Skolski program 20162020

lozinka

Економско - трговинска школа Бечеј

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА

ШКОЛА БЕЧЕЈ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

2016. – 2020.

Школски програм 2015

страна 1


Економско - трговинска школа Бечеј

Садржај

1. Увод ...................................................................................................................................................................................... 18

2. Полазне основе рада ................................................................................................................................................... 18

Циљеви школског програма ................................................................................................................................................. 20

Назив врста и трајање свих програма образовања .................................................................................................. 22

Обавезни и изборни предмети и модули по образовним профилима и разредима .............................. 24

3. Економски техничар ................................................................................................................................................... 24

Општеобразовни предмети ......................................................................................................................................... 26

Предмет: Српски језик и књижевност .............................................................................................................. 26

Предмет: Мађарски језик и књижевност ......................................................................................................... 27

Предмет: Српски језик као нематерњи ............................................................................................................ 28

Предмет: Страни језик - Енглески језик .......................................................................................................... 29

Предмет: Страни јазик –Немачки језик ............................................................................................................ 30

Предмет: Социологија ................................................................................................................................................ 32

Предмет: Историја ....................................................................................................................................................... 32

Предмет: Физичко васпитање ............................................................................................................................... 33

Предмет: Математика ................................................................................................................................................ 34

Предмет: Рачунарство и информатика ............................................................................................................ 35

Предмет: Екологија ..................................................................................................................................................... 35

Предмет: Хемија ............................................................................................................................................................ 35

Стручни предмети ............................................................................................................................................................ 36

Предмет: Основи економије ................................................................................................................................... 36

Предмет: Пословна економија .............................................................................................................................. 37

Предмет: Рачуноводство .......................................................................................................................................... 38

Предмет: Савремена пословна кореспонденција ....................................................................................... 40

Предмет: Статистика .................................................................................................................................................. 40

Предмет: Уставно и привредно право .............................................................................................................. 41

Предмет: Монетарна економија и банкарство ............................................................................................. 42

Предмет:Комерцијално познавање робе ........................................................................................................ 42

Предмет: Маркетинг .................................................................................................................................................. 43

Школски програм 2015. страна 2


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Економска географија .......................................................................................................................... 43

Предмет: Пословна информатика ....................................................................................................................... 43

Изборни предмети ............................................................................................................................................................ 44

Предмет: Грађанско васпитање ............................................................................................................................ 44

Предмет:Верска настава ........................................................................................................................................... 45

Начин остваривања програма – Економски техничар .................................................................................. 47

4. Пословни администратор ........................................................................................................................................ 48

Општеобразовни предмети ......................................................................................................................................... 53

Предмет: Српски језик и књижевност .............................................................................................................. 53

Предмет: Српски језик као нематерњи језик ................................................................................................ 54

Предмет: Страни језик ............................................................................................................................................... 54

Предмет: Физичко васпитање ............................................................................................................................... 55

Предмет: Математика ................................................................................................................................................ 56

Предмет: Рачунарство и информатика ............................................................................................................ 57

Предмет: Историја ....................................................................................................................................................... 57

Предмет: Ликовно ........................................................................................................................................................ 58

Предмет: Географија ................................................................................................................................................... 58

Предмет: Биологија ..................................................................................................................................................... 58

Предмет: Социологија са правима грађана .................................................................................................... 59

Предмет: Логика са етиком..................................................................................................................................... 59

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ......................................................................................................................................................... 59

Предмет: Грађанско васпитање ............................................................................................................................ 59

Предмет: Верска настава .......................................................................................................................................... 60

Општестручни предмети .............................................................................................................................................. 61

Предмет: Канцеларијско пословање .................................................................................................................. 61

Предмет: Право .............................................................................................................................................................. 62

Предмет: Књиговодство ........................................................................................................................................... 62

Предмет: Економија .................................................................................................................................................... 63

Предмет: Пословна психологија........................................................................................................................... 63

Предмет: Култура језичког изражавања ......................................................................................................... 64

Предмет: Вештине комуникације ........................................................................................................................ 64

Предмет: Статистика .................................................................................................................................................. 64

Предмет: Пословна и административна обука ............................................................................................ 64

Предмет: Предузетништво ..................................................................................................................................... 65

Предмет: Пословна информатика са електронским пословањем ..................................................... 65

Школски програм 2015. страна 3


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Пословни енглески ................................................................................................................................. 65

Предмет: Други страни језик-немачки ............................................................................................................. 67

Предмет: Спољнотрговинско пословање-изборни.................................................................................... 68

Предмет: Финансијска анализа-изборни ........................................................................................................ 68

Начин остваривања програма пословни администратор ........................................................................... 68

5. Финансијски администратор ................................................................................................................................. 69

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ............................................................................................... 72

Предмет: Српски језик и књижевност .............................................................................................................. 72

Предмет: Српски језик као нематерњи језик ................................................................................................ 73

Предмет: Страни језик ............................................................................................................................................... 73

Предмет: Физичко васпитање ............................................................................................................................... 74

Општеобразовни предмети ......................................................................................................................................... 75

Предмет: Математика ................................................................................................................................................ 75

Предмет: Рачунарство и информатика ............................................................................................................ 76

Предмет: Историја ....................................................................................................................................................... 76

Предме: Ликовно .......................................................................................................................................................... 77

Предмет: Географија ................................................................................................................................................... 77

Предмет: Биологија ..................................................................................................................................................... 77

Предмет: Социологија са правима грађана .................................................................................................... 78

А2:ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ...................................................................................................................... 78

Предмет: Принципи економије ............................................................................................................................ 78

Предмет: Рачуноводство .......................................................................................................................................... 78

Предмет: Финансијско пословање ...................................................................................................................... 79

Предмет: Канцеларијско пословање .................................................................................................................. 80

Предмет: Пословна економиија............................................................................................................................ 81

Предмет: Пословна информатика ....................................................................................................................... 81

Предмет: Право .............................................................................................................................................................. 81

Предмет: Финансијско рачуноводствена обука .......................................................................................... 82

Предмет: Јавне финансије ........................................................................................................................................ 82

Предмет: Национална економија ........................................................................................................................ 83

Предмет: Статистика .................................................................................................................................................. 83

Предмет: Предузетништво ..................................................................................................................................... 83

Предмет: Ревизија ........................................................................................................................................................ 83

Б:ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ..................................................................................................................................................... 84

Предмет: Верска настава, православни катихизис .................................................................................... 84

Школски програм 2015. страна 4


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Грађанско васпитање ............................................................................................................................ 85

ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТ: .................................................................................................................................. 85

Електронско пословање ........................................................................................................................................... 85

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ........................................................................................................................................................ 86

Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника .............................................. 86

Маркетинг ........................................................................................................................................................................ 86

Начин остваривања програма - Финансијски администратор ................................................................ 87

6. Службеник осигурања - oглед ............................................................................................................................... 88

Општеобразовни предмети ......................................................................................................................................... 90

Предмет: Српски језик и књижевност .............................................................................................................. 90

Предмет: Страни јазик -Енглески језик ........................................................................................................... 91

Предмет: Страни јазик -Немачки језик ............................................................................................................ 92

Предмет: Физичко васпитање ............................................................................................................................... 93

Предмет: Математика ................................................................................................................................................ 93

Предмет: Рачунарсто и информтика ................................................................................................................ 94

Општестручни предмети .............................................................................................................................................. 95

Предмет: Увод у економију ..................................................................................................................................... 95

Предмет: Основи права ............................................................................................................................................. 95

Предмет: Канцеларијско пословање .................................................................................................................. 95

Предмет: Основи рачуноводства ......................................................................................................................... 96

Предмет: Статистика .................................................................................................................................................. 96

Предмет: Предузетништво ..................................................................................................................................... 96

Предмет: Монетарна економија .......................................................................................................................... 96

Предмет: Социологија ................................................................................................................................................ 97

Предмет: Електронско пословање ...................................................................................................................... 97

Стручни предмети ............................................................................................................................................................ 97

Предмет: Право у осигурању .................................................................................................................................. 97

Предмет: Комуникација у продаји ...................................................................................................................... 97

Предмет: Рачуноводство у осигурању .............................................................................................................. 98

Предмет: Осигурање ................................................................................................................................................... 98

Предмет: Обука у виртуелном осугуравајућем друштву ....................................................................... 99

Предмет: Маркетинг у осигурању ....................................................................................................................... 99

Предмет: Комуникација са психологијом ....................................................................................................... 99

Изборни предмети .......................................................................................................................................................... 100

Предмет: Верска настава – православни катихизис (веронаука).................................................... 100

Школски програм 2015. страна 5


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Верска настава – католички вјеронаук ..................................................................................... 101

Предмет: Грађанско васпитање .......................................................................................................................... 102

Начин остваривања програма – Службеник осиграња .............................................................................. 103

Фонд часова изборних предмета по разредима ............................................................................................. 104

Остваривање програма огледа ................................................................................................................................ 105

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године ............................... 106

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима ..... 106

Остваривање школског програма по недељама ............................................................................................. 106

7. Службеник у банкарству и осигурању ............................................................................................................ 107

Б. Листа изборних предмета према програму образовног профила .............................................. 109

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ............................................................................................. 110

Предмет: Српски језик и књижевност ............................................................................................................ 110

Предмет: Српски језик као нематерњи језик .............................................................................................. 111

Предмет: Страни језик ............................................................................................................................................. 112

Предмет: Физичко васпитање ............................................................................................................................. 113

Разред: други ................................................................................................................................................................ 113

Разред: трећи ................................................................................................................................................................ 113

Предмет: Математика .............................................................................................................................................. 114

Предмет: Рачунарство и информатика .......................................................................................................... 115

Предмет: Историја ..................................................................................................................................................... 115

Предмет: Физика ........................................................................................................................................................ 115

Предмет: Хемија .......................................................................................................................................................... 115

Предмет: Ликовно ...................................................................................................................................................... 116

Предмет: Географија ................................................................................................................................................. 116

Предмет: Биологија ................................................................................................................................................... 116

Предмет: Социологија са правима грађана .................................................................................................. 116

Б:ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ................................................................................................................................................... 117

Предмет: Грађанско васпитање .......................................................................................................................... 117

Предмет: Грађанско васпитање .......................................................................................................................... 117

Предмет: Грађанско васпитање .......................................................................................................................... 117

Предмет: Грађанско васпитање .......................................................................................................................... 117

Предмет: Верска настава ........................................................................................................................................ 117

Предмет: Верска настава ........................................................................................................................................ 118

Предмет: Верска настава ........................................................................................................................................ 118

Предмет: Верска настава ........................................................................................................................................ 118

Школски програм 2015. страна 6


Економско - трговинска школа Бечеј

А2:ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ .................................................................................................................... 119

Предмет: Принципи економије .......................................................................................................................... 119

Предмет: Канцеларијско пословање ................................................................................................................ 119

Предмет: Рачуноводство ........................................................................................................................................ 120

Предмет: Банкарско пословање ......................................................................................................................... 120

Предмет: Осигурање ................................................................................................................................................. 121

Предмет: Право ............................................................................................................................................................ 121

Предмет: Комуникација у продаји .................................................................................................................... 122

Предмет: Пословне финансије ............................................................................................................................ 122

Предмет: Банкарска обука ..................................................................................................................................... 122

Предмет: Обука у осигуравајућем друштву ................................................................................................. 123

Предмет: Предузетништво ................................................................................................................................... 123

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ............................................................................................................................................... 124

Изборни предмет: Национална економија ................................................................................................... 124

Изборни предмет: Статистика ............................................................................................................................ 124

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: Маркетинг ........................................................................................................................ 124

Изборни предмет: Пословна економија ......................................................................................................... 124

8. Комерцијалиста ........................................................................................................................................................... 125

A1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ .............................................................................................. 128

Општеобразовни предмети ....................................................................................................................................... 128

Предмет: Српски језик и књижевност ............................................................................................................ 128

Предмет: СПРСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК ................................................................................................ 129

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ................................................................................................................................... 130

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ..................................................................................................................... 131

Предмет: МАТЕМАТИКА ......................................................................................................................................... 132

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА ............................................................................................................................. 133

Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ................................................................................................ 133

Предмет: ИСТОРИЈА .................................................................................................................................................. 133

Предмет: ФИЗИКА ...................................................................................................................................................... 133

Предмет: ГЕОГРАФИЈА ............................................................................................................................................. 134

Предмет: ХЕМИЈА ........................................................................................................................................................ 134

Предмет: БИОЛОГИЈА ............................................................................................................................................... 134

Предмет: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА .................................................................................... 134

Б: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ: ................................................................................................. 135

Општеобразовни изборни предмет ..................................................................................................................... 135

Школски програм 2015. страна 7


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ................................................................................................................ 135

Предмет: ИСТОРИЈА (ОДАБРАНЕ ТЕМЕ) ........................................................................................................ 135

Предмет: ЛОГИКА СА ЕТИКОМ ........................................................................................................................... 136

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ................................................................................................................... 136

Стручни предмет ............................................................................................................................................................ 136

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК ......................................................................................................................... 136

Предмет: ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ ................................................................................................................... 137

Предмет: ПРАВО .......................................................................................................................................................... 138

Предмет: КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ..................................................................................................... 138

Предмет: РАЧУНОВОДСТВО У ТРГОВИНИ ..................................................................................................... 138

Предмет: ОРГАНИЗАЦИЈА НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ ....................................................................................... 139

Предмет: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА ............................................................................................................ 139

Предмет: ОБУКА У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ .......................................................................................... 139

Предмет: ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ ............................................................................................................. 140

Предмет: МЕЂУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА ......................................................................................................... 141

Предмет: СТАТИСТИКА ........................................................................................................................................... 141

Предмет: МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ ................................................................................................................ 141

Предмет: ФИНАНСИЈЕ .............................................................................................................................................. 142

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО .............................................................................................................................. 142

Б: СТРУЧНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ......................................................................................................................... 142

Предмет: ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ .......................................................................................................... 142

Предмет: MЕНАЏМЕНТ ............................................................................................................................................ 142

Предмет: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА .................................................................................................................... 143

Предмет: ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК......................................................................................................... 143

Предмет: ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ............................................................................................................. 143

Предмет: KOМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ .......................................................................................... 143

9. Туристички техничар ............................................................................................................................................... 145

Б. Листа изборних предмета према програму образовног профила .............................................. 146

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године ............................... 148

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима ..... 148

Остваривање школског програма по недељама ............................................................................................. 149

Подела одељења у групе.............................................................................................................................................. 150

Општеобразовни предмети ....................................................................................................................................... 151

Предмет: Српски језик и књижевност ............................................................................................................ 151

Предмет: Српски као нематерњи ....................................................................................................................... 152

Школски програм 2015. страна 8


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Страни језик ............................................................................................................................................. 153

Предмет: Физичко васпитање ............................................................................................................................. 154

Предмет: Математика .............................................................................................................................................. 155

Предмет: Рачунарство и информатика .......................................................................................................... 156

Предмет: Историја ..................................................................................................................................................... 156

Предмет: Музичка култура ................................................................................................................................... 157

Предмет: Физика ........................................................................................................................................................ 157

Предмет: Географија ................................................................................................................................................. 157

Предмет: Географија ................................................................................................................................................. 158

Предмет: Хемија .......................................................................................................................................................... 158

Предмет: Биологија ................................................................................................................................................... 158

Предмет: Социологија са правима грађана .................................................................................................. 159

Обавезни стручни предмети ..................................................................................................................................... 159

Предмет: Страни језик 2 ......................................................................................................................................... 159

Предмет: Основи туризма и угоститељства ................................................................................................ 160

Предмет: Основи економије ................................................................................................................................. 160

Предмет: Агенцијско и хотелијерско пословање ...................................................................................... 161

Предмет: Економика и организација туристиких предузећа ............................................................ 161

Предмет: Пословна коресподенција ................................................................................................................ 161

Предмет:Туристичка географија ....................................................................................................................... 162

Предмет: Психологија у туризму ....................................................................................................................... 162

Предмет: Финансијско пословање .................................................................................................................... 163

Предмет: Mаркетинг у туризму и угоститељству .................................................................................... 163

Предмет: Историја уметности ............................................................................................................................. 163

Предмет: Предузетништво ................................................................................................................................... 163

Предмет: Професионална пракса ...................................................................................................................... 164

Б:ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ................................................................................................................................................... 164

Предмет: Грађанско васпитање .......................................................................................................................... 164

Предмет: Верска настава ........................................................................................................................................ 165

10. Туристички техничар – оглед ......................................................................................................................... 167

Општеобразовни предмети ....................................................................................................................................... 170

Предмет: Српски језик и књижевност ............................................................................................................ 170

Предмет: Страни језик 1 - Енглески језик ..................................................................................................... 171

Предмет: Страни језик 2 - Енглески језик ..................................................................................................... 172

Предмет: Страни јазик 1 -Немачки језик ....................................................................................................... 173

Школски програм 2015. страна 9


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Страни јазик 2 -Немачки језик ....................................................................................................... 175

Предмет: Физичко васпитање ............................................................................................................................. 176

Предмет: Математика .............................................................................................................................................. 177

Предмет: Рачунарство и информатика .......................................................................................................... 178

Општестручни предмети ............................................................................................................................................ 179

Предмет: Здравствено васпитање ..................................................................................................................... 179

Предмет: Пословна кореспонденција ............................................................................................................. 179

Предмет: Психологија .............................................................................................................................................. 179

Предмет: Историја ..................................................................................................................................................... 180

Предмет: Туристичка географија ...................................................................................................................... 180

Предмет: Финансијско пословање .................................................................................................................... 181

Предмет: Социологија .............................................................................................................................................. 181

Предмет: Историја уметности ............................................................................................................................. 181

Предмет: Основе туризизма ................................................................................................................................. 182

Предмет: Предузетништво ................................................................................................................................... 182

Стручни предмети .......................................................................................................................................................... 183

Предмет: Опхођење са гостом ............................................................................................................................. 183

Предмет: Организовање услуга превоза ....................................................................................................... 183

Предмет: Пласирање локалних туристичких понуда ............................................................................. 183

Предмет: Рецепцијско пословање ..................................................................................................................... 183

Предмет: Комуникација са туристима током боравка у хотелу ....................................................... 183

Предмет: Организивање услуга смештаја у домаћинству ................................................................... 184

Предмет: Организовање скупова ....................................................................................................................... 184

Предмет: Формирање и пласман туристичког путовања .................................................................... 184

Предмет: Реализација и обрачун туристичког путовања .................................................................... 184

Изборни предмети .......................................................................................................................................................... 185

Предмет: Верска астава ........................................................................................................................................... 185

Предмет: Грађанско васпитање .......................................................................................................................... 186

Изборни предмети по програму огледа .............................................................................................................. 187

Предмет: Историја средњовековне Србије ................................................................................................... 187

Предмет: Историја свакоднавног живота ..................................................................................................... 188

Предмет: Географија ................................................................................................................................................. 188

Предмет: Географија културе .............................................................................................................................. 188

Предмет: Пословна информатика у туризму и угоститељству ........................................................ 189

Предмет: Рачунасттво и информатика 2 ....................................................................................................... 189

Школски програм 2015. страна 10


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Маркетинг у туризму .......................................................................................................................... 189

Предмет: Екологија и заштита животне средине ..................................................................................... 189

Начин остваривања програма - Туристички техничар у огледу ........................................................... 190

11. Трговац ........................................................................................................................................................................ 192

Општеобразовни предмети ....................................................................................................................................... 193

Предмет: Српски језик и књижевност ............................................................................................................ 193

Предмет: Страни језик ............................................................................................................................................. 193

Предмет: Физичко васпитање ............................................................................................................................. 194

Предмет: Математика .............................................................................................................................................. 195

Предмет: Рачунарство и информатика .......................................................................................................... 196

Предмет: Историја ..................................................................................................................................................... 196

Предмет: Хемија .......................................................................................................................................................... 196

Предмет: Екологија и заштита животне средине ..................................................................................... 197

Предмет: Географија ................................................................................................................................................. 197

Предмет: Социологија са правима грађана .................................................................................................. 197

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ ....................................................................................................................................................... 197

Предмет: Грађанско васпитање .......................................................................................................................... 197

Изборни предмет: Верска настава .................................................................................................................... 198

Стручни предмети .......................................................................................................................................................... 199

Предмет: Основи трговине ................................................................................................................................... 199

Предмет: Техника продаје и услуге купцима .............................................................................................. 199

Предмет: Техника продаје и услуге купцима .............................................................................................. 199

Предмет: Пословна комуникација .................................................................................................................... 200

Предмет: Познавање робе ..................................................................................................................................... 200

Предмет: Познавање робе ..................................................................................................................................... 200

Предмет: Основи пословања у трговини ....................................................................................................... 200

Предмет: Маркетинг у трговини ....................................................................................................................... 200

Предмет: Комерцијално познавање робе ...................................................................................................... 201

Предмет: Набавка и физичка дистрибуција ................................................................................................ 201

Предмет: Психологија потрошача ..................................................................................................................... 201

Предмет: Предузетништво ................................................................................................................................... 201

Предмет: Практична настава ............................................................................................................................... 202

Предмет: Практична настава ............................................................................................................................... 202

Предмет: Практична настава ............................................................................................................................... 202

Изборни стручни предмети ...................................................................................................................................... 203

Школски програм 2015. страна 11


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Пословна информатика ..................................................................................................................... 203

Предмет: Пословни страни језик ....................................................................................................................... 203

Начин остваривања програма – Трговац ........................................................................................................... 203

12. Кувар ............................................................................................................................................................................ 205

Општеобразовни предмети ....................................................................................................................................... 206

Предмет: Српски језик и књижевност ............................................................................................................ 206

Предмет: Страни језик – Енглески језик ....................................................................................................... 207

Предмет: Страни језик – Француски језик ................................................................................................... 208

Предмет: Устав и права грађана ......................................................................................................................... 209

Предмет: Историја ..................................................................................................................................................... 209

Предмет: Географија ............................................................................................................................................... 210

Предмет: Музичка уметност................................................................................................................................. 210

Предмет: Музичка уметност................................................................................................................................. 211

Предмет: Физичко васпитање ............................................................................................................................. 211

Предмет: Математика .............................................................................................................................................. 212

Предмет: Рачунарство и информатика .......................................................................................................... 213

Предмет: Физика ........................................................................................................................................................ 213

Предмет: Хемија .......................................................................................................................................................... 213

Предмет: Биологија ................................................................................................................................................... 214

Стручни предмети .......................................................................................................................................................... 214

Предмет: Основи туризма и угоститељства ................................................................................................ 214

Предмет: Хигијена ...................................................................................................................................................... 215

Предмет: Економика и организација предузећа ....................................................................................... 215

Предмет: Уметничко обликовање ..................................................................................................................... 216

Предмет: Психологија .............................................................................................................................................. 216

Предмет: Познавање робе ..................................................................................................................................... 217

Предмет: Куварство са практичном наставом ........................................................................................... 217

Изборни предмети .......................................................................................................................................................... 219

Предмет: Верска настава ........................................................................................................................................ 219

Предмет: Грађанско васпитање .......................................................................................................................... 221

Начин остваривања програма – Кувар ................................................................................................................ 222

13. Посластичар.............................................................................................................................................................. 223

Општеобразовни.............................................................................................................................................................. 224

Предмет: Српски језик и књижевност ............................................................................................................ 224

Предмет: енглески језик ......................................................................................................................................... 225

Школски програм 2015. страна 12


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Француски језик .................................................................................................................................... 225

Предмет: Устав и права грађана ......................................................................................................................... 227

Предмет: Историја ..................................................................................................................................................... 227

Предмет: Географија ............................................................................................................................................... 228

Предмет: Музичка уметност................................................................................................................................. 228

Предмет: Ликовна култура ................................................................................................................................... 229

Предмет: Физичко васпитање ............................................................................................................................. 229

Предмет: Математика .............................................................................................................................................. 230

Предмет: Рачунарство и информатика .......................................................................................................... 231

Предмет: Физика ........................................................................................................................................................ 231

Предмет: Хемија .......................................................................................................................................................... 231

Предмет: Биологија ................................................................................................................................................... 232

Стручни предмети .......................................................................................................................................................... 232

Предмет: Основи туризма и угоститељства ................................................................................................ 232

Предмет: Хигијена ...................................................................................................................................................... 233

Предмет: Економика и организација предузећа ....................................................................................... 233

Предмет: Уметничко обликовање ..................................................................................................................... 234

Предмет: Психологија .............................................................................................................................................. 234

Предмет: Туристичка географија ..................................................................................................................... 235

Предмет: Познавање робе ..................................................................................................................................... 235

Предмет: Пекарство ................................................................................................................................................. 236

Предмет: Посластичарство са практичном наставом ............................................................................ 236

Изборни предмети .......................................................................................................................................................... 238

Предмет: Верска настава ........................................................................................................................................ 238

Предмет: Грађанско васпитање .......................................................................................................................... 239

Начин остваривања програма – Посластичар ................................................................................................. 240

14. Посластичар - oглед ............................................................................................................................................. 241

Гантограм стручних предмета по разредима за оглед – Посластичар .............................................. 243

Обавезни предмети ........................................................................................................................................................ 246

Предмет: Српски језик и књижевност ............................................................................................................ 246

Предмет: Мађарски језик и књижевност ....................................................................................................... 246

Предмет: Српски као нематерњи ....................................................................................................................... 247

Предмет: Први страни јазик -Енглески језик.............................................................................................. 248

Предмет: Први страни јазик -Немачки језик ............................................................................................... 248

