Par 2015 gada finanšu revīziju rezultātiem

vkontrole

vkontrole_rezultati_05_2016%20v06%20(3)

Par 2015. gada finanšu

revīziju rezultātiem

VK revīzijas ziņojums • Rīga, 2016. gada maijs


Par 2015. gada finanšu revīziju rezultātiem

Valsts kontrole ir pabeigusi ikgadējās finanšu

revīzijas ministrijās un centrālajās

valsts iestādēs (turpmāk — resoros).

Finanšu revīzijas šogad gan pēc satura, gan arī to rezultātu

publiskošanas veida būtiski atšķiras no iepriekšējiem

gadiem.

Pakāpeniska pāreja uz divu veidu atzinumu sniegšanu

finanšu revīzijās tika noteikta kā prioritāte un sasniedzamais

rezultāts Valsts kontroles padomes 2013. gada

27. decembra sēdē apstiprinātajā Valsts kontroles darbības

stratēģijā 2014.-2017. gadam. Finanšu revīziju

mērķis līdz ar to ir ne tikai gūt pārliecību par resoru

2015. gada pārskatu sagatavošanas pareizību, bet arī pārliecināties,

ka resoros identificētie būtiskie finanšu pārskatam

pakārtotie darījumi (tekstā arī — atbilstības jautājumi)

atbilst tiesību aktiem, plānošanas dokumentiem

un valstiski (vai starptautiski) atzītai praksei, kas uz tiem

attiecas. Jau 2014. gada pārskatu revīzijās šādas pārbaudes

pilotprojektu veidā veicām septiņās ministrijās.

Finanšu revīziju darba apjoma palielināšanas mērķis,

papildus finanšu uzskaites jautājumiem izvērtējot arī atbilstības

jautājumus, ir gūt pārliecību, ka valsts pārvalde

ar valsts resursiem rīkojas, ievērojot tiesību aktus, efektīvi

un sabiedrības interesēs. Vienlaikus vēlamies vērst

Jūsu uzmanību uz to, ka apjoms, kādā Valsts kontrole

spēs nodrošināt atbilstības jautājumu izvērtējumu, ir

tieši atkarīgs no tai pieejamajiem resursiem.

Esam būtiski mainījuši revīzijas ziņojuma formu, padarot

to lasītājam draudzīgāku un pilnveidojot ziņojuma

struktūru. Pirmā revīzijas ziņojuma daļa ietver konstatējumus,

kas ir attiecināmi uz gada pārskatu, otrā — uz

atbilstības jautājumiem. Atsevišķos revīzijas ziņojumos

iekļauta arī trešā daļa — iepriekšējās revīzijās sniegto

ieteikumu ieviešana, savukārt ar revīzijas raksturojumu

saistītā informācija pārcelta uz ziņojuma beigām.

Šogad kopumā esam snieguši pozitīvus atzinumus par

gada pārskatu (atsevišķos gadījumos tomēr akcentējot

apstākļus par būtiskiem tiesību normu pārkāpumiem),

savukārt attiecībā uz atbilstības jautājumiem esam snieguši

ne tikai atzinumus ar iebildi, bet arī negatīvus atzinumus

un atteikumus sniegt atzinumu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, esam apkopojuši un sniedzam

informāciju:

••

par sniegto atzinumu skaitu un veidu gan attiecībā

uz gada pārskatu, gan atbilstības jautājumiem;

••

detalizēti par atbilstības jautājumu izvērtējuma

rezultātiem;

••

par kopējo identificēto nelaboto un laboto kļūdu

vērtību;

••

par revīziju rezultātā sniegto ieteikumu skaitu un

būtību.

2


Par 2015. gada finanšu revīziju rezultātiem

ATZINUMS BEZ IEBILDĒM

UN APSTĀKĻU AKCENTĒJUMIEM

25

20

20

19 19

15

10

5

0

2013 2014 2015

APSTĀKĻU AKCENTĒJUMS —

BŪTISKI TIESĪBU NORMU PĀRKĀPUMI

25

20

15

10

5

6

5

7

1. Atzinumi

Par gada pārskatu

Kopumā finanšu revīziju ietvaros sniedzām 26 atzinumus

par gada pārskatu. Lai gan 2015. gads ir

pirmais pēc ļoti ilga laika, kad nesniedzam nevienu

atzinumu ar iebildi, tomēr nepieciešamība akcentēt

apstākļus par būtiskiem tiesību normu pārkāpumiem

joprojām saglabājas (attēls nr. 1).

