11.05.2016 Views

PSC Annual Report 2009

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗

“บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คำชี้แจง และเหตุผล

จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาต

หรือการดำเนินโครงการ...”

มาตรา ๕๙

“บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและ

ไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว”


บอกกลาวเลาเรื่อง

ปจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอประชาชนทั้งสิ้น จากสถิติ

การรองเรียนที่ผานมา พบวาประชาชนรองเรียนผานศูนยบริการประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการรองเรียนเปนดัชนี

บงชี้ชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่สำคัญประการหนึ่ง ศูนยบริการประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเปนศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

ของรัฐบาล จึงมีความมุงมั่นในการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคกร โดยการนำ

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเขามาดำเนินการ

เพื่อใหสามารถรองรับการดำเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ไดดำเนินภารกิจ

สำคัญภายใตโครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาลและโครงการดำเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

และจากการปฏิบัติงานที่ผานมา ผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชนไดรับการยอมรับถึงผลสำเร็จ

และเปนประโยชนอยางยิ่งตอประชาชน

รายงานประจำป พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้ ไดรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในรอบปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผานมาเพื่อใหสาธารณชนไดทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน สำนักงาน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อันเปนการสงเสริมและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการอยางเปนรูปธรรม

(นายอำนวย โชติสกุล)

ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒


สารบัญ

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. อำนาจหนาที่ วิสัยทัศน ๒

๒. พันธกิจ โครงสรางสวนราชการ ๓

๓. อัตรากำลัง ๓

๔. ภาพบุคลากร (ผูบริหาร และเจาหนาที่) ๔

สวนที่ ๒ ชองทางการใหบริการ

๑. แผนภาพแสดงชองทางการรองทุกข ๑๒

๒. สถานที่ตั้งศูนยบริการประชาชน ๑๓

๓. กระบวนการสรางคุณคาประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๔

สวนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. ภารกิจโครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล ๒๖

๒. ภารกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็น ๕๑

ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. ภารกิจตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย ๖๙

สวนที่ ๔ สถิติเรื่องรองทุกขของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑. แผนภูมิแสดงสถิติการใชบริการการรองทุกขของประชาชน ๗๘

จำแนกตามชองทางการรองทุกข ๑๑๑๑ (๔ ชองทาง)

๒. ตารางแสดงจำนวนเรื่องรองทุกข จำแนกตามประเภทเรื่อง ๗๙

โดยเรียงลำดับจากประเภทเรื่องหลักที่มีการรองทุกขมากที่สุด

๓. ตารางแสดงจำนวนเรื่องรองทุกขและผลการดำเนินการ ๘๑

จำแนกตามรายกระทรวงที่ไดรับการประสานงาน

โดยเรียงลำดับจากกระทรวงที่ไดรับการประสาน เพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการ

แกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขใหแกประชาชนมากที่สุด

๔. ตารางแสดงจำนวนเรื่องรองทุกขและผลการดำเนินการของหนวยงาน ๘๔

ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำแนกตามหนวยงานที่ไดรับการประสานงาน

โดยเรียงลำดับจากหนวยงานที่ไดรับการประสาน เพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการ

แกไขปญหาเรื่องราวรองทุกขใหแกประชาชนมากที่สุด

๕. ตารางแสดงจำนวนเรื่องราวรองทุกขและผลการดำเนินการ ๘๖

จำแนกตามจังหวัดที่ไดรับการประสานงาน โดยเรียงตามลำดับเขตตรวจราชการ

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ ๙๐

• มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

• นโยบายนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

ประมวลภาพกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๙๒


สวนที่ ๑

ขอมูลทัวไป

๑ อำนาจหนาที่ วิสัยทัศน

๒ พันธกิจ โครงสรางสวนราชการ

๓ อัตรากำลัง

๔ ภาพบุคลากร (ผูบริหาร และเจาหนาที่)


สวนที่ ๑ - ขอมูลทั่วไป

ศูนยบริการประชาชนเปนสวนราชการระดับสำนัก เดิมสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ภายหลังจากการปรับปรุงโครงสรางระบบราชการ ไดโอนกิจการบริหาร และอำนาจหนาที่มาสังกัด

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหนาที่

ของสวนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่

๖ ตุลาคม ๒๕๔๕

ศูนยบริการประชาชนไดใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ โดยปรับโครงสราง กระบวนการและเทคโนโลยี ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับ

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการ

ใหสนองตอบความตองการของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม

ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน

อำนาจหนาที่

ศูนยบริการประชาชนมีอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย ดังนี้

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการรองทุกข รองเรียนขอความเปนธรรม และการขอความชวยเหลือ

ที่มีผูยื่นคำรองตอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รวมทั้งปญหาความเดือดรอนของประชาชน

๒. ใหคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินคดีแกประชาชนที่มาขอความชวยเหลือ

และขอคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๓. ประสานงานเพื่อแกไขปญหาและอำนวยความสะดวกแกมวลชนที่มาพบหรือชุมนุม

รองเรียนตอนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๔. ตรวจสอบเรื่องรองเรียนในพื้นที่เพื่อแกไขปญหาสำคัญที่เปนกรณีเรงดวน

๕. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ

ที่ไดรับมอบหมาย

วิสัยทัศน

เปนองคกรกลางในการรับเรื่องราวรองทุกขของ

รัฐบาล และเปนศูนยกลางแกไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อประโยชนสุขและตอบสนองการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ


พันธกิจ

๑. พัฒนาชองทางการรองทุกขในทุกชองทางใหเปนศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

๒. พัฒนาระบบเครือขายใหเปนศูนยประสานเรงรัดติดตามและประเมินผลการแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชน

๓. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการแกไขปญหาความเดือดรอน โดยยึดประชาชน

เปนศูนยกลาง

๔. พัฒนากระบวนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางเปนระบบ

โครงสรางสวนราชการ

ศูนยบริการประชาชนเปน

หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี มีการแบง

โครงสรางอยางเปนทางการเปน

๓ สวน และ ๑ ฝาย ดังนี้

อัตรากำลัง

ฝายบริหารงานทั่วไป

(ฝบท.)

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สวนบริการประชาชน ๑

(สบช. ๑.)

ศูนยบริการประชาชน

สวนบริการประชาชน ๒

(สบช ๒.)

สวนประสานมวลชน

และประเมินผล (สปป.)

ศูนยบริการประชาชน มีอัตรากำลังทั้งสิ้น ๑๑๓ อัตรา ประกอบดวย ขาราชการ

๕๑ อัตรา พนักงานราชการ ๓๑ อัตรา และลูกจางโครงการ ๓๑ อัตรา

ตำแหนง จำนวน รอยละ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ๓๐ ๒๖.๕๕

นิติกร ๒๘ ๒๔.๗๘

เจาพนักงานธุรการ ๑๐ ๘.๘๕

นักจัดการงานทั่วไป ๑ ๐.๘๘

นักวิชาการคอมพิวเตอร ๑ ๐.๘๘

เจาหนาที่ธุรการ ๓ ๒.๖๕

พนักงานบันทึกขอมูล ๗ ๖.๑๙

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ๓๑ ๒๗.๔๓

เจาหนาที่ระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ๑.๗๙

รวม ๑๑๓ ๑๐๐.๐๐


สวนที่ ๑ - ขอมูลทั่วไป

ผูบริหาร๑ ๓

๑. นายอำนวย โชติสกุล

ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชน

๒. นางอัจจิมา จันทรสุวานิชย

ผูอำนวยการสวนประสานมวลชน

และประเมินผล

๓. นายทศพร สุวรรณาภิรมย

ผูอำนวยการสวนบริการประชาชน ๒

๔. นายสมเจตน โรจนพัฒนากุล

ผูอำนวยการสวนบริการประชาชน ๑


นางสาวลักขณา ศรีผุดผอง

(หมู)

นางสาวฐิติรัตน สุวรรณราช

(รัตน)

นายฆองชัย เกียรติกิตติสรณ

(ฆอง)

นางศรีสำอาง หวังดี

(แขก)

นายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ

(หยิก)

นายศราวุฒิ ถนอมรอด

(วุธ)

รอยเอกทวิช ศุภวรรณ

(วิช)

นางสาวสมใจ บุญทวีกุล

(เง็ก)

นายสมพงษ ไวถนอมสัตว

(บัง)

นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร

(บุม)

นางมาลินี ภาวิไล

(ออ)

นางอัจฉรา แสงภัทรเนตร

(ออย)

นางศิริพร อุดมโชคชัย

(ติ๋ว)

นางสาวเพ็ญจันทร เมนะเนตร

(เพ็ญ)

นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร

(โย)

นายทองสุข ภานุรังกุล

(หิน)

นายพันศักดิ์ เจริญ

(อาง)

นางสาวทิพสุคนธ นีระพจน

(จิ๋ม)

นายอิทธิพล ชางกลึงดี

(อิท)

นางกุลธิดา มาแจง

(เอ)

นางสาวสายชล กำเนิดบง

(แขก)

นางสาวผลทิพณ สรางสวน

(ทิพณ)


สวนที่ ๑ - ขอมูลทั่วไป

นายคณิสร เมืองเนาว

(กบ)

นางสาวอัญชนา สาเรือง

(ออย)

นายกฤต สิงหเหลือง

(เตย)

นายปติพงศ เลิศพิสุทธิ์โสภณ

(หลิน)

นายกิตติพงษ เดชาภิวุฒิ

(ทอป)

นายสาธิต สุทธิเสริม

(หนึ่ง)

นางวรานันท นิวาศานนท ชูปาน

(แอน)

นางสาวมีนา เหลาหะเกียรติ

(มีนา)

นายยศสันธ เรืองสรรงามศิริ

(โอต)

นางสาวสุวีรยา ทองพิทักษ

(ออย)

นายอุกฤษฏ ภักดีวานิช

(ชาย)

นางสาวนอมจิตร ทิพยมณี

(ตุม)

นางสาววรรณรักษ ภูรักษ

(แมว)

นางสาวศิรินทร อินทโสตถิ

(ตุก)

นายขจรศักดิ์ นาคชัง

(ขจร)

นายสมเจตน ทับมา

(เจส)

นายวิวัฒน วิธีเจริญ

(หนุม)

นายธวัชชัย เชาวลิต

(มิม)

นายรังสรรค ตั้งใจงาม

(ใหม)

นางสาวรวีวรรณ บุญศิริธรรมชัย

(ปุก)

นางวิมลรัตน ศรีเพ็ญ

(จุก)

นายสุภิญญา ตาดี

(พิน)


นางสาวนฎาพรรณ ภิโสรมย

(เดีย)

นายขจร ปอมคำ

(โอ)

นายสารีหัน อิหม่ำเหม

(สา)

นางสาวรสริน กองเกิดสุข

(รส)

นางสาวนงนุช สายัณห

(มอน)

นายนิคม ขำเถื่อน

(อน)

นางสาววราภรณ หินออน

(เหมียว)

นายนิติธร ชุปาน

(แจ็ค)

นางสาววิไลกุล นิยมพงษ

(กระจิบ)

นางสาวอรนุช ปลื้มโตะสะอาด

(จี๊ด)

นางสุภาภรณ กลิ่นขจร

(เจี๊ยบ)

นายรตนพล เมฆบริสุทธิ์

(เบิรด)

นายสมชาย พันธุสกุล

(ตี๋)

นางสาวรชฎ วริทรัญชิดา

(นก)

นายธนศักดิ์ ผิวดำ

(เหลิม)

นางสาวอรัญญา วันเตะ

(หญิง)

นางสาวอรชิสา นิพากรเมธ

(อู)

นางสาวพรรณี พูลบางยุง

(ปุย)

นางสาวสมลวรรณ หมายถิ่นกลาง

(ไหม)

นางสาวเกษร ผึ่งผาย

(ติ๊ก)

นางชนาวลัย นิยมผล

(เอะ)

นายธีระวัฒน ทองพีรพันธุ

(อุย)


สวนที่ ๑ - ขอมูลทั่วไป

นางประนอม กลิ่นหอม

(โพ)

นางสาวจิตติมา แรงเพียร

(ดาว)

นายเฉลิมรัฐ แจงชัด

(ตน)

นางสาวสุทัตตา สุทัศนกุล

(แน็ต)

นายพงษศักดิ์ พวงทรัพย

(ปก)

นางสาวมนัสชนก นัดดาพรหม

(นก)

นางสาวรัตนาภรณ หรือมอญ

(แกว)

นางสาวลมุล วรไวย

(มล)

วาที่ รต.หญิงดวงนภา อัฐนาค

(ปุก)