Предмет: Физичко васпитање ............................................................................................................................. 249

Школски програм 2015. страна 13


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Математика .............................................................................................................................................. 250

Предмет: Рачунарство и информатика .......................................................................................................... 250

Опште стручни предмети ........................................................................................................................................... 251

Предмет: Здравствено васпитање ..................................................................................................................... 251

Предмет: Ликовна култура ................................................................................................................................... 251

Предмет: Физика ........................................................................................................................................................ 251

Предмет: Хемија .......................................................................................................................................................... 252

Предмет: Основе угоститељства ........................................................................................................................ 252

Предмет: Уметничко обликовање ..................................................................................................................... 252

Предмет: Наука о исхрани ..................................................................................................................................... 253

Предмет: Предузетништво ................................................................................................................................... 253

Стручни предмети .......................................................................................................................................................... 253

Изборни предмети .......................................................................................................................................................... 254

Предмет: Верска настава ........................................................................................................................................ 254

Предмет: Грађанско васпитање .......................................................................................................................... 256

Фонд часова изборних предмета по разредима ............................................................................................. 257

Остваривање програма огледа ................................................................................................................................ 258

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године ............................... 258

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима ..... 259

Остваривање школског програма по недељама ............................................................................................. 259

15. Факултативни ваннаставни облици ........................................................................................................... 260

1. Екскурзије .................................................................................................................................................................. 260

2. Стваралачке и слободне активности ученике (хор, секције, друштвенокористан рад и

друго) ..................................................................................................................................................................................... 261

3. Културна и јавна делатност школе ............................................................................................................. 262

4. Остале активности ................................................................................................................................................ 263

Матурски испит ......................................................................................................................................................................... 263

16. Пословни администратор-оглед и Финансијски администратор-оглед ................................ 263

Циљ матурског испита ................................................................................................................................................. 263

Структура матурског испита .................................................................................................................................... 263

Предуслов за полагање матурског испита ........................................................................................................ 263

17. Приручник се може допуњавати сваке године. .................................................................................... 264

Организација матурског испита ............................................................................................................................. 264

Испит из српског језика, односно језика националне мањине ......................................................... 264

Испит за проверу стручно - теоријских знања ........................................................................................... 265

Школски програм 2015. страна 14


Економско - трговинска школа Бечеј

Матурски практичан рад ........................................................................................................................................ 266

Диплома и уверења ........................................................................................................................................................ 267

18. Службеник осигурања - оглед ........................................................................................................................ 267

Структура матурског испита .................................................................................................................................... 267

Организација матурског испита ............................................................................................................................. 267

Услови за полагање матурског испита ................................................................................................................ 269

Eвиденција на матурском испиту .......................................................................................................................... 269

Диплома и уверење ........................................................................................................................................................ 270

Испит из матерњег језика и књижевности ....................................................................................................... 270

19. Циљ је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе. ... 270

Структура испита ............................................................................................................................................................ 270

Оцењивање ......................................................................................................................................................................... 270

Организација испита ..................................................................................................................................................... 270

Испит за проверу стручно–теоријских знања ................................................................................................. 271

Структура испита ............................................................................................................................................................ 271

Оцењивање ......................................................................................................................................................................... 272

Организација испита ..................................................................................................................................................... 272

Матурски практични рад ............................................................................................................................................ 273

Структура испита ............................................................................................................................................................ 273

Оцењивање ......................................................................................................................................................................... 275

Организација испита ..................................................................................................................................................... 275

20. Туристички техничар - оглед .......................................................................................................................... 277

Циљ матурског испита ................................................................................................................................................. 277

Структура матурског испита .................................................................................................................................... 277

Организација матурског испита ............................................................................................................................. 277

Услови за полагање матурског испита ................................................................................................................ 277

Eвиденција на матурском испиту .......................................................................................................................... 278

Диплома и уверење ........................................................................................................................................................ 278

Испит из матерњег језика и књижевности ....................................................................................................... 279

Структура испита ....................................................................................................................................................... 279

Оцењивање .................................................................................................................................................................... 279

Организација испита ................................................................................................................................................ 279

Испит за проверу стручно–теоријских знања ............................................................................................ 279

Структура испита ....................................................................................................................................................... 279

Оцењивање .................................................................................................................................................................... 282

Школски програм 2015. страна 15


Економско - трговинска школа Бечеј

Организација испита ................................................................................................................................................ 283

21. Економски техничар ............................................................................................................................................ 285

Завршни испит ........................................................................................................................................................................... 286

22. Кувар ............................................................................................................................................................................ 286

23. Кувар-оглед .............................................................................................................................................................. 286

Циљ завршног испита ................................................................................................................................................... 286

Општи и посебни услови за полагање завршног испита .......................................................................... 287

Организација завршног испита ............................................................................................................................... 288

Радни задаци...................................................................................................................................................................... 288

Оцењивање завршног испита................................................................................................................................... 290

Елементи радног задатка ........................................................................................................................................... 290

Припрема за израду радног задатка ................................................................................................................ 290

Уредност при раду ..................................................................................................................................................... 290

Израда радног задатка ............................................................................................................................................ 291

Евидентирање и утврђивање успеха .................................................................................................................... 291

Диплома и уверење ........................................................................................................................................................ 292

Радни задаци (Анекс 1.) ............................................................................................................................................... 293

24. Посластичар.............................................................................................................................................................. 294

25. Посластичар-оглед ............................................................................................................................................... 295

Циљ завршног испита ................................................................................................................................................... 295

Организација завршног испита ............................................................................................................................... 296

Радни задаци...................................................................................................................................................................... 297

Оцењивање завршног испита................................................................................................................................... 297

Елементи радног задатка ........................................................................................................................................... 297

Евидентирање и утврђивање успеха .................................................................................................................... 299

Диплома и уверење ........................................................................................................................................................ 299

Радни задаци и комбинације радних задатака (Анекс 1.) ......................................................................... 301

26. Трговац ........................................................................................................................................................................ 305

IV НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА

ПОСТИГНУЋА, НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И

ПРОГРАМА, ПРОГРАМА ДРУГИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ ....................................................................................................................................... 306

V ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ........................................................................... 306

VI ПРОГРАМ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈА СПОСОБНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА,

КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШКОГ ДУХА

............................................................................................................................................................................................................. 307

Школски програм 2015. страна 16


Економско - трговинска школа Бечеј

VII ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, ЊИХОВИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ И АКТИВНОСТИ

КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ........................................................................................................................................................... 317

VIII НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДВОЈЕЗИЧНОГ ОБРАЗОВАЊА ................................................................................ 317

IX ПРОГРАМ КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ........................................................................................................ 318

X ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ....................................................................................................................... 320

XI KАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ ......................................................................................................................................................... 320

XII ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ............................................................................................................ 321

XIII ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМ

ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА .................................................................................... 323

XIV ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА .................................................................................................................................. 326

XV ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ .................................................................................... 328

XVI ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/ПОРОДИЦОМ ................................................................................ 328

XVII ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА ......................................................................................................................... 330

XVIII ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА НА РАДУ .................................................................... 330

Школски програм 2015. страна 17


Економско - трговинска школа Бечеј

1. Увод

Школски програм чине сви садржаји, процеси и активности који имају за циљ

остваривање образовно-васпитних задатака и сврху да промовишу интелектуални, лични,

друштвени и физички развој ученика.

При изради Школског програма стављен је акценат на специфичност стручне школе и

средине у коју школа делује. Наиме, Економско-трговинска школа је пратила потребе бeчејске

привреде али и новине које је уводило Министарство просвете РС и у складу са тим уводила

одговарајућа занимања. Према томе, полазиште рада на садржајима Школског програма јесу

потребе и интереси наших ученика, њихових родитеља и локалне заједнице, а све у циљу

остваривања тенденције оптималног развоја и аутономије школе.

Школски програм доноси се на основу наставних планова и програма, односно програма

одређених облика стручног усавршавања.

2. Полазне основе рада

Полазне основе за израду Школског програма су ЗОСОиВ, Закон о средњој школи, Закон о

средњем образовању и васпитању, Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и

наставних средстава и Правилник о наставном плану и програму:

1. Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у

стручним и уметничким школама „Службени гласник СРС - Просветни гласник” бр.

6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91 7/93, 17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96,

2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10

8/10.

2. Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње школе

„Просветни гласник” бр. 6/03, 23/04 и 9/05.

3. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања и васпитања у

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада

економија, право и администрација-област економија „Просветни гласник” бр. 3/96,

3/97, 14/97, 10/02, 12/02, 5/03, 11/06.

4. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања и васпитања у

трогодишњем и четворогодишњем трајању за област Трговина, угоститељство и

туризам „Просветни гласник” бр. 15/93, 20/93, 6/95, 7/96, 11/02, 11/04, 11/06, 8/09.

5. Правилник о натсвном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем

трајању за област Трговина ”Просветни гласник” бр. 17/93, 11/02, 20/02, 8/09.

Школски програм 2015. страна 18


Економско - трговинска школа Бечеј

6. Правилник о насатавном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем

трајању за групу Угоститељство и туризам ”Просветни гласник” бр. 17/93, 7/96,

11/02, 11/06, 11/07.

7. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил Пословни

администратор ”Просветни гласник” бр. 1/04, 14/04, 11/05, 3/07, 12/07, 18/07, 1/08.

8. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил Пословни и

финансијски администратор ”Просветни гласник” бр. 14/04, 11/05, 17/06, 12/07,

18/07, 1/08.

9. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил Службеник

осигурања ”Просветни гласник” бр. 10/07.

10. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил Туристички

техничар ”Просветни гласник” бр. 11/07.

11. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил Кувар

”Просветни гласник” бр. 11/07.

12. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил

Конобар ”Просветни гласник” бр. 11/07.

13. Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил

Посластичар ”Просветни гласник” бр. 11/07.

14. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних

средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за

стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у

стручним школама за подручје рада економија, право и администрација

”Просветни гласник” бр. 9/91 и 2/98.

15. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за

остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за

образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за подручје

рада трговина, угоститељство и туризам ”Просветни гласник” бр. 9/91 и 2/98.

16. Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и наставних

средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за

образовне профиле пословни администратор, финансијски администратор и

службеник осигурања ”Просветни гласник” бр. 2/09.

Школски програм 2015. страна 19


Економско - трговинска школа Бечеј

Циљеви школског програма

У циљу праћења динамике развоја образовања и васпитања, наша школа кроз Школски

програм поставља следеће циљеве:
Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика у

складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима;

Стицање квалитетних знања и вештина и формирање језичке, математичке, научне,

уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад

у савременом друштву;

Стицање знања о основним елементима односа и процеса живота и рада у правној

држави;

Стицање знања о природним и физичко-хемијским реакцијама и процесима;

Оспособљавање ученика за професионалну каријеру, брзо запошљавање и уклапање у

свет рада као и наставак даљег школовања;

Унапређивање самосталног рада ученика кроз процес практичне наставе и неговање

културе рада;

Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;

Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз

вешто и ефикасно коришћење језичког личног изражавања и информационокомуникационих

технологија;

Развој вештине комуникације на страним језицима;

Стицање знања, вештина, ставова и вредности неопходних за складан психофизички

развој и очување и унапређивање здравља ученика;

Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине,

еколошке етике и заштите животиња;

Развијање свести о државној и националној припадности, неговање сопствене традиције

и културе, као и традиције и културе националних мањина, етничких заједница,

поштовање и очување националне и светске културне баштине;

Развој и поштовање расне, културне, језичке, полне, родне и узрасне равноправности и

уопште остваривања права на различитост;

Упознавање са природним ресурсима, економијом, културом, језицима, обичајима и

историјом других држава и народа;

Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и

ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства, као и

Школски програм 2015. страна 20


Економско - трговинска школа Бечеј

подстицање индивидуалне одговорности, развој свести о себи и способности

самовредновања;


Формирање радних навика као и стицање навика за тачност, уредност, педантност,

толерантност, стрпљивост, љубазност и културно опхођење са клијентима, гостима;

Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем

образовању, професионалном раду и свакодневном животу;

Развој мотивације за учењем, оспособљавање за самостално учење, перманентно

образовање и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе;

Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање

за рад и занимање стварањем стручних компетенција у складу са захтевима занимања,

развојем савремене науке, економије, технике и технологије;

Перманентно усавршавање учесника наставног процеса и осавремењивање програма,

организације, метода и опреме.

Школски програм 2015. страна 21


Економско - трговинска школа Бечеј

Назив врста и трајање свих програма образовања

Школским програмом Економско-трговинске школе обухваћени су програми образовања

за редовне ученике, преквалификације, доквалификације, специјализације.

I. У оквиру подручја рада Економија, право и аминистрација, Школским програмом су

обухваћени следећи образовни профили:

На српском наставном језику:

Економски техничар у четворогодишњем трајању

Пословни администратор – оглед у четворогодишњем трајању

Финансијски администратор – оглед у четворогодишњем трајању

Службеник осигурања – оглед у четворогодишњем трајању

На мађарском наставном језику:

Економски техничар у четворогодишњем трајању

Пословни администратор – оглед у четворогодишњем трајању

Финансијски администратор – оглед у четворогодишњем трајању

II.

У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам, Школски програм обухвата следеће

образовне профиле:

На српском наставном језику:

Туристички техничар – оглед у четворогодишњем трајању

Трговац у трогодишњем трајању

Кувар у трогодишњем трајању

Кувар – оглед у трогодишњем трајању

Конобар у трогодишњем трајању

Конобар – оглед у трогодишњем трајању

Посластичар у трогодишњем трајању

Посластичар – оглед у трогодишњем трајању

На мађарском наставном језику:

Трговац у трогодишњем трајању

Кувар у трогодишњем трајању

Кувар – оглед у трогодишњем трајању

Посластичар у трогодишњем трајању

Посластичар – оглед у трогодишњем трајању

III.

Доквалификацијом су обухваћени следећи образовни профили:

Економски техничар

Финансијски техничар

Туристички техничар

Куварски техничар

Угоститељски техничар

Трговински техничар

IV.

Преквалификација се односи на следеће образовне профиле:

Школски програм 2015. страна 22


Економско - трговинска школа Бечеј

Економски техничар

Финансијски техничар

Трговински техничар

Туристички техничар

Куварски техничар

Угоститељски техничар

Трговац

Кувар

Конобар

Посластичар

V. Специјализација у трајању од једне године, обухвата:

Кувар специјалиста

Конобар специјалиста

Посластичар специјалиста

Школски програм 2015. страна 23


Настава у

блоку

Настава у

блоку

Настава у

блоку

Настава у

блоку

Настава у

блоку

Економско - трговинска школа Бечеј

Обавезни и изборни предмети и модули по образовним профилима и разредима

3. Економски техничар

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО

Наставни предмети

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

РАЗР. ЧАС.НАСТ.

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В

А

Општеобразовни

предмети

1

Српски језик и

књижевност

3 111 3 108 3 108 3 99 12 426


Мађарски језик

и књижевност

3 111 3 108 3 108 3 99 12 426


Српски језик као

нематерњи

2 74 2 72 2 72 2 66 8 284

2 Страни језик 3 111 3 108 3 108 3 99 12 426

3 Социологија 2 72 2 72

4 Историја 2 74 2 72 4 146

5

Физичко

васпитање

2 74 2 72 2 72 2 66 8 284

6 Математика 3 111 3 108 3 108 3 99 12 426

7

Рачунарство и

информатика

8 Екологија 2 74 2 74

9 Хемија 2 74 2 74

Б Стручни

2 74 2 74

Школски програм 2015

страна 24


Економско - трговинска школа Бечеј

предмети

1

Основи

економије

2 74 2 72 2 72 2 66 8 284

2

Пословна

економија

2 74 2 72 2 72 2 66 8 284

3 Рачуноводство 1 2 37 74 1 2 36 72 30 2 2 72 72 30 2 2 66 66 30 6 8 211 284 90

4

Савремена

пословна

1 2 37 74 1 2 36 72 2 4 73 146

кореспонденција

5 Статистика 2 72 2 66 4 138

6

Уставно и

привредно

2 72 2 66 4 138

право

7

Монетарна

економија и

2 72 2 66 4 138

банкарство

8

Комерцијално

познавање робе

2 72 2 72

9 Маркетинг 2 66 2 66

10

Економска

географија

2 72 2 72

11

Пословна

информатика

2 72 2 66 4 138

В

Изборни

предмети

12

Грађанско

васпитање и

верска настава

1 37 1 36 1 36 1 33 4 142

Школски програм 2015. страна 25


Економско - трговинска школа Бечеј

Општеобразовни предмети

Предмет: Српски језик и књижевност

Разред: први

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод у проучавање књижевног дела 13

Књижевност старог века 11

Средњовековна књижевност 12

Народна књижевност 12

Хуманизам и ренесанса 12

Барок и класицизам 6

Лектира 5

Језик 26

Култура изражавања 14

Разред: други

Годишњи фонд часова: 108

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Просветитељство 6

Романтизам 32

Реализам 30

Лектира 6

Језик 20

Култура изражавања 14

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:108

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Модерна 30

Међуратна и ратна књижевност 32

Лектира 10

Језик и правопис 20

Култура изражавања 16

Школски програм 2015

страна 26


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 90

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Проучавање књижевног дела 10

Савремена књижевност 35

Лектира 15

Језик 20

Култура изражавања 10

Предмет: Мађарски језик и књижевност

Разред: први

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Познавање језика 32

Књижевност 57

Култура изражавања 22

Разред: други

Годишњи фонд часова: 108

Недељни фонд часова: 3

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Граматика 26

Књижевност 61

Развијање културе изражавања 21

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:108

Недељни фонд часова: 3

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Граматика 31

Књижевност 56

Култура изражавања 21

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 99

Недељни фонд часова: 3

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Граматика 23

Књижевност 53

Култура изражавања 23

Школски програм 2015. страна 27


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Српски језик као нематерњи

Разред: први

Годишњи фонд часова: 74

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Језик 24

Рад на тексту 21

Лектира 5

Говорно и писмено изражавање 24

Разред: други

Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Језик 24

Рад на тексту 21

Лектира 5

Говорно и писмено изражавање 22

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:72

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Језик 24

Рад на тексту 21

Лектира 5

Говорно и писмено изражавање 24

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 66

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Језик 20

Рад на тексту 20

Лектира 4

Говорно и писмено изражавање 22

Школски програм 2015. страна 28


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Страни језик - Енглески језик

Разред: први

Годишњи фонд часова:111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Нова средина и другови 11

Спорт 11

Породица 11

Свакодневни живот 11

Природне лепоте 11

Човекова околина 11

Саобраћајна средства 11

Историјска и културна прошлост 11

Познате личности 11

Стручна тематика 12

Разред: други

Годишњи фонд часова:108

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Забавни испортски живот 10

Школовање и образовање 10

Чланови породице 10

Медији 10

Прославе и празници 10

Временски услови 10

Савремени живот 10

Културно-историјски споменици 10

Познати ствараоци 10

Стручна тематика 18

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:108

Недељни фонд часова: 3

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Дружење и слободно време 11

Живот и обичаји 11

Правила понашања 11

Однос према околини 11

Збивања у свету 11

Историјски догађаји 11

Путовања 11

Стручна тематика 31

Школски програм 2015. страна 29


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 99

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Проблеми младих данас 9

Избор занимања и планови за будућност 9

Млади и међународна сарадња 9

Проблеми савремене породице 9

Природна блага 9

Нове технологије 9

Стручна тематика 45

Предмет: Страни јазик –Немачки језик

Разред: први

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Пасивне конструкције 10

Финалне реченице 5

Инфинитивне реченице 5

Питања 15

Казивање претпоставке, времена, жеље, 15

намере

Одредбе квалитета и квантитета 5

Одредбе за време, за начин 5

Изрази за меру и количину 5

Слагање времена 11

Именичка група : Дететминанти, изговор, 10

наставци именица и придева

Творба речи : Префикси и суфикси 5

Глаголска група : субјунктив, свршена и 15

несвршена радња, слагање партиципа

Ортографија : интерпункција, подела речи на 5

слогове

Школски програм 2015. страна 30


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: други

Годишњи фонд часова: 108

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Сложена реченица 20

Изражавање жеље, заповести, воље 20

Глаголи : Перфекат, кондиционал 15

Управни и неуправни говор 15

Императив - Инфинитив 10

Слагање времена 15

Слагање партиципа перфекта са објектом 5

Градјење сложеница 8

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 108

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Пасивне конструкције 18

Инверзија 17

Инфинтиив 10

Партицип презента 10

Герундив 5

Безличне конструкције 10

Субјонктив 5

Кондиционалне реченице 18

Номинализација 10

Бројеви 5

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 99

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Сложена реченица : узрочне, финалне,

20

опозиција

Суперлатив 13

Именице са два рода 12

Творба речи 13

Номинализација 10

Идиоми и фразеологизми 12

Обогаћивање фонда стручне терминологије 19

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 31


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Социологија

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Предмет социологије 5

Природа, човек, друштво 14

Структура и организација друштва. 21

Промене и развој друштва 12

Култура и друштво 20

Предмет: Историја

Разред: први

Годишњи фонд часова:74

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод 1

Праисторија 4

Стари век 12

Средњи век 16

Српске земље и њихови суседи у средњем 14

веку

Нови век 14

Србија и Црна Гора под турском влашћу 13

Разред: други

Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Европа и свет у другој половини XIX и

6

почетком XX века

Србија и Црна Гора од средине XIX века до 15

Првог светског рата

Први светски рат 7

Свет између два рата 6

Краљевина СХС/Југославија у међуратном 7

периоду

Други светски рат 16

Свет после Другог светског рата 6

Југославија после Другог светског рата 9

Школски програм 2015. страна 32


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Физичко васпитање

Разред: први

Годишњи фонд часова:74

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Упознавање са планом и програмом 1

Одбојка 16

Спортска гимнастика 28

Батерија тестова 5

Атлетика 22

Полигон спретности 2

Разред: други

Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Упознавање са планом и програмом 1

Атлетика 18

Спортска гимнастика 24

Полигон спретности 2

Одбојка 12

Фудбал и кошарка 12

Батерија тестова 3

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:72

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Упознавање са планом и програмом 1

Одбојка 20

Спортска гимнастика 22

Батерија тестова 5

Атлетика 16

Полигон спретности 2

Кошарка 6

Разред: четврти

Годишњи фонд часова:66

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Упознавање са планом и програмом 1

Одбојка 32

Атлетика 8

Фудбал 10

Кошарка 12

Батерија тестова 3

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 33


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Математика

Разред: први

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Логика и скупови 10

Реални бројеви 5

Пропорционалност величина 10

Увод у геометрију 7

Изометријске трансформације 18

Рационални алгебарски изрази 25

Линеране једначине и неједначине.