Salīdzinot ar 2013. gadu un 2014. gadu, trīs no resoriem,

kuru atzinumā ir sniegts apstākļu akcentējums,

jau trešo gadu ir nemainīgi — Izglītības un

zinātnes ministrija, Nacionālā elektronisko plašsaziņas

līdzekļu padome un Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrija.

0

25

20

15

10

5

0

Attēls nr. 1.

2013 2014 2015

1

ATZINUMS AR IEBILDI

UN APSTĀKĻU AKCENTĒJUMI

1

2013 2014 2015

0

3


Par 2015. gada finanšu revīziju rezultātiem

Akcentējot atzinumos apstākļus, esam vērsuši uzmanību

lielākoties uz avansa maksājumiem, tomēr

šogad tika konstatētas arī citas būtiskas neatbilstības

(attēls nr. 2).

JAUTĀJUMS RESORS SUMMA UN SKAIDROJUMS

Avansa maksājumi

(kopējā summa

395 617 euro)

Izglītības un zinātnes ministrija

Kultūras ministrija

Nacionālā elektronisko plašsaziņas

līdzekļu padome

Veselības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrija

Zemkopības ministrija

99 778 euro (prettiesiski nodokļu avansa

maksājumi)

11 470 euro (līgumos neparedzēts avanss)

13 379 euro (avanss par pakalpojumiem, kas

tiks sniegti 2016. gadā)

171 146 euro (prettiesiski nodokļu avansa

maksājumi, iepriekš neplānoti avansa

maksājumi un avansa maksājumi par

pakalpojumu saņemšanu nākamajos periodos)

12 240 euro (avansa maksājums par

pakalpojumiem, kas tiks saņemti 2016. gadā)

87 604 euro (avansa maksājums par

pakalpojumiem, kas sniegti 2016. gadā)

Nepamatota atlīdzības

izmaksa

Iekšlietu ministrija

23 699 euro (aprēķināta darba samaksu par

laiku, kad amatpersonas nav pildījušas dienesta

pienākumus (par atpūtas dienām))

Nepamatota stipendiju

izmaksa

Izglītības un zinātnes ministrija

104 123 euro (izmaksātas stipendijas

izglītojamajiem ar zemu sekmību un sabiedriski

neaktīviem izglītojamajiem)

Trūkumi ieņēmumu

uzskaites kontrolē

Veselības ministrija

(Nav izveidota sniegto maksas veselības

aprūpes pakalpojumu un ieņēmumu uzskaites

sistēma, kas nodrošinātu iespēju efektīvi

kontrolēt un salīdzināt sniegtos maksas

pakalpojumus un gūtos ieņēmumus)

Budžeta līdzekļu

izlietojums neatbilstoši

mērķim

Vides aizsardzības un reģionālās

attīstības ministrija

102 708 euro (95% no 108 000 euro nav

izlietots paredzētajam mērķim — ar radiācijas

drošību saistīto būvju būvniecības procesa

kontroles un uzraudzības funkcijas īstenošanai)

Attēls nr. 2.

4


Par 2015. gada finanšu revīziju rezultātiem

Revīzijās atsevišķās iestādēs joprojām konstatējam

neatbilstības iepirkumu jomā, autotransporta izmantošanā,

darbinieku atlīdzības aprēķināšanā u.c.

Tomēr kā pozitīva tendence jāmin resoru skaits, kuros

neesam konstatējuši tādas nepilnības attiecībā

uz gada pārskata jautājumiem, kuras būtu nepieciešams

iekļaut revīzijas ziņojumos — tādi kopskaitā

ir 16 resori (2014. gadā — 10 resori, 2013. gadā —

12 resori).

13%

(7)

9%

(5)

5%

(3)

Par atbilstības jautājumiem

Atbilstības jautājumu izvērtējumu finanšu revīzijās

Valsts kontrole veic saskaņā ar apstiprinātu revīziju

veikšanas metodoloģiju. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem

mēs sniedzam šādus atzinumus:

••

atzinumu bez iebildēm;

••

atzinumu bez iebildēm, akcentējot apstākļus;

••

atzinumu ar iebildi;

••

negatīvu atzinumu;

••

atteikumu sniegt atzinumu.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka arī gadījumos, kad

tiek sniegts atzinums bez iebildēm, revīzijā var būt

konstatēti trūkumi, kuri šobrīd vēl nav negatīvi ietekmējuši

līdzekļu izlietojumu, bet kuru nenovēršana

nākotnē var radīt nelabvēlīgas sekas.

