้องเรียน

ในระบบฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน

พิจารณาเรื่องและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประสานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหรือ

รับทราบแล้วแต่กรณี

ทางโทรศัพท์ /โทรสาร / Web Portal/

e-mail และบันทึก

การดําเนินการในระบบฯ

แจ้งให้ผู้ร้องทราบการดําเนินการเบื้องต้น และ

บันทึกการดําเนินการ

ในระบบฯ

๑.๕ ชั่วโมง

๑.๕ ชั่วโมง

๑ วันทําการ ชม.


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ ตู้ ปณ. ๑๑๑๑

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์กรณีปกติ

สรุป ๖ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๙ วันทําการ / ๑ เรื่อง

ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๔

ขั้นตอนที่ ๕

ขั้นตอนที่ ๖

- ผู้ร้องส่งเรื่องร้องเรียนที่เป็น

หนังสือรับจาก ตู้ ปณ. ๑๑๑๑

นรม. รอง นรม. รมต.นร. อื่นๆ

- ฝบท.คัดแยกเรื่องเข้าส่วน/ ฝ่าย

ส่วน/ฝ่าย

- รับงานจาก ฝบท.

- คัดแยกประเภทเรื่อง

- มอบหมายงาน

จนท. ตรวจสอบ

ข้อมูลข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน

จนท. บันทึก

ข้อมูล

เรื่องร้องเรียน

ในระบบฯ

- พิจารณาเรื่องร้องเรียน

- ทําหนังสือตอบผู้ร้อง

- เสนอผู้บังคับบัญชา

ลงนาม

กรณีที่เป็นหนังสือ

- ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทาง

โทรศัพท์ / โทรสาร / Web Portal / e-mail

และบันทึกการดําเนินการในระบบฯ

- ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม

-บันทึกการดําเนินการในระบบฯ

แจ้งให้ผู้ร้องที่ร้องเรียนทราบ

การดําเนินการเบื้องต้นและ

บันทึกการดําเนินการในระบบฯ

๑ วันทําการ

๑ วันทําการ

- พิจารณาเรื่องร้องเรียน

- ทําหนังสือส่งเรื่องให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ทําหนังสือตอบผู้ร้อง

- เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม

- ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงนาม

- บันทึกการดําเนินการ ในระบบฯ

แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

การดําเนินการเบื้องต้น

ส่งหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

๖ วันทําการการ

๑ วันทําการการ


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ร้องเรียนทางโทรศัพท์ สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑

กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง / เรื่อง

ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๔

ประชาชนร้องเรียนผ่านสาย

ด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑

เจ้าหน้าที่รับสายสอบถาม

รายละเอียดและบันทึก

ข้อมูล

ในระบบฯ

- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

ข้อเท็จจริง

- พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา

- พิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แจ้งให้ผู้ร้องทราบการ

ดําเนินการเบื้องต้น

ประสานหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องพิจารณา

หรือรับทราบแล้วแต่กรณี

ทางโทรศัพท์ / โทรสาร/Web

Portal / e-mail และบันทึก

การดําเนินการ

ในระบบฯ

๒ ชั่วโมง


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ เว็บไซต์ www.1111.go.th

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ส่งเรื่องร้องเรียน

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีปกติ (ไม่ใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากและไม่ซับซ้อน)

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๓.๐๙ วันทําการ / เรื่อง

ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนที่ ๔

ผู้ร้องส่งเรื่องร้องเรียนทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ผ่านเว็บไซต์/e-mail

ส่วน / ฝ่าย

- อ่านเรื่อง

- คัดแยกประเภทของเรื่อง

- มอบหมายงาน

เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบฯเพื่อ

รับงาน อ่าน / บันทึกข้อมูล

เรื่องร้องเรียนและบันทึก

ข้อมูลในระบบฯ

ตรวจสอบข้อมูล

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียน

พิจารณาเรื่องและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผ่าน

หรือรับทราบแล้วแต่กรณี ผ่านทางโทรศัพท์ / โทรสาร

/ Web Portal /e-mail และบันทึกการดําเนินการใน

ระบบฯ

แจ้งให้ผู้ร้องที่ร้องเรียนทราบ

การดําเนินการเบื้องต้นและบันทึก

การดําเนินการในระบบฯ

๑.๐๙ วันทําการ ๑ วันทําการการ ๑ วันทําการการ


สรุปผลการดําเนินการด้านการประสานมวลชนและ

องค์กรประช

ประชาชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ศูนย์บริการประชาชนได้ดําเนินการด้านประสานมวลชนและองค์กรประชาชนสรุปภารกิจ

ที่สําคัญได้ ดังนี้

กลุ่มผู้ชุมนุมประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๓

( ๑ ) วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

กลุ่มสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) จํานวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน ได้เดินทางมายื่น

หนังสือ เสนอข้อเรียกร้อง เนื่องจากเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก จึงขอให้รับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเข้าไป

มีส่วนร่วมเพื่อรับรู้และร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

( ๒ ) วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

เครือข่ายภาคประชาชนที่สนับสนุนกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุข

จํานวนประมาณ ๕๐๐ คน ได้เดินทางมาเพื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุข

พ.ศ. ....


กลุ่มผู้ชุมนุมประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓

( ๑ ) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

กลุ่มสมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกร (คสก.) จํานวนประมาณ ๕๐๐ คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือ

ขอสนับสนุนนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนกับการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร ขอเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ําในไร่

นานอกเขตชลประทาน

( ๒ ) วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพค้าขายจากสถาบันราชประชาสมาสัย จํานวนประมาณ

๕๐ คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกรรีเจ้าหน้าที่สถาบันราชประชาสมาสัยห้ามประกอบอาชีพค้าขายภายใน

สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน

กลุ่มผู้ชุมนุมประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๕๓

( ๑ ) วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลตําบลรัตนบุรี จํานวนประมาณ ๓๐ คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอความเป็น

ธรรมเนื่องจากได้รับความเดือดร้อน กรณีประกาศเทศบาลตําบลรัตนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการเข้าจําหน่าย

สินค้าในตลาดสดเทศบาลตําบลรัตนบุรี


( ๒ ) วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

กลุ่มเครือข่ายสลัม ๔ ภาค จํานวนประมาณ ๘๐ คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือ เสนอข้อเรียกร้องใน

วันสิทธิมนุษยชนสากล

( ๓ ) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓

กลุ่ มเครื อข่ ายคนไทยรั กชาติ จํ านวนประมาณ ๑๐๐ คน ได้ ยื่ นแถลงการณ์ คั ดค้ าน

เรื่องพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ขัดต่อรัฐธรรมนูญและผิดเจตนารมณ์การปฏิรูปสื่อ

กลุ่มผู้ชุมนุมประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๔

( ๑ ) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔

กลุ่มสหกรณ์รถยนต์โดยสารตรัง จํากัด จํานวนประมาณ ๓๐ คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือ

ขอความช่วยเหลือในการกําหนดอายุการใช้งานรถตู้โดยสารประจําทาง


( ๒ ) วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔

กลุ่มชมรมรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อความมั่นคง จํานวนประมาณ ๒๐ คน ได้ยื่นหนังสือเสนอแนะ

หลักเกณฑ์ในการอนุมัติหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้าง

( ๓ ) วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

ตัวแทนกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติ จํานวน ๗ คน ได้ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลใช้สิทธิที่มีอยู่ในสนธิสัญญา

ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับ

กลุ่มผู้ชุมนุมประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

( ๑ ) วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

กลุ่มเครือข่ายพลเมืองอาสาป้องกันแผ่นดิน จํานวน ๘ คน ได้ยื่นหนังสือขอให้นําบันมึกความเข้าใจ (MOU)

๒๕๔๓ และ MOU ๒๕๔๔ เสนอรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ


( ๒ ) วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

กลุ่มสมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทยและพรรคไทยพอเพียง จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน ได้ยื่นหนังสือ

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑/๒๕๕๔ เสนอข้อเรียกร้องของกลุ่ม โดยขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กับธนาคารออมสิน ปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกของกลุ่มฯ และประชาชนทั่วไป และแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างรัฐบาล

และกลุ่มฯ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

( ๓ ) วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรไทย จํานวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินของ

เกษตรกร

กลุ่มผู้ชุมนุมประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๔

( ๑ ) วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) สหภาพแรงงาน แม็กซิส ประเทศไทย และพนักงานบริษัท

ซีพีบี เซ็นเตอร์ จํากัด จํานวนประมาณ ๓๐๐ คน ได้ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงาน


กลุ่มผู้ชุมนุมประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๔

( ๑ ) วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔

กลุ่มชาวนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชาวนาไทย ๒๒ จังหวัด จํานวนประมาณ ๒๕ คน ได้ยื่นหนังสือเพื่อ

ขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาราคาข้าว โดยขอให้รัฐบาลรับซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง ในความชื้นที่ ๒๕% ราคาตันละ

๑๑,๕๐๐๐ บาท

( ๒ ) วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา ’๓๕ จํานวน ๒๑ คน ได้ยื่นหนังสือขอให้พิจารณาปฏิบัติตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการอิสระเพื่อติดตามผู้สูญหายและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ และขอให้

รัฐบาลแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียเมื่อเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓ เพื่อสร้างแนวปรองดอง

( ๓ ) วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔

ตัวแทนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายรีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จํานวนประมาณ ๓๐ คน ได้ยื่น

หนังสือเพื่อขอให้เร่งรัดพิจารณาติดตามการจ่ายเงินชดเชยให้ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาการก่อสร้างฝานราษีไศล จังหวัด

ศรีสะเกษ


กลุ่มผู้ชุมนุมประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔

( ๑ ) วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

กลุ่มข้าราชการตํารวจชั้นประทวน จํานวนประมาณ ๕๐ คน ได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในการประกาศ

ผลสอบของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร

พ.ศ. ๒๕๕๓

กลุ่มผู้ชุมนุมประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔

( ๑ ) วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

กลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ จํานวนประมาณ ๔๐ คน ได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา

ราคาไข่ไก่

กลุ่มผู้ชุมนุมประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔

( ๑ ) วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ศูนย์บริการประชาชน ได้ประสานผู้อํานวยการส่วนแผนและประสานงาน (พันเอก บัณฑิต สุวัฑฒน)

ศูนย์ปฏิบัติการ ๔ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย เพื่อร่วมประชุมหารือ

และชี้แจงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกรณีรายชื่อของราษฎรตกหล่นทําให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ

ณ ห้องประชุมเรือนรับรองประชาชน


กลุ่มผู้ชุมนุมประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔

( ๑ ) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

กลุ่มชาวเขาเผ่ามูเซอ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก จํานวนประมาณ ๑๒๐ คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือ

ขอความเป็นธรรม กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาดําเนินการรื้อถอนตลาดร้านค้าชาวไทยภูเขา บริเวณถนนสายตาก-แม่สอด

( ๒ ) วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔

กลุ่มกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และกลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมายื่น

หนังสือ ขอให้นายกรัฐมนตรีดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สิน

เกษตรกรเป็นวาระแห่งชาติ

กลุ่มผู้ชุมนุมประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๔

( ๑ ) วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔

เครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย : คนไทยพลัดถิ่น ได้เดินทางมายื่นหนังสือ เพื่อขอให้พิจารณา

ดําเนินการสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ... เพื่อคืนสัญชาติคนไทยพลัดถิ่น


( ๒ ) วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔

เครือข่ายต่อสู้เอาชนะความยากจน ได้เดินทางมายื่นหนังสือขออนุญาตนําคณะเครือข่ายต่อสู้

เพื่อเอาชนะความยากจน ๑๔ จังหวัด เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน


สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องทุกข์ ต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ผ่านช่องทางต่างๆ สรุปประเด็นสําคัญได้ ดังนี้

๑.สถิ ติ การแจ้ งเรื่ องร้ องทุ กข์ ของประชาชน จํ าแนกตามช่ องทางการร้ องทุ กข์ ๑๑๑๑

(๔ ช่องทาง)

๑,๓๖๘ ๑๓,๙๖๑

๘,๒๕๓

๑๐๕,๙๔๔

จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ เว็บไซต (www.1111.go.th)

ตู ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย/โทรสาร สายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑

ลําดับที่ ชองทางการติดตอ จํานวนการติดตอ (ครั้ง) รอยละ

๑ สายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ๑๐๕,๙๔๔ ๘๑.๗๙

๒ เว็บไซต (www.๑๑๑๑.go.th) ๑๓,๙๖๑ ๑๐.๗๘

๓ ตู ปณ. ๑๑๑๑/ไปรษณีย/โทรสาร ๘,๒๕๓ ๖.๓๗

๔ จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ๑,๓๖๘ ๑.๐๖

รวมทั้งสิ้น ๑๒๙,๕๒๖ ๑๐๐.๐๐


๒.จํานวนเรื่องร้องทุกข์จําแนกตามประเภทเรื่อง เรียงตามลําดับประเภทเรื่องหลักที่มีการร้องทุกข์มากที่สุด

สังคมและสวัสดิการ

๔๒,๖๒๓

การเมือง-การปกครอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เศรษฐกิจ

กฎหมาย

๓,๒๐๐

๖,๘๗๒

๑๑,๒๒๐

๒๒,๙๒๔

๐ ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

ลําดับที่ ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง จํานวน (เรื่อง) ร้อยละ

๑ สังคมและสวัสดิการ

๒ การเมือง - การปกครอง

สาธารณูปโภค ๑๖,๖๖๕

(๑)

สังคมเสื่อมโทรม ๙,๙๒๒

(๓)

๑๙.๒๕

๑๑.๔๖

การพนัน ๓,๒๗๐ ๓.๗๘

สวัสดิการสงเคราะห์ ๒,๖๗๑ ๓.๐๙

จัดระเบียบสังคม ๑,๕๔๗ ๑.๗๙

สาธารณสุข ๑,๕๒๕ ๑.๗๖

ปัญหาแรงงาน ๑,๔๓๖ ๑.๖๖

สถานภาพของบุคคล ๑,๑๕๐ ๑.๓๓

ปัญหาที่ดิน ๑,๑๑๓ ๑.๒๘

การศึกษา ๑,๑๐๑ ๑.๒๗

ปัญหาที่อยู่อาศัย ๘๖๙ ๑.๐๐

ประกันสังคม ๔๓๐ ๐.๕๐

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ๓๔๓ ๐.๔๐

สิทธิมนุษยชน ๓๐๙ ๐.๓๖

หลักประกันสุขภาพ ๒๑๓ ๐.๒๔

การกีฬา ๕๙ ๐.๐๗

รวม ๔๒,๖๒๓ ๔๙.๒๔

กล่าวโทษหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๒,๘๘๙

๑๔.๘๙

(๒)

นโยบายของรัฐบาล ๔,๙๑๖ ๕.๖๘


ลําดับ

ที่

ประเภทเรื่องหลัก

๓ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ประเภทเรื่องรอง จํานวน (เรื่อง) ร้อยละ

การใช้อํานาจของหน่วยงานของรัฐ ๒,๗๑๕ ๓.๑๔

การเมือง ๑,๖๘๖ ๑.๙๕

ปัญหาความมั่นคง ๕๖๗ ๐.๖๕

สถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๕๑ ๐.๑๗

รวม ๒๒,๙๒๔ ๒๖.๔๘

ปัญหาน้ําผิวดิน ๙,๗๓๘ ๑๑.๒๕

ปัญหาในพื้นที่ป่า ๔๙๒ ๐.๕๗

ปัญหาของเสีย ๓๙๗ ๐.๔๖

คุณภาพอากาศและเสียง ๒๒๘ ๐.๒๖

คุณภาพน้ํา ๑๑๖ ๐.๑๓

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๘๖ ๐.๑๐

สัตว์ป่าและพืชป่า ๘๒ ๐.๐๙

ทรัพยากรธรณี ๕๘ ๐.๐๗

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ๑๔ ๐.๐๒

ปัญหาน้ําบาดาล ๙ ๐.๐๑

รวม ๑๑,๒๒๐ ๑๒.๙๖

๔ เศรษฐกิจ การค้า ๑,๖๘๘ ๑.๙๕

ปัญหาหนี้สิน ๑,๒๘๓ ๑.๔๘

รายได้ ๑,๐๑๓ ๑.๑๗

การเกษตร ๘๓๓ ๐.๙๖

การเงิน ๖๖๘ ๐.๗๗

การลงทุน ๕๙๕ ๐.๖๙

ราคาพลังงาน ๓๙๔ ๐.๔๖

การคลัง ๓๑๔ ๐.๓๖

อุตสาหกรรม ๘๔ ๐.๑๐

รวม ๖,๘๗๒ ๗.๙๔

๕ กฎหมาย การกระทําความผิดอาญา ๑,๔๓๓ ๑.๖๖

การบังคับตามกฎหมาย ๗๒๔ ๐.๘๔

การเสนอและตรากฎหมาย ๔๐๗ ๐.๔๗

การใช้สิทธิหรือข้อพิพาทระหว่างเอกชน ๓๕๙ ๐.๔๑

รวม ๒,๙๒๓ ๓.๓๘

รวมทั้งสิ้น ๘๖,๕๖๒ ๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : (๑) (๒) (๓) หมายถึง ลําดับที่ที่มีจํานวนเรื่องรองทุกขมากที่สุด ๓ ลําดับแรก


๓ .จํ านวนเรื่ องร้ องทุ กข์ และผลการดํ าเนิ นการของหน่ วยงาน (ไม่ รวมองค์ กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและจังหวัด) เรียงตามลําดับหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด

รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ลําดับ

หน่วยงาน

ดําเนินการจนได้

ที่

จํานวน

ร้อยละ

รอผลการพิจารณา

(เรื่อง) จํานวน จํานวน

ข้อยุติ

ร้อยละ ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง) จํานวน

จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๑ กระทรวง ๑๓,๑๗๖ ๔๘.๖๐ ๘,๒๑๔ ๖๒.๓๔ ๔,๙๖๒ ๓๗.๖๖ ๓,๔๘๐ ๗๐.๑๓ ๑,๔๘๒ ๒๙.๘๗

๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข ๑,๖๒๗ ๖.๐๐ ๑,๒๕๑ ๗๖.๘๙ ๓๗๖ ๒๓.๑๑ ๒๑๓ ๕๖.๖๕ ๑๖๓ ๔๓.๓๕

๑.๒ กระทรวงพาณิชย์ ๑,๒๙๔ ๔.๗๗ ๑,๑๐๒ ๘๕.๑๖ ๑๙๒ ๑๔.๘๔ ๑๖๗ ๘๖.๙๘ ๒๕ ๑๓.๐๒

๑.๓ กระทรวงมหาดไทย ๑,๒๘๔ ๔.๗๔ ๙๒๐ ๗๑.๖๕ ๓๖๔ ๒๘.๓๕ ๒๔๗ ๖๗.๘๖ ๑๑๗ ๓๒.๑๔

๑.๔ กระทรวงคมนาคม ๑,๒๖๔ ๔.๖๖ ๙๙๕ ๗๘.๗๒ ๒๖๙ ๒๑.๒๘ ๑๙๕ ๗๒.๔๙ ๗๔ ๒๗.๕๑

๑.๕ กระทรวงการคลัง ๑,๒๒๘ ๔.๕๓ ๗๐๖ ๕๗.๔๙ ๕๒๒ ๔๒.๕๑ ๓๘๓ ๗๓.๓๗ ๑๓๙ ๒๖.๖๓

๑.๖ กระทรวงศึกษาธิการ ๑,๒๐๕ ๔.๔๕ ๖๒๐ ๕๑.๔๕ ๕๘๕ ๔๘.๕๕ ๓๓๔ ๕๗.๐๙ ๒๕๑ ๔๒.๙๑

๑.๗ กระทรวงแรงงาน ๑,๑๖๕ ๔.๓๐ ๖๖๗ ๕๗.๒๕ ๔๙๘ ๔๒.๗๕ ๔๒๐ ๘๔.๓๔ ๗๘ ๑๕.๖๖

๑.๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑,๐๖๖ ๓.๙๓ ๔๕๔ ๔๒.๕๙ ๖๑๒ ๕๗.๔๑ ๕๐๕ ๘๒.๕๒ ๑๐๗ ๑๗.๔๘

