11.05.2016 Views

PSC Annual Report 2010

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๕๙

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บัญญัติให้บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับการแจ้งผล

การพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว สมควรกำหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อบรรเทาและเยียวยา

ความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีมาตรฐานเดียวกัน


ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


สารจากผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน

ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับ

การช่วยเหลือเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะมีปัญหา

หลายประการที่ขัดขวางมิให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ เช่น ปัญหา

ความยากจน การขาดความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิ

เสรีภาพที่พึงมีพึ่งได้โดยชอบธรรม เป็นต้น

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจึงได้เสนอให้มีระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้น เพื่อให้

ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมอย่างแท้จริง มีแนวทางและมาตรฐาน

ในการให้บริการสำหรับประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สามารถ

ยุติข้อพิพาท หรือการเยียวยาทุกข์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากภารกิจด้านการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนแล้ว ยังมี

ภารกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนา

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับนี้ได้รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน

ที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน

ได้ทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน สำนักงาน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สุดท้ายนี้ ศูนย์บริการประชาชนขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ

ในการประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยดีตลอดมา

(นายอำนวย โชติสกุล)

ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

A N N U A L R E P O R T


ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


สารบัญ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๒

ส่วนที่ ๒ ช่องทางการให้บริการ

๒.๑. แผนภาพแสดงช่องทางการร้องทุกข์ ๘

๒.๒ สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน ๙

๒.๓ กระบวนการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๐

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.๑ ภารกิจโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๒

๓.๒ ภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓๘

๓.๓ ภารกิจการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ๔๘

๓.๔ ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย ๕๗

๓.๕ ศบช. เปิดบ้าน ๗๓

ส่วนที่ ๔ สถิติเรื่องร้องทุกข์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๔.๑ สถิติการใช้บริการร้องทุกข์ของประชาชน จำแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ ๔ ช่องทาง ๘๖

๔.๒ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำแนกตามประเภทเรื่อง ๘๗

๔.๓ ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ จำแนกตามรายกระทรวงที่ได้รับการประงานเพื่อแก้ไขปัญหา ๘๙

๔.๔ ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ จำแนกตามรายจังหวัดที่ได้รับการประงานเพื่อแก้ไขปัญหา ๙๒

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ๙๐

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ ๙๑

• นโยบายนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ๙๑

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๙๐

A N N U A L R E P O R T


ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์

พันธกิจ โครงสร้างส่วนราชการ

อัตรากำลัง

ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน

ส่วนที่


ข้อมูลทั่วไป

A N N U A L R E P O R T


2 ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป

๑.ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์บริการประชาชนเป็นส่วนราชการระดับสำนัก เดิมสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ภายหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ ได้โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่มาสังกัด

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของ

ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๕

ศูนย์บริการประชาชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยปรับโครงสร้าง

กระบวนการและเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้สนองตอบความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ศูนย์บริการประชาชนมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนี้

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม และการขอความช่วยเหลือที่มี

ผู้ยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินคดีแก่ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือและ

ขอคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๓. ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบหรือชุมนุมร้องเรียน

ต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๔. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่เป็นกรณีเร่งด่วน

๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เป็นองค์กรกลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล และเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สุขและตอบสนอง

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ

๑. พัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ในทุกช่องทางให้เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

๒. พัฒนาระบบเครือข่ายให้เป็นศูนย์ประสานเร่งรัดติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

3

๓. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

๔. พัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบ

โครงสร้างส่วนราชการ

ศูนย์บริการประชาชนเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีการแบ่ง

โครงสร้างอย่างเป็นทางการเป็น ๓ ส่วน และ ๑ ฝ่าย ดังนี้

โครงสรางอยางเปนทางการตามกฎหมาย

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตร

ผูอำนวยการศูนยบรการประชาชน

สวนบรการประชาชน ๑ สวนบรการประชาชน ๒

สวนประสานมวลชน

และประเมินผล

ฝายบรหารงานทั่วไป

อัตรากำลัง

ศูนย์บริการประชาชน มีอัตรากำลังทั้งสิ้น ๑๑๙ อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ ๕๐ อัตรา

พนักงานราชการ ๓๑ อัตรา และลูกจ้างโครงการ ๓๘ อัตรา จำแนกดังนี้

ตำแหน่ง

จำนวน

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน ๑

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒๗

นิติกร ๓๕

เจ้าพนักงานธุรการ ๑๐

นักจัดการงานทั่วไป ๑

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓

พนักงานบันทึกข้อมูล ๗

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓๒

เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒

รวม ๑๑๙

A N N U A L R E P O R T


4 ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป

ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน


นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล

ผู้อำนวยการส่วนบริการประชาชน ๑


นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน


นายอำนวย โชติสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน


นายทศพร สุวรรณาภิรมย์

ผู้อำนวยการส่วนบริการประชาชน ๒

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


แผนภาพแสดงช่องทางการร้องทุกข์

สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน

กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์


ส่วนที่

ช่องทางการให้บริการ

A N N U A L R E P O R T


8

ส่วนที่ ๒ : ช่องทางการให้บริการ

๒.ช่องทางการให้บริการ

๒.๑ แผนภาพแสดงช่องทางการร้องทุกข์

1111 หนึ่งสี่ตัวกับ 4 ชองทาง

เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม

สายด่วนของรัฐบาล

๑๑๑๑

www.1111.go.th ตู้ ปณ.๑๑๑๑

ทำเนียบรัฐบาล

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๒

(ไม่ต้องติดแสตมป์)

จุดบริการประชาชน

๑๑๑๑

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

9

๒.๒ สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน

สถานที่ตั้ง

บริเวณทำเนียบรัฐบาล

สถานที่ตั้ง

ศูนย์บริการประชาชน

ภายในทำเนียบรัฐบาล

สะพานอรทัย สะพานมัฆวานรังสรรค

ถนนลูกหลวง

ประตู สลค.

ประตูเขา

ถนนราชดำเนิน

ประตู จปร.

ตึกไทยคูฟา

ถนนนครปฐม

คลองเปรมประชา

ตึก สปน.

ศบช. (ชัน๒)

ประตูออก

จุดบรการประชาชน

ประตู สปน.

ถนนพษณุโลก

สะพานชมัยมรุเชษฐ

กองทัพภาคที่ ๑

ปปป.

กพ.

A N N U A L R E P O R T


10

ส่วนที่ ๒ : ช่องทางการให้บริการ

๒.๓ กระบวนการสร้างคุณค่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ศูนย์บริการประชาชนมีกระบวนการ การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมทั้งหมดแบ่งได้

ทั้งสิ้น ๓ กระบวนการประกอบด้วย

แผนผังแสดงภาพขั้นตอนและระยะเวลาการใหบรการ

กระบวนการจัดการเร่องรองทุกข ศูนยบรการประชาชน

สปน.แจงการดำเนินการใหผูรองทราบเบื้องตน/ผูรองประสานติดตามเร่อง

จดบรการ

ประชาชน ๑๑๑๑

ผูรับบรการ/ผูรอง

หลักฐาน/การเตรยมตัว

• บัตรประจำตัวประชาชน

• วัตถุประสงค/ประเด็น

การรองทุกขที่ชัดเจน

• เอกสารอื่นๆ

ที่จำเปนประกอบคำรอง

• ชองทางการติดตอ เชน

โทรศัพท E-mail หรอ

ที่อยูที่ชัดเจน

๑.๓๘ วันทำการ สปน.

ตู ปณ.

๑๑๑๑

๙ วันทำการ

สายดวน

ของรัฐบาล

๑๑๑๑

• เจาหนาที่รับเร่อง/อาน/

วเคราะหและบันทึกขอมูลใน

ระบบการจัดการเร่องราว

รองทุกข

• สงหนวยงานพิจารณา

ดำเนินการ/รับทราบผาน

ทางโทรศัพท/โทรสาร/

web portal/e-mail

ตามความเหมาะสม

• แจงผูรองทราบ

การดำเนินการเบื้องตน

หนวยงาน

• หนวยงานรับผิดชอบ

ดำเนินการแกไขปญหา

โดยเรงดวน

• รายงานผลการดำเนินการ

ให สปน. ทราบ

• ตอบผูรองทราบโดยตรง

สามารถรองทุกขโดยผาน ๔ ชองทาง

๒ ชั่วโมง

E-mail

๓.๐๙ วันทำการ

หนวยงานตอบผูรองโดยตรง และรายงานผลให สปน.ทราบ

หมายเหตุ - ระยะเวลาการใหบรการในแตละชองทาง หมายถึง ระยะเวลาที่ สปน.ดำเนินการเพื่อใหเร่องรองทุกขไปถึงยังหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

11

โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการดังรูป

กระบวนการ : การจัดการเร่องราวรองทุกข

ระยะเวลาดำเนินการ : ตามที่กำหนดในกระบวนการยอย

กระบวนงานยอย ขั้นตอนที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒

ไปรษณีย

กรณีปกติ

๙ วันทำการ

• เจาหนาที่รับเร่อง/คนหาเร่องเดิม

(ดามี)

• อาน/ประสานผูรอง/พิจารณา/

วเคราะห/สรุปประเด็นและบันทึก

ขอมูลในระบบการจัดการเร่องราว

รองทุกข

• สงเร่องใหหนวยงานและตอบผูรอง

ทราบเบื้องตน

เจาหนาที่ทำหนังสือสงเร่องให

หนวยงาน และทำหนังสือตอบผูรอง

เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนาม

ผูบังคับบัญชา

พิจารณาลงนาม

• สงหนวยงาน

พิจารณาดำเนินการ/

รับทราบผานทาง

โทรศัพท/โทรสาร/

web portal/e-mail

• บันทึกขอมูลในระบบ

การจัดการเร่องราว

รองทุกข

ขั้นตอนที่ ๓

กรณีที่จำเปน

ตองประสาน

หนวยงานและ

ผูรองเปนหนังสือ

๓.๐๙ วันทำการ

• แจงผูรองทราบการ

ดำเนินการเบื้องตน

• บันทึกขอมูลในระบบ

การจัดการเร่องราว

รองทุกข

รองทุกขผาน ๔ ชองทาง/สปน. แบงการดำเนินการออกเปน 7 กระบวนงานยอย

ผูรับบรการ/

E-mail

กรณีปกติ

ผูรอง หนวยงาน

ดำเนินการ/

สายดวน

ของรัฐบาล

๑๑๑๑

๒ ชั่วโมง

จดบรการ

ประชาชน ๑๑๑๑

๑.๓๘ วันทำการ

ตอบ สปน.