25

Линеарна функција

Хомотетија и сличност 11

Разред: други

Годишњи фонд часова: 108

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Степеновање и кореновање 20

Квадратна једначина и квадратна функција 30

Експоненцијална и логаритамска функција 27

Елементи тригонометрије 31

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 108

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Полиедри 16

Обртна тела 13

Аналитичка геометрија у равни 27

Елементи линеарног програмирања 8

Низови 16

Елементи привредне и финансијске

28

математике

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 99

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Реалне функције реалне променљиве 25

Извод функције и примена 29

Комбинаторика и вероватноћа 23

Елементи финансијске математике 22

Школски програм 2015. страна 34


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Рачунарство и информатика

Разред: први

Годишњи фонд часова: 74

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Рачунарство и информатика 2

Рачунарски систем 14

Оперативни системи 14

Обрада текста 22

Рачунарске комуникације 14

Мултимедијске апликације 8

Предмет: Екологија

Разред: први

Годишњи фонд часова: 74

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Разноврсност и карактеристике живота 1

Бактерије и вируси 2

Биологија ћелије 9

Биологија развића човека 10

Хумана генетика 10

Заштита здравља 3

Основни еколошки појмови и принципи 35

екологије човека, заштита и унапређивање

животне средине, заштита природе

Предмет: Хемија

Разред: Први

Годишњи фонд часова:74

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Супстанца 7

Oсновна неорганска једињења 7

Неоргански хемијски производи 7

Основна органска једињења 20

Биолошки значајна једињења 14

Органски хемијски производи 19

Школски програм 2015. страна 35


Економско - трговинска школа Бечеј

Стручни предмети

Предмет: Основи економије

Разред: први

Годишњи фонд часова: 74

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Настанак и развој економских наука 6

Процес друштвене производње као предмет

12

изучавања политичке економије

Основни појмови о друштвеној производњи 20

Робна производња и њене законитости 36

Разред: други

Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Робни произвођач и његова репродукција 20

Национални доходак као материјална основа

30

расподеле у савременој привреди

Основне карактеристике процеса репродукције у 22

савременом друштву

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:72

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Предмет изучавања националне економије 2

Привредни развој 2

Пирвредни развој СФРЈ 2

Раз вој појединих делатности југословенске привреде 11

Развојна политика и инвестиције 10

Привредни систем 10

Пертпоставке развоја ср југославије 14

Економска политика 10

Социјални развој и политика 5

Актуелни проблеми и приоритети привредног

развоја

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 66

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Теорија међународне трговине 15

Трговинска политика 12

Платни биланс 7

Девизни курсеви 5

Међународно кретање капитала 12

Институционализација светске привреде 9

Интеграција светске привреде 6

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

6

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 36


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Пословна економија

Разред: први

Годишњи фонд часова: 74

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Увод у пословну економију 2

Носиоци привређивања 2

Предузеће 20

Функције предузећа 2

Средства и извори средстава предузећа 12

Трошкови пословања предузећа 10

Токови вредности у предузећу 12

Резултати пословања предузећа 6

Принципи и оцене пословања предузећа 6

Лексикон основних појмова економије предузећа 2

Разред: други

Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Дефинисање појма функција 1

Диференцирање функција у предузећу 1

Производна функција 10

Набавна функција 12

Продајна функција 12

Складишна функција 5

Транспортна функција 5

Финансијско-рачуноводствена функција 5

Кадровска функција 5

Функција контроле 5

Истраживачко-развојна функција 5

Општи послови у предузећу 3

Предузеће у посебним условима 1

Лексикон основних појмова о функцијама предузећа 2

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Дефинисање управљања 1

Теорије и концепти управљања 2

Активности управљања 2

Планирање пословања и развој предузећа 15

Организовање предузећа 15

Вођење предузећа (руковођење) 8

Организационо понашање и култура предузећа 10

Контрола пословања предузећа 6

Носиоци активности управљања 12

Лексикон основних појмова о управљању предузећем 1

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 37


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 66

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Диверсификација управљања 5

Производни менаџмент 5

Менаџмент маркетинга 4

Финансијски менаџмент 15

Трговински Менаџмент 15

Пројектни Менаџмент 6

Менаџмент људских ресурса 10

Управљање информационим системима 5

Лексикон основних појмова о управљању

пословним подручјима предузећа

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Предмет: Рачуноводство

Разред: први

Недељни фонд часова: 1+2

Годишњи фонд часова: 37+74

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод 1 2

Средства и извори средстава 2 4

Инвентарисање 3 6

Почетни биланс стања 3 6

Пословне промене (догађаји) и

2 4

књиговодствена документа

Књиговодствени рачуни - конта 2 4

Евиденција новчаних средстава 6 12

Евиденција материјала 4 8

Евиденција обавеза према добављачима 4 8

Евиденција готових производа 2 4

Евиденција потраживања од купаца 2 4

Евиденција робе 4 8

Просто књиговодство 2 4

Разред: други

Недељни фонд часова: 1+2

Годишњи фонд часова: 36+72+30 часова у блоку

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Утицај пословних промена на биланс стања 2 4

Двојно књиговодство и пословне књиге 5 10

двојног књиговодства

Расходи и приходи 3 6

Временска разграничења расхода и прихода 2 4

Утврђивање резултата пословања услужног 6 12

1

Школски програм 2015. страна 38


Економско - трговинска школа Бечеј

привредног друштва

Једнообразно књиговодство, контни оквир и 3 6

МРС

Евиденција основних средстава 13 26

Евиденција дугорочних финансијских

2 4

пласмана

Настава у блоку 30

Разред: Трећи

Недељни фонд часова: 2+2

Годишњи фонд часова: 72+72+30 часова у блоку

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Евиденција залиха производног привредног 10 10

друштва

Евиденција новчаних средстава 6 6

Евиденција потраживања 6 6

Евиденција обавеза 6 6

Евиденција капитала 6 6

Евиденција расхода 8 8

Евиденција прихода 6 6

Ебиденција производње-интерни обрачун 16 16

Евиденција недовршене производње и 2 2

готових производа

Утврђивање и расподела резултата

6 6

пословања

Настава у блоку 30

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 66 теорија + 66 вежбе + 30 настава у блоку

Недељни фонд часова: 2 + 2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Евиденција набавке робе 12 12

Евиденција реализације робе 8 8

Евиденција увоза и извоза робе 8 8

Евиденција комисионих и консигнационих 4 4

послова

Евиденција трошкова трговине 4 4

Утврђивање резултата пословања

8 8

трговинског предузећа

Извештавање по МРС 2 2

Специфичности књиговодства банака 14 14

Основе рачуноводственог планирања,

6 6

контроле – ревизије и анализе

Настава у блоку 30

Школски програм 2015. страна 39


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Савремена пословна кореспонденција

Разред: први

Годишњи фонд часова: 37+74

Недељни фонд часова: 1+2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод 5

Техника куцања 9 21

Самостално обликовање текстова 8 20

Кореспонденција 7 15

Начела пословне кореспонденције 8 18

Разред: други

Годишњи фонд часова: 36+72

Недељни фонд часова: 1+2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Усавршавање техника рада са текстовима 3 6

Рад са странкама 1 2

Евиденција радних обававеза 1 2

Састанци и записници 2 4

Кореспонденција 25 50

Кореспонденција и организација везана за 1 2

службена путовања

Поступак са поштом 1 2

Коришћење средстава везе 1 2

Класификације и архивирање докумената 1 2

Предмет: Статистика

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Увод 4

Статистичко посматрање 10

Сређивање и груписање података 10

Приказивање статистичких података 16

Анализа података 32

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 66

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Основни појмови о пословној статистици 4

Статистичко обухватање производње и промета 8

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 40


Економско - трговинска школа Бечеј

Статистичко истраживање динамике производње и 17

промета

Статистичко приказивање сталних средстава предузећа 12

Статистичко обухватање запослених 8

Статистичко обухватање продуктивности рада 7

Статистика нето зараде 10

Предмет: Уставно и привредно право

Разред: Трећи

Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Друштвене норме 5

Основни појмови о држави 13

Правна норма 3

Правни акти 5

Правна снага нормативног акта 3

Субјекти права,објекти права и правне чињенице 7

Примена права 5

Правна средства 5

Правни систем 3

Демократија и механизми власти у Србији и Југославији 5

Србија као држава,аутономиј и локална самоуправа 7

Федеративно уређење Југославије 2

Грађанин и његова права и слободе у Србији и у Југославији 9

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 66

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Грађанско право 9

Грађанско-правни однос 6

Облигационо право 6

Уговор 14

Уговор о куповини и продаји робе 4

Уговор о трговинском посредовању 3

Уговор о трговинском заступништву 3

Уговор о комисиону 3

Уговор о ускладиштењу робе 3

Уговор о шпедицији 3

Уговор о превозу 3

Уговор о осигурању 3

Хартије од вредности 6

Школски програм 2015. страна 41


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Монетарна економија и банкарство

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Финансије и монетарна економија 6

Новац и новчани систем 20

Финансијски систем и монетарно-кредитна политика 9

Финансијска функција и финансијски менацмент 12

Суштина и значај финансијског тржишта 25

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 66

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Банка, наука о банкама и банкарски систем 8

Србије

Народна банка и пословне банке Србије 32

Платни промет у земљи и управљање

19

кредитним потенцијалом

Савремени информациони систем у банкама 7

Предмет:Комерцијално познавање робе

Разред: дуги

Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Појам, систематизација и класификација

робе

3

Квалитет робе 7

Амбалажа и паковање 10

Складиштење и транспорт робе 2

Енергија 10

Производи металургије 12

Производи прераде дрвета 10

Производи индустрије неметала 8

Производи текстилне индустрије 10

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 42


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Маркетинг

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 66

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Увод у маркетинг 1

Приступ изучавању маркетинга 5

Тржиште 13

Маркетинг активности 5

Маркетинг информациони системи 5

Инструменти маркетинга 22

Економска пропаганда као облик промоције 13

Понашање потрошача 2

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Предмет: Економска географија

Разред: други

Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Увод 3

Економскогеографска валоризација природних

9

потенцијала света

Друштвеногеографски фактори привређивања 12

Економско-географско дефинисање привреде и фазе 6

развоја привреде Србије

Пољопривреда 8

Индустрија 17

Промет 17

Предмет: Пословна информатика

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 72

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Рад са табелама 56

Обрада слика 6

Израда презентације 10

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 66

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Базе података 56

Електронско пословање 10

Школски програм 2015. страна 43


Економско - трговинска школа Бечеј

Изборни предмети

Предмет: Грађанско васпитање

Разред: први

Годишњи фонд часова: 37

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод 1

Ја, ми и други 7

Комуникација угрупи 8

Сарадња и заједништво 6

Решавање сукоба 8

Насиље и мир 7

Разред: други

Годишњи фонд часова: 36

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод 1

Основни појмови (права и одговорности) 6

Врсте права и односи међу правима 4

Права и одговорности 4

Кршење и заштита права 4

Планирање и извођење акција у корист права 17

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 36

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод 1

Демократија и политика 14

Грађанин и грађанско друштво 10

Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу 7

Планирање конкретне акције 4

Разред:четврти

Годишњи фонд часова:33

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод 1

Тржиште и демократија 7

Екологија и заштита животне средине 5

Разноликост и идентитет 10

Медији – слика и стварност 10

Школски програм 2015. страна 44


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет:Верска настава

Разред: први

Годишњи фонд часова: 37

Недељни фонд часова: 1

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Увод 1

Хришћанство је Црква 4

Појам о Богу 2

O могућностима Богопознања 3

Богопознање кроз Литургијско-подвижничко искуство 14

Хришћани верују у Бога који је Света Тројица: Отац, Син и 3

Свети Дух

Онтолошке последице вере у Бога као Свету Тројицу 2

Литургијско-подвижничко искуство као истинита вера 2

људи у Бога и као живо присуство Божје у свету кроз

Цркву

Разликовање теологије и икономије 5

Света Литургија као икона, тј. Пројава будућег Царства 1

Божјег

Разред: други

Годишњи фонд часова:36

Недељни фонд часова: 1

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Први сусрет 1

Света Тројица- један Бог 12

Бог као биће заједнице 13

Последице вере у Бога као Свету Тројицу по живот људи 10

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 36

Недељни фонд часова: 1

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Увод 1

Тајна Христова – јединство Бога и човека

као циљ због кога је Бог створио свет 2

Христово оваплоћење и страдање, смрт као последица

греха првих људи 4

Бог је васкрсао Христа из мртвих

Духом Светим

(превазилажење смрти за створену природу као плод

слободне, личне заједице Бога и човека у Христу) 4

Исус Христос као нови Адам

и начелник све твари 4

Школски програм 2015. страна 45


Економско - трговинска школа Бечеј

Улога Духа Светога у сједињењу људи и створене природе

са Христом

(Дух Свети конституише Цркву као конкретну

Литургијску заједницу кроз Крштење, Миропомазање и

Рукоположење) 5

Литургија као икона истинског постојања света – Царства

Божијег(спасење света заједничко дело Св. Тројице и

људи; разлика између Бога и људи али не и одељеност) 6

Апостолско прејемство (епископ као икона Христа,

свештеници иконе апостола, Литургија као икона будућег

века) 6

Распеће и Васкрсење Христово у православној

иконографији 4

Разред:четврти

Годишњи фонд часова: 33

Недељни фонд часова: 1

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Хришћанско схватање историје 5

Есхатон –

3

будуће Царство Божје

као узрок Цркве и историје(последњи догађај, догађај

Царства Божијег даје валидност и постојање

историјским догађајима)

Смрт природе као разједињење, распадање и смрт 3

личности као прекид заједнице са личношћу за коју

смо били везани, коју смо највише волели

Литургија нам открива циљ

6

због кога је Бог створио свет и људе( да свет постане

Царство Божије у коме неће бити смрти)

Помесна и Васељенска Црква, њихов однос 5

Јединство Цркве( на помесном и васељенском нивоу) 4

Теологија православне

5

уметности(књижевности,сликарства,архитектуре,муз

ике...)

Црква и свет(њихов однос) 2

Школски програм 2015. страна 46


Економско - трговинска школа Бечеј

Начин остваривања програма – Економски техничар

Предвиђени број ученика у одељењу је 30.

Настава у општеобразовним предметима реализује се преко теоријских часова, са целим

одељењем, у специјализованим учионицама или учионицама опште намене осим

наставе у предмету Рачунарство и информатика која се одвија по групама кроз вежбе.

Настава у стручним предметима реализује се такође преко теоријских часова, са целим

одељењем, искључиво у специјализованим учионицама, осим наставе у предметима

Рачуноводство и Савремена пословна кореспонденција која се одвија и по групама кроз

вежбе, док се настава у предмету Пословна информатика одвија само по групама кроз

вежбе.

Настава из стручног предмета Рачуноводство садржи и практичну наставу у блоку која

се реализује у другом, трећем и четвртом разреду са по 30 часова. Иста се остварује у

привредним друштвима.

Увид у детаљан садржај плана и програма образовања и васпитања за образовни профил

Економски техничар можете погледати овде.

Школски програм 2015. страна 47


Економско - трговинска школа Бечеј

4. Пословни администратор

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО

недељнп гпдишое недељнп гпдишое недељнп гпдишое недељнп гпдишое гпдишое

Т В

П

Н Т В

П

Н Б Т В

П

Н Т В

П

Н Б Т В

П

Н Т В

П

Н Б Т В

П

Н Т В

П

Н Б Т В

П

Н Б Σ

1

55

1

48

32

1

41

173

181

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 5 2

5 74

2

1 9

4

3

6

9 74

3

11

11

10

Српски језик и коижевнпсу 3

3

3

3 96

1

1

1

8

426 426

1.

11

11

10

42

__________ језик и коижевнпсу* 3

3

3

3 96

1

1

1

8

6

28

Српски кап немауерои језик* 2 74 2 74 2 72 2 64

2

4

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Сурани језик 2 74 2 74 2 72 2 64

Физишкп васпиуаое 2 74 2 74 2 72 2 64

Мауемауика 2 74 2 74 2 72 2 64

Рашунарсувп и инфпрмауика 2 74

Исуприја 2 74 2 74

Гепграфија 2 74

Биплпгија 2 74

Ликпвна кулуура 1 37

Лпгика са еуикпм 2 64

Спциплпгија са правима грађана 2 64

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

13

14

15

16

17

18

19

20

9 5

33

3

18

5

9 8

Ппслпвни енглески језик 2 74 2 74 2 72 2 64

Канцеларијскп ппслпваое 3

11

1

33

3

29

6

2 74 2 72

Правп 2 74 1 1 37 37 2 72 2 64

Kоигпвпдсувп 1 2 37 74 2 74

Други сурани језик 2 74 2 74 2 72 2 64

Екпнпмија 2 74 2 74 2 72 2 64

Ппслпвна психплпгија 2 74

Ппслпвна инфпрмауика са елекурпнским

ппслпваоем

3

1

0

1

0

36

0

36

0

3

0

8 7

25

6

22

4

6

0

284 284

284 284

284 284

74 74

148 148

74 74

74 74

37 37

64 64

64 64

128 106

9 243

2 5

0 7

284 284

257 257

247 37 284

37 148 185

284 284

284 284

74 74

11

1 111 111

Школски програм 2015

страна 48


Економско - трговинска школа Бечеј

21

22

23

24

Кулуура језишкпг изражаваоа 2 72

Вещуине кпмуникације 2 72

Суауисуика 2 72

Ппслпвна и админисурауивна пбука 4

14

4

3

0

5

16

0

72 72

72 72

72 72

6

9

0 304

0 394

25

Предузеунищувп 2 64

64 64

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 37 3

11

1 3

10

8 3 96 352 352

1 Грађанскп васпиуаое / Верска насуава 1

2 Избпрни предмеуи 2

Укупнп А1+А2+Б

2

5 7

37

92

5

25

9

1

2

4 8

37

74

88

8

29

6

1

2

2

2

1

0

36

72

79

2

36

0

3

0

1

2

2

4 7

32

64

76

8

22

4

6

0

142 142

210 210

337

3

113

9

9

0

460

2

Укупнп 32 1184 32 1184 32 1182 31 1052 4602

Школски програм 2015. страна 49


Економско - трговинска школа Бечеј

Настава из следећих предмета одвија се по групама кроз вежбе.

Образовни профил: ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР

разред

ПРВИ

ДРУГИ

ТРЕЋИ

ЧЕТВРТИ

предмет / модул

број

часова

број

ученика у

групи

Рачунарство и информатика 74 12

Канцеларијско пословање 74 12

Књиговодство 74 12

Рачунарство и информатика 74 12

Канцеларијско пословање 111 12

Књиговодство 74 12

Пословно-административна

обука

111 12

Статистика 108 12

Канцеларијско пословање 108 12

Књиговодство 72 12

Пословно-административна

обука

144 12

Канцеларијско пословање 96 12

Књиговодство 64 12

Пословно-административна

обука

128 12

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године

ПРВИ

РАЗРЕД

часова

ДРУГИ

РАЗРЕД

часова

ТРЕЋИ

РАЗРЕД

часова

ЧЕТВРТИ

РАЗРЕД

часова

УКУПНО

часова

Час одељенског старешине до 74 до 74 до 72 до 64 до 284

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада

Школски програм 2015

страна 50


Економско - трговинска школа Бечеј

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по

разредима

ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ

Екскурзија

Језик другог народа или

националне мањине са

елементима националне

културе

Други страни језик

Други предмети *

Стваралачке и слободне

активности ученика (хор,

секције и друго)

Друштвене активности -

ученички парламент,

ученичке задруге

Културна и јавна

делатност школе

до 3 дана до 3 дана до 4 дана до 5 дана

2 часа недељно

2 часа недељно

1-2 часа недељно

30-60 часова годишње

15-30 часова годишње

2 радна дана

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са

опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су

утврђени наставним планом других образовних профила истог или

другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или

по програмима који су претходно донети

Остваривање школског програма по недељама

разред

разредночасовна

настава

менторски

рад

(настава у

блоку)

обавезне

ваннаставне

активности

остало

(матура)

укупно

радних

недеља

ПРВИ 37 2 39

ДРУГИ 37 2 39

ТРЕЋИ 36 1 2 39

ЧЕТВРТИ 32 2 2 3 39

Школски програм 2015. страна 51


Економско - трговинска школа Бечеј

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОГЛЕДА (УПУТСТВО)

Наставни план и програм за образовни профил пословни администратор - оглед

остварује се у школама где су школски простор, опрема и наставна средства прописани:

- Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за

остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне

профиле ТРЕЋИ и ЧЕТВРТИ степена стручне спреме - "Службени гласник Републике

Србије - Просветни гласник", број 7/91 и

- Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за

остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за

образовне профиле ТРЕЋИ и ЧЕТВРТИ степена стручне спреме у стручним школама

подручја економија, право и администрација - "Службени гласник Републике Србије -

Просветни гласник", број 9/91 и 2/98.

- Наставници сами припремају потребна наставна средства (дијапозитиве, графофолије,

шеме и PowerPoint презентације) у складу са овим наставним програмом, користећи:

- публикована мултимедијална наставна средства (штампана литература, различите

публикације, збирке дијапозитива, одговарајуће видео касете и електронске

публикације);

- одговарајуће софтверске пакете;

- Интернет.

Настава се реализује уз коришћење:

- рачунара и пројектора за PowerPoint презентације;

- скенера;

-дијапројектора;

- графоскопа;

- телевизора и видео рекордера;

- одговарајућег канцеларијског прибора;

- одговарајуће канцеларијске опреме и алата;

- телефона;

- телефакса и

- фотокопир апарата.

Детаљна упутства за остваривање програма дата су уз сваки предмет појединачно.

Школски програм 2015. страна 52


Економско - трговинска школа Бечеј

Општеобразовни предмети

Предмет: Српски језик и књижевност

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Увпд у прпушаваое коижевнпг дела 12

Коижевнпсу суарпг века 12

Средопвекпвна коижевнпсу 12

Нарпдна коижевнпсу 12

Хуманизам и ренесанса 12

Барпк и класицизам 7

Лекуира 5

Језик 25

Кулуура изражаваоа 14

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Прпсвеуиуељсувп 8

Рпмануизам 32

Реализам 30

Лекуира 8

Језик 20

Кулуура изражаваоа 13

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва:108

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Мпдерна 30

Међурауна и рауна коижевнпсу 30

Лекуира 10

Језик и правппис 22

Кулуура изражаваоа 16

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 96

Недељни фпнд шаспва: 3

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Прпушаваое коижевнпг дела 10

Савремена коижевнпсу 35

Језик 22

Лекуира 16

Кулуура изражаваоа 13

Школски програм 2015. страна 53


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Српски језик као нематерњи језик

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Темауика 12

Језик 12

Рад на уексуу 36

Гпвпрнп и писменп изражаваое 14

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Темауика 12

Језик 12

Рад на уексуу 34

Гпвпрнп и писменп изражаваое 16

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Темауика 12

Језик 12

Рад на уексуу 32

Гпвпрнп и писменп изражаваое 16

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Темауика 10

Језик 10

Рад на уексуу 32

Гпвпрнп и писменп изражаваое 12

Предмет: Страни језик

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Слущаое 12

Шиуаое 12

Писаое 36

Инуеракција 14

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 54


Економско - трговинска школа Бечеј

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Слущаое 12

Шиуаое 12

Писаое 36

Инуеракција 14

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Слущаое 12

Шиуаое 12

Писаое 34

Инуеракција 14

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Слущаое 12

Шиуаое 12

Писаое 26

Инуеракција 14

Предмет: Физичко васпитање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда

из пснпвне щкпле

Аулеуика 13

Гимнасуика 13

Сппруска игра 17

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а

11

пп избпру ушеника

Пливаое 14

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда 4

Аулеуика 15

Гимнасуика 13

Сппруска игра 17

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а 11

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

6

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 55


Економско - трговинска школа Бечеј

пп избпру ушеника

Пливаое 12

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда 4

Аулеуика 15

Гимнасуика 13

Сппруска игра 17

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а

11

пп избпру ушеника

Пливаое 14

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда 4

Аулеуика 10

Гимнасуика 10

Сппруска игра 14

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а

12

пп избпру ушеника

Пливаое 12

Предмет: Математика

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Реални брпјеви 7

Прпппрципналнпсу 8

Раципнални алгебарски изрази 19

Гепмеурија 12

Линеарне једнашине и неједнашине 20

Писмени задауак + исправак писменпг задаука 8

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тригпнпмеурија правпуглпг урпугла 10

Суепенпваое и кпренпваое 18

Функција и график функције 8

Квадрауна једнашина и квадрауна функција 13

Тела 17

Писмени задауак + исправак писменпг задаука 8

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 56


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва:72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Аналиуишка гепмеурија у равни 15

Низпви 6

Елеменуи привредне мауемауике 43

Писмени задауак + исправак писменпг задаука 8

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Зајам 28

Примери пракуишне примене привредне и

финансијске мауемауике

11

Кпмбинауприка 17

Писмени задауак + исправак писменпг задаука 8

Предмет: Рачунарство и информатика

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Пснпве рашунарске уехнике 16

Пбрада уексуа 16

Табеларни прпрашуни 16

Слајд-презенуације 12

Инуернеу и елексурпнска кпмуникација 14

Предмет: Историја

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Увпд 5

Цивилизација суарпг века 12

Еврппа и Средпземље у средоем веку 15

Срби и оихпвп пкружеое у средоем веку 18

Еврппа и свеу пд краја XV дп краја XVIII века 13

Српски нарпд ппд суранпм влащћу od краја XV

дп краја XVIII века

Разред:други

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

11

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 57


Економско - трговинска школа Бечеј

Еврппа и свеу пд краја XVIII дп Првпг свеускпг рауа 14

Србија, Црна Гпра и Срби у Хзбурщкпм и Псманскпм 14

царсуву пд краја XVIII века дп Првпг свеускпг рауа

Први свеуски рау и ревплуције у Русији и Еврппи 7

Свеу између Првпг и Другпг свеускпг рауа 8

Југпслпвенска крељевина 7

Други свеуски рау 8

Свеу ппсле Другпг свеускпг рауа 7

Југпславија ппсле Другпг свеускпг рауа 7

Предмет: Ликовно

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 37

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Прпсупр 10

Свеулп, сенка и бпја 12

Умеунпсу 20.века 13

Предмет: Географија

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Увпд 4

Савремене кпмппненуе гепграфскпг плпжаја 5

Србије

Привредни ресури Србије и оихпв екпнпмскп 14

гепграфски знашај

Суанпвнищувп Србије 9

Насеља Србије 9

Привреда Србије 12

Регипналне целине Србије 12

Србија и савремени прпцеси у Еврппи и Свеуу 9

Предмет: Биологија

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Биплпгија ћелије 8

Пснпви физиплпгије шпвека 27

Биплпгија развића шпвека 14

Наслеђиваое биплпщких пспбина 14

Пплнп и репрпдукуивнп здравље 11

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 58


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Социологија са правима грађана

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Сурукуура и прганизација друщува 12

Држава и пплиуика 17

Усуав и правна држава 11

Људска права и слпбпде 8

Кулуура и друщувп 11

Друщувене прпмене и развпј 5

Предмет: Логика са етиком

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Увпд у лпгику 3

Фпрмална лпгика: ппјам, суд, закљушак 23

Лпгишке грещке 5

Ппјам и знашај еуике 5

Лишни иденуиуеу, слпбпда и пдгпвпрнпсу 12

Пснпвне еуишке нпрме и вреднпсуи 16

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Предмет: Грађанско васпитање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 37

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Ја, ми и други 8

Кпмуникација у групи 10

Пднпси у групи/заједници 19

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 37

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Права и пдгпвпрнпсуи 18

Планираое и извпђеое акције 19

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 36

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 59


Економско - трговинска школа Бечеј

Демпкрауија и пплиуика 6

Грађани и друщувп 10

Грађанска и пплиуишка права и правп на 10

грађанску иницијауиву

Планираое кпнкреуне акције 10

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 32

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Свеу инфпрмација 16

Свеу прпфесипналнпг пбразпваоа и рада 16

Предмет: Верска настава

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 37

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Увпд 1

Хрищћансувп је Црква (заједнишки лиуургијски

живпу кап израз вере у Бпга)