๑.๙ สํานักนายกรัฐมนตรี ๖๔๖ ๒.๓๘ ๒๙๖ ๔๕.๘๒ ๓๕๐ ๕๔.๑๘ ๑๐๑ ๒๘.๘๖ ๒๔๙ ๗๑.๑๔

๑.๑๐ กระทรวงการพัฒนาสังคม ๖๓๑ ๒.๓๓ ๑๗๘ ๒๘.๒๑ ๔๕๓ ๗๑.๗๙ ๓๓๒ ๗๓.๒๙ ๑๒๑ ๒๖.๗๑

และความมั่นคงของมนุษย์

๑.๑๑ กระทรวงกลาโหม ๔๒๔ ๑.๕๖ ๑๕๘ ๓๗.๒๖ ๒๖๖ ๖๒.๗๔ ๒๕๘ ๙๖.๙๙ ๘ ๓.๐๑

๑.๑๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ๓๓๑ ๑.๒๒ ๑๙๕ ๕๘.๙๑ ๑๓๖ ๔๑.๐๙ ๘๖ ๖๓.๒๔ ๕๐ ๓๖.๗๖

และสิ่งแวดล้อม

๑.๑๓ กระทรวงพลังงาน ๒๕๖ ๐.๙๕ ๒๑๓ ๘๓.๒๐ ๔๓ ๑๖.๘๐ ๒๘ ๖๕.๑๒ ๑๕ ๓๔.๘๘

๑.๑๔ กระทรวงเทคโนโลยี ๑๙๒ ๐.๗๑ ๑๕๑ ๗๘.๖๕ ๔๑ ๒๑.๓๕ ๓๓ ๘๐.๔๙ ๘ ๑๙.๕๑

สารสนเทศและการสื่อสาร

๑.๑๕ กระทรวงยุติธรรม ๑๘๕ ๐.๖๘ ๘๓ ๔๔.๘๖ ๑๐๒ ๕๕.๑๔ ๖๖ ๖๔.๗๑ ๓๖ ๓๕.๒๙

๑.๑๖ กระทรวงอุตสาหกรรม ๑๕๒ ๐.๕๖ ๗๘ ๕๑.๓๒ ๗๔ ๔๘.๖๘ ๖๐ ๘๑.๐๘ ๑๔ ๑๘.๙๒

๑.๑๗ กระทรวงการต่างประเทศ ๘๕ ๐.๓๑ ๔๗ ๕๕.๒๙ ๓๘ ๔๔.๗๑ ๒๓ ๖๐.๕๓ ๑๕ ๓๙.๔๗

๑.๑๘ กระทรวงวัฒนธรรม ๘๑ ๐.๓๐ ๖๔ ๗๙.๐๑ ๑๗ ๒๐.๙๙ ๑๕ ๘๘.๒๔ ๒ ๑๑.๗๖

๑.๑๙ กระทรวงการท่องเที่ยว ๕๕ ๐.๒๐ ๓๓ ๖๐.๐๐ ๒๒ ๔๐.๐๐ ๑๒ ๕๔.๕๕ ๑๐ ๔๕.๔๕

และกีฬา

๑.๒๐ กระทรวงวิทยาศาสตร์ ๕ ๐.๐๒ ๓ ๖๐.๐๐ ๒ ๔๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

และเทคโนโลยี

๒ หน่วยงานอื่น ๘,๕๒๕ ๓๑.๔๔ ๗,๑๒๒ ๘๓.๕๔ ๑,๔๐๓ ๑๖.๔๖ ๙๙๗ ๗๑.๐๖ ๔๐๖ ๒๘.๙๔

๒.๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๗,๔๐๓ ๒๗.๓๐ ๖,๓๘๕ ๘๖.๒๕ ๑,๐๑๘ ๑๓.๗๕ ๗๕๖ ๗๔.๒๖ ๒๖๒ ๒๕.๗๔

๒.๒ สํานักงานคณะกรรมการ ๓๖๙ ๑.๓๖ ๒๖๗ ๗๒.๓๖ ๑๐๒ ๒๗.๖๔ ๖๖ ๖๔.๗๑ ๓๖ ๓๕.๒๙

กิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ

๒.๓ ธนาคารแห่งประเทศไทย ๑๖๒ ๐.๖๐ ๑๑๑ ๖๘.๕๒ ๕๑ ๓๑.๔๘ ๓๖ ๗๐.๕๙ ๑๕ ๒๙.๔๑

๒.๔ สํานักงานคณะกรรมการ ๑๓๕ ๐.๕๐ ๑๒๕ ๙๒.๕๙ ๑๐ ๗.๔๑ ๒ ๒๐.๐๐ ๘ ๘๐.๐๐

การเลือกตั้ง

๒.๕ สํานักงานพระพุทธศาสนา ๑๒๔ ๐.๔๖ ๗๗ ๖๒.๑๐ ๔๗ ๓๗.๙๐ ๑๖ ๓๔.๐๔ ๓๑ ๖๕.๙๖

แห่งชาติ

๒.๖ สภาทนายความ ๖๑ ๐.๒๓ ๗ ๑๑.๔๘ ๕๔ ๘๘.๕๒ ๔๓ ๗๙.๖๓ ๑๑ ๒๐.๓๗

๒.๗ สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย

๕๔ ๐.๒๐ ๒๗ ๕๐.๐๐ ๒๗ ๕๐.๐๐ ๑๖ ๕๙.๒๖ ๑๑ ๔๐.๗๔


ลําดับ

ที่

หน่วยงาน

รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

จํานวน ร้อยละ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

(เรื่อง)

ดําเนินการจนได้

รอผลการพิจารณา

จํานวน จํานวน

ข้อยุติ

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง) จํานวน

จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๔๒ ๐.๑๖ ๓๘ ๙๐.๔๘ ๔ ๙.๕๒ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐

๒.๘ สํานักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร

๒.๙ สํานักงานอัยการสูงสุด ๓๐ ๐.๑๑ ๗ ๒๓.๓๓ ๒๓ ๗๖.๖๗ ๑๘ ๗๘.๒๖ ๕ ๒๑.๗๔

๒.๑๐ สํานักราชเลขาธิการ ๑๖ ๐.๐๖ ๑๔ ๘๗.๕๐ ๒ ๑๒.๕๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๑๑ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ ๑๔ ๐.๐๕ ๑๓ ๙๒.๘๖ ๑ ๗.๑๔ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

มนุษยชนแห่งชาติ

๒.๑๒ สภากาชาดไทย ๑๔ ๐.๐๕ ๑๐ ๗๑.๔๓ ๔ ๒๘.๕๗ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๑๐๐.๐๐

๒.๑๓ สํานักงานคณะกรรมการ ๑๒ ๐.๐๔ ๘ ๖๖.๖๗ ๔ ๓๓.๓๓ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

๒.๑๔ สํานักงานศาลยุติธรรม ๙ ๐.๐๓ ๔ ๔๔.๔๔ ๕ ๕๕.๕๖ ๓ ๖๐.๐๐ ๒ ๔๐.๐๐

๒.๑๕ สํานักงานคณะกรรมการ ๙ ๐.๐๓ ๓ ๓๓.๓๓ ๖ ๖๖.๖๗ ๖ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด

๒.๑๖ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน ๘ ๐.๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๘ ๑๐๐.๐๐ ๗ ๘๗.๕๐ ๑ ๑๒.๕๐

ในประเทศ

๒.๑๗ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๖ ๐.๐๒ ๓ ๕๐.๐๐ ๓ ๕๐.๐๐ ๑ ๓๓.๓๓ ๒ ๖๖.๖๗

๒.๑๘ สํานักงานคณะกรรมการ ๕ ๐.๐๒ ๒ ๔๐.๐๐ ๓ ๖๐.๐๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓

ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ

๒.๑๙ สถาบันทดสอบทางการศึกษา ๕ ๐.๐๒ ๑ ๒๐.๐๐ ๔ ๘๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๑๐๐.๐๐

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

๒.๒๐ ศูนย์ปฎิบัติการตํารวจจังหวัด ๔ ๐.๐๒ ๑ ๒๕.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓

ชายแดนภาคใต้

๒.๒๑ สํานักงานคณะกรรมการ ๔ ๐.๐๒ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

กํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์

๒.๒๒ สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ ๔ ๐.๐๒ ๑ ๒๕.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓

ชุมชนเมืองแห่งชาติ

๒.๒๓ สํานักพระราชวัง ๓ ๐.๐๑ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๒.๒๔ สํานักงานคณะกรรมการ ๓ ๐.๐๑ ๑ ๓๓.๓๓ ๒ ๖๖.๖๗ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

พิเศษเพื่อประสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๒.๒๕ ศาลปกครอง ๓ ๐.๐๑ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๖ ศูนย์อํานวยการบริหาร ๓ ๐.๐๑ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒.๒๗ สํานักงานคณะกรรมการ ๒ ๐.๐๑ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

กองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองแห่งชาติ

๒.๒๘ ราชบัณฑิตยสถาน ๒ ๐.๐๑ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๒๙ สํานักงานทรัพย์สิน

