12.07.2016 Views

Letopis-jun-2015-2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Датум

7.6.2016.

ШКОЛСКА 2015/2016. ГОДИНА

ЈУН 2016. ГОДИНЕ

Активности

Одржана су одељењска већа завршних разреда са следећим дневним редом:

1. Утврђивање успеха и дисциплине ученика на крају школске 2015/2016. год.,

2.Усвајање извештаја о реализацији свих облика образовно- васпитног рада.

Одржано је матурско вече у ресторану Бољи живот.

8.6.2016.


15.6.2016. Наставници наше Школе су учествовали у реализацији завршног испита.

16.6.2016.

Одржана је седница Наставничког већа на којој је за ђака генерације изабрана

Наталија Петровић, ученица одељења IV-5.

Одржана је 18. седница Управног и Надзорног одбора Заједнице машинских

школа Републике Србије на Власинском језеру са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО

2. Припрема 12. Скупштине

3. Разно

Седници је присуствовала Весна Ристић, директорка Школе као члан Управног

одбора.

10.6.2016.

11.6.2016.

Одржана је 12. седница Скупштине Заједнице машинских школа Републике

Србије на Власинском језеру са дневним редом:

ПРВИ ДАН 10.6.2016.

1. Актуелне теме – представници ЗУОВ‐а

2. Презентација компаније „FESTO“, произвођача дидактичке опреме

3. Презентација нових пројеката – ТЕMPUS канцеларија

4. Систем образовања у Бугарској – Šenin Samuil

5. Извештаји са одржаних републичких такмичења

6. Извештај о раду Заједнице у претходном периоду

ДРУГИ ДАН 11.6.2016.

7. Рад по групама за нове образовне профиле и такмичења

8. Усвајање закључака радних група

Објављен оглас у народним новинама о образовном профилу индустријски

механичар

21.6.2016.


22.6.2016.

23.6.2016.

24.6.2016.

Крај наставне године

Гостовање директорке Весне Ристић и ученице Емилије Митић и одељења II-3 у

емисији Добар дан на НТВ о упису ученика у први разред у шк. 2016/2017. Год.

У малој сали Регионалне привредне коморе у Нишу одржана је конференција за

медије о новом образовном профилу Индустријски механичар чије ће се

образовање реализовати по моделу дуалног образовања. Конференцији су

присуствовали представници Школе: Весна Ристић, Мирјана Мишић, Љубиша

Миљковић и Зоран Симоновић.


Регионални центар за професионални развој запослених у образовању реализовао

је наекредитовани стручни скуп у организацији Завода за вредновање квалитета

образовања и васпитања под називом "Општи стандарди постигнућа за крај

општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и

васпитања у делу општеобразовних предмета". Скупу су присуствовали: Весна

Ристић, Маргарита Тодоровић, Ивана Милићевић и Лидија Ранђеловић.


Одржана су одељењска и наставничко вече поводом краја наставне године

27.6.2016.

I1 I2 I3 I4 II1 II2 II3 III1 III2 III3 III4 III5 IV1 IV2 IV3 IV4 IV5

Изостајање ученика


5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

I1 I2 I3 I4 II1 II2 II3 III1 III2 III3 III4 III5 IV1 IV2 IV3 IV4 IV5

Просечна оцена на крају наставне године

28.6.2016.

Одржани су родитељски састанци поводом краја школске године.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!