25.09.2016 Views

Kayser - Inoxcreamer (SK)

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OBRAZOVÝ SPRIEVODCA<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

G<br />

H<br />

I<br />

max.<br />

+ 70 °C<br />

min.<br />

+ 1 °C


Domáca šľahačková fľaša INOXCREAMER<br />

VLASTNOSTI VÝROBKU<br />

• Na použitie za studena aj za tepla.<br />

• Nerezová fľaša s kefovanou povrchovou úpravou.<br />

• Maximálny objem náplne 0.5 l alebo 1 l.<br />

• Nerezová hlava šľahača s dávkovacou páčkou.<br />

• Vyberateľný dávkovací ventil pre jednoduché čistenie.<br />

• Tesnenie hlavy s vnútorným krúžkom pre ľahké vybratie.<br />

• Možno umývať v umývačke riadu!<br />

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA<br />

Upozornenie: Šľahačkové nádoby sú tlakové nádoby, pre ktoré platia špeciálne opatrenia.<br />

• Prečítajte si pozorne celý návod na obsluhu.<br />

• Uchovajte tento návod na obsluhu v bezpečí.<br />

• Uchovávajte WHIPcreamer SYMPHONIE a bombičky <strong>Kayser</strong> mimo dosahu detí!<br />

• WHIPcreamer SYMPHONIE sa používa výhradne na účely popísané v tomto návode na<br />

použitie.<br />

• WHIPcreamer SYMPHONIE je vhodný pre použitie v domácnosti.<br />

• WHIPcreamer SYMPHONIE naplňte max. 500 ml alebo 1000 ml (všimnite si rysku na fľaši<br />

<strong>Kayser</strong>) smotany a podobných výrobkov. Do fľaše <strong>Kayser</strong> sa nikdy nesmú plniť pevné zložky<br />

alebo skvapalnené plyny. Len tak je možné vyhnúť sa upchatiam alebo náhlemu zvýšeniu<br />

tlaku a zabezpečiť bezpečnú prevádzku.<br />

• Nikdy nepoužívajte iné prostriedky okrem šľahačkových bombičiek <strong>Kayser</strong>, aby ste dostali<br />

WHIPcreamer SYMPHONIE pod tlak.<br />

• Vložte maximálne 1 <strong>Kayser</strong> bombičku na 500 ml alebo 2 bombičky na 1000 ml tekutiny.<br />

• Pred každým použitím sa uistite, že WHIPcreamer SYMPHONIE nie je upchatý. Pred každým<br />

novým naplnením poriadne vyčistite – vždy demontujte uvedené diely a tieto jednotlivo<br />

očistite.<br />

• Akékoľvek neoprávnené manipulácie mimo pokynov v tejto príručke môžu byť nebezpečné a<br />

majú za následok zrušenie platnosti záruky a zrieknutie sa zodpovednosti!<br />

• WHIPcreamer SYMPHONIE pracuje pod tlakom. Maximálny prípustný prevádzkový tlak PS je<br />

20 barov alebo 30 barov. Nesprávne použitie môže mať za následok zranenie.<br />

• Hlava prístroja WHIPcreamer SYMPHONIE je vybavená zariadením na zníženie tlaku, ktoré je<br />

umiestnené v kovovej závitovej spojke.<br />

• Nesprávnou obsluhou, preplnením WHIPcreamer SYMPHONIE, použitím viacerých kapsúl,<br />

ako je uvedené a/alebo prekročením teploty, dôjde k pretlaku v prístroji WHIPcreamer<br />

SYMPHONIE. Fľaša WHIPcreamer SYMPHONIE je vybavená dovnútra zakriveným<br />

bezpečnostným dnom. V prípade neprípustného zvýšenia tlaku sa bezpečnostná plocha<br />

čiastočne, alebo cekom vyduje von. To znamená, že vnútorný tlak vo fľaši poklesne. V takom<br />

prípade sa tlak v WHIPcreamer SYMPHONIE okamžite pomocou páčky uvoľní a nesmie sa viac<br />

použiť.<br />

• Nikdy neotvárajte WHIPcreamer SYMPHONIE pod tlakom. Keď sa hlava prístroja nedá<br />

odskrutkovať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov pre uvoľnenie tlaku.<br />

• Uvolněnie tlaku: Pri použití v súlade s návodom na použitie je možné WHIPcreamer<br />

SYMPHONIE ľahko odtlakovať stlačením páčky. Pokiaľ sa hlava prístroja <strong>Kayser</strong> nedá poľahky<br />

odmontovať z uvoľneného zariadenia, vzniká nebezpečenstvo, že vo fľaši je ešte stále tlak.V


takomto prípade postavte WHIPcreamer SYMPHONIE vzpriamene na rovnú plochu, držte<br />

handričku cez dekoratívnu stopku a páčku stláčajte tak dlho, kým sa vo WHIPcreamer<br />

