11.05.2016 Views

PSC Annual Report 2010

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

มาตรา ๕๙<br />

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย<br />

บัญญัติให้บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับการแจ้งผล<br />

การพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว สมควรกำหนดหลักเกณฑ์<br />

และวิธีการในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อบรรเทาและเยียวยา<br />

ความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ<br />

และมีมาตรฐานเดียวกัน


ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


สารจากผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับ<br />

การช่วยเหลือเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะมีปัญหา<br />

หลายประการที่ขัดขวางมิให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ เช่น ปัญหา<br />

ความยากจน การขาดความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิ<br />

เสรีภาพที่พึงมีพึ่งได้โดยชอบธรรม เป็นต้น<br />

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ<br />

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลจึงได้เสนอให้มีระเบียบสำนักนายก<br />

รัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้น เพื่อให้<br />

ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมอย่างแท้จริง มีแนวทางและมาตรฐาน<br />

ในการให้บริการสำหรับประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สามารถ<br />

ยุติข้อพิพาท หรือการเยียวยาทุกข์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br />

นอกจากภารกิจด้านการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนแล้ว ยังมี<br />

ภารกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ<br />

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนา<br />

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย<br />

รายงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ฉบับนี้ได้รวบรวมสรุปผลการดำเนินงาน<br />

ที่สำคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน<br />

ได้ทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน สำนักงาน<br />

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

สุดท้ายนี้ ศูนย์บริการประชาชนขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือ<br />

ในการประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยดีตลอดมา<br />

(นายอำนวย โชติสกุล)<br />

ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชน<br />

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

A N N U A L R E P O R T


ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


สารบัญ<br />

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ๒<br />

ส่วนที่ ๒ ช่องทางการให้บริการ<br />

๒.๑. แผนภาพแสดงช่องทางการร้องทุกข์ ๘<br />

๒.๒ สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน ๙<br />

๒.๓ กระบวนการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๐<br />

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน<br />

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

๓.๑ ภารกิจโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๒<br />

๓.๒ ภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓๘<br />

๓.๓ ภารกิจการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ๔๘<br />

๓.๔ ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย ๕๗<br />

๓.๕ ศบช. เปิดบ้าน ๗๓<br />

ส่วนที่ ๔ สถิติเรื่องร้องทุกข์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

๔.๑ สถิติการใช้บริการร้องทุกข์ของประชาชน จำแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ ๔ ช่องทาง ๘๖<br />

๔.๒ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำแนกตามประเภทเรื่อง ๘๗<br />

๔.๓ ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ จำแนกตามรายกระทรวงที่ได้รับการประงานเพื่อแก้ไขปัญหา ๘๙<br />

๔.๔ ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ จำแนกตามรายจังหวัดที่ได้รับการประงานเพื่อแก้ไขปัญหา ๙๒<br />

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง<br />

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ๙๐<br />

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ ๙๑<br />

• นโยบายนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ๙๑<br />

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๙๐<br />

A N N U A L R E P O R T


ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์<br />

พันธกิจ โครงสร้างส่วนราชการ<br />

อัตรากำลัง<br />

ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน<br />

ส่วนที่<br />

๑<br />

ข้อมูลทั่วไป<br />

A N N U A L R E P O R T


2 ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป<br />

๑.ข้อมูลทั่วไป<br />

ศูนย์บริการประชาชนเป็นส่วนราชการระดับสำนัก เดิมสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี<br />

ภายหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ ได้โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่มาสังกัด<br />

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของ<br />

ส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๕<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยปรับโครงสร้าง<br />

กระบวนการและเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ<br />

บ้านเมืองที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้สนองตอบความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ<br />

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน<br />

อำนาจหน้าที่<br />

วิสัยทัศน์<br />

พันธกิจ<br />

ศูนย์บริการประชาชนมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนี้<br />

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียนขอความเป็นธรรม และการขอความช่วยเหลือที่มี<br />

ผู้ยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน<br />

๒. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินคดีแก่ประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือและ<br />

ขอคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

๓. ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่มวลชนที่มาพบหรือชุมนุมร้องเรียน<br />

ต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

๔. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่เป็นกรณีเร่งด่วน<br />

๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย<br />

เป็นองค์กรกลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล และเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหา<br />

ความเดือดร้อนของประชาชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สุขและตอบสนอง<br />

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ<br />

๑. พัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ในทุกช่องทางให้เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

๒. พัฒนาระบบเครือข่ายให้เป็นศูนย์ประสานเร่งรัดติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหา<br />

ความเดือดร้อนของประชาชน<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

3<br />

๓. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง<br />

๔. พัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นระบบ<br />

โครงสร้างส่วนราชการ<br />

ศูนย์บริการประชาชนเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีการแบ่ง<br />

โครงสร้างอย่างเป็นทางการเป็น ๓ ส่วน และ ๑ ฝ่าย ดังนี้<br />

โครงสรางอยางเปนทางการตามกฎหมาย<br />

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตร<br />

ผูอำนวยการศูนยบรการประชาชน<br />

สวนบรการประชาชน ๑ สวนบรการประชาชน ๒<br />

สวนประสานมวลชน<br />

และประเมินผล<br />

ฝายบรหารงานทั่วไป<br />

อัตรากำลัง<br />

ศูนย์บริการประชาชน มีอัตรากำลังทั้งสิ้น ๑๑๙ อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ ๕๐ อัตรา<br />

พนักงานราชการ ๓๑ อัตรา และลูกจ้างโครงการ ๓๘ อัตรา จำแนกดังนี้<br />

ตำแหน่ง<br />

จำนวน<br />

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน ๑<br />

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒๗<br />

นิติกร ๓๕<br />

เจ้าพนักงานธุรการ ๑๐<br />

นักจัดการงานทั่วไป ๑<br />

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑<br />

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๓<br />

พนักงานบันทึกข้อมูล ๗<br />

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓๒<br />

เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒<br />

รวม ๑๑๙<br />

A N N U A L R E P O R T


4 ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลทั่วไป<br />

ผู้บริหารศูนย์บริการประชาชน<br />

๔<br />

นายสมเจตน์ โรจน์พัฒนากุล<br />

ผู้อำนวยการส่วนบริการประชาชน ๑<br />

๒<br />

นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์<br />

ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน<br />

๑<br />

นายอำนวย โชติสกุล<br />

ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน<br />

๓<br />

นายทศพร สุวรรณาภิรมย์<br />

ผู้อำนวยการส่วนบริการประชาชน ๒<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


แผนภาพแสดงช่องทางการร้องทุกข์<br />

สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน<br />

กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

๒<br />

ส่วนที่<br />

ช่องทางการให้บริการ<br />

A N N U A L R E P O R T


8<br />

ส่วนที่ ๒ : ช่องทางการให้บริการ<br />

๒.ช่องทางการให้บริการ<br />

๒.๑ แผนภาพแสดงช่องทางการร้องทุกข์<br />

1111 หนึ่งสี่ตัวกับ 4 ชองทาง<br />

เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม<br />

สายด่วนของรัฐบาล<br />

๑๑๑๑<br />

www.1111.go.th ตู้ ปณ.๑๑๑๑<br />

ทำเนียบรัฐบาล<br />

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๒<br />

(ไม่ต้องติดแสตมป์)<br />

จุดบริการประชาชน<br />

๑๑๑๑<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

9<br />

๒.๒ สถานที่ตั้งศูนย์บริการประชาชน<br />

สถานที่ตั้ง<br />

บริเวณทำเนียบรัฐบาล<br />

สถานที่ตั้ง<br />

ศูนย์บริการประชาชน<br />

ภายในทำเนียบรัฐบาล<br />

สะพานอรทัย สะพานมัฆวานรังสรรค<br />

ถนนลูกหลวง<br />

ประตู สลค.<br />

ประตูเขา<br />

ถนนราชดำเนิน<br />

ประตู จปร.<br />

ตึกไทยคูฟา<br />

ถนนนครปฐม<br />

คลองเปรมประชา<br />

ตึก สปน.<br />

ศบช. (ชัน๒)<br />

ประตูออก<br />

จุดบรการประชาชน<br />

ประตู สปน.<br />

ถนนพษณุโลก<br />

สะพานชมัยมรุเชษฐ<br />

กองทัพภาคที่ ๑<br />

ปปป.<br />

กพ.<br />

A N N U A L R E P O R T


10<br />

ส่วนที่ ๒ : ช่องทางการให้บริการ<br />

๒.๓ กระบวนการสร้างคุณค่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ศูนย์บริการประชาชนมีกระบวนการ การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมทั้งหมดแบ่งได้<br />

ทั้งสิ้น ๓ กระบวนการประกอบด้วย<br />

แผนผังแสดงภาพขั้นตอนและระยะเวลาการใหบรการ<br />

กระบวนการจัดการเร่องรองทุกข ศูนยบรการประชาชน<br />

สปน.แจงการดำเนินการใหผูรองทราบเบื้องตน/ผูรองประสานติดตามเร่อง<br />

จดบรการ<br />

ประชาชน ๑๑๑๑<br />

ผูรับบรการ/ผูรอง<br />

หลักฐาน/การเตรยมตัว<br />

• บัตรประจำตัวประชาชน<br />

• วัตถุประสงค/ประเด็น<br />

การรองทุกขที่ชัดเจน<br />

• เอกสารอื่นๆ<br />

ที่จำเปนประกอบคำรอง<br />

• ชองทางการติดตอ เชน<br />

โทรศัพท E-mail หรอ<br />

ที่อยูที่ชัดเจน<br />

๑.๓๘ วันทำการ สปน.<br />

ตู ปณ.<br />

๑๑๑๑<br />

๙ วันทำการ<br />

สายดวน<br />

ของรัฐบาล<br />

๑๑๑๑<br />

• เจาหนาที่รับเร่อง/อาน/<br />

วเคราะหและบันทึกขอมูลใน<br />

ระบบการจัดการเร่องราว<br />

รองทุกข<br />

• สงหนวยงานพิจารณา<br />

ดำเนินการ/รับทราบผาน<br />

ทางโทรศัพท/โทรสาร/<br />

web portal/e-mail<br />

ตามความเหมาะสม<br />

• แจงผูรองทราบ<br />

การดำเนินการเบื้องตน<br />

หนวยงาน<br />

• หนวยงานรับผิดชอบ<br />

ดำเนินการแกไขปญหา<br />

โดยเรงดวน<br />

• รายงานผลการดำเนินการ<br />

ให สปน. ทราบ<br />

• ตอบผูรองทราบโดยตรง<br />

สามารถรองทุกขโดยผาน ๔ ชองทาง<br />

๒ ชั่วโมง<br />

E-mail<br />

๓.๐๙ วันทำการ<br />

หนวยงานตอบผูรองโดยตรง และรายงานผลให สปน.ทราบ<br />

หมายเหตุ - ระยะเวลาการใหบรการในแตละชองทาง หมายถึง ระยะเวลาที่ สปน.ดำเนินการเพื่อใหเร่องรองทุกขไปถึงยังหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