และผูรอง

หมายเหตุ : ระยะเวลาการใหบรการในแตละชองทาง หมายถึง ระยะเวลาที่ สปน. ดำเนินการเพื่อใหเร่องรองทุกขไปถึงยังหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง

A N N U A L R E P O R T


ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ภารกิจโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

ภารกิจการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย

ศบช. เปิดบ้าน


ส่วนที่

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงาน

ของศูนย์บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

A N N U A L R E P O R T


14

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย ดังนี้

๓.๑ ภารกิจโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

๓.๑.๑ การบริหารจัดการดูแลระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบำรุงรักษาระบบ

๓.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน

๓.๑.๓ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓.๑.๔ การประสานมวลชนและองค์กรประชาชน

๓.๑.๕ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินการในภารกิจดังกล่าวได้ ดังนี้

๓.๑.๑ การบริหารจัดการดูแลระบบ

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบำรงุรักษาระบบ

สามารถบริหารจัดการเพื่อให้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์

ของประชาชนเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาได้ทั้งสิ้น

๑๐๑,๔๙๙ เรื่อง รวมทั้งได้จัดจ้าง บริษัท ทีโอที จำกัด

(มหาชน) ดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทาง

โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ และบำรุงรักษา

ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้บริการได้ตลอด

๒๔ ชั่วโมง

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

15

๓.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ

ของผู ้ปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน

ของศูนย์บริการประชาชนเพื่อเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะของ

ผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการเรียนรู้ภายในองค์กรให้มี

การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการ

จำนวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดระยอง

A N N U A L R E P O R T


16

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

17

A N N U A L R E P O R T


18

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

19

A N N U A L R E P O R T


20

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.๑.๓ การสร้างความสัมพันธ์กับผู ้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ให้กับผู้รับผิดชอบการประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์

และผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราว

ร้องทุกข์ (Contact Point) ของกระทรวง กรม จังหวัด

หน่วยงานอิสระและรัฐวิสาหกิจ มีผู ้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น

จำนวน ๑๒๗ คน ซึ่งได้จัดขึ้น ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมได้รับความรู ้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกลุ ่มผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวคิด

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ

การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

21

A N N U A L R E P O R T


22

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

23

A N N U A L R E P O R T


24

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

25

A N N U A L R E P O R T


26

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

27

๓.๑.๔ การประสานมวลชนและองค์กร

ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนย์บริการ

ประชาชนได้ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปัญหาของกลุ่มมวลชนและองค์กร

ประชาชนได้รับการแก้ไขในหลายกรณี เช่น

(๑) กลุ่มสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมือง

แห่งชาติ (สอช.) จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน ขอให้

แก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากจนในเมือง และ

ปัญหาที่ดินทำกินในชนบท ซึ่งศูนย์บริการประชาชน

ได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานนายภูเบศ จันทนิมิ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสาทิตย์

วงศ์หนองเตย) เป็นผู ้รับหนังสือไว้โดยตรง และประสานงาน

คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย

การกระจายอำนาจถือครองที่ดินของเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน

แห่งประเทศไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาต่อไป

(๒) กลุ่มเครือข่ายสลัม ๔ ภาค จำนวนประมาณ

๑,๒๐๐ คน ขอติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

ของคนจนในเมือง การถือครองที่ดินไม่เป็นธรรม และ

การผลักดันนโยบายโฉนดชุมชนในพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสาน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์

วงศ์หนองเตย) เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง

A N N U A L R E P O R T


28

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

(๓) กลุ่มคณะทำงานผลักดันอนุสัญญา ILO

ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน ขอให้

รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ ้มครอง

สิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยเรื่องการรวมตัว

ร่วมเจรจาต่อรองอย่างเร่งด่วนที่สุดเนื่องในวาระครบรอบ

๙๐ ปี ของการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศฯ

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสาน

รองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) เป็นผู้รับ

หนังสือไว้โดยตรง

(๔) กลุ่มภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์

ประสาทเขาพระวิหาร จำนวนประมาณ ๕๐ คน ขอให้

แก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่หลักเขตดินแดน รวมทั้งการสำรวจ

และจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย - กัมพูชา ซึ่ง

ศูนย์บริการประชาชนได้เจรจาและรับหนังสือจากกลุ่มฯ

และประสานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

(นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม) รับทราบ และดำเนินการต่อไป

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

29

(๕) กลุ่มเครือข่ายชาวนาภาคกลาง จำนวน

ประมาณ ๕๐ คน ขอให้ชะลอการเปิดเขตการค้าเสรี

ภายใต้ข้อตกลง AFTA และขอทราบแนวทางการป้องกัน

ผลกระทบต่อเกษตรกรที่เกิดจากการเปิดเขตการค้าเสรี

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจาและรับหนังสือ จากกลุ ่มฯ

และประสานกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์พิจารณาต่อไป

(๖) กลุ่มองค์กรภาคประชาชน จำนวน ๑๙ กลุ่ม

จำนวนประมาณ ๒๐ คน คัดค้านประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรมเรื่องโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ

การอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรงด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ

และสุขภาพ ฉบับวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ฯลฯ ซึ่ง

ศูนย์บริการประชาชนได้ประสาน นายสาธร วงศ์หนองเตย

คณะทำงาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง

และส่งเรื่องให้กระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป

A N N U A L R E P O R T


30

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

(๗) กลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไม้อัดไทย สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

จำนวนประมาณ ๕๐ คน ขอให้แก้ไขปัญหาของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ได้ข้อยุติและถูกต้องเป็นธรรม

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ประสานผู ้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวชิระ เพ่งผล) เป็นผู ้รับหนังสือไว้โดยตรง

และนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีรับทราบกับส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป

(๘) กลุ่มสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ขอให้จัดสรรโควตา

สลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเป็นธรรมและเพิ่มโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนพิการ ซึ่งศูนย์บริการประชาชน

ได้ประสานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม) เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

31

(๙) กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรม

จำนวนประมาณ ๔๐ คน คัดค้านประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม กรณีการกำหนดโครงการที่มีผลกระทบ

รุนแรง ไม่ครอบคลุมโรงไฟฟ้าก๊าซ ซึ่งศูนย์บริการ

ประชาชนได้เจรจาและรับหนังสือจากกลุ ่มฯ และประสาน

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาต่อไป

(๑๐) กลุ่มเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย

จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ขอให้แก้ไขปัญหาของเครือข่าย

ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ซึ่งศูนย์บริการประชาชน

ได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานรัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นผู้รับ

หนังสือไว้โดยตรง

A N N U A L R E P O R T


32

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

(๑๑) กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน ขอความ

ช่วยเหลือในการได้ผลกระทบจากนโยบายรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ให้ชะลอการใช้ประโยชน์สวนป่าทุกแห่ง ซึ่งศูนย์บริการ

ประชาชนได้เจรจาและรับหนังสือจากกลุ่มฯ และส่งเรื่อง

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา

(๑๒) กลุ่มสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน

(สอส.) จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ติดตามการแก้ไข

ปัญหาที่ดินทำกินและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่มฯ

และขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด

โดยมีตัวแทนของกลุ่มฯ เป็นอนุกรรมการร่วม

ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาฯด้วย ซึ่งศูนย์บริการ

ประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานรองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นางอัญชลี เทพบุตร)

เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

33

(๑๓) กลุ่มองค์กรภาคประชาชน จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน คัดค้านประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่องโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง และร่าง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายการเมือง (นางอัญชลี เทพบุตร) เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง

(๑๔) กลุ่มชาวนาจากจังหวัดภาคกลาง จำนวนประมาณ ๒๐ คน ขอให้แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ประสานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์)

เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง

A N N U A L R E P O R T


34

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

(๑๕) กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี (กบส.)

