11.05.2016 Views

PSC Annual Report 2009

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐<br />

มาตรา ๕๗<br />

“บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คำชี้แจง และเหตุผล<br />

จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ<br />

หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาต<br />

หรือการดำเนินโครงการ...”<br />

มาตรา ๕๙<br />

“บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและ<br />

ไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว”


บอกกลาวเลาเรื่อง<br />

ปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง<br />

ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอประชาชนทั้งสิ้น จากสถิติ<br />

การรองเรียนที่ผานมา พบวาประชาชนรองเรียนผานศูนยบริการประชาชน<br />

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการรองเรียนเปนดัชนี<br />

บงชี้ชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่สำคัญประการหนึ่ง ศูนยบริการประชาชน<br />

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเปนศูนยรับเรื่องราวรองทุกข<br />

ของรัฐบาล จึงมีความมุงมั่นในการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร โดยการนำ<br />

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเขามาดำเนินการ<br />

เพื่อใหสามารถรองรับการดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนไดอยาง<br />

มีประสิทธิภาพ<br />

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไดดำเนินภารกิจ<br />

สำคัญภายใตโครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาลและโครงการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน<br />

และจากการปฏิบัติงานที่ผานมา ผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชนไดรับการยอมรับถึงผลสำเร็จ<br />

และเปนประโยชนอยางยิ่งตอประชาชน<br />

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้ ไดรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในรอบปงบประมาณ<br />

พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผานมาเพื่อใหสาธารณชนไดทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน สำนักงาน<br />

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อันเปนการสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการ<br />

ของสวนราชการอยางเปนรูปธรรม<br />

(นายอำนวย โชติสกุล)<br />

ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชน<br />

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒


สารบัญ<br />

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป<br />

๑. อำนาจหนาที่ วิสัยทัศน ๒<br />

๒. พันธกิจ โครงสรางสวนราชการ ๓<br />

๓. อัตรากำลัง ๓<br />

๔. ภาพบุคลากร (ผูบริหาร และเจาหนาที่) ๔<br />

สวนที่ ๒ ชองทางการใหบริการ<br />

๑. แผนภาพแสดงชองทางการรองทุกข ๑๒<br />

๒. สถานที่ตั้งศูนยบริการประชาชน ๑๓<br />

๓. กระบวนการสรางคุณคาประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๔<br />

สวนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน<br />

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๑. ภารกิจโครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล ๒๖<br />

๒. ภารกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็น ๕๑<br />

ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘<br />

๓. ภารกิจตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย ๖๙<br />

สวนที่ ๔ สถิติเรื่องรองทุกขของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๑. แผนภูมิแสดงสถิติการใชบริการการรองทุกขของประชาชน ๗๘<br />

จำแนกตามชองทางการรองทุกข ๑๑๑๑ (๔ ชองทาง)<br />

๒. ตารางแสดงจำนวนเรื่องรองทุกข จำแนกตามประเภทเรื่อง ๗๙<br />

โดยเรียงลำดับจากประเภทเรื่องหลักที่มีการรองทุกขมากที่สุด<br />

๓. ตารางแสดงจำนวนเรื่องรองทุกขและผลการดำเนินการ ๘๑<br />

จำแนกตามรายกระทรวงที่ไดรับการประสานงาน<br />

โดยเรียงลำดับจากกระทรวงที่ไดรับการประสาน เพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการ<br />

แกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขใหแกประชาชนมากที่สุด<br />

๔. ตารางแสดงจำนวนเรื่องรองทุกขและผลการดำเนินการของหนวยงาน ๘๔<br />

ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำแนกตามหนวยงานที่ไดรับการประสานงาน<br />

โดยเรียงลำดับจากหนวยงานที่ไดรับการประสาน เพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการ<br />

แกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขใหแกประชาชนมากที่สุด<br />

๕. ตารางแสดงจำนวนเรื่องราวรองทุกขและผลการดำเนินการ ๘๖<br />

จำแนกตามจังหวัดที่ไดรับการประสานงาน โดยเรียงตามลำดับเขตตรวจราชการ<br />

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ๙๐<br />

• มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒<br />

• นโยบายนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒<br />

ประมวลภาพกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๙๒


สวนที่ ๑<br />

ขอมูลทัวไป<br />

๑ อำนาจหนาที่ วิสัยทัศน<br />

๒ พันธกิจ โครงสรางสวนราชการ<br />

๓ อัตรากำลัง<br />

๔ ภาพบุคลากร (ผูบริหาร และเจาหนาที่)


สวนที่ ๑ - ขอมูลทั่วไป<br />

ศูนยบริการประชาชนเปนสวนราชการระดับสำนัก เดิมสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี<br />

ภายหลังจากการปรับปรุงโครงสรางระบบราชการ ไดโอนกิจการบริหาร และอำนาจหนาที่มาสังกัด<br />

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหนาที่<br />

ของสวนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่<br />

๖ ตุลาคม ๒๕๔๕<br />

ศูนยบริการประชาชนไดใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ<br />

ภาครัฐ โดยปรับโครงสราง กระบวนการและเทคโนโลยี ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับ<br />

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการ<br />

ใหสนองตอบความตองการของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม<br />

ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน<br />

อำนาจหนาที่<br />

ศูนยบริการประชาชนมีอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย ดังนี้<br />

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการรองทุกข รองเรียนขอความเปนธรรม และการขอความชวยเหลือ<br />

ที่มีผูยื่นคำรองตอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

รวมทั้งปญหาความเดือดรอนของประชาชน<br />

๒. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินคดีแกประชาชนที่มาขอความชวยเหลือ<br />

และขอคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

๓. ประสานงานเพื่อแกไขปญหาและอำนวยความสะดวกแกมวลชนที่มาพบหรือชุมนุม<br />

รองเรียนตอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

๔. ตรวจสอบเรื่องรองเรียนในพื้นที่เพื่อแกไขปญหาสำคัญที่เปนกรณีเรงดวน<br />

๕. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ<br />

ที่ไดรับมอบหมาย<br />

วิสัยทัศน<br />

เปนองคกรกลางในการรับเรื่องราวรองทุกขของ<br />

รัฐบาล และเปนศูนยกลางแกไขปญหาความเดือดรอน<br />

ของประชาชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล<br />

เพื่อประโยชนสุขและตอบสนองการมีสวนรวมของ<br />

ประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ<br />


พันธกิจ<br />

๑. พัฒนาชองทางการรองทุกขในทุกชองทางใหเปนศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล<br />

๒. พัฒนาระบบเครือขายใหเปนศูนยประสานเรงรัดติดตามและประเมินผลการแกไข<br />

ปญหาความเดือดรอนของประชาชน<br />

๓. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแกไขปญหาความเดือดรอน โดยยึดประชาชน<br />