4

Ппјам п Бпгу у хрищћансуву 2

Ппзнаое Бпга крпз Хрисуа у Цркви 3

Крщуеое и рукппплпжеое кап сједиоеое са

Хрисупм у Лиуургији (ппдвижнищувп кап

средсувп за псувареое лишне заједнице са

Бпгпм)

Сликарсувп кап израз шпвекпвпг пднпса према

Бпгу и свеуу кпји га пкружује (разлика између

црквенпг сликарсува – икпнпграфије и

свеупвнпг сликарсува

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 37

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Увпд 1

Сувараое свеуа и шпвека 6

Прарпдиуељски грех 9

Свещуена исуприја спасеоа (пд Адама дп

Израиља)

Свещуена исуприја спасеоа (пд Мпјсија дп

8

Хрисуа)

Суарпзавеуна ризница 5

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 36

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 60

20

7

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

8

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ


Економско - трговинска школа Бечеј

Увпд 1

Хрисупс исуиниуи Бпг и исуиниуи Шпвек 4

Приближилп се Царсувп Бпжије... 6

Мпј живпу у Хрисуу 5

Где је Хрисупс уу је и Царсувп Бпжје 8

Свеупуајински живпу Цркве 6

Нпвпзавеуна ризница 6

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 32

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Увпд 1

За живпу свеуа 6

Исуприја и есхауплпгија у Цркви 15

Хрищћансувп у савременпм свеуу 8

Ташнп излпжеое правпславне вере 2

Општестручни предмети

Предмет: Канцеларијско пословање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Прганизација савемене канцеларије 8

Техника куцаоа и пбликпваое ппслпвнпг

50

писама

Кпресппнденција са ппслпвним парунерима 53

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Службена кпресппнденција 10

Евиденција и класификација дпкуменауа и рад

38

са ппщупм

Кпдекс ппслпвнпг ппнащаоа и изградоа

26

ппслпвнпг имича

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва:72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Планираое, праћеое и прганизпваое

канцеларијских акуивнпсуи

Пбављаое адмисурауивних ппслпва у пбласуи

набавке и прпдаје за ппуребе предузећа

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 61

42

20


Економско - трговинска школа Бечеј

Архивираое и класификација архивске грађе 10

Предмет: Право

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Пснпви права и прганизација дрҗаве 44

Привредни субјекуи 30

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 74 ( 37+37)

Недељни фпнд шаспва: 1+1

Мпдул/пбласу

Засниваое раднпг пднпса 17 17

Евиденција у пбласуи радних пднпса 20 20

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Права и пбавезе у вези са ппслпваоем 52

Банкарски ппслпви и харуије пд вреднпсуи 20

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Јавне коиге, јавни регисури и јавне исправе 20

Кпмуникација са државним прганима 44

Предмет: Књиговодство

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 111 ( 37+74)

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Увпд у коигпвпдсувп 5 10

Инвенуарисаое, билансираое и коижеое на

кпнуима суаоа

13 26

Расхпди, прихпди и ууврђиваоа финансијскпг

резулуауа

15 30

Евиденција плаунпг прпмеуа 4 8

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Евиденција рпбе и ппслпвних пднпса са 38

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 62


Економско - трговинска школа Бечеј

кпмиуенуима

Евиденција пснпвних средсуавa и мауеријала 22

Евиденција урпщкпва ппслпваоа 14

Предмет: Економија

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Предузеће 16

Средсува предузећа 10

Трпщкпви 24

Резулуауи ппслпваоа предузећа 10

Екпнпмски принципи ппслпваоа предузећа 14

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Пснпвни ппјмпви и принципи екпнпмске науке 40

Макрпекпнпмска уеприја, анализа и пплиуика 34

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Пснпви меначменуа 30

Пснпви маркеуинга 42

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Привредни развпј 20

Привредни сисуем и екпнпмска пплиуика 10

Инуеграција свеуске привреде 14

Пдржив развпј Републике Србије 20

Предмет: Пословна психологија

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Рад кап сфера живпуа 4

Психплпщке каракуерисуике ппјединца и

ппслпвнп ппнащаое

32

Пспба у прганизацији кап кпнуексуу ппслпвнпг

ппнащаоа

29

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 63


Економско - трговинска школа Бечеј

Прпфесипнални развпј 9

Предмет: Култура језичког изражавања

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Примена пснпвних правпписних правила 30

Примена уиппграфских правила при пбради

уексупва на рашунару

7

Примена грамауишких правила у писаоу и

гпвпру

22

Уппуреба реши и израза суранпг ппрекла 5

Специфишнпсуи бирпкраускпг језика 4

Пснпве гпвпрне кулууре 4

Предмет: Вештине комуникације

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Кпмуникација кап спцијална инуеракција 17

Принципи кпнсурукуивне кпмуникације 10

Вещуине кпнсурукуивне кпмуникације 17

Кпмуникација и рещаваое кпнфликауа 14

Кпмуникација у прганизацији, јавна и маспвна

кпмуникација

Предмет: Статистика

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Дескрипуивна анализа 30

Суауишка и динамишка анализа 42

Предмет: Пословна и административна обука

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 174 ( 144+30)

Недељни фпнд шаспва: 4

Мпдул/пбласу

Пд идеје дп псниваоа привреднпг друщува 42

Ппщуи, правни и кадрпвски ппслпви 34

Ппслпви набавке и прпдаје 34

Ппслпви коигпвпдсувене евиденције и плаунпг

прпмеуа

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

14

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

34

Школски програм 2015. страна 64


Економско - трговинска школа Бечеј

Блпк насуава 30

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 220 (160+60)

Недељни фпнд шаспва: 5

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Правни, кадрпвски ппслпви и рад са ппщупм 54

Планираое и ппслпви у набавнпј и

прпдајнпјслужби

53

Финансијскп-рашунпвпдсувени ппслпви 53

Блпк насуава 60

Предмет: Предузетништво

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Предузеунищувп и предузеуник 10

Развијаое и прпцена ппслпвних идеја,

маркеуинг план

16

Управљаое и прганизација 20

Екпнпмија ппслпваоа 10

Ушенишки прпјекау 8

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Предмет: Пословна информатика са електронским пословањем

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Пбрада слика и израда презенуација 45

Рад са уабелама 48

Увпд у елекурпнскп ппслпваое 18

Предмет: Пословни енглески

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Уппзнаваое, ппздрављаое и пснпвна

кпмуникација у савременпм свеуу ппслпваоа

10

Ппслпвни манири и пбрасци ппнащаоа щирпм

свеуа

6

Телефпнираое (пснпви ппслпвне кпмуникације

пууем уелефпна)

9

Свеу савременпг ппслпваоа (занимаоа, пписи

ппслпва и задужеоа)

8

Предузеће (прганизација, ппдела ппслпва и 6

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 65


Економско - трговинска школа Бечеј

задужеоа)

Предузеће (сурукуура и уиппви предузећа) 10

Пснпве ппслпвне кпресппнденције и спцијалне

25

вещуине

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Ппслпвна кпмуникација у разлишиуим

сиууацијама

16

Ппслпвни рушкпви и наципналне кухиое 10

Ппслпвна пуупваоа 17

Пбрасци и рещеоа 2

Пписи ппслпва и прганизација ппслпваоа у

предузећима

Писана ппслпвна кпмуникација (пбликпваое и

препбликпваое ппслпвних писама)

Кпнкурси за ппсап, пгласи и засниваое раднпг

пднпса

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Кпмуникација у ппслпвнпм свеуу 7

Презенуације 15

Нпвац и финансије 10

Сасуанци 13

Ппслпвна пуупваоа 6

Ппслпвна кпресппденција 21

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Елеменуи државнпг уређеоа земаља

енг.гпвпрнпг ппдрушја

7

Примена правних прпписа (Врсуе угпвпра) 15

Маркеуинг и исураживаое уржищуа 10

Прпмпције и пднпси са јавнпщћу 10

Факупри успеха 6

Кпмпеуенције кап услпв дпбрпг ппслпваоа 16

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

18

4

7

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 66


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Други страни језик-немачки

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Свакпдневни живпу 35

Храна и здравље 7

Ппзнауи градпви и оихпве

знамениупсуи,регипни у мауишним земљама

Медији 6

Инуересануне живпуне прише и дпгађаји 6

Сурушне уеме 14

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Свакпдневни живпу 21

Пбразпваое 10

Ппзнауирегипни у земљама шији се језик

уши,оихпва пбележја

Свеу кпмпјууера 7

Сурушне уеме 14

Медији 8

Инуересанунеживпунепришеидпгађаји 8

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

6

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Свакпдневни живпу 16

Свеу кпмпјууера 6

Сурушна уемауика 15

Кулуурни живпу 15

Защуиуа шпвекпве пкплине 7

Медији 6

Исупријскидпгађаји/лишнпсуиизземаљашијисеје

7

зикуши

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Државе и градпви свеуа (савремени

живпу,кулуурне уекпвине,знамениупсуи)

13

Сурушне уеме 30

Маркеуинг 6

Свеу рада 8

6

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 67


Економско - трговинска школа Бечеј

Свеу будућнпсуи 7

Предмет: Спољнотрговинско пословање-изборни

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Сппљна ургпвина 20

Девизнп ппслпваое 14

Плауни биланс и међунарпдна размена 10

Међунарпднп креуаое капиуала 10

Међунарпдне финансијске прганизације 10

Царине 8

Предмет: Финансијска анализа-изборни

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Анализа биланса 24

Анализа финансијске сиууације 24

Анализа финансијске сурукууре 16

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Начин остваривања програма пословни администратор

Предвиђени број ученика у одељењу је 24.

Настава у општеобразовним предметима реализује се преко теоријских часова, са целим

одељењем, у специјализованим учионицама или учионицама опште намене.

Настава у општестручним предметима реализује се такође преко теоријских часова, са

целим одељењем, у специјализованим учионицама, осим наставе у предмету

Рачунарство и информатика која се одвија по групама кроз вежбе и наставе у предмету

Предузетништво која се одвија кроз вежбе, али без поделе на групе.

Настава у стручним предметима реализује се такође преко теоријских часова, са целим

одељењем, искључиво у специјализованим учионицама, осим наставе у предметима

Књиговодство, Канцеларијско пословање и Статистика која се одвија по групама кроз

вежбе.

Настава из стручног предмета Пословно-административна обука реализује се у

специјализованој учионици „Биро за учење“ по групама кроз вежбе, с тим што се у

реализацији поменутог предмета симулира рад у привредном друштву. Настава у блоку

из поменутог предмета остварује се у привредним друштвима у трајању од 30 односно

60 часова годишње.

Увид у детаљан садржај плана и програма образовања и васпитања за образовни профил

Пословни администратор-оглед можете погледати овде.

Школски програм 2015. страна 68


Настава у

блоку

Настава у

блоку

Настава у

блоку

Настава у

блоку

Настава у

блоку

Економско - трговинска школа Бечеј

Финансијски

администратор

5. Финансијски администратор

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

РАЗР. ЧАС.НАСТ.

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В

А1: ОБАВЕЗНИ И

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 16 2 629 74 12 432 11 385 12 372 1818 74

ПРЕДМЕТИ

1 Српски језик и

књижевност

3 111 3 108 3 105 3 93 417

1a Српски као

нематерњи језик

2 74 2 72 2 70 2 62 278

2 Мађарски језик и

књижевност

3 111 3 108 3 105 3 93 417

3 Страни језик 2 74 2 72 2 70 2 62 278

4 Физичко

васпитање

2 74 2 72 2 70 2 62 284

5 Математика 3 111 3 108 3 105 3 93 417

6 Рачунарство и

информатика

2 74 74

7 Историја 2 74 2 72 146

8 Ликовна култура 1 35 35

9 Географија 2 74 74

10 Биологија 2 74 74

11 Социологија са

правима грађана

2 62 62

Школски програм 2015

страна 69


Економско - трговинска школа Бечеј

А2: ОБАВЕЗНИ И

СТРУЧНИ

8 5 296 185 0 10 9 360 324 0 30 12 420 210 60 6 11 186 341 90 1262 1060 180

ПРЕДМЕТИ

12 Принципи

3

економије

111 2 72 183

13 Рачуноводство 1 2 37 74 2 2 72 72 2 2 70 70 2 2 62 62 241 278

14 Финансијско 2

пословање

74 2 72 2 70 2 62 278

15 Кљнцеларијско 3

пословање

111 2 72 183

16 Пословна

економија

2 72 72

17 Пословна

информатика

2 72 72

18 Право 2 72 2 70 142

19 Финансијско

рачуноводствена

3 108 30 4 140 60 4 124 90 0 372 180

обука

20 Јавне финансије 2 70 70

21 Национална

економија

2 70 70

22 Статистика 3 93 93

23 Предузетништво 2 62 62

24 Ревизија 2 62 62

Б: ИЗБОРНИ

1

ПРЕДМЕТИ

37 1 36 3 105 3 93 271

1 Грађанско

1

васпитање/ Верска

настава

37 1 36 1 35 1 31 139

Школски програм 2015. страна 70


Економско - трговинска школа Бечеј

2 Изборни предмети

према програму

образовног

2 70 2 62 132

профила

Укупно А1+А2+Б 25 7 962 259 0 23 9 828 324 30 26 6 910 210 60 21 11 651 341 90 3351 1134 180

УКУПНО 32 1221 32 1182 32 1180 32 1082 4665

Школски програм 2015. страна 71


Економско - трговинска школа Бечеј

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Предмет: Српски језик и књижевност

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Увпд у прпушаваое коижевнпг дела 12

Коижевнпсу суарпг века 12

Средопвекпвна коижевнпсу 12

Нарпдна коижевнпсу 12

Хуманизам и ренесанса 12

Барпк и класицизам 7

Лекуира 5

Језик 25

Кулуура изражаваоа 14

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Прпсвеуиуељсувп 8

Рпмануизам 32

Реализам 30

Лекуира 8

Језик 20

Кулуура изражаваоа 13

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва:108

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Мпдерна 30

Међурауна и рауна коижевнпсу 30

Лекуира 10

Језик и правппис 22

Кулуура изражаваоа 16

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 96

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Прпушаваое коижевнпг дела 10

Савремена коижевнпсу 35

Језик 22

Лекуира 16

Кулуура изражаваоа 13

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015

страна 72


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Српски језик као нематерњи језик

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Темауика 12

Језик 12

Рад на уексуу 36

Гпвпрнп и писменп изражаваое 14

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Темауика 12

Језик 12

Рад на уексуу 34

Гпвпрнп и писменп изражаваое 14

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Темауика 12

Језик 12

Рад на уексуу 32

Гпвпрнп и писменп изражаваое 14

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Темауика 10

Језик 10

Рад на уексуу 30

Гпвпрнп и писменп изражаваое 12

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Предмет: Страни језик

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Слущаое 12

Шиуаое 12

Писаое 36

Инуеракција 14

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 73


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Слущаое 12

Шиуаое 12

Писаое 36

Инуеракција 12

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Слущаое 12

Шиуаое 12

Писаое 34

Инуеракција 12

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Слущаое 12

Шиуаое 12

Писаое 26

Инуеракција 12

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Предмет: Физичко васпитање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда

из пснпвне щкпле

Аулеуика 13

Гимнасуика 13

Сппруска игра 17

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а

11

пп избпру ушеника

Пливаое 14

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда 4

Аулеуика 13

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

6

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 74


Економско - трговинска школа Бечеј

Гимнасуика 13

Сппруска игра 17

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а

11

пп избпру ушеника

Пливаое 12

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда 4

Аулеуика 13

Гимнасуика 13

Сппруска игра 17

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а

11

пп избпру ушеника

Пливаое 14

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда 4

Аулеуика 10

Гимнасуика 10

Сппруска игра 14

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а

12

пп избпру ушеника

Пливаое 12

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Општеобразовни предмети

Предмет: Математика

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Лпгика 12

Редни брпјеви и изрази 30

Прппирције и прпценуни рашун 18

Гепмеурија 24

Линеарне једнашине и неједнашине 15

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 108

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Суепенпваое и кпренпваое 15

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 75


Економско - трговинска школа Бечеј

Функције и график функције 6

Квадрауне једнашине, неједнашине и функције 20

Експпненцијална и лпгариуамска једнашина, 17

неједнашина и функције

Тригпнпмеурија 22

Тела 16

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва:105

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Кпмбинауприка 12

Низпви 10

Аналиуишка гепмеурија и равни 26

Функције 45

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 93

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Елеменуи привредне мауемауике 40

Зајам 26

Примери пракуишне примене привредне и 15

финансијске мауемауике

Предмет: Рачунарство и информатика

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Пснпве рашунарске уехнике 16

Пбрада уексуа 16

Табеларни прпрашуни 16

Слајд-презенуације 12

Инуернеу и елексурпнска кпмуникација 14

Предмет: Историја

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Увпд 5

Цивилизација суарпг века 12

Еврппа и Средпземље у средоем веку 15

Срби и оихпвп пкружеое у средоем веку 18

Еврппа и свеу пд краја XV дп краја XVIII века 13

Српски нарпд ппд суранпм влащћу od краја XV

дп краја XVIII века

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

11

Школски програм 2015. страна 76


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Еврппа и свеу пд краја XVIII дп Првпг свеускпг

рауа

Србија, Црна Гпра и Срби у Хзбурщкпм и

Псманскпм царсуву пд краја XVIII века дп Првпг

свеускпг рауа

Први свеуски рау и ревплуције у Русији и Еврппи 7

Свеу између Првпг и Другпг свеускпг рауа 8

Југпслпвенска крељевина 7

Други свеуски рау 8

Свеу ппсле Другпг свеускпг рауа 7

Југпславија ппсле Другпг свеускпг рауа 7

Предме: Ликовно

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 35

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Прпсупр 10

Свеулп, сенка и бпја 12

Умеунпсу 20.века 13

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

14

14

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Предмет: Географија

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Увпд 4

Савремене кпмппненуе гепграфскпг плпжаја 5

Србије

Привредни ресури Србије и оихпв екпнпмскп 14

гепграфски знашај

Суанпвнищувп Србије 9

Насеља Србије 9

Привреда Србије 12

Регипналне целине Србије 12

Србија и савремени прпцеси у Еврппи и Свеуу 9

Предмет: Биологија

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 77


Економско - трговинска школа Бечеј

Биплпгија ћелије 8

Пснпви физиплпгије шпвека 27

Биплпгија развића шпвека 14

Наслеђиваое биплпщких пспбина 14

Пплнп и репрпдукуивнп здравље 11

Предмет: Социологија са правима грађана

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Сурукуура и прганизација друщува 12

Држава и пплиуика 17

Усуав и правна држава 11

Људска права и слпбпде 6

Кулуура и друщувп 11

Друщувене прпмене и развпј 5

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

А2:ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Предмет: Принципи економије

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Екпнпмска наука: развпј, принципи и меупди

анализе

21

Ппнуда, уражоа и функципнисаое уржищуа 33

Трпщкпви прпизвпдое 18

Тржищне сурукууре и ппнащаое предузећа 24

Тржищуа факупра прпизвпдое и функципнална

расппдела дпхпдака

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Макрпекпнпмија: уеприја, анализа и пплиуика 8

Сисуем наципналних рашуна 16

Финансијски сисуем 18

Нпвац у макрпекпнпмији 16

Инфлација 8

Незаппсленпсу 8

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

15

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Предмет: Рачуноводство

Разред: први

Школски програм 2015. страна 78


Економско - трговинска школа Бечеј

Гпдищои фпнд шаспва: 37+74

Недељни фпнд шаспва: 1+2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпд у рашунпвпдсувп 4 8

Инвенуарисаое, билансираое и сисуеми

коигпвпдсува

14 28

Расхпди, прихпди и ууврђиваое финансијскпг

резулуауа

19 38

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72+72

Недељни фпнд шаспва: 2+2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Евиденција плаунпг прпмеуа 6 6

Евиденција ппураживаоа и пбавеза из

ппслпваоа

30 30

Евиденција мауеријала 12 12

Евиденција суалних средсуава 18 18

Евиденција капиуала 6 6

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70+70

Недељни фпнд шаспва: 2+2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Евиденција рпбнпг прпмеуа 36 36

Евиденција увпза и извпза 8 8

Евиденција услуга у рпбнпм прпмеуу 8 8

Ууврђиваое резулуауа ппслпваоа ургпвинскпг

18 18

предузећа

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 62+62

Недељни фпнд шаспва: 2+2

Мпдул/пбласу

Евиденција прпизвпднпг прпцеса 46 46

Ууврђиваое резулуауа ппслпваоа прпизвпднпг

предузећа

6 6

Израда рашунпвпдсувених извещуаја 10 10

Предмет: Финансијско пословање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Увпд у финансије 20

Плауни прпмеу 54

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 79


Економско - трговинска школа Бечеј

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Ппслпвне финансије 20

Управљаое финансијама 52

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпд у међунарпдну ургпвину 8

Сппљнпургпвинскп ппслпваое 14

Плауни биланс и девизни курс 14

Финансијски инсуруменуи, уржищуа и

инсуиууције

24

Увпд у међунарпдне финансије 10

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Банке и други финансијски ппсредници 24

Псигураое 20

Ппвезанпсу предузећа и финансијских

прганизација

Предмет: Канцеларијско пословање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Прганизација савремене канцеларије 6

Вещуине кпмуницираоа са ппслпвним

15

бпнупнпм

Техника куцаоа и пбликпваое уексупва 48

Ппслпвна кпресппденција 42

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Кпресппнденција у вези са радним пднпспм и

службеним пуупваоем

12

Евиденција и класификација дпкуменауа 12

Рад са уекућпм ппщупм и акуима 24

Службена кпресппнденција 12

Ппслпвна кпресппнденција у сппљнпј ургпвини 12

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

18

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 80


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Пословна економиија

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Увпд у ппслпвну екпнпмију 8

Предузеће 32

Средсува предузећа 14

Сурукуура прпцеса прпизвпдое и прпдаје у

предузећу

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Трпщкпви 32

Резулуауи ппслпваоа предузећа 20

Екпнпмски принципи ппслпваоа предузећа 20

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Пснпви меначменуа 32

Меначмену ппслпвних функција предузећа 28

Прганизаципнп ппнащаое и прганизаципна

кулуура предузећа

Предмет: Пословна информатика

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Пбрада слика и израда презенуација 24

Рад са уабелама 48

Предмет: Право

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Пснпви права и прганизација државе 38

Привредни субјекуи 18

Права и пбавезе из раднпг пднпса 16

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

20

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

20

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 81


Економско - трговинска школа Бечеј

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Права и пбавезе у вези са ппслпваоем 40

Кпмуникација са државним прганима 30

Предмет: Финансијско рачуноводствена обука

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 108+30

Недељни фпнд шаспва: 3

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Псниваое и ппшеуак ппслпваоа привреднпг

друщува 108 30

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 140+60

Недељни фпнд шаспва: 4

Мпдул/пбласу

Ппщуи и кпмерцијални ппслпви ургпвинскпг

привреднпг друщува

Коигпвпдсувени ппслпви ургпвинскпг

привреднпг друщува

Ппслпви пбрашуна, плана и анализе ургпвинскпг

привреднпг друщува

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 124+90

Недељни фпнд шаспва: 4

Мпдул/пбласу

Ппщуи и кпмерцијални ппслпви прпизвпднпургпвинскпг

привреднпг друщува

20

Рашунпвпдсувени ппслпви прпизвпднпургпвинскпг

привреднпг друщува

20

Сппљнп-ургпвински ппслпви прпизвпднпургпвинскпг

привреднпг друщува

20

Гпдищое извещуаваое 34

Кприщћеое прпграма за коигпвпдсувене

ппслпве

30

Предмет: Јавне финансије

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Увпд у јавне финансије 8

Јавни расхпди 20

Јавни прихпди 30

Бучеу 12

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

46

46

48

30

30

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

30

30

30

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 82


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Национална економија

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Привредни развпј 22

Привредни сисуем и екпнпмска пплиуика 12

Инуеграција свеуске привреде 12

Пдржив развпј Републике Србије 24

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Предмет: Статистика

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 93

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Увпд у суауисуику 9

Дескрипуивна суауисуика 33

Прпсуа линеарна регресија и кпрелација 21

Индексни брпјеви и анализа временских серија 30

Предмет: Предузетништво

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Предузеунищувп и предузеуник 10

Развијаое и прпцена ппслпвних идеја,

маркеуинг план

16

Управљаое и прганизација 20

Екпнпмија ппслпваоа 10

Ушенишки прпјекау, презенуација ппслпвнпг

плана

Предмет: Ревизија

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Увпд у ревизију 12

Инуерна кпнурпла и инуерна ревизија 12

Прпцес ревизије 38

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

6

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 83


Економско - трговинска школа Бечеј

Б:ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Предмет: Верска настава, православни катихизис

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 37

Недељни фпнд шаспва: 1

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Увпд 2

Бпг Пукривеоа 5

Вера, знаое, бпгпппзнаое 9

Хрищћанин – шпвек Цркве 7

Свеуп писмп – Коига Цркве 7

Хрищћански живпу 7

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 36

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпд 1

Сувараое свеуа и шпвека 6

Прарпдиуељски грех 9

Свещуена исуприја спасеоа (пд Адама дп

Израиља)

8

Свещуена исуприја спасеоа (пд Мпјсија дп

Хрисуа)

8

Суарпзавеуна ризница 4

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 35

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Увпд 1

Хрисупс исуиниуи Бпг и исуиниуи Шпвек 4

Приближилп се Царсувп Бпжије... 5

Мпј живпу у Хрисуу 5

Где је Хрисупс уу је и Царсувп Бпжје 8

Свеупуајински живпу Цркве 6

Нпвпзавеуна ризница 6

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 31

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Увпд 1

За живпу свеуа 6

Исуприја и есхауплпгија у Цркви 15

Хрищћансувп у савременпм свеуу 8

Ташнп излпжеое правпславне вере 1

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 84


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Грађанско васпитање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 37

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Ја, ми и други 8

Кпмуникација у групи 10

Пднпси у групи/заједници 19

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 36

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Права и пдгпвпрнпсуи 18

Планираое и извпђеое акције 18

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 35

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Демпкрауија и пплиуика 5

Грађани и друщувп 10

Грађанска и пплиуишка права и правп на 10

грађанску иницијауиву

Планираое кпнкреуне акције 10

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 31

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Свеу инфпрмација 15

Свеу прпфесипналнпг пбразпваоа и рада 16

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТ:

Електронско пословање

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Увпд у елекурпнскп ппслпваое 12

Мреже и инуернеу презенуације 16

Елекурпнскп банкарсувп 18

Елекурпнска ургпвина 12

Израда публикација 12

Школски програм 2015. страна 85


Економско - трговинска школа Бечеј

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:

Рачуноводство финансијских организација и буџетских корисника

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Рашунпвпдсувп банака 22

Рашунпвпдсувп псигуравајућих друщуава 20

Бучеускп рашунпвпдсувп 20

Маркетинг

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Пснпви маркеуинга 42

Управљаое маркеуингпм 20

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 86


Економско - трговинска школа Бечеј

Начин остваривања програма - Финансијски администратор

Предвиђени број ученика у одељењу је 24.