๒ ๐.๐๑ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ส่วนพระมหากษัตริย์

๒.๓๐ พรรคประชาธิปัตย์ ๒ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐


รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

จํานวน ร้อยละ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

(เรื่อง)

หน่วยงาน

ดําเนินการจนได้

รอผลการพิจารณา

จํานวน จํานวน

ข้อยุติ

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง) จํานวน จํานวน

ร้อยละ ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๒.๓๑ มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๒ ศาลอาญา ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๒.๓๓ สํานักงานป้องกันและ ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

ปราบปรามการฟอกเงิน

๒.๓๔ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

แห่งชาติ

๒.๓๕ สํานักงานสภาที่ปรึกษา ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒.๓๖ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรม ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ราชินูปถัมภ์

๒.๓๗ สํานักงานการตรวจเงิน ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

แผ่นดิน

๒.๓๘ สํานักงานกองทุน ซี ซี เอฟ ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

เพื่อพัฒนาเด็ก

๒.๓๙ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภค ใน ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

กิจการโทรคมนาคมสํานักงาน

คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ

๒.๔๐ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

จํากัด (มหาชน)

๒.๔๑ สํานักงานกองทุนสนับสนุน ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

การวิจัย

๒.๔๒ องค์การบริหารการพัฒนา ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

๒.๔๓ สํานักงานกองทุนสนับสนุน ๑ ๐.๐๐๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

การสร้างเสริมสุขภาพ

(องค์การมหาชน)

๒.๔๔ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

(องค์การมหาชน)

๒.๔๕ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ขนาดกลางและขนาดย่อม

๓ รัฐวิสาหกิจ ๕,๔๑๓ ๑๙.๙๖ ๓,๒๙๒ ๖๐.๘๒ ๒,๑๒๑ ๓๙.๑๘ ๑,๖๗๙ ๗๙.๑๖ ๔๔๒ ๒๐.๘๔

๓.๑ รัฐวิสาหกิจในสังกัด ๑,๕๖๕ ๕.๗๗ ๑,๐๘๗ ๖๙.๔๖ ๔๗๘ ๓๐.๕๔ ๔๒๙ ๘๙.๗๕ ๔๙ ๑๐.๒๕

กระทรวงมหาดไทย

๓.๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๖๕๖ ๒.๔๒ ๔๐๙ ๖๒.๓๕ ๒๔๗ ๓๗.๖๕ ๒๒๖ ๙๑.๕๐ ๒๑ ๘.๕๐

๓.๑.๒ การไฟฟ้านครหลวง ๔๓๒ ๑.๕๙ ๓๔๙ ๘๐.๗๙ ๘๓ ๑๙.๒๑ ๗๒ ๘๖.๗๕ ๑๑ ๑๓.๒๕

๓.๑.๓ การประปาส่วนภูมิภาค ๓๖๔ ๑.๓๔ ๒๔๔ ๖๗.๐๓ ๑๒๐ ๓๒.๙๗ ๑๐๖ ๘๘.๓๓ ๑๔ ๑๑.๖๗

๓.๑.๔ การประปานครหลวง ๑๑๓ ๐.๔๒ ๘๕ ๗๕.๒๒ ๒๘ ๒๔.๗๘ ๒๕ ๘๙.๒๙ ๓ ๑๐.๗๑

๓.๒ รัฐวิสาหกิจในสังกัด ๑,๔๐๘ ๕.๑๙ ๓๙๕ ๒๘.๐๕ ๑,๐๑๓ ๗๑.๙๕ ๗๘๖ ๗๗.๕๙ ๒๒๗ ๒๒.๔๑

กระทรวงการคลัง

๓.๒.๑ ธนาคารออมสิน ๔๕๕ ๑.๖๘ ๑๐๗ ๒๓.๕๒ ๓๔๘ ๗๖.๔๘ ๒๓๐ ๖๖.๐๙ ๑๑๘ ๓๓.๙๑

๓.๒.๒ ธนาคารเพื่อการเกษตร ๒๗๗ ๑.๐๒ ๙๓ ๓๓.๕๗ ๑๘๔ ๖๖.๔๓ ๑๗๕ ๙๕.๑๑ ๙ ๔.๘๙

และสหกรณ์การเกษตร

๓.๒.๓ ศูนย์อํานวยการปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหาหนี้สิน

ภาคประชาชน

๑๗๖ ๐.๖๕ ๕ ๒.๘๔ ๑๗๑ ๙๗.๑๖ ๑๑๔ ๖๖.๖๗ ๕๗ ๓๓.๓๓


รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

จํานวน ร้อยละ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ลําดับ

(เรื่อง)

หน่วยงาน

ดําเนินการจนได้

ที่

รอผลการพิจารณา

จํานวน จํานวน

ข้อยุติ

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง) จํานวน จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๓.๒.๔ สํานักงานสลากกินแบ่ง ๑๕๔ ๐.๕๗ ๑๐๐ ๖๔.๙๔ ๕๔ ๓๕.๐๖ ๕๒ ๙๖.๓๐ ๒ ๓.๗๐

รัฐบาล

๓.๒.๕ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ๘๘ ๐.๓๒ ๑๙ ๒๑.๕๙ ๖๙ ๗๘.๔๑ ๖๗ ๙๗.๑๐ ๒ ๒.๙๐

ขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย

๓.๒.๖ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ๘๖ ๐.๓๒ ๑๘ ๒๐.๙๓ ๖๘ ๗๙.๐๗ ๖๑ ๘๙.๗๑ ๗ ๑๐.๒๙

๓.๒.๗ ธนาคารกรุงไทย จํากัด ๗๒ ๐.๒๖ ๒๔ ๓๓.๓๓ ๔๘ ๖๖.๖๗ ๔๓ ๘๙.๕๘ ๕ ๑๐.๔๒

(มหาชน)

๓.๒.๘ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ ๖๙ ๐.๒๕ ๑๘ ๒๖.๐๙ ๕๑ ๗๓.๙๑ ๒๙ ๕๖.๘๖ ๒๒ ๔๓.๑๔

การศึกษา

๓.๒.๙ กองทุนบําเหน็จบํานาญ ๑๐ ๐.๐๔ ๖ ๖๐.๐๐ ๔ ๔๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐

ข้าราชการ

๓.๒.๑๐ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ๗ ๐.๐๓ ๒ ๒๘.๕๗ ๕ ๗๑.๔๓ ๓ ๖๐.๐๐ ๒ ๔๐.๐๐

๓.๒.๑๑ โรงงานยาสูบ ๕ ๐.๐๒ ๓ ๖๐.๐๐ ๒ ๔๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๒.๑๒ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ๔ ๐.๐๒ ๐ ๐.๐๐ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐

๓.๒.๑๓ บรรษัทประกันสินเชื่อ ๓ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

อุตสาหกรรมขนาดย่อม

๓.๒.๑๔ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

สุขุมวิท จํากัด

๓.๒.๑๕ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด

๓.๓ รัฐวิสาหกิจในสังกัด ๑,๓๒๘ ๔.๙๐ ๑,๑๓๑ ๘๕.๑๗ ๑๙๗ ๑๔.๘๓ ๑๕๐ ๗๖.๑๔ ๔๗ ๒๓.๘๖

กระทรวงคมนาคม

๓.๓.๑ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ๘๐๘ ๒.๙๘ ๖๙๙ ๘๖.๕๑ ๑๐๙ ๑๓.๔๙ ๑๐๕ ๙๖.๓๓ ๔ ๓.๖๗

๓.๓.๒ การรถไฟแห่งประเทศไทย ๒๑๗ ๐.๘๐ ๑๘๕ ๘๕.๒๕ ๓๒ ๑๔.๗๕ ๑๕ ๔๖.๘๘ ๑๗ ๕๓.๑๓

๓.๓.๓ บริษัท ขนส่ง จํากัด ๑๕๕ ๐.๕๗ ๑๔๐ ๙๐.๓๒ ๑๕ ๙.๖๘ ๙ ๖๐.๐๐ ๖ ๔๐.๐๐

๓.๓.๔ การทางพิเศษแห่งประเทศ ๖๕ ๐.๒๔ ๕๔ ๘๓.๐๘ ๑๑ ๑๖.๙๒ ๑๐ ๙๐.๙๑ ๑ ๙.๐๙

ไทย

๓.๓.๕ บริษัท ท่าอากาศยานไทย ๕๒ ๐.๑๙ ๓๖ ๖๙.๒๓ ๑๖ ๓๐.๗๗ ๕ ๓๑.๒๕ ๑๑ ๖๘.๗๕

จํากัด (มหาชน)

๓.๓.๖ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ๑๙ ๐.๐๗ ๑๐ ๕๒.๖๓ ๙ ๔๗.๓๗ ๒ ๒๒.๒๒ ๗ ๗๗.๗๘

แห่งประเทศไทย

๓.๓.๗ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ๘ ๐.๐๓ ๔ ๕๐.๐๐ ๔ ๕๐.๐๐ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๓.๘ บริษัท การบินไทย จํากัด ๔ ๐.๐๒ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

(มหาชน)

๓.๔ รัฐวิสาหกิจในสังกัด ๘๑๖ ๓.๐๑ ๕๓๕ ๖๕.๕๖ ๒๘๑ ๓๔.๔๔ ๒๐๒ ๗๑.๘๙ ๗๙ ๒๘.๑๑

กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

๓.๔.๑ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ๕๘๐ ๒.๑๔ ๓๗๒ ๖๔.๑๔ ๒๐๘ ๓๕.๘๖ ๑๕๐ ๗๒.๑๒ ๕๘ ๒๗.๘๘

๓.๔.๒ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ๒๒๑ ๐.๘๑ ๑๕๔ ๖๙.๖๘ ๖๗ ๓๐.๓๒ ๔๖ ๖๘.๖๖ ๒๑ ๓๑.๓๔

๓.๔.๓ บริษัท กสท โทรคมนาคม

จํากัด (มหาชน)