Veicot 2015. gada finanšu revīzijas, mēs izvēlējāmies

pārbaudīt kopumā 39 atbilstības jautājumus 21 resorā

1 , kā arī noteicām vienu horizontālu atbilstības

jautājumu, kas tika vērtēts visos resoros, kur šādi

izdevumi bija (kopumā 17 resoros) — Latvijas prezidentūras

Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai

2015. gadā piešķirtā finansējuma izlietojums

(turpmāk — Prezidentūras izdevumi).

Attēls nr. 3.

73%

(41) – tajā skaitā 2 atzinumi,

akcentējot apstākļus

Atzinums ar iebildi

Negatīvs atzinums

Atteikums sniegt atzinumu

Atzinums bez iebildēm

Par katru no pārbaudītajiem atbilstības jautājumiem

mēs sagatavojām atzinumu, kopumā sniedzot 56 atzinumus

(attēls nr. 3).

Lai gan pozitīvo atzinumu, kas sniegti par

atbilstības jautājumiem, skaits ir salīdzinoši

liels (41), tomēr attiecībā uz tiem vairāk kā pusē

gadījumu (23) revīzijas ziņojumos ir iekļauti dažādi

konstatējumi. Salīdzinājumam — gada pārskata

jautājumos 62% gadījumu (t. i., 16 resoros) netika

konstatēts neviens trūkums.

1 Atbilstības jautājumi netika pārbaudīti Centrālajā zemes

komisijā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Sabiedrisko

pakalpojumu regulēšanas komisijā, Satversmes tiesā

un Tiesībsarga birojā.

5


Par 2015. gada finanšu revīziju rezultātiem

Par atbilstības jautājumiem šogad sniedzām modificētus

atzinumus (15 atzinumi par 14 atbilstības jautājumiem

11 resoros):

ATZINUMA VEIDS ATBILSTĪBAS JAUTĀJUMS RESORS FINANSĒJUMS

2015. GADĀ,

EURO

1 Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas

tehnisko līdzekļu (fotoradaru) darbības

nodrošināšana

Iekšlietu ministrija 413 161

ATZINUMS AR

IEBILDI (kopējais

2015. gadā

piešķirtais

finansējums —

6 034 489 euro)

2 Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma

Labklājības

554 541

nodrošināšana no vardarbības cietušām

pilngadīgām personām un vardarbību

veikušām pilngadīgām personām

ministrija

3 Prezidentūras izdevumi Ministru kabinets

Veselības ministrija

700 307

757 232

4 Vienota tiesību aktu projektu izstrādes un

saskaņošanas portāla izveide

Ministru kabinets 284 574

5 Eiropas Reģionālās attīstības fonda

(ERAF) projekts «Prokuratūras

informācijas sistēmas projekts tiesu

sistēmas attīstībai»

Prokuratūra 2 263 014

6 Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu

ģeotelpiskās informācijas sistēmas (ĢIS)

izveide

Tieslietu ministrija 1 061 660

7 Jaunās politikas iniciatīvas ēnu

ekonomikas apkarošanas pasākumu

realizēšanai Valsts ieņēmumu dienestā

Finanšu ministrija 12 485 801

NEGATĪVS

ATZINUMS

(kopējais

2015. gadā

piešķirtais

finansējums —

35 626 138 euro)

8 Izdevumi sertifikācijas pakalpojumiem, lai

nodrošinātu autentifikācijas, elektroniskā

paraksta un šifrēšanas sertifikātu

iekļaušanu personas apliecībā (eID kartē)

9 Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā

uzraudzības (monitoringa) sistēma

10 NEPLP 2015. gadā piešķirtās dotācijas

elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem

(tajā skaitā sabiedriskajiem medijiem LTV

un LR – 21 015 443 euro) ) izlietojums

Iekšlietu ministrija 847 036

Ministru kabinets 306 206

Nacionālā

21 987 095

elektronisko

plašsaziņas līdzekļu

padome

11 Veselības ministrijas rīcības atbilstība,

nodrošinot rezidentu pienākumu izpildi

Veselības ministrija

— (līdzekļu

atgūšana)

6


Par 2015. gada finanšu revīziju rezultātiem

ATTEIKUMS

SNIEGT

ATZINUMU

(kopējais

2015. gadā

piešķirtais

finansējums —

7 438 346 euro)