11<br />

โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการดังรูป<br />

กระบวนการ : การจัดการเร่องราวรองทุกข<br />

ระยะเวลาดำเนินการ : ตามที่กำหนดในกระบวนการยอย<br />

กระบวนงานยอย ขั้นตอนที่ ๑<br />

ขั้นตอนที่ ๒<br />

ไปรษณีย<br />

กรณีปกติ<br />

๙ วันทำการ<br />

• เจาหนาที่รับเร่อง/คนหาเร่องเดิม<br />

(ดามี)<br />

• อาน/ประสานผูรอง/พิจารณา/<br />

วเคราะห/สรุปประเด็นและบันทึก<br />

ขอมูลในระบบการจัดการเร่องราว<br />

รองทุกข<br />

• สงเร่องใหหนวยงานและตอบผูรอง<br />

ทราบเบื้องตน<br />

เจาหนาที่ทำหนังสือสงเร่องให<br />

หนวยงาน และทำหนังสือตอบผูรอง<br />

เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาลงนาม<br />

ผูบังคับบัญชา<br />

พิจารณาลงนาม<br />

• สงหนวยงาน<br />

พิจารณาดำเนินการ/<br />

รับทราบผานทาง<br />

โทรศัพท/โทรสาร/<br />

web portal/e-mail<br />

• บันทึกขอมูลในระบบ<br />

การจัดการเร่องราว<br />

รองทุกข<br />

ขั้นตอนที่ ๓<br />

กรณีที่จำเปน<br />

ตองประสาน<br />

หนวยงานและ<br />

ผูรองเปนหนังสือ<br />

๓.๐๙ วันทำการ<br />

• แจงผูรองทราบการ<br />

ดำเนินการเบื้องตน<br />

• บันทึกขอมูลในระบบ<br />

การจัดการเร่องราว<br />

รองทุกข<br />

รองทุกขผาน ๔ ชองทาง/สปน. แบงการดำเนินการออกเปน 7 กระบวนงานยอย<br />

ผูรับบรการ/<br />

E-mail<br />

กรณีปกติ<br />

ผูรอง หนวยงาน<br />

ดำเนินการ/<br />

สายดวน<br />

ของรัฐบาล<br />

๑๑๑๑<br />

๒ ชั่วโมง<br />

จดบรการ<br />

ประชาชน ๑๑๑๑<br />

๑.๓๘ วันทำการ<br />

ตอบ สปน.<br />

และผูรอง<br />

หมายเหตุ : ระยะเวลาการใหบรการในแตละชองทาง หมายถึง ระยะเวลาที่ สปน. ดำเนินการเพื่อใหเร่องรองทุกขไปถึงยังหนวยงานรับผิดชอบโดยตรง<br />

A N N U A L R E P O R T


ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ภารกิจโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

ภารกิจการกำกับติดตามและประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา<br />

ภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน<br />

ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย<br />

ศบช. เปิดบ้าน<br />

๓<br />

ส่วนที่<br />

สรุปผลการดำเนินงาน<br />

สรุปผลการดำเนินงาน<br />

ของศูนย์บริการประชาชน<br />

ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

A N N U A L R E P O R T


14<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

๓. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน<br />

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการในภารกิจที่ได้รับ<br />

มอบหมาย ดังนี้<br />

๓.๑ ภารกิจโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล<br />

๓.๑.๑ การบริหารจัดการดูแลระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบำรุงรักษาระบบ<br />

๓.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน<br />

๓.๑.๓ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br />

๓.๑.๔ การประสานมวลชนและองค์กรประชาชน<br />

๓.๑.๕ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์<br />

สรุปผลการดำเนินการในภารกิจดังกล่าวได้ ดังนี้<br />

๓.๑.๑ การบริหารจัดการดูแลระบบ<br />

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์และบำรงุรักษาระบบ<br />

สามารถบริหารจัดการเพื่อให้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์<br />

ของประชาชนเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาได้ทั้งสิ้น<br />

๑๐๑,๔๙๙ เรื่อง รวมทั้งได้จัดจ้าง บริษัท ทีโอที จำกัด<br />

(มหาชน) ดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านช่องทาง<br />

โทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ และบำรุงรักษา<br />

ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้บริการได้ตลอด<br />

๒๔ ชั่วโมง<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

15<br />

๓.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ<br />

ของผู ้ปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน<br />

ของศูนย์บริการประชาชนเพื่อเสริมสร้างความรู้<br />

ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะของ<br />

ผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการเรียนรู้ภายในองค์กรให้มี<br />

การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน<br />

ประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์<br />

ที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการ<br />

จำนวน ๑ ครั้ง ณ จังหวัดระยอง<br />

A N N U A L R E P O R T


16<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

17<br />

A N N U A L R E P O R T


18<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

19<br />

A N N U A L R E P O R T


20<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

๓.๑.๓ การสร้างความสัมพันธ์กับผู ้รับบริการ<br />

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ<br />

ให้กับผู้รับผิดชอบการประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์<br />

และผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาเรื่องราว<br />

ร้องทุกข์ (Contact Point) ของกระทรวง กรม จังหวัด<br />

หน่วยงานอิสระและรัฐวิสาหกิจ มีผู ้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น<br />

จำนวน ๑๒๗ คน ซึ่งได้จัดขึ้น ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์<br />

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมได้รับความรู ้ความเข้าใจ<br />

เกี่ยวกับกลุ ่มผู ้รับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวคิด<br />

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ<br />

การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

21<br />

A N N U A L R E P O R T


22<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

23<br />

A N N U A L R E P O R T


24<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

25<br />

A N N U A L R E P O R T


26<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

27<br />

๓.๑.๔ การประสานมวลชนและองค์กร<br />

ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนย์บริการ<br />

ประชาชนได้ประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน<br />

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปัญหาของกลุ่มมวลชนและองค์กร<br />

ประชาชนได้รับการแก้ไขในหลายกรณี เช่น<br />

(๑) กลุ่มสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมือง<br />

แห่งชาติ (สอช.) จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน ขอให้<br />

แก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากจนในเมือง และ<br />

ปัญหาที่ดินทำกินในชนบท ซึ่งศูนย์บริการประชาชน<br />

ได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานนายภูเบศ จันทนิมิ<br />

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสาทิตย์<br />

วงศ์หนองเตย) เป็นผู ้รับหนังสือไว้โดยตรง และประสานงาน<br />

คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย<br />

การกระจายอำนาจถือครองที่ดินของเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน<br />

แห่งประเทศไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ<br />

ความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาต่อไป<br />

(๒) กลุ่มเครือข่ายสลัม ๔ ภาค จำนวนประมาณ<br />

๑,๒๐๐ คน ขอติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย<br />

ของคนจนในเมือง การถือครองที่ดินไม่เป็นธรรม และ<br />

การผลักดันนโยบายโฉนดชุมชนในพื้นที่สาธารณะ ฯลฯ<br />

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสาน<br />

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์<br />

วงศ์หนองเตย) เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง<br />

A N N U A L R E P O R T


28<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

(๓) กลุ่มคณะทำงานผลักดันอนุสัญญา ILO<br />

ฉบับที่ ๘๗ และ ๙๘ จำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน ขอให้<br />

รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ<br />

ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ ้มครอง<br />

สิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยเรื่องการรวมตัว<br />

ร่วมเจรจาต่อรองอย่างเร่งด่วนที่สุดเนื่องในวาระครบรอบ<br />

๙๐ ปี ของการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศฯ<br />

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสาน<br />

รองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) เป็นผู้รับ<br />

หนังสือไว้โดยตรง<br />

(๔) กลุ่มภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์<br />

ประสาทเขาพระวิหาร จำนวนประมาณ ๕๐ คน ขอให้<br />

แก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่หลักเขตดินแดน รวมทั้งการสำรวจ<br />

และจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทย - กัมพูชา ซึ่ง<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้เจรจาและรับหนังสือจากกลุ่มฯ<br />

และประสานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง<br />

(นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม) รับทราบ และดำเนินการต่อไป<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

29<br />

(๕) กลุ่มเครือข่ายชาวนาภาคกลาง จำนวน<br />

ประมาณ ๕๐ คน ขอให้ชะลอการเปิดเขตการค้าเสรี<br />

ภายใต้ข้อตกลง AFTA และขอทราบแนวทางการป้องกัน<br />

ผลกระทบต่อเกษตรกรที่เกิดจากการเปิดเขตการค้าเสรี<br />

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจาและรับหนังสือ จากกลุ ่มฯ<br />

และประสานกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและ<br />

สหกรณ์พิจารณาต่อไป<br />

(๖) กลุ่มองค์กรภาคประชาชน จำนวน ๑๙ กลุ่ม<br />

จำนวนประมาณ ๒๐ คน คัดค้านประกาศกระทรวง<br />

อุตสาหกรรมเรื่องโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ<br />

การอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน<br />

อย่างรุนแรงด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ<br />

และสุขภาพ ฉบับวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ ฯลฯ ซึ่ง<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้ประสาน นายสาธร วงศ์หนองเตย<br />

คณะทำงาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง<br />

และส่งเรื่องให้กระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวง<br />

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป<br />

A N N U A L R E P O R T


30<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

(๗) กลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่ง<br />

รัฐบาล สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไม้อัดไทย สหภาพแรงงาน<br />

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)<br />

จำนวนประมาณ ๕๐ คน ขอให้แก้ไขปัญหาของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ได้ข้อยุติและถูกต้องเป็นธรรม<br />

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ประสานผู ้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวชิระ เพ่งผล) เป็นผู ้รับหนังสือไว้โดยตรง<br />

และนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีรับทราบกับส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป<br />

(๘) กลุ่มสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ขอให้จัดสรรโควตา<br />

สลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเป็นธรรมและเพิ่มโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนพิการ ซึ่งศูนย์บริการประชาชน<br />

ได้ประสานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม) เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

31<br />

(๙) กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์วิถีเกษตรกรรม<br />

จำนวนประมาณ ๔๐ คน คัดค้านประกาศกระทรวง<br />

อุตสาหกรรม กรณีการกำหนดโครงการที่มีผลกระทบ<br />

รุนแรง ไม่ครอบคลุมโรงไฟฟ้าก๊าซ ซึ่งศูนย์บริการ<br />

ประชาชนได้เจรจาและรับหนังสือจากกลุ ่มฯ และประสาน<br />

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาต่อไป<br />

(๑๐) กลุ่มเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย<br />

จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ขอให้แก้ไขปัญหาของเครือข่าย<br />

ปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ซึ่งศูนย์บริการประชาชน<br />

ได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานรัฐมนตรีประจำสำนัก<br />

นายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นผู้รับ<br />

หนังสือไว้โดยตรง<br />

A N N U A L R E P O R T


32<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

(๑๑) กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การ<br />

อุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน ขอความ<br />

ช่วยเหลือในการได้ผลกระทบจากนโยบายรัฐมนตรี<br />

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br />

ที่ให้ชะลอการใช้ประโยชน์สวนป่าทุกแห่ง ซึ่งศูนย์บริการ<br />

ประชาชนได้เจรจาและรับหนังสือจากกลุ่มฯ และส่งเรื่อง<br />

ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา<br />

(๑๒) กลุ่มสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน<br />

(สอส.) จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ติดตามการแก้ไข<br />

ปัญหาที่ดินทำกินและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกลุ่มฯ<br />

และขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด<br />

โดยมีตัวแทนของกลุ่มฯ เป็นอนุกรรมการร่วม<br />

ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาฯด้วย ซึ่งศูนย์บริการ<br />

ประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานรองเลขาธิการ<br />

นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นางอัญชลี เทพบุตร)<br />

เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

33<br />

(๑๓) กลุ่มองค์กรภาคประชาชน จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน คัดค้านประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม<br />

เรื่องโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง และร่าง<br />

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ<br />

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี<br />

ฝ่ายการเมือง (นางอัญชลี เทพบุตร) เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง<br />

(๑๔) กลุ่มชาวนาจากจังหวัดภาคกลาง จำนวนประมาณ ๒๐ คน ขอให้แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ<br />

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ประสานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์)<br />

เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง<br />

A N N U A L R E P O R T


34<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

(๑๕) กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี (กบส.)<br />

จำนวนประมาณ ๔๐๐ คน เสนอข้อเรียกร้องวันสตรีสากล<br />

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ประสาน<br />

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นางอัญชลี<br />

เทพบุตร) เพื่อนำเข้าพบนายกรัฐมนตรีโดยตรง<br />

(๑๖) กลุ่มสภาคนพิการทุกประเภท<br />

แห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน ขอความ<br />

เป็นธรรมในการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่คนพิการ<br />

และผู ้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓<br />

ซึ่งได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่กรมทหารราบที่ ๑๑<br />

รักษาพระองค์ ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ประสานไปยัง<br />

นายเกษมสันต์ วีระกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ<br />

กระทรวงการคลังเป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

35<br />

(๑๗) กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย<br />

(คสรท.) จำนวน ๒๔ คน ขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ใช้<br />

แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง<br />

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และเป็นผู้รับ<br />

หนังสือไว้โดยตรง และได้นำเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี<br />

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน) รับทราบ<br />

พร้อมทั้งประสานกระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยว<br />

และกีฬา กับกรุงเทพมหานคร พิจารณาต่อไป<br />

(๑๘) ตัวแทนกลุ่มมัคคุเทศก์หลากภาษา<br />

จำนวนประมาณ ๒๐ คน ขอให้กำหนดมาตรการเยียวยา<br />

ผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์<br />

การชุมนุมทางการเมือง ซึ่งศูนย์บริการประชาชน<br />

ได้เจรจากับกลุ่มฯ และเป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง พร้อมทั้ง<br />

นำเรียนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน)<br />

และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรับทราบ และประสาน<br />

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาต่อไป<br />

A N N U A L R E P O R T


36<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

(๑๙) กลุ่มสภาเครือข่ายองค์กรประชาชน<br />

แห่งประเทศไทย (สค.ปท.) จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน<br />

ขอให้แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหา<br />

หนี้สินที่ถูกขายทอดตลาดซึ่งมีบุคคลที่สามซื้อไปแล้ว<br />

และหนี้ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ซึ่งศูนย์บริการ<br />

ประชาชนได้จัดประชุมระหว่างตัวแทนกลุ ่มและหน่วยงาน<br />

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคาร<br />

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

(๒๐) กลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์<br />

และพันธมิตร จำนวน ๑๐ คน ขอให้ตรวจสอบ<br />

ข้อกล่าวอ้างว่าแรงงานข้ามชาติที่ถูกผลักดันออกจาก<br />

ประเทศไทยต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน<br />

อย่างร้ายแรงในประเทศสหภาพพม่าโดยกองกำลัง<br />

กะเหรี่ยงพุทธ Democratic Karen Buddhist Army<br />

(DKBA) ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ<br />

และเป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง พร้อมทั้งประสาน<br />

กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานรับทราบ<br />

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

37<br />

(๒๑) ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายคุ้มครองประชาชน<br />

ด้านสาธารณสุข (คปส.) จำนวน ๙ คน ขอให้รัฐบาล<br />

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาผู้ให้บริการและ<br />

ผู้รับบริการสาธารณสุข ๔ ภาค เพื่อประชาพิจารณ์<br />

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ<br />

สาธารณสุข พ.ศ. .... และขอให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ<br />

แก้ไขระบบการสาธารณสุข ซึ่งศูนย์บริการประชาชน<br />

ได้เจรจากับกลุ่มฯ พร้อมทั้งประสานไปยังคณะทำงาน<br />

ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์<br />

วงศ์หนองเตย) รับทราบ และนำตัวแทนกลุ่มฯ เข้าพบ<br />

และยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรง (๒๒) กลุ่มสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ<br />

ของคนพิการประเทศไทย จำนวนประมาณ ๔๐ คน<br />

ขอให้พิจารณาสนับสนุนการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก<br />

สำหรับคนพิการ ในโครงการรถเมล์เอ็นจีวี ๔,๐๐๐ คัน<br />

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสาน<br />

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับหนังสือ<br />

ไว้โดยตรง ณ บริเวณที่ชุมนุม<br />

A N N U A L R E P O R T


38<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

(๒๓) กลุ่มเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ<br />

จำนวนประมาณ ๓๐ คน ขอให้ยกเลิกเพิกถอนมติ<br />

เพิกถอนรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑<br />

เรื่องกรอบการเจรจาสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน<br />

ทางบกประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา และ<br />

ขอให้ถอนเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้ว<br />

ตามระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา<br />

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓<br />

ระเบียบวาระที่ ๓ ตั้งแต่ ๓.๑ - ๓.๓ ออกจากกระบวนการ<br />

พิจารณาของรัฐสภา ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจา<br />

กับกลุ่มฯ และเป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง พร้อมทั้ง<br />

ส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำเนินการ<br />

(๒๔) กลุ ่มเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จำนวน<br />

ประมาณ ๕๐ คน ร้องเรียนเรื่องกรณีการประกาศประเภท<br />

โครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง<br />

ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ<br />

จำนวน ๑๑ ประเภท ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับ<br />

กลุ่มฯ และประสานไปยังรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี<br />

ฝ่ายการเมือง (นางอัญชลี เทพบุตร) เป็นผู้รับหนังสือ<br />

ไว้โดยตรง<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

39<br />

๓.๑.๕ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓<br />

ศูนย์บริการประชาชนได้จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชน<br />

(<strong>PSC</strong> Info.) จำนวน ๖ ฉบับ และรายงานประจำปีของศูนย์บริการ<br />

ประชาชนจำนวน ๑ เล่ม พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ ่มเป้าหมาย<br />

ฉบับที่ ๒๕<br />

ฉบับที่ ๒๖<br />

ฉบับที่ ๒๗<br />

ฉบับที่ ๒๘<br />

ฉบับที่ ๓๐<br />

ฉบับที่ ๒๙<br />

A N N U A L R E P O R T


40<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

๓.๒ ภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ<br />

ประชาชน<br />

สรุปผลการดำเนินการในภารกิจดังกล่าว ได้ดังนี้<br />

๓.๒.๑. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ<br />

และแนะนำหน่วยงานของรัฐ ในการดำเนินการ<br />

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง<br />

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้<br />

หน่วยงานของรัฐที่มีโครงการของรัฐ มีความรู ้ความเข้าใจ<br />

และสามารถปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

ได้อย่างถูกต้อง โดยมีหน่วยงานของรัฐขอคำแนะนำเกี่ยวกับ<br />

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ จำนวน ๓๐ หน่วยงาน<br />

จังหวัดอุบลราชธานี<br />

๓.๒.๒ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br />

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง<br />

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้เกิด<br />

ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงาน<br />

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เป็นไปอย่างมี<br />

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด<br />

ต่อประชาชน รวมทั้งดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ<br />

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเสริมสร้าง<br />

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิค<br />

และวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบ<br />

สำนักนายกรัฐมนตรีฯ ให้แก่ ข้าราชการหน่วยงานของรัฐ<br />

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ ครั้ง ณ จังหวัด<br />

อุบลราชธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ และ<br />

จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๓๐ คน<br />

ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายก<br />

รัฐมนตรีฯ จำนวน ๖๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

41<br />

A N N U A L R E P O R T


42<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

43<br />

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์<br />

A N N U A L R E P O R T


44<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

45<br />

จังหวัดเชียงใหม่<br />

A N N U A L R E P O R T


46<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

47<br />

จังหวัดกระบี่<br />

A N N U A L R E P O R T


48<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

๓.๒.๓ จัดทำหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนา<br />

การมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับสถาบัน<br />

พระปกเกล้า ให้แก่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ<br />

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ<br />

บริหารงานภาครัฐ จำนวน ๒ ระดับ คือ หลักสูตรวุฒิบัตร<br />

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับผู้บริหาร<br />

ให้แก่ ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ<br />

ที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป<br />

จำนวน ๒ รุ่น รวมจำนวน ๖๐ คน และหลักสูตรวุฒิบัตร<br />

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับผู ้ปฏิบัติงาน<br />

ให้แก่ ข้าราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ<br />

ที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ<br />

หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน ๖ รุ่น รวมจำนวน ๒๔๐ คน<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

49<br />

๓.๒.๔ ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์การรับฟัง<br />

ความคิดเห็นของประชาชน ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับประกาศ<br />

รวบรวม และให้บริการข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชนและข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยพัฒนา<br />

และปรับปรุงระบบการกำกับ ติดตามและดูแลหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งระบบการเผยแพร่ข้อมูล สำหรับประกาศรวบรวม<br />

และให้บริการข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชน และข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนา<br />

ระบบรายงานเพิ่มเติม และการจัดฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์บันทึก ประกาศ รวบรวม และให้บริการข้อมูลที่เผยแพร่<br />

แก่ประชาชน และข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้บันทึกข้อมูล<br />

โครงการของรัฐ) จำนวน ๒๖ รุ่น (ครั้ง) ทั่วประเทศ ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต<br />

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑,๐๑๙ คน<br />

www.publicconsultation.opm.go.th<br />

A N N U A L R E P O R T


50<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

๓.๓ ภารกิจการกำกับติดตามและ<br />

ประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา<br />

สรุปผลการดำเนินการในภารกิจดังกล่าว ได้ดังนี้<br />

๓.๓.๑ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ<br />

พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และทำหน้าที่<br />

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามและ<br />

ประเมินผลการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมี<br />

การประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ<br />

รวมจำนวน ๔ ครั้ง ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง<br />

๓.๓.๒ กำกับติดตามและประเมินผล<br />

การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาร่วมกับภาค<br />

ประชาชน โดยจัดทำแนวคิด วิธีการแต่งตั้งคณะทำงาน<br />

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ แผนแม่บท<br />

การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาภาคประชาชนและ<br />

แนวทางการจัดฝึกอบรมให้กับคณะทำงาน<br />

๓.๓.๓ ประชุมสัมมนา พัฒนาการมีส่วนร่วม<br />

ของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ<br />

สิ่งแวดล้อมบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน ๑ ครั้ง<br />

ณ จังหวัดสงขลา<br />

๓.๓.๔ บริหารจัดการและดูแลระบบ<br />

สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน<br />

จำนวน ๑ ระบบ คือ เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของ<br />

ประชาชน www.publicconsultation.opm.go.th www.publicconsultation.opm.go.th/songkhlalake<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

51<br />

A N N U A L R E P O R T


52<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

53<br />

๓.๔ ภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนย์บริการประชาชนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ<br />

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบด้วย<br />

๓.๔.๑ คณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย<br />

(คปท.) โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน<br />

๙ คณะ มีการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขกรณีปัญหาไปแล้วทั้งสิ้น<br />

