26.08.2016 Views

Kỷ yếu 70 năm thành lập Dòng

Kỷ Yếu 70 năm thành lập Hội Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi - Chí Hòa

Kỷ Yếu 70 năm thành lập Hội Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi - Chí Hòa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NỘI DUNG<br />

LỜI NGỎ .................................................................................. 5<br />

HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI ...................................................... 9<br />

ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG .......................................................... 33<br />

LƯỢC SỬ HỘI DÒNG ............................................................ 36<br />

HAI TỈNH DÒNG .................................................................... 81<br />

TỈNH DÒNG TRUYỀN TIN ........................................... 83<br />

TỈNH DÒNG NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH ......................... 179<br />

NHỮNG CẢM NGHIỆM ........................................................ 226<br />

DÒNG MÂN CÔI BÙI CHU ................................................... 282


Bảy mươi <strong>năm</strong> trôi qua kể từ khi Đức Cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn tuyên<br />

sắc <strong>lập</strong> <strong>Dòng</strong> ngày 08-09-1946. <strong>Dòng</strong> Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi đã chính thức<br />

hiện diện giữa lòng Mẹ Giáo Hội trên quê hương Việt nam.<br />

Bảy mươi <strong>năm</strong> là mốc điểm quý báu để nhìn lại những trang lịch sử thánh thiêng<br />

của Hội <strong>Dòng</strong>. Trải qua bao biến cố thăng trầm với những đổi thay của hoàn cảnh<br />

xã hội và đất nước, những trang lịch sử ấy thấm đẫm dấu ấn của ân sủng và tình<br />

thương của linh đạo Mân Côi. Bảy mươi <strong>năm</strong> lịch sử của một Hội <strong>Dòng</strong> thì kể là<br />

chưa dài, nhưng cũng đủ để cảm nhận tình thương Thiên Chúa đã luôn yêu thương<br />

và dẫn dắt Hội <strong>Dòng</strong> cách trực tiếp hay qua những trung gian.<br />

Tập <strong>Kỷ</strong> Yếu mừng <strong>70</strong> <strong>năm</strong> hiện diện là một lời tạ ơn Thiên Chúa là Cha đầy tình<br />

thương, đã quan phòng cho Hội <strong>Dòng</strong> được sinh ra và lớn lên trong cuộc đời này,<br />

được tham gia vào sứ mạng của Chúa Kitô. Xin dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm<br />

mến tri ân vì “hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện” (Is 26, 12). Xin<br />

cảm tạ Mẹ Maria Mân Côi và Thánh Cả Giuse đã luôn hiện diện bên từng con cái<br />

trên mọi bước đường của đời thánh hiến và sứ vụ.<br />

Chúng con ngưỡng mộ và khắc ghi công ơn của Đức cha Tổ phụ, các vị tiền bối,<br />

quý Bề trên qua từng giai đoạn và những người chị tiên phong đã âm thầm khai<br />

phá, mở đường và viết nên trang sử hồng ân của Hội <strong>Dòng</strong>, để hôm nay, sau <strong>70</strong><br />

<strong>năm</strong>, Hội <strong>Dòng</strong> có được những di sản vô cùng quý báu cả hai mặt tinh thần lẫn vật<br />

chất của Mẹ <strong>Dòng</strong> lưu truyền lại, để tiếp tục khơi dẫn chúng con trong đoàn sủng<br />

Mân Côi.<br />

Xin tri ân Mẹ Giáo Hội, người Mẹ đã khai sinh chúng con trong đời sống đức tin<br />

và thánh hiến. Xin tri ân các Vị Chủ Chăn, các Đức Hồng Y, các Đức Giám Mục,<br />

các Linh mục trong các giáo phận và các giáo xứ, đã nâng đỡ chúng con về mọi<br />

mặt và bằng nhiều cách thế khác nhau để Hội <strong>Dòng</strong> luôn được thăng tiến và phát<br />

triển.<br />

Xin cám ơn quý ân nhân, thân nhân và mọi người đã sát cánh với chị em Mân Côi<br />

trong cuộc sống và trên mọi nẻo đường phục vụ, đã luôn cầu nguyện, vun đắp và<br />

tận tình giúp đỡ Hội <strong>Dòng</strong> về tinh thần cũng như vật chất.<br />

Ngoài tâm tình tri ân, tập <strong>Kỷ</strong> Yếu còn muốn lưu lại những dấu ấn, những kỷ niệm<br />

của chặng đường <strong>70</strong> <strong>năm</strong> đã qua. Nội dung không chỉ gợi lại những sự kiện xẩy ra<br />

trong đời sống, nhưng còn muốn góp tiếng để thúc đẩy nhau nỗ lực vươn tới tầm<br />

cao của đời thánh hiến và diễn tả những tâm tư, những thao thức, những nguyện<br />