จำนวนประมาณ ๔๐๐ คน เสนอข้อเรียกร้องวันสตรีสากล

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ประสาน

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นางอัญชลี

เทพบุตร) เพื่อนำเข้าพบนายกรัฐมนตรีโดยตรง

(๑๖) กลุ่มสภาคนพิการทุกประเภท

แห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ขอความ

เป็นธรรมในการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่คนพิการ

และผู ้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ซึ่งได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่กรมทหารราบที่ ๑๑

รักษาพระองค์ ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ประสานไปยัง

นายเกษมสันต์ วีระกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังเป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

35

(๑๗) กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

(คสรท.) จำนวน ๒๔ คน ขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ใช้

แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และเป็นผู้รับ

หนังสือไว้โดยตรง และได้นำเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) รับทราบ

พร้อมทั้งประสานกระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา กับกรุงเทพมหานคร พิจารณาต่อไป

(๑๘) ตัวแทนกลุ่มมัคคุเทศก์หลากภาษา

จำนวนประมาณ ๒๐ คน ขอให้กำหนดมาตรการเยียวยา

ผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์

การชุมนุมทางการเมือง ซึ่งศูนย์บริการประชาชน

ได้เจรจากับกลุ่มฯ และเป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง พร้อมทั้ง

นำเรียนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)

และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับทราบ และประสาน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาต่อไป

A N N U A L R E P O R T


36

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

(๑๙) กลุ่มสภาเครือข่ายองค์กรประชาชน

แห่งประเทศไทย (สค.ปท.) จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน

ขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหา

หนี้สินที่ถูกขายทอดตลาดซึ่งมีบุคคลที่สามซื้อไปแล้ว

และหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ซึ่งศูนย์บริการ

ประชาชนได้จัดประชุมระหว่างตัวแทนกลุ ่มและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคาร

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

(๒๐) กลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

และพันธมิตร จำนวน ๑๐ คน ขอให้ตรวจสอบ

ข้อกล่าวอ้างว่าแรงงานข้ามชาติที่ถูกผลักดันออกจาก

ประเทศไทยต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อย่างร้ายแรงในประเทศสหภาพพม่าโดยกองกำลัง

กะเหรี่ยงพุทธ Democratic Karen Buddhist Army

(DKBA) ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ

และเป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง พร้อมทั้งประสาน

กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานรับทราบ

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

37

(๒๑) ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองประชาชน

ด้านสาธารณสุข (คปส.) จำนวน ๙ คน ขอให้รัฐบาล

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการสาธารณสุข ๔ ภาค เพื่อประชาพิจารณ์

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ

สาธารณสุข พ.ศ. .... และขอให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ

แก้ไขระบบการสาธารณสุข ซึ่งศูนย์บริการประชาชน

ได้เจรจากับกลุ่มฯ พร้อมทั้งประสานไปยังคณะทำงาน

ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์

วงศ์หนองเตย) รับทราบ และนำตัวแทนกลุ่มฯ เข้าพบ

และยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง (๒๒) กลุ่มสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ

ของคนพิการประเทศไทย จำนวนประมาณ ๔๐ คน

ขอให้พิจารณาสนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับคนพิการ ในโครงการรถเมล์เอ็นจีวี ๔,๐๐๐ คัน

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับหนังสือ

ไว้โดยตรง ณ บริเวณที่ชุมนุม

A N N U A L R E P O R T


38

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

(๒๓) กลุ่มเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ

จำนวนประมาณ ๓๐ คน ขอให้ยกเลิกเพิกถอนมติ

เพิกถอนรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

เรื่องกรอบการเจรจาสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน

ทางบกประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา และ

ขอให้ถอนเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้ว

ตามระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

ระเบียบวาระที่ ๓ ตั้งแต่ ๓.๑ - ๓.๓ ออกจากกระบวนการ

พิจารณาของรัฐสภา ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจา

กับกลุ่มฯ และเป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง พร้อมทั้ง

ส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำเนินการ

(๒๔) กลุ ่มเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จำนวน

ประมาณ ๕๐ คน ร้องเรียนเรื่องกรณีการประกาศประเภท

โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

จำนวน ๑๑ ประเภท ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับ

กลุ่มฯ และประสานไปยังรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายการเมือง (นางอัญชลี เทพบุตร) เป็นผู้รับหนังสือ

ไว้โดยตรง

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

39

๓.๑.๕ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

ศูนย์บริการประชาชนได้จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชน

(PSC Info.) จำนวน ๖ ฉบับ และรายงานประจำปีของศูนย์บริการ

ประชาชนจำนวน ๑ เล่ม พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ ่มเป้าหมาย

ฉบับที่ ๒๕

ฉบับที่ ๒๖

ฉบับที่ ๒๗

ฉบับที่ ๒๘

ฉบับที่ ๓๐

ฉบับที่ ๒๙

A N N U A L R E P O R T


40

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.๒ ภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

สรุปผลการดำเนินการในภารกิจดังกล่าว ได้ดังนี้

๓.๒.๑. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ

และแนะนำหน่วยงานของรัฐ ในการดำเนินการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้

หน่วยงานของรัฐที่มีโครงการของรัฐ มีความรู ้ความเข้าใจ

และสามารถปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ได้อย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานของรัฐขอคำแนะนำเกี่ยวกับ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ จำนวน ๓๐ หน่วยงาน

จังหวัดอุบลราชธานี

๓.๒.๒ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงาน

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชน รวมทั้งดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิค

และวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ให้แก่ ข้าราชการหน่วยงานของรัฐ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ ครั้ง ณ จังหวัด

อุบลราชธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ และ

จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๓๐ คน

ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรีฯ จำนวน ๖๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

41

A N N U A L R E P O R T


42

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

43

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

A N N U A L R E P O R T


44

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

45

จังหวัดเชียงใหม่

A N N U A L R E P O R T


46

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

47

จังหวัดกระบี่

A N N U A L R E P O R T


48

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.๒.๓ จัดทำหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนา

การมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับสถาบัน

พระปกเกล้า ให้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารงานภาครัฐ จำนวน ๒ ระดับ คือ หลักสูตรวุฒิบัตร

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับผู้บริหาร

ให้แก่ ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ

ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

จำนวน ๒ รุ่น รวมจำนวน ๖๐ คน และหลักสูตรวุฒิบัตร

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับผู ้ปฏิบัติงาน

ให้แก่ ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ

ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน ๖ รุ่น รวมจำนวน ๒๔๐ คน

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

49

๓.๒.๔ ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์การรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับประกาศ

รวบรวม และให้บริการข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชนและข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยพัฒนา

และปรับปรุงระบบการกำกับ ติดตามและดูแลหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งระบบการเผยแพร่ข้อมูล สำหรับประกาศรวบรวม

และให้บริการข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชน และข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนา

ระบบรายงานเพิ่มเติม และการจัดฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์บันทึก ประกาศ รวบรวม และให้บริการข้อมูลที่เผยแพร่

แก่ประชาชน และข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้บันทึกข้อมูล

โครงการของรัฐ) จำนวน ๒๖ รุ่น (ครั้ง) ทั่วประเทศ ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑,๐๑๙ คน

www.publicconsultation.opm.go.th

A N N U A L R E P O R T


50

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.๓ ภารกิจการกำกับติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สรุปผลการดำเนินการในภารกิจดังกล่าว ได้ดังนี้

๓.๓.๑ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และทำหน้าที่

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมี

การประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ

รวมจำนวน ๔ ครั้ง ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง

๓.๓.๒ กำกับติดตามและประเมินผล

การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาร่วมกับภาค

ประชาชน โดยจัดทำแนวคิด วิธีการแต่งตั้งคณะทำงาน

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ แผนแม่บท

การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภาคประชาชนและ

แนวทางการจัดฝึกอบรมให้กับคณะทำงาน

๓.๓.๓ ประชุมสัมมนา พัฒนาการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน ๑ ครั้ง

ณ จังหวัดสงขลา

๓.๓.๔ บริหารจัดการและดูแลระบบ

สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

จำนวน ๑ ระบบ คือ เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน www.publicconsultation.opm.go.th www.publicconsultation.opm.go.th/songkhlalake

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

51

A N N U A L R E P O R T


52

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

53

๓.๔ ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนย์บริการประชาชนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย

๓.๔.๑ คณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย

(คปท.) โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน

๙ คณะ มีการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขกรณีปัญหาไปแล้วทั้งสิ้น

จำนวน ๒๐ ครั้ง ซึ่งการดำเนินการของคณะกรรมการส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมในหลายกรณี เช่น

๓.๔.๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรื่องการพิจารณาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุให้แก่สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด

เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุให้แก่สหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยง จำกัด จังหวัดนครปฐม และสหกรณ์

การเช่าที่ดินพิชัยภูเบนทร์ จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ อันเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์

ทั้ง ๒ แห่ง ซึ่งไม่มีที่ดินทำกินหรือมีน้อยไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง ทั้งนี้

ห้ามมิให้นำไปจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิก

เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง

๓.๔.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบในร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นฯ

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้น ผ่อนผัน ข้อกำหนดตามกฎกระทรวง ที่ออกตามกฎหมาย ว่าด้วย

การควบคุมอาคารบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระยะถอยร่น

เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน เป็นต้น เพื่อให้อาคารที่หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหรือ

พัฒนาสอดคล้องกับความต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย

A N N U A L R E P O R T


54

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

55

๓.๔.๒ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ

เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง

(คปสม.) โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ จำนวน ๑๐ คณะ มีการประชุม

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาแนวทาง

แก้ไขกรณีปัญหาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๒๓ ครั้ง อาทิ เช่น

(๑) กรณีปัญหาอันเนื่องมาจากการ

ประกาศเขตอุทยานและป่าสงวนทับที่ดินทำกินของ

ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต

A N N U A L R E P O R T


56

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

(๒) ปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ในพื้นที่

จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

(๓) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการชุมชน

ศรัทธา กัมปง ตักวา

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

57

(๔) การแก้ไขปัญหาสัญชาติ (คนไทยพลัดถิ่น กล่มุมุสลิมจากมะริด

กลุ่มลาวอพยพ และคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ)

A N N U A L R E P O R T


58

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

(๕) การตรวจสอบการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของชุมชนชาวเล

บ้านราไวย์ ชุมชนหลังสวนหลวง ร.๙ และชุมชนปลากกะตักพัฒนา จังหวัดภูเก็ต

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

59

(๖) กรณีปัญหาเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการฟ้องคดีเพื่อขับไล่

ในพื้นที่ชุมชนสี่แยกบายพาสกุดลาด ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

(๗) กรณีปัญหานายทุนออกโฉนดทับที่ทำกินและที่สาธารณประโยชน์

ในพื้นที่บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

A N N U A L R E P O R T


60

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

(๘) กรณีปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู ่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในพื้นที่ชุมชนเกตุแก้ว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

(๙) กรณีปัญหาไร้สัญชาติ ปัญหาอุทยานแห่งชาติทับที่ ที่บ้านคันท่าเกวียน

ตำบลนาโพธิ์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

61

(๑๐) การแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ ์ชาวเล (มอแกน มอแกลน อูรักลาโวย)

๓.๔.๓ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย

เป็นประธานและได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล และคณะ

อนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล

A N N U A L R E P O R T


62

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการก่อสร้างเขื่อนปากมูล

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

63

A N N U A L R E P O R T


64

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.๔.๔ คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของประชาชน

ทำเนียบรัฐบาล (คปช.) โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขกรณีปัญหา

ไปแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง

๓.๔.๕ คณะกรรมการแก้ไขปัญหา

เรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรต.)

โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีการประชุมเพื่อ

พิจารณาแนวทางแก้ไขกรณีปัญหาไปแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง

และลงพื้นที่ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ

อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี

ซึ่งสามารถผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียนของ

ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เสนอและให้ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว

ในราชกิจจานุเบกษา

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

65

A N N U A L R E P O R T


66

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.๔.๖ คณะกรรมการแก้ไขปัญหา

การปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานและแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ จำนวน ๕ คณะ มีการประชุม

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ ครั้ง

และลงพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง ณ จังหวัดระยอง

ซึ่งคณะกรรมการได้มีข้อเสนอต่อรัฐบาล ประกอบด้วย

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทาง

ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ร่างระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นของ

องค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. .... และ

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระตามมาตรา ๖๗

วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....

การจัดการปัญหาระยะห่างระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน

ในพื้นที่มาบตาพุด และการเผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการผังเมือง โครงการหรือกิจกรรมที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

สถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาที่สำคัญของปัญหา

มลพิษ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเติมเต็ม

ในมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

67

A N N U A L R E P O R T


68

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

69

A N N U A L R E P O R T


70

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๓.๔.๖ คณะกรรมการวิเคราะห์และติดตาม

ผลการรับฟังความคิดเห็นในโครงการ “๖ วัน

๖๓ ล้านความคิด” โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการ

ประชาชน ได้รับมอบหมายให้จัดงาน “๖ วัน ๖๓ ล้าน

ความคิด” ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ระหว่างวันที่

๑ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประมวลข้อมูล

ปัญหาและข้อเสนอแนะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรีตามลำดับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบตามแนวทางที่สำนักงาน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

71

A N N U A L R E P O R T


72

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

73

A N N U A L R E P O R T


74

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

75

ศบช. เปิดบ้าน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีส่วนราชการต่างๆ

ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ

รัฐบาล ณ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

A N N U A L R E P O R T


76

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

77

กรมจเรทหารอากาศ

A N N U A L R E P O R T78

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

กิจกรรม ศบช.

การจัดการความรู้ของศูนย์บริการประชาชน

(Knowledge Management : KM)

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายก

รัฐมนตรี ได้พัฒนาระบบจัดการความรู้ภายในองค์กร

มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนย์บริการประชาชน

ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

และคัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานได้นำความรู

ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ จนข้อร้องเรียนได้รับ

การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมทั้งได้จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ

(CoP) เพื่อระดมสมองบุคลากรที่เกี่ยวข้องและได้

องค์ความรู้ ๓ องค์ความรู้ ได้แก่ เทคนิคการดำเนินการ

เรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

เทคนิคการประสานหน่วยงานผ่านระบบการจัดการ

เรื่องราวร้องทุกข์ และเทคนิคการประมวลผล

เรื่องร้องทุกข์ ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนิน

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๓ พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงาน

การแลกเปลี่ยนความรู้โดดเด่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการจัดทำรายงานบันทึกความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

79

A N N U A L R E P O R T


80

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปีส่วนที่

สถิติเรื่องร้องทุกข์

ของปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๓

A N N U A L R E P O R T


82

ส่วนที่ ๔ : สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๔. สถิติเรื่องร้องทุกข์ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ประชาชนได้ร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านช่องทางต่างๆ สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้

๔.๑ สถิติการใช้บริการร้องทุกข์ของประชาชน จำแนกตามช่องทางการร้องทุกข์

๔ ช่องทาง

๑๖,๖๖๖ ครั้ง

รอยละ ๑๑.๔

๑,๗๙๓ ครั้ง

รอยละ ๑.๒

๑๑๖,๑๗๖ ครั้ง

รอยละ ๗๙.๗

๑๐,๙๖๒ ครั้ง

รอยละ ๗.๕๓

เว็บไซต www.1111.go.th จดบรการประชาชน ๑๑๑๑ สายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ตู ปณ.๑๑๑๑/ไปรษณีย/โทรสาร

จากแผนภูมิแสดงสถิติการใช้บริการการร้องทุกข์ดังกล่าวข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๓ ประชาชนใช้บริการการร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑๔๕,๕๙๗ ครั้ง โดยผ่านทาง

สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ มากที่สุด รองลงมา คือ ช่องทางเว็บไซต์ (www.1111.go.th) และช่องทาง

ตู้ ปณ.๑๑๑๑ / ไปรษณีย์/ โทรสาร ตามลำดับ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

83

๔.๒ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำแนกตามประเภทเรื่อง

ที่ ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

๑ กฎหมาย การกระทำความผิดอาญา ๑,๔๓๔ ๑.๔๑

การใช้สิทธิหรือข้อพิพาทระหว่างเอกชน ๔๗๑ ๐.๔๖

การบังคับตามกฎหมาย ๗๒๘ ๐.๗๒

การเสนอและตรากฎหมาย ๓๙๓ ๐.๓๙

รวม ๓,๐๒๖ ๒.๙๘

๒ การเมือง-การปกครอง กล่าวโทษหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๕,๐๙๖ ๑๔.๘๗

การใช้อำนาจของหน่วยงานของรัฐ ๓,๑๗๓ ๓.๑๓

การเมือง ๙,๐๖๖ ๘.๙๓

นโยบายของรัฐบาล ๖,๘๖๐ ๖.๗๖

ปัญหาความมั่นคง ๙,๘๒๘ ๙.๖๘

สถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๔๒ ๐.๑๔

รวม ๔๔,๑๖๕ ๔๓.๕๑

๓ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพน้ำ ๑๗๗ ๐.๑๗

และสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศและเสียง ๒๙๖ ๐.๒๙

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ๔๑ ๐.๐๔

ทรัพยากรธรณี ๕๗ ๐.๐๖

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ๑๓๐ ๐.๑๓

และสิ่งแวดล้อม

ปัญหาของเสีย ๔๐๔ ๐.๔๐

ปัญหาน้ำบาดาล ๓๗ ๐.๐๔

ปัญหาน้ำผิวดิน ๗๙๐ ๐.๗๘

ปัญหาในพื้นที่ป่า ๔๗๑ ๐.๔๖

สัตว์ป่าและพืชป่า ๑๕๘ ๐.๑๖

รวม ๒,๕๖๑ ๒.๕๒

๔ เศรษฐกิจ การเกษตร ๑,๒๓๔ ๑.๒๒

การคลัง ๕๒๘ ๐.๕๒

การค้า ๑,๑๕๑ ๑.๑๓

การเงิน ๑,๐๐๙ ๐.๙๙

A N N U A L R E P O R T


84

ส่วนที่ ๔ : สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่ ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

การลงทุน ๗๓๓ ๐.๗๒

ปัญหาหนี้สิน ๓,๒๔๖ ๓.๒๐

ราคาพลังงาน ๒๐๓ ๐.๒๐

รายได้ ๙๖๖ ๐.๙๕

อุตสาหกรรม ๑๐๙ ๐.๑๑

รวม ๙,๑๗๙ ๙.๐๔

๕ สังคมและสวัสดิการ การกีฬา ๖๓ ๐.๐๖

การพนัน ๒,๙๗๕ ๒.๙๓

การศึกษา ๑,๔๒๘ ๑.๔๑

จัดระเบียบสังคม ๑,๕๘๔ ๑.๕๖

ประกันสังคม ๔๕๐ ๐.๔๔

ปัญหาที่ดิน ๑,๖๓๙ ๑.๖๑

ปัญหาที่อยู่อาศัย ๑,๐๔๙ ๑.๐๓

ปัญหาแรงงาน ๑,๗๖๘ ๑.๗๔

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ๓๑๖ ๐.๓๑

สถานภาพของบุคคล ๓๙๓ ๐.๓๙

สวัสดิการสงเคราะห์ ๒,๒๖๙ ๒.๒๔

สังคมเสื่อมโทรม ๘,๔๙๘ ๘.๓๗

สาธารณสุข ๑,๗๔๒ ๑.๗๒

สาธารณูปโภค ๑๗,๙๑๗ ๑๗.๖๕

สิทธิมนุษยชน ๒๗๐ ๐.๒๗

หลักประกันสุขภาพ ๒๐๗ ๐.๒๐

รวม ๔๒,๕๖๘ ๔๑.๙๔

รวมทั้งสิ้น ๑๐๑,๔๙๙ ๑๐๐.๐๐

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องร้องทุกข์ข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ประชาชนร้องทุกข์

จำแนกตามประเภทเรื่องต่างๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๑,๔๙๙ เรื่อง โดยร้องทุกข์ในประเภทเรื่องการเมือง -

การปกครองมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสังคมและสวัสดิการ และด้านเศรษฐกิจ ตามลำดับ

โดยประเภทเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ สาธารณูปโภค รองลงมาคือ กล่าวโทษ

หรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปัญหาความมั่นคง ตามลำดับ

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

85

๔.๓ ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ จำแนกตามรายกระทรวงที่ได้รับ

การประสานเพื่อแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อพิจารณา

ลำดับ

จำนวน

ที่

ส่วนราชการ รวม ร้อยละ

เพื่อทราบ

ดำเนินการ รอผลการ

(เรื่อง)

จำนวน จนได้ข้อยุติ พิจารณา

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

๑ กระทรวงการคลัง ๕,๕๙๒ ๒๐.๓๖ ๑,๒๘๓ ๒๒.๙๔ ๔,๓๐๙ ๗๗.๐๖ ๒,๕๒๕ ๕๘.๖๐ ๑,๗๘๔ ๔๑.๔๐

๒ กระทรวงมหาดไทย ๒,๖๒๐ ๙.๕๔ ๑,๓๙๐ ๕๓.๐๕ ๑,๒๓๐ ๔๖.๙๕ ๙๗๐ ๗๘.๘๖ ๒๖๐ ๒๑.๑๔

๓ กระทรวงคมนาคม ๒,๓๒๖ ๘.๔๗ ๑,๗๔๔ ๗๔.๙๘ ๕๘๒ ๒๕.๐๒ ๔๕๔ ๗๘.๐๑ ๑๒๘ ๒๑.๙๙

๔ กระทรวงสาธารณสุข ๑,๖๗๔ ๖.๑๐ ๑,๑๗๑ ๖๙.๙๕ ๕๐๓ ๓๐.๐๕ ๒๙๖ ๕๘.๘๕ ๒๐๗ ๔๑.๑๕

๕ กระทรวงแรงงาน ๑,๓๑๗ ๔.๘๐ ๕๖๗ ๔๓.๐๕ ๗๕๐ ๕๖.๙๕ ๕๙๒ ๗๘.๙๓ ๑๕๘ ๒๑.๐๗

๖ กระทรวงศึกษาธิการ ๑,๒๔๔ ๔.๕๓ ๖๐๐ ๔๘.๒๓ ๖๔๔ ๕๑.๗๗ ๖๓๖ ๙๘.๗๖ ๘ ๑.๒๔

กระทรวงเทคโนโลยี

๗ สารสนเทศและ ๑,๐๙๒ ๓.๙๘ ๗๒๒ ๖๖.๑๒ ๓๗๐ ๓๓.๘๘ ๓๐๒ ๘๑.๖๒ ๖๘ ๑๘.๓๘

การสื่อสาร


กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

๑,๐๐๑ ๓.๖๔ ๓๗๖ ๓๗.๕๖ ๖๒๕ ๖๒.๔๔ ๔๑๔ ๖๖.๒๔ ๒๑๑ ๓๓.๗๖


กระทรวงการพัฒนา

สังคม และความมั่นคง ๘๔๔ ๓.๐๗ ๑๘๐ ๒๑.๓๓ ๖๖๔ ๗๘.๖๗ ๔๑๐ ๖๑.๗๕ ๒๕๔ ๓๘.๒๕

ของมนุษย์

๑๐ สำนักนายกรัฐมนตรี ๕๕๔ ๒.๐๒ ๓๓๗ ๖๐.๘๓ ๒๑๗ ๓๙.๑๗ ๑๑๙ ๕๔.๘๔ ๙๘ ๔๕.๑๖

๑๑ กระทรวงพาณิชย์ ๕๕๑ ๒.๐๑ ๓๙๗ ๗๒.๐๕ ๑๕๔ ๒๗.๙๕ ๑๐๖ ๖๘.๘๓ ๔๘ ๓๑.๑๗

๑๒

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ ๓๒๙ ๑.๒๐ ๑๓๓ ๔๐.๔๓ ๑๙๖ ๕๙.๕๗ ๘๗ ๔๔.๓๙ ๑๐๙ ๕๕.๖๑

และสิ่งแวดล้อม

๑๓ กระทรวงยุติธรรม ๓๐๙ ๑.๑๓ ๑๐๑ ๓๒.๖๙ ๒๐๘ ๖๗.๓๑ ๑๐๕ ๕๐.๔๘ ๑๐๓ ๔๙.๕๒

๑๔ กระทรวงพลังงาน ๓๐๒ ๑.๑๐ ๔๒ ๑๓.๙๑ ๒๖๐ ๘๖.๐๙ ๓๙ ๑๕.๐๐ ๒๒๑ ๘๕.๐๐

๑๕ กระทรวงกลาโหม ๒๘๗ ๑.๐๕ ๑๔๔ ๕๐.๑๗ ๑๔๓ ๔๙.๘๓ ๑๐๐ ๖๙.๙๓ ๔๓ ๓๐.๐๗

๑๖ กระทรวงอุตสาหกรรม ๑๐๓ ๐.๓๘ ๓๗ ๓๕.๙๒ ๖๖ ๖๔.๐๘ ๕๐ ๗๕.๗๖ ๑๖ ๒๔.๒๔

๑๗

กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา

๙๑ ๐.๓๓ ๓๘ ๔๑.๗๖ ๕๓ ๕๘.๒๔ ๔๐ ๗๕.๔๗ ๑๓ ๒๔.๕๓

๑๘

กระทรวง

การต่างประเทศ

๗๒ ๐.๒๖ ๒๗ ๓๗.๕๐ ๔๕ ๖๒.๕๐ ๒๑ ๔๖.๖๗ ๒๔ ๕๓.๓๓

๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม ๕๕ ๐.๒๐ ๓๒ ๕๘.๑๘ ๒๓ ๔๑.๘๒ ๑๙ ๘๒.๖๑ ๔ ๑๗.๓๙

๒๐

กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

๑๔ ๐.๐๕ ๕ ๓๕.๗๑ ๙ ๖๔.๒๙ ๖ ๖๖.๖๗ ๓ ๓๓.๓๓

A N N U A L R E P O R T


86

ส่วนที่ ๔ : สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

ลำดับ

ที่

ส่วนราชการ

จำนวน

รวม

(เรื่อง)

ร้อยละ

เพื่อทราบ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อพิจารณา

ดำเนินการ

จนได้ข้อยุติ

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

รอผลการ

พิจารณา

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

๒๑ หน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๖,๐๒๓ ๒๑.๙๓ ๔,๘๗๘ ๘๐.๙๙ ๑,๑๔๕ ๑๙.๐๑ ๖๔๑ ๕๕.๙๘ ๕๐๔ ๔๔.๐๒

สำนักงาน

คณะกรรมการกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ

๖๙๐ ๒.๕๑ ๔๙๓ ๗๑.๔๕ ๑๙๗ ๒๘.๕๕ ๗๕ ๓๘.๐๗ ๑๒๒ ๖๑.๙๓

สำนักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑๓๔ ๐.๔๙ ๕๘ ๔๓.๒๘ ๗๖ ๕๖.๗๒ ๑๕ ๑๙.๗๔ ๖๑ ๘๐.๒๖

ธนาคารแห่งประเทศไทย ๑๑๖ ๐.๔๒ ๔๒ ๓๖.๒๑ ๗๔ ๖๓.๗๙ ๓๖ ๔๘.๖๕ ๓๘ ๕๑.๓๕

สำนักราชเลขาธิการ ๒๙ ๐.๑๑ ๒๘ ๙๖.๕๕ ๑ ๓.๔๕ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

สำนักงานคณะ

๒๒ ๐.๐๘ ๒๐ ๙๐.๙๑ ๒ ๙.๐๙ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

กรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานอัยการสูงสุด ๑๘ ๐.๐๗ ๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๑ ๖๑.๑๑ ๗ ๓๘.๘๙

สภากาชาดไทย ๘ ๐.๐๓ ๖ ๗๕.๐๐ ๒ ๒๕.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

สำนักงานศาลยุติธรรม ๘ ๐.๐๓ ๕ ๖๒.๕๐ ๓ ๓๗.๕๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓

สำนักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร

สำนักงาน

คณะกรรมการป้องกัน

และปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

สำนักงาน

คณะกรรมการกองทุน

หมู ่บ้านและชุมชนแห่งชาติ

สำนักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

สำนักงาน

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

๖ ๐.๐๒ ๕ ๘๓.๓๓ ๑ ๑๖.๖๗ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐

๖ ๐.๐๒ ๑ ๑๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๘๐.๐๐ ๑ ๒๐.๐๐

๔ ๐.๐๑ ๑ ๒๕.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐

๔ ๐.๐๑ ๑ ๒๕.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐

๓ ๐.๐๑ ๑ ๓๓.๓๓ ๒ ๖๖.๖๗ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐

๓ ๐.๐๑ ๑ ๓๓.๓๓ ๒ ๖๖.๖๗ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๓ ๐.๐๑ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

87

ลำดับ

ที่

ส่วนราชการ

สำนักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ

สำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจ

จำนวน

รวม

(เรื่อง)

ร้อยละ

เพื่อทราบ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อพิจารณา

ดำเนินการ

จำนวน จนได้ข้อยุติ

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

รอผลการ

พิจารณา

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

๒ ๐.๐๑ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ อ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

การแผ่นดินของรัฐสภา

ศาลปกครอง ๑ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

สถาบันคุ้มครอง

ผู้บริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม สำนักงาน

คณะกรรมการกิจกรรม

โทรคมนาคมแห่งชาติ

๑ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ราชบัณฑิตยสถาน ๑ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

สำนักพระราชวัง ๑ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ศาลอาญา ๑ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