นางสาวกรกนก เล็กเจริญ

(กก)

นางสาวกฤษฎาพร ทองรักษ

(นก)

นายมานพ หรั่งสีสุทธิ์

(วิช)

นางสาวพรพรรณ เบญจภัทรากุล

(เล็ก)

นางสาวมนัฐดา หนชัย

(นัฐ)

นายณัฐพงษ สินพิทักษ

(วิรัช)

นางสาวนุชรี มุงหมาย

(แปง)

นางสาวทุติยาภรณ เจริญผล

(บี)

นางสาวรัตติยา สุทธิสติพล

(เอ)

นายธนา สรรพอุดม

(นา)

นางสาววิรดา อินทปญญ

(ตาล)

นายรังสรรค สดสายทอง

(แปะ)

นางสาวจรรยามาลย ภูลมัย

(เปล)


นายวิรัช คำใส

(วิรัช)

นายมาโนชย จันมา

(หนุม)

นางสาวอักครนุช จำนงคจีนารักส

(กุกไก)

นางสาวปยะวรรณ ประประโคน

(ปก)

นางสาวศุภลักษณ ทองเดช

(ปท)

นางสาวนงคเยาว จวบศรี

(เยาว)

นายพิชิต บุญจารุพัฒน

(เอก)

นางสาวสุพัตรา พลการ

(กุง)

นางสาวกรรณิกา รัตนะ

(กัน)

นางสาวธัญลักษณ กิจบุญชู

(ตุกตา)

นายเทอดศักดิ์ บัวทอง

(โจ)

นายวัชเรนทร คำเครื่อง

(บอย)

นางสาววราภรณ เกษคำ

(บุม)

นางสาวยุวดี แกวรัฐ

(เปล)

นางสาวชนันธร หมื่นสา

(เก)

นางสาวนันทนภัส จาดสดี

(ดา)


สวนที่ ๒

ชองทางการใหบรการ

๑ แผนภาพแสดงชองทางการรองทุกข

๒ สถานที่ตั้งศูนยบริการประชาชน

๓ กระบวนการสรางคุณคาประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒


สวนที่ ๒ - ชองทางการใหบริการ

แผนภาพแสดงชองทางการรองทุกข

๑๒


สถานที่ตั้งศูนยบริการประชาชน

สถานที่ตั้งบริเวณทำเนียบรัฐบาล

สถานที่ตั้งศูนยบริการประชาชน ภายในทำเนียบรัฐบาล

สะพานอรทัย ถนนลูกหลวง สะพานมัฆวานรังสรรค

ประตู สลค.

ประตูเขา

ถนนราชดำเนิน

ประตู จปร.

ตึกไทยคูฟา

ถนนนครปฐม

คลองเปรมประชา

ตึก สปน.

ศบช. (ชั้น๒)

ประตูออก

จุดบริการประชาชน

ประตู สปน.

ถนนพิษณุโลก

สะพานชมัยมรุเชษฐ

กองทัพภาคที่ ๑

ปปป.

กพ.

๑๓


สวนที่ ๒ - ชองทางการใหบริการ

กระบวนการสรางคุณคา

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนยบริการประชาชนไดวิเคราะหกระบวนการ

ในภาพรวมทั้งหมดตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ และไดกระบวนการสรางคุณคาทั้งสิ้น ๘ กระบวนการ

ประกอบดวย

๑๔


๑. กระบวนการ : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณียกรณีปกติ

ระยะเวลาดำเนินการ ๘ - ๙ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

๑ ๒

๓ ๔ ๕

ผูรองสงเรื่องรองเรียน

ที่เปนหนังสือรับจาก

ตู ปณ. ๑๑๑๑

เรียน นรม. รอง นรม. รมต.นร.

อื่น ๆ

คัดแยกเรื่อง

- อานเรื่อง

- คนหาเรื่องเดิม

ในระบบฯ

- คัดแยกเรื่องตาม

ประเภทของเรื่อง

และความซับซอน

ลงทะเบียนเรื่องและ

การมอบหมายงาน

- สงเรื่องใหสวน /

ฝาย / เจาหนาที่

ที่รับผิดชอบ

- กรณีที่ไมสามารถ

พิจารณามอบหมาย

งานได จะเสนอ

ผอ.ศบช. พิจารณา

มอบหมาย

จนท.รับงาน

เรื่องรองเรียน อาน /

บันทึกเรื่องรองเรียน

และเลือกรายการ

ในระบบฯ

ตรวจสอบขอมูล

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องรองเรียน

๑ วันทำการ ๑ วันทำการ ๑ วันทำการ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณียกรณีปกติ

สรุป ๘ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๘ - ๙ วันทำการ / เรื่อง

ตอ

15


ส่วนที่ ๒ - ช่องทางการให้บริการ

๑. กระบวนการ : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณียกรณีปกติ

ระยะเวลาดำเนินการ ๘ - ๙ วันทำการ (ตอ)

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

๖ ๗


- พิจารณาเรื่องรองเรียน

- ทำหนังสือตอบผูรอง

- เสนอผูบังคับบัญชาลงนาม

- พิจารณาเรื่องรองเรียน

- ทำหนังสือสงเรื่องใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

- ทำหนังสือตอบผูรอง

- เสนอผูบังคับบัญชาลงนาม

สงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาทาง

โทรศัพท / โทรสาร / Web Portal / e-mail

และบันทึกการดำเนินการในระบบฯ

ผูบังคับบัญชา

พิจารณาลงนาม

ผูบังคับบัญชา

พิจารณาลงนาม

๑ วันทำการ

แจงใหผูรองทราบ

การดำเนินการเบื้องตน

แจงใหผูรองทราบ

การดำเนินการเบื้องตน

สงหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณา

๔ วันทำการ ๕ วันทำการ

๖ วันทำการ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณียกรณีปกติ

สรุป ๘ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๘ - ๙ วันทำการ / เรื่อง

16


๒. กระบวนงาน : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางอิเล็กทรอนิกส กรณีปกติ

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน)

ระยะเวลาดำเนินการ ๓.๐๙ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

๑ ๒


ผูรองสงเรื่องรองเรียน

ทางระบบอิเล็กทรอนิกส

ผานเว็บไซต / e-mail

เขาสูระบบฯ

เพื่อรับงาน

อาน / บันทึกขอมูล

เรื่องรองเรียนและ

เลือกรายการในระบบฯ

ตรวจสอบขอมูล

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องรองเรียน

พิจารณาเรื่องและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาผานหรือ

รับทราบแลวแตกรณี ผานทางโทรศัพท /

โทรสาร / Web Portal / e-mail

และบันทึกการดำเนินการในระบบฯ

แจงใหประชาชนที่รองเรียนทราบ

การดำเนินการเบื้องตนและ

บันทึกการดำเนินการในระบบฯ

สงงานใหหัวหนาตรวจ

๑ วันทำการ

๑ วันทำการ

๑ วันทำการ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กรณีปกติ

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน)

สรุป ๓ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๓.๐๙ วันทำการ / เรื่อง

17


ส่วนที่ ๒ - ช่องทางการให้บริการ

๓. กระบวนการ : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่สงเรื่องรองเรียนทางโทรศัพท สายดวนทำเนียบรัฐบาล ๑๓๗๖ กรณีปกติ

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน)

ระยะเวลาดำเนินการ ๐.๕๓ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

๑ ๒

๓ ๔

ผูรองรองเรียนผานสายดวน

ทำเนียบรัฐบาล ๑๓๗๖

เจาหนาที่รับสาย

สอบถามรายละเอียด

และบันทึกขอมูล

ในระบบฯ

- ตรวจสอบขอมูล

ขอเท็จจริง

- พิจารณาแนวทาง

การแกปญหา

- พิจารณาหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

แจงใหประชาชนทราบ

การดำเนินการ

เบื้องตน

ประสานหนวยงาน

ที่เกี่ยวของพิจารณา

ชวยเหลือทาง

โทรศัพท / โทรสาร /

Web Portal /

e-mail และบันทึก

การดำเนินการ

ในระบบฯ

สงงานใหหัวหนาตรวจ

๐.๕๓ วันทำการ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่รองเรียนทางโทรศัพท สายดวนทำเนียบรัฐบาล ๑๓๗๖ กรณีปกติ

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน)

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๐.๕๓ วันทำการ / เรื่อง

18


๔. กระบวนงาน : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่รองเรียนทางสายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑ กรณีปกติ

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน)

ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

๑ ๒

๓ ๔

ประชาชนรองเรียน

ผานสายดวนของรัฐบาล

๑๑๑๑

เจาหนาที่รับสาย

สอบถามรายละเอียด

และบันทึกขอมูล

ในระบบฯ

- ตรวจสอบขอมูล

ขอเท็จจริง

- พิจารณาแนวทาง

การแกปญหา

- พิจารณาหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

แจงใหประชาชนทราบ

การดำเนินการ

เบื้องตน

ประสานหนวยงาน

ที่เกี่ยวของพิจารณา

หรือรับทราบ

แลวแตกรณีทาง

โทรศัพท / โทรสาร /

Web Portal /

e-mail และบันทึก

การดำเนินการ

ในระบบฯ

สงงานใหหัวหนาตรวจ

๒ ชั่วโมง

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่รองเรียนทางสายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑ กรณีปกติ

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน)

สรุป ๓ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง / เรื่อง

19


ส่วนที่ ๒ - ช่องทางการให้บริการ

๕. กระบวนงาน : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่เดินทางมารองเรียนที่จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทำเนียบรัฐบาล กรณีปกติ

(ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน) และประสานสงหนวยงานทางโทรศัพท / โทรสาร /Web Portal / e-mail

ระยะเวลาดำเนินการ ๑.๓๘ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

๑ ๒ ๓ ๔

ผูรองเดินทางมา

รองเรียนที่จุดบริการ

ประชาชน ๑๑๑๑

ทำเนียบรัฐบาล

เจาหนาที่ให

การตอนรับ /

รับและอานคำรอง

เขาสูระบบฯ

เพื่อบันทึกขอมูล

เรื่องรองเรียนและ

เลือกรายการ

ในระบบฯ

ตรวจสอบขอมูล

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องรองเรียน

พิจารณาเรื่องและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ประสานสงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา

หรือรับทราบแลวแตกรณีทางโทรศัพท /

โทรสาร / Web Portal / e-mail

และบันทึกการดำเนินการในระบบฯ

แจงใหผูรองทราบการดำเนินการเบื้องตน

และบันทึกการดำเนินการในระบบฯ

สงงานให

หัวหนาตรวจ

๑ ชั่วโมง

๑ ชั่วโมง

๑ วันทำการ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนที่เดินทางมารองเรียนที่จุดบริการประชาชน ๑๑๑๑ ทำเนียบรัฐบาล

กรณีปกติ (ไมใชเวลาในการตรวจสอบขอเท็จจริงมากและไมซับซอน) และประสานสงหนวยงานทางโทรศัพท / โทรสาร /Web Portal / e-mail

สรุป ๔ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ รวมระยะเวลาประมาณ ๑.๓๘ วันทำการ / เรื่อง

20


๖. กระบวนงาน : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับกลุมมวลชนที่มาชุมนุมรองเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล

ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยูกับกลุมมวลชน

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

๑ ๒ ๓ ๔


ประสานงานการขาว

กับสายขาว

ประสานงานกับ

แกนนำกลุม

เพื่อรับทราบ

ขอมูลปญหา

ขอรองเรียน

ตรวจสอบขอเท็จจริง

จากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

พรอมทั้งอำนวยการ

การแกไขปญหา

เจาหนาที่ดำเนินการเจรจากับกลุม

หรือแกนนำ และ / หรือจัดใหมีการเจรจา

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

ตัวแทนกลุมหรือแกนนำ

กรณีมีความประสงคจะยื่นหนังสือ

หรือเจรจากับฝายการเมือง

เจาหนาที่จะประสานฝายการเมือง

ใหทราบขอเท็จจริงเปนเบื้องตน

นำเรื่องรองเรียนเขาสูระบบ

การจัดการเรื่องราวรองทุกขและ

รายงานการดำเนินการใหผูบริหารทราบ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับกลุมมวลชนที่มาชุมนุมรองเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล

ระยะเวลาการดำเนินการขึ้นอยูกับกลุม สรุป ๕ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ

21


ส่วนที่ ๒ - ช่องทางการให้บริการ

๗. กระบวนงาน : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนกรณีเรื่องรองเรียนที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่

ไมสามารถกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการดำเนินการได

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

๑ ๒

๓ ๔ ๕ ๖

เรื่องรองเรียน

ที่ตองตรวจสอบ

ขอเท็จจริงในพื้นที่

การรับงาน

เรื่องรองเรียน

อาน / บันทึก

เรื่องรองเรียน

ในระบบฯ

ตรวจสอบขอมูล

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

เรื่องรองเรียน

- วิเคราะห

เรื่องรองเรียน

- ศึกษากฎหมาย/

มติครม.ที่เกี่ยวของ

- สรุปประเด็นเรื่อง/

แนวทาง/นโยบาย

- ประสานหนวยงาน /

ผูรองที่เกี่ยวของ

- ประสานผูรอง /

ขอขอมูลเพิ่มเติม

- ทำหนังสือเสนอ

ผูบังคับบัญชา

พิจารณาสั่งการ

- ทำหนังสือ

ประสานหนวยงาน

และแจงผูรอง

- เสนอผูบังคับบัญชา

ลงนาม

ผูบังคับบัญชา

พิจารณาสั่งการ

ลงนาม

เตรียมการลงพื้นที่

และการจัดประชุม

รวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

ทั้งจากสวนกลาง

และจังหวัด

ตอ

๑ วันทำการ ๑ วันทำการ ๒๐ วันทำการ ๗ วันทำการ ๓ วันทำการ ๗ วันทำการ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนกรณีเรื่องรองเรียนที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่

ไมสามารถกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการดำเนินการได

สรุป ๑๒ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ ประมาณการระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วันทำการ / เรื่อง

22


๗. กระบวนงาน : การดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนกรณีเรื่องรองเรียนที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่

ไมสามารถกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการดำเนินการได (ตอ)

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

๗ ๘

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและ

รับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน

ผูมีสวนไดสวนเสีย

รวมทั้งจัดประชุม

รวมกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

เพื่อพิจารณาหา

แนวทางแกไขปญหา

สรุปผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและ

การประชุม พรอมทั้ง

เสนอบทวิเคราะหและ

แนวทางการดำเนินการ

เพื่อแกไขปญหา

เพื่อประกอบ

การพิจารณาวินิจฉัย

สั่งการของ

ผูบังคับบัญชา

ผูบริหารระดับสูง

วินิจฉัยสั่งการ

จัดทำหนังสือ

เสนอผูบังคับบัญชา

แจงบัญชา นรม.ให

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ดำเนินการ

และแจงผูรองทราบ

การดำเนินการ

ผูบังคับบัญชา

พิจารณาลงนาม

สงหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ

ดำเนินการ

แจงผูรองทราบ

การดำเนินการ

๕ วันทำการ ๗ วันทำการ ๑๐ วันทำการ ๕ วันทำการ ๓ วันทำการ ๑ วันทำการ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการแกไขปญหาใหกับประชาชนกรณีเรื่องรองเรียนที่ตองตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่

ไมสามารถกำหนดมาตรฐานระยะเวลาการดำเนินการได

สรุป ๑๒ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ ประมาณการระยะเวลาดำเนินการ ๗๐ วันทำการ / เรื่อง

๒๓


สวนที่ ๒ - ชองทางการใหบริการ

๘. กระบวนงาน : การใหคำปรึกษา/คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ วันทำการ

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่

๑ ๒

๓ ๔ ๕

รับหนังสือ

ขอคำปรึกษาหารือ /

คำแนะนำจากหนวยงาน

ของรัฐ

๑. สืบคนขอมูลโครงการของรัฐ /

ขอขอมูลเพิ่มเติมจากหนวยงานของรัฐ

๒. ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็น

ขอหารือ / คำแนะนำ

๓. พิจารณาตอบขอหารือ/คำแนะนำ

จัดทำหนังสือตอบขอ

หารือ/คำแนะนำ

เสนอผูบังคับบัญชา

พิจารณา

ผูบังคับบัญชา

พิจารณาลงนาม

สงงานหนวยงาน

๓ วันทำการ ๗ วันทำการ ๓ วันทำการ ๑ วันทำการ ๑ วันทำการ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการใหคำปรึกษา/คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

สรุป ๕ ขั้นตอน รวมระยะเวลาประมาณ ๑๕ วันทำการ / งาน

๒๔


สวนที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบรการประชาชน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑ ภารกิจโครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล


ภารกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๓ ภารกิจตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนยบริการประชาชนไดดำเนินการในภารกิจ

ที่เกี่ยวของกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และภารกิจสำคัญดานตาง ๆ

ประกอบดวย


ภารกิจโครงการศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

มีเปาหมาย ดังนี้

(๑) บริหารจัดการดูแลระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขและบำรุงรักษาระบบ

(๒) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสรางศักยภาพเครือขายในการปฏิบัติงาน

(๓) จัดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน

(๔) การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ

รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

(๕) การประสานมวลชนและองคกรประชาชน

(๖) การตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่และติดตามผลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน

สรุปผลการดำเนินการในภารกิจดังกลาวได ดังนี้

๑.๑ บริหารจัดการดูแลระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกขและบำรุงรักษาระบบ

ทำการขยายการเชื่อมโยงระบบการจัดการเรื่องราวรองทุกข โดยติดตั้งระบบเครือขาย

และอุปกรณ ผานเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government

Information Network : GIN) จำนวน ๑๐ หนวยงาน

๒๖


๑.๒ การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสราง

ศักยภาพเครือขายในการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อการสานตอแนวคิดเรื่องการสรางเครือขาย

ผูปฏิบัติงานเรื่องราวรองทุกขที่ไดเกิดขึ้นแลว

ในปที่ผานมา รวมทั้งเพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

ระหวางเครือขายใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอเนื่อง

ในการพัฒนาเครือขายการทำงานรวมกันระหวาง

สวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยการจัดอบรม

จำนวน ๒ ครั้ง ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดชลบุรี

โดยมีผูเขารับการอบรมประกอบดวยผูแทนหนวยงาน

ราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคจากทั่วประเทศ

รวมประมาณ ๕๐๐ คน

๒๗


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาพบรรยากาศการสัมมนา Contact Point จังหวัดเพชรบุรี

ระหวางวันที่ ๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒

๒๘


ภาพบรรยากาศการสัมมนา Contact Point จังหวัดชลบุรี

ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒

๒๙


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๓ จัดฝกอบรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน

ซึ่งประกอบดวย ศูนยบริการประชาชน และศูนยบริการขอมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

(Government Contact Center ๑๑๑๑) เพื่อพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู พัฒนา

ทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการปฏิบัติงานอันจะ

เกิดประโยชนแกหนวยงานภาครัฐและสรางความพึงพอใจแกประชาชน จำนวน ๕ หลักสูตร

หลักสูตรที่ ๑ “กลยุทธการบริหารคนแบบดั้งเดิมสูการบริหารคนที่ทันสมัย”

โดย นายธนวัฒน กอสุวรรณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเรดิสัน

พระรามเกา กทม.

๓๐


หลักสูตรที่ ๒ “หลักกฎหมายเพื่อสรางความยุติธรรม”

โดย อาจารยวันชัย สอนศิริ วันเสารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กทม.

๓๑


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

หลักสูตรที่ ๓ “ระบบจัดการความรู (Knowledge

Management) ภายในองคกร” โดย ดร.นภัสค หาญพรชัย

วันเสารที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเรดิสัน

พระรามเกา กทม.

๓๒


หลักสูตรที่ ๔ “การพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศ”

โดย ดร.นฤมล โชติเวช วันศุกรที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กทม.

๓๓


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

หลักสูตรที่ ๕ “การบริหารการจัดการความขัดแยงอยางไดผลและสรางสรรค”

โดย ศาสตราจารย นายแพทยวันชัย วัฒนศัพท วันเสารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ณ โรงแรมเรดิสัน พระรามเกา กทม.

๓๔


กิจกรรม KM ของศูนย์บริการประชาชน

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๒

35


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๔ การเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน : กรณีได้รับผลกระทบจาก

การสร้างเขื่อนลำปะทาว และฝายราษีไศล

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากกรณีโครงการก่อสร้างเขื่อน

และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็น กำหนดแนวทาง

การแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จาก

ความต้องการของภาคประชาชนมากำหนด

แนวทางการแก้ไขปัญหา การสัมมนาฯ

ดังกล่าว ได้จัดขึ้น จำนวน ๒ ครั้ง ณ จังหวัด

กาญจนบุรีและจังหวัดสุรินทร์ มีผู้เข้าร่วม

สัมมนา ประกอบด้วย ผู้แทนภาคประชาชน

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนในพื้นที่ ๓ จังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัด

สุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐ และนักวิชาการ

จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวน ๑๕๐ คน

36


ลงพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์

37


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน จังหวัดสุรินทร์

38


สัมมนารับฟังความคิดเห็นภาคราชการ จังหวัดกาญจนบุรี

39


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๕ การประสานมวลชนและองค์กรประชาชน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์บริการประชาชนได้ประสานการดำเนินงาน

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปัญหาของกลุ่มมวลชนและองค์กรประชาชนได้รับการ

แก้ไขในหลายกรณี เช่น

๑. กลุ่มสมัชชาคนจน จำนวนประมาณ ๗๐ คน

ขอความช่วยเหลือด้านที่ดินในการประกอบอาชีพ

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้ประสานให้กลุ่มเข้าร่วม

ประชุมกับนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาและ

กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาเร่งด่วน

๑๖ เรื่อง โดยได้เชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหาด้านต่าง ๆ เข้าประชุมร่วมกับตัวแทน

กลุ่มสมัชชาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

แก้ไขปัญหา

๒. กลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย

จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน ขอทราบความคืบหน้า

การแก้ไขปัญหาราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่เกษตรกร

จ ะ ไ ด้ รั บ ใ น ฤ ดู ก า ร ผ ลิ ต ปี ๒ ๕ ๕ ๐ / ๒ ๕ ๕ ๑

ซึ่ ง ศู น ย์ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ เ จ ร จ า กั บ ก ลุ่ ม ฯ

และประสานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

(นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม) เป็นผู้รับหนังสือ

ไปดำเนินการโดยตรง

๓. กลุ่มสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน นำโดย

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตฯ ขอให้ทบทวนการพิจารณา

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้รับการประสานจากรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

(นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม) ให้ประสานกับกลุ่มฯ จัดตัวแทนเข้าพบนายกรัฐมนตรี

ณ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

40


๔. กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่

๑๙ จังหวัดภาคอีสานและภาคกลางจำนวน

ประมาณ ๔๐๐ คน ขอให้เร่งรัดการจ่ายเงิน

ค่าชดเชยที่ดิน ที่อยู่อาศัยและเงินทุนเพื่อ

ประกอบอาชีพ ซึ่งศูนย์บริการประชาชน

ได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิตติชัย

แสงทอง) กับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายการเมือง (นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ)

เป็นผู้เจรจากับกลุ่มฯ และรับหนังสือไว้ดำเนินการ

ต่อไป

๕. กลุ่มผู้ประกอบการบ้านเอื้ออาทร

จำนวนประมาณ ๓๐ คน ขอให้ช่วยเหลือ

ผู้ร่วมดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทรของรัฐบาล

ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ

และประสานหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) เป็นผู้รับหนังสือ

ไว้ดำเนินการต่อไป

๖. กลุ่มเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรกร

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนประมาณ ๒๐ คน

ขอให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อ

การเกษตรกับระบบน้ำประปาและขอให้

เร่งรัดโครงการสร้างอุโมงค์ผันน้ำจาก

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์พลมายังเขื่อนแม่กวง

อุดมธารา ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจากับ

กลุ่มฯ และประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง

ณ บริเวณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

41


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๘. กลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงถลุงเหล็ก

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน

ประมาณ ๑,๐๐๐ คน คัดค้านการวินิจฉัย

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็ก อำเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งศูนย์บริการประชาชน

ได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานปลัดสำนัก

นายกรัฐมนตรีรับหนังสือไว้โดยตรงและ

มอบให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของราชการดำเนินการต่อไป

๗. กลุ่มชาวนาไทย จำนวนประมาณ

๒๐๐ คน ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ

การประกันราคาข้าว ซึ่งศูนย์บริการประชาชน

ได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสานรองนายกรัฐมนตรี

(นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) เป็นผู้รับหนังสือไว้โดยตรง

ณ บริเวณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๙. ประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เสนอการปรับเปลี่ยน

ระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ที่ใช้ระบบแอดมิชชั่น ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจา

รับหนังสือ และประสานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณา

42


๑๐. กลุ่มสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ขอให้ยุติการพิจารณาข้อเสนอของ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรณีให้

แปรรูปและยุบเลิกองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งศูนย์บริการ

ประชาชนได้เจรจากับกลุ่มฯ และประสาน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

(นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ) เป็นผู้รับ

หนังสือไว้ดำเนินการต่อไป

๑๑. กลุ่มมูลนิธิเพื่อนหญิงและเครือข่าย จำนวนประมาณ ๕๐ คน ขอให้เร่งรัดจัด

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เพื่อพิจารณามาตรการควบคุม

เหล้าปั่นและร้านเหล้ารอบสถานศึกษาและแก้ไขปัญหาผลกระทบกับเด็กและเยาวชน เพื่อมอบ

เป็นของขวัญในวันเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งศูนย์บริการประชาชนได้เจรจาและรับหนังสือจากกลุ่มฯ

และนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์) รับทราบกับประสานสำนักงาน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พิจารณาต่อไป

43


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๖ การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

ศูนย์บริการประชาชนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน

จึงได้จัดให้มีโครงการติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริงของประชาชน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการแก้ไข

ปัญหาเรื่องร้องเรียน เพื่อให้หน่วยงานและผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหา

ของประชาชนร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์บริการประชาชนได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์

ในพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน ๖๑ ครั้ง เช่น

พื้นที่จังหวัดเชียงราย

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขุดลอก

ลำห้วยปูแกง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าอ้อดอนชัย

อำเภอเมืองเชียงราย

จากการรับฟังข้อมูลและตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในพื้นที่ สรุปได้ว่า โครงการดำเนินการ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประชาชนในพื้นที่มี

น้ำอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพการเกษตร

ได้ตลอดปี นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังสามารถ

แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้

44


พื้นที่จังหวัดสกลนคร

ราษฎรขอให้ทางราชการแก้ไขปัญหา

การประกอบอาชีพทำนาของราษฎรที่มีที่นา

ในบริเวณหมู่ที่ ๑๐ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน

จังหวัดสกลนคร ๒ ประเด็น คือ ปัญหาดินเค็ม

และปัญหาน้ำท่วมที่นา

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟัง

ข้อมูลจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

รวมทั้งผู้ร้องแล้ว สรุปได้ว่า ขณะนี้ปัญหาดินเค็ม

กรมทรัพยากรธรณีได้เข้าไปดำเนินการแก้ไข

ปัญหาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณดังกล่าวแล้ว

ส่วนปัญหาน้ำท่วมที่นา องค์การบริหารส่วนตำบล

ไฮหย่องได้เสนอโครงการขุดลอกหนองบักด่อน

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ผ่านทางจังหวัดสกลนครแล้ว

พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ราษฎรขอให้ทางราชการออกหนังสือ

รับรองที่ดินทำกินในที่สาธารณประโยชน์

พื้นที่บ้านหนองฮาง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาม

อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟัง

ข้อเท็จจริงจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว สรุปได้ว่า

ปัจจุบันส่วนราชการอยู่ระหว่างการออก

หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) โดยได้

รับการสนับสนุนงบประมาณการรังวัดเพื่อ

ออก น.ส.ล. จากองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองขาม

45


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

กรณีราษฎรจังหวัดนนทบุรีได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนและเสียง

จากการประกอบกิจการโรงงานซักผ้า ในพื้นที่ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังข้อมูลจากผู้ร้องกับผู้แทนหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ได้แก้ไขปัญหาโดยให้

ผู้ประกอบการปรับปรุงระบบโครงสร้างของโรงงานให้ได้มาตรฐาน ส่วนปัญหาเสียงดัง

ได้มีการตรวจวัดแล้ว อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีกำกับดูแลการประกอบกิจการของโรงงาน

อย่างใกล้ชิดต่อไป

46


พื้นที่จังหวัดตาก

กรณีราษฎรจังหวัดตากขอให้พิจารณา

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายอุ้มผาง - ตำบลแม่จัน

เนื่องจากมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ

ทำให้ราษฎรไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่

มีความเห็นร่วมกันว่าควรก่อสร้างถนนใหม่

ตลอดทั้งสาย โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

การก่อสร้างจากกรมทางหลวงเพื่อก่อสร้างใหม่

หรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนใน ๒ ช่วงที่ชำรุด

เสียหายอย่างมากให้ดีขึ้นก่อนเพื่อบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ปัจจุบัน

กรมทางหลวงได้เข้าไปซ่อมแซมบำรุงรักษา

ส่วนที่ชำรุดเสียหายแล้ว

47


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

กรณีราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ขอให้ตรวจสอบ

โรงงานผลิตน้ำมันพืช เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีผลกระทบ

ต่อระบบทางเดินหายใจและมีอาการคันที่ผิวหนัง

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าปัญหา

กลิ่นเหม็นเกิดจากวัตถุดิบที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง

ในการผลิตที่ในช่วงฝนตกจะเกิดความชื้น ทำให้เกิด

กลิ่นเหม็นแต่เป็นกลิ่นจากวัตถุดิบธรรมชาติจึงไม่มี

อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ทางผู้ประกอบ

กิจการได้แก้ไขโดยการก่อสร้างโรงเรือนระบบปิด

แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า เ ฉ พ า ะ ห น้ า โ ด ย ก า ร ใ ช้ ผ้ า ใ บ

คลุมบริเวณที่เก็บวัตถุดิบ ซึ่งสามารถลดปัญหา

ได้ระดับหนึ่ง ส่วนปัญหาควันดำที่เกิดจากความชื้น

ของเชื้อเพลิงและระบบหม้อต้มน้ำ Boiler ชำรุด

ปัจจุบันได้ซ่อมแซมแล้ว

48


พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ราษฎรจังหวัดสุรินทร์ขอให้ส่วนราชการ

ติดตั้งระบบการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำ

พลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๔

บ้านละหุ่ง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์

เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าเขาสวายไปกักเก็บไว้ที่หนองน้ำสาธารณะ

ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณพื้นที่เพาะปลูก

ข้าวโพดของเกษตรกรเพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์

ต่อไป

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลว่า

การติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำพลังงาน

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

แต่หากการดำเนินโครงการเป็นผลสำเร็จ

ก็จะเป็นประโยชน์ต่อราษฎรในพื้นที่ คิดเป็น

พื้นที่ทำประโยชน์ทางการเกษตรจำนวนเนื้อที่

ประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ ไร่ ศูนย์บริการประชาชน

จึงได้ให้ข้อแนะนำต่อราษฎรว่า “เห็นควร

นำประเด็นปัญหานี้เสนอต่อคณะกรรมการ

หมู่บ้านเพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

จัดสรรงบประมาณต่อไป”

49


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

พื้นที่จังหวัดตราด

ราษฎรจังหวัดตราดขอให้ระงับการก่อสร้าง

อ่างเก็บน้ำเขาระกำตามโครงการคลองส่งน้ำ

ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบล

หนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

เนื่องจากราษฎรเกรงว่าเมื่อน้ำล้นทางระบายน้ำ

แล้วน้ำจะท่วมพื้นที่สองข้างและทำให้ราษฎร

สูญเสียที่ดินทำกินไปบางส่วน

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น

ได้รับแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ว่า

โครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้ว ๗๐ %

เมื่อดำเนินการสำเร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

พื้นที่อำเภอเมืองตราดได้ สำหรับการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวทางจังหวัดได้ให้นายอำเภอ

เมืองตราดชี้แจง ทำความเข้าใจเหตุผลความ

จำเป็นกับประชาชนเพื่อให้โครงการสามารถ

ดำเนินการต่อไปได้

50


๑.๗ การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและผลการดำเนินการ

แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์วารสาร

ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชน (PSC Info.) และรายงานประจำปีของศูนย์บริการ

ประชาชน

51


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๘ การศึกษาวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

จากประชาชนในภาพรวมเสนอผู้บริหารระดับนโยบาย โดยสรุปผลการดำเนินการ

เรื่องร้องเรียนจากประชาชนเป็นรายไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กราบเรียน

นายกรัฐมนตรี และเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้

ทุกกระทรวงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภารกิจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

๒.๑ ปรับปรุงและดำเนินการหลักสูตรพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า เพื่อปรับปรุงและ

ดำเนินการหลักสูตรพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งยังเป็นการสร้าง

เครือข่ายการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การทำงาน

เชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน ๘ รุ่น ประกอบด้วย หลักสูตรผู้บริหาร จำนวน ๒ รุ่น

และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๖ รุ่น

หลักสูตรผู้บริหารรุ่นที่ ๑

52


หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่ ๑

53


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานรุ่นที่ ๒

54


๒.๒ เผยแพรประชาสัมพันธและสรางความรูความเขาใจ

ผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ

๕๕


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๕๖


๕๗


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินการ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด เทคนิค และวิธีการการมีสวนรวมของ

ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณและระดมความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของ

ซึ่งมีความสำคัญตอการพัฒนากระบวนการและกลไกการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน

ภาครัฐ โดยมีผูเขารวมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๕๐ คน ประกอบดวย ขาราชการ และเจาหนาที่จาก

หนวยงานภาครัฐ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน ๖ ครั้ง ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดขอนแกน จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดระยอง และจังหวัดสงขลา

จังหวัดเชียงใหม

๕๘


จังหวัดกาญจนบุรี

๕๙


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

จังหวัดขอนแกน

๖๐


จังหวัดสุราษฎรธานี

๖๑


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

จังหวัดระยอง

๖๒


๒.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเผยแพร่

ข้อมูลโครงการของรัฐและประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

พ.ศ. ๒๕๔๘ ศูนย์บริการประชาชนได้จ้าง บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนโดยมีการจัดฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์เพื่อการบันทึกและนำเสนอข้อมูล

โครงการหรือกิจกรรมที่ประสงค์เผยแพร่แก่ประชาชนและข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๘ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ชลบุรี สงขลา ภูเก็ต

อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงใหม่ และพิษณุโลก

ภาพการจัดอบรม ณ จังหวัดเพชรบุรี

63


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาพการจัดอบรม ณ จังหวัดสงขลา

64


ภาพการจัดอบรม ณ จังหวัดอุบลราชธานี

65


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาพการจัดอบรม ณ จังหวัดพิษณุโลก

66


๒.๕ กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและแนะนำหน่วยงานของรัฐ

ในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีจัดโครงการศึกษาวิจัย เพื่อปรับปรุงระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และสภาพความเป็นจริงของ

สังคมปัจจุบัน โดยมีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีการจัดประชาพิจารณ์ตามระเบียบฯ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ

สามารถดำเนินการได้อย่างจริงจังต่อไป โดยมีการจัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น

จำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา

และกรุงเทพมหานคร และมีการศึกษาดูงานจำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่โครงการก่อสร้าง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

และสถานีรับ - จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

ภาพบรรยากาศการดูงาน ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

67


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ภาพบรรยากาศการดูงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

68


๒.๖ ดูแลระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบการกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ

เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐและประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน

อดีต

ก่อนปัจจุบัน

ปัจจุบัน

69


ส่วนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒


ภารกิจตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย


ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์บริการ

ประชาชน ได้รับมอบหมายภารกิจด้านนโยบาย ดังนี้

- ฝ่ายเลขานุการจัดการประชุมเพื่อแก้ไข

ปัญหาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มสมัชชาคนจน

(สคจ.)

- ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ

รับฟังความคิดเห็น ข้อเท็จจริง และศึกษาวิเคราะห์

ประมวลข้อมูล เหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุม

ทางการเมือง เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาของกลุ่มเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูป

ชุมชนและการเมือง (คปสม.)

- ฝ่ายเลขานุการ (คณะอนุกรรมการ

แก้ไขปัญหาฯ คปสม.) กรณีปัญหาในพื้นที่

จังหวัดภูเก็ต

- ฝ่ายเลขานุการ (คณะอนุกรรมการ

แก้ไขปัญหาฯ คปสม.) กรณีปัญหาในพื้นที่

จังหวัดพังงา

- ฝ่ายเลขานุการ (คณะอนุกรรมการ

แก้ไขปัญหาฯ คปสม.) กรณีปัญหาผลกระทบ

จากการประกอบกิจการเหมืองแร่

- ฝ่ายเลขานุการแก้ไขปัญหาของ

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.)