12 Atbalsta programmas pirmā mājokļa

iegādei līdzekļu izlietojums

13 Ostu publiskās lietošanas infrastruktūras

attīstība

14 Datu valsts inspekcijai papildus piešķirtā

finansējuma izlietojums

Ekonomikas

2 335 295

ministrija

Satiksmes ministrija 4 788 721

Tieslietu ministrija 314 330

Kopā 2015. gadā pasākumiem piešķirtais finansējums 49 098 973

7


Par 2015. gada finanšu revīziju rezultātiem

2. Atbilstības jautājumu

izvērtējuma rezultāti

Vērtējot atbilstības jautājumus, par kuriem sniedzām

modificētus atzinumus, ir iespējams identificēt

trīs galvenos kļūdu (neatbilstību) rašanās iemeslus:

••

trūkumi rīcībpolitikas definēšanā vai efektīvā ieviešanā

— gan ilgstoši realizējamos pasākumos,

kur nepieciešamas steidzamas darbības līdzšinējo

uzstādījumu pārskatīšanā, gan jaunajos uzdevumos,

kur jāanalizē, vai finansējums jaunajiem uzdevumiem

ir plānots un piešķirts pārdomāti;

••

būtiski trūkumi iestādes iekšējās kontroles vidē —

gan nodrošinot rīcībpolitikas faktisko ieviešanu,

gan arī ikdienas procesu un atsevišķu projektu

vadībā;

••

trūkumi IKT projektu vadībā — gan plānojot,

izstrādājot, uzturot un pilnveidojot informācijas

sistēmas, gan arī ieviešot citas ar IT saistītas aktivitātes.

Kāpēc sniedzām atzinumus ar

iebildi?

Atzinums ar iebildi sniegts, jo ir nepieciešama tūlītēja

rīcība, lai novērstu konstatētos trūkumus un

nodrošinātu, ka konkrētie darījumi (aktivitātes) tiek

veikti atbilstoši, mērķtiecīgi un jēgpilni. Ja šāda rīcība

neseko, pastāv augsts risks, ka nākamās revīzijas

rezultātā būsim spiesti sniegt negatīvu atzinumu.

Tādi, pēc mūsu vērtējuma, šogad bija septiņi atbilstības

jautājumi septiņos resoros (detalizētu informāciju

lūdzam skatīt pielikumā):

1. Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu

(fotoradaru) darbības nodrošināšana (resors

— Iekšlietu ministrija);

2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana

no vardarbības cietušām pilngadīgām personām

un vardarbību veikušām pilngadīgām personām

(resors — Labklājības ministrija);

3. Prezidentūras izdevumi (resori — Ministru kabinets

un Veselības ministrija);

4. Vienota tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas

portāla izveide (resors — Ministru kabinets);

5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts

«Prokuratūras informācijas sistēmas projekts

tiesu sistēmas attīstībai» (resors — Prokuratūra);

6. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās

informācijas sistēmas (ĢIS) izveide (resors —

Tieslietu ministrija).

8


Par 2015. gada finanšu revīziju rezultātiem

Kāpēc sniedzām negatīvus

atzinumus?

Negatīvs atzinums nozīmē, ka revīzijā konstatētas

būtiskas neatbilstības, iestādēm nenodrošinot normatīvajos

aktos noteikto funkciju veikšanu vai iekšējās

kontroles sistēmas pietiekamu un atbilstošu

darbību. Atsevišķos gadījumos negatīvais atzinums

var norādīt uz nepieciešamību steidzami pārvērtēt

darījuma (aktivitātes) turpināšanas lietderību, jo

pastāv pamatotas bažas, ka finanšu līdzekļu ieguldījums

plānoto mērķi nesasniedz.

Tādi, pēc mūsu vērtējuma, šogad bija pieci atbilstības

jautājumi piecos resoros (detalizētu informāciju

lūdzam skatīt pielikumā):

1. Jaunās politikas iniciatīvas ēnu ekonomikas apkarošanai

pasākumu realizēšana Valsts ieņēmumu

dienestā (resors — Finanšu ministrija);

2. izdevumi sertifikācijas pakalpojumiem, lai nodrošinātu

autentifikācijas, elektroniskā paraksta

un šifrēšanas sertifikātu iekļaušanu personas apliecībā

(eID kartē) (resors — Iekšlietu ministrija);

3. Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības

(monitoringa) sistēma (resors — Ministru

kabinets);

Kāpēc atteicāmies sniegt

atzinumus?

