Katalog 2016

princippress

ОБЈЕКТИВ


Београдска издавачка кућа „Принцип Прес” је један од несумњивих

ли дера срп ског из да ва штва у обла сти не го ва ња на ци о нал не култур

не и ду хов не ба шти не, пред ста вља ња ту ри стич ке по ну де, попра

вља ња ими џа и ре брен ди ра ња Ср би је. Сво јом укуп ном из да вач ком

про дук ци јом, на срп ском и ви ше свет ских је зи ка, вр хун ски опре мље но

и ди зај ни ра но, „Прин цип Прес” до след но пред ста вља ле­по ли­це Ср­би­је.

Афир ми ше оно што Ср бе чи ни на ро дом ме ђу на ро ди ма у европ ској поро

ди ци. То су из да ња ко ји ма се на компетентан и упе ча тљив на чин по маже

добронамерним стран ци ма да на пра ви на чин от кри ју ве ро до стој ну

Ср би ју, да је бо ље раз у ме ју и при сни је до жи ве, да кроз њу пу ту ју и ис кори

сте ње не ве ли ке мо гућ но сти. Исто вре ме но, то су на сло ви ко ји срп ске

чи та о це под сти чу да не пре ста но из но ва от кри ва ју при влач ност соп стве не

зе мље, ње не мо жда за бо ра вље не ча ри и пред но сти, да об но ве дар ра до знало

сти и спо соб ност по зи тив них пре по зна ва ња, да се с поносом учврсте у

сопственом идентитету.

У широкој лепези садржаја и издања од промотивних брошура,

туристичких водича, специјализованих публикација из разних области, до

луксузних и екслузивних монографија које на један свеобухватан начин

представају Србију, до сада смо објавили преко 100 наслова на 7 језика.

Део наше продукције намењен је протоколарним потребама државних

институција, као и домаћим и иностраним компанијама које послују у

Србији. О нашим луксузно опремљеиим монографија, на руском језику

више можете погледати у електронском каталогу.

Осим наведених издања, Принцип Прес је издавач луксузног ВИП

магазина „Србија национална ревија“ који се као двомесечник штампа

на три одвојена језика (руском, српском и енглеском) и у ком смо осим

промотивних садржаја из области културе, историје, наслеђа, туризма,

природних лепота..., предвители смо и промоцију економско-привредних

садржаја и брендова, кроз представљање домаћих и страних компанија

које послују у Србији. Више детаља у каталогу Принцип Преса.

Награде: По ред ве ли ког бро ја про бир љи вих чи та ла ца у земљи и

иностранству, о вред но сти издања „Принцип Преса” све до че и број не

углед не на гра де ко ји ма су овен ча на, од “Златног Беочуга” за 2008 годину

која се односи на трајни допринос култури Београда, Награде „ Моштаница

“ за Издавачки подухват године на Међунардном сајму књига у Бањалуци

2010, „Ту ри стич ког цве та” за 2006, „Нај бо ље ту ри стич ке пу бли ка ци је” за

2007, на гра де „Сту пље” на Ме ђу на род ном сај му књи га у Ба ња лу ци 2007.

и 2008, до „Сре бр ног пе ча та 2006” на Сај му гра фи ке у Бе о гра ду (за ди зајн

и ори ги нал но гра фич ко ре ше ње) и ви ше стру ке на гра де „Гу тем берг”.

ПРИНЦИП ПРЕС

Цетињска 6, 11000 Београд

Тел.: +381 (11) 322 70 34, 322 16 92; Факс: +381 (11) 324 56 21

www.turistinfosrbija.com, www.nacionalnarevija.com

princip.press@gmail.com

УВОД

01


ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“

02

Подарок,

какой редко

можно найти!

Подарок,

словно камень

основания!


Пять роскошных сербских монографий в одной упаковке!

Лучшее из Сербии, на трёх языках, отдельно (сербский, русский,

английский)!

• СЕР БИ Я, ИЗ ЗОЛО ТА ЯБЛОКО

• СЕР БИ Я, ГЕ О ПО Э ТИЧ ЕСКИЙ АЛ ЬБОМ

• ДУ ША НОВ ЗА КО ННИК

• СЛО ВО ЛЮБ ВИ

• СВЯТОЙ СА ВВА В РУ ССКОЙ ЦАР СКОЙ ЛЕ ТО ПИ СИ

ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“

03


ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“

04


ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“

05


ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“

06


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

К

њи гу ко ја је пред ва ма мо гли би смо на зва ти ал бу мом, све дочан

ством, збир ком до ку ме на та. Она не же ли да убе ђу је. Не

про па ги ра, не на ме ће, не спи ну је. Ни је порт па рол, адво кат, бр бљиви

ре клам ни агент. Ни је ни ту ри стич ки но ви нар, огре зао у ис празно

сти и фра зу. Као на не ком ду гом и ле пом ста рин ском пу то ва њу,

кад сед не те у воз и раз мак не те за ве се на про зо ру, пред ва ма ће

ов де про ми ца ти број не сли ке. Гле дај те их сми ре но и ра до зна ло,

от кри ва лач ки, сво јим и очи ма оних ко ји ма ће те при ча ти о том путо

ва њу. Не ке од тих сли ка упам ти ће те од мах, дру ги ма се по вре ме но вра ћа ти и

об на вља ти сво ју та на ну ве за ност, а мо жда ће се све оне сли ти у јед ну, у ве ли ки

мо за ич ки пор трет Ср би је ко ји ће те по не ти за у век.

И не за бо ра ви те опо ме ну јед ног од нај не срећ ни јих прин че ва свет ске књи жевно

сти: „Са мо плит ки љу ди не су де пре ма из гле ду. Пра ва ми сте ри ја све та је оно

ви дљи во, а не не ви дљи во.”