รวม ๒๗,๔๖๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๔,๘๗๕ ๕๔.๑๖ ๑๒,๕๘๘ ๔๕.๘๔ ๘,๐๘๒ ๖๔.๒๐ ๔,๕๐๖ ๓๕.๘๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ข้างต้นพบว่า หน่วยงานต่างๆ ได้รับการประสานงาน

เรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น ๒๗,๔๖๓ เรื่อง โดยหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและ

พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนเรียงตามลำดับจากมากที่สุดได้แก่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองลงมาคือ กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ

A N N U A L R E P O R T


88

ส่วนที่ ๔ : สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๔.๔ ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จำแนกตามรายจังหวัดที่ได้รับการประสาน

เพื่อแก้ไขปัญหา

เขตตรวจ

ราชการ

เขตตรวจ

ราชการที่ ๑

เขตตรวจ

ราชการที่ ๒

เขตตรวจ

ราชการที่ ๓

เขตตรวจ

ราชการที่ ๔

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

จำนวน

จังหวัด รวม ร้อยละ

ดำเนินการ รอผลการ

(เรื่อง) จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน จนได้ข้อยุติ พิจารณา

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จังหวัดนนทบุรี ๗๓๓ ๓.๖๗ ๔๘๘ ๖๖.๕๘ ๒๔๕ ๓๓.๔๒ ๑๖๒ ๖๖.๑๒ ๘๓ ๓๓.๘๘

จังหวัดปทุมธานี ๖๑๓ ๓.๐๗ ๔๒๔ ๖๙.๑๗ ๑๘๙ ๓๐.๘๓ ๙๙ ๕๒.๓๘ ๙๐ ๔๗.๖๒

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ๓๘๑ ๑.๙๑ ๒๕๑ ๖๕.๘๘ ๑๓๐ ๓๔.๑๒ ๖๒ ๔๗.๖๙ ๖๘ ๕๒.๓๑

จังหวัดสระบุรี ๒๓๙ ๑.๒๐ ๑๔๘ ๖๑.๙๒ ๙๑ ๓๘.๐๘ ๕๒ ๕๗.๑๔ ๓๙ ๔๒.๘๖

รวม ๑,๙๖๖ ๙.๘๕ ๑,๓๑๑ ๖๖.๖๘ ๖๕๕ ๓๓.๓๒ ๓๗๕ ๕๗.๒๕ ๒๘๐ ๔๒.๗๕

จังหวัดชัยนาท ๑๑๓ ๐.๕๗ ๕๔ ๔๗.๗๙ ๕๙ ๕๒.๒๑ ๕๕ ๙๓.๒๒ ๔ ๖.๗๘

จังหวัดลพบุรี ๒๐๒ ๑.๐๑ ๑๐๖ ๕๒.๔๘ ๙๖ ๔๗.๕๒ ๗๘ ๘๑.๒๕ ๑๘ ๑๘.๗๕

จังหวัดสิงห์บุรี ๑๐๑ ๐.๕๑ ๕๗ ๕๖.๔๔ ๔๔ ๔๓.๕๖ ๓๕ ๗๙.๕๕ ๙ ๒๐.๔๕

จังหวัดอ่างทอง ๘๘ ๐.๔๔ ๓๕ ๓๙.๗๗ ๕๓ ๖๐.๒๓ ๓๙ ๗๓.๕๘ ๑๔ ๒๖.๔๒

รวม ๕๐๔ ๒.๕๓ ๒๕๒ ๕๐.๐๐ ๒๕๒ ๕๐.๐๐ ๒๐๗ ๘๒.๑๔ ๔๕ ๑๗.๘๖

จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ๒๔๙ ๑.๒๕ ๑๓๘ ๕๕.๔๒ ๑๑๑ ๔๔.๕๘ ๖๐ ๕๔.๐๕ ๕๑ ๔๕.๙๕

จังหวัดนครนายก ๑๐๗ ๐.๕๔ ๕๓ ๔๙.๕๓ ๕๔ ๕๐.๔๗ ๓๔ ๖๒.๙๖ ๒๐ ๓๗.๐๔

จังหวัดปราจีนบุรี ๑๗๖ ๐.๘๘ ๘๖ ๔๘.๘๖ ๙๐ ๕๑.๑๔ ๒๖ ๒๘.๘๙ ๖๔ ๗๑.๑๑

จังหวัด

สมุทรปราการ ๗๓๑ ๓.๖๖ ๕๑๘ ๗๐.๘๖ ๒๑๓ ๒๙.๑๔ ๑๔๕ ๖๘.๐๘ ๖๘ ๓๑.๙๒

จังหวัดสระแก้ว ๑๓๗ ๐.๖๙ ๕๘ ๔๒.๓๔ ๗๙ ๕๗.๖๖ ๓๑ ๓๙.๒๔ ๔๘ ๖๐.๗๖

รวม ๑,๔๐๐ ๗.๐๑ ๘๕๓ ๖๐.๙๓ ๕๔๗ ๓๙.๐๗ ๒๙๖ ๕๔.๑๑ ๒๕๑ ๔๕.๘๙

จังหวัดกาญจนบุรี ๒๖๕ ๑.๓๓ ๑๓๗ ๕๑.๗๐ ๑๒๘ ๔๘.๓๐ ๘๓ ๖๔.๘๔ ๔๕ ๓๕.๑๖

จังหวัดนครปฐม ๓๖๕ ๑.๘๓ ๒๔๔ ๖๖.๘๕ ๑๒๑ ๓๓.๑๕ ๓๖ ๒๙.๗๕ ๘๕ ๗๐.๒๕

จังหวัดราชบุรี ๒๕๕ ๑.๒๘ ๑๔๘ ๕๘.๐๔ ๑๐๗ ๔๑.๙๖ ๓๖ ๓๓.๖๔ ๗๑ ๖๖.๓๖

จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๓๓ ๑.๑๗ ๑๑๑ ๔๗.๖๔ ๑๒๒ ๕๒.๓๖ ๗๐ ๕๗.๓๘ ๕๒ ๔๒.๖๒

รวม ๑,๑๑๘ ๕.๖๐ ๖๔๐ ๕๗.๒๕ ๔๗๘ ๔๒.๗๕ ๒๒๕ ๔๗.๐๗ ๒๕๓ ๕๒.๙๓

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

89

เขตตรวจ

ราชการ

เขตตรวจ

ราชการที่ ๕

เขตตรวจ

ราชการที่ ๖

เขตตรวจ

ราชการที่ ๗

เขตตรวจ

ราชการที่ ๘

เขตตรวจ

ราชการที่ ๙

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

จำนวน

จังหวัด รวม ร้อยละ

ดำเนินการ รอผลการ

(เรื่อง) จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน จนได้ข้อยุติ พิจารณา

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๙ ๐.๗๐ ๖๖ ๔๗.๔๘ ๗๓ ๕๒.๕๒ ๒๒ ๓๐.๑๔ ๕๑ ๖๙.๘๖

จังหวัดเพชรบุรี ๑๓๑ ๐.๖๖ ๗๒ ๕๔.๙๖ ๕๙ ๔๕.๐๔ ๕๖ ๙๔.๙๒ ๓ ๕.๐๘

จังหวัด

สมุทรสงคราม ๗๐ ๐.๓๕ ๔๑ ๕๘.๕๗ ๒๙ ๔๑.๔๓ ๒๕ ๘๖.๒๑ ๔ ๑๓.๗๙

จังหวัดสมุทรสาคร ๓๑๖ ๑.๕๘ ๑๘๘ ๕๙.๔๙ ๑๒๘ ๔๐.๕๑ ๙๔ ๗๓.๔๔ ๓๔ ๒๖.๕๖

รวม ๖๕๖ ๓.๒๙ ๓๖๗ ๕๕.๙๕ ๒๘๙ ๔๔.๐๕ ๑๙๗ ๖๘.๑๗ ๙๒ ๓๑.๘๓

จังหวัดชุมพร ๑๗๐ ๐.๘๕ ๗๐ ๔๑.๑๘ ๑๐๐ ๕๘.๘๒ ๗๗ ๗๗.๐๐ ๒๓ ๒๓.๐๐

จังหวัด

นครศรีธรรมราช ๓๙๔ ๑.๙๗ ๑๙๔ ๔๙.๒๔ ๒๐๐ ๕๐.๗๖ ๘๓ ๔๑.๕๐ ๑๑๗ ๕๘.๕๐

จังหวัดพัทลุง ๑๑๘ ๐.๕๙ ๖๘ ๕๗.๖๓ ๕๐ ๔๒.๓๗ ๔๒ ๘๔.๐๐ ๘ ๑๖.๐๐

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓๑๓ ๑.๕๗ ๑๗๐ ๕๔.๓๑ ๑๔๓ ๔๕.๖๙ ๑๐๘ ๗๕.๕๒ ๓๕ ๒๔.๔๘