เปนศูนยกลาง<br />

๔. พัฒนากระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางเปนระบบ<br />

โครงสรางสวนราชการ<br />

ศูนยบริการประชาชนเปน<br />

หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัด<br />

สำนักนายกรัฐมนตรี มีการแบง<br />

โครงสรางอยางเปนทางการเปน<br />

๓ สวน และ ๑ ฝาย ดังนี้<br />

อัตรากำลัง<br />

ฝายบริหารงานทั่วไป<br />

(ฝบท.)<br />

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

สวนบริการประชาชน ๑<br />

(สบช. ๑.)<br />

ศูนยบริการประชาชน<br />

สวนบริการประชาชน ๒<br />

(สบช ๒.)<br />

สวนประสานมวลชน<br />

และประเมินผล (สปป.)<br />

ศูนยบริการประชาชน มีอัตรากำลังทั้งสิ้น ๑๑๓ อัตรา ประกอบดวย ขาราชการ<br />

๕๑ อัตรา พนักงานราชการ ๓๑ อัตรา และลูกจางโครงการ ๓๑ อัตรา<br />

ตำแหนง จำนวน รอยละ<br />

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๓๐ ๒๖.๕๕<br />

นิติกร ๒๘ ๒๔.๗๘<br />

เจาพนักงานธุรการ ๑๐ ๘.๘๕<br />

นักจัดการงานทั่วไป ๑ ๐.๘๘<br />

นักวิชาการคอมพิวเตอร ๑ ๐.๘๘<br />

เจาหนาที่ธุรการ ๓ ๒.๖๕<br />

พนักงานบันทึกขอมูล ๗ ๖.๑๙<br />

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๓๑ ๒๗.๔๓<br />

เจาหนาที่ระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ๑.๗๙<br />

รวม ๑๑๓ ๑๐๐.๐๐<br />


สวนที่ ๑ - ขอมูลทั่วไป<br />

ผูบริหาร<br />

๔<br />

๒<br />

๑ ๓<br />

๑. นายอำนวย โชติสกุล<br />

ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชน<br />

๒. นางอัจจิมา จันทรสุวานิชย<br />

ผูอำนวยการสวนประสานมวลชน<br />

และประเมินผล<br />

๓. นายทศพร สุวรรณาภิรมย<br />

ผูอำนวยการสวนบริการประชาชน ๒<br />

๔. นายสมเจตน โรจนพัฒนากุล<br />

ผูอำนวยการสวนบริการประชาชน ๑<br />


นางสาวลักขณา ศรีผุดผอง<br />

(หมู)<br />

นางสาวฐิติรัตน สุวรรณราช<br />

(รัตน)<br />

นายฆองชัย เกียรติกิตติสรณ<br />

(ฆอง)<br />

นางศรีสำอาง หวังดี<br />

(แขก)<br />

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ<br />

(หยิก)<br />

นายศราวุฒิ ถนอมรอด<br />

(วุธ)<br />

รอยเอกทวิช ศุภวรรณ<br />

(วิช)<br />

นางสาวสมใจ บุญทวีกุล<br />

(เง็ก)<br />

นายสมพงษ ไวถนอมสัตว<br />

(บัง)<br />

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร<br />

(บุม)<br />

นางมาลินี ภาวิไล<br />

(ออ)<br />

นางอัจฉรา แสงภัทรเนตร<br />

(ออย)<br />

นางศิริพร อุดมโชคชัย<br />

(ติ๋ว)<br />

นางสาวเพ็ญจันทร เมนะเนตร<br />

(เพ็ญ)<br />

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร<br />

(โย)<br />

นายทองสุข ภานุรังกุล<br />

(หิน)<br />

นายพันศักดิ์ เจริญ<br />

(อาง)<br />

นางสาวทิพสุคนธ นีระพจน<br />

(จิ๋ม)<br />

นายอิทธิพล ชางกลึงดี<br />

(อิท)<br />

นางกุลธิดา มาแจง<br />

(เอ)<br />

นางสาวสายชล กำเนิดบง<br />

(แขก)<br />

นางสาวผลทิพณ สรางสวน<br />

(ทิพณ)<br />


สวนที่ ๑ - ขอมูลทั่วไป<br />

นายคณิสร เมืองเนาว<br />

(กบ)<br />

นางสาวอัญชนา สาเรือง<br />

(ออย)<br />

นายกฤต สิงหเหลือง<br />

(เตย)<br />

นายปติพงศ เลิศพิสุทธิ์โสภณ<br />

(หลิน)<br />

นายกิตติพงษ เดชาภิวุฒิ<br />

(ทอป)<br />

นายสาธิต สุทธิเสริม<br />

(หนึ่ง)<br />

นางวรานันท นิวาศานนท ชูปาน<br />

(แอน)<br />

นางสาวมีนา เหลาหะเกียรติ<br />

(มีนา)<br />

นายยศสันธ เรืองสรรงามศิริ<br />

(โอต)<br />

นางสาวสุวีรยา ทองพิทักษ<br />

(ออย)<br />

นายอุกฤษฏ ภักดีวานิช<br />

(ชาย)<br />

นางสาวนอมจิตร ทิพยมณี<br />

(ตุม)<br />

นางสาววรรณรักษ ภูรักษ<br />

(แมว)<br />

นางสาวศิรินทร อินทโสตถิ<br />

(ตุก)<br />

นายขจรศักดิ์ นาคชัง<br />

(ขจร)<br />

นายสมเจตน ทับมา<br />

(เจส)<br />

นายวิวัฒน วิธีเจริญ<br />

(หนุม)<br />

นายธวัชชัย เชาวลิต<br />

(มิม)<br />

นายรังสรรค ตั้งใจงาม<br />

(ใหม)<br />

นางสาวรวีวรรณ บุญศิริธรรมชัย<br />

(ปุก)<br />

นางวิมลรัตน ศรีเพ็ญ<br />

(จุก)<br />

นายสุภิญญา ตาดี<br />

(พิน)<br />


นางสาวนฎาพรรณ ภิโสรมย<br />

(เดีย)<br />

นายขจร ปอมคำ<br />

(โอ)<br />

นายสารีหัน อิหม่ำเหม<br />

(สา)<br />

นางสาวรสริน กองเกิดสุข<br />

(รส)<br />

นางสาวนงนุช สายัณห<br />

(มอน)<br />

นายนิคม ขำเถื่อน<br />

(อน)<br />

นางสาววราภรณ หินออน<br />

(เหมียว)<br />

นายนิติธร ชุปาน<br />

(แจ็ค)<br />

นางสาววิไลกุล นิยมพงษ<br />

(กระจิบ)<br />

นางสาวอรนุช ปลื้มโตะสะอาด<br />

(จี๊ด)<br />

นางสุภาภรณ กลิ่นขจร<br />

(เจี๊ยบ)<br />

นายรตนพล เมฆบริสุทธิ์<br />

(เบิรด)<br />

นายสมชาย พันธุสกุล<br />

(ตี๋)<br />

นางสาวรชฎ วริทรัญชิดา<br />

(นก)<br />

นายธนศักดิ์ ผิวดำ<br />

(เหลิม)<br />

นางสาวอรัญญา วันเตะ<br />

(หญิง)<br />

นางสาวอรชิสา นิพากรเมธ<br />

(อู)<br />

นางสาวพรรณี พูลบางยุง<br />

(ปุย)<br />

นางสาวสมลวรรณ หมายถิ่นกลาง<br />

(ไหม)<br />

นางสาวเกษร ผึ่งผาย<br />

(ติ๊ก)<br />

นางชนาวลัย นิยมผล<br />

(เอะ)<br />

นายธีระวัฒน ทองพีรพันธุ<br />

(อุย)<br />


สวนที่ ๑ - ขอมูลทั่วไป<br />

นางประนอม กลิ่นหอม<br />

(โพ)<br />

นางสาวจิตติมา แรงเพียร<br />

(ดาว)<br />

นายเฉลิมรัฐ แจงชัด<br />

(ตน)<br />

นางสาวสุทัตตา สุทัศนกุล<br />

(แน็ต)<br />

นายพงษศักดิ์ พวงทรัพย<br />

(ปก)<br />

นางสาวมนัสชนก นัดดาพรหม<br />

(นก)<br />

นางสาวรัตนาภรณ หรือมอญ<br />

(แกว)<br />

นางสาวลมุล วรไวย<br />

(มล)<br />

วาที่ รต.หญิงดวงนภา อัฐนาค<br />

(ปุก)<br />

นางสาวกรกนก เล็กเจริญ<br />

(กก)<br />

นางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ<br />

(นก)<br />

นายมานพ หรั่งสีสุทธิ์<br />

(วิช)<br />

นางสาวพรพรรณ เบญจภัทรากุล<br />

(เล็ก)<br />

นางสาวมนัฐดา หนชัย<br />

(นัฐ)<br />

นายณัฐพงษ สินพิทักษ<br />

(วิรัช)<br />

นางสาวนุชรี มุงหมาย<br />

(แปง)<br />

นางสาวทุติยาภรณ เจริญผล<br />

(บี)<br />

นางสาวรัตติยา สุทธิสติพล<br />

(เอ)<br />

นายธนา สรรพอุดม<br />

(นา)<br />

นางสาววิรดา อินทปญญ<br />

(ตาล)<br />

นายรังสรรค สดสายทอง<br />

(แปะ)<br />

นางสาวจรรยามาลย ภูลมัย<br />

(เปล)<br />


นายวิรัช คำใส<br />

(วิรัช)<br />

นายมาโนชย จันมา<br />

(หนุม)<br />

นางสาวอักครนุช จำนงคจีนารักส<br />

(กุกไก)<br />

นางสาวปยะวรรณ ประประโคน<br />

(ปก)<br />

นางสาวศุภลักษณ ทองเดช<br />

(ปท)<br />

นางสาวนงคเยาว จวบศรี<br />

(เยาว)<br />

นายพิชิต บุญจารุพัฒน<br />

(เอก)<br />

นางสาวสุพัตรา พลการ<br />

(กุง)<br />

นางสาวกรรณิกา รัตนะ<br />

(กัน)<br />

นางสาวธัญลักษณ กิจบุญชู<br />

(ตุกตา)<br />

นายเทอดศักดิ์ บัวทอง<br />

(โจ)<br />

นายวัชเรนทร คำเครื่อง<br />

(บอย)<br />

นางสาววราภรณ เกษคำ<br />

(บุม)<br />

นางสาวยุวดี แกวรัฐ<br />

(เปล)<br />

นางสาวชนันธร หมื่นสา<br />

(เก)<br />

นางสาวนันทนภัส จาดสดี<br />

(ดา)<br />


สวนที่ ๒<br />

ชองทางการใหบรการ<br />

๑ แผนภาพแสดงชองทางการรองทุกข<br />

๒ สถานที่ตั้งศูนยบริการประชาชน<br />

๓ กระบวนการสรางคุณคาประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒


สวนที่ ๒ - ชองทางการใหบริการ<br />

แผนภาพแสดงชองทางการรองทุกข<br />

๑๒


สถานที่ตั้งศูนยบริการประชาชน<br />

สถานที่ตั้งบริเวณทำเนียบรัฐบาล<br />

สถานที่ตั้งศูนยบริการประชาชน ภายในทำเนียบรัฐบาล<br />

สะพานอรทัย ถนนลูกหลวง สะพานมัฆวานรังสรรค<br />

ประตู สลค.<br />

ประตูเขา<br />

ถนนราชดำเนิน<br />

ประตู จปร.<br />

ตึกไทยคูฟา<br />

ถนนนครปฐม<br />

คลองเปรมประชา<br />

ตึก สปน.<br />

ศบช. (ชั้น๒)<br />

ประตูออก<br />

จุดบริการประชาชน<br />

ประตู สปน.<br />

ถนนพิษณุโลก<br />

สะพานชมัยมรุเชษฐ<br />

กองทัพภาคที่ ๑<br />

ปปป.<br />

กพ.<br />

๑๓


สวนที่ ๒ - ชองทางการใหบริการ<br />

กระบวนการสรางคุณคา<br />

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนยบริการประชาชนไดวิเคราะหกระบวนการ<br />

ในภาพรวมทั้งหมดตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)<br />

หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ และไดกระบวนการสรางคุณคาทั้งสิ้น ๘ กระบวนการ<br />

ประกอบดวย<br />

๑๔


๑. กระบวนการ : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณียกรณีปกติ<br />

ระยะเวลาดำเนินการ ๘ - ๙ วันทำการ<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

๑ ๒<br />

๓ ๔ ๕<br />

ผูรองสงเรื่องรองเรียน<br />

ที่เปนหนังสือรับจาก<br />

ตู ปณ. ๑๑๑๑<br />

เรียน นรม. รอง นรม. รมต.นร.<br />

อื่น ๆ<br />

คัดแยกเรื่อง<br />

- อานเรื่อง<br />

- คนหาเรื่องเดิม<br />

ในระบบฯ<br />

- คัดแยกเรื่องตาม<br />

ประเภทของเรื่อง<br />

และความซับซอน<br />

ลงทะเบียนเรื่องและ<br />

การมอบหมายงาน<br />

- สงเรื่องใหสวน /<br />

ฝาย / เจาหนาที่<br />

ที่รับผิดชอบ<br />

- กรณีที่ไมสามารถ<br />

พิจารณามอบหมาย<br />

งานได จะเสนอ<br />

ผอ.ศบช. พิจารณา<br />

มอบหมาย<br />

จนท.รับงาน<br />

เรื่องรองเรียน อาน /<br />

บันทึกเรื่องรองเรียน<br />

และเลือกรายการ<br />

ในระบบฯ<br />

ตรวจสอบขอมูล<br />

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ<br />

เรื่องรองเรียน<br />

๑ วันทำการ ๑ วันทำการ ๑ วันทำการ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณียกรณีปกติ<br />

สรุป ๘ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๘ - ๙ วันทำการ / เรื่อง<br />

ตอ<br />

15


ส่วนที่ ๒ - ช่องทางการให้บริการ<br />

๑. กระบวนการ : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณียกรณีปกติ<br />

ระยะเวลาดำเนินการ ๘ - ๙ วันทำการ (ตอ)<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

ขั้นตอนที่<br />

๖ ๗<br />

๘<br />

- พิจารณาเรื่องรองเรียน<br />

- ทำหนังสือตอบผูรอง<br />

- เสนอผูบังคับบัญชาลงนาม<br />

- พิจารณาเรื่องรองเรียน<br />

- ทำหนังสือสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ<br />

- ทำหนังสือตอบผูรอง<br />

- เสนอผูบังคับบัญชาลงนาม<br />

สงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาทาง<br />

โทรศัพท / โทรสาร / Web Portal / e-mail<br />

และบันทึกการดำเนินการในระบบฯ<br />

ผูบังคับบัญชา<br />

พิจารณาลงนาม<br />

ผูบังคับบัญชา<br />

พิจารณาลงนาม<br />

๑ วันทำการ<br />

แจงใหผูรองทราบ<br />

การดำเนินการเบื้องตน<br />

แจงใหผูรองทราบ<br />

การดำเนินการเบื้องตน<br />

สงหนวยงานที่เกี่ยวของ<br />

พิจารณา<br />

๔ วันทำการ ๕ วันทำการ<br />

๖ วันทำการ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณียกรณีปกติ<br />

สรุป ๘ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๘ - ๙ วันทำการ / เรื่อง<br />

16


๒. กระบวนงาน : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางอิเล็กทรอนิกส กรณีปกติ<br />

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน)<br />

ระยะเวลาดำเนินการ ๓.๐๙ วันทำการ<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

ขั้นตอนที่<br />

๑ ๒<br />

๓<br />

ผูรองสงเรื่องรองเรียน<br />

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส<br />

ผานเว็บไซต / e-mail<br />

เขาสูระบบฯ<br />

เพื่อรับงาน<br />

อาน / บันทึกขอมูล<br />

เรื่องรองเรียนและ<br />

เลือกรายการในระบบฯ<br />

ตรวจสอบขอมูล<br />

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ<br />

เรื่องรองเรียน<br />

พิจารณาเรื่องและ<br />

หนวยงานที่เกี่ยวของ<br />

สงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาผานหรือ<br />

รับทราบแลวแตกรณี ผานทางโทรศัพท /<br />

โทรสาร / Web Portal / e-mail<br />

และบันทึกการดำเนินการในระบบฯ<br />

แจงใหประชาชนที่รองเรียนทราบ<br />

การดำเนินการเบื้องตนและ<br />

บันทึกการดำเนินการในระบบฯ<br />

สงงานใหหัวหนาตรวจ<br />

๑ วันทำการ<br />

๑ วันทำการ<br />

๑ วันทำการ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กรณีปกติ<br />

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน)<br />

สรุป ๓ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๓.๐๙ วันทำการ / เรื่อง<br />

17


ส่วนที่ ๒ - ช่องทางการให้บริการ<br />

๓. กระบวนการ : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางโทรศัพท สายดวนทำเนียบรัฐบาล ๑๓๗๖ กรณีปกติ<br />

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน)<br />

ระยะเวลาดำเนินการ ๐.๕๓ วันทำการ<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

๑ ๒<br />

๓ ๔<br />

ผูรองรองเรียนผานสายดวน<br />

ทำเนียบรัฐบาล ๑๓๗๖<br />

เจาหนาที่รับสาย<br />

สอบถามรายละเอียด<br />

และบันทึกขอมูล<br />

ในระบบฯ<br />

- ตรวจสอบขอมูล<br />

ขอเท็จจริง<br />

- พิจารณาแนวทาง<br />

การแกปญหา<br />

- พิจารณาหนวยงาน<br />

ที่เกี่ยวของ<br />

แจงใหประชาชนทราบ<br />

การดำเนินการ<br />

เบื้องตน<br />

ประสานหนวยงาน<br />

ที่เกี่ยวของพิจารณา<br />

ชวยเหลือทาง<br />

โทรศัพท / โทรสาร /<br />

Web Portal /<br />

e-mail และบันทึก<br />

การดำเนินการ<br />

ในระบบฯ<br />

สงงานใหหัวหนาตรวจ<br />

๐.๕๓ วันทำการ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่รองเรียนทางโทรศัพท สายดวนทำเนียบรัฐบาล ๑๓๗๖ กรณีปกติ<br />

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน)<br />

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๐.๕๓ วันทำการ / เรื่อง<br />

18


๔. กระบวนงาน : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่รองเรียนทางสายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑ กรณีปกติ<br />

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน)<br />

ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ชั่วโมง<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

๑ ๒<br />

๓ ๔<br />

ประชาชนรองเรียน<br />

ผานสายดวนของรัฐบาล<br />

๑๑๑๑<br />

เจาหนาที่รับสาย<br />

สอบถามรายละเอียด<br />

และบันทึกขอมูล<br />

ในระบบฯ<br />

- ตรวจสอบขอมูล<br />

ขอเท็จจริง<br />

- พิจารณาแนวทาง<br />

การแกปญหา<br />

- พิจารณาหนวยงาน<br />

ที่เกี่ยวของ<br />

แจงใหประชาชนทราบ<br />

การดำเนินการ<br />

เบื้องตน<br />

ประสานหนวยงาน<br />

ที่เกี่ยวของพิจารณา<br />

หรือรับทราบ<br />

แลวแตกรณีทาง<br />

โทรศัพท / โทรสาร /<br />

Web Portal /<br />

e-mail และบันทึก<br />

การดำเนินการ<br />

ในระบบฯ<br />

สงงานใหหัวหนาตรวจ<br />

๒ ชั่วโมง<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่รองเรียนทางสายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑ กรณีปกติ<br />

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน)<br />

สรุป ๓ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง / เรื่อง<br />

19


ส่วนที่ ๒ - ช่องทางการให้บริการ<br />

๕. กระบวนงาน : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่เดินทางมารองเรียนที่จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทำเนียบรัฐบาล กรณีปกติ<br />

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน) และประสานสงหนวยงานทางโทรศัพท / โทรสาร /Web Portal / e-mail<br />

ระยะเวลาดำเนินการ ๑.๓๘ วันทำการ<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

๑ ๒ ๓ ๔<br />

ผูรองเดินทางมา<br />

รองเรียนที่จุดบริการ<br />

ประชาชน ๑๑๑๑<br />

ทำเนียบรัฐบาล<br />

เจาหนาที่ให<br />

การตอนรับ /<br />

รับและอานคำรอง<br />

เขาสูระบบฯ<br />

เพื่อบันทึกขอมูล<br />

เรื่องรองเรียนและ<br />

เลือกรายการ<br />

ในระบบฯ<br />

ตรวจสอบขอมูล<br />

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ<br />

เรื่องรองเรียน<br />

พิจารณาเรื่องและ<br />

หนวยงานที่เกี่ยวของ<br />

ประสานสงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา<br />

หรือรับทราบแลวแตกรณีทางโทรศัพท /<br />

โทรสาร / Web Portal / e-mail<br />

และบันทึกการดำเนินการในระบบฯ<br />

แจงใหผูรองทราบการดำเนินการเบื้องตน<br />

และบันทึกการดำเนินการในระบบฯ<br />

สงงานให<br />

หัวหนาตรวจ<br />

๑ ชั่วโมง<br />

๑ ชั่วโมง<br />

๑ วันทำการ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่เดินทางมารองเรียนที่จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทำเนียบรัฐบาล<br />

กรณีปกติ (ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน) และประสานสงหนวยงานทางโทรศัพท / โทรสาร /Web Portal / e-mail<br />

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๑.๓๘ วันทำการ / เรื่อง<br />

20


๖. กระบวนงาน : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับกลุมมวลชนที่มาชุมนุมรองเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล<br />

ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยูกับกลุมมวลชน<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

ขั้นตอนที่<br />

๑ ๒ ๓ ๔<br />

๕<br />

ประสานงานการขาว<br />

กับสายขาว<br />

ประสานงานกับ<br />

แกนนำกลุม<br />

เพื่อรับทราบ<br />

ขอมูลปญหา<br />

ขอรองเรียน<br />

ตรวจสอบขอเท็จจริง<br />

จากหนวยงาน<br />

ที่เกี่ยวของ<br />

พรอมทั้งอำนวยการ<br />

การแกไขปญหา<br />

เจาหนาที่ดำเนินการเจรจากับกลุม<br />

หรือแกนนำ และ / หรือจัดใหมีการเจรจา<br />

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับ<br />

ตัวแทนกลุมหรือแกนนำ<br />

กรณีมีความประสงคจะยื่นหนังสือ<br />

หรือเจรจากับฝายการเมือง<br />

เจาหนาที่จะประสานฝายการเมือง<br />

ใหทราบขอเท็จจริงเปนเบื้องตน<br />

นำเรื่องรองเรียนเขาสูระบบ<br />

การจัดการเรื่องราวรองทุกขและ<br />

รายงานการดำเนินการใหผูบริหารทราบ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับกลุมมวลชนที่มาชุมนุมรองเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล<br />

ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยูกับกลุม สรุป ๕ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ<br />

21


ส่วนที่ ๒ - ช่องทางการให้บริการ<br />

๗. กระบวนงาน : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนกรณีเรื่องรองเรียนที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่<br />

ไมสามารถกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการดำเนินการได<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

๑ ๒<br />

๓ ๔ ๕ ๖<br />

เรื่องรองเรียน<br />

ที่ตองตรวจสอบ<br />

ขอเท็จจริงในพื้นที่<br />

การรับงาน<br />

เรื่องรองเรียน<br />

อาน / บันทึก<br />

เรื่องรองเรียน<br />

ในระบบฯ<br />

ตรวจสอบขอมูล<br />

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ<br />

เรื่องรองเรียน<br />

- วิเคราะห<br />

เรื่องรองเรียน<br />

- ศึกษากฎหมาย/<br />

มติครม.ที่เกี่ยวของ<br />

- สรุปประเด็นเรื่อง/<br />

แนวทาง/นโยบาย<br />

- ประสานหนวยงาน /<br />

ผูรองที่เกี่ยวของ<br />

- ประสานผูรอง /<br />

ขอขอมูลเพิ่มเติม<br />

- ทำหนังสือเสนอ<br />

ผูบังคับบัญชา<br />

พิจารณาสั่งการ<br />

- ทำหนังสือ<br />

ประสานหนวยงาน<br />

และแจงผูรอง<br />

- เสนอผูบังคับบัญชา<br />

ลงนาม<br />

ผูบังคับบัญชา<br />

พิจารณาสั่งการ<br />

ลงนาม<br />

เตรียมการลงพื้นที่<br />

และการจัดประชุม<br />

รวมกับหนวยงาน<br />

ที่เกี่ยวของ<br />

ทั้งจากสวนกลาง<br />

และจังหวัด<br />

ตอ<br />

๑ วันทำการ ๑ วันทำการ ๒๐ วันทำการ ๗ วันทำการ ๓ วันทำการ ๗ วันทำการ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนกรณีเรื่องรองเรียนที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่<br />

ไมสามารถกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการดำเนินการได<br />

สรุป ๑๒ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ ประมาณการระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วันทำการ / เรื่อง<br />

22


๗. กระบวนงาน : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนกรณีเรื่องรองเรียนที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่<br />

ไมสามารถกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการดำเนินการได (ตอ)<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

๗ ๘<br />

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒<br />

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ<br />

ขอเท็จจริงและ<br />

รับฟังความคิดเห็น<br />

ของประชาชน<br />

ผูมีสวนไดสวนเสีย<br />

รวมทั้งจัดประชุม<br />

รวมกับหนวยงาน<br />

ที่เกี่ยวของ<br />

เพื่อพิจารณาหา<br />

แนวทางแกไขปญหา<br />

สรุปผลการตรวจสอบ<br />

ขอเท็จจริงและ<br />

การประชุม พรอมทั้ง<br />

เสนอบทวิเคราะหและ<br />

แนวทางการดำเนินการ<br />

เพื่อแกไขปญหา<br />

เพื่อประกอบ<br />

การพิจารณาวินิจฉัย<br />

สั่งการของ<br />

ผูบังคับบัญชา<br />

ผูบริหารระดับสูง<br />

วินิจฉัยสั่งการ<br />

จัดทำหนังสือ<br />

เสนอผูบังคับบัญชา<br />

แจงบัญชา นรม.ให<br />

หนวยงานที่เกี่ยวของ<br />

ดำเนินการ<br />

และแจงผูรองทราบ<br />

การดำเนินการ<br />

ผูบังคับบัญชา<br />

พิจารณาลงนาม<br />

สงหนวยงาน<br />

ที่เกี่ยวของ<br />

ดำเนินการ<br />

แจงผูรองทราบ<br />

การดำเนินการ<br />

๕ วันทำการ ๗ วันทำการ ๑๐ วันทำการ ๕ วันทำการ ๓ วันทำการ ๑ วันทำการ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนกรณีเรื่องรองเรียนที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่<br />

ไมสามารถกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการดำเนินการได<br />

สรุป ๑๒ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ ประมาณการระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วันทำการ / เรื่อง<br />

๒๓


สวนที่ ๒ - ชองทางการใหบริการ<br />

๘. กระบวนงาน : การใหคำปรึกษา/คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

วาดวยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘<br />

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ วันทำการ<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่<br />

๑ ๒<br />

๓ ๔ ๕<br />

รับหนังสือ<br />

ขอคำปรึกษาหารือ /<br />

คำแนะนำจากหนวยงาน<br />

ของรัฐ<br />

๑. สืบคนขอมูลโครงการของรัฐ /<br />

ขอขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานของรัฐ<br />

๒. ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น<br />

ขอหารือ / คำแนะนำ<br />

๓. พิจารณาตอบขอหารือ/คำแนะนำ<br />

จัดทำหนังสือตอบขอ<br />

หารือ/คำแนะนำ<br />

เสนอผูบังคับบัญชา<br />

พิจารณา<br />

ผูบังคับบัญชา<br />

พิจารณาลงนาม<br />

สงงานหนวยงาน<br />

๓ วันทำการ ๗ วันทำการ ๓ วันทำการ ๑ วันทำการ ๑ วันทำการ<br />

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหคำปรึกษา/คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

วาดวยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘<br />

สรุป ๕ ขั้นตอน รวมระยะเวลาประมาณ ๑๕ วันทำการ / งาน<br />

๒๔


สวนที่ ๓<br />

สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบรการประชาชน<br />

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๑ ภารกิจโครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล<br />

๒<br />

ภารกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี<br />

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘<br />

๓ ภารกิจตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน<br />

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนยบริการประชาชนไดดำเนินการในภารกิจ<br />

ที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และภารกิจสำคัญดานตาง ๆ<br />

ประกอบดวย<br />

๑<br />

ภารกิจโครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล<br />

มีเปาหมาย ดังนี้<br />

(๑) บริหารจัดการดูแลระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขและบำรุงรักษาระบบ<br />

(๒) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางศักยภาพเครือขายในการปฏิบัติงาน<br />

(๓) จัดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน<br />

(๔) การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ<br />

รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ<br />

(๕) การประสานมวลชนและองคกรประชาชน<br />

(๖) การตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่และติดตามผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน<br />

สรุปผลการดำเนินการในภารกิจดังกลาวได ดังนี้<br />

๑.๑ บริหารจัดการดูแลระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขและบำรุงรักษาระบบ<br />

ทำการขยายการเชื่อมโยงระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข โดยติดตั้งระบบเครือขาย<br />

และอุปกรณ ผานเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government<br />

Information Network : GIN) จำนวน ๑๐ หนวยงาน<br />

๒๖


๑.๒ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสราง<br />

ศักยภาพเครือขายในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค<br />

เพื่อการสานตอแนวคิดเรื่องการสรางเครือขาย<br />

ผูปฏิบัติงานเรื่องราวรองทุกขที่ไดเกิดขึ้นแลว<br />

ในปที่ผานมา รวมทั้งเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน<br />

ระหวางเครือขายใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอเนื่อง<br />

ในการพัฒนาเครือขายการทำงานรวมกันระหวาง<br />

สวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยการจัดอบรม<br />

จำนวน ๒ ครั้ง ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชลบุรี<br />

โดยมีผูเขารับการอบรมประกอบดวยผูแทนหนวยงาน<br />

ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคจากทั่วประเทศ<br />

รวมประมาณ ๕๐๐ คน<br />

๒๗


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ภาพบรรยากาศการสัมมนา Contact Point จังหวัดเพชรบุรี<br />

ระหวางวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒<br />

๒๘


ภาพบรรยากาศการสัมมนา Contact Point จังหวัดชลบุรี<br />

ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒<br />

๒๙


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๑.๓ จัดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน<br />

ซึ่งประกอบดวย ศูนยบริการประชาชน และศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน<br />

(Government Contact Center ๑๑๑๑) เพื่อพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู พัฒนา<br />

ทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการปฏิบัติงานอันจะ<br />

เกิดประโยชนแกหนวยงานภาครัฐและสรางความพึงพอใจแกประชาชน จำนวน ๕ หลักสูตร<br />

หลักสูตรที่ ๑ “กลยุทธการบริหารคนแบบดั้งเดิมสูการบริหารคนที่ทันสมัย”<br />

โดย นายธนวัฒน กอสุวรรณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเรดิสัน<br />

พระรามเกา กทม.<br />

๓๐


หลักสูตรที่ ๒ “หลักกฎหมายเพื่อสรางความยุติธรรม”<br />

โดย อาจารยวันชัย สอนศิริ วันเสารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กทม.<br />

๓๑


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

หลักสูตรที่ ๓ “ระบบจัดการความรู (Knowledge<br />

Management) ภายในองคกร” โดย ดร.นภัสค หาญพรชัย<br />

วันเสารที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเรดิสัน<br />

พระรามเกา กทม.<br />

๓๒


หลักสูตรที่ ๔ “การพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ”<br />

โดย ดร.นฤมล โชติเวช วันศุกรที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กทม.<br />

๓๓


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

หลักสูตรที่ ๕ “การบริหารการจัดการความขัดแยงอยางไดผลและสรางสรรค”<br />

โดย ศาสตราจารย นายแพทยวันชัย วัฒนศัพท วันเสารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ณ โรงแรมเรดิสัน พระรามเกา กทม.<br />

๓๔


กิจกรรม KM ของศูนย์บริการประชาชน<br />

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๒<br />

35


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๑.๔ การเปิดโอกาสให้ประชาชน<br />

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น<br />

และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ<br />

ราชการ โดยจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น<br />

ของประชาชน : กรณีได้รับผลกระทบจาก<br />

การสร้างเขื่อนลำปะทาว และฝายราษีไศล <br />

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน<br />

เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับ<br />

ผลกระทบจากกรณีโครงการก่อสร้างเขื่อน<br />

และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม<br />

ในการแสดงความคิดเห็น กำหนดแนวทาง<br />

การแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จาก<br />

ความต้องการของภาคประชาชนมากำหนด<br />

แนวทางการแก้ไขปัญหา การสัมมนาฯ <br />

ดังกล่าว ได้จัดขึ้น จำนวน ๒ ครั้ง ณ จังหวัด<br />

กาญจนบุรีและจังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วม<br />

สัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน<br />

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ<br />

ก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ ๓ จังหวัด ประกอบด้วย<br />

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัด<br />

สุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการ<br />

จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวน ๑๕๐ คน<br />

36


ลงพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์<br />

37


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน จังหวัดสุรินทร์<br />

38


สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคราชการ จังหวัดกาญจนบุรี<br />

39


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๑.๕ การประสานมวลชนและองค์กรประชาชน <br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์บริการประชาชนได้ประสานการดำเนินงาน<br />

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปัญหาของกลุ่มมวลชนและองค์กรประชาชนได้รับการ<br />

แก้ไขในหลายกรณี เช่น<br />

๑. กลุ่มสมัชชาคนจน จำนวนประมาณ ๗๐ คน<br />

ขอความช่วยเหลือด้านที่ดินในการประกอบอาชีพ <br />

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ประสานให้กลุ่มเข้าร่วม<br />

ประชุมกับนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง<br />

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและ<br />

กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาเร่งด่วน<br />

๑๖ เรื่อง โดยได้เชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง<br />

กับปัญหาด้านต่าง ๆ เข้าประชุมร่วมกับตัวแทน<br />

กลุ่มสมัชชาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ<br />

แก้ไขปัญหา<br />

๒. กลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย<br />

จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน ขอทราบความคืบหน้า<br />

การแก้ไขปัญหาราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่เกษตรกร<br />

จ ะ ไ ด้ รั บ ใ น ฤ ดู ก า ร ผ ลิ ต ปี ๒ ๕ ๕ ๐ / ๒ ๕ ๕ ๑ <br />

ซึ่ ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ เ จ ร จ า กั บ ก ลุ่ ม ฯ <br />

และประสานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง<br />

(นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม) เป็นผู้รับหนังสือ<br />

ไปดำเนินการโดยตรง<br />

๓. กลุ่มสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน นำโดย <br />

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตฯ ขอให้ทบทวนการพิจารณา<br />