Формат: 21х30 cm. Обим: 240 страна

07


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

08


К

нигу, которую вы держите в руках,

можно назвать альбомом,

свидетельством, со бранием документов.

Она не стремится убе дить.

Она не пропагандирует, не на вяз ы ­

ва ет оп ре деленное мнение, не старается

ввести в заблужде ние. Она

не пресс-секретарь, не адвокат, не

ре кла ми рующий свою продукцию

коммивояжер. Она не тур-журналист,

рути нны ми фразами описывающий

стереотипы. Она похожа

на ста ринное долгое прекрасное

путешествие, когда вы садитесь на

поезд и раздвигаете за на вески, собираясь

насладиться мельканием

про плывающих за окном видов.

Разглядывайте их спо койно и любоз

нательно, смотрите не только

своими глазами, но и глазами тех,

ко му вы потом будете рассказывать

об этом путешествии. Что-то вам запо

мнится сразу, для чего-то нужно

будет воссоздать тоненькую нить воспоминаний,

а может быть, все для вас сольется в один большой мозаичный портрет

Сербии, который останется в памяти навсегда.

Только не забудьте слова классика мировой литературы: «Лишь мелочные

люди не верят первому взгляду. Настоящий мир очевиден, а не скрыт от глаз.»

СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

09


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

10


T

he book before you could be called an album, testimony, anthology of documents.

It does not want to persuade. It does not propagate, does not impose, does not

spin. It is not a PR, lawyer, blabby advertising agent. Neither is it a tourist reporter,

steeped into phrases and the type of selftermination

called routine. Just like on a

long and beautiful old-fashioned journey,

when you sit in a train and open curtains

on the window, numerous images will be

unraveling in front of you. Watch them

calmly and with curiosity, as an explorer,

with your eyes and eyes of those to whom

you will be telling about the journey. Some

of these images you will remember right

away, the others you will occasionally retrieve

and restore your fine connection,

and maybe all of them will merge into one,

into a large mosaic portrait of Serbia that

you will carry forever.

And do not forget the warning of one

of the most ill-fortuned princes in world

literature: “It is only shallow people who

do not judge by appearances. The true

mystery of the world is the visible, not the

invisible.”

СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

11


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

12

L

e livre devant vous pourrait être appelé album, témoignage,

recueil de documents. Il n’aspire pas à persuader.

Il ne propage pas, il n’impose pas, il n’exagère pas. Il

n’est ni porte-parole, ni avocat, ni agent de publicité bavard.

Il n’est ni journaliste touristique, infecté par des clichés

et cette forme d’auto-éteinte nommé routine. Comme

dans un beau, long voyage à l’an cienne, quand vous vous

installez dans un train et écartez les rideaux sur la fenêtre,

de nombreuses images passeront devant vous. Regardez-les

tranquillement et curieusement, dans l’esprit chercheur,

avec vos propres yeux et les yeux de ceux à qui vous raconterez

ce voyage. Quelques-unes de ces images vous retiendrez

tout de suite, aux autres vous retournerez de temps en

temps et renouvellerez votre relation subtile, et peut-être, elles deviendront une seule,

un grand portrait mosaïque de la Serbie que vous emporterez pour toujours.

Et n’oubliez pas l’avertissement d’un des plus malheureux princes de la littérature

mondiale : “Il n’y a que les esprits légers pour ne pas juger sur les apparences.

Le vrai mystère du monde est le visible, et non l’invisible.”


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

Este libro que tiene delante podríamos de no minar un

álbum, un testimonio o una co le cción de documentos.

No quiere persuadir. No pro paga, no impone, no da

vueltas. No es un por t avoz, un abogado, un agente publicitario

par lanchín. Tampoco es un periodista turístico,

abi smado en palabrería y en aquella forma de auto-apagamiento

llamado la rutina. Como en algún antiguo viaje largo

y lindo cuando se sienta en el tren y abre las cortinas de

la ventana, pasarán aquí numerosas imágenes delante de

sus ojos. Mírelos con calma y curiosidad, de forma de scu ­

bridora, con sus propios y con los ojos de otros a los que

contará sobre ese viaje. Algunas de estas imágenes recordará

instantáneamente, a otras volverá de vez en cuando

renovando sus vínculos finos, y tal vez todas ellas converjan en una imagen, en un

retrato mosaico grande de Serbia que llevará consigo para siempre.

Y no se olvide de la advertencia de uno de los príncipes más de sa for tunados de la

literatura mundial: „Sólo gente superficial no juzga porla apariencia. El misterio verdadero

del mundo es lo visible, no lo invisible.”

13


СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА

14


Н

о во из да ње нај леп ше мо но гра фи је о Ср би ји, у одво је ним из да њи ма на чети

ри је зи ка (ен гле ски, ру ски, ита ли јан ски, срп ски), са оби љем вр хун ских

фо то гра фи ја и тек сто ви ма ве ли ких зна ла ца пе ра. „Књи га нај леп ших пеј за жа Срби

је”, „осли ка на са две ни јан се злат ног – ви зан тиј ском и ба рок ном”, „књи га о

тра ја њу ле по те и ду ха упр кос оскуд ним вре ме ни ма”. „Књи га у ко јој се пред нашим

очи ма до га ђа Ср би ја са ма, у свом нај ра ско шни јем из да њу”.

Лук су зно је опре мље на, у твр дом и ви ше ва ри ја на та рас ко шног ко жног по веза,

на нај бо љем па пи ру, са мо гућ но шћу руч не из ра де ва шег уни кат ног при мер ка!