70


ศบช.เปดหองรับแขก

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีสวนราชการตาง ๆ ใหความสนใจเขามาศึกษา

ดูงานเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องราวรองทุกขของศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล

ณ ศูนยบริการประชาชน จำนวน ๗ แหง ประกอบดวย กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ศูนยดำรงธรรมจังหวัดแพร กรมชลประทาน นักบริหารรุนใหม ก.พ.ร. และกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

๗๑


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

กรมชลประทาน

๗๒


กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗๓


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

กระทรวงทรัพยฯ

๗๔


จังหวัดแพร

๗๕


สวนที่ ๓ - สรุปผลการดำเนินงานของศูนยบริการประชาชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

นักบริหารรุนใหม ก.พ.ร.

๗๖


สวนที่ ๔

สถิติเร่องรองเรยน


สวนที่ ๔ - สถิติเรื่องรองเรียนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประชาชนไดรองทุกข ถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผานชองทางตาง ๆ สรุปประเด็นสำคัญได ดังนี้

๑. แผนภูมิแสดงสถิติการใชบริการการรองทุกขของประชาชน จำแนกตามชองทาง

การรองทุกข ๑๑๑๑ (๔ ชองทาง)

๑๒๐,๐๒๘ครั้ง

รอยละ ๘๔.๒๖

๑๒,๙๖๘ ครั้ง

รอยละ ๙.๑๐

๗,๗๘๔ ครั้ง

รอยละ ๕.๔๖

๑,๖๗๑ ครั้ง

รอยละ ๑.๑๗

๑๔๒,๔๕๑ ครั้ง

สายดวนของรัฐบาล โทร. ๑๑๑๑

เว็บไซต (www.1111.go.th)

ตู ปณ. ๑๑๑๑ / ไปรษณีย / โทรสาร

จุดบริการประชาชน

จากแผนภูมิแสดงสถิติการใชบริการการรองทุกขดังกลาวขางตนพบวา ในปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๒ ประชาชนใชบริการการรองทุกขผานชองทางตาง ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๔๒,๔๕๑ ครั้ง

โดยผานทางสายดวนของรัฐบาล ๑๑๑๑ มากที่สุด รองลงมา คือ ชองทางเว็บไซต

(www.1111.go.th) และชองทางตู ปณ. ๑๑๑๑ / ไปรษณีย / โทรสาร ตามลำดับ

๗๘


๒. ตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ จำแนกตามประเภทเรื่องโดยเรียงลำดับ

จากประเภทเรื่องหลักที่มีการร้องทุกข์มากที่สุด


ลำดับ

จำนวน

ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง

ที่

(เรื่อง)

ร้อยละ

๑. สังคมและสวัสดิการ สาธารณูปโภค ๑๘,๖๐๐ ๑๗.๙๑

สังคมเสื่อมโทรม ๘,๗๙๙ ๘.๔๗

การพนัน ๓,๖๒๙ ๓.๔๙

สวัสดิการสงเคราะห์ ๓,๒๖๘ ๓.๑๕

ปัญหาแรงงาน ๒,๖๔๗ ๒.๕๕

สาธารณสุข ๒,๕๙๗ ๒.๕๐

จัดระเบียบสังคม ๒,๐๘๕ ๒.๐๑

การศึกษา ๑,๙๗๔ ๑.๙๐

ปัญหาที่ดิน ๑,๔๔๔ ๑.๓๙

ปัญหาที่อยู่อาศัย ๑,๑๕๑ ๑.๑๑

ประกันสังคม ๙๔๒ ๐.๙๑

สถานภาพของบุคคล ๔๓๓ ๐.๔๒

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ๔๐๙ ๐.๓๙

สิทธิมนุษยชน ๓๒๔ ๐.๓๑

หลักประกันสุขภาพ ๑๗๙ ๐.๑๗

การกีฬา ๕๑ ๐.๐๕

รวม ๔๘,๕๓๒ ๔๖.๗๒

๒. การเมือง - การปกครอง กล่าวโทษหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๗,๙๘๙ ๑๗.๓๒

การเมือง ๑๐,๒๒๗ ๙.๘๕

นโยบายของรัฐบาล ๗,๓๑๐ ๗.๐๔

การใช้อำนาจของหน่วยงานของรัฐ ๒,๕๗๘ ๒.๔๘

ปัญหาความมั่นคง ๘๓๐ ๐.๘๐

รวม ๓๘,๙๓๔ ๓๗.๔๘

๓. เศรษฐกิจ ปัญหาหนี้สิน ๒,๘๗๕ ๒.๗๗

การเกษตร ๑,๘๙๒ ๑.๘๒

การค้า ๑,๗๗๖ ๑.๗๑

รายได้ ๑,๑๗๒ ๑.๑๓

การคลัง ๘๓๕ ๐.๘๐

79


ส่วนที่ ๔ - สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับ

ที่


ประเภทเรื่องหลัก ประเภทเรื่องรอง

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

การเงิน ๗๙๒ ๐.๗๖

การลงทุน ๗๐๓ ๐.๖๘


ราคาพลังงาน ๖๓๙ ๐.๖๒

อุตสาหกรรม ๑๑๓ ๐.๑๑

รวม ๑๐,๗๙๗ ๑๐.๓๙

ปัญหาในพื้นที่ป่า ๕๙๕ ๐.๕๗

ปัญหาของเสีย ๕๗๒ ๐.๕๕

ปัญหาน้ำผิวดิน ๕๖๔ ๐.๕๔

คุณภาพอากาศและเสียง ๔๑๓ ๐.๔๐

สัตว์ป่าและพืชป่า ๒๖๔ ๐.๒๕

คุณภาพน้ำ ๒๑๗ ๐.๒๑

๔. ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ๑๑๒ ๐.๑๑

และสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรณี ๔๑ ๐.๐๔

ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ๒๗ ๐.๐๓

ปัญหาน้ำบาดาล ๑๗ ๐.๐๒

รวม ๒,๘๒๒ ๒.๗๒

๕. กฎหมาย การกระทำความผิดอาญา ๑,๑๕๗ ๑.๑๑

การบังคับตามกฎหมาย ๖๑๑ ๐.๕๙

การเสนอและตรากฎหมาย ๕๐๙ ๐.๔๙

การใช้สิทธิหรือข้อพิพาทระหว่าง ๓๐๓ ๐.๒๙

เอกชน

รวม ๒,๕๘๐ ๒.๔๘

๖. อื่นๆ รวม ๒๑๓ ๐.๒๑

รวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๘๗๘ ๑๐๐.๐๐

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประชาชนร้องทุกข์ในประเภทเรื่องต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๑๐๓,๘๗๘ เรื่อง โดยร้องทุกข์ในประเภท

เรื่องหลักด้านสังคมและสวัสดิการมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเมือง - การปกครอง

และด้านเศรษฐกิจ ตามลำดับ

ในการนี้ ประเภทเรื่องรองที่ประชาชนร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ สาธารณูปโภค

รองลงมา คือ กล่าวโทษหรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการเมือง ตามลำดับ

80


๓. ตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์และผลการดำเนินการ จำแนกตามรายกระทรวง

ที่ได้รับการประสานงาน โดยเรียงลำดับจากกระทรวงที่ได้รับการประสานงาน เพื่อรับทราบและ

พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนมากที่สุด


ลำดับ

ที่

กระทรวง

จำนวน

รวม

(เรื่อง)

ร้อยละ

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

จำนวน

(เรื่อง)

ดำเนินการ

จำนวน

ร้อยละ

(เรื่อง) ร้อยละ จนได้ข้อยุติ

จำนวน

(เรื่อง)

รอผลการ

พิจารณา

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง) ร้อยละ

๑. กระทรวงการคลัง ๔,๕๖๘ ๑๕.๐๒ ๑,๖๔๓ ๓๕.๙๗ ๒,๙๒๕ ๖๔.๐๓ ๑,๐๙๑ ๓๗.๓๐ ๑,๘๓๔ ๖๒.๗๐

๒. กระทรวงแรงงาน ๓,๐๐๓ ๙.๘๗ ๑,๘๕๖ ๖๑.๘๐ ๑,๑๔๗ ๓๘.๒๐ ๗๓๑ ๖๓.๗๓ ๔๑๖ ๓๖.๒๗

๓. กระทรวงคมนาคม ๒,๕๘๕ ๘.๕๐ ๒,๑๑๑ ๘๑.๖๖ ๔๗๔ ๑๘.๓๔ ๓๑๕ ๖๖.๔๖ ๑๕๙ ๓๓.๕๔

๔. กระทรวงมหาดไทย ๒,๓๙๑ ๗.๘๖ ๑,๓๐๘ ๕๔.๗๑ ๑,๐๘๓ ๔๕.๒๙ ๕๗๙ ๕๓.๔๖ ๕๐๔ ๔๖.๕๔

๕. กระทรวงศึกษาธิการ ๒,๑๐๑ ๖.๙๑ ๑,๕๓๒ ๗๒.๙๒ ๕๖๙ ๒๗.๐๘ ๑๙๐ ๓๓.๓๙ ๓๗๙ ๖๖.๖๑

๖. กระทรวงสาธารณสุข ๑,๔๖๙ ๔.๘๓ ๑,๒๑๑ ๘๒.๔๔ ๒๕๘ ๑๗.๕๖ ๗๙ ๓๐.๖๒ ๑๗๙ ๖๙.๓๘

๗. กระทรวงเกษตรและ ๑,๐๘๔ ๓.๕๖ ๕๙๕ ๕๔.๘๙ ๔๘๙ ๔๕.๑๑ ๒๐๘ ๔๒.๕๔ ๒๘๑ ๕๗.๔๖

สหกรณ์

๘. กระทรวงการพัฒนา ๑,๐๓๔ ๓.๔๐ ๓๔๘ ๓๓.๖๖ ๖๘๖ ๖๖.๓๔ ๒๑๘ ๓๑.๗๘ ๔๖๘ ๖๘.๒๒

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์

๙. กระทรวงพาณิชย์ ๘๑๓ ๒.๖๗ ๘๑๓๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑๐. สำนักนายกรัฐมนตรี ๖๒๖ ๒.๐๖ ๔๒๙ ๖๘.๕๓ ๑๙๗ ๓๑.๔๗ ๖๐ ๓๐.๔๖ ๑๓๗ ๖๙.๕๔

๑๑. กระทรวงเทคโนโลยี ๕๙๕ ๑.๙๖ ๔๘๖ ๘๑.๖๘ ๑๐๙ ๑๘.๓๒ ๕๖ ๕๑.๓๘ ๕๓ ๔๘.๖๒

สารสนเทศ

และการสื่อสาร

๑๒. กระทรวง

๔๕๕ ๑.๕๐ ๒๔๕ ๕๓.๘๕ ๒๐๙ ๔๕.๙๓ ๖๐ ๒๘.๗๑ ๑๔๙ ๗๑.๒๙

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

๑๓. กระทรวงยุติธรรม ๓๓๑ ๑.๐๙ ๑๘๑ ๕๔.๖๘ ๑๕๐ ๔๕.๓๒ ๓๖ ๒๔.๐๐ ๑๑๔ ๗๖.๐๐

๑๔. กระทรวงกลาโหม ๒๖๖ ๐.๘๗ ๑๗๕ ๖๕.๗๙ ๙๑ ๓๔.๒๑ ๑๒ ๑๓.๑๙ ๗๙ ๘๖.๘๑

๑๕. กระทรวงพลังงาน ๑๖๘ ๐.๕๕ ๑๒๕ ๗๔.๔๐ ๔๓ ๒๕.๖๐ ๒๑ ๔๘.๘๔ ๒๒ ๕๑.๑๖

๑๖. กระทรวงอุตสาหกรรม ๙๓ ๐.๓๑ ๕๐ ๕๓.๗๖ ๔๓ ๔๖.๒๔ ๑๖ ๓๗.๒๑ ๒๗ ๖๒.๗๙

๑๗. กระทรวง

๙๐ ๐.๓๐ ๔๘ ๕๓.๓๓ ๔๒ ๔๖.๖๗ ๑๔ ๓๓.๓๓ ๒๘ ๖๖.๖๗

การต่างประเทศ

๑๘. กระทรวงวัฒนธรรม ๘๑ ๐.๒๗ ๕๔ ๖๖.๖๗ ๒๗ ๓๓.๓๓ ๒๐ ๗๔.๐๗ ๗ ๒๕.๙๓

๑๙. กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา

๗๙ ๐.๒๖ ๔๗ ๕๙.๔๙ ๓๒ ๔๐.๕๑ ๘ ๒๕.๐๐ ๒๔ ๗๕.๐๐

81


ส่วนที่ ๔ - สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ลำดับ

ที่

กระทรวง

จำนวน

รวม

(เรื่อง)

ร้อยละ

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

จำนวน

(เรื่อง)