SYMPHONIE nebude nachádzať žiaden tlak. V prípade, že sa ani potom nebude dať hlava<br />

prístroja <strong>Kayser</strong> odmontovať, obráťte sa na <strong>Kayser</strong>.<br />

• Nevystavujte WHIPcreamer SYMPHONIE teplote nižšej ako +1 °C alebo nad +70 °C ani<br />

priamemu slnečnému žiareniu. V prípade prekročenia teploty prístroj okamžite schlaďte a<br />

vyprázdnite. WHIPcreamer SYMPHONIE sa po prekročení teploty nesmie viac použiť.<br />

• Nepoužívajte poškodené fľaše WHIPcreamer SYMPHONIE ani poškodené komponenty.<br />

• Ak je WHIPcreamer SYMPHONIE prasknutá alebo poškodená, nesmie sa viac používať.<br />

• WHIPcreamer SYMPHONIE nikdy nenechajte spadnúť. Spadnutá fľaša WHIPcreamer<br />

SYMPHONIE sa už viac nesmie použiť.<br />

• Je možné používať len originálne náhradné diely a komponenty <strong>Kayser</strong>.<br />

• Diely prístroja značky <strong>Kayser</strong> je možné používať iba spolu s príslušnými dielmi rovnakého typu<br />

prístroja Na hlavici prístroja, na dne fľaše a na držiaku bombičky sa nachádza nápis <strong>Kayser</strong>.<br />

Použitie dielov iných značiek je nebezpečné a preto zakázané!<br />

NÁVOD NA POUŽITIE<br />

Poznámka: WHIPcreamer SYMPHONIE slúži na ušľahanie smotany alebo podobných výrobkov.<br />

1. Odmontujte hlavu zariadenia <strong>Kayser</strong> (obr. A). Umyte fľašu WHIPcreamer SYMPHONIE pred jej<br />

prvým použitím, ako je popísané v časti “Čistenie”. Nakoniec znovu namontujte hlavu<br />

zariadenia <strong>Kayser</strong> a založte do hlavy zariadenia <strong>Kayser</strong> tesnenie (K750).<br />

2. Naplňte fľašu maximálne 500 ml alebo 1000 ml dobre vychladenej, čerstvej smotany alebo<br />

podobným potravinovým výrobkom (obr. B). Všimnite si rysku na fľaši <strong>Kayser</strong>.<br />

3. <strong>Kayser</strong> hlavu zariadenia nasaďte na fľašu <strong>Kayser</strong> a upevnite (obr. C).<br />

4. <strong>Kayser</strong> šľahačkové bombičky, striebornej farby vložte do držiaka na bombičky (obr. D).<br />

5. Bombičku <strong>Kayser</strong> upenite na kovový závit pomocou držiaka <strong>Kayser</strong> (obr. E), ozve sa zvuk<br />

prietoku obsahu bombičky. Fľašou WHIPcreamer SYMPHONIE krátko a silno zatraste (obr. F)<br />

Pri objeme náplne 1000ml postup opakujte s druhou bombičkou. <strong>Kayser</strong> držiak na bombičky<br />

s <strong>Kayser</strong> bombičkou môže po prepichnutí a zatrasení na WHIPcreamer SYMPHONIE zostať.<br />

6. Aby ste odobrali obsah, musíte WHIPcreamer SYMPHONIE (obr. G) otočiť a stlačiť páčku.<br />

Držte pritom WHIPcreamer SYMPHONIE vždy kolmo s hlavou zariadenia smerom nadol. Takto<br />

nedôjde k unikaniu plynu a tým sa zaručí celkové vyprázdnenie.<br />

7. Naplnený WHIPcreamer SYMPHONIE skladujte v chladničke pri min. +1 °C vo vertikálnej<br />

polohe (obr. H).<br />

8. Dekoratívne nástavce vždy po každom použití adaptéra odmontujte a opláchnite teplou<br />

vodou.<br />

9. Po celkovom vyprázdnení obsahu stláčajte rúčku WHIPcreamer SYMPHONIE tak dlho, kým sa<br />

plyn úplne neuvoľní (obr. I). Držte pritom WHIPcreamer SYMPHONIE vždy kolmo s hlavou<br />

zariadenia smerom nadol. Následne je možné hlavu zariadenia <strong>Kayser</strong> z fľaše <strong>Kayser</strong><br />

odmontovať.