Пре до ча ва ју ћи раз ли чи те аспек те срп ске исто ри је и кул ту ре, од пра и сто ријских

све до чан ста ва о из у зет ним кул ту ра ма и ци ви ли за ци ја ма на тлу Ср би је, преко

пре бо га тог рим ског и сред њо ве ков ног на сле ђа, до ва жних са вре ме них зби вања,

„СР БИ ЈА, ОД ЗЛА ТА ЈА БУ КА” ле по том и сти лом над ви су је до са да шње књи ге

о Ср би ји.

СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА

15


СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА

16


Као што се до бар глас да ле ко чу је, „СР БИ ЈА, ОД ЗЛА ТА ЈА БУ КА” сти гла је на

све кон ти нен те и ме ри ди ја не, по бу ђу ју ћи оду ше вље ње и гра де ћи друк чи ју сли ку

о овој зе мљи, из ван про па ганд них и дру гих сте ре о ти па.

На гра де: „Ту ри стич ки цвет 2006” за нај бо љу књи гу у Ср би ји у обла сти ту ризма,

и „Гу тем берг 2006” на Ме ђу на род ном сај му књи га и гра фи ке у Ба ња лу ци.

СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА

Фор мат: 23,5x29 cm. Обим: 288 стра на

17


СЛОВО ЉУБВЕ

„Слово љубве“ или Слово љубави, Деспота Стефана Лазаревића је једно

од јарепрезентаивнијих дела српске средњевековне књижевности,

писано као посланица у прози у десет строфа. Ово је песма о љубави,

лепоти и разумевању...

За сва наша издања у луксузном повезу предвидели смо могућност

уштампавања логотма компаније у златотиску или сувом жигу.

18


ДУШАНОВ ЗАКОНИК

„Душанов законик“ штампан у луксузној опреми на шест језика је

један од најстаријих правних аката средњевековне Европе, донет

1349 године, по узору на „Законоправило“, Светог Саве насталог

130 година раније и у ком је било сублимирано римско и византијско право.

19


ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА

20

П

о во дом 1700 го ди на Ми лан ског едик та (313–2013) из штам пе је иза шла луксу

зна мо но гра фи ја ЗА ВИ ЧАЈ ЦА РЕ ВА - Рим ски вла да ри са про сто ра да нашње

Ср би је, на срп ском, ита ли јан ском и ен гле ском је зи ку.

На те ри то ри ји да на шње Ср би је ро ђе но је ше сна ест рим ских ца ре ва и по дигнут

низ рим ских гра до ва, утвр ђе ња и па ла та. Ка сно ан тич ка исто ри ја се до брим

де лом од ви ја ла на по зор ни ци Ср би је, оста вља ју ћи нам бо га то спо ме нич ко и архе

о ло шко на сле ђе, ко је, иако у струч ном по гле ду со лид но про у че но, ни је широ

кој јав но сти, ни у зе мљи ни у ино стран ству, пред ста вље но на на чин ко ји заслу

жу је. Ти ме се про пу шта шан са да кул тур но-исто риј ска сли ка о Ср би ји до би је

јед ну зна чај ну бо ју и сво је ме сто у европ ском ду ги ном спек тру.


ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА

21


ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА

22


l

ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА

Мо но гра фи ја „За ви чај ца ре ва“ је про је кат ко јим је кул тур но бо гат ство ан тичке

Ср би је ста вље но у је дан ши ри кон текст европ ске исто ри је, чи ме ће се до прине

ти тач ни јој пер цеп ци ји Ср би је и код нас и у ино стран ству.

Сир ми јум, Ви ми на ци јум, Син ги ду нум, На и сус, Ме ди ја на, Фелиx Ро му ли ја на,

Ул пи ја на, Ју сти ни ја на При ма…са мо су не ки ва жни ји рим ски ло ка ли те ти Ср бије.

Ауре ли јан, Га ле ри је, Мак си мин Да ја, Кон стан тин Ве ли ки…са мо су не ка од

ве ли ких име на Рим ског Цар ства ро ђе них на тлу Ср би је. Мо но гр афи ја је бо га то

илу стро ва на фо то гра фи ја ма и цр те жи ма, штам па на на кунстдру ку и у пу ном

ко ло ру, у твр дом и лук су зном ко жном по ве зу и пред ста вља иде а лан по клон за

по слов не и про то ко лар не по тре бе.

Фор мат: 21x30 cm.

Обим: 280 стра на

23


СВЕТИ САВА У РУСКОМ ЦАРСКОМ ЛЕТОПИСУ

24

„Свети Сава у руском царском летопису“ је део капиталног издања

„Летописни лицевој свод“ - летописна историја света, рађена за

првог руског цара Ивана IV Васиљевича, који је имао и српске

крви како показују родослови Немањића и Јакшића. Из капиталног издања

Летописа, рађеног у десет

уни катних књига са десет хиљада

листова, осамнаест хиљада

слика, издвојена су места

српске историје са родословима

сртпских владара, сведочењем

митрополита Пимена

из 1389.године о Косовском

боју и највише исликаним житијем

Светог Саве Српског у

103 слике.


епархија будимљанско-никшићка

принцип прес

Ма­на­стир­Сту­де­ни­ц а ,­за­д у­жби­на­

Сте­фа­на­Не­ма­ње ,­XII­век

Лук су зна мо но гра фи ја ода бра них за пи са о ро до на чел ни ку срп ске др жа ве

Сте фа ну Не ма њи - Све том Си ме о ну Ми рото чи вом, по во дом 900 го ди на њего

вог ро ђе ња, из пе ра Све тог Са ве, Сте фа на Пр во вен ча ног, До мен ти ја на, Те о доси

ја Хи лан дар ца, Ми ло ша Цр њан ског, Алек се Шан ти ћа, Па вла Ро вин ског, Влади

ми ра Ћо ро ви ћа, Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа, Сте ва на Срем ца, Бра ни сла ва То дића,

Р. П. Но га, Ми тро по ли та Ам фи ло хи ја, Ма ти је Бећ ко ви ћа...и дру гих.