ดำเนินการ

จำนวน

ร้อยละ

(เรื่อง) ร้อยละ จนได้ข้อยุติ

จำนวน

(เรื่อง)

รอผลการ

พิจารณา

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง) ร้อยละ

๒๐. กระทรวงวิทยาศาสตร์ ๑๐ ๐.๐๓ ๘ ๘๐.๐๐ ๒ ๒๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

และเทคโนโลยี

๒๑. หน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๗,๖๘๖ ๒๕.๒๗ ๖,๓๘๒ ๘๓.๐๓ ๑,๓๐๔ ๑๖.๙๗ ๔๕๑ ๓๔.๕๙ ๘๕๓ ๖๕.๔๑

สำนักงานคณะกรรมการ ๕๒๔ ๑.๗๒ ๔๓๒ ๘๒.๔๔ ๙๒ ๑๗.๕๖ ๓๖ ๓๙.๑๓ ๕๖ ๖๐.๘๗

กิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ

สำนักงาน ๑๑๗ ๐.๓๘ ๘๑ ๖๙.๒๓ ๓๖ ๓๐.๗๗ ๖ ๑๖.๖๗ ๓๐ ๘๓.๓๓

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ๑๑๓ ๐.๓๗ ๔๕ ๓๙.๘๒ ๖๘ ๖๐.๑๘ ๒๕ ๓๖.๗๖ ๔๓ ๖๓.๒๔

สำนักราชเลขาธิการ ๒๙ ๐.๑๐ ๒๙๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

สำนักงานคณะ ๒๗ ๐.๐๙ ๒๕ ๙๒.๕๙ ๒ ๗.๔๑ ๐ ๐.๐๐ ๒๑๐๐.๐๐

กรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานเลขาธิการ ๑๖ ๐.๐๕ ๑๔ ๘๗.๕๐ ๒ ๑๒.๕๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐

สภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

๑๒ ๐.๐๔ ๑๒๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ธนาคารพาณิชย์

จดทะเบียนในประเทศ

๑๒ ๐.๐๔ ๓ ๒๕.๐๐ ๙ ๗๕.๐๐ ๕ ๕๕.๕๖ ๔ ๔๔.๔๔

สำนักงานอัยการสูงสุด ๘ ๐.๐๓ ๓ ๓๗.๕๐ ๕ ๖๒.๕๐ ๑ ๒๐.๐๐ ๔ ๘๐.๐๐

สำนักงานผู้ตรวจการ ๖ ๐.๐๒ ๖๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

แผ่นดินของรัฐสภา

สำนักงานศาลยุติธรรม ๖ ๐.๐๒ ๓ ๕๐.๐๐ ๓ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๓๑๐๐.๐๐

สภากาชาดไทย ๕ ๐.๐๒ ๕๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

สำนักงานการตรวจเงิน ๕ ๐.๐๒ ๒ ๔๐.๐๐ ๓ ๖๐.๐๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓

แผ่นดิน

สำนักงานทรัพย์สิน ๔ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๔๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๔๑๐๐.๐๐

ส่วนพระมหากษัตริย์

มูลนิธิโรคไต

๓ ๐.๐๑ ๐ ๐.๐๐ ๓๑๐๐.๐๐ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓

แห่งประเทศไทย

ราชบัณฑิตยสถาน ๓ ๐.๐๑ ๓๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

82


ลำดับ

ที่

กระทรวง

จำนวน

รวม

(เรื่อง)

ร้อยละ

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

จำนวน

(เรื่อง)

ดำเนินการ

จำนวน

ร้อยละ

(เรื่อง) ร้อยละ จนได้ข้อยุติ

จำนวน

(เรื่อง)

รอผลการ

พิจารณา

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง) ร้อยละ

สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ๓ ๐.๐๑ ๓๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

สำนักงานศาลปกครอง ๒ ๐.๐๑ ๑ ๕๐.๐๐ ๑ ๕๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

สำนักงานคณะกรรมการ ๒ ๐.๐๑ ๒๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

กำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานสภาที่ปรึกษา ๑ ๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

เศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ

รวมทั้งสิ้น ๓๐,๔๒๕๑๐๐.๐๐๒๐,๓๑๗ ๖๖.๗๘๑๐,๑๐๘ ๓๓.๒๒ ๔,๒๔๕ ๔๒.๐๐ ๕,๘๖๓ ๕๘.๐๐

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น ๓๐,๔๒๕ เรื่อง

โดยหน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา

เรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนเรียงตามลำดับจากมากที่สุด ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รองลงมา คือ กระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน ตามลำดับ

83


ส่วนที่ ๔ - สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๔. ตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์และผลการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัด

สำนักนายกรัฐมนตรี จำแนกตามหน่วยงานที่ได้รับการประสานงาน โดยเรียงลำดับจาก

หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราว

ร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนมากที่สุด


ลำดับ

ที่

กระทรวง

จำนวน

รวม

(เรื่อง)

ร้อยละ

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

จำนวน

(เรื่อง)

ดำเนินการ

จำนวน

ร้อยละ

(เรื่อง) ร้อยละ จนได้ข้อยุติ

จำนวน

(เรื่อง)

รอผลการ

พิจารณา

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง) ร้อยละ

๑. สำนักงานคณะกรรมการ ๒๖๓ ๔๒.๐๑ ๑๔๓ ๕๔.๓๗ ๑๒๐ ๔๕.๖๓ ๒๕ ๒๐.๘๓ ๙๕ ๗๙.๑๗

คุ้มครองผู้บริโภค

๒. สำนักงานคณะกรรมการ ๑๕๐ ๒๓.๙๖ ๑๒๒ ๘๑.๓๓ ๒๘ ๑๘.๖๗ ๙ ๓๒.๑๔ ๑๙ ๖๗.๘๖

ข้าราชการพลเรือน

๓. สำนักเลขาธิการ ๙๓ ๑๔.๘๖ ๗๒ ๗๗.๔๒ ๒๑ ๒๒.๕๘ ๑๑ ๕๒.๓๘ ๑๐ ๔๗.๖๒

นายกรัฐมนตรี

๔. กรมประชาสัมพันธ์ ๘๐ ๑๒.๗๘ ๖๘ ๘๕.๐๐ ๑๒ ๑๕.๐๐ ๑๐ ๘๓.๓๓ ๒ ๑๖.๖๗

๕. สำนักเลขาธิการ ๑๒ ๑.๙๒ ๘ ๖๖.๖๗ ๔ ๓๓.๓๓ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐

คณะรัฐมนตรี

๖. กองอำนวยการรักษา ๑๐ ๑.๖๐ ๔ ๔๐.๐๐ ๖ ๖๐.๐๐ ๑ ๑๖.๖๗ ๕ ๘๓.๓๓

ความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร

๗. บริษัท อสมท จำกัด ๔ ๐.๖๔ ๒ ๕๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๒๑๐๐.๐๐

(มหาชน)

๘. สำนักงานคณะกรรมการ ๔ ๐.๖๔ ๓ ๗๕.๐๐ ๑ ๒๕.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐

พัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

๙. สำนักงานคณะกรรมการ ๓ ๐.๔๘ ๒ ๖๖.๖๗ ๑ ๓๓.๓๓ ๐ ๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐

กฤษฎีกา

๑๐. สำนักงานคณะกรรมการ ๒ ๐.๓๒ ๒๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

พัฒนาระบบราชการ

๑๑. สำนักงบประมาณ ๑ ๐.๑๖ ๐ ๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑๒. สำนักงานกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ

๑ ๐.๑๖ ๑๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

84


ลำดับ

ที่

กระทรวง

จำนวน

รวม

(เรื่อง)

ร้อยละ

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

จำนวน

(เรื่อง)

ดำเนินการ

จำนวน

ร้อยละ

(เรื่อง) ร้อยละ จนได้ข้อยุติ

จำนวน

(เรื่อง)

รอผลการ

พิจารณา

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง) ร้อยละ

๑๓. สำนักงานคณะกรรมการ ๑ ๐.๑๖ ๑๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ

๑๔. สำนักงาน

๑ ๐.๑๖ ๑๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐

สภาความมั่นคงแห่งชาติ

๑๕. องค์การบริหาร ๑ ๐.๑๖ ๐ ๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐ ๑๑๐๐.๐๐ ๐

การพัฒนาพื้นที่พิเศษ

เพื่อการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน

รวมทั้งสิ้น ๖๒๖๑๐๐.๐๐ ๔๒๙ ๖๘.๕๓ ๑๙๗ ๓๑.๔๗ ๖๐ ๓๐.๔๖ ๑๓๗ ๖๙.๕๔

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์และผลการดำเนินการข้างต้นพบว่า

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักนายกรัฐมนตรีมีจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น

จำนวน ๖๒๖ เรื่อง โดยเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๑๙๗ เรื่อง และอยู่ระหว่าง

การดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓๗ เรื่อง

ในการนี้ หน่วยงานที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไข

ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชนเรียงตามลำดับจากมากที่สุด ได้แก่ สำนักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รองลงมา คือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ

85


ส่วนที่ ๔ - สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

๕. ตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์และผลการดำเนินการ จำแนกตามจังหวัด

ที่ได้รับการประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์

ให้แก่ประชาชน โดยเรียงตามลำดับเขตตรวจราชการ


เขตตรวจ

ราชการ

จังหวัด

จำนวน

รวม

(เรื่อง)

ร้อยละ

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

ดำเนินการ

จนได้ข้อยุติ

จำนวน

(เรื่อง)