DÔLEŽITÉ POKYNY<br />

• Pre šľahačkové bombičky <strong>Kayser</strong> platia bezpečnostné predpisy uvedené na obale bombičiek.<br />

• Šľahačkové bombičky <strong>Kayser</strong> sú z recyklovateľnej ocele a sú spätne získavané vo využívaní<br />

odpadov ako cenná komodita.<br />

• V prípade, že konzistencia obsahu fľaše nie je dostatočne hustá, ešte raz krátko potraste.<br />

Netraste však fľašou WHIPcreamer SYMPHONIE pred každým použitím. Príliš časté trasenie<br />

robí obsah príliš hustým a celkové vyprázdnenie nie je možné.<br />

• Niektoré produkty, ako napríklad trvanlivé alebo nízkotučné smotany sa musia poriadne<br />

vychladiť a častejšie potriasť, aby sa dosiahla dostatočne pevná konzistencia.<br />

• Nádobu WHIPcreamer SYMPHONIE naplnenú potravinou vyžadujúcou si chladenie<br />

uchovávajte len v chladničke, nikdy nie v mrazničke.<br />

• WHIPcreamer INOX nikdy nepoužívajte na ohrie- vanie naplnenej potraviny. Udržiavanie<br />

teploty naplnenej fľaše WHIPcreamer INOX je povolené v Bain-Marie s maximálnou teplotou<br />

+70 °C.<br />

ÚDRŽBA A OPRAVA<br />

• Keď nie je možné piest zariadenia (K513i) po vyčistení ľahko namontovať na hlavu zariadenia<br />

<strong>Kayser</strong>, môžete skúsiť premazať tesnenie piestu piestu jedlým olejom. Ľahkosť nasadenia sa<br />

obnoví.<br />

• V prípade iných problémov sa obráťte na <strong>Kayser</strong>.<br />

• Pred každým použitím skontrolujte stav tesnenia hlavy (K750) a oboch tesneniach na<br />

piestoch (K513i). V prípade zrejmého opotrebovania alebo úniku počas použitia sa musia<br />

tieto diely vymeniť. Pred každým použitím skontrolujte fľašu, hlavu zariadenia a závit ohľadne<br />

akýchkoľvek známok opotrebovania alebo počkodenia. V prípade, že k tomuto dôjde,<br />

WHIPcreamer SYMPHONIE fľašu už viac nepoužívajte.<br />

• V prípade, že potrebujete náhradné diely alebo opravu, obráťte sa na svojho predajcu alebo<br />

<strong>Kayser</strong>.<br />

• Zmeny alebo opravy na WHIPcreamer SYMPHONIE a jeho bezpečnostnom zariadení nesmiete<br />

vykonávať sami.<br />

• Pred opravami <strong>Kayser</strong> WHIPcreamer SYMPHONIE vždy vyprázdnite, očistite a so všetkými<br />

dielmi zašlite vášmu predajcu alebo <strong>Kayser</strong>.<br />

ČISTENIE<br />

Šľahačkovač WHIPcreamer SYMPHONIE sa musí pred každým použitím respektíve po každom<br />

celkovom vyprázdnení obsahu fľaše poriadne vyčistiť.<br />

1. Pred otvorením stláčať rúčku WHIPcreamer SYMPHONIE až dovtedy, kým z fĺaše neprestane<br />

vychádzať žiadny obsah ani plyn (obr. I).<br />

2. <strong>Kayser</strong> hlavu zariadenia odmontovať od fľaše a rozložiť.<br />

3. Diely fľaše WHIPcreamer INOX vyčistiť v umývačke riadu alebo jemným čistiacim<br />

prostriedkom. Na čistenie nikdy nepoužívajte ostré predmety.<br />

4. Dekoratívne stopky umyť teplou vodou po každom použití.


ZÁRUKA<br />

Každá šľahačková nádoba <strong>Kayser</strong> je dôkladne testovaná v továrni. Preto poskytujeme 2 roky záruku<br />

od dátumu zakúpenia, za predpokladu, že zariadenie bolo riadne používané a prevádzkované.<br />

Použitie iných dielov alebo bombičiek povediek zrušeniu záruky. Z toho dôvodu si ponechajte doklad<br />

o zaplatení a pozorne si prečítajte naše pokyny ohľadne použitia a bezpečnostné opatrenia.<br />

ÚDAJE<br />

Maximálny prevádzkový tlak<br />

2 Mpa alebo 3 MPa<br />

Minimálna prevádzková teplota 1 °C<br />

Maximálna prevádzková teplota 70 °C<br />

Maximálny objem náplne<br />

0.5 l alebo 1 l<br />

Maximálny počet použitých bombičiek<br />

1 alebo 2 šľahačkové bombičky<br />

Použitie<br />

Pre domáce použitie na šľahačku a ostatné<br />

aplikácie za studena aj za tepla<br />

NÁHRADNÉ DIELY<br />

Náhradné diely objednávajte online na: www.slahame.sk


POZNÁMKY


9. května 24/22<br />

250 92 Šestajovice<br />

Česká republika<br />

www.slahame.sk<br />

www.slehacek.cz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!