จำนวน ๒๐ ครั้ง ซึ่งการดำเนินการของคณะกรรมการส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมในหลายกรณี เช่น<br />

๓.๔.๑.๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่<br />

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ เรื่องการพิจารณาการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุให้แก่สหกรณ์นิคมบ้านสร้างพัฒนา จำกัด<br />

เพื่อให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินราชพัสดุให้แก่สหกรณ์การเช่าที่ดินคลองโยง จำกัด จังหวัดนครปฐม และสหกรณ์<br />

การเช่าที่ดินพิชัยภูเบนทร์ จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์ อันเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์<br />

ทั้ง ๒ แห่ง ซึ่งไม่มีที่ดินทำกินหรือมีน้อยไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง ทั้งนี้<br />

ห้ามมิให้นำไปจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับมรดกของสมาชิก<br />

เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง<br />

๓.๔.๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบในร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการยกเว้นฯ<br />

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้น ผ่อนผัน ข้อกำหนดตามกฎกระทรวง ที่ออกตามกฎหมาย ว่าด้วย<br />

การควบคุมอาคารบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระยะถอยร่น<br />

เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน เป็นต้น เพื่อให้อาคารที่หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหรือ<br />

พัฒนาสอดคล้องกับความต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อย<br />

A N N U A L R E P O R T


54<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

55<br />

๓.๔.๒ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ<br />

เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง<br />

(คปสม.) โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรี<br />

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และได้แต่งตั้ง<br />

คณะอนุกรรมการ จำนวน ๑๐ คณะ มีการประชุม<br />

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาแนวทาง<br />

แก้ไขกรณีปัญหาไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๒๓ ครั้ง อาทิ เช่น<br />

(๑) กรณีปัญหาอันเนื่องมาจากการ<br />

ประกาศเขตอุทยานและป่าสงวนทับที่ดินทำกินของ<br />

ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต<br />

A N N U A L R E P O R T


56<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

(๒) ปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ในพื้นที่<br />

จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์<br />

(๓) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการชุมชน<br />

ศรัทธา กัมปง ตักวา<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

57<br />

(๔) การแก้ไขปัญหาสัญชาติ (คนไทยพลัดถิ่น กล่มุมุสลิมจากมะริด<br />

กลุ่มลาวอพยพ และคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ)<br />

A N N U A L R E P O R T


58<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

(๕) การตรวจสอบการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของชุมชนชาวเล<br />

บ้านราไวย์ ชุมชนหลังสวนหลวง ร.๙ และชุมชนปลากกะตักพัฒนา จังหวัดภูเก็ต<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

59<br />

(๖) กรณีปัญหาเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการฟ้องคดีเพื่อขับไล่<br />

ในพื้นที่ชุมชนสี่แยกบายพาสกุดลาด ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี<br />

(๗) กรณีปัญหานายทุนออกโฉนดทับที่ทำกินและที่สาธารณประโยชน์<br />

ในพื้นที่บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี<br />

A N N U A L R E P O R T


60<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

(๘) กรณีปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู ่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต<br />

ในพื้นที่ชุมชนเกตุแก้ว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี<br />

(๙) กรณีปัญหาไร้สัญชาติ ปัญหาอุทยานแห่งชาติทับที่ ที่บ้านคันท่าเกวียน<br />

ตำบลนาโพธิ์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

61<br />

(๑๐) การแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ ์ชาวเล (มอแกน มอแกลน อูรักลาโวย)<br />

๓.๔.๓ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย<br />

เป็นประธานและได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ<br />

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล และคณะ<br />

อนุกรรมการศึกษาข้อมูลงานวิจัย และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล<br />

A N N U A L R E P O R T


62<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการก่อสร้างเขื่อนปากมูล<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

63<br />

A N N U A L R E P O R T


64<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

๓.๔.๔ คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของประชาชน<br />

ทำเนียบรัฐบาล (คปช.) โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำ<br />

สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขกรณีปัญหา<br />

ไปแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง<br />

๓.๔.๕ คณะกรรมการแก้ไขปัญหา<br />

เรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน<br />

ของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรต.)<br />

โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำ<br />

สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีการประชุมเพื่อ<br />

พิจารณาแนวทางแก้ไขกรณีปัญหาไปแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง<br />

และลงพื้นที่ ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ<br />

อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี<br />

ซึ่งสามารถผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้<br />

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓<br />

เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเรื่องร้องเรียนของ<br />

ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในจังหวัด<br />

ชายแดนภาคใต้ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

เสนอและให้ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว<br />

ในราชกิจจานุเบกษา<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

65<br />

A N N U A L R E P O R T


66<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

๓.๔.๖ คณะกรรมการแก้ไขปัญหา<br />

การปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ<br />

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐<br />

โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานและแต่งตั้ง<br />

คณะอนุกรรมการ จำนวน ๕ คณะ มีการประชุม<br />

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งสิ้น ๑๔๕ ครั้ง<br />

และลงพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง ณ จังหวัดระยอง<br />

ซึ่งคณะกรรมการได้มีข้อเสนอต่อรัฐบาล ประกอบด้วย<br />

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม<br />

เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทาง<br />

ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br />

สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ<br />

ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม<br />

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ร่างระเบียบสำนักนายก<br />

รัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานการให้ความเห็นของ<br />

องค์การอิสระในโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด<br />

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง พ.ศ. .... และ<br />

ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระตามมาตรา ๖๗<br />

วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....<br />

การจัดการปัญหาระยะห่างระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชน<br />

ในพื้นที่มาบตาพุด และการเผยแพร่ข้อมูลผลการพิจารณา<br />

ของคณะกรรมการผังเมือง โครงการหรือกิจกรรมที่อาจ<br />

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน<br />

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ<br />

สถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาที่สำคัญของปัญหา<br />

มลพิษ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและเติมเต็ม<br />

ในมาบตาพุดและพื้นที่ใกล้เคียง<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

67<br />

A N N U A L R E P O R T


68<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

69<br />

A N N U A L R E P O R T


70<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

๓.๔.๖ คณะกรรมการวิเคราะห์และติดตาม<br />

ผลการรับฟังความคิดเห็นในโครงการ “๖ วัน<br />

๖๓ ล้านความคิด” โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย<br />

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน<br />

ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการ<br />

ประชาชน ได้รับมอบหมายให้จัดงาน “๖ วัน ๖๓ ล้าน<br />

ความคิด” ร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ระหว่างวันที่<br />

๑ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน<br />

มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรศัพท์<br />

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประมวลข้อมูล<br />

ปัญหาและข้อเสนอแนะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและ<br />

คณะรัฐมนตรีตามลำดับ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่<br />

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบตามแนวทางที่สำนักงาน<br />

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

71<br />

A N N U A L R E P O R T


72<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

73<br />

A N N U A L R E P O R T


74<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

75<br />

ศบช. เปิดบ้าน<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้มีส่วนราชการต่างๆ<br />

ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการ<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ<br />

รัฐบาล ณ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนัก<br />

นายกรัฐมนตรี<br />

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ<br />

A N N U A L R E P O R T


76<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

77<br />

กรมจเรทหารอากาศ<br />

A N N U A L R E P O R T


้<br />

78<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

กิจกรรม ศบช.<br />

การจัดการความรู้ของศูนย์บริการประชาชน<br />

(Knowledge Management : KM)<br />

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายก<br />

รัฐมนตรี ได้พัฒนาระบบจัดการความรู้ภายในองค์กร<br />

มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่<br />

ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน<br />

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ศูนย์บริการประชาชน<br />

ได้จัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น<br />

ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

และคัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน<br />

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานได้นำความรู<br />

ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ<br />

การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ จนข้อร้องเรียนได้รับ<br />

การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ<br />

ประสิทธิผล รวมทั้งได้จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ<br />

(CoP) เพื่อระดมสมองบุคลากรที่เกี่ยวข้องและได้<br />

องค์ความรู้ ๓ องค์ความรู้ ได้แก่ เทคนิคการดำเนินการ<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

เทคนิคการประสานหน่วยงานผ่านระบบการจัดการ<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ และเทคนิคการประมวลผล<br />

เรื่องร้องทุกข์ ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนิน<br />

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ<br />

พ.ศ.๒๕๕๓ พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีผลงาน<br />

การแลกเปลี่ยนความรู้โดดเด่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง<br />

กับการจัดทำรายงานบันทึกความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

79<br />

A N N U A L R E P O R T


80<br />

ส่วนที่ ๓ : สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


๔<br />

ส่วนที่<br />

สถิติเรื่องร้องทุกข์<br />

ของปีงบประมาณ<br />

พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

A N N U A L R E P O R T


82<br />

ส่วนที่ ๔ : สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

๔. สถิติเรื่องร้องทุกข์ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ประชาชนได้ร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี<br />

และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านช่องทางต่างๆ สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้<br />

๔.๑ สถิติการใช้บริการร้องทุกข์ของประชาชน จำแนกตามช่องทางการร้องทุกข์<br />

๔ ช่องทาง<br />

๑๖,๖๖๖ ครั้ง<br />

รอยละ ๑๑.๔<br />

๑,๗๙๓ ครั้ง<br />

รอยละ ๑.๒<br />

๑๑๖,๑๗๖ ครั้ง<br />

รอยละ ๗๙.๗<br />

๑๐,๙๖๒ ครั้ง<br />

รอยละ ๗.๕๓<br />

เว็บไซต www.1111.go.th จดบรการประชาชน ๑๑๑๑ สายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ตู ปณ.๑๑๑๑/ไปรษณีย/โทรสาร<br />

จากแผนภูมิแสดงสถิติการใช้บริการการร้องทุกข์ดังกล่าวข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ<br />

พ.ศ.๒๕๕๓ ประชาชนใช้บริการการร้องทุกข์ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑๔๕,๕๙๗ ครั้ง โดยผ่านทาง<br />

สายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ มากที่สุด รองลงมา คือ ช่องทางเว็บไซต์ (www.1111.go.th) และช่องทาง<br />

ตู้ ปณ.๑๑๑๑ / ไปรษณีย์/ โทรสาร ตามลำดับ<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

83<br />

๔.๒ จำนวนเรื่องร้องทุกข์ จำแนกตามประเภทเรื่อง<br />

ที่ ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

๑ กฎหมาย การกระทำความผิดอาญา ๑,๔๓๔ ๑.๔๑<br />

การใช้สิทธิหรือข้อพิพาทระหว่างเอกชน ๔๗๑ ๐.๔๖<br />

การบังคับตามกฎหมาย ๗๒๘ ๐.๗๒<br />

การเสนอและตรากฎหมาย ๓๙๓ ๐.๓๙<br />

รวม ๓,๐๒๖ ๒.๙๘<br />

๒ การเมือง-การปกครอง กล่าวโทษหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๕,๐๙๖ ๑๔.๘๗<br />

การใช้อำนาจของหน่วยงานของรัฐ ๓,๑๗๓ ๓.๑๓<br />

การเมือง ๙,๐๖๖ ๘.๙๓<br />

นโยบายของรัฐบาล ๖,๘๖๐ ๖.๗๖<br />

ปัญหาความมั่นคง ๙,๘๒๘ ๙.๖๘<br />

สถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๔๒ ๐.๑๔<br />

รวม ๔๔,๑๖๕ ๔๓.๕๑<br />

๓ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพน้ำ ๑๗๗ ๐.๑๗<br />

และสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศและเสียง ๒๙๖ ๐.๒๙<br />