Настава у општеобразовним предметима реализује се преко теоријских часова, са целим

одељењем, у специјализованим учионицама или учионицама опште намене.

Настава у општестручним предметима реализује се такође преко теоријских часова, са

целим одељењем, у специјализованим учионицама, осим наставе у предмету

Рачунарство и информатика која се одвија по групама кроз вежбе и наставе у предмету

Предузетништво која се одвија кроз вежбе, али без поделе на групе.

Настава у стручним предметима реализује се такође преко теоријских часова, са целим

одељењем, искључиво у специјализованим учионицама, осим наставе у предметима

Рачуноводство, Канцеларијско пословање и Статистика која се одвија по групама кроз

вежбе.

Настава из стручног предмета Финансијско-рачуноводствена обука реализује се у

специјализованој учионици „Биро за учење“ по групама кроз вежбе, с тим што се у

реализацији поменутог предмета симулира рад у привредном друштву. Настава у блоку

из поменутог предмета остварује се у привредним друштвима у трајању од 30 односно

60 часова годишње.

Увид у детаљан садржај плана и програма образовања и васпитања за образовни

профил Финансијски администратор-оглед можете погледати овде.

Школски програм 2015. страна 87


Економско - трговинска школа Бечеј

6. Службеник осигурања - oглед

А: ОПШТЕОБРАЗОВНИ

ПРЕДМЕТИ

1. Српски језик и

књижевност

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б

11 3 0 407 111 0 0 11 3 0 407 111 0 0 11 0 0 385 0 0 0 11 0 0 352 0 0 0 1551 222 0 0

3 111 3 111 3 105 3 96 423 0 0 0

3. Страни језик 3 111 3 111 3 105 3 96 423 0 0 0

4. Физичко васпитање 2 74 2 74 2 70 2 64 282 0 0 0

5. Математика 3 111 3 111 3 105 3 96 423 0 0 0

6. Рачунарство и

информатика

Б: ОПШТЕСТРУЧНИ

ПРЕДМЕТИ

3 111 3 111 0 222 0 0

8 5 0 296 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 70 0 0 4 4 0 128 128 0 0 424 383 0 0

1. Увод у економију 4 148 148 0 0 0

2. Основи права 3 111 111 0 0 0

3. Канцеларијско

пословање

3 111 0 111 0 0

4. Основи рачуноводства 1 2 37 74 37 74 0 0

5. Статистика 2 70 0 70 0 0

6. Предузетништво 2 64 0 64 0 0

7. Монетарна економија 2 64 64 0 0 0

8. Социологија 2 64 64 0 0 0

9. Електронско пословање 2 64 0 64 0 0

В: СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 259 148 0 0 5 8 0 175 280 0 60 0 6 0 0 192 0 60 434 620 0 120

Школски програм 2015

страна 88


Економско - трговинска школа Бечеј

1. Право у осигурању 3 111 111 0 0 0

2. Комуникација у продаји 1 1 37 37 37 37 0 0

3. Рачуноводство у

осигурању

1 1 37 37 37 37 0 0

4. Осигурање 2 2 74 74 1 2 35 70 109 144 0 0

5. Обука у виртуелном

осигуравајућем друштву

6 210 60 6 192 60 0 402 0 120

6. Маркетинг у осигурању 2 70 70 0 0 0

7. Комуникација са

психологијом

2 70 70 0 0 0

Г: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 3 0 0 111 0 0 0 3 0 0 111 0 0 0 3 0 0 105 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 423 0 0 0

1. Грађанско васпитање /

Верска настава

2. Изборни предмети

према програму огледа

1 37 1 37 1 35 1 32 141 0 0 0

2 74 2 74 2 70 2 64 282 0 0 0

Укупно А+Б+В+Г: 22 8 0 814 296 0 0 21 7 0 777 259 0 0 19 10 0 665 350 0 60 18 10 0 576 320 0 60 2832 1225 0 120

Σ 4177

Школски програм 2015. страна 89


Економско - трговинска школа Бечеј

Општеобразовни предмети

Предмет: Српски језик и књижевност

Разред: први

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Увод у проучавање књижевног дела 12

Књижевност старог века 12

Средњовековна књижевност 12

Народна књижевност 12

Хуманизам и ренесанса 12

Барок и класицизам 7

Лектира 5

Језик 25

Култура изражавања 14

Разред: други

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Просветитељство 8

Романтизам 32

Реализам 30

Лектира 8

Језик 20

Култура изражавања 13

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:105

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Модерна 30

Међуратна и ратна књижевност 27

Лектира 10

Језик и правопис 22

Култура изражавања 16

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 96

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Проучавање књижевног дела 10

Савремена књижевност 35

Лектира 16

Језик 22

Култура изражавања 13

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015

страна 90


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Страни јазик -Енглески језик

Разред: први

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Општа тематика 28

Из живота младих 28

Породица и друштво 28

Из савременог живота и тековина културе и 27

науке Енглеске и Србије

Разред: други

Годишњи фонд часова:111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Општа тематика 22

Из живота младих 23

Породица и друштво 22

Из савременог живота и тековина културе и 22

науке Енглеске и Србије

Стручна тематика 22

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:105

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Општа тематика 22

Из живота младих 20

Породица и друштво 22

Из савременог живота и тековина културе и 22

науке Енглеске и Србије

Стручна тематика 22

Разред: четврти

Годишњи фонд часова:96

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Општа тематика 22

Из живота младих 23

Породица и друштво 22

Из савременог живота и тековина културе и 22

науке Енглеске и Србије

Стручна тематика 22

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 91


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Страни јазик -Немачки језик

Разред: први

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Општа тематика 28

Из живота младих 28

Породица и друштво 28

Из савременог живота и тековина културе и 27

науке Немачке и Србије

Разред: други

Годишњи фонд часова:111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Општа тематика 22

Из живота младих 23

Породица и друштво 22

Из савременог живота и тековина културе и 22

науке Немачке и Србије

Стручна тематика 22

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:105

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Општа тематика 22

Из живота младих 20

Породица и друштво 22

Из савременог живота и тековина културе и 22

науке Немачке и Србије

Стручна тематика 22

Разред: четврти

Годишњи фонд часова:96

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Општа тематика 22

Из живота младих 23

Породица и друштво 22

Из савременог живота и тековина културе и 22

науке Немачке и Србије

Стручна тематика 22

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 92


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Физичко васпитање

Разред: први

Годишњи фонд часова:74

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Атлетика 24

Вежбе ва справама и тлу 24

Спортска игра по избору 26

Разред: други

Годишњи фонд часова: 74

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Атлетика 24

Вежбе ва справама и тлу 24

Спортска игра по избору 26

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:70

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Атлетика 23

Вежбе ва справама и тлу 22

Спортска игра по избору 25

Разред: четврти

Годишњи фонд часова:64

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Програм по избору ученика (рукомет,

фудбал, кошарка, пливање, одбојка...)

Предмет: Математика

Разред: први

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Логика и скупови 14

Реални бројеви 16

Пропорционалност величина 14

Увод у геометрију 10

Изометријске трансформације 12

Рационални алгебарски изрази 22

Линеарне једначине и неједначине.

15

Линеарна функција

Хомотетија и сличност 8

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

64

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 93


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: други

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Степеновање и кореновање 20

Квадратна једначина, неједначина и

43

функција

Експоненцијална и логаритамска функција 22

Елементи тригонометрије 26

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 105

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Полиедри 17

Обртна тела 13

Низови 14

Аналитичка геометрија у равни 26

Елементи линеарног програмирања 8

Елементи птивредне и финансијске

математике

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 96

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Елементи финансијске математике 18

Функције 22

Извод функције 26

Комбинаторика и вероватноћа 20

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

27

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Предмет: Рачунарсто и информтика

Разред: први

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Основе информационих технологија 15

Употреба рачунара и управљање датотекама

помоћу графичког корисничког интерфејса

21

(ГУИ)

Обрада текста 48

Обрада слика и израда презентација 18

Интернет 9

Школски програм 2015. страна 94


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: други

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Табеларна израчунавања 57

Базе података 54

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Општестручни предмети

Предмет: Увод у економију

Разред: први

Годишњи фонд часова: 148

Недељни фонд часова: 4

Модул/област

Потребе, тржиште и новац 20

Привредна друштва према врсти делатности 12

Елементи привређивања 14

Финансирање и улагање 20

Организација привредне активности 18

Трошкови и утврђивање цене коштања 24

помоћу калкулација

Резултати пословања и њихово мерење 22

Порези и буџет 18

Предмет: Основи права

Разред: први

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Основни правни појмови 45

Привредни субјекти 30

Право и обавезе из радног односа 36

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Предмет: Канцеларијско пословање

Разред: први

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Канцеларијски простор и опрема и

13

канцеларијски потрошни материјал

Техника куцања 42

Обликовање текстова и елементи и форме

24

пословних писама

Рад са поштом 18

Евиденција и класификација 14

Школски програм 2015. страна 95


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Основи рачуноводства

Разред: први

Годишњи фонд часова: 74

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Рачуноводство (појам, делови, задаци) и

имовина и порекло имовине

Пословне промене и њихово праћење 5 10

Двојно књиговодство 4 8

Платни промет 5 10

Потраживања и обавезе 6 12

Залихе 4 8

Основна средства 2 4

Расходи, приходи, резултат пословања 5 10

Предмет: Статистика

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 70

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Увод у статистику 6

Статистичко посматрање, груписање и

24

приказивање података

Анализа података 40

Предмет: Предузетништво

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 64

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Од бизнис идеје до маркетинг плана 20

Управљање пословањем 22

Финансијски извештаји као део бизнис плана 22

Предмет: Монетарна економија

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 64

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Увод у финансијски систем 10

Монетарни систем и монетарна политика 12

Банкарски систем 14

Кредитни систем 10

Финансијска тржишта 18

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

6 12

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 96


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Социологија

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 64

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Учење о природи и човеку 15

Структура (састав) и организација друштва 21

Промена и развој друштва 8

Култура друштва 20

Предмет: Електронско пословање

разред: четврти

Годишњи фонд часова: 64

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Израда публикација 10

Интернет презентације 12

Увод у електронско пословање 10

Електронско банкарство 16

Електронска трговина 16

Стручни предмети

Предмет: Право у осигурању

Разред: други

Годишњи фонд часова: 111

Недељни фонд часова: 3

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Уговор о осигурању 60

Наступање штете 30

Комуникација са државним органима 21

Предмет: Комуникација у продаји

Разред: други

Годишњи фонд часова: 74

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Примена средстава комуницирања 6 6

Припрема продајног разговора 11 11

Вођење продајног разговора 13 13

Закључивање продајног разговора и

комуникација после обављене продаје

7 7

Школски програм 2015. страна 97


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Рачуноводство у осигурању

Разред: други

Годишњи фонд часова: 74

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Специфичности књиговодства друштва за

3 3

осигурање

Основна средства, дугорочни финансијски

6 6

пласмани и залихе друштава за осигурање

Потраживање друштава за осигурање 4 4

Готовински еквиваленти и готовина 4 4

Капитал друштава за осигурање 3 3

Дугорочна резервисања 6 6

Обавезе друштава за осигурање 3 3

Расходи, приходи и резултат пословања

5 5

осигуравајућих организација

Финансијски извештаји осигуравајућих

организација

3 3

Предмет: Осигурање

Разред: други

Годишњи фонд часова: 148

Недељни фонд часова: 4

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Специфичности пословања у области осигурања 3 3

Елементи осигурања 15 15

Учесници у осигурању 5 5

Документа у осигурању 5 5

Осигурање имовине 15 15

Осигурање превозних средстава 9 9

Осигурање од одговорности 10 10

Осигурање робе у транспорту 12 12

Разред: tрeћи

Годишњи фонд часова: 105

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Осигурање живота 12 24

Осигурање од последица несрећног случаја 8 16

Добровољно здравствено и пензијско осигурање 8 16

Савремени облици осигурања 7 14

Школски програм 2015. страна 98


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Обука у виртуелном осугуравајућем друштву

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 270

Недељни фонд часова: 6

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Продаја неживотног осигурања 60

Праћење наплате и контрола са ''негом клијената''

50

код неживотног осигурања

Ликвидирање штете код неживотног осигурања 50

Евиденција о клијентима код неживотног

50

осигурања

Рад у филијали осигуравајућег душтва за продају

60

неживотног осигурања

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 252

Недељни фонд часова: 6

Модул/област

Продаја животног осигурања 54

Праћење наплате и контрола са ''негом клијената''

46

код животног осигурања

Ликвидирање штете код животног осигурања 46

Евиденција о клијентима код животног осигурања 46

Рад у филијали осигуравајућег душтва за продају

животног осигурања

Предмет: Маркетинг у осигурању

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:70

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Пoјам, значај и функције маркетинга и тржиште

осигурања

Истраживање тржишта осигурања и маркетинг 14

информациони систем

Инструменти маркетинг микса у осигурању 28

Планирање маркетинг активности 16

Предмет: Комуникација са психологијом

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 70

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Основни психички процеси, особине и стања 12

Личност 16

Психологија међуљудских односа 30

Савремена техничка опремљеност продавца,

продајни тимови и управљање кључним купцима

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

60

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

12

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

12

Школски програм 2015. страна 99


Економско - трговинска школа Бечеј

Изборни предмети

Предмет: Верска настава – православни катихизис (веронаука)

Разред: први

Годишњи фонд часова: 37

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Увод 1

Хришћанство је Црква 4

Појам о Богу 2

O могућностима Богопознања 3

Богопознање кроз Литургијско-подвижничко искуство 14

Хришћани верују у Бога који је Света Тројица: Отац, Син и Свети Дух 3

Онтолошке последице вере у Бога као Свету Тројицу 2

Литургијско-подвижничко искуство као истинита вера људи у 2

Бога и као живо присуство Божје у свету кроз Цркву

Разликовање теологије и икономије 5

Света Литургија као икона, тј. Пројава будућег Царства Божјег 1

Разред: други

Годишњи фонд часова:37

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Први сусрет 1

Света Тројица- један Бог 12

Бог као биће заједнице 14

Последице вере у Бога као Свету Тројицу по живот људи 10

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 36

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Увод 1

Тајна Христова – јединство Бога и човека као циљ због кога је

Бог створио свет 2

Христово оваплоћење и страдање, смрт као последица греха

првих људи 4

Бог је васкрсао Христа из мртвих Духом Светим

(превазилажење смрти за створену природу као плод слободне,

личне заједице Бога и човека у Христу) 4

Исус Христос као нови Адам и начелник све твари 4

Улога Духа Светога у сједињењу људи и створене природе са

Христом (Дух Свети конституише Цркву као конкретну

Литургијску заједницу кроз Крштење, Миропомазање и

Рукоположење) 5

Литургија као икона истинског постојања света – Царства

Божијег(спасење света заједничко дело Св. Тројице и људи;

разлика између Бога и људи али не и одељеност) 6

Апостолско прејемство (епископ као икона Христа, свештеници

иконе апостола, Литургија као икона будућег века) 6

Распеће и Васкрсење Христово у православној иконографији 4

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 100


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред:четврти

Годишњи фонд часова: 32

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Хришћанско схватање историје 5

Есхатон – будуће Царство Божје као узрок Цркве и историје 3

(последњи догађај, догађај Царства Божијег даје валидност и

постојање историјским догађајима)

Смрт природе као разједињење, распадање и смрт личности као

прекид заједнице са личношћу за коју смо били везани, коју смо

највише волели

Литургија нам открива циљ због кога је Бог створио свет и људе 5

(да свет постане Царство Божије у коме неће бити смрти)

Помесна и Васељенска Црква, њихов однос 5

Јединство Цркве( на помесном и васељенском нивоу) 4

Теологија православне уметности (књижевности, сликарства, 5

архитектуре, музике...)

Црква и свет (њихов однос) 2

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

3

Предмет: Верска настава – католички вјеронаук

Разред: први

Годишњи фонд часова: 37

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод 1

Упознај самога себе 6

Човек се остварује у љубави 5

Наше остварење је и рад 4

Заједништво – друштвена димензија живота 6

Сусрет са спољним светом 6

Исус Христ је савршено остварење човека 7

Дух Свети ми даје снаге да остварим себе 2

Разред: други

Годишњи фонд часова:37

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод 1

Човек – морална личност 6

Обраћење – темељ моралног раста особе 3

Отуђеност – грешно стање 3

Обраћење и повратак 5

Стожер морала – крепости 5

Средиште моралности 5

Раст у крепостима – заједнички раст цркве 5

Однос према човеку и природи 4

Школски програм 2015. страна 101


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 35

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Увод 1

Темељ особности 8

У служби човела 10

Изградња крепосног човека 10

Сведочанство 6

Разред:четврти

Годишњи фонд часова: 32

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Увод 1

Исус Христ – врховна норма живота 5

Људска заједница – место сусрета 4

Слобода – изазов и избор слободног опредељења 4

Људска особност – извор богатства 5

Брак и породица – најодговорнији извор 4

Звање – занимање 4

Мир – извор заједништво 5

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Предмет: Грађанско васпитање

Разред: први

Годишњи фонд часова: 37

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод 1

Ја, ми и други 7

Комуникација угрупи 8

Сарадња и заједништво 6

Решавање сукоба 8

Насиље и мир 7

Разред: други

Годишњи фонд часова: 37

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод 1

Основни појмови (права и одговорности) 6

Врсте права и односи међу правима 4

Права и одговорности 4

Кршење и заштита права 5

Планирање и извођење акција у корист права 17

Школски програм 2015. страна 102


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 36

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод 1

Демократија и политика 14

Грађанин и грађанско друштво 10

Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу 7

Планирање конкретне акције 4

Разред:четврти

Годишњи фонд часова:32

Недељни фонд часова: 1

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Увод 1

Тржиште и демократија 7

Екологија и заштита животне средине 5

Разноликост и идентитет 9

Медији – слика и стварност 10

Начин остваривања програма – Службеник осиграња

Предвиђени број ученика у одељењу је 24.

Настава у општеобразовним предметима реализује се преко теоријских часова, са целим

одељењем, у специјализованим учионицама или учионицама опште намене.

Настава у општестручним предметима реализује се такође преко теоријских часова, са

целим одељењем, у специјализованим учионицама, осим наставе у предмету

Рачунарство и информатика која се одвија по групама кроз вежбе и наставе у предмету

Предузетништво која се одвија кроз вежбе, али без поделе на групе.

Настава у стручним предметима реализује се такође преко теоријских часова, са целим

одељењем, искључиво у специјализованим учионицама, осим наставе у предметима

Рачуноводство, Канцеларијско пословање и Статистика која се одвија по групама кроз

вежбе.

Настава из стручног предмета Финансијско-рачуноводствена обука реализује се у

специјализованој учионици „Биро за учење“ по групама кроз вежбе, с тим што се у

реализацији поменутог предмета симулира рад у привредном друштву. Настава у блоку

из поменутог предмета остварује се у привредним друштвима у трајању од 30 односно

60 часова годишње.

Школски програм 2015. страна 103


Економско - трговинска школа Бечеј

Увид у детаљан садржај плана и програма образовања и васпитања за образовни профил

Службеник осигурања-оглед можете погледати овде.

Фонд часова изборних предмета по разредима

Г: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ

Изборни предмет прописан Законом

1. Грађанско васпитање /

Верска настава

Изборни предмети прописан

Програмом огледа

Други страни језик 2 2 2 2

Историја 2 2

Екологија 2

Здравствено васпитање 2

Логика 2

Историја уметности 2

Економска географија 2

Реторика и беседништво 2

Музичка уметност 2

Ликовна култура 2

Латински језик 2

Филозофија 2

Изборна настава сваке школске године износи 3 (три) часа и то:

- обавезни изборни предмет прописан Законом - Грађанско васпитање или Верска

настава, 1 час недељно;

- један изборни предмет прописан Програмом огледа.

Листа изборних предмета може се допунити на предлог школе која спроводи оглед,

програмом који пропише министар просвете. Настава из изборног предмета организује

се и остварује из предмета за који се изјасни најмање 30% ученика огледног одељења.

Ученици могу да се определе за страни језик као изборни предмет само у првом разреду

и могу га слушати у континуитету до краја школовања или краће. То значи да уколико

одустану у неком разреду не могу га поново бирати у наредним.

Оцена изборних предмета предвиђених Програмом огледа је нумеричка и улази у просек

оцена на крају године.

Школски програм 2015. страна 104


Економско - трговинска школа Бечеј

Остваривање програма огледа

Предвиђен број ученика у одељењу је 24.

Настава из следећих предмета одвија се по групама кроз вежбе (В), практичну наставу

(ПН) и наставу у блоку (Б):

разред

предмет

годишњи фонд

часова

В ПН Б

број ученика

у

групи

Рачунарство и информатика 111 12

први

Канцеларијско пословање 111 12

Основи рачуноводства 74 12

Комуникација у продаји 37 12

други

Рачуноводство у осигурању 37 12

Осигурање 74 12

Рачунарство и информатика 111 12

трећи

Обука у виртуелном осигуравајућем 210 60 12

друштву

Статистика 70 12

Осигурање 70 12

четврти

Обука у виртуелном осигуравајућем 192 60 12

друштву

Предузетништво 64

Електронско пословање 64 12

Школски програм 2015. страна 105


Економско - трговинска школа Бечеј

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године

ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ УКУПНО

РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД РАЗРЕД часова

Час одељенског до 70 до 70 до 70 до 64 274

часова часова часова часова

старешине

Додатни рад * до 30 30 30 30 120

Допунски рад * 30 30 30 30 120

Припремни рад * 30 30 30 30 120

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада.

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по

разредима

ПРВИ ДРУГИ ТРЕЋИ ЧЕТВРТИ

Екскурзија до 3

дана

Језик другог народа или националне

мањине са елементима националне

Други страни језик

културе

Други предмети *

до 3 до 7 до 7 дана

дана дана

2 часа недељно

1-2 часа недељно

Стваралачке и слободне активности

ученика (хор, секције и друго)

Друштвене активности - ученички

парламент, ученичке задруге

Културна и јавна делатност школе

30-60 часова годишње

15-30 часова годишње

2 радна дана

* Осим наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима

ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других

образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима

гимназије, или по програмима који су претходно донети.

Остваривање школског програма по недељама

разред разредночасовна

менторски обавезне остало укупно

први рад ваннаставне (матура) радних

37 2 39

настава (настава у активности

недеља

други 37 блоку)

2 39

трећи 35 2 2 39

четврти 32 2 2 3 39

Школски програм 2015. страна 106


Настава у

блоку

Настава у

блоку

Настава у

блоку

Настава у

блоку

Настава у

блоку

Економско - трговинска школа Бечеј

Службеник у банкарству

и осигурању

7. Службеник у банкарству и осигурању

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

РАЗР. ЧАС.НАСТ.