Atteikums sniegt atzinumu nozīmē to, ka revidenti

nevarēja iegūt pietiekamus pierādījumus un pārliecināties

par darījuma atbilstību izvēlētajiem vērtēšanas

kritērijiem. Mēs atsakāmies sniegt atzinumus

tādos gadījumos, kad, piemēram, uzskaites nepilnību

dēļ nevaram iegūt pierādījumus par aktivitātei

piešķirtā finansējuma izlietojumu, aktivitāti reglamentējošā

normatīvā bāze ir neviennozīmīgi interpretējama

u. c. Mūsu atteikums sniegt atzinumu no

turpmākās rīcības viedokļa ir vērtējams pēc būtības

— vai ir jāveic normatīvās bāzes sakārtošana, vai

jānodrošina izsekojama finansējuma uzskaite u. tml.

Tādi, pēc mūsu vērtējuma, šogad bija trīs atbilstības

jautājumi trīs resoros:

1. Atbalsta programmas pirmā mājokļa iegādei līdzekļu

izlietojums (resors — Ekonomikas ministrija);

2. Ostu publiskās lietošanas infrastruktūras attīstība

(resors — Satiksmes ministrija);

3. Datu valsts inspekcijai papildus piešķirtā finansējuma

izlietojums (resors — Tieslietu ministrija).

4. NEPLP 2015. gadā piešķirtās dotācijas elektroniskajiem

plašsaziņas līdzekļiem (tajā skaitā sabiedriskajiem

medijiem LTV un LR) izlietojums

(resors — Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu

padome);

5. Veselības ministrijas rīcības atbilstība, nodrošinot

rezidentu pienākumu izpildi (resors — Veselības

ministrija).

9


Par 2015. gada finanšu revīziju rezultātiem

3. Kļūdas un ieteikumi

Kļūdas

Par finanšu revīzijās konstatētajām kļūdām un nepilnībām

grāmatvedības uzskaitē mēs revidējamās

vienības informējam jau revīzijas laikā un revidējamās

vienības veic pasākumus, lai tās novērstu.

Ieteikumi

Revīziju rezultātā kopumā Valsts kontrole revidējamām

vienībām ir sniegusi 97 ieteikumus, no kuriem

vairāk kā puse ir attiecināmi uz atbilstības jautājumiem

(attēls nr. 5).

Nozīmīgākās nelabotās kļūdas (t. i., gan tādas kļūdas,

kuras revidējamās vienības nevarēja labot

(piemēram, faktiski veiktie maksājumi), gan tādas

kļūdas, kuru novēršanai nepieciešams vairāk laika

(piemēram, pamatlīdzekļu uzskaites sakārtošana)

ir identificētas Veselības un Izglītības un zinātnes

ministrijās, savukārt nozīmīgākie labojumi veikti

Finanšu ministrijā (konsolidētajā pārskatā atklāta

informācija par ES struktūrfondu un Kohēzijas

fonda finansētajiem projektiem iepriekšējā plānošanas

periodā noslēgtajiem līgumiem). Revīzijās par

2015. gadu konstatētās nelabotās kļūdas salīdzinājumā

ar 2013. gadu un 2014. gadu ir samazinājušās

respektīvi par 85% un 73%, savukārt laboto kļūdu

apjoms ir pieaudzis 4,3 un 4,5 reizes (attēls nr. 4).

9 7

39

AUGSTA

PRIORITĀTE

2013

161 ieteikums

128

43

35

VIDĒJA

PRIORITĀTE

2014

68 ieteikumi

24

18

23

ZEMA

PRIORITĀTE

2015

97 ieteikumi

RESORU NELABOTĀS KĻŪDAS, MILJ.

28

18,9

10,5

2,8

RESORU LABOTĀS KĻŪDAS, MILJ.

99,3

11

19

16

13

10

22,9

22

AUGSTA

PRIORITĀTE

VIDĒJA

PRIORITĀTE

ZEMA

PRIORITĀTE

2013

41,8 milj.

euro

2014

32,5 milj.

euro

2015

102,1 milj.

euro

uz pārskata daļu attiecināmie – 43

uz atbilstības jautājumiem attiecināmie – 54

Attēls nr. 4. Attēls nr. 5.