ước sao cho đời sống và sứ vụ Mân Côi luôn được lan tỏa nét đẹp Tin Mừng.<br />

LÔØI NGOÛ 5


Nói sao cho đủ về những ân tình đã nhận lãnh. Ngôn từ giới hạn không thể nói lên<br />

hết những tâm tình cảm mến và biết ơn của mọi chị em Mân Côi nhân dịp mừng <strong>70</strong><br />

<strong>năm</strong> hiện diện. Tất cả những gì đã diễn ra đều được trân trọng, ghi nhớ và cảm<br />

nghiệm. Những tâm tình ấy xin được dàn trải trong tập <strong>Kỷ</strong> Yếu với lược đồ gồm 5<br />

phần:<br />

Phần I: HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI<br />

Uống nước nhớ nguồn. Chị em Mân Côi ghi nhớ công ơn Đức cha Tổ phụ, quý cha<br />

Bề trên, Tuyên úy, các Bề trên của <strong>Dòng</strong> qua các thời đại, các chị tiên phong đã dấn<br />

thân và xây dựng Hội <strong>Dòng</strong> từ thuở ban đầu, đã để lại cho các thế hệ theo sau một<br />

gia sản thiêng liêng vô giá và những mẫu gương thánh thiện. Biết bao công khó của<br />

các vị tiền bối đã vất vả gian nan để vượt qua những thử thách và viết nên trang sử<br />

đẹp của Hội <strong>Dòng</strong>.<br />

Phần II: ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG DÒNG<br />

Với tinh thần Đức ái, đời tu Mân Côi là một hành trình cùng Mẹ Maria sống mầu<br />

nhiệm cứu độ và mang ơn cứu độ đến cho mọi người. Là một Hội <strong>Dòng</strong> giáo phận,<br />

chị em Mân Côi tham gia vào sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội theo đặc sủng của<br />

Đấng Sáng <strong>lập</strong>.<br />

Phần III: LƯỢC SỬ HỘI DÒNG<br />

Chắc chắn một chặng đường <strong>70</strong> <strong>năm</strong> với những hoàn cảnh không ngừng biến động,<br />

không thể tóm gọn trong một tập <strong>Kỷ</strong> Yếu. Chỉ xin ghi lại cách vắn gọn sự hình<br />

<strong>thành</strong> và phát triển của Hội <strong>Dòng</strong> cùng những sinh hoạt, nếp sống và những diễn<br />

tiến của <strong>70</strong> <strong>năm</strong> ân phúc.<br />

PHẦN IV: CÁC TỈNH DÒNG<br />

Khi ghi lại lược sử quá trình và hiện tình của mình, các Tỉnh <strong>Dòng</strong> cho thấy những<br />

nẻo đường dấn thân đều được khởi đi từ sứ mạng truyền giáo của Hội <strong>Dòng</strong>. Ở đây,<br />

không liệt kê hết mọi sinh hoạt theo diễn tiến thời gian, nhưng qua một vài điểm<br />

mốc, các Tỉnh <strong>Dòng</strong> muốn diễn tả sức sống và sự năng động của việc đáp trả lời<br />

kêu gọi chị em đi vào chiều sâu của đặc sủng <strong>Dòng</strong> trong các môi trường phục vụ.<br />

Phần V: NHỮNG CẢM NGHIỆM<br />

Xin lưu lại những tâm tình muốn nói trong khi dừng lại chiêm ngắm những trang<br />

lịch sử thánh thiêng của Hội <strong>Dòng</strong>. Tất cả những gì được cảm nghiệm và được<br />

sống, nay trở <strong>thành</strong> những bài học cụ thể làm phong phú hiện tại và làm tiếng vọng<br />

cho tương lai.<br />

6 KYÛ YEÁU NAÊM THAØNH LAÄP DOØNG


Tóm lại, qua tập <strong>Kỷ</strong> Yếu này, chúng con muốn nhìn về quá khứ, để tri ân bằng cả<br />

tấm lòng và bằng cuộc sống, đồng thời để phát huy những mặt tích cực trong hiện<br />

tại và chuyển giao kinh nghiệm cho thế hệ tương lai, với ước nguyện giúp nhau<br />

vươn tới đỉnh trọn lành như lòng Chúa mong muốn: “Anh em hãy nên hoàn thiện<br />

như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).<br />

Thời gian dù có trôi đi, nhưng không thể xóa được những gì lòng con người muốn<br />

khắc ghi. Tâm tình của các chị em Mân Côi là mãi muôn đời được khắc ghi những<br />