รอผลการ

พิจารณา

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง) ร้อยละ

เขตตรวจ นนทบุรี ๙๗๔ ๔.๐๔ ๗๔๓ ๗๖.๒๘ ๒๓๑ ๒๓.๗๒ ๑๔๕ ๖๒.๗๗ ๘๖ ๓๗.๒๓

ราชการที่ ๑

ปทุมธานี ๖๘๑ ๒.๘๒ ๕๒๑ ๗๖.๕๑ ๑๖๐ ๒๓.๔๙ ๕๘ ๓๖.๒๕ ๑๐๒ ๖๓.๗๕

สระบุรี ๓๒๙ ๑.๓๖ ๒๑๘ ๖๖.๒๖ ๑๑๑ ๓๓.๗๔ ๕๖ ๕๐.๔๕ ๕๕ ๔๙.๕๕

พระนครศรีอยุธยา ๓๒๑ ๑.๓๓ ๒๒๔ ๖๙.๗๘ ๙๗ ๓๐.๒๒ ๑๖ ๑๖.๔๙ ๘๑ ๘๓.๕๑

รวม ๒,๓๐๕ ๙.๕๕ ๑,๗๐๖ ๗๔.๐๑ ๕๙๙ ๒๕.๙๙ ๒๗๕ ๔๕.๙๑ ๓๒๔ ๕๔.๐๙

เขตตรวจ ลพบุรี ๒๐๕ ๐.๘๕ ๑๑๐ ๕๓.๖๖ ๙๕ ๔๖.๓๔ ๖๑ ๖๔.๒๑ ๓๔ ๓๕.๗๙

ราชการที่ ๒

อ่างทอง ๑๒๑ ๐.๕๐ ๖๘ ๕๖.๒๐ ๕๓ ๔๓.๘๐ ๔๒ ๗๙.๒๕ ๑๑ ๒๐.๗๕

สิงห์บุรี ๑๑๒ ๐.๔๖ ๖๒ ๕๕.๓๖ ๕๐ ๔๔.๖๔ ๓๒ ๖๔.๐๐ ๑๘ ๓๖.๐๐

ชัยนาท ๘๙ ๐.๓๗ ๕๑ ๕๗.๓๐ ๓๘ ๔๒.๗๐ ๒๔ ๖๓.๑๖ ๑๔ ๓๖.๘๔

รวม ๕๒๗ ๒.๑๘ ๒๙๑ ๕๕.๒๒ ๒๓๖ ๔๔.๗๘ ๑๕๙ ๖๗.๓๗ ๗๗ ๓๒.๖๓

เขตตรวจ สมุทรปราการ ๙๔๙ ๓.๙๓ ๗๒๖ ๗๖.๕๐ ๒๒๓ ๒๓.๕๐ ๑๐๖ ๔๗.๕๓ ๑๑๗ ๕๒.๔๗

ราชการที่ ๓

ฉะเชิงเทรา ๒๘๐ ๑.๑๖ ๑๙๑ ๖๘.๒๑ ๘๙ ๓๑.๗๙ ๒๖ ๒๙.๒๑ ๖๓ ๗๐.๗๙

สระแก้ว ๑๘๑ ๐.๗๕ ๙๖ ๕๓.๐๔ ๘๕ ๔๖.๙๖ ๓๕ ๔๑.๑๘ ๕๐ ๕๘.๘๒

ปราจีนบุรี ๑๗๗ ๐.๗๓ ๑๐๔ ๕๘.๗๖ ๗๓ ๔๑.๒๔ ๓๙ ๕๓.๔๒ ๓๔ ๔๖.๕๘

นครนายก ๑๑๑ ๐.๔๖ ๖๘ ๖๑.๒๖ ๔๓ ๓๘.๗๔ ๒๒ ๕๑.๑๖ ๒๑ ๔๘.๘๔

รวม ๑,๖๙๘ ๗.๐๔ ๑,๑๘๕ ๖๙.๗๙ ๕๑๓ ๓๐.๒๑ ๒๒๘ ๔๔.๔๔ ๒๘๕ ๕๕.๕๖

เขตตรวจ นครปฐม ๔๑๐ ๑.๗๐ ๓๐๖ ๗๔.๖๓ ๑๐๔ ๒๕.๓๗ ๒๘ ๒๖.๙๒ ๗๖ ๗๓.๐๘

ราชการที่ ๔

ราชบุรี ๓๖๔ ๑.๕๑ ๒๒๑ ๖๐.๗๑ ๑๔๓ ๓๙.๒๙ ๓๑ ๒๑.๖๘ ๑๑๒ ๗๘.๓๒

กาญจนบุรี ๓๔๗ ๑.๔๔ ๒๓๗ ๖๘.๓๐ ๑๑๐ ๓๑.๗๐ ๔๖ ๔๑.๘๒ ๖๔ ๕๘.๑๘

สุพรรณบุรี ๓๐๘ ๑.๒๘ ๒๑๐ ๖๘.๑๘ ๙๘ ๓๑.๘๒ ๓๒ ๓๒.๖๕ ๖๖ ๖๗.๓๕

รวม ๑,๔๒๙ ๕.๙๒ ๙๗๔ ๖๘.๑๖ ๔๕๕ ๓๑.๘๔ ๑๓๗ ๓๐.๑๑ ๓๑๘ ๖๙.๘๙

86


เขตตรวจ

ราชการ

จังหวัด

จำนวน

รวม

(เรื่อง)

ร้อยละ

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

ดำเนินการ

จนได้ข้อยุติ

จำนวน

(เรื่อง)

รอผลการ

พิจารณา

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง) ร้อยละ

เขตตรวจ สมุทรสาคร ๓๘๙ ๑.๖๑ ๒๘๔ ๗๓.๐๑ ๑๐๕ ๒๖.๙๙ ๖๔ ๖๐.๙๕ ๔๑ ๓๙.๐๕

ราชการที่ ๕

ประจวบคีรีขันธ์ ๒๐๕ ๐.๘๕ ๑๔๕ ๗๐.๗๓ ๖๐ ๒๙.๒๗ ๑๔ ๒๓.๓๓ ๔๖ ๗๖.๖๗

เพชรบุรี ๑๗๗ ๐.๗๓ ๑๓๐ ๗๓.๔๕ ๔๗ ๒๖.๕๕ ๒๖ ๕๕.๓๒ ๒๑ ๔๔.๖๘

สมุทรสงคราม ๘๓ ๐.๓๔ ๕๖ ๖๗.๔๗ ๒๗ ๓๒.๕๓ ๑๑ ๔๐.๗๔ ๑๖ ๕๙.๒๖

รวม ๘๕๔ ๓.๕๔ ๖๑๕ ๗๒.๐๑ ๒๓๙ ๒๗.๙๙ ๑๑๕ ๔๘.๑๒ ๑๒๔ ๕๑.๘๘

เขตตรวจ นครศรีธรรมราช ๕๔๓ ๒.๒๕ ๓๕๖ ๖๕.๕๖ ๑๘๗ ๓๔.๔๔ ๔๘ ๒๕.๖๗ ๑๓๙ ๗๔.๓๓

ราชการที่ ๖

สุราษฎร์ธานี ๔๓๑ ๑.๗๙ ๒๘๐ ๖๔.๙๗ ๑๕๑ ๓๕.๐๓ ๘๒ ๕๔.๓๐ ๖๙ ๔๕.๗๐

ชุมพร ๑๘๑ ๐.๗๕ ๑๐๗ ๕๙.๑๒ ๗๔ ๔๐.๘๘ ๔๓ ๕๘.๑๑ ๓๑ ๔๑.๘๙

พัทลุง ๑๓๖ ๐.๕๖ ๗๕ ๕๕.๑๕ ๖๑ ๔๔.๘๕ ๓๐ ๔๙.๑๘ ๓๑ ๕๐.๘๒

รวม ๑,๒๙๑ ๕.๓๕ ๘๑๘ ๖๓.๓๖ ๔๗๓ ๓๖.๖๔ ๒๐๓ ๔๒.๙๒ ๒๗๐ ๕๗.๐๘

เขตตรวจ ภูเก็ต ๒๑๗ ๐.๙๐ ๑๖๖ ๗๖.๕๐ ๕๑ ๒๓.๕๐ ๑๗ ๓๓.๓๓ ๓๔ ๖๖.๖๗

ราชการที่ ๗

กระบี่ ๑๙๗ ๐.๘๒ ๑๓๒ ๖๗.๐๑ ๖๕ ๓๒.๙๙ ๑๔ ๒๑.๕๔ ๕๑ ๗๘.๔๖

ตรัง ๑๔๒ ๐.๕๙ ๘๙ ๖๒.๖๘ ๕๓ ๓๗.๓๒ ๓๒ ๖๐.๓๘ ๒๑ ๓๙.๖๒

พังงา ๑๑๐ ๐.๔๖ ๗๖ ๖๙.๐๙ ๓๔ ๓๐.๙๑ ๒๐ ๕๘.๘๒ ๑๔ ๔๑.๑๘

ระนอง ๑๐๐ ๐.๔๑ ๖๒ ๖๒.๐๐ ๓๘ ๓๘.๐๐ ๒๑ ๕๕.๒๖ ๑๗ ๔๔.๗๔

รวม ๗๖๖ ๓.๑๗ ๕๒๕ ๖๘.๕๔ ๒๔๑ ๓๑.๔๖ ๑๐๔ ๔๓.๑๕ ๑๓๗ ๕๖.๘๕

เขตตรวจ สงขลา ๕๑๐ ๒.๑๑ ๓๕๘ ๗๐.๒๐ ๑๕๒ ๒๙.๘๐ ๑๐๔ ๖๘.๔๒ ๔๘ ๓๑.๕๘

ราชการที่ ๘

นราธิวาส ๑๖๕ ๐.๖๘ ๖๘ ๔๑.๒๑ ๙๗ ๕๘.๗๙ ๑๖ ๑๖.๔๙ ๘๑ ๘๓.๕๑

ยะลา ๑๑๓ ๐.๔๗ ๕๔ ๔๗.๗๙ ๕๙ ๕๒.๒๑ ๑๔ ๒๓.๗๓ ๔๕ ๗๖.๒๗

ปัตตานี ๙๔ ๐.๓๙ ๔๓ ๔๕.๗๔ ๕๑ ๕๔.๒๖ ๒๙ ๕๖.๘๖ ๒๒ ๔๓.๑๔

สตูล ๘๓ ๐.๓๔ ๕๓ ๖๓.๘๖ ๓๐ ๓๖.๑๔ ๑๓ ๔๓.๓๓ ๑๗ ๕๖.๖๗

รวม ๙๖๕ ๔.๐๐ ๕๗๖ ๕๙.๖๙ ๓๘๙ ๔๐.๓๑ ๑๗๖ ๔๕.๒๔ ๒๑๓ ๕๔.๗๖

เขตตรวจ ชลบุรี ๖๔๒ ๒.๖๖ ๔๘๓ ๗๕.๒๓ ๑๕๙ ๒๔.๗๗ ๕๗ ๓๕.๘๕ ๑๐๒ ๖๔.๑๕

ราชการที่ ๙

ระยอง ๒๗๗ ๑.๑๕ ๒๐๖ ๗๔.๓๗ ๗๑ ๒๕.๖๓ ๑๘ ๒๕.๓๕ ๕๓ ๗๔.๖๕

จันทบุรี ๑๒๕ ๐.๕๒ ๗๐ ๕๖.๐๐ ๕๕ ๔๔.๐๐ ๓๓ ๖๐.๐๐ ๒๒ ๔๐.๐๐

ตราด ๖๑ ๐.๒๕ ๓๓ ๕๔.๑๐ ๒๘ ๔๕.๙๐ ๙ ๓๒.๑๔ ๑๙ ๖๗.๘๖

รวม ๑,๑๐๕ ๔.๕๘ ๗๙๒ ๗๑.๖๗ ๓๑๓ ๒๘.๓๓ ๑๑๗ ๓๗.๓๘ ๑๙๖ ๖๒.๖๒

87


ส่วนที่ ๔ - สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เขตตรวจ

ราชการ

จังหวัด

จำนวน

รวม

(เรื่อง)

ร้อยละ

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

ดำเนินการ

จนได้ข้อยุติ

จำนวน

(เรื่อง)