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br />

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้รับการประสานจากรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง<br />

(นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม) ให้ประสานกับกลุ่มฯ จัดตัวแทนเข้าพบนายกรัฐมนตรี <br />

ณ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี <br />

40


๔. กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่ <br />

๑๙ จังหวัดภาคอีสานและภาคกลางจำนวน<br />

ประมาณ ๔๐๐ คน ขอให้เร่งรัดการจ่ายเงิน<br />

ค่าชดเชยที่ดิน ที่อยู่อาศัยและเงินทุนเพื่อ<br />

ประกอบอาชีพ ซึ่งศูนย์บริการประชาชน<br />

ได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานผู้ช่วยรัฐมนตรี<br />

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิตติชัย<br />

แสงทอง) กับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี<br />

ฝ่ายการเมือง (นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ)<br />

เป็นผู้เจรจากับกลุ่มฯ และรับหนังสือไว้ดำเนินการ<br />

ต่อไป<br />

๕. กลุ่มผู้ประกอบการบ้านเอื้ออาทร<br />

จำนวนประมาณ ๓๐ คน ขอให้ช่วยเหลือ<br />

ผู้ร่วมดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรของรัฐบาล<br />

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ <br />

และประสานหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการ<br />

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์<br />

(นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) เป็นผู้รับหนังสือ<br />

ไว้ดำเนินการต่อไป<br />

๖. กลุ่มเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกร<br />

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนประมาณ ๒๐ คน <br />

ขอให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อ<br />

การเกษตรกับระบบน้ำประปาและขอให้<br />

เร่งรัดโครงการสร้างอุโมงค์ผันน้ำจาก<br />

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์พลมายังเขื่อนแม่กวง<br />

อุดมธารา ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับ<br />

กลุ่มฯ และประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง<br />

เกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง<br />

ณ บริเวณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี<br />

41


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๘. กลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงถลุงเหล็ก<br />

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน<br />

ประมาณ ๑,๐๐๐ คน คัดค้านการวินิจฉัย<br />

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) <br />

โครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็ก อำเภอบางสะพาน<br />

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งศูนย์บริการประชาชน<br />

ได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานปลัดสำนัก<br />

นายกรัฐมนตรีรับหนังสือไว้โดยตรงและ<br />

มอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร<br />

ของราชการดำเนินการต่อไป<br />

๗. กลุ่มชาวนาไทย จำนวนประมาณ <br />

๒๐๐ คน ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ<br />

การประกันราคาข้าว ซึ่งศูนย์บริการประชาชน<br />

ได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานรองนายกรัฐมนตรี<br />

(นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง<br />

ณ บริเวณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี<br />

๙. ประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เสนอการปรับเปลี่ยน<br />

ระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ที่ใช้ระบบแอดมิชชั่น ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจา<br />

รับหนังสือ และประสานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเป็นข้อมูล<br />

ประกอบการพิจารณา<br />

42


๑๐. กลุ่มสหภาพแรงงาน<br />

รัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชน<br />

กรุงเทพ จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน<br />

ขอให้ยุติการพิจารณาข้อเสนอของ<br />

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ<br />

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรณีให้<br />

แปรรูปและยุบเลิกองค์การขนส่งมวลชน<br />

กรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งศูนย์บริการ<br />

ประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสาน<br />

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม<br />

(นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ) เป็นผู้รับ<br />

หนังสือไว้ดำเนินการต่อไป<br />

๑๑. กลุ่มมูลนิธิเพื่อนหญิงและเครือข่าย จำนวนประมาณ ๕๐ คน ขอให้เร่งรัดจัด<br />

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เพื่อพิจารณามาตรการควบคุม<br />

เหล้าปั่นและร้านเหล้ารอบสถานศึกษาและแก้ไขปัญหาผลกระทบกับเด็กและเยาวชน เพื่อมอบ<br />

เป็นของขวัญในวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจาและรับหนังสือจากกลุ่มฯ<br />

และนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) รับทราบกับประสานสำนักงาน<br />

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิจารณาต่อไป<br />

43


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๑.๖ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน<br />

ศูนย์บริการประชาชนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน<br />

จึงได้จัดให้มีโครงการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริง<br />

ในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการแก้ไข<br />

ปัญหาเรื่องร้องเรียน เพื่อให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา<br />

ของประชาชนร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น <br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ<br />

ข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน ๖๑ ครั้ง เช่น<br />

พื้นที่จังหวัดเชียงราย<br />

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขุดลอก<br />

ลำห้วยปูแกง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าอ้อดอนชัย<br />

อำเภอเมืองเชียงราย<br />

จากการรับฟังข้อมูลและตรวจสอบ<br />

ข้อเท็จจริงจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />

ในพื้นที่ สรุปได้ว่า โครงการดำเนินการ<br />

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประชาชนในพื้นที่มี<br />

น้ำอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพการเกษตร<br />

ได้ตลอดปี นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังสามารถ<br />

แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้<br />

44


พื้นที่จังหวัดสกลนคร<br />

ราษฎรขอให้ทางราชการแก้ไขปัญหา<br />

การประกอบอาชีพทำนาของราษฎรที่มีที่นา<br />

ในบริเวณหมู่ที่ ๑๐ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน<br />

จังหวัดสกลนคร ๒ ประเด็น คือ ปัญหาดินเค็ม<br />

และปัญหาน้ำท่วมที่นา<br />

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟัง<br />

ข้อมูลจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่<br />

รวมทั้งผู้ร้องแล้ว สรุปได้ว่า ขณะนี้ปัญหาดินเค็ม<br />

กรมทรัพยากรธรณีได้เข้าไปดำเนินการแก้ไข<br />

ปัญหาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มใน<br />

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณดังกล่าวแล้ว<br />

ส่วนปัญหาน้ำท่วมที่นา องค์การบริหารส่วนตำบล<br />

ไฮหย่องได้เสนอโครงการขุดลอกหนองบักด่อน<br />

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม<br />

การปกครองท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว<br />

ผ่านทางจังหวัดสกลนครแล้ว<br />

พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด<br />

ราษฎรขอให้ทางราชการออกหนังสือ<br />

รับรองที่ดินทำกินในที่สาธารณประโยชน์<br />

พื้นที่บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาม<br />

อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด<br />

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟัง<br />

ข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุปได้ว่า<br />

ปัจจุบันส่วนราชการอยู่ระหว่างการออก<br />

หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) โดยได้<br />

รับการสนับสนุนงบประมาณการรังวัดเพื่อ<br />

ออก น.ส.ล. จากองค์การบริหารส่วนตำบล<br />

หนองขาม<br />

45


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

พื้นที่จังหวัดนนทบุรี<br />

กรณีราษฎรจังหวัดนนทบุรีได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนและเสียง<br />

จากการประกอบกิจการโรงงานซักผ้า ในพื้นที่ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี <br />

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังข้อมูลจากผู้ร้องกับผู้แทนหน่วยงาน<br />

ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ได้แก้ไขปัญหาโดยให้<br />

ผู้ประกอบการปรับปรุงระบบโครงสร้างของโรงงานให้ได้มาตรฐาน ส่วนปัญหาเสียงดัง<br />

ได้มีการตรวจวัดแล้ว อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่<br />

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีกำกับดูแลการประกอบกิจการของโรงงาน<br />

อย่างใกล้ชิดต่อไป<br />

46


พื้นที่จังหวัดตาก<br />

กรณีราษฎรจังหวัดตากขอให้พิจารณา<br />

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอุ้มผาง - ตำบลแม่จัน<br />

เนื่องจากมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ <br />

ทำให้ราษฎรไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร<br />

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่<br />

มีความเห็นร่วมกันว่าควรก่อสร้างถนนใหม่<br />

ตลอดทั้งสาย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br />

การก่อสร้างจากกรมทางหลวงเพื่อก่อสร้างใหม่<br />

หรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนใน ๒ ช่วงที่ชำรุด<br />

เสียหายอย่างมากให้ดีขึ้นก่อนเพื่อบรรเทา<br />

ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ปัจจุบัน<br />

กรมทางหลวงได้เข้าไปซ่อมแซมบำรุงรักษา<br />

ส่วนที่ชำรุดเสียหายแล้ว<br />

47


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี<br />

กรณีราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ขอให้ตรวจสอบ<br />

โรงงานผลิตน้ำมันพืช เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นรบกวน<br />

ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีผลกระทบ<br />

ต่อระบบทางเดินหายใจและมีอาการคันที่ผิวหนัง <br />

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าปัญหา<br />

กลิ่นเหม็นเกิดจากวัตถุดิบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง<br />

ในการผลิตที่ในช่วงฝนตกจะเกิดความชื้น ทำให้เกิด<br />

กลิ่นเหม็นแต่เป็นกลิ่นจากวัตถุดิบธรรมชาติจึงไม่มี<br />

อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ทางผู้ประกอบ<br />

กิจการได้แก้ไขโดยการก่อสร้างโรงเรือนระบบปิด<br />

แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า เ ฉ พ า ะ ห น้ า โ ด ย ก า ร ใ ช้ ผ้ า ใ บ<br />

คลุมบริเวณที่เก็บวัตถุดิบ ซึ่งสามารถลดปัญหา<br />

ได้ระดับหนึ่ง ส่วนปัญหาควันดำที่เกิดจากความชื้น<br />

ของเชื้อเพลิงและระบบหม้อต้มน้ำ Boiler ชำรุด<br />

ปัจจุบันได้ซ่อมแซมแล้ว<br />

48


พื้นที่จังหวัดสุรินทร์<br />

ราษฎรจังหวัดสุรินทร์ขอให้ส่วนราชการ<br />

ติดตั้งระบบการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ<br />

พลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ <br />

บ้านละหุ่ง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ <br />

เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ<br />

ป่าเขาสวายไปกักเก็บไว้ที่หนองน้ำสาธารณะ<br />

ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณพื้นที่เพาะปลูก<br />

ข้าวโพดของเกษตรกรเพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์<br />

ต่อไป<br />

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลว่า <br />

การติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำพลังงาน<br />

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก<br />

แต่หากการดำเนินโครงการเป็นผลสำเร็จ<br />

ก็จะเป็นประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่ คิดเป็น<br />

พื้นที่ทำประโยชน์ทางการเกษตรจำนวนเนื้อที่<br />

ประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ ไร่ ศูนย์บริการประชาชน<br />

จึงได้ให้ข้อแนะนำต่อราษฎรว่า “เห็นควร<br />

นำประเด็นปัญหานี้เสนอต่อคณะกรรมการ<br />

หมู่บ้านเพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหาร<br />

ส่วนตำบล รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง<br />

จัดสรรงบประมาณต่อไป”<br />

49


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

พื้นที่จังหวัดตราด<br />

ราษฎรจังหวัดตราดขอให้ระงับการก่อสร้าง<br />

อ่างเก็บน้ำเขาระกำตามโครงการคลองส่งน้ำ <br />

ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบล<br />

หนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด<br />

เนื่องจากราษฎรเกรงว่าเมื่อน้ำล้นทางระบายน้ำ<br />

แล้วน้ำจะท่วมพื้นที่สองข้างและทำให้ราษฎร<br />

สูญเสียที่ดินทำกินไปบางส่วน<br />

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น<br />

ได้รับแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ว่า<br />

โครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้ว ๗๐ % <br />

เมื่อดำเนินการสำเร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม<br />

พื้นที่อำเภอเมืองตราดได้ สำหรับการแก้ไข<br />

ปัญหาดังกล่าวทางจังหวัดได้ให้นายอำเภอ<br />

เมืองตราดชี้แจง ทำความเข้าใจเหตุผลความ<br />

จำเป็นกับประชาชนเพื่อให้โครงการสามารถ<br />

ดำเนินการต่อไปได้<br />

50


๑.๗ การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและผลการดำเนินการ<br />

แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์วารสาร<br />

ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชน (<strong>PSC</strong> Info.) และรายงานประจำปีของศูนย์บริการ<br />

ประชาชน <br />

51


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๑.๘ การศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน <br />

เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียน<br />

จากประชาชนในภาพรวมเสนอผู้บริหารระดับนโยบาย โดยสรุปผลการดำเนินการ<br />

เรื่องร้องเรียนจากประชาชนเป็นรายไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กราบเรียน<br />

นายกรัฐมนตรี และเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้<br />

ทุกกระทรวงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง<br />

<br />

๒<br />

ภารกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘<br />

๒.๑ ปรับปรุงและดำเนินการหลักสูตรพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัด<br />

สำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า เพื่อปรับปรุงและ<br />

ดำเนินการหลักสูตรพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง<br />

ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งยังเป็นการสร้าง<br />

เครือข่ายการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การทำงาน<br />

เชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน ๘ รุ่น ประกอบด้วย หลักสูตรผู้บริหาร จำนวน ๒ รุ่น<br />

และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๖ รุ่น<br />

หลักสูตรผู้บริหารรุ่นที่ ๑<br />

52


หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่ ๑<br />

53


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่ ๒<br />

54


๒.๒ เผยแพรประชาสัมพันธและสรางความรูความเขาใจ<br />

ผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ<br />

๕๕


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๕๖


๕๗


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๒.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินการ<br />

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘<br />

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิค และวิธีการการมีสวนรวมของ<br />

ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน<br />

พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณและระดมความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของ<br />

ซึ่งมีความสำคัญตอการพัฒนากระบวนการและกลไกการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน<br />

ภาครัฐ โดยมีผูเขารวมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๕๐ คน ประกอบดวย ขาราชการ และเจาหนาที่จาก<br />

หนวยงานภาครัฐ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน ๖ ครั้ง ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดกาญจนบุรี<br />

จังหวัดขอนแกน จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดระยอง และจังหวัดสงขลา<br />