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В

А1: ОБАВЕЗНИ

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 15 2 555 74 14 432 9 315 11 352 1726 74

ПРЕДМЕТИ

1 Српски језик и

књижевност

3 111 3 108 3 105 3 96 420

1.1 Мађарски језик и

књижевност

3 111 3 108 3 105 3 96 420

2 Српски као

нематерњи језик

2 74 2 72 2 70 2 64 280

3 Страни језик 2 74 2 72 2 70 2 64 280

4 Физичко

васпитање

2 74 2 72 2 70 2 64 280

5 Математика 2 74 2 72 2 70 2 64 280

6 Рачунарство и

информатика

2 74 74

7 Историја 2 74 74

8 Физика 2 74 74

9 Хемија 2 74 74

8 Ликовна култура 1 36 36

9 Географија 2 72 72

10 Биологија 2 72 72

Школски програм 2015

страна 107


Економско - трговинска школа Бечеј

11 Социологија са

правима грађана

Б: ИЗБОРНИ

ПРЕДМЕТИ

1 Грађанско

васпитање/ Верска

настава

2 Изборни предмети

према програму

образовног

профила

Укупно А1+Б

2 64 64

1 37 1 36 3 105 3 96 274

1 37 1 36 1 35 1 32 140

16 2 592 74 15 540

2 70 2 64 134

УКУПНО 18 666 15 540 10 (12) 350 (420) 12 (14) 384 (448) 1940 (2074)

А2: ОБАВЕЗНИ

СТРУЧНИ

10 4 370 148 0 11 6 396 216 30 8 12 280 420 60 4 14 128 448 60 1174 1232 150

ПРЕДМЕТИ

1 Принципи

економије

3 111 2 72 183

2 Канцеларијско

пословање

2 74 2 72 30 146 30

3 Рачуноводство 1 2 37 74 1 2 36 72 73 146

4 Банкарско

пословање

2 74 3 108 2 70 2 64 316

5 Осигурање 2 74 3 108 2 70 2 64 316

6 Право 2 74 2 72 2 70 216

7 Комуникација у

продаји

2 72 72

8 Пословне 2 70 70

10

(12)

350

(420)

12

(14)

384

(448)

1866

(2000)

74

Школски програм 2015. страна 108


Економско - трговинска школа Бечеј

финансије

9 Банкарска обука 6 210 30 6 192 30 402 60

10 Обука у

осигуравајућем

6 210 30 6 192 30 402 60

друштву

23 Предузетништво 2 64 64

Б: ИЗБОРНИ

ПРЕДМЕТИ

2 70 2 64 134

1 Изборни предмети 2 70 2 64 134

Укупно А2+Б 10

4 370 148 11 6 396 216

8

(10 )

12

280

(350)

420 60 4 (6) 14

128

(192)

448 60

1174

(1308)

1232 150

УКУПНО 14 518 17 612 20 (22) 760 (830) 18 (20) 636 (700) 2556 (2690)

Б. Листа изборних предмета према програму образовног профила

Р. Бр. Листа изборних предмета разред

1. 2. 3. 4.

Стручни предмети

1. Национална економија 2

2. Статистика 2

3. Маркетинг 2

4. Пословна економија 2

Школски програм 2015. страна 109


Економско - трговинска школа Бечеј

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Предмет: Српски језик и књижевност

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Увпд у прпушаваое коижевнпг дела 15

Коижевнпсу суарпг века 12

Средопвекпвна коижевнпсу 12

Нарпдна коижевнпсу 14

Хуманизам и ренесанса 11

Ппщуи ппјмпви п језику 5

Фпнеуика 10

Правппис 11

Кулуура изражаваоа 21

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 108

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Барпк, класицизам и прпсвеуиуељсувп 13

Рпмануизам 25

Реализам 28

Мпрфплпгија 11

Правппис 6

Кулуура изражаваоа 25

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва:105

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Мпдерна 29

Међурауна и рауна коижевнпсу 33

Лексикплпгија 11

Правппис 8

Кулуура изражаваоа 24

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 96

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Савремена ппезија 13

Савремена прпза 28

Савремена драма 9

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015

страна 110


Економско - трговинска школа Бечеј

Класици свеуске коижевнпсуи 10

Синуакса 8

Правппис 6

Кулуура изражаваоа 22

Предмет: Српски језик као нематерњи језик

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Фпнеуика 11

Мпрфплпгија 11

Твпрба реши 8

Синуакса 9

Правппис 9

Кулуура изражаваоа 13

Коижевнпсу 13

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Фпнеуика 8

Мпрфплпгија и мпрфпсинуакса 13

Твпрба реши 6

Синуакса 10

Правппис 5

Кулуура изражаваоа 15

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Фпнеуика 8

Мпрфплпгија и мпрфпсинуакса 15

Твпрба реши 6

Синуакса 9

Правппис 4

Кулуура изражаваоа 14

Коижевнпсу 14

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Фпнеуика 7

Мпрфплпгија 9

Твпрба реши 4

Синуакса 9

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 111


Економско - трговинска школа Бечеј

Правппис 5

Кулуура изражаваоа 15

Коижевнпсу 15

Предмет: Страни језик

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Слущаое 10

Шиуаое 10

Гпвпр 10

Писаое 24

Инуеракција 8

Медијација 6

Медијска писменпсу 6

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Слущаое 10

Шиуаое 10

Гпвпр 10

Писаое 22

Инуеракција 8

Медијација 6

Медијска писменпсу 6

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Слущаое 10

Шиуаое 10

Гпвпр 10

Писаое 20

Инуеракција 8

Медијација 6

Медијска писменпсу 6

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Слущаое 8

Шиуаое 8

Гпвпр 8

Писаое 20

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 112


Економско - трговинска школа Бечеј

Инуеракција 6

Медијација 7

Медијска писменпсу 7

Предмет: Физичко васпитање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда

из пснпвне щкпле

Аулеуика 12

Гимнасуика 14

Сппруска игра 14

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а

10

пп избпру ушеника

Пливаое 10

Прпвера знаоа и вещуина 4

Тепријска насуава 4

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда 6

Аулеуика 12

Гимнасуика 12

Сппруска игра 12

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а

10

пп избпру ушеника

Пливаое 10

Прпвера знаоа и вещуина 4

Тепријска насуава 4

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда 6

Аулеуика 12

Гимнасуика 12

Сппруска игра 12

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а

10

пп избпру ушеника

Пливаое 10

Прпвера знаоа и вещуина 4

Тепријска насуава 4

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

6

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 113


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда 6

Аулеуика 12

Гимнасуика 10

Сппруска игра 12

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а

10

пп избпру ушеника

Пливаое 10

Прпвера знаоа и вещуина 4

Тепријска насуава 4

Предмет: Математика

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Векупри 4

Редни брпјеви 7

Прппирципналнпсу 10+2

Раципнални алгебарски изрази 15+2

Гепмаурија 15+2

Линеарне једнашине и неједнашине 15+2

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Тригпнпмеурија правпуглпг урпугла 9+2

Функције и график функције 7+2

Квадрауне једнашине и квадрауне функције 17+2

Пплиедри и пбруна уела 17+2

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва:74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Експпненцијална и лпгариуамска функција 13+2

Аналиуишка гепмеурија у равни 15+2

Низпви 7+2

Елеменуи привредне и финансијске мауемауике 25+2

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 114


Економско - трговинска школа Бечеј

Функције 16+2

Извпд функције 20+2

Зајам 20+4

Предмет: Рачунарство и информатика

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Пснпве рашунарске уехнике 16

Пбрада уексуа 16

Табеларни прпрашуни 16

Слајд-презенуације 12

Инуернеу и елексурпнска кпмуникација 14

Предмет: Историја

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Српска држава и државнпсу 32

Српски нарпд у Југпслпвенским државама 20

Дпсуигнућа српске кулууре 12

Српски нарпд и Србија у савременпм свеуу 10

Предмет: Физика

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Увпд у физику 2

Кинемауика 10

Динамика 17

Кружнп и рпуаципнп креуаоа 11

Термпдинамика 10

Елекуришна и магнеуна ппље 18

Предмет: Хемија

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Сурукуура супсуанци 14

Дисперзни сисуем 6

Хемијске реакције 18

Хемија елеменауа и једиоеоа 32

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 115


Економско - трговинска школа Бечеј

Хемијски аспекуи загађиваоа живпуне средине 4

Предмет: Ликовно

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 36

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Теприја пбликпваоа 10

Умеунишкп наслеђе 12

Пракуишан рад 14

Предмет: Географија

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Увпд 4

Савремене кпмппненуе гепграфскпг плпжаја 6

Србије

Привредни ресури Србије и оихпв екпнпмскп 12

гепграфски знашај

Суанпвнищувп Србије 8

Насеља Србије 8

Привреда Србије 12

Регипналне целине Србије 14

Србија и савремени прпцеси у Еврппи и Свеуу 8

Предмет: Биологија

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Биплпгија ћелије 10

Пснпви физиплпгије шпвека 24

Биплпгија развића шпвека 14

Наслеђиваое биплпщких пспбина 14

Пплнп и репрпдукуивнп здравље 10

Предмет: Социологија са правима грађана

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Сурукуура и прганизација друщува 12

Држава и пплиуика 18

Усуав и правна држава 11

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 116


Економско - трговинска школа Бечеј

Људска права и слпбпде 6

Кулуура и друщувп 11

Друщувене прпмене и развпј 5

Б:ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Предмет: Грађанско васпитање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 37

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Ја, ми и други 8

Кпмуникација у групи 10

Пднпси у групи/заједници 19

Предмет: Грађанско васпитање

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 36

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Права и пдгпвпрнпсуи 18

Планираое и извпђеое акције 18

Предмет: Грађанско васпитање

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 35

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Демпкрауија и пплиуика 5

Грађани и друщувп 10

Грађанска и пплиуишка права и правп на 10

грађанску иницијауиву

Планираое кпнкреуне акције 10

Предмет: Грађанско васпитање

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 32

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Свеу инфпрмација 15

Свеу прпфесипналнпг пбразпваоа и рада 17

Предмет: Верска настава

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 37

Недељни фпнд шаспва: 1

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 117


Економско - трговинска школа Бечеј

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпд 2

Бпг Пукривеоа 5

Вера, знаое, ппгпппзнаое 9

Хрищћанин-шпвек цркве 7

Свеуп писмп-Коига Цркве 7

Хрищћански живпу 7

Предмет: Верска настава

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 36

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Увпд 1

Сувараое свеуа и шпвека 6

Прарпдиуељски грех 9

Свещуена исуприја спасеоа (пд Адама дп

Израиља)

8

Свещуена исуприја спасеоа (пд Мпјсија дп

Хрисуа)

8

Суарпзавеуна ризница 4

Предмет: Верска настава

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 35

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Увпд 1

Хрисупс исуиниуи Бпг и исуиниуи Шпвек 4

Приближилп се Царсувп Бпжије... 5

Мпј живпу у Хрисуу 5

Где је Хрисупс уу је и Царсувп Бпжје 8

Свеупуајински живпу Цркве 6

Нпвпзавеуна ризница 5

Предмет: Верска настава

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 32

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Увпд 1

За живпу свеуа 6

Исуприја и есхауплпгија у Цркви 15

Хрищћансувп у савременпм свеуу 8

Ташнп излпжеое правпславне вере 2

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 118


Економско - трговинска школа Бечеј

А2:ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Предмет: Принципи економије

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Екпнпмска наука: развпј, принципи и меупди

21

анализе

Ппнуда, уражоа и функципнисаое уржищуа 30

Трпщкпви прпизвпдое 21

Тржищне сурукууре и ппнащаое предузећа 24

Тржищуа факупра прпизвпдое и функципнална

15

расппдела дпхпдака

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Макрпекпнпмија: уеприја, анализа и пплиуика 8

Сисуем наципналних рашуна 16

Финансијски сисуем 16

Нпвац у макрпекпнпмији 16

Инфлација 8

Незаппсленпсу 8

Предмет: Канцеларијско пословање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Канцеларијски прпсупр, ппрема и ппур. мау. 8

Техника куцаоа 32

Пбликпваое уексупва и елеменуи и фпрме

ппслпвних писама

Рад са ппщупм 8

Евиденција и класификација 8

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72+30

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Кпдекс ппслпвнпг ппнащаоа и изградоа

ппслпвнпг имича

12

Ппслпвна писма, службена акуа и јавне и крауке

исправе

30

Израда публикација и презенуација 20

Елекурпнскп банкарсувп 10

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 119

18

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ


Економско - трговинска школа Бечеј

Блпк насуава 30

Предмет: Рачуноводство

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 37+74

Недељни фпнд шаспва: 1+2

Мпдул/пбласу

Пснпвни ппјмпви п рашунпвпдсуву 5 10

Двпјнп коигпвпдсувп и ппслпвне прпмене 9 18

Ппураживаоа, пбавезе и плауни прпмеу 10 20

Пснпвна и пбруна средсува 8 16

Расхпди, прихпди и резулуау ппслпваоа 5 10

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 36+72

Недељни фпнд шаспва: 1+2

Мпдул/пбласу

Банкарскп рашунпвпдсувп 18 36

Рашунпвпдсувп псигуравајуће кпмпаније 18 36

Предмет: Банкарско пословање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Пснпвни ппјмпви п банкарсуву и банкарскпм

42

сисуему

Плауни прпмеу 32

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 108

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Благајнишкп-урезпрскп ппслпваое 24

Динарски ппслпви са физишким лицима 30

Девизни ппслпви са физишким лицима 30

Динарски ппслпви са правним лицима 24

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Ппслпви са ХпВ 14

Кредиу 10

Кредиуни ппслпви са физишким лицима 10

Кредиуни ппслпви са правним лицима 14

Девизни ппслпви са правним лицима 12

Кредиуи у девизнпм ппслпваоу са правним 10

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 120


Економско - трговинска школа Бечеј

лицима

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Савремени банкарски ппслпви 14

Банкарски сисуем 16

Финансијски ппказауељи ппслпваоа банака 10

Међунарпдне и друге финансијске пранизације 24

Предмет: Осигурање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Специфишнпсуи, делаунпсуи псигураоа 16

Елеменуи псигураоа 40

Ушесници у псигураоу 10

Дпкуменуа у псигураоу 8

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 108

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Псигураое импвине 51

Псигураое сувари 30

Псигураое мпупрних впзила 27

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Псигураое живпуа 35

Псигруаое пд ппследица несрећнпг слушаја 15

Дпбрпвпљнп здравсувенп псигураое 10

ДПбрпвпљнп пензијскп псигураое 10

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Псигураое урансппруа 26

Псигураое ппљппривреде 20

Псигураое кредиуа 18

Предмет: Право

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 121


Економско - трговинска школа Бечеј

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Пснпвни правни ппјмпви 50

Привредни субјекуи 24

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Права и пбавезе из раднпг пднпса 20

Кпмуникација са државним прганима 20

Пблигаципни пднпс 32

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Угпвпри финансијских прганизација 50

Насуупаое щуеунпг дпгађаја 20

Предмет: Комуникација у продаји

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Кприсници услуга у банкарсуву и псигураоу 12

Припрема прпдајнпг разгпвпра 20

Впђеое прпдајнпг разгпра 26

Дугпрпшнп негпваое пднпса са клијенупм 14

Предмет: Пословне финансије

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Пснпвни ппјмпви ппслпвних финансија 20

Ризици и квалиуауивна анализа 25

Управљаое ризицима на пснпву фин извещуаја

25

Предмет: Банкарска обука

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 210+30

Недељни фпнд шаспва: 6

Мпдул/пбласу

Правила ппнащаоа и пснпве рада у банци 12

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 122


Економско - трговинска школа Бечеј

Ппслпви са гпупвинпм 48

Динарски ппслпви са физишким лицима 66

Девизни ппслпви са физишким лицима 54

Ппслпви са Хпд В 30

Рад у реалнпј банци 30

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 192+30

Недељни фпнд шаспва: 6

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Динарски ппслпви са правним лицима 54

Кредиуни ппслпви са физишким лицима 66

Кредиуни ппслпви са правним лицима 72

Рад у реалнпј банци 30

Предмет: Обука у осигуравајућем друштву

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 210+30

Недељни фпнд шаспва: 6

Мпдул/пбласу

Прпдаја неживпунпг псигураоа 48

Кпнурпла и праћеое наплауе премије кпд

неживпунпг псигураоа

48

Ликвидација щуеуе кпд неживпунпг псигураоа 60

Евиденција у неживпунпм псигураоу 54

Рад у филијали псигуравајућег друщува за

прпдају неживпунпг псигураоа

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 192+30

Недељни фпнд шаспва: 6

Мпдул/пбласу

Прпдаја живпунпг псигураоа 54

Кпнурпла и праћеое наплауе премије кпд

живпунпг псигураоа

Ликвидација щуеуе кпд живпунпг псигураоа 48

Евиденција у неживпунпм псигураоу 42

Рад у филијали псигуравајућег друщува за

прпдају живпунпг псигураоа

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

30

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

48

30

Предмет: Предузетништво

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 123


Економско - трговинска школа Бечеј

Пд ппслпвне идеје дп маркеуинг плана 20

Прганизаципни план кап деп ппслпвнпг плана 22

Финансијски извещуаји кап деп ппслпвнпг

плана

22

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Изборни предмет: Национална економија

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Привредни развпј 24

Привредни сисуе и екпнпмска пплиуика 16

Пдржив развпј Републике Србије 30

Изборни предмет: Статистика

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Увпд у суауисуику 6

Дескрипуивна суауисуика 24

Прпсуа линеарна регресија и кпрелација 16

Индексни брпјеви и анализа временских серија 24

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: Маркетинг

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Пснпви маркеуинга 42

Управљаое маркеуингпм 22

Изборни предмет: Пословна економија

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Предузеће 20

Трпщкпви предузећа 20

Резулуауи ппслпваоа предузећа 12

Екпнпмски принципи ппслпваоа предузећа 12

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 124


Настава у блоку

Настава у блоку

Настава у блоку

Настава у блоку

Настава у

блоку

Економско - трговинска школа Бечеј

Комерцијалиста

А1

:

8. Комерцијалиста

ОБАВЕЗНИ

ОПШТЕОБРАЗОВН

И ПРЕДМЕТИ

Школски програм 2015

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

недељ

но

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

РАЗР. ЧАС. НАСТ.

страна 125

РАЗР. ЧАС.НАСТ.

годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В

16 2 592 74 13 468 9 315 11 352 1727 74

1 Српски језик и

књижевност

3 111 3 108 3 105 3 96 420

1.1 Мађарски језик и

књижевност

3 111 3 108 3 105 3 96 420

2 Српски као

нематерњи језик

2 74 2 72 2 70 2 64 280

3 Страни језик 2 74 2 72 2 70 2 64 280

4 Физичко

васпитање

2 74 2 72 2 70 2 64 280

5 Математика 2 74 2 72 2 70 2 64 280

6 Ликовна култура 1 37 37

7 Рачунарство и

информатика

2 74 74

8 Историја 2 74 74

9 Физика 2 74 74

10 Географија 2 74 74

11 Хемија 2 72 72

12 Биологија 2 72 72


Економско - трговинска школа Бечеј

13 Социологија са

правима грађана

2 64 64

Б: ИЗБОРНИ

ПРЕДМЕТИ

1 37 1 36 3 105 3 96 274

1 Грађанско

васпитање/ Верска 1 37 1 36 1 35 1 32 140

настава

2 Изборни предмети

према програму

образовног

2 70 2 64 134

профила

Укупно А1+Б

50

10

350

12

384

1867

17 2 629 74 14

4

(12) (420)

(14) (448)

(2001)

74

УКУПНО 18 703 14 504 10 (12) 350 (420) 12 (14) 384 (448) 1941 (2075)

А2

:

ОБАВЕЗНИ

СТРУЧНИ

ПРЕДМЕТИ

8 5 296 185 0 8 10 288 360 30 7 13 245 455 60 10 8 320 256 60 1149 1256

1 Други страни језик 2 74 2 72 2 70 2 64 280

2 Принципи

економије

3 111 2 72 183

3 Право

10

2 74 3

8

182

4 Канцеларијско

пословање

3 111 2 72 183

5 Рачуноводство у

трговини

1 2 37 74 1 2 36 72 73 146

6 Организација

набавке и продаје

3 108 3 105 213

7 Пословна 2 70 70

15

0

Школски програм 2015. страна 126


Економско - трговинска школа Бечеј

информатика

8 Обука у

виртуелном

предузећу

3 108 30 5 175 60 6 192 60 475

9 Трговинско

пословање

3 105 3 96 201

10 Међународна

шпедиција

2 70 70

11 Статистика 3 105 105

12 Маркетинг у

трговини

3 96 96

13 Финансије 2 64 64

14 Предузетништво 2 64 64

Б: ИЗБОРНИ

ПРЕДМЕТИ

2 70 2 64 134

1 Изборни предмети 2 70 2 64 134

Укупно А2+Б 8

28

245

10

320

1149

5 296 185 8 10 360 30 7 (9 ) 13

455 60

8

256 60

1256

8

(315)

(12) (384)

(1283)

УКУПНО 13 481 18 678 20 (22) 760 (830) 18 (20) 636 (700) 2555 (2689)

15

0

15

0

Школски програм 2015. страна 127


Економско - трговинска школа Бечеј

A1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Општеобразовни предмети

Предмет: Српски језик и књижевност

Општепбразпвни предмет

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпд у прпушаваое коижевнпг дела 15 - - -

Коижевнпсу суарпг века 12 - - -

Средопвекпвна коижевнпсу 12 - - -

Нарпдна коижевнпсу 14 - - -

Хуманизам и ренесанса 11 - - -

Ппщуи ппјмпви п језику 5 - - -

Фпнеуика 10 - - -

Правппис 11 - - -

Кулуура изражаваоа 21 - - -

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 108

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Барпк, класицизам, прпсвеуиуељсувп 12 - - -

Рпмануизам 25 - - -

Реализам 28 - - -

Мпрфплпгија 11 - - -

Правппис 6 - - -

Кулуура изражаваоа 25 - - -

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 105

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Мпдерна 29 - - -

Коижевнпсу између два рауа 33 - - -

Твпрба реши 4 - - -

Лексикплпгија 11 - - -

Правппис 8 - - -

Кулуура изражаваоа 20 - - -

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 96

Недељни фпнд шаспва: 3

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Савремена ппезија 13 - - -

Школски програм 2015

страна 128


Економско - трговинска школа Бечеј

Савремена прпза 28 - - -

Савремена драма 9 - - -

Класици свеуске коижевнпсуи 10 - - -

Синуакса 8 - - -

Правппис 6 - - -

Кулуура изражаваоа 22 - - -

Предмет: СПРСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Фпнеуика 11 - - -

Мпрфплпгија 11 - - -

Твпрба реши 8 - - -

Синуакса 9 - - -

Правппис 9 - - -

Кулуура изражаваоа 13 - - -

Коижевнпсу 13 - - -

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Фпнеуика 8 - - -

Мпрфплпгија и мпрфпсинуакса 13 - - -

Твпрба реши 6 - - -

Синуакса 10 - - -

Правппис 5 - - -

Кулуура изражаваоа 15 - - -

Коижевнпсу 15 - - -

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Фпнеуика 8 - - -

Мпрфплпгија и мпрфпсинуакса 15 - - -

Твпрба реши 6 - - -

Синуакса 9 - - -

Правппис 4 - - -

Кулуура изражаваоа 14 - - -

Коижевнпсу 14 - - -

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Фпнеуика 7 - - -

Школски програм 2015. страна 129


Економско - трговинска школа Бечеј

Мпрфплпгија 9 - - -

Твпрба реши 4 - - -

Синуакса 9 - - -

Правппис 5 - - -

Кулуура изражаваоа 15 - - -

Коижевнпсу 15 - - -

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Слущаое 12 - - -

Шиуаое 12 - - -

Гпвпр 10 - - -

Писаое 22 - - -

Инуеракција 12 - - -

Медијска писменпсу 6 - - -

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Слущаое 10 - - -

Шиуаое 10 - - -

Гпвпр 8 - - -

Писаое 20 - - -

Инуеракција 12 - - -

Медијација 6 - - -

Медијска писменпсу 6 - - -

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Слущаое 10 - - -

Шиуаое 10 - - -

Гпвпр 8 - - -

Писаое 16 - - -

Инуеракција 8 - - -

Медијација 6 - - -

Медијска писменпсу 6 - - -

Знаоа п језику 6 - - -

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Школски програм 2015. страна 130


Економско - трговинска школа Бечеј

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Слущаое 10 - - -

Шиуаое 10 - - -

Гпвпр 8 - - -

Писаое 16 - - -

Инуеракција 8 - - -

Медијација 4 - - -

Медијска писменпсу 4 - - -

Знаоа п језику 4 - - -

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

- 6 - -

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда из

пснпвне щкпле

Аулеуика - 14 - -

Гимнасуика - 14 - -

Сппруска игра - 14 - -

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а - 12 - -

пп избпру ушеника

Пливаое - 14 - -

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда - 6 - -

Аулеуика - 14 - -

Гимнасуика - 14 - -

Сппруска игра - 14 - -

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а - 12 - -

пп избпру ушеника

Пливаое - 12 - -

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда - 6 - -

Аулеуика - 14 - -

Гимнасуика - 12 - -

Сппруска игра - 14 - -

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а - 12 - -

пп избпру ушеника

Пливаое - 12 - -

Школски програм 2015. страна 131


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Тесуираое и прпвера савладанпсуи суандарда - 6 - -

Аулеуика - 12 - -

Гимнасуика - 10 - -

Сппруска игра - 12 - -

Физишка игра у складу са мпгућнпсуима щкпле а - 12 - -

пп избпру ушеника

Пливаое - 12 - -

Предмет: МАТЕМАТИКА

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Векупри 4 - - -

Реални брпјеви 7 - - -

Прпппрципналнпсу 12 - - -

Раципнални алгебарски изрази 17 - - -

Гепмеурија 17 - - -

Линеарне једнашине и неједнашине 17 - - -

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Тригпнпмеурија правпуглпг урпугла 9 - - -

Суепенпваое и кпренпваое 16 - - -

Функција и график функције 9 - - -

Квадрауна једнашина и квадрауна функција 19 - - -

Пплиедри и пбруна уела 19 - - -

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Експпненцијална и лпгариуамска функција 15 - - -