Фор мат: 21х30 cm, Обим: 320 стра на

СПОМЕНИЦА СТЕФАНА НЕМАЊЕ

25


СРБИЈА – ДРУМОВИМА, ПРУГАМА, РЕКАМА

26


Нај пот пу ни ји ту ри стич ки во дич кроз Ср би ју. Спој бо га тог и по у зда ног пут ног

при руч ни ка, ге о по е ти ке, кул тур но-исто риј ске и при вред не па но ра ме, пу тока

за за про ве ре на ме ста и по зи ва на ма што ви то ис тра жи ва ње. Све ујед но. Ма ла

ен ци кло пе ди ја Ср би је да та кроз иде ју пу то ва ња. У одво је ним из да њи ма на српском,

ен гле ском, ита ли јан ском и не мач ком је зи ку, са пре ко 2.000 илу стра ци ја, у

бро ши ра ном и ви ше вр ста ко жног по ве за...

На гра да: „Нај бо ља ту ри стич ка пу бли ка ци ја у Ср би ји”, Кру ше вац, 2007.

Фор мат: 14,5x20,4 cm. Обим: 592 стра не

СРБИЈА – ДРУМОВИМА, ПРУГАМА, РЕКАМА

27


СРБИЈА – ДРУМОВИМА, ПРУГАМА, РЕКАМА

The most complete tourist

guide through Serbia,

a small encyclopedia for the

road, in Serbian and four world

languages, with over 2.000 extraordinary

illustrations.

Dimensions: 14.5x20.4 cm.

Pages: 592

28


СРБИЈА – ДРУМОВИМА, ПРУГАМА, РЕКАМА

29


ЗАВИЧАЈ РИМСКИХ ЦАРЕВА

Sir mi um, Vi mi na ci um, Fe lix Ro mu li a na, Ju sti ni a na Pri ma, Me di a na, Ul pi a na...

Ср би ја је про стор на ко јем се на ла зи зна тан број ар хе о ло шких на ла зи шта из

вре ме на Рим ског Цар ства, без ко јих је го то во не мо гу ће ис при ча ти при чу о успону

и про па сти те „нај слав ни је од свих им пе ри ја”. Пре сто ни ца Ис точ ног Рим ског

Цар ства би ла је та мо где је да нас Срем ска Ми тро ви ца. Чак ше сна ест рим ских царе

ва, не ра чу на ју ћи оне ра но ви зан тиј ске, ро ђе но је на тлу да на шње Ср би је. Ту су

и њи хо ве за вет не гра ђе ви не, спо ме ни ци, гра до ви у ко ји ма су сто ло ва ли, утвр ђења,

ну ми зма тич ке се ри је ко је пам те њи хо ве ли ко ве, тра го ви њи хо вих уз бу дљи вих

жи во та и смр ти. Књи га је штам па на у срп ско-енгле

ском и срп ско-ита ли јан ском из да њу, у твр дом

по ве зу и пу ном ко ло ру, са из ван ред ним тек стом

проф. др Алек сан дра Јо ва но ви ћа и оби љем аутентич

них илу стра ци ја.

Фор мат: 20x20,6 cm. Обим: 396 стра на

30


К

њи га ко ја, у срп ско-ен гле ском и срп ско-не мач ком из да њу, на кре а ти ван и

прак ти чан на чин, реч ју и фо то гра фи јом пред ста вља Ср би ју, ње не при род не

и дру ге ле по те, ње ну ба шти ну и ту ри стич ке мо гућ но сти. Сто ме ста, сто иза зо ва,

сто нај леп ших пу сто ло ви на за оне ра до зна ле ду хом, пу то ва ња и до га ђа ји, љу ди и

пре де ли. Про на ђи те свој раз лог!

Фор мат: 29,5x21 cm; Обим: 264 стра не

100 ДОБРИХ РАЗЛОГА ДА ПОСЕТИТЕ СРБИЈУ

31


ВОДИЧ КРОЗ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Упознајте Србију I ◆ ВОДИЧ КРОЗ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Еди ци ја „Упо знај те Ср би ју” са да и у фор ми књи га! Ре пре зен та тив ни том Во­дич

кроз кул­тур­но-исто­риј­ску ба­шти­ну у де сет ве ли ких по гла вља-те ма са жи ма

огром ну гра ђу из исто ри је срп ске кул ту ре и на ро да срп ског. Кул тур на ба шти на

рим ске им пе ри је на овим про сто ри ма, гра до ви срп ског злат ног сред њо ве ко вља,

нај ве ће срп ске бит ке, чу ве не же не, слав не љу ба ви срп ских вла да ра, Ср би ја у знаме

ни тим ино стра ним хро ни ка ма, стран ци

ко ји су угра ди ли се бе у Ср би ју и

срп ску кул ту ру...

Фор мат: 20 х 20,6 cm.

Обим: 252 стра не

ВИМИНАЦИЈУМ

32


Упознајте Србију II ◆ ВОДИЧ КРОЗ ДУХОВНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Том Во­дич кроз ду­хов­но-исто­риј­ску ба­шти­ну, та ко ђе у де сет те ма-по гла вља, на

ве о ма за ни мљив на чин пре до ча ва нам ра зно вр сне еле мен те гран ди о зног српског

ду хов ног на сле ђа. Све ти те љи и ми ро по ма за ни вла да ри, све срп ске ди на сти је,

све те сли ке и хра мо ви, све те го ре и во де, хо до ча шћа и чу да, пра зни ци и сла ве, визи

о на ри и за ду жби на ри... Оби ље по да та ка, име на, врхун

ских фо то гра фи ја, углед ни ауто ри.