จังหวัดเชียงใหม<br />

๕๘


จังหวัดกาญจนบุรี<br />

๕๙


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

จังหวัดขอนแกน<br />

๖๐


จังหวัดสุราษฎรธานี<br />

๖๑


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

จังหวัดระยอง<br />

๖๒


๒.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเผยแพร่<br />

ข้อมูลโครงการของรัฐและประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน<br />

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน <br />

พ.ศ. ๒๕๔๘ ศูนย์บริการประชาชนได้จ้าง บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา <br />

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็น<br />

ของประชาชนโดยมีการจัดฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการบันทึกและนำเสนอข้อมูล<br />

โครงการหรือกิจกรรมที่ประสงค์เผยแพร่แก่ประชาชนและข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟัง<br />

ความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น<br />

ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๘ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ชลบุรี สงขลา ภูเก็ต<br />

อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงใหม่ และพิษณุโลก<br />

ภาพการจัดอบรม ณ จังหวัดเพชรบุรี<br />

63


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ภาพการจัดอบรม ณ จังหวัดสงขลา<br />

64


ภาพการจัดอบรม ณ จังหวัดอุบลราชธานี<br />

65


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ภาพการจัดอบรม ณ จังหวัดพิษณุโลก<br />

66


๒.๕ กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและแนะนำหน่วยงานของรัฐ<br />

ในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น<br />

ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหาร<br />

กิจการบ้านเมืองที่ดีจัดโครงการศึกษาวิจัย เพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับ<br />

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และสภาพความเป็นจริงของ<br />

สังคมปัจจุบัน โดยมีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ<br />

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีการจัดประชาพิจารณ์ตามระเบียบฯ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ<br />

สามารถดำเนินการได้อย่างจริงจังต่อไป โดยมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น<br />

จำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา <br />

และกรุงเทพมหานคร และมีการศึกษาดูงานจำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่โครงการก่อสร้าง<br />

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ<br />

และสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง<br />

ภาพบรรยากาศการดูงาน ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง<br />

67


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ภาพบรรยากาศการดูงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ<br />

68


๒.๖ ดูแลระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบการกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ<br />

เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐและประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น<br />

ของประชาชน<br />

อดีต<br />

ก่อนปัจจุบัน<br />

ปัจจุบัน<br />

69


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๓<br />

ภารกิจตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย<br />

<br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์บริการ<br />

ประชาชน ได้รับมอบหมายภารกิจด้านนโยบาย ดังนี้ <br />

- ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมเพื่อแก้ไข<br />

ปัญหาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มสมัชชาคนจน<br />

(สคจ.)<br />

- ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ<br />

รับฟังความคิดเห็น ข้อเท็จจริง และศึกษาวิเคราะห์<br />

ประมวลข้อมูล เหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุม<br />

ทางการเมือง เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง<br />

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแก้ไข<br />

ปัญหาของกลุ่มเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูป<br />

ชุมชนและการเมือง (คปสม.)<br />

- ฝ่ายเลขานุการ (คณะอนุกรรมการ<br />

แก้ไขปัญหาฯ คปสม.) กรณีปัญหาในพื้นที่<br />

จังหวัดภูเก็ต<br />

- ฝ่ายเลขานุการ (คณะอนุกรรมการ<br />

แก้ไขปัญหาฯ คปสม.) กรณีปัญหาในพื้นที่<br />

จังหวัดพังงา<br />

- ฝ่ายเลขานุการ (คณะอนุกรรมการ<br />

แก้ไขปัญหาฯ คปสม.) กรณีปัญหาผลกระทบ<br />

จากการประกอบกิจการเหมืองแร่<br />

- ฝ่ายเลขานุการแก้ไขปัญหาของ<br />

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.)<br />

<br />

70


ศบช.เปดหองรับแขก<br />

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีสวนราชการตาง ๆ ใหความสนใจเขามาศึกษา<br />

ดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องราวรองทุกขของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล<br />

ณ ศูนยบริการประชาชน จำนวน ๗ แหง ประกอบดวย กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ<br />

กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม<br />

ศูนยดำรงธรรมจังหวัดแพร กรมชลประทาน นักบริหารรุนใหม ก.พ.ร. และกรมปองกัน<br />

และบรรเทาสาธารณภัย<br />

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ<br />

๗๑


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

กรมชลประทาน<br />

๗๒


กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย<br />

๗๓


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

กระทรวงทรัพยฯ<br />

๗๔


จังหวัดแพร<br />

๗๕


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

นักบริหารรุนใหม ก.พ.ร.<br />

๗๖


สวนที่ ๔<br />

สถิติเร่องรองเรยน


สวนที่ ๔ - สถิติเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประชาชนไดรองทุกข ถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี<br />

และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผานชองทางตาง ๆ สรุปประเด็นสำคัญได ดังนี้<br />

๑. แผนภูมิแสดงสถิติการใชบริการการรองทุกขของประชาชน จำแนกตามชองทาง<br />

การรองทุกข ๑๑๑๑ (๔ ชองทาง)<br />

๑๒๐,๐๒๘ครั้ง<br />

รอยละ ๘๔.๒๖<br />

๑๒,๙๖๘ ครั้ง<br />

รอยละ ๙.๑๐<br />

๗,๗๘๔ ครั้ง<br />

รอยละ ๕.๔๖<br />

๑,๖๗๑ ครั้ง<br />

รอยละ ๑.๑๗<br />

๑๔๒,๔๕๑ ครั้ง<br />

สายดวนของรัฐบาล โทร. ๑๑๑๑<br />

เว็บไซต (www.1111.go.th)<br />

ตู ปณ. ๑๑๑๑ / ไปรษณีย / โทรสาร<br />

จุดบริการประชาชน<br />

จากแผนภูมิแสดงสถิติการใชบริการการรองทุกขดังกลาวขางตนพบวา ในปงบประมาณ<br />

พ.ศ. ๒๕๕๒ ประชาชนใชบริการการรองทุกขผานชองทางตาง ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๔๒,๔๕๑ ครั้ง<br />

โดยผานทางสายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑ มากที่สุด รองลงมา คือ ชองทางเว็บไซต<br />

(www.1111.go.th) และชองทางตู ปณ. ๑๑๑๑ / ไปรษณีย / โทรสาร ตามลำดับ<br />

๗๘


๒. ตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ จำแนกตามประเภทเรื่องโดยเรียงลำดับ<br />

จากประเภทเรื่องหลักที่มีการร้องทุกข์มากที่สุด<br />

<br />

ลำดับ<br />

จำนวน<br />

ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง<br />

ที่<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

๑. สังคมและสวัสดิการ สาธารณูปโภค ๑๘,๖๐๐ ๑๗.๙๑<br />

สังคมเสื่อมโทรม ๘,๗๙๙ ๘.๔๗<br />

การพนัน ๓,๖๒๙ ๓.๔๙<br />

สวัสดิการสงเคราะห์ ๓,๒๖๘ ๓.๑๕<br />

ปัญหาแรงงาน ๒,๖๔๗ ๒.๕๕<br />

สาธารณสุข ๒,๕๙๗ ๒.๕๐<br />

จัดระเบียบสังคม ๒,๐๘๕ ๒.๐๑<br />

การศึกษา ๑,๙๗๔ ๑.๙๐<br />

ปัญหาที่ดิน ๑,๔๔๔ ๑.๓๙<br />

ปัญหาที่อยู่อาศัย ๑,๑๕๑ ๑.๑๑<br />

ประกันสังคม ๙๔๒ ๐.๙๑<br />

สถานภาพของบุคคล ๔๓๓ ๐.๔๒<br />

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ๔๐๙ ๐.๓๙<br />

สิทธิมนุษยชน ๓๒๔ ๐.๓๑<br />

หลักประกันสุขภาพ ๑๗๙ ๐.๑๗<br />

การกีฬา ๕๑ ๐.๐๕<br />

รวม ๔๘,๕๓๒ ๔๖.๗๒<br />

๒. การเมือง - การปกครอง กล่าวโทษหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๗,๙๘๙ ๑๗.๓๒<br />

การเมือง ๑๐,๒๒๗ ๙.๘๕<br />

นโยบายของรัฐบาล ๗,๓๑๐ ๗.๐๔<br />

การใช้อำนาจของหน่วยงานของรัฐ ๒,๕๗๘ ๒.๔๘<br />

ปัญหาความมั่นคง ๘๓๐ ๐.๘๐<br />

รวม ๓๘,๙๓๔ ๓๗.๔๘<br />

๓. เศรษฐกิจ ปัญหาหนี้สิน ๒,๘๗๕ ๒.๗๗<br />

การเกษตร ๑,๘๙๒ ๑.๘๒<br />

การค้า ๑,๗๗๖ ๑.๗๑<br />

รายได้ ๑,๑๗๒ ๑.๑๓<br />

การคลัง ๘๓๕ ๐.๘๐<br />

79


ส่วนที่ ๔ - สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ลำดับ<br />

ที่<br />

<br />

ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

การเงิน ๗๙๒ ๐.๗๖<br />

การลงทุน ๗๐๓ ๐.๖๘<br />

<br />

ราคาพลังงาน ๖๓๙ ๐.๖๒<br />

อุตสาหกรรม ๑๑๓ ๐.๑๑<br />

รวม ๑๐,๗๙๗ ๑๐.๓๙<br />

ปัญหาในพื้นที่ป่า ๕๙๕ ๐.๕๗<br />

ปัญหาของเสีย ๕๗๒ ๐.๕๕<br />

ปัญหาน้ำผิวดิน ๕๖๔ ๐.๕๔<br />

คุณภาพอากาศและเสียง ๔๑๓ ๐.๔๐<br />

สัตว์ป่าและพืชป่า ๒๖๔ ๐.๒๕<br />

คุณภาพน้ำ ๒๑๗ ๐.๒๑<br />

๔. ทรัพยากรธรรมชาติ<br />

และสิ่งแวดล้อม<br />

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ๑๑๒ ๐.๑๑<br />

และสิ่งแวดล้อม<br />

ทรัพยากรธรณี ๔๑ ๐.๐๔<br />

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ๒๗ ๐.๐๓<br />

ปัญหาน้ำบาดาล ๑๗ ๐.๐๒<br />

รวม ๒,๘๒๒ ๒.๗๒<br />

๕. กฎหมาย การกระทำความผิดอาญา ๑,๑๕๗ ๑.๑๑<br />

การบังคับตามกฎหมาย ๖๑๑ ๐.๕๙<br />

การเสนอและตรากฎหมาย ๕๐๙ ๐.๔๙<br />

การใช้สิทธิหรือข้อพิพาทระหว่าง ๓๐๓ ๐.๒๙<br />

เอกชน<br />

รวม ๒,๕๘๐ ๒.๔๘<br />

๖. อื่นๆ รวม ๒๑๓ ๐.๒๑<br />

รวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๘๗๘ ๑๐๐.๐๐<br />

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ <br />

ประชาชนร้องทุกข์ในประเภทเรื่องต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๘๗๘ เรื่อง โดยร้องทุกข์ในประเภท<br />

เรื่องหลักด้านสังคมและสวัสดิการมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเมือง - การปกครอง <br />

และด้านเศรษฐกิจ ตามลำดับ<br />

ในการนี้ ประเภทเรื่องรองที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ สาธารณูปโภค <br />

รองลงมา คือ กล่าวโทษหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการเมือง ตามลำดับ<br />

80


๓. ตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์และผลการดำเนินการ จำแนกตามรายกระทรวง<br />

ที่ได้รับการประสานงาน โดยเรียงลำดับจากกระทรวงที่ได้รับการประสานงาน เพื่อรับทราบและ<br />

พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนมากที่สุด<br />

<br />

ลำดับ<br />

ที่<br />

กระทรวง<br />

จำนวน<br />

รวม<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ดำเนินการ<br />

จำนวน<br />

ร้อยละ<br />

(เรื่อง) ร้อยละ จนได้ข้อยุติ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

รอผลการ<br />

พิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

๑. กระทรวงการคลัง ๔,๕๖๘ ๑๕.๐๒ ๑,๖๔๓ ๓๕.๙๗ ๒,๙๒๕ ๖๔.๐๓ ๑,๐๙๑ ๓๗.๓๐ ๑,๘๓๔ ๖๒.๗๐<br />

๒. กระทรวงแรงงาน ๓,๐๐๓ ๙.๘๗ ๑,๘๕๖ ๖๑.๘๐ ๑,๑๔๗ ๓๘.๒๐ ๗๓๑ ๖๓.๗๓ ๔๑๖ ๓๖.๒๗<br />

๓. กระทรวงคมนาคม ๒,๕๘๕ ๘.๕๐ ๒,๑๑๑ ๘๑.๖๖ ๔๗๔ ๑๘.๓๔ ๓๑๕ ๖๖.๔๖ ๑๕๙ ๓๓.๕๔<br />

๔. กระทรวงมหาดไทย ๒,๓๙๑ ๗.๘๖ ๑,๓๐๘ ๕๔.๗๑ ๑,๐๘๓ ๔๕.๒๙ ๕๗๙ ๕๓.๔๖ ๕๐๔ ๔๖.๕๔<br />

๕. กระทรวงศึกษาธิการ ๒,๑๐๑ ๖.๙๑ ๑,๕๓๒ ๗๒.๙๒ ๕๖๙ ๒๗.๐๘ ๑๙๐ ๓๓.๓๙ ๓๗๙ ๖๖.๖๑<br />

๖. กระทรวงสาธารณสุข ๑,๔๖๙ ๔.๘๓ ๑,๒๑๑ ๘๒.๔๔ ๒๕๘ ๑๗.๕๖ ๗๙ ๓๐.๖๒ ๑๗๙ ๖๙.๓๘<br />

๗. กระทรวงเกษตรและ ๑,๐๘๔ ๓.๕๖ ๕๙๕ ๕๔.๘๙ ๔๘๙ ๔๕.๑๑ ๒๐๘ ๔๒.๕๔ ๒๘๑ ๕๗.๔๖<br />

สหกรณ์<br />

๘. กระทรวงการพัฒนา ๑,๐๓๔ ๓.๔๐ ๓๔๘ ๓๓.๖๖ ๖๘๖ ๖๖.๓๔ ๒๑๘ ๓๑.๗๘ ๔๖๘ ๖๘.๒๒<br />

สังคมและความมั่นคง<br />

ของมนุษย์<br />

๙. กระทรวงพาณิชย์ ๘๑๓ ๒.๖๗ ๘๑๓๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑๐. สำนักนายกรัฐมนตรี ๖๒๖ ๒.๐๖ ๔๒๙ ๖๘.๕๓ ๑๙๗ ๓๑.๔๗ ๖๐ ๓๐.๔๖ ๑๓๗ ๖๙.๕๔<br />