Аналиуишка гепмеурија у равни 18 - - -

Низпви 10 - - -

Елеменуи привредне и финансијске мауемауике 27 - - -

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 132


Економско - трговинска школа Бечеј

Функције 18 - - -

Извпд функције 22 - - -

Зајам 24 - - -

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 37

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Теприја пбликпваоа 10 - - -

Умеунишкп наслеђе 12 - - -

Пракуишан рад 15 - - -

Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Пснпве рашунарске уехнике - 16 - -

Пбрада уексуа - 16 - -

Табеларни прпрашуни - 16 - -

Слајд - презенуације - 12 - -

Инуернеу и елекурпнска кпмуникација - 14 - -

Предмет: ИСТОРИЈА

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Српска дружава и државнпсу 32 - - -

Српски нарпд у јупслпвенскпј држави 20 - - -

Дпсуигнућа српске кулууре 12 - - -

Српски нарпд и Србија у савременпм свеуу 10 - - -

Предмет: ФИЗИКА

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпд у физику 2 - - -

Кинемауика 10 - - -

Динамика 20 - - -

Школски програм 2015. страна 133


Економско - трговинска школа Бечеј

Кружнп и рпуаципнп креуаое 12 - - -

Термпдинамика 12 - - -

Елекуришнп и магнеунп ппље 18 - - -

Предмет: ГЕОГРАФИЈА

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпд 4 - - -

Савремене кпмппненуе гепграфскпг пплпжаја 6 - - -

Србије

Прирпдни ресурси Србије и оихпв екпнпмскп 14 - - -

гепграфски знашај

Суанпвнищувп Србије 8 - - -

Насеља Србије 8 - - -

Привреда Србије 12 - - -

Регипналне целине Србије 14 - - -

Србија и савремени прпцеси у Еврппи и свеуу 8 - - -

Предмет: ХЕМИЈА

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Сурукуура супсуанци 14 - - -

Дисперзни сисуеми 6 - - -

Хемијске реакције 18 - - -

Хемија елеменауа и једиоеоа 30 - - -

Хемијски аспекуи загађиваоа живпуне средине 4 - - -

Предмет: БИОЛОГИЈА

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Биплпгија ћелије 10 - - -

Пснпви физиплпгије шпвека 24 - - -

Биплпгија развића шпвека 14 - - -

Наслеђиваое биплпщких пспбина 14 - - -

Пплнп и репрпдукуивнп здравље 10 - - -

Предмет: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Школски програм 2015. страна 134


Економско - трговинска школа Бечеј

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Сурукуура и прганизација друщува 12 - - -

Држава и пплиуика 18 - - -

Људска права и слпбпде 11 - - -

Усуав и правна држава 6 - - -

Кулуура и друщувп 11 - - -

Друщувене прпмене и развпј друщува 6 - - -

Б: ОПШТЕОБРАЗОВНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Општеобразовни изборни предмет

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 37

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Ја, ми и други 9 - - -

Кпмуникација у групи 11 - - -

Пднпси у групи/заједници 17 - - -

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 36

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Права и пдгпвпрнпсуи 18 - - -

Планираое и извпђеое акције 18 - - -

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 35

Недељни фпнд шаспва: 1

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Демпкрауија и пплиуика 6 - - -

Грађанин и друщувп 9 - - -

Грађанска и пплиуишка права и правп на

10 - - -

грађанску иницијауиву

Планираое кпнкреуне акције 10 - - -

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 32

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Свеу инфпрмација 16 - - -

Свеу прпфесипналнпг пбразпваоа и рада 16 - - -

Предмет: ИСТОРИЈА (ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Школски програм 2015. страна 135


Економско - трговинска школа Бечеј

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Селп и град некад и сад

- - -

Кулуура пдеваоа и исхране некад и сад Бира се 4 - - -

Впјска, пружје и рау некад и сад уеме пд - - -

Нпвац и банке крпз исуприју наведених - - -

Верски живпу и пбишаји крпз исуприју 12 - - -

Пбразпваое и васпиуаое крпз исуприју И - - -

Кпмуникације, пуупваоа и ууризам некад и сад ппсвећује - - -

Друщувени и ппрпдишни живпу крпз исуприју им се пп - - -

Фпупграфија, филм, радип и уелевизија крпз ¼ шаспва - - -

исуприју

Брига п уелу и здрављу крпз исуприју - - -

Грбпви и засуаве некад и сад - - -

Сппру некад и сад - - -

Предмет: ЛОГИКА СА ЕТИКОМ

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпд у лпгику 3 - - -

Фпрмална лпгика: ппјам, суд, закљушак 24 - - -

Лпгишке грещке 6 - - -

Ппјам и знашај еуике 4 - - -

Лишни иденуиуеу, слпбпда и пдгпвпрнпсу 13 - - -

Пснпвне еуишке нпрме и вреднпсуи 14 - - -

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

Стручни предмет

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Слущаое 12 - - -

Писаое 12 - - -

Гпвпр 10 - - -

Шиуаое 28 - - -

Спципкулуурна кпмпеуенција 12 - - -

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Школски програм 2015. страна 136


Економско - трговинска школа Бечеј

Т В ПН НуБ

Слущаое 12 - - -

Писаое 12 - - -

Гпвпр 8 - - -

Шиуаое 28 - - -

Спципкулуурна кпмпеуенција 12 - - -

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Слущаое 12 - - -

Писаое 12 - - -

Гпвпр 8 - - -

Шиуаое 26 - - -

Спципкулуурна кпмпеуенција 12 - - -

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Слущаое 10 - - -

Писаое 10 - - -

Гпвпр 8 - - -

Шиуаое 24 - - -

Спципкулуурна кпмпеуенција 12 - - -

Предмет: ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

21 - - -

Екпнпмска наука: развпј, принципи и меупди

анализе

Ппнуда, уражоа и функципнисаое уржищуа 33 - - -

Трпщкпви прпизвпдое 18 - - -

Тржищне сурукууре и ппнащаое предузећа 24 - - -

Тржищуа факупра прпизвпдое и функципнална

расппдела дпхпдака

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

15 - - -

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Макрпекпнпмија: уеприја, анализа и пплиуика 8 - - -

Сисуем наципналних рашуна 16 - - -

Финансијски сисуем 18 - - -

Нпвац у макрпекпнпмији 16 - - -

Инфлација 8 - - -

Школски програм 2015. страна 137


Економско - трговинска школа Бечеј

Незаппсленпсу 6 - - -

Предмет: ПРАВО

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 74

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Пснпвни правни ппјмпви 30 - - -

Привредни субјекуи 20 - - -

Права и пбавезе из раднпг пднпса 24 - - -

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 108

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Угпвпри 59 - - -

Правни аспеку сппљнпургпвинскпг ппслпваоа 29 - - -

Кпмуникација са државним прганима 20 - - -

Предмет: КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 111

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Прганизација савремене канцеларије - 12 - -

Техника куцаоа са пбликпваоем уексупва - 60 - -

Ппслпвна кпресппнденција у земљи - 39 - -

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 72

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Рад са ппщупм - 8 - -

Евиденција и класификација - 10 - -

Ппслпвна кпресппнденција у сппљнпј ургпвини - 24 - -

Кпмуникација и правила ппслпвнпг бпнупна у - 20 - -

разлишиуим врсуама кпмуникације

Прпдајни разгпвпр - 10 - -

Предмет: РАЧУНОВОДСТВО У ТРГОВИНИ

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 111 (37+74)

Недељни фпнд шаспва: 3 (1+2)

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Рашунпвпдсувп (ппјам, делпви, задаци),

- -

импвина и ппреклп импвине 6 12

Ппслпвне прпмене и оихпвп праћеое 5 10 - -

Школски програм 2015. страна 138


Економско - трговинска школа Бечеј

Двпјнп коигпвпдсувп 4 8 - -

Плауни прпмеу 6 12 - -

Ппураживаоа и пбавезе 8 16 - -

Залихе 6 12 - -

Пснпвна средсува 2 4 - -

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 108 (36+72)

Недељни фпнд шаспва: 3 (1+2)

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Коигпвпдсувена евиденција купппрпдаје рпбе у

ургпвинскпм предузећу 16 32 - -

Коигпвпдсувенп праћеое упкпва плаћаоа 3 6 - -

Коигпвпдсувена евиденција увпза и извпза 8 16 - -

Коигпвпдсувена евиденција прихпда и расхпда

и резулуауа ппслпваоа ургпвинскпг предузећа 9 18 - -

Предмет: ОРГАНИЗАЦИЈА НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 108

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Купппрпдајни прпцеси - 66 - -

Складищни ппслпви - 42 - -

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 105

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпз и извпз, ппслпвна писма кпја их прауе - 36 - -

Евиденција ппслпва увпза и извпза - 9 - -

Ппслпви плаћаоа - 15 - -

Улпга надлежних инсуиууција и усуанпва у

ппслпвима увпза и извпза

Ппслпви царине и щпедиције и дпкуменуација у

вези са ппслпвима царине и щпедиције

Предмет: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

- 9 - -

- 36 - -

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Напредни рад са уабелама - 30 - -

Рад са базама ппдауака - 40 - -

Предмет: ОБУКА У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 108 + 30

Школски програм 2015. страна 139


Економско - трговинска школа Бечеј

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Псниваое и ппшеуак ппслпваоа привреднпг - 108 - -

друщува

Ппслпваое у реалнпм привреднпм друщуву - - - 30

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 175 + 60

Недељни фпнд шаспва: 5

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Усппсуављаое прганизаципне сурукууре

- 5 - -

предузећа

Ппслпви набаве службе велеургпвинскпг

- 45 - -

предузећа

Ппслпви прпдајне службе велеургпвинскпг

- 45 - -

предузећа

Ппслпви финансијскп рашунпвпдсувене службе - 40 - -

велеургпвинскпг предузећа

Ппслпви складищне службе велеургпвинскпг - 40 - -

предузећа

Блпк насуава у предузећу - - - 60

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 192 + 60

Недељни фпнд шаспва: 6

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Набавна служба сппљнпургпвинскпг предузећа - 48 - -

Складищна служба сппљнпургпвинскпг

- 48 - -

предузећа

Прпдајна служба сппљнпургпвинскпг предузећа - 48 - -

Финансијскп рашунпвпдсувена служба

- 18 - -

сппљнпургпвинскпг предузећа

Рад у сппљнпургпвинскпм предузећу - - - 60

Предмет: ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 105

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Тргпвина кап привредна делаунпсу 9 - - -

Прганизаципни пблици ургпвине 9 - - -

Тргпвина, уржищуе и урансппру 18 - - -

Тргпвинскп предузеће 23 - - -

Среедсува предузећа 20 - - -

Прганизаципнп ппнащаое и прганизаципна 10 - - -

кулуура предузећа

Улпга државе у ургпвинскпм ппслпваоу 6 - - -

Школски програм 2015. страна 140


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 96

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Сппљнпургпвинскп ппслпваое 22 - - -

Девизнп ппслпваое 15 - - -

Плауни биланс и међунарпдна размена 12 - - -

Међунарпднп креуаое капиуала 12 - - -

Међунарпдне финансијске прганизације 12 - - -

Царинскп ппслпваое 12 - - -

Улпга државе у регулисаоу сппљнпургпвинскпг

ппслпваоа

Предмет: МЕЂУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

11 - - -

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Међунарпдни урансппру 16 - - -

Ппслпви међунарпдне щпедиције 30 - - -

Дпкуменуација у урансппруу и щпедицији 14 - - -

Трансппрунп псигураое 10 - - -

Предмет: СТАТИСТИКА

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 105

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпд у суауисуику - 12 - -

Дескрипуивна суауисуика - 39 - -

Прпсуа линеарна регресија и кпрелација - 24 - -

Индексни брпјеви и анализа временских серија - 30 - -

Предмет: МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 96

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпд у маркеуинг и исураживаое уржищуа 15 - - -

Инсуруменуи маркеуинга (прпизвпд и

18 - - -

аспруиман) у ургпвини

Цена кап инсурумену маркеуинга у ургпвини 14 - - -

Дисурибуција кап инсурумену маркеуинга у 14 - - -

ургпвини

Прпмпција кап инсурумену маркеуинга у

ургпвини

20 - - -

Школски програм 2015. страна 141


Економско - трговинска школа Бечеј

Међунарпдни маркеуинг 15 - - -

Предмет: ФИНАНСИЈЕ

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпд у финансије 12 - - -

Ппјам и врсуе кредиуа 13 - - -

Харуије пд вреднпсуи 17 - - -

Банкарски сисуем 15 - - -

Ппрески сисуем 7 - - -

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Пд бизнис идеје дп маркеуинг плана - 20 - -

Управљаое ппслпваоем - 22 - -

Финансијски извещуаји кап деп бизнис плана - 22 - -

Б: СТРУЧНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Предмет: ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Израда публикација - 10 - -

Инуернеу презенуације - 12 - -

Увпд у елекурпнскп ппслпваое - 10 - -

Елекурпнскп банкарсувп - 16 - -

Елекурпнска ургпвина - 16 - -

Предмет: MЕНАЏМЕНТ

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Улпга меначменуа у прганизацијама - 10 - -

Планираое и сурауещки меначмену - 12 - -

Прганизпваое кап акуивнпсу управљаоа - 15 - -

Впђеое кап акуивнпсу управљаоа - 12 - -

Прганизаципна кулуура - 6 - -

Кпнурпла кап акуивнпсу управљаоа - 9 - -

Школски програм 2015. страна 142


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Трпщкпви 30 - - -

Резулуауи ппслпваоа предузећа 20 - - -

Екпнпмски принципи ппслпваоа предузећа 20 - - -

Предмет: ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Разред: четврти

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Слущаое 10 - - -

Шиуаое 10 - - -

Гпвпр 8 - - -

Писаое 16 - - -

Инуеракција 8 - - -

Медијација 4 - - -

Медијска писменпсу 4 - - -

Знаое п језику 4 - - -

Предмет: ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Врсуе кпмуникације - 6 - -

Ппслпвни бпнупн - 12 - -

Кулуурплпщке разлишиупсуи нарпда - 12 - -

Телефпнираое и елекурпнска кпмуникација - 12 - -

Баријере у кпмуникацији - 14 - -

Прпдајни разгпвпр - 14 - -

Предмет: KOМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

Разред: трећи

Гпдищои фпнд шаспва: 70

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Ппјам, сисуемауизација и класификација рпбе 3 - - -

Квалиуеу рпбе 7 - - -

Амбалажа и пакпваое рпбе 8 - - -

Складищуеое и урансппру рпбе 4 - - -

Енергија 10 - - -

Прпизвпди меуалургије 10 - - -

Школски програм 2015. страна 143


Економско - трговинска школа Бечеј

Прпизвпди индусурије немеуала 10 - - -

Прпизвпди прераде дрвеуа 6 - - -

Прпизвпди уексуилне индусурије 12 - - -

Школски програм 2015. страна 144


Економско - трговинска школа Бечеј

9. Туристички техничар

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б Σ

А1: ОБАВЕЗНИ

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 18 2 594 66 13 416 9 279 12 360 1649 66 1715

ПРЕДМЕТИ

Српски језик и

3 99 3 96 3 93 3 90

1. књижевност

378 378

1.1 ____________језик и

3 99 3 96 3 93 3 90

књижевност*

378 378

2.

Српски као нематерњи

2 66 2 64 2 62 2 60

језик*

252 252

3. Страни језик 2 66 2 64 2 62 2 60 252 252

4. Физичко васпитање 2 66 2 64 2 62 2 60 252 252

5. Математика 2 66 2 64 2 62 2 60 252 252

Рачунарство и

2 66

6. информатика

66 66

7. Историја 2 66 2 64 130 130

8. Музичка култура 1 30 30 30

9. Физика 2 66 66 66

10. Географија 1 33 2 64 97 97

11. Хемија 2 66 66 66

12. Биологија 2 66 66 66

Социологија са правима

2 60

13. грађана

60 60

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ

ПРЕДМЕТИ

7 4 231 132 120 5 5 6 160 160 192 150 14 6 434 186 180 5 6 6 150 180 180 120 975 658 372 570 2575

1. Страни језик II 3 99 3 96 3 93 3 90 378 378

2.

Основи туризма и

угоститељства

2 66 66 66

3. Основи економије 2 66 66 66

4.

Агенцијско и

хотелијерско пословање

4 132 90 5 6 160 192 120 4 124 120 4 6 120 180 120 536 372 450 1358

5. Економика и 2 64 64 64

Школски програм 2015

страна 145


Економско - трговинска школа Бечеј

организација

туристичких предузећа

6.

Пословна

кореспонденцијa

2 62 62 62

7. Туристичка географија 2 62 2 60 122 122

8. Психологија у туризму 2 62 62 62

9. Финансијско пословање 2 62 62 62

Маркетинг у туризму и

10.

угоститељству

2 62 62 62

11. Историја уметности 3 93 93 93

12. Предузетништво 2 60 60 60

13. Професионална пракса 30 30 60 120 120

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1 33 3 96 3 93 3 90 312 312

Грађанско васпитање /

1. Верска настава

1 33 1 32 1 31 1 30 126 126

Изборни предмет према

2. програму образовног

2 64 2 62 2 60 186 186

профила

Укупно А1+A2+Б 26 6 858 198 120 21 5 6 672 160 192 150 26 6 806 186 180 20 6 6 600 180 180 120 2936 724 372 570 4602

Укупно А1+A2+Б 32 1176 32 1174 32 1172 32 1080 4602

Напомена:*За ученике који наставу слушају на матерњем језику националне мањине

Б. Листа изборних предмета према програму образовног профила

Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила

Рб

Листа изборних предмета

РАЗРЕД

I II III IV

Стручни предмети*

1. Здравствена култура 2

2. Географија културе 2

Школски програм 2015. страна 146


Економско - трговинска школа Бечеј

3. Пословна информатика у туризму * 2 2

4. Туристичке дестинације света 2

5. Смештај у сеоском туристичком домаћинству 2

6. Исхрана 2

7. Барско пословање* 2

8. Посебни облици туризма 2

9. Право у туризму 2

Општеобразовни предмети

1. Страни језик III** 2 2 2

2. Историја (одабране теме)*** 2 2

3. Филозофија*** 2 2

4. Ликовна култура 1

5. Екологија и заштита животне средине 1

Напомена: * Програм изборног предмета реализује се путем вежби

**Страни језик III ученик може изабрати само у II разреду и изучавати га једну, две или три године

***Ученик изборни предмет бира једном у току школовања

Школски програм 2015. страна 147


Економско - трговинска школа Бечеј

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године

I РАЗРЕД

часова

II РАЗРЕД

часова

III РАЗРЕД

часова

IV РАЗРЕД

часова

УКУПНО

часова

Час одељенског старешине 66 64 62 60 252

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

I РАЗРЕД

часова

II РАЗРЕД

часова

III РАЗРЕД

часова

IV РАЗРЕД

часова

Екскурзија до 3 дана до 5 дана

Језик другог народа или националне

мањине са елементима националне

културе

Трећи страни језик

Други предмети *

до 5 наставних

дана

2 часа недељно

2 часа недељно

1-2 часа недељно

до 5 наставних дана

Школски програм 2015. страна 148


Економско - трговинска школа Бечеј

Стваралачке и слободне активности

ученика (хор, секције и друго)

Друштвене активности – ученички

парламент, ученичке задруге

Културна и јавна делатност школе

30-60 часова годишње

15-30 часова годишње

2 радна дана

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета

који су утврђени наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима

гимназије, или по програмима који су претходно донети.

Остваривање школског програма по недељама

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД

Разредно-часовна настава 33 32 31 30

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 4 5 6 4

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2

Матурски испит 3

Укупно радних недеља 39 39 39 39

Школски програм 2015. страна 149


разред

Економско - трговинска школа Бечеј

Подела одељења у групе

годишњи фонд часова

предмет / модул

вежбе

практична

настава

настава у блоку

професионална

пракса

број ученика у групи -до

I

II

III

IV

Рачунарство и информатика 66 15

Појмовно одређење туристичке агенције 20 15

Организовање услуга превоза 90 15

Појмовне основе хотелијерства 12 15

Пласирање локалне туристичке понуде 100 15

Професионална пракса 30 15

Пословна комуникација 60 72 15

Хотелијерско пословање 100 120 120 15

Професионална пракса 30 15

Организовање скупова и пратећих услуга 124 120 15

Пословна коресподенција 62 15

Професионална пракса 60 15

Формирање и пласман туристичког путовања 80 120 60 15

Реализација и обрачун туристичког путовања 40 60 60 15

Предузетништво 60 15

Школски програм 2015. страна 150


Економско - трговинска школа Бечеј

Општеобразовни предмети

Предмет: Српски језик и књижевност

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 99

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Увпд у прпушаваое коижевнпг дела 13

Коижевнпсу суарпг века 10

Средопвекпвна коижевнпсу 10

Нарпдна коижевнпсу 12

Хуманизам и ренесанса 9

Ппщуи ппјмпви п језику 5

Фпнеуика 9

Правппис 10

Кулуура изражаваоа 21

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 96

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Барпк, класицизам,прпсвеуиуељсувп 12

Рпмануизам 23

Реализам 26

Мпрфплпгија 9

Правппис 4

Кулуура изражаваоа 22

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва:93

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Мпдерна 25

Коижевнпсу између два рауа 31

Лексикплпгија 8

Правппис 7

Кулуура изражаваоа 22

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 90

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Савремена ппезија 11

Савремена прпза 26

Савремена драма 9

Класици свеуске коижевнпсуи 10

Синуакса 7

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015

страна 151


Економско - трговинска школа Бечеј

Правппис 5

Кулуура изражаваоа 22

Предмет: Српски као нематерњи

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 66

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Фпнеуика 8

Мпрфплпгија 9

Твпрба реши 7

Синуакса 9

Правппис 9

Кулуура изражаваоа 12

Коижевнпсу 12

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Фпнеуика 8

Мпрфплпгија и мпрфпсинуакса 12

Твпрба реши 6

Синуакса 9

Правппис 5

Кулуура изражаваоа 12

Коижевнпсу 12

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Фпнеуика 7

Мпрфплпгија и мпрфпсинуакса 12

Твпрба реши 6

Синуакса 9

Правппис 4

Кулуура изражаваоа 12

Коижевнпсу 12

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 60

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Фпнеуика 8

Мпрфплпгија и мпрфпсинуакса 9

Твпрба реши 4

Синуакса 8

Правппис 5

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 152


Економско - трговинска школа Бечеј

Кулуура изражаваоа 13

Коижевнпсу 13

Предмет: Страни језик

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 66

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Слущаое

Шиуаое

Гпвпр

Писаое

Инуеракција

Медијација

Медијска писменпсу

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Слущаое

Шиуаое

Гпвпр

Писаое

Инуеракција

Медијација

Медијска писменпсу

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Слущаое

Шиуаое

Гпвпр

Писаое

Инуеракција

Медијација

Медијска писменпсу

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 60

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Слущаое

Шиуаое

Гпвпр

Писаое

Инуеракција

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 153


Економско - трговинска школа Бечеј

Медијација

Медијска писменпсу

Знаое п језику

Предмет: Физичко васпитање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 66

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Здравсувена кулуура и физишка акуивнпсу, кап

пснпва за реализпваое ппсуављених циљева и

исхпда

Развпј мпупришких и функципналних

сппспбнпсуи шпвека, кап пснпва за реализпваое

ппсуављених циљева и исхпда

Усвајаое знаоа, умеоа и вещуина из сппруских

грана и дисциплина кап пснпва за реализпваое

ппсуављених циљева и исхпда

Аулеуика 10

Сппруска гимнасуика 10

Сппруска игра 12

Физишка акуивнпсу 10

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Здравсувена кулуура и физишка акуивнпсу, кап

пснпва за реализпваое ппсуављених циљева и

исхпда

Развпј мпупришких и функципналних

сппспбнпсуи шпвека, кап пснпва за реализпваое

ппсуављених циљева и исхпда

Усвајаое знаоа, умеоа и вещуина из сппруских

грана и дисциплина кап пснпва за реализпваое

ппсуављених циљева и исхпда

Аулеуика 10

Сппруска гимнасуика 10

Сппруска игра 11

Физишка акуивнпсу 9

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Здравсувена кулуура и физишка акуивнпсу, кап

пснпва за реализпваое ппсуављених циљева и

исхпда

Развпј мпупришких и функципналних 10

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

10

10

4

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

10

10

4

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

10

Школски програм 2015. страна 154


Економско - трговинска школа Бечеј

сппспбнпсуи шпвека, кап пснпва за реализпваое

ппсуављених циљева и исхпда

Усвајаое знаоа, умеоа и вещуина из сппруских 4

грана и дисциплина кап пснпва за реализпваое

ппсуављених циљева и исхпда

Аулеуика 10

Сппруска гимнасуика 10

Сппруска игра 10

Физишка акуивнпсу 9

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 60

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Здравсувена кулуура и физишка акуивнпсу, кап

пснпва за реализпваое ппсуављених циљева и

исхпда

Развпј мпупришких и функципналних

сппспбнпсуи шпвека, кап пснпва за реализпваое

ппсуављених циљева и исхпда

Усвајаое знаоа, умеоа и вещуина из сппруских

грана и дисциплина кап пснпва за реализпваое

ппсуављених циљева и исхпда

Риумишка гимнасуика и нарпдни плеспви 6

Сппруска игре: 30

Рукпмеу

Фудбал

Кпщарка

Пдбпјка

Пливаое

Бприлашке вещуине

Клизаое

Скијаое

Предмет: Математика

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 66

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Реални брпјеви 7

Прпппрципналнпсу 10

Раципнални алгебарски изрази 13

Гепмеурија 14

Линеарне једнашине и неједнашине 14

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

10

10

4

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Школски програм 2015. страна 155