๑๕ ๐.๐๖ ๙ ๖๐.๐๐ ๖ ๔๐.๐๐ ๖ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐


ลําดับ

ที่

หน่วยงาน

๓.๕ รัฐวิสาหกิจในสังกัด

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

จํานวน ร้อยละ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

(เรื่อง)

ดําเนินการจนได้

รอผลการพิจารณา

จํานวน

จํานวน

ข้อยุติ

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

จํานวน จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๒๐๓ ๐.๗๔ ๙๙ ๔๘.๗๗ ๑๐๔ ๕๑.๒๓ ๗๖ ๗๓.๐๘ ๒๘ ๒๖.๙๒

๓.๕.๑ การเคหะแห่งชาติ ๒๐๑ ๐.๗๓ ๙๙ ๔๙.๒๕ ๑๐๒ ๕๐.๗๕ ๗๕ ๗๓.๕๓ ๒๗ ๒๖.๔๗

๓.๕.๒ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ๒ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

(องค์การมหาชน)

๓.๖ รัฐวิสาหกิจในสังกัด ๒๖ ๐.๐๙ ๑๕ ๕๗.๖๙ ๑๑ ๔๒.๓๑ ๓ ๒๗.๒๗ ๘ ๗๒.๗๓

กระทรวงการท่องเที่ยว และ

กีฬา

๓.๖.๑ การกีฬาแห่งประเทศไทย ๒๖ ๐.๐๙ ๑๕ ๕๗.๖๙ ๑๑ ๔๒.๓๑ ๓ ๒๗.๒๗ ๘ ๗๒.๗๓

๓.๗ รัฐวิสาหกิจในสังกัด ๒๔ ๐.๐๙ ๑๑ ๔๕.๘๓ ๑๓ ๕๔.๑๗ ๑๒ ๙๒.๓๑ ๑ ๗.๖๙

กระทรวงพลังงาน

๓.๗.๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ๑๖ ๐.๐๖ ๕ ๓๑.๒๕ ๑๑ ๖๘.๗๕ ๑๐ ๙๐.๙๑ ๑ ๙.๐๙

ประเทศไทย

๓.๗.๒ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ๘ ๐.๐๓ ๖ ๗๕.๐๐ ๒ ๒๕.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๘ รัฐวิสาหกิจในสังกัด ๒๒ ๐.๐๘ ๑๐ ๔๕.๔๕ ๑๒ ๕๔.๕๕ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

กระทรวงกลาโหม

๓.๘.๑ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ๒๒ ๐.๐๘ ๑๐ ๔๕.๔๕ ๑๒ ๕๔.๕๕ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ในพระบรมราชูปถัมภ์

๓.๙ รัฐวิสาหกิจในสังกัดสํานัก ๗ ๐.๐๓ ๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐

นายกรัฐมนตรี

๓.๙.๑ บริษัท อสมท จํากัด ๗ ๐.๐๓ ๕ ๗๑.๔๓ ๒ ๒๘.๕๗ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐

(มหาชน)

๓.๑๐ รัฐวิสาหกิจในสังกัด ๗ ๐.๐๓ ๒ ๒๘.๕๗ ๕ ๗๑.๔๓ ๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓.๑๐.๑ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ๔ ๐.๐๒ ๑ ๒๕.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๑๐.๒ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์ ๒ ๐.๐๑ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

การทําสวนยาง

๓.๑๐.๓ องค์การส่งเสริมกิจการโคนม ๑ ๐.๐๐๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

แห่งประเทศไทย

๓.๑๑ รัฐวิสาหกิจในสังกัด ๓ ๐.๐๑ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

กระทรวงอุตสาหกรรม

๓.๑๑.๑ การนิคมอุตสาหกรรม ๓ ๐.๐๑ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๑๒ รัฐวิสาหกิจในสังกัด ๒ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

๓.๑๒.๑ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๒ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓.๑๓ รัฐวิสาหกิจในสังกัด ๒ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๓.๑ องค์การคลังสินค้า ๒ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๒๗,๑๐๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๘,๖๒๘ ๖๘.๗๐ ๘,๔๘๖ ๓๑.๓๐ ๖,๑๕๖ ๗๒.๕๔ ๒,๓๓๐ ๒๗.๔๖


๔. จํานวนเรื่องร้องทุกข์และผลการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และจังหวัด โดย

เรียงตามลําดับจาก อปท. และจังหวัดที่ได้รับการประสานงานเรื่องร้องทุกข์มากที่สุด

รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

ลําดับที่ อปท./จังหวัด จํานวน ร้อยละ

ดําเนินการจนได้ข้อยุติ รอผลการพิจารณา

(เรื่อง)

จํานวน

จํานวน

ร้อยละ ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

จํานวน

จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๑ กรุงเทพมหานคร ๓,๔๙๑ ๑๗.๐๕ ๒,๔๘๗ ๗๑.๒๔ ๑,๐๐๔ ๒๘.๗๖ ๗๔๑ ๗๓.๘๐ ๒๖๓ ๒๖.๒๐

๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑,๑๑๕ ๕.๔๔ ๔๓๑ ๓๘.๖๕ ๖๘๔ ๖๑.๓๕ ๕๙๙ ๘๗.๕๗ ๘๕ ๑๒.๔๓

๓ จังหวัดสงขลา ๘๕๗ ๔.๑๘ ๓๐๗ ๓๕.๘๒ ๕๕๐ ๖๔.๑๘ ๔๐๑ ๗๒.๙๑ ๑๔๙ ๒๗.๐๙

๔ จังหวัดนนทบุรี ๘๕๖ ๔.๑๘ ๕๔๖ ๖๓.๗๙ ๓๑๐ ๓๖.๒๑ ๒๑๒ ๖๘.๓๙ ๙๘ ๓๑.๖๑

๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๕๕ ๔.๑๗ ๒๙๔ ๓๔.๓๙ ๕๖๑ ๖๕.๖๑ ๒๗๒ ๔๘.๔๘ ๒๘๙ ๕๑.๕๒

๖ จังหวัดปทุมธานี ๗๐๗ ๓.๔๕ ๕๑๙ ๗๓.๔๑ ๑๘๘ ๒๖.๕๙ ๑๒๙ ๖๘.๖๒ ๕๙ ๓๑.๓๘

๗ จังหวัดสมุทรปราการ ๖๙๔ ๓.๓๙ ๕๖๖ ๘๑.๕๖ ๑๒๘ ๑๘.๔๔ ๙๘ ๗๖.๕๖ ๓๐ ๒๓.๔๔

๘ จังหวัดนครราชสีมา ๖๗๗ ๓.๓๑ ๓๓๐ ๔๘.๗๔ ๓๔๗ ๕๑.๒๖ ๑๖๗ ๔๘.๑๓ ๑๘๐ ๕๑.๘๗

๙ จังหวัดชลบุรี ๔๘๘ ๒.๓๘ ๓๔๙ ๗๑.๕๒ ๑๓๙ ๒๘.๔๘ ๑๐๑ ๗๒.๖๖ ๓๘ ๒๗.๓๔

๑๐ จังหวัดนครสวรรค์ ๔๖๖ ๒.๒๘ ๒๑๗ ๔๖.๕๗ ๒๔๙ ๕๓.๔๓ ๑๙๖ ๗๘.๗๑ ๕๓ ๒๑.๒๙

๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔๖๕ ๒.๒๗ ๒๔๓ ๕๒.๒๖ ๒๒๒ ๔๗.๗๔ ๑๖๙ ๗๖.๑๓ ๕๓ ๒๓.๘๗

๑๒ จังหวัดเชียงใหม่ ๓๑๔ ๑.๕๓ ๑๗๔ ๕๕.๔๑ ๑๔๐ ๔๔.๕๙ ๗๓ ๕๒.๑๔ ๖๗ ๔๗.๘๖

๑๓ จังหวัดลพบุรี ๓๑๒ ๑.๕๒ ๑๔๑ ๔๕.๑๙ ๑๗๑ ๕๔.๘๑ ๘๙ ๕๒.๐๕ ๘๒ ๔๗.๙๕

๑๔ จังหวัดสระบุรี ๓๐๘ ๑.๕๐ ๑๘๘ ๖๑.๐๔ ๑๒๐ ๓๘.๙๖ ๗๙ ๖๕.๘๓ ๔๑ ๓๔.๑๗

๑๕ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๐๘ ๑.๕๐ ๑๕๓ ๔๙.๖๘ ๑๕๕ ๕๐.๓๒ ๘๖ ๕๕.๔๘ ๖๙ ๔๔.๕๒

๑๖ จังหวัดขอนแก่น ๓๐๗ ๑.๕๐ ๑๘๕ ๖๐.๒๖ ๑๒๒ ๓๙.๗๔ ๙๓ ๗๖.๒๓ ๒๙ ๒๓.๗๗

๑๗ จังหวัดสมุทรสาคร ๒๘๔ ๑.๓๙ ๒๑๗ ๗๖.๔๑ ๖๗ ๒๓.๕๙ ๕๓ ๗๙.๑๐ ๑๔ ๒๐.๙๐

๑๘ จังหวัดสุรินทร์ ๒๘๓ ๑.๓๘ ๑๓๗ ๔๘.๔๑ ๑๔๖ ๕๑.๕๙ ๑๒๔ ๘๔.๙๓ ๒๒ ๑๕.๐๗

๑๙ จังหวัดชัยภูมิ ๒๗๑ ๑.๓๒ ๑๑๒ ๔๑.๓๓ ๑๕๙ ๕๘.๖๗ ๗๙ ๔๙.๖๙ ๘๐ ๕๐.๓๑

๒๐ จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๕๙ ๑.๒๖ ๑๑๗ ๔๕.๑๗ ๑๔๒ ๕๔.๘๓ ๑๑๒ ๗๘.๘๗ ๓๐ ๒๑.๑๓