Сто на књи га, во дич, све зна дар. Све то,

и мно го ви ше!

Фор мат: 20 х 20,6 cm.

Обим: 252 стра не

ВОДИЧ КРОЗ ДУХОВНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

33


ЕДИЦИЈА „УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ”

Ко ли ко за­и­ста зна мо о овој зе мљи и овом на ро ду, о њи хо вој исто ри ји и култу

ри, при род ним ле по та ма, ве ли ка ни ма, ства ра о ци ма и де ли ма, гра до ви ма,

сим бо ли ма, му зи ци, га стро но ми ји, ви ни ма, ху мо ру...?

За сно ва на на уве ре њу да је зна­ти пред у слов за во­ле­ти, еди ци ја „УПО ЗНАЈ ТЕ

СР БИ ЈУ” учи нас оно што још ни смо на у чи ли, под се ћа на оно што смо за бо ра вили,

под сти че да от пу ту је мо где још ни смо би ли. Ње не све ске су љуп ке, прак тич не,

од лич но на пи са не и бо га то илу стро ва не.

Из ван ре дан по клон за вас, ва шу де цу, при ја те ље, по слов не и дру ге парт не ре!

Етно села Србије

.

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 01

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 02

Салаши .

Војводине

21 све ска у ком пле ту, на кунстдру ку, пун ко лор,

ши ве но жи цом, у спе ци јал ној ку ти ји!

Фор мат сва ке све ске: 19,5 x 19,5 cm

Обим: 24 стра не (укуп но 504)

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 07

Бање и лечилишта

Србије

.

Водопади и

.

клисуре Србије

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 12

. .

Реке и језера Србије

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 04

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 06

Дворци

.

Војводине

34


Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 03

Београдска

тврђава

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 08

Римско наслеђе

на тлу Србије

.

Српски средњовековни

утврђени градови

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 09

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 19

Старе четврти

српских градова

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 10

Српски путеви вина

Еди ци ја „Упо знај те Ср би ју” на је дин ствен на чин во ди нас у би сер на ет но се ла

Ср би је, на са ла ше, ре ке, је зе ра, у ло ви шта, двор це, ба ње, на во до па де, у кли су ре,

пе ћи не, на све те го ре и во де...

Кроз све ске Еди ци је „Упо знај те Ср би ју” сти че мо или осве жа ва мо ва жна зна ња

о Бе о град ској твр ђа ви, рим ском на сле ђу на тлу Ср би је, срп ским сред њо ве ков ним

утвр ђе ним гра до ви ма, пу те ви ма ви на... Рас кри љу је мо фа сци нант ни ге о по е тич ки

ал бум Ср би је, пред ко јим за ста је дах. Сту па мо на тло нео бич не, за чуд не Ср би је.

Са зна је мо о срп ским фре ска ма и ико на ма, па три јар си ма, ста рим че твр ти ма српских

гра до ва, бла гу Ко со ва и Ме то хи је, не по зна тим анег до та ма о чу ве ним Ср бима,

о то ме шта су зна ме ни ти стран ци го во ри ли и пи са ли о Ср би ји и Ср би ма...

ЕДИЦИЈА „УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ”

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 16

Знамените српске

фреске и иконе

.

Српски патријарси

у у XIX и и XX XX веку

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 17

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 17

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 21

Чувени

странци

о Србији

.

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 18

Благо Косова

и Метохије

.

POLITIKA

.

Србија у

анегдотама

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 20

35


НЕЧУЈНА ЗВОНА – ХРИШЋАНСКО НАСЛЕЂЕ КОСМЕТА

Књи га о хри шћан ском на сле ђу Ко со ва и Ме то хи је, о дра го це ној ду хов ној, култур

ној и умет нич кој ба шти ни ко ју су Ср би оста ви ли хри шћан ској Евро пи,

о бес цен бла гу од ко јег мно го то га ни ка да ви ше не ће мо ви де ти. „Цр кве се ру ше,

ми ни ра ју и па ле, фре ске из ло же не про па да њу, ико не ра ња ве но же ви ма, исто ри ја

се фал си фи ку је, нај зна чај ни јим срп ским

спо ме ни ци ма не мо же се при ћи од бо дљика

ве жи це, не ста ју кр сто ви и гро бо ви, људи

и гра до ви... На ли тур ги је Ср би иду под

ору жа ном прат њом, као ло го ра ши... Али,

упр кос све му, још је ва жно ре ћи и све дочи

ти, баш као што стих ве ли: ‘Не мој оти ћи

не мо у там ну ноћ’.”

На гра да: „Сту пље” (за не го ва ње српске

тра ди ци је и пра во слав не ду хов но сти)

на Ме ђу на род ном сај му књи га у Ба ња луци

2007.

Фор мат: 20x20,6 cm.

Обим: 446 стра на

36


Оби ман во дич кроз кул тур но на сле ђе Ср би је, штам пан упо ре до на срп ском и

ен гле ском, ова ре пре зен та тив на књи га је ду го ме ђу књи жар ским хи то ви ма.

„Ма ње во дич кроз про стор а ви ше кроз вре ме, ма ње ге о гра фи ја а ви ше по вест и

при ча, ма ње бе де кер а ви ше све зна дар, ма ње ен ци кло пе ди ја а ви ше по ку шај да се

у срп ском на сле ђу, че шће тра гич ном не го срећ ном, иден ти фи ку ју ве ко ви ма чува

не ци ви ли за циј ске вред но сти, оно што Ср бе за у век обе ле жа ва као европ ски народ

а Ср би ју као ва жан евро-ре ги он.” У твр дом и ви ше ва ри ја на та ко жног по ве за,

бо га то илу стро ван, пи сан с мај стор ском јед но став но шћу и про ве ре ним уви ди ма,

ово је са же ти уџ бе ник срп ске исто ри је и кул ту ре, књи га за сва ку срп ску ку ћу и библи

о те ку, на свим ме ри ди ја ни ма.