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ๔๑ ๐.๐๔<br />

ทรัพยากรธรณี ๕๗ ๐.๐๖<br />

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ๑๓๐ ๐.๑๓<br />

และสิ่งแวดล้อม<br />

ปัญหาของเสีย ๔๐๔ ๐.๔๐<br />

ปัญหาน้ำบาดาล ๓๗ ๐.๐๔<br />

ปัญหาน้ำผิวดิน ๗๙๐ ๐.๗๘<br />

ปัญหาในพื้นที่ป่า ๔๗๑ ๐.๔๖<br />

สัตว์ป่าและพืชป่า ๑๕๘ ๐.๑๖<br />

รวม ๒,๕๖๑ ๒.๕๒<br />

๔ เศรษฐกิจ การเกษตร ๑,๒๓๔ ๑.๒๒<br />

การคลัง ๕๒๘ ๐.๕๒<br />

การค้า ๑,๑๕๑ ๑.๑๓<br />

การเงิน ๑,๐๐๙ ๐.๙๙<br />

A N N U A L R E P O R T


84<br />

ส่วนที่ ๔ : สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ที่ ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

การลงทุน ๗๓๓ ๐.๗๒<br />

ปัญหาหนี้สิน ๓,๒๔๖ ๓.๒๐<br />

ราคาพลังงาน ๒๐๓ ๐.๒๐<br />

รายได้ ๙๖๖ ๐.๙๕<br />

อุตสาหกรรม ๑๐๙ ๐.๑๑<br />

รวม ๙,๑๗๙ ๙.๐๔<br />

๕ สังคมและสวัสดิการ การกีฬา ๖๓ ๐.๐๖<br />

การพนัน ๒,๙๗๕ ๒.๙๓<br />

การศึกษา ๑,๔๒๘ ๑.๔๑<br />

จัดระเบียบสังคม ๑,๕๘๔ ๑.๕๖<br />

ประกันสังคม ๔๕๐ ๐.๔๔<br />

ปัญหาที่ดิน ๑,๖๓๙ ๑.๖๑<br />

ปัญหาที่อยู่อาศัย ๑,๐๔๙ ๑.๐๓<br />

ปัญหาแรงงาน ๑,๗๖๘ ๑.๗๔<br />

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ๓๑๖ ๐.๓๑<br />

สถานภาพของบุคคล ๓๙๓ ๐.๓๙<br />

สวัสดิการสงเคราะห์ ๒,๒๖๙ ๒.๒๔<br />

สังคมเสื่อมโทรม ๘,๔๙๘ ๘.๓๗<br />

สาธารณสุข ๑,๗๔๒ ๑.๗๒<br />

สาธารณูปโภค ๑๗,๙๑๗ ๑๗.๖๕<br />

สิทธิมนุษยชน ๒๗๐ ๐.๒๗<br />

หลักประกันสุขภาพ ๒๐๗ ๐.๒๐<br />

รวม ๔๒,๕๖๘ ๔๑.๙๔<br />

รวมทั้งสิ้น ๑๐๑,๔๙๙ ๑๐๐.๐๐<br />

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องร้องทุกข์ข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ประชาชนร้องทุกข์<br />

จำแนกตามประเภทเรื่องต่างๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๑,๔๙๙ เรื่อง โดยร้องทุกข์ในประเภทเรื่องการเมือง -<br />

การปกครองมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านสังคมและสวัสดิการ และด้านเศรษฐกิจ ตามลำดับ<br />

โดยประเภทเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ สาธารณูปโภค รองลงมาคือ กล่าวโทษ<br />

หรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และปัญหาความมั่นคง ตามลำดับ<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

85<br />

๔.๓ ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ จำแนกตามรายกระทรวงที่ได้รับ<br />

การประสานเพื่อแก้ไขปัญหา<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อพิจารณา<br />

ลำดับ<br />

จำนวน<br />

ที่<br />

ส่วนราชการ รวม ร้อยละ<br />

เพื่อทราบ<br />

ดำเนินการ รอผลการ<br />

(เรื่อง)<br />

จำนวน จนได้ข้อยุติ พิจารณา<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

๑ กระทรวงการคลัง ๕,๕๙๒ ๒๐.๓๖ ๑,๒๘๓ ๒๒.๙๔ ๔,๓๐๙ ๗๗.๐๖ ๒,๕๒๕ ๕๘.๖๐ ๑,๗๘๔ ๔๑.๔๐<br />

๒ กระทรวงมหาดไทย ๒,๖๒๐ ๙.๕๔ ๑,๓๙๐ ๕๓.๐๕ ๑,๒๓๐ ๔๖.๙๕ ๙๗๐ ๗๘.๘๖ ๒๖๐ ๒๑.๑๔<br />

๓ กระทรวงคมนาคม ๒,๓๒๖ ๘.๔๗ ๑,๗๔๔ ๗๔.๙๘ ๕๘๒ ๒๕.๐๒ ๔๕๔ ๗๘.๐๑ ๑๒๘ ๒๑.๙๙<br />

๔ กระทรวงสาธารณสุข ๑,๖๗๔ ๖.๑๐ ๑,๑๗๑ ๖๙.๙๕ ๕๐๓ ๓๐.๐๕ ๒๙๖ ๕๘.๘๕ ๒๐๗ ๔๑.๑๕<br />

๕ กระทรวงแรงงาน ๑,๓๑๗ ๔.๘๐ ๕๖๗ ๔๓.๐๕ ๗๕๐ ๕๖.๙๕ ๕๙๒ ๗๘.๙๓ ๑๕๘ ๒๑.๐๗<br />

๖ กระทรวงศึกษาธิการ ๑,๒๔๔ ๔.๕๓ ๖๐๐ ๔๘.๒๓ ๖๔๔ ๕๑.๗๗ ๖๓๖ ๙๘.๗๖ ๘ ๑.๒๔<br />

กระทรวงเทคโนโลยี<br />

๗ สารสนเทศและ ๑,๐๙๒ ๓.๙๘ ๗๒๒ ๖๖.๑๒ ๓๗๐ ๓๓.๘๘ ๓๐๒ ๘๑.๖๒ ๖๘ ๑๘.๓๘<br />

การสื่อสาร<br />

๘<br />

กระทรวงเกษตร<br />

และสหกรณ์<br />

๑,๐๐๑ ๓.๖๔ ๓๗๖ ๓๗.๕๖ ๖๒๕ ๖๒.๔๔ ๔๑๔ ๖๖.๒๔ ๒๑๑ ๓๓.๗๖<br />

๙<br />

กระทรวงการพัฒนา<br />

สังคม และความมั่นคง ๘๔๔ ๓.๐๗ ๑๘๐ ๒๑.๓๓ ๖๖๔ ๗๘.๖๗ ๔๑๐ ๖๑.๗๕ ๒๕๔ ๓๘.๒๕<br />

ของมนุษย์<br />

๑๐ สำนักนายกรัฐมนตรี ๕๕๔ ๒.๐๒ ๓๓๗ ๖๐.๘๓ ๒๑๗ ๓๙.๑๗ ๑๑๙ ๕๔.๘๔ ๙๘ ๔๕.๑๖<br />

๑๑ กระทรวงพาณิชย์ ๕๕๑ ๒.๐๑ ๓๙๗ ๗๒.๐๕ ๑๕๔ ๒๗.๙๕ ๑๐๖ ๖๘.๘๓ ๔๘ ๓๑.๑๗<br />

๑๒<br />

กระทรวง<br />

ทรัพยากรธรรมชาติ ๓๒๙ ๑.๒๐ ๑๓๓ ๔๐.๔๓ ๑๙๖ ๕๙.๕๗ ๘๗ ๔๔.๓๙ ๑๐๙ ๕๕.๖๑<br />

และสิ่งแวดล้อม<br />

๑๓ กระทรวงยุติธรรม ๓๐๙ ๑.๑๓ ๑๐๑ ๓๒.๖๙ ๒๐๘ ๖๗.๓๑ ๑๐๕ ๕๐.๔๘ ๑๐๓ ๔๙.๕๒<br />

๑๔ กระทรวงพลังงาน ๓๐๒ ๑.๑๐ ๔๒ ๑๓.๙๑ ๒๖๐ ๘๖.๐๙ ๓๙ ๑๕.๐๐ ๒๒๑ ๘๕.๐๐<br />

๑๕ กระทรวงกลาโหม ๒๘๗ ๑.๐๕ ๑๔๔ ๕๐.๑๗ ๑๔๓ ๔๙.๘๓ ๑๐๐ ๖๙.๙๓ ๔๓ ๓๐.๐๗<br />

๑๖ กระทรวงอุตสาหกรรม ๑๐๓ ๐.๓๘ ๓๗ ๓๕.๙๒ ๖๖ ๖๔.๐๘ ๕๐ ๗๕.๗๖ ๑๖ ๒๔.๒๔<br />

๑๗<br />

กระทรวง<br />

การท่องเที่ยวและกีฬา<br />

๙๑ ๐.๓๓ ๓๘ ๔๑.๗๖ ๕๓ ๕๘.๒๔ ๔๐ ๗๕.๔๗ ๑๓ ๒๔.๕๓<br />

๑๘<br />

กระทรวง<br />

การต่างประเทศ<br />

๗๒ ๐.๒๖ ๒๗ ๓๗.๕๐ ๔๕ ๖๒.๕๐ ๒๑ ๔๖.๖๗ ๒๔ ๕๓.๓๓<br />

๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม ๕๕ ๐.๒๐ ๓๒ ๕๘.๑๘ ๒๓ ๔๑.๘๒ ๑๙ ๘๒.๖๑ ๔ ๑๗.๓๙<br />

๒๐<br />

กระทรวงวิทยาศาสตร์<br />

และเทคโนโลยี<br />

๑๔ ๐.๐๕ ๕ ๓๕.๗๑ ๙ ๖๔.๒๙ ๖ ๖๖.๖๗ ๓ ๓๓.๓๓<br />

A N N U A L R E P O R T


86<br />

ส่วนที่ ๔ : สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

ลำดับ<br />

ที่<br />

ส่วนราชการ<br />

จำนวน<br />

รวม<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

เพื่อทราบ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อพิจารณา<br />

ดำเนินการ<br />

จนได้ข้อยุติ<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

รอผลการ<br />

พิจารณา<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

๒๑ หน่วยงานอื่นๆ<br />

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๖,๐๒๓ ๒๑.๙๓ ๔,๘๗๘ ๘๐.๙๙ ๑,๑๔๕ ๑๙.๐๑ ๖๔๑ ๕๕.๙๘ ๕๐๔ ๔๔.๐๒<br />

สำนักงาน<br />

คณะกรรมการกิจการ<br />

โทรคมนาคมแห่งชาติ<br />

๖๙๐ ๒.๕๑ ๔๙๓ ๗๑.๔๕ ๑๙๗ ๒๘.๕๕ ๗๕ ๓๘.๐๗ ๑๒๒ ๖๑.๙๓<br />

สำนักงาน<br />

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ<br />

๑๓๔ ๐.๔๙ ๕๘ ๔๓.๒๘ ๗๖ ๕๖.๗๒ ๑๕ ๑๙.๗๔ ๖๑ ๘๐.๒๖<br />

ธนาคารแห่งประเทศไทย ๑๑๖ ๐.๔๒ ๔๒ ๓๖.๒๑ ๗๔ ๖๓.๗๙ ๓๖ ๔๘.๖๕ ๓๘ ๕๑.๓๕<br />

สำนักราชเลขาธิการ ๒๙ ๐.๑๑ ๒๘ ๙๖.๕๕ ๑ ๓.๔๕ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐<br />