รอผลการ

พิจารณา

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง) ร้อยละ

เขตตรวจ อุดรธานี ๓๐๕ ๑.๒๖ ๑๙๐ ๖๒.๓๐ ๑๑๕ ๓๗.๗๐ ๓๔ ๒๙.๕๗ ๘๑ ๗๐.๔๓

ราชการที่ ๑๐

หนองคาย ๒๐๑ ๐.๘๓ ๑๒๙ ๖๔.๑๘ ๗๒ ๓๕.๘๒ ๑๐ ๑๓.๘๙ ๖๒ ๘๖.๑๑

เลย ๑๕๗ ๐.๖๕ ๙๙ ๖๓.๐๖ ๕๘ ๓๖.๙๔ ๓๑ ๕๓.๔๕ ๒๗ ๔๖.๕๕

หนองบัวลำภู ๘๓ ๐.๓๔ ๔๔ ๕๓.๐๑ ๓๙ ๔๖.๙๙ ๙ ๒๓.๐๘ ๓๐ ๗๖.๙๒

รวม ๗๔๖ ๓.๐๙ ๔๖๒ ๖๑.๙๓ ๒๘๔ ๓๘.๐๗ ๘๔ ๒๙.๕๘ ๒๐๐ ๗๐.๔๒

เขตตรวจ สกลนคร ๑๖๓ ๐.๖๘ ๙๐ ๕๕.๒๑ ๗๓ ๔๔.๗๙ ๓๘ ๕๒.๐๕ ๓๕ ๔๗.๙๕

ราชการที่ ๑๑

นครพนม ๑๐๕ ๐.๔๔ ๔๔ ๔๑.๙๐ ๖๑ ๕๘.๑๐ ๑๔ ๒๒.๙๕ ๔๗ ๗๗.๐๕

มุกดาหาร ๖๒ ๐.๒๖ ๒๘ ๔๕.๑๖ ๓๔ ๕๔.๘๔ ๑๔ ๔๑.๑๘ ๒๐ ๕๘.๘๒

รวม ๓๓๐ ๑.๓๗ ๑๖๒ ๔๙.๐๙ ๑๖๘ ๕๐.๙๑ ๖๖ ๓๙.๒๙ ๑๐๒ ๖๐.๗๑

เขตตรวจ ขอนแก่น ๔๖๖ ๑.๙๓ ๒๘๐ ๖๐.๐๙ ๑๘๖ ๓๙.๙๑ ๕๘ ๓๑.๑๘ ๑๒๘ ๖๘.๘๒

ราชการที่ ๑๒

ร้อยเอ็ด ๒๔๓ ๑.๐๑ ๙๙ ๔๐.๗๔ ๑๔๔ ๕๙.๒๖ ๓๗ ๒๕.๖๙ ๑๐๗ ๗๔.๓๑

มหาสารคาม ๑๘๘ ๐.๗๘ ๑๐๖ ๕๖.๓๘ ๘๒ ๔๓.๖๒ ๔๑ ๕๐.๐๐ ๔๑ ๕๐.๐๐

กาฬสินธุ์ ๑๕๑ ๐.๖๓ ๗๕ ๔๙.๖๗ ๗๖ ๕๐.๓๓ ๒๘ ๓๖.๘๔ ๔๘ ๖๓.๑๖

รวม ๑,๐๔๘ ๔.๓๔ ๕๖๐ ๕๓.๔๔ ๔๘๘ ๔๖.๕๖ ๑๖๔ ๓๓.๖๑ ๓๒๔ ๖๖.๓๙

เขตตรวจ อุบลราชธานี ๓๒๓ ๑.๓๔ ๑๖๒ ๕๐.๑๕ ๑๖๑ ๔๙.๘๕ ๓๕ ๒๑.๗๔ ๑๒๖ ๗๘.๒๖

ราชการที่ ๑๓

ศรีสะเกษ ๒๕๕ ๑.๐๖ ๑๒๙ ๕๐.๕๙ ๑๒๖ ๔๙.๔๑ ๓๑ ๒๔.๖๐ ๙๕ ๗๕.๔๐

ยโสธร ๙๖ ๐.๔๐ ๔๖ ๔๗.๙๒ ๕๐ ๕๒.๐๘ ๒๕ ๕๐.๐๐ ๒๕ ๕๐.๐๐

อำนาจเจริญ ๙๒ ๐.๓๘ ๕๓ ๕๗.๖๑ ๓๙ ๔๒.๓๙ ๗ ๑๗.๙๕ ๓๒ ๘๒.๐๕

รวม ๗๖๖ ๓.๑๗ ๓๙๐ ๕๐.๙๑ ๓๗๖ ๔๙.๐๙ ๙๘ ๒๖.๐๖ ๒๗๘ ๗๓.๙๔

เขตตรวจ นครราชสีมา ๖๗๘ ๒.๘๑ ๔๓๓ ๖๓.๘๖ ๒๔๕ ๓๖.๑๔ ๖๔ ๒๖.๑๒ ๑๘๑ ๗๓.๘๘

ราชการที่ ๑๔

สุรินทร์ ๓๒๔ ๑.๓๔ ๑๕๙ ๔๙.๐๗ ๑๖๕ ๕๐.๙๓ ๗๕ ๔๕.๔๕ ๙๐ ๕๔.๕๕

บุรีรัมย์ ๒๗๓ ๑.๑๓ ๑๔๐ ๕๑.๒๘ ๑๓๓ ๔๘.๗๒ ๒๐ ๑๕.๐๔ ๑๑๓ ๘๔.๙๖

ชัยภูมิ ๒๒๙ ๐.๙๕ ๑๒๘ ๕๕.๙๐ ๑๐๑ ๔๔.๑๐ ๑๙ ๑๘.๘๑ ๘๒ ๘๑.๑๙

รวม ๑,๕๐๔ ๖.๒๓ ๘๖๐ ๕๗.๑๘ ๖๔๔ ๔๒.๘๒ ๑๗๘ ๒๗.๖๔ ๔๖๖ ๗๒.๓๖

เขตตรวจ เชียงใหม่ ๔๙๒ ๒.๐๔ ๒๙๕ ๕๙.๙๖ ๑๙๗ ๔๐.๐๔ ๙๗ ๔๙.๒๔ ๑๐๐ ๕๐.๗๖

ราชการที่ ๑๕

ลำปาง ๑๘๒ ๐.๗๕ ๑๑๙ ๖๕.๓๘ ๖๓ ๓๔.๖๒ ๒๑ ๓๓.๓๓ ๔๒ ๖๖.๖๗

ลำพูน ๑๑๕ ๐.๔๘ ๕๖ ๔๘.๗๐ ๕๙ ๕๑.๓๐ ๓๗ ๖๒.๗๑ ๒๒ ๓๗.๒๙

แม่ฮ่องสอน ๕๙ ๐.๒๔ ๓๔ ๕๗.๖๓ ๒๕ ๔๒.๓๗ ๑๗ ๖๘.๐๐ ๘ ๓๒.๐๐

รวม ๘๔๘ ๓.๕๑ ๕๐๔ ๕๙.๔๓ ๓๔๔ ๔๐.๕๗ ๑๗๒ ๕๐.๐๐ ๑๗๒ ๕๐.๐๐

88


เขตตรวจ

ราชการ

จังหวัด

จำนวน

รวม

(เรื่อง)

ร้อยละ

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน

เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง)

ร้อยละ

ดำเนินการ

จนได้ข้อยุติ

จำนวน

(เรื่อง)

รอผลการ

พิจารณา

ร้อยละ

จำนวน

(เรื่อง) ร้อยละ

เขตตรวจ เชียงราย ๒๖๔ ๑.๐๙ ๑๕๕ ๕๘.๗๑ ๑๐๙ ๔๑.๒๙ ๓๒ ๒๙.๓๖ ๗๗ ๗๐.๖๔

ราชการที่ ๑๖

พะเยา ๑๑๓ ๐.๔๗ ๕๓ ๔๖.๙๐ ๖๐ ๕๓.๑๐ ๓๒ ๕๓.๓๓ ๒๘ ๔๖.๖๗

แพร่ ๙๙ ๐.๔๑ ๔๖ ๔๖.๔๖ ๕๓ ๕๓.๕๔ ๑๕ ๒๘.๓๐ ๓๘ ๗๑.๗๐

น่าน ๖๘ ๐.๒๘ ๓๗ ๕๔.๔๑ ๓๑ ๔๕.๕๙ ๑๐ ๓๒.๒๖ ๒๑ ๖๗.๗๔

รวม ๕๔๔ ๒.๒๕ ๒๙๑ ๕๓.๔๙ ๒๕๓ ๔๖.๕๑ ๘๙ ๓๕.๑๘ ๑๖๔ ๖๔.๘๒

เขตตรวจ พิษณุโลก ๔๐๔ ๑.๖๗ ๑๘๘ ๔๖.๕๓ ๒๑๖ ๕๓.๔๗ ๘๓ ๓๘.๔๓ ๑๓๓ ๖๑.๕๗

ราชการที่ ๑๗

เพชรบูรณ์ ๒๗๕ ๑.๑๔ ๑๔๙ ๕๔.๑๘ ๑๒๖ ๔๕.๘๒ ๕๒ ๔๑.๒๗ ๗๔ ๕๘.๗๓

ตาก ๑๔๐ ๐.๕๘ ๙๕ ๖๗.๘๖ ๔๕ ๓๒.๑๔ ๘ ๑๗.๗๘ ๓๗ ๘๒.๒๒

สุโขทัย ๑๒๕ ๐.๕๒ ๖๙ ๕๕.๒๐ ๕๖ ๔๔.๘๐ ๒๔ ๔๒.๘๖ ๓๒ ๕๗.๑๔

อุตรดิตถ์ ๑๒๕ ๐.๕๒ ๘๐ ๖๔.๐๐ ๔๕ ๓๖.๐๐ ๒๖ ๕๗.๗๘ ๑๙ ๔๒.๒๒

รวม ๑,๐๖๙ ๔.๔๓ ๕๘๑ ๕๔.๓๕ ๔๘๘ ๔๕.๖๕ ๑๙๓ ๓๙.๕๕ ๒๙๕ ๖๐.๔๕

เขตตรวจ นครสวรรค์ ๔๙๒ ๒.๐๔ ๓๑๖ ๖๔.๒๓ ๑๗๖ ๓๕.๗๗ ๕๗ ๓๒.๓๙ ๑๑๙ ๖๗.๖๑

ราชการที่ ๑๘

กำแพงเพชร ๒๔๑ ๑.๐๐ ๑๖๔ ๖๘.๐๕ ๗๗ ๓๑.๙๕ ๑๘ ๒๓.๓๘ ๕๙ ๗๖.๖๒

พิจิตร ๒๒๒ ๐.๙๒ ๑๔๐ ๖๓.๐๖ ๘๒ ๓๖.๙๔ ๒๘ ๓๔.๑๕ ๕๔ ๖๕.๘๕

อุทัยธานี ๑๒๑ ๐.๕๐ ๗๑ ๕๘.๖๘ ๕๐ ๔๑.๓๒ ๑๙ ๓๘.๐๐ ๓๑ ๖๒.๐๐

รวม ๑,๐๗๖ ๔.๔๖ ๖๙๑ ๖๔.๒๒ ๓๘๕ ๓๕.๗๘ ๑๒๒ ๓๑.๖๙ ๒๖๓ ๖๘.๓๑

เขตตรวจ กรุงเทพมหานคร ๕,๒๖๕ ๒๑.๘๑ ๔,๐๘๔ ๗๗.๕๗ ๑,๑๘๑ ๒๒.๔๓ ๔๖๕ ๓๙.๓๗ ๗๑๖ ๖๐.๖๓

ราชการ

ส่วนกลาง

รวมทั้งสิ้น ๒๔,๑๓๖๑๐๐.๐๐๑๖,๐๖๗ ๖๖.๕๗ ๘,๐๖๙ ๓๓.๔๓ ๓,๑๔๕ ๓๘.๙๘ ๔,๙๒๔ ๖๑.๐๒

จากตารางแสดงจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ข้างต้นพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

จังหวัดในความรับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ได้รับการประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์

ให้แก่ประชาชนมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๔,๑๓๖ เรื่อง โดยเขตตรวจราชการที่ได้รับ

การประสานงานเพื่อรับทราบและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์

ให้แก่ประชาชนมีจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์มากที่สุด ได้แก่ เขตตรวจราชการส่วนกลาง

รองลงมา คือ เขตตรวจราชการที่ ๑ และเขตตรวจราชการที่ ๓ ตามลำดับ

ในการนี้ จังหวัดที่มีจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์มากที่สุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมา

คือ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ตามลำดับ

89


ส่วนที่ ๔ - สถิติเรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

“เห็นชอบให้ภารกิจด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ได้ข้อยุติ

เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของทุกกระทรวงและทุกจังหวัด

ในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป”

หลักการในการยุติเรื่อง

การดำเนินการที่ถือเป็น “ข้อยุติ” ควรพิจารณาถึงการที่ข้อร้องเรียนจากประชาชน

ดังกล่าว ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขตามข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาจากหน่วยงาน/

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้

๑. เรื่องที่ดำเนินการแล้วได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องทั้งหมด และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

เรื่องที่ดำเนินการแล้ว ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้องบางส่วน (หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ดำเนินการตามขอบเขตเต็มที่แล้ว) หรือได้บรรเทา เยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้อง

ตามความเหมาะสม และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

๒. เรื่องที่ดำเนินการแล้ว แต่ไม่ได้ตามความประสงค์ของผู้ร้อง (เช่น พ้นวิสัยดำเนินการ)

และได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้อง

๓. เรื่องที่ส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเพื่อทราบ และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบหน่วยงานที่รับเรื่อง

ดูแลต่อ

๔. เรื่องร้องเรียนที่ระงับการพิจารณา หรือรวมเรื่อง เช่น บัตรสนเท่ห์ เรื่องที่อยู่ใน

กระบวนการทางศาล เรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ไม่มีหลักฐาน และได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

ตามควรแก่กรณี

๕. เรื่องเสนอข้อคิดเห็นที่พ้นวิสัยดำเนินการหรือเป็นกรณีที่หน่วยงานได้ดำเนินการอยู่แล้ว

๖. กรณีที่เป็นการเสนอข้อคิดเห็นที่มีผลต่อส่วนรวม ให้หน่วยงานประมวลข้อมูลและ

เสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร


90


• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชนในชวงไตรมาสที่ ๒

ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบหมายใหทุกกระทรวงติดตามผลการดำเนินการ

เรื่องรองเรียนที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง

มอบหมายใหสวนราชการที่มีอำนาจหนาที่ในการดำเนินการแกไขปญหา

เรื่องรองเรียนที่มีผลกระทบตอสวนรวม กำหนดแนวทางดำเนินการใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ตามความเหมาะสมในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรมตอไป

มอบหมายใหหนวยงานที่มีรอยละของเรื่องที่ยุติต่ำ เรงรัดการดำเนินการเรื่องรองเรียน

ใหมีผลเปนที่ยุติมากขึ้น

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒

รับทราบสรุปผลการดำเนินการเรื่องรองเรียนจากประชาชนในชวงไตรมาสที่ ๓

ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมอบหมายใหทุกกระทรวงติดตามผลการดำเนินการ

เรื่องรองเรียนที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง

มอบหมายใหหนวยงานที่มีรอยละของเรื่องที่ยุติต่ำ เรงรัดการดำเนินการเรื่องรองเรียน

ใหมีผลเปนที่ยุติมากขึ้น

• นโยบายนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

นายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหจังหวัด / หนวยงานที่มีรอยละของเรื่องยุติต่ำเรงรัดดวย”

“พวกเราขอสัญญาวา

จะอยูเคียงขางประชาชน รับใชประชาชน

เพื่อความสุขของประชาชน”

๙๑


ประมวลภาพกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประมวลภาพบรรยากาศการทำงาน

๙๒


๙๓


ประมวลภาพกิจกรรมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประมวลภาพการลงนามการปฏิบัติราชการ

๙๔

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!