รวม ๙๙๕ ๔.๙๘ ๕๐๒ ๕๐.๔๕ ๔๙๓ ๔๙.๕๕ ๓๑๐ ๖๒.๘๘ ๑๘๓ ๓๗.๑๒

จังหวัดกระบี่ ๑๗๘ ๐.๘๙ ๘๑ ๔๕.๕๑ ๙๗ ๕๔.๔๙ ๔๔ ๔๕.๓๖ ๕๓ ๕๔.๖๔

จังหวัดตรัง ๑๑๗ ๐.๕๙ ๖๖ ๕๖.๔๑ ๕๑ ๔๓.๕๙ ๓๘ ๗๔.๕๑ ๑๓ ๒๕.๔๙

จังหวัดพังงา ๙๕ ๐.๔๘ ๔๒ ๔๔.๒๑ ๕๓ ๕๕.๗๙ ๓๒ ๖๐.๓๘ ๒๑ ๓๙.๖๒

จังหวัดภูเก็ต ๑๕๙ ๐.๘๐ ๙๒ ๕๗.๘๖ ๖๗ ๔๒.๑๔ ๒๖ ๓๘.๘๑ ๔๑ ๖๑.๑๙

จังหวัดระนอง ๗๓ ๐.๓๗ ๓๘ ๕๒.๐๕ ๓๕ ๔๗.๙๕ ๑๙ ๕๔.๒๙ ๑๖ ๔๕.๗๑

รวม ๖๒๒ ๓.๑๒ ๓๑๙ ๕๑.๒๙ ๓๐๓ ๔๘.๗๑ ๑๕๙ ๕๒.๔๘ ๑๔๔ ๔๗.๕๒

จังหวัดนราธิวาส ๑๓๗ ๐.๖๙ ๔๗ ๓๔.๓๑ ๙๐ ๖๕.๖๙ ๖๑ ๖๗.๗๘ ๒๙ ๓๒.๒๒

จังหวัดปัตตานี ๘๕ ๐.๔๓ ๓๑ ๓๖.๔๗ ๕๔ ๖๓.๕๓ ๕๓ ๙๘.๑๕ ๑ ๑.๘๕

จังหวัดยะลา ๙๔ ๐.๔๗ ๔๑ ๔๓.๖๒ ๕๓ ๕๖.๓๘ ๑๖ ๓๐.๑๙ ๓๗ ๖๙.๘๑

จังหวัดสงขลา ๓๐๔ ๑.๕๒ ๑๖๙ ๕๕.๕๙ ๑๓๕ ๔๔.๔๑ ๑๒๑ ๘๙.๖๓ ๑๔ ๑๐.๓๗

จังหวัดสตูล ๖๕ ๐.๓๓ ๓๗ ๕๖.๙๒ ๒๘ ๔๓.๐๘ ๑๒ ๔๒.๘๖ ๑๖ ๕๗.๑๔

รวม ๖๘๕ ๓.๔๓ ๓๒๕ ๔๗.๔๕ ๓๖๐ ๕๒.๕๕ ๒๖๓ ๗๓.๐๖ ๙๗ ๒๖.๙๔

จังหวัดจันทบุรี ๑๓๘ ๐.๖๙ ๖๖ ๔๗.๘๓ ๗๒ ๕๒.๑๗ ๔๖ ๖๓.๘๙ ๒๖ ๓๖.๑๑

จังหวัดชลบุรี ๕๓๙ ๒.๗๐ ๓๓๐ ๖๑.๒๒ ๒๐๙ ๓๘.๗๘ ๘๐ ๓๘.๒๘ ๑๒๙ ๖๑.๗๒

จังหวัดตราด ๖๒ ๐.๓๑ ๒๐ ๓๒.๒๖ ๔๒ ๖๗.๗๔ ๑๘ ๔๒.๘๖ ๒๔ ๕๗.๑๔

จังหวัดระยอง ๒๑๘ ๑.๐๙ ๑๒๗ ๕๘.๒๖ ๙๑ ๔๑.๗๔ ๒๓ ๒๕.๒๗ ๖๘ ๗๔.๗๓

รวม ๙๕๗ ๔.๗๙ ๕๔๓ ๕๖.๗๔ ๔๑๔ ๔๓.๒๖ ๑๖๗ ๔๐.๓๔ ๒๔๗ ๕๙.๖๖

A N N U A L R E P O R T


90

ส่วนที่ ๔ : สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

เขตตรวจ

ราชการ

เขตตรวจ

ราชการที่ ๑๐

เขตตรวจ

ราชการที่ ๑๑

เขตตรวจ

ราชการที่ ๑๒

เขตตรวจ

ราชการที่ ๑๓

เขตตรวจ

ราชการที่ ๑๔

เขตตรวจ

ราชการที่ ๑๕

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

จำนวน

จังหวัด รวม ร้อยละ

ดำเนินการ รอผลการ

(เรื่อง) จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน จนได้ข้อยุติ พิจารณา

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จังหวัดเลย ๑๓๘ ๐.๖๙ ๕๗ ๔๑.๓๐ ๘๑ ๕๘.๗๐ ๕๐ ๖๑.๗๓ ๓๑ ๓๘.๒๗

จังหวัดหนองคาย ๑๔๐ ๐.๗๐ ๖๘ ๔๘.๕๗ ๗๒ ๕๑.๔๓ ๓๒ ๔๔.๔๔ ๔๐ ๕๕.๕๖

จังหวัดหนองบัวลำภู ๗๕ ๐.๓๘ ๓๕ ๔๖.๖๗ ๔๐ ๕๓.๓๓ ๑๕ ๓๗.๕๐ ๒๕ ๖๒.๕๐

จังหวัดอุดรธานี ๒๔๓ ๑.๒๒ ๑๐๖ ๔๓.๖๒ ๑๓๗ ๕๖.๓๘ ๖๙ ๕๐.๓๖ ๖๘ ๔๙.๖๔

รวม ๕๙๖ ๒.๙๙ ๒๖๖ ๔๔.๖๓ ๓๓๐ ๕๕.๓๗ ๑๖๖ ๕๐.๓๐ ๑๖๔ ๔๙.๗๐

จังหวัดนครพนม ๑๒๒ ๐.๖๑ ๕๖ ๔๕.๙๐ ๖๖ ๕๔.๑๐ ๓๓ ๕๐.๐๐ ๓๓ ๕๐.๐๐

จังหวัดมุกดาหาร ๖๙ ๐.๓๕ ๓๒ ๔๖.๓๘ ๓๗ ๕๓.๖๒ ๒๕ ๖๗.๕๗ ๑๒ ๓๒.๔๓

จังหวัดสกลนคร ๑๔๓ ๐.๗๒ ๕๐ ๓๔.๙๗ ๙๓ ๖๕.๐๓ ๔๑ ๔๔.๐๙ ๕๒ ๕๕.๙๑

รวม ๓๓๔ ๑.๖๗ ๑๓๘ ๔๑.๓๒ ๑๙๖ ๕๘.๖๘ ๙๙ ๕๐.๕๑ ๙๗ ๔๙.๔๙

จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๘๓ ๐.๙๒ ๘๐ ๔๓.๗๒ ๑๐๓ ๕๖.๒๘ ๖๗ ๖๕.๐๕ ๓๖ ๓๔.๙๕

จังหวัดขอนแก่น ๓๕๔ ๑.๗๗ ๑๖๖ ๔๖.๘๙ ๑๘๘ ๕๓.๑๑ ๘๔ ๔๔.๖๘ ๑๐๔ ๕๕.๓๒

จังหวัดมหาสารคาม ๑๖๘ ๐.๘๔ ๗๖ ๔๕.๒๔ ๙๒ ๕๔.๗๖ ๓๑ ๓๓.๗๐ ๖๑ ๖๖.๓๐

จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๔ ๑.๒๗ ๙๑ ๓๕.๘๓ ๑๖๓ ๖๔.๑๗ ๑๑๐ ๖๗.๔๘ ๕๓ ๓๒.๕๒

รวม ๙๕๙ ๔.๘๐ ๔๑๓ ๔๓.๐๗ ๕๔๖ ๕๖.๙๓ ๒๙๒ ๕๓.๔๘ ๒๕๔ ๔๖.๕๒

จังหวัดยโสธร ๑๐๖ ๐.๕๓ ๔๓ ๔๐.๕๗ ๖๓ ๕๙.๔๓ ๓๔ ๕๓.๙๗ ๒๙ ๔๖.๐๓

จังหวัดศรีสะเกษ ๒๘๓ ๑.๔๒ ๑๒๘ ๔๕.๒๓ ๑๕๕ ๕๔.๗๗ ๙๐ ๕๘.๐๖ ๖๕ ๔๑.๙๔

จังหวัดอำนาจเจริญ ๑๓๒ ๐.๖๖ ๔๑ ๓๑.๐๖ ๙๑ ๖๘.๙๔ ๗๗ ๘๔.๖๒ ๑๔ ๑๕.๓๘

จังหวัด

อุบลราชธานี ๕๘๑ ๒.๙๑ ๑๖๔ ๒๘.๒๓ ๔๑๗ ๗๑.๗๗ ๔๓ ๑๐.๓๑ ๓๗๔ ๘๙.๖๙

รวม ๑,๑๐๒ ๕.๕๒ ๓๗๖ ๓๔.๑๒ ๗๒๖ ๖๕.๘๘ ๒๔๔ ๓๓.๖๑ ๔๘๒ ๖๖.๓๙

จังหวัดชัยภูมิ ๑๙๙ ๑.๐๐ ๘๗ ๔๓.๗๒ ๑๑๒ ๕๖.๒๘ ๕๐ ๔๔.๖๔ ๖๒ ๕๕.๓๖

จังหวัดนครราชสีมา ๕๘๗ ๒.๙๔ ๒๘๕ ๔๘.๕๕ ๓๐๒ ๕๑.๔๕ ๕๘ ๑๙.๒๑ ๒๔๔ ๘๐.๗๙

จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๕๖ ๑.๒๘ ๑๑๔ ๔๔.๕๓ ๑๔๒ ๕๕.๔๗ ๒๑ ๑๔.๗๙ ๑๒๑ ๘๕.๒๑

จังหวัดสุรินทร์ ๓๗๗ ๑.๘๙ ๑๒๗ ๓๓.๖๙ ๒๕๐ ๖๖.๓๑ ๑๕๖ ๖๒.๔๐ ๙๔ ๓๗.๖๐

รวม ๑,๔๑๙ ๗.๑๑ ๖๑๓ ๔๓.๒๐ ๘๐๖ ๕๖.๘๐ ๒๘๕ ๓๕.๓๖ ๕๒๑ ๖๔.๖๔

จังหวัดเชียงใหม่ ๓๗๑ ๑.๘๖ ๑๖๙ ๔๕.๕๕ ๒๐๒ ๕๔.๔๕ ๙๒ ๔๕.๕๔ ๑๑๐ ๕๔.๔๖

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓๕ ๐.๑๘ ๑๖ ๔๕.๗๑ ๑๙ ๕๔.๒๙ ๑๒ ๖๓.๑๖ ๗ ๓๖.๘๔