๒๑ จังหวัดศรีสะเกษ ๒๔๘ ๑.๒๑ ๑๔๖ ๕๘.๘๗ ๑๐๒ ๔๑.๑๓ ๗๖ ๗๔.๕๑ ๒๖ ๒๕.๔๙

๒๒ จังหวัดนครปฐม ๒๓๕ ๑.๑๕ ๑๑๗ ๔๙.๗๙ ๑๑๘ ๕๐.๒๑ ๕๗ ๔๘.๓๑ ๖๑ ๕๑.๖๙

๒๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๓๓ ๑.๑๔ ๑๗๑ ๗๓.๓๙ ๖๒ ๒๖.๖๑ ๓๕ ๕๖.๔๕ ๒๗ ๔๓.๕๕

๒๔ จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๓๒ ๑.๑๓ ๑๒๐ ๕๑.๗๒ ๑๑๒ ๔๘.๒๘ ๘๘ ๗๘.๕๗ ๒๔ ๒๑.๔๓

๒๕ จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๒๖ ๑.๑๐ ๑๐๙ ๔๘.๒๓ ๑๑๗ ๕๑.๗๗ ๙๑ ๗๗.๗๘ ๒๖ ๒๒.๒๒

๒๖ จังหวัดราชบุรี ๒๒๓ ๑.๐๙ ๑๔๕ ๖๕.๐๒ ๗๘ ๓๔.๙๘ ๔๔ ๕๖.๔๑ ๓๔ ๔๓.๕๙

๒๗ จังหวัดอุดรธานี ๒๑๒ ๑.๐๔ ๑๓๐ ๖๑.๓๒ ๘๒ ๓๘.๖๘ ๖๙ ๘๔.๑๕ ๑๓ ๑๕.๘๕

๒๘ จังหวัดพัทลุง ๒๐๙ ๑.๐๒ ๗๔ ๓๕.๔๑ ๑๓๕ ๖๔.๕๙ ๑๒๙ ๙๕.๕๖ ๖ ๔.๔๔

๒๙ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๙๗ ๐.๙๖ ๑๑๑ ๕๖.๓๕ ๘๖ ๔๓.๖๕ ๗๕ ๘๗.๒๑ ๑๑ ๑๒.๗๙

๓๐ จังหวัดเชียงราย ๑๘๗ ๐.๙๑ ๑๐๒ ๕๔.๕๕ ๘๕ ๔๕.๔๕ ๗๐ ๘๒.๓๕ ๑๕ ๑๗.๖๕

๓๑ จังหวัดกาญจนบุรี ๑๗๓ ๐.๘๔ ๑๐๐ ๕๗.๘๐ ๗๓ ๔๒.๒๐ ๕๙ ๘๐.๘๒ ๑๔ ๑๙.๑๘

๓๒ จังหวัดพิษณุโลก ๑๗๑ ๐.๘๔ ๙๒ ๕๓.๘๐ ๗๙ ๔๖.๒๐ ๕๕ ๖๙.๖๒ ๒๔ ๓๐.๓๘

๓๓ จังหวัดสิงห์บุรี ๑๗๑ ๐.๘๔ ๗๐ ๔๐.๙๔ ๑๐๑ ๕๙.๐๖ ๙๑ ๙๐.๑๐ ๑๐ ๙.๙๐

๓๔ จังหวัดระยอง ๑๖๕ ๐.๘๑ ๙๘ ๕๙.๓๙ ๖๗ ๔๐.๖๑ ๔๓ ๖๔.๑๘ ๒๔ ๓๕.๘๒

๓๕ จังหวัดปราจีนบุรี ๑๖๑ ๐.๗๙ ๑๐๓ ๖๓.๙๘ ๕๘ ๓๖.๐๒ ๒๕ ๔๓.๑๐ ๓๓ ๕๖.๙๐

๓๖ จังหวัดกําแพงเพชร ๑๕๕ ๐.๗๖ ๙๔ ๖๐.๖๕ ๖๑ ๓๙.๓๕ ๕๒ ๘๕.๒๕ ๙ ๑๔.๗๕

๓๗ จังหวัดสกลนคร ๑๕๔ ๐.๗๕ ๙๗ ๖๒.๙๙ ๕๗ ๓๗.๐๑ ๔๗ ๘๒.๔๖ ๑๐ ๑๗.๕๔

๓๘ จังหวัดชุมพร ๑๕๒ ๐.๗๔ ๙๒ ๖๐.๕๓ ๖๐ ๓๙.๔๗ ๓๙ ๖๕.๐๐ ๒๑ ๓๕.๐๐

๓๙ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๕๑ ๐.๗๔ ๘๘ ๕๘.๒๘ ๖๓ ๔๑.๗๒ ๕๐ ๗๙.๓๗ ๑๓ ๒๐.๖๓

๔๐ จังหวัดภูเก็ต ๑๕๑ ๐.๗๔ ๑๐๘ ๗๑.๕๒ ๔๓ ๒๘.๔๘ ๓๕ ๘๑.๔๐ ๘ ๑๘.๖๐

๔๑ จังหวัดมหาสารคาม ๑๔๙ ๐.๗๓ ๗๓ ๔๘.๙๙ ๗๖ ๕๑.๐๑ ๕๓ ๖๙.๗๔ ๒๓ ๓๐.๒๖


รวม

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

อปท./จังหวัด จํานวน ร้อยละ

ดําเนินการจนได้ข้อยุติ รอผลการพิจารณา

(เรื่อง)

จํานวน

จํานวน

ร้อยละ ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

จํานวน

จํานวน

ร้อยละ

ร้อยละ

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๔๒ จังหวัดกระบี่ ๑๔๙ ๐.๗๓ ๙๓ ๖๒.๔๒ ๕๖ ๓๗.๕๘ ๒๖ ๔๖.๔๓ ๓๐ ๕๓.๕๗

๔๓ จังหวัดพิจิตร ๑๔๘ ๐.๗๒ ๘๔ ๕๖.๗๖ ๖๔ ๔๓.๒๔ ๔๗ ๗๓.๔๔ ๑๗ ๒๖.๕๖

๔๔ จังหวัดลําปาง ๑๔๘ ๐.๗๒ ๙๕ ๖๔.๑๙ ๕๓ ๓๕.๘๑ ๓๖ ๖๗.๙๒ ๑๗ ๓๒.๐๘

๔๕ จังหวัดอ่างทอง ๑๓๕ ๐.๖๖ ๕๙ ๔๓.๗๐ ๗๖ ๕๖.๓๐ ๕๗ ๗๕.๐๐ ๑๙ ๒๕.๐๐

๔๖ จังหวัดชัยนาท ๑๓๕ ๐.๖๖ ๕๔ ๔๐.๐๐ ๘๑ ๖๐.๐๐ ๗๕ ๙๒.๕๙ ๖ ๗.๔๑

๔๗ จังหวัดตรัง ๑๒๙ ๐.๖๓ ๖๙ ๕๓.๔๙ ๖๐ ๔๖.๕๑ ๔๙ ๘๑.๖๗ ๑๑ ๑๘.๓๓

๔๘ จังหวัดสุโขทัย ๑๒๙ ๐.๖๓ ๖๕ ๕๐.๓๙ ๖๔ ๔๙.๖๑ ๕๒ ๘๑.๒๕ ๑๒ ๑๘.๗๕

๔๙ จังหวัดสระแก้ว ๑๒๘ ๐.๖๓ ๖๗ ๕๒.๓๔ ๖๑ ๔๗.๖๖ ๔๖ ๗๕.๔๑ ๑๕ ๒๔.๕๙

๕๐ จังหวัดเลย ๑๑๖ ๐.๕๗ ๖๕ ๕๖.๐๓ ๕๑ ๔๓.๙๗ ๔๕ ๘๘.๒๔ ๖ ๑๑.๗๖

๕๑ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๑๖ ๐.๕๗ ๗๒ ๖๒.๐๗ ๔๔ ๓๗.๙๓ ๑๗ ๓๘.๖๔ ๒๗ ๖๑.๓๖

๕๒ จังหวัดปัตตานี ๑๑๑ ๐.๕๔ ๒๘ ๒๕.๒๓ ๘๓ ๗๔.๗๗ ๘๐ ๙๖.๓๙ ๓ ๓.๖๑

๕๓ จังหวัดจันทบุรี ๑๐๘ ๐.๕๓ ๖๗ ๖๒.๐๔ ๔๑ ๓๗.๙๖ ๓๑ ๗๕.๖๑ ๑๐ ๒๔.๓๙

๕๔ จังหวัดเพชรบุรี ๙๗ ๐.๔๗ ๖๓ ๖๔.๙๕ ๓๔ ๓๕.๐๕ ๓๐ ๘๘.๒๔ ๔ ๑๑.๗๖

๕๕ จังหวัดแพร่ ๙๖ ๐.๔๗ ๓๘ ๓๙.๕๘ ๕๘ ๖๐.๔๒ ๕๕ ๙๔.๘๓ ๓ ๕.๑๗

๕๖ จังหวัดอุตรดิตถ์ ๙๒ ๐.๔๕ ๕๖ ๖๐.๘๗ ๓๖ ๓๙.๑๓ ๓๓ ๙๑.๖๗ ๓ ๘.๓๓

๕๗ จังหวัดอํานาจเจริญ ๘๙ ๐.๔๓ ๕๗ ๖๔.๐๔ ๓๒ ๓๕.๙๖ ๓๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๕๘ จังหวัดอุทัยธานี ๘๙ ๐.๔๓ ๔๓ ๔๘.๓๑ ๔๖ ๕๑.๖๙ ๔๐ ๘๖.๙๖ ๖ ๑๓.๐๔

๕๙ จังหวัดพังงา ๘๖ ๐.๔๒ ๕๑ ๕๙.๓๐ ๓๕ ๔๐.๗๐ ๑๙ ๕๔.๒๙ ๑๖ ๔๕.๗๑

๖๐ จังหวัดยโสธร ๘๔ ๐.๔๑ ๔๖ ๕๔.๗๖ ๓๘ ๔๕.๒๔ ๓๓ ๘๖.๘๔ ๕ ๑๓.๑๖

๖๑ จังหวัดนครพนม ๘๔ ๐.๔๑ ๔๘ ๕๗.๑๔ ๓๖ ๔๒.๘๖ ๓๐ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๖.๖๗