๑๑. กระทรวงเทคโนโลยี ๕๙๕ ๑.๙๖ ๔๘๖ ๘๑.๖๘ ๑๐๙ ๑๘.๓๒ ๕๖ ๕๑.๓๘ ๕๓ ๔๘.๖๒<br />

สารสนเทศ<br />

และการสื่อสาร<br />

๑๒. กระทรวง<br />

๔๕๕ ๑.๕๐ ๒๔๕ ๕๓.๘๕ ๒๐๙ ๔๕.๙๓ ๖๐ ๒๘.๗๑ ๑๔๙ ๗๑.๒๙<br />

ทรัพยากรธรรมชาติ<br />

และสิ่งแวดล้อม<br />

๑๓. กระทรวงยุติธรรม ๓๓๑ ๑.๐๙ ๑๘๑ ๕๔.๖๘ ๑๕๐ ๔๕.๓๒ ๓๖ ๒๔.๐๐ ๑๑๔ ๗๖.๐๐<br />

๑๔. กระทรวงกลาโหม ๒๖๖ ๐.๘๗ ๑๗๕ ๖๕.๗๙ ๙๑ ๓๔.๒๑ ๑๒ ๑๓.๑๙ ๗๙ ๘๖.๘๑<br />

๑๕. กระทรวงพลังงาน ๑๖๘ ๐.๕๕ ๑๒๕ ๗๔.๔๐ ๔๓ ๒๕.๖๐ ๒๑ ๔๘.๘๔ ๒๒ ๕๑.๑๖<br />

๑๖. กระทรวงอุตสาหกรรม ๙๓ ๐.๓๑ ๕๐ ๕๓.๗๖ ๔๓ ๔๖.๒๔ ๑๖ ๓๗.๒๑ ๒๗ ๖๒.๗๙<br />

๑๗. กระทรวง<br />

๙๐ ๐.๓๐ ๔๘ ๕๓.๓๓ ๔๒ ๔๖.๖๗ ๑๔ ๓๓.๓๓ ๒๘ ๖๖.๖๗<br />

การต่างประเทศ<br />

๑๘. กระทรวงวัฒนธรรม ๘๑ ๐.๒๗ ๕๔ ๖๖.๖๗ ๒๗ ๓๓.๓๓ ๒๐ ๗๔.๐๗ ๗ ๒๕.๙๓<br />

๑๙. กระทรวงการท่องเที่ยว<br />

และกีฬา<br />

๗๙ ๐.๒๖ ๔๗ ๕๙.๔๙ ๓๒ ๔๐.๕๑ ๘ ๒๕.๐๐ ๒๔ ๗๕.๐๐<br />

81


ส่วนที่ ๔ - สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ลำดับ<br />

ที่<br />

กระทรวง<br />

จำนวน<br />

รวม<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ดำเนินการ<br />

จำนวน<br />

ร้อยละ<br />

(เรื่อง) ร้อยละ จนได้ข้อยุติ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

รอผลการ<br />

พิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

๒๐. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ๑๐ ๐.๐๓ ๘ ๘๐.๐๐ ๒ ๒๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐<br />

และเทคโนโลยี<br />

๒๑. หน่วยงานอื่นๆ <br />

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๗,๖๘๖ ๒๕.๒๗ ๖,๓๘๒ ๘๓.๐๓ ๑,๓๐๔ ๑๖.๙๗ ๔๕๑ ๓๔.๕๙ ๘๕๓ ๖๕.๔๑<br />

สำนักงานคณะกรรมการ ๕๒๔ ๑.๗๒ ๔๓๒ ๘๒.๔๔ ๙๒ ๑๗.๕๖ ๓๖ ๓๙.๑๓ ๕๖ ๖๐.๘๗<br />

กิจการโทรคมนาคม<br />

แห่งชาติ<br />

สำนักงาน ๑๑๗ ๐.๓๘ ๘๑ ๖๙.๒๓ ๓๖ ๓๐.๗๗ ๖ ๑๖.๖๗ ๓๐ ๘๓.๓๓<br />

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ<br />

ธนาคารแห่งประเทศไทย ๑๑๓ ๐.๓๗ ๔๕ ๓๙.๘๒ ๖๘ ๖๐.๑๘ ๒๕ ๓๖.๗๖ ๔๓ ๖๓.๒๔<br />

สำนักราชเลขาธิการ ๒๙ ๐.๑๐ ๒๙๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

สำนักงานคณะ ๒๗ ๐.๐๙ ๒๕ ๙๒.๕๙ ๒ ๗.๔๑ ๐ ๐.๐๐ ๒๑๐๐.๐๐<br />

กรรมการการเลือกตั้ง<br />

สำนักงานเลขาธิการ ๑๖ ๐.๐๕ ๑๔ ๘๗.๕๐ ๒ ๑๒.๕๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐<br />

สภาผู้แทนราษฎร<br />

สำนักงานคณะ<br />

กรรมการสิทธิมนุษยชน<br />

แห่งชาติ<br />

๑๒ ๐.๐๔ ๑๒๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

ธนาคารพาณิชย์<br />

จดทะเบียนในประเทศ<br />

๑๒ ๐.๐๔ ๓ ๒๕.๐๐ ๙ ๗๕.๐๐ ๕ ๕๕.๕๖ ๔ ๔๔.๔๔<br />

สำนักงานอัยการสูงสุด ๘ ๐.๐๓ ๓ ๓๗.๕๐ ๕ ๖๒.๕๐ ๑ ๒๐.๐๐ ๔ ๘๐.๐๐<br />

สำนักงานผู้ตรวจการ ๖ ๐.๐๒ ๖๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

แผ่นดินของรัฐสภา<br />

สำนักงานศาลยุติธรรม ๖ ๐.๐๒ ๓ ๕๐.๐๐ ๓ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๓๑๐๐.๐๐<br />

สภากาชาดไทย ๕ ๐.๐๒ ๕๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

สำนักงานการตรวจเงิน ๕ ๐.๐๒ ๒ ๔๐.๐๐ ๓ ๖๐.๐๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓<br />

แผ่นดิน<br />

สำนักงานทรัพย์สิน ๔ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๔๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๔๑๐๐.๐๐<br />

ส่วนพระมหากษัตริย์<br />

มูลนิธิโรคไต<br />

๓ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๓๑๐๐.๐๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓<br />

แห่งประเทศไทย<br />

ราชบัณฑิตยสถาน ๓ ๐.๐๑ ๓๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

82


ลำดับ<br />

ที่<br />

กระทรวง<br />

จำนวน<br />

รวม<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ดำเนินการ<br />

จำนวน<br />

ร้อยละ<br />

(เรื่อง) ร้อยละ จนได้ข้อยุติ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

รอผลการ<br />

พิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ๓ ๐.๐๑ ๓๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

สำนักงานศาลปกครอง ๒ ๐.๐๑ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

สำนักงานคณะกรรมการ ๒ ๐.๐๑ ๒๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

กำกับหลักทรัพย์และ<br />

ตลาดหลักทรัพย์<br />

สำนักงานสภาที่ปรึกษา ๑ ๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

เศรษฐกิจและสังคม<br />

แห่งชาติ<br />

รวมทั้งสิ้น ๓๐,๔๒๕๑๐๐.๐๐๒๐,๓๑๗ ๖๖.๗๘๑๐,๑๐๘ ๓๓.๒๒ ๔,๒๔๕ ๔๒.๐๐ ๕,๘๖๓ ๕๘.๐๐<br />

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น ๓๐,๔๒๕ เรื่อง <br />

โดยหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา<br />

เรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนเรียงตามลำดับจากมากที่สุด ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ<br />

รองลงมา คือ กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน ตามลำดับ <br />

83


ส่วนที่ ๔ - สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๔. ตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์และผลการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัด<br />

สำนักนายกรัฐมนตรี จำแนกตามหน่วยงานที่ได้รับการประสานงาน โดยเรียงลำดับจาก<br />

หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราว<br />

ร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนมากที่สุด<br />

<br />

ลำดับ<br />

ที่<br />

กระทรวง<br />

จำนวน<br />

รวม<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ดำเนินการ<br />

จำนวน<br />

ร้อยละ<br />

(เรื่อง) ร้อยละ จนได้ข้อยุติ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

รอผลการ<br />

พิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

๑. สำนักงานคณะกรรมการ ๒๖๓ ๔๒.๐๑ ๑๔๓ ๕๔.๓๗ ๑๒๐ ๔๕.๖๓ ๒๕ ๒๐.๘๓ ๙๕ ๗๙.๑๗<br />

คุ้มครองผู้บริโภค<br />

๒. สำนักงานคณะกรรมการ ๑๕๐ ๒๓.๙๖ ๑๒๒ ๘๑.๓๓ ๒๘ ๑๘.๖๗ ๙ ๓๒.๑๔ ๑๙ ๖๗.๘๖<br />

ข้าราชการพลเรือน<br />

๓. สำนักเลขาธิการ ๙๓ ๑๔.๘๖ ๗๒ ๗๗.๔๒ ๒๑ ๒๒.๕๘ ๑๑ ๕๒.๓๘ ๑๐ ๔๗.๖๒<br />

นายกรัฐมนตรี<br />

๔. กรมประชาสัมพันธ์ ๘๐ ๑๒.๗๘ ๖๘ ๘๕.๐๐ ๑๒ ๑๕.๐๐ ๑๐ ๘๓.๓๓ ๒ ๑๖.๖๗<br />

๕. สำนักเลขาธิการ ๑๒ ๑.๙๒ ๘ ๖๖.๖๗ ๔ ๓๓.๓๓ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐<br />

คณะรัฐมนตรี<br />

๖. กองอำนวยการรักษา ๑๐ ๑.๖๐ ๔ ๔๐.๐๐ ๖ ๖๐.๐๐ ๑ ๑๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓<br />

ความมั่นคงภายใน<br />

ราชอาณาจักร<br />

๗. บริษัท อสมท จำกัด ๔ ๐.๖๔ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๑๐๐.๐๐<br />

(มหาชน)<br />

๘. สำนักงานคณะกรรมการ ๔ ๐.๖๔ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐<br />

พัฒนาการเศรษฐกิจ<br />

และสังคมแห่งชาติ<br />

๙. สำนักงานคณะกรรมการ ๓ ๐.๔๘ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓ ๐ ๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐<br />

กฤษฎีกา<br />

๑๐. สำนักงานคณะกรรมการ ๒ ๐.๓๒ ๒๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

พัฒนาระบบราชการ<br />

๑๑. สำนักงบประมาณ ๑ ๐.๑๖ ๐ ๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

๑๒. สำนักงานกองทุน<br />

หมู่บ้านและชุมชนเมือง<br />

แห่งชาติ<br />

๑ ๐.๑๖ ๑๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

84


ลำดับ<br />

ที่<br />

กระทรวง<br />

จำนวน<br />

รวม<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ดำเนินการ<br />

จำนวน<br />

ร้อยละ<br />

(เรื่อง) ร้อยละ จนได้ข้อยุติ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

รอผลการ<br />

พิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

๑๓. สำนักงานคณะกรรมการ ๑ ๐.๑๖ ๑๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐<br />

ข้อมูลข่าวสาร<br />

ของราชการ<br />

๑๔. สำนักงาน<br />

๑ ๐.๑๖ ๑๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ <br />

สภาความมั่นคงแห่งชาติ<br />

๑๕. องค์การบริหาร ๑ ๐.๑๖ ๐ ๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐ ๐ <br />

การพัฒนาพื้นที่พิเศษ<br />

เพื่อการท่องเที่ยว<br />

อย่างยั่งยืน <br />

รวมทั้งสิ้น ๖๒๖๑๐๐.๐๐ ๔๒๙ ๖๘.๕๓ ๑๙๗ ๓๑.๔๗ ๖๐ ๓๐.๔๖ ๑๓๗ ๖๙.๕๔<br />

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์และผลการดำเนินการข้างต้นพบว่า <br />

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักนายกรัฐมนตรีมีจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น <br />

จำนวน ๖๒๖ เรื่อง โดยเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๑๙๗ เรื่อง และอยู่ระหว่าง<br />

การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓๗ เรื่อง<br />

ในการนี้ หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไข<br />

ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนเรียงตามลำดับจากมากที่สุด ได้แก่ สำนักงาน<br />

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รองลงมา คือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน<br />

และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ<br />

85


ส่วนที่ ๔ - สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

๕. ตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์และผลการดำเนินการ จำแนกตามจังหวัด<br />

ที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ให้แก่ประชาชน โดยเรียงตามลำดับเขตตรวจราชการ<br />