На гра да: „Гу тем берг”, на Сај му књи га и гра фи ке, Ба ња лу ка, 2006.

Фор мат: 19x19 cm; Обим: 464 стра не

ТУРИСТИЧКА БИБЛИЈА СРБИЈЕ „БЕЛИ АНЂЕО”

37


СТО ГОДИНА ОД КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

Бит ка ко јом је на са мом по чет ку ре шен Пр ви бал кан ски рат и за по че та за вршна

ета па Срп ске осло бо ди лач ке ре во лу ци је ду ге сто че тр на ест го ди на. Симбо

лич ки рас плет Ко сов ског бо ја из 1389, окон ча ње тур ске оку па ци је Бал ка на и

осло бо ђе ње срп ске Све те зе мље. Пред и сто ри ја и ток бит ке, ње ни хе ро ји и тра гича

ри, ви дљи ви ре зул та ти и ду го роч не по сле ди це, ва жни до ку мен ти и по тре сне

лич не при че.

Ле по на пи са на, на уч но уте ме ље на и бо га то илу стро ва на мо но гра фи ја, у твр дом

по ве зу и пу ном ко ло ру.

Фор мат: 20 х 21 cm. Обим: 240 стра на

38


Иза ку ли са исто ри је и по ли ти ке, иза ма ски сра чу на тог и су ро вог све та, ка кве

су за и ста би ле љу ба ви тог ду гог ни за слав них па ро ва? Ка ко су се гра на ле, цвета

ле или ве ну ле у њи хо вим соп стве ним ср ци ма? Кроз ба ри је ре ауто ри те та и сложе

них оба ве за, ти ту ла и про то ко ла, двор ске за сто ре и из ма гли це над бо ји шти ма,

је су ли успе ва ли да до пру до оног дру гог и до се бе са мих?

Убе дљи во и уз бу дљи во шти во, све де но а ду бо ко, пу но ва тре и уну тар њих вр тло га,

та на но а ока то.

Тврд по вез, пун ко лор, илу стро ва но.

Фор мат: 20 х 21 cm. Обим: 132 стра не

Древ на је и ду бо ка пред ста ва о Бе о гра ду као мит ском гра ду на све тим во дама.

Из ње су се, у свим вре ме ни ма, ро ји ле ча роб не при че, за го нет не ле ген де

од ко јих је, ка жу, тај град и са здан. За што је Бе о град био то ли ко ва жан Ср би ма и

за што су Ср би то ли ко ва жни Бе о гра ду? За што су се та ко ду го тра жи ли, кроз миле

ни ју ме и по ко ле ња, и шта се за пра во до го ди ло ка да су се нај зад ме ђу соб но откри

ли?

Из ме ђу исто ри је и књи жев но сти, ствар но сти и сна, књи га нај леп ших ле ген ди о

пре сто ни ци срп ског про сто ра, срп ског вре ме на и срп ске суд би не. Тврд по вез, пун

ко лор, илу стро ва но.

Фор мат: 20 х 21 cm. Обим: 100 стра на

ИСТОРИЈА СРЦА ЛЕГЕНДЕ О БЕОГРАДУ

39


ЧУВАР СВЕТИХ ХУМКИ

Дир љи ва при ча о по ро ди ци Ми ха и ло вић, ко ја од 1927. у три ге не ра ци је узастоп

но чу ва Срп ско рат нич ко гро бље у Со лу ну, и пре све га о осам де се то годи

шњем Ђор ђу Ми ха и ло ви ћу, ко ји је чу вар не пре кид но од 1960. до да нас. Пу них

по ла ве ка!

Уз оби ље фо то гра фи ја, по тре сних сцена

и екс клу зив не гра ђе, ова књи га и

исто и ме ни до ку мен тар ни филм

(уз њу) још јед ном нам пре доча

ва ју, за пра во, це лу ве ли чанстве

ну и стра шну срп ску епопе

ју у Пр вом свет ском ра ту,

Гол го ту и Вас крс Ср би је.

На гра да: „Моштаница” (за издавачки подухват)

на Ме ђу на род ном сај му књи га у Ба ња лу ци 2010.

Фор мат: 20 x 20,6 cm. Обим: 288 стра на

Твр ди и ме ки по вез, ши ве но, пун ко лор

40


СРБИ СВЕТИТЕЉИ

Ка пи тал на књи га о Ср би ма све ти те љи ма, од све тог Јо ва на Вла ди ми ра у X, до светог

Ју сти на Ће лиј ског у XX ве ку. О њи хо вим жи во ти ма и ду хов ном под ви гу, о

њи хо вој ва жно сти за срп ску ду хов ност, исто ри ју и суд би ну.

Књи га дар, на дах ну ће, пам те ник.

Од лич но опре мље на, у твр дом по ве зу и пу ном ко ло ру, на 236 бо га то илу стро ва них

стра на!

Књи га за сва ки наш дом, храм, би бли о те ку, шко лу, за сва ко га од нас!

