17.08.2016 Views

Bamix - SliceSy šedý (SK)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZOBRAZENIE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

Upozornenie: Hlava mixéra musí byť pri práci nasadená kolmo na hriadeľ (E) vrchnáku krájača (F).

Maximálna doba nepretržitej prevádzky sú 3 min.


Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru prejavenú nákupom multifunkčného krájača SliceSy. Kvalita výrobkov

bamix je potvrdená miliónmi spokojných zákazníkov na všetkých 5 kontinentoch už od roku 1954.

Vďaka výmenným strúhadlám získate v kombinácii s tyčovým mixérom bamix skutočne multifunkčné

zariadenie, ktoré hravo nahradí väčšinu kuchynských spotrebičov.

Upozornenie: Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uchovajte ho pre ďalšiu

potrebu. Krájač môže byť používaný iba pre účely podľa tohto návodu na použitie.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Krájač na mäso a zeleninu SliceSy melie, seká, krája, strúha a krája na plátky. Je dodávaný s piatimi

nástavcami na strúhanie (jemné, stredné a silné rezančeky, tenké a hrubé plátky) a jedným nožom na

sekanie. S ich pomocou môžete strúhať čokoládu, zeleninu, tvrdý syr, staré pečivo na strúhanku,

nasekáte cibuľku na hrúbku, ktorá vám bude vyhovovať bez jedinej slzy, nameliete čerstvé mäso na

prípravu fašírok alebo hamburgerov či pripravíte ľadovú triešť do koktailov.

VŠEOBECNÉ POKYNY

• Vrchnák krájača (E) nie je vodeodolný a nikdy nesmie byť ponorený do vody alebo umývaný v

umývačke riadu. Čistite túto jednotku iba vlhkou handrou alebo jemnou hubkou.

• Nevystavujte SliceSy preťaženiu. Nepracujte s ním dlhšie ako 3 minúty.

• Pri používaní SliceSy vyberte na mixéri vždy rýchlostný stupeň č.2.

SliceSy nie je mlynček. Pre mletie korenia, kávy, cukru atď. použite vždy mlynček alebo

procesor.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

• Nôž aj výmenné strúhadlá sú veľmi ostré. Pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatrnosť,

aby ste sa nezranili.

• Berte do úvahy aj návod na použitie svojho mixéra.

SliceSy je určený výhradne pre používanie v domácnosti. Z bezpečnostných dôvodov sa

nesmie používať na iné účely, než na ktoré je určený.

• Osoby, ktoré nie sú oboznámené s návodom na použitie, nesmú prístroj používať. Pri

používaní i skladovaní uchovávajte krájač mimo dosahu detí.

• Pri používaní postavte SliceSy vždy na rovný, stabilný povrch. Nikdy nepokladajte krájač na

horúcu plochu alebo v blízkosti otvoreného ohňa.

• Krájač vyčistite po každom použití. Vrchnák krájača (E) nie je vodeodolný a nikdy nesmie byť

ponorený do vody alebo umývaný v umývačke riadu. Čistite ho preto iba utrením vlhkou

handrou alebo jemnou hubkou.

• V prípade, že je krájač používaný na iné účely, než pre ktoré je určený, ak je používaný

nesprávne alebo v prípade zásahu nekvalifikovanou osobou, záruka stráca platnosť a výrobca

aj distribútor sa vzdávajú akejkoľvek zodpovednosti za možné vzniknuté škody.


ZOZNAM JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ

Obrázok Názov Objednací kód

A Nádoba BA-500.010

B Vnútorný tanier s osou BA-500.008

C Nôž krájača BA-801.006

D Unášač strúhadiel BA-800.028

E Vrchnák krájača BA-500.011

H Stláčadlo BA-800.025

I Strúhadlá viď. zoznam

ZOZNAM VÝMENNÝCH STRÚHADIEL

Strúhadlo, jemné

Strúhadlo, stredné

Strúhadlo, hrubé

Plátkovač, jemný

Plátkovač, hrubý

(BA-801.001)

(BA-801.002)

(BA-801.003)

(BA-801.004)

(BA-801.005)


PRACUJEME SO SLICESY

1. Sekací nôž (C)

Použitie: seká zeleninu (napr. cibuľu, kapustu, papriku), ovocie, varené a surové mäso, orechy, atď.

Do nádoby (A) vložte vnútorný tanier s osou (B). Uistite sa, že všetky 4 výrezy po obvode taniera

zapadli do príslušných výstupkov nádoby (J). Pri nesprávnom usadeniu môže dôjsť k trvalému

poškodeniu! Vložte nôž (C) na os vnútorného taniera (B). Nôž (C) vkladajte opatrne - je veľmi ostrý.