ân phúc Chúa tuôn đổ trên Hội <strong>Dòng</strong> qua Giáo Hội, Quý Đức cha, quý cha, qua các<br />

ân nhân, thân nhân và mọi người chị em gặp gỡ trong suốt hành trình dâng hiến.<br />

“Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,<br />

Những kỳ công Ngài đã thực hiện,<br />

Và những điều Ngài dự định cho chúng con<br />

Thật là nhiều vô kể!<br />

Không một ai sánh được như Ngài.<br />

Dầu con muốn loan đi kể lại,<br />

Nhưng quá nhiều đếm nổi làm sao! (Tv 40, 6)<br />

Nt. Marie Rose Vũ Thị Loan, Fmsr<br />

Bề trên Tổng quyền<br />

LÔØI NGOÛ 7


8 KYÛ YEÁU NAÊM THAØNH LAÄP DOØNG


PHẦN I<br />

HƯỚNG VỀ NGUỒN CỘI<br />

HÖÔÙNG VEÀ NGUOÀN COÄI 9


ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ<br />

10 KYÛ YEÁU NAÊM THAØNH LAÄP DOØNG


ĐỨC GIÁO HOÀNG PIÔ XII<br />

Dưới triều đại ngài 1939-1958<br />

Hội dòng Mân Côi được <strong>thành</strong> <strong>lập</strong><br />

12 KYÛ YEÁU NAÊM THAØNH LAÄP DOØNG


Đức Hồng Y<br />

Petrus FUMASONI BIONDI<br />

Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo<br />

ký Văn thư cho phép <strong>lập</strong> <strong>Dòng</strong><br />

HÖÔÙNG VEÀ NGUOÀN COÄI 13


ĐỨC CHA ĐÔMINICÔ MARIA HỒ NGỌC CẨN<br />

1876 – 1948<br />

Sáng <strong>lập</strong> <strong>Dòng</strong> Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi<br />

14 KYÛ YEÁU NAÊM THAØNH LAÄP DOØNG


* 03-12-1876 : Chào đời tại họ Ba Châu, xứ Ngọc Hồ, làng Vĩnh Lưu, quận<br />

Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế.<br />

Thân phụ là ông Giuse Hồ Ngọc Thi, thân mẫu là bà Anna<br />

Nguyễn thị Đào.<br />

* 1889 : Nhập Tiểu chủng viện An Ninh, Quảng Trị.<br />

* 05-08-1896 : Gia nhập Đại chủng viện Phú Xuân, Huế.<br />

* 20-12-1902 : Thụ phong Linh mục.<br />

* 07-02-1903 : Phó xứ Kẻ Văn.<br />

* 03-11-1907 : Chánh xứ Kẻ Hạc.<br />

* 17-09-1910 : Giáo sư Tiểu chủng viện An Ninh, Quảng Trị.<br />

* 1924- 1935 : Bề trên dòng Thánh Tâm, Trường An, Huế.<br />

* 12-03-1935 : Được đức Piô XI ký Sắc lệnh phong chức Giám mục phó Bùi<br />

Chu, hiệu tòa Zenobia, ngài lấy khẩu hiệu:<br />

“In Omni Patientia et Doctrina:<br />

Hết lòng nhẫn nhục và tận tâm giáo huấn” (2Tm 4,2).<br />

* 29-06-1935 : Lễ tấn phong Giám mục tại nhà thờ Phủ Cam, Huế.<br />

* 03-08-1935 : Về Bùi Chu, thi hành sứ vụ Giám mục phó, dưới quyền đức<br />

Giám mục chánh Phêrô Munagorri Trung.<br />

* 09-03-1936 : Chiếu thư Praecipuas inter Apostolicas chia địa phận Bùi Chu<br />