<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการ<br />

จังหวัด<br />

จำนวน<br />

รวม<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

ดำเนินการ<br />

จนได้ข้อยุติ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

รอผลการ<br />

พิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

เขตตรวจ นนทบุรี ๙๗๔ ๔.๐๔ ๗๔๓ ๗๖.๒๘ ๒๓๑ ๒๓.๗๒ ๑๔๕ ๖๒.๗๗ ๘๖ ๓๗.๒๓<br />

ราชการที่ ๑<br />

ปทุมธานี ๖๘๑ ๒.๘๒ ๕๒๑ ๗๖.๕๑ ๑๖๐ ๒๓.๔๙ ๕๘ ๓๖.๒๕ ๑๐๒ ๖๓.๗๕<br />

สระบุรี ๓๒๙ ๑.๓๖ ๒๑๘ ๖๖.๒๖ ๑๑๑ ๓๓.๗๔ ๕๖ ๕๐.๔๕ ๕๕ ๔๙.๕๕<br />

พระนครศรีอยุธยา ๓๒๑ ๑.๓๓ ๒๒๔ ๖๙.๗๘ ๙๗ ๓๐.๒๒ ๑๖ ๑๖.๔๙ ๘๑ ๘๓.๕๑<br />

รวม ๒,๓๐๕ ๙.๕๕ ๑,๗๐๖ ๗๔.๐๑ ๕๙๙ ๒๕.๙๙ ๒๗๕ ๔๕.๙๑ ๓๒๔ ๕๔.๐๙<br />

เขตตรวจ ลพบุรี ๒๐๕ ๐.๘๕ ๑๑๐ ๕๓.๖๖ ๙๕ ๔๖.๓๔ ๖๑ ๖๔.๒๑ ๓๔ ๓๕.๗๙<br />

ราชการที่ ๒<br />

อ่างทอง ๑๒๑ ๐.๕๐ ๖๘ ๕๖.๒๐ ๕๓ ๔๓.๘๐ ๔๒ ๗๙.๒๕ ๑๑ ๒๐.๗๕<br />

สิงห์บุรี ๑๑๒ ๐.๔๖ ๖๒ ๕๕.๓๖ ๕๐ ๔๔.๖๔ ๓๒ ๖๔.๐๐ ๑๘ ๓๖.๐๐<br />

ชัยนาท ๘๙ ๐.๓๗ ๕๑ ๕๗.๓๐ ๓๘ ๔๒.๗๐ ๒๔ ๖๓.๑๖ ๑๔ ๓๖.๘๔<br />

รวม ๕๒๗ ๒.๑๘ ๒๙๑ ๕๕.๒๒ ๒๓๖ ๔๔.๗๘ ๑๕๙ ๖๗.๓๗ ๗๗ ๓๒.๖๓<br />

เขตตรวจ สมุทรปราการ ๙๔๙ ๓.๙๓ ๗๒๖ ๗๖.๕๐ ๒๒๓ ๒๓.๕๐ ๑๐๖ ๔๗.๕๓ ๑๑๗ ๕๒.๔๗<br />

ราชการที่ ๓<br />

ฉะเชิงเทรา ๒๘๐ ๑.๑๖ ๑๙๑ ๖๘.๒๑ ๘๙ ๓๑.๗๙ ๒๖ ๒๙.๒๑ ๖๓ ๗๐.๗๙<br />

สระแก้ว ๑๘๑ ๐.๗๕ ๙๖ ๕๓.๐๔ ๘๕ ๔๖.๙๖ ๓๕ ๔๑.๑๘ ๕๐ ๕๘.๘๒<br />

ปราจีนบุรี ๑๗๗ ๐.๗๓ ๑๐๔ ๕๘.๗๖ ๗๓ ๔๑.๒๔ ๓๙ ๕๓.๔๒ ๓๔ ๔๖.๕๘<br />

นครนายก ๑๑๑ ๐.๔๖ ๖๘ ๖๑.๒๖ ๔๓ ๓๘.๗๔ ๒๒ ๕๑.๑๖ ๒๑ ๔๘.๘๔<br />

รวม ๑,๖๙๘ ๗.๐๔ ๑,๑๘๕ ๖๙.๗๙ ๕๑๓ ๓๐.๒๑ ๒๒๘ ๔๔.๔๔ ๒๘๕ ๕๕.๕๖<br />

เขตตรวจ นครปฐม ๔๑๐ ๑.๗๐ ๓๐๖ ๗๔.๖๓ ๑๐๔ ๒๕.๓๗ ๒๘ ๒๖.๙๒ ๗๖ ๗๓.๐๘<br />

ราชการที่ ๔<br />

ราชบุรี ๓๖๔ ๑.๕๑ ๒๒๑ ๖๐.๗๑ ๑๔๓ ๓๙.๒๙ ๓๑ ๒๑.๖๘ ๑๑๒ ๗๘.๓๒<br />

กาญจนบุรี ๓๔๗ ๑.๔๔ ๒๓๗ ๖๘.๓๐ ๑๑๐ ๓๑.๗๐ ๔๖ ๔๑.๘๒ ๖๔ ๕๘.๑๘<br />

สุพรรณบุรี ๓๐๘ ๑.๒๘ ๒๑๐ ๖๘.๑๘ ๙๘ ๓๑.๘๒ ๓๒ ๓๒.๖๕ ๖๖ ๖๗.๓๕<br />

รวม ๑,๔๒๙ ๕.๙๒ ๙๗๔ ๖๘.๑๖ ๔๕๕ ๓๑.๘๔ ๑๓๗ ๓๐.๑๑ ๓๑๘ ๖๙.๘๙<br />

86


เขตตรวจ<br />

ราชการ<br />

จังหวัด<br />

จำนวน<br />

รวม<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

ดำเนินการ<br />

จนได้ข้อยุติ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

รอผลการ<br />

พิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

เขตตรวจ สมุทรสาคร ๓๘๙ ๑.๖๑ ๒๘๔ ๗๓.๐๑ ๑๐๕ ๒๖.๙๙ ๖๔ ๖๐.๙๕ ๔๑ ๓๙.๐๕<br />

ราชการที่ ๕<br />

ประจวบคีรีขันธ์ ๒๐๕ ๐.๘๕ ๑๔๕ ๗๐.๗๓ ๖๐ ๒๙.๒๗ ๑๔ ๒๓.๓๓ ๔๖ ๗๖.๖๗<br />

เพชรบุรี ๑๗๗ ๐.๗๓ ๑๓๐ ๗๓.๔๕ ๔๗ ๒๖.๕๕ ๒๖ ๕๕.๓๒ ๒๑ ๔๔.๖๘<br />

สมุทรสงคราม ๘๓ ๐.๓๔ ๕๖ ๖๗.๔๗ ๒๗ ๓๒.๕๓ ๑๑ ๔๐.๗๔ ๑๖ ๕๙.๒๖<br />

รวม ๘๕๔ ๓.๕๔ ๖๑๕ ๗๒.๐๑ ๒๓๙ ๒๗.๙๙ ๑๑๕ ๔๘.๑๒ ๑๒๔ ๕๑.๘๘<br />

เขตตรวจ นครศรีธรรมราช ๕๔๓ ๒.๒๕ ๓๕๖ ๖๕.๕๖ ๑๘๗ ๓๔.๔๔ ๔๘ ๒๕.๖๗ ๑๓๙ ๗๔.๓๓<br />

ราชการที่ ๖<br />

สุราษฎร์ธานี ๔๓๑ ๑.๗๙ ๒๘๐ ๖๔.๙๗ ๑๕๑ ๓๕.๐๓ ๘๒ ๕๔.๓๐ ๖๙ ๔๕.๗๐<br />

ชุมพร ๑๘๑ ๐.๗๕ ๑๐๗ ๕๙.๑๒ ๗๔ ๔๐.๘๘ ๔๓ ๕๘.๑๑ ๓๑ ๔๑.๘๙<br />

พัทลุง ๑๓๖ ๐.๕๖ ๗๕ ๕๕.๑๕ ๖๑ ๔๔.๘๕ ๓๐ ๔๙.๑๘ ๓๑ ๕๐.๘๒<br />

รวม ๑,๒๙๑ ๕.๓๕ ๘๑๘ ๖๓.๓๖ ๔๗๓ ๓๖.๖๔ ๒๐๓ ๔๒.๙๒ ๒๗๐ ๕๗.๐๘<br />

เขตตรวจ ภูเก็ต ๒๑๗ ๐.๙๐ ๑๖๖ ๗๖.๕๐ ๕๑ ๒๓.๕๐ ๑๗ ๓๓.๓๓ ๓๔ ๖๖.๖๗<br />

ราชการที่ ๗<br />

กระบี่ ๑๙๗ ๐.๘๒ ๑๓๒ ๖๗.๐๑ ๖๕ ๓๒.๙๙ ๑๔ ๒๑.๕๔ ๕๑ ๗๘.๔๖<br />

ตรัง ๑๔๒ ๐.๕๙ ๘๙ ๖๒.๖๘ ๕๓ ๓๗.๓๒ ๓๒ ๖๐.๓๘ ๒๑ ๓๙.๖๒<br />

พังงา ๑๑๐ ๐.๔๖ ๗๖ ๖๙.๐๙ ๓๔ ๓๐.๙๑ ๒๐ ๕๘.๘๒ ๑๔ ๔๑.๑๘<br />

ระนอง ๑๐๐ ๐.๔๑ ๖๒ ๖๒.๐๐ ๓๘ ๓๘.๐๐ ๒๑ ๕๕.๒๖ ๑๗ ๔๔.๗๔<br />

รวม ๗๖๖ ๓.๑๗ ๕๒๕ ๖๘.๕๔ ๒๔๑ ๓๑.๔๖ ๑๐๔ ๔๓.๑๕ ๑๓๗ ๕๖.๘๕<br />

เขตตรวจ สงขลา ๕๑๐ ๒.๑๑ ๓๕๘ ๗๐.๒๐ ๑๕๒ ๒๙.๘๐ ๑๐๔ ๖๘.๔๒ ๔๘ ๓๑.๕๘<br />

ราชการที่ ๘<br />

นราธิวาส ๑๖๕ ๐.๖๘ ๖๘ ๔๑.๒๑ ๙๗ ๕๘.๗๙ ๑๖ ๑๖.๔๙ ๘๑ ๘๓.๕๑<br />

ยะลา ๑๑๓ ๐.๔๗ ๕๔ ๔๗.๗๙ ๕๙ ๕๒.๒๑ ๑๔ ๒๓.๗๓ ๔๕ ๗๖.๒๗<br />

ปัตตานี ๙๔ ๐.๓๙ ๔๓ ๔๕.๗๔ ๕๑ ๕๔.๒๖ ๒๙ ๕๖.๘๖ ๒๒ ๔๓.๑๔<br />

สตูล ๘๓ ๐.๓๔ ๕๓ ๖๓.๘๖ ๓๐ ๓๖.๑๔ ๑๓ ๔๓.๓๓ ๑๗ ๕๖.๖๗<br />

รวม ๙๖๕ ๔.๐๐ ๕๗๖ ๕๙.๖๙ ๓๘๙ ๔๐.๓๑ ๑๗๖ ๔๕.๒๔ ๒๑๓ ๕๔.๗๖<br />

เขตตรวจ ชลบุรี ๖๔๒ ๒.๖๖ ๔๘๓ ๗๕.๒๓ ๑๕๙ ๒๔.๗๗ ๕๗ ๓๕.๘๕ ๑๐๒ ๖๔.๑๕<br />

ราชการที่ ๙<br />

ระยอง ๒๗๗ ๑.๑๕ ๒๐๖ ๗๔.๓๗ ๗๑ ๒๕.๖๓ ๑๘ ๒๕.๓๕ ๕๓ ๗๔.๖๕<br />

จันทบุรี ๑๒๕ ๐.๕๒ ๗๐ ๕๖.๐๐ ๕๕ ๔๔.๐๐ ๓๓ ๖๐.๐๐ ๒๒ ๔๐.๐๐<br />

ตราด ๖๑ ๐.๒๕ ๓๓ ๕๔.๑๐ ๒๘ ๔๕.๙๐ ๙ ๓๒.๑๔ ๑๙ ๖๗.๘๖<br />

รวม ๑,๑๐๕ ๔.๕๘ ๗๙๒ ๗๑.๖๗ ๓๑๓ ๒๘.๓๓ ๑๑๗ ๓๗.๓๘ ๑๙๖ ๖๒.๖๒<br />

87


ส่วนที่ ๔ - สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

เขตตรวจ<br />

ราชการ<br />

จังหวัด<br />

จำนวน<br />

รวม<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

ดำเนินการ<br />

จนได้ข้อยุติ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

รอผลการ<br />

พิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

เขตตรวจ อุดรธานี ๓๐๕ ๑.๒๖ ๑๙๐ ๖๒.๓๐ ๑๑๕ ๓๗.๗๐ ๓๔ ๒๙.๕๗ ๘๑ ๗๐.๔๓<br />

ราชการที่ ๑๐<br />

หนองคาย ๒๐๑ ๐.๘๓ ๑๒๙ ๖๔.๑๘ ๗๒ ๓๕.๘๒ ๑๐ ๑๓.๘๙ ๖๒ ๘๖.๑๑<br />

เลย ๑๕๗ ๐.๖๕ ๙๙ ๖๓.๐๖ ๕๘ ๓๖.๙๔ ๓๑ ๕๓.๔๕ ๒๗ ๔๖.๕๕<br />

หนองบัวลำภู ๘๓ ๐.๓๔ ๔๔ ๕๓.๐๑ ๓๙ ๔๖.๙๙ ๙ ๒๓.๐๘ ๓๐ ๗๖.๙๒<br />

รวม ๗๔๖ ๓.๐๙ ๔๖๒ ๖๑.๙๓ ๒๘๔ ๓๘.๐๗ ๘๔ ๒๙.๕๘ ๒๐๐ ๗๐.๔๒<br />

เขตตรวจ สกลนคร ๑๖๓ ๐.๖๘ ๙๐ ๕๕.๒๑ ๗๓ ๔๔.๗๙ ๓๘ ๕๒.๐๕ ๓๕ ๔๗.๙๕<br />

ราชการที่ ๑๑<br />

นครพนม ๑๐๕ ๐.๔๔ ๔๔ ๔๑.๙๐ ๖๑ ๕๘.๑๐ ๑๔ ๒๒.๙๕ ๔๗ ๗๗.๐๕<br />

มุกดาหาร ๖๒ ๐.๒๖ ๒๘ ๔๕.๑๖ ๓๔ ๕๔.๘๔ ๑๔ ๔๑.๑๘ ๒๐ ๕๘.๘๒<br />

รวม ๓๓๐ ๑.๓๗ ๑๖๒ ๔๙.๐๙ ๑๖๘ ๕๐.๙๑ ๖๖ ๓๙.๒๙ ๑๐๒ ๖๐.๗๑<br />

เขตตรวจ ขอนแก่น ๔๖๖ ๑.๙๓ ๒๘๐ ๖๐.๐๙ ๑๘๖ ๓๙.๙๑ ๕๘ ๓๑.๑๘ ๑๒๘ ๖๘.๘๒<br />

ราชการที่ ๑๒<br />

ร้อยเอ็ด ๒๔๓ ๑.๐๑ ๙๙ ๔๐.๗๔ ๑๔๔ ๕๙.๒๖ ๓๗ ๒๕.๖๙ ๑๐๗ ๗๔.๓๑<br />

มหาสารคาม ๑๘๘ ๐.๗๘ ๑๐๖ ๕๖.๓๘ ๘๒ ๔๓.๖๒ ๔๑ ๕๐.๐๐ ๔๑ ๕๐.๐๐<br />

กาฬสินธุ์ ๑๕๑ ๐.๖๓ ๗๕ ๔๙.๖๗ ๗๖ ๕๐.๓๓ ๒๘ ๓๖.๘๔ ๔๘ ๖๓.๑๖<br />

รวม ๑,๐๔๘ ๔.๓๔ ๕๖๐ ๕๓.๔๔ ๔๘๘ ๔๖.๕๖ ๑๖๔ ๓๓.๖๑ ๓๒๔ ๖๖.๓๙<br />

เขตตรวจ อุบลราชธานี ๓๒๓ ๑.๓๔ ๑๖๒ ๕๐.๑๕ ๑๖๑ ๔๙.๘๕ ๓๕ ๒๑.๗๔ ๑๒๖ ๗๘.๒๖<br />

ราชการที่ ๑๓<br />

ศรีสะเกษ ๒๕๕ ๑.๐๖ ๑๒๙ ๕๐.๕๙ ๑๒๖ ๔๙.๔๑ ๓๑ ๒๔.๖๐ ๙๕ ๗๕.๔๐<br />

ยโสธร ๙๖ ๐.๔๐ ๔๖ ๔๗.๙๒ ๕๐ ๕๒.๐๘ ๒๕ ๕๐.๐๐ ๒๕ ๕๐.๐๐<br />

อำนาจเจริญ ๙๒ ๐.๓๘ ๕๓ ๕๗.๖๑ ๓๙ ๔๒.๓๙ ๗ ๑๗.๙๕ ๓๒ ๘๒.๐๕<br />

รวม ๗๖๖ ๓.๑๗ ๓๙๐ ๕๐.๙๑ ๓๗๖ ๔๙.๐๙ ๙๘ ๒๖.๐๖ ๒๗๘ ๗๓.๙๔<br />

เขตตรวจ นครราชสีมา ๖๗๘ ๒.๘๑ ๔๓๓ ๖๓.๘๖ ๒๔๕ ๓๖.๑๔ ๖๔ ๒๖.๑๒ ๑๘๑ ๗๓.๘๘<br />

ราชการที่ ๑๔<br />

สุรินทร์ ๓๒๔ ๑.๓๔ ๑๕๙ ๔๙.๐๗ ๑๖๕ ๕๐.๙๓ ๗๕ ๔๕.๔๕ ๙๐ ๕๔.๕๕<br />

บุรีรัมย์ ๒๗๓ ๑.๑๓ ๑๔๐ ๕๑.๒๘ ๑๓๓ ๔๘.๗๒ ๒๐ ๑๕.๐๔ ๑๑๓ ๘๔.๙๖<br />

ชัยภูมิ ๒๒๙ ๐.๙๕ ๑๒๘ ๕๕.๙๐ ๑๐๑ ๔๔.๑๐ ๑๙ ๑๘.๘๑ ๘๒ ๘๑.๑๙<br />

รวม ๑,๕๐๔ ๖.๒๓ ๘๖๐ ๕๗.๑๘ ๖๔๔ ๔๒.๘๒ ๑๗๘ ๒๗.๖๔ ๔๖๖ ๗๒.๓๖<br />

เขตตรวจ เชียงใหม่ ๔๙๒ ๒.๐๔ ๒๙๕ ๕๙.๙๖ ๑๙๗ ๔๐.๐๔ ๙๗ ๔๙.๒๔ ๑๐๐ ๕๐.๗๖<br />

ราชการที่ ๑๕<br />

ลำปาง ๑๘๒ ๐.๗๕ ๑๑๙ ๖๕.๓๘ ๖๓ ๓๔.๖๒ ๒๑ ๓๓.๓๓ ๔๒ ๖๖.๖๗<br />

ลำพูน ๑๑๕ ๐.๔๘ ๕๖ ๔๘.๗๐ ๕๙ ๕๑.๓๐ ๓๗ ๖๒.๗๑ ๒๒ ๓๗.๒๙<br />

แม่ฮ่องสอน ๕๙ ๐.๒๔ ๓๔ ๕๗.๖๓ ๒๕ ๔๒.๓๗ ๑๗ ๖๘.๐๐ ๘ ๓๒.๐๐<br />