สำนักงานคณะ<br />

๒๒ ๐.๐๘ ๒๐ ๙๐.๙๑ ๒ ๙.๐๙ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐<br />

กรรมการการเลือกตั้ง<br />

สำนักงานอัยการสูงสุด ๑๘ ๐.๐๗ ๐ ๐.๐๐ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๑ ๖๑.๑๑ ๗ ๓๘.๘๙<br />

สภากาชาดไทย ๘ ๐.๐๓ ๖ ๗๕.๐๐ ๒ ๒๕.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐<br />

สำนักงานศาลยุติธรรม ๘ ๐.๐๓ ๕ ๖๒.๕๐ ๓ ๓๗.๕๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓<br />

สำนักงานเลขาธิการ<br />

สภาผู้แทนราษฎร<br />

สำนักงาน<br />

คณะกรรมการป้องกัน<br />

และปราบปราม<br />

การทุจริตแห่งชาติ<br />

สำนักงาน<br />

คณะกรรมการกองทุน<br />

หมู ่บ้านและชุมชนแห่งชาติ<br />

สำนักงานทรัพย์สิน<br />

ส่วนพระมหากษัตริย์<br />

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ<br />

จังหวัดชายแดนภาคใต้<br />

สำนักงาน<br />

คณะกรรมการกำกับ<br />

หลักทรัพย์และ<br />

ตลาดหลักทรัพย์<br />

สำนักงาน<br />

คณะกรรมการสิทธิ<br />

มนุษยชนแห่งชาติ<br />

๖ ๐.๐๒ ๕ ๘๓.๓๓ ๑ ๑๖.๖๗ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐<br />

๖ ๐.๐๒ ๑ ๑๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓ ๔ ๘๐.๐๐ ๑ ๒๐.๐๐<br />

๔ ๐.๐๑ ๑ ๒๕.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐<br />

๔ ๐.๐๑ ๑ ๒๕.๐๐ ๓ ๗๕.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐<br />

๓ ๐.๐๑ ๑ ๓๓.๓๓ ๒ ๖๖.๖๗ ๐ ๐.๐๐ ๒ ๑๐๐.๐๐<br />

๓ ๐.๐๑ ๑ ๓๓.๓๓ ๒ ๖๖.๖๗ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๓ ๐.๐๑ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

87<br />

ลำดับ<br />

ที่<br />

ส่วนราชการ<br />

สำนักงานคณะกรรมการ<br />

พิเศษเพื่อประสานงาน<br />

โครงการอันเนื่องมาจาก<br />

พระราชดำริ<br />

สำนักงาน<br />

การตรวจเงินแผ่นดิน<br />

สำนักงานผู้ตรวจ<br />

จำนวน<br />

รวม<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

เพื่อทราบ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อพิจารณา<br />

ดำเนินการ<br />

จำนวน จนได้ข้อยุติ<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

รอผลการ<br />

พิจารณา<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

๒ ๐.๐๑ ๒ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ อ ๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

การแผ่นดินของรัฐสภา<br />

ศาลปกครอง ๑ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

สถาบันคุ้มครอง<br />

ผู้บริโภคในกิจการ<br />

โทรคมนาคม สำนักงาน<br />

คณะกรรมการกิจกรรม<br />

โทรคมนาคมแห่งชาติ<br />

๑ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

ราชบัณฑิตยสถาน ๑ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

สำนักพระราชวัง ๑ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

ศาลอาญา ๑ ๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

รวม ๒๗,๔๖๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๔,๘๗๕ ๕๔.๑๖ ๑๒,๕๘๘ ๔๕.๘๔ ๘,๐๘๒ ๖๔.๒๐ ๔,๕๐๖ ๓๕.๘๐<br />

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓<br />

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ข้างต้นพบว่า หน่วยงานต่างๆ ได้รับการประสานงาน<br />

เรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น ๒๗,๔๖๓ เรื่อง โดยหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและ<br />

พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนเรียงตามลำดับจากมากที่สุดได้แก่<br />

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รองลงมาคือ กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ตามลำดับ<br />

A N N U A L R E P O R T


88<br />

ส่วนที่ ๔ : สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

๔.๔ ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จำแนกตามรายจังหวัดที่ได้รับการประสาน<br />

เพื่อแก้ไขปัญหา<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการ<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๑<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๒<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๓<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๔<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

จำนวน<br />

จังหวัด รวม ร้อยละ<br />

ดำเนินการ รอผลการ<br />

(เรื่อง) จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน จนได้ข้อยุติ พิจารณา<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จังหวัดนนทบุรี ๗๓๓ ๓.๖๗ ๔๘๘ ๖๖.๕๘ ๒๔๕ ๓๓.๔๒ ๑๖๒ ๖๖.๑๒ ๘๓ ๓๓.๘๘<br />

จังหวัดปทุมธานี ๖๑๓ ๓.๐๗ ๔๒๔ ๖๙.๑๗ ๑๘๙ ๓๐.๘๓ ๙๙ ๕๒.๓๘ ๙๐ ๔๗.๖๒<br />

จังหวัด<br />

พระนครศรีอยุธยา ๓๘๑ ๑.๙๑ ๒๕๑ ๖๕.๘๘ ๑๓๐ ๓๔.๑๒ ๖๒ ๔๗.๖๙ ๖๘ ๕๒.๓๑<br />

จังหวัดสระบุรี ๒๓๙ ๑.๒๐ ๑๔๘ ๖๑.๙๒ ๙๑ ๓๘.๐๘ ๕๒ ๕๗.๑๔ ๓๙ ๔๒.๘๖<br />

รวม ๑,๙๖๖ ๙.๘๕ ๑,๓๑๑ ๖๖.๖๘ ๖๕๕ ๓๓.๓๒ ๓๗๕ ๕๗.๒๕ ๒๘๐ ๔๒.๗๕<br />

จังหวัดชัยนาท ๑๑๓ ๐.๕๗ ๕๔ ๔๗.๗๙ ๕๙ ๕๒.๒๑ ๕๕ ๙๓.๒๒ ๔ ๖.๗๘<br />

จังหวัดลพบุรี ๒๐๒ ๑.๐๑ ๑๐๖ ๕๒.๔๘ ๙๖ ๔๗.๕๒ ๗๘ ๘๑.๒๕ ๑๘ ๑๘.๗๕<br />

จังหวัดสิงห์บุรี ๑๐๑ ๐.๕๑ ๕๗ ๕๖.๔๔ ๔๔ ๔๓.๕๖ ๓๕ ๗๙.๕๕ ๙ ๒๐.๔๕<br />

จังหวัดอ่างทอง ๘๘ ๐.๔๔ ๓๕ ๓๙.๗๗ ๕๓ ๖๐.๒๓ ๓๙ ๗๓.๕๘ ๑๔ ๒๖.๔๒<br />

รวม ๕๐๔ ๒.๕๓ ๒๕๒ ๕๐.๐๐ ๒๕๒ ๕๐.๐๐ ๒๐๗ ๘๒.๑๔ ๔๕ ๑๗.๘๖<br />

จังหวัด<br />

ฉะเชิงเทรา ๒๔๙ ๑.๒๕ ๑๓๘ ๕๕.๔๒ ๑๑๑ ๔๔.๕๘ ๖๐ ๕๔.๐๕ ๕๑ ๔๕.๙๕<br />

จังหวัดนครนายก ๑๐๗ ๐.๕๔ ๕๓ ๔๙.๕๓ ๕๔ ๕๐.๔๗ ๓๔ ๖๒.๙๖ ๒๐ ๓๗.๐๔<br />

จังหวัดปราจีนบุรี ๑๗๖ ๐.๘๘ ๘๖ ๔๘.๘๖ ๙๐ ๕๑.๑๔ ๒๖ ๒๘.๘๙ ๖๔ ๗๑.๑๑<br />

จังหวัด<br />

สมุทรปราการ ๗๓๑ ๓.๖๖ ๕๑๘ ๗๐.๘๖ ๒๑๓ ๒๙.๑๔ ๑๔๕ ๖๘.๐๘ ๖๘ ๓๑.๙๒<br />

จังหวัดสระแก้ว ๑๓๗ ๐.๖๙ ๕๘ ๔๒.๓๔ ๗๙ ๕๗.๖๖ ๓๑ ๓๙.๒๔ ๔๘ ๖๐.๗๖<br />

รวม ๑,๔๐๐ ๗.๐๑ ๘๕๓ ๖๐.๙๓ ๕๔๗ ๓๙.๐๗ ๒๙๖ ๕๔.๑๑ ๒๕๑ ๔๕.๘๙<br />

จังหวัดกาญจนบุรี ๒๖๕ ๑.๓๓ ๑๓๗ ๕๑.๗๐ ๑๒๘ ๔๘.๓๐ ๘๓ ๖๔.๘๔ ๔๕ ๓๕.๑๖<br />

จังหวัดนครปฐม ๓๖๕ ๑.๘๓ ๒๔๔ ๖๖.๘๕ ๑๒๑ ๓๓.๑๕ ๓๖ ๒๙.๗๕ ๘๕ ๗๐.๒๕<br />

จังหวัดราชบุรี ๒๕๕ ๑.๒๘ ๑๔๘ ๕๘.๐๔ ๑๐๗ ๔๑.๙๖ ๓๖ ๓๓.๖๔ ๗๑ ๖๖.๓๖<br />

จังหวัดสุพรรณบุรี ๒๓๓ ๑.๑๗ ๑๑๑ ๔๗.๖๔ ๑๒๒ ๕๒.๓๖ ๗๐ ๕๗.๓๘ ๕๒ ๔๒.๖๒<br />

รวม ๑,๑๑๘ ๕.๖๐ ๖๔๐ ๕๗.๒๕ ๔๗๘ ๔๒.๗๕ ๒๒๕ ๔๗.๐๗ ๒๕๓ ๕๒.๙๓<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

89<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการ<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๕<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๖<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๗<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๘<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๙<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

จำนวน<br />

จังหวัด รวม ร้อยละ<br />

ดำเนินการ รอผลการ<br />

(เรื่อง) จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน จนได้ข้อยุติ พิจารณา<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จังหวัด<br />