จังหวัดลำปาง ๑๗๗ ๐.๘๙ ๘๗ ๔๙.๑๕ ๙๐ ๕๐.๘๕ ๒๖ ๒๘.๘๙ ๖๔ ๗๑.๑๑

จังหวัดลำพูน ๑๐๓ ๐.๕๒ ๔๙ ๔๗.๕๗ ๕๔ ๕๒.๔๓ ๔๑ ๗๕.๙๓ ๑๓ ๒๔.๐๗

รวม ๖๘๖ ๓.๔๔ ๓๒๑ ๔๖.๗๙ ๓๖๕ ๕๓.๒๑ ๑๗๑ ๔๖.๘๕ ๑๙๔ ๕๓.๑๕

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

91

เขตตรวจ

ราชการ

เขตตรวจ

ราชการที่ ๑๖

เขตตรวจ

ราชการที่ ๑๗

เขตตรวจ

ราชการที่ ๑๘

เขตตรวจ

ราชการ

ส่วนกลาง

วัตถุประสงค์การประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

จำนวน

จังหวัด รวม ร้อยละ

ดำเนินการ รอผลการ

(เรื่อง) จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน จนได้ข้อยุติ พิจารณา

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จังหวัดเชียงราย ๒๔๑ ๑.๒๑ ๑๐๒ ๔๒.๓๒ ๑๓๙ ๕๗.๖๘ ๔๒ ๓๐.๒๒ ๙๗ ๖๙.๗๘

จังหวัดน่าน ๗๕ ๐.๓๘ ๓๑ ๔๑.๓๓ ๔๔ ๕๘.๖๗ ๑๕ ๓๔.๐๙ ๒๙ ๖๕.๙๑

จังหวัดพะเยา ๑๒๗ ๐.๖๔ ๕๗ ๔๔.๘๘ ๗๐ ๕๕.๑๒ ๓๙ ๕๕.๗๑ ๓๑ ๔๔.๒๙

จังหวัดแพร่ ๘๕ ๐.๔๓ ๓๘ ๔๔.๗๑ ๔๗ ๕๕.๒๙ ๒๑ ๔๔.๖๘ ๒๖ ๕๕.๓๒

รวม ๕๒๘ ๒.๖๕ ๒๒๘ ๔๓.๑๘ ๓๐๐ ๕๖.๘๒ ๑๑๗ ๓๙.๐๐ ๑๘๓ ๖๑.๐๐

จังหวัดตาก ๗๘ ๐.๓๙ ๓๒ ๔๑.๐๓ ๔๖ ๕๘.๙๗ ๒๕ ๕๔.๓๕ ๒๑ ๔๕.๖๕

จังหวัดพิษณุโลก ๓๐๒ ๑.๕๑ ๑๑๐ ๓๖.๔๒ ๑๙๒ ๖๓.๕๘ ๗๓ ๓๘.๐๒ ๑๑๙ ๖๑.๙๘

จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๔๑ ๑.๒๑ ๙๗ ๔๐.๒๕ ๑๔๔ ๕๙.๗๕ ๙๒ ๖๓.๘๙ ๕๒ ๓๖.๑๑

จังหวัดสุโขทัย ๑๒๐ ๐.๖๐ ๕๐ ๔๑.๖๗ ๗๐ ๕๘.๓๓ ๒๐ ๒๘.๕๗ ๕๐ ๗๑.๔๓

จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๑๐ ๐.๕๕ ๕๓ ๔๘.๑๘ ๕๗ ๕๑.๘๒ ๓๙ ๖๘.๔๒ ๑๘ ๓๑.๕๘

รวม ๘๕๑ ๔.๒๖ ๓๔๒ ๔๐.๑๙ ๕๐๙ ๕๙.๘๑ ๒๔๙ ๔๘.๙๒ ๒๖๐ ๕๑.๐๘

จังหวัดกำแพงเพชร ๑๙๓ ๐.๙๗ ๙๕ ๔๙.๒๒ ๙๘ ๕๐.๗๘ ๑๗ ๑๗.๓๕ ๘๑ ๘๒.๖๕

จังหวัดนครสวรรค์ ๓๘๖ ๑.๙๓ ๑๘๗ ๔๘.๔๕ ๑๙๙ ๕๑.๕๕ ๑๒๐ ๖๐.๓๐ ๗๙ ๓๙.๗๐

จังหวัดพิจิตร ๑๙๓ ๐.๙๗ ๗๘ ๔๐.๔๑ ๑๑๕ ๕๙.๕๙ ๕๐ ๔๓.๔๘ ๖๕ ๕๖.๕๒

จังหวัดอุทัยธานี ๑๒๓ ๐.๖๒ ๕๒ ๔๒.๒๘ ๗๑ ๕๗.๗๒ ๒๗ ๓๘.๐๓ ๔๔ ๖๑.๙๗

รวม ๘๙๕ ๔.๔๘ ๔๑๒ ๔๖.๐๓ ๔๘๓ ๕๓.๙๗ ๒๑๔ ๔๔.๓๑ ๒๖๙ ๕๕.๖๙

กรุงเทพมหานคร ๓,๖๘๗ ๑๘.๔๗ ๒,๔๓๑ ๖๕.๙๓ ๑,๒๕๖ ๓๔.๐๗ ๙๖๗ ๗๖.๙๙ ๒๘๙ ๒๓.๐๑

รวมทั้งสิ้น ๑๙,๙๖๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐,๖๕๒ ๕๓.๓๗ ๙,๓๐๘ ๔๖.๖๓ ๕,๐๐๓ ๕๓.๗๕ ๔,๓๐๕ ๔๖.๒๕

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัด

ในความรับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ได้รับการประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น

๑๙,๙๖๐ เรื่อง โดยเขตตรวจราชการที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไข

ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนเรียงตามลำดับจากมากที่สุด ได้แก่ เขตตรวจราชการส่วนกลาง

รองลงมา คือ เขตตรวจราชการที่ ๑ และเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ตามลำดับ

A N N U A L R E P O R T


92

ส่วนที่ ๔ : สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

“เห็นชอบให้ภารกิจด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ได้ข้อยุติเป็นตัวชี้วัด

ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของทุกกระทรวงและทุกจังหวัดในปีงบประมาณ

พ .ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป”

หลักการในการยุติเรื่อง

การดำเนินการที่ถือเป็น “ข้อยุติ” ควรพิจารณาถึงการที่ข้อร้องเรียนจากประชาชนดังกล่าว ได้รับ

การช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขตามข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาจากหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้

๑. เรื่องที่ดำเนินการแล้วได้ตามความประสงค์ของผู ้ร้องทั้งหมด และได้แจ้งให้ผู ้ร้องทราบเรื่องที่

ดำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน (หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการตามขอบเขต

เต็มที่แล้ว) หรือได้บรรเทาเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องตามความเหมาะสม และได้แจ้งให้

ผู้ร้องทราบ

๒. เรื่องที่ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง (เช่น พ้นวิสัยดำเนินการ) และได้

ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้อง

๓. เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบ และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบหน่วยงานที่รับเรื่องดูแลต่อ

๔. เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนการ

ทางศาล เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ไม่มีหลักฐาน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบตามควรแก่กรณี

๕. เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยดำเนินการหรือเป็นกรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว

๖. กรณีที่เป็นการเสนอข้อคิดเห็นที่มีผลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงานประมวลข้อมูลและเสนอ

ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบหมายให้ทุกกระทรวงติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่อยู ่ในความรับผิดชอบ

อย่างต่อเนื่อง

มอบหมายให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบ

ต่อส่วนรวม กำหนดแนวทางดำเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมในการแก้ไข

ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

มอบหมายให้หน่วยงานที่มีร้อยละของเรื่องที่ยุติต่ำ เร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้มีผล

เป็นที่ยุติมากขึ้น

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

93

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒

รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบหมายให้ทุกกระทรวงติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่อยู ่ในความรับผิดชอบ

อย่างต่อเนื่อง

มอบหมายให้หน่วยงานที่มีร้อยละของเรื่องที่ยุติต่ำ เร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้มีผล

เป็นที่ยุติมากขึ้น

• นโยบายนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้จังหวัด / หน่วยงานที่มีร้อยละของเรื่องยุติต่ำเร่งรัดด้วย”

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนด

ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะในอดีตที่ผ่านมามีปัญหา

หลายประการที่ขัดขวางมิให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ เช่น ปัญหาความยากจน การขาดความรู้

ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฏหมายและสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรม เป็นต้น ซึ่งประชาชน

ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้แม้จะมีสิทธิในการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้

หลักประกันไว้ แต่ในหลายกรณีไม่อาจได้รับความช่วยเหลือและได้รับการเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างดีเพียงพอและมีมาตรฐานเดียวกัน จึงได้มีระเบียบสำนักนายก

รัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อนำไปใช้เป็นกลไกและมาตรการในการ

กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การบรรเทาและเยียวยาความเดือนร้อนของประชาชน

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็น “มาตรฐานงานขั้นต่ำ” ของระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๙

บัญญัติว่าให้บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว

โดยในระเบียบนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้หน่วยงาน

ของรัฐมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และกำหนดให้มีคณะกรรมการ ๒ ระดับ

คือ คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวง

A N N U A L R E P O R T


ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!