08.12.2012 Views

Cennik 1/2012 - DoorConcept.pl

Cennik 1/2012 - DoorConcept.pl

Cennik 1/2012 - DoorConcept.pl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cena obejmuje:

- skrzydło bezprzylgowe „60”, „70”, „80”, „90”

- ościeżnicę regulowaną o szerokości do 10 cm

- zawiasy chowane regulowane 3D

- zamek magnetyczny B-Two

- podcięcie wentylacyjne jeśli występuje

- wiercenie pod klamkę i zamkniecie wc

- wiercenie pod klucz (opcja)

- górne opaski podwyższone do 12 cm (opcja)

Dane techniczne

SKRZYDŁO

- malowane na biało, gładkie, bez struktury

- ramiak dębowy

- wypełnienie „plaster miodu” lub płyta kanałowa

- zamknięcie utwardzona i wodouodporniona płyta HDF 6,6 mm

OŚCIEŻNICA

- płyta MDF /ościeżnica regulowana/

- drewno klejone /ościeżnica blokowa/

Cennik 1/2012

Nowy Model

1.620 zł

Do cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.


Drzwi Białe

1.470 zł 1.520 zł 1.520 zł 1.520 zł


Drzwi Białe

1.520 zł 1.520 zł 1.520 zł 1.520 zł


Bulaj teleskopowy satyna

200 zł dopłaty

Akcesoria

Podcięcie wentylacyjne

Bez dopłaty

Zamek magnetyczny B-Two

Bez dopłaty

Ościeżnica tunelowa 10cm

„60”, „70”, „80”, „90”

670 zł

Zawias chowany 3D

Bez dopłaty

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!