<strong>thành</strong> hai địa phận: Bùi Chu và Thái Bình.<br />

* 17-06-1936 : Chính thức cai quản giáo phận sau khi đức cha Munagorri Trung<br />

qua đời (01-06-1936).<br />

* 25-08-1936 : Lập lại Đại chủng viện Bùi Chu.<br />

* 24-11-1941 : Đệ đơn lên Tòa Thánh xin <strong>lập</strong> dòng Mân Côi, nhưng do Đệ nhị<br />

Thế chiến, đơn thất lạc.<br />

* 10-06-1946 : Đệ đơn xin <strong>lập</strong> dòng lần thứ hai.<br />

* 22-08-1946 : Nhận được thư Bộ Truyền Giáo phúc đáp ban phép <strong>lập</strong> dòng.<br />

* 08-09-1946 : Tuyên sắc <strong>lập</strong> DÒNG CHỊ EM CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI BÙI<br />

CHU, tại Trung Linh, Bùi Chu.<br />

* 27-11-1948 : An nghỉ trong Chúa.<br />

* 30-11-1948 : Thánh lễ an táng, và mai táng tại nhà thờ chánh tòa Bùi Chu.<br />

HÖÔÙNG VEÀ NGUOÀN COÄI 15


Đức cha Đôminicô LÊ HỮU CUNG<br />

Cha xứ Trung Linh 1940-1942<br />

Xin đức cha Tổ Phụ <strong>lập</strong> <strong>Dòng</strong> tại Trung Linh<br />

Cha Giuse TRẦN ĐÌNH VẬN<br />

Cha xứ Trung Linh 1942-1945<br />

Bề trên Nhà Phước Trung Linh<br />

Giúp đức cha Tổ Phụ xây cơ sở<br />

chuẩn bị <strong>lập</strong> dòng<br />

Đức cha Giuse PHẠM VĂN THIÊN<br />

Cha xứ Chí Hòa 1953 -1966<br />

Nhận Hội dòng về định cư tại Chí Hòa 1954<br />

16 KYÛ YEÁU NAÊM THAØNH LAÄP DOØNG


Nữ tu Maria NGUYỄN THỊ THÊM<br />

<strong>Dòng</strong> Mến Thánh Giá Phát Diệm<br />

Nữ tu Anna VŨ THỊ THẢO<br />

<strong>Dòng</strong> Mến Thánh Giá Phát Diệm<br />

Hai bà sang giúp Hội dòng Mân Côi Bùi Chu hai <strong>năm</strong> rưỡi,<br />

từ ngày 01-09-1946 đến 16-02-1949<br />

HÖÔÙNG VEÀ NGUOÀN COÄI 17


Đức cha Tađêô LÊ HỮU TỪ<br />

Giám mục GP. Phát Diệm<br />

Giám quản GP. Bùi Chu 1948-1950<br />

Đức cha Phêrô Maria PHẠM NGỌC CHI<br />

Giám mục Bùi Chu (Bắc và Nam) 1950-1955<br />

Đức cha Simon Hòa NGUYỄN VĂN HIỀN<br />

Giám mục GP. Sài Gòn 1955-1961<br />

18 KYÛ YEÁU NAÊM THAØNH LAÄP DOØNG


Đức cha Phaolô NGUYỄN VĂN BÌNH<br />

Tổng Giám mục GP. Sài Gòn 1961-1995<br />

Đức cha Nicolas HUỲNH VĂN NGHI<br />

Giám mục GP. Phan Thiết<br />

Giám quản GP. Sài Gòn 1995-1998<br />

Đức HY. Gioan Baotixita PHẠM MINH MẪN<br />

Tổng Giám mục GP. Sài Gòn 1998-2014<br />

HÖÔÙNG VEÀ NGUOÀN COÄI 19


20 KYÛ YEÁU NAÊM THAØNH LAÄP DOØNG


HÖÔÙNG VEÀ NGUOÀN COÄI 21


ĐỨC CHA PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC<br />

Đương kim Tổng Giám Mục GP. Sài Gòn<br />

Bề trên Bản quyền Hội dòng<br />

22 KYÛ YEÁU NAÊM THAØNH LAÄP DOØNG


HÖÔÙNG VEÀ NGUOÀN COÄI 23


ĐHY. Phêrô NGUYỄN VĂN NHƠN<br />

Tổng giám mục GP. Hà Nội


BAÛN CHAÁT:


TINH THAÀN:


110 KYÛ YEÁU NAÊM THAØNH LAÄP DOØNG


ĐỊA CHỈ DẤN THÂN<br />

TÆNH DOØNG TRUYEÀN TIN 111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!