ประจวบคีรีขันธ์ ๑๓๙ ๐.๗๐ ๖๖ ๔๗.๔๘ ๗๓ ๕๒.๕๒ ๒๒ ๓๐.๑๔ ๕๑ ๖๙.๘๖<br />

จังหวัดเพชรบุรี ๑๓๑ ๐.๖๖ ๗๒ ๕๔.๙๖ ๕๙ ๔๕.๐๔ ๕๖ ๙๔.๙๒ ๓ ๕.๐๘<br />

จังหวัด<br />

สมุทรสงคราม ๗๐ ๐.๓๕ ๔๑ ๕๘.๕๗ ๒๙ ๔๑.๔๓ ๒๕ ๘๖.๒๑ ๔ ๑๓.๗๙<br />

จังหวัดสมุทรสาคร ๓๑๖ ๑.๕๘ ๑๘๘ ๕๙.๔๙ ๑๒๘ ๔๐.๕๑ ๙๔ ๗๓.๔๔ ๓๔ ๒๖.๕๖<br />

รวม ๖๕๖ ๓.๒๙ ๓๖๗ ๕๕.๙๕ ๒๘๙ ๔๔.๐๕ ๑๙๗ ๖๘.๑๗ ๙๒ ๓๑.๘๓<br />

จังหวัดชุมพร ๑๗๐ ๐.๘๕ ๗๐ ๔๑.๑๘ ๑๐๐ ๕๘.๘๒ ๗๗ ๗๗.๐๐ ๒๓ ๒๓.๐๐<br />

จังหวัด<br />

นครศรีธรรมราช ๓๙๔ ๑.๙๗ ๑๙๔ ๔๙.๒๔ ๒๐๐ ๕๐.๗๖ ๘๓ ๔๑.๕๐ ๑๑๗ ๕๘.๕๐<br />

จังหวัดพัทลุง ๑๑๘ ๐.๕๙ ๖๘ ๕๗.๖๓ ๕๐ ๔๒.๓๗ ๔๒ ๘๔.๐๐ ๘ ๑๖.๐๐<br />

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓๑๓ ๑.๕๗ ๑๗๐ ๕๔.๓๑ ๑๔๓ ๔๕.๖๙ ๑๐๘ ๗๕.๕๒ ๓๕ ๒๔.๔๘<br />

รวม ๙๙๕ ๔.๙๘ ๕๐๒ ๕๐.๔๕ ๔๙๓ ๔๙.๕๕ ๓๑๐ ๖๒.๘๘ ๑๘๓ ๓๗.๑๒<br />

จังหวัดกระบี่ ๑๗๘ ๐.๘๙ ๘๑ ๔๕.๕๑ ๙๗ ๕๔.๔๙ ๔๔ ๔๕.๓๖ ๕๓ ๕๔.๖๔<br />

จังหวัดตรัง ๑๑๗ ๐.๕๙ ๖๖ ๕๖.๔๑ ๕๑ ๔๓.๕๙ ๓๘ ๗๔.๕๑ ๑๓ ๒๕.๔๙<br />

จังหวัดพังงา ๙๕ ๐.๔๘ ๔๒ ๔๔.๒๑ ๕๓ ๕๕.๗๙ ๓๒ ๖๐.๓๘ ๒๑ ๓๙.๖๒<br />

จังหวัดภูเก็ต ๑๕๙ ๐.๘๐ ๙๒ ๕๗.๘๖ ๖๗ ๔๒.๑๔ ๒๖ ๓๘.๘๑ ๔๑ ๖๑.๑๙<br />

จังหวัดระนอง ๗๓ ๐.๓๗ ๓๘ ๕๒.๐๕ ๓๕ ๔๗.๙๕ ๑๙ ๕๔.๒๙ ๑๖ ๔๕.๗๑<br />

รวม ๖๒๒ ๓.๑๒ ๓๑๙ ๕๑.๒๙ ๓๐๓ ๔๘.๗๑ ๑๕๙ ๕๒.๔๘ ๑๔๔ ๔๗.๕๒<br />

จังหวัดนราธิวาส ๑๓๗ ๐.๖๙ ๔๗ ๓๔.๓๑ ๙๐ ๖๕.๖๙ ๖๑ ๖๗.๗๘ ๒๙ ๓๒.๒๒<br />

จังหวัดปัตตานี ๘๕ ๐.๔๓ ๓๑ ๓๖.๔๗ ๕๔ ๖๓.๕๓ ๕๓ ๙๘.๑๕ ๑ ๑.๘๕<br />

จังหวัดยะลา ๙๔ ๐.๔๗ ๔๑ ๔๓.๖๒ ๕๓ ๕๖.๓๘ ๑๖ ๓๐.๑๙ ๓๗ ๖๙.๘๑<br />

จังหวัดสงขลา ๓๐๔ ๑.๕๒ ๑๖๙ ๕๕.๕๙ ๑๓๕ ๔๔.๔๑ ๑๒๑ ๘๙.๖๓ ๑๔ ๑๐.๓๗<br />

จังหวัดสตูล ๖๕ ๐.๓๓ ๓๗ ๕๖.๙๒ ๒๘ ๔๓.๐๘ ๑๒ ๔๒.๘๖ ๑๖ ๕๗.๑๔<br />

รวม ๖๘๕ ๓.๔๓ ๓๒๕ ๔๗.๔๕ ๓๖๐ ๕๒.๕๕ ๒๖๓ ๗๓.๐๖ ๙๗ ๒๖.๙๔<br />

จังหวัดจันทบุรี ๑๓๘ ๐.๖๙ ๖๖ ๔๗.๘๓ ๗๒ ๕๒.๑๗ ๔๖ ๖๓.๘๙ ๒๖ ๓๖.๑๑<br />

จังหวัดชลบุรี ๕๓๙ ๒.๗๐ ๓๓๐ ๖๑.๒๒ ๒๐๙ ๓๘.๗๘ ๘๐ ๓๘.๒๘ ๑๒๙ ๖๑.๗๒<br />

จังหวัดตราด ๖๒ ๐.๓๑ ๒๐ ๓๒.๒๖ ๔๒ ๖๗.๗๔ ๑๘ ๔๒.๘๖ ๒๔ ๕๗.๑๔<br />

จังหวัดระยอง ๒๑๘ ๑.๐๙ ๑๒๗ ๕๘.๒๖ ๙๑ ๔๑.๗๔ ๒๓ ๒๕.๒๗ ๖๘ ๗๔.๗๓<br />

รวม ๙๕๗ ๔.๗๙ ๕๔๓ ๕๖.๗๔ ๔๑๔ ๔๓.๒๖ ๑๖๗ ๔๐.๓๔ ๒๔๗ ๕๙.๖๖<br />

A N N U A L R E P O R T


90<br />

ส่วนที่ ๔ : สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการ<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๑๐<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๑๑<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๑๒<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๑๓<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๑๔<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๑๕<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

จำนวน<br />

จังหวัด รวม ร้อยละ<br />

ดำเนินการ รอผลการ<br />

(เรื่อง) จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน จนได้ข้อยุติ พิจารณา<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จังหวัดเลย ๑๓๘ ๐.๖๙ ๕๗ ๔๑.๓๐ ๘๑ ๕๘.๗๐ ๕๐ ๖๑.๗๓ ๓๑ ๓๘.๒๗<br />

จังหวัดหนองคาย ๑๔๐ ๐.๗๐ ๖๘ ๔๘.๕๗ ๗๒ ๕๑.๔๓ ๓๒ ๔๔.๔๔ ๔๐ ๕๕.๕๖<br />

จังหวัดหนองบัวลำภู ๗๕ ๐.๓๘ ๓๕ ๔๖.๖๗ ๔๐ ๕๓.๓๓ ๑๕ ๓๗.๕๐ ๒๕ ๖๒.๕๐<br />

จังหวัดอุดรธานี ๒๔๓ ๑.๒๒ ๑๐๖ ๔๓.๖๒ ๑๓๗ ๕๖.๓๘ ๖๙ ๕๐.๓๖ ๖๘ ๔๙.๖๔<br />

รวม ๕๙๖ ๒.๙๙ ๒๖๖ ๔๔.๖๓ ๓๓๐ ๕๕.๓๗ ๑๖๖ ๕๐.๓๐ ๑๖๔ ๔๙.๗๐<br />

จังหวัดนครพนม ๑๒๒ ๐.๖๑ ๕๖ ๔๕.๙๐ ๖๖ ๕๔.๑๐ ๓๓ ๕๐.๐๐ ๓๓ ๕๐.๐๐<br />

จังหวัดมุกดาหาร ๖๙ ๐.๓๕ ๓๒ ๔๖.๓๘ ๓๗ ๕๓.๖๒ ๒๕ ๖๗.๕๗ ๑๒ ๓๒.๔๓<br />

จังหวัดสกลนคร ๑๔๓ ๐.๗๒ ๕๐ ๓๔.๙๗ ๙๓ ๖๕.๐๓ ๔๑ ๔๔.๐๙ ๕๒ ๕๕.๙๑<br />

รวม ๓๓๔ ๑.๖๗ ๑๓๘ ๔๑.๓๒ ๑๙๖ ๕๘.๖๘ ๙๙ ๕๐.๕๑ ๙๗ ๔๙.๔๙<br />

จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑๘๓ ๐.๙๒ ๘๐ ๔๓.๗๒ ๑๐๓ ๕๖.๒๘ ๖๗ ๖๕.๐๕ ๓๖ ๓๔.๙๕<br />

จังหวัดขอนแก่น ๓๕๔ ๑.๗๗ ๑๖๖ ๔๖.๘๙ ๑๘๘ ๕๓.๑๑ ๘๔ ๔๔.๖๘ ๑๐๔ ๕๕.๓๒<br />

จังหวัดมหาสารคาม ๑๖๘ ๐.๘๔ ๗๖ ๔๕.๒๔ ๙๒ ๕๔.๗๖ ๓๑ ๓๓.๗๐ ๖๑ ๖๖.๓๐<br />

จังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๔ ๑.๒๗ ๙๑ ๓๕.๘๓ ๑๖๓ ๖๔.๑๗ ๑๑๐ ๖๗.๔๘ ๕๓ ๓๒.๕๒<br />

รวม ๙๕๙ ๔.๘๐ ๔๑๓ ๔๓.๐๗ ๕๔๖ ๕๖.๙๓ ๒๙๒ ๕๓.๔๘ ๒๕๔ ๔๖.๕๒<br />

จังหวัดยโสธร ๑๐๖ ๐.๕๓ ๔๓ ๔๐.๕๗ ๖๓ ๕๙.๔๓ ๓๔ ๕๓.๙๗ ๒๙ ๔๖.๐๓<br />

จังหวัดศรีสะเกษ ๒๘๓ ๑.๔๒ ๑๒๘ ๔๕.๒๓ ๑๕๕ ๕๔.๗๗ ๙๐ ๕๘.๐๖ ๖๕ ๔๑.๙๔<br />

จังหวัดอำนาจเจริญ ๑๓๒ ๐.๖๖ ๔๑ ๓๑.๐๖ ๙๑ ๖๘.๙๔ ๗๗ ๘๔.๖๒ ๑๔ ๑๕.๓๘<br />

จังหวัด<br />

อุบลราชธานี ๕๘๑ ๒.๙๑ ๑๖๔ ๒๘.๒๓ ๔๑๗ ๗๑.๗๗ ๔๓ ๑๐.๓๑ ๓๗๔ ๘๙.๖๙<br />

รวม ๑,๑๐๒ ๕.๕๒ ๓๗๖ ๓๔.๑๒ ๗๒๖ ๖๕.๘๘ ๒๔๔ ๓๓.๖๑ ๔๘๒ ๖๖.๓๙<br />

จังหวัดชัยภูมิ ๑๙๙ ๑.๐๐ ๘๗ ๔๓.๗๒ ๑๑๒ ๕๖.๒๘ ๕๐ ๔๔.๖๔ ๖๒ ๕๕.๓๖<br />

จังหวัดนครราชสีมา ๕๘๗ ๒.๙๔ ๒๘๕ ๔๘.๕๕ ๓๐๒ ๕๑.๔๕ ๕๘ ๑๙.๒๑ ๒๔๔ ๘๐.๗๙<br />

จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๕๖ ๑.๒๘ ๑๑๔ ๔๔.๕๓ ๑๔๒ ๕๕.๔๗ ๒๑ ๑๔.๗๙ ๑๒๑ ๘๕.๒๑<br />

