5

shanido
  • No tags were found...

הטעותהנפלאהשעשיתי:‏

מזלישטעיתילחשובש"אחראיתהגילהרך"בקיבוץנחשוןהיא

אחראיתאזוריתבמטהיהודה,אחרתאיןסיכוישהיתהליהתעוזה

לבקשממנהשמותשלגניםנוספים.‏

‏"ישכאןיותרמדיתינוקותבשבילך?"היאשאלהואניגמגמתי

משהוכמו"אהההכןזוהבעיה."‏

‏"היתהכאןמישהימקסימהשפתחהעכשיומשפחתוןבצלפון."היאאמרה.‏

מעטותהפעמיםבהןנכנסתילמקוםוידעתישהגעתיהביתה.‏

ככההרגשנואניועדוכשהגענואליכםעםרומי"גוגו"ולמן.‏

התינוקתהכיקטנהבגן

תודהעלשהיאגדלהעםהאהבהשלכםאליה.עלשנכנסתםאלינוללבומצאתם

שםמשכן.עלאיןקץהכלהוסבלנותועלשהיתםהגןהקסוםוהאשרםשלנו.‏

תודהעלשלמדנוללכתאתכםכולנו.תודהעלהדרך.‏

תמידאתכםבמסעותובדרכיםהחדשותשלכםאיפהשתהיו.‏

כנראהשעשינומשהוטובאםמצאנואתכם.‏

אוהבים

שניעדוורומי

RomiGUGU

Velman

More magazines by this user
Similar magazines