10


Par 2015. gada finanšu revīziju rezultātiem

Ieviešot Valsts kontroles sniegtos ieteikumus attiecībā

uz gada pārskatu, tiks nodrošināta:

••

piešķirto valsts budžeta līdzekļu likumīga, efektīva

un ekonomiska izlietošana atbilstoši paredzētajiem

mērķiem;

••

materiālo vērtību uzskaite un rīcība ar materiālajām

vērtībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

••

prasību un saistību atbilstoša uzrādīšana gada

pārskatā;

••

publisko iepirkumu likuma normu ievērošana.

Ieviešot Valsts kontroles sniegtos ieteikumus attiecībā

uz atbilstības jautājumiem pamatā tiks nodrošināta

konkrētiem pasākumiem piešķirtā finansējuma

izlietošana atbilstoši piešķīruma mērķiem un

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem atsevišķās revīzijās

esam apkopojuši arī informāciju par iepriekšējās

revīzijās sniegto ieteikumu ieviešanu. Tā, piemēram:

••

revīzijā par Aizsardzības ministrijas gada pārskatu

tika konstatēts, ka ieviešot Valsts kontroles

ieteikumus, kas bija vērsti uz to, lai tiktu pilnveidota

karavīru veselības aprūpes organizēšana un

kontrole, ir veiktas izmaiņas medikamentu aprites

kārtībā, tā Nacionālajos bruņotajos spēkos

panākot budžeta līdzekļu ekonomiju 127 270 euro

apmērā;

••

revīzijā par Iekšlietu ministrijas gada pārskatu

tika konstatēts, ka ieviešot Valsts kontroles ieteikumus:

1) kas bija vērsti uz to, lai tiktu uzlabota

kontrole pār līgumu par Latvijas Republikas un

Krievijas Federācijas valsts robežas uzmērīšanas

un demarkācijas darbu izpildi un pieņemšanu atbilstoši

līguma prasībām, Nodrošinājuma valsts

aģentūra panāks valsts budžeta līdzekļu ekonomiju

493 510 euro apmērā; 2) kas bija vērsti uz

nelietderīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojuma

novēršanu lietisko pierādījumu, arestētās mantas

un administratīvo pārkāpumu lietās izņemto

transportlīdzekļu pārvietošanai un glabāšanai,

Nodrošinājuma valsts aģentūra ir veikusi vairākus

pasākumus, kā rezultātā šim mērķim izlietotie

līdzekļi 2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, ir

samazinājušies par 168 000 euro;

••

revīzijā par Kultūras ministrijas gada pārskatu

tika konstatēts, ka Latvijas Nacionālā bibliotēka

ir ieviesusi būtiskāko 2014. gada finanšu revīzijā

sniegto ieteikumu un 2015. gadā uzrādījusi

grāmatvedības uzskaitē 2014. gadā saņemtos pamatlīdzekļus

un inventāru par kopējo summu

9 906 394 euro, kā arī nodrošinājusi to identificēšanu

dabā. Arī 2015. gadā saņemtās materiālās

vērtības par kopējo summu 8 420 120 euro

ir atbilstoši uzrādītas grāmatvedības uzskaitē un

identificējamas dabā;

••

revīzijā par Tieslietu ministrijas gada pārskatu

tika konstatēts, ka, ieviešot Valsts kontroles ieteikumu

saistībā ar maksas pakalpojumu izcenojumu

pārskatīšanu atbilstoši faktiskajām izmaksām,

VZD ieņēmumi no maksas pakalpojumu

sniegšanas palielināsies vismaz par 894 076 euro

gadā.

Tomēr ir konstatēti arī negatīvie piemēri — Izglītības

un zinātnes ministrijā un Nacionālo elektronisko

plašsaziņas līdzekļu padomē — kad resori nav

veikuši atbilstošas darbības, lai nodrošinātu Valsts

kontroles sniegto ieteikumu ieviešanu.

11


Par 2015. gada finanšu revīziju rezultātiem

Noslēgumā vēlamies izteikt atzinību resoriem par

veiktajiem uzlabojumiem gada pārskatu kvalitātē,

ko šogad uzskatāmi apliecina arī revīziju rezultāti.

Tāpat, ņemot vērā atbilstības jautājumu izvērtējuma

rezultātus, arī nākamajās finanšu revīzijās turpināsim

vērtēt šos jautājumus un, lai pilnveidotu darījumu

organizāciju, kā arī veicinātu labu pārvaldību,

pēc revīzijām apkoposim arī labās prakses piemērus,

par kuriem informēsim ministrijas un centrālās

valsts iestādes.

12


Par 2015. gada finanšu revīziju rezultātiem

Foto © depositphotos.com

13

More magazines by this user
Similar magazines