รวม ๘๔๘ ๓.๕๑ ๕๐๔ ๕๙.๔๓ ๓๔๔ ๔๐.๕๗ ๑๗๒ ๕๐.๐๐ ๑๗๒ ๕๐.๐๐<br />

88


เขตตรวจ<br />

ราชการ<br />

จังหวัด<br />

จำนวน<br />

รวม<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน<br />

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

ร้อยละ<br />

ดำเนินการ<br />

จนได้ข้อยุติ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง)<br />

รอผลการ<br />

พิจารณา<br />

ร้อยละ<br />

จำนวน<br />

(เรื่อง) ร้อยละ<br />

เขตตรวจ เชียงราย ๒๖๔ ๑.๐๙ ๑๕๕ ๕๘.๗๑ ๑๐๙ ๔๑.๒๙ ๓๒ ๒๙.๓๖ ๗๗ ๗๐.๖๔<br />

ราชการที่ ๑๖<br />

พะเยา ๑๑๓ ๐.๔๗ ๕๓ ๔๖.๙๐ ๖๐ ๕๓.๑๐ ๓๒ ๕๓.๓๓ ๒๘ ๔๖.๖๗<br />

แพร่ ๙๙ ๐.๔๑ ๔๖ ๔๖.๔๖ ๕๓ ๕๓.๕๔ ๑๕ ๒๘.๓๐ ๓๘ ๗๑.๗๐<br />

น่าน ๖๘ ๐.๒๘ ๓๗ ๕๔.๔๑ ๓๑ ๔๕.๕๙ ๑๐ ๓๒.๒๖ ๒๑ ๖๗.๗๔<br />

รวม ๕๔๔ ๒.๒๕ ๒๙๑ ๕๓.๔๙ ๒๕๓ ๔๖.๕๑ ๘๙ ๓๕.๑๘ ๑๖๔ ๖๔.๘๒<br />

เขตตรวจ พิษณุโลก ๔๐๔ ๑.๖๗ ๑๘๘ ๔๖.๕๓ ๒๑๖ ๕๓.๔๗ ๘๓ ๓๘.๔๓ ๑๓๓ ๖๑.๕๗<br />

ราชการที่ ๑๗<br />

เพชรบูรณ์ ๒๗๕ ๑.๑๔ ๑๔๙ ๕๔.๑๘ ๑๒๖ ๔๕.๘๒ ๕๒ ๔๑.๒๗ ๗๔ ๕๘.๗๓<br />

ตาก ๑๔๐ ๐.๕๘ ๙๕ ๖๗.๘๖ ๔๕ ๓๒.๑๔ ๘ ๑๗.๗๘ ๓๗ ๘๒.๒๒<br />

สุโขทัย ๑๒๕ ๐.๕๒ ๖๙ ๕๕.๒๐ ๕๖ ๔๔.๘๐ ๒๔ ๔๒.๘๖ ๓๒ ๕๗.๑๔<br />

อุตรดิตถ์ ๑๒๕ ๐.๕๒ ๘๐ ๖๔.๐๐ ๔๕ ๓๖.๐๐ ๒๖ ๕๗.๗๘ ๑๙ ๔๒.๒๒<br />

รวม ๑,๐๖๙ ๔.๔๓ ๕๘๑ ๕๔.๓๕ ๔๘๘ ๔๕.๖๕ ๑๙๓ ๓๙.๕๕ ๒๙๕ ๖๐.๔๕<br />

เขตตรวจ นครสวรรค์ ๔๙๒ ๒.๐๔ ๓๑๖ ๖๔.๒๓ ๑๗๖ ๓๕.๗๗ ๕๗ ๓๒.๓๙ ๑๑๙ ๖๗.๖๑<br />

ราชการที่ ๑๘<br />

กำแพงเพชร ๒๔๑ ๑.๐๐ ๑๖๔ ๖๘.๐๕ ๗๗ ๓๑.๙๕ ๑๘ ๒๓.๓๘ ๕๙ ๗๖.๖๒<br />

พิจิตร ๒๒๒ ๐.๙๒ ๑๔๐ ๖๓.๐๖ ๘๒ ๓๖.๙๔ ๒๘ ๓๔.๑๕ ๕๔ ๖๕.๘๕<br />

อุทัยธานี ๑๒๑ ๐.๕๐ ๗๑ ๕๘.๖๘ ๕๐ ๔๑.๓๒ ๑๙ ๓๘.๐๐ ๓๑ ๖๒.๐๐<br />

รวม ๑,๐๗๖ ๔.๔๖ ๖๙๑ ๖๔.๒๒ ๓๘๕ ๓๕.๗๘ ๑๒๒ ๓๑.๖๙ ๒๖๓ ๖๘.๓๑<br />

เขตตรวจ กรุงเทพมหานคร ๕,๒๖๕ ๒๑.๘๑ ๔,๐๘๔ ๗๗.๕๗ ๑,๑๘๑ ๒๒.๔๓ ๔๖๕ ๓๙.๓๗ ๗๑๖ ๖๐.๖๓<br />

ราชการ<br />

ส่วนกลาง<br />

รวมทั้งสิ้น ๒๔,๑๓๖๑๐๐.๐๐๑๖,๐๖๗ ๖๖.๕๗ ๘,๐๖๙ ๓๓.๔๓ ๓,๑๔๕ ๓๘.๙๘ ๔,๙๒๔ ๖๑.๐๒<br />

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

จังหวัดในความรับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ได้รับการประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ให้แก่ประชาชนมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๔,๑๓๖ เรื่อง โดยเขตตรวจราชการที่ได้รับ<br />

การประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์<br />

ให้แก่ประชาชนมีจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ เขตตรวจราชการส่วนกลาง <br />

รองลงมา คือ เขตตรวจราชการที่ ๑ และเขตตรวจราชการที่ ๓ ตามลำดับ<br />

ในการนี้ จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์มากที่สุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมา<br />

คือ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ตามลำดับ<br />

89


ส่วนที่ ๔ - สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง<br />

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒<br />

“เห็นชอบให้ภารกิจด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ได้ข้อยุติ<br />

เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของทุกกระทรวงและทุกจังหวัด <br />

ในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป” <br />

หลักการในการยุติเรื่อง<br />

การดำเนินการที่ถือเป็น “ข้อยุติ” ควรพิจารณาถึงการที่ข้อร้องเรียนจากประชาชน<br />

ดังกล่าว ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขตามข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาจากหน่วยงาน/<br />

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้<br />

๑. เรื่องที่ดำเนินการแล้วได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ<br />

เรื่องที่ดำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง<br />

ดำเนินการตามขอบเขตเต็มที่แล้ว) หรือได้บรรเทา เยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้อง<br />

ตามความเหมาะสม และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ <br />

๒. เรื่องที่ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง (เช่น พ้นวิสัยดำเนินการ)<br />

และได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้อง <br />

๓. เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบ และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบหน่วยงานที่รับเรื่อง<br />

ดูแลต่อ <br />

๔. เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ใน<br />

กระบวนการทางศาล เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ไม่มีหลักฐาน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ<br />

ตามควรแก่กรณี <br />

๕. เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยดำเนินการหรือเป็นกรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว <br />

๖. กรณีที่เป็นการเสนอข้อคิดเห็นที่มีผลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงานประมวลข้อมูลและ<br />

เสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร <br />

<br />

90


• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒<br />

รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชนในชวงไตรมาสที่ ๒<br />

ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบหมายใหทุกกระทรวงติดตามผลการดำเนินการ<br />

เรื่องรองเรียนที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง<br />

มอบหมายใหสวนราชการที่มีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการแกไขปญหา<br />

เรื่องรองเรียนที่มีผลกระทบตอสวนรวม กำหนดแนวทางดำเนินการใหประชาชนเขามามีสวนรวม<br />

ตามความเหมาะสมในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรมตอไป<br />

มอบหมายใหหนวยงานที่มีรอยละของเรื่องที่ยุติต่ำ เรงรัดการดำเนินการเรื่องรองเรียน<br />

ใหมีผลเปนที่ยุติมากขึ้น<br />

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒<br />

รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชนในชวงไตรมาสที่ ๓<br />

ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบหมายใหทุกกระทรวงติดตามผลการดำเนินการ<br />

เรื่องรองเรียนที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง<br />

มอบหมายใหหนวยงานที่มีรอยละของเรื่องที่ยุติต่ำ เรงรัดการดำเนินการเรื่องรองเรียน<br />

ใหมีผลเปนที่ยุติมากขึ้น<br />

• นโยบายนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒<br />

นายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหจังหวัด / หนวยงานที่มีรอยละของเรื่องยุติต่ำเรงรัดดวย”<br />

“พวกเราขอสัญญาวา<br />

จะอยูเคียงขางประชาชน รับใชประชาชน<br />

เพื่อความสุขของประชาชน”<br />

๙๑


ประมวลภาพกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ประมวลภาพบรรยากาศการทำงาน<br />

๙๒


๙๓


ประมวลภาพกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒<br />

ประมวลภาพการลงนามการปฏิบัติราชการ<br />

๙๔

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!