จังหวัดสุรินทร์ ๓๗๗ ๑.๘๙ ๑๒๗ ๓๓.๖๙ ๒๕๐ ๖๖.๓๑ ๑๕๖ ๖๒.๔๐ ๙๔ ๓๗.๖๐<br />

รวม ๑,๔๑๙ ๗.๑๑ ๖๑๓ ๔๓.๒๐ ๘๐๖ ๕๖.๘๐ ๒๘๕ ๓๕.๓๖ ๕๒๑ ๖๔.๖๔<br />

จังหวัดเชียงใหม่ ๓๗๑ ๑.๘๖ ๑๖๙ ๔๕.๕๕ ๒๐๒ ๕๔.๔๕ ๙๒ ๔๕.๕๔ ๑๑๐ ๕๔.๔๖<br />

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๓๕ ๐.๑๘ ๑๖ ๔๕.๗๑ ๑๙ ๕๔.๒๙ ๑๒ ๖๓.๑๖ ๗ ๓๖.๘๔<br />

จังหวัดลำปาง ๑๗๗ ๐.๘๙ ๘๗ ๔๙.๑๕ ๙๐ ๕๐.๘๕ ๒๖ ๒๘.๘๙ ๖๔ ๗๑.๑๑<br />

จังหวัดลำพูน ๑๐๓ ๐.๕๒ ๔๙ ๔๗.๕๗ ๕๔ ๕๒.๔๓ ๔๑ ๗๕.๙๓ ๑๓ ๒๔.๐๗<br />

รวม ๖๘๖ ๓.๔๔ ๓๒๑ ๔๖.๗๙ ๓๖๕ ๕๓.๒๑ ๑๗๑ ๔๖.๘๕ ๑๙๔ ๕๓.๑๕<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

91<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการ<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๑๖<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๑๗<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการที่ ๑๘<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการ<br />

ส่วนกลาง<br />

วัตถุประสงค์การประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

จำนวน<br />

จังหวัด รวม ร้อยละ<br />

ดำเนินการ รอผลการ<br />

(เรื่อง) จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน จนได้ข้อยุติ พิจารณา<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จังหวัดเชียงราย ๒๔๑ ๑.๒๑ ๑๐๒ ๔๒.๓๒ ๑๓๙ ๕๗.๖๘ ๔๒ ๓๐.๒๒ ๙๗ ๖๙.๗๘<br />

จังหวัดน่าน ๗๕ ๐.๓๘ ๓๑ ๔๑.๓๓ ๔๔ ๕๘.๖๗ ๑๕ ๓๔.๐๙ ๒๙ ๖๕.๙๑<br />

จังหวัดพะเยา ๑๒๗ ๐.๖๔ ๕๗ ๔๔.๘๘ ๗๐ ๕๕.๑๒ ๓๙ ๕๕.๗๑ ๓๑ ๔๔.๒๙<br />

จังหวัดแพร่ ๘๕ ๐.๔๓ ๓๘ ๔๔.๗๑ ๔๗ ๕๕.๒๙ ๒๑ ๔๔.๖๘ ๒๖ ๕๕.๓๒<br />

รวม ๕๒๘ ๒.๖๕ ๒๒๘ ๔๓.๑๘ ๓๐๐ ๕๖.๘๒ ๑๑๗ ๓๙.๐๐ ๑๘๓ ๖๑.๐๐<br />

จังหวัดตาก ๗๘ ๐.๓๙ ๓๒ ๔๑.๐๓ ๔๖ ๕๘.๙๗ ๒๕ ๕๔.๓๕ ๒๑ ๔๕.๖๕<br />

จังหวัดพิษณุโลก ๓๐๒ ๑.๕๑ ๑๑๐ ๓๖.๔๒ ๑๙๒ ๖๓.๕๘ ๗๓ ๓๘.๐๒ ๑๑๙ ๖๑.๙๘<br />

จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๔๑ ๑.๒๑ ๙๗ ๔๐.๒๕ ๑๔๔ ๕๙.๗๕ ๙๒ ๖๓.๘๙ ๕๒ ๓๖.๑๑<br />

จังหวัดสุโขทัย ๑๒๐ ๐.๖๐ ๕๐ ๔๑.๖๗ ๗๐ ๕๘.๓๓ ๒๐ ๒๘.๕๗ ๕๐ ๗๑.๔๓<br />

จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑๑๐ ๐.๕๕ ๕๓ ๔๘.๑๘ ๕๗ ๕๑.๘๒ ๓๙ ๖๘.๔๒ ๑๘ ๓๑.๕๘<br />

รวม ๘๕๑ ๔.๒๖ ๓๔๒ ๔๐.๑๙ ๕๐๙ ๕๙.๘๑ ๒๔๙ ๔๘.๙๒ ๒๖๐ ๕๑.๐๘<br />

จังหวัดกำแพงเพชร ๑๙๓ ๐.๙๗ ๙๕ ๔๙.๒๒ ๙๘ ๕๐.๗๘ ๑๗ ๑๗.๓๕ ๘๑ ๘๒.๖๕<br />

จังหวัดนครสวรรค์ ๓๘๖ ๑.๙๓ ๑๘๗ ๔๘.๔๕ ๑๙๙ ๕๑.๕๕ ๑๒๐ ๖๐.๓๐ ๗๙ ๓๙.๗๐<br />

จังหวัดพิจิตร ๑๙๓ ๐.๙๗ ๗๘ ๔๐.๔๑ ๑๑๕ ๕๙.๕๙ ๕๐ ๔๓.๔๘ ๖๕ ๕๖.๕๒<br />

จังหวัดอุทัยธานี ๑๒๓ ๐.๖๒ ๕๒ ๔๒.๒๘ ๗๑ ๕๗.๗๒ ๒๗ ๓๘.๐๓ ๔๔ ๖๑.๙๗<br />

รวม ๘๙๕ ๔.๔๘ ๔๑๒ ๔๖.๐๓ ๔๘๓ ๕๓.๙๗ ๒๑๔ ๔๔.๓๑ ๒๖๙ ๕๕.๖๙<br />

กรุงเทพมหานคร ๓,๖๘๗ ๑๘.๔๗ ๒,๔๓๑ ๖๕.๙๓ ๑,๒๕๖ ๓๔.๐๗ ๙๖๗ ๗๖.๙๙ ๒๘๙ ๒๓.๐๑<br />

รวมทั้งสิ้น ๑๙,๙๖๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐,๖๕๒ ๕๓.๓๗ ๙,๓๐๘ ๔๖.๖๓ ๕,๐๐๓ ๕๓.๗๕ ๔,๓๐๕ ๔๖.๒๕<br />

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓<br />

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ จังหวัด<br />

ในความรับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ได้รับการประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น<br />

๑๙,๙๖๐ เรื่อง โดยเขตตรวจราชการที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไข<br />

ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนเรียงตามลำดับจากมากที่สุด ได้แก่ เขตตรวจราชการส่วนกลาง<br />

รองลงมา คือ เขตตรวจราชการที่ ๑ และเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ตามลำดับ<br />

A N N U A L R E P O R T


92<br />

ส่วนที่ ๔ : สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓<br />

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง<br />

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒<br />

“เห็นชอบให้ภารกิจด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ได้ข้อยุติเป็นตัวชี้วัด<br />

ในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของทุกกระทรวงและทุกจังหวัดในปีงบประมาณ<br />

พ .ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป”<br />

หลักการในการยุติเรื่อง<br />

การดำเนินการที่ถือเป็น “ข้อยุติ” ควรพิจารณาถึงการที่ข้อร้องเรียนจากประชาชนดังกล่าว ได้รับ<br />

การช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขตามข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาจากหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้<br />

๑. เรื่องที่ดำเนินการแล้วได้ตามความประสงค์ของผู ้ร้องทั้งหมด และได้แจ้งให้ผู ้ร้องทราบเรื่องที่<br />

ดำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน (หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการตามขอบเขต<br />

เต็มที่แล้ว) หรือได้บรรเทาเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องตามความเหมาะสม และได้แจ้งให้<br />

ผู้ร้องทราบ<br />

๒. เรื่องที่ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง (เช่น พ้นวิสัยดำเนินการ) และได้<br />

ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้อง<br />

๓. เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบ และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบหน่วยงานที่รับเรื่องดูแลต่อ<br />

๔. เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ในกระบวนการ<br />

ทางศาล เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ไม่มีหลักฐาน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบตามควรแก่กรณี<br />

๕. เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยดำเนินการหรือเป็นกรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว<br />

๖. กรณีที่เป็นการเสนอข้อคิดเห็นที่มีผลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงานประมวลข้อมูลและเสนอ<br />

ข้อคิดเห็นเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร<br />

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒<br />

รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ<br />

พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบหมายให้ทุกกระทรวงติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่อยู ่ในความรับผิดชอบ<br />

อย่างต่อเนื่อง<br />

มอบหมายให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่มีผลกระทบ<br />

ต่อส่วนรวม กำหนดแนวทางดำเนินการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมในการแก้ไข<br />

ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป<br />

มอบหมายให้หน่วยงานที่มีร้อยละของเรื่องที่ยุติต่ำ เร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้มีผล<br />

เป็นที่ยุติมากขึ้น<br />

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี


ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

93<br />

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒<br />

รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ<br />

พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบหมายให้ทุกกระทรวงติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่อยู ่ในความรับผิดชอบ<br />

อย่างต่อเนื่อง<br />

มอบหมายให้หน่วยงานที่มีร้อยละของเรื่องที่ยุติต่ำ เร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้มีผล<br />

เป็นที่ยุติมากขึ้น<br />

• นโยบายนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒<br />

นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้จังหวัด / หน่วยงานที่มีร้อยละของเรื่องยุติต่ำเร่งรัดด้วย”<br />

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนด<br />

ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงความยุติธรรมอย่างแท้จริง เพราะในอดีตที่ผ่านมามีปัญหา<br />

หลายประการที่ขัดขวางมิให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ เช่น ปัญหาความยากจน การขาดความรู้<br />

ความเข้าใจในบทบัญญัติของกฏหมายและสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรม เป็นต้น ซึ่งประชาชน<br />

ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้แม้จะมีสิทธิในการร้องทุกข์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามที่รัฐธรรมนูญได้ให้<br />

หลักประกันไว้ แต่ในหลายกรณีไม่อาจได้รับความช่วยเหลือและได้รับการเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหาย<br />

ที่เกิดขึ้นตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างดีเพียงพอและมีมาตรฐานเดียวกัน จึงได้มีระเบียบสำนักนายก<br />

รัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อนำไปใช้เป็นกลไกและมาตรการในการ<br />

กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การบรรเทาและเยียวยาความเดือนร้อนของประชาชน<br />

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็น “มาตรฐานงานขั้นต่ำ” ของระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ระเบียบดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๙<br />

บัญญัติว่าให้บุคคลมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว<br />

โดยในระเบียบนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้หน่วยงาน<br />

ของรัฐมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และกำหนดให้มีคณะกรรมการ ๒ ระดับ<br />

คือ คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวง<br />

A N N U A L R E P O R T


ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ปี

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!