Економско - трговинска школа Бечеј

Т В ПН НуБ

Тригпнпмеурија правпуглпг урпугла 7

Суепенпваое и кпренпваое 12

Функција и график функције 6

Квадрауна једнашина и кавадрауна функција 15

Пплиедри и пбруна уела 16

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Експпненцијална и лпгариуамска функција 13

Тригпнпмеуријске функције 13

Аналиуишка гепмеурија у равни 15

Низпви 6

Елеменуи финансијске мауемауике 7

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 60

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Функције 16

Извпд функције 17

Кпмбинауприка 7

Верпваунпћа и суауисуика 12

Предмет: Рачунарство и информатика

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 66

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Пснпве рашунарске уехника 12

Пбрада уексуа 16

Табеларни прпрашуни 16

Слајд – презенуације 10

Инуернеу и елекурпнске кпмуникације 12

Предмет: Историја

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 66

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Увпд 4

Цивилизација суарпг века 11

Еврппа и Средпземље у средоем веку 13

Срби и оихпвп пкружеое у средоем веку 16

Еврппа и свеу пд краја XV дп краја XVIII века 12

Школски програм 2015. страна 156


Економско - трговинска школа Бечеј

Српски нарпд ппд суранпм влащћу пд краја XV 10

дп краја XVIII века

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Еврппа и свеу пд краја XVIII века дп Првпг 12

свеускпг рауа

Србија, Црна Гпра и Срби у Хабзбурщкпм и 12

Псманскпм царсуву пд краја XVIII века дп Првпг

свеускпг рауа

Први свеуски рау и ревплуције у Русији и Еврппи 6

Свеу између Првпг и Другпг свеускпг рауа 7

Југпслпвенска краљевина 6

Други свеуски рау 7

Свеу ппсле Другпг свеускпг рауа 7

Југпславија ппсле Другпг свеускпг рауа 7

Предмет: Музичка култура

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 30

Недељни фпнд шаспва: 1

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Класишна музика (ппщуа музишка анализа и 8

уеприја крпз слущаое музике)

Oпера и балеу

5

Oпереуа и мјузикл

Традиципнална музика (нарпдне песме, игре, 5

плеспви)

Чез и блуз музика

4

Филм и филмска музика

4

Хпрскп певаое 4

Предмет: Физика

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 66

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпд у физику 2

Кинемауика 12

Динамика 15

Кружнп и рпуаципнп креуаое 9

Термпдинамика 9

Елекуришнп и магнеунп ппље 13

Предмет: Географија

Разред: први

Школски програм 2015. страна 157


Економско - трговинска школа Бечеј

Гпдищои фпнд шаспва: 33

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Увпд 2

Лиупсфера, унууращоа грађа Земље и рељеф 9

Земљине ппврщине

Аумпсфера 8

Хидрпсфера 7

Бипсфера 3

Прирпдни услпви у функцији ууризма 4

Предмет: Географија

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Увпд 2

Савремене кпмппненуе гепграфскпг пплпжаја 6

Србије

Прирпдни ресурси Србије и оихпв екпнпмскп 12

гепграфски знашај

Суанпвнищувп Србије 7

Насеља Србије 8

Привреда Србије 10

Регипналне целине Србије 11

Србија и савремени прпцеси у Еврппи и Свеуу 8

Предмет: Хемија

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 66

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Сурукуура супсуанци 10

Дисперзни сисуеми 7

Хемијске реакције 16

Хемија елеменауа и једиоеоа 28

Хемијски аспекуи загађеоа живпуне средине 5

Предмет: Биологија

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 66

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Биплпгија ћелије 10

Пснпви физиплпгије шпвека 26

Биплпгија развића шпвека 10

Школски програм 2015. страна 158


Економско - трговинска школа Бечеј

Наслеђиваое биплпщких пспбина 10

Пплнп и репрпдукуивнп здравље 10

Предмет: Социологија са правима грађана

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 60

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Сурукуура и прганизација друщува 14

Држава и пплиуика 16

Усуав и правна држава 6

Људска права и слпбпде 6

Кулуура и друщувп 14

Друщувене прпмене и развпј друщува 4

Обавезни стручни предмети

Предмет: Страни језик 2

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 99

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Слущаое

Шиуаое

Гпвпр

Писаое

Инуеракција

Медијација

Медијска писменпсу

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 96

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Слущаое

Шиуаое

Гпвпр

Писаое

Инуеракција

Медијација

Медијска писменпсу

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 93

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Слущаое

Шиуаое

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 159


Економско - трговинска школа Бечеј

Гпвпр

Писаое

Инуеракција

Медијација

Медијска писменпсу

Знаоа п језику

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 90

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Слущаое

Шиуаое

Гпвпр

Писаое

Инуеракција

Медијација

Медијска писменпсу

Знаоа п језику

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Предмет: Основи туризма и угоститељства

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 66

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Ппјмпвне пснпве ууризма 8

Пблици ууризма 10

Функције ууризма 7

Турисуишкп уржищуе 8

Нпви урндпви у ууризму 7

Угпсуиуељсувп 7

Услуге у угпсуиуељсуву 6

Угпсуиуељске ппслпвне јединице 8

Кадрпви у угпсуиуељсуву 5

Предмет: Основи економије

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 66

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Друщувена прпизвпдоа 11

Рпбна прпизвпдоа 10

Привредна друщува према врсуи делаунпсуи 14

Ппуребе, уржищуе и нпвац 20

Еврппски инуеграципни прпцеси 11

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 160


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Агенцијско и хотелијерско пословање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 222 (132+90)

Недељни фпнд шаспва: 4

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Ппјмпвнп пдређеое уурисуишке агенције 20

Прганизпваое услуга превпза 60 30

Ппјмпвне пснпве хпуелијерсува 12

Пласираое лпкалне уурисуишке ппнуде 40 60

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 472 (160+192+120)

Недељни фпнд шаспва: 11

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Ппслпвна кпмуникација 60 72

Хпуелијерскп ппслпваое 100 120 120

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 244

Недељни фпнд шаспва: 4

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Прганизпваое скуппва и прауећих услуга 124 120

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 420

Недељни фпнд шаспва: 4+6

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Фпрмираое и пласман уурисуишкпг пуупваоа 80 120 60

Реализација и пбрашун уурисуишкпг пуупваоа 40 60 60

Предмет: Економика и организација туристиких предузећа

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 64

Недељни фпнд шаспва: 2

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ

Ппјмпвнп пдређеое екпнпмике и прганизације 4

предузећа

Ппјам угпсуиуељскп-уурисуишкпг предузећа 8

Средсува уурисуишкпг предузећа 8

Извпри средсуава 5

Расхпди уурисуишкпг предузећа 12

Резулуауи рада и расппдела 9

Мерила успещнпсуи ппслпваоа уурисуишкпг 8

предузећа

Прганизација ппслпваоа предузећа 10

Предмет: Пословна коресподенција

Разред: урећи

Школски програм 2015. страна 161


Економско - трговинска школа Бечеј

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Правила и уехнике слеппг куцаоа 19

Пбрада уексуа 10

Фпрме пбликпваоа уексупва 10

Ппслпвна писма (фпрма и врсуе) 13

Ппслпвна кпресппденција 10

Предмет:Туристичка географија

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Прпсупр и ууризам 3

Турисуишке вреднпсуи 11

Сапбраћај и ууризам 2

Факупри уурисуишких креуаоа 4

Турисуишка креуаоа и уурисуишки правци 8

Турисуишки лпкалиуеуи,месуа,ценури и регије 3

Турисуишкп – гепграфске регије свеуа 25

Велики градпви свеуа 6

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 60

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гепграфски уурисуишки пплпжај Србије 5

Прирпдне уурисуишке вреднпсуи Србије 10

Анурпппгене уурисуишке вреднпсуи Србије 5

Мауеријална пснпва ууризма 5

Пблици уурисуишкпг креуаоа у Србији 4

Правци уурисуишкпг креуаоа у Србији 3

Турисуишке регије Србије 20

Месуп Србије у ууризму Балканскпг пплупсурва 2

Перспекуиве развпја ууризма Србије 3

Предмет: Психологија у туризму

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Психплпгија кап наука 4

Психишки прпцеси и пспбине 14

Пспба у спцијалнпј инуеракцији 20

Психплпгија уурисуе 16

Психплпгија прппаганде 8

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 162


Економско - трговинска школа Бечеј

Правци уурисуишкпг креуаоа у Србији 3

Предмет: Финансијско пословање

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Увпд у финансије 9

Нпвац 3

Плауни прпмеу 30

Ппслпвне финансије 10

Ппслпви са банкама 3

Јавне финансије 3

Предмет: Mаркетинг у туризму и угоститељству

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 62

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Увпд у маркеуинг у ууризму 6

Турисуишкп уржищуе и примена маркеуинга 20

Инсуруменуи маркеуинг микса 18

Ппнащаое ппурпщаша у прпцесу куппвине у

ууризму

Исураживаое уурисуишкпг уржищуа и

фпрмираое маркеуинщке базе ппдауака

Предмет: Историја уметности

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 93

Недељни фпнд шаспва: 3

Мпдул/пбласу

Праисупријска умеунпсу 3

Суари век 15

Средои век 15

Нпви век 18

Умеунпсу кпд Срба у 18-пм веку 3

Мпдернп дпба 15

Умеунпсу двадесеупг века 15

Амбијенуалне целине 3

Нарпдна умеунпсу у Србији 2

Музеји 2

Наивна умеунпсу у Србији 2

Предмет: Предузетништво

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 60

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

10

8

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 163


Економско - трговинска школа Бечеј

Недељни фпнд шаспва: 2

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Предузеунищувп и предузеуник 6

Развијаое и прпцена ппслпвних идеја,

16

маркеуинг план

Управљаое и прганизација 20

Екпнпмија ппслпваоа 10

Ушенишки прпјеку –презенуација ппслпвнпг

8

плана

Предмет: Професионална пракса

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 30

Недељни фпнд шаспва: 6

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ пракса

Пснпве агенцијскпг ппслпваоа 30

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 30

Недељни фпнд шаспва: 6

Гпдищои фпнд шаспва

Мпдул/пбласу

Т В ПН НуБ пракса

Хпуелијерскп ппслпваое 30

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 60

Недељни фпнд шаспва: 6

Мпдул/пбласу

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ пракса

Прганизпваое скуппва и прауећих услуга 60

Б:ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Предмет: Грађанско васпитање

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 37

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Ја, ми и други 8

Кпмуникација у групи 10

Пднпси у групи/заједници 19

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 36

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Права и пдгпвпрнпсуи 18

Планираое и извпђеое акције 18

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 164


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 35

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Демпкрауија и пплиуика 5

Грађани и друщувп 10

Грађанска и пплиуишка права и правп на 10

грађанску иницијауиву

Планираое кпнкреуне акције 10

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 31

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Свеу инфпрмација 15

Свеу прпфесипналнпг пбразпваоа и рада 16

Предмет: Верска настава

Разред: први

Гпдищои фпнд шаспва: 33

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Увпд 2

Бпг Пукривеоа 5

Вера, знаое, бпгпппзнаое 7

Хрищћанин – шпвек Цркве 6

Свеуп писмп – Коига Цркве 6

Хрищћански живпу 7

Разред: други

Гпдищои фпнд шаспва: 32

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Увпд 1

Сувараое свеуа и шпвека 6

Прарпдиуељски грех 7

Свещуена исуприја спасеоа (пд Адама дп Израиља) 7

Свещуена исуприја спасеоа (пд Мпјсија дп Хрисуа) 7

Суарпзавеуна ризница 4

Разред: урећи

Гпдищои фпнд шаспва: 31

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Увпд 1

Хрисупс исуиниуи Бпг и исуиниуи Шпвек 4

Приближилп се Царсувп Бпжије... 5

Мпј живпу у Хрисуу 4

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 165


Економско - трговинска школа Бечеј

Где је Хрисупс уу је и Царсувп Бпжје 7

Свеупуајински живпу Цркве 4

Нпвпзавеуна ризница 6

Разред: шеувруи

Гпдищои фпнд шаспва: 30

Недељни фпнд шаспва: 1

Мпдул/пбласу

Увпд 1

За живпу свеуа 6

Исуприја и есхауплпгија у Цркви 15

Хрищћансувп у савременпм свеуу 7

Ташнп излпжеое правпславне вере 1

Гпдищои фпнд шаспва

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 166


Економско - трговинска школа Бечеј

10. Туристички техничар – оглед

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б С

А: ОБАВЕЗНИ

ПРЕДМЕТИ

1. Српски језик и

књижевност

3. Страни језик

ПРВИ

4. Страни језик

ДРУГИ

5. Физичко

васпитање

12 2 0 408 68 0 0 12 0 0 384 0 0 0 12 0 0 384 0 0 0 12 0 0 348 0 0 0 1524 68 0 0 1560

3 102 3 96 3 96 3 87 381 0 0 0 390

2 68 2 64 2 64 2 58 254 0 0 0 260

3 102 3 96 3 96 3 87 381 0 0 0 390

2 68 2 64 2 64 2 58 254 0 0 0 260

6. Математика 2 68 2 64 2 64 2 58 254 0 0 0 260

7. Рачунарство и

информатика

Б: ОПШТЕ

СТРУЧНИ

ПРЕДМЕТИ

1. Здравствено

васпитање

2. Пословна

кореспонденција

2 68 0 68 0 0 0

7 2 0 238 68 0 0 8 0 0 256 0 0 0 7 0 0 224 0 0 0 2 2 0 58 58 0 0 776 126 0 0 791

2 68 68 0 0 0 68

2 68 0 68 0 0 0

Школски програм 2015

страна 167


Економско - трговинска школа Бечеј

3. Психологија 2 64 64 0 0 0 64

4. Историја 2 68 2 64 132 0 0 0 134

5. Туристичка

географија

6. Финансијско

пословање

2 68 2 64 2 64 196 0 0 0 200

3 96 96 0 0 0 99

7. Социологија 2 64 64 0 0 0 66

8. Историја

уметности

9. Основе

туризма

10.

Предузетништво

В: СТРУЧНИ

ПРЕДМЕТИ

1. Опхођење са

гостима

2. Организовање

услуга превоза

3. Пласирање

локалних

туристичких

понуда

4. Рецепцијско

пословање

5. Комуникација

са туристима

2 64 2 58 122 0 0 0 126

1 34 34 0 0 0 34

2 58 0 58 0 0 0

6 6 0 68 68 0 90 4 6 12 64 96 192 150 6 12 0 96 192 0 150 6 12 12 87 174 174 150 315 530 366 540 331

2 2 10 10 10 10 0 0 10

2 2 20 20 30 20 20 0 30 20

2 2 38 38 60 38 38 0 60 38

2 3 6 32 48 96 90 32 48 96 90 34

2 3 6 32 48 96 60 32 48 96 60 34

Школски програм 2015. страна 168


Економско - трговинска школа Бечеј

током боравка у

хотелу

6. Организовање

услуга смештаја

у домаћинству

7. Организовање

скупова

8. Формирање и

пласман

туристичког

путовања

9. Реализација и

обрачун

туристичког

путовања

Г: ИЗБОРНИ

ПРЕДМЕТИ

1. Грађанско

васпитање /

Верска настава

2. Изборни

предмети према

програму огледа

Укупно

А+Б+В+Г:

3 6 60 120 90 60 120 0 90 63

3 6 36 72 60 36 72 0 60 39

3 6 6 57 114 114 90 57 114 114 90 60

3 6 6 30 60 60 60 30 60 60 60 33

3 0 0 102 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 3 0 0 96 0 0 0 3 0 0 87 0 0 0 381 0 0 0 390

1 34 1 32 1 32 1 29 127 0 0 0 130

2 68 2 64 2 64 2 58 254 0 0 0 260

28 10 0 816 204 0 90 27 6 12 800 96 192 150 28 12 0 800 192 0 150 23 14 12 580 232 174 150 2996 724 366 540 3072

Σ 4626

Школски програм 2015. страна 169


Економско - трговинска школа Бечеј

Општеобразовни предмети

Предмет: Српски језик и књижевност

Разред: први

Годишњи фонд часова: 102

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Увод у проучавање књижевног дела 11

Књижевност старог века 10

Средњовековна књижевност 11

Народна књижевност 11

Хуманизам и ренесанса 11

Барок и класицизам 6

Лектира 5

Језик 23

Култура изражавања 14

Разред: други

Годишњи фонд часова: 96

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Просветитељство 5

Романтизам 28

Реализам 27

Лектира 5

Језик 18

Култура изражавања 13

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:96

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Модерна 28

Међуратна и ратна књижевност 28

Лектира 8

Језик и правопис 18

Култура изражавања 14

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 87

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Проучавање књижевног дела 10

Савремена књижевност 35

Језик 20

Лектира 12

Култура изражавања 10

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015

страна 170


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Страни језик 1 - Енглески језик

Разред: први

Годишњи фонд часова:68

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Нова средина и другови 7

Спорт 7

Породица 7

Свакодневни живот 7

Природне лепоте 7

Човекова околина 7

Саобраћајна средства 7

Историјска и културна прошлост 7

Познате личности 7

Diferent types of people (Business english) 3

International travel (Business english) 2

Разред: други

Годишњи фонд часова:64

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Забавни испортски живот 6

Школовање и образовање 6

Чланови породице 6

Медији 6

Прославе и празници 6

Временски услови 6

Савремени живот 6

Културно-историјски споменици 6

Telephones (Business english) 8

Letters and faxes (Business english) 8

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:64

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Дружење и слободно време 7

Живот и обичаји 7

Правила понашања 7

Однос према околини 7

Збивања у свету 7

Историјски догађаји 7

Accomodation (Business english) 11

Money (Business english) 11

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 171


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред:четврти

Годишњи фонд часова:58

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Проблеми младих данас 6

Избор занимања и планови за будућност 6

Млади и међународна сарадња 6

Проблеми савремене породице 6

Природна блага 6

Нове технологије 6

Holidays (Business english) 10

Problems (Business english) 8

Tourist attractions (Business english) 10

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Предмет: Страни језик 2 - Енглески језик

Разред: први

Годишњи фонд часова: 102

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Породица 9

Дом 8

Школа 9

Облачење 8

Слободно време 9

Спортске активности 8

Музика и дружење 9

Саобраћајна средства 8

Свакодневни живот 9

Куповина и празници 8

Оброци и карактеристична јела 9

Природа 8

Разред: други

Годишњи фонд часова96

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Породица 9

Школа 9

Позоришта,музеји 9

Друштвена збивања 9

Географска обележја В.Британије 9

Градови 9

Природне лепоте 9

Туристичке дестинације 9

Обичаји 9

Стручна тематика 15

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 172


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:96

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Живот у В.Британији и нашој земљи 9

Културни и историјски споменици 9

Култура и обичаји у В.Британији 9

Људска солидарност 9

Однос према окружењу 9

Национални празници 9

Путовања 9

Хотели и ресторани 9

Стручна тематика 24

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 87

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Живот у школи 8

Живот ван школе 8

Избор занимања 8

Друштвени живот 8

Медији 8

Наука и техника 8

Знаменити људи 8

Стручна тематика 31

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Предмет: Страни јазик 1 -Немачки језик

Разред: први

Годишњи фонд часова: 68

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Свакодневни живот (организација времена, 8

послова, слободно време)

Храна и здравље 8

Познати градови и њихове знаменитости 8

Спортови и позната спортска такмичења 8

Жовит и дела славних људи XX века (из света 6

науке, културе...)

Медији 6

Храбра и племенита дела људи 6

Свет компјутера 8

Стручна тематика 10

Школски програм 2015. страна 173


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: други

Годишњи фонд часова: 64

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Места, људи и знаменитости у свету 6

Путовања 8

Пријатељство и дружење 8

Живот у граду (улице, установе, проблеми 6

буке, загадјености, гужви)

Штампа и телевизија 7

Људска солидарност и подвизи 6

Из света филма, музике, уметности 8

Стручна тематика 15

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 64

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Животна средина (утицај нове технологије на 6

биљни, животињски свет, здраље људи)

Тековине културе, знаменитости и

9

занимљивости из света

Из живота младих (забава, спорт, образовање) 9

Обичаји и празници народа света 6

Значајна отктића, проналасци и догадјаји у XX 6

веку

Књиге, филмови, музика 8

Стручна тематика 20

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 58

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова

Модул/област

Т В ПН НуБ

Државе и градови света 8

Медјународна сарадња и медјународне

5

организације

Маркетинг (роба и услуге карактеристичне за 9

одредјене градове, регионе)

Свет рада ( занимања, организација

5

предузећа, однос према раду)

Свет будућности (технологија, животна 6

средина, становништво)

Стручна тематика 25

Школски програм 2015. страна 174


Економско - трговинска школа Бечеј

Предмет: Страни јазик 2 -Немачки језик

Разред: први

Годишњи фонд часова: 102

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Искази, питања и одговори у простим и простопроширеним

реченицама, потврдним и одричним реченицама

Изражавање жеље, молбе, заповести 13

Придеви 10

Заменице 12

Детерминанти 10

Презент, Футур процхе, Пассе рéцент 15

Заменице у функцији директног и ндиректног објекта 10

Најчешћи глаголски изрази 10

Разред: други

Годишњи фонд часова: 96

Недељни фонд часова: 3

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

20

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Изрази : Ил фаут, он доит 5

Интонација и инверзија 13

Питања 16

Детерминанти 13

Перфекат, Имперфекат, Футур 20

Говорни модели 19

Поредјење придева и прилога 10

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 96

Недељни фонд часова: 3

Модул/област

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Зависне реченице : временске, узрочне, погодбене 9

Објекатске реченице са qуе 4

Слагање времена 8

Зависно упитне реченице, Релативне реченице 6

Употреба инфинитива 3

Глаголи са предлозима 3

Партицип презента и герундив 3

Именице 4

Чланови : одредјени, неодредјени и партитивни 5

Демонстративи 3

Бројеви 3

Поредјење придева 6

Личне заменице 3

Прилошке заменице 3

Футур, Имперфекат, Плусквамперфекат 9

Презент субјунктива 4

Школски програм 2015. страна 175


Економско - трговинска школа Бечеј

Кондиционал презента 5

Партицип перфекта – слагање партиципа перфекта 5

Прономинални глаголи 5

Прилози. Преглед прилошких група 5

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 87

Недељни фонд часова: /3

Модул/област

Зависне реченице : погодбене, финалне, објекатске,

релативне 15

Партицип презента у придевској функцији 4

Именице са два рода 4

Одредјени члан, одсуство члана. 4

Демонстративи 8

Посесиви 5

Придеви 6

Прилози 5

Времена индикатива : антериорни футур, прости перфект 6

Времена субјунктива 5

Инфинитив перфекта 4

Партицип презента и герундив 4

Прономинални глаголи 5

Прилози. Прилошки изрази 4

Фонетика : аспиривано х, самогласничке опозиције,

назални вокали у везивању, место акцента

Предмет: Физичко васпитање

Разред: први

Годишњи фонд часова:70

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Упознавање са планом и програмом 1

Одбојка 16

Спортска гимнастика 24

Батерија тестова 5

Атлетика 22

Полигон спретности 2

Разред: други

Годишњи фонд часова: 68

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Упознавање са планом и програмом 1

Атлетика 18

Спортска гимнастика 21

Полигон спретности 2

Одбојка 12

Фудбал и кошарка 12

Батерија тестова 2

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 176

8

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: трећи

Годишњи фонд часова:64

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Упознавање са планом и програмом 1

Одбојка 20

Спортска гимнастика 16

Батерија тестова 2

Атлетика 17

Полигон спретности 2

Кошарка 6

Разред: четврти

Годишњи фонд часова:58

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Упознавање са планом и програмом 1

Одбојка 20

Кошарка 16

Атлетика 8

Батерија тестова 3

Фудбал 10

Предмет: Математика

Разред: први

Годишњи фонд часова: 68

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Реални бројеви 6

Математичка логика и скупови 5

Пропорционалност 12

Полиноми и рационални алгебарски изрази 18

Основи геометрије 12

Линеарне једначине и неједначине 15

Разред: други

Годишњи фонд часова: 64

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Тригонометрија правоуглог троугла 6

Степеновање и кореновање 12

Квадратне једначине и квадратна функција 20

Експоненцијална и логаритамска функција 8

Аналитичка геометрија тачке и праве 9

Увод у статистику 9

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Годишњи фонд часова

Т В ПН НуБ

Школски програм 2015. страна 177


Економско - трговинска школа Бечеј

Разред: трећи

Годишњи фонд часова: 64

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Тригонометрија 15

Полиедри 15

Обртна тела 14

Низови 10

Корелациона анализа и анализа временских

серија

Разред: четврти

Годишњи фонд часова: 58

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Елементи привредне математике 5

Функције 14

Извод функције 17

Статистички узорак и анализа узорка 14

Комбинаторика 8

Предмет: Рачунарство и информатика

Разред: први

Годишњи фонд часова: 68

Недељни фонд часова: 2

Модул/област

Увод у информатику 4

Рачунарски систем 10

Оперативни систем 12

Обрада текста 15

Рад са табелама 12

Израда презентација 6

Рачунарске комуникације 9

Годишњи фонд часова