๖๒ จังหวัดนครนายก ๗๙ ๐.๓๙ ๕๐ ๖๓.๒๙ ๒๙ ๓๖.๗๑ ๑๙ ๖๕.๕๒ ๑๐ ๓๔.๔๘

๖๓ จังหวัดหนองคาย ๗๖ ๐.๓๗ ๓๔ ๔๔.๗๔ ๔๒ ๕๕.๒๖ ๓๗ ๘๘.๑๐ ๕ ๑๑.๙๐

๖๔ จังหวัดยะลา ๗๓ ๐.๓๖ ๔๖ ๖๓.๐๑ ๒๗ ๓๖.๙๙ ๑๙ ๗๐.๓๗ ๘ ๒๙.๖๓

๖๕ จังหวัดพะเยา ๗๐ ๐.๓๔ ๓๓ ๔๗.๑๔ ๓๗ ๕๒.๘๖ ๓๔ ๙๑.๘๙ ๓ ๘.๑๑

๖๖ จังหวัดนราธิวาส ๗๐ ๐.๓๔ ๓๖ ๕๑.๔๓ ๓๔ ๔๘.๕๗ ๒๘ ๘๒.๓๕ ๖ ๑๗.๖๕

๖๗ จังหวัดหนองบัวลําภู ๗๐ ๐.๓๔ ๔๔ ๖๒.๘๖ ๒๖ ๓๗.๑๔ ๑๗ ๖๕.๓๘ ๙ ๓๔.๖๒

๖๘ จังหวัดน่าน ๖๙ ๐.๓๔ ๒๔ ๓๔.๗๘ ๔๕ ๖๕.๒๒ ๓๔ ๗๕.๕๖ ๑๑ ๒๔.๔๔

๖๙ จังหวัดลําพูน ๖๖ ๐.๓๒ ๒๘ ๔๒.๔๒ ๓๘ ๕๗.๕๘ ๒๕ ๖๕.๗๙ ๑๓ ๓๔.๒๑

๗๐ จังหวัดตาก ๖๖ ๐.๓๒ ๓๗ ๕๖.๐๖ ๒๙ ๔๓.๙๔ ๒๐ ๖๘.๙๗ ๙ ๓๑.๐๓

๗๑ จังหวัดมุกดาหาร ๖๕ ๐.๓๒ ๔๑ ๖๓.๐๘ ๒๔ ๓๖.๙๒ ๑๘ ๗๕.๐๐ ๖ ๒๕.๐๐

๗๒ จังหวัดสตูล ๖๓ ๐.๓๑ ๓๙ ๖๑.๙๐ ๒๔ ๓๘.๑๐ ๑๖ ๖๖.๖๗ ๘ ๓๓.๓๓

๗๓ จังหวัดสมุทรสงคราม ๕๙ ๐.๒๙ ๔๒ ๗๑.๑๙ ๑๗ ๒๘.๘๑ ๑๓ ๗๖.๔๗ ๔ ๒๓.๕๓

๗๔ จังหวัดระนอง ๔๘ ๐.๒๓ ๒๔ ๕๐.๐๐ ๒๔ ๕๐.๐๐ ๑๔ ๕๘.๓๓ ๑๐ ๔๑.๖๗

๗๕ จังหวัดตราด ๓๕ ๐.๑๗ ๑๙ ๕๔.๒๙ ๑๖ ๔๕.๗๑ ๖ ๓๗.๕๐ ๑๐ ๖๒.๕๐

๗๖ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓๑ ๐.๑๕ ๑๖ ๕๑.๖๑ ๑๕ ๔๘.๓๙ ๙ ๖๐.๐๐ ๖ ๔๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๔๘๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๑,๖๘๖ ๕๗.๐๖ ๘,๗๙๕ ๔๒.๙๔ ๖,๒๙๘ ๗๑.๖๑ ๒,๔๙๗ ๒๘.๓๙


สถิติการร้องทุกข์และการประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านช่องทาง

โทรศัพท์ ๑๑๑๑

๑. สถิติการร้องทุกข์และการประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านช่องทางโทรศัพท์

๑๑๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จําแนกตามวันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน

1,400

1,200

1,171

1,000

จํานวนเรื่อง

800

600

622

400

200

513 526 558 310 282

145 134

25/10/2553

26/10/2553

27/10/2553

28/10/2553

29/10/2553

จากแผนภูมิแสดงสถิติการร้องทุกข์และการประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านช่องทาง

โทรศัพท์ ๑๑๑๑ ข้างต้นพบว่า ประชาชนได้ร้องทุกข์ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ๑๑๑๑ จํานวนรวมทั้งสิ้น ๕,๓๙๖ ราย

โดยวันที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนมากที่สุด ได้แก่ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เนื่องจากในวันดังกล่าว ได้เกิด

สถานการณ์อุทกภัยรุนแรงอย่างฉับพลันในหลายพื้นที่ภาคใต้ทําให้มีฝนตกหนักและได้รับความเดือดร้อน

๒. สถิติการร้องทุกข์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ๑๑๑๑ ตั้งแต่วันที่

๒๕ ตุลาคม - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จําแนกเป็นรายจังหวัด

จังหวัด จํานวนเรื่อง

สงขลา ๑,๘๑๙

พระนครศรีอยุธยา ๑,๐๗๑

นนทบุรี ๓๙๘

สิงห์บุรี ๒๐๕

นครราชสีมา ๑๕๖

สุราษฎร์ธานี ๑๕๒

สุพรรณบุรี ๑๒๘

226

30/10/2553

31/10/2553

1/11/2553

2/11/2553

3/11/2553

4/11/2553

331

วันที่รับแจ้งเรื่อง

251

73 58 48 47 43 33 25

5/11/2553

6/11/2553

7/11/2553

8/11/2553

9/11/2553

10/11/2553

11/11/2553

12/11/2553


จังหวัด จํานวนเรื่อง

พัทลุง ๑๑๙

นครสวรรค์ ๑๑๖

ปทุมธานี ๑๑๔

ลพบุรี ๑๐๑

กรุงเทพมหานคร ๑๐๐

นครศรีธรรมราช ๙๙

ชัยนาท ๘๘

สระบุรี ๘๐

ปัตตานี ๓๓

อ่างทอง ๓๓

อุทัยธานี ๓๐

ตรัง ๒๙

นครปฐม ๒๘

สุรินทร์ ๑๙

บุรีรัมย์ ๑๘

สตูล ๑๖

ชัยภูมิ ๑๔

ขอนแก่น ๑๓

ยะลา ๑๑

ชุมพร ๑๐

มหาสารคาม ๑๐

นราธิวาส ๙

ปราจีนบุรี ๗

พิจิต ๕

ศรีสะเกษ ๕

ฉะเชิงเทรา ๔

ร้อยเอ็ด ๔

ราชบุรี ๓

ลําพูน ๓

สุโขทัย ๓

อุบลราชธานี ๓

กําแพงเพชร ๒

นครนายก ๒

ประจวบคีรีขันธ์ ๒


จังหวัด จํานวนเรื่อง

พังงา ๒

ภูเก็ต ๒

สมุทรสาคร ๒

กระบี่ ๑

ชลบุรี ๑

เชียงราย ๑

เชียงใหม่ ๑

ตาก ๑

นครพนม ๑

พะเยา ๑

พิษณุโลก ๑

เพชรบุรี ๑

เพชรบูรณ์ ๑

สกลนคร ๑

หนองคาย ๑

ชุมพร ๑๐

มหาสารคาม ๑๐

นราธิวาส ๙

ปราจีนบุรี ๗

พิจิต ๕

ศรีสะเกษ ๕

ฉะเชิงเทรา ๔

ร้อยเอ็ด ๔

ราชบุรี ๓

ลําพูน ๓

สุโขทัย ๓

อุบลราชธานี ๓

กําแพงเพชร ๒

นครนายก ๒

ประจวบคีรีขันธ์ ๒

พังงา ๒

ภูเก็ต ๒

สมุทรสาคร ๒

กระบี่ ๑


จังหวัด จํานวนเรื่อง

ชลบุรี ๑

เชียงราย ๑

เชียงใหม่ ๑

ตาก ๑

นครพนม ๑

พะเยา ๑

พิษณุโลก ๑

เพชรบุรี ๑

เพชรบูรณ์ ๑

สกลนคร ๑

หนองคาย ๑

อุดรธานี ๑

-ไม่ระบุจังหวัด- ๓๐๔

รวมทั้งสิ้น ๕,๓๙๖

จากตารางแสดงสถิติการร้องทุกข์และการประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านช่องทางโทรศัพท์

๑๑๑๑ ข้างต้นพบว่า ประชาชนได้ร้องทุกข์ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ๑๑๑๑ จํานวน ๕,๓๙๖ ราย ครอบคลุม ๕๘ จังหวัด โดยมี

จังหวัดที่ได้ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหามากที่สุด ได้แก่ จังหวัดสงขลา รองลงมา คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด

นนทบุรี ตามลําดับ


ภารกิจด้านความร่วมมือกับส่วนราชการอื่น (MOU)

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกับสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติได้จัดทํา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ข้อมูล จากฐานข้อมูลในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

ของศูนย์บริการประชาชน และช่องทางการบริการรับเรื่องราวผ่านโทรศัพท์หมายเลข ๑๑๑๑ เพื่อสะท้อน

ประเด็นปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้สํานักงานสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําความเห็น และข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน


การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์

การอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่

การอบรมเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่เมื่อปลายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจการ

รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ในการนี้ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายพันธุ์ชัย วัฒนชัย) ประธานการอบรมฯ ได้