Фор мат: 20,6 x 20 cm. Обим: 232 стра на

41


www.nacionalnarevija.com


Ц Е Н О В Н И К

Март 2016.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

НАЗИВ КЊИГЕ

МОНОГРАФИЈА „СРБИЈА, ОД ЗЛАТА ЈАБУКА“

(издање на српском, енглеском, италијанском и руском језику)

МОНОГРАФИЈА „СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ“

(издањe на српском, енглеском, руском, француском, шпанском

и немачком језику)

МОНОГРАФИЈА „ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА“ – РИМСКИ

ВЛАДАРИ СА ПРОСТОРА ДАНАШЊЕ СРБИЈЕ

(српски, енглески и италијански)

МОНОГРАФИЈА „СВЕТИ САВА У РУСКОМ ЦАРСКОМ

ЛЕТОПИСУ“

(српски & руски)

„СР БИ ЈА - ДРУ МО ВИ МА, ПРУ ГА МА, РЕ КА МА“

(издањe на српском, енглеском, италијанском и немачком

језику)

СЕТ ДАР ИЗ ДУШЕ СРБИЈЕ

(књига о Србији и ракија Дуњевача)

ЦЕНА

15.000 динара (тврди повез)

35.000 динара (кожна кутијакожни

повез)

8.000 динара (тврди повез)

20.000 динара (кожа-платно)

30.000 динара (кожна кутијакожни

повез)

15.000 динара (тврди повез)

35.000 динара (кожна кутијакожни

повез)

30.000 динара (кожна кутијакожни

повез)

3.000 динара (тврди повез)

15.000 динара (кожни повез)

5.000 динара

7. МОНОГРАФИЈА „СЛОВОЉУБВЕ“

8. МОНОГРАФИЈА „ДУШАНОВ ЗАКОНИК“

20.000 динара (кожни повез)

15.000 динара (кожа платно)

15.000 динара (кожа -

платно)

9.

НЕЧУЈНА ЗВОНА - Хри шћан ско на сле ђе Ко сме та

(српски & енглески)

3.000 динара (тврди повез)

6.500 динара (кожни повез)

10. МОНОГРАФИЈА „СПОМЕНИЦА СТЕФАНА НЕМАЊЕ“

8.000 динара (тврди повез)

15.000 динара (кожа платно)

11.

12.

„100 ДОБРИХ РАЗЛОГА ДА ПОСЕТИТЕ СРБИЈУ“

(српски & енглески, српски & немачки)

„ПРАВОСЛАВНИ СРПСКИ АРХИЕПИСКОПИ

И ПАТРИЈАРСИ 1219 - 2010“

4.000 динара (тврди повез)

12.000 динара (кожа платно)

2.500 динара (тврди повез)

10.000 динара (кожни повез)

13. „СРБИ СВЕТИТЕЉИ“

2.000 динара (меки повез)

3.000 динара (тврди повез)

14.

15.

ЕДИЦИЈА „УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ“

(21 свеска у комплету)

„ЧУВАР СВЕТИХ ХУМКИ“

(са CD-ом, документарни филм)

1.000 динара

3.000 динара


16.

17.

18.

19.

20.

21.

Упознајте Србију I

„ВОДИЧ КРОЗ КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ“

Упознајте Србију II

„ВОДИЧ КРОЗ ДУХОВНО – ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ“

МОНОГРАФИЈА ГУЧА

„ПОЛА ВЕКА САБОРА ТРУБАЧА 1961–2010“

ГУЧА – ЛИМЕНА ДУША СРБИЈЕ (I ИЗДАЊЕ)

ГУЧА – ЛИМЕНА ДУША СРБИЈЕ (II ИЗДАЊЕ)

ТУ РИ СТИЧ КА БИ БЛИ ЈА СР БИ ЈЕ „БЕ ЛИ АН ЂЕО“

(српски & енглески)

РОКОВНИК „МУШКИ ПОДСЕТНИК“

РОКОВНИК „ЖЕНСКИ ПОДСЕТНИК“

РОКОВНИК „НАЦИОНАЛНИ ПОДСЕТНИК“

стогодишњица великог рата

1.000 динара

1.000 динара

8.000 динара (тврди повез)

15.000 динара (кожни повез)

1.000 динара

290 динара / 390 динара

(са ЦД-ом, музика из Гуче)

3.000 динара (тврди повез)

10.000 динара (кожни повез)

550 динара (тврди повез)

1.000 динара (ручни рад)

2.500 динара (кожни повез)

600 динара (тврди повез)

2.500 динара (кожа – платно)

4.000 динара (кожни повез)

22. ЛЕГЕНДЕ О БЕОГРАДУ 1.800 динара (тврди повез)

23. ИСТОРИЈА СРЦА 1.800 динара (тврди повез)

24.

25.

26.

БОЈ ИЗНАД ВЕКОВА

– 100 ГОДИНА ОД КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

УКУС ЂЕРДАПА

– традиционална кухиња Националног парка Ђердап

„ЗАВИЧАЈ РИМСКИХ ЦАРЕВА“

(српски & енглески, српски & италијански)

2.500 динара (тврди повез)

10.000 динара (кожни повез)

3.000 динара (тврди повез)

4.000 динара

27. „ПРАВОСЛАВНИ ПОДСЕТНИК“

750 динара (тврди повез)

2.000 динара (еко кожа –

ручни рад)

3.500 динара (кожа )

28. „ЗИДНИ ПРАВОСЛАВНИ ПОДСЕТНИК“ 300 динара

29.

30.

КО РИ ДОР Х - Европ ски пу те ви кул ту ре

(српски & енглески)

ЧАСОПИС „СРБИЈА НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА“,

ЧАСОПИС „SERBIA - NATIONAL REVIEW“

ЧАСОПИС „СЕРБИЯ – НАЦИОНАЛЬНЬIЙ OБЗОР“

1.000 динара

290 динара (српски)

390 динара (енглески)

390 динара (руски)

НАПОМЕНА: ЦЕНЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ БЕЗ ПДВ-а КОЈИ ИЗНОСИ 10%, СЕМ ЗА „ДАР ИЗ ДУШЕ СРБИЈЕ“ 20%

ЗБОГ РАКИЈЕ ДУЊЕВАЧЕ.

