12

shanido
  • No tags were found...

שי שו

כשראינואתהשלטים באזור שבישרועלפתיחתמשפחתוןחדש בצלפון,‏

החלטנולבדוק.‏

אמנםכברהינורשומיםלגןאחר,אבל בכלזאת.‏

הפגישהעםאלהואוראלהיתהחזקהוהדליקהאצלנוניצוץ,גםהבנו

שהם בעצםאנתרופוסופים שעודלאיצאומהארון.‏ :-)

הבעיההיחידההיתה שכברהינורשומיםלגןאחר

שגםהואעשהרושם טוב.‏ אבלמשהו בבטןהרגיש

שעודניפגש.‏

אזהתחלנואתהשנה בגןהמקורי,הספיקו

לנו שםיומים בלבדכדילדעת שאנחנו

עוברים(כלומר,רצים.)לאלהואוראל.אז

בעצם שישוהיתהמראשוניהילדים במשפחתון

הקסוםומהרמאודהרגשנו שזכינו.פשוטכך.‏

אלה,אוראלואופלייקרים-‏

תודהענקיתעלתקופהנפלאה,על

האהבההגדולה שהערפתםעל

שישו שלנו,עלההשקעההאינסופית,‏

הסבלנות,החיבוק,ההקשבה,השיתוף

וארוחותהגורמהכמובן.:-)‏

שישוחזרה שמחהמהגןויוםהעבודה שלנו

היהרגועונינוח,ידענו שהיא בידיםהכי

טובות שאפשר.‏

אנחנומאחליםלכם טיולמוצלח,מלא באנרגיות טובות,‏

מלא בגילויםעלהעולםועלעצמכםאשריחזקואתכם

כמשפחה.מאחלים שתשמרועלעצמכםושתפגשואנשים

טוביםלאורךהדרך.‏

סעולשלוםוחזרו בשלום.‏

אוהביםמאד-‏ שישו,יעלואופירכהן

More magazines by this user
Similar magazines