Pri manipulácii s nožom vždy dbajte na to, aby ste sa neporanili. Ak nie je nôž práve používaný, uložte

ho do ochranného púzdra. Uchovávajte ho mimo dosahu detí!

Dajte suroviny (zeleninu, ovocie, mäso atď.) do nádoby (A).

Tip: Väčšina potravín pri sekaniu zväčší svoj objem. Preto odporúčame, aby ste neplnili nádobu viac

než do polovice.

Zakryte nádobu (A) vrchnákom s pohonnou jednotkou (E). Nasaďte hlavu mixéra bamix kolmo na

hriadeľ (F) a spustite mixér na rychlostný stupeň II.

Tip: Plniacim hrdlom (G) môžete pozorovať hrúbku sekaných surovín, prípadne pridávať ďalšie

suroviny a ingrediencie.

Nikdy do plniaceho hrdla (G) nestrkajte prsty alebo nástroje (lyžicu, nôž, stierku atď.). Vďaka

patentovanému vnútornému tanieri (B) spracované suroviny z nádoby ľahko vyberiete aj bez pomoci

stierky (K).

2. Výmenné strúhadlá (I)

Použitie: strúhajú a plátkujú zeleninu (napr. cibuľu, pór, uhorky, reďkovky, mrkvu), ovocie, syry,

čokoládu atď.

Do nádoby (A) vložte vnútorný tanier s osou (B). Uistite sa, že všetky 4 výrezy po obvode taniera

zapadli do príslušných výstupkov nádoby (J). Pri nesprávnom usadení môže dôjsť k trvalému

poškodeniu! Dajte zvolené strúhadlo (I) do otvoru unášača strúhadiel (D). Dbajte, aby bol krájač v

otvore pevne uchytený (zaklapnutý) a unášač strúhadiel nasaďte na os vnútorného taniera (B).

Strúhadlá sú veľmi ostré, pri manipulácii s nimi pracujte veľmi opatrne, aby nedošlo k zraneniu.

Udržujte ich mimo dosahu detí!

Zakryte nádobu (A) vrchnákom s pohonnou jednotkou (E). Nasaďte hlavu mixéra bamix kolmo na

hriadeľ (F). Plniace hrdlo (G) naplňte surovinou a spustite mixér na rychlostný stupeň II.

Tip: Práca bude efektívnejšia, keď surovinami zaplníte celý objem plniaceho hrdla.

Nikdy do plniaceho hrdla (G) nestrkajte prsty alebo nástroje (lyžicu, nôž, stierku atď.). Vďaka

patentovanému vnútornému tanieri (B) spracované suroviny z nádoby ľahko vyberiete aj bez pomoci

stierky (K).

Dôležité: Na plniace stláčadlo (H) netlačte príliš silno. Tlak jedného prsta je dostačujúci (predĺžite tak

životnosť svojho krájača SliceSy).


ČISTENIE A ÚDRŽBA

SliceSy čistite po každom použití. Najjednoduchší spôsob vybratia strúhadla je jeho vytlačenie (L).

Materiály všetkých častí prístroja sú certifikované pre styk s potravinami. Syntetické časti sa však

môžu časom zafarbiť vďaka potravinám, ako je napr. mrkva, čo nemá žiadny negatívny zdravotný

efekt.

Tip: Zafarbenie odstránite citrónovou šťavou alebo rastlinným olejom, ktorý nakvapkajte na

handričku a zafarbené miesto ním očistite. Použiť môžete aj jemný saponát na riad.

Nôž a strúhadlá neutierajte v ruke. Jednoducho ich opláchnite a nechajte odkvapkať. Nenechávajte

ich ležať vo vode so saponátom! Buďte opatrní pri manipulácii so všetkými ostrými dielmi prístroja!

Skladujte SliceSy v suchom prostredí, mimo dosahu detí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typové označenie

SLICESY

Kód výrobku

BA-150.050

EAN 7610497600435

Pohonná jednotka

Tyčové mixéry bamix

Celková výška

190 mm

Priemer nádoby

150 mm

Objem nádoby

1.200 ml

Hmotnosť

620 g

Doba nepretržitého chodu

Max. 3 min.

Výrobca

ESGE AG, Švajčiarsko

AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO

Záručné aj pozáručné opravy mixérov a príslušenstva vrátane dodávok náhradných dielov zaisťuje:

Šľaháme.sk

9. května 24/22

250 92 Šestajovice

Česká republika

Objednávka servisnej opravy: www.mujbamix.cz

Objednávka náhradných dielov: www.slahame.sk


POZNÁMKY


9. května 24/22

250 92 Šestajovice

Česká republika

www.slahame.sk

www.mujbamix.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!