ЦЕНА ЧАСОПИСA „СРБИЈА НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА“ ЈЕ ИЗРАЖЕНА СА ПДВ-ом.


ЦЕНОВНИК

ПРИНЦИП ПРЕС

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Ча со пис отме не Ср би је

„СР­БИ­ЈА — На­ци­о­нал­на ре­ви­ја“, је лук­су­зни дво­ме­сеч­ник на

срп­ском, ен­гле­ском и руском је­зи­ку, у три одво­је­на и исто­вре­ме­на

из­да­ња. По са­др­жа­ју, сми­слу и ци­ље­ви­ма, реч је о про­јек­ту ко­ји

за Ср­би­ју има нај­ши­ри зна­чај. На нат­по­ли­тич­ки на­чин се ба­ве­ћи

на ­ц и­о­на л­ном б а ­ш т и­ном , к ул ­т у ­р ом , т у ­ри­с т и ч­ком по­н у­дом ,­

пу­то­ва­њи­ма, сим­бо­ли­ма, иде­ја­ма, гра­до­ви­ма, пре­де­ли­ма, љу­ди­ма,

брен­до­ви­ма, фе­но­ме­ни­ма — „На­ци­о­нал­на ре­ви­ја“ и са­мој Ср­би­ји

и све­ту ис­трај­но от­кри­ва лепо ли це ле пе Ср би је. С по­зи­тив­ним ­

и кре­а­тив­ним по­гле­дом на жи­вот и свет, об­на­вља ста­ре, ­

учвр­шћу­је по­сто­је­ће и ства­ра но­ве мо­сто­ве.

410х297 mm 205х297 mm 205х150 mm 205х100 mm 70х297 mm 70х150 mm

Дуплерица

2/1

Унутрашња

стр. 1/1

Половина

стр. 1/2

ЦЕНОВНИК ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА:

Трећина

стр. 1/3

Трећина

стр. 1/3

Четвртина

стр. 1/4

К4 (ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР)

Лого на насловном страни у сва три језика, лого ­

на рикни, лого на свакој унутрашњој страни поред

пагинације, 5 страна ПР текста или 5 реклама у ­

сва три издања, 100 часописа по броју (60 српско, 20

енглеско и 20 руско издање), К4 корица

ГОДИШЊИ ПАРТНЕРСКИ ПАКЕТ

3 стране ПР текста или 3 рекламе у сва три издања,

50 часописа по броју (30 српско, 10 енглеско и 10

руско издање), маркица у импресуму

Дуплерица 2/1

К2

К3

Прва унутрашња страна 1/1

Унутрашња страна 1/1

Половина стране 1/2

Трећина стране 1/3

Четвртина стране 1/4

700.000 дин.

400.000 дин.

180.000 дин.

150.000 дин.

150.000 дин.

150.000 дин.

120.000 дин.

80.000 дин.

50.000 дин.

40.000 дин.

Без ПДВ-а

Специјална издања и туристички водичи

К4 (ГЕНЕРАЛНИ

СПОНЗОР)

6 унутрашњих страна, маркица ­

са логотипом на насловној страни,

импресуму, уз пагинацију на

свакој страни

К2 (ПАРТНЕР ИЗДАЊА)

К3 (ПАРТНЕР ИЗДАЊА)

700.000 дин.

500.000 дин.

500.000 дин.

Без ПДВ-а

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ:

• На наведене димензије огласа додати по ­

2 mm за обрез,

• Формат припреме фајлова: ­

tiff, psd (300 dpi, cmyk); pdf, cdr, ai, eps

(cmyk, текст у кривама).

Цетињска 6, 11000 Београд • Тел. +381 11 322 7034, 11 322 16 92 • Факс: +381 11 324 56 21

www.nacionalnarevija.com • www.turistinfosrbija.com


ПРИНЦИП ПРЕС

Медијски партнери:

РТС - ЈАВНИ

СЕРВИС СРБИЈЕ

РАДИО

ВОЈВОДИНЕ

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

ВОЈВОДИНЕ

НОВИНЕ СРПСКЕ

ПАТРИЈАРШИЈЕ

Партнери издања:

СТУДЕНТСКА

ОДМАРАЛИШТА

ГРАД

КЊАЖЕВАЦ

ВРЊАЧКА

БАЊА

ПД РБ „КО ЛУ БА РА“

ТЕНТ

ОПШТИНА

РУМА

СРЕМСКА

МИТРОВИЦА

БЕОГРАДСКА­

ПОСЛОВНА ШКОЛА

Влада Републике Србије

Градови и општине:

‣ Беочин,

‣ Зајечар,

‣ Пирот,

‣ Прибој,

‣ Пећинци,

‣ Врњачка Бања,

‣ С. Митровица,

‣ Вршац,

‣ Лазаревац,

‣ Рума,

‣ Књажевац,

‣ Неготин,

‣ Зрењанин (...)

Министарства:

‣Министарство унутрашњих послова,

‣Министарство вера и дијаспоре,

‣Министарство економије и регионалног развоја,

‣Министарство спољних послова,

‣Министарство правде,

‣Министарство за инфраструктуру и енергетику,

‣Министарство просвете и науке,

‣Министарство омладине и спорта,

‣Министарство животне средине, рударства

и просторног планирања,

‣Министарство културе, информисања

и информационог друштва,

‣Министарство за Косово и Метохију.

Цетињска 6, Београд; Тел.: +381 (11) 322 70 34; Факс: +381 (11) 324 56 21

www.nacionalnarevija.com, www.turistinfosrbija.com

More magazines by this user
Similar magazines