ให้นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ด้วย


กิจกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติเรื่องราวร้องทุกข์ต้นแบบ

เพื่อให้ได้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ มีใจรักบริการ

(Service Mind) และมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์

นางสาววราภรณ์ หินอ่อน

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

เป็นผู้ใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่างถูกต้อง

บันทึกรายละเอียดข้อมูลการปฏิบัติงานครบถ้วน

นายนิติธร ชูปาน

นางสาวนันท์นภัส แสงแจ่ม

(นิติกร)

(นิติกร)

เป็นผู้นําความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถด้วยความรวดเร็ว

ที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ได้เป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

นายนิคม ขําเถื่อน นางสาวสมลวรรณ หมายถิ่นกลาง

(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

เป็นผู้ถ่ายทอดสอนงานความรู้ เทคนิค หรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นผู้มีใจรักบริการ (Service Mind) มีทัศนคติและพฤติกรรม

เรื่องราวร้องทุกข์ให้เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลอื่น พึงประสงค์ต่อการบริการ เช่น ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม


การดําเนินโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ศูนย์บริการประชาชนได้จัดอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ที่อําเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

๑. การอภิปราย “องค์ความรู้และมาตรฐานการทํางานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์”

ณ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี


๒. ปลูกหญ้าแฝก และเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี


๓. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง “การพัฒนาทีมงาน” และ Walk Rally เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม

พ.ศ.๒๕๕๔ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


ภารกิจเชิงนโยบาย/ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

การกํากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยคณะอนุกรรมการกํากับ ติดตาม และ

ประเมินผล ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ได้ดําเนินการตามภารกิจการกํากับ ติดตาม และประเมินผล

การพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา โดยมีกิจกรรมสําคัญสรุปได้ดังนี้

ผลการประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการกํากับติดตามและประเมินผล

การพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา สรุปได้ดังนี้

๑. เห็นชอบแผนการดําเนินงานและแผนการกํากับ ติดตามและประเมินผล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

โดยมีการลงพื้นที่รวม ๓ ครั้ง คือ

(๑) ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม

๒๕๕๔ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการจัดการน้ําเสียชุมชน

เทศบาลเมืองสะเดา และโครงการระบายน้ําของกรมชลประทาน

ต่อไป

(๒) ครั้งที่สองจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔

มิถุนายน ๒๕๕๔ ประเด็นการบริหารจัดการลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา

เชื่อมโยงกับการจัดการลุ่มน้ําปากพนัง

(๓) ครั้งที่สามจังหวัดพัทลุงระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม

๒๕๕๔ ประเด็นปัญหาเครื่องมือประมงและความตื้นเขินของ

ทะเลสาบ

๒. เห็นชอบให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา

โดยเครือข่ายภาคประชาชนและภาคีชุมชน ซึ่งเป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา โดยเครือข่ายภาคประชาชน และภาคีชุมชน ปี ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ และความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมให้ในการติดตามและประเมินผลการ

พัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา

๓. เห็นชอบการกํากับ ติดตามและประเมินผลระยะต่อไป ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมีประเด็น/โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ท้องถิ่น แหล่งวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการ

สร้างชุดการเรียนการสอนและสื่อ เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกสาธารณะความรักและความหวงแหนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(๒) โครงการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ําที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ประเด็นการอนุรักษ์โลมาอิรวดีของกรมประมง

(๓) โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลสาบสงขลาตลอดแนวของกรมโยธาธิการและผังเมือง

(๔) โครงการบริหารจัดการพื้นที่และควบคุมเครื่องมือประมงผิดกฎหมายของกรมประมง


ผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม

การลงพื้นที่เพื่อกํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณ

ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา จํานวน ๓ ครั้ง ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ดังนี้

การลงพื้นที่ ครั้งที่ ๑ ที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔

โครงการระบายน้ําของกรมชลประทาน

โครงการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชนของเทศบาลเมืองสะเดา

- ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนขนาดเล็ก

- ระบบกําจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล


การลงพื้นที่ ครั้งที่ ๒ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔

การบริหารจัดการลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเชื่อมโยงกับการจัดการลุ่มน้ําปากพนัง ของศูนย์อํานวยการและประสาน การพัฒนา

พื้นที่ลุ่มน้ําปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชและ

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช)

การลงพื้นที่ ครั้งที่ ๓ ที่จังหวัดพัทลุง เม่อวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

โครงการศึกษาและฟื้นฟูเต่ากระอานในทะเลสาบสงขลา ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย


พื้นที่ทะเลน้อยและป่าพรุพื้นที่ทะเลน้อยและป่าพรุ

โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําพรุทุ่งสําเภา ตําบลชัยบุรี อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงพื้นที่ทะเลน้อยและป่าพรุ

การจัดการบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพัทลุง

การติดตามประเมินผลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบ

โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และสถานีทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มอ.หาดใหญ่

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

โรงแรมหาดใหญ่ เซ็นทรัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


การประชุมเพื่อเสนอผลงานในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บท

การพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔


ภารกิจด้านคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

กรณีการให้สัมปทานเหมืองแร่

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเกี่ยวกับกรณี เหมืองแร่ทองคําในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เหมืองหินบริเวณเขาคูหา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เหมืองสังกะสี แม่ดาว อําเภอแม่สอด

จังหวัดตาก โดยมอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ดังนี้

๑) ให้ชะลอการให้สัมปทานเหมืองแร่รายใหม่

๒) ให้มีการตรวจสอบผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือเยียวยา

แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ที่ดําเนินการอยู่แล้ว รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และปัญหา

การถูกข่มขู่คุกคามด้วย

การแก้ไขปัญหาของเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง

กรณีการแก้ไขปัญหาสัญชาติของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสัญชาติ (คนไทยพลัดถิ่น กลุ่มมุสลิม

จากมะริด กลุ่มลาวอพยพ และคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ) ตามคําสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายชุมชนเพื่อการ

ปฏิรูปสังคมและการเมือง ที่ ๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓

ศูนย์บริการประชาชนในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสัญชาติ (คนไทยพลัดถิ่น กลุ่มมุสลิม

จากมะริด กลุ่มลาวอพยพ และคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ) ได้ลงพื้นที่เร่งรัด ติดตามการดําเนินการของส่วนราชการ ซึ่งกรณีดังกล่าว

ได้มีการผลักดันนําร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งได้

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และจะได้มีการผลักดันร่างฯ ดังกล่าวให้มีการประกาศใช้โดยเร็วต่อไป

ประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาสัญชาติ (คนไทยพลัดถิ่น กลุ่มมุสลิมจากมะริด กลุ่มลาวอพยพ และคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ

และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ฯลฯ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔


การแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนภาคอีสาน (สอส.) สภาประชาชน ๔ ภาค

คณะอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) ประชาชน ๔ ภาค

กรณีด้านการจัดการที่ดินบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายทุนเข้าไป ขับไล่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ทําลายและเผา

กระท่อมเพื่อผลักดันให้สมาชิกสภาเครือข่ายฯ ออกจากพื้นที่ที่เข้าครอบครองทําประโยชน์

คณะะกรรมการติดตามและเร่งรัดแก้ไขปัญหาของสภาประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน ๔ ภาค และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนกรณี

ที่ดินทํากิน ให้แก่ราษฎรกลุ่มรักสันติ ที่เคลื่อนย้ายออกมาจากป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

คณะอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน

๔ ภาค กรณีปัญหาหนี้สินเกษตรกรและข้าราชการ ได้มีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เห็นชอบ

ในหลักการขอให้พักชําระหนี้ ให้แก่เกษตรกรและข้าราชการ โดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา ๕ ปี หลังจากนั้นปีที่ ๖

ให้ผ่อนชําระในอัตราดอกเบี้ยต่ํา

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน ๔ ภาค กรณีปัญหาหนี้สินเกษตรกร

และข้าราชการ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กําหนดขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะในอดีตที่ผ่านมามีปัญหา

หลายประการที่ขัดขวางมิให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ เช่น ปัญหาความยากจน การขาดความรู้

ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรม เป็นต้น

ซึ่งประชาชนผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้แม้จะมีสิทธิในการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามรัฐธรรมนูญ

ได้ให้หลักประกันไว้ แต่ในหลายกรณีไม่อาจได้รับความช่วยเหลือและได้รับการเยียวยา หรือบรรเทา

ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างดีเพียงพอและมีมาตรฐานเดียวกัน

จึงได้มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อนําไปใช้เป็น

กลไกและมาตรการในการกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การบรรเทาและเยียวยา

ความเดือนร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็น “มาตรฐานงานขั้นต่ํา” ของระบบ

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๙ บัญญัติว่า

ให้บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว

โดยในระเบียบนี้ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้

หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกันและกําหนดให้มี

คณะกรรมการ ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และคณะกรรมการจัดการ

เรื่องราวร้องทุกข์ประจํากระทรวง


ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีความเป็นมาโดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ และได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยมีผลบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ

และด้เนินการตามระเบียบตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้

ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีภารกิจด้านการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ ใน

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆด้วยการจัดหลักสูตร ศึกษาวิจัย และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน

ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐ เกี่ยวกับหลักการ

แนวคิด และวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้ง สามารถเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐ และการ

ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศและเว็บไซต์

www.publicconsultation.opm.go.th

ระเบียบดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๗ วรรค ๒ บัญญัติว่า

การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนและ ผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว


มติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ดังนี้

๑. รับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๔

๒. มอบหมายให้กระทรวงและจังหวัดนําข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์จากฐานข้อมูลในระบบ

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ของแต่ละหน่วยงานเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกําหนด

นโยบาย แผนงาน โครงการของกระทรวงและจังหวัดตามลําดับความสําคัญ จําเป็น

และเหมาะสมต่อไป

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!