Views
2 years ago

tezl%C4%B1%20%C4%B1lan%202016%20g%C3%BCz

tezl%C4%B1%20%C4%B1lan%202016%20g%C3%BCz

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programlarının aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. ONLİNE BAŞVURU Başvurular 25 - 29 Temmuz 2016 tarihleri arasında Online Başvuru Sistemi üzerinden https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx yapılacaktır. Online başvuruda belirtilen bilgilerin yanlış olması halinde aday kesin kayıt hakkı kazansa bile kaydı kesinlikle yapılmayacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. BAŞVURU, KAYITLAR VE SINAVLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Adaylar aynı anda tek bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler. Birden fazla Anabilim Dalına yapılan başvurular iptal edilecektir. 2. Enstitümüzde ve başka Enstitülerde lisansüstü eğitim yapan adaylar başvuruda bulunamazlar. Bu tür adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adaylar sınavı kazansalar dahi kesin kayıt yaptıramayacak olup yerlerine yedek adaylar alınacaktır. 3. Adayın, başvurulan lisansüstü programın sayısal puan türünde 2013 Sonbahar Dönemi veya sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 ve üzeri bir puan almış olması gerekmektedir. 4. Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunun 06.01.2016 tarih ve 2016/01-05 no’lu kararı gereği 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından geçerli olmak üzere kayıt yaptıran yüksek lisans öğrencileri için; tez savunma sınavına girmeden önce tez konusu ile ilgili olarak en az bir adet yayın yapma (bildiri, makale, patent, proje yarışmalarında dereceye girmek) zorunluluğu getirilmiştir. 5. Not dönüşümü, YÖK tarafından belirlenmiş olan 4’lük not sistemi cetveline göre yapılacaktır. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/f3d72044-c756-4302-ab26- 91af35f45f43 SINAV DEĞERLENDİRMESİ 1. Yüksek Lisans programı başarı notunun hesaplanmasında; A) Yazılı Bilim sınavı yapılmaması halinde, ALES puanının %60’ı, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %40’ının toplamının alınmasıyla öğrencinin başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde alınırlar. B) Yazılı bilim sınavı yapılması halinde, ALES puanının %60’ı, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 20’si ve yazılı bilim sınavından en az 50 puan alınmak kaydıyla %20’sinin toplamlarının alınmasıyla öğrencinin başarı puanı tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanır ve kontenjan dâhilinde öğrenci olarak alınırlar. Başvuran öğrenci sayısının belirtilen kontenjanı aşması durumunda yazılı bilim sınavına girecek öğrencilerin sayısı, ilan edilen kontenjanın 3 katı ile sınırlandırılacak olup, ALES puanının %60’ı ile lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının % 40’ı alınarak en yüksek puandan başlanarak belirlenecektir. 2. Yazılı Bilim Sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, 03 Ağustos 2016 tarihinde Enstitümüzün web sayfasında https://www.konya.edu.tr/fenbilimlerienstitusu ilan edilecektir. Yazılı Bilim Sınavı, ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından yapılacaktır. 3. Yazılı Bilim Sınavı 10 Ağustos 2016 tarihinde yapılacak olup, sınavların sonuçları ise 12 Ağustos 2016 günü saat 17.00’den sonra Enstitümüzün web sayfasında ilan edilecektir.

ANTREPO%20E%C5%9EYA%20G%C4%B0R%C4%B0%C5%9E%20%C3%87IKI%C5%9E%20%C4%B0%C5%9ELEMLER%C4%B0%20KILAVUZU_16012017
Ask%C4%B1%20Asil%20listesi%20GEN%C3%87%20%C3%87ift%C3%A7i
Academia%20Financiera%202016%20(Informaci%C3%B3n)
Academia%20Financiera%202016%20(Informaci%C3%B3n)
Noti_cias%20MEDIARE%20-%20Mar%C3%A7o.Abril%202016
2016%20YILI%20%C3%9CR%C3%9CN%20L%C4%B0STES%C4%B0(1)
05.09.2016%20SEV%C4%B0YE%20BEL%C4%B0RLEME%20SINAVINA%20G%C4%B0RECEK%202016-2017%20KAYITLI%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0LER%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20SINAV%20SALONLARI
%C4%B0%C5%9F%20G%C3%BCc%C3%BC%20Piyasas%C4%B1%20Analizi%20Raporu
HHO%20Ba%C5%9Fvuru%20K%C4%B1lavuzu%20(ikinci%20ve%20%C3%BC%C3%A7%C3%BCnc%C3%BC%20s%C4%B1n%C4%B1flar)
D%C3%BCnyada%20ve%20T%C3%BCrkiyede%20K%C4%B1dem%20Tazminat%C4%B1%20Uygulamas%C4%B1%20T%C3%BCrkiyede%20Kurulmas%C4%B1%20%C3%96ng%C3%B6r%C3%BClen%20K%C4%B1dem%20Tazminat%C4%B1%20Fonun%20Finansal%20Projeksiyonu
Lisanss%C4%B1z%20%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1%20Mektubu%2001.08.2016
Kent%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1_YL_Bro%C5%9F%C3%BCr_2
A%C3%A7%C4%B1klanan%20%C5%9Eirket%20Karlar%C4%B1
Erasmus%202017-2018%20s%C4%B1nav%20sonu%C3%A7lar%C4%B1
mikrobiyoloji-%C3%A7obanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_12
Karar-Okumas%C4%B1-%C4%B0%C3%A7in-Kararlar
T%C4%B0SK-Asgari-%C3%9Ccret-A%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1
%C3%9CNIVERSITELER%C4%B0MIZIN%202016%20YILI%20DUNYA%20GENEL%20SIRALAMALARINDAKI%20DURUMU
YATAY%20GE%C3%87%C4%B0%C5%9E%202016-2017
Kadir-KASALAK-Kuva-y%C4%B1-Milliyenin-Askeri-A%C3%A7%C4%B1dan-Et%C3%BCd%C3%BC
%C4%B0dari-Yarg%C4%B1lama-Hukuku-Final-S%C4%B1nav%C4%B1-Tek-%C4%B0%C3%96-Cevap-Anahtar%C4%B1
1740745240_14.%20AL%C4%B0%20%C3%87A%C4%9ELAR%20DEN%C4%B0Z
2016-2017E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9FretimY%C4%B1l%C4%B1AkademikTakvim
2016 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Özet Veriler
2017%20YILI%20%20UMRE%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TELER%20KAYIT%20%C4%B0%C3%87%C4%B0N%20%C4%B0ZLENEN%20YOL
?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f16-19-313-142
?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f16-21-371-173
Opinia%20uzupe%C5%82niaj%C4%85ca%20prof.%20zw.%20dr.%20hab.%20Bogus%C5%82awa%20Banaszaka_Uniwersytet%20Zielonog%C3%B3rski_27%20grudnia%202016%20r.
2016%20-%202017%20Salon%20Futbolu%20Oyun%20Kurallar%C4%B1